Anda di halaman 1dari 1

MINGGU TOPIK/BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

PEMBELAJARAN
MINGGU 1 1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
Pada akhir pembelajaran, murid
1/1-4/1/19
dapat:
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai
MINGGU 2 pencipta alam dan mematuhi segala
1.1.1 Menceritakan amalan beribadat
7/1-11/1/19 suruhanNya berlandaskan pegangan
dalam keluarga
agama masing-masing selaras dengan
MINGGU 3 prinsip Rukun Negara.
1.1.2 Menyatakan cara menghormati
14/1-18/1/19
amalan beribadat dalam keluarga
1.1 Mematuhi amalan beribadat
dalam keluarga
1.1.3 Menyedari kepentingan
menghormati amalan beribadat
dalam keluarga

1.1.4 Melaksanakan amalan beribadat


bersama keluarga
MINGGU 4 2. BAIK HATI
Pada akhir pembelajaran, murid
21/1-25/1/19
dapat:
Kepekaan terhadap perasaan dan
MINGGU 5 kebajikan diri sendiri dan orang lain
2.1.1 Menyatakan cara membantu
28/1- 1/2/19 dengan member bantuan dan
keluarga kembangan
sokongan moral secara tulus ikhlas.
MINGGU 6
2.1.2 Menyenaraikan kepentingan
4/2-8/2/19 2.1 Memberi bantuan kepada
membantu keluarga kembangan
keluarga kembangan
2.1.3 Menceritakan perasaan semasa
membantu keluarga kembangan

2.1.4 Mengamalkan sikap saling


membantu dalam keluarga kembangan

TOPIK/BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
3. BERTANGGUNGJAWAB
Pada akhir pembelajaran, murid
MINGGU 7
dapat:
11/2-15/2/19 Kesanggupan untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta kewajipan
3.1.1 Menceritakan tanggungjawab
dengan PEMBELAJARAN
ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD sempurna YANG SESUAI 1
dalam keluarga
MINGGU 8
18/2-22/2/19 3.1 Melaksanakan tanggungjawab
3.1.2 Menyenaraikan kepentingan
dalam keluarga
melaksanakan tanggungjawab dalam