Anda di halaman 1dari 3

GRU6014 KAEDAH PENYELIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN

(RESEARCH METHODS FOR EDUCATION)

NAMA : INDRANI A/P RAMAN


NO.KP : 930104075260
NO. MATRIK : M20181000601
PENSYARAH : PROF.MADYA DR.ABD KADIR ARIFFIN
SENARAI KANDUNGAN

Muka surat

PENGAKUAN i
DEDIKASI ii
PENGHARGAAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
KANDUNGAN vi
SENARAI JADUAL vii
SENARAI RAJAH viii
SENARAI LAMPIRAN ix

1.0 PENDAHULUAN 1

1.1 Refleksi Pengalaman yang lalu 1

2.0 FOKUS KAJIAN 5

3.0 OBJEKTIF KAJIAN 14


14
4.0 KUMPULAN SASARAN

5.0 TINDAKAN 16
5.1 Perancangan Tindakan 16
5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data 23

6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 28


6.1 Analisis Data Senarai Semak Pemerhatian 28
6.2 Analisis Data Temu Bual 34
6.3 Analisis Data Nota Lapangan 43

7.0 DAPATAN KAJIAN 52

8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA 61

SENARAI RUJUKAN 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN 65
ANALISI ARTIKEL