Anda di halaman 1dari 16

CATATAN : SILA SESUAIKAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) MENGIKUT KESESUAIAN TAKWIM SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2019
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Tarikh Tarikh
MINGGU TEMA MINGGU TEMA
Perlaksanaan Perlaksanaan
1 Kepercayaan Kepada Tuhan 21 Keadilan
2 Kepercayaan kepada Tuhan 22 Keadilan
3 Kepercayaan Kepada Tuahn 23 Keadilan
4 Baik Hati 24 Keberanian
5 Baik Hati 25 Keberanian
6 Baik hati 26 Keberanian
7 Bertanggungjawab 27 Kejujuran
8 Bertanggungjawab 28 Kejujuran
9 Berterima Kasih 29 Kejujuran
10 Berterima Kasih 30 Kerajinan
11 Hemah Tinggi 31 Kerajinan
12 Hemah Tinggi 32 Kerajinan
13 Hemah Tinggi 33 Kerjasama
14 Hormat 34 Kerjasama
15 Hormat 35 Kesederhanaan
16 Hormat 36 Kesederhanaan
17 Kasih Sayang 37 Kesederhanaan
18 Kasih Sayang 38 Toleransi
19 Kasih Sayang 39 Toleransi
20 Penilaian Pertengahan 40 Toleransi
Tahun
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2019
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

PENGGAL PERTAMA
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

MINGGU 1 1.Kepercayaan Kepada Pada akhir pembelajaran , murid 1 Murid menyatakan cara
1-4 Tuhan dapat: menghormati amalan beribadat
JANUARI pelbagai agama dan
2019 Keyakinan wujudnya 1.1.1 Menyenaraikan amalan kepercayaan jiran
MINGGU 2 Tuhan sebagai pencipta beribadat pelbagai agama
6-11 alam dan mematuhi dan kepercayaan jiran 2 Murid menerangkan kebaikan
JANUARI segala suruhan-Nya menghormati amalan beribadat
2019 berlandaskan pegangan 1.1.2 Menerangkan cara pelbagai agama dan
agama masing-masing menghormati amalan kepercayaan jiran
selaras dengan prinsip beribadat pelbagai dan
Rukun Negara. kepercayaan jiran 3 Murid menunjuk cara
menghormati amalan beribadat
1.1 Menghormati amalan 1.1.3 Menyedari kepentingan pelbagai agama dan
beribadat pelbagai menghormati amalan kepercayaan jiran dalam
agama dan beribadat pelbagai agama sesuatu situasi dengan
kepercayaan jiran dan kepercayaan jiran bimbingan
MINGGU 3
13-18 1.1.4 Mengamalkan sikap 4 Murid mendemonstrasikan
JANUARI menghormati amalan amalan beribadat pelbagai
2019 beribadat pelbagai agama dan agama dan kepercayaan jiran
MINGGU 4 kepercayaan jiran Dalam pelbagai situasi
20-25
JANUARI 5 Murid mengamalkan sikap
2019 menghormati amalan beribadat
pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam
kehidupan seharian

6 Murid mengamalkan sikap


menghormati amalan beribadat
pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam
kehidupan seharian dan
boleh dicontohi

MINGGU 5
27 2. Baik hati Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara
JANUARI - dapat: membantu jiran
1 Kepekaan terhadap perasaan
FEBRUARI dan kebajikan diri sendiri dan 2.1.1 Menceritakan cara memberi 2 Murid menceritakan
2019 orang lain dengan memberi bantuan kepada jiran kepentingan memberi bantuan
MINGGU 6 bantuan dan sokongan moral kepada jiran
3-8 secara tulus ikhlas 2.1.2 Menghuraikan kepentingan
FEBRUARI memberi bantuan kepada 3 Murid menunjuk cara memberi
2019 2.1 Memberi bantuan kepada jiran bantuan kepada jiran dalam
Jiran sesuatu situasi dengan
2.1.3 Meramalkan perasaan apabila bimbingan
memberi bantuan kepada
jiran 4 Murid mendemonstrasikan cara
memberi bantuan kepada jiran
2.1.4 Mengamalkan sikap dalam pelbagai situasi
membantu jiran
5 Murid mengamalkan sikap
membantu jiran dalam
kehidupan seharian

6 Murid mengamalkan sikap


membantu jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh
dicontohi

MINGGU 7
10 - 15 3. Bertanggungjawab Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan
FEBRUARI dapat: tanggungjawab sebagai jiran
2019 Kesanggupan untuk memikul
MINGGU 8 dan 3.1.1 Menjelaskan peranan 2 Murid menerangkan
17-22 melaksanakan tugas serta sebagai jiran kepentingan melaksanakan
FEBRUARI kewajipan dengan sempurna tanggungjawab sebagai jiran
2019 3.1.2 Membincangkan
3.1 Melaksanakan kepentingan melaksanakan 3 Murid melaksanakan peranan
tanggungjawab sebagai peranan sebagai jiran sebagai jiran dalam sesuatu
jiran situasi dengan bimbingan.
3.1.3 Menyedari peranan
sebagai jiran 4 Murid mempraktikkan peranan
sebagai jiran dalam pelbagai
3.1.4 Mempraktikkan peranan situasi
sebagai jiran
5 Murid mengamalkan peranan
sebagai jiran dalam kehidupan
seharian.

6 Murid mengamalkan peranan


sebagai jiran dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.

MINGGU 9 4. Berterima kasih Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyenaraikan


24 dapat: sumbangan jiran.
FEBRUARI - Perasaan dan perlakuan untuk
1 MAC menunjukkan pengiktirafan dan 4.1.1 Menceritakan sumbangan 2 Murid memerihalkan cara
2019 penghargaan terhadap jiran menghargai sumbangan jiran
MINGGU sesuatu jasa, sumbangan atau
10 pemberian 4.1.2 Memaparkan cara 3 Murid menunjuk
3 - 8 MAC menghargai sumbangan cara menghargai sumbangan
2019 4.1 Menghargai sumbangan jiran jiran dalam sesuatu situasi
jiran dengan bimbingan.
4.1.3 Menceritakan perasaan
menghargai sumbangan jiran 4 Murid mendemonstrasikan cara
menghargai sumbangan jiran
4.1.4 Memberi penghargaan terhadap dalam pelbagai situasi.
sumbangan jiran
5 Murid mengamalkan sikap
menghargai sumbangan jiran
dalam kehidupan seharian.

6 Murid mengamalkan sikap


menghargai sumbangan jiran
dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
MINGGU
11 5. Hemah tinggi Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan adab dalam
10 - 15 dapat: pergaulan dengan jiran
MAC 2019 Beradab sopan dan berbudi
MINGGU pekerti mulia dalam pergaulan 5.1.1 Menyenaraikan adab 2 Murid menerangkan
12 seharian dalam kepentingan mengamalkan
17-22 MAC pergaulan dengan jiran. adab dalam pergaulan dengan
2019 5.1 Mengamalkan adab dalam jiran.
pergaulan dengan jiran 5.1.2 Menghuraikan kepentingan
3 Murid menunjuk cara adab
adab dalam pergaulan dalam pergaulan dengan jiran
dengan jiran. dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
5.1.3 Menceritakan perasaan
apabila berkelakuan 4 Murid mendemonstrasikan adab
beradab dalam pergaulan dalam pergaulan dengan jiran
dengan jiran. dalam pelbagai situasi.

5.1.4 Mengamalkan perlakuan 5 Murid mempraktikkan adab


beradab dengan jiran dalam pergaulan dengan jiran
dalam kehidupan seharian.

6 Murid mengamalkan adab


dalam pergaulan dengan jiran
dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi
MINGGU
14 6. Hormat Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan adab
31 Mac - 5 dapat: dalam pergaulan dengan jiran
APRIL 2019 Menghargai dan memuliakan
MINGGU seseorang dengan memberi 6.1.1 Mengenal pasti cara 2 Murid menerangkan
15 layanan yang bersopan serta menghormati jiran kepentingan menghormati jiran.
7-12 APRIL menghormati peraturan institusi
2019 sosial 6.1.2 Menerangkan 3 Murid menunjuk cara
kepentingan menghormati jiran dalam
6.1 Menghormati jiran menghormati jiran sesuatu situasi dengan
bimbingan.
6.1.3 Memerihalkan perasaan
apabila saling 4 Murid mendemonstrasikan cara
menghormati menghormati jiran dalam
sesama jiran pelbagai situasi.

6.1.4 Menunjukkan sikap 5 Murid mengamalkan sikap


menghormati jiran menghormati jiran dalam
kehidupan seharian.

6 Murid mengamalkan sikap


menghormati jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
MINGGU
16 Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara
14 - 19 dapat: menyayangi jiran
APRIL 2019
MINGGU 7.1.1 Menjelaskan cara 2 Murid menerangkan
17 menyayangi jiran kepentingan menyayangi jiran
21 - 26
APRIL 2019 7.1.2 Menghuraikan kepentingan 3 Murid menunjuk cara sikap
menyayangi jiran menyayangi jiran dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
7.1.3 Meramalkan perasaan
apabila menyayangi jiran 4 Murid mendemonstrasikan
sikap menyayangi jiran
7.1.4 Mengamalkan sikap dalam pelbagai situasi.
menyayangi jiran
5 Murid mengamalkan nilai
menyayangi jiran dalam
kehidupan seharian.

6 Murid mengamalkan nilai


menyayangi jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
MINGGU 1 Murid menyatakan cara
18 Pada akhir pembelajaran, murid bersikap adil kepada jiran
28 APRIL - dapat:
3 MEI 2019 2 Murid menceritakan
MINGGU 8.1.1 Menjelaskan sikap adil kepentingan bersikap adil
19 terhadap jiran terhadap jiran
5-10 MEI 8.1.2 Menghuraikan kepentingan
2019 bersikap adil terhadap jiran 3 Murid menunjuk cara
bersikap adil terhadap jiran
8.1.3 Menceritakan perasaan dalam sesuatu situasi dengan
apabila bimbingan.
bersikap adil terhadap jiran
4 Murid mendemonstrasikan
8.1.4 Mengamalkan perlakuan adil cara bersikap adil
terhadap jiran terhadap jiran dalam pelbagai
situasi.

5 Murid mengamalkan cara


bersikap adil terhadap jiran
dalam kehidupan seharian.

6 Murid mengamalkan cara


bersikap adil terhadap jiran
dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
MINGGU
20 9. Keberanian Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara
12-17 MEI dapat: menyuarakan pandangan
2019 Kesanggupan untuk yang membina terhadap jiran.
menghadapicabaran dengan 9.1.1 Mengenal pasti cara
MINGGU yakin menyuarakan pandangan 2 Murid menyenaraikan
24 dan tabah yang membina terhadap kepentingan berani menyuarakan
9-14 JUN jiran pandangan membina terhadap
2019 9.1 Mengamalkan sikap jiran.
MINGGU berani menyuarakan 9.1.2 Menerangkan kepentingan
25 pandangan yang menyuarakan pandangan 3 Murid menunjuk cara sikap
16-21 JUN membina terhadap yang membina terhadap berani menyuarakan pandangan
2019 jiran jiran membina terhadap jiran dalam
sesuatu situasi dengan bimbingan.
9.1.3 Meramalkan perasaan
apabila menyuarakan 4 Murid mendemonstrasikan
pandanganyang membina sikap berani menyuarakan
terhadap jiran pandangan membina terhadap
jiran dalam pelbagai situasi secara
9.1.4 Mempraktikkan sikap berani beradab.
menyuarakan pandangan
yang membina terhadap 5 Murid mengamalkan sikap berani
jiran menyuarakan pandangan yang
membina terhadap jiran dalam
kehidupan seharian secara
beradab.
6 Murid mengamalkan sikap berani
menyuarakan pandangan yang
membina terhadap jiran dalam
kehidupan seharian secara
beradab dan boleh dicontohi
MINGGU
26 10. Kejujuran Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan sikap jujur
23 - 28 JUN dapat: terhadap jiran.
2019 Bercakap benar, bersikap
MINGGU amanah dan ikhlas dalam setiap 10.1.1 Menyenaraikan sikap jujur 2 Murid menjelaskan kepentingan
27 perlakuan dalam perhubungan bersikap jujur terhadap jiran.
30 Jun - 5 dengan
JULAI 2019 10.1 Mengamalkan sikap jiran 3 Murid menunjuk cara bersikap
jujur dalam jujur terhadap jiran dalam sesuatu
perhubungan dengan 10.1.2 Memberi sebab perlunya situasi dengan bimbingan.
jiran bersikap jujur terhadap
jiran 4 Murid mendemonstrasikan
cara bersikap jujur terhadap jiran
10.1.3 Menghuraikan perasaan dalam pelbagai situasi.
apabila bersikap jujur
terhadap 5 Murid mengamalkan sikap
jiran jujur terhadap jiran dalam
kehidupan seharian.
10.1.4 Berkelakuan jujur terhadap
jiran 6 Murid mengamalkan sikap
jujur terhadap jiran
dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
MINGGU
28 11.Kerajinan Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara bersikap
7-12 JULAI dapat: rajin sesama jiran.
2019 Usaha yang berterusan,
MINGGU bersungguhsungguh 11.1.1 Menjelaskan cara bersikap 2 Murid menceritakan kepentingan
29 dan bersemangat dalam rajin bersikap rajin sesama jiran.
14-19 melakukan sesuatu perkara sesama jiran
JULAI 2019 3 Murid menunjuk cara bersikap
11.1 Mengamalkan sikap 11.1.2 Menyenaraikan rajin sesama jiran dalam sesuatu
rajin sesama jiran kepentingan situasi dengan bimbingan.
bersikap rajin sesama jiran
4 Murid mendemonstrasikan cara
11.1.3 Meramalkan perasaan bersikap rajin sesama jiran dalam
apabila pelbagai situasi.
bersikap rajin sesama jiran
5 Murid mengamalkan sikap rajin
11.1.4 Mempraktikkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan
sesama jiran seharian.

6 Murid mengamalkan sikap


rajin sesama jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.

MINGGU
30 12. Kerjasama Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan aktiviti yang
21 - 26 dapat: dilakukan bersama-sama jiran.
JULAI 2019 Kesediaan melakukan sesuatu
MINGGU untuk kepentingan bersama 12.1.1 Menyenaraikan aktiviti 2 Murid menerangkan kesan
31 yang bekerjasama dengan jiran.
28 JULAI - 2 12.1 Bekerjasama dengan dilakukan bersama-sama
OGOS 2019 jiran jiran 3 Murid menunjuk cara melakukan
aktiviti bersama-sama dengan jiran
INGGU 32 12.1.2 Meramalkan kesan dalam sesuatu situasi dengan
4 - 9 OGOS melakukan bimbingan.
2019 aktiviti bersama-sama jiran
4 Murid mendemonstrasikan cara
12.1.3 Menceritakan perasaan melakukan aktiviti bersama-sama
apabila dengan jiran dalam pelbagai
melakukan aktiviti situasi.
bersama-
sama jiran 5 Murid mengamalkan sikap
bekerjasama dengan jiran dalam
12.1.4 Mengamalkan sikap kehidupan seharian.
bekerjasama dengan jiran
6 Murid mengamalkan sikap
bekerjasama dengan jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.

MINGGU
34 13.Kesederhanaan Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara bersikap
18-23 dapat: sederhana sesama jiran.
OGOS 2019 Bersikap tidak keterlaluan dalam
MINGGU membuat pertimbangan dan 13.1.3 Membincangkan cara 2 Murid menceritakan kepentingan
35 tindakan tanpa mengabaikan bersikap bersikap sederhana sesama jiran.
25-30 kepentingan diri dan orang lain sederhana sesama jiran
OGOS 2019 3 Murid menunjuk cara bersikap
MINGGU 13.1 Mengamalkan sikap 13.1.2 Menjelaskan kepentingan sederhana sesama jiran dalam
36 sederhana sesama bersikap sederhana sesuatu situasi dengan bimbingan.
1-6 jiran sesama
SEPTEMBE jiran 4 Murid mendemonstrasikan cara
R 2019 bersikap sederhana sesama jiran
13.1.3 Menghayati sikap dalam pelbagai situasi.
sederhana
sesama jiran 5 Murid mengamalkan sikap
sederhana sesama jiran dalam
13.1.4 Mengaplikasikan sikap kehidupan seharian.
sederhana dalam aktiviti
harian 6 Murid mengamalkan sikap
sesama jiran sederhana sesama jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.

MINGGU
37 14. Toleransi Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara
8 - 13 dapat: bertoleransi sesama jiran.
SEPTEMBE Kesanggupan bertolak ansur
R 2019 sabar dan mengawal diri 14.1.1 Menggambarkan cara 2 Murid menceritakan kebaikan
MINGGU demkesejahteraan bertoleransisesama jiran bertoleransi sesama jiran.
38 hidup
15-20 14.1.2 Menjelaskan kebaikan 3 Murid menunjuk cara
SEPTEMBE 14.1 Mengamalkan sikap bertoleransi sesama jiran bertoleransi sesama jiran dalam
R 2019 toleransi sesama jiran sesuatu situasi dengan
MINGGU 14.1.3 Menceritakan perasaan bimbingan.
39 apabila
22-27 bertoleransi sesama jiran 4 Murid mendemonstrasikan
SEPTEMBE cara bertoleransi sesama jiran
R 2019 14.1.4 Mempraktikkan sikap dalam pelbagai situasi.
toleransi
sesama jiran 5 Murid mengamalkan sikap
toleransi sesama jiran dalam
kehidupan seharian.

6 Murid mengamalkan sikap


toleransi sesama jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.

Anda mungkin juga menyukai