Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 THIRUVALLUVAR


Tarikh/ Hari Isnin Masa
Tema KELUARGA Unit
Tajuk
Standard 1.2.3
Pembelajaran
Objektif Murid dapa mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata dengan betul.
Pembelajaran
Aktiviti/Strategi P&P
1) Murid mendengar dan memahami guru menyebut ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah dan ayat seruan
dengan struktur yang betul dan tepat.
2) Murid berbincang tentang maksud ayat dan menyebutnya.
3) Murid menyebut ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah dan yata seruan dengan struktur yang betul dan
tepat berdasarkan dialog.
4) Murid simulasi dialog.
5) Murd membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan oleh guru.
Sistem Bahsa □ Tatabahasa □ Kosa Kata □ Peribahasa
□ Sistem Ejaan □ Sebutan &
Intonasi
Nilai Kesyukuran
Bahan Bantu Belajar □ Buku □ LCD □ Gambar/ Carta
(BBB) □ Teks □ VLE FROG □ Model
□ Power Point □ Buku Cerita □ Lain-lain
□ Internet
Elemen Merentas □ Keusahawanan □ Patriotisme □ Kreativiti &
Kurikulum □ Bahasa □ Sains & Teknologi Inovasi
□ Nilai Murni : □ TMK □ Pendidikan Alam
Sekitar
KBAT/I-Think □ Peta Bulatan □ Peta Alir □ Peta Pokok
□ Peta Dakap □ Peta Pelbagai Alir □ Peta Titi
□ Peta Buih □ Peta Buih
Berganda
Penilaian Murid menyebut ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah dan ayat seruan dengan struktur
yang betul dan tepat berdasarkan dialog.
Refleksi □ ………… /……….. orang murid berjaya mencapat objektif pembelajaran dan
diberikan latihan pengayaan / pengukuhan.
□ ………… /……….. orang murid berjaya mencapat objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberikan latihan pemulihan.
□ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana…

□ Mesyuarat /Kursus

□ Program Sekolah
:………………………………………………………………………..

□ Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit

□ Cuti Bencana / Cuti Khas

□ Lain-lain

□ Aktiviti P&P ditangguhkan ke


………………………………………………………………......
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun
Tarikh/ Hari Isnin Masa
Tema Unit
Tajuk
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti/Strategi P&P
6) Murid mendengar dan memahami guru menyebut ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah dan ayat seruan
dengan struktur yang betul dan tepat.
7) Murid berbincang tentang maksud ayat dan menyebutnya.
8) Murid menyebut ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah dan yata seruan dengan struktur yang betul dan
tepat berdasarkan dialog.
9) Murid simulasi dialog.
10) Murd membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan oleh guru.
Sistem Bahsa □ Tatabahasa □ Kosa Kata □ Peribahasa
□ Sistem Ejaan □ Sebutan &
Intonasi
Nilai Kesyukuran
Bahan Bantu Belajar □ Buku □ LCD □ Gambar/ Carta
(BBB) □ Teks □ VLE FROG □ Model
□ Power Point □ Buku Cerita □ Lain-lain
□ Internet
Elemen Merentas □ Keusahawanan □ Patriotisme □ Kreativiti &
Kurikulum □ Bahasa □ Sains & Teknologi Inovasi
□ Nilai Murni : □ TMK □ Pendidikan Alam
Sekitar
KBAT/I-Think □ Peta Bulatan □ Peta Alir □ Peta Pokok
□ Peta Dakap □ Peta Pelbagai Alir □ Peta Titi
□ Peta Buih □ Peta Buih
Berganda
Penilaian Murid menyebut ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah dan ayat seruan dengan struktur
yang betul dan tepat berdasarkan dialog.
Refleksi □ ………… /……….. orang murid berjaya mencapat objektif pembelajaran dan
diberikan latihan pengayaan / pengukuhan.
□ ………… /……….. orang murid berjaya mencapat objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberikan latihan pemulihan.
□ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana…

□ Mesyuarat /Kursus

□ Program Sekolah
:………………………………………………………………………..

□ Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit

□ Cuti Bencana / Cuti Khas

□ Lain-lain

□ Aktiviti P&P ditangguhkan ke


………………………………………………………………......
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun
Tarikh/ Hari Isnin Masa
Tema Unit
Tajuk
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti/Strategi P&P
11) Murid mendengar dan memahami guru menyebut ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah dan ayat seruan
dengan struktur yang betul dan tepat.
12) Murid berbincang tentang maksud ayat dan menyebutnya.
13) Murid menyebut ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah dan yata seruan dengan struktur yang betul dan
tepat berdasarkan dialog.
14) Murid simulasi dialog.
15) Murd membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan oleh guru.
Sistem Bahsa □ Tatabahasa □ Kosa Kata □ Peribahasa
□ Sistem Ejaan □ Sebutan &
Intonasi
Nilai Kesyukuran
Bahan Bantu Belajar □ Buku □ LCD □ Gambar/ Carta
(BBB) □ Teks □ VLE FROG □ Model
□ Power Point □ Buku Cerita □ Lain-lain
□ Internet
Elemen Merentas □ Keusahawanan □ Patriotisme □ Kreativiti &
Kurikulum □ Bahasa □ Sains & Teknologi Inovasi
□ Nilai Murni : □ TMK □ Pendidikan Alam
Sekitar
KBAT/I-Think □ Peta Bulatan □ Peta Alir □ Peta Pokok
□ Peta Dakap □ Peta Pelbagai Alir □ Peta Titi
□ Peta Buih □ Peta Buih
Berganda
Penilaian Murid menyebut ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah dan ayat seruan dengan struktur
yang betul dan tepat berdasarkan dialog.
Refleksi □ ………… /……….. orang murid berjaya mencapat objektif pembelajaran dan
diberikan latihan pengayaan / pengukuhan.
□ ………… /……….. orang murid berjaya mencapat objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberikan latihan pemulihan.
□ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana…

□ Mesyuarat /Kursus

□ Program Sekolah
:………………………………………………………………………..

□ Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit

□ Cuti Bencana / Cuti Khas

□ Lain-lain

□ Aktiviti P&P ditangguhkan ke


………………………………………………………………......