Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kursus/Modul Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran


Digital Innovation in Teaching and Learning

2. Kod Kursus
MTES3152

3. Nama Staf
Akademik Muhammad bin Ibrahim
4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menghasilkan inovasi berbentuk digital
Kursus/Modul
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi bidang matematik dengan menggunakan
dalam Program
alat-alat digital yang sesuai.

5. Semester dan
Tahun ditawarkan Semester 2 Tahun 3
6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran
Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 81
P = Pentaksiran 10 13 - 1 10 26 - 21

7. Nilai Kredit 2

8. Prasyarat (jika ada)


EDUP3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran
9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:
Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menjelaskan konsep-konsep berkaitan inovasi melalui penyampaian idea
CLO) dengan terang dan berkesan secara lisan dan bertulis. (C2, A2, PLO1, PLO4,
CS3)
2. Mengaplikasikan model pembelajaran trialogical dalam aktiviti pembangunan
projek atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (C3, A1, PLO2)
3. Menghasilkan inovasi berasaskan masalah pengajaran dan pembelajaran untuk
tujuan pemasaran. (C6, A3, PLO2, PLO7, KK1)
4. Menilai penciptaan inovasi dan impaknya terhadap kualiti pengajaran dan
pembelajaran dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. (C5, A3,
PLO1, PLO3, CTPS3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x

2 x x

3 x x
x
4 x x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh
Kemahiran Berkomunikasi (CS3)
Pindah
(Transferable Skills, Kemahiran Keusahawanan (KK1)
TS): Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS3)

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, tutorial dan pembelajaran teradun.

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran adalah berasaskan kepada Kerja Kursus (100%).

Kerja kursus terdiri daripada kuiz, laporan projek, projek, dan pembentangan.

Programme Learning Outcome Strategi Pengajaran


Jenis Pentaksiran
(PLO) dan Pembelajaran
Kuliah
Tutorial Kuiz
PLO1 - Pengetahuan
Pembelajaran Laporan projek
Teradun

PLO2 - Kemahiran Praktikal Tutorial Projek

Kuliah
PLO3 - Pemikiran Kritis dan
Tutorial
kemahiran Projek
Pembelajaran
menyelesaikan masalah
Teradun
Tutorial
PLO4 - Berkomunikasi Pembelajaran Pembentangan
Teradun
PLO7 - Keusahawanan dan Kuliah
Pengurusan Tutorial Projek

12. Sinopsis
Melalui kursus ini, pelajar mampu menjelaskan konsep dan proses inovasi; menjana
idea dalam menghasilkan projek inovasi; menyedia, membangun dan
melaksanakan projek inovasi untuk pengajaran dan pembelajaran;
melaksanakan promosi dan pemasaran inovasi serta menilai projek inovasi.

Through the course, a student is able to explain the concepts and the
processes of innovation; generate ideas in developing innovation project; prepare,
develop and implement innovation project for teaching and learning; promote,
market and evaluate innovation project.

13. Mod Penyampaian Kuliah, tutorial dan pembelajaran teradun

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Jenis Kaedah Pentaksiran Peratusan
Pentaksiran (%)
Kuiz 10
Projek 70
Kerja kursus
Laporan projek 10
Pembentangan 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Kursus (Course
Learning CLO1 x x
Outcomes, CLO)
dengan CLO2 x
Objektif Pendidikan
Program CLO3 x x
(Programme x x
CLO4
Educational
Objectives, PEO)
Objektif Pendidikan Program (PEO)
Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan.
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8).
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO4
sumber (LO6).
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
PEO5
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5).

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan konsep-konsep berkaitan inovasi melalui penyampaian


CLO1 idea dengan terang dan berkesan secara lisan dan bertulis. (C2, A2,
PLO1, PLO4, CS3)
Mengaplikasikan model pembelajaran trialogical dalam aktiviti
CLO2 pembangunan projek atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (C3, A1,
PLO2)

CLO3 Menghasilkan inovasi berasaskan masalah pengajaran dan pembelajaran


untuk tujuan pemasaran. (C6, A3, PLO2, PLO7, KK1)

Menilai penciptaan inovasi dan impaknya terhadap kualiti pengajaran dan


CLO4 pembelajaran dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. (C5,
A3, PLO1, PLO3, CTPS3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
Kursus (Course
Learning CLO1 x x
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO2 x
Pembelajaran
Program CLO3 x x
(Programme x x
CLO4
Learning
Outcomes, PLO)
Hasil Pembelajaran Program (PLO)

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan


PLO1
prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang matematik.

Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam


PLO2 bidang matematik bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar.
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO3
kemahiran saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan.
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan
PLO4
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO5
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
PLO6 tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
PLO7
balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
PLO8
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan
PLO9
dalam bidang keguruan.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan konsep-konsep berkaitan inovasi melalui penyampaian


CLO1 idea dengan terang dan berkesan secara lisan dan bertulis. (C2, A2,
PLO1, PLO4, CS3)
Mengaplikasikan model pembelajaran trialogical dalam aktiviti
CLO2 pembangunan projek atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (C3, A1,
PLO2)

CLO3 Menghasilkan inovasi berasaskan masalah pengajaran dan pembelajaran


untuk tujuan pemasaran. (C6, A3, PLO2, PLO7, KK1)

Menilai penciptaan inovasi dan impaknya terhadap kualiti pengajaran dan


CLO4 pembelajaran dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. (C5,
A3, PLO1, PLO3, CTPS3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
Interaksi
Interaksi Bersemuka
Bukan Bersemuka

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,

Pentaksiran

Pentaksiran
SLT) setiap tajuk

Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Konsep dan Proses Inovasi
 Definisi dan konsep inovasi
 Proses inovasi
 Model-model inovasi pendidikan 2 1 2 2 7
 Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi
 Penerimaan inovasi
 Hak cipta inovasi

2. Pengenalan Pembelajaran Trialogical


 Konsep pemikiran Trialogical
 Model Generik untuk Proses
Pembelajaran Trialogical
- Explicating real purpose and need
- Framing 3 2 3 4 12
- Drafting and Versioning
- Examining and Reflecting On
- Finalising and Specifying
- Reusing
 Alat-alat untuk pembelajaran Trialogical

3. Penjanaan Idea
 Menganalisis keperluan dan kehendak
 Menggunakan alat-alat penjanaan idea
 Mengenal pasti dan memilih projek 1 2 1 4 8
 Menyediakan kertas cadangan

Pembentangan : Proposal projek

4. Penyediaan dan Pembangunan


Projek Inovasi
 Memilih kaedah dan strategi. 1 2 1 4 8
 Membangunkan inovasi.
 Membuat semakan, ujilari dan
penambahbaikan.

5. Pelaksanaan Projek Inovasi


 Melaksanakan inovasi.
 Menilai perkembangan projek.
 Menilai keberkesanan dan 1 2 1 4 8
peluang penambahbaikan.
 Pengumpulan data dan
dokumentasi laporan.

6. Promosi dan Pemasaran Inovasi


 Keusahawanan dalam inovasi 1 2 1 4 8
 Pameran dan kolokium Inovasi

7. Penilaian Projek Inovasi


 Konsep penilaian inovasi 1 2 1 4 8
 Elemen dan kriteria dalam penilaian

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
Kerja Kursus 1 21 22

Amali

Peperiksaan

Jumlah 10 13 1 10 26 21 81

Bersemuka Bukan Bersemuka


Jumlah Jam
Pembelajaran Kuliah 10 10
Bersemuka dan
Bukan Bersemuka Tutorial 13 26

Amali - -

Projek - 15

Kuiz 0.5 1.5

Pembentangan 0.5 1.5

Laporan projek (500 perkataan) - 3

Jumlah 24 57

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 81

Jam Kredit 2

18. Rujukan Asas Tan, S.C. (2014) Knowledge creation in education: Education innovation series. Singapore:
Springer.

Johnson, S. (2013). Digital tools for teaching: 30 e-tools for collaborating, creating, and
publishing across the curriculum. Gainesville, Florida: Maupin House Pub.

Mesquita, A. (Ed.). (2011). Technology for creativity and innovation. Hershey, Pennsylvania:
IGI Global

Rujukan Tambahan Buku Panduan Kreativiti dan Inovasi: Elemen Merentas Kurikulum Dalam KSSR. (2012).
Cetakan Ketiga, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian
Pelajaran Malaysia.

Yang, D. (2013). Understanding and Profiting from Intellectual Property: Strategies


nd
Across Borders (2 ed.) UK: Palgrave Macmillan.

Stim, R. (201 ). Patent, Copyright and Trademark: An Intellectual Property Desk


Reference (13th ed.). USA.

The NMC Horizon Report: 2014 K-12 Edition. (2014). The New Media Consortium.

19.

Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
MTES3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep-konsep
berkaitan inovasi melalui Kuliah Kuiz
penyampaian idea dengan terang x x Laporan projek
Tutorial
dan berkesan secara lisan dan Pembentangan
bertulis. (C2, A2, PLO1, PLO4, CS3)

2. Mengaplikasikan model
pembelajaran trialogical dalam
aktiviti pembangunan projek atau Kuliah
x Projek
aktiviti pengajaran dan Tutorial
pembelajaran. (C3, A1, PLO2)

3. Menghasilkan inovasi berasaskan


masalah pengajaran dan Tutorial
pembelajaran untuk tujuan x x Projek
Amali
pemasaran. (C6, A3, PLO2, PLO7,
KK1)

4. Menilai penciptaan inovasi dan


impaknya terhadap kualiti pengajaran Kuiz
dan pembelajaran dengan Kuliah
x x Laporan projek
mencadangkan idea dan penyelesaian Tutorial
Projek
alternatif. (C5, A3, PLO1, PLO3,
CTPS3)
Kuliah Kuiz
Tutorial Laporan projek
KESELURUHAN x x x x - - x - -
Projek
Amali Pembentangan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Kelayakan Akademik


1 Redzuan bin Radzi Sarjana Pengurusan (Pengurusan Pendidikan), UPM-IAB
Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dengan Pendidikan, USM
2 Mimma Sayuti binti Mat Khalid Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan – Instructional Design:
Courseware and Authorware Development)
Sarjana Muda Pendidikan (TESL)
Diploma Penterjemahan (Komunikasi Massa)
3 Mohd Huzaifah bin Sarjana Pendidikan (Pendidikan Komputer), UKM
Abdul Rahman Sarjana Muda Seni Lukis Seni Reka, UiTM)
Diploma Pendidikan (Pendidikan Seni)
4 Mohd Maznihan bin Sarjana Sains (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
Haji Mohamad Noor Sarjana Muda Sains Pertanian (Agronimi)
Diploma Pendidikan (Biologi dan Geografi).

*TMK – Teknologi Maklumat Komunikasi; TP – Teknologi Pendidikan

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 Dr. Sharkawi bin Che Din Pensyarah Kanan Ketua Pusat
Pengajian Fakulti Seni Lukis dan Seni
Reka, Universiti Teknologi Mara

2 Norbaitee binti Talib Penolong Pengarah Unit Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Sektor Inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

Anda mungkin juga menyukai