Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TINGKATAN 2 / 2019
MINGGU / STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
BAB 1 : POLA DAN JUJUKAN (MODUL 1)
MINGGU 1 1.1 Pola 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola Pelbagai set nombor
01/01/2019 – pelbagai set nombor dan objek dalam termasuk nombor genap,
03/01/2019 kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat nombor ganjil, Segitiga
rumusan tentang pola. Pascal dan Nombor
Fibonacci.
1.2 Jujukan 1.2.1 Menerangkan maksud jujukan. Aktiviti penerokaan yang
melibatkan bentuk geometri,
nombor dan objek perlu
1.2.2 Mengenal pasti dan memerihalkan pola dijalankan.
suatu jujukan, dan seterusnya melengkapkan
dan melanjutkan jujukan tersebut

MINGGU 2 1.3 Pola dan Jujukan 1.3.1 Membuat generalisasi tentang pola
6/01/2019 - suatu jujukan menggunakan nombor,
11/01/2019 perkataan dan ungkapan algebra.

1.3.2 Menentukan sebutan tertentu bagi


suatu jujukan.

1.3.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan jujukan.

BAB 2 : PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA (MODUL 16, MODUL 17)


MINGGU 3 2.1 Kembangan 2.1.1 Menerangkan maksud kembangan Pelbagai perwakilan seperti
13/01/2019 - dua ungkapan algebra. jubin algebra perlu
17/01/2019 digunakan
2.1.2 Melaksanakan kembangan dua
ungkapan algebra.

2.1.3 Mempermudahkan ungkapan algebra


yang melibatkan gabungan operasi termasuk
kembangan.

2.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan kembangan dua ungkapan Hadkan kepada masalah
algebra. yang melibatkan ungkapan
algebra linear.

2.2 Pemfaktoran 2.2.1 Menghubungkaitkan pendaraban Boleh tegaskan bahawa


ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran ialah
pemfaktoran, dan seterusnya menyenaraikan songsangan kepada
faktor bagi hasil darab ungkapan algebra kembangan
tersebut.

2.2.2 Memfaktorkan ungkapan algebra dengan Pelbagai kaedah termasuk


pelbagai kaedah. menggunakan faktor
sepunya dan kaedah lain

1
seperti darab silang atau
2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan jubin algebra
pemfaktoran.

MINGGU 4 2.3 Ungkapan 2.3.1 Melaksanakan penambahan dan Ungkapan algebra termasuk
20/01/2019 - Algebra dan Hukum penolakan ungkapan algebra yang melibatkan pecahan algebra.
24/01/2019 Operasi Asas kembangan dan pemfaktoran
Aritmetik
2.3.2 Melaksanakan pendaraban dan
Thaipusam pembahagian ungkapan algebra yang
21/01/2019 melibatkan kembangan dan pemfaktoran

2.3.3 Melaksanakan gabungan operasi


ungkapan algebra yang melibatkan
kembangan dan pemfaktoran

BAB 3 : RUMUS ALGEBRA (MODUL 16, MODUL 17)


MINGGU 5 3.1 Rumus Algebra 3.1.1 Membentuk rumus berdasarkan Situasi termasuk pernyataan
27/01/2019 - suatu situasi. seperti “kuasa dua suatu
31/01/2019 nombor ialah sembilan”.
3.1.2 Menukar perkara rumus bagi suatu
persamaan algebra.

3.1.3 Menentukan nilai suatu pemboleh ubah


apabila nilai pemboleh ubah lain diberi.

3.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan rumus

BAB 4 : POLIGON (MODUL 14)


MINGGU 6 4.1 Poligon Sekata 4.1.1 Menghuraikan sifat geometri poligon Aktiviti penerokaan yang
03/02/2019 - sekata menggunakan pelbagai perwakilan. melibatkan pelbagai
07/02/2019 kaedah seperti
penggunaan bahan
konkrit (contoh: origami)
Tahun Baru atau perisian geometri
Cina dinamik perlu dijalankan.
05-06/2/2019
Aktiviti membanding dan
membezakan poligon
sekata dan poligon tak
sekata, serta menegaskan
kekongruenan sudut perlu
dilibatkan.

Sifat geometri termasuk


panjang sisi, sudut dan
bilangan paksi simetri.
4.1.2 Membina poligon sekata menggunakan
pelbagai kaedah dan menerangkan rasional
langkah-langkah pembinaan. Pelbagai kaedah termasuk
penggunaan perisian
geometri dinamik.

Cadangan aktiviti
pengayaan: Mereka cipta

2
corak menggunakan
poligon termasuk objek 3-
dimensi.

MINGGU 7 4.2 Sudut Pedalaman 4.2.1 Menerbitkan rumus hasil tambah Aktiviti penerokaan dengan
10/02/2019 - dan Sudut Peluaran sudut pedalaman suatu poligon pelbagai kaedah seperti
14/02/2019 Poligon penggunaan perisian geometri
4.2.2 Membuat dan mengesahkan konjektur dinamik perlu dijalankan.
tentang hasil tambah sudut peluaran poligon.

4.2.3 Menentukan nilai sudut pedalaman, sudut


peluaran dan bilangan sisi suatu poligon.

4.2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


poligon

BAB 5 : BULATAN (MODUL 14)


MINGGU 8 5.1 Sifat Bulatan 5.1.1 Mengenal bahagian bulatan dan Aktiviti penerokaan perlu
17/02/2019 - menerangkan sifat bulatan. dijalankan dengan
21/02/2019 pelbagai kaedah seperti
penggunaan perisian
geometri dinamik.
5.1.2 Membina suatu bulatan dan bahagian
bulatan berdasarkan syarat yang diberi. Bahagian bulatan
termasuk diameter,
perentas dan sektor.
Contoh syarat:
(a) Bina suatu bulatan -
diberi jejari atau diameter.

(b) Bina diameter -


melalui satu titik tertentu
dalam suatu bulatan dan
diberi pusat bulatan
tersebut.

(c) Bina perentas -


melalui satu titik tertentu
pada lilitan dan diberi
panjang perentas tersebut.

(d) Bina sektor - diberi


sudut sektor dan jejari
bulatan.

Penggunaan perisian
geometri dinamik
digalakkan.

MINGGU 9 5.2 Sifat Simetri 5.2.1 Menentusahkan dan Menerangkan Aktiviti penerokaan perlu
24/02/2019 - Perentas bahawa: dijalankan dengan pelbagai
28/02/2019 (i) diameter ialah paksi simetri bulatan; kaedah seperti penggunaan
perisian geometri dinamik
(ii) jejari yang berserenjang dengan perentas
membahagi dua sama perentas itu dan
sebaliknya;

3
(iii) pembahagi dua sama serenjang dua
perentas bertemu di pusat bulatan;
(iv) perentas yang sama panjang menghasilkan
lengkok yang sama panjang; dan

(v) perentas yang sama panjang adalah sama


jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya.
5.2 Sifat Simetri 5.2.2 Menentukan pusat dan panjang jejari
Perentas bagi suatu bulatan melalui pembinaan
geometri.

5.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan sifat simetri perentas.

MINGGU 5.3 Lilitan dan Luas 5.3.1 Menentukan hubungan antara lilitan Aktiviti penerokaan perlu
10 -12 Bulatan dan diameter bulatan, dan seterusnya dijalankan bagi SP 5.3.1 dan
03/03/2019 - mentakrifkan dan menerbitkan rumus 5.3.2 dengan menggunakan
21/03/2019 lilitan bulatan. bahan konkrit atau perisian
geometri dinamik.
5.3.2 Menerbitkan rumus luas bulatan.

5.3.3 Menentukan lilitan, luas bulatan, Taakulan perkadaran perlu


panjang lengkok, luas sektor dan ukuran lain diberi penekanan.
yang berkaitan

5.3.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan bulatan

22/03/2019 - 30/03/2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


BAB 6 : BENTUK GEOMETRI TIGA DIMENSI
MINGGU 6.1 Sifat Geometri 6.1.1 Membanding, membeza dan Konsep dimensi dalam
13 – 14 Bentuk Tiga Dimensi mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi bentuk dua dimensi dan tiga
31/03/2019 - termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan dimensi perlu dibincangkan.
11/03/2019 sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat
geometri prisma, piramid, silinder, kon dan
sfera.

Aktiviti penerokaan perlu


dijalankan dengan
menggunakan bahan maujud
atau perisian geometri
dinamik.

Objek tiga dimensi


termasuk bentuk serong.

Contoh sifat geometri bagi


prisma: Keratan rentas
seragam berbentuk poligon,
muka lain berbentuk sisi
empat.

6.2 Bentangan 6.2.1 Membanding, membeza dan


Bentuk Tiga Dimensi mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi

4
termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan
sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat
geometri prisma, piramid, silinder, kon dan
sfera.

6.3 Luas Permukaan 6.3.1 Menerbitkan rumus luas permukaan Aktiviti penerokaan perlu
Bentuk Tiga Dimensi kubus, kuboid, piramid, prisma, silinder dijalankan dengan
dan kon, dan seterusnya menentukan luas melibatkan bentuk tegak
permukaan bentuk tersebut. sahaja.

6.3.2 Menentukan luas permukaan sfera


dengan menggunakan rumus.

6.3.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan luas permukaan bentuk tiga Gabungan bentuk tiga
dimensi. dimensi dan penukaran unit
perlu dilibatkan
MINGGU 15 6.4 Isi padu Bentuk 6.4.1 Menerbitkan rumus isi padu prisma Melibatkan bentuk tegak
14/04/2019 - Tiga Dimensi dan silinder, dan seterusnya membentuk sahaja.
18/04/2019 rumus piramid dan kon.

6.4.2 Menentukan isi padu prisma, silinder,


kon, piramid dan sfera dengan menggunakan
rumus.

6.4.3 Menyelesaikan masalah yang Gabungan bentuk tiga


melibatkan isi padu bentuk tiga dimensi. dimensi dan penukaran unit
perlu dilibatkan.
BAB 7 : KOORDINAT
MINGGU 16 7.1 Jarak dalam 7.1.1 Menerangkan maksud jarak antara Maksud jarak antara dua
21/04/2019 - Sistem Koordinat dua titik pada satah Cartes. titik perlu diterangkan
25/04/2019 Cartes berdasarkan hasil
7.1.2 Menerbitkan rumus jarak antara dua penerokaan.
titik pada satah Cartes.

7.1.3 Menentukan jarak antara dua titik pada Aktiviti penerokaan perlu
satah Cartes. dijalankan dalam
menerbitkan rumus jarak.
7.1.4 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan jarak antara dua titik dalam
sistem koordinat Cartes

MINGGU 17 7.2 Titik Tengah 7.2.1 Menerangkan maksud titik tengah Maksud titik tengah antara
28/04/2019 - dalam Sistem antara dua titik pada satah Cartes. dua titik perlu diterangkan
02/05/2019 Koordinat Cartes berdasarkan hasil
7.2.2 Menerbitkan rumus titik tengah penerokaan
Hari Pekerja antara dua titik pada satah Cartes.
01/05/2019 Aktiviti penerokaan perlu
7.2.3 Menentukan koordinat titik tengah dijalankan dalam
antara dua titik pada satah Cartes. menerbitkan rumus titik
tengah.
7.2.4 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan titik tengah dalam sistem
koordinat Cartes

5
7.3 Sistem Koordinat 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
Cartes sistem koordinat Cartes.

BAB 8 : GRAF FUNGSI (MODUL 8, MODUL 10)


MINGGU 18 8.1 Fungsi 8.1.1 Menerangkan maksud fungsi. Aktiviti penerokaan yang
05/05/2019 - melibatkan hubungan antara
09/05/2019 dua kuantiti dalam situasi
harian perlu dijalankan.
Awal
Ramadhan 8.1.2 Mengenal pasti fungsi dan memberi Fungsi satu kepada satu dan
06/05/2019 justifikasi berdasarkan perwakilan fungsi banyak kepada satu perlu
dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dilibatkan.
dan persamaan.
Konsep pemboleh ubah
sebagai hubungan berfungsi
dikaitkan dengan konsep
pemboleh ubah sebagai anu
di bawah topik persamaan
linear.

Tatatanda fungsi, f(x), perlu


diperkenalkan

MINGGU 8.2 Graf Fungsi 8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi Fungsi linear dan bukan
19 - 20 linear dan bukan linear, dan seterusnya linear termasuk yang
12/05/2019 - melukis graf menggunakan skala yang mewakili situasi kehidupan
23/05/2019 diberi. sebenar.

Fungsi berbentuk y = axn,

n = -2, -1, 1, 2, 3, a ǂ 0, perlu


dilibatkan.

8.2.2 Mentafsir graf fungsi. Graf fungsi termasuk yang


mewakili situasi kehidupan
sebenar.

Mentafsir graf fungsi


adalah seperti mengkaji
trend dan membuat ramalan.

24/05/2019 - 08/06/2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN


BAB 9 : LAJU DAN PECUTAN
MINGGU 21 9.1 Laju 9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai Maksud laju perlu
09/06/2019 - suatu kadar yang melibatkan jarak dan diterangkan berdasarkan
13/06/2019 masa. hasil penerokaan.

9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju Pelbagai perwakilan


seragam dan laju tak seragam. termasuk jadual dan graf
yang berdasarkan pelbagai
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang situasi perlu digunakan.
melibatkan laju dan laju purata termasuk
penukaran unit.

9.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan laju.

6
MINGGU 22 9.2 Pecutan 9.2.1 Menerangkan maksud pecutan dan Maksud pecutan dan
16/06/2019 - nyahpecutan sebagai suatu kadar yang nyahpecutan perlu
20/06/2019 melibatkan laju dan masa. diterangkan berdasarkan
hasil penerokaan.
9.2.2 Melaksanakan pengiraan yang
melibatkan pecutan termasuk penukaran
unit.

9.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan pecutan
BAB 10 : KECERUNAN GARIS LURUS (MODUL 10)
MINGGU 10.1 Kecerunan 10.1.1 Memerihalkan kecuraman dan arah
23 - 25 kecondongan berdasarkan situasi harian, dan
23/06/2019 - seterusnya menerangkan maksud kecerunan
11/07/2019 sebagai nisbah jarak mencancang kepada
jarak mengufuk.

10.1.2 Menerbitkan rumus kecerunan Menjalankan aktiviti


suatu garis lurus pada satah Cartes. penerokaan yang melibatkan
pelbagai kaedah seperti
. penggunaan perisian
dinamik.

Membincangkan kes garis


lurus yang melalui asalan
dan garis lurus yang selari
dengan paksi.
Rumus kecerunan ialah:

𝑌−𝑌
m=
𝑋−𝑋
𝑃𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 − 𝑌
m=
10.1.3 Membuat generalisasi tentang 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 − 𝑋
kecerunan garis lurus. Aktiviti penerokaan perlu
dijalankan dengan
melibatkan semua kes
kecerunan.

Contoh generalisasi:
(a) Semakin besar nilai
mutlak kecerunan, semakin
curam garis lurus tersebut.

(b) Tanda positif atau


negatif pada nilai kecerunan
menunjukkan arah
kecondongan garis lurus
10.1.4 Menentukan kecerunan suatu garis Situasi kehidupan sebenar
lurus. perlu dilibatkan.

Perkaitan antara perwakilan


konkrit, grafik dan simbolik
bagi kecerunan perlu dibuat.

7
10.1.5 Menyelesaikan masalah yang Sebab nisbah “jarak
melibatkan kecerunan garis lurus. mencancang kepada jarak
mengufuk” digunakan untuk
menentukan kecerunan, dan
bukan sebaliknya, perlu
dibincangkan.

BAB 11 : TRANSFORMASI ISOMETRI (MODUL 15, MODUL 19)


MINGGU 26 11.1 Transformasi 11.1.1 Memerihalkan perubahan Aktiviti penerokaan
14/07/2019 - bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi termasuk yang melibatkan
18/07/2019 suatu objek yang melalui transformasi, contoh kehidupan sebenar
dan seterusnya menerangkan idea apabila objek itu
padanan satu-dengan-satu antara titik- diterbalikkan, diputarkan,
titik dalam transformasi. dialihkan dan dibesarkan
atau dikecilkan, perlu
dijalankan.

11.1.2 Menerangkan Penggunaan teknologi


idea kekongruenan digital digalakkan.
dalam transformasi.
Perbezaan antara
kekongruenan dan
keserupaan perlu
MINGGU 11.2 Translasi 11.2.1 Mengenal translasi. Aktiviti penerokaan perlu
27 – 28 dijalankan dengan
21/07/2019 - menggunakan perisian
01/08/2019 geometri dinamik.

Sifat imej perlu


Dibincangkan.
11.2.2 Memerihalkan translasi
menggunakan pelbagai perwakilan Contoh pelbagai perwakilan
termasuk dalam bentuk vektor translasi. ialah secara grafik, bahasa
dan simbol.

11.2.3 Menentukan imej dan objek bagi Bentuk vektor translasi


suatu translasi. ialah AP dan (𝑏𝑎)

11.2.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan translasi.

11.3 Pantulan 11.3.1 Mengenal pantulan Aktiviti penerokaan perlu


dijalankan dengan
menggunakan perisian
geometri dinamik.
11.3.2 Memerihalkan pantulan
menggunakan pelbagai perwakilan Sifat imej perlu
dibincangkan.

Perwakilan simbolik
dikecualikan. Sifat simetri
dalam pantulan perlu
11.3.3 Menentukan imej dan objek bagi dibincangkan.
suatu pantulan.

8
11.3.4 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan pantulan.

MINGGU 29 11.4 Putaran 11.4.1 Mengenal putaran. Aktiviti penerokaan perlu


04/08/2019 - dijalankan dengan
08/08/2019 menggunakan perisian
11.4.2 Memerihalkan putaran geometri dinamik.
menggunakan pelbagai perwakilan.
Sifat imej perlu
11.4.3 Menentukan imej dan objek bagi dibincangkan.
suatu putaran.
Perwakilan simbolik
11.4.4 Menyelesaikan masalah yang dikecualikan.
melibatkan putaran.
09/08/2019-17/08/2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
MINGGU 30 11.5 Translasi, 11.5.1 Menyiasat hubungan antara kesan Contoh bukan isometri perlu
18/08/2019 - Pantulan dan translasi, pantulan dan putaran terhadap dilibatkan.
22/08/2019 Putaran sebagai jarak antara dua titik pada objek dan imej,
Isometri dan seterusnya menerangkan isometri.

11.5.2 Menerangkan hubungan antara


isometri dan kekongruenan. Isometri ialah suatu
transformasi yang
11.5.3 Menyelesaikan masalah yang mengekalkan jarak antara
melibatkan isometri dan kekongruenan. sebarang dua titik.

11.6 Simetri Putaran 11.6.1 Menerangkan simetri putaran. Menjalankan aktiviti


penerokaan dengan
melibatkan objek dua
dimensi sahaja.
11.6.2 Menentukan peringkat simetri
putaran bagi suatu objek.

BAB 12 : SUKATAN KECENDERUNGAN MEMUSAT (MODUL 4, 5, 12)


MINGGU 31 12.1 Sukatan 12.1.1 Menentukan mod, min dan median Kalkulator atau perisian
25/08/2019 - Kecenderungan bagi suatu set data tak terkumpul. digunakan dalam tajuk ini
29/08/2019 Memusat mengikut kesesuaian.

Penjanaan soalan yang


Hari menjurus kepada
Kebangsaan pengumpulan data
31/08/2019 berdasarkan situasi sebenar,
dan seterusnya mengumpul
dan menggunakan data bagi
memerihalkan sukatan
kecenderungan memusat
perlu dilibatkan.

Situasi sebenar boleh


melibatkan EMK seperti:
(a) wang saku murid
(b) pasaran komoditi
(c) pelancongan
(d) penggunaan alat
teknologi

9
Kesan nilai ekstrem perlu
dibincangkan. Istilah
sukatan kecenderungan
12.1.2 Membuat kesimpulan tentang memusat perlu
kesan perubahan suatu set data terhadap diperkenalkan.
nilai mod, min dan median.
Aktiviti penerokaan yang
melibatkan perubahan
seragam dan tidak seragam
perlu dijalankan

MINGGU 32-33 12.1 Sukatan 12.1.3 Mengumpul data, membina dan Aktiviti penerokaan yang
01/09/2019 - Kecenderungan mentafsir jadual kekerapan bagi data melibatkan murid
12/09/2019 Memusat terkumpul. membentuk kefahaman
dalam mengorganisasikan
Awal data dan membuat
Muharram rumusan secara sistematik
01/09/2019 perlu dijalankan.
Hari 12.1.4 Menentukan kelas mod dan min bagi
Keputeraan suatu set data terkumpul. Contoh: membahagikan
YDP Agong data kepada beberapa
09/09/2019 12.1.5 Memilih dan menjustifikasikan kumpulan (lulus dan
sukatan kecenderungan memusat yang gagal)/tahap/peringkat.
sesuai untuk memerihal taburan suatu set
data, termasuk set data yang mempunyai Set data dalam bentuk
nilai ekstrem. perwakilan seperti jadual,
carta pai, carta palang,
12.1.6 Menentukan mod, min dan median plot batang dan daun
daripada perwakilan data. perlu dilibatkan.

12.1.7 Mengaplikasikan kefahaman


tentang sukatan kecenderungan memusat
untuk membuat ramalan, membentuk Perbandingan dua atau
hujah yang meyakinkan dan membuat lebih set data perlu
kesimpulan. dilibatkan.

Kepentingan julat dalam


perbandingan perlu diberi
penekanan.
BAB 13 : KEBARANGKALIAN MUDAH (MODUL 2)
MINGGU 13.1 Kebarangkalian 13.1.1 Melaksanakan eksperimen Perisian perlu digunakan
34 – 35 Eksperimen kebarangkalian mudah, dan seterusnya untuk melakukan simulasi.
15/09/2019 - menentukan nisbah
26/09/2019 Kesimpulan yang perlu
Kekerapan berlakunya suatu peristiwa dibuat ialah kebarangkalian
Bilangan cubaan eksperimen menuju ke satu
Hari Malaysia nilai tertentu jika
16/09/2019 eksperimen diulangi dengan
sebagai kebarangkalian eksperimen bagi bilangan cubaan yang cukup
suatu peristiwa. besar.

13.1.2 Membuat kesimpulan tentang


kebarangkalian eksperimen suatu
peristiwa apabila bilangan cubaan cukup
besar.

10
13.2 Kebarangkalian 13.2.1 Menentukan ruang sampel dan Aktiviti penerokaan yang
Teori yang peristiwa bagi suatu eksperimen. melibatkan situasi sebenar
Melibatkan bagi membentuk idea
Kesudahan Sama tentang ruang sampel dan
Boleh Jadi peristiwa perlu dijalankan.

Gambar rajah pokok dan set


perlu digunakan.

MINGGU 36 13.2 Kebarangkalian 13.2.2 Membina model kebarangkalian Model kebarangkalian suatu
29/09/2019 - Teori yang suatu peristiwa, dan seterusnya membuat peristiwa A diwakili oleh
03/10/2019 Melibatkan perkaitan antara kebarangkalian teori 𝑛(𝐴)
P(A) =𝑛(𝑆) 𝐴
Kesudahan Sama dengan kebarangkalian eksperimen.
Boleh Jadi Perkaitan yang perlu dibuat
ialah kebarangkalian
eksperimen menghampiri
kebarangkalian teori apabila
bilangan cubaan adalah
cukup besar.

Bilangan kejadian A) n(A)


=
Bilangan cubaan n(S)
13.2.3 Menentukan kebarangkalian suatu
peristiwa. Peristiwa boleh melibatkan
EMK seperti:
(a) wang saku murid
(b) jualan barangan
(c) cuaca
(d) penggunaan alat
teknologi

MINGGU 37 13.3 Kebarangkalian 13.3.1 Memerihalkan peristiwa pelengkap Aktiviti penerokaan perlu
06/10/2019 – Peristiwa Pelengkap dalam perkataan dan dengan menggunakan dijalankan dengan
10/10/2019 tatatanda set. mengaitkan konsep set bagi
membentuk generalisasi
13.3.2 Menentukan kebarangkalian peristiwa bahawa:
pelengkap. P(A) + P(A’) = 1 P(A’) = 1
– P(A) 0 ≤ P(A) ≤ 1

13.4 Kebarangkalian 13.4.1 Menyelesaikan masalah yang


Mudah melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa.

MINGGU
38- 40
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
13/10/2019 -
31/10/2019
MINGGU
41 - 43 PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN
3/11/2019-
21/11/2019
22/11//2019 – 31/12/2019 : CUTI AKHIR TAHUN

11