Anda di halaman 1dari 1

ِ ‫اء ِم ْن ُه ْم َواْأل َ ْم َوا‬

َ ‫ت ِإنَّ َك‬
‫س ِم ْي ٌع‬ ِ ‫ت َو ْال ُم ْس ِل ِميْنَ َو ْال ُم ْس ِل َما‬
ِ َ‫ت األ َ ْحي‬ ِ ‫اَللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِل ْل ُمؤْ ِمنِيْنَ َو ْال ُمؤْ ِمنَا‬
‫ت‬ َ َّ‫ْب الد‬
ِ ‫ع َوا‬ ٌ ‫قَ ِري‬
ُ ‫ْب ُم ِجي‬
“Ya Allah, ampunilah kaum mukminin laki-laki dan wanita, kaum muslimin laki-laki dan wanita, baik yang masih

hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya, Engkau adalah Dzat yang Maha Mendengar, Mahadekat,

Dzat yang mengabulkan doa.”

‫ان َو ََل تَ ْجعَ ْل فِ ْي قُلُ ْوبِنَا ِغ اًّل ِللَّ ِذيْنَ آ َمنُوا َربَّنَا ِإنَّ َك‬ َ َ‫َربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِِل ْخ َوانِنَا الَّ ِذيْن‬
ِ ْ ‫سبَقُ ْونَا ِب‬
ِ ‫اِل ْي َم‬
‫وف َر ِحي ٌم‬
ٌ ‫َر ُء‬

“Ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu

sebelum kami, dan janganlah Engkau membiarkan ada kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang

beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” Al-Hasyr 10

،‫سبِ ْي ِل‬ َ ‫عتِ َك َوا ْه ِد ِه ْم‬


َّ ‫س َوا َء ال‬ َ ‫طا‬ َ ‫اَللَّ ُه َّم َوفِ ْق ُو ََلةَ أ ُ ُم ْو ِرنَا ِل َما ت ُ ِحبُّهُ َوت َ ْر‬
َ ‫ اَللَّ ُه َّم أ َ ِع ْن ُه ْم‬،ُ‫ضاه‬
َ ‫علَى‬

َ ‫علَى ُك ِل‬
ٌ ‫ش ْيءٍ قَد‬
‫ِير‬ َ ‫ ِإنَّ َك‬، َ‫طن‬ َ ‫اَللَّ ُه َّم َجنِ ْب ُه ْم ْال ِفتَنَ َما‬
َ َ‫ظ َه َر ِم ْن َها َو َماب‬
“Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin kami untuk menempuh jalan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai.

Ya Allah, bantulah meraka dalam melakukan ketaatan kepada-Mu dan berilah mereka petunjuk ke jalan yang

lurus. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari setiap fitnah dan masalah, baik yang tampak jelas maupun yang

tersembunyi. Sesungguhnya, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

‫اج َع ْلنَا ِل ْل ُمت َّ ِقيْنَ ِإ َما ًما‬


ْ ‫َربَّنَا هَبْ لَنَا ِم ْن أ َ ْز َوا ِجنَا َوذُ ِريَّاتِنَا قُ َّرةَ أ َ ْعيُ ٍن َو‬
“Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati

(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

َ‫علَى ْالقَ ْو ِم ْال َكافِ ِريْن‬ ُ ‫ت أَ ْقدَا َمنَا َوا ْن‬


َ ‫ص ْرنَا‬ ْ ‫َربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُ ْوبَنَا َو ِإ ْس َرافَنَا فِ ْي أَ ْم ِرنَا َوثَ ِب‬
“Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan segala tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan

kami, teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir.”

‫َارا‬
ً ‫صغ‬ ْ ‫َربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِل َوا ِلدَ ْينَا َو‬
ِ ‫ار َح ْم ُه َما َك َما َربَّ َيانَا‬
“Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, serta berilah rahmat kepada keduanya, sebagaimana

mereka mendidik kami di waktu kecil.”

ِ َّ‫اب الن‬
‫ار‬ َ ‫سنَةً َوقِنَا‬
َ َ‫عذ‬ َ ‫سنَةً َوفِي ْاْل ِخ َرةِ َح‬
َ ‫َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ ْنيَا َح‬
“Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa

neraka.”

Ibadullah Inallaha yamrukum