Anda di halaman 1dari 39

RANCANGAN

TAHUNAN

PENDIDIKAN KESENIAN

KSSR - SEMAKAN 2017

MUZIK tahun 3

SEKOLAH KEBANGSAAN IBRAHIM SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 08000 SUNGAI PETANI

KESENIAN K SSR - S EMAKAN 2017 M UZIK tahun 3 SEKOLAH KEBANGSAAN IBRAHIM SEKOLAH BERPRESTASI
 

UNIT 1 : TUT TUT KERETA API

 

TARIK DAN HEMBUS

/

IKUT TEMPO

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN / KEMAHIRAN ABAD

PEMBELAJARAN

   

KE-21

1

2.0

KEMAHIRAN SENI

2.2.1

1.

Latihan pernafasan

Bahasa

Audio 1

Bersifat Ingin Tahu

 

Bernyanyi dengan teknik

pernafasan yang betul.

(

m/s 10)

KBAT :

hingga 7

2.2

KEMAHIRAN SENI

2.2.2

2.

Bimbing murid

Mengaplikasi

Skor lagu

MUZIK

Bernyanyi dengan pic

yang betul

menyenandungkan ( humming ) bunyi lebah berdasarkan audio

1 hingga 3 .

 

Kastanet

Nyanyian lagu Tut Tut Kereta api (m/s 11)

3.

Rujuk skor lagu Tut tut

kereta api, nyanyikan secara putus-putus pada not yang ber-

tanda titik di bawah ( l. )

4.

Bimbing nyanyian murid

Bermaklumat

dengan pic yang betul.

5.

Apabila murid sudah yakin,

bahagikan kepada tiga kumpu-

lan

(

K1 : bernyanyi )

K2 : menepuk detik lagu ) - tepuk tangan / peha (K3 : tepuk kastanet )

(

 

UNIT 1 : TUT TUT KERETA API

 

BERGERAK IKUT TEMPO

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

 

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

   

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

2

2.0 KEMAHIRAN SENI

 

1.Guru mengetuk drum snare mengikut tempo lagu Tut tut kereta api .

Kreativiti dan

Audio 5 Vocal Tut tut kereta api

Bersifat ingin

2.2.4

mengikut tempo.

Memainkan alat perkusi

Inovasi

tahu

2.2

KEMAHIRAN SENI MUZIK

 

KBAT :

 
 

2.2.7

berdasarkan tempo

Membuat pergerakan

2.

mengikut tempo bagi mengir- ingi lagu Tut tut kereta api se- cara kumpulan.

( K1: tepuk tangan) (K2: hentak kaki) (K3: tepuk peha)

Murid melakukan gerakan

Mengaplikasi

Audio 8

Vocal dengan

detik

3.Murid bergerak seperti kereta api secara berkumpulan mengi- kut tempo berdasarkan audio 5 atau audio 8.

4.

Murid bergerak bebas tetapi

mengikut tempo

 

UNIT 2 : MALAYSIA KITA

 

KITA SATU KELUARGA

/

AJUK SAYA

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

3

2.0 KEMAHIRAN SENI

2.2.2

1.Latihan mengajuk melodi ( m/s 18 )

Bahasa ,

Lirik lagu

Kerja

Bernyanyi dengan pic

yang betul.

Nilai murni

Audio 9 :Latihan mengajuk melodi

Sepasukan

2.2

KEMAHIRAN SENI MUZIK

2.2.3

Bernyanyi mengikut

2.

Murid mendengar lagu Kita

- Audio 10: Vokal Kita Satu Keluarga

 

tempo

Satu Keluarga.

KBAT:

Mengaplikasi

 

3.

Bimbing murid menepuk

-Audio 11: Instrmtl

detik lagu mengikut tempo.

-Audio 12 : MO

4.

Bimbing murid menyanyi-

-Audio 13; Instr - tempo lambat

kan lagu baris demi baris dan

keseluruhan lagu.

-Audio 14 : Instr tempo cepat

5.

Bahagikan murid kepada 2

kumpulan. (K1 : Menyanyi dengan tempo lambat) (K2: Menyanyi dengan tempo cepat )

 
Bahagikan murid kepada 2 kumpulan. (K1 : Menyanyi dengan tempo lambat) (K2: Menyanyi dengan tempo cepat
 

UNIT 2: MALAYSIA KITA

 

KITA SATU KELUARGA ( PERGERAKAN )

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

4

2.0 KEMAHIRAN SENI

 

1.Bimbing murid untuk mem- buat pergerakan mengguna- kan audio 15;

Nilai Murni

Audio 15 Vocal & metro- nom

Kerja

Sepasukan

2.2.6 Membuat pergerakan berdasarkan corak irama dari muzik yang didengar.

KBAT

 

2.2

KEMAHIRAN SENI MUZIK

A) berjalan mengikut

Mengaplikasi

 
   

-Audio 16 : Instr

detik. Maju empat langkah ke hadapan.

B) Berdiri setempat, ang- kat tangan dalam kiraan 4 detik.

C) Undur mengikut detik. Empat langkah kebelakang.

Tempo lambat dgn metronom

-Audio 17: Instr Tempo cepat dgn metronom

D) Berdiri setempat dan angkat tanngan dalam kiraan 4 detik.

2. Bahagikan murid kepada kumpulan menggunakan au- dio 16 diikuti audio 17 untuk membuat pergerakan

A) Maju 4 langkah mengi- kut detik. Angkat tan- gan ke atas pada lang- kah ke empat.

B) Bergerak setempat dalam 4 detik.

C) Turun tangan dan un- dur empat langkah mengikut detik

D) Bergerak setempat se- lama 4 detik

 

UNIT 3 : TEPUK AMAIAMAI

 

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

5

2.0 KEMAHIRAN SENI

 

1.Latihan tepuk tangan mengi- kut nilai berdasarkan ikon ( m/s 26 )

Keusahawanan

Audio 20

Berprinsip

2.2.5 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama berdasar- kan skor ikon yang mewakili nilai not

Latihan menepuk

2.2

KEMAHIRAN SENI MUZIK

irama

 

2.Tepuk tangan sambil menye- but ta dan ta-a

KBAT:

Audio 21

 

Mengaplikasi

Vokal Tepuk

3.

Bimbing murid memainkan

Amai-Amai

corak irama dengan kerincing.

Audio 22

4.

Bahagikan murid kepada 2

Instrumental

kumpuan.

Audio 23

( K1 : Menyanyi lagu Tepuk Amai-Amai ) (K2: Memainkan kerincing )

MO

 

UNIT 3 : PUTARPUTAR RODA CIPTAAN

 

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

6

3.0 KREATIVITI DAN INOVASI SENI

3.2.2

1.

Kreativiti dan

Audio 24

Kerja

Mencipta corak irama mu-

dah mengunakan ikon mewakili nilai not semibref,

Latihan menepuk irama menggunakan ikon

( m/s 28 ).

Inovasi

Latihan Menepuk

1

sepasukan

3.2 MENGHASILKAN IDEA MUZIKAL KREATIF

minim, krocet

2.

Bahagikan murid kepada

beberapa kumpulan.

Audio 25

 

3.2.3

Mempersembahkan hasil

3.

Wakil setiap kumpulan

KBAT

Latihan menepuk

ciptaan

akan memutar roda ciptaan sebanyak 6 kali berturut-turut.

Mencipta

2

4.

Setiap kumpulan akan men-

Roda Ciptaan

dapat kad ikon yang ditunjuk- kan oleh anak panah.

Kad kad ikon

5.

Minta setiap kumpulan

mencipta corak irama daripada kad ikon yang dikumpul.

6.

Setiap kumpulan membuat

persembahan.

7.

Kumpulan yang dapat me-

nepuk corak irama ciptaan dengan tepat mendapat 10 markah.

 

UNIT 3 : PUTARPUTAR RODA CIPTAAN

 

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

7

3.0 KREATIVITI DAN INOVASI SENI

3.2.2

1.

Bahagikan murid kepada

Kreativiti dan

Audio 24

Kerja

Mencipta corak irama mu-

dah mengunakan ikon mewakili nilai not semibref,

beberapa kumpulan.

Inovasi

Latihan Menepuk

1

sepasukan

 

2.

Wakil setiap kumpulan

3.2 MENGHASILKAN IDEA MUZIKAL KREATIF

minim, krocet

akan memutar roda ciptaan sebanyak 6 kali berturut-turut.

Audio 25

3.2.3

Mempersembahkan hasil

3.

Setiap kumpulan akan men-

KBAT

Latihan menepuk

ciptaan

dapat kad ikon yang ditunjuk-

Mencipta

2

 

kan oleh anak panah.

4.

Minta setiap kumpulan

Roda Ciptaan

mencipta corak irama daripada kad ikon yang dikumpul.

Kad kad ikon

5.

Setiap kumpulan membuat

persembahan.

6.

Kumpulan yang dapat me-

nepuk corak irama ciptaan dengan tepat mendapat 10 markah.

membuat persembahan. 6. Kumpulan yang dapat me- nepuk corak irama ciptaan dengan tepat mendapat 10 markah.
 

UNIT 4 : SERANGGA COMEL

 

TEKSTUR MUZIK

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

8

1.0

BAHASA SENI

1.2.1

1.Latihan mengenal pasti tekstur dalam muzik

(

m/s 36)

Kelestarian

Audio 2635

Kerja

1.2

BAHASA MUZIK

Mengenal dan membezakan

tekstur tebal dan nipis.

Alam Sekitar

-tekstur

Sepasukan

 

1.2.3

Mengaplikasikan pemaha-

man tekstur tebal dan nipis dalam aktiviti muzik.

- tekstur nipis -tekstur tebal

KBAT

Menganalisis

Audio 36

Mengaplikasi

Vocal Serangga

 

2.

Mendengar

Audio 37

lagu Serengga

Instr.serangga

3.

Menyanyi lagu Serangga

Audio 38

dengan pic yang betul se- cara :

MO

-solo

-berkumpulan

4.

Bahagikan murid kepada

2 kumpulan:

(

K1: Menyanyi )

(K2: Bergerak bebas men-

gikut tekstur dan tempo lagu.

 

UNIT 4 : SERANGGA COMEL

 

GIGIH SI LABAHLABAH

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

9

3.0

KREATIVITI DAN INOVASI SENI

3.2.1

1.Murid mendengar cerita ―Gigih Si Labah-labah‖ dengan kesan bunyi alat

Kelestarian

Audio 39 Cerita Gigih Si Labah-labah dengan kesan bunyi

Computational

Menghasilkan kesan bunyi

untuk mengiringi persembahan.

Alam Sekitar

Thinking

3.2

MENGHASILKAN IDEA MUZIKAL KREATIF

3.2.3

Mempersembahkan hasil

perkusi.

KBAT

Menilai

ciptaan.

2.

Bimbing murid meng-

 

gunakan perkusi badan un- tuk menghasilkan kesan

Audio 40 Cerita Gigih Si Labah-labah tanpa kesan bunyi

bunyi.

3.

Bahagikan murid kepada

beberapa kumpulan. (K1: Perkusi badan ) (K2: Alat perkusi )

 

4.

Murid berlatih dalam

kumpulan

5.

Persembahan kumpulan

 

UNIT

4

:

MUZIK JAZ

 

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

10

4.0

APRESIASI SENI

4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik popular yang didengar dari aspek:

1.Mendengar lagu Sinaran dan Lagenda oleh Ratu Jaz Malaysia.

Kelestarian

Rakaman lagu Sinaran & Lagenda ( Sheila Majid )

Pernyataan

 

Alam Sekitar

kumpulan

4.2

MUZIK

PENGHAYATAN KARYA

KBAT

(i) jenis muzik. (ii) masyarakat yang mengamal- kan muzik tersebut.

2. Berbincang dengan murid tentang ciri-ciri muzik jaz - alat muzik -siapa / masyarakat yang meminati muzik jaz - perasaan terhadap muzik jaz -Tokoh muzik jaz Malaysia ( Julie Sudiro Zain Azman)

Menilai

 
 

UNIT 5 : PAHLAWAN KECIL

 

PEMANASAN SUARA / PARANG ILANG

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

11

2.0

KEMAHIRAN SENI

2.2.2

Bernyanyi dengan pic yang

1.Berdiri dengan postur yang betul.

Patriotisma

Audio 41 Latihan pernafasan

 
 

betul.

KBAT

2.2

KEMAHIRAN SENI MUZIK

2.2.8

2.

Membuat aktiviti regan-

Mengaplikasi

 
 

Merancang pergerakan ber-

dasarkan muzik yang didengar:

gan dan latihan pernafasan ( m/s 44 ).

Audio 42 Latihan pernafasan

(i) corak irama lagu.

(ii) tempo

3.

Mendengar lagu Parang

 

Ilang.

Audio 43

Vokal Parang

4.

Bimbing murid men-

Ilang

yanyi lagu Parang Ilang dengan pic yang betul.

Audio 44

Instrumental

5.

Bimbing murid membuat

pergerakan dengan tempo yang betul.

Audio 45

MO

6.

Bahagikan murid kepada

2 kumpulan. (K1: Menyanyi dengan pic yang betul) (K2: Membuat pergerakan dengan tempo yang betul )

 

UNIT 5 : PAHLAWAN KECIL

 

PEMANASAN SUARA / PARANG ILANG

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

11

2.0

KEMAHIRAN SENI

2.2.2

Bernyanyi dengan pic yang

1.Berdiri dengan postur yang betul.

Patriotisma

Audio 41 Latihan pernafasan

 
 

betul.

KBAT

2.2

KEMAHIRAN SENI MUZIK

2.2.8

2.

Membuat aktiviti regan-

Mengaplikasi

 
 

Merancang pergerakan ber-

dasarkan muzik yang didengar:

gan dan latihan pernafasan ( m/s 44 ).

Audio 42 Latihan pernafasan

(i) corak irama lagu.

(ii) tempo

3.

Mendengar lagu Parang

 

Ilang.

Audio 43

Vokal Parang

4.

Bimbing murid men-

Ilang

yanyi lagu Parang Ilang dengan pic yang betul.

Audio 44

Instrumental

5.

Bimbing murid membuat

pergerakan dengan tempo yang betul.

Audio 45

MO

6.

Bahagikan murid kepada

2 kumpulan. (K1: Menyanyi dengan pic yang betul) (K2: Membuat pergerakan dengan tempo yang betul ) (m/s 45)

7.

Ulang pergerakan den-

gan detik lagu (m/s 47 )

 

PROJEK KESENIAAN PENGGAL SATU

 

PERANCANGAN PERSEMBAHAN SENI

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

12

3.0

KREATIVITI DAN INOVASI

3.3.1

 

Kreativiti dan

Alat perkusi

Kerja

SENI

Merancang persediaan

1.

guru seni visual untuk pro-

Guru berbincang dengan

Inovasi

Kastanet,

kerincing,

Sepasukan

3.3

KESENIAN

PROJEK PERSEMBAHAN

pameran seni visual dalam kumpulan dengan:

(i) menentukan lokasi pameran.

(ii)

karya.

mengumpul dan memilih

jek persembahan.

2.

Guru memilih satu lagu

KBAT

Mengaplikasi

Tamburin

Cd lagu

(iii)

membuat kapsyen.

yang sesuai ( lagu dari unit 1 hingga unit 5 ) untuk persembahan kumpulan.

(iv)

melabel kapsyen.

(v)

menyusun atur karya.

3.

Guru memilih murid-

murid untuk aktiviti

3.3.6

seni

Merancang persembahan

 

-pergerakan berirama, -ensemble perkusi, -koir -sketsa muzikal,

-nyanyian solo

 

PROJEK KESENIAN PENGGAL SATU

 

PERANCANGAN PERSEMBAHAN SENI

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

13

3.0

KREATIVITI DAN INOVASI

3.3.1

 

Kreativiti dan

Alat perkusi

Kerja

SENI

3.3

KESENIAN

PROJEK PERSEMBAHAN

Merancang persediaan

pameran seni visual dalam kumpulan dengan:

(i) menentukan lokasi pameran.

1. Latihan murid mengikut kumpulan:

Inovasi

Kastanet,

kerincing,

Tamburin

Sepasukan

(ii)

karya.

(iii)

mengumpul dan memilih

membuat kapsyen.

(K1: Nyanyian solo & Kumpulan)

(K2: Bermain alat perkusi)

KBAT

Mengaplikasi

Cd lagu

Audio 36

Vocal Sereangga

(iv)

melabel kapsyen.

(v)

menyusun atur karya.

(K3: Lakonan & pergera- kan )

Audio 37

Instrumental

3.3.6

Merancang persembahan

 

seni

(K4: Penyediaan prop & kostum persembahan)

Audio 38

MO

 

PROJEK KESENIAN PENGGAL SATU

 

PERSEDIAAN PERSEMBAHAN SENI

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

14

3.0

KREATIVITI DAN INOVASI

3.3.1

 

Kreativiti dan

Alat perkusi

Kerja

SENI

3.3

KESENIAN

PROJEK PERSEMBAHAN

Merancang persediaan

pameran seni visual dalam kumpulan dengan:

(i) menentukan lokasi pameran.

1. Latihan murid mengikut kumpulan:

Inovasi

Kastanet,

kerincing,

Tamburin

Sepasukan

(ii)

karya.

(iii)

mengumpul dan memilih

membuat kapsyen.

(K1: Nyanyian solo & Kumpulan)

(K2: Bermain alat perkusi)

KBAT

Mengaplikasi

Cd lagu

Audio 36

Vocal Sereangga

(iv)

melabel kapsyen.

(v)

menyusun atur karya.

(K3: Lakonan & pergera- kan )

Audio 37

Instrumental

3.3.6

Merancang persembahan

 

seni

(K4: Penyediaan prop & kostum persembahan)

Audio 38

MO

3.3.6 Merancang persembahan   seni (K4: Penyediaan prop & kostum persembahan) Audio 38 MO
 

PROJEK KESENIAN PENGGAL SATU

 

PERSEDIAAN PERSEMBAHAN SENI

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

15

3.0

KREATIVITI DAN INOVASI

   

Kreativiti dan

Alat perkusi

Kerja

SENI

3.3.6 Merancang persembahan seni

1. Latihan murid mengikut kumpulan:

Inovasi

Kastanet,

Sepasukan

kerincing,

3.3

PROJEK PERSEMBAHAN

   

Tamburin

KESENIAN

(K1: Nyanyian solo & Kumpulan)

KBAT

Cd lagu

Mengaplikasi

Audio 36

(K2: Bermain alat perkusi)

Vocal Sereangga

(K3: Lakonan & pergera- kan )

Audio 37

Instrumental

 

Audio 38

(K4: Penyediaan prop & kostum persembahan)

MO

 

PROJEK KESENIAN PENGGAL SATU PAMERAN DAN PERSEMBAHAN SENI

 

TAJUK : SERANGGA

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

16

3.0

KREATIVITI DAN INOVASI

3.3.1

 

Kreativiti dan

Alat perkusi

Kerja

SENI

3.3

KESENIAN

PROJEK PERSEMBAHAN

Merancang persediaan

pameran seni visual dalam kumpulan dengan:

(i) menentukan lokasi pameran.

1.murid membuat persem- bahan dalam kumpulan:

Inovasi

Kastanet,

kerincing,

Tamburin

Sepasukan

(ii)

karya.

(iii)

mengumpul dan memilih

membuat kapsyen.

(K1: Nyanyian solo & Kumpulan)

(K2: Bermain alat perkusi)

KBAT

Mengaplikasi

Cd lagu

Audio 36

Vocal Sereangga

(iv)

melabel kapsyen.

(v)

menyusun atur karya.

(K3: Lakonan & pergera- kan )

Audio 37

Instrumental

3.3.7

Membuat persembahan seni

(K4: Penyediaan prop & kostum persembahan)

Audio 38

 

MO

susun atur prop

Buat persembahan secara teratur dan berdisiplin

Mengemas dan menyimpan prop dan kostum

Membersihkan tem- pat persembahan 2.Membuat apresiasi persembahan 3.Menyediakan laporan bergambar/folio

 

UNIT 6 : BELON UDARA TINGGI DI LANGIT

 

KENALI REKODER

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

17

1.0

BAHASA SENI

 

1.Mengenal bahagian

Bahasa

Rekoder

 

1.2

BAHASA MUZIK

rekoder. 2.Tunjuk cara memegang rekoder dengan betul.

Bermaklumat

 

1.2.2 Membaca not pada baluk:

(i) not G, A dan B.

Audio 48 Latihan rekoder 1

(ii) menggunakan jenis not .

( semibref, minim, krocet)

3.

Nombor penjarian reko-

2.2

KEMAHIRAN SENII MUZIK

der (m/s 54)

KBAT:

Mengaplikasi

Audio 49 Latihan rekoder 2

 

2.2.9 Mengenal dan memahami:

4.Mengenal not semibref, minim dan krocet

(i) bahagian rekoder. (iii) penjarian asas rekoder

5.

Menepuk tangan mengi-

Skor latihan rekoder 1 & 2

kut ikon sambil menyebut sebutan irama Perancis.

2.2.10 Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton yang baik:

(m/s 55)

6.

penjarian not B dengan

Mengenal dan membuat

(i) dengan penjarian not B, A dan G.

(ii) menggunakan jenis not . (iii) pernafasan yang betul.

betul.

7.

Latihan rekoder 1 & 2

penjarian not B (m/s 55)

 

8.

Ambil nafas

Pada / semasa membuat latihan rekoder (m/s 55)

 

UNIT 6 : BELON UDARA TINGGI DI LANGIT

 

KENALI REKODER

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

18

   

1.Tunjuk cara postur yang betul semasa bermain rekoder.

Bahasa

Rekoder

 

2.2

KEMAHIRAN SENII MUZIK

2.2.10 Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton yang baik:

Audio 50

Bermaklumat

 

2.Tunjuk cara meniup rekoder dengan betul. (m/s 56 )

Latihan rekoder

(i) dengan penjarian not B, A dan G.

KBAT:

not A

3.

Mengenal dan membuat

Mengaplikasi

Audio 51 Latihan rekoder 1

(ii) menggunakan jenis not . (iv) perlidahan yang betul.

penjarian not A dengan betul.

4.

Tepuk tangan mengikut

Audio 52 Latihan rekoder 2

corak irama

5 Latihan rekoder 1 ,2 & 3 penjarian not A B (m/s 57) - latihan dari bar demi bar

Audio 53 Latihan rekoder 3

8.

Ambil nafas

Skor latihan

Pada / semasa membuat lati-

rekoder

han rekoder (m/s 55)

9.

Pengukuhan : tiup rekoder

bermula pada bar terakhir dan diakhiri dengan bar pertama

( retrograde).

 

UNIT 7 : OH , BERWARNA - WARNI

 

AJUK SAYA

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

19

 

2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.

1.Latihan Mengajuk Nyanyian. -Guru menyanyi dan menepuk detik lagu -Murid mengajuk perbuatan guru.

Kelestarian

Audio 54

 

2.2

KEMAHIRAN SENII MUZIK

Alam Sekitar

Latihan mengajuk

 

nyanyian

 

KBAT:

Audio 55 Vocal kad Ucapan Hari Lahirku

 

Mengaplikasi

2.

Guru menyanyi lagu Kad

 

Ucapan Hari lahirku baris demi baris.

Audio 56

Instrumental

3.

Murid mengajuk nyanyian

guru dengan pic yang betul.

Audio 57

MO

4.

Persembahan nyayian den-

gan pic yang betul di dalam

kumpulan kecil.

 

UNIT 7 : IRAMA BINGO

 

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

20

3.2 Menghasilkan idea muzi- kal kreatif.

3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengunakan ikon mewakili nilai not semibref, minim, krocet

1.Latihan mengira jumlah detik bagi setiap kereta api. (m/s 64 )

Kreativiti dan

Kad Cipta Muzik

Computational

Inovasi

Thinking

Audio 58

   

Muzik iringan

Permainan Pundi Kacang (m/s 65 ) 1.Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan menerima satu kad Cipta Muzik.

2.Pantau dan bimbing murid semasa melakukan aktiviti mencipta corak irama dalam kumpulan.

KBAT:

 

Mencipta

3.Tepuk tangan mengikut corak irama yang dihasik- lan dengan iringan audio

58.

 

UNIT 8 : CANTIK BERCAHAYA

 

SAYANGI REKODER

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

21

1.2

BAHASA MUZIK

1.2.4

1.

Guru tunjuk cara menjaga

Nilai murni

Skor lagu

 
 

Mengaplikasikan pen-

getahuan notasi muzik dalam aktiviti permainan rekoder.

rekoder dengan baik. - cara membuka sambungan rekoder, - cara membasuh rekoder dan

Selamat ma-

lam

KBAT:

2.2

KEMAHIRAN SENI MUZIK

 

Menganalisis

Rekoder

 

2.2.9

keringkan dengan kain lembut.

Mengenal dan

Memahami (ii) Cara menjaga rekoder

-Cara penyimpanan

Audio 59 Latihan not G

Latihan Not G

2.2.11 Memainkan rekoder dengan mengaplikasikan pembacaan skor muzik.

1.

Mengenal not G dan pen-

Audio 60

jarian not G dengan betul.

Latihan

rekoder 1

2.Mainkan corak irama latihan not G dengan rekoder(m/s 70).

 

Audio 61

3.Meniup rekoder untuk Lati- han rekoder 1 ( m/s 71 )

Vocal

Selamat

 

Malam

4.Bimbing murid menyanyi lagu Selamat Malam baris demi baris.

Audio 62

Instrumental

5.Bimbing murid meniup rekoder lagu Selamat Malam.

Audio 63

MO

 

UNIT 8 : CANTIK BERCAHAYA

 

SAYANGI REKODER / SELAMAT MALAM

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

21

1.2

BAHASA MUZIK

1.2.4 Mengaplikasikan pen- getahuan notasi muzik dalam aktiviti permainan rekoder.

 

Nilai murni

Skor lagu

 
 

Selamat Ma-

Latihan Lagu

lam

Selamat Malam

KBAT:

2.2

KEMAHIRAN SENI MUZIK

 

Menganalisis

Rekoder

 

2.2.11 Memainkan rekoder dengan mengaplikasikan pembacaan skor muzik.

1.Murid mengulang nyanyian lagu Selamat Malam

Audio 62

 

2.Murid meniup rekoder lagu Selamat Malam.

Instrumental

Audio 63

MO

3. Bahagikan kepada 2 kumpulan. (K1: Menyanyi ) (K2: Meniup rekoder )

Keyboard

 

UNIT 8 : CANTIK BERCAHAYA

 

PERKUSI GUBAHANKU / SELAMAT MALAM

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

22

 

2.2.5

perkusi mengikut corak irama berdasarkan skor ikon yang mewakili nilai not semibref, minim,krocet

Memainkan alat

1.Bimbing murid mainkan alat perkusi berdasarkan skor ikon di dalam kumpulan masing- masing bagi mengiringi lagu Selamat Malam.

Nilai murni Kreativiti dan Ino- vasi

Alat perkusi

Kerinsing

 

2.2

KEMAHIRAN SENI MUZIK

Kastanet

   

Tamburin

KBAT:

3.2

MENGHASILKAN IDEA

   

Menganalisis

Kad ikon

MUZIKAL KREATIF

3.2.2

Mencipta corak irama

2.Bimbing murid mencipta satu corak irama yang mem- punyai 8 detik.

mudah menggunakan ikon mewakili nilai not semibref, minim, krocet

Audio 64

Perkusi guba-

3.Gunakan sekurang- kurangnya dua ikon yang ber- beza.

hanku

3.3.7

Membuat

persembahan muzik

Audio 61

4.Persembahkan ciptaan itu dengan iringan lagu Selamat Malam dalam kumpulan.

Vocal

Selamat

Malam

 

Audio 62

Instrumental

Audio 63

MO

 

UNIT 8 : CANTIK BERCAHAYA

 

PERKUSI GUBAHANKU / SELAMAT MALAM

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

23

 

2.2.5

perkusi mengikut corak irama berdasarkan skor ikon yang mewakili nilai not semibref, minim,krocet

Memainkan alat

Mengulang nyanyian lagu

Selamat Malam dengan pic yang betul sambil menepuk corak irama (m/s 72 ) meng- gunakanperkusi badan .

1.

Nilai murni Kreativiti dan Ino- vasi

Alat perkusi

Kerinsing

 

2.2

KEMAHIRAN SENI MUZIK

Kastanet

   

Tamburin

KBAT:

3.2

MENGHASILKAN IDEA

   

Menganalisis

Kad ikon

MUZIKAL KREATIF

3.2.2

Mencipta corak irama

mudah menggunakan ikon mewakili nilai not semibref, minim, krocet

Bahagikan murid kepada 3

kumpulan. (K1: Menyanyi lagu Selamat Malam ) (K2 : Meniup rekoder lagu Selamat Malam (K3: Main alat perkusi )

2.

Audio 64

Perkusi guba-

hanku

3.3.7

Membuat

persembahan muzik

Audio 61

 

Vocal

Selamat

3.Persembahan kumpulan.

Malam

Audio 62

Instrumental

Audio 63

MO

 

UNIT 9 : BONEKA MENARI MENCUIT HATI

 

NYANYI SEPERTI AKU / AJUK NYANYIANKU

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

24

 

2.2.2

1.

Perdengarkan lagu dan

Nilai murni

Audio 65

 

2.2 KEMAHIRAN SENI MUZIK

Bernyanyi dengan pic

yang betul.

murid mengajuk nyanyian sambil membuat pergerakan.

Vocal Ajuk

Nyanyianku

KBAT:

2.2.3

tempo.

Bernyanyi mengikut

2.Bimbing murid menyanyi lagu Ajuk Nyanyianku dengan pic yang betul baris demi ba- ris. (m/s 80 )

Mengaplikasi

 

3.

Pastikan murid menyanyi

mengikut tempo.

4.Aktiviti di dalam kumpulan kecil menyanyi sambil mem- buat pergerakan mengikut seni kata lagu.

 

UNIT 9 : BONEKA MENARI MENCUIT HATI

 

NYANYI SEPERTI AKU / BONEKA

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

25

 

2.2.2

1.

Perdengarkan lagu dan

Nilai murni

Audio 66

 

Bernyanyi dengan pic

yang betul.

bimbing murid menyanyi lagu Boneka .

Vocal Boneka

2.2 KEMAHIRAN SENI MUZIK

KBAT:

2.2.3

tempo.

Bernyanyi mengikut

2.Bimbing murid menyanyi lagu Boneka dengan pic yang betul baris demi baris.

Mengaplikasi

Audio 67

Instrumental

 

3.

Pastikan murid menyanyi

Audio 68

mengikut tempo.

MO

4.Menyanyi lagu Boneka di dalam kumpulan sambil ber- main boneka yang telah diha- silkan sebelum ini ( seni visual).

 

UNIT 9 : TAMAK SELALU RUGI

 

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

26

3.2 MENGHASILKAN IDEA MUZIKAL KREATIF

3.2.1

Menghasilkan kesan

1.Murid membaca cerita Tamak Selalu Rugi (m/s 82 ) di dalam kumpulan kecil.

Nilai murni

Buku teks

Pernyataan Kumpulan ( Team State- ments)

bunyi untuk mengiringi persembahan.

Audio 69

   

KBAT:

Cerita Tamak

2.

Guru perdengarkan audio 69

Mencipta

Selalu Rugi

 

3.2.3

cerita Tamak Selalu Rugi den-

(dengan kesan

Mempersembahkan

hasil ciptaan

gan kesan bunyi.

bunyi)

3.

Murid berbincang kesan

bunyi daripada gabungan alat- alat perkusi, perkusi badan dan

Audio 70

Cerita Tamak

alat muzik improvisasi.

Selalu Rugi

(tanpa kesan

4.Guru menerangkan maksud alat improvisasi.

bunyi)

5.Pantau dan bimbing murid semasa melakukan aktiviti per- bincangan tentang kesan

bunyi.

6.Bimbing murid menghasil- kan kesan bunyi bagi per- kataan dan frasa yang ber- warna merah

.

 

UNIT 9 : TAMAK SELALU RUGI

 

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

27

3.2 MENGHASILKAN IDEA MUZIKAL KREATIF

3.2.1

Menghasilkan kesan

1.Murid bersedia di dalam kumpulan masing-masing.

Nilai murni

Buku teks

Pernyataan Kumpulan ( Team State- ments)

bunyi untuk mengiringi persembahan.

Audio 69

 

2. Guru perdengarkan audio 70 dan minta murid bersedia den- gan kesan bunyi kumpulan masing-masing.

KBAT:

Cerita Tamak

Mencipta

Selalu Rugi

 

3.2.3

(dengan kesan

Mempersembahkan

hasil ciptaan

bunyi)

3.Bimbing murid menghasil- kan kesan bunyi bagi per- kataan dan frasa yang ber- warna merah

Audio 70

Cerita Tamak

Selalu Rugi

 

(tanpa kesan

bunyi)

4

Persembahan

kumpulan.

5.Berbincangan persembahan.

 

UNIT 9 : PENGHAYATAN KARYA MUZIK

 

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

28

3.3

PROJEK PERSEMBAHAN

 

1.Minta murid meneliti gam- bar dan mencatat apakah per- bezaan yang dapat dilihat antara gambar A dengan

gambar B. (m/s 84)

Kreativiti dan

Buku teks

Pernyataan Kumpulan ( Team State- ments)

KESENIAN

3.3.6

Merancang persemba-

Inovasi

han muzik.

 

Rakaman video

persembahan koir

4.2.2

Membuat ulasanterha-

 

KBAT

Permata Seni

 

4.2

PENGHAYATAN KARYA

dap persembahan kesenian

Menilai

(youtube)

MUZIK

rakan dari aspek:

2.Minta murid menceritakan perbezaan itu.

(i) kreativiti

(ii)Kerjasama

3. Guru menayangkan rakaman video persembahan koir kumpulan Permata Seni. Minta murid membuat ulasan tentang kreativiti dan inovasi dalam persembahan tersebut.

koir kumpulan Permata Seni. Minta murid membuat ulasan tentang kreativiti dan inovasi dalam persembahan tersebut.
 

UNIT 10 : ANYAMAN BERZAMAN

 

CIK KECIK KEBOM

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

 

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

   

ABAD KE-21

29

2.2 KEMAHIRAN SENI MUZIK

2.2.2

Bernyanyi dengan pic yang

1.

Latihan pemanasan suara.

Bahasa

Audio71

 

betul

Murid membuat latihan pema- nasan suara dengan menyebut perkataan :

Cik kecik kebom

2.2.7

Membuat pergerakan ber-

Cik kecik kebom kecik kebom (m/s: 92)

KBAT

Audio 72 Vocal Seni Anya- man Jangan Di- lupa

dasarkan tempo.

Mengaplikasi

2.

Bimbing murid menyanyi

lagu Seni Anyaman Jangan Di-

 

lupa baris demi baris. (m/s: 93)

Audio 73

Intrumental

3.

Bimbing murid menyanyi

dengan pic yang betul dan membuat pergerakan berdasar- kan tempo.

Audio 74

MO

4.

Dalam kumpulan kecil murid

menyanyi dan membuat pergerakan bersama-sama men- gikut tempo.

5.Persembahan kumpulan.

 

UNIT 10 : PERMAINAN BUAH LAZAT

 

MINGGU

 

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

30

3.2

MENGHASILKAN IDEA

 

1.Bimbing murid menyanyi lagu Seni Anyaman Jangan Dilupa.

Permaianan Buah Lazat (m/s: 94-95) 1.Guru menerangkan pera- turan permainan dan langkah -langkah permainan.

2.Pantau dan bimbing murid semasa melakukan aktiviti mencipta corak irama.

Nilai murni Kreativiti dan Ino- vasi

Audio 75

Mahir

MUZIKAL KREATIF

3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengunakan ikon mewakili nilai not semibref, minim, krocet.

Muzik iringan

Berkomunikasi

corak irama

3.3

PROJEK PERSEMBAHAN

3.3.7 Membuat persembahan muzik

KBAT

KESENIAN

Mencipta

 

3.Setiap kumpulan akan ber- gilir-gilir memainkan alat perkusi berdasarkan corak irama ciptaan kumpulan masing-masing.

 

UNIT 10 : MUZIK ROCK

 

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

 

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

 

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

31

4.2 PENGHAYATAN KARYA MUZIK

 

1.Guru berbincang dan menerangkan ciri-ciri muzik rock dan jenis muzik rock.

Bahasa

Rakaman video

Pusingan Robin (Round Robin )

4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik popular yang didengar dari aspek:

(i) jenis muzik. (ii) masyarakat yang menga- malkan muzik tersebut

kumpulan rock

 

KBAT

Seach.

 

2.

Guru perdengarkan contoh

Menganalisis

Ramli Sharif

lagu muzik rock ( lagu Issabela, Teratai )

Ella

 

2.Murid memberi contoh kumpulan rock yang dikenali.

3.

Murid menyatakan alat-

alat muzik yang dimainkan dalam muzik rock.

4.Berbincang tentang pen- galaman mendengar atau melihat persembahan persembahan muzik rock.

PROJEK KESENIAAN PENGGAL DUA

PERANCANGAN PERSEMBAHAN SENI

MINGGU MODUL / STANDARD KURIKULUM STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN / PEMBELAJARAN
MINGGU
MODUL / STANDARD
KURIKULUM
STANDARD
CADANGAN AKTIVITI
EMK / KBAT
BBM
CATATAN /
PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN
ABAD KE-21

32

3.3. PROJEK PERSEMBAHAN KESENIAN

4.2 PENGHAYATAN KARYA MUZIK

3.3.6 Merancang persembahan muzik.

1. Guru berbincang dengan guru seni visual untuk projek kesenian penggal kedua.

2.Guru memilih murid-murid untuk aktiviti -pergerakan berirama, -ensemble perkusi, -koir -sketsa muzikal, -nyanyian solo

Kerjasama

 

PROJEK KESENIAAN PENGGAL DUA

 

PERANCANGAN PERSEMBAHAN SENI

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

33

3.3. PROJEK PERSEMBAHAN KESENIAN

3.3.6 Merancang persembahan muzik.

 

Kerjasama

Rekoder

 

1.Guru merancang aktiviti -pergerakan berirama -ensemble perkusi, rekoder -koir -sketsa muzikal, -nyanyian solo -persembahan boneka

Alat-alat perkusi

   

Kreativiti dan

Tamburin

Inovasi

Kastanet

4.2 PENGHAYATAN KARYA MUZIK

Kerincing

Tong

 

KBAT

Tin

 

mencipta

Botol

2.Guru membimbing murid membuat latihan bagi setiap kumpulan.

Chop stick

Boneka

. Latihan murid mengikut kumpulan:

Skrip untuk

(K1: Nyanyian solo & Kum- pulan)

lakonan

(K2: Bermain alat perkusi/ rekoder)

(K3: Persembahan Boneka / gerakan )

(K4: Penyediaan prop & kostum persembahan)

 

PROJEK KESENIAAN PENGGAL DUA

 

PERSEDIAAN PERSEMBAHAN SENI

MINGGU

MODUL / STANDARD KURIKULUM

STANDARD

CADANGAN AKTIVITI

EMK / KBAT

BBM

CATATAN /

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

 

ABAD KE-21

34

3.3. PROJEK PERSEMBAHAN KESENIAN

3.3.6 Merancang persembahan muzik.

1.Guru membimbing murid membuat latihan bagi setiap kumpulan.

Kerjasama

Rekoder

 

Alat-alat perkusi

   

Kreativiti dan

Tamburin

 

Inovasi

Kastanet

4.2 PENGHAYATAN KARYA MUZIK

. Latihan murid mengikut kumpulan:

Kerincing

Tong

   

KBAT

Tin