Anda di halaman 1dari 22

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TASIK


68000 AMPANG SELANGOR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAHUN 5
2019
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
2.2 Memasang dan 2.2.1 Membaca dan EMK:
membuka kit model memahami manual. 1  Membaca manual kit model berfungsi. - EK 2 - Boleh mendapat
berfungsi secara maklumat daripada sumber.
elektromekanikal 2.2.2 Menyatakan nama dan  Menyatakan dua nama dan fungsi alatan tangan
berpandukan manual. fungsi alatan tangan untuk memasang dan membuka kit model. Kreativiti:
2
yang diperlukan untuk  Mengenal pasti nama dan fungsi dua komponen kit - Menghasilkan idea dari
memasang dan model. pemerhatian.
membuka kit model.
 Memasang komponen kit model berpandukan
3 Nilai Murni:
manual.
2.2.3 Mengenal pasti nama - Keyakinan
dan fungsi komponen - Mematuhi peraturan.
 Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model
kit model seperti motor, 4
yang telah dipasang.
gear, takal dan tali Kemahiran Abad 21:
MINGGU
sawat, gegancu dan - Literasi maklumat.
1@2
rantai, roda dan gandar,  Membuat pengujian kefungsian kit model.
alat kawalan jauh, 5 Aktiviti PAK21:
 Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan
sensor, bateri, sel solar, - Gabungan (Chunking)
kit model.
suis, pemegang bateri
dan kerangka. KBAT:
- Menganalisis
 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan
BBB:
kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi
- Kit model
baharu secara sistematik, bersikap positif dan boleh
6 - Manual
dicontohi.
- Alatan tangan
 Membuka dan menyimpan komponen kit model
dengan sistematik.
PENTAKSIRAN & PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
2.2 Memasang dan 2.2.4 Memasang komponen EMK:
membuka kit model kit model berpandukan 1  Membaca manual kit model berfungsi. - EK 3 - Merancang sesuatu
berfungsi secara manual. projek dengan teliti dan
elektromekanikal  Menyatakan dua nama dan fungsi alatan tangan melaksanakannya.
berpandukan manual. 2.2.5 Mengenal pasti sistem untuk memasang dan membuka kit model.
elektromekanikal kit 2 Kreativiti:
 Mengenal pasti nama dan fungsi dua komponen kit
model. model. - Boleh mengumpul maklumat
dan memastikan kualiti
2.2.6 Menguji kefungsian kit  Memasang komponen kit model berpandukan tugasan.
3
model. manual.
Nilai Murni:
2.2.7 Membuka dan  Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model - Berazam tinggi.
4
menyimpan komponen yang telah dipasang.
MINGGU kit model. Kemahiran Abad 21:
3@4  Membuat pengujian kefungsian kit model. - Penyelesaian masalah.
5  Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan
kit model. Aktiviti PAK21:
- Round table

KBAT:
 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan - Mengaplikasi, Menilai
kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap positif dan boleh BBB:
6
dicontohi. - Kit model
 Membuka dan menyimpan komponen kit model - Manual
dengan sistematik. - Alatan tangan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid, soal jawab
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.1 Mengenal pasti projek EMK:
menggunakan bahan berpandukan manual.  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK2 - Memilih idea terbaik
1
logam dan bukan logam membuat projek. daripada banyak idea.
dengan litar elektronik. 4.2.2 Menyatakan bahan - EK2 - Meneruskan
logam seperti peningkatan kualiti idea.
aluminium, keluli, zink  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
dan bahan bukan komponen elektronik untuk membuat projek. Kreativiti:
logam. - Boleh mengumpul dan boleh
membuat penilaian terhadap
4.2.3 Menyatakan nama dan  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang idea.
3
fungsi alatan tangan digunakan untuk membuat projek.
yang digunakan untuk Nilai Murni:
membina projek iaitu  Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Mematuhi peraturan
gergaji besi, gunting dan pencantum.
MINGGU 4
logam, gandin kayu,  Membuat kemasan projek. Kemahiran Abad 21:
5@6
gandin getah, kikir rata,  Pengiraan kos projek. - Literasi maklumat.
kikir parut, playar
 Membuat penyambungan litar elektronik pada
gabung, pisau boleh Aktiviti PAK 21:
5 projek.
laras, pengikis, - I See, I Think, I Wonder
penggarit, penebuk  Menguji kefungsian projek. (Saya lihat, Saya fikir dan saya
pusat, ragum kakak tua bertanya)
dan ragum meja.
KBAT:
 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai - Menganalisis
nilai tambah secara kreatif dan inovatif.
6
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan BBB:
peralatan. - Manual, Bahan projek, Alatan
tangan
PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.4 Menyediakan alatan EMK:
menggunakan bahan dan bahan berdasarkan 1  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK2 - Boleh merealisasikan
logam dan bukan logam projek. membuat projek. idea untuk kesesuaian semasa
dengan litar elektronik.
4.2.5 Mengukur, menanda  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
2
dan memotong bahan komponen elektronik untuk membuat projek. - Boleh menggunakan cara
yang digunakan untuk dan teknik mengikut kaedah
membuat projek.  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang yang lebih baik.
3
digunakan untuk membuat projek.
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat Nilai murni:
dan pencantum. - Berdisplin.
4
 Membuat kemasan projek.
MINGGU Kemahiran Abad 21:
 Pengiraan kos projek.
7@8 - Membuat keputusan.
 Membuat penyambungan litar elektronik pada
5 projek. Aktiviti PAK 21:
 Menguji kefungsian projek. - Alasmeja (Table cloth)

KBAT:
- Mengaplikasi
 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai
nilai tambah secara kreatif dan inovatif. BBB:
6
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Bahan logam / bukan logam.
peralatan. - Alatan tangan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.6 Memasang bahan EMK:
menggunakan bahan projek menggunakan  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK5 - Prinsip tanggung jawab
1
logam dan bukan logam pengikat dan membuat projek. sosial untuk menjaga
dengan litar elektronik. pencantum. kebersihan bengkel.
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
komponen elektronik untuk membuat projek. Kreativiti:
- Penyelesaian masalah.
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
3
digunakan untuk membuat projek. Nilai Murni:
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Mengamalkan budaya bersih.
dan pencantum.
4 Kemahiran Abad 21:
 Membuat kemasan projek.
MINGGU - Produktiviti dan akauntabiliti.
 Pengiraan kos projek.
9 @ 10
 Membuat penyambungan litar elektronik pada Aktiviti PAK 21:
5 projek. - Examples (Contoh)
 Menguji kefungsian projek.
KBAT:
- Mengaplikasi

 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai BBB:


nilai tambah secara kreatif dan inovatif. - Alatan tangan
6
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Bahan pengikat dan
peralatan. pencantum

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.7 Membuat kemasan EMK:
menggunakan bahan projek menggunakan  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK 5 - Prinsip keadilan
1
logam dan bukan logam bahan iaitu cat licau membuat projek. mengikut giliran.
dengan litar elektronik. atau syelek.
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
2
komponen elektronik untuk membuat projek. - Membuat perbandingan
kualiti bahan.
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
3
digunakan untuk membuat projek. Nilai Murni:
- Kekemasan dalam tugasan
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat
dan pencantum. yang diberikan.
4
 Membuat kemasan projek.
Kemahiran Abad 21:
 Pengiraan kos projek.
MINGGU - Produktiviti dan akauntabiliti
11 @ 12  Membuat penyambungan litar elektronik pada
5 projek. Aktiviti PAK 21:
 Menguji kefungsian projek. - I See, I Think, I
Wonder(Saya lihat, Saya fikir
dan saya bertanya)

KBAT:
 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai - Mengaplikasi
nilai tambah secara kreatif dan inovatif.
6
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan BBB:
peralatan. - Alatan dan bahan
kekemasan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.8 Menyatakan nama, EMK:
menggunakan bahan simbol dan fungsi  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK 4 - Menggunakan idea
1
logam dan bukan logam komponen elektronik membuat projek. teknologi untuk menghasilkan
dengan litar elektronik. seperti diod pemancar produk.
cahaya (LED),  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
perintang, kapasitor, komponen elektronik untuk membuat projek. Kreativiti:
transistor, buzer dan - Menggunakan sumber
suis.  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang alternatif.
3
digunakan untuk membuat projek.
4.2.9 Membaca litar skematik Nilai Murni:
dan litar bergambar  Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Berhati-hati.
berdasarkan manual. dan pencantum.
MINGGU 4 Kemahiran Abad 21:
 Membuat kemasan projek.
13 @ 14  Pengiraan kos projek. - Literasi maklumat.
 Membuat penyambungan litar elektronik pada
5 projek. Aktiviti PAK 21:
 Menguji kefungsian projek. - Kedai Kopi (café)

KBAT:
- Menilai

 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai BBB:


nilai tambah secara kreatif dan inovatif. - Komponen elektronik
6
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Litar skematik dan
peralatan. bergambar

PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.10 Membuat EMK:
menggunakan bahan penyambungan litar  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK 4 - Menilai perlaksanaaan
logam dan bukan logam elektronik pada projek. 1 projek.
membuat projek.
dengan litar elektronik.
4.2.11 Menguji kefungsian Kreativiti:
projek. - Boleh membuat keputusan
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2 dan mengambil tindakan
komponen elektronik untuk membuat projek.
4.2.12 Membuat susulan.
penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan. Nilai Murni:
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berdikari dan bekerjasama.
3
digunakan untuk membuat projek.
Kemahiran Abad 21:
MINGGU  Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Pemikiran kritis dan
15 @ 16 dan pencantum. penyelesaian masalah
4
 Membuat kemasan projek.
 Pengiraan kos projek. Aktiviti PAK 21:
- Recap Group (Mengulangi
 Membuat penyambungan litar elektronik pada /mengingat semula)
5 projek.
 Menguji kefungsian projek. KBAT:
- Mengaplikasi

 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai BBB:


nilai tambah secara kreatif dan inovatif. - Manual
6 - Projek
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.13 Pengiraan kos bahan. EMK:
menggunakan bahan  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK3 - Berjaya menjalankan
1
logam dan bukan logam membuat projek. tugasan mengikut
dengan litar elektronik. perancangan.
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan - EK3 - Membuat kiraan
2
komponen elektronik untuk membuat projek. anggaran kos dengan tepat.

 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Kreativiti:


3 - Mendapat maklumat dari
digunakan untuk membuat projek.
pelbagai sumber.
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat
dan pencantum. Nilai Murni:
4 - Kejujuran dan ketelusan.
 Membuat kemasan projek.
MINGGU  Pengiraan kos projek.
17 @ 18  Membuat penyambungan litar elektronik pada Kemahiran Abad 21:
5 projek. - Komunikasi dan kolaborasi.
 Menguji kefungsian projek.
Aktiviti PAK 21:
- Free Discussion
( Perbincangan Bebas)

 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai KBAT:


nilai tambah secara kreatif dan inovatif. - Mengaplikasi
6
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan. BBB:
- Borang pengiraan kos bahan.

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Minggu 19 @ 20 Peperiksaan Pertengahan Tahun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

5.1 Menanam benih di 5.1.1 Memilih biji benih yang EMK:


dalam bekas. baik berdasarkan ciri- 1  Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. - EK 2 - Daya kreativiti dan
ciri seperti cukup inovasi (pemilihan idea terbaik)
matang, bernas, Kreativiti:
berbentuk normal dan - Pemilihan idea terbaik dan
tidak diserang perosak. 2  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan. rasional.
Nilai Murni:
- Kerjasama
 Mengenal pasti medium semaian.
- Yakin
 Menyediakan medium dalam bekas semaian dan - Tekun
3 penanaman yang sesuai. - Sabar
MINGGU  Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut Kemahiran Abad 21:
21 @ 22 prosedur. - Literasi maklumat.
- Literasi media.
 Menyemai biji benih halus atau kasar dengan Aktiviti PAK 21:
4
kaedah yang betul. - Peta I-think
KBAT:
 Melakukan penjagaan semaian dan tanaman. - Menilai
5  Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman BBB:
mengikut prosedur. - Biji benih
- bekas plastic dan power
 Melakukan penanaman benih dalam bekas secara point.
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
dan bahan. PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.1 Menanam benih di 5.1.2 Menyatakan nama dan EMK:
dalam bekas. fungsi alatan seperti 1  Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. - EK 2 - Boleh mendapat
sudip tangan, maklumat daripada sumber.
serampang tangan dan
penyiram. Kreativiti:
2  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan. - Menghasilkan idea dari
5.1.3 Menyediakan alatan pemerhatian.
iaitu sudip tangan,
 Mengenal pasti medium semaian.
serampang tangan dan Nilai Murni:
penyiram.  Menyediakan medium dalam bekas semaian dan - Yakin dan mematuhi
3 penanaman yang sesuai. peraturan.
5.1.4 Mengenal pasti medium  Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut
semaian seperti prosedur. Kemahiran Abad 21:
MINGGU medium campuran, - Komunikasi dan kolaborasi.
23 @ 24 peat most dan cocoa  Menyemai biji benih halus atau kasar dengan - Literasi media.
4
peat kaedah yang betul.
Aktiviti PAK 21:
5.1.5 Menyediakan medium  Melakukan penjagaan semaian dan tanaman. - I See, I Think, I Wonder
dan bekas semaian 5  Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman (Saya lihat, Saya fikir dan saya
yang sesuai. mengikut prosedur. bertanya

5.1.6 Mengisi medium ke KBAT:


dalam bekas semaian - Mengaplikasi
mengikut prosedur
 Melakukan penanaman benih dalam bekas secara BBB:
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan - Medium semaian
dan bahan. - Bekas semaian
- Alatan tangan penanaman

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.1 Menanam benih di 5.1.7 Menyemai biji benih EMK:
dalam bekas. halus atau biji benih - EK 3- Berorientasikan
1  Menyatakan dua ciri biji benih yang baik.
kasar dengan kaedah pencapaian, tahu matlamat.
yang betul.
Kreativiti:
5.1.8 Melakukan penjagaan - Dapat menyelesaikan
2  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan.
semaian iaitu tugasan dalam masa yang
menyiram, merumput ditetapkan.
dan mengawal makhluk  Mengenal pasti medium semaian.
perosak.  Menyediakan medium dalam bekas semaian dan Nilai murni:
3 penanaman yang sesuai. - Bekerjasama
 Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut - Bersungguh-sungguh
prosedur. - Cermat
- Berhati-hati
MINGGU  Menyemai biji benih halus atau kasar dengan
4
25 @ 26 kaedah yang betul. Kemahiran Abad 21:
- Kepimpinan dan
tanggungjawab.
 Melakukan penjagaan semaian dan tanaman.
5  Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman Aktiviti PAK 21:
mengikut prosedur. - Sumbangsaran

KBAT:
- Menilai, Mengaplikasi
 Melakukan penanaman benih dalam bekas secara
BBB:
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
- Biji benih
dan bahan.
- Alatan penjagaan tanaman

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.1 Menanam benih di 5.1.9 Menyediakan medium EMK:
dalam bekas. dan bekas penanaman - EK 5 - Boleh menyesuaikan
yang sesuai.
1  Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. idea baru dengan keperluan
masyarakat.
5.1.10 Mengubah anak benih - EK5 - Meneruskan
ke dalam bekas peningkatan kualiti idea.
penanaman mengikut 2  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan.
prosedur. Kreativiti:
 Mengenal pasti medium semaian. - Menggunakan kaedah atau
5.1.11 Melakukan aktiviti  Menyediakan medium dalam bekas semaian dan prosedur dengan mengenal
penjagaan tanaman 3 penanaman yang sesuai. pasti ciri-ciri yang betul.
iaitu merumput,
 Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut
menggembur, Nilai Murni:
prosedur.
membaja, menyiram - Tekun, Sabar
MINGGU dan mengawal perosak.
27 @ 28  Menyemai biji benih halus atau kasar dengan Kemahiran Abad 21:
4
kaedah yang betul. - Produktiviti dan akauntabiliti.

 Melakukan penjagaan semaian dan tanaman. Aktiviti PAK 21:


5  Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman - Pengalaman Peribadi
mengikut prosedur.
KBAT:
- Menilai, Mengaplikasi

BBB:
 Melakukan penanaman benih dalam bekas secara - Bekas penanaman, Anak
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan benih, Alatan penjagaan
dan bahan. tanaman

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.1 Mengenal pasti sanitasi EMK:
penyediaan makanan  Menyatakan sanitasi penyediaan makanan dengan - EK 1 - Sikap
dengan betul. 1 bertanggungjawab terhadap
betul.
keputusan yang dipilih.
6.2.2 Menyatakan nama dan - EK 2 - Menilai idea secara
fungsi alatan seperti kritis.
kutleri, sudip, senduk, 2  Menerangkan nama dan fungsi tiga alatan.
mangkuk adunan, alat Kreativiti:
penyukat, alat - Memilih idea yang terbaik
penimbang, kuali,
periuk, dapur, alat 3  Memilih menu sarapan atau minum petang. Nilai Murni:
pengadun kek, alat - Kebersihan
pengisar, cerek elektrik, - Kesyukuran
pembakar roti dan oven - Bekerjasama
elektrik.  Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang
MINGGU 4
dipilih. Kemahiran Abad 21:
29 @ 30
- Literasi maklumat.
- Literasi media.
 Menyedia, memasak dan menghidang sajian Aktiviti PAK 21:
5
mengikut menu yang dipilih. - Sumbangsaran

KBAT:
- Mengaplikasi
 Menyedia, memasak dan menghidang sajian secara
kreatif dan inovatif. BBB:
6 - Maklumat sanitasi
 Membersihkan alatan dan ruang memasak.
- Alatan tangan
 Menyelenggarakan dan menyimpan alatan.
PENILAIAN:
- Lembaran kerja, soaljawab
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.3 Memilih menu sarapan EMK:
atau minum petang.  Menyatakan sanitasi penyediaan makanan dengan - EK 1 - Peka kepada peluang
1 dengan mengambil berat
betul.
6.2.4 Membuat anggaran kos terhadap persekitaran.
bahan mengikut menu - TMK - Menghasilkan kad menu.
yang dipilih. 2  Menerangkan nama dan fungsi tiga alatan. Kreativiti:
- Berfikiran kritis.

Nilai Murni:
3  Memilih menu sarapan atau minum petang. - Menepati masa
- Bekerjasama
MINGGU
31 @ 32  Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang Kemahiran Abad 21:
4 - Literasi maklumat dan media
dipilih.
Aktiviti PAK 21:
 Menyedia, memasak dan menghidang sajian - Pembentangan Hasil Sendiri
5
mengikut menu yang dipilih.
KBAT:
- Mencipta

 Menyedia, memasak dan menghidang sajian secara BBB:


kreatif dan inovatif. - Contoh set menu
6 - Borang kos bahan
 Membersihkan alatan dan ruang memasak.
 Menyelenggarakan dan menyimpan alatan.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.5 Menyediakan, EMK:
memasak dan - EK 2 - Berorientasikan
 Menyatakan sanitasi penyediaan makanan dengan
menghidangkan sajian. 1 pencapaian, murid tahu matlamat
betul. dan tindakan.
6.2.6 Membersihkan alatan - EK2 - Boleh menyiapkan
tugasan dalam masa yang diberi.
dan ruang memasak.
2  Menerangkan nama dan fungsi tiga alatan. Kreativiti:
6.2.7 Menyelenggarakan dan - Penjanaan idea dan membuat
menyimpan alatan. kesimpulan.

Nilai Murni:
3  Memilih menu sarapan atau minum petang. - Kebersihan
- Bekerjasama

MINGGU Kemahiran Abad 21:


33 @ 34  Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang - Produktiviti dan akauntabiliti.
4 - Kepimpinan dan
dipilih.
tanggungjawab.

Aktiviti PAK 21:


 Menyedia, memasak dan menghidang sajian - Pembentangan Hasil Sendiri
5
mengikut menu yang dipilih.
KBAT:
- Mengaplikasi, Mencipta

BBB:
 Menyedia, memasak dan menghidang sajian secara - Alatan dan bahan masakan
kreatif dan inovatif. - Alatan dan bahan
6
 Membersihkan alatan dan ruang memasak. penyelenggaraan
 Menyelenggarakan dan menyimpan alatan.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.3 Menghias dan 6.3.1 Menyatakan bahan EMK:
membungkus makanan. hiasan seperti aising,  Menyatakan dua bahan hiasan pada makanan. - EK 3 - Mengumpul maklumat.
1 - EK 4 - Menghasilkan produk
coklat urai, jem dan  Menyatakan satu jenis pembungkus makanan.
kelapa parut kering. berasaskan pengetahuan.

.  Menerangkan dua maklumat pada label Kreativiti:


2 - Menggunakan sumber alternatif.
pembungkus makanan.
Nilai Murni:
- Bekerjasama
3  Menghias dan membungkus makanan.
Kemahiran Abad 21:
MINGGU - Literasi maklumat.
 Menghias dan membungkus makanan mengikut - Literasi media.
35 @ 36 4
kesesuaian.
Aktiviti PAK 21:
- Role Play

5  Menghias, membungkus dan melabel makanan. KBAT:


- Mengaplikas

BBB:
- Bahan hiasan makanan
 Menghias, membungkus dan melabel makanan - Contoh pembungkusan
6 yang disediakan mengikut kesuaian secara kreatif - Maklumat pembungkusan
dan inovatif.
PENILAIAN:
- Soalan (lisan atau bertulis)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.3 Menghias dan 6.3.2 Menyatakan jenis EMK:
membungkus makanan. pembungkus makanan  Menyatakan dua bahan hiasan pada makanan. - EK 3 - Mengumpul maklumat.
1 - EK 4 - Menghasilkan produk
seperti kertas  Menyatakan satu jenis pembungkus makanan.
pembungkus dan bekas berasaskan pengetahuan.
plastik
 Menerangkan dua maklumat pada label Kreativiti:
2 - Menggunakan sumber alternatif.
6.3.3 Mengenal pasti pembungkus makanan.
maklumat pada label Nilai Murni:
pembungkus makanan - Bekerjasama
iaitu jenama, nama 3  Menghias dan membungkus makanan.
makanan, kandungan, Kemahiran Abad 21:
MINGGU tanda harga, tanda - Literasi maklumat.
halal, berat dan tarikh  Menghias dan membungkus makanan mengikut - Literasi media.
37 @ 38 4
luput. kesesuaian.
Aktiviti PAK 21:
- Peta I-think

5  Menghias, membungkus dan melabel makanan. KBAT:


- Menilai

BBB:
- Bahan hiasan makanan
 Menghias, membungkus dan melabel makanan - Contoh pembungkusan
6 yang disediakan mengikut kesuaian secara kreatif - Maklumat pembungkusan
dan inovatif.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid.
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

MINGGU 39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

6.3 Menghias dan 6.3.2 Menyatakan jenis EMK:


membungkus makanan. pembungkus makanan  Menyatakan dua bahan hiasan pada makanan. - EK 3 - Mengumpul maklumat.
1
seperti kertas  Menyatakan satu jenis pembungkus makanan. - EK 4 - Menghasilkan produk
pembungkus dan bekas berasaskan pengetahuan.
plastik
 Menerangkan dua maklumat pada label Kreativiti:
2 - Menggunakan sumber alternatif.
6.3.3 Mengenal pasti pembungkus makanan.
maklumat pada label Nilai Murni:
pembungkus makanan - Bekerjasama
iaitu jenama, nama 3  Menghias dan membungkus makanan.
makanan, kandungan, Kemahiran Abad 21:
MINGGU tanda harga, tanda - Literasi maklumat.
halal, berat dan tarikh  Menghias dan membungkus makanan mengikut - Literasi media.
40 @ 41 4
luput. kesesuaian.
Aktiviti PAK 21:
- Peta I-think

5  Menghias, membungkus dan melabel makanan. KBAT:


- Menilai

BBB:
- Bahan hiasan makanan
 Menghias, membungkus dan melabel makanan - Contoh pembungkusan
6 yang disediakan mengikut kesuaian secara kreatif - Maklumat pembungkusan
dan inovatif.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid.
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.3 Menghias dan 6.3.4 Menghias dan EMK:
membungkus makanan. membungkus makanan - EK 4 - Berasaskan teknologi.
seperti kek, roti, donat
dan biskut. Kreativiti:
- Menjana idea.

Nilai Murni:
- Kebersihan
- Bekerjasama

Kemahiran Abad 21:


MINGGU - Produktiviti dan akauntabiliti.
 Menyatakan dua bahan hiasan pada makanan.
42 1
 Menyatakan satu jenis pembungkus makanan. Aktiviti PAK 21:
- Gallery Walk

KBAT:
- Mencipta

BBB:
- Bahan hiasan makanan.
- Bahan pembungkusan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)
DISEDIAKAN OLEH : DISEMAK OLEH : DISAHKAN OLEH :

…………………………………………... …………………………………………. …………………………………..


(CIK VANITHA DARMALINGGAM) (EN. LOKMAN BIN JANTAN) (PN JUHRANAR BINTI YANG)
GURU SK TAMAN TASIK KETUA PANATIA RBT GURU BESAR SK TAMAN TASIK