Anda di halaman 1dari 15
Auditul si certificarea sistemelor de managementud calitatii in aplicarea secventelor evaluarii potentialilor auditori este necesar si se tind cont de continutul Programului de audit si de scopul auditurilor care se vor efectua, Standardul ISO 19011:2002 prezinti o schema logica de rela trebuie stabilite fntre ctapele procesului de evaluare a auditorilor, aga cum rezulti si din fig. 5.6. DEZVOLTAREA COMPETENTET AUDITORILOR Evaluarea initials Sint indepliniy criterile tabilite pentru evaluate pao apie ie ee ea eer egest ctrl See ‘Se ntreprind ach suplimentare pentru cresterea ‘competentelor auditorilor ‘Se mentin si se imbunatajese ‘competenele auditorilor ‘Activitatea de audit }e———] Fig. 5.6. Relatia intre etapele procesului de evaluare. 5.6. Acreditarea si certificarea Dezvoltarea economiei de piafa in care necesitaile clientilor sunt exprimate liber, eficient si autonom a permis agentilor economici si-si mareasca diversitatea produselor pe care si le ofere spre vanzare. Acest lucru a condus la cresterea concurenfei, ceea ce i-a determinat pe agentii economici s4 promoveze noi metode pentru cresterea eficientei si a calitatii produselor proprii. Succesu! fiecirui productor pentru promovarea produselor proprii, in condifii de concurenja din ce in ce mai mare, atat pe 2) Managementul si ingineria calitafii piata interna cat si pe cea externa, nu poate fi facut decat prin cresterea calitatii produselor gi a serviciilor conexe oferite. Pentru demonstrarea nivelului calitativ superior al produselor si serviciilor a aparut ca o necesitate utilizarea de noi metode gi practici privind conformitatea acestora. Astfel, pe langa certificatele de calitate si @ celor de garantie, oferite de producatori odata cu produsul, au apérut siste- mele de certificare a sistemelor calitatii, a proceselor, a produselor, a servi- ciilor si a personalului privind calitatea si conformitatea acestora. S-au dez~ yoltat, de asemenea, laboratoarele acreditate fn cadrul cérora se efectueaza incercarile, masurarile si probele necesare certificarii produselor. La nivelul statelor sia comunititii europene au apirut acte normative care regle- menteazi modalitatea de acreditare. La noi in fara, in anul 1998 a aparut Ordonanta Guvernului nr. 38/1998, care a fost aprobata prin Legea nr. 245 din 29.04.2002 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii. Legea a stabilit principiile de baza si cadrul organizatone ale activititilor de acreditare a laboratoarelor si a organismelor pentru evaluarea conformitatii. in cadrul legii sunt definiti si termenii de baza, astfel: — certificarea este procedura prin care o tert parte di 0 asigurare proces sau serviciu este conform cu condifiile sorisA ci un produs, specificate; — acreditare — procedura prin care un organism ce are o anumita auto- ritate recunoaste oficial faptul cA un organism sau o persoana este ‘competenta si efectueze sarcini specifice; conformitatea — indeplinirea de c&tre un produs, proces sau serviciu aconditiilor specificate; — infrastructura pentru evaluarea conformitafii — ansamblul labora- toarelor si organismelor care efectueazi incercari, etalonari, certificari de produse, de sisteme ale calitifii, de personal, de sisteme de management al mediului, precum si inspectie; — reglementare — document care confine regu si care este adoptat de catre o autoritate; — reglementare tehnicd — reglementare care prevede conditii tehnice, fie in mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificatie tehnica, la un cod de buna practica sau care preia integral continutul acestora, — trasabilitate — capacitatea de regasire a istoricului, a utilizarii sau a localizarii unei entitati prin identificdri inregistrate; atunci cand este asociat etalonirii, termenul racordeazi echipamentele de masurare la etaloanele nafionale sau internationale, la etaloancle primare, la constantele sau proprietatile fizice fundamentale sau la materialele de refering i cu caracter obligatoriu Auditul si certificarea sistemelor de managementut calitatii Certificarea unui sistem, produs, proces sau serviciu sau acreditarea unui laborator sunt precedate de audituri necesare pentru analizarea, verifica- rea gi confirmarea scris& a calitatii acestora si evaluarea masurii in care res- pectivele entitati sunt conforme cu reglementarile sau standardele de baz 5.6.1. Acreditarea organismelor de certifi e Acreditarea pentru un laborator este procedura prin care un organism de acreditare, recunoscut conform unei legii, atest c4 respectivul laborator este competent s& verifice si si ateste conformitatea in raport cu documentatia specifica. Recunoasterea competentelor, in cazul laboratoarelor, de citre organis- mul de acreditare le confera acestora dreptul de a efectua incercari, probe, analize, verificdri sau testari ale unor caracteristici sau incercari ale produselor in yederea certificarii acestora Acreditarea unui organism de certificare ti confer acestuia dreptul de a efectua activititi de certificare a sistemelor calitatii sau a sistemelor de management de mediu ale organizatiilor, activitati de certificare a proceselor, activitati de certificare a produselor si activitati de certificare a sistemelor HACCP $i de a acorda certificate de conformitate cu standardele de baza. HACCP (Hazard Analisys of Critical Control Points) este un sistem care identific’, evalueaza si controleaza pericolele care sunt semnificative pentru securitatea alimentara. HACCP este un sistem rational si efectiv de asigurare a securitatii produselor alimentare, de la recoltarea sau producerea materiei prime, pnd la consumarea sau utilizarea produsului finit. Aceasta metoda a fost acceptaté de organizatiile internationale ca drept cea mai eficienté metoda de control si de prevenire a maladiilor, provenite de la produsele alimentare, asigurand astfel protectia consumatorului. fn Romania, organismul unic de acreditare a organismelor de inspectie, a organismelor de certificare pentru sisteme de management al calitatii, pentru sisteme de management de mediu, de certificare a sistemelor HACCP, de certificare a produselor, a serviciilor si a personalului, precum si de acreditare a laboratoarelor de incercari, de analize si de etalonare metrologicd este Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR, constituita pe baza OG nr. 38/1998. RENAR este organismul unic de acre- ditare care mai are ca rol principal si pe acela de a sprijin autoritatile guver- namentale in problemele privind acreditarea, evaluarea conformitatii si calitatea. RENAR reprezinti Romania in forurile internationale similare si semneazi protocoalele bilaterale si multilaterale de recunoastere a