Anda di halaman 1dari 39

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT

2019

1
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

MING TEMA / STANDARD STANDARD PENGISIAN


GU TAJUK / KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
SISTEM
BAHASA
MING Tema: 1.2 Mendengar, 1.2.6 Mendengar, EMK
GU 1
mengecam dan memahami dan Pendidikan
Aktiviti
menyebut bunyi bahasa, Alam Sekitar
Keluarga menyebut jenis-jenis
iaitu abjad, suku kata,
ayat dengan
Nilai murni:
perkataan, frasa dan
struktur binaan ayat -Kasih sayang
Tajuk: ayat dengan betul.
yang betul dan tepat. -Bekerjasama
Berkhemah di
Laman
STRATEGI PdP
Idaman 2.2 Membaca dan
2.2.3 Membaca dan KB:
memahami perkataan,
memahami ayat
Sistem frasa dan ayat daripada -Menjana idea
yang mengandungi
Bahasa: pelbagai sumber dengan
perkataan -Menghubung
- Kata Nama sebutan yang betul.
berimbuhan apitan kait
Am Konkrit
daripada
- Kata Ganti -Mengkategorik
pelbagai sumber dengan
Nama Tunjuk an
sebutan yang
3.2 Menulis huruf, suku betul.
kata, perkataan, frasa
KP:
dan ayat secara mekanis
dengan betul dan 3.2.6 Menulis ayat dalam -Interpersonal

kemas. perenggan -Verbal


secara mekanis dengan linguistik
betul dan kemas.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan Kontekstual:
kata dengan betul
-Menghubungka
mengikut konteks.
5.1.1 Memahami dan itkan
menggunakan
kata nama am konkrit
dan penjodoh bilangan BCB:
dengan betul mengikut -Bacaan

2
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

konteks. Intensif

5.1.3 Memahami dan


menggunakan
kata ganti nama tunjuk
dengan betul mengikut
konteks.

M MING Tema: 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, EMK


I GU 2
memahami dan memahami dan Ilmu :
N Aktiviti
G memberi respons memberikan respons - Pendidikan
Keluarga
G
terhadap sesuatu yang sesuai secara lisan Alam Sekitar
U
arahan, soalan dan atau gerak laku terhadap
Nilai Murni:
2
Tajuk: pesanan yang arahan berdasarkan ayat
7 - Kerajinan
- didengar dengan perintah dengan betul.
Seronoknya -Hemah tinggi
1 betul.
2 Membaca
STRATEGI PdP
J 2.3.1 Membaca pelbagai
KB :
A 2.3 Membaca kuat bahan yang
N Sistem -Menghubungka
pelbagai bahan bacaan mengandungi pelbagai
U
Bahasa: itkan
A dengan lancar, jenis ayat secara mekanis
R sebutan yang jelas dan dengan lancar, sebutan
- Penjodoh -Mengecam
I
bilangan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi
2 yang betul.
0
1 BCB:
8
-Bacaan
3.2.7 Menulis ayat
3.2 Menulis huruf, suku
Intensif
majmuk secara mekanis
kata, perkataan, frasa
dalam bentuk tulisan
dan ayat secara
berangkai dengan betul
mekanis dengan betul Kontekstual:
dan kemas.
dan kemas.
-Menghubungka
itkan
4.1.2 Memahami dan
3
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

4.1 Menyebut dan menghasilkan lirik lagu


memahami unsur seni yang mengandungi nilai
KP:
dalam lagu melalui dan pengajaran secara
nyanyian secara didik berpandu dan -Interpersonal

hibur.
disampaikan melalui -Visual Ruang

nyanyian secara didik -Muzik

hibur.

5.1.1 Memahami dan


5.1 Memahami dan
menggunakan
menggunakan
kata nama am konkrit
golongan kata dengan
dan penjodoh bilangan
betul mengikut
dengan betul mengikut
konteks.
konteks

M MING Tema: 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, EMK


I GU 3
memahami dan memahami dan Ilmu:
N Aktiviti
G memberi respons memberikan respons - Sejarah
Keluarga
G
terhadap sesuatu yang sesuai secara
U
Nilai Murni:
arahan, soalan dan lisan atau gerak laku
Tajuk: Kasih sayang
3 pesanan yang terhadap arahan
1 Melancong Bekerjasama
4 didengar dengan berdasarkan ayat
dengan
- betul. perintah dengan
1 Keluarga STRATEGI PdP:
betul.
9 KB :

Sistem
J -Membuat
A Bahasa:
2.3.2 Membaca pelbagai gambaran
N -Kata Nama 2.3 Membaca kuat
U bahan yang mental
Khas Tak pelbagai bahan bacaan
A mengandungi ayat
R Hidup dengan lancar, -Mengenal pasti
I tunggal dan ayat
sebutan yang jelas dan
majmuk berbilang -Menghubungka
intonasi yang betul.
2
subjek secara itkan
0
1 mekanis dengan -Menyusun
8
4
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

lancar, sebutan yang urutan


jelas dan intonasi
-Menjanakan
yang betul.
idea

3.3 Membina dan


3.3.3 Membina dan
menulis perkataan, Kontekstual:
menulis jawapan
frasa dan ayat dengan
pemahaman -Menghubungka
betul.
berdasarkan soalan itkan
yang bertumpu dan
bercapah dengan
betul. KP:

-Kinestetik
4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.1 Mengujarkan ayat
-Verbal
yang indah dan yang gramatis
Linguistik
menggunakan bahasa dengan sebutan yang

badan secara kreatif betul dan intonasi

semasa bercerita yang jelas serta


PM:
secara didik hibur. susunan idea yang
-Bacaan
tepat semasa
bercerita secara didik BCB:
hibur. -Bacaan Intensif

5.1 Memahami dan


menggunakan
5.1.2 Memahami dan
golongan kata dengan
menggunakan kata
betul mengikut
nama khas tak hidup
konteks.
dengan betul
mengikut konteks

M MING Tema: 1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, EMK


I GU 4
Amalan memahami dan memahami dan Ilmu:
N
G Kesihatan dan memberi respons memberikan respons -Pendidikan
G Kebersihan terhadap sesuatu terhadap soalan Kesihatan
U

5
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Tajuk: arahan, soalan dan tanpa kata tanya Nilai murni:


4
Amalan Hidup pesanan yang secara lisan dengan -Kerajinan
2
1 Sihat didengar dengan betul. betul. -Kebersihan
- fizikal dan
2
Sistem mental
6
Bahasa: 2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan
J -Kata Ganti STRATEGI PdP
memahami maklumat memahami
A Nama Tunjuk KB :
N yang tersurat dan maklumat untuk
U tersirat daripada mengenal pasti idea -Menjanakan
A
R pelbagai bahan untuk utama dan idea idea
I memberi respons sampingan dalam
-Menganalisis
dengan betul pelbagai bahan bagi
2
0 membuat ramalan -Mengecam
1 dengan tepat.
8 Kontekstual:

-Mengalami
3.4 Menulis imlak
3.4.1 Menulis perkataan
dengan tepat.
berimbuhan
pinjaman dengan KP :

ejaan yang tepat -Verbal


secara imlak. Linguistik,

-Meramal
4.1 Menyebut dan
-Muzik
memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan
menghasilkan lirik
dalam lagu melalui
BCB:
nyanyian secara didik lagu yang
-Mendengar
hibur. mengandungi nilai
dengan cekap
dan pengajaran
secara berpandu dan
disampaikan melalui
nyanyian secara didik
hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan kata dengan 5.1.3 Memahami dan

6
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

betul mengikut menggunakan


konteks. kata ganti nama
tunjuk dengan betul
mengikut konteks.

MING Tema: 1.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar, EMK


GU 5
Amalan memahami dan memahami dan Nilai Murni:
Kesihatan dan memberi respons memberikan respons - Kebersihan
Kebersihan terhadap sesuatu dengan fizikal dan
mental
arahan, soalan dan menyampaikan
Tajuk: -Berdikari
pesanan yang pesanan yang betul
Bersih dan
didengar dengan betul. mengikut urutan.
Sihat STRATEGI PdP
KB:
Sistem -Membuat
2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan
Bahasa: urutan
memahami memahami
-Kata Hubung -Membuat
maklumat yang maklumat daripada
Pancangan andaian
Keterangan tersurat dan tersirat bahan untuk -Menjanakan
-Kata Kerja daripada pelbagai menjana idea dengan idea
Pasif bahan untuk memberi betul.
respons dengan betul. Kontekstual:
-Mengaplikasika
n
3.3 Membina dan -Memindahkan
3.3.4 Membina kerangka
menulis perkataa,
untuk menulis
frasa dan ayat dengan Konstruktivisme
pelbagai jenis
:
betul.
karangan dengan Menerangkan
betul dan menjelaskan
idea

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan


menggunakan menggunakan
golongan kata dengan kata kerja pasif
betul mengikut dengan betul

7
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

konteks. mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan
kata hubung
pancangan
keterangan dengan
betul mengikut
konteks.

MING M Tema: 1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang EMK


GU 6 I
Amalan dan menyatakan sesuatu perkara Ilmu:
N
G Kesihatan permintaan tentang daripada pelbagai - Pendidikan
G dan Kesihatan
sesuatu perkara sumber dengan
U
Kebersihan
daripada pelbagai menggunakan ayat
Nilai Murni:
6 sumber dalam situasi yang gramatis dalam
4 Tajuk: - Kebersihan
- Pendidikan formal dan tidak situasi formal dan
fizikal dan
9 formal secara tidak formal secara
Kesihatan mental
bertatasusila. bertatasusila.
F
E Sistem
B
R Bahasa: STRATEGI PdP
2.2Membaca dan 2.2.3Membaca dan
U -Kata KB:
A Adjektif memahami memahami ayat -Menghubungka
R perkataan, frasa dan yang mengandungi
-Kata itkan
I
Penguat ayat daripada pelbagai perkataan -Mengecam
2 sumber dengan berimbuhan apitan -Menaakul
0
sebutan yang betul. daripada -Menyusun
1
8 pelbagai sumber mengikut

dengan sebutan urutan


-Mengitlak
yang betul.
-Memadankan
2.4 Membaca dan
memahami maklumat KP
2.4.3 Membaca dan
yang tersurat dan -Interpersonal

8
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

tersirat daripada memahami


pelbagai bahan untuk maklumat yang Konstruktivisme

memberi respons tersurat dan -Menghubungka

dengan betul. tersirat dengan tepat itkan

daripada
BCB
pelbagai bahan untuk
-Bacaan Intensif
membuat
-Mencatan nota
3.5 Mencatat maklumat penilaian dengan

yang betul tentang betul.

sesuatu perkara
daripada pelbagai
3.5.2 Mencatat
sumber.
maklumat yang betul
mengikut urutan

3.9Menulis ulasan untuk membuat


carta daripada
tentang pelbagai
bahan sastera dan pelbagai sumber.

bukan sastera yang


didengar, ditonton
3.9.1Menulis ulasan
atau dibaca dengan
tentang bahan bukan
betul.
sastera yang
didengar, ditonton
atau dibaca dengan
jelas dan
5.1 Memahami dan
menggunakan bahasa
menggunakan
yang gramatis.
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks. 5.1.5 Memahami dan
menggunakan kata
adjektif dan kata
penguat dengan
betul mengikut
konteks.

9
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

M MING Tema: 1.4Bertutur, berbual 1.4.2Berbual tentang EMK


I GU 7
Sentiasa dan menyatakan sesuatu perkara Sains dan
N
G Selamat permintaan tentang menggunakan kata Teknologi
G sesuatu perkara gelaran yang sesuai
U
Tajuk: daripada pelbagai dalam situasi tidak Nilai Murni:

7 Sentiasa Awasi sumber dalam situasi formal secara -keberanian


1 Diri formal dan tidak bertatasusila. -rasional
1 formal secara

- Sistem bertatasusila.
Bahasa: 2.5.1Membaca dan STRATEGI PdP
1 -Kata Nama 2.5Membaca, memahami KB:
6
Khas Tak memahami dan maklumat yang -menghubungka
F Hidup menaakul untuk tersurat dan itkan
E -Kata Adjektif memindahkan tersirat daripada -menganalisis
B
dan Kata maklumat yang bahan prosa -mengecam
R
U Penguat terdapat dalam dengan betul -memadankan
A pelbagai bahan dengan
R
betul. 3.4.2Menulis frasa dan KP:
I
ayat yang ada -interpersonal
2 3.4 Menulis imlak perkataan
0
dengan tepat. berimbuhan Konstriktivisme:
1
-menghubungka
8 pinjaman dengan
itkan
ejaan dan tanda baca
yang tepat secara
BCB:
imlak
-mendengar
aktif
5.1.2Memahami dan -bacaan intensif
5.1 Memahami dan
menggunakan kata
menggunakan nama khas tak hidup Kontekstual:
golongan kata dengan dengan betul menghubungkai
betul mengikut mengikut konteks tkan
konteks.
5.1.5Memahami dan

10
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

menggunakan kata
adjektif dan kata
penguat dengan
betul mengikut
konteks.

MING Tema: 1.4 Bertutur, berbual 1.4.3 Berbual tentang EMK


GU 8
Sentiasa dan menyatakan sesuatu perkara Pendidikan
Selamat permintaan tentang menggunakan kata Alam Sekitar

sesuatu perkara ganti nama diri


Tajuk: Nilai Murni:
daripada pelbagai orang dan kata ganti
Sediakan -Rasional
sumber dalam situasi nama diri tanya
Payung -Semangat
formal dan tidak dengan betul dalam
Sebelum Hujan Bermasyarakat
formal secara situasi formal dan
bertatasusila. tidak formal secara
Sistem
bertatasusila.
Bahasa: STRATEGI PdP
-Kata Hubung KB:
Pancangan -Mengenal pasti
Keterangan 2.5.2 Membaca, -Menaakul
2.5 Membaca,
memahami dan -Membuat
memahami dan
menaakul maklumat urutan
menaakul untuk
yang tersurat dan -Menghubungka
memindahkan
tersirat daripada itkan
maklumat yang
bahan prosa dengan -Menganalisis
terdapat dalam
betul.
pelbagai bahan dengan
Kontekstual:
betul. -Mengaplikasika
n
3.3.4Membina kerangka
-Memindahkan
dan menulis pelbagai
3.3Membina dan maklumat
jenis karangan
menulis perkataan,
dengan betul.
frasa dan ayat dengan Konstruktivisme
betul. :
-Mengembangk
4.4.1Mendeklamasi sajak
an idea dengan
dengan sebutan dan
persekitaran
intonasi yang betul

11
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

4.4 Melafazkan dan dan jelas secara didik BCB:


memahami puisi hibur serta -Bacaan

dengan intonasi yang memahami maksud INtensif

betul sajak tersebut.


KP:
menggunakan bahasa
-Verbal-Linguis
yang indah secara
tik
didik hibur. 5.1.6Memahami dan
menggunakan kata
hubung pancangan
5.1Memahami dan keterangan dengan
menggunakan betul mengikut
golongan kata dengan konteks.
betul mengikut
konteks.

M MING Tema: 1.4Bertutur, berbual 1.4.3Berbual tentang EMK


I GU 9
Sentiasa dan menyatakan sesuatu perkara Peraturan
N
G Selamat permintaan tentang menggunakan kata Sosiobudaya
G
sesuatu perkara ganti nama diri
U
Nilai Murni:
Tajuk: daripada pelbagai orang dan kata ganti
-Keberanian
9 sumber dalam situasi nama diri tanya
2 Beringat
5 formal dan tidak dengan betul dalam
Sebelum Kena
formal secara situasi formal dan
F STRATEGI PdP
bertatasusila. tidak formal secara
E KB:
B bertatasusila.
Sistem -Menghubungka
R
U Bahasa: itkan
2.5Membaca,
A -Menaakul
R -Kata Bantu memahami dan 1.4.4Bertutur tentang -Menjanakan
I menaakul untuk sesuatu perkara idea
- memindahkan daripada pelbagai
maklumat yang sumber dengan Kontekstual:
2
terdapat dalam menggunakan ayat -Memindahkan
M pelbagai bahan dengan yang gramatis dalam maklumat
A
betul. situasi formal dan
C
KP:
12
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

tidak formal secara -Interpersonal


2
bertatasusila.
0 -Verbal-linguist
1
ik
8
2.5.3 Membaca,
3.6Menulis untuk
memahami dan
menyampaikan
menaakul bahan
maklumat tentang
prosa untuk
sesuatu perkara
memindahkan
dengan menggunakan
maklumat kepada
bahasa yang santun.
bentuk puisi dengan
betul.

3.6.2Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
berbentuk surat,
laporan dan berita
dengan jelas serta
menggunakan bahasa
5.1 Memahami dan yang santun.
menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut 5.1.7 Memahami dan

konteks. menggunakan
kata bantu, kata
perintah dan kata
pemeri dengan
betul mengikut
konteks.

MING Tema: 1.5Bercerita dan 1.5.1Bercerita tentang EMK


GU 10
menceritakan sesuatu perkara
Masyarakat Pendidikan

13
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Penyayang sesuatu perkara dengan tepat, Alam Sekitar


semula dengan tepat sebutan yang jelas
menggunakan sebutan dan intonasi yang
Tajuk: yang jelas dan intonasi betul menggunakan Keusahawanan

Program yang betul. ayat yang


Nilai Murni:
mengandungi
Khidmat
-Kasih sayang
Masyarakat wacana.
-Semangat
bermasyarakat
2.6 Membaca pelbagai
Sistem 2.6.1Membaca dan
bahan sastera dan
Bahasa: memahami pelbagai
bukan sastera yang STRATEGI PdP
bahan sastera yang
sesuai bagi memupuk KB:
-Kata
sesuai untuk
Perintah minat membaca.
meningkatkan daya -Menghubungka

berfikir secara itkan

kreatif. -Membuat
gambaran
3.3Membina dan
mental
menulis perkataan, 3.3.4Membina kerangka
frasa dan ayat dengan dan menulis pelbagai -Menjanakan

betul. jenis karangan idea

dengan betul. -Menganalisis

-Menyesuaikan

4.1.1Menyebut dan
4.1 Menyebut dan
memahami unsur seni memahami lirik lagu
KP:
dalam lagu melalui yang mengandungi
nilai dan pengajaran -Verbal-linguist
nyanyian secara didik
hibur yang ik
dipersembahkan
-Muzik
melalui nyanyian
secara didik hibur. -Kinestetik

5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan Kontekstual:

14
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

menggunakan menggunakan kata -Memindahkan


golongan kata dengan bantu, kata perintah maklumat
betul mengikut dan kata pemeri
konteks. dengan betul
mengikut konteks.

MING Tema: 1.5Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan EMK


GU 11
menceritakan sesuatu perkara yang Peraturan
Masyarakat
sesuatu perkara semula dilihat dan yang Sosiobudaya
Penyayang
dengan tepat ditonton dengan tepat
Nilai Murni
menggunakan sebutan , sebutan yang jelas
-Kerjasama
Tajuk: yang jelas dan intonasi dan intonasi yang
-Kebersihan
yang betul. betul menggunakan
Khidmat fizikal dan
ayat yang
Rakan mental
mengandungi wacana.
Sebaya
STRATEGI PdP
KB
2.6.2 Membaca dan
-Menjanakan
Sistem 2.6Membaca pelbagai memahami pelbagai idea
Bahasa: bahan sastera dan bahan bukan sastera -Menilai
-Kata Pemeri bukan sastera yang untuk mengenal pasti -Menganalisis
sesuai bagi memupuk nilai murni. -Menghubungkai
minat membaca. tkan

3.6.2 Menulis untuk Kontekstual


3.6 Menulis untuk menyampaikan -Memindahkan
menyampaikan maklumat berbentuk maklumat

maklumat tentang -Mengaplikasika


surat,
sesuatu perkara dengan n
laporan dan cerita
menggunakan bahasa dengan jelas serta
KP:
yang santun menggunakan bahasa
-Verbal-linguisti
yang santun
k

15
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

BCB:
5.1 Memahami dan 5.1.4Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata -Bacaan intensif

kata dengan betul kerja pasif dengan


mengikut konteks. betul mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata
bantu, kata perintah
dan kata pemeri
dengan betul mengikut
konteks.

MING Tema: 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk EMK


GU 13
menyampaikan mendapatkan
Masyarakat Pendidikan Alam
maklumat tentang maklumat yang
Penyayang Sekitar
sesuatu perkara tersirat dengan tepat
daripada pelbagai tentang sesuatu Nilai Murni:

Tajuk: sumber dengan tepat perkara secara -Kerjasama


secara bertatasusila. bertatasusila. -Kebersihan
Skuad
Fizikal
Prihatin -Kasih sayang
2.2Membaca dan 2.2.3Membaca dan
memahami perkataan, memahami ayat
Sistem STRATEGI PdP
frasa dan ayat daripada yang mengandungi
Bahasa:
pelbagai sumber dengan perkataan
KB:
Imbuhan sebutan yang betul. berimbuhan apitan
-Menghubungkai
Akhiran dan daripada
tkan
Imbuhan pelbagai sumber

Apitan pada dengan sebutan -Membuat

16
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Kata Kerja 3.6Menulis untuk yang betul. gambaran


menyampaikan mental
maklumat tentang
-Menjanakan
sesuatu perkara dengan 3.6.1Menulis untuk
idea
menggunakan bahasa menyampaikan

yang santun. maklumat yang betul


dengan menggunakan
KP:
idea utama dan idea
sampingan serta -Verbal-linguisti

menegaskan k
4.2 Mengujarkan bahasa
kesantunan berbahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa BCB:
badan secara kreatif
4.2.2 Mengujarkan idea -Bacaan Intensif
semasa bercerita secara
yang tepat
didik hibur
menggunakan bahasa
yang indah dan ayat Konstruktivisme:
yang gramatis serta
-Menyampaikan
bahasa badan yang
idea baharu
5.2Memahami dan sesuai semasa
menggunakan bercerita secara didik
pembentukan kata hibur
Kontekstual:
yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan -Mengaplikasika

betul. 5.2.1 Memahami dan n

menggunakan
imbuhan akhiran –an,
-kan, –i, imbuhan
apitan pada kata
kerja, kata nama dan
kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

17
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

MING Tema: 1.6Berbicara untuk 1.6.2Menyampaikan EMK


GU 14
menyampaikan maklumat tentang Patriotisme
Kenali
maklumat tentang sesuatu perkara Peraturan
Warisan
sesuatu perkara daripada media cetak Sosiobudaya
Bangsa
daripada pelbagai dalam bentuk
sumber dengan tepat pengumuman
STRATEGI PdP
Tajuk: secara bertatasusila. dengan menggunakan
KB:
ayat yang gramatis
Irama -mensintesis
secara bertatasusila.
-mengenal pasti
Warisan
-menganalisis
2.3 Membaca kuat
2.3.1 Membaca pelbagai
pelbagai bahan bacaan PM:
Sistem
bahan yang -main peranan
Bahasa: dengan lancar, sebutan
mengandungi pelbagai -bacaan
yang jelas dan intonasi
-Imbuhan jenis ayat secara
yang betul
Apitan pada mekanis dengan Kontekstual:

Kata Nama lancar, sebutan yang -memindahkan

dan Kata jelas dan intonasi


yang betul. Konstruktivisme
Kerja
-mengaplikasika
n
3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam 3.7.1Menghasilkan rangka

pelbagai genre dengan pendahuluan, isi dan


penutup dalam
betul.
penulisan kreatif
dengan betul.

4.4Melafazkan dan
4.4.2 Membina dan
memahami puisi
memahami sajak
dengan intonasi yang
betul menggunakan secara terkawal dan

bahasa yang indah mendeklamasikannya


dengan
secara didik hibur.

18
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

sebutan dan intonasi


yang betul dan jelas
secara didik hibur.
5.2Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata 5.2.1 Memahami dan
yang sesuai dalam menggunakan
pelbagai situasi dengan imbuhan akhiran –an,
betul. -kan, –i, imbuhan
apitan pada kata
kerja, kata nama dan
kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MING Tema: 1.6Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk EMK


GU 15
menyampaikan mendapatkan Peraturan
Kenali
maklumat tentang maklumat yang Sosiobudaya
Warisan
sesuatu perkara tersirat dengan tepat
Bangsa
Keusahawanan
daripada pelbagai tentang sesuatu
sumber dengan tepat perkara secara
Nilai Murni:
Tajuk: secara bertatasusila. bertatasusila.
-semangat
bermasyarakat
Serupa tetapi
Berbeza 2.3Membaca kuat 2.3.2 Membaca pelbagai
pelbagai bahan bacaan bahan yang
STRATEGI PdP
dengan lancar, sebutan mengandungi ayat
KB:
Sistem
yang jelas dan intonasi tunggal dan ayat -mengitlak
Bahasa:
yang betul. majmuk berbilang -mengenal pasti
-Imbuhan subjek secara mekanis -menganalisis
-menjanakan
19
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Apitan pada dengan lancar, idea


Kata Adjektif sebutan yang jelas dan -mengecam

intonasi yang betul.


KP:
-verbal-linguistik
3.8Mengedit dan
3.8.2Mengedit dan
memurnikan hasil
BCB:
memurnikan hasil
penulisan dengan betul. -bacaan intensif
penulisan daripada
aspek ejaan, tanda
Konstruktivisme:
baca, penggunaan
-mengembangka
kata, imbuhan dan
n idea
struktur ayat.

4.4Melafazkan dan
memahami puisi
4.4.2Membina dan
dengan intonasi yang
betul menggunakan memahami sajak

bahasa yang indah secara terkawal dan


mendeklamasikannya
secara didik hibur.
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan jelas secara didik
hibur.
5.2Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata
5.2.1 Memahami dan
yang sesuai dalam
menggunakan
pelbagai situasi dengan
imbuhan akhiran –an,
betul.
-kan, –i, imbuhan
apitan pada kata
kerja, kata nama dan
kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

20
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

MING Tema: 1.7Berbincang dan 1.7.2Berbincang dan EMK


GU 16
mengemukakan mengemukakan Peraturan
Kenali
pendapat tentang pendapat tentang Sosiobudaya
Warisan
sesuatu perkara sesuatu perkara
Bangsa
Kreativiti dan
daripada pelbagai daripada pelbagai
Inovasi
sumber secara sumber dengan

Tajuk: bertatasusila. menggunakan ayat


yang gramatis secara
STRATEGI PdP
Unik dan
bertatasusila.
KB:
Kreatif
-mensintesis
2.4 Membaca dan -menganalisis
2.4.1 Membaca dan
memahami maklumat -menjanakan
Sistem
memahami idea
Bahasa: yang tersurat dan
maklumat untuk -menaakul
tersirat daripada
-Kata mengenal pasti idea -mengumpul
pelbagai bahan untuk
Adjektif dan utama dan idea dan -mengelas
memberi respons
Kata Penguat sampingan dalam -mengecam
dengan betul
pelbagai bahan bagi
membuat ramalan PAK:
-mengakses
dengan tepat.

3.7Menghasilkan KMD:

penulisan kreatif dalam -meramal


3.7.2 Menghasilkan
pelbagai genre dengan penulisan kreatif
Konstruktivisme:
betul. berbentuk imaginatif
-mengembangka
dan deskriptif dengan
n idea
betul.

BCB:
3.9 Menulis ulasan -bacaan intensif
3.9.1Menulis ulasan
tentang pelbagai
bahan sastera dan tentang bahan bukan

21
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

bukan sastera yang sastera yang didengar,


didengar, ditonton atau ditonton atau dibaca
dibaca dengan betul. dengan jelas dan
menggunakan bahasa
yang gramatis.

5.1 Memahami dan


5.1.3 Memahami dan
menggunakan golongan
menggunakan
kata dengan betul
kata ganti nama
mengikut konteks
tunjuk dengan
betul mengikut

5.2Memahami dan konteks

menggunakan
pembentukan kata
5.1.5 Memahami dan
yang sesuai dalam
menggunakan kata
pelbagai situasi dengan
adjektif dan kata
betul.
penguat dengan
betul mengikut
konteks.

5.2.2Memahami dan
menggunakan kata
ganda separa dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

MING Tema: 1.3 Mendengar, 1.3.1Mendengar, EMK


GU 17
memahami dan memahami dan Keusahawanan
Pertanian
memberi respons memberikan respons
dan
terhadap sesuatu yang sesuai secara Pendidikan Alam
Penternakan
Sekitar
arahan, soalan dan lisan atau gerak laku

22
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

pesanan yang didengar terhadap arahan Ilmu:


dengan betul. berdasarkan ayat Pertanian
Tajuk:
perintah dengan betul.
Kemajuan
Pertanian STRATEGI PdP

2.4.2Membaca dan KB:


2.4 Membaca dan
-menjanakan
memahami
memahami maklumat idea
Sistem maklumat daripada
yang tersurat dan -menyusun
Bahasa: bahan untuk menjana
tersirat daripada urutan
-Kata idea dengan betul.
pelbagai bahan untuk
Majmuk memberi respons Konstruktivisme:
Bentuk dengan betul. -menghubungkai
Mantap tkan

3.5.2Mencatat maklumat
3.5Mencatat maklumat yang betul mengikut BCB:
-bacaan intensif
yang betul tentang urutan untuk
sesuatu perkara membuat carta
Kontekstual:
daripada pelbagai daripada pelbagai
-memindahkan
sumber. sumber

5.2Memahami dan 5.2.3Memahami dan


menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata majmuk bentuk yang
yang sesuai dalam telah mantap dengan
pelbagai situasi dengan betul dalam pelbagai
betul. situasi.

MING Tema: 1.3 Mendengar, 1.3.2Mendengar, EMK


GU 18
memahami dan memahami dan Sains dan
Pertanian
memberi respons memberikan respons Teknologi
dan

23
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Penternakan terhadap sesuatu terhadap soalan tanpa


arahan, soalan dan kata tanya secara lisan Keusahawanan

pesanan yang didengar dengan betul.


dengan betul.
STRATEGI PdP
Tajuk:
2.4.3 Membaca dan KB:
Perkembanga -menghubungkai
2.4 Membaca dan memahami
n Pertanian tkan
memahami maklumat maklumat yang
-menilai
yang tersurat dan tersurat dan
-menjanakan
tersirat daripada tersirat dengan tepat
Sistem idea
pelbagai bahan untuk daripada
-mengumpul dan
Bahasa:
memberi respons pelbagai bahan untuk
mengelas
-Ayat dengan betul. membuat

Tunggal penilaian dengan KP:


Peluasan betul. -interpersonal
Subjek 3.7Menghasilkan -verbal-linguistik
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan 3.7.2 Menghasilkan Konstruktivisme:
betul. penulisan kreatif -menghubungkai

berbentuk imaginatif tkan

dan deskriptif dengan


BCB:
betul.
-perbincangan
4.3Mengujarkan bahasa
-bacaan intensif
yang indah dan
4.3.2Mengujarkan dialog
menggunakan bahasa
yang dihasilkan
badan dengan kreatif
daripada bahan
melalui lakonan secara
rangsangan untuk
didik hibur.
menyampaikan nilai
dan pengajaran
dengan bahasa badan
yang sesuai melalui
lakonan secara didik
hibur.

5.3Memahami dan

24
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

membina ayat yang


betul dalam pelbagai
5.3.1Memahami dan
situasi.
membina ayat tunggal
dengan peluasan
subjek dan predikat
yang betul dalam
pelbagai situasi.

MING Tema: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang EMK
GU 19
menyatakan sesuatu perkara Keusahawanan
Pertanian
permintaan tentang daripada pelbagai
dan
sesuatu perkara sumber dengan Pendidikan Alam
Penternakan
Sekitar
daripada pelbagai menggunakan ayat
sumber dalam situasi yang gramatis dalam
Kreativiti dan
Tajuk: formal dan tidak formal situasi formal dan
Inovasi
secara bertatasusila. tidak formal
Hasil Serba
secara bertatasusila.
Guna
STRATEGI PdP
2.5 Membaca,
KB:
memahami dan 2.5.1Membaca dan
-mengitlak
Sistem
menaakul untuk memahami -menghubungkai
Bahasa:
memindahkan maklumat yang tkan
-Ayat maklumat yang tersurat dan -mensintesis
Tunggal terdapat dalam tersirat daripada -menganalisis

Peluasan pelbagai bahan dengan bahan prosa

Subjek dan betul. dengan betul BCB:


Bacaan intensif
Predikat
-bacaan mentalis
-Kata Bantu,
3.3Membina dan menulis 3.3.3Membina dan
Kata menulis jawapan KP:
perkataan, frasa dan
Perintah dan pemahaman -interpersonal
ayat dengan betul.
Kata Pemeri berdasarkan soalan
yang bertumpu dan Kontekstual:

bercapah dengan -menghubungkai


tkan
25
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

betul. -mengaplikasika
n
3.9 Menulis ulasan
tentang pelbagai 3.9.1Menulis ulasan

bahan sastera dan tentang bahan bukan

bukan sastera yang sastera yang didengar,

didengar, ditonton atau ditonton atau dibaca

dibaca dengan betul. dengan jelas dan


menggunakan bahasa
yang gramatis.

5.1 Memahami dan


5.1.7 Memahami dan
menggunakan golongan
menggunakan kata
kata dengan betul
bantu, kata perintah
mengikut konteks.
dan kata pemeri
dengan betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan


membina ayat yang 5.3.1Memahami dan
betul dalam pelbagai membina ayat tunggal
situasi. dengan peluasan
subjek dan predikat
yang betul dalam
pelbagai situasi.

MING Tema: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang EMK
GU 20
menyatakan sesuatu perkara Nilai Murni:
Potret
permintaan tentang menggunakan kata -kerjasama
Malaysia
sesuatu perkara gelaran yang sesuai -kasiih sayang
-hormat-mengh
daripada pelbagai dalam situasi tidak
ormati
Tajuk: sumber dalam situasi formal secara
formal dan tidak formal bertatasusila.
Pekerti Mulia
secara bertatasusila.
STRATEGI PdP
26
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Amalan Kita KB:


-menjanakan
2.5 Membaca,
idea
memahami dan
Sistem 2.5.2Membaca, -mensintesis
menaakul untuk
Bahasa: memahami dan -mengecam
memindahkan
menaakul maklumat
-Kata maklumat yang KP:
yang tersurat dan
Adjektif dan terdapat dalam -verbal-linguisti
tersirat daripada
Kata Penguat pelbagai bahan dengan k
bahan prosa dengan
betul.
-Ayat Aktif betul.
Kontekstual:
-mengalami

3.3 Membina dan menulis -mengaplikasika


3.3.4Membina kerangka
perkataan, frasa dan n
dan menulis pelbagai
ayat dengan betul.
jenis karangan dengan Konstruktivisme:
betul. -pengembangan
idea

5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan BCB:


menggunakan golongan menggunakan kata -bacaan imbasan
kata dengan betul adjektif dan kata
mengikut konteks. penguat dengan
betul mengikut
konteks.
5.3Memahami dan
membina ayat yang
betul dalam pelbagai 5.3.2Memahami dan
situasi. membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

MING Tema: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang EMK
GU 21
27
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Potret menyatakan sesuatu perkara Patriotisme


Malaysia permintaan tentang menggunakan kata
sesuatu perkara ganti nama diri orang Nilai Murni:

daripada pelbagai dan kata ganti nama -hemah tinggi


Tajuk: sumber dalam situasi diri tanya dengan
formal dan tidak formal betul dalam situasi
Cinta akan
STRATEGI PdP
Negara secara bertatasusila. formal dan tidak
KB:
formal secara
-menjanakan
bertatasusila.
idea
Sistem -mensintesis
Bahasa: 2.5Membaca, memahami -membuat
2.5.3 Membaca,
dan menaakul untuk urutan
-Ayat Pasif
memahami dan -menganalisis
memindahkan
menaakul bahan prosa
maklumat yang
untuk memindahkan KP:
terdapat dalam
maklumat kepada -interpersonal
pelbagai bahan dengan
bentuk puisi dengan -verbal-linguisti
betul.
betul. k

Konstektual:
3.6Menulis untuk
3.6.2 Menulis untuk -memindahkan
menyampaikan
maklumat
menyampaikan
maklumat tentang
maklumat berbentuk
sesuatu perkara dengan BCB:
surat, laporan dan
menggunakan bahasa -mencatat nota
berita dengan jelas
yang santun.
serta menggunakan
bahasa yang santun.

4.3Mengujarkan bahasa 4.3.1Mengujarkan dialog


yang indah dan dengan sebutan dan
menggunakan bahasa intonasi yang betul
badan dengan kreatif dan jelas, dan bahasa
melalui lakonan secara badan yang sesuai
didik hibur. melalui lakonan secara

28
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

didik hibur.

5.3Memahami dan 5.3.2Memahami dan


membina ayat yang membina ayat aktif
betul dalam pelbagai dan ayat pasif dengan
situasi. betul dalam pelbagai
situasi.

MING Tema: 1.4 Bertutur, berbual 1.4.4 Bertutur tentang EMK


GU 21
dan menyatakan sesuatu perkara Pendidikan Alam
Potret
permintaan tentang daripada pelbagai Sekitar
Malaysia
sesuatu perkara sumber dengan
daripada pelbagai menggunakan ayat Patriotisme
sumber dalam situasi yang gramatis dalam
Tajuk:
formal dan tidak formal situasi formal dan

Negaraku secara bertatasusila. tidak formal secara STRATEGI PdP


bertatasusila. KB:
Gemilang
2.2Membaca dan -menjanakan
memahami perkataan, 2.2.3Membaca dan idea
frasa dan ayat daripada memahami ayat -mengecam
Sistem
pelbagai sumber dengan yang mengandungi -menganalisis
Bahasa:
sebutan yang betul. perkataan
-Kata Kerja berimbuhan apitan KP:
Pasif daripada pelbagai -verbal-linguistik
2.6 Membaca pelbagai sumber dengan
bahan sastera dan sebutan yang betul. BCB:
bukan sastera yang -bacaan intensif
sesuai bagi memupuk 2.6.1 Membaca dan -bacaan imbasan
minat membaca. memahami
pelbagai bahan sastera Kontekstual:
yang sesuai -mengaplikasika
3.8Mengedit dan untuk meningkatkan n
memurnikan hasil daya berfikir secara
penulisan dengan betul. kreatif.

29
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

3.8.2 Mengedit dan


memurnikan hasil
5.1 Memahami dan penulisan daripada
menggunakan golongan aspek ejaan, tanda
kata dengan betul baca, penggunaan
mengikut konteks. kata, imbuhan dan
struktur ayat.

5.1.4Memahami dan
menggunakan kata
kerja pasif dengan
betul mengikut
konteks.

MING Tema: 1.5Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang EMK


GU 22
menceritakan sesuatu perkara Ilmu:
Ekonomi
sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan -ekonomi
Berwawasan
dengan tepat yang jelas dan intonasi
menggunakan sebutan yang betul Keusahawanan
yang jelas dan intonasi menggunakan ayat
Tajuk:
yang betul. yang mengandungi Nilai Murni

Sumber wacana. -kerajinan

Pendapatan 2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan 2.6.2 Membaca dan
bukan sastera yang memahami STRATEGI PdP
sesuai bagi memupuk pelbagai bahan bukan KB:
Sistem
minat membaca. sastera -membandingka
Bahasa:
untuk mengenal pasti n dan
-Kata Ganti nilai murni. membezakan
Namam 3.5Mencatat maklumat -menyusun
Tunjuk yang betul tentang 3.5.2Mencatat maklumat urutan
sesuatu perkara yang betul mengikut -menjanakan
-Kata Ganda
daripada pelbagai urutan untuk idea
Spara sumber. membuat carta -mengecam
daripada pelbagai
5.1 Memahami dan sumber Kontekstual:
menggunakan golongan -menghubungkai
30
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

kata dengan betul 5.1.3Memahami dan tkan


mengikut konteks. menggunakan -mengecam
kata ganti nama
5.2 Memahami dan tunjuk dengan betul BCB:
menggunakan mengikut konteks. -bacaan imbasan
pembentukan kata -membaca nota
yang sesuai dalam 5.2.2Memahami dan -membuat
pelbagai situasi dengan menggunakan kata rujukan
betul. ganda separa dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

MING Tema: 1.5Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan EMK


GU 23
menceritakan sesuatu perkara yang Keusahawanan
Ekonomi
sesuatu perkara semula dilihat dan yang
Berwawasan
dengan tepat ditonton dengan tepat Tekbologi
menggunakan sebutan , sebutan yang jelas Maklumat dan
yang jelas dan intonasi dan intonasi yang Komputer
Tajuk:
yang betul. betul menggunakan

Pengusaha ayat yang Nilai Murni

Berwawasan mengandungi wacana. -kerajinan


-kasih sayang
2.3 Membaca kuat 2.3.2 Membaca pelbagai
pelbagai bahan bacaan bahan yang
Sistem
dengan lancar, sebutan mengandungi ayat STRATEGI PdP
Bahasa:
yang jelas dan intonasi tunggal dan ayat KB:
-Kata yang betul. majmuk berbilang -menjanakan
Hubung subjek secara mekanis idea
Pancangan dengan lancar, -mengecam

Keterangan sebutan yang jelas dan -menaakul


intonasi yang betul. -menganalisis
-Ayat Aktif 2.6Membaca pelbagai -menghubungkai
dan Ayat bahan sastera dan 2.6.1Membaca dan tkan
Pasif bukan sastera yang memahami pelbagai
sesuai bagi memupuk bahan sastera yang KP:
minat membaca. sesuai untuk -verbal-linguisti
meningkatkan daya k
31
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

berfikir secara kreatif.


3.6 Menulis untuk PM:
menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk -bacaan
maklumat tentang menyampaikan
sesuatu perkara dengan maklumat yang betul KMD:
menggunakan bahasa dengan -menggunakan
yang santun. menggunakan idea imaginasi dan
utama dan kreativiti
idea sampingan serta
menegaskan Konstruktivisme:
5.1 Memahami dan kesantunan -mengembangka
menggunakan golongan berbahasa. n idea
kata dengan betul -menghubungkai
mengikut konteks. 5.1.6Memahami dan tkan
menggunakan kata
5.3 Memahami dan hubung pancangan
membina ayat yang keterangan dengan
betul dalam pelbagai betul mengikut
situasi. konteks.

5.3.2Memahami dan
membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

MING Tema: 1.6Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk EMK


GU 26
menyampaikan mendapatkan Nilai Murni
Ekonomi
maklumat tentang maklumat yang -berdikari
Berwawasan
sesuatu perkara tersirat dengan tepat
daripada pelbagai tentang sesuatu
sumber dengan tepat perkara secara STRATEGI PdP
Tajuk:
secara bertatasusila. bertatasusila. KB:

Mengurus -menjanakan
2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca pelbagai idea
Wang
pelbagai bahan bacaan bahan yang -mengecam
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai -mengitlak
32
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

yang jelas dan intonasi jenis ayat secara -mengecam


yang betul. mekanis dengan
Sistem
lancar, sebutan yang BCB:
Bahasa:
jelas dan intonasi yang -perbincangan

-Kata Bantu betul. -bacaan


3.6 Menulis untuk luncuran
menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk -bacaan imbasan
maklumat tentang menyampaikan
sesuatu perkara dengan maklumat berbentuk KP:
menggunakan bahasa surat, -interpersonal
yang santun. laporan dan cerita
dengan jelas serta Konstruktivisme:
menggunakan bahasa -menilai dan
3.9 Menulis ulasan yang santun. menaksir
tentang pelbagai
bahan sastera dan 3.9.1Menulis ulasan
bukan sastera yang tentang bahan bukan
didengar, ditonton atau sastera yang didengar,
dibaca dengan betul. ditonton atau dibaca
dengan jelas dan
menggunakan bahasa
5.1 Memahami dan yang gramatis.
menggunakan golongan
kata dengan betul 5.1.7 Memahami dan
mengikut konteks. menggunakan kata
bantu, kata perintah
dan kata pemeri
dengan betul mengikut
konteks.

MING Tema: 1.6Berbicara untuk 1.6.2 Menyampaikan EMK


GU 27
menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Alam
Bumi Indah
maklumat tentang sesuatu perkara Sekitar
Rakyat
sesuatu perkara daripada media cetak
Bertuah
daripada pelbagai dalam bentuk Patriotisme
sumber dengan tepat pengumuman dengan
secara bertatasusila. menggunakan ayat Nilai Murni:
33
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Tajuk: yang gramatis secara -kesyukuran


bertatasusila.
Manusia dan
2.3 Membaca kuat
Alam Sekitar
pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca pelbagai STRATEGI PdP
dengan lancar, sebutan bahan yang KB:
yang jelas dan intonasi mengandungi ayat -menghubungkai
Sistem
yang betul. tunggal dan ayat tkan
Bahasa: majmuk berbilang -mengecam
subjek secara mekanis -menjanakan
-Imbuhan
dengan lancar, idea
Apitan dan
sebutan yang jelas dan
Imbuhan
3.6Menulis untuk intonasi yang betul. KP:
Pinjaman
menyampaikan -verbal-linguisti
maklumat tentang 3.6.2 Menulis untuk k
sesuatu perkara dengan menyampaikan
menggunakan bahasa maklumat berbentuk PB:
yang santun. surat, laporan dan -bacaan
berita dengan jelas -bacaan intensif
serta menggunakan
5.2Memahami dan bahasa yang santun. Kontekstual:
menggunakan -memindahkan
pembentukan kata 5.2.1 Memahami dan
yang sesuai dalam menggunakan
pelbagai situasi dengan imbuhan akhiran –an,
betul. -kan, –i, imbuhan
apitan pada kata
kerja, kata nama dan
kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MING Tema: 1.6Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk EMK


GU 28
menyampaikan mendapatkan Pendidikan Alam
Bumi Indah
maklumat tentang maklumat yang Sekitar
Rakyat
sesuatu perkara tersirat dengan tepat

34
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Bertuah daripada pelbagai tentang sesuatu Kreativiti dan


sumber dengan tepat perkara secara Inovasi
secara bertatasusila. bertatasusila.
Tajuk: Ilmu:
2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan -Sains
Lestarikan
memahami maklumat memahami
Alam Kita
yang tersurat dan maklumat yang
tersirat daripada tersurat dan STRATEGI PdP
pelbagai bahan untuk tersirat dengan tepat KB:
Sistem memberi respons daripada -mensintesis
Bahasa: dengan betul. pelbagai bahan untuk -membuat
membuat inferens
-Kata Ganda
penilaian dengan -menjanakan
Spara
3.7 Menghasilkan betul. idea
Berimbuhan
penulisan kreatif dalam -mengecam
pelbagai genre dengan 3.7.1Menghasilkan rangka -memahami
betul. pendahuluan, isi dan
penutup dalam KP:
penulisan kreatif -interpersonal
5.1 Memahami dan dengan betul.
menggunakan golongan Konstruktivisme:
kata dengan betul 5.1.6Memahami dan -mengembangka
mengikut konteks. menggunakan kata n idea dengan
hubung pancangan persekitaran
5.2Memahami dan keterangan dengan -mengaplikasika
menggunakan betul mengikut n
pembentukan kata konteks.
yang sesuai dalam Konstektual:
pelbagai situasi dengan 5.2.2Memahami dan -memindahkan
betul. menggunakan kata -mengaplikasika
ganda separa dengan n
betul dalam pelbagai
situasi.

MING Tema: 1.7Berbincang dan 1.7.2Berbincang dan EMK


GU 29
mengemukakan mengemukakan Pendidikan Alam
Bumi Indah
pendapat tentang pendapat tentang Sekitra
35
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Rakyat sesuatu perkara sesuatu perkara


Bertuah daripada pelbagai daripada pelbagai
sumber secara sumber dengan STRATEGI PdP
bertatasusila. menggunakan ayat KB:
Tajuk: yang gramatis secara -merumus
bertatasusila. -menaakul
Sayangi Alam
2.5Membaca, memahami -menjanakan
Sekitar dan menaakul untuk 2.5.1Membaca dan idea
memindahkan memahami -mengecam
maklumat yang maklumat yang BCB:
Sistem terdapat dalam tersurat dan -perbincangan
Bahasa: pelbagai bahan dengan tersirat daripada -bacaan intensif
betul. bahan prosa -menulis
-Kata
dengan betul perenggan
Majmuk
3.7Menghasilkan -bacaan
Bentuk
penulisan kreatif dalam 3.7.2 Menghasilkan luncuran
Mantap
pelbagai genre dengan penulisan kreatif
betul. berbentuk imaginatif
dan deskriptif dengan
5.2Memahami dan betul.
menggunakan
pembentukan kata 5.2.3Memahami dan
yang sesuai dalam menggunakan kata
pelbagai situasi dengan majmuk bentuk yang
betul. telah mantap dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

MING Tema: 1.6Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk EMK


GU 30
menyampaikan mendapatkan Teknologi
Meneroka
maklumat tentang maklumat yang Maklumat dan
Sains dan
sesuatu perkara tersirat dengan Komputer
Teknologi
daripada pelbagai tepat tentang sesuatu
sumber dengan tepat perkara secara
secara bertatasusila. bertatasusila. STRATEGI PdP
Tajuk: KB:
2.5Membaca, memahami 2.5.2Membaca, -mensintesis
Sains Dalam
dan menaakul untuk memahami dan -menjanakan
36
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Kehidupan memindahkan menaakul maklumat idea


maklumat yang yang tersurat dan -membuat
terdapat dalam tersirat daripada urutan
Sistem pelbagai bahan dengan bahan prosa dengan -mengecam
Bahasa: betul. betul. -menganalisis

-Kata
3.5Mencatat maklumat 3.5.2Mencatat maklumat KMD:
Adjektif dan yang betul tentang yang betul mengikut -meramalkan
Kata Penguat sesuatu perkara urutan untuk
daripada pelbagai membuat carta BCB:
-Kata
sumber daripada pelbagai -bacaan intensif
Hubung
sumber
Pancangan
5.1 Memahami dan Kontekstual:
Keterangan
menggunakan golongan 5.1.5 Memahami dan -memindahkan
kata dengan betul menggunakan kata maklumat
mengikut konteks. adjektif dan kata
penguat dengan betul Konstruktivisme:
mengikut konteks. -menghubungkai
tkan
5.1.6Memahami dan -mengaplikasika
menggunakan kata n
hubung pancangan
keterangan dengan
betul mengikut
konteks.

MING Tema: 1.6Berbicara untuk 1.6.2Menyampaikan EMK


GU 31
menyampaikan maklumat tentang Kreativiti dan
Meneroka
maklumat tentang sesuatu perkara Inovasi
Sains dan
sesuatu perkara daripada media cetak
Teknologi
daripada pelbagai dalam bentuk Ilmu:
sumber dengan tepat pengumuman dengan -perbankan
secara bertatasusila. menggunakan ayat
Tajuk: yang gramatis secara
bertatasusila. STRATEGI PdP
Teknologi
2.5 Membaca, KB:
Semakin
memahami dan 2.5.3Membaca, -mengecam
Canggih
menaakul untuk memahami dan -mereka cipta
37
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

memindahkan menaakul bahan prosa -menjanakan


maklumat yang untuk memindahkan idea
Sistem
terdapat dalam maklumat kepada -menganalisis
Bahasa:
pelbagai bahan dengan bentuk puisi dengan

-Ayat betul. betul. KP:

Tunggal -interpersonal
3.7.2 Menghasilkan
dengan
3.7Menghasilkan penulisan kreatif Kontekstual:
Peluasan
penulisan kreatif dalam berbentuk imaginatif -memindahkan
Subjek dan
pelbagai genre dengan dan deskriptif dengan
Predikat
betul. betul. BCB:
-perbincangan
5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan
membina ayat yang membina ayat tunggal Konstruktivisme:
betul dalam pelbagai dengan peluasan -mengembangka
situasi. subjek dan predikat n idea
yang betul dalam
pelbagai situasi.
MINGGU Tema: 1.7Berbincang dan 1.7.2Berbincang dan EMK
32
mengemukakan mengemukakan Pendidikan Alam
Meneroka
pendapat tentang pendapat tentang Sekitar
Sains dan
sesuatu perkara sesuatu perkara daripada
Teknologi
daripada pelbagai pelbagai sumber Kreativiti dan
sumber secara dengan menggunakan Inovasi
bertatasusila. ayat yang gramatis
Tajuk: secara bertatasusila. Nilai Murni
-kasih sayang
Bijak
2.6Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan
Mencipta
bahan sastera dan memahami pelbagai STRATEGI PdP
bukan sastera yang bahan bukan sastera KB:
sesuai bagi memupuk untuk mengenal pasti -membandingkan
Sistem
minat membaca. nilai murni. dan
Bahasa:
membezakan
3.9 Menulis ulasan 3.9.1 Menulis ulasan tentang -membuat
tentang pelbagai bahan bukan sastera inferens
bahan sastera dan yang didengar, -merumus
bukan sastera yang ditonton atau dibaca -menghubungkait
didengar, ditonton dengan jelas dan kan
38
RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

atau dibaca dengan menggunakan bahasa


betul. yang gramatis. BCB:
-perbincangan
4.3 Mengujarkan 4.3.2 Mengujarkan dialog
bahasa yang indah yang dihasilkan daripada Konstruktivisme:
dan menggunakan bahan rangsangan untuk -mengembangkan
bahasa badan menyampaikan nilai dan idea
dengan kreatif pengajaran dengan dengan
melalui lakonan bahasa badan yang sesuai persekitaran
secara didik hibur. melalui lakonan secara -menilai
didik hibur.
KP:
-interpersonal

39