Anda di halaman 1dari 4

CONTRACT DE LEASING

Incheiat astazi 03.07.2018

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. Porsche Romania S.R.L., cu sediul social in (localitatea) Voluntari , str. Bdul Pipera nr. 2, judet/
Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov, sub nr. J23/196/2004, cod fiscal nr. 9997007
reprezentata de .Leasa George Daniel, cu functia de manager general, in calitate de finantator, pe de o
parte, si
1.2. S.C. BRUTARUL S.R.L., cu sediul social în (localitatea) Bucuresti, str. Canepei nr. 4, sector 2,
înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J23/1022/2018, cod unic de înregistrare
nr. 27212888 reprezentata de DENES RAZVAN, având functia de administror, in calitate de utilizator,
pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de leasing, cu respectarea urmatoarelor clauze:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Locatorul/finantatorul, la solicitarea utilizatorului, se obliga sa predea bunurile mobile/imobile prevazute
in anexa, care face parte integranta din prezentul contract si sa transmita utilizatorului folosinta lor. 1)
2.2. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de proces-verbal, pana la data de 10.07.2018, in caz
contrar locatorul fiind obligat la plata unei penalizari de 1% pe zi de intarziere din valoarea redeventei.
2.3. Cheltuielile legate de predarea-primirea bunurilor care fac obiectul prezentului contract vor fi suportate
de finantator .
III. DURATA CONTRACTULUI2)
3.1. Contractul de leasing se incheie pe o durata de 3 ani, incepand de la data de 10.07.2018 si pana la data
de 10.06.2021 .
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Utilizatorul va plati locatorului, incepand cu data transmiterii folosintei bunurilor care fac obiectul
prezentului contract, o redeventa in valoare de 10023.65 euro astfel:
- avans 30% 3007.09 euro dupa semnarea prezentului contract;
- 36 rate lunare fixe: 160 euro rata de capital, 11.15 dobanda fix si 23.75 casco SI RFCA.
4.2. Neplata redeventei la termenele si in conditiile prevazute la pct. 4.1 si 4.2 atrage penalizari de 1 % pe zi
de intarziere, calculate la valoarea redeventei restante.
4.3 In cazul in care, la expirarea prezentului contract, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara bunul,
locatorul trebuie sa ia in calcul varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa, precum si valoarea
reziduala a bunului.
4.4. Dreptul de optiune constand din cumpararea bunului se poate exercita pana la expirarea prezentului
contract, cu acceptul locatorului, numai daca utilizatorul va formula o oferta de cumparare ferma si
irevocabila.
V. GARANTII
5.1. Locatorul garanteaza pe utilizator pentru evictiune din partea oricarei persoane fizice sau juridice care ar
pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunurilor care fac obiectul prezentului
contract.
5.2. Locatorul va acorda asistenta tehnica utilizatorului pe toata durata pentru care s-a incheiat prezentul
contract.
VI. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Locatorul/finantatorul se obliga:
a) sa respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul, potrivit necesitatilor;
b) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, in conditiile
expres formulate de catre acesta;
c) sa transmita utilizatorului, in temeiul prezentului contract, toate drepturile care deriva din
contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;
d) sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a opta pentru
prelungirea contractului sau pentru achizitionarea sau restituirea bunului;
e) sa-i garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat
toate clauzele contractuale;
f) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing.
6.2. Utilizatorul se obliga:
a) sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul prevazut in prezentul contract;
b) sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de furnizor si sa asigure instruirea
personalului desemnat sa-l exploateze;
c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul prezentului contract fara acordul
locatorului;
d) sa efectueze platile cu titlu de rata de leasing, in cuantumul valoric stabilit si la termenele
prevazute in prezentul contract;
e) sa suporte cheltuielile de intretinere si alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;
f) sa-si asume, pentru intreaga perioada a contractului3), totalitatea obligatiilor care decurg din
folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului
utilizat, din cauze fortuite, si continuitatea platilor cu titlu de rata de leasing, pana la achitarea
integrala a pretului prezentului contract;
g) sa permita locatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului care
face obiectul contractului de leasing;
h) sa il informeze pe locator, in timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate,
venita din partea unui tert;
i) sa nu aduca modificari bunurilor fara acordul locatorului;
j) sa restituie bunul in conformitate cu prevederile prezentului contract.
VII. RASPUNDERI
7.1. In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat in prezentul contract sau daca
se afla in stare de reorganizare judiciara si/sau faliment, locatorul are dreptul de a-l rezilia, unilateral, cu
daune-interese.
7.2. Daca utilizatorul nu-si exercita obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni consecutive,
locatorul are dreptul de a rezilia prezentul contract, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul, sa
plateasca ratele scadente, cu daune-interese. 4)
7.3. In situatia in care locatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, el datoreaza daune-interese,
in cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie calculata la data
expirarii contractului.
7.4. In cazul in care, in timpul executarii prezentului contract, locatorul vinde bunul care face obiectul
contractului unui alt locator/finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si
vanzatorul, care ramane garant al indeplinirii obligatiilor fata de utilizator.
7.5. Din momentul incheierii prezentului contract si pana la incetarea lui si reintrarea in posesia bunului,
locatorul/finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin
folosinta bunului de catre utilizator.
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora,
asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 (zile), producerea
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de 5 (zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si
notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-
interese.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil
indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu
confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea
in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
10.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre
solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc,
organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.
11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna
ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 3 exemplare astazi 03.07.2018, data semnarii lui.

LOCATOR/FINANTATOR UTILIZATOR