Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan


Kursus/Modul Fundamentals of Research in Education

SJHK3143
2. Kod Kursus
3. Nama Staf
Dr Nazifah Shaik Ismail
Akademik
4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat diberi pendedahan tentang asas penyelidikan
Kursus/Modul serta kemahiran merancang dan menghasilkan kertas cadangan penyelidikan dalam
dalam Program pendidikan. Seterusnya, menjadi satu amalan dan sebahagian daripada tanggungjawab
mereka sebagai seorang pendidik.
5. Semester dan
Semester 2 Tahun 3
Tahun ditawarkan
6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran
Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
P= Pentaksiran 128

30 15 - 2 30 30 - 21

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat(jika ada) Tiada


9. Hasil Pembelajaran
Kursus (Course Pada akhir kursus ini pelajar dapat:
Learning 1. Menjelaskan asas dan proses penyelidikan dalam pendidikan.(C2, A3, PLO1)
Outcomes, CLO)
2. Menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui penyelidikan.(C4, A5,
PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)
3. Memberi justifikasi cadangan kajian secara kritis dan profesional melalui
pembentangan (C5, A2, PLO3, PLO4, CTPS 3, CS3)
4. Menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan dalam pendidikan dengan mengambil
kira etika dalam penyelidikan dan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan(C6,
A5, PLO6, LL2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Mengorganisas
Menganalisis
Mengapikasi

Menghayatinilai
Mekanisme

Responsketarakompleks
Memahami
Mengingat

Menerima
Responsberpandu
Mencipta

Adaptasi

Memberimaklumbalas
Persepsi

Lakuantulen
Menilai

Menilai

i
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini November 2016)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah
Pemikiran kritikal dan pendekatan saintifik (CTPS3), Kemahiran berkomunikasi (CS3),
(Transferable
Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL2)
Skills, TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

PLO1 - Pengetahuan Kuliah Peperiksaan

PLO3 - Kemahiran saintifik, Pembentangan


kemahiran berfikir dan Tutorial
men yelesaikan masalah Peperiksaan

Pembentangan
PLO4 – Berkomunikasi Tutorial

PLO6 - Kemahiran pengurusan


Kertas cadangan
maklumat, pembelajaran Penulisan kertas cadangan
penyelidikan
sepanjang hayat
12. Sinopsis Kursus ini memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang asas penyelidikan dalam
pendidikan. Dalam kursus ini, pelajar dapat menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang
boleh dikaji melalui penyelidikan dan membincangkan proses penyelidikan dalam pendidikan.
Di samping itu, melalui kursus ini juga, pelajar dapat mengaplikasikan segala pengetahuan
yang diperolehi melalui penghasilan satu kertas cadangan penyelidikan dalam pendidikan.

This course provides students with knowledge about doing research in education. Students
will be exposed to fundamentals of research in education, able to analyse issues that are
researchable in education and able to explain method and process of doing research in
education. Students are also required to apply the knowledge gathered throughout the
course by producing a research proposal in education.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus: 70 %


Pentaksiran Peperiksaan Akhir: 30 %

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan 30

Kertas cadangan penyelidikan 60


Tugasan
Pembentangan 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini November 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO1 X
CLO) dengan
Objektif Pendidikan CLO2 X X
Program X
CLO3 X
(Programme
Educational CLO4 X X
Objectives, PEO)

Objektif Pendidikan Program (PEO)


PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1 Menjelaskan asas penyelidikan dalam pendidikan (C2, A3, PLO1)


Menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui
CLO2 penyelidikan.(C4, A5, PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)

Memberi justifikasi cadangan kajian secara kritis dan profesional melalui


CLO3 pembentangan (C5, A2, PLO3, PLO4, CTPS 3, CS3)

Menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan dalam pendidikan


dengan mengambil kira etika dalam penyelidikan dan merujuk kepada
CLO4 pelbagai sumber yang relevan (C6, A5, PLO6, LL2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini November 2016)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO 1PLO 2PLO 3 PLO4PLO5PLO6PLO7PLO8PLO9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 X X
Pembelajaran X
CLO 3 X
Program
(Programme CLO 4 X
Learning
Outcomes, PLO) Hasil Pembelajaran Program (PLO)
PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1 Menjelaskan asas penyelidikan dalam pendidikan (C2, A3, PLO1)


Menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui
CLO2 penyelidikan.(C4, A5, PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)

Memberi justifikasi cadangan kajian secara kritis dan profesional melalui


CLO3 pembentangan (C5, A2, PLO3, PLO4, CTPS 3, CS3)

Menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan dalam pendidikan


CLO4 dengan mengambil kira etika dalam penyelidikan dan merujuk kepada
pelbagai sumber yang relevan (C6, A5, PLO6, LL2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini November 2016)

4
Jumlah SLT
InteraksiBukanBersemuka
Bersemuka
Interaksi
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Penyelidikan dalam Pendidikan
• Konsep penyelidikan
• Etika dalam Penyelidikan
• Jenis-jenis Penyelidikan
- Penyelidikan asas
- Penyelidikan gunaan
- Penyelidikan tindakan
- Penyelidikan penilaian
• Pendekatan penyelidikan
- Pendekatan positivis (Penyelidikan kuantitatif)
- Pendekatan interpretatif (Penyelidikan kualitatif) 4 1 4 2 11

• Reka bentuk Penyelidikan


- Kajian eksperimental
- Kajian kuasi eksperimental
- Kajian tinjauan
- Kajian kes
- Kajian etnografi
- Kajian tindakan

2. Elemen Asas dalam Penyelidikan Pendidikan


• Isu-isu pendidikan yang boleh dikaji
• Latar belakang
• Pernyataan masalah
• Objektif kajian
• Persoalan kajian
6 3 6 6 21
• Hipotesis kajian
• Skop kajian
• Batasan kajian
• Kepentingan kajian
• Definisi operasional/ istilah

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini November 2016)

5
3. Tinjauan Literatur

• Tujuan tinjauan literatur


• Sumber literatur
4 1 4 2 11
• Kaedah penulisan literatur
• Kerangka konseptual

4. Metodologi
• Kuantitatif
- Reka Bentuk Kajian
- Pensampelan
- Instrumen kajian
- Kajian rintis
- Kesahan dan kebolehpercayaan kajian
- Prosedur pengumpulan data
4 2
- Tatacara penganalisisan data 4 4 14
• Kualitatif
- Reka bentuk kajian
- Pensampelan
- Instrumen Pengumpulan data
- Kesahan dan kebolehpercayaan kajian
- Prosedur pengumpulan data
- Tatacara penganalisisan data

5.Tatacara penganalisisan data


• Kuantitatif
- Statistik deskriptif dan Inferensi
(Deskriptif: min, median,mod, varians,
sisihan piawai julat, skor z)
(Inferensi: ujian t, ujian Kruskall-Wallis, khi
kuasa dua, dan korelasi)
- Interpretasi data
- Pemaparan data 6 4

• Kualitatif 6 8 24

- Jenis analisis data


(analisis kandungan, analisis pola, analisis
dilema dan tematik)
- Interpretasi data
- Pemaparan data

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini November 2016)

6
6. Penulisan Penyelidikan
• Kandungan kertas cadangan penyelidikan
• Kandungan laporan penyelidikan
2 2 2 4 10
• Gaya penulisan penyelidikan
• Perbincangan dan implikasi penyelidikan

7. Kajian Tindakan
• Konteks
• Fokus kajian
• Objektif kajian
• Soalan Kajian
• Pelan tindakan
• Pelaksanaan pelan tindakan
4 2 4 4 14
• Kaedah pengumpulan data
• Analisis dan huraian data
• Refleksi dan implikasi
• Tindakan susulan
• Sumber rujukan
• Penulisan kertas cadangan kajian tindakan
• Pelaporan kajian tindakan

Kerja Kursus 0.5 16.5 17

Ulang kaji Peperiksaan 4.5 4.5

Peperiksaan 1.5 1.5

Jumlah 30 15 2 30 30 21 128

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Pembentangan
0.5 1.5

Kertas cadangan
- 15
(2500pp)

Peperiksaan Akhir 1.5 4.5

Jumlah 47 81
Jumlah Jam
Pembelajaran 128
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini November 2016)

7
18. Rujukan AsasCreswell, J. W. (2015). Educational research, planning, conducting, and
evaluating quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.
Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods
sourcebook. USA: SAGE Publications.
Othman Lebar. (2011). Kajian tindakan dalam pendidikan: Teori dan amalan. Tanjung Malim,
Perak: Penerbit UPSI.

Rujukan Tambahan Chua, Y. P. (2006). Kaedah dan statistik penyelidikan, Asas statistik penyelidikan, Buku 2.
Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to


theories and. methods (5th ed.). New York: Pearson Education Group.

Mills, G. E., & Gay, L. R. (2015). Educational research: competencies for analysis and
applications. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

McNiff, J. & Whitehead, J. (2011). All you need to know about action research (2nd ed.).
London: Sage Publications.

Mills, G. E. (2011). Action research. A guide for the teacher researcher (4th ed.).Boston, M.A.:
Pearson Education Inc.

Mohd. Majid Konting. (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Mohd Zarawi Mat Noor & Norliza Kushairi. (2016). Kajian tindakan untuk guru bimbingan dan
kaunseling. Kota Bharu: Unipress Sdn Bhd.

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

19. Maklumat Pelaksanaan kursus ini haruslah merujuk kepada Garis Panduan Pelaksanaan Penyelidikan
Tambahan IPGM.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini November 2016)

8
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

SJHK3143 ASAS PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN (3 Kredit)


Kaedah
Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Pentaksiran
dan
Pembelajaran
PLO
1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9

1. Menjelaskan asas
penyelidikan dalam X Kuliah Peperiksaan
pendidikan (C2, A3, PLO1)
2. Menganalisis isu-isu dalam
pendidikan yang boleh dikaji
melalui penyelidikan.(C4, A5, X X Tutorial Peperiksaan
PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)
3. Memberi justifikasi cadangan
kajian secara kritis dan
profesional melalui X X Tutorial Peperiksaan
pembentangan (C5, A2, Pembentangan
PLO3, PLO4, CTPS 3, CS3)
4. Menghasilkan satu kertas
cadangan penyelidikan dalam
pendidikan dengan mengambil
Penulisan
kira etika dalam penyelidikan X kertas Kertas cadangan
dan merujuk kepada pelbagai cadangan penyelidikan
sumber yang relevan (C6, A5,
PLO6, LL2)
Kuliah
Peperiksaan
Tutorial
Pembentangan
KESELURUHAN X X X Penulisan Kertas cadangan
kertas
penyelidikan
cadangan

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


Ijazah Doktor Falsafah Pengurusan Sumber Manusia (USM)
1 Dr. Muhamad Sidek bin Said Sarjana Pengurusan Teknologi (UTM)
Ijazah Sarjana Muda Sastera(Kepujian) Sejarah (UKM)
Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Melayu (UPM)
2 Dr. Rosli bin Abd. Rahman Sarjana Pengajian Melayu (UM)
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengajian Bahasa Melayu dan Sejarah
(UM)
3 Dr. Fan Siong Peng Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (UM)
Sarjana Pengurusan Teknologi (UTM)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Matematik
4 Dr. Ismail bin Hj. Raduan
(USM)
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (UKM)
5 Dr. Ibrahim bin Mohamed Zin
Sarjana Pendidikan Matematik (UTM)
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Matematik dengan Pendidikan (UPM)
6 Dr. Haslina binti Hanapi Ijazah Doktor Falsafah Pengukuran dan Penilaian (UKM)
Sarjana Sains Pentadbiran Pendidikan (UPM)
Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (UPM)
7 Dr. Mohd Sani bin Ismail
Ijazah Doktor Falsafah Psikometrik dan Pengukuran Pendidikan (USM)
Sarjana Sastera Pendidikan (Kepujian) (USM)
Ijazah Sarjana Muda Ukur(Kepujian) Pengurusan Harta Benda dan
Penilaian (UTM)
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Bimbingan dan Kaunseling (UPM)
Sarjana Sains Bimbingan dan Kaunseling (UPM)
Ijazah Doktor Falsafah Bimbingan dan Kaunseling (UKM)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini November 2016)

9
Nama Pakar Rujuk:
Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian
Prof. Dr Kamarul Shukri Pengarah, Penerbit UniSZA,
1 bin Mat Teh Profesor
Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak
Prof. Madya Dr Zakaria Prof Madya Jabatan Psikologi dan Kaunseling,
2 bin Mohamad Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi,
Universiti Malaysia Terengganu

Nama Panel Pemurni:


Bil. Nama Panel Pemurni
Kelayakan
Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Melayu (UPM)
1 Dr. Rosli bin Abd. Rahman Sarjana Pengajian Melayu (UM)
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengajian Bahasa Melayu
dan Sejarah (UM)
2 Dr. Fan Siong Peng Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (UM)
Sarjana Pengurusan Teknologi (UTM)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan
Dr. Nurulhidayah Lucy bt Abdullah Matematik (USM)
3
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (USM)
Sarjana Pendidikan Matematik (UM)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
Dr. Norliza bt Kushairi
Matematik/Kimia (Kepujian) (UTM)
4 Ijazah Doktor Falsafah Perbandingan Pendidikan (Universiti
of Bristol UK, 2010)
Sarjana Sains Pengurusan (UUM)
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan
5 Pn. Chuah Kim Hwa
Kimia/ Bahasa Inggeris(Kepujian) (UM)
Sarjana Pembangunan Sumber Manusia Ijazah
Sarjana Muda Antropologi dan Sosiologi

Berkuat kuasa mulai Jun


2015 (Kemaskini November
2016)

10