Anda di halaman 1dari 21

Name: …………………………..……………..

Class: ……………………………………...

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUT


KM 12.8, 76450 MELAKA

MONTHLY TEST 2
UJIAN SELARAS 2
2010

MATHEMATICS/MATEMATIK
YEAR 2/TAHUN 2
PAPER 1/KERTAS 1
1 HOUR/1 JAM

DO NOT OPEN THIS PAPER UNTIL YOU HAVE BEEN TOLD


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEBELUM DIBERITAHU.

1. This paper consists of 40 questions.


Soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Answer all the questions.


Jawab semua soalan.

3. Choose and circle the best answer


Pilih dan bulatkan jawapan betul
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2

Answer all the questions. Circle the correct


answers. Jawab semua soalan. Bulatkan
jawapan yang betul.

1.

Count and choose the correct number below.


Kira dan pilih nombor yang betul di bawah
A
B
C
D

2. What number comes before


106?
Apakah nombor sebelum
106?
A

3. Which of the following is not correct?


Yang manakah antara berikut adalah tidak benar?

A 120 – one hundred and twenty / seratus dua puluh

B 313 – three hundred and thirteen / tiga ratus tiga belas

SK Paya Rumput Melaka Page 2


Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
C 104 – one hundred and forty / seratus empat puluh

SK Paya Rumput Melaka Page 3


D 300 – three hundred / tiga ratus

4. 512 has 5 hundreds , 1 ten and ones.


512 mempunyai 5 ratus , 1 puluh dan sa.

A
B
C
D

5. 122 126 128

What is the missing number?


Apakah nombor yang tertinggal di atas?
A

6. 4 hundreds 2 ten 4 ones is


4 ratus 2 puluh 4 sa ialah
A

D
7. Dua
ratus
lapan
hoose the
C correct answer according to
the
diagram above.
Pilih jawapan betul berdasarkan gambarajah di atas.
A

C
D

8. ‘Four hundred and eighteen’ in numeral is


‘ Empat ratus lapan belas’ dalam angka ialah
A 408
B 400
C 418
D 480

9.

How many cups are there above?


Berapakah bilangan cawan di atas?

C
D 57

10.

The second animal from the left is


Haiwan yang kedua dari sebelah kiri ialah
A cow / lembu
B rabbit / arnab
C monkey / monyet
D tiger / harimau

11.

Which one of the following is equal to the number above?


Yang manakah antara berikut bersamaan dengan nombor di atas?
A seven / tujuh
B seventeen / tujuh belas
C seventeenth / tujuh belas
D seventy / tujuh puluh

12. Find the sum of 7, 4 and 8?


Cari hasil tambah 7 dan 8 ?
A 18
B 19
C 20
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
D 2
1

13. 605 , 601 , 603 , 610


The following numbers in ascending order is
Nombor-nombor berikut dalam susunan menaik ialah

A 601
B 601
C 601
D 601

14. “ 590” in word is


“ 590” dalam perkataan ialah
A Five hundred and ninety
Lima ratus sembilan puluh

B Five hundred and nine


Lima ratus Sembilan

C Five hundred and nineteen


Lima ratus Sembilan belas

D Four hundred and ninety


Empat ratus Sembilan puluh

15. Count back from 526 to 523 is


Kira menurun daripada 526 kepada 523
ialah
A 526
B 523
C 526
D 526 , 524 , 525 , 523 .

16. Which number sentence below is correct?


Yang manakah ayat nombor di bawah yang betul?
A 100 - 50 = 55

B 120 - 100 = 10

C 130 - 30 = 100

D 500 – 100 = 300

17. 200 is larger


than
200 adalah lebih besar
daripada

A 190
B 191
C 199
D 201

18.
Find the total and choose the correct answer below.
Cari hasil tambah dan pilih jawapan yang betul di bawah.
A

C
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
D 110

19. Which of the following numbers is the smallest.?


Yang manakah berikut adalah nombor yang paling kecil?
A 200
B 199
C 209
D 210

20. 500 - 200

= A 200
B 300
C 350
D 400

21 Sun
A

What is the missing in the box?


Apakah hari yang sepatutnya berada di dalam kotak?
A
Thursday
Khami
s
B Monday
Isnin
C
Saturday
Sabtu
D Friday
Jumaat

22. Count on in tens. What is the number after 550?


Kira dalam kiraan menaik sepuluh sepuluh. Apakah
nombor selepas 550 ?
A
B
C
D

23.

P Q R
S
Which star is the second from the
left?
Yang mana satukah bintang kedua daripada
kiri? A P
B Q
C R
D S

24. What is the sixth month of the


year?
Apakah bulan yang keenam dalam setiap tahun ?

A July /
Julai
B June /
Jun
C August /
Ogos
D January /
Januari
25. 473 means
473 bermaksud
A 7 hundreds, 3 tens and 4
ones.
7 ratus , 3 puluh dan 4
sa.

B 7 hundreds, 4 tens and 3


ones.
7 ratus, 4 puluh dan 3
sa.

C 4 hundreds, 7 tens and 3


ones.
4 ratus, 7 puluh dan 3
sa.

D 3 hundreds, 4 tens and 7


ones.
2 ratus, 4 puluh dan 7
sa.

26. 220 + = 330


What is the missing number above?
Apakah nombor yang tertinngal di
atas?

A
B
C
D

27. Which is the largest number?


Yang manakah nombor paling besar?

A
B
C
D 333

28. 540 + 60 =
Choose the correct answer for addition above.
Pilih jawapan yang betul bagi penambahan di atas.

A
B
C
D

29 The day after Wednesday is


Selepas hari Rabu ialah hari

A Tuesday / Selasa
B Wednesday / Rabu
C Thursday / Khamis
D Sunday / Ahad

30. 8 + 7 + 5 =

Choose the correct answer below.


Pilih jawapan yang betul di
bawah?

A 12

B 15

C 20
D 25

31. Pak Mat distributes 230 eggs to grocery A and 355 eggs to
grocery B. How many eggs are distributed to both
groceries? Pak Mat mengedarkan 230 biji telur kepada Kedai
Runcit A dan
355 kepada Kedai Runcit B. Berapakah jumlah telur
yang diedarkan kepada kedua buah kedai runcit
tersebut?
A. 455
B. 485
C. 555
D. 585

32. .Take away 104 marbles from 346 marbles. How many
marbles are left?
Keluarkan 104 biji guli daripada 346 biji guli. Berapakah biji guli
yang tinggal?
A. 242
B. 244
C. 246
D. 300

33. There are 70 boys and 25 girls in the group. How many
children are there altogether ?
Terdapat 70 orang budak lelaki dan 52 orang budak
perempuan dalam satu kumpulan. Berapakah jumlah mereka
semua ?

A 85

B 90

C 95
D 100
34. - 20 = 65
What is the missing number above?
Nombor apakah yang tertinggal di
atas?

A
B
C
D

35. Siva collects 56 bottles to recycle. He adds 15 more


bottles to recycle. How many bottles does he collect now?
Siva mengumpul 56 buah botol untuk dikitar semula. Dia
menambah 15 buah botol lagi untuk kitar semula.
Berapakah buah botol yang dikumpul olehnya sekarang?

36 + 50 = 100
What is the missing number?
Apakah nombor yang
tertinggal?
A 40
B 50
C 60
D 70

37.

Choose the correct number sentence for addition


above. Pilih ayat nombor yang betul bagi penambahan
di atas.

A
B
C
D

38. 58 more than 23 is


58 lebih daripada 23 ialah

A
B
C
D

39. 600 - 50
= A 500
B 550
C 600
D 650

40. There are 79 students in a hall and 18 students in a


class.
How many students are there altogether?
Terdapat 79 orang pelajar di dalam sebuah dewan dan 18
orang pelajar dalam sebuah kelas. Berapakah orang
pelajar yang ada kesemuanya?

Prepared by; Disediakan oleh;

……………………… (Marshizawati Rasip) Mathematics Teacher Guru Matematik


SK Paya Rumput
Melaka
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2