Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN 2

Bulan Bidang / Unit OBJEKTIF AKTIVITI NILAI BAHAN BANTUAN KBKK


/Minggu Pembelajaran MENGAJAR
MINGG PENGHASILAN
U1 SENI VISUAL 1. Memahami bahawa 1. Menghasilan jalinan Menghargai Pensel, pen dakwat,
1-4 ASAS SENI REKA olahan garisan yang mempunyai keindahan dan arang dan krayon.  Menyenarai
UNSUR SENI dapat garisan dengan keharmonian alam  Mengintepre-
JANUAR 1. GARISAN menimbulkan menampakkan kesan sekitar. tasi
I 2019 Olahan garisan untuk jalinan, ton dan seperti kasar, licin  Berimaginasi
menimbulkan: bentuk. dan lain-lain.  Menghubung-
 Jalinan 2. Memahami bahawa 2. Menghasilkan satu kaitkan
 Ton pergerakan dapat lukisan yang  Memberi
 Bentuk digambarkan menampakkan nilai pandangan.
 Pergerakan melalui olahan jalinan, ton, bentuk
Dengan menggunakan garisan. dan pergerakan.
pelbagai teknik dan
media.
MINGG ASAS SENI REKA
U2 UNSUR SENI 1. Menyedari bahawa 1. Mengkaji benda- Menyedari  Warna air,  Menganalisis
6-11 2.WARNA warna mempunyai benda di sekeliling tentang keindahan  perca kain  Mengaitkan
JANUAR
1. Kajian warna nilai estetik dan dari aspek sewarna, alam dari segi dan  Menilai
pada benda fungsi. harmoni dan kesatuan estetik  daun.  Mengkritik
I 2019 alam dan 2. Mengolah warna penggenap. dan fungsi.
benda buatan iaitu sewarna, 2. Mendapatkan warna
manusia dari harmoni dan dari alam sekitar
aspek: penggenap dalam dengan bancuhan
 sewarna menghasilkan dan olahan warna
 harmoni aktiviti seni. Contoh :
 penggenap i. Warna sebatang pokok
2. Fungsi dan ii. Warna pakaian.
nilai warna.

MINGG ASAS SENI REKA


U3 UNSUR SENI 1. Memahami ciri-ciri 1. Mengkaji jalinan Kesungguhan Bahan kutipan dan  Menyenarai
13-18 3.JALINAN estetik dan fungsi pada benda alam terhadap proses gam.  Mengintepre-
1. Fungsi jalinan jalinan dan benda buatan penghasilan. tasi
JANUAR tampak dan manusia.
I 2019 jalinan sentuh: 2. Menghasilkan kolaj
 Benda alam. dengan
 Benda buatan menggunakan bahan
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

manusia. kutipan yang


mempunyai pelbagai
jalinan.
MINGG ASAS SENI REKA  Merancang
U4 UNSUR SENI 1. Memahami 1. Menghasilkan rupa Merancang kerja  Majalah  Membuat
20-25 4.RUPA perkaitan rupa secara tindanan, dengan teratur.  Suratkhabar pemerhatian
1. Kajian dan dengan muka taip mengurang dan yang tepat.
JANUAR olahan rupa. dan corak. menambah.  Memberi
I 2019 2. Kajian 2. Menghasilkan dan 2. Mendalami pandangan
perkaitan rupa memperkem- kemahiran
muka taip dan bangkan pelbagai mengolah rupa
corak. rupa. muka taip daripada
blok 3 x 5.

MINGG ASAS SENI REKA


U5 UNSUR SENI 1. Menggambar-kan 1. Mengkaji, Peka terhadap Warna , pensel dan  Menganalisis
27 5.BENTUK bentuk .melalui memerhati, melukis keadaan gam.  Merancang
JANUAR
1. Kajian sifat- kegiatan dua dan mewarna keharmonian,  Berimaginasi
sifat bentuk. dimensi. bentuk-bentuk asas. keindahan dan  Mengkritik
I-1 2. Kajian bentuk 2. Memahami kadar 2. Mengkaji tubuh keselesaan  Mengaitkan
FEBRUA manusia secara banding manusia. manusia – mengkaji dalam
RI 2019 2 dimensi. kadar bentuk perbuatan.
manusia dan
melukisnya dalam
beberapa
pergerakan.

MINGG ASAS SENI REKA


U6 UNSUR SENI 1. Memahami konsep 1. Menghasilkan Peka terhadap Contoh-contoh  Merancang
3-8 6.RUANG ruang dengan lebih gubahan yang keindahan alam pemandangan.  Membuat
Konsep ruang jelas. menunjukkan dan pemerhatian
FEBRUA 2. Mengetahui konsep ruang keunikkannya. Warna air berus dan yang tepat.
RI 2019 bahawa ruang berdasarkan contoh kertas lukisan.  Memberi
boleh gambar yang pandangan
menggambarkan dikumpulkan.
suasana sekeliling.
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

MINGG MINGGU 7
U7 10 - 15 FEBRUARI 1. Memahami 1. Memerhati susunan Mempunyai Bahan kutipan  Menganalisis
10 - 15 2019 harmoni dan pada yang terdapat pada kesanggupan  Merancang
FEBRUA
benda alam dan benda-benda alam dalam  Berimaginasi
buatan manusia. seperti daun-daun, melaksanakan  Mengkritik
RI 2019 2. Memahami dahan dan ranting. kegiatan.  Membanding-
beberapa susunan kan
ulangan dapat
menghasilkan
corak yang
harmoni.
MINGG MINGGU 8
U8 17-22 FEBRUARI 1. Menyedari 1. Mengamati dan Menghargai Warna air dan berus.  Menyenarai
17-22 2019 bagaimana mencari kawasan keindahan alam.  Mengintepret
wujudnya penegasan. asi
FEBRUA penegasan dalam 2. Mengaitkan kontra  Berimaginasi
RI 2019 alam dan benda- unsur-unsur seni  Menghubung-
benda buatan dengan penegasan. kaitkan
manusia.
MINGG MINGGU 9
U9 24 FEBRUARI - 1 1. Memahami konsep 1. Memerhati dan Keadilan dalam Kertas warna gam  Menganalisis
24 MAC 2019 imbangan simetri mengkaji kehidupan seharian dan gunting.  Merancang
FEBRUA
dan tidak simetri benda-benda  Berimaginasi
pada benda alam alam dan  Mengkritik
RI - 1 dan benda buatan buatan manusia  Menyelesaikan
MAC manusia dari aspek yang simetri masalah
2019 unsur-unsur seni. atau tidak
2. Memahami simetri dari segi
penggunaan bentuknya.
imbangan simetri 2. Menghasilkan
dan tidak simetri poster dengan
dalam aktiviti seni. teknik kolaj
yang
menunjukkan
konsep
imbangan.
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

MINGG
U 10 ASAS SENI REKA 1. Memahami konsep 1. Menghasilkan Kekemasan. Pen dan kertas.  Menganalisis
3-8 PRINSIP REKAAN pergerakan di alam gambar yang  Merancang
MAC
4.PERGERAKAN/ sekeliling mempunyai  Berimaginasi
IRAMA 2. Memahami pergerakan atau  Membuat
2019 Kajian pergerakan penggunaan irama. pemerhatian yang
berdasarkan gabungan konsep pergerakan 2. Mengkaji tepat.
beberapa unsur-unsur dan irama dalam pergerakan
seni. menggambar. pada benda
1. Peranan alam atau
pergerakan benda buatan
dalam manusia seperti
menggambar. ombak laut,
alunan air,
kibaran bendera
dan lain-lain.
MINGG
U 11 ASAS SENI REKA 1. Memahami 1. Mengkaji dan 1. Kebebasa Keratan
10 - 15 PRINSIP REKAAN kegunaan kontra memerhati n dalam iklanPoster  Menyenarai
5.KONTRA DAN dalam benda-benda pengguna Contoh karya Mengintepretasi
MAC KEPELBAGAIAN menghasilkan alam seperti an kontra Warna, berus dan  Berimaginasi
2019  Peranan kontra corak dan poster. susunan daun dari segi kertas lukisan.  Menghubung-
dalam seni dan 2. Memahami bahawa sejenis tetapi motif dan kaitkan.
komunikasi kepelbagaian dapat daripada corak.
serta barangan diwujudkan pelbagai saiz, 2. Menghar
kraf. melalui aktiviti warna dan gai hasil
 Kajian gayaan perlanjutan bentuk. seni
kepelbagaian dan kontra. 2. Mendalami sebagai
dapat 3. Memahami bahawa peranan kontra warisan
dihasilkan prinsip rekaan dan dalam budaya
melalui unsur seni saling menyampaikan
perlanjutan, berhubungkait. maklumat dan
gayaan dan mempengaruhi
kontra. orang yang
melihat.
3. Menghasilkan
kepelbagaian
corak dengan
menggunakan
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

motif benda
alam atau
buatan manusia
dari segi gayaan
kontra, warna,
rupa, saiz dan
susunan.
MINGG
U 12 ASAS SENI REKA 1. Memahami bahawa 1. Mengkaji Menghargai hasil Contoh karya:  Menganalisis
17-22 PRINSIP REKAAN prinsip rekaan dan beberapa karya seni sebagai Kertas warna gam  Merancang
MAC
6.KESATUAN unsur seni saling seni dari segi warisan budaya. dan gunting.  Berimaginasi
Kajian kesatuan dan mempunyai penggunaan  Mengkritik
2019 hubungan di antara hubung kait di unsur seni, tema
unsur-unsur seni antara satu sama dan rekaan
dengan prinsip rekaan lain untuk dalam
dalam satu gubahan. menghasilkan mewujudkan
sesuatu rekaan kesatuan.
yang baik.
MINGG cuti pertengahan
U 13 penggal 1
24-29
MAC
2019
MINGG
U 14 ASAS SENI REKA 1. Memahami 1. Mengkaji dan Tekun dan sabar Warna atau kertas  Menganalisis
31 Mac PRINSIP REKAAN bagaimana struktur melukis corak dalam warna  Merancang
- 5
7.GARISAN dalam alam sekitar struktur di alam menghasilkan  Berimaginasi
GRID/GARISAN boleh dihasilkan sekitar seperti corak.  Memberi pandangan
APRIL STRUKTUR dengan genting, corak  Mengkritik
2019 1. Kegunaan menggunakan fabrik, dawai
Garisan Grid garisan grid. mata punai dan
dalam kegiatan 2. Memahami lain-lain.
mencorak wujudnya garisan 2. Mereka satu
1. struktur formal grid/garisan corak tekstil
2. struktur tidak struktur dalam daripada motif
formal mencorak. alam secara
1. Kegunaan 3. Memahami dan struktur ulangan
garisan grid / menggunakan dengan
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

garisan garisan grid/ menggunakan


struktur dalam garisan struktur garisan grid
kegiatan sebagai panduan atau garisan
menggambar dalam mencorak. struktur sebagai
1. menggunakan 4. Memahami panduan
rupa-rupa wujudnya kesatuan
bulat, segi tiga dalam struktur
, segi empat tidak formal.
sebagai asas 5. Memahami
dalam gabungan rupa asas
menggambar. untuk
menimbulkan
bentuk objek dalam
menggambar.

MINGG
U 15 SENI HALUS 1. Mengetahui 1. Mengkaji Menyedari Warna pensel,  Menyenarai
1.LUKISAN bahawa tumbuh- keseimbangan tumbuh-tumbuhan warna air, prn, Mengintepretasi
7-12
1. Penentuan tumbuhan subjek dalam mempunyai ciri- pastel dan  Berimaginasi
APRIL tema dan tajuk mempunyai ciri- ruang. ciri yang unik. sebagainya.  Memberi pandangan.
2019 2. Pengwujudan ciri gubahan yang 2. Meneliti Contoh-contoh
idea unik. bentuk, jalinan, karya.
3. Media dan 2. Memahami cahaya, warna
teknik struktur gubahan dan bayang.
4. Gubahan dalam lukisan 3. Mendalami
kajian tumbuh- media dan
tumbuhan. teknik lukisan.
3. Memahami alat-
alat dan teknik
melukis.
MINGG
U 16 Sambungan : 1. Mengetahui 1. Mengkaji Menyedari Warna pensel,
14 - 19 SENI HALUS bahawa tumbuh- keseimbangan tumbuh-tumbuhan warna air, prn,  Menyenarai
LUKISAN tumbuhan subjek dalam mempunyai ciri- pastel dan  Mengintepretasi
APRIL 5. Penentuan mempunyai ciri- ruang. ciri yang unik. sebagainya.  Berimaginasi
2019 tema dan tajuk ciri gubahan yang 2. Meneliti Contoh-contoh  Memberi pandangan.
6. Pengwujudan unik. bentuk, jalinan, karya.
idea 2. Memahami cahaya, warna
7. Media dan struktur gubahan dan bayang.
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

teknik dalam lukisan 3. Mendalami


8. Gubahan kajian tumbuh- media dan
tumbuhan. teknik lukisan.
3. Memahami alat-
alat dan teknik
melukis.
MINGG
U 17 SENI HALUS 1. Memahami tentang 1. Memerhati dan Kemasyara-katan Contoh-contoh  Menganalisis
21 - 26 2.CATAN pecahan ruang dan mengkaji sudut serta cintakan catanCat air, berus  Merancang
APRIL
Cat Air kedudukan subjek pandangan yang negara dan kertas.  Berimaginasi
1. Penentuan dalam ruang menarik dengan Menghargai  Mengkritik
2019 tema dan tajuk 2. Memahami menggunakan sumbangan
2. Pengwujudan tatacara tetingkap. pelukis tanah air.
idea penghasilan catan 2. Menghasilkan
3. Media dan 3. Memahami cat air gubahan
teknik dan teknik berdasarkan
4. Gubahan penggunaannya. pecahan ruang
hadapan, tengah
dan belakang.

MINGG
U 18 SENI HALUS 1. Mengenali pelukis- 1. Mendalami Menghargai Lino, blok kayu  Mengintepretasi
28 3.CETAKAN pelukis tanah air teknik, media sumbangan lapis, strobod,  Berimaginasi
APRIL -
1. Penentuan dan menghargai dan gubahan pelukis tanah air. pisau pengukir,  Menghubung-
tema dan tajuk sumbangan mereka yang dihasilkan kertas dan dakwat kaitkan
3 MEI 2. Pengwujudan terhadap karya- oleh pelukis cetak  Memberi pandangan.
2019 idea karya yang tempatan.
3. Media dan berbentuk cetakan.
teknik
4. Gubahan

MINGG
U 19 SENI HALUS 1. Memahami 1. Mereka bentuk Menghargai Gambar karya  Menganalisis
4.ARCA tatacara mereka sebuah arca warisan seni pengarca tempatan Merancang
5-10
1. Penentuan bentuk sesebuah bertema buah- Sabun, pisau  Berimaginasi
MEI tema dan tajuk arca. buahan pengukir.
2019 2. Pengwujudan 2. Mengenali tempatan.
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

idea pengarca tempatan


3.Media dan serta karya-karya
teknik mereka.
4. Gubahan
MINGG Sambungan :
U 20 SENI HALUS 1. Memahami 1. Mereka bentuk Menghargai Gambar karya  Menganalisis
12-17 tatacara mereka sebuah arca warisan seni pengarca  Merancang
MEI
ARCA bentuk sesebuah bertema buah- tempatanSabun,  Berimaginasi
5. Penentuan arca. buahan pisau pengukir.
2019 tema dan tajuk 2. Mengenali tempatan.
6. Pengwujudan pengarca tempatan
idea serta karya-karya
7. Media dan mereka.
teknik
8. Gubahan
MINGG Peperiksaan
U 21
19 - 24
MEI
2019
MINGG Cuti pertengahan tahun
U 22
26 – 31
MEI
2019
MINGG Cuti pertengahan tahun
U 23
2-7 JUN
2019
MINGG
U 24 KOMUNIKASI VISUAL 1. Memahami 1. Mengkaji Kemasyarakatan Contoh-contoh  Merancang
9-14 REKA BENTUK prinsip-prinsip ilustrasi yang dan cintakan buku ceritaWarna,  Berimaginasi
JUN GRAFIK
membuat ilustrasi terdapat dalam negara. berus dan kertas  Mengkritik
serta tatacara buku-buku lukisan.
2019 1.ILUSTRASI gubahannya. bercetak di
2. Memahami alat pasaran.
Rekaan ilustrasi dan bahan serta 2. Menghasilkan
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

untuk buku cerita teknik sketsa ilustrasi


menghasilkan cerita dengan
1. Penentuan ilustrasi. menentukan
tema dan tajuk lokasi dan
2. Pengwujudan peristiwa yang
idea hendak
3. Media dan digambarkan.
teknik
4. Gubahan
5. Penilaian
MINGG KOMUNIKASI VISUAL 1. Memahami
U 25 REKA BENTUK maksud grafik 1. Mengumpul Bertanggung- Buku tampalan  Mengintepretasi
16-21 GRAFIK dalam hubungan logo yang jawab. behan bercetak  Berimaginasi
JUN
nya dengan seni terdapat pada kertas warnaAlat  Menghubung-
2.Multimedia visual. bahan bercetak geomerti kaitkan
2019 2. Mengenal pasti seperti akhbar  Memberi pandangan.
LOGO jenis muka taip dan majalah.
1. Penentuan yang berlainan. 1. Mengkaji logo
tema dan tajuk 3. Meneliti unsure yang dikumpul
2. Pengwujudan letak , reka letak dari aspek idea,
idea dan cirri-ciri fungsi dan jenis
3. Media dan poster. logo
teknik 4. Memperoleh
gubahan pengertahuan asas
dalam aplikasi
grafik melalui
program komputer.
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

MINGG
U 26 KRAF TRADISONAL 1. Memahami 1. Mempertingkat Berbangga dan Pisau pengukir,  Menganalisis
23 - 28 DAN DI MENSI kesesuaian corak kan kemahiran cintakan kraf kertas pasir,  Merancang
JUN
BARU tradisional dalam dalam tradisional sebagai syelek/kiwi dan  Berimaginasi
1.UKIRAN KAYU kraf ukiran serta menghasilkan satu warisan kayu jelutong.  Mengkritik
2019 Ukiran bunga timbul fungsinya ukiran bangsa.  Mengaitkan
1. Penentuan 2. Memahami nilai- tradisional
tema, motif nilai yang mengikut Bertanggung-
dan fungsi terkandung dalam disiplinnya. jawab, teliti,
2. Teknik dan ukiran yang 2. Menghasilkan kerjasama dan
proses berasaskan alam. reka corak bersih.
3. Gubahan 3. Memahami aspek- ukiran.
4. Penilaian aspek kemasan
dalam ukiran

MINGG KOMUNIKASI
U 27 VISUAL 1. Menyatakan 1. Menyenaraikan Berbangga dan Buku tampalan  Menganalisis
30 Jun - REKA BENTUK maklumat reka dan mengumpul cintakan kraf behan bercetak  Merancang
GRAFIK bentuk tekat motif-motif tradisional sebagai kertas warna  Berimaginasi
5 JULAI
2. SENI TEKAT dengan
tekat seperti satu warisan Alat geomerti  Mengkritik
2019 tumbuhan, bangsa. Kertas lukisan.
memberikan  Mengaitkan
motif geometri,
perhatian kepada uggas dan
fungsi, nilai burung. Bertanggung-
budaya, kekemasan jawab, teliti,
dan pemeliharaan. kerjasama dan
bersih.
2. Menghasilkan
motif tekat dalam
bentuk dua
dimensi(2D)

3. Mengenali
beberapa tokoh
kraf tekat.

MINGG
U 28 1. Mengumpul 1. Pelajar di minta
SEJARAH DAN
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

7-12 APRESIASI SENI maklumat sejarah mengumpul biodata Berbangga dan Buku folio tokoh  Menganalisis dan
JULAI seni halus sebelum tokoh-tokoh seni tanah cintakan tokoh dan sumbangannya merancang
VISUAL merdeka. air tahun 1960-an dan Negara
2019 PERKEMBANGAN 2. Membuat sumbangan mereka
SENI VISUAL DI penyataan terhadap industri seni Bertanggung-
MALAYSIA berkaitan pengaruh tanah air. jawab
seni barat, islam
1.SEJARAH SENI dan serantau
HALUS DI 3. Mencirikan sejarah
MALAYSIA seni halus Malaysia
sebelum merdeka
dari aspek tokoh,
karya dan
sumbangannya.
MINGG SEJARAH DAN 1. Mengenali tokoh
U 29 seni tanah air. 1. Pelajar di kehendaki
APRESIASI SENI
14-19 2. Mengenali dan membuat kajian salah Mencintai dan Buku folio tokoh  Menganalisis
VISUAL mengertahui karya satu karya pelukis dan berbangga dengan dan sumbangannya  Merancang
JULAI PERKEMBANGAN dan sumbangan pengarca Abdul Latiff artis tanah air.  Berimaginasi
2019 tokoh seni. Mohidin 
SENI VISUAL DI Mengkritik
3. Menamakan tokoh Nilai murni 
MALAYSIA seni visual dan berkaitan budaya
Mengaitkan
1.TOKOH SENI sumbangan mereka dan tradisi
TANAH AIR terhadap
perkembangan
budaya
MINGG SEJARAH DAN
U 30 1. Mengenali tokoh Pelajar di kehendaki Mencintai dan Buku folio tokoh
APRESIASI SENI
21 - 26 seni tanah air. membuat kajian salah berbangga dengan dan sumbangannya  Menganalisis
VISUAL 2. Mengenali dan satu karya pelukis dan artis tanah air.  Merancang
JULAI PERKEMBANGAN mengertahui karya pengarca Abdul Latiff Nilai murni  Berimaginasi
2019 dan sumbangan Mohidin berkaitan budaya 
SENI VISUAL DI Mengkritik
tokoh seni. dan tradisi 
MALAYSIA 3. Menamakan tokoh
Mengaitkan
1.TOKOH SENI seni visual dan
TANAH AIR sumbangan mereka
terhadap
perkembangan
budaya
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

MINGG
U 31 1. Mengenali Pelajar di minta Mencintai dan Buku folio tokoh
SEJARAH DAN
28 JULAI beberapa tokoh mengumpul maklumat berbangga dengan dan sumbangannya  Menganalisis
APRESIASI SENI kraf tradisonal. tentang sejarah seni artis tanah air.  Merancang
-2 VISUAL ukiran kayu di Malaysia. Nilai murni  Berimaginasi
OGOS berkaitan budaya
PERKEMBANGAN
2019 dan tradisi
SENI VISUAL DI
MALAYSIA
1.TOKOH KRAF
TANAH AIR

MINGG
U 32 SEJARAH DAN
4 - 9 APRESIASI SENI
2. Mengumpul Pelajar di minta
OGOS VISUAL maklumat sejarah menyenaraikan
2019 seni halus sebelum sumbangan tokoh seni Nilai murni Buku folio tokoh  Mengkritik
PERKEMBANGAN
SENI VISUAL DI
merdeka dan kraf ukiran yang terkenal dari berkaitan budaya dan sumbangannya  Mengaitkan
tradisional sesebuah negeri di Pantai dan tradisi
MALAYSIA Timur.
1.TOKOH KRAF
TANAH AIR
(sambungan)
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2