Anda di halaman 1dari 10

BAB 1

PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Disediakan oleh:
Mohd Kamal Bin Shah Rani
Pensyarah Kanan
Sekolah Kemanusiaan dan Sains Sosial
Kolej Universiti Poly-Tech MARA Kuala Lumpur

Hasil pembelajaran

Selepas mempelajari bab ini pelajar dapat:


1. Mengetahui konsep dan ciri-ciri ketamadunan
2. Memahami hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa
3. Menerangkan faktor kemunculan dan kejatuhan sesebuah tamadun dan juga interaksi antara
tamadun

Pengenalan

1. Tamadun adalah satu istilah berasal daripada bahasa Arab yang sering digunakan dalam kalangan
masyarakat Melayu bagi menggambarkan kemajuan atau pencapaian suatu bangsa dalam pelbagai
bidang yang merangkumi aspek kebendaan dan kerohanian.

2. Tamadun berkait rapat dengan kehidupan manusia kerana manusia yang membina dan
membangunkan tamadun. Melalui perbicangan ketamadunan dalam bab ini diharapkan pelajar
dapat mengetahui dan memahami tamadun secara mendalam merangkumi konsep tamadun,
hubungan tamadun dengan kepercayaan atau agama, budaya dan bangsa.

3. Seterusnya pelajar dapat menerangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada kelahiran dan
perkembangan tamadun serta faktor penyebab kepada kemerosotan sesebuah tamadun.

4. Pelajar juga akan didedahkan dengan pemikiran Ibn Khaldun iaitu seorang tokoh sejarah dan
sosiologis yang terulung dalam sejarah Islam yang dikagumi oleh sarjana Islam dan Barat dalam
membahaskan ketamadunan manusia.

Pengertian Tamadun

1. Perkataan tamadun digunakan bagi menggambarkan taraf pencapaian kemajuan rohani dan
jasmani sesebuah masyarakat khususnya dari sudut ilmu pengetahuan dan fizikal.
2. Pada tamadun Barat, tamadun merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam bidang sains dan
teknologi.
3. Perkataan tamadun berasal dari perkataan Arab iaitu maddana iaitu merujuk kepada perbuatan
membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti.
4. Daripada perkataan maddana diterbitkan perkataan madani iaitu sifat sesuatu yang berkaitan
dengan cara hidup yang menzahirkan kehalusan budi pekerti yang terpuji.

1
5. Kedua-dua perkataan tersebut berasal daripada perkataan ad-din yang bermaksud agama iaitu
menggambarkan kehidupan beragama. (Osman Bakar, et.al, 2012: 6)
6. Dapat disimpulkan bahawa pengertian tamadun menekankan dua perkara penting – kehalusan
budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan
7. Dalam bahasa Melayu selain penggunaan istilah tamadun, istilah peradaban sering digunakan.
Dalam Kamus Dewan, tamadun bermaksud kebudayaan, kemajuan atau peradaban. Manakala
peradaban berasal dari kata adab yang merujuk kepada tingkahlaku serta tutur kata yang halus
(sopan) dan istilah beradab ditakrif sebagai telah maju tingkat kehidupan (jasmani dan rohani)
iaitu bertamadun. (Ahmad Zaki et.al, 2012: 3)
8. Telah wujud beberapa perkataan lain yang mempunyai maksud tamadun sebelum lahirnya kata
tamadun, iaitu:
a. Umran dan Hadharah yang digunakan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya al-Muqaddimah
pada abad ke 14. Ibn khaldun merupakan sarjana Islam pertama mengupas dan
membincangkan idea pengajian ketamadunan.
Umran diertikan sebagai sekumpulan manusia yang mendiami sebidang tanah yang
mempunyai perbekalan ekonomi yang mencukupi, keselamatan nyawa dan harta yang
terjamin dan sebagainya yang membolehkan mencapai kemajuan.
Hadharah diertikan sebagai sekumpulan manusia yang tinggal kekal disuatu tempat
atau kota dan tanah pertanian.
b. Al-Madaniah yang digunakan oleh Abu Nasir al-Farabi (al-Siasah al-Madaniah) pada
abad 11M dan Muhammad Farid Wajdi (Al-Madaniah wa al-Islam) pada abad ke 20 dan
Syeikh Muhammad Abduh (al-Islam wa al-Nas wa al-Ilm wa al-Madaniah). Kata ini
berasal daripada kata Madinah bermaksud kota atau bandar. Madaniah ialah kehidupan
berasaskan akidah, syariah dan akhlak. (Mustafa Hj. Daud,1993: 6-7, Ahmad Zaki et.al,
2012: 3)

9. Istilah tamadun mula diperkenalkan pada abad ke 19 yang akhirnya menggantikan semua istlah
yang pernah digunakan sebelum ini kerana pengertiannya merangkumi segala aspek kehidupan
manusia.
10. Jurji Zaidan merupakan sarjana yang banyak menggunakan istilah tamadun seperti yang terdapat
dalam kitabnya Tarikh al-Tamaddun al-Islami. (Mustafa Hj. Daud,1993: 7)
11. Dalam bahasa Inggeris perkataan yang digunakan untuk menerangkan tamadun seperti
renaissance, culture dan civilization. Penggunaan kata civilization adalah lebih tepat dan
sempurna. Istilah civilization diambil daripada perkataan Latin - civitas atau civic yang bererti
kehidupan kota. (Mustafa Hj. Daud,1993: 5)
12. Menurut kamus The Progressive English Dictionary, civilization bermaksud meningkatnya
pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu, sains,
teknologi, politik, moral dan sebagainya. (Mustafa Hj. Daud,1993: 3)
13. Justeru, pengertian tamadun yang lengkap ialah “pencapaian dan pembangunan dalam segala
perlakuan, pemikiran dan kemajuan seperti sains dan teknologi, kesenian, kesusateraan dan lain-
lain yang tinggi, luhur, baik, halus dan sopan.”(Osman Bakar, et.al, 2012: 6)

2
Ciri-ciri Tamadun

Beberapa ciri yang sejagat dimiliki oleh sesebuah tamadun seperti berikut:
a. Wujudnya sistem kepercayaan dan agama
b. Wujudnya penempatan kekal di sesebuah kawasan
c. Berlaku perkembangan revolusi pertanian disebabkan masyarakat semakin pandai
mengeksploitasi alam semulajadi.
d. Peningkatan kualiti hidup yang lebih baik seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat
e. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi
dan pendidikan yang lebih baik dan teratur.
f. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan
yang tersendiri sebagai perantaraan komunikasi dan penyampaian
g. Kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang
dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakat
h. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan bagi
keselesaan hidup
i. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian,
kesusasteraan dan nilai estetika. (Osman Bakar, et.al, 2012: 9, Sazelin Arif et.al, 2007: 8-12,
Buku Teks TITAS, 2004: 6-7)

Ilmu Ketamadunan dan Sejarah Tamadun

a. Pengajian ketamadunan membicarakan teori, konsep-konsep asas, ciri serta sifat tamadun secara
konseptual, teoritikal dan abstrak
b. Sejarah tamadun iaitu pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun dari segi pencapaian,
kemajuan dan kemundurannya.
c. Pengajian ketamadunan tidak begitu terikat kepada batasan zaman, manakala sejarah tamadun
dibatasi faktor masa.
d. Kedua2nya saling berkait kerana tanpa sejarah, kajian ketamadunan akan menjadi subjek yang
hambar.
e. Melalui sejarahlah ilmu dan teori ketamadunan dibentuk, dibina dan dibangunkan serta
dikembangkan.
f. Selain sejarah, disiplin-disiplin pengetahuan yang lain juga menjadi kompenan dlm pengajian
ketamadunan spt agama, falsafah, kajian bandar, sosiologi, antropologi, kebudayaan, sains dan
teknologi dsb.
g. Pengajian ketamadunan turut merentasi perbincangan tentang masa lampau, masa kini dan masa
depan.

3
Hubungan Tamadun Dengan Agama

1. Kehidupan yang berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan perkara penting dalam
kehidupan bertamadun. Pembinaan sifat ini berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima,
manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupan beragama. (Buku Teks TITAS,
2004: 4)

2. Dalam Islam misalnya, agama Islam menjadi sumber inspirasi dan kekuatan umat Islam untuk
membentuk tamadun Islam. Tamadun Islam ialah manifestasi ajaran agama yang bersumberkan
al-Quran dan al-Sunnah. Islam bukan lahir bukan agama yang lahir daripada perkembangan
tamadun tetapi Islam itu sendiri melahirkan tamadun yang berteraskan sumber ajaran
Islam.(Ahmad Zaki et.al, 2012: 6)

3. Kemunculan tamadun silam merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama yang berperanan
membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan beragama yang berperanan membentuk
pandangan semesta dan nilai kehidupanyang terpuji. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan
peninggalan bangunan dan artifak tamadun Islam yang menggambarkan penghayatan terhadap
kehidupan beragama. (Ahmad Zaki et.al, 2012: 6)

4. Tidak semua tamadun dipengaruhi oleh agama seperti tamadun Barat kontemporari yang
cendrung memisahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakatnya.

Hubungan Tamadun dengan Budaya

1. Budaya merujuk kepada tatacara bertindak manusia ke atas persekitannya (termasuk persikitran
sosial) dalam menguruskan kehidupan bermasyarakat.

2. Berbudaya tinggi dan terpuji pula merujuk kepada kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang
diamalkan. Kehidupan bertamadun bermakna kehidupan masyarakat yang memiliki budaya yang
tinggi dan terpuji. (Osman Bakar, et.al, 2012: 11)

3. Namun, antara tamadun dengan budaya wujud jurang pengertian yang berbeza di mana tamadun
mempunyai jangka hayat yang panjang berbanding budaya kerana sering mengalami perubahan
dan pembaharuan. (Buku Teks TITAS, 2004: 22)

4. Unsur-unsur kebudayaan yang berkekalan hayatnya akan dianggap sebagai unsur-unsur tamadun.

Hubungan Tamadun dengan Bangsa

1. Hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara sungguhpun terdapat tamadun
yang dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India. Lazimnya
sesebuah bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya kawasan
geografi tertentu. Sebaliknya sifat tamadun merentasi sempadan geografi dan melampaui batasan
kebangsaan.

2. Terdapat tamadun yang berkembang dan dimiliki oleh lebih daripada satu bangsa seperti tamadun
Barat yang mengandungi pelbagai bangsa seperti Inggeris, Jerman, Belanda dan sebagainya.

4
Termasuk tamadun Islam yang dimiliki pelbagai bangsa seperti Arab, Cina, India, Melayu dan
sebagainya. (Ahmad Zaki et.al, 2012: 8)

Faktor Kemunculan Tamadun

Antara faktor kemunculan sesebuah tamadun adalah seperti berikut:

a. Kedudukan Geografi atau Lokasi yang Strategik


1. Kebanyakan tamadun muncul di suatu kedudukan lokasi yang sesuai yang dapat
membolehkan suatu penempatan tetap dibina dan membolehkan penduduk memperoleh
sumber-sumber semulajadi untuk meneruskan kehidupan.

2. Sebagai contoh, tamadun Cina yang muncul dilokasi yang dikenali lembah Huang-He dan
Yang Tze, Tamadun India di sungai Ganges dan Brahmaputra, tamadun Mesir di sungai Nil.
Kawasan-kawasan lembah dan sungai ini dikatakan subur untuk tujuan pertanian dan
penternakan di samping keperluan air mudah diperolehi bagi kelangsungan hidup manusia.

b. Rangsangan Keagamaan
1. Ajaran agama mendorong manusia supaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni
dalam kehidupan yang menjadi ciri penting hidup bertamadun.

2. Tamadun Islam misalnya, merupakan tamadun yang muncul selepas wahyu Islam diturunkan
kepada Nabi Muhammad s.a.w yang menyeru manusia kepada kehidupan yang sebenar bukan
sahaja dari sudut kepercayaan (akidah) tetapi juga akhlak yang melibatkan hubungan manusia
dengan Allah, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam.

3. Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat hidup berlandaskan ajaran dan peraturan
agama.

c. Bebas dari Kesengsaraan Hidup


1. Kesengsaraan hidup yang dilalui mendorong manusia untuk membebaskan diri daripada
tekanan hidup dengan mengembleng tenaga merubah dan membina kehidupan yang lebih
baik.

2. Tamadun Jepun umpamanya telah menjadi sebuah negara yang mencapai kemajuan
berteknologi tinggi selepas melalui era kesengsaraan dalam Perang Dunia Kedua.
Termasuklah seperti peralihan zaman Primitif kepada zaman Logam.

d. Penguasaan ilmu dan Penghayatan Nilai


1. Pemimpin dan masyarakat yang mencintai dan menguasai ilmu pengetahuan merupakan
bangsa yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan yang menjadi
aset penting dalam membangunkan dan memajukan tamadun.

2. Penguasaan ilmu dan penghayatan nilai dapat dilihat hampir kesemua tokoh dalam tamadun
silam seperti Ibn Khaldun, Ibn Sina, al-Farabi dan lain-lain dalam tamadun Islam, Kung Fu
Tze dan Lao Tze dalam tamadun Cina, Plato dan Aristotle dalam tamadun Yunani.

5
e. Toleransi dengan Tamadun Lain
1. Sikap toleransi terhadap sumbangan tamadun lain menggambarkan sikap terbuka untuk
menerima nilai dan kemajuan tamadun tersebut.

2. Interaksi yang positif antara dua atau lebih tamadun membolehkan penyebaran pengaruh
dalam pelbagai bidang seperti agama, ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi, politik dan
sebagainya. Atas faktor inilah mendorong kemunculan tamadun yang baharu. (Ahmad Zaki
et.al, 2012: 8-10, Osman Bakar, et.al, 2012: 13-14, Sazelin Arif et.al, 2007: 13-14)

Faktor Kemerosotan dan Kejatuhan Tamadun

Menurut Ibn Khaldun, perkembangan dan kemerosotan sesebuah tamadun itu adalah mengikut hukum
kitaran sejarah. Pada peringkat kemunculan ia berjaya kerana mengamalkan nilai-nilai baik, namun
selepas mencapai kejayaan maka nilai-nilai tersebut mula diabaikan disebabkan dilimpahi dengan
kemewahan dan penyalahgunaan kuasa serta penyelewengan. Sejarah membuktikan antara faktor
kemerosotan dan kejatuhan ialah:

a. Wujud jurang sosial yang melebar


1. Wujudnya jurang antara golongan kaya dan miskin yang begitu melebar akan menimbulkan
konflik dan pertentangan yang membawa kepada kejatuhan tamadun.

2. Situasi ini pernah berlaku di penghujung tamadun Romawi pada abad 3 dan 4 masihi. Begitu
juga di penghujung pemerintahan kerajaan Bani Uthmaniyyah.

b. Berleluasanya Penindasan dan Kezaliman


1. Penindasan dan kezaliman berlaku akibat pengabaian dan pencabulan terhadap sistem
ketatanegaraan dan perundangan dengan sewenang-wenangnya sehinggakan hak-hak
kemanusiaan tidak lagi dihormati seperti orang atasan yang memiliki kuasa mencabuli hak
orang bawahan tanpa belas kasihan.

2. Justeru, tamadun tidak akan berkembang dan membangun jika tiada kerjasama baik antara
pihak berkuasa dengan masyarakat.

3. Wilayah-wilayah kolonial yang merupakan sebahagian daripada tamadun Eropah telah


tumbang disebabkan berleluasanya penindasan.

c. Keruntuhan Akhlak / Moral


1. Apabila penghayatan nilai-nilai murni diabaikan dalam kalangan masyarakat dan pemimpin
maka berlakulah keruntuhan akhlak dan moral yang akan mengundang masalah sosial dan
jenayah.

2. Penyair Arab, Ahmad Shawqi pernah menukilkan dalam puisinya, “Sesungguhnya


tertegaknya sesebuah umat itu adalah disebabkan ketinggian akhlaknya. Sekiranya akhlak
mereka hilang maka umat tersebut akan lenyap”

3. Pengabaian akhlak telah menyebabkan beberapa tamadun mengalami kejatuhan seperti


tamadun Rom dan Yunani serta beberapa kerajaan Islam.

6
d. Wujud Sikap Tertutup
1. Sikap tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari aspek teknologi atau struktur politik,
ekonomi dan sosial akan merencatkan daya kreativiti dan inovasi dan seterusnya akan
menjadikan sesebuah masyarakat mundur dan tidak akan maju.

2. Seorang pemikir Barat, Edward de Bono menyatakan sikap tertutup atau jumud merupakan
halangan yang paling besar terhadap anjakan paradigma.

3. Sejarah merakam bagaimana kerajaan Islam Uthmaniyyah mengalami kemerosotan


disebabkan tidak mahu menerima perubahan dalam teknologi dan sosial. Begitu juga tamadun
Cina yang telah menolak kemajuan dari Barat.
e. Malapetaka atau Bencana Alam
1. Malapetaka atau bencana alam yang berlaku adalah di luar kawalan manusia. Namun,
kejadian tersebut sudah cukup mengakibatkan banyak kerosakan dan kemusnahan ke atas
suatu penempatan atau daerah yang meranapkan ketamadunan yang dibina oleh manusia.

2. Hal ini dapat lihat sebagaimana yang dirakamkan di dalam al-Quran di mana kehebatan
tamadun yang dibina oleh kaum Ád dan Thamud musnah akibat malapetaka yang Allah
turunkan ke atas mereka disebabkan kekufuran mereka terhadap nabi yang diutus. Maksud
firman Allah s.w.t:

"Tidakkah engkau perhatikan, bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad
(yang kufur derhaka). Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang
tinggi tiangnya, (sesuai dengan penduduknya). Yang belum pernah diciptakan sepertinya
(tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya)?. Dan (terhadap) kaum
Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadil-Qura iaitu tempat tinggalnya)?.
Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh?.
(Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri (masing-masing).
Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu.
Dengan yang demikian, Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab;"(al-
Fajr: 6-13)

Interaksi Antara Tamadun

1. Sesebuah tamadun tidak membataskan perkembangannya melalui unsur dalaman sahaja tetapi
turut dipengaruhi oleh kemajuan tamadun lain akibat interaksi dan pertembungan.

2. Impak interaksi boleh dilihat dari dua sudut iaitu positif dan negatif. Dari kesan positif
pertembungan tamadun membantu memperteguhkan sesebuah tamadun tersebut. Sebuah bangsa
akan melangkah ke arah kemajuan dengan cara meniru atau mempelajari kemajuan bangsa lain.
(Azhar Hj. Mad Aros, 2001: 24)

3. Berlakunya interaksi antara tamadun disebabkan semangat toleransi dan sikap saling
menghormati antara sebuah tamadun dengan tamadun lain. (Osman Bakar, et.al, 2012: 20)

7
4. Jenis-jenis interaksi antara tamadun adalah seperti berikut (Osman Bakar, et.al, 2012: 22):

a. Interaksi dalam lingkungan budaya yang sama


Iaitu hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum. Contohnya masyarakat Melayu yang
terdiri pelbagi kaum seperti Jawa, Banjar, Bugis dan lain-lain yang pastinya
mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunannya. Begitu juga dengan
masyarakat Cina yang mempunyai pelbagai suku kaum seperti Hakka, Kantonis, Hainan
dan lain-lain

b. Interksi antara budaya dan tamadun yang berbeza.


Iaitu satu kaum yang berlainan budaya dan kepercayaan agama dapat saling berinteraksi.
Contohnya interaksi antara masyarakat Islam dengan masyarakat Buddha. Walaupun
pegangan agama dan budaya berbeza namun mereka dapat mengamalkan agama dan
budaya mereka masing-masing dengan harmoni.

c. Interaksi antara tamadun yang kuat dengan yang lemah


Hal ini dapat lihat interaksi antara masyarakat Islam dan Yahudi dan Nasrani apabila
masyarakat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad berjaya menubuhkan kerajaan
Islam di Madinah. Sungguhpun orang-orang Yahudi dan Nasrani golongan minoriti
namun kehidupan mereka diberi jaminan perlindungan menerusi Piagam Madinah.
Interaksi seumpama ini dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan Islam selepas itu yang
berjaya menguasai wilayah-wilayah di luar Semenanjung Tanah Arab.

5. Interaksi yang membawa kesan negatif berlaku apabila pertembungan yang mengakibatkan
perbalahan dan peperangan disebabkan beberapa faktor seperti perebutan kuasa, peluasan
pengaruh dan penjajahan. Misalnya penentangan orang-orang Melayu ke atas penjajahan Barat
yang menguasai pemerintahan dan ekonomi di Tanah Melayu zaman penjajahan British.

Pemikiran Ibn Khaldun

Latarbelakang Ibn Khaldun


1. Nama sebenar ialah Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Abi Bkr Muhammad Ibn al-Hassan Ibn
Khaldun. berketurunan Khladun yang berasal dari Arab Yaman. Dilahirkan pada 1332 di Tunisia
dan meninggal dunia pada 1406 di Kaherah.

2. Beliau mula berguru dengan ayahnya seorang ulama yang menguasai ilmu tentang al-Quran dan
Fiqh. Beliau seterusnya belajar dari guru-guru lain dalam ilmu bahasa, hadis, falsafah, ilmu
kalam, geografi, matematik, astronomi dan lain-lain. (Mohamad Kamil Hj Ab Majid: 24)

3. Seorang yang pakar dalam sejarah Arab. Justeru beliau dikenali sebagai bapa kepada sejarah
kebudayaan dan sains sosial moden. Beliau juga seorang ahli falsafah.

4. Ibn Khaldun pernah menjawat beberapa jawatan di bawah pemerintah Tunisia dan Morocco. pada
tahun 1382 beliau berhijrah ke Mesir dan menghabiskan riwayat hidupnya sebagai guru dan
pensyarah di universiti al-Azhar dan universiti lain. Beliau pernah dilantik sebagai hakim Diraja
oleh sultan Abul Abbas Mesir.

5. Karyanya yang agung ialah al-Muqaddimah. Dalam kitab ini, Ibn Khaldun meletakkan sejarah
sebagai acuan analisis dalam konteks sains pembangunan atau sains sosiologi. Kitab beliau telah

8
menjadi rujukan penting oleh kebanyakan sarjana Islam dan Barat dan dipelajari dikebanyakan
universiti dalam bidang sejarah dan sains sosial.

Pemikiran Ibn Khaldun

1. Kitab al-Muqaddimah hasil karyanya telah memberikan analisa terawal tentang tamadun Islam.
Ianya memberikan gambaran bahwa beliau seorang limuan serba berkebolehan yang mempunyai
kefahaman mendalam tentang realiti masyarakat Islam di Afrika Utara, Sepanyol dan Timur
Tengah. Tiada buku dan kajian dihasilkan seumpama ini sebelumnya. (Muhammad Abdul Jabbar
Beg, tt: 49)

2. Berdasarkan kandungan kitab al-Muqaddimah, dapatlah disimpulkan bahawa Ibn Khaldun adalah
seorang pemikir Islam yang agung dalam bidang ketamadunan manusia atau sosiologi.

3. Pemikiran Ibn Khaldun dari sudut sejarah, sosiologi dan ekonomi, antaranya:

a. Kelahiran sesebuah tamadun adalah sebaik sahaja sesebuah organisasi sosial dibentuk.
Apabila sesebuah organisasi sosial bertambah ramai keanggotaannya maka sesuatu Umran
yang lebih besar dan lebih baik akan terhasil. (Muhammad Abdul Jabbar Beg, tt: 50)

b. Ilmu dan pembelajaran mampu meningkatkan pemikiran dan memberi kesan kepada
pembentukan jiwa. Ia amat mustahak bagi membangunkan tamadun. Bandar lebih maju
daripada desa kerana di bandar ramai golongan terpelajar.(Kamil Hj Ab Majid, 25)

c. Memberi kedudukan tinggi kepada pegawai-pegawai di negara Islam seperti mufti, qadi,
muhtasib (seorang pegawai yang menjalankan tugas sebagai pemeriksa pasar dan pengawas
moral orang awam), wazir (menteri), pemungut cukai dan lain-lain.

d. Kejatuhan negara dan keruntuhan tamadun adalah disebabkan dua perkara, iaitu
penyalahgunaan paksa ke atas rakyat dan penyalahgunaan harta peribadi.

e. Bandar-bandar yang menjadi pusat kekuasaan bagi negara perlu dirancang dengan teliti bagi
memperbaiki kehidupan penghuninya dan untuk ketahanan bandar-bandar. Justeru beberapa
perkara perlu diberi perhatian seperti udara yang bersih, pembekalan air yang berkekalan,
kawasan pendalaman bandar mestilah menjamin keperluan penawaran makanan untuk
penduduk bandar, kawasan ternakan harus jjuga terletak berhampiran bandar dan bandar juga
harus berhampiran kawasan hutan untuk penawaran kayu-kayan. (Muhammad Abdul Jabbar
Beg, tt: 50)

f. Meletakkan bidang pertanian, kesenian dan perdagangan sebagai sektor yang menguntungkan
dalam meningkatkan ekonomi negara. Namun sektor pertanian menjadi keutamaan
berbanding dua sektor yang lain. Sektor pertanian adalah sektor terpenting dalam
menyediakan keperluan asas manusia yang utama iaitu makanan. (Muhammad Yamin Ismail)

g. Kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya
bukan pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya. (Nova Yanti Maleha)

9
Rujukan

Ahmad Zaki Abd. Latiff et.al, 2012, Buku Teks: Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Edisi Kedua,
Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.
Azhar Mad Aros et.al, 2001, Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Shah Alam: Penerbit Fajar
Bakti.
Osman Bakar et.al, 2012, Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti
Malaya.
Sazelin Arif et.al, t.t, Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Shah Alam: McGraw Hill.
Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Muhammad Abdul Jabbar Beg, Konsep Tamadun Islam Menurut Ulama Islam dan Barat, lihat
dalam http://ejournal.ukm.my/islamiyyat/article/view/1848/1474
Muhammad Yamin Ismail, Teori Ekonomi dan Pengurusan Kekayaan oleh Ibn Khaldun, lihat
dalam http://www.myjurnal.my/filebank/ published_article/33966/Article_9.PDF
Nova Yanti Maleha, Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam, lihat
https://www.academia.edu/28688244/STUDI_PEMIKIRAN_IBN_KHALDUN_TENTANG_
EKONOMI_ISLAM

10