Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5

SMK SERI PERLING


2018
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA CATATAN/
CADANGAN AKTIVITI

M1 NILAI BERKAITAN DENGAN Tuhan melihat segala tingkah laku 1. Melaksanakan Unit 1 – i)Aktiviti 1B-peta buih
PERKEMBANGAN DIRI manusia tanggung-jawab Buat Baik Dibalas berganda
kepada Tuhan Baik ii)Aktiviti 1D-peta buih
1.1.2018 1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN Kepercayaan beragama dalam iii)vlefrog
- kehidupan perlu dikukuhkan 2. Menerima kenyataan
4.1.2018 Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta  Setiap manusia mempunyai bahawa setiap
alam dan mematuhi segala suruhanNya tanggungjawab terhadap Tuhan tindakan yang
berlandaskan pegangan agama masing-masing dilakukan akan
selaras dengan prinsip Rukun Negara  Pembalasan Tuhan kepada mendapat pembalasan
manusia terhadap setiap amalan daripada Tuhan
hidupnya.

M2 1.2 AMANAH Insan yang amanah dipandang Sentiasa mengamalkan Unit 2 – i)Fikir dan jawab-aktiviti
mulia sikap amanah dalam Hindari Rasuah, kumpulan
07.1.2018 Sikap bertanggungjawab yang boleh melaksanakan tugas dan Rakyat Bertuah -1)peta buih
- menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang Perangi rasuah musuh negara kewajipan dengan tidak -2)peta buih
11.1.2018 lain  Implikasi rasuah terhadap diri, melibatkan diri dalam gejala -3)peta dakap
keluarga dan negara rasuah. ii)Aktiviti 2B-lakonan
 Peranan kerajaan dalam iii)Aktiviti 2C
menangani isu rasuah iv)vlefrog

1.3 HARGA DIRI Prinsip hidup mencerminkan identiti Menjaga dan Unit 3 – i)Fikir dan jawab
diri mempertahankan maruah Maruah Dijaga -2)peta buih
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu diri Diri Terpelihara ii)Aktiviti 3A-latihan
memulia dan menjaga maruah diri dalam Pegangan hidup yang kukuh iii)Aktiviti 3B-dialog
kehidupan membentuk maruah diri

 Maruah diri perlu dipelihara


 Tidak melakukan perbuatan
sumbang

M3 1.4 BERTANGGUNGJAWAB Sikap bertanggungjawab menjamin Merancang masa depan Unit 4 – i)Fikir dan jawab
masa depan dengan penuh tanggung- PerancanganTeliti -2)peta buih
14.1.2018 Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan jawab Menjamin -4)peta dakap
- melaksanakan tugas serta kewajipan dengan Perancangan bertanggungjawab kunci Kejayaan ii)Aktiviti 4A
18.1.2018 sempurna kejayaan hidup iii)Aktiviti 4C-latihan
 Perancangan masa depan
 Perbelanjaan
 Kerjaya
 Kehidupan dewasa dan

1
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018
berkeluarga

1.5 HEMAH TINGGI Hemah Tinggi membentuk peribadi Mengamalkan sikap hemah Unit 5 – i)Fikir dan jawab
mulia tinggi seperti mana tokoh- Harimau Mati -1)peta buih
Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam tokoh yang berperibadi Meninggalkan -2)peta dakap
pergaulan seharian Peribadi mulia menjadi ikutan dan mulia Belang, Manusia ii)Aktiviti 5B-biodata tokoh
disanjung tinggi Mati iii)Aktiviti 5C-lakonan
Meninggalkan
 Peribadi mulia tokoh-tokoh Nama
dicontohi
 Tokoh-tokoh ahli fikir
 Tokoh-tokoh pemimpin negara
1.6 TOLERANSI Toleransi kunci keharmonian negara Bertolak ansur dan Unit 6 – i)Fikir dan jawab
M4 menerima dasar yang Toleransi -2)peta dakap
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan Toleransi membantu merealisasikan dijalankan demi Manjamin -3)peta buih
21.1.2018 mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya dasar negara keharmonian negara Kesejahteraan -4)peta bulatan
- pertelingkahan dan perselisihan faham demi Masyarakat -5)peta buih
25.1.2018 kesejahteraan hidup  Pengagihan kekayaan negara ii)Aktiviti 6B
 Kepelbagaian kebudayaan dan iii)Aktiviti 6C
kesenian

1.7 BERDIKARI Berdikari menjamin kemajuan Berusaha sendiri sehingga Unit 7 – i)Fikir dan jawab
negara berjaya demi negara Rakyat Berdikarii -3)peta buih
Kebolehan dan kesanggupan melakukan Negara Cemerlang ii)Aktiviti 7B-latihan
sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain Masyarakat berdikari negara maju

Amalan berdikari dalam pelbagai bidang


 Politik
 Ekonomi
M5 1.8 KERAJINAN Masyarakat yang rajin disanjung Bersikap rajin dengan Unit 8 – i)Fikir dan jawab
28.1.2018 tinggi mencontohi kejayaan Kerajinan -3)peta buih
- Usaha yang berterusan penuh dengan semangat peristiwa silam sebagai Membawa ii)Aktiviti 8B
01.2.2018 ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan Sumbangan tamadun silam dalam panduan untuk berjaya Kejayaan
berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara mencapai kecemerlangan

 Sikap dedikasi, kecekalan dan


ketekunan manusia zaman silam
sebagai panduan kejayaan

2
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018
1.9 KASIH SAYANG Budaya penyayang pegangan hidup
Unit 9 – i)Aktiviti 9B-latihan
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam Sikap prihatin menjamin kesejahteraan 1. mengambil berat dan Masyarakat iii)Aktiviti 9C
serta berkekalan yang lahir daripada hati yang masyarakat melibatkan diri dalam Prihatin Kampuing -peta pelbagai alir
ikhlas menangani pelbagai Ceria
 Prihatin dan menangani masalah masalah dalam
dalam masyarakat masyarakat
 Gejala sosial
 Gejala Alam Sekitar

M6 1.10 KEADILAN Keadilan teras kesejahteraan Akur dengan prinsip Unit 10 – i)Fikir dan jawab
4.2.2018 negara keadilan yang dipraktikkan Amalan Keadilan -1)peta dakap
- Tindakan dan keputusan yang saksama serta dalam pentadbiran kerajaan Menjamin -3)peta buih
8.2.2018 tidak berat sebelah Keadilan menjamin pentadbiran Kesejahteraan ii)Aktiviti 10A-peta buih
yang kukuh

 Amalan keadilan dalam


pentadbiran kerajaan

 Pemberian ganjaran dan hukuman


 Pembayaran pelbagai jenis cukai
 Pembahagian rumah kos rendah

M7 - M8 1.11 RASIONAL Pemikiran rasional penting dalam Menyelesaikan masalah Unit 11 – i)Fikir dan jawab
menangani konflik dengan bijaksana dan Pertimbangan -4)peta buih
11.2.2018 Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang konsisten Rasional, ii)Aktiviti 11B-peta dakap
- nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan Penyelesaian masalah secara objektif Penyelesaian
22.2.2018 pertimbangan yang wajar dan konsisten Terbaik

 Langkah penyelesaian sesuatu


masalah

 Meramal
 Mencari bukti
 Menganalisis bukti
 Membuat keputusan

3
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018

1.12 KESEDERHANAAN Kesederhanaan asas keharmonian Menghargai dan Unit 12 – i)Fikir dan jawab
hidup menyokong usaha kerajaan Duduk Sama -3)peta dakap
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat dalam menyeimbangkan Rendah, Berdiri ii)Aktiviti 12B-latihan
pertimbangan dan tindakan sama ada dalam Kesederhanaan menjamin pembangunan insan dan Sama Tinggi (rujuk unit 28)
pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa keseimbangan pembangunan negara fizikal
mengabaikan kepentingan diri dan orang lain
 Kesederhanaan dalam dasar-
dasar kerajaan
 Pembangunan insan
 Pembangunan fizikal

M9 NILAI BERKAITAN DENGAN Sikap prihatin memupuk kasih 1. Menjaga ibu bapa Unit 13 – i)Fikir dan jawab
KEKELUARGAAN sayang terhadap anggota keluarga dengan penuh kasih Kasih Dipupuk, ii)Aktiviti A-peta buih
25.2.2018 sayang Sayang Disemai iii)Aktiviti C
- 2.1 KASIH SAYANG TERHADAP Tanggungjawab menjaga ibu bapa dan
1.03.2018 KELUARGA anggota keluarga ialah satu amanah 2. Menjaga anggota
keluarga yang
Perasaan cinta, kasih dan sayang yang  Penjagaan ibu bapa dan anggota memerlukan perhatian
mendalam dan berkekalan terhadap keluarga keluarga yang tua, uzur dan yang
memerlukan

2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA Hormat-menghormati membentuk Menghormati dan Unit 14 – i)Fikir dan jawab
ANGGOTA KELUARGA peribadi keluarga menerima asuhan keluarga Asuhan Baik ii)Aktiviti A
Keluarga Harmoni iii)Aktiviti B-peta dakap
Memuliakan setiap anggota keluarga dengan Saling menghormati antara anggota
berinteraksi dan memberi layanan secara keluarga dipupuk melalui asuhan yang
bersopan untuk mewujudkan keluarga yang baik
harmonis
 Cara asuhan yang baik
 Kepemimpinan melalui teladan
 Hukuman yang positif
 Interaksi yang bersopan (Ucapan
terima kasih dan memohon maaf)

4
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018

M10 2.3 MENGEKALKAN TRADISI Tradisi kekeluargaan khazanah Menghargai dan Unit 15 – i)Fikir dan jawab
4.3.2018 KEKELUARGAAN budaya bangsa menjunjung tradisi keluarga Tradisi Diamal, ii)Aktiviti A-lakonan
- Pengekalan tradisi kekeluargaan sebagai khazanah budaya Warisan Dikekal iii)Aktiviti B
8.3.2018 Menerima, menghormati dan mengamalkan tanggungjawab bersama bangsa
sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang  Peranan kerajaan dan agensi
diwarisi secara turun temurun dalam keluarga bukan kerajaan dalam
mengekalkan adat resam
kekeluargaan pelbagai keturunan
 Muzium
 Kementerian Kebudayaan,
Kesenian dan Pelancongan

2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP Keharmonian keluarga 1. Melaksanakan Unit 16 – i)Fikir dan jawab
KELUARGA mencerminkan anggotanya tanggung-jawab Budi Dikenang, ii)Aktiviti C-peta buih
Kewajipan terhadap keluarga sebagai anggota Jasa Disanjung
Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap membentuk kesejahteraan keluarga keluarga demi
individu terhadap keluarga untuk melahirkan  Kewajipan menjaga keharmonian menjaga keharmonian
keluarga bahagia, meningkatkan imej dan keluarga secara menyeluruh dalam keluarga
menjaga meruah keluarga pelbagai aspek
 Kewajipan sosial 2. Menerima dan
 Kewajipan ekonomi menghormati
 Kewajipan agama tanggung-jawab ibu
bapa sebagai
pemimpin keluarga

M11 PENILAIAN SUMATIF 1 ( 11.03.2018 - 15.03.2018)


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 16.03.2018 - 24.03.2018 )
NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM Kemapanan alam sekitar untuk Menerima wujudnya badan- Unit 17 – i)Fikir dan jawab
M12-M13 SEKITAR kebaikan sejagat badan yang Manusia ii)Aktiviti C peta
bertanggungjawab terhadap Penyelamat Alam iii)Aktiviti D buih
25.3.2018 3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI Kemapanan alam sekitar pencegahan eksploitasi
- ALAM SEKITAR tanggungjawab bersama sumber dan menyokong
5.4.2018 usaha-usaha yang
Kesedaran tentang perlunya memelihara dan  Peranan dan tanggungjawab dijalankan
memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan agensi kerajaan dan badan-badan
keseimbangan ekosistem bukan kerajaan dalam mencegah
eksploitasi sumber yang berlebihan
 Jabatan PERHILITAN
 Jabatan Perhutanan
 Jabatan Perikanan
 World Wide Fund for Nature
M14 3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA Manusia sebagai pengurus alam 1. Menyokong usaha- Unit 18 – i)Fikir dan jawab
DAN ALAM SEKITAR yang bijaksana usaha mengurus alam Bijaksana ii)Aktiviti B-peta dakap

5
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018
8.4.2018 secara bijaksana Mengurus Alam iii)Aktiviti C-peta buih
- Keadaan saling memerlukan hubungan harmonis Keharmonian antara manusia dengan 2. Menerima hakikat
12.4.2018 antara manusia dengan alam sekeliling supaya alam sekitar perlu untuk mengelakkan bahawa sumber alam
kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara berlakunya bencana alam yang tidak diurus
 Penerokaan hutan secara terkawal dengan bijaksana
 Pembangunan yang terancang akan mengakibat-kan
 bencana alam

M15
3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR Undang-undang memandu manusia Menerima dan mematuhi Unit 19 – i)Fikir dan jawab
15.4.2018 ke arah kebaikan peraturan dan undang- Undang-undang ii)Aktiviti C-peta buih
- Pengekalan keseimbangan alam sekeliling undang berkaitan dengan Mengekalkan
19.4.2018 sebagai tanggungjawab bersama untuk Undang-undang alam sekitar menjamin alam sekitar bagi menjamin Kesejahteraan
kesejahteraan hidup kesimbangan alam sekitar keseimbangan alam Alam
 Kepentingan dan tanggungjawab
mematuhi peraturan dan undang-
undang berkaitan dengan
kemapanan alam sekitar
 Akta Kualiti Alam Sekitar

M16
22.4.2018 3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM Masa depan manusia dan alam 1. Menggunakan sumber Unit 20 – i)Fikir dan jawab
- SEKITAR sekitar bergantung kepada gaya semula jadi dengan Pengurusan Yang ii)Aktiviti B-peta buih
26.4.2018 hidup masa kini penuh tanggungjawab Bijak Menjamin iii)Aktiviti C-vle frog
Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan Kelestarian Alam
dengan alam sekeliling dan berusaha Perancangan dan tindakan manusia 2. Menggunakan ciptaan Sekitar
menyelesaikannya menentukan alam sekitar manusia dengan
 Tindakan manusia yang terancang bertanggungjawab
dapat mengekalkan sumber tanpa memusnahkan
semula jadi alam sekitar
 Sumber tenaga
 Sumber air
 Sumber hutan
 Tindakan manusia yang rakus
membawa kemusnahan alam
sekitar
 Ujian nuklear
 Peperangan

6
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018

M17 NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME Cinta akan negara asas Berbangga dengan Unit 21 – i)Fikir dan jawab
29.4.2018 kesejahteraan bersama kepelbagaian agama dan Kepelbagaian ii)Aktiviti B-peta buih
- 4.1 CINTA AKAN NEGARA budaya dalam masyarakat Budaya Memupuk
03.5.2018 Keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia Keharmonian
Perasaan sayang dan bangga kepada negara menjadi kebanggaan bersama
serta meletakkan kepentingan negara melebihi
kepentingan diri  Kepelbagaian agama dan budaya
dalam masyarakat menjadi
kebanggaan bersama
 Agama / Kepercayaan
 Tradisi dan adat resam
 Bahasa

4.2 TAAT SETIA PADA RAJA DAN NEGARA Kesetiaan pada negara tanda 1. Mengelakkan diri Unit 22 – i)Fikir dan jawab
mendaulatkan negara daripada terlibat Rakyat Setia, ii)Aktiviti D
Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan dengan anasir-anasir Negara Jaya
kepada Raja dan Negara Kedaulatan negara dipertahankan dan subversif yang akan
disanjung tinggi mengancam
keselamatan negara
 Kedaulatan, pertahanan dan
keselamatan negara 2. Mencurah bakti
tanggungjawab bersama dengan taat setia demi
kedaulatan negara
4.3 SANGGUP BERKORBAN UNTUK Semangat patriotik mengharumkan 1. Kesanggupan Unit 23 – i)Fikir dan jawab
M18 NEGARA nama negara berkhidmat dan Rakyat Cemerlang ii)Aktiviti A-peta dakap
6.5.2018 bertindak sebagai duta Negara Gemilang
- Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu Rakyat sebagai wakil negara di kecil mewakili negara
10.5.2018 termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk peringkat antarabangsa
negara  Sikap bertanggungjawab sebagai 2. Meneroka aktiviti baru
wakil negara dalam pelbagai dan mencabar untuk
bidang mengharumkan nama
 Ekspedisi ke Gunung Everest negara
 Pelayaran mengelilingi dunia

M19 & M20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


M21 & M22 13.5.2018 -7.6.2018

7
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (8.6.2018 – 23.6.2018)


M23-M24 PENGENDALIAN KERJA KURSUS PENDIDIDKAN MORAL SPM 2018
(24.6.2018 – 5.7.2018)

M25 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI Kanak-kanak berhak disayangi dan Menyedari dan menerima Unit 24 – i)Fikir dan jawab
8.7.2018 MANUSIA dilindungi peranan pelbagai pihak Melindungi Kanak- ii)Aktiviti B
- dalam memberi kanak
12.6.2018 5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK Perlindungan terhadap kanak-kanak perlindungan terhadap Tanggungjawab
tanggungjawab semua pihak kanak-kanak Bersama
Membela, memberi naungan dan memelihara
hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan  Peranan pelbagai pihak dalam
mereka yang sempurna melindungi kanak-kanak
 Kerajaan
 Rumah--rumah perlindungan
 Peranan Badan Bukan Kerajaan
 Peranan individu
5.2 MENGHORMATI HAK WANITA Wanita berjasa negara makmur Mengiktiraf sumbangan Unit 25– i)Fikir dan jawab
wanita dalam pelbagai Wanita Pemangkin ii)Aktiviti A-peta buih
Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai Wanita dalam pembangunan negara bidang demi pembangunan Pembangunan
individu yang boleh memberi sumbangan dalam  Sumbangan wanita dalam pelbagai negara Negara
pembangunan keluarga, masyarakat dan negara bidang pembangunan
 Politik
 Ekonomi
 Sosial
 Sains dan Teknologi

M26 5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA Undang-undang menjamin Menerima dan mematuhi Unit 26- i)Fikir dan jawab
15.7.2018 kesejahteraan pekerja undang-undang yang Undang-undang ii)Aktiviti B-peta alir
- Menghormati, menghargai dan mengiktiraf melindungi hak pekerja Melindungi (rujuk unit 33)
19.7.2018 perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan Undang-undang melindungi hak Kebajikan Pekerja
pekerja dalam pembangunan negara pekerja

 Undang-undang untuk melindungi


pekerja daripada ditindas
 Akta Buruh
 Mahkamah Buruh

8
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018
5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN
M27 - M28 KURANG BERUPAYA Kecacatan bukan penghalang Menerima bahawa Unit 27 – i)Fikir dan jawab
22.7.2018 produktiviti golongan kurang berupaya Golongan Kurang ii)Aktiviti B
- Memberi layanan yang bersopan kepada juga dapat menyumbang Berupaya Aset -vle frog
2.8.2018 golongan kurang berupaya supaya tidak berasa Golongan kurang berupaya memainkan dalam pelbagai bidang Negara
tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan peranan penting dalam pembangunan demi pembangunan negara
ciptaan Tuhan negara

 Peranan dan sumbangan golongan


kurang berupaya dalam pelbagai
bidang
 Politik
 Ekonomi
 Sosial

5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA Hak pengguna terbela, masyarakat Menyokong usaha pelbagai Unit 28 – i)Fikir dan jawab
makmur pihak dalam melindungi dan Hak Pengguna ii)Aktiviti A-peta dakap
Membela dan memelihara hak individu untuk menjamin hak pengguna Dilindungi
menjadi pengguna yang berilmu, mendapat Kebajikan pengguna tanggungjawab Bersama
perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan semua
tidak mudah dieksploitasi
 Peranan agensi kerajaan dan
badan-badan bukan kerajaan
dalam melindungi serta menjamin
hak pengguna

 Kementerian Perdagangan Dalam


Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
(Akta Pengguna)
 Persatuan Pengguna
 Agensi-agensi Antarabangsa

9
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018
NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI Undang-undang antarabangsa Menerima dan mematuhi Unit 29 – i)Fikir dan jawab
menjamin kesejahteraan undang-undang Undang-undang ii)Aktiviti A
6.1 MEMATUHI PERATURAN DAN masyarakat global antarabangsa bagi Menjamin
UNDANG-UNDANG menjamin keamanan Keamanan
M29 Undang-undang antarabangsa untuk sejagat Sejagat
5.8.2018 Menerima dan mematuhi peraturan dan undang- kebaikan bersama
- undang yang telah ditentukan tanpa mengira
9.8.2018 sesiapa dan di mana seseorang itu berada  Patuh kepada undang-undang
antarabangsa
 Akta Mencegah Penyeludupan
 Undang-undang Laut
Antarabangsa
 Undang-undang Siber
 Mahkamah Antarabangsa
6.2 KEBEBASAN BERSUARA
Media saluran komunikasi untuk 1. Memahami peranan Unit 30 – i)Fikir dan jawab
Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran manfaat bersama media sebagai alat Media Massa ii)Aktiviti A
dengan batasan tertentu bagi menjaga perhubungan Penyalur Idea iii)Aktiviti C
keselamatan dan ketenteraman Media sebagai saluran komunikasi
2. Menggunakan saluran
 Peranan media sebagai alat media dengan
perhubungan bertanggungjawab
demi kebaikan
 Percambahan idea / pendapat bersama
 Penilaian secara objektif

6.3 KEBEBASAN BERAGAMA Kebebasan beragama menjamin Menerima bahawa setiap Unit 31– i)Fikir dan jawab
kesejahteraan bersama individu bebas dan berhak Kebebasan ii)Aktiviti A-peta buih
Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan melakukan kewajipan Beragama iii)Aktiviti C
mengamalkan agamanya seperti yang Hormati amalan keagamaan setiap agama masing-masing Memupuk
diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia individu Keharmonian

 Peranan pelbagai pihak


memberikan kebebasan kepada
individu untuk mengamalkan
kewajipan keagamaan masing-
masing
 Kerajaan dan Swasta

M30 PENILAIAN SUMATIF 2 ( 12.08.2018 - 16.08.2018 )

10
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
HARI RAYA AIDILADHA ( 17.8.2018 - 25.08.2018 )
M31 6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM Rakyat bertanggungjawab negara 1. Melibatkan diri dalam Unit 32 – i)Fikir dan jawab
26.8.2018 PEMBANGUNAN NEGARA makmur aktiviti badan Masyarakat ii)Aktiviti A-peta buih
- sukarela untuk Bertanggungjawab
30.8.2018 Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai Pembangunan negara tanggungjawab membangunkan , Negara
aktiviti pembangunan negara dengan memetuhi setiap rakyat negara Membangun
peraturan, undang-undang dan Perlembagaan
Malaysia  Penglibatan pelbagai pihak dalam 2. Menyokong dan
projek dan program pembangunan menjayakan projek
negara dan program
pembangunan negara
 Peranan badan sukarela / individu

6.5 SIKAP KETERBUKAAN Tindakan berasaskan saluran yang Menerima bahawa setiap Unit 33 – i)Fikir dan jawab
betul menjamin kepentingan masalah boleh diatasi Sikap Keterbukaan ii)Aktiviti C
Bersedia memberi dan menerima pendangan, bersama mengikut saluran yang Penyelesaian
pembaharuan dan kritikan selaras dengan betul. Masalah
kebenaran fakta dan norma masyarakat Sikap terbuka dalam penyelesaian
Malaysia masalah demi kebaikan bersama
 Amalan sikap keterbukaan dalam
menangani sesuatu masalah
mengikut saluran tertentu
 Pihak berkuasa / Agensi kerajaan
 Pihak swasta / Pertubuhan
antarabangsa
NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN Persefahaman sejagat menjamin Menyokong peranan yang Unit 34 – i)Fikir dan jawab
DAN KEHARMONIAN kesejahteraan masyarakat global dimainkan oleh pertubuhan Persefahaman ii)Aktiviti C
antarabangsa dalam Teras Kedamaian -vle frog
M32 7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN Kehamonian Global tanggungjawab menjamin kesejahteraan
2.9.2018 bersama sejagat
- Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan
6.9.2018 mengutamakan kedamaian dan keharmonian  Peranan pertubuhan-pertubuhan
hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya antarabangsa dalam meningkatkan
persefahman bersama

 Komanwel / Pertubuhan Negara-


negara Islam / Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu

11
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018

7.2 SALING MEMBANTU DAN Saling bekerjasama antara negara Menyokong kerjasama Unit 35 – i)Fikir dan jawab
BEKERJASAMA menjamin kesejahteraan sejagat antara negara dalam Bekerjasama ii)Aktiviti C-peta buih
pelbagai bidang bagi Tonggak
Usaha yang baik dan membina yang dilakukan Usaha baik antara negara dijayakan mengeratkan hubungan Kemakmuran
bersama pada peringkat individu, komuniti atau bersama sejagat
negara untuk mencapai sesuatu matlamat  Kerjasama antara negara dalam
pelbagai bidang

 Ekonomi
 Sosial
 Politik
7.3 SALING MENGHORMATI ANTARA Hormat –menghormati antara Menyokong dan melibatkan Unit 36 – i)Fikir dan jawab
NEGARA negara asas hubungan yang diri dalam pelbagai program Hubungan Dijalin, ii)Aktiviti A
harmoni ke arah mewujudkan Kemesraan
Menghargai dan memuliakan hubungan antara hubungan yang baik antara Dinikmati
negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat Perhubungan baik antara negara negara
menjamin kebaikan bersama

 Pelaksanaan pelbagai program


untuk mewujudkan hubungan baik
antara negara
 Politik
 Ekonomi
 Sosial

M33 & M34 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM (9.9.2018 – 20.8.2018)

M35 & M36 PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN SOALAN PERCUBAAN SPM 2016
23.9.2018 - 4.10.2018

M37 & M38 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SPM


M39 & M40
7.10.2018 – 1.11.2018

SPM 2018 BERMULA (13.11.2018 )


M42

M43 SPM
M43-M52

12
RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
SMK SERI PERLING
2018
CUTI AKHIR TAHUN
23.11.2018 - 31.1.2018

13