Anda di halaman 1dari 73

Nadham ‘Itiqad 50

Dengon bismillah ngon izin Allah tamulai nadham


Alhamdulillah tapujo Allah yang Maha Rahman
Seulaweut saleum keu-Rasulullah panghule ‘alam
Wareh dan shahbat serta ‘ulama dum sekalian
Uloen mulai tulisan ini ngon rahmat Allah
Faham Asy‘ariy yang setali ngon Ahlus-Sunnah
Kamo meulake berkat panghule beuna manfaat
Oh uro dudo bandum keu-kamo neubri syafa’at.
Wahe akhi wajeb tatuntut ilmu ma’rifah
Dua ploeh sifeut wajeb taturi bagi Allah
Pertama Wujud na zat Allah wahai insan
Mustahil hana takalon dalil adanya ‘alam
Yang kedua Qidam dile-na Zat Tuhan
Mustahil dudo na ta’eu dalil baharu ‘alam
Dalil Naqli firman Allah dalam Al-Quran
Huwal Awwalu Wal Akhiru keudalil Qidam
Keulhe Baqa kekal Tuhan barang gajan
Mustahil Fana Allah Ta’ala wahe rakan
Yang keupheut Mukhallafatuhu lilhawadist
Mustahil serupa dengon makhluq bandum habis
Yang keulimong Qiyaamuhu Binafsihi
Mustahil Allah Qiyamuhuu Biqhairihii
Qiyamuhu Binafsihi neudong keudro
Maksud neudong hana meuhajat keubarang gaso
Supaya yakin wahe syedara taeu lam dali
Surat ‘Ankabut ayat ke enam coba fahami
Neudong Allah hana berhajat kepada tempat
Hana di meuyub hana di ateuh timu ngon barat
Yang keenam Wahdaniyah Esa Zat Tuhan
Mustahil dua ataupun lebih pada Zat Tuhan
Af’al ngon sifat serta dengon Zat Esa hai rakan
Surat Al-Ikhlas sebagai dalil dalam Al-Quran
Tujuh Qudrah kuasa Allah seluruh ‘alam
Mustahil leumah Allah Ta’ala beuna ta iman
Lapan Iradah Maha Kehendak Allah Ta’ala
Mustahil karahah hana kehendak wahe syedara
Si kureung Ilmu Maha Tau sifat-Nya Allah
Mustahil bodoh karena Ilmu milik-Nya Allah
Siploeh Hayat Maha Hidup Allah Ta’ala
Mustahil mate bagi Zat Allah selama-lama
Siblah Sama’ Maha Mendengar AllahTa’ala
Mustahil tuli sebagai dalil neuyu meudo’a
Yang ke duablah sifat Bashar Maha Melihat
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
1
Mustahil buta Allah Ta’ala wajib ‘itiqad
Yang ke lheblah sifat Kalam Maha Berkata
Mustahil Bukmun artinya bisu Allah Ta’ala
Sebagai dalil Allah Berkalam ngon Nabi Musa
Dalam Al-Quran Surat An-Nisa coba dibaca
Hana meuhuruf hana suara Rabbul Majid
Wajeb percaya han jeut ta tanyong kiban neumarit
Peutblah Qadirun Yang Kuasa Allah ta’ala
Limongblah Muridun Yang berhendak sepanjang masa
Namblah ‘Alimun Yang Maha Tau lahe ngon baten
Mustahil bodoh Allah Ta’ala Sami’ul ‘Alim
Tujoehblah Hayyun Yang Maha Hudep Allah Ta’ala
Hudep hakikat hana meuhajat kepada nyawa
Lapanblah Sami’un sifeut Allah Yang Mendengar
Allah neudeungo jioeh dengon tho sir dengon jihar
Sikureungblah Bashirun Yang Melihat hana batasan
Walau lam seupoet dan paleng haloeh dheuh kelihatan
Yang keu duaploeh sifeut Allah Mutakalleim
Yang marit Zat Allah Ta’ala meunan lazem
Sifeut Jaiz cuma saboh beuna ta yakin
Jeut neupeuna atau neupeutan bandum mungkin

Hana wajeb bagi Allah neupeujeut ‘Alam


Hana Mustahil nibak Allah menyo neupetan
Dua ploeh sifeut ta bagi peut wahe saudara
Phoen Nafsiyah saboh sifeut Wujud saja
Teuma kedua sifeut Salbiyah na limong bagi
Qidam Baqa Mukhallafatuhu Lilhawaditsi
Qiyamuhu Binafsihi dan Wahdaniyyah
Limong sifeut nyo ka geubagi dalam Salbiyah
Keu lhe’ Ma’anii sifeut Rabbi tujoeh hai sahabat
Yang phone Qudrah serta Iradah Ilmu dan Hayat
Sama’ dan Bashar serta ngon Kalam sifeut Ma’anii
Ateuh mukallaf tujoeh sifeut nyo neuyu pahami
Sifeut yang keu pheut Ma’nawiyah phoen tat Qadirun
Dua Muridun kelhe ‘Alimun yang kepheut Hayyun
Limong Sami’un kenam Bashirun Mutakallimun
Nyo keuh sifeut supaya beujeut taturi Rabbon.
Sifeut duaploeh hai ado bheuh geubagi dua
Phoen that Istiqhna’ siblah boh sifeut Allah Yang Kaya
Sifeut Istiqhna’ artinya kaya Tuhan geutanyo
Miliknya Allah seluruh makhluq langet ngon bumo
Yang keudua sifeut Iftiqar Allah Ta’ala
Arti Iftiqar hana meuhajat kepada hamba
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
2
Sikureung boh sifeut wajeb ‘itiqeud Allah Kuasa
Seluruh makhluq bandum meuhajat kepada Dia
Peut boh sifeut nibak Nabi wajeb percaya
Yang phoen Shiddiq benarnya Nabi hantom medusta
Yang kedua sifeut Nabi sangat Amanah
Menyo neumejanji Nabi geutanyo hana meu ubah
Keulhe Tabliqh sifeut Nabi meunyampaikan
Bandum wahyu yang neu peutroeh oleh Tuhan
Tema yang keu pheut sifeut nabi geukheun Fathanah
Cerdeik ngon bijak Nabi Muhammad cukoep tat ramah

Sifeut yang Jaiz bagi Nabi beuna ta faham


Dheuk dengon troe lage geutanyo Nabi saban
Pandang syariat Nabi Muhammad sama ngon insan
Pandang hakikat Nabi Muhammad rahasia Tuhan
Limongploeh sifeutnyo wajeb meuruno wahe insan
Supaya beushah amal ibadah kepada Tuhan.
Meunyo hana jeut ‘itiqeud limong ploeh rugo hai rakan
Hanshah ibadah beuthat beusunggoeh uro ngon malam

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


3
Maka inilah nadham ‘Itiqad lima puluh dan pembahasannya yang insya Allah akan kita coba uraikan,
sebagai jalan untuk mempermudah mengingat dan menghafal serta memahami oleh si mubtadi (orang
yang baru belajar ilmu tauhid) akan sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya yang wajib dan mustahil, dan yang
harus bagi Allah SWT dan para Rasul-Nya. Sesuai dan sejalan dengan ‘itiqad Ahlussunnah Waljama’ah
dan sesuai juga dengan faham Imam Abu Hasan Asy’ariyyah dan Abu Manshur Al- Maturudi. Oleh
karena itu hamba yang faqir terhadap ilmu Allah ini mencoba menyusun sebuah risalah ini, semoga
dapat bermanfaat khususnya bagi diriku sendiri dan bagi anak-anakku Muhammad Athar Al-farahidy
dan Muhammad Rafif Syahzannur. Dan buat anak didikku (anak Ruhani) yang selagi menimba ilmu di
dayah Miftahussalam, dan umumnya untuk semua mukallaf yang berminat mempelajarinya. Dan
hendaknya kelak kalian tidak terpengaruh dengan faham-faham yang menyesatkan, salah satunya
seperti faham mujasimah dan mu’tazilah.
Dan kita bermohon kepada Allah dengan berkat shalawat kepada Rasulullah dan dengan berkat doa
para ulama serta doa kedua orang tua kita, agar kiranya kita senantiasa selalu dikeluarkan dari
kegelapan waham dan keraguan, dan dimuliakan oleh Allah dengan cahaya pemahaman yang benar.
Dan jelaslah apa-apa yang musykil bagi kita sehingga kita memahaminya. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui, dan Hanya Allah jualah Yang Mengetahui segala sesuatu
yang ghaib-ghaib. Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin..

‫ِّنـا‬َ‫ِّـد‬
‫لى سَـي‬
ّ ََ‫ْ ع‬ َّ‫َس‬
‫ِّم‬
‫ل‬ ‫ّ و‬ ‫َل‬
ِّ ‫َّ ص‬
‫هـــم‬ ّ َ
ُ‫للـ‬ ‫ا‬
‫ها‬َ‫ِّـ‬‫َا ب‬ ‫ُن‬ ‫تـخْـر‬
‫ِّج‬ ُ ‫ة‬ ًَ‫َال‬
‫ٍ ص‬ ‫َّد‬
‫َم‬ ُ
‫مـح‬
‫ْر‬
ِّ ‫ُو‬ ‫َا ب‬
‫ِّـن‬ ‫من‬ ‫ْر‬
ُِّ ‫تك‬َُ‫ِّ و‬ ‫هم‬َْ
‫الـو‬ ْ ِّ‫َات‬ ُ ُ
‫ـلم‬ ‫ْ ظ‬ ‫ِّن‬
‫م‬
َ ‫َشْك‬
‫ِّل‬ ‫ماأ‬ َ ‫َا‬ ‫ُ َلـن‬ ‫ِّح‬
‫توض‬ َُ
‫ِّ و‬‫هم‬َْ‫ْلف‬
‫ا‬
َ
‫نت‬ َْ
‫َأ‬‫ُ و‬‫لم‬َْ‫نع‬ََ‫َال‬
‫ُ و‬ ‫لم‬َْ‫تع‬ َّ ُ
َ َ‫إنك‬ ‫هم‬َْ‫تف‬ُ ‫َّي‬
‫َت‬‫ح‬
‫ْب‬
‫ُو‬‫ُــي‬ ‫ْلغ‬ ‫ُ ا‬ ‫َالَّم‬
‫ع‬

Pengertian ilmu tauhid dan pembahasannya

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


4
Ilmu tauhid adalah ilmu tentang meng-Esakan Allah SWT, adapun hukum mempelajarinya ialah
fardhu ain bagi setiap orang mukallaf , yang laki-laki dan perempuan.

Rasulullah SAW bersabda : ّ‫ّل ال‬


‫دين معـرفة هللا‬ ‫أو‬
Artinya : awal agama itu mengenal Allah Ta’ala. Jika tiada mengenal Allah maka tiada shah
beragama (islam) niscaya tiada shah amal ibadah kita kepada Allah SWT.
Adapun syarat mengenal Allah Ta’ala itu ada tiga yaitu :
1. dengan Yaqin. Tiada ragu sedikitpun
2. dengan Muwafaqat dengan dalil
3. dengan dalil Naqli dan dalil ‘Aqli. Tiada shah dengan taqlid.
Adapun maksud Naqli ialah yang di ambil dari sumber yang jelas seperti Al-Quran dan Hadist
dll, dan maksud dalil ‘Aqli (rasio) ialah yang diperdapat oleh ‘aqal yang sehat.
Maka adapun hukum ‘Aqal ada tiga :
1. Wajib, maksudnya tidak boleh tidak pada ‘aqal oleh tiada-nya
2. Mustahil, maksudnya tiada diterima oleh ‘aqal tiada-nya
3. Jaiz (harus) maksudnya yaitu sesuatu yang patut atau diterima oleh ‘aqal akan ada-nya atau
tiada-nya.

ً
‫صفة‬ ‫ُ هللِّ تعالى عشرون‬ ‫يـجِّب‬َ ‫ّا‬ ‫فمم‬
َ‫َا‬
,‫ء‬ ‫ِّـف‬
‫نـت‬ِّْ
ْ ُ
‫اْل‬ ‫ْب‬
‫َل‬ َ‫َيْ َال‬
‫تق‬ ًَ
‫ة ا‬‫َاجِّب‬
‫و‬
Maka sifat yang wajib bagi Allah Ta’ala ada 20 (dua puluh) sifat yaitu :
Wujud, Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu Lilhawaditsi, Qiyamuhu Binafsihi, Wahdaniyyah, Qudrah,
Iradah, ‘Ilmu, Hayat, Sama’, Bashar, Kalam, Qadirun, Muridun, ‘Alimun, Hayyun, Sami’un,
Bashirun, Mutakallimun.

ًَ
‫ة‬‫ِّف‬
‫ص‬ َْ
‫ن‬ ‫ِّشْر‬
‫ُو‬ ‫ِّ ع‬ ‫ْه‬ ََ
‫لي‬‫ُ ع‬ ‫ْل‬‫َحِّي‬ َ ‫َّا‬
‫يسْت‬ ‫ِّـم‬‫َم‬
‫و‬
َ
‫ُوت‬‫ُّب‬
‫ُ الث‬ ‫ْب‬
‫َل‬ ‫تق‬َ‫َي َال‬‫ة ا‬ً‫ل‬
َْ
‫َحِّي‬
‫مسْت‬
ُ
Dan yang Mustahil bagi Allah Ta’ala juga ada 20 (dua puluh) yaitu :
‘Adam, Huduts, Fana, Mumastsilatu Lilhawadits, Qiyamuhu biqhairihi, Ta’ddud, ‘Ajzun, Karahah,
Jahlun, Mautun, Shamun, ‘Amamun, Bukmun, ‘Aajizun, Kaarihun, Jaahilun, Mayyitun, Ashamun,
‘A’ma, Abkama,

َ‫ِّك‬َ‫ُّ ل‬
‫ِّذل‬ ‫َم‬‫يـض‬َُ‫ و‬,‫ة‬ً‫د‬
َْ ‫َق‬
‫ِّـي‬ ‫ن ع‬َ‫ُو‬ ‫َر‬
َْ
‫بع‬ ْ‫َـت‬
‫ِّلكَ ا‬ ‫ف‬
َْ
‫دى‬ ‫ِّح‬
‫ا‬ ُ ‫َم‬
‫ِّع‬ ْ
‫الـج‬ ُ‫ُو‬
‫ن‬ ‫َي‬
‫َك‬ ‫ف‬ ُ ‫َائ‬
‫ِّـز‬ ْ
‫الـج‬
,‫ة‬ً‫د‬َْ
‫ِّـي‬ ‫َ ع‬
‫َق‬ ‫ْن‬‫ِّي‬
‫بـع‬ ‫َر‬
َْ ‫َا‬
‫و‬

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


5
ُ‫د‬
‫ه‬ ُْ
‫ُو‬‫ُج‬
‫و‬ ُ ‫ْك‬
‫ِّن‬ ُ
‫يـم‬ ّ
‫هوالذي‬ ‫والجائز‬
ُ‫م‬
,‫ه‬ َ‫َـ‬
ُ‫د‬ ‫َع‬‫و‬
Maka demikianlah yang wajib dan yang mustahil jumlahnya ada empat puluh ‘aqidah, dan
ditambah dengan satu sifat jaiz, sehingga menjadi empat puluh satu sifat.
Dan adapun arti jaiz ialah: sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi.

ُ‫َّال‬
‫ة‬ ‫ُ الص‬ ‫ِّـم‬‫ْـه‬ ‫لـي‬ َ‫َـ‬ ‫ِّ ع‬ ‫ُّسُل‬
‫ِّلـر‬ ‫ُ ل‬ ‫يـجِّب‬ ََ
‫و‬
‫َـة‬
ٍ ‫َاجِّـب‬ ‫و‬ ٍ‫َـات‬ ‫ِّف‬
‫ص‬ ُ
‫بـع‬ َْ‫َر‬ ‫ا‬ ‫َالسَّالم‬
ُ ‫و‬
,‫ء‬َ‫َـا‬ ‫ِّـف‬ ‫نـت‬ ِّْ
ْ ُ
‫اْل‬ ‫َـل‬ ‫ْـب‬ ‫تـق‬ َ‫َال‬
ُ
‫ِّـم‬‫ْـه‬ ‫لـي‬ َ‫َـ‬‫ْ ع‬ ‫ِّـم‬‫ِّـه‬ّ
‫َـق‬‫ِّي ح‬ ‫ُ ف‬ ‫ْل‬ ‫َحِّـي‬‫يـسْت‬ ََ
‫و‬
‫بـع‬
ِّ َْ ْ ‫ِّد‬
‫االَر‬ ُّ‫ِّيَ ض‬‫بـع ه‬ ‫َر‬
َْ ‫ُ ا‬ ‫َالسَّالم‬ ‫ة و‬ ُ‫َّال‬
‫الص‬
‫َـة‬
ِّ ‫َجِّـب‬‫الـو‬ ْ
ُ
‫ْع‬ ‫َم‬
‫ِّي‬ ‫الـج‬ْ َ‫ ف‬,ُ ‫ِّـز‬‫َـائ‬ ‫الـج‬ْ َ‫ِّك‬ ‫ذل‬ َ‫لـ‬ ‫َـم‬
ِّ ُّ ‫يـض‬ َُ
‫و‬
‫ُّسُل‬
ِّ ‫الـر‬ ّ
‫َـق‬
ِّ ‫ح‬ ‫ِّي‬
‫ف‬ ٍ‫َـات‬ ‫ِّف‬
‫ص‬ ُ‫ِّـسْع‬‫ت‬
‫َـم‬
ُّ ‫تـض‬ ُ ُ ‫َالسَّالم‬ ‫ة و‬ ُ‫َّال‬
‫ُ الص‬ ‫ِّـم‬ ‫ْـه‬ ‫لـي‬ َ‫َـ‬ ‫ع‬
ِّ
‫ِّـه‬ّ
‫َـق‬ ‫ِّي ح‬ ‫ِّي ف‬ َّ
‫الت‬ َ
‫ْن‬‫ِّي‬
‫بـع‬ ‫ْالَر‬
َْ ‫َا‬ ‫دى و‬ َْ ‫لْل‬
‫ِّح‬ ِّ
َ
‫ْن‬ ‫ْس‬
‫ِّي‬ ‫َـم‬ ‫ُ خ‬ ‫ْع‬ ‫َم‬
‫ِّي‬ ‫الـج‬ْ ُْ
‫ن‬ ‫ُـو‬ ‫َك‬‫َـي‬ ‫الى ف‬ َ ‫َـ‬ ‫تـع‬ َ
َْ
‫ن‬ ‫لفٍ ا‬ ََّ
‫مك‬ُ ّ ‫ُل‬
ِّ ‫لى ك‬ ََ‫ُ ع‬ ‫يـجِّب‬َ ً‫د‬
‫ة‬ َْ‫ِّـي‬‫َـق‬ ‫ع‬
.‫ها‬ َ‫ِّـ‬ ‫َ ب‬ ‫ْز‬
‫ِّم‬ ‫َج‬‫يـ‬
Dan wajib bagi para Rasul memiliki empat sifat, wajib kita imani dan tidak diterima oleh ketiadaan
empat sifat tersebut. Dan mustahil bagi para Rasul memiliki empat sifat yang berlawanan dengan
sifat yang wajib. Dan ditambah bagi demikian yang wajib dan mustahil dengan satu sifat jaiz,
maka jumlanya ada sembilan sifat pada para Rasul. Dan dihimpunkan sembilan dengan empat
puluh satu jadilah jumlahnya lima puluh sifat, yang wajib di yakini oleh setiap mukallaf.
Kemudian sifat dua puluh dibagi menjadi empat yaitu:
Nafsiah, Salbiyyah, Ma’ani, Ma’nawiyyah.

Sifat Nafsiyah : ‫وجود‬

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


6
‫الحال‬ ‫هي‬ :‫نفسية‬ ‫صفة‬ ‫تعريف‬
‫ُ غير‬ َّ
‫الذات‬ َّ
‫للذات مادامت‬ ‫الواجبة‬
ٍ َّ ‫ِّـع‬
‫ِّـلــة‬ ‫ٍ ب‬ َ ‫معل‬
‫ــلـــة‬ َّ
artinya: hal yang wajib bagi dzat selama ada dzat itu tiada dikarenakan dengan suatu karena,
yakni adanya yaitu tiada karena jadi oleh sesuatu dan tiada Ia terjadi dengan sendirinya dan tiada
Ia menjadikan dirinya sendiri dan tiada Ia berjadi-jadian.

Wujud, artinya ada, yang ada itu dzat Allah Ta’ala, lawannya ‘Adum, artinya tiada yaitu mustahil
tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Allah Ta’ala itu tiada karena jikalau Allah Ta’ala itu
tiada niscaya tiadalah alam ini. (tak ada masa, rasa dll), dan tiadalah diterima ‘aqal jika semua itu
terjadi dengan sendirinya.
Jikalau alam ini jadi dengan sendirinya niscaya jadilah bersamaan pada suatu pekerjaan atau berat
salah satu maka sekarang alam ini telah nyata adanya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini
dan teratur tersusun segala pekerjaannya maka menerimalah aqal kita wajib adanya Allah Ta’ala
dan mustahil lawannya tiada. Adapun dalilnya yaitu (dalil Naqli) firmannya dalam Al Qur’an:

‫وما‬ ‫واألرض‬ ‫السَّموت‬ ّ


‫الذي خلق‬ ‫هللا‬
‫بـينـهـمـا‬
artinya, Allah Ta’ala jualah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa saja yang ada diantara
keduanya.

Adapun Wujud itu sifat Nafsiyah ada itulah dirinya hak Ta’ala, dan tiada ada lain daripadanya
yakni sifat pada lafadz dzat pada makna.
Adapun Wujud itu dikatakan sifat Nafsiyah karena wujud menunjukkan sebenar-benar dirinya dzat
tiada lainnya dan tiada boleh dipisahkan wujud itu lain daripada dzat seperti sifat yang lain-lain.
Adapun Wujud itu tiga bahagian:
1. Wujud Haqiqi, yaitu dzat Allah Ta’ala maka wujud-Nya itu tiada permulaan dan tiada
kesudahan maka wujud itu bersifat Qadim dan Baqa’, inilah wujud sebenarnya.
2. Wujud Majazi, yaitu dzat segala makhluk maka wujudnya itu ada permulaan dan ada
kesudahan tiada bersifat Qadim dan Baqa’, sebab wujudnya itu dinamakan wujud Majazi karena
wujudnya itu bersandarkan Qudrat Iradat Allah Ta’ala.
3. Wujud ‘Aradhi, yaitu dzat ‘Aradhul wujud maka wujudnya itu ada permulaan dan tiada
kesudahan seperti Qalam, Lauhul Mahkfudh, Ruh, Surga, Neraka, Arasy, Kursi.
Adapun yang Mawujud selain Allah Ta’ala dua bahagian
1. Mawujud dalam ‘Alam Syahadah, yaitu yang didapat dengan Khawas yang lima seperti
langit, bumi, kayu, manusia, binatang dan lain-lain

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


7
2. Mawujud didalam ‘Alam Ghaib yang tiada didapat dengan khawas yang lima tetapi didapat
dengan nur iman dan Kasyaf kepada siapa-siapa yang dikaruniakan Allah Ta’ala seperti Malaikat,
Jin, Syaitan, Nur dan lain-lain.
Adapun segala yang Mawujud itu lima bahagian:
1. Maujud pada Zihin yaitu ada pada ‘aqal
2. Maujud pada Kharij yaitu ada kenyataan bekas
3. Maujud pada Khayal yaitu seperti bayang-bayang dalam air atau yang didalam mimpi
4. Maujud pada Dalil yaitu ada pada dalil seperti asap tanda ada api
5. Maujud pada Ma’rifat yaitu dengan pengenalan yang putus tiada dapat diselingi lagi terus Ia
Ma’rifat kepada Allah Ta’ala.
Membicarakan Wujud-Nya dengan jalan dalil:
1. Dalil yang didapat dari Khawas yang lima tiada dapat didustakan
2. Dalil yang didapat dari Khabar Mutawatir tiada dapat didustakan
3. Dalil yang didapat daripada ‘Aqal tiada dapat didustakan
4. Dalil yang didapat daripada Rasulullah tiada dapat didustakan
5. Dalil yang didapat daripada firman Allah Ta’ala tiada dapat didustakan.

Sifat Salbiyah : ,‫ قيامه بنفسه‬,‫ مخالـفته لحوادث‬,‫ بقاء‬,‫قدم‬


,‫وحدانية‬
Adapun hakikat sifat Salbiyah itu:

ْ َّ ‫ُّ صفة‬
‫دلت‬ ‫ هي كل‬:‫تعريف صفة سلبـية‬
َّ
‫َّ وعز‬
‫ْيِّ ماال يـلـيق بـه جل‬
‫نف‬َ ‫على‬
Artinya: Tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada
layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala yaitu lima sifat:
1. QIDAM, -- Sedia
2. BAQA’ -- Kekal,
3. MUKHALAFATUHULILKHAWADITS -- Bersalahan Allah Ta’ala dengan segala yang baharu.
4. QIYAMUHU BINAFSIHI, -- Berdiri Allah Ta’ala dengan sendiriNya.
5. WAHDANIAH, -- Esa.

1. QIDAM, artinya Sedia


Adapun hakikat Qidam ibarat dari menafikan ada permulaan bagi Wujud-Nya yakni tiada
permulaan, lawannya Hudusy artinya baharu yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali
dikatakan Ia baharu karena jikalau Ia baharu niscaya jadilah Wujud-Nya itu wujud yang harus,
tiadalah Ia wajibal wujud maka sekarang telah terdahulu wajibal wujud baginya maka

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


8
menerimalah aqal kita wajib baginya bersifat Qadim dan mustahil lawannya baharu , adapun
dalilnya firmannya dalam Al Qur’an:

‫ّل واالخر‬
‫هو األو‬
Artinya: Dia yang awal dan Dia yang akhir.
Dia yang Awal tiada berawal
Adapun Qadim nisbah pada nama empat perkara:
a. Qadim Haqiqi, yaitu dzat Allah Ta’ala
b. Qadim Sifati, yaitu sifat Allat Ta’ala
c. Qadim Idhafi, yaitu Qadim yang bersandar seperti dahulu ayah daripada anak
d. Qadim Zamani, yaitu masa yang telah lalu sekurang-kurangnnya setahun.

2. BAQA’ artinya Kekal


Adapun hakikat Baqa’ itu ibarat menafikan ada kesudahan bagi Wujud-Nya, yakni tiada
kesudahan, lawannya Fana’ artinya binasa yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali
dikatakan Ia binasa, jikalau Ia binasa jadilah Wujud-Nya itu wujud yang baharu, apabila Ia baharu
tiadalah Ia bersifat Qadim maka sekarang telah terdahulu bagi-Nya wajib bersifat Qadim maka
menerimalah aqal kita wajib bagi-Nya bersifat Baqa dan mustahil lawannya binasa.
adapun dalilnya (Naqli) firman-Nya dalam Al Qur’an: (QS. Ar-Rahman:26-27)

َ‫ِّك‬
َّ
‫ب‬ ‫َج‬
ُْ
‫ه ر‬ ‫َى و‬
‫ْق‬‫يـب‬‫ و‬,ٍ‫َان‬
ََ ‫ها ف‬ َْ
‫لي‬ََ
‫ْ ع‬ ‫من‬ ‫ُل‬
َ ُّ ‫ك‬
‫َام‬
ِّ ‫ْر‬ ْ َ
‫ِّك‬
‫اْل‬ ‫ََالل‬
‫ِّ و‬ ْ ُ
‫والـج‬ ‫ذ‬
Artinya: Setiap yang ada dibumi itu akan binasa, Dan kekalah dzat Tuhan engkau yang
mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.
Adapun yang Kekal itu dua bahagian:
a. Kekal Haqiqi, yaitu dzat dan sifat Allah Ta’ala
b. Kekal ‘Aradhi, yaitu kekal yang dikekalkan, menerima hukum binasa jikalau dibinasakan oleh
Allah Ta’ala, karena ia sebahagian daripada mumkinun, tetapi tiada dibinasakan maka kekallah ia,
maka kekalnya itu dinamakan kekal ‘Aradhi, seperti Qalam, Lauhul Makhfudh, Ruh, ‘Arasy, Kursi,
Surga, Neraka.

3. MUKHALAFATUHU LILKHAWADITSI artinya Bersalahan Allah Ta’ala dengan segala yang


baharu
Adapun Hakikat Mukhalafatuhulilhawadits itu diibaratkan menafikan dzat dan sifat dan af’al Allah
Ta’ala dengan segala sesuatu yang baharu, yakni tiada bersamaan dengan segala yang baharu,
lawannya Mumassalatuhu lilhawadits, artinya bersamaan dengan segala sesuatu yang baharu.
Tiada diterima oleh aqal dikatakan Allah Ta’ala itu bersamaan dzat-Nya dan sifat-Nya dan af’al-Nya

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


9
dengan segala yang baharu, karena jikalau bersamaan dengan segala yang baharu maka tiadalah
Ia bersifat Qadim dan Baqa’, sebab segala yang baharu menerima hukum binasa, maka sekarang
telah terdahulu wajib bagi Allah Ta’ala bersifat Qadim dan Baqa’, maka menerimalah aqal kita
wajib bagi Allah Ta’ala bersifat mukhalafatuhu lilhawadits, dan mustahil lawannya Mumasalatu
lilhawadits, adapun dalilnya (Naqli) firman-Nya dalam Al Qur’an (QS. Asyura:11).

‫السّميع‬ ‫وهو‬ ‫شيئ‬ ‫ليس كمثـلــه‬


‫البصير‬
Artinya: tiada seumpama Allah Ta’ala dengan segala sesuatu dan Dia Maha Mendengar dan Maha
Melihat.
Adapun bersalahan dzat Allah Ta’ala dengan dzat yang baharu karena dzat Allah Ta’ala bukan jirim
atau jisim dan bukan jauhar atau ‘aradh dan tiada dijadikan, tiada bertempat, tiada berjihat, tiada
bermasa atau dikandung masa dan tiada beranak atau diperanakkan.
Bersalahan sifat Allah Ta’ala dengan sifat yang baharu karena sifat Allah Ta’ala Qadim dan ‘Aum
takluknya, seperti Sami’ Allah Ta’ala takluk pada segala yang maujud.
Adapun sifat yang baharu itu tiada ia Qadim dan tiada ‘Aum takluknya, tetapi takluk pada
setengah perkara jua, seperti yang baharu mendengar ia pada yang berhuruf dan bersuara dan
yang tiada berhuruf dan bersuara tiada ia mendengar atau yang jauh atau yang tersembunyi
seperti gerak-gerak yang dalam hati dan begitu jua sifat-sifat yang lain tiada serupa dengan sifat
Allah Ta’ala.
Adapun bersalahan perbuatan Allah Ta’ala dengan perbuatan yang baharu karena perbuatan Allah
Ta’ala itu memberi bekas dan tiada dengan alat perkakas dan tiada dengan minta tolong dan tiada
mengambil faedah dan tiada yang sia-sia.
Adapun perbuatan yang baharu tiada memberi bekas dan dengan alat perkakas atau dengan minta
tolong dan mengambil faedah.

4. QIYAMUHU BINAFSIHI, artinya Berdiri Allah Ta’ala dengan sendirinya.


Adapun hakikat Qiyamuhu binafsihi itu ibarat daripada menafikan berkehendak kepada tempat
berdiri, dan berkehendak kepada yang menjadikan dia, yakni tiada berkehendak kepada tempat
berdiri dan tiada berkehendak kepada yang menjadikannya.
Mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan tiada berdiri dengan sendiriNya, karena Ia
zat bukan sifat, jikalau Ia sifat, maka berkehendak kepada tempat berdiri karena sifat itu tiada
boleh berdiri dengan sendirinya.
Dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan Ia karena Ia Qadim, jikalau berkehendak Ia
kepada yang menjadikan Dia, maka jadilah Ia baharu, apabila ia baharu tiadalah ia bersifat Qadim
dan Baqa’ dan Mukhalafatuhu lilhawadits.

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


10
Maka sekarang menerimalah aqal kita, wajib diterima oleh aqal, bagi Allah Ta’ala itu bersifat

Qiyamuhu binafsihi dan mustahil lawannya ‫أن ال يكون قائما‬


‫بنفسه‬
An-layakunu qa’imam binafsihi, atau mustahil Allah Ta’ala, ‫قيامه بغيره‬
“Qiyamuhu Bi ghayrihi”
Adapun dalilnya (Naqli) firman-Nya dalam Al Qur’an:
َ
‫ْن‬‫ِّي‬ َ َ
‫الـم‬ ْ ِّ‫َن‬
‫الع‬ ‫َـن‬
‫ِّـيٌّ ع‬ ‫ِّن هللاَ َلغ‬
َّ‫ا‬
Artinya: Sesungguhnya Allah Ta’ala itu terkaya daripada sekalian alam.
Adapun segala yang Mawujud menurut berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak
kepada yang menjadikan dia itu empat bahagian:
a. Tiada berkehendak kepada yang menjadikan Dia dan tiada berkehendak kepada tempat berdiri,
yaitu zat Allah Ta’ala
b. Berdiri pada zat Allah Ta’ala dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan Dia, yaitu sifat
Allah Ta’ala
c. Tiada berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia yaitu
segala jirim yang baharu
d. Berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia yaitu segala
‘aradh yang baharu.

5. WAHDANIYAH, artinya Esa


Adapun hakikat Wahdaniyah itu ibarat menafikan kammuttasil (berbilang-bilang atau bersusun-
susun atau berhubung-hubung) dan kammumfasil (bercerai-cerai banyak yang serupa) pada zat,
pada sifat, dan pada af’al.

Lawannya ‫أن اليكون وحدا‬ “An-layakunu wahidan”, artinya tiada ia esa.

Mustahil tiada diterima oleh akal sekali-kali dikatakan tiada Ia Esa, karena jikalau tiada Ia Esa
tiadalah ada alam ini karena banyak yang memberi bekas.
Seperti dikatakan ada dua atau tiga tuhan, kata tuhan yang satu keluarkan matahari dari barat,
dan kata tuhan yang satu lagi keluarkan dari timur, dan kata tuhan yang satu lagi keluarkan dari
utara atau selatan, karena tiga yang memberi bekas. Tentu kalau tuhan yang satu itu
mengeluarkan matahari itu dengan sekehendakknya umpamanya disebelah barat, tentu pula
tuhan yang lain meniadakkannya dan mengadakan lagi menurut kehendaknya umpamanya
disebelah timur atau utara atau selatan, karena tiga-tiga tuhan itu berkuasa mengadakan dan
meniadakan maka kesudahannya matahari itu tiada keluar.

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


11
Maka sekarang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana keadaan atau perjalanan
didalam alam ini semuanya teratur dengan baiknya maka menerimalah aqal kita, wajib diterima
aqal Wahdaniyah bagi Allah Ta’ala dan mustahil lawannya berbilang-bilang atau bercerai-cerai.

Adapun dalilnya (Naqli) firman-Nya dalam Al Qur’an (QS Al-Ikhlas): ‫أحدقل هو‬
‫هللا‬
Artinya: katakanlah oleh mu (Muhammad) Allah Ta’ala itu Esa.
Yakni Esa zat dan Esa sifat dan Esa Af’al. Allah Ta’ala maha pemurah, tempat bergantung segala
makhluq, segala sesuatu yang ada membutuhkan kepada Dia yang maha kaya, dan sifat Kaya

disebut dengan sifat Istighna : ْ‫َا‬


‫ء‬ ‫ْـن‬ ‫ِّسْت‬
‫ِّـغ‬ ‫إ‬ -- ‫مستغني عن‬
‫ّ ما سواه‬
‫كل‬
Artinya: Terkaya Allah Ta’ala itu daripada tiap-tiap sesuatu yang lain.
Sebagaimana firmanNya (QS. Fatir:15) :

‫ِّلى‬
‫ا‬ ُ
‫ء‬‫آ‬َ
‫ر‬ َ
‫ق‬ُ‫ف‬ ْ
‫ال‬ ُ
‫م‬ ‫ـ‬ُ
‫ت‬ ‫ـ‬‫ن‬َْ
‫أ‬ ُ
‫اس‬ َّ
‫الن‬ ‫ا‬ ‫ـ‬‫ه‬َ ‫ـ‬ ُّ
‫ي‬ َ
‫يأ‬َ
َ
.‫د‬ُْ ‫َم‬
‫ِّي‬ ْ ُّ‫ِّـي‬
‫الـح‬ ‫َـن‬ ْ َ
‫الغ‬ ُ ُ‫َهللا‬
‫هو‬ ‫ و‬,ِّ‫هللا‬
Artinya: Wahai manusia ! kamulah yang memerlukan Allah” dan Allah Dia-lah yang Maha Kaya
(tidak memerlukan sesuatu), lagi Maha Terpuji.

Apabila dikatakan Kaya Allah Ta’ala daripada tiap-tiap yang lain, maka wajib bagi-Nya bersifat
dengan sebelas (11) sifat, jikalau kurang salah satu daripada sebelas (11) sifat itu maka tiadalah
dapat dikatakan Kaya Allah Ta’ala daripada tiap-tiap yang lainnya.

Sifat Ma’ani : .‫ كالم‬,‫ بصر‬,‫ سـمع‬,‫ حياة‬,‫ علم‬,‫ ارادة‬,‫قدرة‬


Adapun hakikat sifat Ma’ani itu:

ٍ ‫ْج‬
‫ُود‬ ‫َو‬
‫ِّـم‬
‫ب‬ ‫َة‬
ٍ ‫َائ‬
‫ِّم‬ ‫ق‬ ٍ
‫دة‬َْ
‫ُو‬‫ْج‬
‫مو‬َ ٍ‫َة‬ ‫ُّ ص‬
‫ِّف‬ ‫ُل‬
‫ك‬
.‫ًا‬‫ْـم‬‫ُك‬ ُ‫ْ َلـ‬
‫ه ح‬ ‫َت‬ ‫ْج‬
‫َب‬ ‫َو‬
‫ا‬
Artinya: tiap-tiap sifat yang berdiri pada yang maujud (Wajibal Wujud / zat Allah Ta’ala) maka
mewajibkan suatu hukum yaitu (Ma’nawiyah).

Sifat Ma’ani ini Maujud ia pada Zihin dan maujud pula pada Kharij
1. QUDRAT artinya Kuasa, Takluk pada segala mumkinun
2. IRADAT artinya Menentukan, takluk pada segala mumkinun
3. ILMU artinya Mengetahui, takluk Ilmu pada segala yang wajib-wajib, dan pada segala
yang mustahil-mustahil, dan pada yang ja’iz bagi aqal.

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


12
4. HAYAT artinya Hidup, tiada takluk, tetapi syarat bagi aqal kita menerima adanya sifat-sifat
yang lain.
5. SAMA’ artinya Mendengar, takluk pada segala yang maujud.
6. BASHAR artinya Melihat, takluk pada segala yang maujud.
7. KALAM artinya Berkata-kata.
1. Qudrat artinya Kuasa
Adapun hakikat Qudrat itu yaitu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada dzat Allah
Ta’ala, maka dengan Dia mengadakan dan meniadakan bagi segala mumkin muafakat dengan
Iradat-Nya. Adapun arti mumkin itu barang yang harus adanya atau tiadanya
Adapun mumkin itu empat bagi:
a. Mumkin Maujud ba’dal ‘adum, yaitu mumkin yang pada masa sekarang, dahulu tiada,
seperti: langit, bumi dan kita semuanya.
b. Mumkin Ma’dum ba’dal wujud, yaitu mumkin yang tiada pada masa sekarang ini dahulunya
ada, seperti: nabi Adam as, dan datok-datok nenek kita yang sudah tiada.
c. Mumkin Sayujadu, yaitu mumkin yang akan datang seperti hari kiamat, syurga dan neraka.
d. Mumkin Ilmu Allah annahu lamyujad, yaitu mumkin yang didalam Ilmu Allah Ta’ala, tetapi
tiada dijadikan seperti hujan emas, Air laut rasanya manis, dan banyak yang lain lagi.
Lawannya Qudrah ialah ‘Ajdzun artinya lemah, yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali
dikatakan Allah Ta’ala itu lemah, karena jikalau Ia lemah niscaya tiadalah ada alam ini karena
yang lemah itu tiada dapat memperbuat suatu perbuatan.
Maka sekarang alam ini telah nyata adanya bagaimana yang kita lihat sekarang ini, maka
menerimalah aqal kita wajib diterima aqal, bagi-Nya bersifat Qudrat dan mustahil lawannya
‘Ajdzun.
Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an. (QS. Ali ‘Imran: 284)

‫َـد‬
ِّْ
.‫يـر‬ ‫ّ شَي‬
‫ْئٍ ق‬ ‫ُل‬
ِّ ََ
‫لى ك‬‫َهللاُ ع‬
‫و‬
Artinya: Dan Allah Ta’ala itu mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Tetaplah dalam Hakikat Qudrat itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu
untuk menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al
Allah Ta’ala.
» Qudrat Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan lemah.
» Qudrat Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan lemah.
» Qudrat Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu Lilhawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha
suci dari sekalian misal.

» Qudrat Allah Ta’ala itu Qa’imumbizzatihi atau berdiri pada dzat Allah, tiada meminta tolong pada
sesuatu, dan tiada mengambil faedah.

» Qudrat Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, Esa, tiada kam-muttashil (Berhubung/bersusun) dan tiada
kam-mumfashil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
13
2. Iradat artinya Menghendaki
Adapun hakikat Iradat itu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada dzat Allah Ta’ala
maka dengan Dia menentukan sekalian mumkin adanya atau tiadanya, muafakat dengan Ilmu-
Nya.
Adapun Iradat Allah Ta’ala menentukan enam perkara:
a. Menentukan mumkin itu Ada atau tiadanya
b. Menentukan Tempat mumkin itu
c. Menentukan Jihat mumkin itu
d. Menentukan Sifat mumkin itu
e. Menentukan Qadar mumkin itu
f. Menentukan Masa mumkin itu
Lawannya Karahat artinya tiada menentukan atau tiada berkehendak, yaitu mustahil tiada diterima
oleh aqal sekali-kali dikatakan Allah Ta’ala itu tiada menentukan atau tiada berkehendak, karena
jikalau tiada Ia menentukan atau tiada Ia berkehendak mengadakan alam ini atau meniadakan
alam ini niscaya tiadalah baharu (Berubah) alam ini maka sekarang alam ini telah nyata adanya
perubahan, ada siang ada malam, ada yang datang ada yang pergi, seperti yang telah kita lihat
dengan mata kepala kita sendiri, maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala bersifat
Iradat, dan mustahil lawannya Karahat.
Adapun dalilnya firman Allah dalam Al Qur’an (QS. Hud: 107) :

ُ‫ي‬
.‫د‬ ِّْ
‫يـر‬ُ ‫َا‬ ‫َّال ّل‬
‫ِّـم‬ ‫َع‬ ‫بكَ ف‬
ََّ َِّّ
‫ن ر‬ ‫إ‬
Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu berbuat terhadap apa-apa yang Dia kehendaki.
Adapun Iradat dengan amar dan nahi itu tiada berlazim karena:
Ada kalanya disuruh tetapi tiada dikehendaki seperti Abu jahal, Abu lahab dan segala pengikutnya.
Ada kalanya disuruh dan dikehendaki seperti Abu Bakar ra, dan segala sahabat yang lain.

Ada kalanya tiada disuruh dan tiada dikehendaki seperti kafir yang banyak.
Adakalanya tiada disuruh tetapi dikehendaki seperti mengerjakan yang haram dan makruh seperti
Nabi Adam as dan Hawa.
Tetaplah dalam Hakikat Iradat itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk
menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah
Ta’ala.
» Iradat Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan Karahat.
» Iradat Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan Karahat.
» Iradat Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu Lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha
suci dari sekalian misal.
» Iradat Allah Ta’ala itu Qa’imumbizzatihi atau berdiri pada zat Allah Ta’ala, tiada meminta tolong
pada sesuatu, dan tiada mengambil faedah.

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


14
» Iradat Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kamuttassil (Berhubung/bersusun) dan tiada
kamumfasil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

3. Ilmu artinya Mengetahui.


Adapun hakikat Ilmu itu yaitu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah
Ta’ala. maka dengan Dia Mengetahui pada yang wajib, pada yang mustahil, dan pada yang harus.
Adapun yang wajib itu dzat dan sifat-Nya, maka mengetahui Ia dzat-Nya dan sifat-Nya yang
Kamalat.
Adapun yang mustahil itu yaitu yang menyekutui ketuhanannya atau yang kekurangan baginya
maka mengetahui Ia tiada yang menyekutui bagi ketuhanan-Nya dan yang kekurangan pada-Nya.
Adapun yang harus itu sekalian alam ini maka mengetahui Ia segala perkara yang ada pada masa
sekarang ini, segala perkara yang sudah tiada dan segala perkara yang akan diadakan lagi, dan
tiada terdinding yang dalam Ilmu-Nya sebesar zarrah pun, semuanya diketahui-Nya dengan Ilmu-
Nya yang Qadim
Lawannya Jahil, artinya bodoh, yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Dia
Jahil atau bodoh karena jikalau Ia Jahil atau bodoh niscaya tiadalah teratur atau tersusun segala
pekerjaan didalam alam ini maka sekarang alam ini telah teratur dan tersusun dengan baiknya.
Maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala bersifat Ilmu dan mustahil lawannya Jahil atau
bodoh.
Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an. (QS. Al-Baqarah:231).

‫ْم‬ ‫َل‬
‫ِّـي‬ ‫ّ شَي‬
‫ْئٍ ع‬ ‫ل‬ ُ‫ك‬ِّ
‫ب‬ َ
‫هللا‬ َّ
‫ن‬ َ
‫ْا أ‬
‫ُو‬ َْ
‫لم‬‫َاع‬
‫و‬
ِّ
Artinya: Dan ketahuilah bahwa Allah Ta’ala Maha Mengetahui segala sesuatu.
Tetaplah dalam Hakikat Ilmu itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk
menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah
Ta’ala.
» Ilmu Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan jahil.
» Ilmu Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan jahil.
» Ilmu Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu Lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha
suci dari sekalian misal, dan tiada terdinding.
» Ilmu Allah Ta’ala itu Qa’imumbizzatihi atau berdiri pada dzat Allah Ta’ala, tiada meminta tolong
pada sesuatu.

» Ilmu Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam-muttashil (Berhubung/bersusun) dan
tiada kam-mumfashil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

4. Hayat artinya Hidup


Adapun hakikat Hayat itu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada dzat Allah Ta’ala,
maka dengan Dia dhahirlah sifat yang lain-lain.

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


15
Lawannya maut artinya mati, yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Ia mati
karena jikalau Ia mati niscaya tiadalah ada sifat yang lain seperti Qudrat, Iradat dan Ilmu maka
menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala bersifat hayat dan mustahil lawannya maut.
Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an. (QS. Al-Baqarah: 255).

.‫ّوم‬ ّ‫أهلل ال إله إ‬


‫ال هو الـحيّ القي‬
Artinya: Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang Maha Hidup yang Maha
berdiri sendiri.

Tetaplah dalam Hakikat Hayat itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk
menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah
Ta’ala.

» Hayat Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan maut.
» Hayat Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan maut.
» Hayat Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha
suci dari sekalian misal.

» Hayat Allah Ta’ala itu Qa’imumbizzatihi atau berdiri pada dzat Allah , tiada meminta tolong
pada sesuatu.

» Hayat Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam-muttashil (Berhubung/bersusun) dan
tiada kam-mumfashil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

5. Sami’ artinya Mendengar


Adapun hakikat Sami’ itu yaitu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada dzat Allah
Ta’ala, maka dengan Dia mendengar segala yang maujud sama ada yang maujud itu Qadim atau
Muhadas (baharu).
Adapun maujud yang Qadim yaitu dzat dan Sifat-Nya, maka mendengar Ia akan Kalam-Nya yang
tiada berhuruf dan bersuara, dan yang muhadas yaitu sekalian alam ini maka mendengar Ia akan
segala perkara yang ada pada masa sekarang ini, segala perkara yang sudah tiada dan segala
perkara yang akan diadakan lagi, maka tiada terdinding pendengarannya oleh sebab jauh atau
tersembunyi.
Lawannya Shumum, artinya pekak atau tuli yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali
dikatakan Ia pekak atau tuli, karena jikalau Ia pekak atau tuli niscaya tiadalah dapat Ia
memperkenankan seruan (doa) makhluk-Nya padahal Menyuruh Ia kepada sekalian makhluk-Nya
agar meminta sebagaimana firman Allah Ta’ala didalam Al-Qur’an. (QS.Ghafir/Al-Mukmin:60).

‫ُم‬
.ْ ‫ْ َلك‬ ‫َسْت‬
‫َـجِّب‬ ‫ْن‬
‫ِّــيْ ا‬ ‫ُو‬
‫دع‬ُْ ‫ُم‬
‫ْ ا‬ َُّ
‫بك‬ َ‫َا‬
‫ل ر‬ ‫َق‬‫و‬
Artinya: Dan Tuhanmu berkata. Mintalah olehmu kepada-Ku niscaya Aku perkenankan.
Maka menerimalah oleh aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala bersifat Sami’ dan mustahil lawannya
Sumum, pekak atau tuli,

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


16
adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an. (QS. Ali-‘Imran: 121). ‫وهللا سـميـع‬
‫عـليـم‬
Artinya: Dan Allah Ta’ala itu yang Maha Mendengar dan yang Maha Mengetahui .
Maka tetaplah dalam Hakikat Sami’ itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu
untuk menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al
Allah Ta’ala.
» Sami’ Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan pekak.
» Sami’ Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan pekak.
» Sami’ Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu Lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu,
Mahasuci Allah dari sekalian misal, dan tiada terdinding.
» Sami’ Allah Ta’ala itu Qa’imumbizzatihi atau berdiri pada dzat Allah, tiada meminta tolong pada
sesuatu.

» Sami’ Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam-muttashil (Berhubung/bersusun)
dan tiada kam-mumfashil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

6. Bashir artinya Melihat


Adapun hakikat Bashir itu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada dzat Allah Ta’ala,
maka dengan Dia melihat segala yang maujud sama ada yang maujud itu Qadim atau muhadas
(baharu).
Adapun maujud yang Qadim itu dzat dan sifat-Nya, maka melihat Ia akan dzat-Nya yang tiada
berupa dan berwarna dan sifat-Nya yang kamalat.
Adapun mawujud yang muhadas itu sekalian alam ini maka melihat Ia akan segala perkara yang
ada pada masa sekarang ini, segala perkara yang sudah tiada dan segala perkara yang lagi akan
diadakan. Tiada terdinding yang pada penglihatan-Nya oleh sebab jauh, atau sangat halusnya atau
sangat gelapnya. Dan lawannya ‘Umyun, artinya buta, yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal
sekali-kali dikatakan Ia buta karena jikalau Ia buta maka jadilah Ia kekurangan.
Maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Taa’la itu bersifat Bashir dan mustahil lawannya
‘Umyun atau buta. Adapun dalilnya firman-Nya dalam AlQur’an. (QS. Ali-‘Imran: 156).

َْ
‫ن‬‫لو‬َُ
‫ْم‬ َ ‫َا‬
‫تع‬ ‫ِّـم‬ ‫ُ و‬
‫َهللاُ ب‬ ‫ْت‬‫ِّي‬
‫يـم‬َُ
‫ْيِّ و‬
‫يـح‬ُ ُ‫َهللا‬
‫و‬
.‫ْر‬‫ِّي‬
‫بـص‬ َ
Artinya: Dan Allah-lah yang Maha Menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat dengan
apa yang kamu kerjakan.

Tetaplah dalam Hakikat Bashir itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk
menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah
Ta’ala.

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


17
» Bashir Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan buta.
» Bashir Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan buta.
» Bashir Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu Lil hawadits, atau bersalahan Allah dengan yang baharu,
dan Mahasuci Allah dari sekalian misal, dan tiada terdinding.
» Bashir Allah Ta’ala itu Qa’imumbizzatihi atau berdiri pada dzat Allah, tiada meminta tolong pada
sesuatu, dan tiada Ia melihat dengan sesuatu.

» Bashir Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, Esa, tiada kam-muttashil (Berhubung/bersusun) dan tiada
kam-mumfashil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

7. Kalam artinya Berkata-kata


Adapun hakikat Kalam itu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah Ta’ala,
maka dengan Dia berkata-kata pada yang wajib seperti firman-Nya. (QS. Muhammad: 19).

ُ‫هللا‬ َّ‫ا‬
‫ِّال‬ َ‫ِّلـ‬
‫ه‬ ‫ا‬ ‫آل‬ ‫ه‬ ََّ
ُ‫نـ‬ ‫ا‬ ْ
‫لـم‬ َ‫ْـ‬‫َاع‬
‫ف‬
َ
‫ْن‬ ‫ِّـي‬
‫ِّن‬‫ْم‬
‫ُؤ‬ ْ‫َل‬
‫ِّلم‬‫ِّكَ و‬
‫نـب‬ َ‫لـ‬
ْ‫ذ‬ ِّ ْ ‫ْـف‬
‫ِّر‬ ‫َـغ‬ ‫َاسْـت‬
‫و‬
‫ْم‬
.ِّ‫ِّـنت‬ ‫ُؤ‬ ْ َ
‫الـم‬ ‫و‬
Artinya: Maka ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan
mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan
perempuan.
dan berkata-kata pada yang mustahil dengan firman-Nya. (QS. Al-Anbiya: 21).

ُ‫هللا‬ َّ‫ا‬
‫ِّال‬ َ‫ِّـ‬
‫هـة‬ ‫ال‬ ‫َـا‬ ‫ْـه‬
‫ِّـم‬ ‫ِّـي‬
‫ن ف‬َ‫َا‬‫ْ ك‬ ‫َلو‬
َ‫د‬
.‫تـا‬ ‫َلـف‬
ََ‫َس‬
Artinya: Jikalau pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan yang lain selain daripada
Allah, tentu keduanya telah binasa.
dan berkata pada yang harus dengan firman-Nya. (QS. As-Shaffat: 96).
َْ
.‫ن‬ َُ
‫لـو‬‫ْـم‬ َ‫ما‬
‫تـع‬ ََ
‫ْ و‬ ‫َـك‬
‫ُـم‬ َ َ
‫ـلــق‬‫َهللاُ خ‬
‫و‬
Artinya: Dan Allah Ta’ala jua Yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat.
Lawannya Bukmum, artinya kelu atau bisu yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali
dikatakan Ia bisu atau kelu karena jikalau Ia bisu atau Kelu tiadalah dapat Ia menyuruh atau
mencegah dan menceritakan segala perkara seperti hari kiamat, syurga, neraka dan lain-lain.
Maka sekarang suruh dan cegah itu ada pada kita, seperti perintah shalat dan larangan kepada
kita berbuat ma’siat. Maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala itu bersifat Kalam dan
mustahil lawannya bukmum, kelu atau bisu.

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


18
Adapun dalilnya friman-Nya dalam Al Qur’an. (QS. An-Nisa’:164) ُ‫َ هللا‬ َّ َ
‫ـلـم‬ ‫َك‬‫و‬
.‫ًـا‬
‫ْـم‬ ‫ْـل‬
‫ِّــي‬ َ ‫ْسَى‬
‫تـك‬ ‫مو‬ُ
Artinya: Dan berkata-kata Allah Ta’ala dengan nabi Musa as dengan sempurna kata.
Adapun Kalam Allah Ta’ala itu satu sifat juga tiada Ia berbilang, tetapi berbagi-bagi dipandang dari
segi perkara yang dikatakan-Nya, apabila kalam-Nya menunjukkan kepada suruh (perintah), maka
dinamakan amar seperti seperti perintah shalat dan puasa, zakat, haji dan lain-lain, jika kalam-
Nya menunjukkan kepada cegah atau larangan maka dinamakan nahi seperti larangan berjudi,
minum arak, jangan dekati zina, dan lain-lain, jika menunjukkan pada cerita dinamakan akhbar,
seperti cerita raja Fir’aun , Namrudz, dan lain-lain. jika menunjukkan pada khabar gembira
dinamakan Wa’ad seperti balas syurga pada orang beriman dan ta’at dan lian-lain, jika
menunjukkan pada khabar menakutkan maka dinamakan Wa’id, seperti janji balas neraka dan
azab bagi orang yang berbuat maksiat dan kafir.

Tetaplah dalam Hakikat Kalam itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk
menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah
Ta’ala.
» Kalam Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan kelu.
» Kalam Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan kelu.
» Kalam Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu Lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha
suci dari sekalian misal, tiada terdinding dan tiada berhuruf atau bersuara.

» Kalam Allah Ta’ala itu Qa’imumbizzatihi atau berdiri pada dzat Allah, tiada meminta tolong pada
sesuatu.

» Kalam Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, Esa, tiada kam-muttashil (Berhubung/bersusun) dan tiada
kam-mumfashil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

Sifat Ma’nawiyah : .‫ متكلم‬,‫ بصير‬,‫ سـميع‬,‫ حي‬,‫ عالـم‬,‫ مريد‬,‫قادر‬


Adapun hakikat sifat ma’nawiyah itu:

َ ‫ما‬
َ‫دا‬
ِّ‫مت‬ َّ ‫ة ل‬
َ ِّ‫ِّلذات‬ َُ
‫َاجِّب‬ ْ ‫ل‬
‫الو‬ ُ‫َا‬ ْ َ‫ِّي‬
‫الـح‬ ‫ه‬
ِّ َّ ‫ِّـع‬
‫ِّـلـة‬ ‫ة ب‬ً‫لـ‬
َ‫ل‬ََّ
‫مع‬ُ ُ َّ
‫الذات‬
Artinya: Hal yang wajib bagi dzat selama ada dzat itu dikarenakan suatu karena yaitu Ma’ani,
umpama berdiri sifat Qudrat pada dzat maka baru dinamakan dzat itu Qadirun, artinya Yang
Kuasa, Qudrat sifat Ma’ani, Qadirun sifat Ma’nawiah maka berlazim-lazim antar sifat Ma’ani dengan
sifat Ma’nawiah, tiada boleh bercerai yaitu tujuh sifat pula:
1. QADIRUN, artinya Yang Kuasa, melazimkan Qudrat berdiri pada dzat
2. MURIDUN, artinya Yang Menentukan maka melazimkan Iradat yang berdiri pada dzat
3. ‘ALIMUN, artinya Yang Mengetahui maka melazimkan ‘Ilmu yang berdiri pada dzat
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
19
4. HAYYUN, artinya Yang Hidup melazimkan Hayyat yang berdiri pada dzat
5. SAMI’UN, artinya Yang Mendengar melazimkan Sami’ yang berdiri pada dzat
6. BASIRUN, artinya Yang Melihat melazimkan Basir yang berdiri pada dzat
7. MUTAKALLIMUN, artinya Yang Berkata-kata melazimkan Kalam yang berdiri pada dzat
Dan sifat yang wajib bagi Allah Ta’ala di bagi dua yaitu Istiqhna dan Iftiqar.
1. Sifat Istighna’.
Adapun sifat wajib yang ada pada Istighna’ ada sebelas 11 yaitu:

,‫ بصر‬,‫ سمع‬,‫ قيامه بنفسه‬,‫ مـخالفته لـحوادث‬,‫ بقاء‬,‫ قدم‬,‫وجود‬


‫ متكلم‬,‫ بصير‬,‫ سميع‬,‫كالم‬
Wujud, Qidam, Baqa’, Mukhalafatuhu lil khawaditsi, Kiyamuhubinafsihi, Sami’, Basir, Kalam,
Sami’un, Basirun dan Muttakalimun.
Selain sebelas (11) sifat yang wajib itu ada tiga (3) sifat yang harus (Jaiz) yang termasuk pada
sifat Istighna yaitu:

ْ‫ِّي‬ ِّ َ
‫اض ف‬ ‫ْر‬‫األَع‬
ْ ِّ‫َن‬ َ َ
‫الى ع‬ ‫تع‬َ ‫ه‬ُ‫ه‬َُّ
‫َز‬ َ
‫تن‬ .١
.ِّ
‫ِّه‬‫َام‬
‫ْك‬‫َح‬
‫َأ‬‫ِّ و‬
‫الـه‬ ‫ْع‬
ِّ َ ‫َف‬
‫أ‬
Artinya: Mahasuci Allah Ta’ala dari pada mengambil faedah pada perbuatan-Nya atau pada
hukum-Nya. Lawannya mengambil faedah, yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali
karena jikalau mengambil faedah tiadalah Kaya Ia daripada tiap-tiap yang lainnya karena lazim
diwaktu itu berkehendak Ia pada menghasilkan hajat-Nya.
َ
‫ِّن‬ ‫ُ شَي‬
‫ْئٍ م‬ ‫ْل‬‫ِّع‬ َ َ
‫الى ف‬‫تع‬َ ِّ
‫ْه‬ ََ
‫لي‬‫ُ ع‬ ‫َاليـ‬
‫َجِّب‬ .٢
.ِّ‫َات‬ ‫ْك‬
‫ِّـن‬ ‫ُم‬ ْ
‫الـم‬
Artinya: Tiada wajib atas Allah Ta’ala menjadikan segala sesuatu daripada yang mungkin.
Lawannya wajib yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali, karena jikalau wajib Ia
menjadikan alam ini tiadalah Ia Kaya daripada tiap-tiap yang lainnya, karena lazim diwaktu itu
berkehendak Ia kepada yang menyempurnakan-Nya atau yang mewajibkannya.
َ
‫ِّن‬
‫م‬ ‫ِّشَي‬
ٍ‫ْئ‬ ‫ل‬ َ
‫ْر‬ ‫ْث‬
‫ِّـي‬ َ‫ن َال‬
‫تـأ‬ َْ
‫أ‬ .٣
‫ِّــه‬
.ِّ ‫ُو‬
‫َّت‬ ‫َاتِّ ب‬
‫ِّق‬ ‫َآئ‬
‫ِّــن‬ ْ
‫الك‬
Artinya: Bahwa tiada memberi bekas pada segala sesuatu daripada kainat-Nya dengan
kekuatannya.
Lawannya memberi bekas yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali karena jikalau
memberi bekas sesuatu daripada kainat-Nya dengan kekuatannya, niscaya tiadalah Kaya Ia pada

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


20
tiap-tiap yang lainnya, karena lazim diwaktu itu berkehendak Ia mengadakan sesuatu dengan
wasithah.(lantaran/alat)

2. Sifat Ifthikhar.
Adapun sifat yang wajib pada Iftiqar ada Sembilan 9 yaitu:

.‫ وحدانية‬,‫ حي‬,‫ عالـم‬,‫ مريد‬,‫ قادر‬,‫ حياة‬,‫ علم‬,‫ إرادة‬,‫قدرة‬


Arti daripada Iftiqar ialah berkehendak atau berhajat, berhajat segala sesuatu kepada Allah ta’ala,
hakikat sifat Ifthikhar:

‫ْه‬
.ِّ ‫َِّلي‬
‫ه إ‬ ََ
ُ‫دا‬‫ماع‬ ‫ُل‬
َ ّ
ِّ ‫َار‬
‫ُ ك‬ ‫ْـت‬
‫ِّـق‬ ‫َإ‬
‫ِّف‬ ‫و‬
Artinya: Dan berhajat tiap-tiap sesuatu selain-Nya kepada-Nya.
Maksudnya berkehendak tiap-tiap yang lainnya kepada-Nya. Maka apabila dikatakan berkehendak
tiap-tiap yang lain kepada-Nya maka wajib bagi-Nya bersifat dengan sembilan (9) sifat, jikalau
kurang salah satu daripada sembilan (9) sifat ini maka tiadalah dapat berkehendak tiap-tiap yang
lainnya kepada-Nya, tentu saja berhajat kepada yang berkuasa Qudrah serta mempunyai
kehendak Iradah, dan mengetahui Ilmu, lagi Maha Hidup Hayat. Dan Maha Esa Wahdaniyah.
Selain dari sembilan (9) sifat yang wajib itu ada dua (2) sifat yang harus termasuk pada sifat
Ifthikhar yaitu:

Pertama ‫حدوث العالـم بأسره‬ Artinya: Baharu


sekalian alam ini.
Lawannya Qadim yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali karena jikalau alam ini Qadim,
niscaya tiadalah berkehendak tiap-tiap yang lainnya kepada-Nya karena lazim ketika itu
bersamaan derejat-Nya.

َ ‫ِّشَي‬
‫ْئٍ م‬
‫ِّن‬ ‫َ ل‬‫ْر‬ ‫ْث‬
‫ِّـي‬ ‫تـأ‬ َْ
َ‫ن َال‬‫أ‬
Kedua .ِّ ‫ْـع‬
‫ِّـه‬ ‫َـب‬ ‫َـاتِّ ب‬
‫ِّـط‬ ‫َـآئ‬
‫ِّــن‬ ْ
‫الـك‬
Artinya: Bahwa tiada memberi bekas bagi segala sesuatu daripada kainat-kainatnya dengan
tabi’atnya.
Lawannya memberi bekas, yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali karena jikalau
memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan tabi’at niscaya tiadalah berkehendak tiap-tiap
yang lain kepada-Nya karena lazim ketika itu terkaya sesuatu daripadaNya.

Maka sekarang telah nyata pada kita bahwa duapuluh delapan (28) sifat Istighna dan duapuluh
dua (22) sifat Ifthikhar maka jumlahnya jadi limapuluh (50) ‘aqaid yang terkandung didalam

kalimah ‫ ال إلــه إالّ هللا‬. Maka jadilah makna hakikat Laa Ilaha

Ilallaah itu dua:

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


21
Pertama : ُ‫َا‬
‫ه‬ ‫ِّو‬
‫ماس‬ ‫ُل‬
َ ّ
ِّ ‫ْ ك‬
‫َن‬ ‫ْـن‬
‫ِّـيٌّ ع‬ ‫َـغ‬ ُ‫َال‬.
‫مسْت‬ Artinya:Tiada

yang kaya dari tiap-tiap sesuatu selain-Nya,

Kedua : ‫ه‬ َ‫َـ‬


ُ‫دا‬ ‫ماع‬ ‫ُل‬
َ ُّ ‫ْـه‬
‫ِّ ك‬ ‫َِّلي‬
‫ٌّ إ‬ ‫َـق‬
‫ِّـر‬ ‫ْـت‬ َُ
‫مـف‬‫و‬
Artinya: Dan berkehendak kepada-Nya tiap-tiap sesuatu yang lainnya kepadaNya.
Ini makna yang pertama maka daripada makna yang dua itu maka jadi empat (4):
1. Wajibal wujud, yaitu yang wajib adanya.
2. Istihaqul ibadah, yaitu yang mustahak bagi-Nya ibadah
3. Khalikul ‘alam, yaitu yang menjadikan sekaliaaan alam
4. Ma’budun bihaqqi, yaitu yang disembah dengan sebenar-benarnya.
Ini makna yang kedua maka daripada makna yang empat (4) itu jadi satu (1) yaitu:

Laa ilaha ilallaah, ‫ال مـعبـود االّ هللا‬ , Artinya: tiada Tuhan yang
disembah dengan sebenarnya melainkan Allah.
Ini makna yang ketiga penghabisan maka jadilah kalimah Laa Ilaha Ilallaah itu menghimpun nafi
dan isbat
Adapun yang dinafikan itu sifat Istighna’ dan sifat Iftiqar yang berdiri pada yang lain selain Allah
ta’ala dengan mengatakan: Laa Ilaha dan diisbatkan sifat Istighna’ dan sifat Ifiqar itu berdiri pada
dzat Allah Ta’ala dengan mengatakan kalimah Ilallaah
Laa = nafi, Ilaha = menafi, Illa = isbat, Allah = meng-isbat
kedua kalimah laa ilaha ilallaah itu nafi mengandung isbat dan isbat mengandung nafi

sebagaimana sabda Nabi Saw: ‫ِّي‬ ‫َ الن‬


‫َّـف‬ ‫ْن‬ َ ُ
‫بـي‬ ‫َـر‬
ّ
‫ِّق‬ ‫يـف‬ ُ‫ال‬
‫َا‬ ُ‫َـ‬
‫هـم‬ ‫ْـن‬ َ
‫بـي‬ َ ‫َـر‬
‫َّق‬ ‫ْ ف‬ ََ
‫من‬ ‫َاتِّ و‬
‫ثـب‬ِّْ
ْ َ
‫اْل‬ ‫و‬
‫َـف‬
‫ِّـر‬ ‫َ ك‬ ُ‫َـ‬
‫هـو‬ ‫ف‬
Artinya: Tiada bercerai antara nafi dan istbat, dan barang siapa yang menceraikan diantara nafi
dan istbat niscaya kafir ia.

Seperti asap dengan api. Asap itu bukan api dan asap itu tidak lain daripada api. Asap tetap asap
dan api tetap api: tetapi asap itu menunjukkan ada api, inilah artinya nafi mengandung isbat dan
isbat mengandung nafi.

Tiada bercerai dan tiada bersekutu. seperti kuasa pada kita itu kuasa Allah, dan bergeraknya kita
karna digerakkan oleh Allah Ta’ala, dan ikhtiar kita adalah ikhtiar Allah.
Tidak dapat dipisahkan perbuatan makhluq dengan khaliq, dan juga tidak bisa disatukan, tiada
kuasa dan tiada bergerak sedikitpun pada makhluq seperti Dia melainkan Dia yang menggerakkan.

Sebagaimana hadist Nabi Saw:


َِّّ
‫ال‬ ‫َر‬
‫َّة ا‬ ‫ُ ذ‬
‫َّك‬ ‫َـح‬
‫َـر‬ ََ
‫ال تـت‬
‫ْنِّ هللا‬
‫إذ‬ِّ‫ِّــ‬
‫ب‬
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
22
Artinya: tiada bergerak sesuatu zarrahpun terkecuali dengan izin Allah.
yakni segala sesuatu yang terjadi dikehendaki oleh Allah Ta’ala, inilah arti nafi mengandung istbat,
dan istbat mengandung nafi, tiada bercerai dan tiada sekutu.

َ
‫ْـع‬‫ُ السَّم‬ ‫ََلـك‬
‫ُـم‬ ‫نـشَا‬َْ‫ِّيْ أ‬ َّ َ
‫الـذ‬ ‫هو‬َُ
‫و‬
ً‫ْـال‬ ‫َـل‬
‫ِّـي‬ ‫ة ق‬َ‫د‬‫ْـئ‬
َِّ ‫األَف‬
ْ َ‫َ و‬ ‫َار‬‫بـص‬َْ‫األ‬
ْ َ‫و‬
.‫ن‬َْ ‫ُـر‬
‫ُو‬ ‫تـشْـك‬َ‫ما‬ َّ
Artinya: Dan Dialah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi
sedikit sekali kamu bersyukur. (QS. Al-Mukminun: 78).

‫ض‬ ‫ْألَر‬
ِّْ ‫ا‬ ‫ِّي‬
‫ف‬ ْ ‫َك‬
‫ُـم‬ ‫َر‬
‫َأ‬ ‫ذ‬ ‫َّْلـذ‬
ْ‫ِّي‬ ‫ا‬ َ
‫هو‬َُ‫و‬
.‫ن‬َْ
‫ُو‬‫ْـشَـر‬‫تـح‬ ُ ِّ
‫ْـه‬‫َِّلـي‬
‫َإ‬ ‫و‬
Artinya: Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakkan kamu di bumi, dan kepada-
Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Mukminun: 79).

ُ‫ََلـ‬
‫ه‬ ‫ُ و‬
‫ْت‬‫ِّـي‬ َُ
‫يـم‬‫ْيِّ و‬
‫يـح‬ُ ْ‫ِّي‬ َّ َ
‫الـذ‬ ‫هو‬َُ
‫و‬
‫َف‬
َ‫َـال‬ ‫ِّ أ‬
‫هـار‬ َ‫َّـ‬
‫َالـن‬ ‫ْـل‬
‫ِّ و‬ َّ ُ
‫الـي‬ َ ‫ْـت‬
‫ِّـلـف‬ ‫اخ‬
.‫ن‬َْ ُ ‫ْـق‬
‫ِّـلـو‬ ‫تـع‬َ
Artinya: Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pergantian
malam dan siang. Apakah kamu tidak mengerti (ber’aqal). (QS. Al-Mukminun: 80).
Allah swt berfirman didalam hadist Qudsi :

‫َب‬
‫ِّـيْ يسمع وبـي يـبصر وبـي‬ ‫ف‬
."‫الخ‬...‫يـبـطـش‬
“…maka dengan Akulah ia mendengar, dan dengan Akulah ia melihat , dan dengan Akulah ia
bertindak.
Maka gambaran seperti inilah yang disebut muraqabah yang didapatkan oleh seseorang yang
hatinya senantiasa melihat dan meyakini bahwa segala sesuatu di alam ini bergerak dan diam
sumbernya hanya satu, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu pelajari dan fahami yang benar, dengan
haqqul yaqin ‘aqaid (lima puluh). Dan hendaklah bathin kita didalam berdzikir disertai
penghayatan makna kalimah Thayyibah sebagai berikut:

‫ـق إال هللا‬


ٍّ ‫الالــه اال هللا = ال َم ْعـبُ ْودَ ِبـ َح‬
‫ـق إال هللا‬
ٍّ ‫ص ْودَ بِـ َح‬ُ ‫الالــه اال هللا = ال َم ْق‬
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
23
‫ـق إال هللا‬ ‫ب ِبـ َح ٍّ‬‫طلُ ْـو َ‬‫ال َم ْ‬ ‫=‬ ‫الالــه اال هللا‬
‫ـق إال هللا‬ ‫وب ِبـ َح ٍّ‬‫ـحـبُ َ‬ ‫ال َم ْ‬ ‫=‬ ‫الالــه اال هللا‬
‫ال إله قادر في الـحقيقة إال هللا‬ ‫=‬ ‫الالــه اال هللا‬
‫ال إله مريد في الـحقيقة إال هللا‬ ‫=‬ ‫الالــه اال هللا‬
‫ال إله عالـم في الـحقيقة إال هللا‬ ‫=‬ ‫الالــه اال هللا‬
‫ال إله حي في الـحقيقة إال هللا‬ ‫=‬ ‫الالــه اال هللا‬
‫ال إله سـميع في الـحقيقة إال هللا‬ ‫=‬ ‫الالــه اال هللا‬
‫ال إله بصير في الـحقيقة إال هللا‬ ‫=‬ ‫الالــه اال هللا‬
‫ال إله متكلم في الـحقيقة إال هللا‬ ‫=‬ ‫الالــه اال هللا‬
‫ال إله َم ْو ُج ْود فِي ْالـ َح ِق ْيقَ ِة إِ اال هللا‬ ‫=‬ ‫الالــه اال هللا‬
‫ال‪ -‬وجود ‪ -‬قدم ‪ -‬بقاء ‪ -‬مـخالفته للحوادث – قيامه بنفسه‬
‫اله‪ -‬سمع ‪ -‬بصر ‪ -‬كالم ‪ -‬سميع ‪ -‬بصير ‪ -‬متكلم‬
‫اال‪ -‬حي ‪ -‬عالـم ‪ -‬قادر ‪ -‬مريد‬
‫هللا‪ -‬حياة ‪ -‬علـم ‪ -‬قدرة ‪ -‬إرادة – وحدانية‬
‫ال الــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ّبة نـفـي إثبات‬
‫كلـمـة طي‬ ‫‪‬‬
‫ال الــه كلمـة نـفـي‬
‫إّ‬
‫ال هللا كلـمـة إثـبات‬ ‫‪‬‬
‫ال الــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ّـبة نـفـي إثبات‬
‫كلـمـة طي‬ ‫‪‬‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪24‬‬
‫هوديـف تـوبـه بـيـتا نفـي‬
‫ذات حـقـيقـى يـڠ تـافـي‬ ‫‪‬‬
‫إثبات‬
‫ال الـه اّ‬
‫ال هللا‬
‫تـاكنل بـي صح توبـه‬ ‫‪‬‬
‫ݢـتاݒـو‬
‫أيـر أفـي أݞـين تـانـوه‬
‫بـيتاتـوعـوه جـالن تـاوى‬ ‫‪‬‬
‫ال الــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ظـاهر هللا بك مانـوسيا‬ ‫‪‬‬
‫ُـوعـوه صفيـة توجـه‬ ‫تـت‬ ‫مݒـوݢوه َ‬
‫ݢيـتاݒـو ݢيـبوه شيطان نـام‬ ‫‪‬‬
‫ال الـه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ّبة توحيد يڠ سوﭼـي‬ ‫كلمة طي‬ ‫‪‬‬
‫َـْ‬
‫ه‬ ‫َـاݢ‬ ‫َْ‬
‫ه بـيـب‬‫ْن‬‫ِّـي‬
‫هـاتـي ف‬ ‫يك َ‬
‫ِّْ‬
‫ِّر‬‫ش‬
‫ِّْ‬
‫نسَانِّ‬‫سفـايـا بـي صح ݢيكـين إ‬ ‫‪‬‬
‫ال الـه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ْن‬ ‫ُـب‬
‫ِّـي‬ ‫ُّ ْ‬
‫الـم‬ ‫َـق‬ ‫ِّكُ ْ‬
‫الـح‬ ‫َـل‬‫َْلـم‬‫ا‬ ‫‪‬‬
‫عـلـم اليقين تـوبـه شريـعـة‬
‫ُ‬
‫ْن‬‫َــي‬
‫تـوبـه طـريـــقــة ع‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬
‫َـق‬
‫ِّـين‬ ‫ْ‬
‫الي‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪25‬‬
‫ال الـه اّ‬
‫ال هللا‬
‫َـق‬
‫ِّـين‬ ‫ُّ ْ‬
‫الي‬ ‫َـق‬ ‫َْ‬
‫ة ح‬ ‫َـي‬
‫ّ‬
‫ِّـب‬ ‫َ ْ‬
‫ـة ط‬ ‫َـل‬
‫ِّـم‬ ‫ك‬ ‫‪‬‬
‫هوديف توبـه بك شريـعـة‬
‫ُ‬
‫َل‬‫َـم‬
‫هوديـف حـقيقـة ك‬ ‫‪‬‬
‫ْن‬ ‫َـق‬
‫ِّـي‬ ‫ْ‬
‫الي‬
‫ُ نـور ݞـون شـهـود‬ ‫لـم‬ ‫ِّـْ‬
‫وجـود ع‬
‫بـينا معـرفـة روح ݢـتـاݒـو‬ ‫‪‬‬
‫ْ دي دالـم بدان‬ ‫دؤ‬ ‫هوديف جِّـيُ‬
‫بـيك تـاواهـم مديـه دان‬ ‫‪‬‬
‫منـوى‬
‫‪ :‬وجود‪,‬‬ ‫َـاْ‬
‫ل‬ ‫َـم‬ ‫صفة كـ‬ ‫‪.١‬‬
‫قدم‪ ,‬بقاء‪ ,‬مـخالفته للحواديث‪,‬‬
‫قـيامه بـنـفسه‪.‬‬
‫‪ :‬قدرة‪,‬‬ ‫ل‬ ‫َ َ‬
‫ـالْ‬ ‫صفة ج‬ ‫‪.٢‬‬
‫إرادة‪ ,‬عـلـم‪ ,‬حياة‪.‬‬

‫‪ :‬سـمـع‪,‬‬ ‫ْ‬
‫َـل‬‫َـم‬‫صفة ج‬ ‫‪.٣‬‬
‫كـونـه سـميع‪,‬‬ ‫كالم‪,‬‬ ‫بـصر‪,‬‬
‫َـكَـل‬
‫ِّـم‪.‬‬ ‫مت‬‫كـونـه ُ‬ ‫كـونـه بـصير‪,‬‬
‫‪ :‬وحدنية‪,‬‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ‬
‫ـهـار‬ ‫‪ .٤‬صفة ق‬
‫كـونـه مريـد‪,‬‬ ‫كـونـه قـادر‪,‬‬
‫كـونـه حـي‪.‬‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪26‬‬
‫دي —— ودي —— مني —— معنكم‬
‫أݞين‬ ‫أفي‬ ‫أير‬
‫تـانـه‬
‫سير‬ ‫ݒـاوا‬ ‫هاتـي‬ ‫توبه‬
‫شهود‬ ‫نور‬ ‫عالَـ ْم‬
‫َ‬ ‫وجود‬
‫معرفة‬ ‫حقيقة‬ ‫طريقة‬ ‫شريعة‬
‫كمل اليقين‬ ‫عين اليقين حق اليقين‬ ‫علم اليقين‬
‫دي —— ودي —— مني —— معنكم‬
‫ݢـافـه‬ ‫داراه‬
‫كـوليت‬ ‫بـولـي‬
‫تـولـݞ‬ ‫داݢـيـݞ‬
‫ميـݒـق‬ ‫ْ‬ ‫هوَ‬
‫تـأ‬ ‫ُ‬
‫إيـمـان‬ ‫إسلـم‬
‫معـرفـة‬ ‫توحيد‬
‫راسـا‬
‫دݞـار‬ ‫ﭼـيـوم‬
‫لـيـهت‬
‫لــــݞــكـه‬
‫فـرتـموان‬ ‫رزقـى‬
‫موت‬
‫وجـود‬
‫نـور‬ ‫ُ‬ ‫ع ْ‬
‫ِّـلـم‬
‫شـهـود‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪27‬‬
)‫صيفة توجه (نـفس توجه‬
‫ نـفس‬-٢ ,‫ نـفس األمارة‬-١
,‫ نـفس الـملـهـمـة‬-٣ ,‫ّمة‬
‫اللو‬
‫ نـفس‬-٥ ,‫ نـفس الـمطمئـنة‬-٤
-٧ ,‫ نـفس الـمرضية‬-٦ ,‫الرضية‬
.‫نـفس الكـمـلـة‬
: ‫ نـفس األمـارة‬-١
Ciri-ciri Nafsu Ammarah:

1. Membiarkan diri dalam kebodohan


2. Membiarkan diri bakhil (kikir)
3. Membiarkan diri rakus (tham’)
4. Membiarkan diri sombong (takabbur)
5. Membiarkan diri berkata dusta dan berbicara yang tiada bermamfaat.
6. Membiarkan diri dalam kemarahan (emosi)
7. Membiarkan diri banyak makan, suka yang lezat-lezat demi kepuasan
8. Membiarkan diri dengki (hasad) atas nikmat yang diperoleh orang lain
9. Membiarkan diri dalam keadaan lalai terhadap ibadah
10. Membiarkan diri dalam keadaan akhlaq dan kelakuan yang tidak baik.

Nafsu Ammarah ini akan terus menguasai diri kita apabila kita tidak berjuan untuk
menentangnya karna Allah SWT. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran (QS. Yusuf: 53):

‫َة‬
‫مار‬ََّ‫ْسَ َأل‬
‫َّـف‬ ‫ن الن‬ ّ‫نفسي إ‬ ُ‫ّئ‬‫وما أبـر‬
‫ّي‬
‫ِّـ‬‫َب‬ ‫ن ر‬َِّّ
‫ّي إ‬ ‫َب‬
‫ِّـ‬ ‫َ ر‬
‫َحِّم‬ َ
‫مار‬ َِّّ
‫ال‬‫ء إ‬ ِّْ‫ِّالسُّو‬
‫ب‬
‫ْم‬ ‫َّحِّي‬
‫ْر ر‬ ‫َف‬
‫ُو‬ ‫غ‬
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
28
Artinya: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu
selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Maka oleh karna itu mestilah memperbanyak dzikir agar selamat di dunia dan akhirat, dan
untuk mensucikan hati kita dari kotoran-kotoran nafsu ammarah yang melekat di dalam hati kita.

Adapun dzikirnya ialah memperbanyak mengucapkan:


ّ‫ال اله ا‬
‫ال هللا‬
: ‫ نـفس اللــومة‬-٢
Ciri-ciri Nafsu Lawwamah:
1. Banyak angan-angan yang merupakan keinginan-keinginan yang didorong oleh nafsu
ammarah dan syahwat.
2. ‘Ujub, yakni terasa dalam diri bahwa telah mengerjakan ibadah dan kebaikan
3. Riya, yakni suka memamerkan kebaikan kepada orang lain,
4. Suudh-dhan, yakni suka berprasangka buruk terhadap orang lain
5. Ambisi, yakni suka jabatan atau kedudukan
6. Senag dengan pujian.
Adapun warna sinar atau cahaya nafsu Lawwamah yaitu kuning. Tempatnya dibawah susu kiri,

kira-kira dua jari yang disebut dengan Lathifah Qalab ‫الـقـلب‬


(‫)لطيفة‬
Dan apabila kita sanggup berjuang melawan nafsu Lawwamah ini Insya Allah akan hilang
penyakit bathiniyah pada diri kita. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran (QS. Al-Qiyamah: 1-3):

‫َآل‬ ‫َـة‬
‫ و‬.ِّ ‫َـم‬ ‫ِّـي‬ ْ ِّ
‫الق‬ ‫ْم‬‫َو‬‫ِّـي‬‫ُ ب‬ ‫ْـس‬
‫ِّم‬ ‫ُق‬‫آل أ‬
‫ْسَب‬
ُ ََ
‫يـح‬‫ أ‬.ِّ‫مـة‬َ‫َّا‬ َّ
‫اللـو‬ ‫س‬
ِّ ‫ـ‬ ْ
‫ف‬ ‫ـ‬َّ
‫ِّالن‬‫ب‬ ُ
‫م‬ِّ
‫س‬ ‫ـ‬ْ
‫ق‬ ُ‫أ‬
.‫ه‬ُ‫مـ‬َ‫َا‬ ‫َ ع‬
‫ِّـظ‬ ‫َـع‬‫ْـم‬‫نـج‬ َّ ْ‫ََّلن‬ ُ‫نـسَا‬
‫ن ا‬ ِّْ
ْ
‫اْل‬
Artinya: Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan Aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali
(dirinya sendiri). Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang
belulangnya.

: ‫ نـفس الـمـلــهـمـة‬-٣
Ciri-ciri Nafsu Mulhamah:
1. Pemurah
2. Qana’ah, yakni merasa cukup dengan apa adanya (tidak thama’)
3. Faham akan ilmu agama (suka belajar ilmu agama)
4. Tawadhu’ yakni merendah diri

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


29
5. Sabar dalam berbagai keadaan
6. Tabah terhadap penderitaan (tidak ada keluh kesah)
7. Suka mengakui kesalah diri dan meminta maaf
8. Menerima permintaan maaf
9. Suka mengajak orang pada kebaikan
10. Senantiasa melihat bahwa perbuatan-perbuatan manusia dan seluruh makhluq merupakan
kekuasaan Allah SWT.
Nafsu ini yang senantiasa mendapat ilham dari Allah Ta’ala. Sebagaiman Firman-Nya dalam
Al-Quran (QS. Asy-Syams: 7-10):

‫ها‬ََ
‫هم‬َ‫َْلـ‬
‫َـأ‬‫ف‬.‫هـا‬َّ
‫ماسَـو‬‫ْسٍ و‬
ََّ ََ
‫نـف‬ ‫و‬
َ َ ْ
‫ـلـح‬ ‫َف‬
‫د أ‬ْ‫َـ‬‫ ق‬.‫هـا‬ َ‫ْو‬
‫تــق‬ ََ
‫هـا و‬ ََ
‫ْر‬ ‫ُج‬
‫ُـو‬ ‫ف‬
.‫ها‬ َ ْ
َ‫دسّـ‬ ‫من‬ ‫َاب‬
َ َ ْ‫َـ‬
‫د خ‬ ‫َق‬‫ و‬.‫هـا‬َ‫ّــ‬ ‫ْ زك‬‫من‬َ
Artinya: demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan-Nya). Maka Dia mengilhamkan kepadanya
(jalan) kejahatan dan ketaqwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan (jiwanya). Dan
sungguh rugi orang yang mengotorinya.
Ayat ini menggambarkan bahwa sebagian dari pada nafsu manusia yang baik ialah nafsu orang
yang di ilhami oleh Allah SWT kepada kita untuk menilai yang baik dan yang merupakan
kedurhakaan kepada Allah dan juga ketaqwaan kepada-Nya.
Adapun warna sinar atau cahaya nafsu Mulhamah yaitu merah, posisinya dibawah susu kanan

kira-kira dua jari, dan disebut dengan Lathifah Ruh )‫ّوح‬


‫لطيفة( الـر‬
Oleh karna itu kita mesti selalu mensucikan nafsu kita dengan dzikir dan ibadah kepada Allah.

Adapun dzikirnya yang mesti dilazimkan ialah: ‫هو هو هو‬ dan ‫الهو‬
ّ‫ا‬
‫ال هو‬ dengan memanjangkan La, dan huruf Waw.

: ‫ نـفس الـمـطـمئـنة‬-٤
Ciri-ciri Nafsu Muthmainnah:
1. Pemurah
2. Tawakkal
3. Ibadah
4. Syukur
5. Ridha dengan Qadha Allah SWT
6. Shabar atas bala
7. Mengikuti Akhlak Rasulullah SAW, dan Sunnahnya.
Nafsu Muthmainnah ini ialah tingkatan orang-orang yang sudah mantap pendiriannya, dan
sudah merasakan ketenangan bathin serta ‘ainul yaqin dalam segala hal. Apabila seseorang
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
30
yang telah sampai keadaan bathinnya pada tauhid sifat maka bathinnya akan menghayati
bahwa yang bersifat dengan Hayyun ‘Alimun, Qadirun, Muridun dan lain-lain dari sifat-sifat
ketuhanan melainkan hanyalah pada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran ( QS. Al-
Fajr: 27-30):

ُ‫ْـس‬ ‫َّـف‬
‫الـن‬ ‫هـا‬َ‫يـ‬ َُّ
‫يـاأ‬َ
َّ
ِّ‫ِّك‬
‫ب‬ َ‫ِّـيْ ا‬
‫ِّلى ر‬ ‫ْجِّـع‬
‫ِّر‬
‫ ا‬.‫ـة‬ُ َّ ‫َـئ‬
‫ِّـن‬ ‫ْـم‬ ‫ُـط‬ ْ
‫الـم‬
‫ِّيْ ف‬
ْ‫ِّي‬ ‫ُـلـ‬
‫دخ‬ْ‫َـا‬ ‫ ف‬.‫ة‬ ً‫َـ‬ ‫ْض‬
‫ِّـي‬ َّ ‫ة‬
‫مـر‬ ً‫َـ‬ ‫ِّـي‬‫َاض‬
‫ر‬
‫َـاد‬
.ْ‫ِّي‬ ‫ِّــب‬
‫ع‬
‫َّــت‬
.ْ‫ِّـي‬ ‫َـن‬ ‫ُـلـ‬
‫ِّيْ ج‬ ‫دخ‬ْ‫َا‬
‫و‬
Artinya: Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan
diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku. Dan masuklah ke dalam
surga-Ku.
Dalam keadaan demikian itulah maka manusia mendapat panggilan keridhaan Allah untuk
masuk dalam ketenangan baik didunia dan di akhirat.

Adapun warna sinar atau cahaya nafsu Muthma-innah yaitu putih, dan tempatnya diantara dada

dan dan susu kiri kira-kira dua jari, dan disebut dengan Lathifah Sir ) ‫السر‬
‫( لطيفة‬
: ‫ نـفس الرضية‬-٥
Ciri-ciri Nafsu Radhiah:
1. Zuhud
2. Ikhlas
3. Wara’
4. Sibuk hatinya kepada Allah, yakni cukuplah Allah baginya
5. Bathinnya Ridha, yakni rela atas setiap yang telah terjadi dan yang akan terjadi tanpa
sanggahan hati (mempersoalkan) terhadap Allah SWT.
6. Rindu kepada Allah, yakni hatinya selalu mengingat Allah Swt.

Dan nafsu ini adalah martabat para Wali Allah yang sudah naik ketingkat Khawas. Allah SWT
berfirman dalam Al-Quran ( QS. At-Taubah: 59);

ُ‫هللا‬ ُ
‫هم‬ُ‫تا‬َ‫ما أ‬ َ ‫ُو‬
‫ْا‬ ‫َض‬
‫ْ ر‬ ََّ
ُ‫نـ‬
‫هم‬ ‫ْ أ‬ ‫ََلو‬
‫و‬
ُ‫هللا‬ ‫َا‬
‫ُـن‬‫َسْب‬
‫ح‬ ‫ْا‬ ُ َ
‫الو‬ ‫َق‬‫و‬ ,‫ه‬ُ‫ُْل‬
‫َسُو‬
‫َر‬‫و‬
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
31
ُ‫ُْل‬
,‫ه‬ ‫َسُو‬
‫َر‬‫ِّ و‬
‫ِّه‬ ‫َـض‬
‫ْل‬ ‫ْ ف‬ ‫َا هللاُ م‬
‫ِّن‬ ‫ْـن‬‫ِّــي‬ ‫ْت‬
‫ُـؤ‬‫سَي‬
َْ
‫ن‬ ‫ُو‬‫ِّــب‬‫َاغ‬ َ‫ِّنآا‬
‫ِّلى هللاِّ ر‬ َّ‫ا‬
Artinya: Dan sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh
Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, “Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan
memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang
berharap kepada Allah.”

Maka Hamba Allah yang telah sampai martabatnya ke tingkat menghayati nafsu Radhiyah ini
senantiasa keadaannya selalu menyerah kepada Allah, apapun yang terjadi dan apapun yang akan
terjadi, dan mereka merasakan nikmatnya cinta dan rindu yang luar biasa kepada Allah. Bahkan
kecintaan dan kerinduannya pada surga. Mereka selalu bermohon kepada Allah agar ditambah

kecintaan dan kerinduan yang luar biasa, dan dzikirnya ialah: ٌّ‫َي‬ َ
‫يـاح‬
Adapun warna sinar atau cahaya nafsu Radhiyah yaitu hijau, dan tempatnya di Lathifah sirru sir.

‫َِّلـي‬
َ‫ْـك‬ ‫َـا إ‬ ‫ْــن‬ ّ
‫َـــب‬
‫ِّــب‬ ‫َّ ح‬
‫هـــــم‬ ّ َ
ُ‫للـ‬‫ا‬
‫َِّلى‬
‫َإ‬ ‫َـــت‬
‫ِّكَ و‬ ‫ِّـك‬ َ ‫م‬
‫ــَلئ‬ َ ‫َِّلى‬
‫َإ‬ ‫و‬
َ‫ِّك‬
‫ْل‬ ‫َسُــو‬ ‫ِّكَ و‬
‫َر‬ ‫َـائ‬ ‫ِّــي‬ َْ
‫نـب‬‫أ‬
.َ‫ْن‬ ‫َ الص‬
‫َّال‬
‫ِّـحِّي‬ ‫َـاد‬
‫ِّك‬ ‫ِّــب‬‫َِّلى ع‬
‫َإ‬‫و‬
: ‫ نـفس الـمـرضـية‬-٦
Ciri-ciri Nafsu Mardhiyyah:
1. Akhlaq dan budi pekerti yang mulia
2. Tidak bergantung kepada selain Allah
3. Bersifat lemah lembut kepada ummat manusia
4. Menunjuki ummat manusia kepada jalan yang baik
5. Memaafkan kesalahan mereka
6. Cinta kepada manusia agar mereka keluar dari kegelapan, yakni berkasih sayang dengan
sesama makhluq.
Nafsu mardhiyyah ini ialah nafsu yang telah diridhai Allah dan berbekas keridhaan Allah pada
nafsunya atau jiwanya. Barang siapa yang hati sudah liputi oleh keadaan ini, berarti ia telah
mendapatkan martabat kemulian dari Allah, ingatnya dan keikhlasan hanya semata-mata kepada
Allah SWT. Dan martabat ini disebut dengan martabat Khawashul Khawash.

Adapun dzikirnya ialah : ‫ياقــيـوم‬


Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
32
: ‫ نـفس الـكـمـلــة‬-٧
Jalannya ialah billah. Artinya dengan Allah SWT dalam berbagai keadaan. Maksudnya ialah beserta
Qudrah Allah, dan Iradah Allah dan Hdayah Allah dan beserta Kekuatan Allah.‫ا‬

‫ـدى‬ ‫َع‬
َّ َ ّ
‫ أ‬: ‫وسلـم‬ ‫قال رسول هللا صلى هللا عليه‬
َ
‫ْن‬‫بـي‬َ ْ‫ِّـي‬
‫الت‬َّ َ‫ْـسُك‬ َ
‫نـف‬ َ ّ
‫ِّك‬
‫دو‬ُ‫َـ‬
‫ع‬
)‫ (رواه البيـهـقى‬.َ ‫ْـك‬ ‫ْـب‬
‫َـي‬ ‫َـن‬
‫ج‬
Berkata Rasulullah SAW : “Musuhmu yang paling berbahaya ialah nafsumu yang berada di antara
dua lambungmu.”
Dan seorang Wali Allah bernama Shahl bin Abdullah berkata :

‫َـة‬
ِّ َ َ‫مـخ‬
‫الـف‬ ُ ‫ْل‬
ُ ‫ِّث‬
‫م‬ ‫ِّشَي‬
ٍ‫ْئ‬ ‫ب‬ َِّ
‫د‬ّ‫ُـب‬‫ع‬ َ
‫ما‬
‫َّـف‬
.ِّ‫ْس‬ ‫الـن‬
“Tidak ada ibadah kepada Allah yang berat dan bernilai seumpama ibadah yaitu menentang
nafsu”.
Oleh karena itu jika kita bermaksud untuk menguasai nafsu, maka hendaklah kita mengenali sifat-
sifat nafsu, dan berusaha untuk menguasainya,

Wahai orang yang mencari hakikat ibadah semoga Allah menjaga kita, berhati-hatilah terhadap
nafsu yang senantiasa mengajak kepada kejahatan. Sebab nafsu adalah musuh yang paling
berbahaya. Petaka yang ditimbulkan sangat menyengsarakan, sangat sulit disembuhkan dan diobati.

Jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu. Sempitkanlah jalan-jalan nafsu, dan jangan diberikan
kesempatan sedikitpun. Wallahu’alam..

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


33
‫شاعـر نـفس توجه‬
‫ّمة‪,‬‬
‫‪ -٢‬نـفس اللو‬ ‫‪ -١‬نـفس األمارة‪,‬‬
‫‪ -٣‬نـفس الـملـهـمـة‪,‬‬
‫‪ -٥‬نـفس‬ ‫‪ -٤‬نـفس الـمطمئـنة‪,‬‬
‫‪-٧‬‬ ‫‪ -٦‬نـفس الـمرضية‪,‬‬ ‫الرضية‪,‬‬
‫نـفس الكـمـلـة‪.‬‬
‫‪ -١‬نـفس األمارة‬
‫هللا‬ ‫اّ‬
‫ال‬ ‫الــه‬ ‫ال‬
‫صفـيـة أمـارة نـفس بـهـاي‬
‫حسد دڠـكـي كـوعيه ڠـون دندام‬
‫جاهل هي ركن صفية ترﭼـيال‬
‫ْ فراڠي شيطـان‬‫ُور‬
‫عـجـوب تـكـب‬
‫ْ كـي دونݒا‬ ‫َم‬
‫َـع‬ ‫فݢادوه ريـجـاڠ ط‬
‫صفـيـة ريـا هـارف فوجـيان‬
‫َڠـوه ركن دوم عمل ݢـاتـا‬‫فـي أ‬
‫ورنـا نـفس بـيرو هي ركـن‬
‫ْ بك بدان دي كيـنيـڠ ݢـاتـا‬ ‫ُْ‬
‫دؤ‬‫جِّي‬
‫هوديف ݢـتاݒو ڠون حياة توهن‬
‫ْڽ‪.‬‬
‫ِّـر‬
‫ِّك‬‫ْ ذ‬
‫ِّـل‬
‫هـل‬ ‫إلى هللا جالن َ‬
‫تـْ‬
‫‪ -٢‬نـفس اللومة‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪34‬‬
‫ال الـــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ْ‬ ‫َـَ‬
‫هـم‬ ‫تـاف‬ ‫نـفس اللـوامة بـينا َ‬
‫بـينا تـاريندو كـفدا هللا‬
‫فݢـادوه باݢه دوم أڠـن أڠـن‬
‫ال الـــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ْ‬
‫َن‬‫ِّـن‬
‫يـڠ‬‫ِّْ‬
‫نـفس اللـوامة دوم كـي إ‬
‫َـا كـفدا هللا‬ ‫ْـت‬‫مپوتـا ﭼـن‬
‫بـي تـاتيم كيـبه دوم كـي‬
‫مݢـاهن‬
‫ْدوڠن‬
‫ِّـن‬‫هـارف دلـم ل‬‫تـَ‬‫بينا َ‬
‫بك سيدرو توهن‬
‫يڠ فيجيد هـمب‬
‫ء بك كـي‬ ‫َ َ‬
‫ـالْ‬ ‫بيك لي َ‬
‫تـاݢ‬
‫ِّّ‬
‫لِل كـي جالن‬ ‫ن‬‫َْ‬
‫َـأ‬
‫ِّـي‬ ‫ُ‬
‫مل‬
‫هللا هللا ذكـرڽ‪.‬‬

‫‪ -٣‬نـفس الـملـهـمـة‬
‫ال الـــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫َـا‬‫ِّـي‬
‫مول‬ ‫َ ْ‬
‫ـة صفية ُ‬ ‫هـم‬ ‫ُلـَ‬ ‫نـفس ْ‬
‫الـم‬
‫ْ بك ميسدكـه‬ ‫َاڠ‬‫تـهت سن‬ ‫هاتـي َ‬
‫َـا‬
‫نـم‬ ‫َ ْ‬
‫ـة َ‬ ‫ُلـَ‬
‫هـم‬ ‫صفية فـموراه ْ‬
‫الـم‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪35‬‬
‫بـيـتا شكري فـمـبريـان هللا‬
‫كلوه كسَاه هديف لـم دونـݒـا‬ ‫بيك ُ‬
‫ْـتـو قـناعـه‬ ‫َـن‬ ‫َع‬
‫ْ ݢ‬ ‫َم‬
‫فݢادوه ط‬
‫َ‬
‫ْب‬ ‫ة َ‬
‫هـم‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬
‫تـب‬‫مر‬ ‫َ ْ‬
‫ـة َ‬ ‫ُلـَ‬
‫هـم‬ ‫نـفس ْ‬
‫الـم‬
‫ال الـــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫صفـية مرنده تواضع نـمـا‬
‫بـينا تـايـقين كفدا هللا‬
‫ْڽ‪.‬‬
‫ِّـر‬
‫ِّك‬ ‫هو ُ‬
‫هو ذ‬ ‫جالـن عـلى هللا ُ‬
‫‪ -٤‬نـفس الـمطمئـنة‬
‫ال الـــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ّـة نـفس دي هـمب‬ ‫مطمئـن‬
‫ّـة جيـوا يڠ تـيـنـاڠ‬ ‫مطمئـن‬
‫دلـم الـقـرأن كالـيـه‬
‫تـرتــــرا‬
‫ْ أيـة دوا توجه‬ ‫َر‬ ‫َْلـف‬
‫َج‬ ‫سورة ا‬
‫سـمفـى كـلـي فـلـوه ﭼـوبا دي‬
‫باﭼـا‬
‫ساجن أولـيـا تـاڽـو ݢـفروه‬
‫هيڠـݢـا سـمفـي تـروه تـاموڠ‬
‫شروݢا‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪36‬‬
‫بـينا توكل بك سيدرو هللا‬
‫فـوبـوت عبادة كـرن ريـضاڽ‬
‫ّـة تـنـترام ڠـون هللا‬ ‫مطمئـن‬
‫ّ ذكـرڽ‪.‬‬ ‫َق‬ ‫جالـن إلى هللا َ‬
‫يـاح‬
‫‪ -٥‬نـفس الرضية‬
‫ال الــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫َا‬ ‫ِّْ‬
‫يـض‬‫د ڠون ر‬ ‫َاه‬
‫ِّْ‬ ‫ة ز‬‫َْ‬ ‫َّاض‬
‫ِّي‬ ‫نـفس الر‬
‫ِّي دلـم هاتـي‬ ‫َع‬
‫ْ د‬ ‫َار‬ ‫إخالص ڠون و‬
‫دا‬‫َـــــَ‬
‫هـاتـي ف‬ ‫د َ‬ ‫َا ز‬
‫ُُ‬
‫هـوْ‬ ‫ك‬
‫َــا‬ ‫ََّ‬
‫بـــــن‬ ‫ر‬
‫ال الــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ݢاسيه كي هللا بنــﭼـي كي دونـݒـا‬
‫فـفـي يݞ دونـݒا بـيـنا‬
‫تـابنــﭼـي‬
‫داڠ دي‬ ‫َـن‬
‫ْـَ‬ ‫َبـ‬
‫ّي ف‬ ‫ِّ ر‬ ‫ِّْ‬
‫يـر‬‫سـنـد‬
‫تــا‬‫َــاَ‬
‫ݢ‬
‫ال الــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ْ‬
‫در‬‫ََ‬
‫نـيـبـك هللا قضا ݞـون ق‬
‫فـي يڠ كـهندء نيـبك ݢـتاݒو‬
‫البـا ݞـون روݢو بـينا تاصبر‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪37‬‬
‫ال الـــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫َاْ‬
‫تـڽ‬ ‫ن ذ‬ ‫َاْ‬
‫ُـو‬ ‫ْج‬
‫تـو‬ ‫ِّي ْ‬
‫ـة ُ‬ ‫َـدَّ‬ ‫َح‬
‫أ‬
‫جيدوء نـفس رهسيـا تـوهن‬
‫ّـيٌّ ذكـرڽ‪.‬‬
‫الن ح‬‫ََ‬ ‫ِّـي هللاِّ كـي ج‬
‫ف‬
‫‪ -٦‬نـفس الـمرضية‬
‫ال الــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫نـفس الـمرضية‬
‫َ‬
‫ْـب‬‫هـم‬ ‫َّل‬
‫ْ َ‬ ‫َك‬ ‫َ‬
‫تـو‬
‫ْدرو توهن‬ ‫ْ بك س‬
‫ِّي‬ ‫َّل‬
‫َك‬ ‫بـينا َ‬
‫تو‬
‫َ ْ‬
‫ـة هـمـب‬‫ْـق‬ ‫َـق‬
‫ِّـي‬ ‫ْ ح‬‫َْلن‬
‫تـو‬‫َـاسَا َ‬ ‫ِّـن‬
‫ب‬
‫ال الــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫بــال داري هللا بـيـنا تـاريـضا‬
‫َت‬
‫ْ‬ ‫َا سَاكيت ݞون َ‬
‫ماڠ‬ ‫ْن‬
‫ِّي‬ ‫ميݢَْ‬
‫ه ه‬
‫َا‬ ‫ِّْ‬
‫يـض‬‫تـار‬ ‫ة بـيـنا َ‬‫َْ‬ ‫َـر‬‫َــض‬‫ِّي ح‬ ‫َ‬
‫دار‬
‫ال الــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫ّل بـيـنـا‬
‫كـفـدا هللا تـوك‬
‫عوه تفترون بال لـي توهن‬
‫ْ بـروك نيبك هـمب‬ ‫َ َ‬
‫ائن‬ ‫بيك نـا سَڠك‬
‫َْ‬
‫بـة‬ ‫ْ بـي سيݢرا َ‬
‫تـو‬ ‫ْـص‬
‫ِّت‬ ‫مݒو َ‬
‫مع‬
‫ُـر‬
‫ْ‬ ‫تـاشُك‬‫عـوه ݢيجـؤ نـعـمـة َ‬
‫بـينا‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪38‬‬
‫مݒو طاعـة توفـيق بك هللا‬
‫ـة توهن بك هـمب‬ ‫ي ْ‬ ‫دڠـون َ‬
‫إنـاَ‬
‫كداڠ ݢلوروڠ بك بوت معصية‬
‫فسيݢـو ميـهات عـذاب نـرك‬
‫كداڠ ݢلوروڠ دي أتـيـه نـعـمـة‬
‫َـيْ‬
‫بـي إيـڠـت إيـڠـت بيك سَاݢ‬
‫ُلوف‬
‫َا‬
‫ُو‬
‫ْجِّـيْ دڠون فـݒـاكيت‬ ‫كداڠ ݢـأ‬
‫ْ هديف مسكن ڠون هينا‬ ‫َن‬
‫بـئ‬‫ﭼـوَ‬
‫ُو‬
‫ْجِّـيْ دڠون جـباتـن‬ ‫كداڠ ݢـأ‬
‫بـي إيـڠـت تولن بـيك سالـه‬
‫ݢونـا‬
‫ُو‬
‫ْجِّـيْ ݢـبري عـلمـي‬ ‫كداڠ ݢـأ‬
‫َـالـي فـدا يـڠ فـوݒـا‬ ‫تـم‬‫بـينا َ‬
‫ُوريڠ‬
‫بـيك نـاتـراسا درو أ‬
‫فـݒاكيت‬ ‫عـالـم‬
‫ْ هـمب‬
‫َـاب‬
‫بـاطن فـي حِّـج‬
‫َال‬
‫ِّـى‬ ‫و‬ ‫نـفس الـمرضية مرتـبـة‬
‫بودي فكرتـي أخلـق مولـيـا‬
‫َْلـخَـف‬
‫ِّـي‬ ‫دؤ ا‬‫ْ جِّيُ‬ ‫َ َ‬
‫انـن‬‫دا ك‬‫داَ‬
‫بك َ‬
‫َـي‬
‫ُّـوم ذكـرڽ‪.‬‬ ‫َ هللا جالن ق‬
‫ِّن‬
‫م‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ -٧‬نـفس الكـمـلـة‬
‫ال الــه اّ‬
‫ال هللا‬
‫نـفس الـكـاملـة مرتبة‬
‫تـيـڠـݢـي‬
‫ِّـي‬ ‫َْ‬
‫نـا أرت‬‫ُـر‬
‫صفية كاملـة سـمف‬
‫درجـة أوليا دان فـرا صوفـي‬
‫ِّ‬
‫دة‬‫ْـَ‬
‫َح‬ ‫ِّي ْ‬
‫الـو‬ ‫َة‬
‫ِّ ف‬ ‫ْـر‬
‫َـث‬ ‫د ْ‬
‫الـك‬ ‫هـوُ‬‫شُـُ‬
‫َة‬
‫ِّ‬ ‫ْـر‬‫َـث‬ ‫ِّي ْ‬
‫الـك‬ ‫ِّ ف‬
‫دة‬‫ْـَ‬
‫َح‬ ‫د ْ‬
‫الـو‬ ‫َشُـُ‬
‫هـوُ‬ ‫و‬
‫ّ‬
‫تـافـنداڠ عـالـم ديـه سيدرو رب‬
‫ّ بك عـالـم سـمستـا‬ ‫تـافـنداڠ رب‬
‫نـفس الـكاملـة بـينا تـاتوفت‬
‫َـى مـي تـمـفـت بك تـڠـوه‬ ‫َخ‬
‫ْـف‬ ‫أ‬
‫داَ‬
‫د‬ ‫َ‬
‫بـقـاء بـاهلل تـيـڠـݢـي درجـة‬
‫جـالـن بـاهلل الـقـهـار ذكـرڽ‪.‬‬
‫نفس يڠ توجه كليه لون سوسن‬
‫دري اوي فهون هيڠـݢـا سمواى‬
‫بـكْ لـون‬
‫مݒونـا سالـه نـتݢور َ‬
‫سبب دي أولون عـلـم هان‪.‬‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪40‬‬
‫بســـــــــــم هللا الـرحـــــمـن‬
‫الـرحـــــيـم‬
‫إسلـم شريـعـة دي دوك بك توبـوه‬
‫إيـمـان طريقة دي دوك بك‬ ‫‪--‬‬
‫هاتـى‬
‫توحيد حـقيقة دي دوك بك ݒـاوڠ ‪--‬‬
‫ْ‬
‫ِّـر‬
‫تـيـمـا مـعـرفـــــة دالـم س‬
‫َ‬
‫ْب‬ ‫َ‬
‫هــم‬
‫ِّيـڠت كـي هللا تـاسبوت‬ ‫إ‬
‫إيـڠت كـي هللا‬ ‫‪--‬‬ ‫أســــمـا‬
‫تـاكلون أفعال‬
‫تـا‬ ‫هللا‬ ‫كـي‬ ‫إيـڠت‬
‫بـيــنا‬ ‫‪--‬‬ ‫داڠ صيفية‬ ‫َـن‬
‫َْ‬ ‫ف‬
‫إعـتـقيد هـمب يـڠ هيــنا‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪41‬‬
‫دڠـون‬ ‫َسـو‬ ‫َ‬
‫تـاف‬ ‫إسـلـم‬
‫شــريــــعـة ‪ --‬إيـمـان تـافسو‬
‫دڠون طريـقة‬
‫تـوحـيد تـافسو دڠـون حـقـيـقـة‬
‫ﭼاهـيا‬ ‫ميتـمي‬ ‫بـارو‬ ‫‪--‬‬
‫معـريــفـة‬
‫تصووف‬ ‫ِّـلمـى‬
‫ع‬
‫َ‬
‫مڠات‬ ‫‪--‬‬ ‫تـافـيݢليه هاتـى‬
‫َِّ‬
‫يـا‬‫بيكنـالـى عـجـوب ڠـون ر‬
‫توحـيد‬ ‫عـلمـى‬
‫َهلل مـي‬
‫ا‬ ‫‪--‬‬ ‫فيـݢلـية إعـتـقـيد‬
‫صـيـفـيـة مــــهـا كــواســـــا‬
‫بـندوم‬ ‫بـاطـــــن‬ ‫ڠـون‬ ‫الهـي‬
‫َهلل يـڠ‬
‫يـڠ فـو إرده ا‬ ‫ه ‪--‬‬ ‫َْ‬
‫تـاسر‬‫َ‬
‫إيــــــســا‬
‫بـكْ‬
‫َ‬ ‫هاَ‬
‫ن‬ ‫َ‬ ‫َـا‬‫َـــي‬ ‫ُوف‬‫أ‬ ‫َا‬
‫دايـ‬‫َ‬
‫هاَ‬
‫ن بـي‬ ‫‪َ --‬‬ ‫ْــــــــــــسَاْ‬
‫ن‬ ‫ِّنـ‬
‫إ‬
‫ِّيَ‬
‫انس‬‫م ُ‬
‫ْ َ‬ ‫ن ُ‬
‫بـوت‬ ‫َاسَاْ‬
‫ك‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪42‬‬
‫إسلـم إيـمـان توحيد‬
‫ْ‬ ‫ْ ميـَ‬
‫هـات‬ ‫ݒن‬‫ْ فيت َ‬
‫بن‬‫‪َ --‬‬ ‫معـريـفة‬
‫ݢـيكن أݢام‬
‫ن سَابوه دي‬ ‫تـاْ‬
‫مݒو َ‬
‫َاْ‬
‫ن‬ ‫َك‬‫ݢـي تـاݒـو ر‬ ‫‪--‬‬ ‫أنتار ݒن‬
‫هان سـمـفـرنـــــا‬
‫فوبوة بـي سوڠـݢـوه فرينته توهن‬
‫سرتـا ڠون إيـمـان دي دالـم‬ ‫‪--‬‬
‫داد‬
‫ُ َ‬
‫ـولـڠ‬ ‫بـندوم َ‬
‫تـاف‬ ‫َهلل س‬
‫ِّــيدرو َ‬ ‫بـكْ ا‬
‫َ‬
‫هاَ‬
‫ن‬ ‫ݢـي تـاݒـو إنــسان َ‬ ‫‪--‬‬
‫َاسَـــــا‬‫ُـو‬
‫ك‬
‫تـايـقـين‬ ‫ْ‬
‫تت‬‫َ‬ ‫بـي‬
‫ْسو إيـك‬
‫هن‬‫تـوهــن ‪َ --‬‬ ‫كـواســا ُ‬
‫بـــــنـا‬‫الوان كـهـنـداق رّ‬
‫إيـمـان ڠون يقين دي‬
‫دالم هاتـى ‪ --‬بـيك سـمفـي‬
‫ميﭼـري وهـي سودار‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪43‬‬
‫هـديـف ڠـون ماتـى لـم جارو هللا ‪--‬‬ ‫ُ‬
‫َـا‬
‫ِّـــــي‬ ‫َـر‬
‫ُن‬ ‫ســنـاڠ ڠـون سوسه هللا ك‬
‫ُورو ڠون‬ ‫إيبادة بـيسُڠـݢـوه ا‬
‫ْكـيـه هـي‬ ‫ݒـن‬ ‫مالـم ‪َ --‬‬
‫تـولـوڠ‬ ‫يـڠ‬ ‫راكـن‬
‫ݢـاتـا‬
‫جن‬ ‫نـفيجيد‬ ‫هللا‬
‫دي‬ ‫‪--‬‬ ‫دڠـون إنــسان‬
‫عــالــم‬ ‫دالــم‬
‫َــــاَ‬
‫ن‬ ‫َـاف‬ ‫ِّــــي‬
‫دن‬ ‫ُ‬
‫مݒـمـبـه‬ ‫أنـتـؤ‬
‫بن‬ ‫‪--‬‬ ‫كــــفـدا تـوهــــــــن‬
‫بـــنا‬‫بندوم عـالـم فوجو رّ‬
‫‪--‬‬ ‫بندوم ݢـتاݒو وجب تـاتوري‬
‫ِّّ هللا يـڠ إيـــــســا‬
‫كـفـدا رب‬
‫‪--‬‬ ‫شكـر كـي هللا أوبـينا ݢـبري‬
‫ِّّ سالما الما‬
‫تـوكل كـى رب‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪44‬‬
‫حـبـل من هللا بــيــنا‬
‫ْ ‪ --‬فوجـروه هبوڠـن‬ ‫تـــوَ‬
‫بـن‬ ‫َ‬
‫تـاُ‬
‫دڠـون َّ‬
‫ربـــــنـا‬
‫ّاس وهـى‬‫حبل من الن‬
‫أوركـن ‪ --‬فوجـروه هبوڠـن ڠـون‬
‫مانوسي‬
‫‪--‬‬ ‫هبوڠن ڠون هللا وهـى أو صحبة‬
‫ڠــون‬ ‫تـوها‬ ‫إيــبادة‬ ‫بـيلـى‬
‫مــودا‬
‫بـيــــنـا تـــراســـــا دالـم‬
‫ݢـيـــتـاݒـو‬ ‫‪--‬‬ ‫إيــــــبـادة‬
‫ميـهـات أوريڠ يڠ هينا‬
‫بـيجــروه‬ ‫هبوڠـن‬
‫سيسامـا إنـــســــان ‪ --‬ميݢاسيه‬
‫سايڠ هوديف لـم دونݒـا‬
‫بيك نـا لـم هاتـى‬
‫دڠكـي ڠون دنـدم ‪ --‬فـي ميعه‬
‫تـولن سلـه ڠـون لـوفـا‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪45‬‬
‫دلـم‬ ‫دي‬ ‫إعــتــقـيد‬ ‫بـيـتـا‬
‫بـاطن ڠون الهـي‬ ‫‪--‬‬ ‫هـــاتــي‬
‫مليك رّ‬
‫بـــنا‬
‫‪--‬‬ ‫بك هللا سيدرو تـاهداف هاتـي‬
‫بـي كيكاـي ذكـر دي دلـم داد‬
‫ليوات شعيرݒو كـامو‬
‫َام‬
‫إيـنوڠ ڠون أݢ‬ ‫‪--‬‬ ‫بـرفـسان‬
‫توها ڠون مودا‬
‫يڠ‬ ‫تـافوبوت‬ ‫ماري‬
‫َـاَ‬
‫يـا ســنـاڠ‬ ‫ريضا توهن ‪ --‬سُـف‬
‫دي أكـــي ماســا‬
‫شاعر يالطيف‬
‫يــــــاهللا‬
‫يــــــالــطـــيـــــــــــــف‬
‫نيــبــي بــي خــلــيـــص‬ ‫‪‬‬
‫هـاتـي لـم دادا‬
‫نـي فـيـتــتـاب دي دالـم‬
‫بـك بـوت‬ ‫‪‬‬ ‫طـاعــة‬
‫معـصية بـيك لـي مـݢـيسا‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪46‬‬
‫يــــــا هللا يــــــا‬
‫‪‬‬ ‫رحــــــــــــمــن‬
‫كــــأمــــفـــونــن يـڠ‬
‫كــــامــو فـيـنـــــتــــا‬
‫ســاڠـــة لــواه ݢــاســـيـــه‬
‫فـؤمفـون‬ ‫‪‬‬ ‫ســــايــڠ‬
‫يــــاتوهن دوسا دي هـمب‬
‫يـــــاتـوهن كـو نيـفــتـروه‬
‫دڠــــون‬ ‫‪‬‬ ‫حـاجــة‬
‫مـعــجـــزات نــــبـي‬
‫مـولــــيــا‬
‫َ ف‬
‫ِّـيــنـــتـو‬ ‫ُـوك‬
‫بـي تــيــــب‬
‫‪‬‬ ‫تـــــوبــــــة‬
‫دڠــــون بــــركــــة‬
‫بــــنــــدوم أولــــــيـــا‬
‫نـي فـيـݢــادوه فڛـاكـيت‬
‫ُـجـوب بـيك‬
‫ع‬ ‫‪‬‬ ‫هــــاتـي‬
‫نـالـي سرتـا ڠـون ريـا‬
‫ني فيجـيــؤه درى إيـــري‬
‫فـڛاكيت‬ ‫‪‬‬ ‫هـــاتي‬
‫دڠــكـي كـامو بـيك لـي نـا‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪47‬‬
‫نـي فـيـݢــادوه صـفـية‬
‫بــي‬ ‫‪‬‬ ‫تـيـكــابــو‬
‫نـيفـهنـﭼـو دوم صفـيـة شيــطـان‬
‫نـي فـيجيـؤه درى بـروك سڠك‬
‫ُ‬
‫ُـسْن‬
‫نـبري كـي هـمب سـابـي ح‬ ‫‪‬‬
‫ّن‬
‫ظ‬
‫نـي فـيـݢــادوه فڛـاكيـت‬
‫كـامو يـڠ‬ ‫‪‬‬ ‫بــاطـن‬
‫ظـالـم نـي أمـفـون سيݢــرا‬
‫بـي نـيـفـݢـلــيه أڠـݢـوتـا‬
‫كـاهبيه‬ ‫‪‬‬ ‫تـوجـوه‬
‫ْـبوه بـنـــدوم ڠـون‬ ‫تـيـ‬
‫دوســــا‬
‫ْ‬
‫بـن‬‫أومفـام تـوبـوه ميـسي َ‬
‫هاتـي دي‬ ‫‪‬‬ ‫َـــيْ‬
‫َـاف‬
‫ك‬
‫هـــكــــودا‬ ‫نــْ‬‫دالــم ميسي َ‬
‫ن ݢليـه هـاتـي دي‬ ‫هـاَ‬
‫ميــݒـو َ‬
‫تــنــتــي‬ ‫‪‬‬ ‫دلـم‬
‫َـــاسَ‬
‫ِّــــن‬‫كـــافـــي ݒـن أكـن ب‬
‫سيݢـهلـوم مياليـي لـم الؤت دلـم‬
‫مـــــاْ‬
‫ن‬ ‫جـــݢـــا فـيدوَ‬ ‫‪‬‬
‫َهـي نـهـــكــــودا‬
‫و‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪48‬‬
‫ْبوڠ‬ ‫سَـم‬ ‫ُـوتـوه‬ ‫ف‬ ‫يـڠ‬ ‫فيفـي‬
‫منـتـوڠ‬ ‫يـوه َ‬ ‫‪‬‬ ‫ْ‬
‫َـڠ‬
‫ِّيـج‬ ‫بـير‬
‫مـݢَـا‬
‫ِّـيـنـيه درَ‬ ‫جِّـيـدوڠ ب‬
‫هـيْ‬‫َـيْ َ‬ ‫ْـف‬
‫تـم‬‫نـابـوﭼـو َ‬ ‫ديـفت‬
‫ْــفى‬ ‫بـيك سَــم‬ ‫‪‬‬ ‫َـــن‬
‫ْ‬ ‫َك‬
‫ر‬
‫يـــا‬ ‫ْ لـم الَؤت ر‬
‫َاَ‬ ‫َم‬‫َـــار‬ ‫ك‬
‫كـي‬ ‫إيـمـان‬ ‫اليـي‬ ‫كـي‬ ‫إسالم‬
‫َـن‬
‫ْ‬ ‫توحيد هـي رك‬ ‫‪‬‬ ‫َـاڠ‬ ‫ِّــي‬
‫ت‬
‫َــا‬‫ُـونﭼ‬‫بـڠ ف‬ ‫كـي َالَ‬
‫ُـــون لـيــبلـه كـي تــالــو‬ ‫ُك‬
‫ر‬
‫َا‬ ‫صيــفـة ُ‬
‫دو‬ ‫‪‬‬ ‫سَــــائــوه‬
‫فـلـوه كــي بــــاوت رودا‬
‫ْ دورو‬ ‫َـن‬ ‫ْ وهـي رك‬ ‫َت‬ ‫ْ إ‬
‫ِّيـڠ‬ ‫َت‬‫ِّيـڠ‬
‫بـي إ‬
‫سيݢـوهلوم سـمفـو أجاي دي‬ ‫‪‬‬
‫ݢاتـا‬
‫َـيْ ف‬
‫ِّيه‬ ‫َاف‬‫ه ك‬‫َْ‬
‫أوه تـروه فـريـنـتـ‬
‫كـيـديـه‬ ‫‪‬‬ ‫ْـوو‬ ‫جِّـي‬
‫أونـڠـݢـرو يـڠ كــكل بـــــاق‬
‫َل تـاݒو‬ ‫َـيْ بـورك بـيك‬ ‫َـاف‬‫ميـݒو ك‬
‫َـن‬
‫ْ‬ ‫َك‬‫بـيك هارف ر‬ ‫‪‬‬ ‫تـان‬
‫سَـمـفـو بك راجا‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪49‬‬
‫يـڠ‬ ‫َ‬
‫ْب‬ ‫َ‬
‫هـم‬ ‫ݢيفـريـه‬ ‫َج‬
‫َـا‬ ‫ر‬ ‫دي‬
‫يـڠ لـي‬ ‫‪‬‬ ‫طـاعـة‬
‫لــم‬ ‫ِّيـــنـو‬‫س‬ ‫عــــبـادة‬
‫دونـــــݒـا‬
‫ْ‬ ‫د َ‬
‫الـم‬ ‫هــاتـي َ‬ ‫َ‬
‫ـــلــــصْ َ‬ ‫ْ‬
‫ِّخ‬
‫بـي إ‬
‫َــݞ َ‬
‫نـا‬ ‫يـ‬ ‫‪‬‬ ‫َـادة‬ ‫ِّــــب‬
‫ع‬
‫يـڠ‬ ‫ِّيـــضا‬
‫ر‬ ‫ْ‬
‫َف‬‫هـــار‬ ‫َ‬
‫تــَ‬
‫َاسَــــا‬‫ُــو‬
‫ك‬

‫َـا‬ ‫ْـن‬
‫لـي‬‫َـَ‬‫ع‬ ‫َـح‬
‫ْ‬ ‫ْـت‬ ‫اف‬ ‫َّ‬
‫هـــم‬ ‫للـُ‬‫َ ّ‬
‫ا‬
‫ْ‬ ‫َـا م‬
‫ِّن‬ ‫ْـن‬ ‫َـَ‬
‫لـي‬ ‫ْ ع‬ ‫َ ْ‬
‫انـشُر‬ ‫َـكَ و‬ ‫َـت‬ ‫ْـم‬ ‫حِّـك‬
‫َ‬
‫َــــم‬ ‫َر‬
‫ْح‬ ‫َ‬
‫يـاا‬ ‫ِّـكَ‬
‫َـت‬ ‫َح‬
‫ْـم‬ ‫ر‬ ‫َآئ‬
‫ِّـنِّ‬ ‫َـز‬
‫خ‬
‫َ‬
‫ْـن‬‫ِّـي‬‫َّحِّــم‬‫الـر‬
‫يـــا‬ ‫هللا‬ ‫يـــا‬
‫رحـــــــــــــــمــن‬
‫نـور العرفان نـبرى كـهـمـبـا‬
‫نـبري هاتى كـامو بـفـي ڠيـه‬
‫ْ أݢـاَ‬
‫مـا‬ ‫الن‬ ‫ََ‬ ‫سوفـاي بديـه ج‬
‫ْ كـامو يـڠ صيحت‬ ‫َـل‬
‫َـق‬
‫نـبري ع‬
‫توفات سالـه دان بـينا‬ ‫جيد كـامو ُ‬
‫عـلـم‬ ‫كـامـو‬ ‫كـي‬ ‫نـبري‬
‫ُ‬ ‫ِّ ْ‬
‫ـلـم‬ ‫ع‬ ‫ِّـــي‬
‫دن‬‫َلــــُ‬
‫الـــــى نـبري كـهــــمــب‬ ‫َ ِّ‬
‫و‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪50‬‬
‫نـبري إعـتـقيد كـامو بـي سوﭼـي‬
‫إعـتـقيد نبي نبري كـهـمب‬
‫نـبري‬ ‫فلوه‬ ‫لـموڠ‬ ‫إعـتـقيد‬
‫َْ‬
‫ن‬ ‫َُ‬
‫تـور‬ ‫ْ أ‬‫َـن‬‫مـن‬ ‫بـيفـهـم‬
‫َـا‬ ‫بــن‬‫ََّ‬
‫ِّي ر‬‫تـور‬‫ُ‬
‫ْ ݢـي فݢَـاه‬ ‫َـن‬‫بندوم عـلـمـاء مـن‬
‫َـر‬
‫ِّي‬ ‫َشْع‬
‫ـة فـهـام ا‬‫َّ ْ‬
‫ُ السُّن‬‫هل‬‫َْ‬
‫يـڠ أ‬
‫إعـتـقيد لـموڠ فلوه مرنو بـݢـه‬
‫ََ‬
‫هـبِّ‬ ‫ه َلـݢـي و‬ ‫َايَ بـيـك سَ َ‬
‫الـْ‬ ‫سُف‬

‫۩ شاعر مالئـكـة سيـفلـوه ۩‬

‫َــــو َم لَـ ُه ْم‬


‫ب َو َالن ْ‬ ‫ـر َ‬
‫ش ْ‬‫َالأ َ َكـ َل َال ُ‬ ‫ب َوأ ُ ْم‬‫ــال أ َ ٍّ‬
‫ِي ِب َ‬ ‫َو ْالـ َمـلَ ُك الاـذ ْ‬
‫ِمــيْــ َكـا ُل إِ ْس َ‬
‫ــــرا ِفـ ْي ُل‬ ‫ْـريْــ ُل‬ ‫صيْـ ُل َع ْش ٍّر ِم ْن ُه ْم ِجب ِ‬ ‫تَـ ْف ِ‬
‫ْ‬
‫ـــــــز َرائِــيْـ ُل‬ ‫ِع‬
‫َعـ ِتـيْد َما ِلك َو ِرض َْو ُ‬
‫ان‬ ‫ــر نَــ ِكــيْــر َو َر ِقـــيْـب َو َكـذَا‬ ‫ُمـ ْنـ َك ْ‬
‫احتِذَى‬ ‫ْ‬
‫‪Malaikat siploeh hai ado beuh beuna taturi‬‬
‫‪Hana meu-aneuk hana meu-ayah hana meu-ummi‬‬
‫‪Hana seumajoeh hana geujeip ie wahe oe rakan‬‬
‫‪Bandum geupubut peu yang geusuruh hana bantahan‬‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪51‬‬
Phoen that Jibrail yang peutroeh wahyu perintah Tuhan
Bak Nabi dan Rasul kalam Allah neujak sampaikan
Dua Mikail yang peutroen ujeun uro ngon malam
Sebagai rahmat serta manfaat bagi kehidupan

Keu-lhe Israfil yang meniup sangkakala


Nyan keuh tugas malaikat Israfil oh akhe donya
Tema yang kepheut malaikat ‘Izrail yang tarek nyawoeng
Agam ngon inong tuha ngon muda bandum semua

Oh bantroeh ajai hanjeut peu-awai hanjeut peu-akhe


Nyawoeng geu-peucre geucok kembali oleh Yang Kuasa
Beuna taharap kepada Allah mate lam iman
Beuna talake husnul khatiimah kepada Tuhan

Limoeng ngon keu-nam Munkar dan Nakiir suei lam kubu


Geujak teumanyoeng nibak geutanyo siapa Tuhanmu
Yang na meu-iman geu jaweub bagah Allah Tuhanku
Yang tan meu-iman hanjeut geujaweub siksa lam kubu

Tujoeh delapan Raqib dan ‘Atid yang meu-catatan


Baik ngon jahat bandum geucatat inong ngon agam
Peu yang ta pubut peutanggung jaweub kepada Tuhan
Hana yang luput rayeuk ngon ubeut na lam catatan

Sikureung Malik perintah Khaliq jaga neraka


Han tajeut tilik langsung geutarek dalam neraka
Siploeh Ridhwan perintah Tuhan bak pintoe syurga
Dengon senyuman geu-persilakan tamong segera

Siploeh malaikat wajib ta iman wahe saudara


Lain nibak nyan jumlah awak nyan luar biasa
Beuna ta pateh bandum malaikat lheu-that hai akhi
Hanso ek bileung hana-so tudum melainkan Rabbi

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


52
‫۞ صلوت فنجاؤه دري مار بـهـيـا‬
‫دان فݒاكيت ۞‬

‫َ‬ ‫ــاء ْ‬
‫الـح‬ ‫ِّ‬ ‫ب‬‫ََ‬ ‫َّ ْ‬
‫الـو‬ ‫َــر‬
‫ح‬ ‫ْـــسَـــ‬‫ِّـخَـم‬
‫ب‬
‫ْـف‬
‫ِّـــئْ‬ ‫ُط‬
‫أ‬ ‫ٍ‬
‫ة‬
‫هــا‬‫ِّــــَ‬‫ب‬
‫َـا‬ ‫ْـه‬
‫ِّــــم‬ ‫َـــي‬ ‫َاْ‬
‫بــن‬ ‫و‬ ‫َـف‬
‫َـى‬ ‫ْـط‬‫ُـص‬‫َْلـم‬
‫ا‬
‫َـ‬ ‫َـــاط‬
‫ِّــــــــم‬ ‫َ ف‬‫مع‬ ‫َــى‬
‫تـض‬ ‫ُـرَ‬ ‫َ ْ‬
‫الـم‬ ‫و‬
‫كـنـ‬ ‫َـامـو بـيك‬ ‫ك‬ ‫َ ْ‬
‫ـة‬‫بـرك‬ ‫دڠـون‬
‫َــا‬ ‫بـاَ‬
‫هــــي‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫يـڠ‬‫َ‬ ‫ُوريڠ‬ ‫أ‬
‫ْ‬
‫ِّين سَڠ‬
‫ُـس‬ ‫ْ ڠـون ح‬
‫َـسَن‬
‫ح‬ ‫ْـمـوڠ‬ ‫ِّـي‬‫ل‬
‫ِّـيْ‬
‫نـب‬ ‫َ‬
‫د‬‫َّـْ‬
‫َــــم‬ ‫مـح‬ ‫ُ‬
‫َ ْ‬
‫ـة‬‫ِّــــم‬ ‫َــاط‬ ‫ف‬
‫ِّــي‬‫َـل‬ ‫ع‬
‫ْ ص‬
‫َـو‬
‫ْتِّ ال‬ ‫َـا م‬
‫ِّن‬ ‫َجِّـب‬
‫ْـن‬ ‫أ‬ ‫ْ‬
‫ْـن‬‫ِّــــي‬‫آم‬
‫َــ‬‫َْلـــن‬‫مـو‬‫يـاَ‬ ‫َ‬
‫ْ‬
‫ْـن‬‫ِّـــــي‬ ‫ا آم‬
‫ِّ‬ ‫ٍ سَــــي‬
‫ّ‬
‫ِّـد‬ ‫َّـد‬
‫َـــــم‬
‫مح‬‫ُ‬ ‫َـا‬‫َـــم‬ ‫ك‬
‫ْ‬
‫ِّـــيل‬‫َــــم‬ ‫ْ‬
‫الـج‬ ‫َ‬
‫ْـت‬‫َـب‬ ‫َج‬
‫أ‬
‫َ‬
‫ْن‬ ‫ْسَـل‬
‫ِّـي‬ ‫ُـر‬‫الـم‬‫ْ‬
‫– ‪Dengon berekat ureung yang limoeng‬‬
‫‪Kamo bhek keunong marabahaya‬‬
‫– ‪Nabi Muhammad Fathimah ‘Ali‬‬
‫‪Hasan dan Husein sang purnama‬‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪53‬‬
‫۩ صلواة نبي ۩‬
‫ـمـد صَّ‬
‫َلى هللاُ‬ ‫َ َّ‬
‫مح‬‫نــا ُ‬‫َِّ‬
‫لى سيِّد‬‫َـَ‬ ‫صَّ‬
‫َلى هللاُ ع‬
‫َسَّ‬
‫َلــم‬ ‫ِّ و‬
‫ليه‬ ‫َـَ‬
‫ع‬
‫ـمـد صَّ‬
‫َلى هللاُ‬ ‫َ َّ‬
‫مح‬‫نــا ُ‬‫َِّ‬
‫لى سيِّد‬‫َـَ‬ ‫صَّ‬
‫َلى هللاُ ع‬
‫َسَّ‬
‫َلــم‬ ‫ِّ و‬
‫ليه‬ ‫َـَ‬
‫ع‬
‫َّـد‬
‫ِّنـا مـحـم‬‫ِّــدَ‬
‫ّ‬
‫وعـلى آل سي‬
‫ِّ الـكــرم‬‫ِّــه‬
‫وعـلى أصـحـاب‬
‫َهلل أتيه نبي مـحـم‬
‫ّـد‬ ‫َ‬
‫يـاا‬
‫ة دان‬ ‫َـــــْ‬
‫ْـم‬‫َح‬
‫ة ر‬‫مـْ‬
‫َـاَ‬
‫نـيــت‬
‫سلـم‬
‫دي أتيه‬
‫واريـه دان صـحبة دان أتيه‬
‫ُّ‬
‫مة يـڠ إسلـم‬‫بـندوم أ‬
‫نـبري‬
‫َـاف‬
‫ْ‬ ‫كـكامو إيــمـان بـيـتـت‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪54‬‬
‫دالـم عـبـادة نـبري‬
‫بـتـيـݢــا‬
‫نـبري كـكامو سابـي لـم طاعـة‬
‫نـبري سلـمـة إيـمـان لـم دادا‬
‫نـبري بـيـمـاتـي كامو لـم‬
‫َـْ‬
‫ة‬ ‫مـاَلـم‬
‫ْ ج‬
‫ُـمـع‬ ‫رحـمـة َ‬
‫َاْ‬
‫ن‬ ‫مض‬‫ََ‬ ‫ُ‬
‫بـولين ر‬
‫نـبري جيد‬
‫راتيب أوه واتـي سوكريت لـم‬
‫كوبو بـجيد نـبري جوابن‬
‫دڠـون‬
‫َـم‬
‫ْ سـالويت بـيجـروه‬ ‫بـركـة َ‬
‫نـظ‬
‫ْـت‬
‫ِّـقـيـد كـــفـادا تـوهـان‬ ‫ِّع‬
‫إ‬
‫نـبري بـيـلـفاه كامو بك تيتـي‬
‫بـيساجن نبي جنجـوڠـان عـالـم‬
‫ِّي‬
‫نـبري كـكامو شرݢا يـڠ تيڠݢ‬
‫بـيساجن نبي جنجوڠـان عـالـم‬
‫َهللُ َ‬
‫يـا‬ ‫َ‬
‫يـا ا‬
‫َاحِّـيـم فـي أمفـــون كامـو هـمب‬
‫ر‬
‫َـالـــــيـم‬
‫يـڠ ظ‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪55‬‬
‫دوسا أياه‬
‫ڠون دوسا فوما نـي أمفون سموا‬
‫واهي يـا راحيم‬
‫ـمـد صَّ‬
‫َلى هللاُ‬ ‫َ َّ‬
‫مح‬ ‫َِّ‬
‫نــا ُ‬‫لى سيِّد‬ ‫َـَ‬ ‫صَّ‬
‫َلى هللاُ ع‬
‫َسَّ‬
‫َلــم‬ ‫ِّ و‬
‫لـيه‬ ‫َـَ‬‫ع‬
‫َبِّ‬‫َـا ر‬ ‫َ َّ‬
‫ـمـد ي‬ ‫مح‬ ‫َِّ‬
‫نــا ُ‬‫لى سيِّد‬ ‫َـَ‬ ‫صَّ‬
‫َلى هللاُ ع‬
‫ِّـم‪.‬‬
‫َسَل‬‫ِّ و‬
‫لـيه‬ ‫َـَ‬ ‫ِّى ع‬‫َل‬‫ص‬

‫۩ صلـــواة نــــبـي ۩‬
‫َّـــبِّــي صَّ‬
‫َلى هللاُ‬ ‫لى الـن‬ ‫َـَ‬ ‫صَّ‬
‫َلى هللاُ ع‬
‫َّسُـــــــول‬
‫ِّ‬ ‫لى الــر‬ ‫َـَ‬‫ع‬
‫َ َّ‬
‫ـمد‬ ‫مح‬ ‫َبِّـيبِّ َ‬
‫نـبِّـي ُ‬ ‫لى الح‬ ‫َـَ‬ ‫صَّ‬
‫َلى هللاُ ع‬
‫َّسُـول‬
‫ِّ‬ ‫ِّ الر‬‫َل‬ ‫َفـض‬‫أ‬
‫سيـدنـا عـمـر عـثـمـان‬
‫عـلي أبـو بـكـر صـحـبة‬
‫نـبـي‬
‫َْ‬
‫ل‬‫َسُو‬
‫يار‬‫ستي فاطمة بنت رسول َ‬
‫هللا جنجوڠن كامي‬
‫ْبِّ‬
‫َبــي‬
‫يـا ح‬ ‫َْلـن‬
‫َـا َ‬ ‫مـو‬ ‫يـا َ‬
‫َ‬
‫نـفـريـه كامو بك أولوى تـيـتي‬
‫تيتي هالوس لـݢـي تـجـام بيك‬
‫مسيريك تافك ݢاكي‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪56‬‬
‫ْ‬ ‫َ ّ‬
‫ِّـم‬
‫سل‬ ‫َّ‬
‫ِّى و‬
‫ل‬ ‫َّ ص‬
‫ُـــم‬ ‫للـــه‬‫َ َّ‬
‫ا‬
‫َّـْ‬
‫د‬ ‫َـم‬‫مـح‬‫يـا ُ‬ ‫َـا َ‬ ‫ْـن‬
‫ِّـم‬‫َسَّ‬
‫ل‬ ‫و‬
‫ْ‬
‫َن‬‫بكْ تيتي بسَاج‬ ‫بسالمة كامو َ‬
‫هـولى أّ‬
‫مـة‬ ‫َـڠـُ‬ ‫نبي ف‬
‫ِّيْ يڠ ليئن كانـي فلـيـه درو‬ ‫نـب‬‫َ‬
‫بكْ كامو نـفسي نـفسي‬ ‫نـوكـهن َ‬
‫يڠ نـا سايڠ نـيـبك واتـى ﭼان‬
‫ّـد نبي‬ ‫فاڠـهـولـى عـالـم مـحـم‬
‫َ اَّ‬
‫َِّل هللا كلـمـة‬ ‫َِّلـه‬
‫ََل إ‬
‫طـيـبـة بيكال تـامـاتى‬
‫سويڠ تـميكيـهن كلـمـه‬
‫طـيـبـة حسن الـخاتـمة عوه‬
‫واتـى ماتى‬
‫ّـبـة‬ ‫َِّل هللا كـلـمـة طـي‬ ‫َ اَّ‬‫َِّلـه‬
‫ََل إ‬
‫كـفـايـوڠ فـاݢـى‬
‫تـوتـوڠ بـاتـى بيكاه‬ ‫ُوروى ُ‬ ‫أ‬
‫هنﭼـو داره لـم جنتوڠ هاتـى‬
‫َـْ‬
‫ة‬ ‫ِّـــــم‬‫َـل‬ ‫َ اَّ‬
‫َِّل هللا ك‬ ‫َِّلـه‬
‫ََل إ‬
‫َـة‬ ‫ِّـــــب‬ ‫ّ‬‫َـي‬‫ط‬
‫ْلـى‬ ‫هــــــــــــو‬ ‫ْـُ‬ ‫َـڠ‬‫ف‬
‫ِّكـــــى‬ ‫ذ‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪57‬‬
‫َـْ‬
‫ة‬ ‫َـل‬
‫ِّـم‬ ‫سو يـڠ بـنـﭼـي ك‬
‫دْ‬
‫ه‬ ‫لـيَ‬ ‫ه ِّ‬ ‫َـاَ‬
‫تـْ‬ ‫َـه ف‬ ‫ّ‬‫َـي‬
‫ِّـب‬ ‫ط‬
‫ماتـى‬ ‫ْ َ‬ ‫َاف‬ ‫َاتـى ر‬ ‫و‬
‫َـْ‬
‫ة‬ ‫ِّـــــم‬ ‫َـل‬ ‫َ اَّ‬
‫َِّل هللا ك‬ ‫َِّلـه‬
‫ََل إ‬
‫ة كـي‬ ‫َـْ‬‫ِّـــــب‬ ‫َـي‬
‫ّ‬ ‫ط‬
‫هاتـى‬ ‫ْ َ‬ ‫بــــــــــات‬ ‫ُوَ‬‫أ‬
‫ڠـون‬ ‫تاكيـهـن‬ ‫هنجيد‬ ‫مݒو‬
‫ليده هللا هللا إيـڠـات لـم هاتـى‬
‫َ اَّ‬
‫َِّل‬ ‫َِّلـه‬
‫ََل إ‬
‫َـْ‬
‫ة‬ ‫ِّـــــب‬ ‫َـي‬
‫ّ‬ ‫ط‬ ‫َـْ‬
‫ة‬ ‫ِّـــــم‬ ‫َـل‬ ‫ك‬ ‫هللا‬
‫ِّـيْ شـــــــرݢـا‬ ‫ْـﭼ‬‫ُـن‬ ‫ݢ‬
‫يـوه منتوڠ‬
‫هديف تـفوجو هللا لـم مرقـبة أتيه‬
‫ّ‬
‫مصلى‬
‫َـْ‬
‫ة‬ ‫ِّـــــم‬ ‫َـل‬ ‫ك‬ ‫هللا‬ ‫اَّ‬
‫َِّل‬ ‫َِّلـه‬
‫َ‬ ‫إ‬ ‫ََل‬
‫ة كـي بـنـتـيـڠ هـمب‬ ‫َـْ‬‫ِّـــــب‬ ‫َـي‬
‫ّ‬ ‫ط‬
‫َـاَ‬
‫ن‬ ‫ْح‬
‫ْجو هللا سُب‬ ‫ُـو‬
‫تـف‬ ‫ْ َ‬ ‫تـادوڠ‬ ‫ْ َ‬ ‫دؤ‬‫تـاُ‬‫َ‬
‫ﭼـا‬ ‫َاَ‬‫تـب‬ ‫هللا سَـابـي َ‬
‫بـيـلـى‬
‫ْ سُوسَه‬ ‫بـت‬ ‫ُو‬
‫َْ‬ ‫ْ كـي هللا كـأ‬ ‫َـت‬‫يـڠ‬ ‫ِّْ‬
‫ْ إ‬ ‫ِّـر‬
‫ِّك‬‫مذ‬
‫دنـݒـا‬ ‫هديف لـم ُ‬ ‫ُ‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪58‬‬
‫مݒـولـي‬
‫ِّيـڠـوه‬ ‫ه س‬ ‫ْـسَْ‬ ‫ِّـي‬‫ُـوليه ݢـل‬ ‫ْ ف‬ ‫ِّـر‬ ‫ِّك‬
‫ذ‬
‫ْشَى‬‫مـح‬ ‫ْ َ‬‫داڠ‬‫َـَ‬ ‫َاه د‬
‫ِّيْ ف‬ ‫ُـو‬ ‫مت‬
‫َـْ‬
‫ة‬ ‫ِّـــــم‬ ‫َـل‬ ‫ك‬ ‫هللا‬ ‫اَّ‬
‫َِّل‬ ‫َِّلـه‬
‫َ‬ ‫إ‬ ‫ََل‬
‫ݢـنـﭼـي‬ ‫َـْ‬
‫ة‬ ‫ِّـــــب‬ ‫ّ‬‫َـي‬ ‫ط‬
‫َـا‬‫ِّـــي‬‫بـهـݢ‬ ‫َ‬
‫َهلل‬‫ا‬ ‫ُـوجِّـي‬ ‫مـم‬ ‫ْ‬
‫ِّـر‬‫ِّك‬
‫مذ‬ ‫دْ‬
‫ه‬ ‫َْ‬
‫لي‬ ‫ِّ‬
‫َ‬
‫ْڽ‬‫َـت‬‫ْـم‬ ‫ِّـع‬‫د هلل أتيه ن‬ ‫ْـُ‬‫َـم‬‫َْلـح‬ ‫ا‬
‫لـم‬ ‫هـديـف‬
‫رزق‬ ‫بـيـتـابـه‬ ‫هاتـي‬ ‫ذكـر‬
‫َـا‬‫ْـت‬ ‫ْ مـ‬
‫ِّي‬ ‫َـأ‬‫تـج‬ ‫بـكْ َ‬‫مـوده َ‬
‫ݢـيـفـديـه‬
‫ْـتـو‬ ‫ِّـن‬
‫ف‬ ‫هللا‬ ‫لـي‬ ‫نـبري‬ ‫جالن‬
‫َى‬‫ْو‬‫تـق‬ ‫ْريـڠ َ‬ ‫ُو‬‫ه كـأ‬ ‫هـْ‬‫ݢـيـفـَ‬
‫َـْ‬
‫ة‬ ‫ِّـــــم‬ ‫َـل‬ ‫ك‬ ‫هللا‬ ‫اَّ‬
‫َِّل‬ ‫َِّلـه‬
‫َ‬ ‫إ‬ ‫ََل‬
‫ْ‬ ‫َ‬
‫ـــالم‬ ‫َ‬
‫ك‬ ‫َـْ‬
‫ة‬ ‫ِّـــــب‬ ‫ّ‬‫َـي‬ ‫ط‬
‫مــــولـــــــيـا‬ ‫ُ‬
‫َهلل‬‫ُـوڠ ا‬ ‫َݢ‬‫ْ فـيـأ‬ ‫ِّـر‬ ‫ْـب‬‫تـك‬ ‫ه بـرَ‬ ‫دْ‬‫َْ‬
‫ِّـي‬ ‫ل‬
‫ﭼـا‬‫َاَ‬ ‫تـب‬ ‫ْ سَابـي َ‬ ‫َـر‬‫ْـب‬‫َك‬‫َهللُ ا‬
‫ا‬
‫َ اَّ‬
‫َِّل هللا‬ ‫َِّلـه‬
‫ََل إ‬
‫َــــت‬
‫ْ‬ ‫ة سَــــاڠ‬ ‫َـْ‬ ‫ِّـــــم‬ ‫َـل‬‫فـوت ك‬
‫َـــا‬ ‫ْــــــت‬ ‫ݢـيﭼــــــن‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪59‬‬
‫بـيـتـاتـيـم‬
‫ْ‬
‫َات‬‫بـر‬ ‫ݒن‬ ‫كلمة‬ ‫فوت‬ ‫بـاﭼـا‬
‫َ‬
‫هـل‬‫َـَ‬ ‫َن‬
‫ْ دڠون ف‬ ‫َـاڠ‬
‫ْب‬‫ِّـم‬
‫ت‬
‫‪Dari Samurah Ibnu Jundub r.a, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :‬‬

‫بـع‪:‬‬ ‫َر‬
‫َْ‬ ‫الى ا‬‫َ َ‬‫تع‬‫ِّلىَ هللاِّ َ‬
‫ِّ ا‬ ‫ََالم‬
‫الك‬‫ُّ ْ‬ ‫َح‬
‫َب‬ ‫أ‬
‫ه اَّ‬
‫ِّال‬ ‫ِّلـَ‬‫ََال ا‬
‫د هللِّ‪ ,‬و‬ ‫ُْ‬
‫َم‬ ‫َ ْ‬
‫الـح‬ ‫َاَ‬
‫ن هللاِّ‪ ,‬و‬ ‫ْح‬
‫سُب‬
‫َّ‬
‫ِّـن‬ ‫َّ‬
‫ِّـه‬
‫ي‬ ‫َ ب‬
‫ِّـأ‬ ‫ُّك‬
‫يـضر‬ ‫ُ‪َ ,‬الَ‬ ‫َر‬ ‫َك‬
‫ْب‬ ‫َهللاُ ا‬‫هللا‪ ,‬و‬
‫ْت‬
‫َ‪.‬‬ ‫بـَ‬
‫دأ‬ ‫َ‬
‫‪Ucapan yang paling disukai oleh Allah Swt ada empat kalimat,‬‬ ‫‪yaitu: Mahasuci Allah, segala puji‬‬
‫‪bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah Mahabesar. Tidak‬‬
‫‪membahayakan-mu dengan yang manapun diantaranya kamu memulainya.‬‬

‫ها‬ ‫َ َ‬
‫الـَ‬ ‫ْ ق‬
‫َن‬‫َـم‬ ‫َــن‬
‫ِّيْ ف‬ ‫ِّالَّ هللاُ ح‬
‫َـص‬ ‫ه ا‬ ‫َال اَ‬
‫ِّلـَ‬
‫َـن‬
‫ِّيْ‬ ‫َ ح‬
‫َـص‬ ‫َـل‬
‫دخ‬‫ْ َ‬ ‫ََ‬
‫من‬‫ِّي و‬ ‫َــن‬ ‫َـص‬ ‫َ ح‬ ‫َل‬ ‫َ‬
‫دخ‬
‫ِّـــــيْ‪.‬‬
‫ذاب‬ ‫َـَ‬ ‫ْ ع‬ ‫َ م‬
‫ِّن‬ ‫مـن‬‫ََ‬
‫أ‬

‫بســــــــــــــــــــــــــم هللا‬
‫الـرحــــــمـن الـرحــــــيم‬
‫ًا‬ ‫ْـر‬ ‫بـح‬ ‫ِّ َ‬ ‫َاج‬ ‫ْـر‬ ‫ِّع‬‫الـم‬ ‫ْ‬ ‫لـَ‬
‫ة‬ ‫َْ‬‫ُ َلي‬ ‫َْ‬
‫يت‬ ‫َا‬‫ر‬
‫لى‬ ‫ََ‬‫الى‪ ,‬وع‬ ‫َ َ‬‫تع‬‫ِّالَّ هللاُ َ‬
‫ه ا‬‫َُ‬‫دار‬‫َْ‬ ‫ُ م‬
‫ِّق‬ ‫َْ‬
‫لـم‬ ‫يـع‬‫الََ‬
‫ْر‬
‫ِّ‬ ‫َّـي‬‫ِّ الط‬ ‫َة‬
‫ْر‬‫ُـو‬‫لى ص‬ ‫ََ‬ ‫لـك ع‬ ‫مَ‬‫ِّ َ‬‫ِّـــه‬‫ِّـئ‬‫شَاط‬
‫َاَ‬
‫ل‬ ‫َا ق‬ ‫ِّذ‬
‫ٍ‪ ,‬ا‬ ‫َاح‬ ‫َ ج‬
‫َن‬ ‫َْلـف‬ ‫ن ا‬‫ُـوَ‬ ‫ْـع‬‫ه سَب‬ ‫ََلـُ‬‫و‬
‫ْ‬
‫ِّن‬‫م‬ ‫َ‬ ‫َّك‬
‫َــر‬ ‫تـح‬ ‫هللاِّ َ‬ ‫َـاَ‬
‫ن‬ ‫ْح‬‫سُب‬ ‫ُْ‬
‫د‬ ‫َب‬
‫الع‬
‫َ‬
‫بسَط‬ ‫ُْ‬
‫دهللِّ َ‬‫َـم‬‫الح‬‫َ ْ‬‫ل و‬ ‫َاَ‬ ‫َا ق‬ ‫ِّذ‬
‫ِّ‪ ,‬وا‬ ‫َـان‬
‫ِّـه‬ ‫مك‬‫َ‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪60‬‬
َّ‫ِّال‬
‫ه ا‬ َ‫ََال ا‬
َ‫ِّلـ‬ ‫ل و‬ َ‫َا‬ ‫َا ق‬ ‫َا‬
‫ِّذ‬ ‫ و‬,‫ه‬ ُ‫َـ‬ ‫َـت‬ ‫ْـن‬
‫ِّح‬ ‫َج‬‫ا‬
َ‫َـع‬ ‫َو‬
‫ْق‬ ‫ُ ا‬ ‫َـر‬ ‫ْـب‬‫َك‬ ‫َهللاُ أ‬
‫ل و‬َ‫َا‬‫َا ق‬ ‫َا‬
‫ِّذ‬ ‫ و‬,َ ‫َار‬ ‫هللاُ ط‬
َ‫َا‬
‫ل‬ ‫َا ق‬ ‫َا‬
‫ِّذ‬ ‫ و‬,ِّ ‫ْر‬‫َح‬ ْ
‫الب‬ ‫ِّى‬
‫ه ف‬ ُ‫ْـسَـ‬ ‫نــف‬ َ
ّ‫ِّـى‬
ِّ ‫َـل‬‫الـع‬ْ ِّ‫ِّاهلل‬ ‫ِّالَّ ب‬‫ة ا‬ ‫ُـو‬
ََّ ‫َالَق‬‫ل و‬ َْ‫َـو‬ ‫َالَح‬
‫و‬
ُّ‫َـض‬ ‫ْـف‬‫َـن‬ ‫َـي‬ ‫ف‬ ‫ُج‬
ُ ‫يـخْـر‬ َ ‫ْـم‬
ِّ ‫َـظ‬
‫ِّي‬ ‫الـع‬ْ
ٍ‫َاح‬ ‫ّ ج‬
‫َن‬ ‫ُل‬
ِّ ‫ْ ك‬ ‫ُ م‬
‫ِّن‬ ‫ُـر‬ ‫ْـط‬‫َـق‬‫َـي‬ ‫ه ف‬ ُ‫َـ‬ ‫َــت‬ ‫ْن‬
‫ِّح‬ ‫َج‬‫ا‬
‫الى‬َ َ ‫تع‬َ ُ‫َ هللا‬
‫لـق‬ََ‫َخ‬ ‫ٍ ف‬ ‫َة‬‫ْـر‬‫َـط‬‫َ ق‬ ‫َْلـف‬ ‫ن ا‬َ‫ُـو‬ ‫ْع‬‫سَب‬
َْ
‫ن‬ ‫ُـو‬ ‫ّـح‬ ‫ُسَب‬ ‫َـي‬‫ًـا ف‬ ‫لــك‬ َ‫م‬
َ ٍ ‫َة‬‫ْـر‬‫َـط‬ ‫ّ ق‬ ‫ُل‬
ِّ ‫ْ ك‬ ‫ِّن‬
‫م‬
َ‫ُو‬
‫ن‬ ‫ْـف‬
‫ِّـر‬ ‫َـغ‬ ََ
‫يسْت‬ ‫و‬ َْ
‫ن‬ ‫لــو‬ ّ‫هـ‬
ُ‫ِّـ‬
‫ل‬ َ‫يـ‬ َُ‫و‬
ِّ
‫مة‬ َ‫َـا‬ ‫ِّـي‬‫الـق‬ْ ِّ ‫ْم‬‫يـو‬ َ‫هـا ا‬
َ ‫ِّلى‬ َ‫ِّـ‬ ‫َـائ‬
‫ِّـل‬ ‫لـق‬ ِّ
.
Artinya: “Pada malam Mi’raj saya melihat sebuah laut yang hanya Allah ta’aalaa sendiri yang
mengetahui kira-kira ukurannya. Ditepi laut itu terdapat satu Malaikat berbentuk burung,
mempunyai tujuh puluh sayap. Apa bila ada seorang hamba yang membaca : “Maha Suci Allah”,
maka Malaikat itu bergerak dari tempatnya, apabila dia membaca “Segala puji bagi Allah”, maka
Malaikat membuka sayabnya; apabila dia membaca; “Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah”, maka
Malaikat itu terbang; kalau dia membaca : “Dan Allah itu Maha besar”, maka Malaikat itu
menceburkan dirinya kedalam laut; kalau dia membaca : “Tidak ada daya dan kekuatan kecuali
dengan pertolomgan Allah Yang Maha tinggi dan Maha agung”, maka Malaikat itu keluar dari laut
serta mengibas kibaskan semua sayapnya sehingga bertetesanlah dari tiap tiap sayap itu tujuh
puluh ribu tetesan air; maka Allah ta’aalaa menciptakan tiap tiap tetesan air itu menjadi satu
Malaikat, maka semuanya bertasbih, bertahlil dan memohonkan ampunan untuk orang yang
membacanya sampai hari Qiyamat”.

:‫عـنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫َاس‬


‫عب‬ ‫إبن‬ ْ
‫َن‬ ‫ع‬
‫ُـم‬
ْ ‫َـان‬
‫ِّـك‬ ‫ْــي‬ ‫ِّب‬
‫ص‬ َ‫َـ‬
‫لى‬ ‫ع‬ ‫ْا‬
‫ُـو‬ ‫َـت‬
‫ِّـح‬ ‫ْـت‬‫إف‬
ُ‫ِّالَّ هللا‬
‫ا‬ َ‫َِّلـ‬
‫ه‬ ‫الَ إ‬ ‫َـة‬
ٍ ‫َـل‬
‫ِّـم‬ ‫ك‬ ‫ل‬‫َو‬
ََّ ‫أ‬
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
61
َّ‫ِّال‬
‫ه ا‬ َ‫ِّلـ‬ َ‫ْتِّ َال ا‬ ‫َو‬ ْ ‫د‬
‫الم‬ َْ ‫ْ ع‬
‫ِّن‬ ‫هـم‬ ُْ‫ُـو‬ ّ
‫ََلـق‬
‫ِّـن‬ ‫و‬
َ‫ِّلـ‬
‫ه‬ َ‫ِّ َال ا‬ ‫َـالَم‬
‫ِّه‬ ‫ل ك‬ ‫َو‬
َُّ ‫ن أ‬ َ‫َا‬ ‫ْ ك‬ ‫من‬َ ‫ن‬ ِّ‫َـ‬
َّ‫إ‬ ‫هللاُ ف‬
َّ
‫ثـم‬ ُ ُ‫ِّالَّ هللا‬
‫ه ا‬ َ‫ِّ َال ا‬
َ‫ِّلـ‬ ‫َـالَم‬
‫ِّه‬ ‫َخِّـر‬
‫ُ ك‬ ‫َأ‬‫ِّالَّ هللاُ و‬
‫ا‬
َ
‫ِّــــــــل‬ ‫ماسُــئ‬ َ ٍ ‫َـة‬ ‫َ سَـن‬ ‫َْلـف‬
‫َـاشَ أ‬ ‫ع‬
.ٍ‫َاحِّـد‬‫نبٍ و‬َْ
‫ْ ذ‬ ‫َن‬ ‫ع‬
Ajarkan pada anak-anakmu, pertama tama Lailahaillah. Dan tuntunlah mereka keteika akan
mati Lailahaillah. Maka sesungguhnya barang siapa yang pertama kalimatnya Lailahaillah dan
akhir katanya Lailahaillah. Kemudian ia hidup seribu tahun tidak akan ditanya satu dosapun.

َ
‫َـل‬ َ ‫ًا‬
‫دخ‬ ‫مخْـل‬
‫ِّـص‬ ُ ُ‫ِّالَّ هللا‬
‫ه ا‬ َ‫ل َال ا‬
َ‫ِّلـ‬ َ‫َا‬ ‫ْ ق‬
‫من‬َ
َْ
‫ل‬ ‫َسُـــو‬
‫يـار‬ َ ‫الـو‬ ُ َ َ
‫ ق‬,‫ـــــة‬ َّ
‫َــن‬ ْ
‫الـج‬
‫؟‬...‫هـا‬ ‫ْـالَص‬
َُ ‫َا إ‬
‫ِّخ‬ ‫َـم‬‫ ف‬,ِّ‫هللا‬
ُ‫َ هللا‬
‫َّم‬
‫َــر‬ َ ّ
‫ماح‬ ‫ل‬ ُ
‫ك‬ ْ
‫م‬ ‫ـ‬ ُ
‫ك‬ َ
‫ــز‬ ُ‫ج‬ْ
‫ـ‬ ‫ح‬َ
‫ـ‬ ‫ت‬ ْ
‫ن‬ َ
‫ل أ‬َ‫َا‬‫ق‬
ِّ
‫ُـم‬
ْ ‫ْـك‬ ‫لـي‬َ‫َـ‬‫ع‬
Barang siapa yang membaca Lailaha illallah dengan penuh ke ikhlasan, maka ia akan
masuk surga.”Para shahabat bertanya :”Ya Rasulullah, apa wujud keikhlasannya..? “ beliau
menjawab” Kalimat La Ilaha illallah tersebut dapat mencegah kalian dari segala sesuatu yang
diharamkan oleh Allah kepada kalian. “(HR Al-Khatib)

‫ْم‬
ِّ ‫َظ‬
‫ِّي‬ ‫ن هللاِّ الع‬َ‫َا‬‫ْح‬‫ِّ سُب‬ ‫ْد‬
‫ِّه‬ ‫َـم‬ ‫َب‬
‫ِّـح‬ ‫ن هللاِّ و‬ َ‫سبحا‬
٧٠ ...
‫ْم‬‫َحِّي‬ ‫يـار‬ َ ِّ‫ن هللا‬َ‫َا‬‫ْح‬‫ْ سُب‬‫َن‬‫ْـم‬‫َح‬‫يـار‬ َ ِّ‫ن هللا‬َ‫َا‬
‫ْح‬‫سُب‬
٧٠...
َ‫َا‬
ِّ‫ن هللا‬ ‫ْح‬‫ُ سُب‬ ‫َّــح‬ ‫َـــت‬ ‫يـاف‬ َ‫َا‬
َ ِّ‫ن هللا‬ ‫ْح‬‫سُب‬
٧٠... ْ ‫َّق‬
‫َز‬‫يـار‬َ
‫ـ‬

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


62
‫بسْــــــــــــــــــــــــــم هللا‬
‫ْم‬‫ّحــــــي‬ ‫ّح‬
‫ْــــــمـن الـر‬ ‫الـر‬
‫ُّ‬
‫َـق‬‫ُ الـح‬
‫ِّك‬ ‫َِّلَّ هللاُ الـم‬
‫َــل‬ ‫َ ا‬ ‫َلَ ا‬
‫ِّلـه‬
‫َ‬
‫ُــبٍـين‬ ‫الـم‬

‫ْـُ‬
‫د‬ ‫َع‬ ‫ُ ْ‬
‫الو‬ ‫َّ ِّ‬
‫ادق‬ ‫ُْ‬
‫ل هللاِّ الص‬ ‫َّسُو‬
‫َّـد الر‬ ‫َـم‬
‫مح‬‫ُ‬
‫ُ‬
‫ْن‬‫ِّـي‬ ‫ْ‬
‫االَم‬
‫نـرج‬
‫ُ‬ ‫َ هللاِّ َ‬
‫ِّن‬
‫َِّل هللاُ م‬
‫َ ا‬‫ِّلـه‬‫َلَ ا‬
‫ًا‬‫ُــفـــــر‬ ‫الـغ‬

‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬


‫‪63‬‬
‫ُْ‬
‫ل‬‫َّسُـو‬
‫َّـد الـر‬
‫َـم‬ ‫ُ‬
‫مح‬
‫نــا‬‫دَ‬
‫َــــْ‬ ‫ََلـــــُ‬
‫د ع‬ ‫ِّـُ‬
‫د و‬ ‫هللاِّ سَــي‬
‫ّ‬

‫َ هللاِّ َ‬
‫نـرج‬
‫ُ‬ ‫َِّلَّ هللاُ م‬
‫ِّن‬ ‫َ ا‬ ‫ِّلـه‬‫َلَ ا‬
‫ِّــيـق‬ ‫َّـوف‬
‫الـت‬

‫َب‬
‫ِّـيْ‬ ‫َا‬ ‫ْل‬
‫ِّ هللاِّ و‬ ‫َسُـو‬‫ِّ ر‬‫َـاه‬ ‫ِّـج‬
‫ب‬
‫يـق‬ ‫دْ‬‫ّـّ‬
‫ِّ‬ ‫ِّ‬
‫ِّنِّ الـص‬ ‫ْــر‬ ‫بــك‬ ‫َ‬
‫َاب‬ ‫َّـو‬ ‫ُ الـص‬ ‫نـرج‬ ‫َ هللاِّ َ‬ ‫َ اَلَّ هللاُ م‬
‫ِّن‬ ‫ََل ا‬
‫ِّلـه‬

‫ُ‬
‫بـن‬‫ُ اْ‬ ‫َـــر‬
‫ُـم‬‫َع‬ ‫ْل‬
‫ِّ هللاِّ و‬ ‫َسُـو‬ ‫َـاه‬
‫ِّ ر‬ ‫ِّـج‬
‫ب‬
‫َـاب‬ ‫َــــط‬‫خ‬
‫ِّحـسَان‬
‫ُ اَل‬‫نـرج‬‫َ هللاِّ َ‬ ‫َِّلَّ هللاِّ م‬
‫ِّن‬ ‫َ ا‬ ‫ََل ا‬
‫ِّلـه‬

‫ْل‬
‫ِّ هللاِّ‬ ‫َسُـو‬
‫ِّ ر‬ ‫َـاه‬ ‫ِّـج‬ ‫ب‬
‫َـــــفـاُ‬
‫ن‬ ‫ُ ع‬‫بـن‬ ‫ن اْ‬ ‫َـاُ‬‫ْــم‬ ‫ُـث‬ ‫َع‬
‫و‬
‫نـرج‬
‫ُ‬ ‫َ هللاِّ َ‬ ‫َِّلَّ هللاِّ م‬
‫ِّن‬ ‫َ ا‬‫ِّلـه‬‫َلَ ا‬
‫َــــاء‬ ‫ِّض‬
‫الـــر‬

‫َــل‬
‫ِّــيُّ‬ ‫َع‬ ‫ْل‬
‫ِّ هللاِّ و‬ ‫َسُـو‬ ‫َـاه‬
‫ِّ ر‬ ‫ِّـج‬
‫ب‬
‫َـــــــى‬ ‫َْ‬
‫تــض‬‫ُــر‬ ‫ْ‬
‫الـم‬
‫‪Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy‬‬
‫‪64‬‬
َ ِّ‫َ هللا‬
‫نـرج‬
ُ ‫َِّلَّ هللاُ م‬
‫ِّن‬ ‫َ ا‬ ‫َلَ ا‬
‫ِّلـه‬
‫ُــــول‬ ‫َـب‬‫الـق‬

‫َّـد‬
‫َـم‬
‫مح‬ ُ
ُْ
‫ل‬ ‫ْتِّ الر‬
‫َّسُـو‬ ‫َة ب‬
‫ِّن‬ ‫َاط‬
‫ِّم‬ ‫َف‬ ُْ
‫ل هللاِّ و‬‫َّسُـو‬
‫الر‬
Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang membaca pada pagi hari :

ُّ
‫َـق‬ ‫ْلـح‬‫ِّكُ ا‬
‫َــل‬ ْ ُ‫ِّالَّ هللا‬
‫الـم‬ ‫ه ا‬ ‫الَ ا‬
َ‫ِّلـ‬
َ
‫ِّن‬‫انـا م‬ً ‫م‬ََ‫ه أ‬ ُ‫ن َلـ‬ َ‫َا‬‫ُ ك‬ ‫ْن‬ ‫ُــب‬
‫ٍـي‬ ْ
‫الـم‬
‫ْـر‬
ِّ ‫َـب‬ ْ ِّ
‫الـق‬ ‫ْشَة‬
‫َح‬‫ْ و‬ ‫نـسًا م‬
‫ِّن‬ ُْ
‫َأ‬ ‫ِّ و‬‫ْـر‬‫َـق‬ ْ
‫الـف‬
‫َّـة‬
ِّ ‫َـن‬ ْ ُ
‫الج‬ ‫َاب‬ َْ
‫بـو‬ ‫ه أ‬ُ‫ْ َلـ‬ ‫َت‬ ‫ُـت‬
‫ِّـح‬ ‫َف‬
‫و‬
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin (tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah raja
yang haq dan yang menerangkan) maka akan merupakan jaminan aman dari kemiskinan, dan
akan menjadi kesenangan dalam kubur dan terbuka baginya pintu-pintu surga. (H.R. Al-Khatib,
Abu Na’im dan Ibnu Abdul Bar).

ُ ‫ِّر‬
‫َاف‬ ‫َْل‬
‫ِّعـت‬ ‫هـذا شــعــير أبي نـواس ( ا‬
)
ِّ‫ْس‬
‫دو‬َْ ‫ِّـر‬
‫لـف‬ ْ‫لـ‬ ‫ِّــي َلست‬
ِّ ُ َ‫أ‬
‫ِّلــه‬
‫َى‬ ‫َق‬
‫ْـو‬ ‫ََال ا‬‫و‬ * ً‫هـــــال‬َْ
‫ا‬
‫ْم‬
ِّ ‫َـحِّـي‬
‫الـج‬ْ ِّ ‫َــار‬ َ‫َـ‬
‫لى نـ‬ ‫ع‬

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


65
‫ْـف‬
‫ِّـر‬ ‫َاغ‬
‫ة و‬ً‫بــ‬َْ
‫تــو‬َ ‫ِّى‬
‫ْ ل‬ َ‫َــ‬
‫هـب‬ ‫ف‬
َّ‫َـإ‬
َ‫نـك‬ ‫ف‬ * ‫ْب‬
‫ِّـي‬ ‫نـــو‬ُُ
‫ذ‬
‫ْم‬
ِّ ‫َـظ‬
‫ِّـي‬ ْ ِّ‫نب‬
‫الـع‬ ْ‫ذ‬َّ‫ُ الـ‬ ‫َـاف‬
‫ِّـر‬ ‫غ‬
Ya Tuhanku, loen han patoet tamoeng Syuruga,
Menyoe neu toet, loen han ek theun dalam neuraka,
Teurimong taubat loen, neu peu ampon seugala dosa,
Kareuna droeneuh Maha Peungampon bandum hamba.

‫ِّــي‬ َ‫يــاا‬
‫ِّلــه‬ َ ‫ِّــي‬‫ِّلــه‬ َ‫ا‬
* ‫ِّــي‬ َ‫يــاا‬
‫ِّلــه‬ َ
َ‫ْـل‬ ‫َـب‬ ً‫بــ‬
‫ة ق‬ َْ
‫تـو‬ َ ‫ِّــى‬ َ‫ا‬
‫ِّلــه‬
ِّ‫َـات‬
‫َـم‬ ْ
‫الم‬
ُ‫َهلل‬
‫يــــا ا‬ َ ُ‫َهلل‬
‫يــــا ا‬ َ ُ‫َهلل‬‫ا‬
َ َ‫َهللُ ََل ا‬
‫ِّلــه‬ ‫ا‬ *
َّ‫ا‬
ُ‫َِّل هللا‬
Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, wahe Ya Rabbi,
Neubi loen taubat, Ya Tuhanku yoh gohlom mate,
Wahe Ya Allah, wahe Ya Allah, wahe Ya Allah,
Neubi loen mate, loen teumeng kheun Lailahailallah.

ِّ
‫داد‬َ‫ْــ‬ ‫َع‬
‫ُ ا‬ ‫ِّـثـل‬‫ِّــي م‬ ‫ْب‬‫نـو‬ ُُ
‫ذ‬
* َ‫مـــا‬
‫ل‬ َِّ
ّ‫الر‬
‫َـَالل‬
ِّ ْ ‫َا‬
‫الج‬ ‫يـاذ‬ ً‫بـ‬
َ ‫ة‬ َْ
‫تـو‬ َ ‫لــي‬ ِّ ْ
‫هـب‬ َ‫َـ‬‫ف‬
‫ْم‬
ٍ ‫يـو‬َ ّ‫ُل‬
ِّ ‫ِّـصٌّ ف‬
‫ِّى ك‬ ‫نــاق‬ َ ‫ِّي‬
‫ْر‬‫ُـم‬ ‫َع‬
‫و‬
َ
‫ْـف‬ ‫َـي‬
‫اءد ك‬ ِّ َ‫ِّـي ز‬‫نـب‬ َْ
‫َذ‬‫و‬ *
‫َـال‬
ِّ ‫ْـت‬
‫ِّـم‬ ‫اح‬
Dosa loen lheu, sie lheu anoe di bineh pasie,
Kareuna nyan teurimong taubat loen wahe Ya Rabbi,
Umu loen seu-maken kureung uroe ngon malam,
Dosa loen seumaken meutamah paki loen paban
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
66
ََ
َ‫تــك‬ ‫َـاص‬
‫ِّـي ا‬ ْ َ
‫الـع‬ ُ‫ْـ‬
‫دك‬ ‫َـب‬ ‫ِّــي ع‬ َ‫ا‬
‫ِّلــه‬
‫ِّــرا‬ ‫مــق‬ُ *
َ
‫َـــاك‬ ‫دع‬ ْ‫َــ‬
َ ‫د‬ ‫َق‬
‫ْبِّ و‬
‫نــو‬ُ‫ذ‬ُّ‫ِّـاالـ‬‫ب‬
َ َِّ
‫ذاك‬ ‫َ لـ‬‫نـت‬َْ
‫َـا‬‫ْ ف‬‫ِّـر‬‫ْـف‬
‫تـغ‬ َ ‫ن‬ ِّ َ
ْ‫ـإ‬ ‫ف‬
‫د‬‫ْـر‬
ُْ ‫تـط‬َ ‫ن‬ِّْ
‫َا‬ ‫و‬ * ‫هـــل‬ َْ
‫ا‬
َ
‫َاك‬ ‫ْا س‬
‫ِّـو‬ ‫ُـو‬‫ْج‬
‫نـر‬ َ ْ
‫َن‬‫َـم‬‫ف‬
Ya Tuhanku, hamba yang makshit katroeh teuka,
Loen mengaku lheu that salah loen pada yang Kuasa,
Yang loen lake neupeu ampoen loen Ya Hadharat,
Meunyoe Neutulak hana laen yang loen harap.

‫ِّي‬
‫لــ‬ ِّْ ‫ْـــــف‬
‫ِّــر‬ ‫َب‬
‫ِّّ اغ‬ ‫ر‬
* َ‫الـــــــ‬
َّ‫دي‬ ِّ َ
‫لـــو‬ َِّ
‫و‬
‫َـان‬
‫ِّـي‬ ََّ
‫بـــي‬ ‫َـم‬
‫َا ر‬ ‫َـا ك‬ ُ‫ْـ‬
‫هـم‬ ‫َـم‬ ‫َار‬
‫ْح‬ ‫و‬
‫َا‬
‫ْـر‬ ‫َغ‬
‫ِّـي‬ ‫ص‬
Neupeu ampoen loen, ibu bapak loen wahe Ya Allah,
Segala dosa gob-nyan bandua wahe Ya Allah,
Neu sayang keumak loen dan ayah loen wahe Ya Allah,
Laghee geu sayang keu uloen tuan wahe Ya Allah
Wirid Penjauh Bencana, Syech Nawawi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani (1430 H/1813 M )
Shalawat ini merupakan pujian atas sebahagian sifat-sifat Rasulullah Saw

َ‫َـ‬
‫ه‬ ‫َــط‬
‫ُّ ط‬ ‫ْ ق‬‫ِّـم‬ ‫َــــل‬ ‫َح‬
‫ْــت‬ ‫َلــم‬
‫ْ يـ‬
‫مـا‬ََ
‫و‬ ً‫بــــ‬
‫دا‬ ََ ‫ًــا أ‬‫لــــق‬َْ
‫مـط‬ُ
‫دى‬َ‫مـ‬َ ْ‫ِّـي‬
‫ـال ف‬ً ْ‫َص‬
‫َ ا‬ َ
‫ــائب‬ َ َ
‫تـــث‬
ِّ‫مـن‬ََّ
‫الــز‬
Nabi
hantom neu meulumpo malam uro seulama-lama
Meuseumengeup Nabi pih tan barang gajan sepanjang masa

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


67
‫مــا‬ََ ‫ْ و‬‫ُب‬
‫هــر‬ َ ْ
ْ‫تـ‬ ََ
‫لـم‬ ‫ُ ف‬‫َاب‬ َّ‫ه الـ‬
‫دو‬ ُْ
‫ِّن‬
‫م‬
ْ‫ِّي‬
‫دا ف‬ ً‫بــ‬ََ‫بــة ا‬ َُ
َ‫بـا‬ ‫ذ‬ ْ
‫َــت‬‫َـع‬
‫َق‬‫و‬
ِّ‫َـــــــسَن‬ ْ ِّ
‫الح‬ ‫جِّــــسْـم‬
‫ِّـه‬
Binatang
kleut hana jiplueng jimeutemeung ngon Maulana
Lalat nyamoek pih hantom roet ateuh tuboh yang tat mulia

‫ـــــام‬ َ
‫م‬ َ‫َـــأ‬
‫ِّ ك‬
‫ِّـــه‬
‫ــلــــف‬ْ َ‫ِّـخ‬‫ب‬
ٍ
‫َـــت‬
ْ ‫َــــت‬ ‫ثــــب‬ َ ‫يـــــة‬ َْ‫ُؤ‬‫ر‬
ُْ
‫ه‬‫ِّــن‬ ‫ْل‬
‫ِّ م‬ ‫بـــو‬ َ ُ
‫ثـــر‬ َْ
‫َى ا‬ ُ‫ََال‬
‫يـــر‬ ‫و‬
َ ‫َـ‬
ِّ‫ـلـــن‬ ‫ِّـــيْ ع‬
‫ف‬
Deuh neukalon keu ngon likoet meunan
patoet Nabi kita
Neu meuhadast beukas jih tan wajeb taulan ta percaya

ْ‫َـ‬
‫د‬ ‫ُ ق‬ ‫َـي‬
‫ْـن‬ ْ َ
‫الع‬ ‫َـم‬
‫ْ و‬ ‫يــن‬ ‫ه َلـم‬
َ ْ ُُ ْ َ
‫ـلـب‬‫َق‬‫و‬
َ
‫ن‬
‫ـ‬
َ‫ع‬
‫ـ‬
‫ـ‬
َ‫س‬
‫ـ‬
ْ
‫ت‬

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


68
َ
‫و‬
‫َال‬
ُ
‫ي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
َ
‫ر‬
‫ى‬

ِّ
‫ظ‬
‫ُّل‬
‫ـ‬
ُ
‫ه‬

ِّ
‫ف‬
‫ـ‬
ْ‫ي‬

‫ا‬
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
69
‫ل‬
َّ‫ش‬
‫م‬ْ
‫س‬
ُ
‫ذ‬
ْ
‫و‬

َ
‫ف‬
‫ـ‬
‫ـ‬
َ
‫ط‬
‫ـ‬
‫ن‬

Hate Nabi hantom teungeut yang na teupet dua mata


Meubayang tan dalam uro hereun lalo takalon rupa

‫ًا‬ َ َ
‫ـلــــت‬‫د ع‬ْ‫َــ‬
‫ه ق‬ ‫ْـــف‬
ُ‫َـا‬ ‫َـــت‬‫ك‬
َ‫ْـ‬
‫د‬ ‫ِّـن‬
‫ع‬ ‫ْا‬ َ َ
‫ـلـــسُو‬ ‫َا ج‬
‫ِّذ‬
‫ما ا‬ ‫َــو‬
ًْ ‫ق‬
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
70
‫ًا‬‫يـاذ‬َ ْ ‫ِّ ص‬
‫ِّــف‬ ‫دة‬َ‫َِّال‬ ْ
‫الـو‬
ِّ‫َـــن‬
‫َــــت‬‫ُخْـــت‬ ‫ِّـم‬
‫ب‬
Wate neuduk lam kawan lhee manyang bahoe di maulana
Watee wiladah hana meuligan kaleuh khatan youh masa na

ْ
‫ُن‬ ‫تــك‬َ‫ها‬ َ‫ْـ‬ ‫َظ‬
‫ْـف‬ ‫َاح‬ ‫َائ‬
‫ِّـصُ ف‬ ْ ِّ
‫الـخَـص‬ ‫ِّه‬
‫هـذ‬
‫ًا‬
‫ِّـن‬‫َم‬‫ا‬
ّ‫ْ شَــر‬
ِّ ‫ِّـن‬
‫م‬
‫َّاق‬
ٍ ‫َّسُـر‬
‫ٍ و‬ ‫نـار‬ َ
ْ ‫َّم‬
‫ِّن‬ ‫و‬
ِّ‫ِّــــــحــن‬ ‫م‬
Nyo keuh taulan sifeut Nabi wajeub turi
bandum gata
So yang hafai dum sifeut nyan tutoeng karam Tuhan peulara

َْ
‫ن‬‫ُـو‬ ‫ْـس‬
‫ِّك‬ ‫َـم‬ ‫ُسْـت‬
‫الـم‬ ‫َِّلـى هللاِّ ف‬
ْ ‫َـ‬ ‫َــا ا‬‫دع‬َ
‫ْـل‬
ٍ ‫َـب‬ ‫ِّـح‬
‫ن ب‬ َْ‫ُـو‬ ‫ْـس‬
‫ِّك‬ ‫َـم‬‫مسْـت‬ ُ ِّ
‫ِّـه‬
‫ب‬
‫ِّـم‬
ِّ ‫َـص‬‫ْـف‬‫مـن‬ُ ِّ
‫ْـر‬ ‫َـي‬‫غ‬
Nabi neuhoi bandum ummat neuyu mumat
nibak agama
So yang mumat nibak talo nyan putoeh pih-han selama-lama

ُْ‫تـس‬
ْ‫لك‬ ‫ََلـم‬
َ ْ َ‫َـا‬
‫ة و‬ ‫َّج‬
‫ُ الـن‬‫ْج‬‫تـر‬َ
ْ َ َ
‫ـة َلـم‬ ‫ْـن‬ ِّّ
‫ن السَّف‬
‫ِّـي‬ ‫إ‬ ‫هـا‬َ‫َـ‬ ‫مسَال‬
‫ِّـك‬ َ
‫ِّى‬ ‫َـاب‬
‫ِّس‬ ‫الـي‬ َ َ
ْ ‫ـلى‬ ‫ْـر‬
‫ِّي ع‬ ‫تـج‬َ
Bek taharap syuruga tinggi menyo tan
amal panena geubri
Miseu kapai diateuh buket leupah meusaket kenan teuka ie

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


71
ِّ ‫َـت‬
‫ِّـه‬ ْ َ
‫ـلـع‬ ‫ْ ط‬ ‫ِّن‬
‫م‬ َ‫بـ‬
‫دا‬ َ ُ ‫ْـح‬ ‫َلص‬
‫ُّـب‬ ‫ا‬
ِّ
‫ِّـه‬‫َت‬ ‫ْـر‬ ‫ْ و‬
‫َّف‬ ‫َـا م‬
‫ِّن‬ ‫دج‬َ ُ ‫ْـل‬ َّ َ
‫الـي‬ ‫و‬
َ ُ
‫ـال‬‫َّع‬
‫و‬ ‫َـض‬
‫ًْال‬ ‫ف‬ ‫ُّسَُال‬
‫الر‬ ‫َاق‬
َ ‫ف‬
ِّ
‫ِّـه‬ ‫ِّالَلـت‬
َ‫ِّـد‬‫ـال ل‬َ ُ َ‫ه‬
‫دى السُّب‬ َْ
‫أ‬
Subohlah nyata lahirnya Nabi sempurna malam sempurna Nabi

Tinggilah Rasul leubeh that manyang peutunyok jalan


tandanya Nabi

‫َْلـى‬ ‫مـو‬ َ ‫َم‬


ِّ ‫َـر‬
‫الــك‬ ْ ُ
‫ْـز‬ ‫َـن‬‫ك‬
‫مـم‬
ِّ َُ‫ْال‬
‫ِّى ا‬
‫هـاد‬ َ ‫َـم‬
ِّ ّ
‫ِّــع‬
‫الـن‬
ِّ
‫ِّـه‬‫َـت‬‫يـع‬ ‫لـشَر‬
ِّْ ِّ
ِّ‫َسَب‬ ْ
‫الح‬ ‫لى‬‫َع‬
َْ ‫أ‬ ِّ‫َّسَب‬
‫الن‬ ‫َى‬ ‫َز‬
‫ْك‬ ‫ا‬
ِّ
‫ِّـه‬‫مـت‬َ‫د‬ْ‫ِّيْ خِّـ‬‫َبِّ ف‬
‫َـر‬ ْ ُّ
‫الع‬ ‫ُـل‬‫ك‬
Geudoeng mulia panghule nikmat peutunyok ummat syari’at Nabi

Bersih that bangsa manyang derajat dum ureung arab


jak khadam Nabi

ُ
‫َر‬‫َج‬ ْ
‫الح‬ ‫َق‬
َ ‫نـط‬َ ُ ‫الشَّج‬
‫َـر‬ ِّ‫َت‬
‫سَع‬
ِّ
‫ِّـــه‬‫َت‬ ‫ِّـإشَــــار‬
ِّ ‫ُ ب‬‫َـر‬‫َـم‬ ْ َّ
‫الـق‬ ‫شُـق‬
‫َى‬‫َسْــر‬‫ـة ا‬ َ ‫ـل‬
َ ْ ‫تـى َلـي‬ ََ
‫ُ ا‬ ِّْ
‫يــل‬ ‫ْـر‬‫جِّـب‬
ِّ
‫ِّـــه‬ ‫َت‬‫ْر‬
‫َـض‬‫ِّـح‬
‫ه ل‬ُ‫َـا‬ َ ُّ
‫دع‬ ‫َّب‬‫َالـر‬ ‫و‬
Tundoeklah kaye meututoe bate beukahlah buleun isyarah Nabi

Jibrail teuka malam isra Tuhan hadharat yang meuhoi


Nabi

‫َـى‬
‫َـف‬‫ع‬ ُ‫َهللا‬
‫و‬ ‫َـا‬
‫َف‬‫الشَّر‬ َ‫نـا‬
‫ل‬ َ
ِّ
‫ِّــه‬
‫مـت‬ َُّ‫ْ ا‬ ‫َـا م‬
‫ِّن‬ َ
‫ـــلـف‬ َ‫َّـا س‬
‫َـم‬‫ع‬
Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy
72
َ‫د‬
‫نـا‬ ُ‫ِّــ‬
‫سَـي‬
ّ َ ُ
‫هـو‬ ‫نـا‬ َ‫د‬
ُ‫َّـ‬ ‫ُح‬
‫َـم‬ ‫َـم‬
‫ف‬
‫َُّلــــن‬
‫َـا‬ ‫ِّــز‬ ْ َ
‫ـالـع‬ ‫ف‬
ِّ
‫ِّـــه‬
‫بــت‬ َ‫َـا‬
‫يـج‬ِّْ
‫ِّْل‬
Capai mulia Allah neuampoen masa dile kon dum ummat Nabi

Nabi Muhammad panghule ummat mulia ummat


ijabah Nabi

Disusun Oleh Tgk Muhazar Farsy


73