Anda di halaman 1dari 30

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM
Ilmu
1 TEMA 1 1.2 Mendengar, mengecam dan mneyebut 1.2.6 Mendengar, memahami dan Pendidikan Moral
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, menyebut pelbagai ragam ayat Sejarah
KELUARGA perkataan, frasa dan ayat dengan dengan struktur binaan ayat Kemahiran Hidup
BERWAWASAN betul. yang betul dan tepat.
Nilai murni
Unit 1 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat Kasih sayang
TAJUK : Impian frasa dan ayat daripada pelbagai yang mengandungi perkataan Kerajinan
Keluarga . sumber dengan sebutan yang betul. berimbuhan pinjaman dalam Keberanian
bahan bacaan prosa dengan Hormat-menghormati
Cadangan Aktiviti: sebutan yang betul daripada Rasional
pelbagai sumber dan memahami
Bahagian A:m.s.2 perkataan yang dibaca. KBT
Bahagian B: Menjana idea
Cerita Naratif 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.6 Menulis teks puisi secara Kontekstual
Ulasan: m.s. 4 frasa dan ayat secara mekanis dengan mekanis dengan betul dan kemas Mengecam
betul dan kemas. Menghubungkait
Membuat gambaran
mental
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut dan memahami seni Kinestatik
dalam lagu melalui nyanyian secara kata lagu melalui nyanyian Interpersonal
didik hibur. sambil berlakon .

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata nama am tak hidup bukan
konteks. institusi abstrak dan penjodoh
bilangan mengikut konteks

1
dengan betul.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

2 KELUARGA 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan Ilmu
BERWAWASAN memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons terhadap TMK
arahan, soalan dan pesanan yang arahan berdasarkan ayat Muzik
Unit 2 didengar dengan betul. perintah mengikut intonasi Sastera
TAJUK : .Keluarga dengan betul. Keusahawanan
Kreatif
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Nilai murni
dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi pelbagai ragam Hormat-menghormati
Cadangan Aktiviti: intonasi yang betul. ayat secara mekanis Kesyukuran
Bahagian A: m.s 12 dengan lancar, sebutan yang Kerajinan
Bahagian B: jelas dan intonasi yang betul. Kesyukuran
m.s.5 (Keluarga Bertatasusila
Saya) 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan
frasa dan ayat secara mekanis dengan majmuk secara mekanis
Ulasan: m.s.11 betul dan kemas. dalam bentuk tulisan KBT
berangkai dengan betul dan Menghubungkait
kemas. Menganalisis
Mengecam
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan mengubahsuai Menjana idea
dalam lagu melalui nyanyian secara seni kata lagu secara berpandu Interprsonal
didik hibur. dan mempersembahkannya BCB- Bacaan Intensif
melalui nyanyian secara didik - Menulis
hibur. perenggan
Muzik
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan Kontekstual
golongan kata dengan betul mengikut kata nama khas hidup manusia Interpersonal
konteks. dengan nama panggilan atau
gelaran yang betul mengikut
konteks.

2
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
1.3.2 Mendengar, memahami dan
3 KELUARGA 1.3 Mendengar, memahami dan memberi memberikan respons secara Ilmu
BERWAWASAN respons terhadap sesuatu arahan, lisan terhadap ayat tanya yang Pendidikan Moral
soalan dan pesanan yang didengar mengandungi kata tanya dengan Bimbingan dan
Unit 3 dengan betul. betul. Kaunseling

TAJUK : Motivasi 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Nilai murni
keluarga . dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi pelbagai Kasih sayang
intonasi yang betul. ayat tunggal dan ayat majmuk Bekerjasama
berbilang subjek dan predikat
4 secara mekanis dengan KBT:
Cadangan Aktiviti: lancar, sebutan yang jelas dan Menjana idea
intonasi yang betul. Mengecam
Bahagian A:m.s. 20 Membuat gambaran
Bahagian B: 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami mental
m.s. 19 (Peristiwa) yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat daripada Menilai
Ulasan: m.s. 15 pelbagai bahan untuk memberi idea utama dan idea samping Menghubungkait
respons dengan betul. dalam pelbagai bahan bagi Interpersonal
membuat ramalan dengan tepat. KMD-meramal
BCB-Bacaan intensif
3.3 Membina dan menulis perkataaan 3.3.3 Membina dan menulis jawapan Kontekstual-
frasa dan ayat dengan betul.. pemahaman berdasarkan soalan mengaplikasikan
bertumpu dan bercapah secara Memindahkan
kritis dengan betul. maklumat

3.3.4 Membina kerangka dan menulis


karangan berbentuk naratif dan
imaginatif dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata kerja aktif transitif dan kata
konteks. kerja pasif mengikut konteks

3
dengan betul.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM
Ilmu
5 TEMA 2 1.3 Mendengar,memahami dan memberi 1.3.3 Mendengar,mwemahami dan Kesihatan
KESIHATAN DAN respons terhadap sesuatu arahan memberikan respons dengan Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN soalan dan pesanan yang didengar menyampaikan pelbagai Kepenggunaan
dengan betul. pesanan mengikut urutan.
Unit 4 : Bersih dan Nilai Murni
sihat . 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami Prihatin
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat daripada Rasional
pelbagai bahan untuk memberi pelbagai bahan untuk membuat Kasih sayang
respons dengan betul. keputusan dengan alasan yang Kebersihan fizikal dan
Cadangan Aktiviti: betul. mental

Bahagian A:m.s.29 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa 3.3.4 Membina kerangka dan menulis KBT
Bahagian B: dan ayat dengan betul. karangan berbentuk naratif dan KP-Interpersonal
m.s 27 (autobiografi) imeginatif dengan betul. KB-menyusun
Ulasan: m.s 25 mengikut
urutan
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan mengubah suai KB-membuat
dalam lagu melalui nyanyian secara seni kata lagu secara berpandu keputusan
didik hibur.. dan mempersembahkannya KB-mengkonsepsikan
melalui nyanyian secara didik idea
hibur. KB-Menjana idea
5.1 Memahami dan menggunakan KB-Mereka cipta
golongan kata dengan betul mengikut 5.1.4 Memahami dan menggunakan BCB-Bacaan intensif
konteks. kata kerja aktif transiitif dan kata Konstruktivisme-
kerja pasif mengikut konteks mengembangkan idea
dengan betul. Kontekstual-
mengaplikasikan

4
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara Ilmu
6 KESIHATAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan daripada pelbagai sumber Pendidikan Jasmani
DAN KEBERSIHAN permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang Matematik
daripada pelbagai sumber dalam sesuai dalam situasi formal secara Semangat
Unit 5 situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. kemasyarakatan
TAJUK : Aktif dan bertatasusila. Pendidikan Kesihatan
cergas .
05 & 06 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.3 Membaca dan memahami Nilai Murni
FEB yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat dan tersirat Hemah tinggi
2019 Cadangan Aktiviti: pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada pelbagai Kesederhanaan
(CUTI respons dengan betul. bahan untuk membuat ulasan Kebersihan fizikal dan
TAHUN Bahagian A: m.s. 33 dengan betul. mental
BARU Bahagian B: Rasional
CINA) m.s 35 (surat tidak 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda Kerjasama
rasmi) dengan ejaan yang tepat secara Kasih sayang
Ulasan: m.s 31 imlak.
KBT
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan KB, mengecam
menggunakan bahasa badan secara yang jelas dan intonasi yang betul KB-membuat
kreatif semasa bercerita secara didik serta menggunakan laras bahasa kesimpulan
hibur. yang sesuai semasa bercerita. KB-menaakul
. KP-interpersonal
KP-Verbal Linguistik
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan BCB-menulis
golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif dan kata bantu perenggan
konteks. mengikut konteks dengan betul . BCB-Bacaan imbasan
Konstruktivisme-
membuat penilaian

5
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

7 KESIHATAN DAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara Ilmu
KEBERSIHAN permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber Psikologi
daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan kata ganti nama Kesusateraan
Unit 6 formal dan tidak formal secara diri dan kata ganti nama tunjuk Sains
TAJUK : Sihat emosi bertatasusila. dengan betul dalam situasi Pendidikan Moral
formal dan tidak formal secara
bertatasusila. Nilai Murni
Cadangan Aktiviti: Kebersihan fizikal dan
Bahagian A:m.s. 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami mental
40,41 menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam Hemah Tinggi
Bahagian B:- maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan puisi dengan betul Baik hati
bahan dengan betul. Rasional
Ulasan: m.s 38

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3..2.4 Menulis imlak ,frasa dan ayat KBT
yang mengandungi pelbagai jenis KB-mengecam
kata ganda dengan ejaan dan Menaakul
tanda baca yang tepat. Menganalisis
Menjanakan idea

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan KP-Interpersonal


golongan kata dengan betul mengikut kata hubung pancangan relatif Kontekstual-
konteks dan kata hubungan pancangan Menghubungkaitkan
komplemen mengikut konteks Mengaplikasikan
dengan betul. BCB-Bacaan imbasan

6
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang Ilmu
8 KESELAMATAN pemintaan tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada Pendidikan Jasmani
18 - 22 daripada pelagai sumber dalam pelbagai sumber menggunakan Pendidikan kesihatan
FEB 2019 Unit 7 situasi formal dan tidak formal secara ayat yang gramatis dan bahasa TMK
bertatasusila. badan yang sesuai dalam situasi
formal secara bertatasusila. Nilai Murni
TAJUK : Keselamatan Hemah tinggi
semasa 2.5 Membaca,memahami dan menaakul 2.5.2 Membaca,memahami dan Rasional
bersukan untuk memindahkan maklumat yang menaakul maklumat yang terdapat Kebebasan
terdapat dalam pelbagai bahan dengan dalam bahan puisi dengan betul. Kerjasama
betul.
KBT
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul KB-
Cadangan Aktiviti: tentang sesuatu perkara daripada mengikut urutan daripada pelbagai menghubungkaitkan
pel.bagai sumber sumber. menaakul
Bahagian A:m.s. 46 Menyusun mengikut
Bahagian B: urutan
m.s 49 (cerita) 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan Menjana idea
Ulasan: m.s 51 dan menggunakan bahasa badan menggunakan bahasa yang indah untuk mengecam
secara kreatif semasa bercerita secara menyampaikan idea dengan bahasa KP-Verbal linguistik
didik hibur. badan yang kreatif. Interpersonal
Konstruktivitisme-
. menerangkan
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata Kontekstual
golongan kata dengan betul mengikut nafi ,kata pembenar ,kata arah,kata Menghubungkaitkan
konteks. bilangan mengikut konteks dengan
betul.

7
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

9 KESELAMATAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara Ilmu
perkara semula dengan tepat dengan tepat,sebutan yang jelas Sains dan teknologi
Unit 8 menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Pendidkan keselamatan
TAJUK : Keselamatan dan intonasi yang betul. menggunakaan ayat yang jalan raya
persekitaran mengandungi laras bahasa yang Pendidikan jasmani
sesuai. Peraturan Sosio budaya

2.5 Membaca ,memahami dan menaakul 2.5.3 Membaca , memahami dan Nilai Murni
untuk memindahkan maklumat yang menaakul bahan puisi untuk Rasional
terdapat dalam pelbagai bahan dengan memindahkan maklumat kepada bentuk Hemah Tinggii
Cadangan Aktiviti: betul. prosa dengan betul. Keselamatan
Kasih sayang
Bahagian A:m.s.52
Bahagian B: 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
m.s 52 (cara-cara maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul dengan KBT
menjaga dengan menggunakan bahasa yang menggunakan idea utama dan KB-membuat gambaran
keselamatan) santun. idea sampingan secara kohessi mental
Ulasan: m.s. 56 dan koheren dengan bahasa yang KB-Mensintes
santun. KB-menjanakan idea
KB-mengecam
KB-menganalisis
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan apitan pada kata kerja Kontekstual-
pelbagai situasi dengan betul mempeR...kan,mempeR...,mempeR...kan, Menghubungkaitkan
dipeR...i serta imbuhan sisipan dalam Mengaplikasikan
pelbagai situasi dengan betul..

8
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
10 KESELAMATAN perkara semula dengan tepat yang dialami dengan tepat,intonasi Ilmu
menggunakan sebutan yang jelas yang betul dengan menggunakan Pendidkan Siivik dan
Unit 9 dan intonasi yang betul. ayat yang mengandungi laras kewarganegaraan
TAJUK : Patuhi bahasa yang sesuai. Sastera
peraturan Peraturan Sosio
jaminan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera Budaya
keselamatan. dan bukan sastera yang sesuai bagi yang sesuai untuk meningkatkan
memupuk minat membaca. daya fikir secara kritis.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Nilai Murni
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul berbentuk Kesyukuran
dengan menggunakan bahasa yang syarahan,ucapan dan pidato Hemah Tinggi
santun dengan betul serta menggunakan Kerjasama
Cadangan Aktiviti: bahasa yang santun Rasional
Bahagian A: m.s.58
Bahagian B: 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
m.s. 61 (syarahan) menggunakan bahasa badan dengan sebutan yang jelas dan intonasi
Ulasan: m.s. 62 kreatif melalui lakonan secara didik hibur. yang betul serta menggunakan KBT
bahasa badan yang kreatif melalui KB-
lakonan. Menghubungkaitkan
Menilai
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan Menjanakan idea
pembentukan kata yang sesuai imbuhan apitan pada kata kerja Membuat gambaran
dalam pelbagai situasi dengan mempeR.... kan, mempeR...i, mental
betul. dipeR...kan dipeR.. i serta menganalisis
imbuhan sisipan dalam pelbagai KP-Verbal Linguistik
situasi dengan betul. Interpersonal
BCB-Bacaan intensif
5.2.2 Memahami dan menggunakan Konstruktivisme
kata ganda berentak dalam Mengembangkan idea
pelbagai situasi dengan betul. Kontekstual

9
Menghubungkaitkan

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

11 KEMASYARAKATAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Ilmu
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersurat dan Sains
Unit 10 daripada pelbagai sumber dengan tersirat dengan tepat tentang Pendidikan Sivik dan
TAJUK: Muafakat tepat secara bertatasusila. sesuatu perkara secara kewarganegaraan
membawa bertatasusila. Peraturan sosio
berkat budaya
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.2 Membaca dan memahami Pendidikan Moral
dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bukan sastera Sains Kemasyarakatan
memupuk minat membaca. untuk memperkaya laras bahasa.
Cadangan Aktiviti:
Nilai Murni
Bahagian A:m.s.71 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Kerjasama
Bahagian B: maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul berbentuk Semangat
m.s 71 (ucapan) dengan menggunakan bahasa yang syarahan, ucapan dan pidato bermasyarakat
Ulasan: m.s 73 santun. dengan betul serta menggunakan
bahasa yang santun.
KBT
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan KB-membuat inferens
menggunakan bahasa badan sebutan yang jelas dan intonasi Merumus
dengan kreatif melalui lakonan yang betul serta menggunakan Menjanakan idea
secara didik hibur bahasa badan yang kreatif Mengkonsepsikan idea
melalui lakonan. Mengecam

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan KP-


pembentukan kata yang sesuai kata majmuk istilah khusus dalam Interpersonal
dalam pelbagai situasi dengan betul. bidang ilmiah dan kata majmuk Kinestetik
yang mendukung maksud kiasan
dengan betul dalam pelbagai Konstruktivisme-
situasi. Menghubungkaitkan

BCB

10
Bacaan intensif

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

12 KEMASYARAKATAN 1.6 Berbicara untuk menyampaokan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan Ilmu
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat tentang sesuatu Pendidikan Moral
Unit 11 daripada pelbagai sumber dengan perkara dengan jelas daripada Sains kemasyarakatan
tepat secara bertatasusila. media elektronik menggunakan Kemasyarakatan
TAJUK : Kita memberi ayat yang mengandungi
orang peribahasa secara bertatasusila.
merasa Nilai murni
2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat Kerjasama
perkataan,frasa dan ayat daripada yang mengandungi perkataan Semangat
pelbagai sumber dengan sebutan berimbuhan pinjaman dalam Bermasyarakat
yang betul. bahan bacaan prosa dengan Kasih sayang
Cadangan Aktiviti: sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami KBT
Bahagian A:m.s. 78 perkara yang dibaca. KB-
Bahagian B: menghubungkaitkan
m.s 77 (Pidato) 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Mensintesis
Ulasan: m.s 75 maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul berbentuk Menjanakan idea
dengan menggunakan bahasa yang syarahan, ucapan dan pidato
santun. dengan betul serta menggunakan KP-
bahasa yang santun. Interpersonal

Konstrukktivisme
5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat Mengembangkan idea
betul dalam pelbagai situasi. tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat BCB
dengan betul dalam pelbagai Bacaan intensif
situasi. Bacaan imbasan

23 – 31 MAC 2019 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

11
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan Ilmu


13 KEMASYARAKATAN pendapat tentang sesuatu perkara pendapat secara kritis tentang Sains kemasyarakatan
daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada Kemasyarakatan
Unit 12 bertatasusila. pelbagai sumber dengan Pertanian
menggunakan ayat yang gramatis Pendidikan Moral
TAJUK : Sedia secara bertatasusila.
membantu Nilai murni
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Prihatin
bacaan dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai ragam Kerjasama
Cadangan Aktiviti: yang jelas dan intonasi yang betul. ayat secara mekanis dengan Keberanian
Bahagian A:m.s.83 lancar, sebutan yang jelas dan Hemah tinggi
Bahagian B: intonasi yang betul.
m.s 82 (Penulisan KBT
kreatif) 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan KB
Ulasan: m.s 86 dalam pelbagai genre dengan pendahuluan, isi,dan penutup -menjanakan idea
betul. dalam penulisan kreatif dengan mengkonsepsikan
betul. menganalisis

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog yang KP- Verbal linguistik
menggunakan bahasa badan dihasilkan daripada bahan
dengan kreatif melalui lakonan rangsangan untuk menyampaikan kontekstual
secara didik hibur. nilai murni dengan menggunakan menghubungkaitkan
bahasa yang indah dan bahasa mengaplikasikan
badan yang sesuai melalui
lakonan. kontruktiivisme
mengembangkan idea

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.2 Memahami dan membina ayat BCB-
betul dalam pelbagai situasi. cakap ajuk dan cakap pindah bacaan mekanis
dengan betul dalam pelbagai bacaan imbasan
situasi.

12
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

14 WARISAN BANGSA 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami dan Ilmu
menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut pelbagai ragam ayat Pendidikan Moral
Unit 13 suku kata, perkataan, frasa dan dengan struktur binaan ayat yang Peraturan Sosio
ayat dengan betul. betul dan tepat. budaya
TAJUK:Uniknya Seni bina
Budaya Kita Sains kemasyarakatan
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Sejarah
Cadangan Aktiviti: bacaan dengan lancar, sebutan mengandungi ayat tunggal dan
yang jelas dan intonasi yang betul. ayat majmuk berbilang subjek dan Nilai murni
Bahagian A:m.s. 94 predikat secara mekanis dengan Hemah tinggi
Bahagian B: lancar, sebutan yang jelas dan Hormat –menghormati
m.s 93 (imaginatif) intonasi yang betul. kesyukuran
Ulasan: m.s 95
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.2.Menghasilkan bahan penulisan KBT
pelbagai genre dengan betul. kreatif berbentuk imaginatif dan KB- menganalisis
deskriptif menggunakan ayat Menghubungkaitkan
gramatis dengan betul. Menjana idea
Menaakul
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Melagukan syair dengan
dengan intonasi yang betul sebutan yang jelas dan intonasi KP-Interpersonal
menggunakan bahasa yang indah yang betul serta memahami syair Verbal linguistik
secara didik hibur tersebut.
BCB-Bacaan intensif
Bacaan luncuran
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul kata nama am tak hidup bukan Konstrukktivisme-
mengikut konteks institusi abstrak dan penjodoh mengembang idea
bilangan mengikut konteks
dengan betul.

13
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

15 WARISAN BANGSA 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan Ilmu
memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons terhadap Seni Teater
Unit 14 arahan,soalan dan pesanan yang arahan berdasarkan ayat perintah Seni pertukangan
TAJUK : Citra seni didengar dengan betul. mengikut intonasi dengan betul. Peraturan Sosio
Budaya
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami Kesenian dan
16 yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat daripada kebudayaan
Cadangan Aktiviti: pelbagai bahan untuk memberi idea utama dan idea sampingan Seni persembahan
respons dengan betul. dalam pelbagai bahan bagi
Bahagian A:m.s. 101 membuat ramalan dengan tepat. Nilai murni
Bahagian B: Hemah tinggi
m.s 97 (syarahan) 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil Menghargai warisan
Ulasan: m.s 98 penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan, Kesyukuran
tanda baca, kosa kata dan Bertatasusila
struktur ayat dalam penulisan.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2 Membina syair secara terkawal KBT
dengan intonasi yang betul dan melagukannya. dengan KB-membuat
menggunakan bahasa yang indah sebutan dan intonasi yang betul gambaran mental
secara didik hibur. dan jelas secara didik hibur serta Inferens
memahami syair tersebut. Menganalisis
Menjanakan idea
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan Mengecam
golongan kata dengan betul kata nama khas hidup manusia KP-Verbal Linguistik
mengikut konteks. dengan nama panggilan atau Kontekstual
gelaran yang betul mengikut Menghubungkaitkan
konteks. mengaplikasikan
KMD-meramal
5.1.3 Memahami dan menggunakan BCB-bacaan imbasan
kata ganti nama diri tanya
mengikut konteks yang betul.

14
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2 Mendengar, memahami dan
17 WARISAN BANGSA respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons secara lisan Ilmu
soalan dan pesanan yang didengar terhadap ayat tanya yang Peraturan sosio
dengan betul. mengandungi kata tanya dengan budaya
Unit 15 betul. Sejarah
TAJUK : Keindahan Muzik
Seni 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami Kesenian
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat daripada Seni tari
01 MEI pelbagai bahan untuk memberi pelbagai bahan untuk membuat
2019 respons dengan betul. keputusan dengan alasan yang Nilai Murni
(CUTI Cadangan Aktiviti: betul. -Semangat
HARI bermasyarakat
PEKERJA) Bahagian A:m.s.102 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan Rasional
Bahagian B: bahan sastera dan bukan sastera sastera yang didengar, ditonton Kesyukuran
m.s 104 (cerita asal yang didengar, ditonton atau dibaca atau dibaca dengan jelas dan Patriotisme
usul) dengan betul. menggunakan ayat yang Menghrgai warisan
Ulasan: m.s 105 gramatis.
KBT
KB-
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut dan memahami seni Menghubungkaitkan
dalam lagu melalui nyanyian secara kata lagu melalui nyanyian Membuat keputusan
didik hibur. sambil berlakon . Mengitlak
Menganalisi
Mengenal pasti
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan KP
golongan kata dengan betul mengikut kata kerja aktif transitif dan kata Interpersonal
konteks. kerja pasif mengikut konteks Kinestetik
dengan betul. Konstruktivisme-
menilai
5.1.5 Memahami dan menggunakan BCB
kata adjektif dan kata bantu -menulis perenggan
mengikut konteks dengan betul. Bacaan intensif

15
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

18 TEMA : 6 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.3 Mendengar, memahami dan Ilmu
respons terhadap sesuatu arahan, soalan memberikan respons dengan - Ekonomi
PERTANIAN DAN dan pesanan yang didengar dengan betul. menyampaikan pelbagai pesanan - Geografi
PENTERNAKAN DI mengikut urutan. -Pertanian
MALAYSIA -Muzik
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.3 Membaca dan memahami
UNIT 16 yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat dan tersirat Nilai Murni
TAJUK : Kejayaan pelbagai bahan untuk memberi respons dengan tepat daripada pelbagai - Berdikari
Tanaman Kita dengan betul. bahan untuk membuat ulasan yang - Kesyukuran
betul. - Rasional

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan KBT
Cadangan Aktiviti: frasa dan ayat secara mekanis dengan secara mekanis dengan betul dan - PAK
betul dan kemas. kemas. -Naturalis
Bahagian A:m.s. - Kontekstual
112 - Konstruktivisme
Bahagian B: 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan mengubahsuai - TKP
m.s 114 dalam lagu melalui nyanyian secara didik seni kata lagu secara berpandu dan
(mengarang hibur. mempersembahkannya melalui
pantun) nyanyian secara didik hibur.
Ulasan: m.s 115

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata hubung pancangan keterangan
konteks. dengan betul mengikut konteks.

16
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

TEMA : 6 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara Ilmu
19 permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan - Ekonomi
PERTANIAN DAN daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan ayat yang gramatis - Pertanian
PENTERNAKAN DI formal dan tidak formal secara dalam situasi formal dan tidak formal - Keusahawanan
MALAYSIA bertatasusila. secara bertatasusila. - Sains Pertanian

UNIT 17 2.5 Membaca, memahami dan menaakul Nilai Murni


TAJUK : Hasil untuk memindahkan maklumat yang 2.5.1 Membaca dan memahami - Berdikari
Ternakan Kita terdapat dalam pelbagai bahan dengan maklumat yang terdapat dalam bahan - Kerajinan
betul. puisi dengan betul. -Kerjasama

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan KBT
Cadangan Aktiviti: frasa dan ayat secara mekanis dengan secara mekanis dalam bentuk tulisan - Menerangkan
betul dan kemas. berangkai dengan betul dan kemas. -Interpersonal
Bahagian -Visual-ruang
A:m.s.123 -Verbal-linguistik
Bahagian B: 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
m.s 121 (karangan menggunakan bahasa badan secara 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan
naratif) kreatif semasa bercerita secara didik hibur. menggunakan bahasa yang indah
Ulasan: ms 121 untuk menyampaikan idea dengan
bahasa badan yang kreatif.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut 5.1.7 Memahami dan menggunakan
konteks. kata nafi, kata pembenar, kata arah,
kata bilangan mengikut konteks
dengan betul.

17
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
20 TEMA : 6 permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber Ilmu
daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan kata gelaran yang - Sains
PERTANIAN DAN formal dan tidak formal secara sesuai dalam situasi formal secara -Penternakan
PENTERNAKAN DI bertatasusila. bertatasusila. - Pendidikan Kesihatan
MALAYSIA - Pertanian
2.5 Membaca, memahami dan menaakul 2.5.2 Membaca, memahami dan
UNIT 18 untuk memindahkan maklumat yang menaakul maklumat yang terdapat
TAJUK : Era terdapat dalam pelbagai bahan dengan dalam bahan puisi dengan betul. Nilai Murni
Biodiversiti Dan betul. - Berhemah tinggi
Bioteknologi - Kesyukuran
Bacaan Luas 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa 3.3.3 Membina dan menulis jawapan -Kerajinan
dan ayat dengan betul. pemahaman berdasarkan soalan yang - Kerjasama
bertumpu dan bercapah secara kritis
Cadangan Aktiviti: dengan betul.
KBT
Bahagian A:m.s. 3.3.4 Membina kerangka dan menulis - Hubungkait
129 karangan berbentuk naratif dan -Interpersonal
Bahagian B: imaginatif dengan betul. -Memindahkan maklumat
m.s. -Bacaan intensif
127(Pengalaman) 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan -Mengaplikasi
Ulasan: m.s 130 pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan apitan pada kata kerja
pelbagai situasi dengan betul. mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul.

24 MEI 2019 – 08 JUN 2019 – CUTI PERTENGAHAN TAHUN

18
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
TEMA : 7 permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber Ilmu
21 daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan kata ganti nama diri - Sejarah
PATRIOTISME DAN formal dan tidak formal secara dan kata ganti nama tunjuk dengan -Kesusasteraan
KEWARGANEGARAA bertatasusila. betul dalam situasi formal dan tidak - Bahasa
N formal secara bertatasusila. -Pendidikan Seni
Visual
22 UNIT 19 2.5 Membaca, memahami dan menaakul 2.5.3 Membaca, memahami dan -Pendidikan Jasmani
TAJUK : Tokoh untuk memindahkan maklumat yang menaakul bahan puisi untuk -Jati diri
Sanjungan terdapat dalam pelbagai bahan dengan memindahkan maklumat kepada
betul. bentuk prosai dengan betul. Nilai Murni
- Hormat
Cadangan Aktiviti: 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata -menghormati
ganda dengan ejaan yang tepat - Menghargai jasa
Bahagian A:m.s.138 secara imlak. - Kerajinan
Bahagian B: - Ketabahan
m.s 137 (penulisan 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan - Kegigihan
kreatif) menggunakan bahasa badan secara sebutan yang jelas dan intonasi yang
Ulasan: m.s 135 kreatif semasa bercerita secara didik betul serta menggunakan laras bahasa KBT
hibur. - Interpersonal
yang sesuai semasa bercerita.
- Konstektual
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan - Verbal- linguistik
pembentukan kata yang sesuai dalam - Bacaan luncuran
kata ganda berentak dalam pelbagai
pelbagai situasi dengan betul. - Bacaan imbasan
situasi dengan betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan


kata majmuk istilah khusus dalam
bidang ilmiah dan kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan dengan
betul dalam pelbagai situasi.

19
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang
23 TEMA : 7 permintaan tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada pelbagai Ilmu
daripada pelbagai sumber dalam situasi sumber menggunakan ayat yang -Kenegaraan&
24 -28 PATRIOTISME DAN formal dan tidak formal secara gramatis dan bahasa badan yang Kewarganegaraan
JUN 2019 KEWARGANEGARAAN bertatasusila. sesuai dalam situasi formal secara -Sejarah
bertatasusila. - Kesusasteraan
UNIT 20
TAJUK : Negara yang 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca pelbagai bahan Nilai Murni
Kusayangi dan bukan sastera yang sesuai bagi sastera yang sesuai untuk - Berdikari
memupuk minat membaca. meningkatkan daya fikir secara kritis. - Kasih sayang
-Patriotisme
- Hormat-menghormati
Cadangan Aktiviti: 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat - Keberanian
yang mengandungi pelbagai jenis kata
Bahagian A:m.s. 141 ganda dengan ejaan dan tanda baca
Bahagian B: yang tepat.
m.s 143 (Penulisan KBT
kreatif) 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan - Verbal-linguistik
Ulasan: m.s 145 dan menggunakan bahasa badan menggunakan bahasa yang indah -Bacaan intensif
secara kreatif semasa bercerita secara untuk menyampaikan idea dengan -Konstektual
didik hibur. bahasa badan yang kreatif. -Mendengar dengan
cekap
5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.2 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi. aktif dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.

20
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
24 TEMA : 7 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara Ilmu
perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan - Pelancongan
PATRIOTISME DAN menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat - Geografi
KEWARGANEGARAAN intonasi yang betul. yang mengandungi wacana. - Kewarganegaraan
-TMK
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara Nilai Murni
yang dilihat dan yang ditonton dengan - Hemah tinggi
UNIT 21 tepat , sebutan yang jelas dan intonasi - Menghargai
TAJUK : Tanggungjawab yang betul menggunakan ayat yang - Patriotisme
Kita mengandungi wacana. -Tanggungjawab

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.2 Membaca dan memahami KBT
Cadangan Aktiviti: dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bukan sastera untuk - Verbal-linguistik
memupuk minat membaca. memperkaya laras bahasa. -Kontekstual
Bahagian A:m.s. 146 - Bacaan intensif
Bahagian B: 3.5 Mencatat maklumat yang betul - Bacaan luncuran
m.s 147 (Penulisan tentang sesuatu perkara daripada 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul -Inter-personal
kreatif) pelbagai sumber mengikut urutan daripada pelbagai
Ulasan: m.s 150 sumber.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut 5.1.1 Memahami dan menggunakan
konteks. kata nama am tak hidup bukan institusi
abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul.

5.1.2 Memahami dan menggunakan


kata nama khas tak hidup dengan
betul mengikut konteks

21
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara Ilmu
25 TEMA :8 perkara semula dengan tepat yang dilihat dan yang ditonton dengan - Ekonomi
menggunakan sebutan yang jelas dan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi - TMK
EKONOMI intonasi yang betul yang betul menggunakan ayat yang - Keusahawanan
MALAYSIA mengandungi wacana. -Kemahiran Hidup
- Geografi
-Sains & Teknologi
2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat Nilai Murni
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber yang mengandungi perkataan - Kesederhanaan
UNIT 22 dengan sebutan yang betul. berimbuhan pinjaman dalam bahan - Keberanian
TAJUK bacaan prosa dengan sebutan yang -Rasional
:Perniagaan di betul daripada pelbagai sumber dan -Kerjasama
Malaysia memahami perkara yang dibaca.

Cadangan Aktiviti: 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan KBT
tentang sesuatu perkara dengan maklumat yang betul dengan - Verbal-linguistik
Bahagian A: menggunakan bahasa yang santun. menggunakan idea utama dan idea - Bacaan imbasan &
m.s.160 sampingan serta menegaskan luncuran
Bahagian B: kesantunan berbahasa. - Konstuktivisme
m.s 158 (fakta) - Interpersonal
Ulasan: m.s 159 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan -Bacaan intensif
menggunakan bahasa badan dengan sebutan yang jelas, dan intonasi yang
kreatif melalui lakonan secara didik betul serta menggunakan bahasa
hibur. badan yang kreatif melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata ganti nama diri tanya mengikut
konteks. konteks dengan betul.
.
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja aktif transitif dan kata kerja
pasif mengikut konteks dengan betul.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

22
KURIKULUM
TEMA :8 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Ilmu
26 maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersurat dan tersirat - Perniagaan
EKONOMI daripada pelbagai sumber dengan dengan tepat tentang sesuatu perkara - Keusahawanan
MALAYSIA tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. - Kreativiti & Inovasi

Nilai Murni
- Kerajinan
UNIT 23 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang - Berdikari
TAJUK : dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi pelbagai ragam ayat
Keusahawanan intonasi yang betul. secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang KBT
betul. - Perbincangan
Cadangan Aktiviti: - Bacaan imbasan
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan -Konstuktivisme
Bahagian A maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul berbentuk
:m.s.166 dengan menggunakan bahasa yang syarahan, ucapan dan pidato dengan
Bahagian B: santun. betul serta menggunakan bahasa
m.s 165 (ucapan) yang santun.
Ulasan: m.s 163
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif dan kata bantu mengikut
konteks. konteks dengan betul.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan relatif dan
kata hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

23
1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang Ilmu
27 TEMA :8 maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media cetak - Kewangan
daripada pelbagai sumber dengan dalam bentuk pengumuman dengan -Matematik
EKONOMI MALAYSIA tepat secara bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis -Pendidikan Moral
secara bertatasusila.
UNIT 24 Nilai Murni
TAJUK: : Pengurusan -Kesederhanaan
Kewangan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang -Rasional
Bacaan Luas bacaan dengan lancar, sebutan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat -Berhemat
jelas dan intonasi yang betul. majmuk berbilang subjek secara -Kerjasama
mekanis dengan lancar, sebutan yang -Berhemah Tinggi
jelas dan intonasi yang betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan rangka


dalam pelbagai genre dengan betul. pendahuluan, isi dan penutup dalam
penulisan kreatif dengan betul.
Cadangan Aktiviti: 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif KBT
berbentuk imaginatif dan deskriptif - Verbal-linguistik
Bahagian A:m.s. 170 dengan betul. - Meramal
Bahagian B: -Kontekstual
m.s 171 (imaginatif) -Menghubungkait
Ulasan: m.s 168 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan -Bacaan Luncuran
golongan kata dengan betul mengikut kata nafi, kata pembenar, kata arah,
konteks kata bilangan mengikut konteks
dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan


5.2 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja
pembentukan kata yang sesuai dalam mempeR...kan, mempeR...i,
pelbagai situasi dengan betul. dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul.
MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

24
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan Ilmu
28 TEMA : 9 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu - Pendidikan Alam
LESTARIKAN BUMI pendapat tentang sesuatu perkara perkara daripada pelbagai sumber Sekitar
KITA daripada pelbagai sumber secara dengan menggunakan ayat yang
bertatasusila.
gramatis secara bertatasusila.
Unit : 25 Nilai Murni
2.4.1 Membaca dan memahami
Aktiviti Mesra Alam 2.4 Membaca dan memahami - Berhemat
maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat yang tersurat daripada idea -Kasih sayang
daripada pelbagai bahan untuk utama dan idea sampingan dalam -Semangat
memberi respons dengan betul. pelbagai bahan bagi membuat ramalan Bermasyarakat
dengan tepat. -Kebersihan Fizikal
Cadangan Aktiviti: Mental

Bahagian A:m.s. 182 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil
Bahagian B: penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan, tanda KBT
m.s 180 (melengkapkan baca, kosa kata dan struktur ayat - Kontekstual
cerita) dalam penulisan. - Naturalis
Ulasan: m.s 180 - Bacaan Imbasan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog yang - Konstruktivisme
dan menggunakan bahasa badan dihasilkan daripada bahan rangsangan
dengan kreatif melalui lakonan secara untuk menyampaikan nilai dan
didik hibur.
pengajaran dengan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan secara
didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam kata ganda berentak dalam pelbagai
pelbagai situasi dengan betul. situasi dengan betul.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

25
1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan Ilmu
29 TEMA : 9 menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur - Pendidikan Alam
LESTARIKAN BUMI suku kata, perkataan, frasa dan ayat binaan ayat yang betul dan tepat. Sekitar
KITA dengan betul. - Geografi
- Sains
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
Unit : 26 2.4 Membaca dan memahami
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
Isu Alam Sekitar maklumat yang tersurat dan tersirat Nilai Murni
daripada pelbagai bahan untuk membuat
daripada pelbagai bahan untuk - Kasih sayang
30 penilaian dengan betul.
memberi respons dengan betul. - Kebersihan Fizikal
dan Mental
Cadangan Aktiviti: - Kesyukuran
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif - Rasional
Bahagian A:m.s. 188 dalam pelbagai genre dengan betul. berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan -Semangat
Bahagian B: betul. Bermasyarakat
m.s 187 (gambar
berpandu) 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan
Ulasan: m.s 185, 186 sastera yang didengar, ditonton atau KBT
dibaca dengan jelas dan menggunakan - Interpersonal
ayat yang gramatis. - Bacaan Imbasan
- Kontekstual
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata - Naturalis
pembentukan kata yang sesuai dalam majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah - Konstruktivisme
pelbagai situasi dengan betul. dan kata majmuk yang mendukung
maksud kiasan dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai situasi. tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan
subjek dan predikat dengan betul dalam
pelbagai situasi.

9-17 OGOS 2019 -CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

26
1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
31 TEMA : 9 sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang Ilmu
LESTARIKAN BUMI perkara semula dengan tepat jelas dan intonasi yang betul - Pendidikan Alam
KITA menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang mengandungi Sekitar
intonasi yang betul. wacana. - Sains
32 Unit : 27 Selamatkan 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami Nilai Murni
Bumi Kita menaakul untuk memindahkan maklumat yang tersurat dan tersirat - Kasih sayang
maklumat yang terdapat dalam daripada bahan prosa dengan betul. - Rasional
pelbagai bahan dengan betul. - Kebersihan Fizikal
dan Mental
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan -Semangat
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul berbentuk Bermasyarakat
Cadangan Aktiviti: dengan menggunakan bahasa yang syarahan, ucapan dan pidato dengan
santun. betul serta menggunakan bahasa yang
Bahagian A:m.s. 190 santun. KBT
Bahagian B: - Kajian Masa Depan
m.s 193,194 (Pidato) 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif - Konstruktivisme
Ulasan: m.s 195 dalam pelbagai genre dengan betul. berbentuk imaginatif dan deskriptif - Verbal- Linguistik
dengan betul. - Kontekstual

4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Melagukan syair dengan


dengan intonasi yang betul sebutan yang jelas dan intonasi yang
menggunakan bahasa yang indah betul serta memahami syair tersebut.
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikutkata hubung pancangan relatif dan kata
konteks. hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai situasi. tunggal dan ayat majmuk

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

27
KURIKULUM
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara Ilmu
33 TEMA 10 perkara semula dengan tepat yang dilihat dan yang ditonton dengan - Sains
JELAJAH ALAM menggunakan sebutan yang jelas dan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi - Geografi
SAINS DAN intonasi yang betul. yang betul menggunakan ayat yang - Sejarah
CIPTAAN mengandungi wacana.
09 SEPT
(CUTI Unit 28 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.2 Membaca dan memahami
KEPUTERAAN Alam Sains bukan sastera yang sesuai bagi memupuk pelbagai bahan bukan sastera untuk Nilai Murni
YDP AGONG) minat membaca. memperkaya laras bahasa. - Kerajinan
- Kesyukuran
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil - Rasional
penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan,
34 Cadangan Aktiviti: tanda baca, penggunaan kata,
imbuhan dan struktur ayat. KBT
Bahagian -Pembelajaran
A:m.s.204 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan berasaskan projek
16 SEPT Bahagian B: menggunakan bahasa badan dengan sebutan yang jelas, dan intonasi yang - BCB
(CUTI HARI m.s 205 (karangan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. betul serta menggunakan bahasa - Interpersonal
MALAYSI) berpandu) badan yang kreatif melalui lakonan. - Konstuktivisme
Ulasan: m.s 202
5.1.4 Memahami dan menggunakan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata kerja aktif transitif dan kata kerja
kata dengan betul mengikut konteks. pasif mengikut konteks dengan betul.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


kata adjektif dan kata bantu mengikut
konteks dengan betul.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

28
Ilmu
35 TEMA 10 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan - TMK
23 – 27 JELAJAH ALAM maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersurat dan tersirat
SEPT 2019 SAINS DAN daripada pelbagai sumber dengan tepat dengan tepat tentang sesuatu perkara
CIPTAAN secara bertatasusila. secara bertatasusila. Nilai Murni
- Kasih sayang
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.3 Membaca dan memahami - Kebersihan
Unit 29 yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat dan tersirat - Rasional
36 Teknologi Dalam pelbagai bahan untuk memberi respons dengan tepat daripada pelbagai bahan - Kebersihan Fizikal
30 SEPT – Kehidupan dengan betul. untuk membuat penilaian dengan dan Mental
04 OKT betul. - Kesyukuran
2019
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa 3.3.3 Membina dan menulis jawapan
Cadangan Aktiviti: dan ayat dengan betul. pemahaman berdasarkan soalan yang KBT
bertumpu dan bercapah secara kritis - Interpersonal
Bahagian dengan betul. - Konstruktivisme
A:m.s.209 - Bacaan Intensif
Bahagian B: - 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog yang - Kontekstual
menggunakan bahasa badan dengan dihasilkan daripada bahan rangsangan
Ulasan: m.s 27 kreatif melalui lakonan secara didik hibur. untuk menyampaikan nilai murni
dengan menggunakan bahasa yang
indah dan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan


golongan kata nafi, kata pembenar, kata arah,
kata dengan betul mengikut konteks. kata bilangan mengikut konteks
dengan betul.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan apitan pada kata kerja
pelbagai situasi dengan betul. mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan
sisipan.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

29
KURIKULUM
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.2 Menyampaikan maklumat
37 TEMA 10 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai tentang sesuatu perkara daripada IIlmu
JELAJAH ALAM sumber dengan tepat secara bertatasusila. media cetak dalam bentuk -Kreativiti dan
SAINS DAN pengumuman dengan Inovasi
CIPTAAN menggunakan ayat yang gramatis - Kemahiran Hidup
38 secara bertatasusila. - Pendidikan
Unit 30 Kesihatan
Kreativiti dalam 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
Ciptaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi ayat tunggal dan ayat Nilai Murni
intonasi yang betul. majmuk berbilang subjek secara - Hemah Tinggi
mekanis dengan lancar, sebutan yang - Kerjasama
jelas dan intonasi yang betul. - Kerajinan
Cadangan Aktiviti: - Kasih sayang
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
Bahagian A:m.s. sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. mengikut urutan daripada pelbagai
215,216 sumber. KBT
Bahagian B: - - Interpersonal
Ulasan: - 5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.6 Memahami dan menggunakan - Bacaan Intensif
kata dengan betul mengikut konteks. kata hubung pancangan relatif dan - Kontekstual
kata hubung pancangan komplemen - Konstruktivisme
mengikut konteks dengan betul.

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat
betudalam pelbagai situasi. tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan
betul dalam pelbagai situasi.

30

Anda mungkin juga menyukai