Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN SAINS KELAS 6 USM

HARIAN TARIKH/HARI 10.1.2018 Khamis MASA 7.45 - 8.45


TEMA Pengenalan Proses Sains TAJUK Kemahiran Saintifik
KOD STANDARD KANDUNGAN Kemahiran Manipulatif
KOD STANDARD 1.2 Kemahiran Manipulatif
PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1.2.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul
1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat
1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat
KRITERIA KEJAYAAN 1. Murid dapat menyatakan 5 kemahiran manipulatif.
Kemahiran Manipulatif (Buku Teks – Halaman 7-8)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
AKTIVITI PENGAJARAN &
2. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
PEMBELAJARAN (P&P)
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
PEMULIHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN

TINDAKAN SUSULAN MURID

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita √
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
 Memerhati  Membuat inferens  Menggunakan  Mengawal
 Mengelas  Meramal perhubungan pembolehubah
KEMAHIRAN PROSES SAINS  Mengukur dan  Berkomunikasi ruang dan  Membuat
(KPS) menggunakan  Mentafsir data masa hipotesis
nombor  Mendefinisi  Mengeksperimen
secara operasi
 Mengguna & mengendalikan alatan dan  Melakar specimen, peralatan sains
KEMAHIRAN MANIPULATIF bahan sains dengan betul dengan cara yang betul
SAINS (KMS)  Mengendalikan specimen dengan betul dan  Menyimpan peralatan dan bahan sains
cermat dengan betul
 Muzikal  Kinestatik  Naturalis
KECERDASAN PELBAGAI  Interpersonal  Verbal Linguistik  Logik  Visual Ruang
 Intrapersonal Matematik
 Kreativiti &  Bahasa  Sains &  Keusahawanan
ELEMEN MERENTASI Inovasi  Patriotisme Teknologi  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan  TMK
Alam Sekitar
 Membanding  Menghubungkait  Membuat  Membuat
beza  Menginterpretasi Inferens Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Mencipta Analogi  Membuat  Membuat
 Menjana Idea Ramalan Rumusan
 Mentafsir  Menilai
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
PEMBELAJARAN  Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
REFLEKSI
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana
_________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai