Anda di halaman 1dari 1

Ö2% äZeã Õ < qA

SURAH AL-FĀTIḤAH
Al - Fātiḣah artinya Pembukaan, Surah ke 1, Makkiyah : 7 Ayat

ê$ k~1=eãoM =eã êã kBæ


Ø% GjfReãå<ufe 9j<ã
Ø&k~1 =eãoj1 =eã
Ú#o} 9eãh q}cfi
Ú( o~R&Bm! ä}ã p 9çRm! ä}ã
Ø) k~^&BUã É ã=Jeã äm 9sã
á*o~e äNeã v pkt~fQå qNVUã RU
kt~fQ#jRmão};eãÉ ã=I