Anda di halaman 1dari 14

Sant Antoni

Festes 2019
Saluda de l’alcalde Saluda del alcalde
A Sant Antoni ens renovem cada mes de gener amb la En Sant Antoni nos renovamos cada mes de enero
força que ens donen l’arribada del nou any i les nostres con la fuerza que nos dan la llegada del nuevo año y
festes patronals. Canviar és necessari per a continuar nuestras fiestas patronales. Cambiar es necesario para
millorant com a societat, per això en aquest 2019 volem seguir mejorando como sociedad, por ello en este 2019
donar a conèixer el potencial del nostre poble com a queremos dar a conocer el potencial de nuestro pueblo
destinació turística ideal per a la pràctica esportiva i como destino turístico ideal para la práctica deportiva y
unida a una manera de vida saludable. unido a un modo de vida saludable.

Una de les millors formes de promoure Una de las mejores formas de promover
l’esport és vincular-lo a les festes i el el deporte es vincularlo a las fiestas
nostre programa d’activitats inclou y nuestro programa de actividades
una infinitat de partits, carreres i incluye un sinfín de partidos, carreras
competicions de les quals esper y competiciones de las que espero
que disfruteu tots. Com també que disfrutéis todos. Como también
deseo que participéis y disfrutéis de los
desitjo que participeu i gaudiu dels
espectáculos, los juegos infantiles, las
espectacles, els jocs infantils, les
tradiciones y los conciertos.
tradicions i els concerts.
Os animo a salir a la calle y disfrutar de las
Us animo a sortir al carrer i disfrutar de les
fiestas con vuestras familias, amigos y vecinos. Para
festes amb les vostres famílies, amics i veïns. Perquè
que podáis hacerlo el Ayuntamiento ha preparado un
pugueu fer-ho l’Ajuntament ha preparat un programa en
programa en el que todo el mundo encontrará cosas
el qual tothom trobarà coses per a fer, moments per a para hacer, momentos para compartir y oportunidades
compartir i oportunitats de divertir-se. de divertirse.

Com sempre, vull agrair la seva implicació a les Como siempre, quiero agradecer su implicación a las
persones que fan possible l’organització d’aquestes personas que hacen posible la organización de estas
activitats. A tots els col·lectius que contribueixen amb el actividades. A todos los colectivos que contribuyen con
seu esforç al fet que aquests dies estiguin replets de tota su esfuerzo a que estos días estén repletos de todo tipo
mena d’esdeveniments, el meu més sincer agraïment. de eventos, mi más sincero agradecimiento.

El millor de Sant Antoni és la seva gent. Lo mejor de Sant Antoni es su gente.

Molts anys i bons! Molts anys i bons!

3 Festes 2019 | Sant Antoni


Saluda Raúl Díaz, regidor de Festes, Participació Ciutadana i Transparència
/ concejal de Fiestas, Participación Ciudadana y Transparencia
Arriben les festes de Sant Antoni i amb elles el temps de Llegan las fiestas de Sant Antoni y con ellas el tiempo
gaudir del nostre poble en la treva que ens dóna l’hivern de disfrutar de nuestro pueblo en la tregua que nos da
en el nostre municipi. Tradicions, música, exposicions, el invierno en nuestro municipio. Tradiciones, música,
esdeveniments familiars i esportius perquè, exposiciones, eventos familiares y deportivos para
durant un mes i mig, feim poble; ya sea que, durante un mes y medio, feim poble; ya
compartiendo un arrós de matances als sea compartiendo un arroz de matanzas
nostres carrers o ballant al ritme de en nuestras calles o bailando al ritmo
La Movida. Un poble que ha acollit de La Movida. Un poble que ha acogido
sempre al de fora per a sumar i, siempre al de fuera para sumar y,
entre tots, ser més forts i fer del entre todos, ser más fuertes y hacer
nostre Sant Antoni un lloc del de nuestro Sant Antoni un sitio del que
qual sentir-se orgullós. Per això sentirse orgulloso. Por eso me gustaría
m’agradaria destacar el pròxim destacar el próximo hermanamiento
agermanament amb La Puebla de con La Puebla de Cazalla para poner
Cazalla per a posar en valor positiu la en valor positivo la diversidad cultural y
diversitat cultural i social que tenim en social que tenemos en nuestro municipio y,
el nostre municipi i, dedicar en part, aquest dedicar en parte, este programa de fiestas a todos
programa de festes a tots aquells que en el seu aquellos que en su día abandonaron sus hogares y a sus
moment van abandonar les seves llars i als seus sers seres queridos para buscar un futuro digno y llegaron a
estimats per a buscar un futur digne i van arribar al nuestro pueblo, que les acogió de forma fraternal. Hoy
nostre poble, que els va acollir de forma fraternal. Avui en día es imposible entender a la sociedad portmanyina
dia és impossible entendre a la societat portmanyina sin ellos. Este mestizaje cultural nos hace diferentes
sense ells. Aquest mestissatge cultural ens fa diferents y grandes. Por eso en nuestro programa podemos
i grans. Per això en el nostre programa podem gaudir disfrutar desde el Festival de balls i cançons de la nostra
des del Festival de balls i cançons de la nostra terra, terra, organizado por nuestras collas de ball pagés
organitzat per nostres collas de ball pagés fins a un hasta un festival como Brisa Flamenca, totalmente
festival com a Brisa Flamenca, totalment consolidat. consolidado. Por último, es de imprescindible agradecer
Finalment, és de imprescindible agrair a totes les a todas las asociaciones que aportan su grano de arena
associacions que aporten el seu gra de sorra perquè para que todos podamos disfrutar de estos días de
tots puguem gaudir d’aquests dies de festa. fiesta.

Sant Antoni, molts anys i bons! Sant Antoni, molts anys i bons!

5 Festes 2019 | Sant Antoni


FESTES DE SANT ANTONI 2019
Divendres 11 de gener 11 h XXXVIII Festival de balls, música i cançó popular de
la nostra terra. Organitzat per Sa Colla de Can Bonet. Al
A l’envelat municipal del Passeig de Ses Fonts. cinema Regio.
19 h Pregó de Festes a càrrec de Toni Vingut Riggall.
17 h Tir amb bassetja , tirada puntuable per al campionat
19.30 h Recepció als esportistes destacats de 2018. d’Eivissa 2019. Al terreny al costat de Sa Cooperativa.

Dissabte 12 de gener Dimarts 15 de gener


17 h La festa dels majors. Bunyols, orelletes,
10 h Trofeu de kàrate Festes de Sant Antoni. vi dolç i refrescos. Música en viu i ball.
A càrrec de l’Associació Esportiva SAMYD. Al club dels majors des Clot Marès.
Al poliesportiu de Sa Pedrera
19 h III Festival Brisa Flamenca.
16 h Jornada de portes obertes al Molí d’en Simó. Entrada gratuïta. A l’envelat municipal.
Treballs tradicionals a càrrec de professors i alumnes L’Escola Teresa Rojas presentarà el seu espectacle
de l’Associació artesanal de Portmany. ‘Alegoría Flamenca’.
Després, Luis Amador, Ricardo Manzano, Geovani Pérez
16 h Torneig d’escacs Festes Sant Antoni 2019. i Luis Fernández desgranaran el repertori de ‘80 Fusión
A l’Espai Jove. Flamenco’. Finalment, el professor, jurista i divulgador
Antonio Manuel Rodríguez conduirà ‘Arqueologia de
16.30 h X Trofeu de natació CN Portus Festes lo jondo’. La reflexió sobre els orígens i l’evolució de la
de Sant Antoni. Competició de natació de totes música gitana es barrejarà sobre l’escenari amb el cant de
les categories. A la piscina municipal de Can Coix. Mati Rodríguez i el ball d’Alejandro Rodríguez. A més, el
reconegut cantaor Rafael de Utrera participarà i interpretarà
18 h Be happy, be hippy. Gran festa flower infantil. A
diferents pals durant el col·loqui musicat.
l’envelat del Passeig de ses Fonts.

19.30 h Festa Flower Un Altre Oci. Vestiu-vos estil Dimecres 16 de gener


anys 60 i 70. De 12 a 21 anys. A l’Espai Jove. 10.30h Majors Saludables, curs dirigit a persones
majors del municipi de Sant Antoni, que desitgen promoure
22 h Gran Festa Flower. Músics ambulants, mercadet l’autonomia i prevenir el procés inicial de independència. Tots el
d’artesania, psicodecoració i molta festa per a tothom. A dimecres fins el 6 de març. Al 3er pis del Clot Marès.
l’envelat del Passeig de ses Fonts i alguns carrers del poble. 9.30 h Diada de Sant Antoni a l’IES Quartó de Portmany

Diumenge 13 de gener 9.30 h Cursa popular i activitats


9 h Trofeu de pesca Festes de Sant Antoni.
Prova lliure en embarcació fondejada a la badia de 11.30 h Partits de bàsquet i futbol:
professors vs alumnes.
Portmany. Organitzat pel Pesca Club Sant Antoni.

7 Festes 2019 | Sant Antoni


Programa de actividades SANT ANTONI 2019

12.30 h Lliurament de premis de la Gimcana TEI. Dissabte 19 de gener


13.15 h Lliurament dels premis del VII Concurs 9 h Trofeu Festes de Sant Antoni de lluita olímpica. Al
de fotografia Foto quartó i dels guardons dels XII poliesportiu Sa Pedrera.
Premi Neus Balançat de narrativa curta, amb la
col·laboració de l’Ajuntament. Al saló d’actes de 11.30 h VII Campionat Mundial d’Arròs de Matances.
l’institut. Veniu al carrer de Rossell a cuinar el vostre arròs
de matances. Hi haurà música, animació, ball pagès
amb Sa Colla de Portmany, molta diversió i premis als
Dijous 17 de gener millors arrossos. Inscripció al bar Kantaun.
FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAT
9 h Torneig de petanca Festes de Sant Antoni. Pistes 14 h XVII Divercan Festes de Sant Antoni.
de Can Bonet i Plaça Espanya. A càrrec del Club Petanca Proves puntuables per a la Lliga balear d’agility.
San Antonio. A les instal·lacions del Club al Camí Vell
de Sant Mateu. A càrrec del club Agility Eivissa.
12 h Missa solemne. Seguida de la processó,
benedicció d’animals, desfilada de carros tradicionals 17 h La Cova dels Dracs, Refugia’t del fred de gener en
i amollada de coloms a càrrec del Club Columbòfil la Cova dels Dracs! .Gaudeix dels millors jocs de taula i
Portmany. Ball pagès a càrrec de Sa Colla de Portmany rol, Warhammer, SoftCombat i Nerf per a gaudir d’una
i degustació de bunyols i vi per a tothom. Al Passeig de tarda d’allò més divertida! A l’Espai Jove
ses Fonts.

18.30 h «Dianxes, quina histori». Representació teatral Diumenge 20 de gener


de l’autor Vicent Serra a càrrec del Grup de Teatre de
l’Associació de veïns des Molí. Convidats especials 10 h Sortida de marxa nòrdica. Els bastons es
Vicent de Can Frit i Toni Ribas Figueretes i actuació del repartiran mitja hora abans de la sortida.
cantautor Joan Murenu. A l’Envelat del passeig de ses Lloc de trobada i sortida des de l’Ajuntament
Fonts. de Sant Antoni de Portmany.

10 h XVII Divercan Festes de Sant Antoni. Proves


Divendres 18 de gener puntuables per a la Lliga balear d’agility. A les
17 h Balears Hip Hop Festival, els millors grups instal·lacions del Club al Camí Vell de Sant Mateu.
de Ses Illes, de Menorca; ftr Squad i Titosmoka i de
Mallorca Lillo Krap & Veraciraptor, Bourbon i Lapsus 10 h Fira del disc d’Eivissa 2019,
i Rotik i els Eivissencs, ST. Sharks i Del Barrio. A A l’envelat municipal del Passeig de Ses Fonts.
l’Envelat municipal. Exposició de vinils, singles, LP’s i CDS... dels anys 60’
i 70’, a càrrec de Pepe Pilot, president de l’Associació
20 h Els primers anys de turisme a Sant Antoni, a musico cultural Retro, punts de compra , venta i
càrrec de Toni Ribas Figueretes i presentat per en intercanvi. Si vols vendre o participar a d’aquesta fira et
Vicent Serra. A Es Nàutic. pots inscriure fins el 14 de gener a l’Ajuntament.

Sant Antoni | Festes 2019 8


FESTES DE SANT ANTONI 2019

De dilluns 21 a divendres 25 de gener 19.30 h Festa La Movida Un Altre Oci. Veniu


disfressats. De 12 a 21 anys. A l’Espai Jove.
18 h Taller de construcció d’estels. 21.30 h La festa dels 80 i 90. Arriba la festa amb
Vine a construir el teu estel! A l’envelat del Passeig de ses Fonts. més moguda de l’hivern portmanyí, veniu a reviure
i vibrar amb la millor música dels vuitanta i els
Dijous 24 de gener noranta. A l’envelat del passeig de ses Fonts.

21.30 h Zinètic. Projecció de la pel·lícula Suspiria. Al


cinema Regio
Diumenge 27 de gener
9.30 h Enduro Festes de Sant Antoni, als terrenys de la
Divendres 25 de gener cooperativa a càrrec del Motoclub de Formentera i Eivissa.
10.30 h Presentació del Club de Bàsquet Sant Antoni.
19.30 h Recital de poesia i música a càrrec de Juan Carlos
Al poliesportiu Sa Pedrera.
Mestre i Amparo Ruiz Lujan. A l’Església de Sant Antoni.
11 h XXVI Posa un estel al cel.
20 h Inauguració de l’exposició de pintura de Yoa Festival popular d’estels, organitzat pel col·legi Guillem
Covas, al Far de ses Coves blanques. de Montgrí. Des de ses Variades fins as caló des Gànguil.
14 h Dinar d’homenatge als majors. Amb ballada
A l’envelat del passeig de ses Fonts.
pagesa a càrrec de Sa Colla de Buscastell.
19 h Exhibició de gimnàstica rítmica. Al restaurant Gala Night.
A càrrec del Club de Gimnàstica Rítmica Portmany.
20 h Are-T en dansa espectacle de ball a càrrec dels
alumnes de l’escola de dansa i flamenc Are-T.
Del 28 de Gener al1 de febrer
19.30 h Jornades d’Història d’Eivissa i Formentera. A
21 h Torrada popular. A càrrec del Club de Petanca
San Antoni. càrrec de la Societat Arqueològica d’Eivissa i Formentera
(SAEF). A l’auditori del Centre Cultural Cervantes.
Mes informació a la web i el Facebook de l’Ajuntament.
Dissabte 26 de gener Divendres 1 de febrer
9 h XXXVI Trofeu de judo Festes de Sant Antoni.
Competició de categories menors, alevins i benjamins.
Al poliesportiu Sa Pedrera. A Càrrec del SAMYD. A l’Envelat Municipal.
9.30 h Diada de motociclisme base Festes de Sant 18.30 h Gran espectacle «History», a càrrec de les
Antoni, al terreny al costat de Sa Cooperativa. alumnes de la fábrica de sueños APE Dream Dance.
10 h a 14 h Laser Combat, una nova forma 20 h Gran espectacle «Cabaret», per la companyia
d’entreteniment per als mes joves participa en el més de dansa professional APE Dream Dance on s’oferirà un
autèntic i real joc de combat simulat, estratègies, espectacle audiovisual amb un vestuari espectacular que
trucs, emboscades....alia’t amb el teu equip per a deixarà al públic present aclaparat per la seva originalitat
guanyar la batalla i aconseguir l’objectiu marcat, et i execució de moviments.
sentiràs dins d’un vídeo joc però fent exercici i passant-ho
fenomenal. A partir dels 8 anys. Passeig de Ses Fonts.

9 Festes 2019 | Sant Antoni


Programa de actividades SANT ANTONI 2019

Dissabte 2 de febrer 14 h Torrada, rebosteria eivissenca i vi pagès.


9 h Torneig de Tenis Taula Festes de Sant Antoni, al 15.30 h VIII Verro Olímpic
pavelló IES Quartó de Portmany. La competició pagesa més audaç i divertida.
Equips formats per dos persones majors de 18
17.30 h IV Canicròs Festes de Sant Antoni. Organitzat anys. Veniu-hi disfressats. Hi haurà premis per als
pel Club Agility Eivissa. A s’Arenal. guanyadors. Inscripció i bases a la Cooperativa.
Només per a gent molt verra!
21 h XVI Guateque «Anem de palanca».
A l’envelat del passeig de ses Fonts.
Amb les actuacions musicals del grup local Contraband 15.30 h Pesada i rifa del pescat a la prova regular
i el grup nacional Alameda, grup musical integrant del Fisherman, campionat Festes Sant Antoni a
anomenat Rock Andalús, creat a finals dels 70’. I per benefici dels majors de Sant Rafel. A càrrec del CAS
acabar la nit, la millor musica pop rock de tots els temps S’Embarcador.
amb el DJ Pepe Pilot.
19.00 h Espectácle dels alumnes de l’ Estudi de
Diumenge 3 de febrer Dansa Adrian Pineda. En la carpa Municipal.

9 h XVII Divercan – XXII Concurs caní - Festes de Sant


Antoni. Platja de s’Arenal. Dijous 7 de febrer
9.30 h XVII Sant Antoni Net a Fons. Jornada de neteja 21.30 h Zinètic. Projecció de la pel·lícula
del fons marí de la badia de Portmany. Concentració a Night is short, walk on girl. Al cinema Regio
l’esplanada del moll de l’espigó.
10 h VI Trofeu BTT Punta Galera (Premi Gran Tura).
Carrera federada de bici de muntanya. Punta Galera i
Divendres 8 de febrer
voltants. 19.30 h Inauguració de l’exposició del 9è Concurs de
pintura i fotografia, «Ports i fars de l’Autoritat Portuària
12 h Trofeu BTT Master Team Kids Punta Galera. de Balears. Ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i La
Carrera no federada per a infant. A Punta Galera. Savina» al far de ses Coves Blanques
22h Concierto de Tales of Gloom, presentació del seu
XV SANT ANTONI RURAL
darrer treball Unexpecte Traces of a Falling Escape.
Organitzat per la Cooperativa Agrícola
Envelat del Passeig de Ses fonts.
11.30 h Inauguració. Esmorzar de pa, vi i sobrassada.
Exposició de maquinària i eines tradicionals. Activitats
artesanals, exposició del Concurs de fotografia rural Dissabte 9 de febrer
(inscripció i bases a Foto Ritu i a la Cooperativa).
11 h IV Jornada pagesa al col·legi Can Coix. Jornada
11.30 h Exhibició folklòrica. Música i ball pagès a festiva oberta a tothom per celebrar les festes patronals
càrrec de Sa Colla de Sant Rafel fomentant les tradicions eivissenques. Tallers, actuacions,
12 h Activitats diverses: llaurada pagesa, passeig torrada, castell inflable, concurs de fer ucs, menjars
en carros per a infants,... típics, passeig en carro, jocs populars i una gran rifa. A
l’escola Can Coix.

Sant Antoni | Festes 2019 10


Programa de actividades SANT ANTONI 2019

21 h Rock Island Festival, A l’envelat municipal.


Festival que consta de quatre grups de música rock Dissabte 16 i Diumenge 17 de febrer
americà,repassant tots els estils del rock . Per començar 10 h Jornades «Juego de Tronos»
The Burning Shack Banda local, seguirem amb dos de El Tron de Ferro desembarca a Sant Antoni. Veniu a passar un cap de
les bandes revelació dels últims anys, la banda eivissenca setmana en companyia de dracs, dothrakis, immaculats, caminantes
UNCLE SAL, i una de les bandes mes aclamades blancs, cavallers, soldats, senyors i dames de les més importants
últimament entre sales i festivals els THE ELECTRIC ALLEY, cases de Ponent. Amb les nostres millors activitats en un Espai Jove
i no menys important són FOUR STRING, quatre tipus en que recrearà el món fantàstic de George R.R. Martin: Jocs de taula,
l’escenari que toquen bluegrass i blues a la manera antiga, Chroma temàtic, Torneigos, Concurs de Cosplay,Funko Bingo, etc..
ja que ells mateixos fabriquen els seus propis instruments
com antany, guitarres fetes de pals, caixa de purs i molts Diumenge 17 de febrer
mes materials inimaginables. 10 h X Neteja de sa Talaia de Sant Antoni. Organitzat
pel grup GEA i l’Ajuntament.

Diumenge 10 de febrer Lloc de trobada: aparcament de la rotonda de cala Gració.


De 10 h a 20 h VXII Fira d’Estocs. Gangues i ofertes en
9.30 h Trial Festes de Sant Antoni, a Sa pedrera de Sant
Antoni, a càrrec del Motoclub de Formentera i Eivissa. tota classe de productes.
A l’envelat del passeig de ses Fonts.
10 h Sortida de marxa nòrdica. Sortida des de la plaça
de l’església de Sant Agnès de Corona.
13.30 h VIII Paella musical. A càrrec de l’Associació
Dijous 21 de febrer
21.30 h Zinètic. Projecció de la pel·lícula
Musico-Cultural Retro. Actuacions en viu, rifes i diversió. The Favourite. Al cinema Regio
Amb les actuacions del Duo Juven’s, la cantant Azahar
López, Cristina Stop i Juan Erasmo Mochi. A l’envelat del
passeig de ses Fonts. Diumenge 24 de febrer
10 h XVIII Marxa cicloturista des Porquet. Recorregut
de 14 km (Sant Antoni-Buscastell-Sant Antoni). Sortida
Divendres 15 de febrer del Passeig de Ses Fonts
Dia Internacional del Nen amb Càncer. Posa’t el llaç
dorat. Jornada Solidària per recaptar fons per ASPANOB, 10 h Mercat de productes de segona mà.
Associació de Pares de Nens amb Càncer de Balears. A l’envelat del Passeig de Ses Fonts. Inscripció: fins al
dilluns 18 de febrer a l’Ajuntament.

Dissabte 16 de febrer Dimarts 5 de març


10 a 14 i de 16 a 20h Roller Games Sant Antoni a
CARNAVAL. LA RUA DE PORTMANY
càrrec del club esportiu Ibiza Patina, per a infants a
partir de 6 anys. Sa Pedrera de Can coix. 16.30 h Concentració a l’avinguda del doctor Fleming.
De 10 h a 20 h VXII Fira d’Estocs. Gangues i ofertes en 17.30 h Sortida. En acabar, festa i lliurament dels
tota classe de productes. A l’envelat del passeig de ses premis a les millors disfresses a l’envelat del Passeig
Fonts. Inscripció fins al 14 de febrer. de ses Fonts. Inscripció: al Centre d’Informació Jove,
20 h Anem de lluna i mirem-nos sa flor. Caminada nocturna fins al 28 de febrer, de 9 a 14 hores (de dilluns a
de Sant Antoni a Corona. Sortida de l’envelat municipal. divendres) i de 17 a 19 (de dilluns a dijous). •••

Sant Antoni | Festes 2019 12


FIESTAS DE SANT ANTONI 2019
Viernes 11 de enero 17h Tir amb bassetja, tirada puntuable para el
campeonato de Ibiza 2019. En el terreno de al lado
Carpa municipal del Passeig de Ses Fonts. de la Cooperativa.
19h Pregón de Fiestas a cargo de Toni Vingut Riggall.
19.30 h Recepción a los deportistas destacados de 2018. Martes 15 de enero
17 h La fiesta de los mayores. Buñuelos, orelletes, vino
Sábado 12 de enero dulce y refrescos. Música en vivo y baile. En el club de los
mayores des Clot Marès.
10 h Trofeo de kárate Fiestas de Sant Antoni. A cargo de la
Asociación Deportiva SAMYD. En el polideportivo Sa Pedrera. 19 h III Festival Brisa Flamenca. Entrada gratuita. Carpa
municipal del Passeig de Ses Fonts.
16 h Jornada de puertas abiertas en el Moli d’en Simó.
La Escuela Teresa Rojas presentará su espectáculo
Trabajos tradicionales a cargo de profesores y alumnos
‘Alegoría Flamenca’. Después, Luis Amador, Ricardo
de la Asociación artesanal de Portmany.
Manzano, Geovani Pérez y Luis Fernández desgranarán
16 h Torneo de ajedrez Fiestas Sant Antoni 2019. En el Espai Jove. el repertorio de ‘80 Fusión Flamenco’. Finalmente, el
profesor, jurista y divulgador Antonio Manuel Rodríguez
16.30 h X Trofeo de natación CN Portus Fiestas de Sant conducirá ‘Arqueología de lo jondo’. La reflexión sobre los
Antoni. Competición de natación de todas las categorías. orígenes y la evolución de la música gitana se mezclará
En la piscina municipal de Can Coix. sobre el escenario con el canto de Maite Rodríguez y el
18 h Be happy, be hippy. Gran fiesta flower infantil. baile de Alejandro Rodríguez. Además, el reconocido
Carpa municipal del Passeig de Ses Fonts. cantador Rafael de Utrera participará e interpretará
diferentes palos durante el coloquio musicado.
19.30 h Fiesta Flower Un Altre Oci. Vestíos estilo años 60
y 70. De 12 a 21 años. En el Espai Jove.
Miércoles 16 de enero
22 h Gran Fiesta Flower. Músicos ambulantes,
mercadillo de artesanía, psicodecoració y mucha fiesta 10.30h Mayores Saludables, curso dirigido a personas
para todo el mundo. Carpa municipal del Passeig de Ses mayores del municipio de Sant Antoni que desean
Fonts y algunas calles del pueblo. promover la autonomía y prevenir el proceso inicial de
independencia, todos los miércoles hasta el 6 de marzo,
en el 3er piso del Clot Marès.
Domingo 13 de enero 9.30 h Fiesta de Sant Antoni en el IES Quartó de
9 h Trofeo de pesca Fiestas de Sant Antoni. Prueba Portmany
libre en embarcación fondeada en la bahía de Portmany.
Organizado por el Pesca Club Sant Antoni. 9.30 h Carrera popular y actividades

11 h XXXVIII Festival de bailes, música y canción popular de 11.30 h Partidos de bàsquet y fútbol: profesores vs
nuestra tierra. Organizado por Sa Colla de Can Bonet. En el alumnos.
cine Regio.
23 Festes 2019 | Sant Antoni
Programa de actividades SANT ANTONI 2019

12.30 h Entrega de premios de la Yincana TEI. Sábado 19 de enero


13.15 h Entrega de los premios del VII Concurso de 9 h Trofeo Fiestas de Sant Antoni de lucha olímpica. En
fotografía Fotoquartó y de los galardones de los XII el polideportivo Sa Pedrera.
Premio Neus Balançat de narrativa corta, con la 11.30 h VII Campeonato Mundial de Arroz de matanzas.
colaboración del Ayuntamiento. En el salón de actos Ven a la calle Rossell a cocinar vuestro arroz de
del instituto. matanzas. Habrá música, animación, baile payés de Sa
Colla de Portmany, mucha diversión y premios a los
mejores arroces. Inscripción en el bar Kantaun.

Jueves 17 de enero 14 h XVII Divercan Fiestas de Sant Antoni. Pruebas


puntuables para la Liga balear de agility. En las
FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD instalaciones del Club al Camino Viejo de Sant Mateu. A
cargo del Club Agility Eivissa.
9 h Torneo de petanca Fiestas de Sant Antoni. Pistas de Can
Bonet y Plaza España. A cargo del Club petanca San Antonio. 17 h La Cova dels Dracs, Refúgiate del frío de enero en la
Cueva de los Dragones! .Disfruta de los mejores juegos de
12 h Misa solemne. Seguida de la procesión, bendición mesa y rol, Warhammer, SoftCombat y Nerf para pasar
de animales, desfile de carros tradicionales y suelta de una tarde de lo más divertida!. En el Espai Jove.
palomas a cargo del Club Columbòfil Portmany. Baile
payes a cargo de Sa Colla de Portmany y degustación de
buñuelos y vino para todo el mundo. En el Passeig de Ses
Domingo 20 de enero
Fonts. 10 h Salida de marcha nórdica. Los bastones se
repartirán media hora antes de la salida. Lugar de
18.30 h «Dianxes, qué histori». Representación teatral encuentro y salida desde el Ayuntamiento de Sant Antoni de
del autor Vicent Serra a cargo del Grupo de Teatro de Portmany.
la Asociación de vecinos des Molí. Invitados especiales
10 h XVII Divercan Fiestas de Sant Antoni. Pruebas
Vicent de Can Frit y Toni Ribas Figueretes y actuación del puntuables para la Liga balear de agility. En las
cantautor Joan Murenu. Carpa municipal del Passeig de instalaciones del Club en el Camino Viejo de Sant Mateu.
Ses Fonts.
10 h Feria del disco de Ibiza 2019, Carpa municipal del
Passeig de Ses Fonts.
Viernes 18 de enero Exposición de vinilos, singles, LP’s y CDS... de los años 60’
y 70’, a cargo de Pepe Pilot, presidente de la Asociación
17 h Baleares Hip Hop Festival, los mejores grupos
músico cultural Retro, puntos de compra , venta e
de las Islas, de Menorca; ftr Squad y Titosmoka y de intercambio. Si quieres vender o participar en esta feria te
Mallorca Lillo Krap & Veraciraptor, Bourbon y Lapsus puedes inscribir hasta el 14 de enero al Ayuntamiento.
y Rotik y los Ibicencos, ST. Sharks y Del Barrio. Carpa
municipal del Passeig de Ses Fonts.
De lunes 21 a viernes 25 de enero
20 h Los primeros años de turismo en Sant Antoni,
18 h Taller de construcción de cometas. Ven a construir
a cargo de Toni Ribas Figueretes y presentado por en tu cometa!. Carpa municipal del Passeig de Ses Fonts.
Vicent Serra. En es Náutic.

25 Festes 2019 | Sant Antoni


Programa de actividades SANT ANTONI 2019

Jueves 24 de enero Domingo 27 de enero


21.30 h Zinètic. Proyección de la película Suspiria. En el 930h Enduro i Pekeenduro Fiestas de Sant Antoni, en
cine Regio los terrenos al lado de la Cooperativa, a cargo del Motoclub
de Formentera i Eivissa.
Viernes 25 de enero 10.30 h Presentación del Club de Baloncesto Sant
Antoni. En el polideportivo Sa Pedrera.
19.30 h Recital de poesia y música a cargo de Juan Carlos
Mestre y Amparo Ruiz Lujan. En la iglesia de Sant Antoni. 11 h XXVI Posa un estell al cel. Festival popular de
cometas, organizado por el colegio Guillem de Montgrí.
20 h Inauguración de la exposición de pintura de Yoa
Desde ses Variades hasta es caló des Gànguil.
Covas, en el Faro de sus Coves blancas.
14 h Comida de homenaje a los mayores. Con ball payès a
Carpa municipal del Passeig de Ses Fonts. cargo de Sa Colla de Buscatell. En el restaurante Gala Night.
19 h Exhibición de gimnasia rítmica.
20 h Are-T danza espectáculo de baile. A cargo de los Del 28 de enero al 1 de febrero
alumnos de la escuela de danza y flamenco Are-T. 19.30 h Jornadas de Historia de Ibiza y Formentera. A
21 h Torrada popular cargo de la Sociedad Arqueológica de Ibiza y Formentera
(SAEF). En el auditorio del Centro Cultural Cervantes. Más
información en la web y Facebook del Ayuntamiento.
Sábado 26 de enero
9 h XXXVI Trofeo de Judo Fiestas de Sant Antoni. Viernes 1 de febrero
Competición de categorías menores, alevines y
Carpa municipal del Passeig de Ses Fonts.
benjamines. En el polideportivo de Sa Pedrera.
18.30 h Gran espectáculo «History», a cargo de las
9.30 h Diada de motociclismo base Fiestas de Sant
alumnas de la fábrica de sueños APE Dream Dance.
Antoni, en el terreno al lado de la Cooperativa.
20 h Gran espectáculo «Cabaret», por la compañía
10 h a 14 h Laser Combat , una nueva forma de entretenimiento
de danza profesional APE Dream Dance donde
para grandes y pequeños participando en el más auténtico y real
se ofrecerá un espectáculo audiovisual con un
juego de combate simulado, estrategias, trucos, emboscadas....
vestuario espectacular que dejará al público
alíate con tu equipo para ganar la batalla y conseguir el objetivo
presente abrumado por la originalidad y ejecución
marcado, te sentirás dentro de un video juego pero haciendo ejercicio
de movimientos.
y pasándotelo fenomenal. A partir de los 8 años. Passeig de Ses Fonts.
19.30 h Fiesta La Movida Un Altre Oci. Venid
disfrazados. De 12 a 21 años. En el Espai Jove. Sábado 2 de febrero
21.30 h La fiesta de los 80 y 90. Llega la fiesta con más 9 h Torneo de Tenis Mesa Fiestas de Sant Antoni, en el
movida del invierno portmanyí, venid a revivir y a vibrar pabellón IES Quartó de Portmany..
con la mejor música de los ochenta y los noventa. Carpa 17.30 h IV Canicròs Fiestas de Sant Antoni. Organizado
municipal del Passeig de Ses Fonts. por el Club Agility Ibiza. A se Arenal.

Sant Antoni | Festes 2019 26


Programa de actividades SANT ANTONI 2019
21 h XVI Guateque «Vayamos de palanca». Carpa 15.30 h Pesada y rifa del pescado de la prueba regular
municipal del Passeig de Ses Fonts. Fisherman, campeonato Fiestas Sant Antoni a beneficio
Con las actuaciones musicales del grupo local de los mayores de San Rafel.
Contraband y el grupo nacional Alameda, grupo musical
integrante del llamado Rock andaluz, creado a finales de 19h Espectáculo de los alumnos del Estudio de Danza
los 70’. Y para acabar la noche, la mejor música pop rock Adrián Pineda. En la carpa Municipal.
de todos los tiempos con el DJ Pepe Pilot.
Jueves 7 de febrero
Domingo 3 de febrero 21.30 h Zinètic. Proyección de la película Night is short,
9 h XVII Divercan – XXII Concurso canino - Fiestas de walk on girl. En el cine Regio
Sant Antoni. Playa de se Arenal.
9.30 h XVII Sant Antoni Net a fons. Jornada de limpieza
del fondo marino de la bahía de Portmany. Concentración
Viernes 8 de febrero
en la explanada del muelle del espigón. 19.30 h Inauguración de la exposición del 9.º Concurso
de pintura y fotografía, «Puertos y faros de la Autoridad
10 h VI Trofeo BTT Punta Galera (Premio Gran Tura). Portuaria de Baleares. Puertos de Palma, Alcúdia, Maó,
Carrera federada de bici de montaña. Punta Galera y Ibiza y La Sabina» , en el faro de ses Coves Blanques
alrededores.
22h Concierto de Tales of Gloom, presentación de su
12 h Trofeo BTT Master Team Kids Punta Galera. último trabajo Unexpecte Traces of a Falling Escape.
Carrera no federada para niños. En Punta Galera. Carpa Passeig de Ses fonts.

XV SANT ANTONI RURAL


Organizado por la Cooperativa Agrícola. Sábado 9 de febrero
11.30 h Inauguración. Almuerzo de pan, vino y sobrasada. 11 h IV Jornada campesina al colegio Can Coix.
Exposición de maquinaria y aperos tradicionales. Actividades Jornada festiva abierta a todo el mundo para celebrar
artesanales, exposición del Concurso de fotografía rural las fiestas patronales fomentando las tradiciones
(inscripción y bases a Foto Ritu y en la Cooperativa). ibicencas. Talleres, actuaciones, torrada, castillo
hinchable, concurso de hacer ucs, comidas típicas,
11.30 h Exhibición folclórica. Música y baile paseo en carro, juegos populares y una gran rifa. En la
campesino a cargo de Su Pandilla de San Rafel escuela Can Coix.
12 h Actividades diversas: labrada campesina, 21 h Rock Island Festival, Carpa municipal del Passeig
paseo en carros para niños,... de Ses Fonts. Festival que consta de cuatro grupos de
música rock americano para empezar The Burning
14 h Tostada, repostería ibicenca y vino campesino. Shack Banda local , seguiremos con dos de las bandas
15.30 h VIII Verro Olímpico. La competición revelación de los últimos años, la banda ibicenca UNCLE
campesina más audaz y divertida. Equipos formados por SAL, y una de las bandas mas aclamadas últimamente
dos personas mayores de 18 años. Venid disfrazados. entre salas y festivales los THE ELECTRIC ALLEY, y
Habrá premios para los ganadores. Inscripción y bases a FOUR STRING, cuatro tipos en el escenario que tocan
la Cooperativa. Solo para gente muy valiente! bluegrass y blues a la manera antigua, puesto que ellos
mismos fabrican sus propios instrumentos como antaño,

Sant Antoni | Festes 2019 30


Programa de actividades SANT ANTONI 2019
guitarras hechas de palos, caja de puros y muchos mes en un Espai Jove que recreará el mundo fantástico de
materiales inimaginables. George R.R. Martin: Juegos de mesa, Chroma temático,
Torneos, Concurso de Cosplay, Funko Bingo, etc...

Domingo 10 de febrero Domingo 17 de febrero


9.30 h Trial Fiestas de Sant Antoni, en Sa Pedrera de
Sant Antoni, a cargo del Motoclub Formentera i Eivissa. 10 h X Limpieza de su Atalaya de Sant Antoni. Organizado
por el grupo GEA y el Ayuntamiento. Lugar de encuentro:
10 h Salida de marcha nórdica. Salida desde la plaza de aparcamiento de la rotonda de cala Gració.
la iglesia de Santa Agnès de Corona.
13.30 h VIII Paella musical. A cargo de la Asociación De 10 h a 20 h VXII Feria de Stocks. Chollos y ofertas de
Musico-Cultural Retro. Actuaciones en vivo, rifas y toda clase de productos. Carpa municipal del Passeig de
diversión. Con las actuaciones del Dúo Juven’s, la cantante Ses Fonts.
Azahar López, Cristina Stop y Juan Erasmo Mochi.
En la carpa municipal del Passeig de Ses Fonts. Jueves 21 de febrero
Viernes 15 de febrero 21.30 h Zinètic. Proyección de la película The Favourite.
En el cine Regio
Día Internacional del Niño con Cáncer. Ponte el lazo dorado.
Jornada Solidaria per recaudar fondos para ASPANOB,
Associación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares. Domingo 24 de febrero
10 h XVIII Marcha cicloturista des Porquet. Recorrido
Sábado 16 de febrero de 14 km (Sant Antoni-Buscastell-Sant Antoni). Salida de
la Carpa municipal del Passeig de Ses Fonts.
10 a 14 y de 16 a 20h Roller Games Sant Antoni a cargo
10 h Mercado de productos de segunda mano. Carpa
del club deportivo Ibiza Patina, para niños a partir de 6
municipal del Passeig de Ses Fonts. . Inscripción: hasta el
años. En Sa Pedrera de Can Coix.
lunes 18 de febrero al Ayuntamiento.
De 10 h a 20 h VXII Feria de Stocks. Chollos y ofertas de
toda clase de productos. Carpa municipal del Passeig de
Ses Fonts. Inscripción hasta el 14 de febrero. Martes 5 de marzo
CARNAVAL. EL DESFILE DE PORTMANY
20 h Anem de lluna i mirem-nos sa flor . Caminata
16.30 h Concentración en la avenida del Doctor Fleming.
nocturna de Sant Antoni a Corona. Salida Carpa
municipal del Passeig de Ses Fonts. 17.30 h Salida. Al acabar, fiesta y entrega de los
premios a los mejores disfraces el Passeig de Ses Fonts.
Sábado 16 y Domingo 17 de febrero Inscripción: en el Centro de Información Joven, hasta el
28 de febrero, de 9 a 14 horas (de lunes a viernes) y de
10h Jornadas «Juego de Tronos». Espai Jove 17 a 19 (de lunes a jueves). •••
El Trono de Hierro desembarca en Sant Antoni. Venid
a pasar un fin de semana en compañía de dragones,
dothrakis, inmaculados, caminantes blancos, caballeros,
soldados, señores y damas de las más importantes
casas de Poniente. Con nuestras mejores actividades

Sant Antoni | Festes 2019 32