Anda di halaman 1dari 10

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG

BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN


PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN
LEPAS IJAZAH SEKOLAH MENENGAH.

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.

November 2015
(Kemas Kini September 2017)
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat, dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,


bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan
kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara
suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan
berdisiplin.

Mac 2017
Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada
kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau
mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku

ii
ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

KANDUNGAN MUKA SURAT

Notis Hak Cipta i

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii


Falsafah Pendidikan Guru ii

Kandungan iii

Panduan Pelajar iv - v

vi
Ikon Modul

vii - x
Agihan Tajuk RMK
Tajuk Pembelajaran

Unit 1 – Teknologi dan Media Pengajaran 1

Unit 2 – Rekabentuk Pengajaran Teknologi 25

Unit 3 - Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran 43

Unit 4 - Internet untuk Pengajaran dan 71


Pembelajaran

Rujukan 89

Panel Penulis Modul 91

iii
PANDUAN PELAJAR

PENGENALAN

Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu pelajar menguruskan


pembelajaran agar lebih berkesan. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada
pelajar untuk mendapatkan maklumat dan gaya pembelajaran terkini.

PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI

Pembelajaran arah kendiri membolehkan pelajar membuat keputusan tentang


pembelajaran yang akan ditempuhi. Pembelajaran arah kendiri lebih berkesan jika
pelajar dapat menentukan sasaran yang hendak dicapai. Ianya dibentuk agar pelajar
mempunyai autonomi dan bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri.

SASARAN KURSUS

Pelajar Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Menengah yang mendaftar
dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidkan Malaysia (IPG KPM).

JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)

Berdasarkan standard IPG KPM dan MQA pelajar perlu mengumpulkan 40 jam
pembelajaran bagi setiap jam kredit. Bagi kursus PDPLI SM/SR yang dilaksanakan
dalam mod Kursus Dalam Cuti (KDC), diperuntukkan 60% daripada Jumlah
Pembelajaran Pelajar adalah bersemuka manakala 40% adalah Jumlah Pembelajaran
Pelajar pembelajaran kendiri.

iv
SUSUNAN UNIT MODUL

Modul ini ditulis dalam susunan unit. Setiap unit mempunyai lima eleman asas yang
konsisten:
1. Hasil Pembelajaran Unit
2. Sinopsis
3. Penyelidikan
4. Pengalaman
5. Refleksi

Pelajar boleh berbincang dengan pensyarah atau rakan pelajar melalui email jika
terdapat masalah berhubung dengan modul ini.

IKON

Pelajar akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian pelajar agar
pada sekali imbas pelajar akan tahu apa yang harus dibuat.

PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

Pelajar juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh
dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila pelajar mendaftar. Peperiksaan bertulis
ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

Soalan peperiksaan akan meliputi interaksi bersemuka dan modul.

v
IKON

PENGALAMAN RUJUKAN

HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
UNIT

PENYELIDIKAN
REFLEKSI

vi
AGIHAN TAJUK

Nama Kursus : TEKNOLOGI DAN MEDIA PEMBELAJARAN


Kod : EDUP2053

Kandungan modul ini dibahagi kepada 4 unit. Jadual di bawah menjelaskan agihan
tajuk-tajuk untuk pembelajaran melalui modul dan interaksi bersemuka.

JUMLAH JAM MODU


BERSEMU
PEMBELAJARA L
KA
TAJUK / TOPIK N CATATAN
(18
(27 Jam)
(45 Jam) jam)
1. Teknologi dan Media Pengajaran
● Konsep Teknologi dan Media Perlu
untuk Pengajaran dan Unit 1 dibaca
Pembelajaran 3 jam 3 jam - sebelum
● Konsep Technological interaksi
Pedagogical Content bersemuka
Knowledge (TPACK)
2. Reka Bentuk Pengajaran
Teknologi
● Pengertian dan konsep reka
bentuk pengajaran Perlu
● Peranan reka bentuk Unit 2 dibaca
pengajaran dalam proses 3 jam 3 jam - sebelum
pengajaran dan pembelajaran interaksi
● Aplikasi model reka bentuk bersemuka
pengajaran berikut dalam
pengajaran dan pembelajaran
- ASSURE
- ADDIE

vii
3. Visual untuk Pengajaran dan
Pembelajaran
 Peranan Visual dalam
pengajaran dan pembelajaran
Perlu
 Jenis-jenis visual
Unit 3 dibaca
 Mereka bentuk visual 6 jam 6 jam - sebelum
- Panduan mereka bentuk
interaksi
visual
bersemuka
- CASPER
 Pengubahsuaian dan
penghasilan bahan visual untuk
pengajaran dan pembelajaran
4. Pembangunan Media Pengajaran
 Pemilihan media pengajaran
 Pengubahsuaian dan
Penghasilan Media
Pengajaran 3 jam 3 jam
 Penilaian Keberkesanan
Media Pengajaran
 Proses Penyelesaian Masalah
Kreatif (CPS)
5. Audio untuk Pengajaran dan
Pembelajaran
● Peranan audio dalam
pengajaran dan
pembelajaran
● Sumber audio dan format fail
audio
● Penghasilan bahan audio 3 jam 3 jam
kreatif dan innovatif untuk
pengajaran dan
pembelajaran
- Perancangan dan
penyediaan skrip,
perkakasan dan perisian
- Rakaman dan suntingan

viii
6. Video untuk Pengajaran dan
Pembelajaran
● Peranan video dalam
pengajaran dan
pembelajaran
● Sumber video dan format fail
video
● Teknik merakam video 6 jam 6 jam
● Penghasilan klip video kreatif
dan innovatif untuk
pengajaran dan
pembelajaran
- Perancangan dan
penyediaan papan cerita
- Rakaman dan suntingan

7. Integrasi Perisian Aplikasi


Pejabat untuk Pengajaran dan
Pembelajaran 3 jam 3 jam
● Konsep
● Aplikasi dalam bilik darjah
8. Multimedia Interaktif untuk
Pengajaran dan Pembelajaran
● Konsep multimedia
● Penghasilan pakej
pembelajaran multimedia
interaktif kreatif dan innovatif 6 jam 6 jam
- Perancangan dan
penyediaan bahan
multimedia
- Elemen interaktiviti
● Penilaian bahan multimedia

9. Internet untuk Pengajaran dan


Pembelajaran
● Konsep dan jenis-jenis
pembelajaran dalam talian Perlu
● Peralatan dan aplikasi untuk Unit 4 dibaca
pembelajaran dalam talian 6 jam 6 jam - sebelum
● Pengaplikasian internet interaksi
untuk pembelajaran bersemuka
● Pengaplikasian internet
untuk pengajaran

ix
10. Sumber Maklumat dan
Pengurusan Sumber
 e-Sumber
- perpustakaan digital
- e-jurnal
 Sistem Pengurusan
Perpustakaan
 Pengurusan Sumber
Pengajaran Berasas Objek 3 jam 3 jam
Pembelajaran
-
Konsep dan Definisi
Objek Pembelajaran
- Ciri-ciri Objek
Pembelajaran
- Fungsi Objek
Pembelajaran
 Penilaian sumber pengajaran
11. Isu
dan Cabaran Penggunaan
Teknologi untuk Pengajaran dan
Pembelajaran
● Isu harta intelek, undang-
undang siber, plagiat,
kerahsiaan, keselamatan,
penyebaran maklumat

● Cabaran transformasi
pengajaran dan 3 jam 3 jam
pembelajaran menggunakan
teknologi terkini
- kesediaan guru dan pelajar
- sokongan organisasi
- kesediaan teknologi

● Piawaian ISTE (International


Society for Technology in
Education).

45 jam 18 jam 27 jam

Catatan: Interaksi bersemuka – dapatkan maklumat daripada pensyarah anda

Anda mungkin juga menyukai