Anda di halaman 1dari 37

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2019

KURIKULUM STANDARD KELAS PERALIHAN (KSKP)


BAHASA MELAYU PERALIHAN
SMK KIDURONG

Kemahiran Standard Standard


Minggu Unit /Tema Objektif Cadangan Aktiviti BBM EMK
/ Aspek Kandungan Pembelajaran
1
PENGENALAN BAHASA MELAYU KSKP
1-4 JAN
2019
2
ORIENTASI TINGKATAN PA/1 2019
7-11 JAN ( 4-11 JAN 2019)
2019
3 Unit 1 Mendengar 1.1 Mendengar, 1.1.1 a. Mendengar dan ▪ Berbual tentang ▪ Video Sains dan
dan menyebut serta Mendengar dan menyebut sarapan murid pagi itu. kesihatan teknologi (sains
14-18 Kesihatan Bertutur menyatakan menyebut perkataan ▪ Menyaksikan tayangan https://youtu. pemakanan)
JAN 2019 makna perkataan, dengan intonasi video tentang be/4ZmC6zc
perkataan, istilah serta yang betul pemakanan seimbang. YdmY
rangkai kata, rangkai kata dalam pelbagai ▪ Menyebut perkataan,
istilah dan ayat dengan betul situasi. istilah dan rangkai kata
dalam pelbagai ▪ Menyebut dan
situasi. b. Mendengar dan mengkategori
menyebut istilah perkataan, istilah dan
dengan intonasi rangkai kata.
yang betul
dalam pelbagai
situasi.

c. Mendengar dan
menyebut
rangkai kata
dengan betul
dalam pelbagai
situasi.

1
Membaca 2.1 Membaca 2.1.1 Membaca a. Membaca teks ▪ Mengedarkan carta ▪ Carta Sains dan
pelbagai bahan teks prosa prosa secara pyramid makanan. Piramid teknologi (sains
secara mekanis secara mekanis mekanis ▪ Murid membaca Makanan pemakanan)
dengan dengan perkataan, istilah dan ▪ Teks prosa
sebutan, dan sebutan, dan rangkai kata yang tentang
intonasi yang intonasi yang ditunjuk oleh guru. pemakanan
betul serta betul serta ▪ Murid membaca lantang seimbang
lancar. lancar. prosa dengan sebutan,
dan intonasi yang betul
serta lancar.
Menulis 3.1 Menulis 3.1.1 Menulis a. Menulis ▪ Murid menulis ▪ Carta Sains dan
secara mekanis perkataan, frasa perkataan perkataan dan frasa Makanan teknologi (sains
dan ayat secara secara mekanis secara mekanis dengan ▪ Kertas pemakanan)
mekanis dengan dengan cara cara yang betul dan bergaris (jika
cara yang betul yang betul dan tulisan yang kemas. perlu) bagi
dan tulisan yang tulisan yang ▪ Murid menulis menu murid lemah.
kemas. kemas. menggunakan ▪ Pen yang
b. Menulis frasa perkataan, frasa dan sesuai
secara mekanis ayat cara yang betul
dengan cara dan tulisan yang kemas.
yang betul dan ▪ Rakan menilai hasil
tulisan yang kerja kumpulan.
kemas.
c. Menulis ayat
secara mekanis
dengan cara
yang betul dan
tulisan yang
kemas.
4 Seni 4.1 Menghargai 4.1.1 Membaca a. Membaca ▪ Murid memberikan ▪ Tayangan Sains dan
Bahasa pelbagai genre dan memahami pantun dengan contoh pantun. video teknologi (sains
21-25 karya sastera pantun, syair, penuh ▪ Melafaz pantun dengan Gurindam pemakanan)
JAN 2019 penulis sajak, cerpen penghayatan intonasi dan Jiwa
tempatan serta novel b. Menjawab penghayatan. (pantun)
dengan penuh soalan untuk ▪ Memberikan makna ▪ Petikan
penghayatan. menunjukkan perkataan. pantun
pemahaman ▪ Menjawab soalan ▪ Lembaran
terhadap pemahaman. kerja
pantun.
Tatabahasa 5.1 Memahami 5.1.1 a. Memahami dan ▪ Berbual-bual tentang ▪ Poster Tip
dan Memahami dan menggunakan petua makan yang Pemakanan
menggunakan menggunakan kata nama murid tahu.
2
pelbagai kata nama dan dengan betul ▪ Memahami frasa yang
golongan kata kata ganti nama mengikut terdapat dalam poster.
dengan betul konteks. ▪ Mengenal pasti kata
mengikut b. Memahami dan nama.
konteks. menggunakan ▪ Melengkapkan
kata ganti nama perenggan dengan kata
dengan betul nama yang sesuai.
mengikut ▪ Membina dialog
konteks. menggunakan kata
nama ‘saya’, ‘awak’ dan
‘mereka’.
5 Unit 2 Mendengar 1.1 Mendengar, 1.1.2 a. Mendengar dan ▪ Guru bertanya kepada ▪ Video Keselamatan
dan menyebut serta Mendengar dan menyatakan murid pernahkah keselamatan jalan raya
28 JAN – Keselamatan Bertutur menyatakan menyatakan makna mereka melihat jalan raya
1 FEB Jalan Raya makna makna perkataan kemalangan? http://youtube.
2019 perkataan, perkataan, dengan betul ▪ Respon murid com/watch?
rangkai kata, istilah serta dalam pelbagai ▪ Murid mendengar dan v=UZZhgtS7
istilah dan ayat rangkai kata situasi. menyaksikan tayangan yJY
dengan betul video tentang ▪ Kamus
dalam pelbagai b. Mendengar dan keselamatan jalan raya.
situasi. menyatakan Perkataan
▪ Guru meminta murid
makna istilah - Rapat
ulang sebut perkataan,
dengan betul - Keselamatan
frasa dan rangkai kata
dalam pelbagai - Gurauan
situasi. yang terdapat dalam
tayangan video. - Saman
- Berfungsi
c. Mendengar dan ▪ Murid mencari makna
Istilah
menyatakan perkataan, istilah dan
- Tali
makna rangkai rangkai kata melalui
pinggang
kata dengan kamus. keledar
betul dalam ▪ Murid membacakan - Lebuh raya
pelbagai situasi. perkataan dan makna - Undang-
yang mereka peroleh. undang
- Had laju
- Lampu
isyarat
Rangkai kata
- Hilang
kawalan
Membaca 2.1 Membaca 2.1.2 Membaca a. Membaca ▪ Murid diperdengarkan ▪ Pantun Keselamatan
pelbagai bahan pantun, syair, pantun secara irama pantun dan syair. Nasihat jalan raya
secara mekanis sajak dan lirik mekanis Keselamat
3
lagu secara dengan ▪ Murid dibahagikan an Jalan
mekanis dengan sebutan, dan kepada dua kategori: Raya
sebutan, dan intonasi yang kategori pantun dan ▪ Sajak
intonasi yang betul serta kategori sajak. Selamat di
betul serta lancar. ▪ Dua kumpulan Pantun Jalan
lancar. Nasihat Keselamatan Raya
b. Membaca sajak Jalan Raya
secara mekanis ▪ Dua kumpulan lagi * Untuk contoh
dengan diberikan Sajak irama pantun
sebutan, dan dan sajak,
Selamat di Jalan Raya
intonasi yang guru boleh
▪ Setiap kumpulan
betul serta melagukan
menyampaikan pantun
lancar. sendiri,
dan sajak berkenaan
memainkan
dengan sebutan dan
mana-mana
intonasi yang betul dan
rakaman atau
lancar. meminta murid
yang mahir.
Menulis 3.2 Mengimlak 3.2.1 Mengimlak a. Mengimlak ▪ Guru membaca Perkataan Keselamatan
perkataan dan perkataan yang perkataan dan frasa 1. kenderaan jalan raya
frasa yang dibacakan tentang keselamatan 2. tumpuan
dibacakan dengan tepat. jalan raya. 3. pusingan
dengan tepat. ▪ Murid mendengar 4. berisiko
b. Mengimlak perkataan dan frasa 5. berbahaya
frasa yang yang dibacakan oleh 6. Pembonceng
dibacakan guru untuk pertama kali.
dengan tepat. ▪ Murid perlu Frasa:
mengimlak perkataan 1. meng-
dan frasa yang gunakan
dibacakan oleh guru telefon
buat kali keduanya bimbit
dengan tepat. 2.
menge
lakkan
kemalangan
3. mematuhi
lampu
isyarat
4. pemakaian
topi keledar
5. had laju
4
6. berwaspada
selalu

6
CUTI TAHUN BARU CINA 2019
4-8 FEB
2019
7 Seni 4.2 Memahami 4.2.1 a. Memberikan ▪ Guru memberikan ▪ Lembaran Keselamatan
Bahasa dan Memahami dan makna contoh bandingan kerja jalan raya
11-15 menggunakan menggunakan bandingan semacam berkaitan bandingan
FEB 2019 bahasa yang bandingan semacam keselamatan jalan raya semacam
indah dalam semacam dalam dengan betul ▪ Mengedarkan lembaran
komunikasi dan komunikasi dan mengikut kerja dan murid
penulisan penulisan konteks. memadankan ayat
dengan betul dengan bandingan
mengikut b. Menggunakan semacam yang betul.
konteks. bandingan
▪ Murid membacakan
semacam
ayat yang ditulis dengan
dalam
jelas dan lancer.
komunikasi
dengan betul
mengikut
konteks.

c. Menggunakan
bandingan
semacam
dalam
penulisan
dengan betul
mengikut
konteks.
Tatabahasa 5.1 Memahami 5.1.2 a. Mengenal pasti ▪ Guru berbual dengan ▪ Gambar Keselamatan
dan Memahami dan kata kerja murid tentang mengenai jalan raya
menggunakan menggunakan dalam bahan pengalaman mereka di keselamat
pelbagai kata kerja dengan betul jalan raya pada hari an di jalan
golongan kata dengan betul mengikut berkenaan. Kaitkan raya.
mengikut konteks. dengan keselamatan
konteks. b. Menggunakan jalan raya dan Panduan guru:
kata kerja tumpukan pada kata - Melintas
dengan betul kerja. jalan

5
mengikut ▪ Murid ditunjukkan enam - Menolej ke
konteks. keping gambar. kiri dank e
▪ Murid diminta kanan
menyebutkan kata kerja - Memimpin
berdasarkan gambar tangan
▪ Murid bina ayat mudah - Menaiki
menggunakan kata jejantas
kerja berkenaan. - Membonce
ng
motosikal
- beratur
*12-14 FEB 2019 ( KEJOHANAN OLAHRAGA SMK KIDURONG 2019)
*15 FEB 2019 (CUTI PERISTIWA)
8 Unit 3 Mendengar 1.2 Mendengar, 1.2.1 a. Mendengar ▪ Guru bersoal jawab ▪ Notis ▪ Patriotisme
dan memahami dan Mendengar dan maklumat dengan murid tentang gotong-
18-22 Perpaduan Bertutur menyampaikan menyebut dalam arahan arahan dan pesanan royong
FEB 2019 (Gotong maklumat yang semula dengan teliti. yang mereka terima Taman
Royong) terkandung maklumat yang daripada ibu bapa di Permaisuri
dalam pelbagai terdapat dalam b. Menyebut rumah.
bahan arahan, semula ▪ Seorang murid diminta
pesanan serta maklumat yang membacakan petikan
pengumuman terdapat dalam notis gotong-royong
ringkas dengan arahan dengan ▪ Murid lain mendengar
betul dan tepat. betul dan tepat. maklumat dalam arahan
yang dibaca dengan
teliti
▪ Minta murid menyebut
maklumat arahan yang
terdapat dalam notis.

Membaca 2.2 Membaca 2.2.1 Membaca, a. Membaca teks/ ▪ Edarkan teks dalam ▪ Petikan ▪ Patriotisme
dan memahami memahami, sesuatu bahan kumpulan kecil teks
makna menyatakan dan menggarisi ▪ Murid membaca tenks ▪ kamus
perkataan, makna perkataan dan dengan menggarisi
rangkai kata, perkataan dan rangkai kata perkataan dan rangkai
ayat dan rangkai kata yang kata yang mereka tidak
perenggan dengan berkenaan. faham.
menggunakan ▪ Minta murid mencari
glosari, kamus b. Menyatakan makna perkataan dan
serta tesaurus makna rankai kata yang
dengan betul perkataan dan mereka tidak faham
dan tepat. rangkai kata
6
dengan serta yang bertanda
menggunakan kuning.
glosari, kamus ▪ Gunakan glosari, kamus
serta tesaurus atau thesaurus.
dengan betul ▪ Minta murid
dan tepat. menyebutkan makna
perkataan dan rangkai
kata berkenaan secara
lisan.
Menulis 3.2 Mengimlak 3.2.1 Mengimlak Mengimlak ▪ Murid mengimlak ▪ Petikan ▪ Patriotisme
perenggan yang perenggan yang perenggan yang dibaca perenggan
dibacakan dibacakan dengan oleh guru. gotong-
dengan tepat. tepat. ▪ Semakan hasil kerja royong
mengimlak.
9 Seni 4.2 Memahami 4.2.2 a. Mengenal pasti ▪ Kumpulan kecil ▪ Sampul ▪ Patriotisme
Bahasa dan Memahami dan peribahasa dibentuk kad susun
25 FEB – menggunakan menggunakan dengan betul ▪ Edarkan sampul kad suai
1 MAC bahasa yang peribahasa mengikut susun suai perkataan ▪ Lembaran
2019 indah dalam dalam konteks. peribahasa. kerja
komunikasi dan komunikasi dan b. Menyatakan ▪ Murid mencantumkan
penulisan penulisan makna kad tersebut dan * Aktiviti ini
dengan betul peribahasa menampalkan di boleh
mengikut dengan betul hadapan kelas menggunakan
konteks. mengikut ▪ Edarkan lembaran lebih daripada
konteks. kerja. satu masa
c. Membina ayat ▪ Minta murid padankan PdP.
menggunakan peribahasa dengan
peribahasa petikan dalam lembaran
dengan betul ▪ Murid menyebutkan
mengikut jawapan yang betul.
konteks
d. Berkomunikasi
menggunakan
peribahasa
peribahasa
dengan betul
mengikut
konteks.
Tatabahasa 5.1 Memahami 5.1.3 a. Mengenal pasti ▪ Guru mencetuskan ▪ Petikan ▪ Patriotisme
dan Memahami dan kata adjektif perbualan dengan gotong-
menggunakan menggunakan dengan betul menayakan murid royong
kata adjektif maksud bersih dan apa
7
pelbagai dengan betul mengikut perasaan mereka jika Panduan guru
golongan kata mengikut konteks. rumah dan kelas (kata adjektif):
konteks. mereka bersih. - cantik
b. Membina ayat ▪ Edarkan petikan gotong - bersih
menggunakan royong. Petikan ini telah - gembira
kata adjektif mereka baca dalam - menarik
dengan betul aktiviti membaca. - penat
mengikut ▪ Minta murid kenal pasti - puas hati
konteks. perkataan yang
menunjukkan sifat
sesuatu keadaan atau
suasana.
▪ Minta murid membina
ayat dengan kata
adketif berkenaan.
Patikan murid membina
ayat berkaitan dengan
gotong-royong.
10 Unit 4 Mendengar 1.2 Mendengar, 1.2.2 a. Mendengar ▪ Murid diperdengarkan ▪ Audio Nilai Murni:
dan memahami dan Menyampaikan maklumat bunyi paluan kompang. bunyi Menghargai
4-8 MAC Kebudayaan Bertutur menyampaikan maklumat yang yang terdapat Bersoala jawab dengan kompang warisan
2019 maklumat yang terdapat dalam dalam arahan murid sama ada mereka https://ww kesenian
terkandung arahan, dengan teliti. pernah mendengar w.youtube.
dalam pelbagai pesanan dan bunyi ini dan di mana. com/watch
bahan pengumuman b. Menyampaikan ▪ Seorang murid ?v=n1
ringkas dengan maklumat yang membacakan teks WUQOLV
betul dan tepat. terdapat dalam pesanan guru. JH4
arahan dengan ▪ Murid mendengar ▪ Teks
betul dan tepat. pesanan dengan teliti. pesanan
▪ Guru bertanyakan
apakah maklumat
pesanan yang
disampaikan?
▪ Murid menyebut dan
menyatakan
maklumat.yang
berkaitan.
Membaca 2.2 Membaca 2.2.2 Membaca a. Membaca dan ▪ Edarkan petikan ▪ Petikan Nilai Murni:
dan memahami dan memahami memahami ayat tentang kompang. kompang Menghargai
makna ayat serta serta ▪ Minta murid membaca ▪ Soalan warisan
perkataan, perenggan perenggan dan menggariskan pemahaman kesenian
rangkai kata, dengan dengan maklumat penting.
8
ayat dan memberikan memberikan ▪ Minta murid menyebut
perenggan maksud yang maksud yang perkataan yang
tersurat dan tersurat berwarna biru dengan
tersirat dengan dengan betul kuat dan betul.guru
betul dan tepat. dan tepat membimbing sebutan
murid agar betul.
b. Membaca dan ▪ Minta murid menjawab
memahami ayat soalan untuk
serta menunjukkan murid
perenggan faham isi tersurat dan
dengan tersirat yang terdapat
memberikan dalam ayat dan
maksud yang perenggan.
tersirat dengan
betul dan tepat.
Menulis 3.3 Membina 3.3.1 Membina a. Membina ayat ▪ Edaran lembaran kerja ▪ Lembaran Nilai Murni:
ayat dan ayat tunggal dan tunggal dengan ▪ Murid dikehendaki kerja Menghargai
perenggan ayat majmuk betul. melengkapkan ayat warisan
dengan betul. tunggal dan ayat kesenian
b. Membina ayat majmuk dalam petikan.
majmuk ▪ Semua murid
dengan betul. menyemak hasil kerja.
12

18-22 MINGGU KUIZ TINGKATAN PA/1 DAN 2 2019


MAC
2019
13

25-29 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2019


MAC
2019
14 Seni 4.3 4.3.1 a. Mengenal pasti ▪ Guru meminta murid ▪ Lembaran Nilai Murni:
Bahasa Menghasilkan Menghasilkan ciri-ciri pantun menyampaikan apa-apa kerja Menghargai
1-5 APR penulisan puisi penulisan dengan betul. pantun yang nereka pantun warisan
2019 dan prosa pantun dan tahu. Guru mengaitkan dua kerat kesenian
kreatif sajak dengan b. Menghasilkan ciri-ciri pantun yang
betul dan kreatif. penulisan betul, tumpukan kepada
pantun dengan bunyi huruf akhir yang
betul dan sama.
kreatif. ▪ Guru mengedarkan
lembaran yang
9
mengandungi pantun
dua kerat kepada
kumpulan kecil.
▪ Murid lengkapkan
pantun dengan
perkataan yang betul.
▪ Minta murid melafazkan
pantun tersebut dengan
sebutan yang betul.
Tatabahasa 5.1 Memahami 5.1.4 a. Mengenali pasti ▪ Guru menunjukkan kad ▪ Kad Kata Nilai Murni:
dan Memahami dan kata sendi kata kata sendi berwarna di Sendi Menghargai
menggunakan menggunakan sendi dengan hadapan berwarna warisan
pelbagai kata sendi betul mengikut ▪ Murid menyebut kata ▪ Lembaran kesenian
golongan kata dengan betul konteks. sendi pada kad kad. kerja
mengikut ▪ Kad kata sendi
konteks. b. Membina ayat berwarna di tampal
menggunkan pada papan putih.
kata sendi ▪ Murid diberi lembaran
dengan betul kerja untuk
mengikut memadankan kata
konteks. sendi dengan soalan
dengan betul.

15 Unit 5 Mendengar 1.3 Berbual dan 1.3.1 Berbual a. Mengenal pasti ▪ Berbual tentang ucapan ▪ https://ww Patriotisme
dan bersoal jawab dengan kata-kata selamat yang diterima w.youtube.
8-12 APR Kebudayaan, Bertutur tentang sesuatu memberi ucapan selamat pada hari berkenaan. com/watch
2019 Kesenian Dan perkara ucapan yang betul. ?v=JblUsQ
Estetika selamat dan ▪ Murid menyaksikan Epqbs
menyatakan b. Menyatakan tayangan video tentang ▪ Ucapan
penghargaan ucapan selamat ratu kebaya. selamat
menggunakan yang berkaitan berkaitan
sebutan yang dengan situasi. ▪ Minta murid video:
betul, serta menyatakan apakah - Tahniah,
intonasi yang ucapan selamat yang pakaian
sesuai secara mungkin boleh cantik
bertatasusila. diberikan berkaitan - Selamat
video yang ditonton. bertanding
- Tahniah atas
▪ Dalam kumpulan kemenangan
edarkan kad aktiviti. - Selamat
Setiap kumpulan berjaya
diberikan satu kad
10
untuk membincangkan ▪ Kad
ucapan selamat Aktiviti:
berkaitan dengan a. Perkah
situasi di dalam kad. winan
b. Peraya
▪ Kumpulan an
membentangkan c. Rumah
dengan menyatakan terbuk
situasi dan ucapan a
selamat yang berkaitan
dengan situasi
berkenaan.
Membaca 2.3 Membaca 2.3.1 Membaca, a. Membaca teks ▪ Bersoal jawab dengan ▪ Petikan Patriotisme
dan memproses memahami dan dan mengenal murid tentang pakaian Baju
maklumat menyampaikan pasti maklumat tradisional yang mereka Kebaya
maklumat yang diperlukan. tahu. Nyonya
daripada ▪ Murid diberikan petikan
pelbagai teks b. Menerangkan Baju Kebaya Nyonya ▪ Peta i-
dengan betul maklumat yang dan diminta membaca Think yang
dan tepat. terdapat dalam dengan mengariskan isi sesuai
teks yang penting. (Peta Buih
dibaca dengan ▪ Guru bersoal jawab )
menggunakan secara lisan dengan
peta pemikiran murid tentang apa,
yang sesuai. siapa, bila, mengapa,
mengapa.
▪ Murid diberikan soalan
pemahaman dan murid
mencatat maklumat
dalam peta pemikiran
yang sesuai.

Menulis 3.3 Membina 3.3.2 Membina a. Membina ayat ▪ Murid diedarkan petika ▪ Petikan Patriotisme
ayat dan ayat tunggal dan tunggal untuk yang sama iaitu Baju Pakaian
perenggan majmuk untuk menjawab Kebaya Nyonya. Tradisional
menjawab soalan ▪ Murid menjawab soalan Baju
soalan pemahaman pemahaman yang Kebaya
pemahaman dengan betul. diberikan menggunakan Nyonya.
dengan betul. dua ayat tunggal dan
b. Membina ayat dua ayat majmuk. ▪ Padanan
majmuk untuk soalan dan
menjawab jawapan.
11
soalan
pemahaman
dengan betul.

16 Seni 4.4 4.4.1 Mempersembahkan ▪ Murid diedarkan Lembaran Patriotisme


Bahasa Mempersem- Mempersembah pantun yang lembaran kerja yang kerja
15-19 bahkan karya -kan karya yang dihasilkan secara mengandungi tiga Memadankan
APR yang dihasilkan dihasilkan kreatif dan rangkap pantun empat maksud
2019 secara kreatif secara kreatif berkesan. kerat. dengan
dan berkesan. ▪ Murid melengkapkan pembayang
pantun dengan maksud
yang diberikan.
▪ Murid
mempersembahkan
pantun mengikut
kreativiti masing-masing
(misalnya gaya, format,
iringan muzik, latar dan
seumpamanya).

Tatabahasa 5.2 Memahami 5.2.1 a. Mengenal pasti ▪ Berbual tentang ▪ Petikan Patriotisme
dan Memahami dan subjek dalam pakaian sari yang Sari.
menggunakan menggunakan ayat dengan dipakai oleh masyarakat ▪ Contoh
pelbagai ayat subjek dan betul mengikut India. subjek:
predikat dalam konteks. ▪ Edarkan petikan - Pakaian
pembentukan b. Mengenal pasti tentang Sari. mereka …
ayat dengan predikat dalam ▪ Murid mengenal pasti - Baju
betul mengikut ayat dengan subjek dan prediket merah
konteks. betul mengikut yang terdapat dalam itu….
petikan dengan betul. - Ibu saya
konteks.
▪ Minta murid membina ….
c. Membina ayat
ayat menggunakan - Pengantin
menggunakan
subjek dan predikat perempuan
subjek dan
dengan betul mengikut itu …
predikat dengan
konteks (bertemakan
betul mengikut
kebudayaan/ pakaian
konteks.
tradisional).

19 APRIL 2019 (JUMAAT) – CUTI UMUM GOOD FRIDAY

12
17 Unit 6
22 APRIL 2019 (ISNIN ) – CUTI PERISTIWA EASTER MONDAY
22-26 Sains, Teknologi
APR Dan Inovasi Mendengar 1.3 Berbual dan 1.3.2 Bersoal a. Mengemukakan ▪ Berbual dengan murid Video: Teknologi
2019 (Kebaikan dan bersoal jawab jawab tentang soalan tentang tentang telefon bimbit https://www.yo Maklumat dan
Telefon Bimbit) Bertutur tentang sesuatu sesuatu perkara perkara Contohnya, jenama, utube.com/wat Komunikasi
perkara menggunakan menggunakan fungsi, kelebihan. ch?v=7aM1HK (TMK)
perkataan, perkataan, ▪ Tayangkan video lagu tU2ew
ungkapan dan ungkapan dan telefon bimbint. Murid
sebutan yang sebutan yang boleh ikut menyanyi
betul, serta betul, serta bersama-sama.
intonasi yang intonasi yang ▪ Dalam kumpulan, minta
sesuai secara sesuai secara murid membina soalan
bertatasusila. bertatasusila. yang boleh
dikemukakan
b. Memberikan berdasarkan video.
jawapan tentang Contoh: Lagu ini
perkara tentang apa?
menggunakan ▪ Buat pertandingan soal
perkataan, jawab. Kumpulan
ungkapan dan mengemukakan soalan
sebutan yang yang mereka bina,
betul, serta kumpulan lain
intonasi yang menjawab,
sesuai secara ▪ Guru mmastikan murid
bertatasusila. menggunakan
perkataan dan ayat
c. Bersoal jawab tanya dan ayat penyata
tentang perkara (semasa menjawan)
menggunakan dengan betul.
perkataan,
ungkapan dan
sebutan yang
betul, serta
intonasi yang
sesuai secara
bertatasusila.
Membaca 2.3 Membaca 2.3.2 Membaca a. Membaca petikan ▪ Murid diberikan petikan Petikan Teknologi
dan memproses dan untuk tentang kebaikan Kebaikan Maklumat dan
maklumat meringkaskan mendapatkan telefon bimbit. Telefon Bimbit Komunikasi
maklumat maklumat (TMK)
daripada menggunakan
13
pelbagai teks teknik bacaan ▪ Murid membaca petikan
dengan betul yang sesuai. dengan menggaris
dan tepat. kebaikan telefon bimbit.
b. Meringkaskan ▪ Setiap kumpula
teks dengan betul catatkan satu kebaikan
dan tepat. telefon bimbit pada
papan putih.
▪ Bantu murid mengenal
pasti kata kunvi bagi
setiap isi. Contohnya:
- Pendahuluan
(mempengaruhi gaya
hidup)
- Isi (komunikasi,
kecemasan …)
- Penutup (mudahkan
kehidupan)
▪ Bimbing murid
membuat ringkasan
daripada petikan.
Gunakan penanda
wacana yang sesuai.
Menulis 3.3 Membina 3.3.3 Membina a. Membina ▪ Guru mengedarkan Lembaran Teknologi
ayat dan perenggan yang perenggan yang lembaran kerja. kerja Maklumat dan
perenggan terdiri daripada terdiri daripada ▪ Murid membina Komunikasi
ayat tunggal dan ayat tunggal perenggan terdiri (TMK)
ayat majmuk dengan betul. daripada ayat tunggal.
denganbetul. ▪ Murid membina
b. Membina perenggan terdiri
perenggan yang daripada ayat majmuk.
terdiri daripada
dan ayat majmuk
dengan betul.
18 Seni 4.1 Menghargai 4.1.1 Membaca a. Membaca syair ▪ Guru mengingatkan ▪ Syair Adab
Bahasa pelbagai genre dan memahami dengan penuh murid tentang irama Dengan Ibu
29 APR – karya sastera pantun, syair, penghayatan. syair. Bapa
3 MEI penulis sajak, cerpen ▪ Mainkan rakaman video https://www.
2019 tempatan serta novel b. Menerangkan syair. Jika ada murid youtube.com
dengan penuh maksud syair yang boleh bermain /watch?v=nd
penghayatan. yang dibaca. piano, minta mereka QDDnikVVY
rakamkan irama ini dan ▪ Lembaran
bawa ke sekolah. kerja
14
▪ Murid diedarkan teks
syair
▪ Lagukan syair
berkenaan.dengan
penghayatan.
▪ Dalam kumpulan,
bincangkan maksud
setiap rangkap.syair.

Tatabahasa 5.2 Memahami 5.2.2 a. Mengenal pasti ▪ Edarkan petikan teks. ▪ Petikan Teknoogi
dan Memahami dan ayat yang ▪ Murid mengenal pasti teks maklumat dan
menggunakan menggunakanp mengandungi ayat yang mengandungi Hadiah komunikasi
pelbagai ayat ola ayat pola ayat pola ayat. Hari Jadi (TMK)
(FN+FN, (FN+FN, FN+FK, ▪ Murid mengaris ayat Karuba.
FN+FK, FN+FA FN+FA dan berkenaan. ▪ Lembaran
dan FN+FS) FN+FS) dengan ▪ Murid membina ayat kerja (
dengan betul betul mengikut menggunakan pola Rujuk
mengikut konteks. tersebut. lampiran)
konteks.
b. Membina ayat
menggunakan
pola ayat
(FN+FN, FN+FK,
FN+FA dan
FN+FS) dengan
betul mengikut
konteks.
19 Unit 7 Mendengar 1.4 Berbicara 1.4.1 Berbicara 1. Berbual ▪ Guru menunjukkan ▪ Botol air Kelestarian
danBertutur tentang sesuatu tentang sesuatu dalam bahan maujud. mineral Alam Sekitar
6-10 MEI Alam Sekitar perkara dalam perkara dalam kumpulan ▪ Murid ditanya kaitan kosong
2019 Dan Teknologi pelbagai situasi pelbagai situasi tentang bahan bahan itu dengan kitar ▪ Petikan
Hijau (Kitar secara yang boleh semula. dialog
Semula) bertatasusila. dikitar semula ▪ Minta dua orang murid ▪ Kad Aktiviti
secara melakonkan dialog di
bertatasusila. hadapan kelas (latih
dua orang miurid ini
2. Menerangkan sebelum PdP).
tentang hasil ▪ Berbual dengan murid
kitar semula maksud dialog di atas.
daripada ▪ Edarkan kad aktiviti
bahan kepada setiap
terbuang kumpulan.
15
secara ▪ Minta kumpulan berbual
bertatasusila.. tentang bahan yang
boleh dihasilkan
daripada bahan yang
diberikan.
▪ Terangkan di hadapan
kelas hasil perbualan
dalam kumpulan
Membaca 2.4 Membaca 2.4.1 Membaca a. Membaca ▪ Edarkan petikan kepada Petikan Kelestarian
dan memahami dan memahami untuk setiap murid. Kebaikan Kitar Alam Sekitar
pelbagai bahan pelbagai bahan mengenal pasti ▪ Murid membaca secara Semula
bukan sastera bukan sastera maklumat yang individu.
dan sastera bagi bagi diperlukan ▪ Untuk memahami
mendapatkan mendapatkan dengan petikan dan mengenal
maklumat dan maklumat dan menggunakan pasti maklumat, guru
menggalakkan menggalakkan teknik bacaan membantu murid
pemikirankreatif pemikiran yang sesuai dengan murid fokus
kreatif. bagi kepada:
mendapatkan - Apakah kitar semula?
maklumat. - Apakah bahan yang
boleh dikitar semula?
b. Menyenaraikan - Apakah kebaikan kitar
idea kreatif semula?
yang tercetus ▪ Murid mengemukakan
daripada bahan maklumat yang
yang dibaca. diperoleh secara
kumpulan.
▪ Guru bersoal jawab
dengan murid sama ada
mereka pernah
memghasilkan sesuatu
dripada bahan yang
dikitar semula.
Menulis 3.4 Mencatat 3.4.1 Mencatat Mencatat ▪ Edarkan satu gambar Gambar Kelestarian
maklumat maklumat maklumat daripada bagi setiap kumpulan. Bahan yang alam Sekitar
daripada daripada pelbagai sumber ▪ Guru boleh menambah boleh dikitar
pelbagai sumber pelbagai sumber yang didengar gambar bahan-bahan semula.
yang didengar dengan betul. yang boleh dikitar
dan dibaca semula.
dengan betul. ▪ Walaupun gambar
diedar secara
kumpulan, aktiviti
16
menulis dijalankan
secara individu.
▪ Murid menulis
maklumat berkaitan
gambar.
▪ Bentangkan dihadapan
kelas.
20 Seni 4.1 Menghargai 4.1.4 Membaca a. Membaca dan ▪ Edarkan sajak. Sajak Alamku Kelestarian
Bahasa pelbagai genre dan memahami memahami ▪ Murid membaca sajak, Duniaku Alam Sekitar
13-17 karya sastera pantun, syair, sajak dengan setiap kumpulan
MEI 2019 penulis sajak, cerpen penuh membaca satu rangkap
tempatan serta novel penghayatan. dengan kuat.
dengan penuh ▪ Guru bersoal jawab
penghayatan. b. Menerangkan dengan murid secara
maksud sajak lisan tentang maksud
yang dibaca. sajak.
▪ Minta murid
membincamgkan
maksud sajak dalam
kumpulan.
▪ Sebagai panduan, kata
kunci maksud
digelapkan.
Tatabahasa 5.2 Memahami 5.2.3 a. Mengenal pasti ▪ Edarkan petikan. ▪ Petikan Kelestarian
dan Memahami dan ayat penyata, ▪ Dalam kumpulan, minta ▪ Gambar Alam Sekitar
menggunakan menggunakan ayat tanya, murid menggariskan tunggal
pelbagai ayat jenis ayat (ayat ayat perintah ayat penyata, ayat
penyata, ayat dan ayat tanya, ayat perintah dan
tanya, ayat seruan dalam ayat seruan.
perintah, ayat petikan dengan ▪ Bantu muri dengn
seruan) dengan betul mengikut panduyan seperti
betul mengikut konteks. - Diakhiri dengan noktah.
konteks. - Diakhiri dengan tanda
b. Membina ayat soal.
menggunakan - Menggunakan
ayat penyata perkataan ‘sila’.
dengan betul - Diakhiri dengan tanda
mengikut soal
konteks. ▪ Minta murid membina
ayat menggunakan
gambar yang diberikan
sebagai panduan.
17
21 PENTAKSIRAN PENGGAL SATU
PERALIHAN,TINGKATAN 1 DAN TINGKATAN 2
20-24 (16-24 MEI 2019)
MEI 2019
*20 MEI 2019 (ISNIN- CUTI WESAK)
22
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2019
27-31
MEI 2019
23 *30-31 MEI 2019 (KHAMIS DAN JUMAAT – PESTA MENUAI )

3-7 JUN *5-6 JUN 2019 (RABU DAN KHAMIS 2019 – HARI RAYA AIDIL FITRI)
2019
24 Unit 8 Mendengar 1.5 1.5.1 Menyatakan ▪ Guru menunjukkan logo ▪ Gambar logo Keusahawanan
dan Mengemukakan Menyatakan pendapat tentang media sosial. media sosial
10-14 Keusahawanan Bertutur pendapat pendapat usahawan berjaya ▪ Berbual dengan murid ▪ Tayangan
JUN 2019 tentang tentang sesuatu secara tentang logo ini. video
sesuatu perkara perkara secara bertatasusila. ▪ Mainkan tayangan Usahawan
bertatasusila. video tentang Berjaya
Usahawan Berjaya. https://www.yo
Minta murid mendengar utube.com/wat
dengan teliti ch?v=eaj62K
▪ Edarkan Kad Aktiviti WwbOM
kepada setiap ▪ Kad Aktiviti
kumpulan.
▪ Bincangkan pendapat
mereka berdasarkan
arahan dalam kad.
▪ Minta setiap kumpulan
berkongsi pendapat
mereka dengan rakan
dalam kelas.
Membaca 2.4 Membaca 2.4.2 Membaca a. Membaca ▪ Guru berbual dengan ▪ Teks keusahawanan
dan memahami dan memahami bahan sastera murid siapakah di KOMSAS
pelbagai bahan pelbagai bahan untuk mengenal antara mereka yang Tingkatan 3
bukan sastera sastera bagi pasti maklumat keluarganya terluibat ‘Bintang Hati’
dan sastera bagi mendapatkan yang dalam bidang untuk cerpen
mendapatkan maklumat dan diperlukan. perniagaan atau ‘Legasi Tapai
maklumat dan menggalakkan keusahawanan. Ubi’ muka
menggalakkan pemikiran b. Menyenaraikan ▪ Edarkan tek Komsas surat 34.
pemikiran kreatif kreatif. idea-idea Tingkatan 3 Bintang ▪ Jika aktiviti ini
kreatif yang tidak dapat
18
tercetus Hati kepada semua disiapkan
daripada bahan murid. dalam satu
sastera yang ▪ Minta murid membuka PdP, lanjutkan
dibaca. muka surat 34 dan pada PdP
membaca keseluruhan seterusnya.
halaman berkenaan.
▪ Edarkan kad aktiviti
kepada setiap
kumpulan dan minta
mereka cari maklumat
yang diperlukan.
▪ Bentangkan dapatan
kumpulan.
Menulis 3.5 3.5.1 Membina Membina kerangka ▪ Guru menunjukkan ▪ Gambar
Menghasilkan kerangka karangan gambar anggota badan anggota
pelbagai jenis karangan berdasarkan tajuk untuk dikaitkan dengan badan.
penulisan berdasarkan yang diberi dengan kerangka karangan. ▪ Rajah rangka
tajuk yang diberi betul dan kreatif. ▪ Guru menerangkan karangan.
dengan betul kerangka karangan
dan kreatif. merupakan
perancangan untuk
mendapatkan karangan
yang baik.
▪ Dalam kumpulan
bincangkan rangka
karangan untuk
tajuk‘Kebaikan
Pemasaran dalam
Talian’
25 Seni 4.1 Menghargai 4.1.1 Membaca a. Membaca dan ▪ Guru mengingatkan ▪ Teks
Bahasa pelbagai genre dan memahami memahami murid semula tentang KOMSAS
17-21 karya sastera pantun, syair, cerpen dengan cerpen ‘Legasi Tapai Tingkatan 3
JUN 2019 penulis sajak, cerpen penuh Ubi’. ‘Bintang Hati’
tempatan serta novel penghayatan. ▪ Minta murid untuk cerpen
dengan penuh menceritakan ‘Legasi Tapai
penghayatan. b. Menerangkan kandungan cerita pada Ubi’ muka
jalan cerita muka surat 34 yang surat 35.
cerpen yang dibaca.
dibaca. ▪ Edarkan sekali lagi teks
KOMSAS Bintang Hati.
Kali ini minta murid
sambung baca pada
19
muka surat 35 sehingga
ayat ‘Dengarnya seperti
melucukan, akan tetapi
itulah hakikatnya.’
▪ Dalam kumpulan, minta
murid berbincang
tentang ringkasan cerita
dari muka surat 34
hingga 35.
▪ Bentangkan di hadapan
kelas.
Tatabahasa 5.3 5.3.1 a. Membaca dan ▪ Edarkan empat Kad Lembaran keusahawanan
Menganalisis Menganalisis menganalisis Aktiviti kepada setiap kerja
dan dan petikan dengan kumpulan.
membetulkan membetulkan teliti. ▪ Minta murid mengenal
kesalahan pelbagai pasti kesalahan
perkataan dan kesalahan b. Membetulkan perkataan yang betul
ayat perkataan pelbagai bagi menggantikan
dalam ayat kesalahan perkataan yang
dengan tepat. perkataan digelapkan.
dalam ayat ▪ Menulis ayat yang telah
dengan tepat. dibetulkan
selengkapnya.

*21 JUN 2019 (JUMAAT – SAMBUTAN HARI GURU)

26 Unit 9 Mendengar 1.6 Menyatakan 1.6.1 a. Mengenal pasti ▪ Berbual tentang sukan ▪ Tanyang Patriotisme
dan permintaan Menyatakan ayat komenwell 2018. video Sukan
24-28 Sukan Bertutur terhadap permintaan permintaan. (Set induksi) Komenwel
JUN 2019 barangan atau untuk b. Menyatakan ▪ Menyaksikan tayangan 2018:
perkhidmatan mendapatkan permintaan video Upin dan Ipin. https://www.
barangan atau untuk ▪ Sebelum menonton, youtube.com
perkhidmatan mendapatkan murid diingatkan agar /watch?v=H9
dengan barangan mengenal pasti ayat- mHPQb-K54
menggunakan dengan ayat permintaan yang ▪ Tayangan
ayat yang tepat menggunakan terdapat dalam video video Upin
secara ayat yang tepat tersebut. dan Ipin:
bertatasusila. secara ▪ Murid menyatakan https://www.yo
bertatasusila. semua ayat permintaan utube.com/w
yang terdapat dalam atch?v=B0iS
video secara lisan. P8Z6pNo
20
▪ Murid diminta ▪ Kad
mengambil kad Perkataan
perkataan ‘sila’ dan Permintaan
‘tolong’. - Sila
▪ Dalam kumpulan, murid - minta
diminta memadankan
kata permintaan‘sila’
dan ‘tolong’ dengan
ayat yang sesuai.
Membaca 2.1 Membaca 2.1.2 Membaca Membaca sajak ▪ Tayangkan video ▪ Video Patriotisme
pelbagai bahan sajak secara secara mekanis deklamasi sajak untuk deklamasi
secara mekanis mekanis dengan dengan sebutan, mendedahkan murid sajak:
sebutan, dan dan intonasi yang tentang gaya deklamasi https://www.yo
intonasi yang betul serta lancar. sajak. utube.com/w
betul serta ▪ Edarkan teks sajak atch?v=UQL
lancar. tentang semangat 0KXUlrkQ
kesukanan. ▪ Sajak:
▪ Dalam kumpulan, murid Semangat
diberikan serangkap Kesukanan
sajak bagi setiap
kumpulan.
▪ Murid berlatih membaca
sajak dengan sebutan
dan intonasi yang betul
dan lancar.
▪ Murid melafaz rangkap
sajak berkenaan secara
berkumpulan.
Menulis 3.5 3.5.2 Membina a. Mengenal pasti ▪ Berbual tentang poster ▪ Poster Hari Patriotisme
Menghasilkan perenggan pendekatan Hari Sukan Negara. Sukan
pelbagai pendahuluan, menulis ▪ Edarkan gambar Negara
penulisan perenggan isi pendahuluan tentang Sukan Tahunan ▪ Gambar
berformat dan dan perenggan dengan betul. di sekolah. Sukan
tidak berformat kesimpulan bagi ▪ Murid diminta Tahunan
penulisan b. Menulis frasa berbincang untuk ▪ Kad
karangan pendahuluan memilih ungkapan yang Himpunan
dengan betul dengan berkaitan degan Frasa
dan kreatif. membina gambar. Menarik
perenggan ▪ Guru mengedarkan kad ▪ Himpunan
pendahuluan himpunan ayat kepada ayat
bagi penulisan kumpulan.
karangan
21
dengan betul ▪ Kumpulan diminta
dan kreatif. menyusun ayat menjadi
perenggan
pendahuluan yang
lengkap.
▪ Murid menulis
perenggan
pendahuluan
berkenaan.
▪ Bacakan di hadapan
kelas.
27 Seni 4.1 Menghargai 4.1.1 Membaca a. Mengenal pasti ▪ Guru menunjukkan ▪ Contoh Patriotisme
Bahasa pelbagai genre dan memahami novel yang beberapa buah novel novel
1-5 karya sastera pantun, syair, akan dibaca Bahasa Melayu sebagai KOMSAS
JULAI penulis sajak, cerpen dengan pengenalan. Tingkatan 1:
2019 tempatan serta novel menyatakan ▪ Guru mengedarkan teks Destinasi
dengan penuh judul, novel Destinasi Impian Impian
penghayatan. pengarang, kepada setiap murid.
dan penerbit. ▪ Guru bersoal jawab
dengan murid tentang
b. Membaca dan novel yang diedarkan:
memahami - Judul
novel dengan - Pengarang
menyartakan - Penerbit
watak dalam - Tahun terbitan
cerita. - Grafik
- Bilangan muka surat
▪ Setiap murid diminta
membaca beberapa
perenggan daripada
petikan Bab1 (setiap
murid mmebaca
perenggan yang
berbeza).
▪ Murid diminta
menyatakan watak yang
terdapat dalam
perenggan novel yang
dibaca.

Tatabahasa 5.3 5.3.2 a. Membaca ▪ Paparkan beberapa ▪ Contoh Patriotisme


Menganalisis Menganalisis petikan dan contoh papan tanda papan tanda
22
dan dan menganalisis yang terdapat kesilapan ▪ dialog
membetulkan membetulkan kesalahan ayat ejaan. Kejohahan
kesalahan pelbagai dengan tepat. ▪ Diedarkan dialog Sukan
perkataan dan kesalahan ayat Kejohahan Sukan Tahunan
ayat. dengan tepat. b. Membetulkan Tahunan.
kesalahan ayat ▪ Dalam kumpulan, murid
dengan tepat. diminta mengenal pasti
kesalahan ayat dalam
teks.
▪ Membetulkan
kesalahan ayat
berkenaan.
▪ Menulis teks yang telah
dibetulkan
selengkapnya.
28 Unit 10 Mendengar 1.2 Mendengar, 1.2.1 a. Mendengar ▪ Berbual dengan murid ▪ Tayangan ▪ Kelestarian
dan memahami dan Mendengar dan maklumat yang cara mereka video Global
8-12 JUL Kebersihan Bertutur menyampaikan menyebut terdapat dalam memelihara alam Pemuliharaa
2019 (Pemuliharaan maklumat yang maklumat yang pesanan. sekitar. n Alam
Alam Sekitar) terkandung terdapat dalam ▪ Paparkan video Sekitar
dalam pelbagai arahan, b. Menyebut Pemuliharaan Alam Tanggunbgja
bahan pesanan serta maklumat yang Sekitar wab
pengumuman terdapat dalam Tanggunbgjawab Bersama
ringkas dengan pesanan Bersama. https://www.
betul dan tepat. dengan betul ▪ Minta murid mendengar youtube.com
dan tepat. untuk mendapatkan /
maklumat (pesanan) watch?v=vW
Jabatan Alam Sekitar. UlaY227o8
▪ Bincangkan perkara ini
dalam kumpulan.
▪ Setiap kumpulan
menyebut pesanan
yang diperoleh daripada
video yang ditonton.

Membaca 2.1 Membaca 2.1.2 Membaca a. Membaca lirik ▪ Perdengarkan lagu ▪ Lagu Hijau Kelestarian
pelbagai bahan pantun, syair, lagu secara Hijau oleh Zainal Abidin. oleh Zainal global
secara mekanis sajak dan lirik mekanis ▪ Minta murid sebutkan Abidin.
lagu secara dengan sebutan perkataan, frasa atau ▪ Lirik lagu
mekanis dengan dan intonasi ayat yang didengar Hijau
sebutan, dan yang betul serta daripada lagu ▪ Video lagu.
intonasi yang lancar. berkenaan.
23
betul serta ▪ Edarkan lirik lagu Hijau. https://www.
lancar. b. Melagukan lirik ▪ Minta murid membaca youtube.com
mengikut irama secara senyap /watch?
dengan sebutan ▪ Minta murid membaca v=XHZ8Izl27
yang betul serta lirik lagu Hijau.secara ZU
lancar. beramai-ramai
▪ Mainkan video lagu
Hijau oleh Zainal Abidin
▪ Kali ini minta murid ikut
irama dan lannyikan
lagu Hijau.
▪ Minta murid menyebut
beberapa perkataan
yang sukar yang
bertanda kunig dengan
betul.
▪ Guru menerangkan
maksud perkataan
sukar berkenaan.
Menulis 3.5 3.5.2 Membina a. Mencatat isi ▪ Berbual tentang poster ▪ Poster Kelestarian
Menghasilkan perenggan utama Kempen Kurangkan Kempen global
pelbagai jenis pendahuluan, berdasarkan Penggunaan Beg Kurangkan
penulisan perenggan isi tajuk dengan Plastik. Penggunaan
dan perenggan betul dan ▪ Edarkan Kad Aktiviti Beg Plastik.
kesimpulan bagi kreatif. tentang Hari Tanpa Beg
penulisan Plastik.
karangan b. Mencatat isi ▪ Dalam kumpulan murid
dengan betul sampingan diminta mengenal pasti
dan kreatif. (penerangan isi utama dan
kepada isi sampingan yang
utama terdapat dalam teks.
bersasarkan (Petikan perenggan
topik) dengan yang berbeza).
betul dan ▪ Dengan menggunakan
kreatif. kertas sebak yang
diberikan minta murid
c. Menulis mencatat isi utama dan
perenggan isi isi sampingan yang
bagi penulisan diperoleh.
karangan ▪ Minta murid menulis
dengan betul semula perenggan isi
dan kreatif.
24
sebgai penulisan
karangan dengan betul.

29 Seni 4.3 4.3.1 a. Mencatat isi ▪ Berbual tentang poster ▪ Poster Kelestarian
Bahasa Menghasilkan Menghasilkan bagi Cintai Alam Sekitar. Cintai Alam Global
15-19 penulisan puisi penulisan menghasilkan ▪ Dalam kumpulan murid Sekitar.
JUL 2019 dan prosa pantun dan sajak dengan diberi gambar yang ▪ Kad gambar
kreatif sajak dengan betul dan berbeza tentang kumpulan.
betul dan kreatif. kreatif. pemuliharaan alam
sekitar. Murid diminta
b. Menghasilkan mencatat isi
penulisan sajak (perkataan/ungkapan)
yang lengkap tentang gambar yang
dengan betul diberikan.
dan kreatif. Contoh
perkataan/ungkapan: -
Bersih, Cantik, Hijau,
indah nian, kelestarian
alam
▪ Berdasarkan catatan isi
(perkataan/ ungkapan)
yang diperoleh, murid
diminta menulis
serangkap sajak yang
mempunyai lima baris
dengan menggunakan
perkataan/ungkapan
tersebut.

Tatabahasa 5.2 Memahami 5.2.3 a. Mengenal pasti ▪ Edarkan dialog ▪ Teks dialog Kelestarian
dan Memahami dan ayat tanya perbualan antara (mengenal Global
menggunakan menggunakan yang terdapat Mohan dengan Kavita. pasti ayat)
pelbagai ayat jenis ayat (ayat dalam teks ▪ Kenal pasti ayat tanta
penyata, ayat dengan betul. dalam dialog.
tanya, ayat ▪ Minta murid membina
perintah, ayat b. Membina ayat ayat tanya berkaitan
seruan) dengan tanya dengan dialog.
betul mengikut betul mengikut
konteks. konteks.
30 Unit 11 Mendengar 1.2 Mendengar, 1.2.1 a. Mendengar ▪ Minta seorang murid ▪ Poster Kreativiti dan
dan memahami dan Mendengar dan maklumat yang yang jelas sebutannya pengumum inovasi
Kesenian Bertutur menyampaikan menyebut terdapat an
25
22-26 maklumat yang maklumat yang pengumuman membacakan
JUL 2019 terkandung terdapat dalam ringkas dengan pengumuman.
dalam pelbagai arahan, teliti. ▪ Murid lain mendengar
bahan pesanan serta secara aktif teks
pengumuman b. Menyebut pengumuman dan
ringkas dengan maklumat yang mengenal pasti isi-isi
betul dan tepat. terdapat penting serta
pengumuman menyampaikan
ringkas dengan maklumat
betul dan tepat. ▪ Panduan Guru:
Pengumuman
Tayangan Wayang Kulit
akan diadakan pada hari
Sabtu jam 9.00 malam
di padang sekolah.
Membaca 2.2 Membaca 2.2.2 Membaca a. Membaca ▪ Murid membaca secara ▪ Poster Kreativiti dan
dan memahami dan memahami perenggan dan imbasan untuk pengumuma inovasi
makna ayat serta memberikan mendapatkan maksud n Wayang
perkataan, perenggan maksud yang yang tersurat dalam Kulit.
rangkai kata, dengan tersurat teks. ▪ Rencana
ayat dan memberikan dengan betul ▪ Guru membimbing ‘Pak Cu,
perenggan maksud yang dan tepat. dengan merujuk Penggiat
tersurat dan panduan dalam petak Wayang
tersirat dengan b. Membaca ‘kenal pasti’. Kulit
betul dan tepat. perenggan dan ▪ Murid membincangkan Kelantan’.
memberikan pendapat tentang Pak
maksud yang Chu dalam kebudayaan
tersirat dengan masyarat Melayu,
betul dan tepat. walaupun beliau
berbangsa Cina.
Menulis 3.5 3.5.2 Membina a. Menulis kaedah ▪ Guru menyediakan ▪ Tajuk Kreativiti dan
Menghasilkan perenggan membina rangka perenggan karangan: inovasi
pelbagai jenis pendahuluan, kesimpulan kesimpulan yang akan ‘Wayang
penulisan perenggan isi dengan betul diisi oleh murid Kulit Budaya
dan perenggan dan kreatif. Contoh: suai padan Malaysia’
kesimpulan bagi ▪ Menggunakan rangka
penulisan b. Membina tersebut, murid
karangan perenggan membina perenggan
dengan betul kesimpulan kesimpulan dengan
dan kreatif. bagi penulisan betul dan lengkap
karangan

26
dengan betul
dan kreatif.
31 Seni 4.2 Memahami 4.2.2 a. Mengenal pasti ▪ Suai padan peribahasa Lembaran Kreativiti dan
Bahasa dan Memahami dan peribahasa dengan maksud yang kerja inovasi
29 JUL-2 menggunakan menggunakan yang sesuai betul.
0GOS bahasa yang peribahasa dengan topik ▪ Murid menggunakan
2019 indah dalam dalam dengan betul. peribahasa dalam ayat.
komunikasi dan komunikasi dan
penulisan penulisan b. Menggunakan
dengan betul peribahasa
mengikut dalam
konteks.. penulisan
dengan betul
mengikut
konteks.
Tatabahasa 5.2 Memahami 5.2.3 a. Mengenal pasti ▪ Mengedarkan petikan ▪ Tatacara Kreativiti dan
dan Memahami dan ayat perintah tatacara menonton menonton inovasi
menggunakan menggunakan dalam petikan. wayang kulit wayang kulit
pelbagai ayat jenis ayat (ayat ▪ Murid mengenal pasti
penyata, ayat b. Membina ayat ayat perintah dalam
tanya, ayat perintah tatacara menonton
perintah, ayat dengan betul wayang
seruan) dengan mengikut ▪ Murid membina ayat
betul mengikut konteks.. perintah berdasarkan
konteks.. panduan yang
diberikan.
32 Unit 12 Mendengar 1.2 Mendengar, 1.2.2 a. Mengenal pasti ▪ Berbual tentang amalan ▪ Video Pendidikan
dan memahami dan Menyampaikan pesanan yang menabung amalan Kewangan
5-9 Pengurusan Bertutur menyampaikan maklumat yang terdapat dalam ▪ Menyaksikan dan menabung
OGOS Kewangan maklumat yang terdapat dalam bahan. mendengar dengan teliti dengan betul
2019 terkandung arahan, tayangan video tentang ▪ http://youtub
dalam pelbagai pesanan dan b. Menyampaikan amalan menabung e.
bahan pengumuman maklumat yang dengan cara berjimat com/watch?v=
ringkas dengan terdapat dalam ▪ Minta murid mengenal jKTDPqrur38
betul dan tepat. pesanan pasti cara menabung
dengan betul yang terdapat dalam
dan tepat. video.
▪ Murid menyampaikan
maklumat tentang cara
menabung yang mudah.

27
Membaca 2.3 Membaca 2.3.2 Membaca a. Membaca teks ▪ Guru menunjukkan ▪ Gambar Pendidikan
dan memproses dan meringkas tentang tabung lut sinar dan Tabung Kewangan
maklumat maklumat pengurusan menjana idea murid lutsinar
daripada kewangan. mengapa menggunakan ▪ Teks
pelbagai teks tabung luit sinar untuk Mendidik
dengan betul b. Meringkas menabung. Anak-Anak
dan tepat. maklumat ▪ Edarkan petikan teks Menabung
daripada teks ‘Mendidik Anak-anak
yang dibaca Menabung’.
dengan betul ▪ Minta murid membaca
dan tepat. senyap untuk
memahami maklumat.
Murid membulatkan isi
utama dan
menggariskan isi
sampingan.
▪ Dalam kumpulan,
cantukan semua isi
utama dan isi
sampingan hingga
menjadi perenggan
ringkas.

Menulis 3.5 3.5.3 Membina a. Merangka ▪ Guru memberikan tajuk ▪ Rangka Pendidikan
Menghasilkan penulisan pendahuluan, isi karangan: Kaedah karangan Kewangan
pelbagai jenis karangan dan penutup Menabung Semasa
penulisan lengkap dengan karangan Masih Muda
betul dan kreatif. dengan betul ▪ Murid diberikan
dan kreatif maklumat
pendahuluan, isi dan
b. Membina penutup.
penulisan ▪ Murid membina
karangan penulisan karangan
lengkap dengan berdasarkan maklumat
betul dan yang diberikan.
kreatif.
33

12-16 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 2019


OGOS
2019

28
34 Seni 4.2 Memahami 4.2.1 a. Mengenal pasti ▪ Guru mengedarkan ▪ Petikan Pendidikan
Bahasa dan Memahami dan bandingan petikan Mendidik Anak- Mendidik Kewangan
19-23 menggunakan menggunakan semacam yang anak Menabung. Anak-anak
OGOS bahasa yang bandingan terdapat dalam ▪ Murid menggariskan Menabung
2019 indah dalam semacam dalam petikan. bandingan semacam ▪ Lembaran
komunikasi dan komunikasi dan yang terdapat dalam kerja
penulisan penulisan b. Membina ayat petikan.
dengan betul menggunakan ▪ Murid membina ayat
mengikut bandingan menggunakan
konteks. semacam bandingan semacam.
dengan betul
mengikut
konteks.
Tatabahasa 5.2 Memahami 5.2.3 a. Mengenal pasti ▪ Guru mengedarkan ▪ Petikan Pendidikan
dan Memahami dan ayat seruan petikan dialog yang dialog Kewangan
menggunakan menggunakan dalam petikan mengandungi ayat
pelbagai ayat jenis ayat (ayat dengan betul. seruan.
penyata, ayat ▪ Murid mengariskan ayat
tanya, ayat b. Membina ayat seruan yang dikenal
perintah, ayat menggunakan pasti di dalam petikan.
seruan) dengan kata seruan ▪ Murid membina ayat
betul mengikut dengan betul berdasarkan kata
konteks.. mengikut seruan yang dikenal
konteks. pasti di dalam petikan.
35 Unit 13 Mendengar 1.2 Mendengar, 1.2.2 a. Mengenal pasti ▪ Guru berbual dengan ▪ Video Kelestarian
dan memahami dan Menyampaikan pengumuman murid tentang aktiviti Pengumu alam sekitar
26-30 Sukan Dan Bertutur menyampaikan maklumat yang ringkas yang sukan yang mereka man Fit
OGOS Rekreasi maklumat yang terdapat dalam terdapat dalam ceburi. Malaysia:
2019 terkandung arahan, bahan. ▪ Tanyangkan video https://ww
dalam pelbagai pesanan dan tentang Pengumuman w.youtube.
bahan pengumuman b. Menyampaikan Fit Malaysia. com/watch
ringkas dengan maklumat yang ▪ Minta murid mendengar ?v=
betul dan tepat. terdapat dalam isi pengumuman yang HnLElCjfTr
pengumuman hendak disampaikan I
ringkas dengan dalam video.
betul dan tepat. ▪ Murid berbincang
bersama kumpulan
mengenai maklumat
yang disampaikan
dalam pengumuman
terebut

29
▪ Murid berkongsi dan
menyemak maklumat
bersama-sama dengan
kumpulan yang lain
Membaca 2.4 Membaca 2.4.1 Membaca a. Membaca teks ▪ Guru mengedarkan teks ▪ Petikan Kelestarian
dan memahami dan memahami tentang aktiviti aktiviti bersenam. teks alam sekitar
pelbagai bahan pelbagai bahan rekreasi. ▪ Murid membaca secara Faedah
bukan sastera bukan sastera imbasan untuk Bersukan
dan sastera bagi bagi b. Menjawab mendapatkan maklumat ▪ Soalan
mendapatkan mendapatkan soalan yang penting bagi pemaham
maklumat dan maklumat dan pemahaman setiap perenggan. an
menggalakkan menggalakkan bagi ▪ Murid menjawab soalan
pemikiran kreatif pemikiran mendapatkan pemahaman yang
kreatif. maklumat dan diberikan dalam
menggalakkan lembaran kerja untuk
pemikiran menguji kefahaman.
kreatif.
Menulis 3.5 3.5.3 Membina a. Merangka ▪ Edarkan sampul yang ▪ Keratan Kelestarian
Menghasilkan penulisan pendahuluan, isi mengandungi lima perenggan alam sekitar
pelbagai jenis karangan dan penutup keratan perenggan ▪ Penanda
penulisan lengkap dengan karangan tentang kebaikan wacana
betul dan kreatif. dengan betul bersukan kepada setiap
dan kreatif. kumpulan.
▪ Murid menyusun
b. Membina keratan perenggan
penulisan tersebut menjadi satu
karangan karangan lengkap
lengkap dengan ▪ Tulis karangan dengan
betul dan menggunakan penanda
kreatif. wacana, agar menjadi
karangan lengkap.

36 Seni 4.3 4.3.1 a. Membincangka ▪ Bahagikan murid ▪ Kad arahan Kelestarian


Bahasa Menghasilkan Menghasilkan n isi yang kepada 3 kumpulan. tema alam sekitar
2-6 SEP penulisan puisi penulisan sesuai ▪ Setiap satu kumpulan Tema 1:
2019 dan prosa pantun dan menghasilkan diberikan tema: sukan
kreatif sajak dengan pantun. - Sukan Tema 2:
betul dan kreatif. - Berkelah berkelah
b. Menghasilkan - menjaga alam sekitar. ▪ Tema 3:
penulisan ▪ Mengedarkan sampul menjaga
pantun dengan berisi keratan dua baris
30
betul dan maksud dan keratan alam
kreatif. frasa yang perlu sekitar.
dibentuk menjadi ▪ Sampul
pembayang kepada berisi
maksud pantun maksud
berkenaan pantun dan
▪ Murid menyampaikan keratan
pantun yang dicipta pembayang
mereka dengan sebutan .
dan intonasi yang betul.
▪ Guru menilai pantun
murid
Tatabahasa 5.3 5.3.1 a. Mengenal pasti ▪ Mengedarkan lembaran ▪ Lembaran Kelestarian
Menganalisis Menganalisis kesalahan aktivit sukan dan kerja alam sekitar
dan dan perkataan menjaga alam sekitar.
membetulkan membetulkan dalam ayat ▪ Murid mengenal pasti
kesalahan pelbagai kesalahan yang
perkataan dan kesalahan b. Membetulkan terdapat dalam
ayat perkataan pelbagai lembaran kerja
dalam ayat kesalahan ▪ Murid mengariskan
dengan tepat. perkataan kesalahan yang ditemui
dalam ayat ▪ Menulis semula dengan
dengan tepat. betul dengan bimbingan
guru.
37 Unit 14 Mendengar 1.3 Berbual dan 1.3.1 Berbual a. Mengenal pasti ▪ Berbual tentang ▪ Video: Nilai murni:
dan bersoal jawab dengan ucapan pernahkah murid https://www Kasih sayang
9-13 SEP Sukan Dan Bertutur tentang sesuatu memberi penghargaan menerima sebarang .youtube.com
2019 Rekreasi perkara ucapan selamat yang terdapat ucapan penghargaan /watch?v=NI
dan menyatakan dalam bahan sebelum ini. WJkLdtz4s
penghargaan yang didengar ▪ Mainkan lagu ‘Terima ▪ Kad Aktiviti
menggunakan dengan betul. Kasih Cikgu’ dan minta
sebutan yang murid mendengar
betul, serta b. Membuat dengan teliti.
intonasi yang lakonan ▪ Minta murid
sesuai secara spontan untuk menyatakan maklumat
bertatasusila. mengucapkan yang terdapat dalam
penghargaan video.
menggunakan ▪ Edarkan kad aktiviti
sebutan yang dalam kumpulan.
betul, serta ▪ Minta murid berbincang
intonasi yang tentang cara
menghargai
31
sesuai secara berdasarkan situasi
bertatasusila. dalam kad.
▪ Murid membuat lakonan
spontan untuk
mengucapkan
penghargaan.
Membaca 2.4 Membaca 2.4.2 Membaca a. Membaca ▪ Mengedarkan petikan ▪ Teks Nilai murni:
dan memahami dan memahami petikan cerpen cerpen ‘Oren” KOMSAS: Kasih sayang
pelbagai bahan pelbagai bahan dengan ▪ Minta murid membaca Antologi
bukan sastera sastera bagi penghayatan. senyap untuk Kuingin
dan sastera bagi mendapatkan memahami maksud Berterima
mendapatkan maklumat dan b. Menjawab cerita. Kasih:
maklumat dan menggalakkan soalan ▪ Padankan perkataan Cerpen.Oren
menggalakkan pemikiran pemahaman dengan maksud untuk m/s 37
pemikiran kreatif kreatif. bagi menunjukkan ▪ Lembaran
mendapatkan pemahaman. kerja
maklumat dan ▪ Jawab soalan
menggalakkan pemahaman.
pemikiran
kreatif.
Menulis 3.3 Membina 3.3.3 Membina a. Membina ▪ Menulis ayat tunggal ▪ Lembaran Nilai murni:
ayat dan perenggan yang perenggan yang dengan betul. kerja. Kasih sayang
perenggan terdiri daripada terdiri daripada ▪ Murid menggabungkan
ayat tunggal dan ayat tunggal dua ayat tunggal
ayat majmuk dengan betul. dengan menggunakan
dengan betul. kata hubung yang
b. Membina diberikan agar menjadi
perenggan yang perenggan dengan
terdiri daripada betul.
ayat majmuk
dengan betul.

*9 SEP 2019 (ISNIN – HARI KEPUTERAAN YANG DI-PERTUAN AGONG)

38 Seni 4.3 4.3.1 a. Membincangka ▪ Mengedarkan petikan ▪ Teks Nilai murni:


Bahasa Menghasilkan Menghasilkan n isi yang sajak Kuingin Berterima KOMSAS: Kasih sayang
16-20 penulisan puisi penulisan sesuai Kasih. Antologi
SEP 2019 dan prosa pantun dan menghasilkan ▪ Menayangkan video Kuingin
kreatif sajak dengan sajak. sajak yang Berterima
betul dan kreatif. dideklamasikan. Kasih:
b. Menghasilkan ▪ Murid mengkaji cara Cerpen.
penulisan menghasilkan sajak.
32
sajak dengan ▪ Murid menyusun Oren m/s
betul dan perkataan membentuk 37
kreatif. karya sajak dengan
betul dan kreatif.
Tatabahasa 5.3 5.3.2 a. Mengenal pasti ▪ Edarkan Kad Aktiviti ▪ Petikan teks Nilai murni:
Menganalisis Menganalisis kesalahan ayat kepada setiap “Tempat- Kasih sayang
dan dan yang terdapat kumpulan. tempat
membetulkan membetulkan dalam ▪ Minta murid bincangkan Menarik di
kesalahan pelbagai perenggan. dan kenal pasti Malaysia”
perkataan dan kesalahan ayat kesalahan ayat yang ▪ Lembaran
ayat dengan tepat. b. Membetulkan terdapat dalam kad. kerja
kesalahan ayat ▪ Betulkan ayat tersebut.
dengan tepat.

*16 SEP 2019 (ISNIN – HARI MALAYSIA)

39 Unit 15 Mendengar 1.6 Menyatakan 1.6.1 a. Mengenal pasti ▪ Berbual dengan murid ▪ Skrip Nilai murni:
dan permintaan Menyatakan permintaan bagaimana mereka dialog Sayang akan
23-27 Patriotisme Bertutur terhadap permintaan untuk berinteraksi untuk ▪ Situasi negara
SEP 2019 barangan dan untuk mendapatkan mendapatkan sesuatu
perkhidmatan mendapatkan barangan barang.
barangan dan daripada bahan ▪ Minta dua orang murid
perkhidmatan yang didengar untuk melakonkan
dengan dengan betul. dialog mendapatkan
menggunakan barangan.
ayat yang tepat b. Menyatakan ▪ Minta murid mengenal
secara permintaan pasti perkataan yang
bertatasusila. untuk menunjukkan membuat
mendapatkan permintaan.
barangan ▪ Dalam kumpulan minta
dengan murid berbincang untuk
menggunakan melakonkan situasi
ayat yang tepat yang diberikan.
secara ▪ Lakonkan situasi
bertatasusila. berkenaan.
▪ Guru mengingatkan
murid tentang
kesopanan berbahasa
semasa mendapatkan
barangan.

33
Membaca 2.2 Membaca 2.2.2 Membaca a. Membaca dan ▪ Mengedarkan petikan ▪ Petikan Nilai murni:
dan memahami dan memahami menerangkan Sejarah Menarik Jalur Sejarah Sayang akan
makna ayat serta maksud Gemilang. Menarik negara
perkataan, perenggan perenggan ▪ Murid membaca petikan Jalur
rangkai kata, dengan dengan betul. yang diedarkan dan Gemilang.
ayat dan memberikan membulatkan maklumat ▪ Lembaran
perenggan maksud yang b. Memberikan penting. kerja
tersurat dan maksud yang ▪ Murid menjawab solan
tersirat dengan tersurat dan pemahaman untuk
betul dan tepat. tersirat yang menguji kefahaman
terdapat dalam maksud tersurat dan
perenggan tersirat.
dengan betul
dan tepat.
Menulis 3.4 Mencatat 3.4.1 Mencatat Mencatat maklumat ▪ Dalam kumpulan minta Peta i-Think Nilai murni:
maklumat maklumat daripada pelbagai murid membincangkan Sayang akan
daripada daripada sumber yang ciri-ciri rakyat yang negara
pelbagai sumber pelbagai sumber didengar dan sayang akan
yang didengar dibaca dengan negaranya.
dan dibaca betul. ▪ Catatkan maklumat ini
dengan betul. dalam bentuk peta i-
Think.
Panduan Guru:
Peta i-Think yang sesuai
ialah peta buih.
Maklumat mestilah
menggunakan kata
adjektif.
Seni 4.4 4.4.1 a. Menghasilkan ▪ Dengarkan lafaz Pantun ▪ Pantun Nilai murni:
Bahasa Mempersembah Mempersembah pantun dan Patriotik dan sajak Patriotik Sayang akan
kan karya yang kan karya yang sajak Pahlawan dan Tanahair ▪ Sajak negara
dihasilkan dihasilkan bertemakan daripada dua seorang Pahlawan
secara kreatif secara kreatif cinta akan murid. Berbual tentang dan
dan berkesan. negara. tema pantun dan sajak Tanahair
berkenaan.
b. Mempersembah ▪ Murid menghasilkan
kan karya yang pantun dan sajak
dihasilkan menggunakan panduan
secara kreatif yang diberi.
dan berkesan ▪ Murid
mempersembahkan
pantun dan sajak
34
mengikut kreativiti
masing-masing.
Tatabahasa 5.2.2 a. Mengenal pasti ▪ Mengedarkan petikan ▪ Petikan Nilai murni:
5.2 Memahami
Memahami dan pola ayat yang beserta lembaran kerja. karangan. Sayang akan
dan
menggunakan terdapat dalam ▪ Murid membaca petikan ▪ Lembaran negara
menggunakan
pola ayat perenggan. dan mengenal pasti kerja
pelbagai ayat
(FN+FN, pola ayat yang terdapat
FN+FK, FN+FA b. Membina ayat dalam petikan.
dan FN+FS) menggunakan ▪ Murid membina ayat
dengan betul pola yang betul. dengan menyusun
mengikut perkataan supaya
konteks.. membentuk pola ayat
yang betul.
40 Unit 16 Mendengar 1.6 Menyatakan 1.6.1 a. Mengenal pasti ▪ Mengedarkan risalah ▪ Risalah Kreativiti dan
dan permintaan Menyatakan permintaan iklan perkhidmatan iklan. Inovasi
30 SEP – Sains, Teknologi Bertutur terhadap permintaan untuk membaiki komputer.
4 OKT Dan Inovasi barangan dan untuk mendapatkan ▪ Dalam kumpulan,
2019 perkhidmatan mendapatkan perkhidmatan bincangkan satu
barangan dan daripada bahan perbualan antara
perkhidmatan yang didengar pembeli dengan penjual
dengan dengan betul. untuk pembeli
menggunakan mendapatkan
ayat yang tepat b. Menyatakan perkhidmatan yang
secara permintaan ditawarkan.
bertatasusila. untuk ▪ Murid melakonkan
mendapatkan situasi berkenaan
perkhidmatan menggunakan ayat
dengan yang tepat.
menggunakan
ayat yang tepat
secara
bertatasusila.
Membaca 2.2 Membaca 2.2.1 Membaca, a. Membaca ▪ Edarkan petikan. ▪ Petikan Kreativiti dan
dan memahami memahami, petikan tentang ▪ Murid membaca dan Perniagaan Inovasi
makna menyatakan Perniagaan menggarisi perkataan dalam
perkataan, makna dalam Talian. dan rangkai kata sukar. Talian
rangkai kata, perkataan dan ▪ Rujuk glosari, kamus
ayat dan rangkai kata b. Menyatakan atau tesaurus untuk
perenggan dengan makna mencari makna.
menggunakan perkataan dan ▪ Catatkan dalam buku
glosari, kamus rangkai kata latihan
serta tesaurus dengan
35
dengan betul menggunakan
dan tepat. glosari, kamus
serta tesaurus
dengan betul
dan tepat.
Menulis 3.3 Membina 3.3.2 Membina a. Membina ayat ▪ Murid membaca Petikan ▪ Petikan Kreativiti dan
ayat dan ayat tunggal dan tunggal untuk Perniagaan dalam Perniagaan Inovasi
perenggan majmuk untuk menjawab Talian sekali lagi. dalam
menjawab soalan ▪ Jawab soalan Talian
soalan pemahaman pemahaman
pemahaman dengan betul. menggunakan ayat
dengan betul. tunggal dan ayat
b. Membina ayat majmuk.
majmuk untuk
menjawab
soalan
pemahaman
dengan betul.
Seni 4.1 Menghargai 4.1.1 Membaca a. Melagukan ▪ Guru mengingatkan ▪ Video Syair Kreativiti dan
Bahasa pelbagai genre dan memahami syair dengan murid tentang irama Pohon Inovasi
karya sastera pantun, syair, betul dengan syair. Buluh
penulis sajak, cerpen penuh ▪ Mainkan video syair https://www.y
tempatan serta novel penghayatan. Syair Pohon Buluh. outube.
dengan penuh ▪ Murid melagukan syair com/watch?v
penghayatan. b. Memberikan mengikut lagu syair =nQS_
maksud syair dalam video secara AvSNesg
dengan betul. berkumpulan dengan ▪ KOMSAS
merujuk teks Syair Tingkatan
Pohon Buluh. 1: Kuingin
▪ Murid memadankan Berterima
rangkap syair dengan Kasih: Syair
maksud syair dengan Pohon
betul. Buluh, m.s
6
▪ Lembaran
kerja
Tatabahasa 5.1.3 a. Mengenal pasti ▪ Berbual tentang gambar ▪ Gambar Kreativiti dan
5.1 Memahami
Memahami dan kata adjektif yang ditunjukkan oleh kereta Inovasi
dan
menggunakan yang terdapat guru. ▪ Lembaran
menggunakan
kata adjektif dalam petikan. ▪ Mengedarkan petikan kerja
pelbagai
dengan betul yang mengandungi kata
golongan kata
adjektif.
36
mengikut b. Membina ayat ▪ Murid mengenal pasti
konteks. menggunakan kata adjektif dengan
kata adjektif betul.
dengan betul ▪ Murid membina ayat
mengikut dengan menggunakan
konteks. kata adjektif.
41
MINGGU ULANG KAJI
7-11 OKT
2019
7-8 OKT 2019 – UJIAN MENDENGAR SESI PETANG

42
PENTAKSIRAN PENGGAL 2
14-18 PERALIHAN, TINGKATAN 1 DAN 2 2019
OKT 2019
43
*23 OKT 2019 (RABU – HAC FASA 1)
21-25 OKT *25 OKT 2019 (JUMAAT – HAC FASA 2)
2019
45

4-8 NOV
2019
46

11-15 NOV
2019
47
*22 NOV 2019 – JUMAAT – HARI PERMUAFAKATAN PA, T1 DAN T2
18-22 NOV
2019

37

Anda mungkin juga menyukai