Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1


Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 1
Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(1) Keluarga (1) Keluarga Yi Ling 1.1.1(i) Menyatakan butiran maklumat asas diri Kosa Kata Penerepan Ilmu
1.1.3(i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang 1. abang 1. Pendidikan Moral
sesuai 2. kakak
1.2.1(i) Mendengar sesuatu penerangan dengan teliti untuk 3. ibu Nilai Murni
mendapatkan maklumat 4. bapa 1. Kasih sayang
1.2.2(ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan 5. nenek 2. Tanggungjawab
(2) Hormati Keluarga 1.1.1(ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan 6. datuk 3. Hormat menghormati
1.1.2(i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri 7. anak sulung 4. Tolong-menolong
yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan 8. anak bongsu
1.1.3(i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang 9. umur Kemahiran Bernilai Tambah
sesuai 10. selamat jalan 1. Kontekstual
(3) Tanggungjawab 1.1.1(ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan 11. terima kasih 2. Kecerdasan Pelbagai
1.1.2(i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri 12. apa khabar
yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan 13. khabar baik
1.1.3(i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang
sesuai Tatabahasa
1.2.1(ii) Mengemukakan soalan bertumpu secara bertatasusila 1. Kata ganti Nama
untuk memperoleh maklumat Diri
1.2.2(i) Mengemukakan pelbagai soalan bertumpu dan bercapah 2. Kata Panggilan
untuk mendapatkan respons 3. Kata Nama Am
1.2.3(i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri 4. Kata Nama Khas
yang sesuai semasa bersoal jawab 5. Pengimbuhan
(4) Kunjungan Datuk dan 1.2.1(ii) Mengemukakan soalan bertumpu secara bertatasusila 6. Ayat Tunggal
Nenek untuk memperoleh maklumat 7. Ayat Penyata
1.2.2(i) Mengemukakan pelbagai soalan bertumpu dan bercapah 8. Ayat Tanya
untuk mendapatkan respons
1.2.3(i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri
yang sesuai semasa bersoal jawab
Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(2) Alam (1) Kenali saya 1.2.1(ii) Mengemukakan soalan bertumpu secara bertatasusila Kosa Kata Penerepan Ilmu
Sekeliling kita untuk memperoleh maklumat 1. dada 1. Sains
1.2.2(i) Mengemukakan pelbagai soalan bertumpu dan bercapah 2. mata 2. Geografi
untuk mendapatkan respons 3. lada 3. Kemahiran Hidup
1.2.3(i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri 4. kelapa
yang sesuai semasa bersoal jawab 5. engsel Nilai Murni
(2) Pemandangan di 1.2.1(ii) Mengemukakan soalan bertumpu secara bertatasusila 6. lembing 1. Menghargai
Kampung untuk memperoleh maklumat 7. songkok 2. Tanggungjawab
2.1.2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar 8. tongkang 3. Kejiranan
dengan perkataan dan ayat yang betul 9. perigi 4. Kepatuhan
5.1.1(iii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang 10. paino
betul KBT
5.1.2(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang Tatabahasa 1. Kontekstual
betul 1. Kata Nama Am 2. Kajian Masa Depan
5.2.1(i) Membaca teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang 2. Kata Nama Khas
betul 3. Frasa Nama
5.2.2(i) Membaca petikan pendek teks informatif dengan sebutan 4. Ayat Tunggal
dan intonasi yang betul 5. Ayat Tanya
8.1.1(i) Menulis perkataan suku kata terbuka 6. Ayat Penyata
(3) Pemandangan di 1.2.1(ii) Mengemukakan soalan bertumpu secara bertatasusila
Bandar untuk memperoleh maklumat
2.1.1(i) Menamakan dan menyebut ciri benda maujud dengan
perkataan dan ayat yang betul serta sebutan yang jelas
2.1.2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar
dengan perkataan dan ayat yang betul
3.1.1(ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan
3.1.2(i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan
maklumat
8.1.1(i) Menulis perkataan suku kata terbuka
(4) Siapa Saya 2.1.1(i) Menamakan dan menyebut ciri benda maujud dengan
perkataan dan ayat yang betul serta sebutan yang jelas
3.1.1(ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan
3.1.2(i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan
maklumat
8.1.1(i) Menulis perkataan suku kata terbuka

Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(3) Sekolah (1) Saya di Sekolah 1.1.1(ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan Kosa Kata Nilai Murni
wawasan 1.1.2(i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri 1. Komputer 1. Kasih sayang
yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan 2. Pencetak 2. Hormat menghormati
2.1.1(i) Menamakan dan menyebut ciri benda maujud dengan 3. Mahir 3. Kerjasama
perkataan dan ayat yang betul serta sebutan yang jelas 4. Tumpang 4. Tolong menolong
5.1.2(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang 5. Berpatutan 5. Kepatuhan
betul
5.1.3(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan Tatabahasa KBT
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 1. Kata Nama Am 1. Kemahiran Berfikir
8.1.1(i) Menulis perkataan suku kata terbuka 2. Kata Nama Khas 2. Kemahiran Teknologi
(2) Kelas Saya 2.1.1(i) Menamakan dan menyebut ciri benda maujud dengan 3. Partikel ‘kah’ Maklumat dan
perkataan dan ayat yang betul serta sebutan yang jelas 4. Kata tanya Komunikasi
3.1.1(ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan 5. Imbuhan ‘awalan 3. Kemahiran Belajar Cara
5.2.2(i) Membaca petikan pendek teks informatif dengan sebutan dan akhiran’ Belajar
dan intonasi yang betul 6. Ayat Tunggal 4. Kecerdasan Pelbagai
(3) Sahabat Saya 1.2.1(ii) Mengemukakan soalan bertumpu secara bertatasusila 7. Ayat majmuk
untuk memperoleh maklumat 8. Ayat Tanya
1.2.2(i) Mengemukakan pelbagai soalan bertumpu dan bercapah
untuk mendapatkan respons
1.2.2(ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan
1.2.3(i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri
yang sesuai semasa bersoal jawab
(4) Kantin Sekolah Saya 1.1.3(i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang
sesuai
1.1.2(i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri
yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan
5.1.3(ii) Memberikan makna perkataan, frasa, dan ayat
5.2.2(i) Membaca petikan pendek teks informatif dengan sebutan
dan intonasi yang betul

Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(4) Matematik (1) Tempat Tinggal 3.1.2(i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan Kosa Kata Penyerapan Ilmu
Dalam maklumat 1. sepupu 1. Matematik
Kehidupan 5.1.1(i) Membunyikan suku kata terbuka 2. cahaya mata 2. Sains
5.1.1(ii) Membunyikan suku kata tertutup 3. buah tangan 3. Pendidikan Moral
5.1.1(iii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang 4. kilometer
betul 5. destinasi Nilai Murni
5.1.3(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan 6. kolam 1. Hormat menghormati
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 7. buku skrap 2. Kerjasama
7.1.1(i) Menyatakan maksud sesuatu gambar yang diberikan 8. kalendar
8.1.1(i) Menulis perkataan suku kata terbuka 9. televisyen KBT
(2) Jarak dan Masa 2.1.1(i) Menamakan dan menyebut ciri benda maujud dengan 10. pipih 1. Kemahiran Berfikir
perkataan dan ayat yang betul serta sebutan yang jelas 2. Kemahiran Belajar Cara
2.1.3(i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan Tatabahasa Belajar
rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul 1. Kata Nama Am 3. Kecerdasan Pelbagai
3.1.1(i) Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai untuk 2. Kata Nama Khas 4. Kontekstual
menyampaikan maklumat 3. Simpulan Bahasa
3.1.2(i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan 4. Kata Arah
maklumat 5. Ayat Tunggal
(3) Hari Dalam 1.2.1(iii) Menjawab secara bertatasusila. 6. Ayat Majmuk
Seminggu 1.2.2(ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan
2.1.1(i) Menamakan dan menyebut ciri benda maujud dengan
perkataan dan ayat yang betul serta sebutan yang jelas
5.2.2(ii) Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul
8.1.1(i) Menulis perkataan suku kata terbuka
(4) Bentuk 5.1.1(ii) Membunyikan suku kata tertutup
5.1.1(iii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang
betul
10.1.1(i) Membina ayat dengan kosa kata daripada bahan
rangsangan untuk membentuk perenggan

Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(5) Kebersihan (1) Menjaga Kebersihan 1.1.1(i) Menyatakan butiran maklumat asas diri. Kosa Kata Penyerapan Ilmu
Amalan Kita 1.1.3(i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang 1. jingga 1. Kesihatan
sesuai 2. kitar semula
2.1.1(i) Menamakan dan menyebut ciri benda maujud dengan 3. mencegah Nilai Murni
perkataan dan ayat yang betul serta sebutan yang jelas 4. menjemur 1. Kebersihan
2.1.2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan 2. Tanggungjawab
perkataan dan ayat yang betul Tatabahasa 3. Hormat menghormati
2.1.3(i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan 1. Kata Nama Am
rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul 2. Kata Nama Khas KBT
5.1.1(ii) Membunyikan suku kata tertutup. 3. Imbuhan me-N 1. Kemahiran Berfikir
5.1.1(iii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang 4. Ayat Penyata 2. Kajian Masa Depan
betul 5. Ayat Majmuk 3. Kontekstual
8.1.1(i) Menulis perkataan suku kata terbuka. 6. Ayat Tanya
8.1.2(i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai
(2) Kasut yang Bersih 1.1.1(ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan
1.1.2(i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang
sesuai mengikut situasi dalam perbualan
1.2.1(ii) Mengemukakan soalan bertumpu secara bertatasusila
untuk memperoleh maklumat
1.2.1(iii) Menjawab secara bertatasusila
3.1.2(i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan
maklumat
8.1.1(i) Menulis perkataan suku kata terbuka
10.1.1(i) Membina ayat dengan kosa kata daripada bahan
rangsangan untuk membentuk perenggan
(3) Menjaga Basikal 3.1.1(ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan
3.1.2(i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan
maklumat
5.1.1(ii) Membunyikan suku kata tertutup
5.1.2(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang
betul
5.2.1(i) Membaca teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang
betul
8.1.1(i) Menulis perkataan suku kata terbuka
8.1.2(i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai

Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(6) Kesihatan (1) Menjaga Kesihatan 3.1.1(ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan Kosa kata Penyerapan Ilmu
3.1.2(i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan 1. kesihatan 1. Sains
maklumat 2. bersukan 2. Pendidikan Jasmani
5.1.3(ii) Memberikan makna perkataan, frasa, dan ayat 3. masa lapang dan Kesihatan
4. berjoging
5. peluh Nilai Murni
(2) Sukan Berbasikal 1.2.2(i) Mengemukakan pelbagai soalan bertumpu dan bercapah 6. kumuh 1. Kerjasama
untuk mendapatkan respons 7. velodrom 2. Kegigihan
1.2.2(ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan 8. zat 3. Kebersihan fizikal dan
9. vitamin mental
10. pelawas 4. Hormat menghormati
(3) Buah-buahan 2.1.3(i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan 11. khasiat
Tempatan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul 12. bergas KBT
5.1.3(ii) Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat 13. tumbesaran 1. Kecerdasan Pelbagai
5.2.1(i) Membaca teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang 14. mineral 2. Kontekstual
betul 3. Kebersihan fizikal dan
5.2.2(i) Membaca petikan pendek teks informatif dengan sebutan Tatabahasa mental
dan intonasi yang betul 1. Kata Nama Am
2. Kata Nama Khas
3. Kata Kerja
(4) Air Minuman 5.1.1(ii) Membunyikan suku kata tertutup 4. Kata Adjektif
5.1.1(iii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang 5. Pengimbuhan
betul 6. Kata Tanya
5.1.2(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang 7. Ayat Tunggal
betul 8. Ayat Penyata
5.1.3(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan 9. Ayat Majmuk
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 10. Ayat Tanya

Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(7) Kenali (1) Melawat ke Zoo 2.1.2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan Kosa Kata Penyerapan Ilmu
Haiwan perkataan dan ayat yang betul 1. mengeboh 1. Pendidikan Moral
2.1.3(i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan 2. berkokok 2. Sains (Biologi)
rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul 3. mengiau 3. Matematik
5.1.1(iii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang 4. mendesis
betul 5. bersisik Nilai Murni
6. peliharaan 1. Kasih sayang
(2) Ayam Peliharaan 2.1.2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan 7. kaki ayam 2. Tanggungjawab
Saya perkataan dan ayat yang betul 8. cakar ayam 3. Kerajinan
2.1.3(i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan 9. tidur-tidur ayam
rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul 10. lena KBT
5.1.1(iii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang 11. padang ragut 1. Kontekstual
betul 12. dedak 2. Kecerdasan Pelbagai
5.1.3(ii) Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat 13. berkilau 3. Kemahiran Berfikir
14. akuarium 4. Kajian Masa Depan
15. taji
16. pial
17. paruh
(3) Perlakuan Haiwan 2.1.2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan
18. balung
perkataan dan ayat yang betul
5.1.3(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan
Tatabahasa
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
1. Kata Nama Am
2. Kata Nama Khas
(4) Sifat-sifat Haiwan 2.1.2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan 3. Pengimbuhan
perkataan dan ayat yang betul 4. Ayat Tunggal
2.1.3(i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan 5. Ayat Penyata
rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul 6. Ayat Tanya
5.1.3(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan 7. Ayat Majmuk
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 8. Simpulan Bahasa

Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(8) Sains dan (1) Ciptaan Sains 1.2.2(ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan Kosa Kata Penyerapan Ilmu
Kita 3.1.1(ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan 1. pameran 1. Pendidikan Moral
3.1.2 (i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan 2. ciptaan 2. Sains Robotik
maklumat 3. robot 3. Geografi
(2) Cuaca 2.1.2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan 4. tambang
perkataan dan ayat yang betul 5. ampaian Nilai Murni
2.1.3(i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan 6. disidai 1. Kesopanan
rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul 7. petir 2. Tolong menolong
3.1.1(ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan 8. ribut 3. Kerajinan
5.1.3(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan 9. fungsi 4. Kerjasama
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 10. memantulkan
8.1. 2(i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai 11. meraba-raba KBT
10.1.2(i) Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan 12. deria 1. Kontekstual
(3) Siang dan Malam 2.1.3(i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan 13. hinggap 2. Kemahiran Berfikir
rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul 14. kelopak 3. Kajian Masa Depan
4.1.1(ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara
bebas Tatabahasa
4.1.3(i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu 1. Kata Nama Am
perkara 2. Kata Nama Khas
(4) Derias Manusia 1.2.2(ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan 3. Kata Tanya
2.1.2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan 4. Kata Adjektif
perkataan dan ayat yang betul 5. Pengimbuhan
4.1.2(i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang 6. Ayat Tunggal
dibualkan 7. Ayat Penyata
4.1.3(i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu 8. Ayat Tanya
perkara 9. Ayat Majmuk
8.1.1(iii) Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan
tulisan yang kemas

Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(9) Mematuhi (1) Lambang 2.1.2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan Kosa Kata Penyerapan Ilmu
Arahan perkataan dan ayat yang betul 1. lambang 1. Pendidikan Moral
3.1.1(ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan 2. senyap 2. Sains
4.1.1(ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara 3. hospital 3. Kemahiran Hidup
bebas 4. kecemasan
5.1 3(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan 5. kereta ambulans Nilai Murni
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 6. siren 1. Kesopanan
10.1.3(i) Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk 7. pasukan bomba dan 2. Tanggungjawab
membentuk perenggan penyelamat 3. Kepatuhan
8. berhemah 4. Kerjasama

Tatabahasa KBT
(2) Tanda-tanda Jalan 1.2.2(ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan 1. Kata nama am 1. Kontekstual
Raya 5.1.2(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang 2. Kata nama khas 2. Kecerdasan pelbagai
betul 3. Kata tanya 3. Kemahiran Berfikir
7.1.1(i) Menyatakan maksud sesuatu gambar yang diberikan 4. Kata adjektif 4. Kajian Masa Depan
7.1.1(ii) Menyatakan isi bagi kandungan teks secara keseluruhan 5. Kata hubung
6. Kata ganda
7. Kata majmuk
8. Pengimbuhan
9. Ayat tunggal
10. Ayat dasar
11. Ayat penyata
12. Ayat tanya
13. Ayat perintah
14. Ayat majmuk

Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(10) Teknologi (1) Komputer 2.1.1(i) Menamakan dan menyebut ciri benda maujud dengan Kosa Kata Penyerapan Ilmu
Maklumat perkataan dan ayat yang betul serta sebutan yang jelas 1. teknologi 1. Sains
5.1.2(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang 2. komputer
betul 3. mesin pencetak Nilai Murni
5.1.3(ii) Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat 4. komputer riba 2. Kerajinan
6.1.2(i) Merujuk kamus bergambar untuk memahami makna 5. unit pemprosesan 3. Tanggungjawab
sesuatu perkataan data 4. Berdikari
10.1.2(i) Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan 6. papan kekunci 5. Kebersihan fizikal dan
10.1.3(i) Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk 7. tetikus mental
membentuk perenggan 8. pembesar suara
9. pengimbas KBT
(2) Menjaga Komputer 4.1.3(i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu 10. monitor 6. Kontekstual
perkara 11. disket 7. Kecerdasan Pelbagai
5.1.2(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang 12. modem 8. Konstruktivisme
betul 13. e-mel 9. Kajian Masa Depan
10.1.2(i) Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan 14. pesta 10. Belajar Cara Belajar
15. berinternet
(3) E-mel 3.1.1(ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan
4.1.1(i) Mendengar dan memahami pandangan yang disampaikan Tatabahasa
oleh rakan 1. Kata Nama Am
5.1.2(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang 2. Kata Nama Khas
betul 3. Kata Hubung
5.1.3(ii) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan 4. Kata Sendi
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 5. Kata Majmuk
5.2.1(i) Membaca teks prosa dengan sebutan danintonasi yang 6. Pengimbuhan
betul 7. Ayat Dasar
10.1.1(i) Membina ayat dengan kosa kata daripada bahan 8. Ayat Tunggal
rangsangan untuk membentuk perenggan 9. Ayat Penyata
10.1.2(i) Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan 10. Ayat Tanya
11. Ayat Majmuk

Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(11) Malaysiaku (1) Kami Anak Malaysia 2.1. 2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan Kosa Kata Penyerapan Ilmu
perkataan dan ayat yang betul 1. permai 1. Pendidikan Moral
5.1.3(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan 2. aman 2. Sejarah
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 3. makmur
8.1.3(i) Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk 4. kaum Nilai Murni
perenggan yang bermakna 5. harmoni 1. Kasih sayang
6. bersatu padu 2. Ttanggungjawab
(2) Jalur Gemilang 3.1.1(ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan 7. perayaan 3. Hormat menghormati
5.1.3(ii) Memberikan makna perkataan, frasa, dan ayat 8. waja 4. Tolong menolong
5.2.3(i) Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan 9. murni 5. Kebanggaan
dan intonasi yang betul 10. megah
7.1.1(i) Menyatakan maksud sesuatu gambar yang diberikan 11. berdaulat KBT
8.1.2(i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai 12. wawasan 1. Kontekstual
10.1.3(i) Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk 13. semangat 2. Kemahiran Berfikir
membentuk perenggan 14. detik 3. Kajian Masa Depan
15. kemuncak
16. laungan
(3) Bulan Kemerdekaan 5.1.3(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan 17. ulang tahun
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 18. menetap
7.1.1(i) Menyatakan maksud sesuatu gambar yang diberikan 19. penjajah
10.1.3(i) Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk 20. resam
membentuk perenggan 21. masyarakat
22. pemimpin
(4) Tokoh Negara 5.1.3(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan 23. tanah air
petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 24. benet
5.1.3(ii) Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat
7.1.3(i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks yang Tatabahasa
dibaca 1. Kata Nama Am
8.1.2(i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai 2. Kata Nama Khas
3. Kata Majmuk
4. Pengimbuhan
5. Ayat Tunggal
6. Ayat Penyata
7. Ayat Majmuk
8. Ayat Tanya

Minggu Unit / Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan
(12) (1) Pulau Langkawi 2.1. 2(i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan Kosa Kata Penerapan Ilmu
Pelancongan perkataan dan ayat yang betul 1. pelancongan 1. Pendidikan Moral
5.1.3(ii) Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat 2. cenderamata 2. Geografi
5.2.1(i) Membaca teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang 3. buah tangan 3. Sejarah
betul 4. pelancongan
5.2.2(ii) Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul 5. selasih Nilai Murni
10.1.1(i) Membina ayat dengan kosa kata daripada bahan 6. keroncong 1. Kasih sayang
rangsangan untuk membentuk perenggan 7. ramah 2. Tanggungjawab
10.1.2(i) Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan 8. kenangan 3. Hormat menghormati
(2) Kuala Lumpur Ibu 4.1.1(ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara 9. reka bentuk 4. Tolong menolong
Negara bebas 10. kubah 5. Kebersihan fizikal dan
5.1.2(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang 11. mercu tanda mental
betul 12. menara
5.1.3(ii) Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat 13. konkrit KBT
5.2.3(ii) Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca 14. pelantar 1. Kontekstual
7.1.1(i) Menyatakan maksud sesuatu gambar yang diberikan 15. paras bumi 2. Kecerdasan Pelbagai
7.1.1(ii) Menyatakan isi bagi kandungan teks secara keseluruhan 16. gua 3. Kajian Masa Depan
10.1.1(i) Membina ayat dengan kosa kata daripada bahan 17. kediaman 4. Belajar Cara Belajar
rangsangan untuk membentuk perenggan 18. sup
10.1.2(i) Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan 19. siling
20. gemala
(3) Pantai Perkelahan 4.1.3(i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu 21. pelat
perkara 22. planetarium
5.2.1(i) Membaca teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang 23. perpustakaan
betul
5.2.2(i) Membaca petikan teks informatif dengan sebutan dan Tatabahasa
intonasi yang betul 1. Kata Nama Am
10.1.2(i) Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan 2. Kata Nama Khas
(4) Tempat-tempat 4.1.3(i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu 3. Kata Ganda
Terkenal perkara 4. Kata Adjektif
5.1.3(ii) Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat 5. Kata Majmuk
5.2.1(i) Membaca teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang 6. Simpulan Bahasa
betul 7. Pengimbuhan
5.2.2(i) Membaca petikan teks informatif dengan sebutan dan 8. Ayat Tunggal
intonasi yang betul 9. Ayat Penyata
10.1.2(i) Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan 10. Ayat Majmuk
11. Ayat Tanya