Anda di halaman 1dari 9

MUTIARA FAIDAH SURAT AL FATIHAH

MUTIARA FAIDAH SURAT AL FATIHAH

‫ﺑﻌﺾ ﻓﻮاﺋﺪ‬
‫ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ‬
Penulis :
Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab At Tamimi
MUTIARA FAIDAH SURAT AL FATIHAH

MUTIARA FAIDAH SURAT AL FATIHAH


-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At Tamimi-

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”
Segala pujian yang sempurna hanya milik Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, Yang Menguasai hari pembalasan.”
Berkata Syaikh (Muhammad bin ‘Abdul Wahhab -penj) Rahimahullahu: “Tiga ayat ini
mengandung tiga perkara”.

Ayat yang pertama mengandung makna : Al Mahabbah (mencintai), karena Allah adalah
dzat yang memberi nikmat, sudah barang tentu Yang memberi nikmat itu dicintai sesuai
dengan kadar pemberian nikmatNya (kepada makhlukNya).

Al Mahabbah terbagi menjadi empat macam :


Pertama : Mahabbah syirkiyyah (cinta syirik) : sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh
yaitu ketika Allah berfirman tentang mereka :
“Dan di antara manusia ada orangorang yang menyembah tandingan - tandingan selain
Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang
yang
beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang
berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa
kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaanNya (niscaya
mereka menyesal). (Yaitu) ketika orangorang Yang diikuti itu berlepas diri dari orangorang
Yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara
mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orangorang yang mengikuti: "Seandainya
kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana
mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal
perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekalikali mereka tidak akan keluar dari
api neraka.” (QS Al Baqarah : 165-167)
MUTIARA FAIDAH SURAT AL FATIHAH

Cinta yang kedua : Cinta kepada kebatilan dan pelakunya, membenci kebenaran dan
pelakunya. Inilah sifatnya orang-orang
Munafiq.

Cinta yang ketiga : cinta tabiat, yaitu cinta harta dan anak. Apabila cinta harta dan anak ini
tidak menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan tidak membantu
seseorang untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. maka cinta seperti ini
mubah (boleh).

Cinta yang ke empat : Cinta kepada ahlut tauhid dan benci kepada ahlus syirki (musyrik).
Yaitu ikatan keimanan yang paling kuat dan seagungagungnya peribadatan seorang
hamba kepada
Rabbnya.

Ayat yang ke2 terdapat di dalamny ar rojaa’ (harapan). Dan pada ayat yang ke3
terkandung al khouf(takut)

“Hanya kepada Engkaulah, kami beribadah”, yaitu aku beribadah kepada Mu, ya Rabbi!
Dengan perkara yang telah lalu, yaitu dengan tiga perkara : al mahabbah, ar roja’ dan al
khouf .

Tiga perkara ini merupakan rukun ibadah. Dan mempersembahkan ketiga rukun ini
kepada selain Allah adalah kesyirikan.

Dan tiga rukun ini (cinta, berharap dan takut) : merupakan bantahan terhadap orang yang
beribadah (kepada Allah) dengan satu rukun saja dari tiga rukun yang ada, seperti orang
yang terikat (dalam beribadah hanya) dengan dasar cinta semata. Atau orang yang terikat
(dalam beribadah hanya) dengan berharap semata. Atau orang yang terikat (dalam
beribadah hanya) dengan dasar takut semata. Maka barangsiapa memalingkan
MUTIARA FAIDAH SURAT AL FATIHAH

(mempersembahkan) sesuatu dari tiga (asas) rukun ibadah ini kepada selain Allah, maka
dia adalah musyrik.

Pada tiga ayat yang lalu terdapat beberapa faedah : di antaranya bantahan terhadap tiga
kelompok ini (As Sufiyyah, Al Muji`ah dan Al Khawarij) yang masing-masing ada yang
terkait dengan satu rukun saja dari tiga rukun itu, seperti orang yang beribadah kepada
Allah dengan (dasar) cinta semata (mereka adalah Sufiyyah) Dan demikian pula orang
yang beribadah kepadaAllah dengan (didasari rasa) berharap semata, seperti Murji`ah.
Dan demikian pula barangsiapa yang beribadah kepada Allah dengan (didasari rasa) takut
semata, seperti Al Khawarij

“Hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta
pertolongan.” Dalam ayat ini (terdapat dalil yang menunjukkan) tauhid uluhiyyah dan
tauhid rububiyyah “hanya kepadamu kami beribadah” menunjukkan tauhid uluhiyyah.
“dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan” menunjukkan tauhid rububiyyah.

“Tunjukilah kami jalan yang lurus!” Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap al
mubtadi’iin

Dan adapun dua ayat terakhir, terdapat beberapa faedah yang menyebutkan
keadaan-keadaan manusia. Allah membagi manusia menjadi tiga golongan : (1)
(Golongan) yang diberikan nikmat, (2) (Golongan yang dimurkai. (3) (golongan) yang
sesat

(Golongan pertama) Orang- orang yang dimurkai adalah ahlul ilmi (orang yang berilmu)
yang tidak Beramal.

(Golongan yang kedua) Orang-orang yang sesat adalah ahli ibadah yang tidak berilmu.
MUTIARA FAIDAH SURAT AL FATIHAH

Walapun sebab turunnya ayat ini untuk orang- orang Yahudi dan Nasrani, akan tetapi
berlaku pula untuk setiap orang yang tersifati dengan sifat tersebut (Yahudi dan Nasrani).

Golongan yang ketiga : orang yang berhias dengan ilmu dan amal. Mereka adalah orang-
orang yang diberikan kenikmatan.

Pada ayat ini terdapat beberapa faedah, di antaranya berlepas diri dari segala upaya dan
kekuatan. Karena sesungguhnya ia (ilmu dan amal) hanyalah pemberian Allah semata.

Dan demikian pula dalam ayat ini (terdapat faedah) mengetahui Allah dengan segala
kesempurnaanya serta meniadakan sifat- sifatyang kurang (aib) dari Allah – Tabaaroka wa
Ta’aala –

Pada ayat ini (terdapat faedah) seseorang akan mengetahui Rabbnya, dan mengetahui
dirinya. Apabila ada Rabb (yang mengatur), maka pasti ada marbuub (yang diatur). Dan
apabila ada yang merahmati maka mesti ada yang dirahmati. Apabila ada yang
menguasai maka mesti ada yang dikuasai. Apabila ada hamba, maka mesti ada ma’buud
(yang diibadahi). Apabila ada yang memberi petunjuk maka mesti ada yang diberi
petunjuk. Apabila ada yang memberi kenikmatan, maka mesti ada yang diberi
kenikmatan. Apabila ada yang dimurkai maka mesti ada yang murka (yaitu Allah). Dan
apabila ada yang sesat, maka mesti ada yang menyesatkan.

Surat ini mengandung (tauhid) al uluhiyyah dan ar rububiyyah,serta peniadaan sifat- sifat
yang kurang (aib) dari Allah Dan (surat ini) mengandung (faedah yaitu) pengetahuan
terhadap ibadah dan rukun-rukunnya. Wallahu A’lam

Terjemahan oleh : Pustaka Al Isnaad Tangerang dengan sedikit perubahan


MUTIARA FAIDAH SURAT AL FATIHAH

FAIDAH KAJ IAN

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
MUTIARA FAIDAH SURAT AL FATIHAH

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Anda mungkin juga menyukai