Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim

TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

1.0 KEMAHIRAN GEOGRAFI


MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN
/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)

MINGGU 1.1 Skala Murid boleh: 1 Menamakan jenis skala dan Membincangkan Kelestarian Pembaris
1&2 dan Jarak 1.1.1 Menyatakan jarak jenis jarak. jarak relatif dan Global,
mutlak, jarak relatif, skala jarak mutlak dari Pita ukur
2 – 11/1 penyata, skala lurus dan 2 Menjelaskan jenis skala dan rumah murid ke TMK ,
pecahan wakilan. jenis jarak. sekolah. Jangka tolok
I-Think
1.1.2 Menerangkan jarak 3 Menunjuk cara menggunakan Mengukur jarak Lembaran
mutlak, jarak relatif, skala skala untuk menentukan antara makmal Kreativiti kerja
penyata, skala lurus dan jarak. dengan kantin dan Inovasi
pecahan wakilan. Membezakan penggunaan sekolah. Pelan
skala penyata, skala lurus dan sekolah
1.1.3 Menggunakan skala 4 pecahan wakilan untuk Menunjuk cara
penyata, skala lurus dan menentukan jarak sebenar. mengukur jarak Peta lakar
pecahan wakilan untuk dengan
menentukan jarak sebenar. 5 Menentukan jarak antara dua menggunakan skala Buku teks
tempat pada peta lurus. Geografi
1.1.4 Menentukan jarak berdasarkan nisbah skala yang Tingkatan2.
sebenar berpandukan skala berbeza.
pada peta. Mencadangkan idea
6 perjalanan ke sesuatu
destinasi dengan
menggunakankan peta
berdasarkan skala dan jarak.

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)
Menyenaraikan maklumat
MINGGU 1.2 Peta Murid boleh: 1 yang terdapat dalam peta Menunjuk cara Kelestarian Peta
3&4 Topograf 1.2.1 Menyatakan maksud topografi. menentukan Global, topografi
peta topografi. Menjelaskan cara membaca kedudukan dengan
14 – 25/2 2 rujukan grid 4 angka dan 6 menggunakan TMK , Gambar ciri
1.2.2 Mengenal pasti garisan angka dalam peta topografi rujukan grid budaya dan
timuran dan garisan utaraan Menggunakan rujukan grid 4 berdasarkan peta I-Think ciri fizikal
dalam peta topografi. 3 angka dan rujukan grid 6 topografi.
angka untuk menentukan Kreativiti Lembaran
1.2.3 Menyatakan rujukan kedudukan dalam peta Perbincangan dan Inovasi kerja
grid. topografi. untuk mengenal
Mengesan hubung kait ciri pasti simbol yang Buku teks
1.2.4 Menerangkan perbezaan pandang darat fizikal dan ciri terdapat dalam Geografi
kegunaan rujukan grid 4 angka 4 pandang darat budaya dalam peta topografi Tingkatan2
dan 6 angka. peta topografi.

1.2.5 Menunjuk cara


membaca rujukan grid 4 angka
dan 6 angka untuk
menentukan kedudukan
dalam peta topografi.

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)

MINGGU 1.2 Peta 1.2.6 Menganalisis hubung 5 Membahaskan hubung kait Kelestarian Peta
5&6 Topograf kait ciri pandang darat fizikal ciri pandang darat fizikal dan Global, topografi
dan ciri pandang darat budaya ciri pandang darat budaya
28/1–18/2 dalam peta topografi. dalam peta topografi secara TMK ,
keseluruhan. Lembaran
1.2.7 Mentafsir peta topografi I-Think kerja
secara keseluruhan.
6 Menjana idea dengan Kreativiti dan
mencadangkan contoh Inovasi Gambar
pembangunan yang boleh
dimajukan di kawasan yang Buku teks
ditafsir berdasarkan pandang Geografi
darat fizikal dan pandang Tingkatan2
darat budaya dalam peta
topografi.

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: BENTUK MUKA BUMI DAN SALIRAN

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)
Menyatakan cara pergerakan
MINGGU 2.1 Pengaruh Murid boleh: 1 bumi. Simulasi tentang Kelestarian
7–9 Pergerakan 2.1.1 Mengenal pasti dua cara jenis pergerakan Global, Lembaran
Bumi pergerakan bumi. bumi. kerja
2 Menjelaskan putaran bumi
11/2 – 1/3 Terhadap TMK ,
dan peredaran bumi
Cuaca dan 2.1.2 Menerangkan tentang Membina peta Globe
Iklim putaran bumi dan peredaran pemikiran atau I-Think
bumi. peta minda untuk slide
3 Menunjuk cara salah satu
merumuskan Kreativiti dan powerpoint
kesan yang berlaku apabila
2.1.3 Menunjukkan kesan tentang pengaruh Inovasi
bumi bergerak
putaran bumi. pergerakan bumi Kertas A4
terhadap cuaca
Membezakan kesan putaran
2.1.4 Menunjukkan kesan dan iklim. Gambar
4 bumi dan kesan peredaran
peredaran bumi. 4 musim
bumi.
Membina model
2.1.5 Membahaskan kesan pergerakan bumi Buku teks
5 Menilai kesan putaran bumi
pergerakan bumi terhadap Geografi
dan kesan peredaran bumi
cuaca dan iklim. Tingkatan2.
terhadap cuaca dan iklim.
Mempersembahkan idea yang
6 kreatif dan menunjukkan
keaslian tentang kesan
pergerakan bumi terhadap
cuaca dan iklim.

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)

MINGGU UJIAN 1
10
4 – 8/3

MINGGU 2.2 Cuaca Murid boleh: 1 Menyatakan iklim di Malaysia Mencerakinkan Kelestarian Gambar
11 – 12 dan Iklim di 2.2.1 Mengenal pasti jenis dan maklumat Global,
Malaysia ciri iklim di Malaysia. tentang ciri iklim slide
2 Menerangkan ciri iklim
15 - 22/3 Khatulistiwa di TMK , powerpoint
Khatulistiwa di Malaysia.
2.2.2 Menjelaskan ciri iklim Malaysia yang
khatulistiwa di Malaysia. dikumpul melalui I-Think video
3 Menyesuaikan pengaruh
sumber seperti
cuaca setempat di Malaysia
2.2.3 Menghuraikan pengaruh internet, buku Kreativiti dan Gambar
dengan aktiviti harian
cuaca dan iklim terhadap dan pusat kaji Inovasi rajah
manusia.
kegiatan manusia di Malaysia. cuaca.
Lembaran
Menjelaskan melalui contoh
2.2.4 Menilai kesan kegiatan Membina peta kerja
4 hubung kait iklim Khatulistiwa
manusia terhadap cuaca dan pemikiran atau
dengan kegiatan manusia
iklim di Malaysia. Peta minda untuk Globe
di Malaysia
menghubungkait-
2.2.5 Merumuskan perubahan kan pengaruh Buku teks
5 Membahaskan kesan kegiatan
cuaca dan iklim di Malaysia cuaca dan iklim Geografi
manusia terhadap cuaca dan
terhadap kegiatan Tingkatan2.
iklim di Malaysia
manusia di
Malaysia dan
6 Mencadangkan langkah- sebaliknya
langkah untuk mengurangkan
kesan perubahan cuaca dan
iklim di Malaysia

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)
MINGGU
13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
25 - 29/3
Menamakan salah satu
MINGGU 3.1 Murid boleh: 1 contoh lebuh raya, landasan Membuat Kelestarian Gambar
14 – 16 Pengangkutan 3.1.1 Mengenal pasti jaringan kereta api, lapangan terbang pameran mini Global,
di Malaysia jalan raya dan jaringan antarabangsa dan pelabuhan. tentang jenis dan slide
1 - 19/4 landasan kereta api di kepentingan TMK , powerpoint
Malaysia. 2 Menjelaskan salah satu pengangkutan.
faktor yang mempengaruhi I-Think Gambar
3.1.2 Mengenal pasti lapangan jaringan pengangkutan di Menghasilkan rajah
terbang antarabangsa dan Malaysia. buku skrap Kreativiti dan
pelabuhan utama di Menggunakan maklumat tentang Inovasi Peta
Malaysia. 3 berkaitan jaringan pengangkutan Malaysia
pengangkutan untuk ke awam.
3.1.3 Memberi contoh sesuatu tempat. Lembaran
pengangkutan awam di Menjelaskan melalui contoh Mengadakan kerja
Malaysia. kepentingan pengangkutan tayangan video
4 di kawasan setempat. tentang Buku teks
3.1.4 Menghuraikan faktor- pengangkutan Geografi
faktor yang mempengaruhi awam. Tingkatan2.
jaringan pengangkutan
di Malaysia.

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)

MINGGU 3.1 Murid boleh: Membahaskan langkah untuk Membina model Kelestarian Gambar
17 Pengangkutan 3.1.5 Membezakan 5 meningkatkan perkhidmatan jaringan jalan Global,
di Malaysia kepentingan pengangkutan pengangkutan awam di raya atau jaringan Gambar
22-26/4 darat, udara dan air Malaysia landasan kereta TMK , rajah
di Malaysia. api
I-Think Peta
3.1.6 Menilai kepentingan 6 Menghasilkan idea yang kosong
pengangkutan awam di kreatif dan inovatif berkaitan Kreativiti dan Malaysia
Malaysia. pengangkutan yang memberi Inovasi
kesan yang minimum kepada Lembaran
3.1.7 Mencadangkan amalan alam sekitar. kerja
pengangkutan dan perjalanan
lestari.
Buku teks
Geografi
Tingkatan2.

MINGGU
18 ULANGKAJI PERSEDIAAN PEPERIKSAAN SEMESTER 1
29/4-3/5

MINGGU
19 PEPERIKSAAN SEMESTER 1
6 - 10/5

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)
Menyatakan alat
MINGGU 3.2 Murid boleh: 1 telekomunikasi di Malaysia Mengadakan Kelestarian Gambar
20 & 21 Telekomunikasi 3.2.1 Mengenal pasti alat aktiviti forum Global,
Menjelaskan kemajuan alat
di Malaysia. telekomunikasi di Malaysia. untuk Gambar
2 telekomunikasi di Malaysia.
13 - 24/5 membincangkan TMK , rajah
3.2.2 Menerangkan kemajuan tajuk kesan
Menunjukkan kepentingan
alat telekomunikasi di telekomunikasi. I-Think Lembaran
3 alat telekomunikasi dalam
Malaysia. kerja
kehidupan seharian manusia.
Membuat buku Kreativiti dan
Menjelaskan melalui contoh
3.2.3 Membahaskan skrap berkaitan Inovasi Peta
kesan telekomunikasi di
kepentingan telekomunikasi telekomunikasi. kosong
4 Malaysia.
di Malaysia. Malaysia
Kerja lapangan
Membahaskan penggunaan
3.2.4 Menilai kesan berkaitan aktiviti Peranti
5 perkhidmatan alat
telekomunikasi terhadap Hari Tanpa Alat elektronik
telekomunikasi secara
pembangunan negara di Telekomunikasi
beretika.
Malaysia. Buku teks
3.2.5 Menentukan Geografi
penggunaan alat 6 Mencadangkan idea yang Tingkatan2.
kreatif dan inovasi alat
telekomunikasi secara
beretika. telekomunikasi yang dapat
memacu pembangunan
negara pada masa hadapan.

MINGGU
22 & 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25/5-9/6

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)
4.1 Murid boleh: Menyatakan sekurang- Mengadakan Kelestarian Gambar
MINGGU Kepelbagaian 4.1.1 Mengenal pasti 1 kurangnya dua jenis iklim di aktiviti kuiz Global,
24 & 25 Iklim dan kepelbagaian iklim di Asia. Asia tentang Gambar
Pengaruhnya kepelbagaian TMK , rajah
10 – 21/6 Terhadap 4.1.2 Menerangkan ciri iklim 2 Menjelaskan jenis iklim dan iklim di benua
Kegiatan di zon iklim panas, zon iklim negara yang mengalaminya di Asia. I-Think Lembaran
manusia panas sederhana, zon iklim setiap zon iklim di Asia. kerja
di Asia. sejuk dan zon iklim sejuk Membuat Kreativiti dan
sederhana di Asia. 3 Menyesuaikan kepelbagaian persembahan Inovasi Peta
iklim dengan kegiatan multimedia kosong Asia
4.1.3 Menunjukkan negara di manusia di Asia tentang
Asia yang mengalami iklim kepelbagaian Buku teks
di zon iklim panas, zon iklim Menjelaskan melalui contoh iklim dan Geografi
panas sederhana, zon iklim 4 kegiatan manusia di mana- pengaruhnya Tingkatan2.
sejuk dan zon iklim sejuk mana negara Asia terhadap kegiatan
sederhana. berdasarkan kepelbagaian manusia di benua
iklim. Asia.
4.1.4 Membandingkan
pengaruh iklim terhadap Menentukan kegiatan
kegiatan manusia di Asia. manusia yang boleh
5 dijalankan di empat buah
negara Asia di zon iklim yang
berbeza.

Menghasilkan idea yang


6 kreatif dan inovatif berkaitan
pengaruh iklim terhadap
kegiatan manusia di salah
sebuah negara Asia

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)
Menamakan salah satu
MINGGU 4.2 Jenis dan Murid boleh: 1 jaringan landasan kereta api, Mengadakan Kelestarian Gambar
26 & 27 Kemajuan 4.2.1 Mengenal pasti jaringan lapangan terbang tayangan video Global,
Pengangkutan landasan kereta api, lapangan antarabangsa dan pelabuhan tentang Gambar
24/6-5/7 di Asia. terbang antarabangsa dan utama di mana-mana negara pengangkutan TMK , rajah
pelabuhan utama di Asia. Asia moden di benua
Asia. I-Think Video
4.2.2 Menghuraikan kemajuan 2 Menjelaskan kemajuan salah
pengangkutan di Asia. satu jenis pengangkutan di Mereka cipta Kreativiti Lembaran
manamana negara Asia poster kemajuan dan Inovasi kerja
4.2.3 Menilai kesan Menunjukkan kesan pengangkutan
pengangkutan terhadap 3 kemajuan pengangkutan di benua Asia. Peta Asia
masyarakat, ekonomi dan terhadap masyarakat dan kosong
alam sekitar di Asia ekonomi di salah sebuah Meramal
negara Asia. pengangkutan Buku teks
Membandingkan kesan yang sesuai bagi Geografi
kemajuan pengangkutan menghubungkan Tingkatan2.
4 terhadap alam sekitar di negara-negara di
negara Asia. Asia pada masa
hadapan
5 Menentukan kemajuan
pengangkutan di Asia pada
masa hadapan.
Menghasilkan idea yang
6 kreatif dan inovatif berkaitan
kemajuan pengangkutan di
Asia.

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)

MINGGU 5.1 Murid boleh: 1 Memberitahu maksud Mengadakan Kelestarian Gambar


28 - 30 Pemanasan pemanasan global tayangan video Global,
Global 5.1.1 Menyatakan konsep tentang Gambar
8 – 26/7 pemanasan global. pemanasan TMK , rajah
2 Menjelaskan punca global.
5.1.2 Memberi contoh faktor pemanasan global I-Think Lembaran
yang menyebabkan Mengadakan kerja
pemanasan global. aktiviti forum Kreativiti dan
3 Menunjukkan langkah untuk berkaitan Inovasi Video
5.1.3 Menghuraikan aktiviti mengurangkan pemanasan pemanasan
manusia yang menyebabkan global global. Buku teks
pemanasan global. Geografi
Mengadakan Tingkatan2.
5.1.4 Menghuraikan faktor Memaparkan maklumat aktiviti
semula jadi yang 4 tentang kesan pemanasan menghijaukan
menyebabkan pemanasan global. sekolah
global.
5 Menilai keberkesanan langkah
5.1.5 Menilai kesan mengurangkan kesan
pemanasan global. pemanasan global.
Mencadangkan idea yang
5.1.6 Membahaskan langkah- 6 kreatif dan inovatif untuk
langkah mengurangkan mengurangkan pemanasan
pemanasan global. global.

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

MINGGU STANDARD PRESTASI ELEMEN


/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CADANGAN MERENTAS STRATEGI
TARIKH KANDUNGAN PENGUASAAN AKTIVITI KURIKULUM PdPc
(EMK)

MINGGU 5.2 Teknologi Murid boleh: 1 Memberitahu maksud Mencerakin Kelestarian Gambar
31 & 32 Hijau 5.2.1 Menyatakan konsep teknologi hijau maklumat Global,
teknologi hijau. tentang teknologi Gambar
29/7–9/8 hijau yang TMK , rajah
5.2.2 Menerangkan ciri-ciri 2 Menjelaskan ciri-ciri produk dikumpul
produk teknologi hijau. teknologi hijau daripada sumber I-Think Lembaran
seperti internet, kerja
5.2.3 Menunjukkan contoh buku, majalah Kreativiti
produk teknologi hijau. 3 Menunjuk cara amalan dan akhbar. dan Inovasi Slide
berkonsepkan teknologi hijau. powerpoint
5.2.4 Membahaskan Mengadakan
kepentingan teknologi hijau. Memaparkan maklumat pertandingan Buku teks
4 tentang kepentingan menghasilkan alat Geografi
5.2.5 Mencadangkan amalan teknologi hijau. atau idea yang Tingkatan2.
berkonsepkan teknologi hijau. mempunyai
5 Menilai keberkesanan amalan konsep teknologi
berkonsepkan teknologi hijau hijau.
dalam kehidupan.

6 Menghasilkan alat atau


mempersembahkan idea
berkaitan teknologi hijau yang
kreatif dan inovatif.

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

STANDARD PRESTASI
MINGGU / KRITERIA
PROSES KERJA
TARIKH TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU
33
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
10 – 18/8

MINGGU Perancangan  Memilih isu atau tajuk Menyediakan perancangan, proses awal dan
1
34  Membuat jadual kerja laporan akhir yang tidak lengkap
19 – 23/8  Membuat pengagihan kerja
 Menentukan objektif kajian
 Menentukan kaedah kajian Menyediakan perancangan, proses awal dan
2
laporan akhir yang kurang lengkap.

MINGGU Merekod, mengumpul dan menganalisis Menyediakan perancangan, proses awal, laporan
Proses Awal 3
35 maklumat/data daripada pelbagai sumber dengan akhir yang lengkap dan tidak tersusun.
menggunakan kaedah yang sesuai.
26 - 30/8

MINGGU Perkembangan  Menambahkan bahan-bahan grafik yang 4 Menyediakan perancangan, proses awal, laporan
36 sesuai. akhir yang lengkap dan tersusun.
 Membuat tafsiran konsep jika berkaitan
2 – 6/9
Menyediakan perancangan, proses awal dan
5 laporan akhir yang lengkap, tepat, tersusun dan
realistik.

MINGGU Laporan Akhir  Menyiapkan laporan akhir mengenai isi Menyediakan perancangan, proses awal dan
37 utama, huraian atau contoh. laporan akhir yang lengkap, tepat, tersusun dan
6
 Merumus dan menyediakan laporan. realistik serta menunjukkan keaslian serta boleh
9 – 13/9 dicontohi.

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI Disediakan oleh : Jovita Malanjim
TINGKATAN 2, TAHUN 2019 Guru mata pelajaran Geograf

STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

MINGGU
38 ULANGKAJI PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
16 – 20/9

MINGGU
39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
23 – 27/9

MINGGU
40 PERBINGANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
30/9 – 4/10

MINGGU
41 PEPERIKSAAN BERTULIS PT3
7 - 11/10

MINGGU
42 - 45 PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN – MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH
14/10 – 8/11

MINGGU PEPERIKSAAN SPM BERMULA


46
MULAI
12/11

23/11–1/1 CUTI AKHIR TAHUN

14