Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SKUDAI, JB

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PERTANIANN MPEI
TINGKATAN EMPAT 2019
STANDARD STANDARD PRESTASI
BULAN MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN (SELEPAS SELESAI TOPIK)
JANUARI

TAHAP
PENTAKS TAFSIRAN
1 IRAN
01/01 – ORIENTASI KURIKULUM PERTANIAN MPEI T4 Menyatakan jenis tanah dan
03/01 sifat tanah berdasarkan
1
pemerhatian pada sampel
1.0 SAINS TANAH 1.1.1 Menyatakan jenis tanah iaitu loam, liat,
tanah. 08/01 – Audit Akademik
1.1 Jenis Tanah kelodak, pasir dan tanah organic Menerangkan mana-mana satu Ting 1, 2, 4
2 2
1.1.2 Menerangkan sifat tanah dari segi aspek jenis tanah dan sifat-sifatnya.
06/01 – 12/01 - LDP 1/19
10/01 daya memegang air, saiz kumin, rongga Mengkelaskan jenis tanah
udara, saliran dan kandungan nutrien. 3 melalui pemerhatian dan
lawatan di tapak penanaman.
3 1.1.3 Membezakan jenis tanah berdasarkan
Menganalisis sampel tanah
13/01 – sifat tanah. 4
17/01 1.1.4 Mengkaji jenis tanah di tapak
untuk menentukan jenis tanah.
penanaman melalui kaedah makmal dan Membuat kesimpulan dalam
kaedah rasa guna jari.
5 laporan kajian sampel tanah dari
tapak penanaman.
Membentangkan hasil kajian
sampel tanah dalam bentuk
1.1.4 Mengkaji jenis tanah di tapak 21/01 – Cuti Thaipusam
penanaman melalui kaedah makmal TAHAP
dan kaedah rasa guna jari. PENTAKS TAFSIRAN
1.1.5 Mengklasifikasikan jenis tanah di tapak IRAN
penanaman berdasarkan sifat tanah Menyatakan jenis-jenis struktur
1
4 tanah dan kepentingannya
20/01 – Menerangkan kepentingan
24/01 2 struktur tanah dan tujuan
menguji pH tanah
Melaksanakan ujian pH tanah
3 dan kaedah memperbaiki
keadaan tanah
Menganalisis bacaan pH tanah
FEBRUARI

1.2 SKaedah 1.2.1 Menerangkan jenis struktur tanah iaitu


memperbaiki butir rapuh, berlapis, berblok, 4 sebelum dan selepas
keadaaan tanah prismatik, dan kolumnar. memperbaiki keadaan tanah
1.2.2 Menerangkan kepentingan struktur
5 untuk Menilai kesan memperbaiki
27/01 – tanah kepada pertumbuhan tanaman . 5
meningkatkan keadaan tanah
31/01 pertumbuhan Menghasilkan tunjukcara
tanaman memperbaiki keadaan tanah
6 dengan kreatif dan inovasi serta
6 (CUTI
boleh dijadikan contoh. 03 -07/02 – Cuti Tahun
CNY)
03/02 – CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA
07/02
1.2.3 Menguji nilai pH sampel tanah dari 14/01 - PLC 1/19
7 tapak penanaman menggunakan meter
10/02 – pH 16/01 – LDP 2/19
14/02

(ULANGKAJI) 17/02 Mesyuarat Agong


8 (Cuti Peristiwa 1)
17/02 –
21/02
9
24/02 – UJIAN 1 T5
28/02
UJIAN 1 T5
07/03 – Latihan Kebaka
10
03/03 –
09/03 – LDP 3/19
07/03

1.2.4 Menunjuk cara kaedah memperbaiki 14/03 - Sukan Tahunan


MAC

11 keadaan tanah untuk menggalakkan


10/03 – pertumbuhan tanaman iaitu Penghantaran Buku Not
14/03 pemugaran, pengapuran, pembajaan,
pengairan dan penyaliran.
12 17/03 – Mesyuarat Kuri
17/03 –
21/03
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22/3 - 30/3)
APRIL

13 1.3 Kaedah penggunaan 1.3.1 Menerangkan jenis baja organik dan 31/03 – Pelancaran Kar
31/03 – baja terhadap baja kimia TAHAP
04/04 tanah dan PENTAKS TAFSIRAN 04/04 – PLC 2/19
menghitung kos 1.3.2 Menjistifikasikan kebaikan baja organik IRAN
baja dari aspek keadaan tanah, kadar Menerangkan kebaikan baja Penghantaran Buku No
penyerapan dan pegangan air, 1
kandungan nutrien dalam tanah, kimia dan organik
kandungan mikrob dalam tanah dan Menerangkan kesan sampingan
ketersediaan nutrien. 2 penggunaan baja kimia dan
14 1.3.2 Menjistifikasikan kebaikan baja organik organik 13/04 – Mesyuarat Pani
07/04 – dari aspek keadaan tanah, kadar Menghasilkan satu larutan baja
11/04 penyerapan dan pegangan air, 3
kandungan nutrien dalam tanah, organik
kandungan mikrob dalam tanah dan Menganalisis kesan
ketersediaan nutrien. (1 jam ) 4 penggunaan baja kimia dan
1.3.3 Menghuraikan kesan sampingan baja organik
organik dari aspek pertumbuhan rumpai, Merumus satu program
penyebaran perosak dan perumah
kepada perosak. pembajaan berdasarkan sejenis
5
15 1.3.4 Mengkaji kaedah penghasilan larutan tanaman, kos dan keluasan Penghantaran Buku Not
14/04 – baja organik iaitu Fermented Plant tertentu.
18/04 Juices (FPJ) atau Fermented Fruit Juices Menghasilkan satu larutan baja
(FFJ) atau Fish Amino Acid (FAA) atau organik dan melaporkan kos baja
Calcium Phosphate (CaP) satu program pembajaan secara
1.3.5 Menghasilkan satu larutan baja organik 6
kreatif dan
iaitu FPJ atau FFJ atau FAA atau CaP
inovasi serta boleh dijadikan
contoh.
16 1.3.6 Menjustifikasikan kebaikan penggunaan Penghantaran Buku Not
21/04 – baja kimia dari aspek menambah nutrien
25/04 dalam tanah, kesan tindak balas dan 27/04 – LDP 4/19
nutrien khusus mengikut keperluan
tanaman.
ULANGKAJI

17 01/05 – Cuti Hari Peke


28/04 –
02/05
18 06/05 – Awal Ramadha
05/05 –
09/05 11/05 – PLC 3/19
MEI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2019


19 16/05- Sambutan Hari
12/05 –
16/05
20 19/05 – Cuti Hari Wesa
19/05 –
23/05
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (24/05 - 08/06) * 03 – 05 /06 Cuti Hari Raya Aidil Fitri
JUN

21 1.3.7 Menganalisis kesan penggunaan baja 09-10/06 – Cuti Hari Ra


09/06 – kimia berlebihan iaitu pencemaran
13/06 tanah, keasidan tanah dan kos 13/06 – PLC 4/19
pembajaan.
15/06 – Mesyuarat Pani
1.3.8 Menghitung kuantiti nutrien yang
terdapat dalam satu formulasi baja

1.3.9 Menghitung kos baja dan kos satu


program pembajaan tanaman.
22 2.1 Sistem Penternakan 2.1.1 Meneroka sistem penternakan poltri TAHAP 17/06 – Audit Akademik
16/06 – dan faktor pemilihannya. secara komersial iaitu Sistem Intensif, PENTAKS TAFSIRAN
20/06 Sistem Separa Intensif dan Sistem IRAN 18/06 – Audit Akademik
Integrasi. Menyatakan sistem penternakan
1
poltri secara komersial dan faktor
2.1.2 Menghuraikan sistem penternakan poltri pemilihannya
secara komersial.
Menghuraikan faktor-faktor
23 2.1.3 Mengkaji faktor-faktor yang menentukan 2 pemilihan sistem penternakan
23/06 – pemilihan sistem penternakan iaitu jenis poltri
27/06 hasil ternakan, peringkat umur, 3 Menyediakan keperluan
ternakan, bilangan ternakan dan persekitaran dan peralatan bagi
kemampuan kewangan. sistem penternakan poltri secara
komersial
Menganalisis isu dan faktor yang
4 menentukan pemilihan sistem
penternakan poltri
Menilai faktor, isu dan cabaran
5 serta cadangan
penambahbaikan
Menghasilkan dan membentang
laporan secara multimedia sistem
penternakan poltri secara komersial
6
dengan
kreatif dan inovatif
JULAI

24 2.2 Menyediakan 2.2.1 Menyediakan bahan dan peralatan dalam TAHAP 30/06 -Hari Terbuka 2
30/06 – perumahan menyediakan perumahan ayam /puyuh PENTAKS TAFSIRAN
04/07 ternakan ayam atau IRAN
2.2.2 Melakar dan melabel pelan satu unit Menyatakan bahan dan peralatan
puyuh
perumahan ayam/puyuh 1 perumahan ayam / puyuh.
25 2.2.3 Melakar dan melabel pelan susn atur Penghantaran Buku Not
07/07 – dalaman perumahan ayam/puyuh Menerangkan ciri-ciri rekabentuk
2
11/07 perumahan ayam / puyuh. 13/07 – LDP 5/19
2.2.4 Membina dan menyusun atur satu unit Melakar pelan susun atur
perumahan ayam/puyuh
3 keperluan perumahan ayam /
puyuh mengikut kesesuaian.
Menyediakan alatan dan bahan
26 2.2.5 Menyedia perumahan ayam/puyuh iaitu
14/07 – membersih reban dan peralatan,
4 yang betul untuk membina
18/07 menabur sarap, menyusun bekas perumahan ayam / puyuh.
makanan dan minuman, memasang Menilai kesesuaian susun atur
pemanas, sumber cahaya, kepingan, alatan dalam perumahan
5
bidal, melakukan furmigasi dan ternakan berdasarkan bilangan
memasukkan anak ayam/puyuh ternakan.
6 Menghasilkan satu unit perumahan
ayam / puyuh yang lengkap serta
mempunyai nilai kreatif dan inovatif
serta
boleh dijadikan contoh
27 2.3 Keperluan nutrisi 2.3.1 Menerangkan tempoh pemberian TAHAP Penghantaran Buku Not
21/07 – berdasarkan umur makanan mengikut jenis makanan anak PENTAKS TAFSIRAN
25/07 ayam/puyuh iaitu makanan permulaan, IRAN 22/07 – Mesyuarat SPSK
makanan pembesaran dan makanan Menyatakan tempoh dan jenis
penamat. 1 makanan ayam / puyuh

Menerangkan kandungan nutrisi


28 2 berdasarkan jenis makanan Penghantaran Buku Not
2.3.2 Menghuraikan kandungan nutrisi
28/07 –
berdasarkan jenis makanan ternakan.
ternakan
01/08 Melaksanakan amali pemberian
29 makanan, air dan vitamin
04/08 – 3
08/08 mengikut waktu dan umur
ternakan
Menganalisis beberapa jenis
4 formulasi makanan berdasarkan
pertumbuhan ternakan
2.3.3 Mengkaji formulasi berdasarkan kadar Menilai formulasi makanan
pertumbuhan ternakan
berdasarkan tumbesaran
5
ternakan makanan ayam /
puyuh.
Mencipta satu program pemberian
makanan ayam / puyuh secara
6
berkesan dan boleh dijadikan
contoh
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (09/08 – 17/08)-11/08 Cuti Hari Raya Aidil Adha
30 Penghantaran Buku Not
OGOS

TAHAP
18/08 – 2.4 Pengurusan harian, PENTAKS TAFSIRAN
2.3.4 Menghasilkan satu program pemberian
22/08 pemasaran dan IRAN 22/08 – PLC 5/19
makanan, air dan vitamin kepada
rekod kewangan Menerangkan aktiviti pengurusan
ternakan untuk satu tempoh ternakan
ternakan harian ternakan dan kadar Nisbah
1
Penukaran Makanan (NPM)
31 2.4.1 Mengurus aktivit harian ternakan 31 /08 – Cuti Hari Keba
25/08 – ayam/puyuh iaitu amalan sanitasi, 2 Menghuraikan aktiviti memasarkan
29/08 pemberian makanan, penjagaan hasil dan menghitung penyata
kesihatan, memeriksa suhu reban dan
merekod.

32 2.4.2 Memasarkan hasil selepas ternakan 01 /09 – Cuti Awal Muh


01/09 – mencapai umur yang yang sesuai untuk
05/09 dipasarkan.
05/09 – PLC 6/19
33 2.4.3 Menghitung dan menganalisis Nisbah 09 /09 –Cuti Hari Keput
08/09 – Penukaran Makanan (NPM)
12/09 14/09 – Mesyuarat Pani
SEPTEMBER

34 2.4.4 Menghitung penyata untung rugi, untung rugi, Pulangan Modal (PM) 15/09 – Audit Akademik
15/09 – pulangan modal dan titik pulang modal dan Titik Pulangan Modal (TPM)
19/09 berdasarkan rekod kewangan. 16 /09 – Cuti Hari Mala

35
2.4.5 Menganalisis data daripada rekod Melakukan aktiviti pengurusan
22/09 –
kewangan.
26/09 3 harian ternakan, memasarkan
36 hasil dan merekod NPM
29/09 – ULANGKAJI Menganalisis rekod pengurusan
03/10 4
dan pemasaran hasil ternakan.
37 12/10 – Hari Sukan Neg
06/10 –
10/10
OKTOBER

38 19/10- Majlis Graduasi


13/10 – PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
17/10
39 22/10 – Mesyuarat Guru
20/10 –
24/10 26-29 /10 – Cuti Deepa
40 09 /11 – Cuti Maulidur
27/10 –
31/10
41
NOVEMBER

03/11 –
07/11
42
10/11 –
14/11
43
17/11 –
21/11
CUTI AKHIR TAHUN (22/11/2019 – 31/12/2019) 25/12 - Cuti Krismas