Anda di halaman 1dari 2

1.

Untuk tetap melanjutkan sistem perekonomian islam di dunia,kita harus lebih mengembangkan lagi
sistem perekoniam islam yang sudah di kembangkan para nabi dan khulafaur rasyidin terdahulu agar
menjadi lebih maju dan dapat di terapkan di dunia.

2. Saya berharap agar implementasi ekonomi islam yang kini telah berkembang agar kiranya dapat
berpedoman kepada Al-quran dan hadits agar kebahagiaan dunawi dapat tercapai tanpa harus
menyampingkan tercapainya kebahagiaan ukhrawi.

3. Saya berharap untuk edisi berikutnya lebih menarik lagi

4.Mungkin sebaiknya sejarah ekonomi islam ini harus tetap diterapkan,agar perekonomian islam tetap
menjadi lebih baik.

5. Semoga makalah yang dibuat oleh penyusun ada manfaatnya bagi pembaca
khususnya bagi penulis.
6. Pemerintah jangan menghilangkan system ekonomi islam pada era sekarang ini
melainkan harus terus menjaga ekonomi syariah islam.
 Sebelum diwajibkan zakat bersifat sukarela, hanya komitmen pribadi tanpa ada aturan
khusus atau batasan-batasan hukum, ketika fondasi Islam telah benar-benar kokoh, tahun
ke-9 Allah menurunkan ayat yang mengatur alokasi pengeluaran zakat. Rasul juga
menetapkan peraturan zakat, seperti sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang
dikenakan zakat, beatas bebas zakat, dan tingkat persentase zakat.
 Menurut ahli hadist zakat diwajibkan sebelum tahun itu. Maulana Abul Hasan, tahun ke-5 H,
fakta sejarah juga