Anda di halaman 1dari 1

Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :

Bermaksud memberikan kuasa kepada:

Nama :
Alamat :

Untuk bertindak atau mewakili dari si pemberi kuasa melakukan pengambilan uang di Kantor POS.
Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan pengambilan baik sebagian atau seluruhnya
yang di kuasakan ini kepada orang lain.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 21 September 2018

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

Materai