Anda di halaman 1dari 220

Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

DIterbitkan Oleh:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan
Aras3, Blok 2251, Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya,
Selangor Darul Ehsan.

Telefon: 03-8321 7400


Faks: 03-8321 7401
Email: kpkkpm@moe.gov.my
Cetakan Pertama 2018

Dicetak Oleh:
Al-Hikmah Sdn Bhd
Lot 447, Jalan Perusahaan 2,
Bandar Baru Sungai Buloh,
47000 Sungai Buloh,
Selangor Darul Ehsan.

Reka bentuk kulit buku:


Fadly Halim (sifoo.com)

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan menerbitkan semula atau mengeluar ulang mana-mana
bahagian buku ini dalan apa-apa bentuk atau cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,
rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.
KANDUNGAN
1. PRAKATA 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. PRAKATA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. Matematik

• Sekolah Rendah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21

• Sekolah Menengah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-69

4. Sains

• Sekolah Rendah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-109

• Sekolah Menengah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-192

5. Lain-lain Mata Pelajaran

• Sekolah Rendah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193-195

• Sekolah Menengah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196-211


PRAKATA

AIDIE BIN JANTAN

Pengarah
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama
Penuh dan Sekolah Kecemerlangan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Ahamdulillah, syukur ke hadrat Allah Koleksi e-RPH STEM PAK21 ini telah dikumpulkan
SWT kerana dengan izinNya Buku Koleksi bagi beberapa mata pelajaran STEM untuk
e-RPH STEM PAK21 telah dihasilkan dengan kegunaan guru Sekolah Rendah dan Sekolah
jayanya. Setinggi-tinggi ucapan terima Menengah. Terdapat juga mata pelajaran lain
kasih dan tahniah diucapkan kepada guru- yang disertakan untuk rujukan guru. Koleksi
guru Kementerian Pendidikan Malaysia atas ini dihasilkan oleh guru yang telah menghadiri
sumbangan dan dedikasi mengumpul serta Seminar Modul Multimedia STEM PAK21 di
memilih koleksi e-RPH yang akan dijadikan seluruh negara. Usaha ini diharapkan dapat
contoh kepada warga pendidik. membantu guru dalam merancang PdP yang
berkesan dan dapat menarik minat pelajar
Elektronik Rancangan Pengajaran Harian terhadap mata pelajaran STEM.
(e-RPH) adalah suatu plat form baru
perancangan pengajaran guru secara digital. Bahagian ini berharap buku Koleksi e-RPH
Ia sesuai dengan perkembangan semasa yang STEM PAK21 ini dapat dimanfaatkan oleh
menggunakan aplikasi ICT bagi membantu semua pendidik bagi memperkasakan PdP
guru dalam menghasilkan PdP yang kreatif STEM di negara ini. Semoga usaha murni ini
dan interaktif. Penggunaan e-RPH dapat dapat diteruskan pada masa akan datang
menjimatkan masa serta kos operasi untuk dengan penghasilan lebih banyak bahan
menyediakannya. rujukan Pd

Kewujudan harta intelek ini sedikit sebanyak


akan membantu pendidik di negara ini
mempelbagaikan kaedah PdPc STEM.
Penggunaan ICT dalam bidang pendidikan
merupakan salah satu ciri pendekatan
Pendidikan Abad ke-21 bagi membantu murid
memahami konsep STEM dengan mudah.

2 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


PRAKATA

KAMARULZAMRI BIN BAKAR

Perintis e-RPH Google Classroom


SM Sains Tuanku Jaafar,
Kuala Pilah, Negeri Sembilan

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Adalah diharapkan e-RPH menggunakan


SWT kerana dengan izinNya Elektronik Google Classroom ini dapat dimanfaatkan
Rancangan Pengajaran Harian (e-RPH) dengan oleh semua pendidik di Malaysia. Disamping
menggunakan Aplikasi Google Classroom itu, ia juga diharapkan menjadi sumber rujukan
telah semakin hari mendapat tempat dalam kepada Kementerian Pendidikan Malaysia
kalangan warga pendidik. Buktinya semua dalam merangka program-program yang
RPH Seminar Latihan Modul Multimedia STEM berbentuk digital terutamanya dalam dalam
PAK21 berjaya dihantar dan dikumpulkan untuk pengurusan dan pentadbiran sekolah.
dibukukan sebagai Koleksi e-RPH. Terima
kasih dan tahniah diucapkan kepada rakan Syabas dan sekalung penghargaan sekali
guru yang terlibat dalam menggunaan aplikasi lagi kepada semua guru yang terlibat
ini dan menjadi agen penyebar penggunaan secara langsung atau tidak langsung dalam
aplikasi ini. menggunakan e-RPH secara atas talian
menggunakan Aplikasi Google Classroom ini.
Sebagai individu yang menjadi perintis kepada Semoga matlamat untuk menjadikan sekolah
penggunaan e-RPH menerusi Aplikasi Google digital akan menjadi realiti dan impian sesuai
Classroom saya berpendapat ianya sangat dengan Pendidikan Abad ke-21.
sesuai digunakan oleh guru pada era ini
kerana ia sangat mesra pengguna, mudah
difahami dan tidak memerlukan kemahiran
guru yang tinggi dalam TMK. Banyak masa
dan kos dapat dijimatkan apabila mengunakan
Google Clasroom. Saya berpendapat demikian
berdasarkan pengalaman menggunakan
Google Clasroom selama tiga tahun. Ia juga
digemari oleh guru pelbagai lapisan umur.
Selain itu sistem ini boleh diakses daripada
telefon pintar dan menjadikan guru lebih maju
seiring perkembangan dunia pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia 3


MATEMATIK
SEKOLAH
RENDAH
1.Teknik Mirroring | 2. Plickers
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

15 15/4/2018 AHAD 10:30am-11:30am MATEMATIK 1G OPERASI ASAS

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 2.2 Tambah dalam lingkungan 100.


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 2.2.1 Menambah nombor dalam lingkungan 100
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran,
STANDARD PEMBELAJARAN - murid dapat menambah dalam lingkungan fakta asas.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya jika menjawab sekurang-kurangnya 8 daripada 10 soalan dengan betul.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN 1. Guru membuka laman web https://www.youtube.com/watch?v=-4r3cYDpWh4 di telefon pintar. gg.gg/
(5 minit) tambah12
PEMULA
ENGAGE

2. Guru memaparkan video ke projektor menggunakan teknik mirroring.


3. Murid menyanyi mengikut seni kata yang dipaparkan dalam video.
4. Guru menyatakan topik yang akan dipelajari iaitu fakta asas tambah.
MENJANA IDEA (20 MINIT)
UTAMA 1. Guru melayari https://www.youtube.com/watch?v=XRpm78ADpn4 untuk memaparkan video kepada
PENEROKAAN/ murid-murid. gg.gg/tambah19
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)
2. Murid menonton video sambil mendengar penerangan daripada guru mengenai penambahan fakta asas.
3. Guru memperkukuh kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tambah secara
spontan kombinasi dua nombor satu digit pada kad imbasan.
4. Guru melatih tubi murid-murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan.

AKTIVITI KUMPULAN (15 MINIT)


1. Guru membahagikan murid dalam 6 kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberikan kad plickers. (plicker.com)
3. Guru memberikan soalan fakta asas tambah secara lisan kepada murid-murid. Murid mengira jawapan
dalam kumpulan.
4. Ketua kumpulan akan memegang kad plickers mengikut jawapan yang dipilih oleh ahli kumpulan.
5. Guru klik pada telefon bimbit untuk scan kad murid untuk menyemak jawapan yang diberikan setiap
kumpulan.
6. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi akan dikira sebagai pemenang.
PENILAIAN INDIVIDU (15 MINIT)
1. Murid memasuki laman web www.quizizz.com.

gg.gg/kuiztambah
2. Murid menaip kod kuiz (Share LIVE) yang diberikan oleh guru.
3. Murid menaip nama mereka dan klik Join Game.
4. Murid menjawab 10 soalan kuiz yang dipaparkan secara individu.
5. Guru membuat analisis pencapaian murid pada pautan Review Questions.
6. Guru boleh membuat kelas pemulihan atau pengayaan berdasarkan analisis item yang disediakan.
PENUTUP (5 minit) 1. Murid bermain dalam 6 kumpulan membuat aktiviti tambah menggunakan klip kertas berwarna dan
PLENARY magnet
PENILAIAN
2. Link video > gg.gg/count123

3. Murid menarik keluar klip dengan magnet, asingkan ikut warna.


4. Murid mengira jumlah magnet di dalam botol yang berjaya ditarik keluar
BAHAN BANTU PdPc Telefon pintar, screen beam mini, Notebook, LCD, video Kad plickers, quizizz, telefon pintar
pembesar suara

NILAI MURNI Bertanggungjawab Kerjasama Kerajinan

Kementerian Pendidikan Malaysia 5


1. Penggunaan ed puzzle (utube) | 2. Penggunaan Digital Ink | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
Nombor bulat hingga
3 12/1/ 2018 Isnin 8:15am-9.15am Matematik 6 usm
1000 000
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Nombor dan Operasi
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
1.4 Aplikasi sebarang nombor.
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
i. Membundarkan sebarang nombor hingga ratus ribu yang terdekat.
STANDARD PEMBELAJARAN
KRITERIA KEJAYAAN Membundarkan sebarang nombor hingga ratus ribu yang terdekat.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Murid mendengar lagu membundar nombor melalui sumber youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=kqJWpFDT47w
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE
2. Guru memberitahu murid tajuk yang akan dipelajari hari ini ialah tajuk membundarkan nombor sehingga
ratus ribu yang terdekat,.

1. Murid melihat cara membundarkan nombor melalui ed puzzle ( utube) dengan menggunakan lcd.

https://www.youtube.com/watch?v=zokGf-4birc

2. Guru menerangkan sekali lagi cara membundarkan nombor iatu mengikut konsep nombor kaya dan
nombor miskin.
3. Nombor miskin ialah 0,1,2,3,4 -Jika nombor ini berada dibelakang nombor yang ingin dibundar, maka
nombor yang ingin dibundar itu hendaklah kekal.
UTAMA 4. Nombor kaya ialah nombor 5,6,7,8,9,-Jika nombor ini berada di belakang nombor yang ingin dibundar,
PENEROKAAN/
maka nombor yang ingin dibundar itu hendaklah ditambah 1.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 5. Murid membuat latihan membundar nombor menggunakan kaedah digital ink. Guru membimbing murid
MAIN ACTIVITIES menjawab soalan.
(50 minit)

6. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan diberi 2 nombor 6 digit dan ahli kumpulan
hendaklah membundarkan nombor itu kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang terdekat bersama-
sama. pada kertas manilakad. Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja mesing-masing.
1. Murid menjawab soalan melalui quizizz dan lembaran kerja.
2. Membincangkan hasil kerja murid.

PENUTUP (5 minit) 3. Guru memaparkan hasil kerja murid yang mendapat markah tertinggi dan guru berikan ganjaran.
PLENARY
PENILAIAN
http://gg.gg/kuiz-bundar

BAHAN BANTU PdPc Manilakad, chrome book, marker pen, lcd

NILAI MURNI Bekerjasama, tolong menolong

MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Pemikiran kritis Penilaian pdpc

Semua murid menguasai hasil pembelajaran.


REFLEKSI/IMPAK
Semua murid selesai membuat tugasan yang diberi.

NOTA

6 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan QR Code | 2. Penggunaan Google Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

12 28/3/2018 Rabu 8:10am- 9:10am Matematik Tahun 5 Koordinat

BIDANG PEMBELAJARAN PERKAITAN DAN ALGEBRA


OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami konsep Koordinat dan menentukan koordinat bagi sesuatu titik pada sukuan pertama.
HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk:

(ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu titik pada sukuan pertama.
KRITERIA KEJAYAAN Menentukan koordinat bagi 10 titik pada sukuan pertama dengan betul.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ( PdPc ) ABAD ke 21


SET INDUKSI 1. Murid log in ke akaun google classroom.
(5 minit)
2. Murid menonton video berkaitan link
https://www.youtube.com/watch?v=f690UaZtxDA

3. Murid menjawab soalan pada EDPuzzle mengenai


a. nama paksi menegak
b. nama paksi mencancang
PERKEMBANGAN 1. Murid melihat satah Cartes sukuan pertama kepada murid yang mempunyai titik asalan (0). (Gunakan LCD)
(PENEROKAAN & PENERANGAN) Titik asalan adalah pertemuan di antara paksi-x dan paksi-y. Koordinat setiap paksi bermula dari titik
(30 minit) asalan.
2. Minta murid untuk menyatakan kedudukan titik koordinat pada paksi x dan paksi y. Contoh:
a. (0,0)
b. (1,3)
c. (3,4)

1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan


2. Murid dibimbing untuk memplotkan kedudukan pada satah cartes.
a. Murid diberikan koordinat dan perlu memplotkan kedudukan berdasarkan koordinat pada kertas graf.

b. Murid dibimbing untuk mengira daripada titik asalan secara melintang selari dengan paksi mengufuk
hingga 4 unit dan membuat garisan menegak.
c. Murid dibimbing untuk mengira daripada titik asalan secara menegak selari dengan paksi mengufuk
hingga 3 unit dan membuat garisan melintang.

d. persilangan di antara 2 garisan melintang dan menegak, iaitu pertemuan garisan paksi x dan paksi y
dipanggil sebagai koordinat (4,3)

Kementerian Pendidikan Malaysia 7


Penilaian Murid diminta untuk ke link  join.quizizz.com
(10 minit)

Penutup Murid perlu membaca koordinat dengan betul, tepat dan integriti kerana pembelajaran koordinat sangat
(3 minit) penting dalam bidang perikanan, aero angkasa dan macam-macam lagi
BAHAN BANTU PdPc Internet LCD Tab / HP

NILAI MURNI Kerjasama / Menghormati KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawb Sosial


MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA-THINK Peta Buih
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, Pemikiran Kritis PENILAIAN PdPc Quizizz.com
REFLEKSI / IMPAK
NOTA

8 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. GOOGLE CLASSROOM | 2.EdPuzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
40 1/10/2018 ISNIN 8:45am-9:45am MATEMATIK 1 IK RUANG
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Sukatan Dan Geometri
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Mengenal Pasti Bentuk Tiga Dimensi (3D)
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, pyramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera.
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dapat menamakan 6 bentuk 3D iaitu kuboid, kubus, kon, pyramid tapak segiempat sama, silinder
KRITERIA KEJAYAAN
dan sfera.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


1. Murid log in ke akaun google classroom.
2. Murid menonton video berkaitan objek tiga dimensi di laman web EdPuzzle. https://edpuzzle.com/join/
jakurek
3. Murid menjawab soalan pada EdPuzzle mengenai:
a. bentuk objek 3D
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN b. contoh objek 3D
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.


2. Murid melekatkan gambar sehingga menjadi bentuk 3D.
3. Murid menamakan bentuk 3D yang dilekatkan.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 4. Murid melihat pelbagai kumpulan objek 3D. (Gunakan LCD)
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) 5. Murid menyatakan berapa bentuk yang dilihat.
6. Murid menamakan bentuk tersebut.
7. Murid menyatakan bilangan bagi setiap bentuk yang terdapat dalam gambar rajah.

1. Murid menonton sambungan video. https://edpuzzle.com/assignments/5ad8ff90693ac841142fa70a/


watch
PENUTUP (5 minit) 2. 2.Murid menjawab kuiz bentuk 3D pada Quizizz.com https://quizizz.com/admin/
PLENARY quiz/5ad45c17038b380019c91d8e
PENILAIAN
3. Bincangkan hasil kerja murid.
4. Guru memaparkan murid yang mendapat markah tertinggi dan memberikan ganjaran.
BAHAN BANTU PdPc LCD PC PRINTER
NILAI MURNI DISIPLIN KERJASAMA
MOD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 MENGAPLIKASI
Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja. Murid perlu menguasai
REFLEKSI/IMPAK kesemua 6 bentuk 3D. Guru perlu mengulang semula pembelajaran ini jika murid tidak dapat mengenal
bentuk 3D.
Murid perlu mengenal bentuk 3D dengan betul dan tepat kerana bentuk 3D sangat perlu dalam kehidupan
NOTA
seharian.

Kementerian Pendidikan Malaysia 9


1. Edit video youtube | 2. Kad plickers | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
32 4/9/2018 SELASA 7.40am–8.40am MATEMATIK TAHUN 2 2 INTELEK MASA DAN WAKTU

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SUKATAN DAN GEOMETRI / MASA DAN WAKTU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
5.1 WAKTU DALAM JAM DAN MINIT
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN MURID AKAN DAPAT MENUKAR WAKTU DALAM JAM DAN MINIT DARIPADA PERKATAAN KEPADA ANGKA DAN
STANDARD PEMBELAJARAN SEBALIKNYA
DI AKHIR PEMBELAJARAN, MURID AKAN DAPAT MENUKARWAKTU DALAM JAM DAN MINIT DARIPADA PERKATAAN
KRITERIA KEJAYAAN KEPADA ANGKA DAN SEBALIKNYA DAN DAPAT MENYELESAIKAN 6/6 SOALAN KUIZ BERKAITAN TOPIK MASA DAN
WAKTU DENGAN BETUL

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. MURID MENONTON VIDEO BERKAITAN MASA DAN WAKTU DARIPADA LINK YOUTUBE (GUNAKAN LCD).
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE https://www.youtube.com/embed/wmLHNl310M4?start=415&end=574
2. MURID BERSOAL-JAWAB DENGAN GURU MENGENAI VIDEO YANG DITONTON OLEH MEREKA.
1. MURID DIAJAR MENUKAR WAKTU DALAM JAM DAN MINIT DARIPADA PERKATAAN KEPADA ANGKA DAN
SEBALIKNYA DENGAN MENGGUNAKAN PADANAN KAD.
CONTOH : -

UTAMA 2. BEBERAPA ORANG MURID DIPILIH UNTUK MEMADANKAN KAD WAKTU DALAM ANGKA KEPADA KAD
PENEROKAAN/ PERKATAAN DAN SEBALIKNYA PADA PAPAN PUTIH.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. MURID DIBAHAGIKAN KEPADA 5 KUMPULAN. SETIAP KUMPULAN DIBERIKAN 1 SAMPUL SURAT YANG
MAIN ACTIVITIES MENGANDUNGI KAD WAKTU DALAM JAM DAN MINIT DAN KAD WAKTU DALAM PERKATAAN SERTA SATU
(50 minit) KERTAS GAMBAR POKOK.
4. MURID DIKEHENDAKI UNTUK MEMADANKAN KAD WAKTU DALAM JAM DAN MINIT DENGAN PERKATAAN YANG
BETUL DAN MENAMPALNYA PADA GAMBAR POKOK MENGIKUT KREATIVITI KUMPULAN MASING-MASING.
5. WAKIL MURID DARIPADA SETIAP KUMPULAN MEMBENTANGKAN HASIL KERJA KUMPULAN MEREKA DI
HADAPAN KELAS.
6. SETIAP MURID DIEDARKAN DENGAN KAD PLICKERS. SOALAN DITAYANGKAN PADA SLAID PPT DAN MURID
MENJAWAB DENGAN MENGGUNAKAN KAD PLICKERS. GURU KEMUDIANNYA MENYEMAK JAWAPAN MURID
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PLICKERS PADA TELEFON BIMBIT.
PENUTUP (5 minit)
1. MURID DIUJI PEMAHAMAN MEREKA DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI https://quizizz.com/admin/
PLENARY quiz/5b913eed15c466001aa38e67/startV4 SEBAGAI RUMUSAN TOPIK PELAJARAN.
PENILAIAN
VIDEO, KAD IMBASAN,
BAHAN BANTU PdPc LCD LAPTOP, TELEFON BIMBIT
KUIZ ONLINE

NILAI MURNI KESUNGGUHAN

MOD PEMBELAJARAN KERJA KUMPULAN

KOMUNIKASI, PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
ANALITIK
30 / 30 DARIPADA MURID MENGUASAI HASIL PEMBELAJARAN.
REFLEKSI/IMPAK 28 / 30 DARIPADA MURID SELESAI MEMBUAT TUGASAN YANG DIBERIKAN.
25 / 30 DARIPADA MURID MENGAMBIL BAHAGIAN YANG AKTIF DALAM PDP.

NOTA PDP DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA YANG DIRANCANG OLEH GURU.

10 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google classroom | 2. You tube | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
34 6/9/2018 Khamis 8:00am - 9:00am Matematik 3SU Bentuk
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Ukuran dan Geometri
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
14.1 Mengenal pelbagai jenis prisma
STANDARD KANDUNGAN
Diakhir pdpc murid dapat:
HASIL PEMBELAJARAN
14.1.(i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma segitiga.
STANDARD PEMBELAJARAN
14.1.(ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma: permukaan, tapak, bucu dan sisi.

Murid dapat menamakan 3 prisma


KRITERIA KEJAYAAN melabelkan sekurangkurangnya 3/4 bahagiannya dan
menjawab sekurang kurangnya 3/ 5 soalan kuiz dengan betul.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


1. Murid log in dalam google classroom
2. Murid diminta melayari youtube menggunakan link yang diberikan oleh guru
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN https://www.youtube.com/embed/GzadMAR16SM?start=61&end=113
(5 minit)
PEMULA guru memperkenalkan prisma tapak segitiga, kubus dan kuboid
ENGAGE

1. Murid diminta duduk dalam kumpulan berlima dan dibekalkan dengan kit PA21
2. Setiap kumpulan diberi bentangan prisma dan minta murid mencantumkannya.
3. Menamakan prisma yang terbentuk dan melabelkan ciri- cirinya.
UTAMA
PENEROKAAN/ 4. Murid menulis ciri-ciri prisma dalam bentuk peta pemikiran (peta buih)
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 5. Melengkapkan latihan yang disediakan dalam google classroom
MAIN ACTIVITIES atau
(50 minit)

https://docs.google.com/document/d/16qsObR1Ee6WrCtCDQ2-qGLO3d4jPiPoBrvuulvMFhfY/edit

PENUTUP (5 minit)
PLENARY Menjawab soalan kuiz dalam eQuiziz. kuiz
PENILAIAN

bentangan prisma/
BAHAN BANTU PdPc komputer /telefon pintar LCD
kertas A3

NILAI MURNI ketepatan dan kerjasama Peta i Think peta buih

MOD PEMBELAJARAN kumpulan kecil/individu EMK TMK….


TP2 pemerhatian
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 kritis Penilaian
dan bertulis
………./ 30 berjaya menjawab semua soalan kuiz dengan betul
………./ 30 berjaya menjawab 3-4 soalan kuiz dengan betul.
REFLEKSI/IMPAK
……..../ 30 berjaya menjawab 1-2 soalan kuiz sahaja.
murid yang perlukan bimbingan khusus: …………………..

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 11


1. Plickers | 2. Xodo | 3. Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
17 10/4/2018 SELASA 9:15am-10:15am MATEMATIK 6H Masa dan Waktu
BIDANG PEMBELAJARAN/
Sukatan & Geometri
TEMA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
6.2 Tempoh masa.
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
(i) Mengira tempoh masa dalam sebarang unit masa.
STANDARD PEMBELAJARAN
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat mengira tempoh betul sebanyak 7 daripada 10 soalan
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Murid mengulangkaji tajuk masa dan waktu Tahun 5 dengan menjawab soalan didalam quizizz.com. Kuiz
bertajuk Masa dan Waktu Tahun 5.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE
gg.gg/masawak

2. Dalam 6 kumpulan murid-murid, mereka diminta mencatat 6 masa yang berbeza dengan memutar jarum
pada Model Jam.
Cara membuat model jam link youtube >

gg.gg/buatjam
3. Guru menerangkan cara mengira tempoh melalui video. Link
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES gg.gg/tempohmasa
(50 minit) 4. Guru membuat latihan pengukuhan dengan kad plickers.
5. Murid memutarkan jarum minit mengikut waktu yang ditetapkan dalam soalan guru dan menyatakan
tempoh waktu yang berlaku menggunakan kad plickers. Melalui perbincangan dalam kumpulan, murid-
murid menjawab sebanyak 10 soalan.
6. Untuk aktiviti STEM, kumpulan murid diminta membuat DIY Model Jam

gg.gg/buatjam
NILAI MURNI Menepati masa, sabar

MOD PEMBELAJARAN ICT, Koperatif

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Kreativiti dan inovasi


REFLEKSI/IMPAK

NOTA

12 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google classroom | 2. QR Code | 3. Quizizz.co
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
12 25/3/2018 Ahad 10:15am-11:15am Matematik 3 Ibnu Khaldun Darab

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Nombor dan operasi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Menyatakan operasi darab secara spontan
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir sesi pdpc murid dapat:


STANDARD PEMBELAJARAN Menyatakan secara spontan sifir dua, tiga, empat dan lima
KRITERIA KEJAYAAN Murid boleh menjawab 8 daripada 10 soalan.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Murid menyanyi lagu sifir dan
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 minit)
PEMULA
ENGAGE

1. Guru merangkan konsep darab.


https://www.youtube.com/watch?v=MV0e9mlFVc4

UTAMA
2. Murid menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan berbantukan:
PENEROKAAN/
PENERANGAN i. objek
PENGEMBANGAN ii. gambar
MAIN ACTIVITIES
iii. garis gambar
(50 minit)
3. Murid membina sifir dua, tiga, empat dan lima.
4. Murid melengkapkan ayat matematik darab aktiviti secara berkumpulan.
Latihan individu dengan menggunakan aplikasi Quizziz.com

https://quizizz.com/admin/quiz/homework/59feb83ab069af1000c1e461
Rumusan dengan nyanyian sifir serta menjawab soalan.
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc kad soalan serta nombor, lcd, laptop

NILAI MURNI kerja sama

MOD PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 mencirikan

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 13


1. Edit video youtube | 2. Qrcode | 3. Quizizz.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
1 10/1/2018 Rabu 8:15am-9:15am Matematik 5 AF Nombor bulat hingga 1 000 000
BIDANG PEMBELAJARAN/
Nombor dan Operasi
TEMA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Nilai Nombor
STANDARD KANDUNGAN

Murid-murid-murid dapat :
HASIL PEMBELAJARAN i. Membaca, menyebut dan menulis 5 nombor yang diberikan dalam perkataan dan angka denganbetul.
STANDARD PEMBELAJARAN
ii. Menamakan 5 nilai tempat dan 5 nilai digit bagi sebarang nombor dengan betul.

1. Murid-murid boleh membaca,menyebut dan menulis nombor sehingga 1000 000


2. Murid-murid menamakan nilai tempat dan menulis sebarang nombor.
KRITERIA KEJAYAAN i. Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 1 000 000 yang diberi dalam perkataan dan
angka.
ii. Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Guru menayangkan satu video daripada youtube.com di skrin sambil diperhatikan oleh murid-murid.

https://www.youtube.com/embed/SsKXFP46TSE?start=0&end=125 atau shortcut https://goo.gl/sVyPGG


SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) 2. Guru bertanyakan kepada murid tentang apa yang diperhatikan oleh mereka.
PEMULA
ENGAGE

1. Guru menunjukkan tentang nombor , nilai tempat dan nilai digit menggunakan qrcode.
http://gg.gg/bnuhl

UTAMA
PENEROKAAN/ 2. Qrcode yang ditunjukkan di atas adalah menggunakan video youtube yang telah diedit.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. Guru menggunakan https://quizizz.com. Murid dikehendaki menaip join.quizizz.com. Seterusnya menaipkan game
MAIN ACTIVITIES code.
(50 minit)
Tajuk bagi kuiz adalah Nombor bulat,nilai tempat dan nilai digit tahun 5.

1. Guru memastikan semua murid terlibat sebelum memulakan quiz.


2. Guru memantau perjalanan quizizz tersebut. Nama-nama murid akan dipaparkan pada skrin di dalam kelas..
3. Murid-murid memulakan kuiz tersebut.
1. Murid-murid mendapatkan latihan menggunakan qrcode. https://goo.gl/iHF2qJ

PENUTUP (5 minit) 2. Latihan disiapkan oleh murid di rumah.


PLENARY
PENILAIAN

Guli, kad gambar, kad nombor, garis nombor dan


BAHAN BANTU PdPc
lembaran kerja
Bekerjasama dalam kumpulan dan berani
NILAI MURNI
menyatakan idea, yakin

MOD PEMBELAJARAN Pembentangan hasil sendiri

KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran Komunikasi, kolaboratif,Kemahiran


ABAD 21 kritis,kreativiti dan Nilai

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

14 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. You tube | 2. Edpuzzle/plickers | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
16 16/4/2018 Isnin 9:00am-10:00am Matematik 6 Delima Ruang
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Sukatan dan geometri

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 8.2 Bentuk dua dimensi


STANDARD KANDUNGAN 8.3 Bentuk tiga dimensi.

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran, murid dapat:-


STANDARD PEMBELAJARAN Menyatakan ciri-ciri poligon.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyatakan ciri-ciri poligon dengan betul sebanyak 12 dari 15 soalan.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Pengenalan bentuk-bentuk polygon
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN Murid diminta scan gambar dibawah
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

Pengenalan bentuk-bentuk polygon


Murid diminta scan gambar dibawah
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES Murid dikehendaki menjawab soalan guru
(50 minit) Guru menggunakan plickers untuk menilai murid

Perlaksanaan penilaian dan pentaksiran melalui app QUIZIZZ


Murid dikehendaki scan gambar dibawah atau melayari link dibawah
PENUTUP (5 minit) https://quizizz.com/admin/quiz/5b8638ed147524001943d2bf/matematik-bentuk
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Computer,tablet,projector,speaker

NILAI MURNI Berdaya saing

MOD PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Berdaya saing

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 15


1. Google Classroom | 2. Edit Video youtube | 3. Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
31 4/9/2018 SELASA 10:30am-11.30am MATEMATIK 3 BESTARI MASA DAN WAKTU
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Sukatan dan Goemetri

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
10.1 Murid dibimbing: menyatakan waktu dalam jam dan minit
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN
10.1 (i) Murid berupaya menyatakan waktu dalam jam dan minit
STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan waktu dalam jam dan minit berdasarkan soalan kuiz bagi 7 soalan dengan betul.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Murid membuat permerhatian berdasarkan gambar-gambar yang ditayangkan tentang tajuk masa dan
waktu..Contohnya gambar murid bangun pagi

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

2. Murid bersoal jawab dengan guru dan rakan-rakannya tentang gambar-gambar yang ditunjukkan.
1. Berdasarkan situasi dalam gambar murid menyatakan masa bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Contohnya
bangun pagi pada pukul 6.00 pagi
2. Murid bersoaljawab sambil guru cuba mencungkil maklumat daripada murid.
3. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.Murid membaca jam dalam jam dan minit berdasarkan edit
UTAMA video youtube.
PENEROKAAN/
PENERANGAN https://www.youtube.com/embed/2KrOACX1usQ?start=50&end=180
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

4. Murid mencatat masa dalam jam dan minit berdasarkan youtube yang dilihat di dalam jadual (peta pokok)
yang disediakan
5. Pembentangan kumpulan berdasarkan jadual yang telah dilengkapkan.
Murid menjawab soalan kuiz yang disediakan.z
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8d49b525ae630019bd375d/masa-dan-waktu-matematik-tahun-3
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

Laman web- youtube/jadual/kad


BAHAN BANTU PdPc
gambar/kuiz online

NILAI MURNI Menghargai masa Bantu sesama rakan

MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan Peta Pokok

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 KomunikasiMengaplikasi quizizz.com

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

16 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom | 2. Edpuzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
14 8/4/2018 Ahad 8:10am-9:10am Matematik 5M Panjang

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Sukatan Dan Geometri

Murid dapat menukar unit ukuran panjang melibatkan mm, cm, m dan km dalam bentuk pecahan dan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ perpuluhan.
STANDARD KANDUNGAN
12.1 Penukaran unit ukuran panjang dalam perpuluhan dan pecahan

HASIL PEMBELAJARAN 1. Mengukur panjang objek yang dinyatakan dan menukarkan dalam bentuk pecahan dan perpuluhan.
STANDARD PEMBELAJARAN 2. Menukar unit panjang dalam mm, cm, m dan km.

KRITERIA KEJAYAAN Menukar unit ukuran panjang dengan betul

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN log in ke akaun Google Classroom.


( 5 minit) Murid menoton video yang berkaitan dengan panjang.
PEMULA https://edpuzzle.com/assignments/5ad5ce0c54fb5840eba73a6c/watch
ENGAGE Murid akan menjawab soalan yang dikemukakan.
1. Guru akan menerangkan konsep penukaran unit panjang. guru memperkukuhkan pemahaman murid
dengan memberi penerangan di papan tulis.

UTAMA 2. Guru memberi penerangan mengenai penukaran unit panjang.


PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

3. Kemudian , murid akan diajar untuk menukar unit panjang kepada bentuk pecahan.
4. Selepas itu, murid akan dibekalkan kad plickers. https://www.plickers.com/library
Murid perlu menjawab soalan yang dipaparkan.
Guru akan menggunakan telefon pintar untuk mengimbas jawapan murid.
1. Murid menjawab soalan kuiz dalam Quizizz.https://quizizz.com/admin/quiz/5ad5c813a0b45c001c2bf210
2. Semua murid akan menjawab soalan kendiri berkaitan dengan tajuk.
PENUTUP (5 minit) 3. Guru akan berbincang hasil kerja murid.
PLENARY
PENILAIAN 4. Murid yang mendapat markah paling tinggi akan diberi penghargaan.
5. Murid diberi lembaran kerja untuk disiapkan di rumah.
6. Aktiviti DIY rumah dalam kotak kasut. https://www.youtube.com/watch?v=4VtMZNV2wx0

BAHAN BANTU PdPc lembaran kerja, kad plickers, video LCD, handphone Yes laptop

NILAI MURNI bekerjasama, kerajinan

MOD PEMBELAJARAN kerja kumpulan

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 pemikiran analitik

REFLEKSI/IMPAK ( /32) orang murid dapat menukarkan unit panjang kepada perpuluhan dan pecahan
NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 17


1. (Google Classroom) | 2. (Video Youtube) | 3. (QUIZIZZ)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

10 30/8/2018 Khamis 7:45am-8:45am MATEMATIK 5P Wang sehingga Rm 1 000 000

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Wang Sehingga RM 1 000 000

Murid dibimbing untuk:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 10.1 Penilaian Wang
STANDARD KANDUNGAN
10.2 Penolakan nilai Wang

Murid berupaya untuk:


HASIL PEMBELAJARAN i. Menambah sehingga lima nilai wang melibatkan ringgit dan sen
STANDARD PEMBELAJARAN
ii. Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang nilai wang melibatkan ringgit dan sen

KRITERIA KEJAYAAN Murid boleh menanbah atau menolak dengan tepat lima nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


1. Guru pamerkan situasi berdasarkan tayangan youtube .
https://www.youtube.com/watch?v=PB3bgQkmPpw

2. Guru tayangkan slaid berkaitan dengan wang Malaysia.


SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) 3. Menyoal berkaitan dengan nilai wang.
PEMULA
ENGAGE 4. Guru menggunakan powerpoint untuk menunjukkan soalan kepada murid.

RM 263590 RM 45890
5. Menyoal berkaitan dengan nilai wang.
6. Guru meminta murid untuk membaca harga tersebut..2
7. Guru menyoal murid berkaitan operasi tambahan dan penolakan berdasarkan kepada gambar atau
slaid.
1. Guru memaparkan soalan mengenai agihan wang.(melalui Quizizz)
2. Murid secara individu menjawab soalan tersebut.
UTAMA
PENEROKAAN/ 3. Selepas itu, murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.
PENERANGAN 4. Setiap kumpulan diberi kad soalan.
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES 5. Murid berbincang dengan kumpulan masing-masing.
(50 minit)
6. Apabila guru memberi satu situasi tentang kewangan, murid menjawab dalam kumpulan mereka.
7. Guru membimbing murid yang tidak memahami soalan tersebut.
1. Guru imbas kembali dengan menyoal murid tentang apa yang telah dipelajari dengan dua soalan
PENUTUP (5 minit) matematik tentang kewangan.
PLENARY 2. Guru pamerkan carta Traffic Light
PENILAIAN
3. Murid melekatkan sticker mengikut warna berdasarkan tahap pemahaman mereka.

BAHAN BANTU PdPc Powerpoint Video youtube

NILAI MURNI Kesungguhan


MOD PEMBELAJARAN Persembahan elektronik
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Membuat ramalan menghubungkait
Sebanyak 29 orang murid dapat menambah dan menolak dengan tepat lima nilai dengan ringgit dan sen
8 orang murid yang tidak dapat menguasai objektif akan diberi latihan untuk mengukuhkan tahap
REFLEKSI/IMPAK penguasaan mereka.
8 orang murid melakukan kesalahan dalam meletakkan titik yang membezakan antara sen dan ringgit di
tempat yang salah akan mengakibatkan mereka mendapat jawapan salah.

NOTA Lembaran kerja (murid diminta menjawab melalui Google Classroom

18 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom | 2. Plickers | 3. QR Code
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
32 13/9/2018 KHAMIS 1:05pm–2:05pm MATEMATIK 4 ILMU RUANG
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Sukatan Dan Geometri

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


STANDARD KANDUNGAN 1. Mengira dan menentukan perimeter 7 daripada 8 bentuk dengan betul.
HASIL PEMBELAJARAN
15.3 i) menentukan perimeter segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan poligon.
STANDARD PEMBELAJARAN
1. Murid dapat menentukan sekurang-kurangnya 7/8 perimeter bentuk segi empat sama, segi empat tepat,
KRITERIA KEJAYAAN segi tiga dan poligon.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Murid log in ke akaun google classroom.


2. Murid menonton video berkenaan bentuk 2 dimensi yang telah diupload dalam google classroom.https://
www.youtube.com/embed/qjHSAM3-m-0?start=95&end=137
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

1. Murid menyatakan idea tentang topik yang akan dipelajari dengan menggunakan chat google classroom.
2. Murid diperkenalkan mengenai perimeter dalam tajuk ruang.
Aktiviti 1 (20 minit)
1. Murid ditunjukkan satu bentuk (segi empat tepat) dan murid menamakan bentuk tersebut.

4
7
• Secara berpasangan, murid mencari ukur lilit atau ukur keliling bagi bentuk yang telah ditunjukkan
(bimbingan minimum oleh guru).
• Satu pasangan akan dipilih dan akan menerangkan jalan pengiraan mereka pada papan putih.
• Murid lain akan bertanya jika ada tidak faham kepada rakan yang menunjukkan jalan pengiraan (hot
seat)
• Murid dijelaskan bahawa ukur lilit atau keliling yang telah mereka cari adalah dikenali juga sebagai
UTAMA perimeter.
PENEROKAAN/
PENERANGAN • Murid ditunjukkan contoh bentuk yang lain dan mencari perimeter yang tepat.
PENGEMBANGAN
Aktiviti 2 (20 minit)
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberikan satu bentuk dan dikehendaki mencari perimeter.
3. Murid berbincang dan menulis jalan pengiraan pada mini whiteboard.
4. Seorang ahli akan tinggal di kumpulan manakala ahli lain akan bergerak dari stesen ke stesen untuk
menyemak dan memberi komen bagi soalan lain (three stray, one stay & gallery walk).
Aktiviti 3 (10 minit)
1. Setiap orang murid diberikan kad plickers dan satu set soalan.
2. Murid akan menjawab soalan satu demi satu dan mempamerkan jawapan menerusi kad plickers.
3. Murid akan diberikan analisis dan markah ?/8.
4. Murid menyemak jawapan dan membuat pembetulan jika salah.
Murid menjawab satu soalan spontan iaitu mencari perimeter bentuk menggunakan QR code di atas.
Murid yang paling pantas menjawab dan betul akan mendapat sticker penghargaan dan hadiah.

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN Murid mengimbas QR code seperti di bawah dan menyatakan kesimpulan PdPc hari ini.

BAHAN BANTU PdPc Kad plickers, lembaran set soalan, mini whiteboard
NILAI MURNI Kerjasama, ketekunan, bertolak ansur
MOD PEMBELAJARAN Penerokaan, komunikasi, aplikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis

REFLEKSI/IMPAK

NOTA PdPc dijalankan dengan komunikasi aktif antara guru dan murid, murid dan murid.

Kementerian Pendidikan Malaysia 19


1. Embed video (youtube) | 2. Video shop | 3.Quizizz.com, 4.Plickers
RANCANGAN PELAJAR`AN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
14 11/4/2018 RABU 2:20pm-3.20pm MATEMATIK 1 ALLAMANDA TOLAK
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA NOMBOR DAN OPERASI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.3 Tolak dalam lingkungan 100
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan 100
STANDARD PEMBELAJARAN
KRITERIA KEJAYAAN Menolak dua nombor dalam lingkungan 100 dengan betul.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Tayangan video 10 budak hitam


Video: https://www.youtube.com/embed/Rp32iknA0a4?start=13&end=132
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

2. Murid menyanyi lagu bersama-sama.

1. Murid membuat analisis terhadap lagu yang dinyanyikan.


2. Soal jawab berkaitan konsep penolakan
UTAMA 3. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.
PENEROKAAN/ 4. Setiap ahli kumpulan berbincang dan membina ayat matematik berdasarkan gambar yang dipaparkan
PENERANGAN menerusi aplikasi Videoshop.
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES 5. Wakil kumpulan akan memaparkan ayat matematik yang ditulis pada kad kumpulan masing-masing.
(50 minit) 6. Murid-murid akan menyemak jawapan hasil kumpulan masing-masing.
7. Murid menjawab soalan penolakan menerusi laman Quizizz.
Quizizz: https://quizizz.com/admin/quiz/5ac4f166907924001b002452

PENUTUP (5 minit) 1. Perbincangan rumusan antara guru dan murid.


PLENARY 2. Guru menguji pemahaman murid dengan memaparkan beberapa soalan. Murid menjawab menggunakan
PENILAIAN kaedah Plickers.

BAHAN BANTU PdPc Video,kuiz online, kad plickers LCD Komputer

Kerjasama, hormat-
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH Saling bantu-membantu
menghormati
MOD PEMBELAJARAN kerja kumpulan PETA I-THINK -
Kemahiran berfikir kritis
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com/ Plickers
Menganalisis

_/26 murid menguasai hasil pembelajaran.


_/26 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
_/26 murid diberi aktiviti pengukuhan
_/26 murid mengambil bahagian dengan aktif semasa PdPc

NOTA

20 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Edit video youtube | 2. QR Code | 3. Quizizz.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
29 29/8/2018 Rabu 2:40pm-3:40pm Matematik 2 Aktif Wang

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Nombor dan Operasi / Wang hingga RM 100.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Murid dapat menyelesai masalah harian yang melibatkan wang.
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk menyelesai masalah harian yang melibatkan operasi tambah dan tolak
STANDARD PEMBELAJARAN yang melibatkan wang.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyelesai masalah yang melibatkan wang.


AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

Mengenali keunikan wang Malaysia.


SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

Fasa 1: Menyebut nilai wang dalam unit ringgit dan sen

1. Sediakan dua jenis barang beserta tanda harga. Barang yang disediakan mestilah dari kumpulan
yang sama jenis.

RM 39.90 RM 40.50

2. Minta murid memerhatikan dan menyebut dua-dua tanda harga pada barang tersebut.
3. Langkah (a) diulangi dengan menggunakan kumpulan barangan yang lain.

Fasa 2: Aktiviti penerangan oleh guru:


Guru menerangkan cara menulis ayat matematik dan menyelesaikan operasi
tambah dan tolak dalam bentuk lazim.
Jumlah,hasil tambah dan lebih daripada gunakan operasi tambah.

Menambah wang.

UTAMA 1. VIDEO 1
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)
2. VIDEO 2

Menolak wang
Beza, baki, tolak, kurang daripada dan tinggal menggunakan operasi tolak.

Fasa 3: PERKEMBANGAN (Penerangan).


Menyelesaikan soalan berbentuk masalah.
Unit wang perlu ditulis secara selaras.
i. ringgit
ii. ringgit dan sen
+ Jumlah,hasil tambah atau lebih daripada gunakan operasi tambah.
- Beza,baki,tolak,kurang daripada dan tinggal menggunakan operasi tolak.

Fasa 4: PERKEMBANGAN (Aplikasi / Penelitian)


a. Edarkan Lembaran Kerja kepada semua murid.
b. Bincang hasil kerja murid.
PENUTUP (5 minit)
https://quizizz.com/quiz/5b8ba5977dedb1001ac73eae/edit
PLENARY | PENILAIAN
BAHAN BANTU PdPc Wang contoh,papan putih kecil,contoh barang jualan,kad imbasan dan computer.

NILAI MURNI Ketelitian, keusahawanan, jimat cermat .kesabaran,berhati-hati.


MOD PEMBELAJARAN Keadah koperatif
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Membuat pemerhatian dan analisa
REFLEKSI/IMPAK 31/31 orang murid menguasai.
NOTA Murid minat dan aktif.

Kementerian Pendidikan Malaysia 21


MATEMATIK
SEKOLAH
MENENGAH
1. QR Code | 2. Edpuzzle.com | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
20 21/5/18 ISNIN 9:30am-10:30am MATEMATIK TAMBAHAN 4 MARIKH PERSAMAAN SERENTAK
BIDANG PEMBELAJARAN ALGEBRA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ Memahami persamaan serentak dalam dua anu, satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear.

Selepas belajar tajuk ini, pelajar akan dapat:


HASIL PEMBELAJARAN 1. menyelesaikan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian
2. menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan masalah harian
Menyelesaikan dua soalan persamaan serentak dan satu persamaan serentak yang melibatkan masalah
KRITERIA KEJAYAAN
harian
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari dengan menayangkan
satu video pengenalan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penggantian.
Guru menggunakan teknik mirorring telefon bimbit nya untuk menayangkan video tersebut).
Video boleh didapati dari https://edpuzzle.com/media/5b065d6aac90a24043d79abf

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE b. Dengan menggunakan platform plickers semua murid menjawab soalan yang berkaitan dengan persamaan
serentak dengan menggunakan kaedah penggantian. Ini adalah sebahagian daripada proses mengingat
kembali pelajaran.
Guru menggunakan LCD untuk memancarkan soalan untuk paparan pelajar. Guru akan semak jawapan
pelajar dengan menggunakan aplikasi plickers melalui telefon.
https://www.plickers.com/library

Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD untuk menunjukkan objektif pembelajaran . Guru
menjelaskan apakah yang telah dipelajari dan yang akan akan dipelajari. Guru menayangkan video yang
menjelaskan persamaan linear dan persamaan tidak linear.
https://edpuzzle.com/media/5b0760399fb0f240a4021f47

Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan ( Kumpulan Keluarga) [ 10 minit ]


i. 3 kumpulan akan menyelesaikan persamaan serentak rutin
ii. 3 kumpulan akan menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan masalah harian
UTAMA 1. Pelajar akan menonton video bagaimana menyelesaikan persamaan kuadratik bagi persamaan serentak
PENEROKAAN/ yang terdiri daripada persamaan linear dan tidak linear. Video boleh dilayari di https://edpuzzle.com/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN media/5b0762dd9fb0f240a40228c3
MAIN ACTIVITIES Pelajar akan memahami bagaimana menyelesaikan persamaan serentak dan akan berbincang di dalam
(50 minit) kumpulan.
2. Pelajar akan menonton video bagaimana menyelesaikan persamaan kuadratik bagi persamaan serentak
yang melibatkan masalah harian. https://edpuzzle.com/assignments/5b0766159ebcad40924d1615/watch
Pelajar akan memahami bagaimana menyelesaikan persamaan serentak dan akan berbincang di dalam
kumpulan.
Soalan akan diberikan kepada setiap kumpulan untuk dibincangkan menggunakan aplikasi quizizz.com
https://quizizz.com/admin/quiz/5b0767c2aa6c27001b16466b

Play live . Beri kod pada murid-murid.

a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com yang di jadikan kerja rumah
PENUTUP (5 minit)
PLENARY Analisis Item akan digunakan untuk pembelajaran seterusnya
PENILAIAN
b. Semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang telah dipelajari
BAHAN BANTU PdPc Internet , HP YES LCD Tab/ HP
NILAI MURNI Kasih Sayang, menghormati KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab Sosial

MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PENILAIAN PdPc Quizzizz.com

KEMAHIRAN BERFIKIR Komunikasi


ABAD 21 Pemikiran kritis
20 dari 30 murid menguasai hasil pembelajaran.
30 dari 30 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
5 dari 30 murid diberi aktiviti pengukuhan
30 dari 30 murid mengambil bahagian aktif semasa PdP
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 23


1. QR Code | 2. Edpuzzle.com | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
20 21/5/18 ISNIN 9:30am-10:30am MATEMATIK TAMBAHAN 4 MARIKH PERSAMAAN SERENTAK
BIDANG PEMBELAJARAN ALGEBRA

OBJEKTIF
Memahami persamaan serentak dalam dua anu, satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear.
PEMBELAJARAN/
Selepas belajar tajuk ini, pelajar akan dapat:
HASIL PEMBELAJARAN 1. menyelesaikan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian
2. menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan masalah harian
Menyelesaikan dua soalan persamaan serentak dan satu persamaan serentak yang melibatkan masalah
KRITERIA KEJAYAAN harian

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari dengan menayangkan satu
video pengenalan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penggantian.
SET INDUKSI/
PENGLIBATAN (5 minit) (Guru menggunakan teknik mirorring telefon bimbit nya untuk menayangkan video tersebut). Video boleh
PEMULA didapati dari https://edpuzzle.com/media/5b065d6aac90a24043d79abf
ENGAGE
b. Dengan menggunakan platform plickers semua murid menjawab soalan yang berkaitan dengan persamaan
serentak dengan menggunakan kaedah penggantian. Ini adalah sebahagian daripada proses mengingat kembali
pelajaran.
Guru menggunakan LCD untuk memancarkan soalan untuk paparan pelajar. Guru akan semak jawapan pelajar
dengan menggunakan aplikasi plickers melalui telefon.
https://www.plickers.com/library

a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD untuk menunjukkan objektif pembelajaran . Guru
menjelaskan apakah yang telah dipelajari dan yang akan akan dipelajari. Guru menayangkan video yang
menjelaskan persamaan linear dan persamaan tidak linear.
https://edpuzzle.com/media/5b0760399fb0f240a4021f47

b. Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan ( Kumpulan Keluarga) [ 10 minit ]


i. 3 kumpulan akan menyelesaikan persamaan serentak rutin
ii. 3 kumpulan akan menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan masalah harian
UTAMA Pelajar akan memahami bagaimana menyelesaikan persamaan serentak dan akan berbincang di dalam
PENEROKAAN/ kumpulan.
PENERANGAN i. Pelajar akan menonton video bagaimana menyelesaikan persamaan kuadratik bagi persamaan ser-
PENGEMBANGAN entak yang terdiri daripada persamaan linear dan tidak linear. Video boleh dilayari di https://edpuzzle.
MAIN ACTIVITIES com/media/5b0762dd9fb0f240a40228c3
ii. Pelajar akan menonton video bagaimana menyelesaikan persamaan kuadratik bagi persamaan seren-
(50 minit) tak yang melibatkan masalah harian. https://edpuzzle.com/assignments/5b0766159ebcad40924d1615/
watch
Pelajar akan memahami bagaimana menyelesaikan persamaan serentak dan akan berbincang di dalam
kumpulan.
Soalan akan diberikan kepada setiap kumpulan untuk dibincangkan menggunakan aplikasi quizizz.com
https://quizizz.com/admin/quiz/5b0767c2aa6c27001b16466b

Play live .. Beri kod pada murid-murid.

a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com yang di jadikan kerja rumah
PENUTUP (5 minit)
PLENARY Analisis Item akan digunakan untuk pembelajaran seterusnya
PENILAIAN
c. Semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang telah dipelajari
BAHAN BANTU PdPc Internet , HP YES LCD Tab/ HP

NILAI MURNI Kasih Sayang, menghormati KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab Sosial

MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PENILAIAN PdPc Quizzizz.com

KEMAHIRAN BERFIKIR Komunikasi


ABAD 21 Pemikiran kritis

20 dari 30 murid menguasai hasil pembelajaran.


30 dari 30 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK 5 dari 30 murid diberi aktiviti pengukuhan
30 dari 30 murid mengambil bahagian aktif semasa PdP

NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

24 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1.Edit Video youtube | 2. Plickers | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

32 4/9/2018 Selasa 10.30am-11.50am Matematik 3B UNGKAPAN ALGEBRA II

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Ruang

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
3.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian dua atau lebih sebutan
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah sebagai hasil darab pembolehubah
STANDARD PEMBELAJARAN tersebut dengan suatu nombor.

KRITERIA KEJAYAAN 1. Mencari hasil darab bagi 2 sebutan algebra dengan betul.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA https://www.youtube.com/watch?v=JcsN9iIZH3k
ENGAGE
Pelajar di tunjukkan operasi asas bagi pendaraban untuk pecahan.
Pelajar dapat mengingat kembali operasi bagi melibatkan pecahan.
1. Pelajar di pecahkan kepada 7 kumpulan.
2. Pelajar di minta dalam kumpulan untuk melengkapkan peta alir yang diedarkan untuk melengkan proses
pendaraban operasi algebra dan operasi pembahagian algebra.
3. Setiap kumpulan di minta menampal di sekeliling kelas hasil perbincang kumpulan.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

4. Aktiviti galery walk dijalankan selama 15 minit.


5. Pelajar dapat mencuba contoh yang diberikan oleh guru untuk operasi pendaraban dan pembahagian.
6. Pelajar diberikan 4 soalan dan menjawab dengan www.plickers.com

https://www.plickers.com/library

7. Pelajar dapat menjawab dan menentukan jawapan

1. Pelajar dapat memahami dan menyelesaikan operasi darab dan bahagi bagi kembangan algebra.
PENUTUP (5 minit)
2. Pelajar diberi kerja rumah melalui aplikasi quizizz
PLENARY
PENILAIAN https://join.quizizz.com/
317104

BAHAN BANTU PdPc Video/ / Kuiz Online/ LCD HP/ Laptop


NILAI MURNI usaha KEMAHIRAN INSANIAH Kerjasama
MOD PEMBELAJARAN Berkumpulan PETA I - THINK Peta buih
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Galery walk PENILAIAN PdPC Quizzizz.com/

REFLEKSI/IMPAK 30/30 orang pelajar dapat melakukan operasi darab ke atas ungkapan algebra

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 25


1. (mirroring) | 2. ( Penggunaan Quizizz.com) | 3. ( Plickers )
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
UNGKAPAN DAN
14 12/4/ 2018 KHAMIS 8:20am-9:00am MATEMATIK 4 UKM
PERSAMAAN KUADRATIK
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA UNGKAPAN DAN PERSAMAAN KUADRATIK
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Memahami dan menggunakan konsep punca persamaan kuadratik untuk menyelesaikan masalah.
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN i. Menentukan suatu nilai yang diberi adalah punca persamaan kuadratik tertentu.
STANDARD PEMBELAJARAN ii. Menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan: a) kaedah cuba-cuba. b) pemfaktoran.
Menyelesaikan sekurang-kurangnya 6 daripada 8 soalan untuk menentukan punca suatu persamaan
KRITERIA KEJAYAAN
kuadratik dengan: a) kaedah cuba-cuba. b) pemfaktoran.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari di tingkatan 2 dan 3
dengan menayangkan satu video pengenalan persamaan kuadratik
(Guru menggunakan teknik mirorring telefon bimbit nya untuk menayangkan video tersebut).

Video boleh didapati dari https://www.youtube.com/watch?v=86gjnZ55BWE

b. Dengan menggunakan platform quizizz.com semua murid menjawab kuiz kilat tentang pengenalan
persamaan kuadratik dan menentukan nilai a, b dan c.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit) https://quizizz.com/admin/quiz/59f14ce8bf113210002aa830
PEMULA
ENGAGE

UTAMA
PENEROKAAN/ a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD .
PENERANGAN
PENGEMBANGAN Dengan menggunakan digital ink menunjukkan objektif pembelajaran . Guru juga menggunakan peta
MAIN ACTIVITIES pokok secara digital untuk menjelaskan apakah yang telah dipelajari dan yang akan akan dipelajari.
(50 minit)
a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan memberi 3 soalan untuk menguji pelajar.
PENUTUP (5 minit) b. guru menggunakan aplikasi plickers untuk menentukan bilangan pelajar yang menjawab dengan betul atau
PLENARY
PENILAIAN salah.
c. semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang telah dipelajari

Internet , HP YES
BAHAN BANTU PdPc LCD Tab / HP
(Meminjam HP Yes dari ahli Panitia)

NILAI MURNI Kasih Sayang, menghormati KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab Sosial


MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta Pokok
Komunasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizzizz.com
Pemikiran Kritis
18 daripada 21 murid menguasai hasil pembelajaran.
21 daripada 21 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
3 daripadai 21 murid diberi aktiviti pengukuhan.
21 daripada 21 murid mengambil bahagian aktif semasa PdP
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

26 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Teknik Mirorring | 2. Penggunaan Google Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com | 4. Edit video Youtube
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
12 6/3/2018 Selasa 9:00am-10.00am Matematik Tambahan 4B Fungsi Kuadratik
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Komponen Algebra
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
3.2 Mencari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi kuadratik
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN Menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi kuadratik dengan kaedah penyempurnaan kuasa
STANDARD PEMBELAJARAN dua.
Murid-murid dapat menjawab 5 soalan berkaitan nilai maksimum/minimum berdasarkan fungsi kuadratik
KRITERIA KEJAYAAN
yang diberikan.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Murid-muird diminta duduk di dalam kumpulan.
2. Cikgu menayangkan video di bawah dengan scan QR code di bawah.
(Guru menggunakan teknik mirorring telefon bimbit untuk menayangkan video tersebut)

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA 1. Guru menanya murid apa yang dapat diperhati tentang laluan bola keranjang apabila bola itu dilontar
ENGAGE oleh lelaki di dalam video.
2. Murid-murid diminta klik video kedua iaitu apabila bola dilontar di bahagian maksimum (titik maksimum)
sebelum menukar arah jatuh.
3. Murid-murid diminta melakar laluan bola keranjang berdasarkan video pertama dan video kedua.
4. Murid-murid memberi kesimpulan titik tersebut dikenali sebagai titik maksimum.

1. Murid-murid diminta menyatakan titik maksimum atau titik minimum daripada graf kuadratik yang di
dalam lembaran kerja di dalam kumpulan. (soalan 1)
Lembaran kerja

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN 1. Murid-murid diminta melukis paksi semetri pada graf kuadratik dan menyatakan persamaan paksi
PENGEMBANGAN simetri tersebut. (Soalan 1)
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) 2. Murid-murid dibimbing oleh guru menukarkan persamaan kuadratik ( ) dalam bentuk
penyempurnaan kuasa dua iaitu dengan menggunakan visualizer. (soalan 2) (20 minit)
3. Layari Youtube.com (right click….open hyperlink)
https://www.youtube.com/embed/5oAqxYgyNCQ?start=64&end121

4. Murid-murid diminta bandingkan jawapan soalan 1 (titik-titik maksimum atau titik minimum dan
persamaan paksi simetri) dengan fungsi kuadratik yang telah dibentuk dalam bentuk penyempurnaan
kuasa dua. (soalan 3)
5. Murid-murid bentangkan hasil dapatan di depan kelas dan memberi rumusan.
6. Setiap kumpulan diberi soalan tambahan ~ mencari titik maksimum/minimum fungsi kuadratik di dalam
kertas mahjong.
(3 Ttray 1 Stay).

Kementerian Pendidikan Malaysia 27


1. Murid-murid diminta memberi rumusan tentang titik maksimum atau minimum daripada fungsi kuadratik
dalam bentuk penyempurnaan kuasa dua ( )
2. Quizizz sebagai kerja rumah untuk mengukur kefahaman murid dan analisis akan dibuat.
3. Murid juga boleh main live game di rumah dengan menggunakan kod. (code: 946493)

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

i. Latihan di dalam buku teks sebagai kerja rumah.


Lembaran Kerja
BAHAN BANTU PdPc HP Yes LCD dan Visualizer
Kertas Mahjong
Bekerjasama
NILAI MURNI Hormat Menghormati
Berdikari
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan
Berkomunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
Pemikiran Kritis
20/20 murid boleh mencari titik maksimum / minimum dengan menggunakan penyempurnaan kuasa
REFLEKSI/IMPAK
dua.

NOTA Pdpc dijalankan seperti dirancang.

28 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. (Quizziz) | 2. (Plickers) | 3. (Google classroom) | 4. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
22 2/7/2018 TUESDAY 8.00am-9:00am MATHEMATICS 2 CERIA CHAPTER 7: COORDINATES
BIDANG PEMBELAJARAN DISTANCE IN THE CARTESIAN COORDINATE SYSTEM
STANDARD KANDUNGAN 7.1 Distance in the Cartesian Coordinate System
STANDARD PEMBELAJARAN Understand and use the concept of distance in the Cartesian coordinate system.
KRITERIA KEJAYAAN Students are able to explain the meaning of distance between two points on the Cartesian plane.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Students are asked to identify the position of a point by click on the video
http://rimbunanilmu.my/mat_t2e/ms122a
2. Students are asked to answer a few questions on apps Quizziz.com
https://quizizz.com/admin/quiz/592f614d64f361110022c5c8

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

scan untuk quizizz.com


i. Students are guide to make conclusion based on set induction activity.
ii. Think-pair-share: Students sit in pair, take turn to answer the questions and the another partner check
the answer. Students are required to complete the table as attached based on the worksheet

http://rimbunanilmu.my/mat_t2e/ms122b

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

Discussion:

a. From the representation of the right angled triangle, can you identify the nearest distance taken by Azri to
a certain destination?
b. What is the easiest way to calculate the shortest distance?
c. What do you understand about distance on a Cartesian plane?
i. Teacher makes the conclusion of today’s activity.
PENUTUP (5 minit) ii. One last question from the teachers by using plickers.
PLENARY iii. Teacher gives exercise by using the Google Classroom to all the students, thus students need to com-
PENILAIAN plete their exercise by submit it within 2 days throughout the Google Classroom itself. (share the class
code with students)
BAHAN BANTU PdPc Laptop Worksheets

NILAI MURNI Teamwork, respect each other

MOD PEMBELAJARAN Pair- check

KEMAHIRAN BERFIKIR Quizizz.com, Google Classroom,


Think creatively and critically, Generating ideas
ABAD 21 Plickers
22/32 were able to cope the lesson.
REFLEKSI/IMPAK 25/32 complete the exercise.
32/32 are given homework to enhance their knowledge.25/32 actively involved in pdpc.
NOTA The pdpc done well.

Kementerian Pendidikan Malaysia 29


1. Penggunaan Plickers | 2. Penggunaan Gogle Forms | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
28 31/7/2018 Selasa 12.10pm-1.10pm Matematik 2 Al-Hariri Laju Dan Pecutan
BIDANG PEMBELAJARAN/
9.0 Laju Dan Pecutan
TEMA
STANDARD KANDUNGAN 9.1 Laju

STANDARD PEMBELAJARAN 9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju

Pada akhir pdpc murid dapat :


KRITERIA KEJAYAAN i. Menyelesaikan sekurang-kurangnya 1 soalan penyelesaian masalah yang melibatkan laju dalam
kehidupan harian
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Guru mencungkil pengetahuan murid berkaitan topik laju dengan menggunakan platform plickers.com. semua
murid menjawab kuiz berkaitan dengan laju.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

1. Setiap pelajar dipecahkan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai 4-5 orang murid.
2. Setiap kumpulan akan membincangkan dan menyelesaikan soalan penyelesaian masalah yang diberikan
dalam google forms
3. Setiap kumpulan diberikan 1 soalan penyelesaian masalah yang berbeza. Nombor kumpulan mewakili nombor
soalan yang perlu diselesaikan.
4. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan kumpulan masing-masing di hadapan kelas.
UTAMA https://goo.gl/forms/sUzdFWlrQlw8G1Ik1.
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

Dengan menggunakan platform quizizz.com semua murid menjawab soalan kilat tentang laju.
https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ddc0bea184c001c5ea403/laju-pecutan

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

Play live...Murid diberikan kod


BAHAN BANTU PdPc internet Tab/ HP

NILAI MURNI Kerjasama

MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan

KEMAHIRAN BERFIKIR
Komunikasi
ABAD 21

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

30 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. EdPuzzle | 2. Quizizz | 3. Goformative | 4. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
20 18/5/2018 Jumaat 5:40pm-6:40pm Matematik 2 Anggun Koordinat

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Perkaitan dan Algebra

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Jarak dalam sistem koordinat cartes
STANDARD KANDUNGAN
Murid dapat
HASIL PEMBELAJARAN
1. Menerangkan maksud jarak diantara dua titik pada Satah Cartes
STANDARD PEMBELAJARAN
2. Menerbitkan rumus jarak di antara dua titik pada satah Cartes
KRITERIA KEJAYAAN Menentukan jarak antara dua titik pada Satah Cartes
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari dengan menayangkan
satu video pengenalan sistem Koordinat

Video boleh didapati dari https://edpuzzle.com/assignments/5aff9d58c20add4084427b70/watch


b. Dengan menggunakan platform quizizz.com semua murid menjawab kuiz tentang
https://quizizz.com/admin/quiz/5ad7083ef7e488001c28a841

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

Play live .. Beri kod pada murid-murid. 704453

Kementerian Pendidikan Malaysia 31


1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan untuk membuat aktiviti rangsang minda
2. untuk mendapatkan lebaran kerja murid boleh menggunakan imbas QR code

3. Setiap kumpulan akan diberi tugasan untuk menyelesaikan pelan kedudukan yang sering dilalui oleh Azri
4. Pergerakan Azri hendaklah dilukis dalam bentuk perwakilan segi tiga bersudut tegak.
UTAMA
PENEROKAAN/ 5. Setiap kumpulan diberi 10 minit untuk menyelesaikan tugasan berdasarkan destinasi Azri
PENERANGAN Kumpulan 1: Dari sekolah ke rumah
PENGEMBANGAN Kumpulan 2: Dari rumah ke padang futsal
MAIN ACTIVITIES Kumpulan 3: Dari masjid ke kedai
Kumpulan 4: Dari sekolah ke masjid
(50 minit)
Kumpulan 5: Dari sekolah ke kedai
6. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil tugasan menggunakan pembelajaran Abad ke-21 iaitu 4
STRAY 1 STAY
7. Guru membincangkan perkaitan tugusan dengan hasil pembelajaran dan murid membuat rumusan
tentang aktiviti yang dilakukan
8. Guru membuat penilaian dengan memberikan soalan kepada murid mengunakan aplikasi Goformative
https://goformative.com/formatives/CDXF6KFxd2vt3bifz

a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com yang dijadikan kerja rumah
PENUTUP (5 minit)
PLENARY Analisis Item akan digunakan untuk pembelajaran seterusnya
PENILAIAN
b. Semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang telah dipelajari
BAHAN BANTU PdPc Internet , HP YES, notebook, Power Point LCD Tab

NILAI MURNI kerjasama ,teliti bertanggungjawab

MOD PEMBELAJARAN kerja kumpulan peta I think

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 y stray x stay Round table

REFLEKSI/IMPAK 20/ 25 murid menguasai hasil pembelajaran. 5 murid perlu bimbingan


NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

32 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Teknik Screen Mirroring | 2. Penggunaan Digital Ink | 3. Penggunaan Google Classroom | 4.Penggunaan Quizizz.
com | 5. Penggunaan Edpuzzle.com | 6. Penggunaan Goformative.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

15 16/42018 Isnin 9:00am-10:00am Matematik Tambahan 4 Sc 2 Persamaan Kuadratik

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA ALGEBRA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Memahami konsep persamaan kuadratik dan punca-puncanya
STANDARD KANDUNGAN

Selepas mempelajari tajuk ini murid akan boleh,


2.1 Memahami konsep persamaan kuadratik.
HASIL PEMBELAJARAN 2.2 Menentukan punca-punca satu persamaan kuadratik secara:
STANDARD PEMBELAJARAN a. pemfaktoran,
b. penyempurnaan kuasa dua,
c. penggunaan rumus.”

KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan tiga soalan berkaitan punca persamaan kuadratik


AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari dengan menayangkan
satu video pengenalan persamaan kuadratik
(Guru menggunakan teknik screen mirrorring telefon bimbit nya untuk menayangkan video tersebut).
Video boleh didapati dari

https://edpuzzle.com/assignments/5acc351809194d4118da98a9/watch
b. Dengan menggunakan platform quiziz.com semua murid menjawab kuiz kilat tentang pengenalan
persamaan kuadratik dan menentukan jenis punca persamaan kuadratik.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE https://quizizz.com/admin/quiz/5a812075b1fb72002268deb9

Play live .. Beri kod pada murid-murid.

Kementerian Pendidikan Malaysia 33


a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD
b. Dengan menggunakan buku teks guru menunjukkan objektif pembelajaran . Guru juga menggunakan peta
alir daripada buku teks untuk menjelaskan apakah yang akan dipelajari

c. Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan ( Kumpulan Alpha , Kumpulan Beta dan Kumpulan Gama ). Pelajar
diminta untuk menjawab soalan daripada goformative.com menggunakan link berikut:

https://goformative.com/formatives/EWCg3yMe2PgC768rv
Kumpulan Alpha
Stesyen kaedah pemfaktoran ( 2 kumpulan- 8 orang)
Menonton Video Teknik pemfaktoran
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN https://www.youtube.com/watch?v=BWn-XELdh74
MAIN ACTIVITIES Setelah menonton video, murid diberi satu persoalan, pelajar diberi soalan daripada buku teks
Hasil jawapan pelajar ditunjukkan ke LCD menggunakan teknik screen mirroring menggunakan HP Yes
(50 minit)
Kumpulan Beta
Stesyen kaedah penyempurnaan kuasa dua ( 2 kumpulan- 8 orang)

Menonton Video Teknik penyempurnaan kuasa dua https://www.youtube.com/watch?v=5oAqxYgyNCQ

Setelah menoton video diberi satu persoalan, pelajar diberi soalan daripada buku teks
Hasil jawapan pelajar ditunjukkan ke LCD menggunakan teknik screen mirroring menggunakan HP Yes
Kumpulan Gama
i. Stesyen kaedah penggunaan rumus ( 2 kumpulan-8 orang)
Menonton Video Teknik Penggunaan rumus https://www.youtube.com/watch?v=EJGlgURSkhc

Setelah menonton video diberi satu persoalan, pelajar diberi soalan daripada buku teks.
Hasil jawapan pelajar ditunjukkan ke LCD menggunakan teknik screen mirroring menggunakan HP Yes
Guru menggunakan teknik digital ink untuk membincangkan semua masalah yang betul dijawab dan
semua masalah yang salah dijawab untuk mengukuhkan kefahaman murid.
Guru membincangkan adakah soalan kumpulan Alpha, Beta dan Gama boleh diselesaikan menggunakan
kaedah pemfaktoran.dan adakah masalah kumpulan Beta dan Gama boleh diselesaikan menggunakan
kaedah menggunakan rumus dan sebaliknya

PENUTUP (5 minit) a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com yang dijadikan kerja rumah
PLENARY Analisis Item akan digunakan untuk pembelajaran seterusnya
PENILAIAN b. Semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang telah dipelajari

Internet , HP YES
BAHAN BANTU PdPc LCD Tab/ HP
(Meminjam HP Yes dari ahli Panitia)

KEMAHIRAN
NILAI MURNI Kasih sayang, menghormati Tanggungjawab Sosial
INSIANAH

MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta Alir

Quizizz.com, Edpuzzle.com,
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Pemikiran Kritis PENILAIAN PdPC
Screen mirroring, Goformative.com

24 dari 24 murid menguasai hasil pembelajaran.


20 dari 24 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
4 dari 24 murid diberi aktiviti pengukuhan
24 dari 24 murid mengambil bahagian aktif semasa PdP
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

34 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom | 2. QR Code | 3. quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
2. FAKTOR DAN
2 9/1/2018 SELASA 3:50am-4:50am MATEMATIK 1 PROAKTIF
GANDAAN

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA NOMBOR

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.1 Faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar (FSTB)
STANDARD KANDUNGAN

2.1.1 Menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat, dan seterusnya membuat
STANDARD KANDUNGAN
generalisasi tentang faktor.
KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan 6 soalan berkaitan dengan faktor yang diberi.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru menguji Pengetahuan sedia ada murid dengan mengemukakan 5 soalan aneka piliihan
berkaitan operasi bahagi yang dimasukkan ke dalam Google Classroom Tingkatan 1Proaktif (class
code : tg3wim).

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 minit)


PEMULA
ENGAGE

a. Guru memberikan satu QR Code kepada setiap kumpulan murid. Murid perlu scan QR Code tersebut
menggunakan telefon pintar dan melihat tayangan cara mencari faktor-faktor bagi suatu nombor
bulat.

b. Selesai sahaja video ditonton, murid menjalankan perbincangan tentang maklumat yang diperolehi
di dalam video.
c. Guru menggunakan bulatan untuk menjelaskan kepada murid berkaitan faktor bagi suatu nombor.
NOMBOR BULAT YANG BOLEH
UTAMA MEMBAHAGI NOMBOR ITU DENGAN TEPAT
PENEROKAAN/ FAKTOR BAGI SUATU NOMBOR
PENERANGAN
PENGEMBANGAN d. Guru memberikan QR Code seterusnya yang mengandungi 6 soalan berkaitan faktor.Murid
MAIN ACTIVITIES berbincang dalam kumpulan dan membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing
di hadapan kelas.
(50 minit)

e. Apabila semua kumpulan selesai membuat pembentangan, guru meminta setiap murid menjawab
soalan dengan menggunakan aplikasi quizizz.com (10 soalan). Hadiah diberikan kepada 3 orang
murid yang menjawab betul dengan banyak.
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8f7acc43691a001a0b87f4/kuiz-faktor-bagi-suatu-nombor-
bulat

PENUTUP (5 minit) a. Guru meminta murid membuat kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari hari ini.
PLENARY
PENILAIAN b. Guru memberi ulasan dan kesimpulan keseluruhan untuk aktiviti PdPc kali ini.

NILAI MURNI Bekerjasama KEMAHIRAN INSANIAH Ketekunan


MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan/Individu PETA ITHINK Peta Bulatan

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 35


1. Penggunaan QR Code | 2. Penggunaan Google Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
1 2/1/2018 ISNIN 8:40am-9:40am MATEMATIK 4 INTELEK BENTUK PIAWAI

BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR


OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Memahami dan menggunakan konsep angka bererti
HASIL PEMBELAJARAN Selepas belajar tajuk ini, murid akan boleh :
i. Membundarkan suatu nombor positif kepada bilangan angka bererti yang diberi apabila nombor
itu:
(a) lebih besar daripada 1, dan
(b) kurang daripada 1.
KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan 16 soalan berkaitan dengan pembundaran suatu nombor positif kepada bilangan angka ber-
erti yang diberi.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ( PdPc ) ABAD ke 21


SET INDUKSI a. Dengan menggunakan platform quizizz.com, semua murid menjawab 4 soalan kuiz tentang pembundaran
(5 minit) suatu nombor positif kepada bilangan angka bererti yang diberi.

https://quizizz.com/admin/quiz/5b58547fb2ae140019e8f673/bentuk-piawai-angka-bererti-set-induksi
b. Guru meminta murid-murid menyatakan kemahiran yang akan dipelajari.
c. Guru maklum, di akhir pelajaran, quiz akan diadakan untuk kemahiran yang dipelajari. Juara quiz akan
diberi hadiah.
PERKEMBANGAN a. Guru menggunakan peta-buih untuk menjelaskan 4 bentuk pembundaran suatu nombor positif kepada
(PENEROKAAN & bilangan angka bererti yang diberi
PENERANGAN)
(30 minit)

b. Murid-murid dibahagiken kepada 4 kumpulan, dengan setiap kumpulan 6 orang ahli.


iii. kumpulan 1, menerokan bentuk 1
iv. kumpulan 2, menerokan bentuk 2
v. kumpulan 3, menerokan bentuk 3
vi. kumpulan 4, menerokan bentuk 4
g. 4 lembaran aktiviti diberikan kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan akan meneroka mengikut bentuk
yang telah dinyatakan. [ Catatan : Hanya 1 lembaran yang mempunyai QR code - bentuk yang perlu
diterokai ]
h. Jalankan akticviti, secara 3 stay (teroka) dan 3 stray (satu wakil ke setiap kumpulan lain).
i. Yang 3 stay scan QR code dan lihat Geogle Slide tentang cara pembundaran bagi bentuk yang dberikan.

Kumpulan 1 [ bentuk 1 ] Kumpulan 2 [ bentuk 2 ]

Kumpulan 3 [ bentuk 3 ] Kumpulan 4 [ bentuk 4 ]

j. Yang 3 stray akan bergerak ke kumpulan lain untuk teroka bentuk pembundaran yang lain. [ satu orang ke
satu kumpulan yang lain ]
k. Murid-murid kembali ke kumpulan masing-masing, untuk membincangkan semua bentuk pembundaran
dan membuat rumusan akhir.

Penilaian l. Guru sebagai fasilitator, membimbing murid membincangkan semua masalah dan kekeliruan yang dihadapi.
(10 minit) Seterusnya, mengkehendaki murid-murid menyatakan kesimpulan bagi 4 bentuk pembundaran berhubung
angka bererti.
Penilaian a. Guru menguji pemahaman murid dengan menggunakan platform quizizz.com.
(12 minit) https://quizizz.com/admin/quiz/5b471824155e170019da3fb3/bentuk-paiwai-ankga-bererti

36 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


Penutup a. Murid-murid merumus 4 bentuk pembundaran berhubung angka bererti.
(3 minit)

b. Guru memberi kerja rumah kepada murid-murid.


BAHAN BANTU PdPc Internet LCD Tab / HP
NILAI MURNI Kerjasama / Menghormati KEMAHIRAN Tanggungjawb Sosial
INSANIAH
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA-THINK Peta Buih
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, Pemikiran Kritis PENILAIAN PdPc Quizizz.com
REFLEKSI / IMPAK
NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 37


1. GOOGLE FORMS | 2 PLICKERS | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
2 Al-
27 27/7/2018 Jumaat 4:30pm- 5:30pm Matematik 10.1 Kecerunan
khawarizmi

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 10 : KECERUNAN GARIS LURUS

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
10.1 Kecerunan
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
10.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus.
STANDARD PEMBELAJARAN
Pada akhir pdpc murid dapat :
KRITERIA KEJAYAAN
1. Mencari nilai kecerunan melalui pasangan titik yang diberi

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Pelajar akan disoal semula rumus untuk mencari kecerunan garis lurus.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 minit)


PEMULA
ENGAGE

1. Pelajar akan diberi soalan untuk mencari kecerunan garis lurus melalui pasangan titik yang diberi

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

(50 minit)

https://www.plickers.com/

38 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


semua murid menjawab soalan kuiz tentang kecerunan garis lurus.
https://quizizz.com/admin/quiz/58f25e756fdfb21100fbef87/kecerunan-garis-lurus

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Internet laptop

NILAI MURNI Berusaha

MOD PEMBELAJARAN kerjasama

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 komunikasi

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 39


1. Qr Code | 2. Video | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
31 4/9/2018 ISNIN 1:50am-2:50am TINGKATAN 1 1 RK 3 BAB 13: TEOREM PYTHAGORAS

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
13.1 Teorem Pythagoras
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN
13.1.1 Mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segi tiga bersudut tegak.
STANDARD PEMBELAJARAN

Di akhir PdPc, murid dapat :


KRITERIA KEJAYAAN
i) mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segi tiga bersudut tegak.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

Guru mengajukan soalan berkaitan tentang saiz skrin monitor sebuah komputer sebagai 19 inci, 21 inci
atau 24 inci dan sebagainya. Saiz ini diukur mengikut panjang pepenjuru monitor itu.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN Apakah hubungan saiz ini dengan panjang dan lebar skrin monitor?
(5 minit)
Guru meminta pelajar memberikan pendapat berkaitan permasalahan yang diberikan.
PEMULA
ENGAGE Peranan Guru : Guru memberikan cetusan minda serta membimbing dan membangunkan kemahirn
berfikir murid.
Ciri PdP STEM : Isu/ masalah berkaitan dengan kehidupan sebenar.
1. Murid membentuk kumpulan empat orang. Murid membuka fail Hipotenus.ggb dengan GeoGebra. Paparan
menunjukkan sebuah segi tiga besudut tegak dengan panjang setiap sisi.
2. Murid mengenalpasti dan merekod sisi yang terpanjang.
3. Murid menyeret titik A, B atau C untuk mengubah bentuk segi tiga itu dan ulang penerokaan di langkah 3
4. Murid berbincang dengan guru tentang dapatan yang diperoleh.
http://goo.gl/bnn2mP
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES 5. Guru menayangkan video youtube tentang:
i. apakah hipotenus
(50 minit) ii. ii) ciri-ciri hipotenus
https://www.youtube.com/embed/oG7SSJZGOMY?start=57&end=370

Peranan guru : Guru sebagai fasilitator kepada murid.


Ciri PdP STEM : Melibatkan kerja berpasukan. Murid diberi peluang untuk menyelesaikan masalah.
1. Murid membuat refleksi bersama guru dan guru menambahbaik Pdp. Guru memberikan kerja rumah
PENUTUP (5 minit) kepada pelajar menggunakan Aplikasi Quizizz.
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Komputer, Gadjet, Papan putih

NILAI MURNI Bekerjasama

MOD PEMBELAJARAN Berkumpulan

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Think Pair & Share

Murid menyelesaikan masalah berkaitan kehidupan sebenar.


Murid dilibatkan dengan kerja berpasukan.
REFLEKSI/IMPAK
Murid dapat berkomunikasi dengan jelas menggunakan pelbagai aplikasi yang dipilih.
Murid terlibat dalam penerokaan inkuiri dan penerokaan terbuka.
Penglibatan aktif murid dalam PdP menjadikan penggunaan STEM dalam PdP berkesan dan murid mengap-
NOTA
likasi pemahaman kandungan STEM.

40 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Plickers | 2. Mirroring / youtube | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
ADDITIONAL
14 13/04/2018 ISNIN 8:00am- 9:00am 5S3 PROBABILITY
MATHEMATICS
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA STATISTICS
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Understand and use the concept of probability
STANDARD KANDUNGAN
At the end of the lesson, students able to:
HASIL PEMBELAJARAN
• Determine the probability of an event.
STANDARD PEMBELAJARAN
• Determine the probability of two events.
KRITERIA KEJAYAAN Solve four probability questions correctly.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
3 apples and 7 oranges shows to the students and put in a box.
A question post on the whiteboard as below:
“What is the probability that an orange will take out from the box?”

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 minit)


PEMULA
ENGAGE A. B. C. D.

• Students expect to think and give their answers.


• Teacher introduces this is probability and it will be learn in today lesson.
• Students request to answer the question again after the video.

a. Teacher use Cast Sceen (mirroring) to display the video from the Yes Phone to the Smart TV
Video can get from : https://www.youtube.com/watch?v=usY1oY0bWQ8

Video will teach the students the way to find the probability of an event
b. Based on the video, students have to answer the question posted on the whiteboard.
UTAMA
c. Students request to show their answer (A, B, C or D) by using the pattern pasted on their exercise
PENEROKAAN/
book.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN (Different students have different pattern. One of the pattern is as below.)
MAIN ACTIVITIES

(50 minit)

d. Teacher use the application Plickers to scan the students’ answers.


e. Few related questions ask by teacher to enhance the students’ skill.
f. Formula probability of two events posts by teacher on the whiteboard.
g. Students guides to answer and discuss some questions about the probability of two events in pair.
(Questions are show in power point and display in the Smart TV by Cast Screen)

a. Students request to answer a quiz by using the platform quizizz.com to test their understanding
of today lesson.
https://www.quizizz.com/admin/quiz/5ac3755890ab12001b7fd203

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

b. Play Live and students will give a code to start the quiz.
c. Students have summary today lesson by using I-THINK Maps (Tree Map or Bubble Map).
d. Homework of today lesson given in the FrogVLE. Students have to log in and do their homework.

Kementerian Pendidikan Malaysia 41


BAHAN BANTU PdPc Yes Phone Smart TV
NILAI MURNI Recpect KEMAHIRAN INSIANAH
MOD PEMBELAJARAN Pair Coaching PETA I THINK
Communication / Critical
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPc
Thinking
34 out of 34 students achieved the learning outcomes
REFLEKSI/IMPAK
3 out of 34 students need enrichment activity
NOTA Lesson carries out as planed.

42 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Quizizz.com | 2. QR code, 3. Plickers
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
12 10/4/2018 Selasa 12:10pm-1.10pm Matematik (F2) 2 Ibnu Asakir Pemfaktoran Kuadratik
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Algebra
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.2.2 Memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah.
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pdpc: Murid dapat memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah.
STANDARD PEMBELAJARAN
80% Murid dapat memfaktorkan ungkapan algebra dengan menggunakan faktor sepunya terbesar
KRITERIA KEJAYAAN
(FSTB).
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Guru menguji pengetahuan sedia ada murid dengan memberikan live quizizz.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5
minit) https://quizizz.com/admin/quiz/start_new/5b94ccb33f56630019ba89f9
PEMULA
ENGAGE 2. Murid menjawab dan guru mendapat gambaran sejauh mana pengetahuan murid tentang Faktor
sepunya terbesar (FSTB)
1. Murid diminta melihat video daripada youtube dengan mengimbas QR code di bawah :
Kumpulan 1 dan 2

UTAMA
PENEROKAAN/ Kumpulan 3 dan 4
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

(50 minit) 2. Murid dibahagikan beberapa kumpulan, setiap kumpulan dibekalkan dengan soalan.
3. Murid diminta menjawab soalan tersebut dan jawapan hendaklah
4. Secara 3 Stray 1 Stay Kumpulan akan bergerak untuk mempelajari kesemua hasil pembelajaran (20
minit)
5. Guru membuat penambahbaikan daripada aktiviti yang dijalankan.
1. Guru membuat penilaian dengan menggunakan Plickers.

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

2. Guru mencetak score untuk membuat analisis.


3. Guru membuat kesimpulan dan rumusan.
Kad Plickers, LCD, Komputer dan HP
BAHAN BANTU PdPc
Yes daripada Panitia Matematik

NILAI MURNI Bekerjasama KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab

MOD PEMBELAJARAN Kerja berkumpulan PETA I - THINK Tiada


Komunasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Plickers
Pemikiran Kritis
12/17 orang murid dapat memfaktor sekurang-kurangnya dua ungkapan algebra yang diberi.
REFLEKSI/IMPAK
4/17 orang murid akan diberi kelas klinikal
NOTA Pdpc berjalan lancar.

Kementerian Pendidikan Malaysia 43


1. (google classroom) | 2. (EdPuzzle) | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
9 26/2/2018 ISNIN 8:10am-9:10am MATEMATIK 4 SAINS 6.2 Mod dan Min.
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA STATISTIK
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Memahami dan menggunakan konsep mod dan min bagi data yang terkumpul.
STANDARD KANDUNGAN
Di akhir pengajaran pelajar akan mampu untuk :
HASIL PEMBELAJARAN i. Menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan terkumpul.
STANDARD PEMBELAJARAN ii. Mengira nilai titik tengah sesuatu kelas.
iii. Mengira min daripada jadual kekerapan data terkumpul.
KRITERIA KEJAYAAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) Kelas dimulakan dengan guru memberikan penerangan awal serta gambaran mengenai sub topik yang
PEMULA akan diajar.
ENGAGE
DEFINISI MOD DAN MIN
https://www.youtube.com/embed/SGTz4iTF7fg?start=19&end=120

https://www.youtube.com/embed/SGTz4iTF7fg?start=450&end=596

AKTIVITI 1
Definsi mod dan min Aktiviti melengkapkan Peta Pokok

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN AKTIVITI 2
MAIN ACTIVITIES

(50 minit)

1. Pelajar diminta untuk membentuk kumpulan yang terdiri daripada 4 orang.


2. Guru mengagihkan bahan ransangan kepada setiap kumpulan.Contoh bahan rangsangan seperti di bawah

3. Mereka diarahkan untuk mencari kekerapan dan melengkapkan jadual kekerapan.


4. Nyatakan nilai kelas mod dan kira nilai min bagi setiap data terkumpul
5. Membuat pantauan di setiap kumpulan pelajar agar mereka tidak beralih tumpuan
6. Pelajar di arah untuk menerangkan hasil dapatan mereka secara gallery walk

44 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan kuiz
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8b7d65db648b0019d7f9e3/statistik

PENUTUP (5 minit) b. Semua pelajar membuat latihan kendiri berkaitan tajuk yang dipelajari
PLENARY
PENILAIAN c. Pelajar boleh melayari url berikut untuk kefahaman yang lebih mendalam mngenai min dan mod

https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=Awr9Iksaj4tbpI4A.KtXNyoA;_ylu=X3oDMTB0NjZjZz
ZhBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=TOPIK+STATISTIK+TINGKATAN+4&fr2=piv-
web&fr=mcafee#id=2&vid=629bcbfe037a89d60928c4c621951ea5&action=view

Video/ Gambar / Kuiz LCD HP/Laptop


BAHAN BANTU PdPc
Online
NILAI MURNI Ketabahan/kerajinan KEMAHIRAN INSANIAH Membantu insan lemah
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA ITHINK Peta Pokok
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PDPC Quizzizz.com
Pemikiran Analitik
12 / 17dari murid menguasai hasil pembelajaran.
12 / 17dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
12 / 17dari murid diberi aktiviti pengukuhan
5 / 17 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 45


1. Google Classroom | 2. Mirroring | 3. Decision Roulette4. Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
31 29/8/2018 RABU 11:00am - 12.00pm MATEMATIK FORM 1 KWZ TEOREM PYTHAGORAS
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 13. Teorem Pythagoras
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
13.1 Teorem Pythagoras
STANDARD KANDUNGAN
13.1.1 Mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segi tiga bersudut tegak.
13.1.2 Menentukan hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak. Seterusnya menerangkan Teorem
HASIL PEMBELAJARAN Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut.
STANDARD PEMBELAJARAN
13.1.3 Menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi
i. sebuah segi tiga bersudut tegak.

1. Murid dapat menerangkan maksud hipotenus dengan betul.


2. Murid dapat menunjukkan hipotenus pada sebuah segi tiga.
KRITERIA KEJAYAAN
3. Murid dapat menjelaskan Teorem Pythagoras dengan betul.
4. Murid dapat menentukan sisi yang tidak diketahui pada sebuah segitiga.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


1. Buat 5 kumpulan murid. Setiap kumpulan diberikan sebuah layang-layang. Guru memberi soalan ransangan.
“Bolehkah kita mengetahui tinggi tegak layang-layang?”
“Bagaimana cara untuk mengukur ketinggian layang-layang tanpa menggunakan alat pengukur?”

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5


minit)
PEMULA
ENGAGE

1. Guru perkenalkan nama sisi bagi segi tiga. Dengan membuat rujukan di buku teks, murid mencari maksud
hipotenus.
Menggunakan aplikasi Decision Roulette, guru memilih giliran murid untuk menerangkan maksud
hipotenus. Paparan di LCD secara mirroring dengan HP Yes guru.
UTAMA 2. Setiap kumpulan murid perlu mencari hubungan antara sisi segi tiga menggunakan ukuran kuasa dua bagi
PENEROKAAN/ setiap sisi. Guru mengedarkan lembaran yang mempunyai beberapa rajah segi tiga bersudut tegak. Latihan
PENERANGAN ini menggunakan aktiviti Table Talkers
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES (Aktiviti PAK21)

(50 minit) Setiap kumpulan diminta membuat rumusan berkaitan hubungan setiap sisi.
3. Murid dibimbing untuk membuat perkaitan aktiviti 2 dengan Teorem Pythagoras. Seterusnya, guru meminta
murid menerangkan Teorem Pythagoras menggunakan ayat sendiri.
4. Menggunakan aktiviti Stesen Berputar, murid mengira sisi segi tiga yang belum diketahui menggunakan
Teorem Pythagoras.
PENUTUP (5 minit)
1. Guru menggunakan aktiviti Quizizz untuk membuat penutup dan sesi penilaian pdpc pada hari ini.
PLENARY
Quizizz Code : 868895
PENILAIAN
LCD, anycast, HP yes, Lemba-
BAHAN BANTU PdPc
ran latihan, Magic Colour

NILAI MURNI Bekerjasama

MOD PEMBELAJARAN Aktiviti kumpulan

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Merumus

Murid dapat menyebutkan hubungan sisi segi tiga sebagaimana yang diungkapkan dalam Teorem Pythagoras.
REFLEKSI/IMPAK
Namun, guru perlu banyakkan soalan ransangan.
Aktiviti ini merupakan satu cara untuk menggalakkan murid berfikir dan berbincang sesama mereka selain
NOTA
daripada menjadi platform untuk ketepatan pengukuran murid.

46 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Teknik Mirorring, 2. Penggunaan Digital Ink, 3. Penggunaan Google Classroom, 4. Penggunaaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
28 31/7/2018 Rabu 12:30pm-1:30pm Matematik 2 Perdana Graf Fungsi
BIDANG PEMBELAJARAN PERKAITAN DAN ALGEBRA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Menerangkan maksud fungsi
Selepas belajar tajuk ini murid akan boleh,
HASIL PEMBELAJARAN
8.1 Meneranud fungsi
KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan tiga soalan berkaitan fungsi
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari dengan menayangkan satu
video pengenalan fungsi.
(Guru menggunakan teknik mirorring telefon bimbit nya untuk menayangkan video tersebut).
Video boleh didapati dari

http://gg.gg/bqqow
b. Dengan menggunakan platform quizizz.com semua murid menjawab kuiz kilat tentang graf fungsi.
https://quizizz.com/admin/quiz/5b6112c3af1a7a0019e65cbf/bab-8-graf-fungsi

SET INDUKSI/
PENGLIBATAN (6 minit)
PEMULA
ENGAGE

Play live .. Beri kod pada murid-murid.

Kementerian Pendidikan Malaysia 47


a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD .

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN Dengan menggunakan digital ink menunjukkan objektif pembelajaran .
MAIN ACTIVITIES
b. Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan ( Kumpulan Keluarga) [ 10 minit ]
(40 minit)
Scan Qrcode diatas. Dan menonton Video yang dipaparkan.

c. Secara 3 Stray 1 Stay Kumuan akan bergerak untuk mempelajari kesemua hasil pembelajaran (20 minit) Guru
merakam semua keputusan yang betul dan semua keputusan yang salah menggunakan tablet nya.
d. Guru menggunakan teknik digital ink untuk membincangkan semua masalah yang betul dijawab dan semua
masalah yang salah dijawab untuk mengukuhkan kefahaman murid.

a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com yang di jadikan kerja rumah
PENUTUP ( 5 minit )
PLENARY Analisis Item akan digunakan untuk pembelajaran seterusnya
PENILAIAN
b. Semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang telah dipelajari
Internet , HP YES
BAHAN BANTU PdPc Tab / HP
(Meminjam HP Yes dari ahli Panitia)

NILAI MURNI Kasih Sayang, menghormati Tanggungjawab Sosial

MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan Peta pokok

KEMAHIRAN BERFIKIR Komunasi


Quizzizz.com
ABAD 21 Pemikiran Kritis

20 dari 35 murid menguasai hasil pembelajaran.


35 dari 35 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
5 dari 35 murid diberi aktiviti pengukuhan
35 dari 35 murid mengambil bahagian aktif semasa PdP

NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

48 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Digital Ink, 2. Penggunaan Plickers, 3. Penggunaan Google Classroom
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
30 28/8/2018 Selasa 7:00-8:00am Matematik 2 Amanah Koordinat
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Perkaitan dan Algebra
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Titik Tengah Dalam Sistem Koordinat Cartes
STANDARD KANDUNGAN

Selepas belajar tajuk ini, murid akan boleh:

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan maksud titik tengah antara dua titik pada satah Cartes.
STANDARD PEMBELAJARAN 2. Menentukan koordinat titik tengah antara dua titik pada satah Cartes.
3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Cartes.

KRITERIA KEJAYAAN Menjawab 5 soalan berkaitan titik tengah antara dua titik pada satah Cartes.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 minit) a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video penerangan
PEMULA berkaitan titik tengah menggunakan teknik mirroring.
ENGAGE Video boleh didapati daripada Google Classroom (2 Amanah)
a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Digital Ink guru
menunjukkan standard pembelajaran.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

b. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.


i. 3 kumpulan menentukan titik tengah berdasarkan grid pada satah Cartes.
ii. 3 kumpulan menentukan titik tengah menggunakan rumus.
c. Guru menggunakan teknik digital ink untuk membincangkan soalan yang telah diselesaikan oleh
murid secara berkumpulan sebelum ini.
Guru membincangkan adakah kedua-dua kaedah di atas mempunyai nilai jawapan yang sama.
a. Guru menguji kefahaman murid dengan menjalankan kuiz ringkas menggunakan aplikasi quiziizz.
com
http://gg.gg/TTMATF2
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

b. Sebagai pengukuhan, guru memberikan kerja rumah melalui Google Classroom.


BAHAN BANTU PdPc Internet, HP YES Laptop, Tablet
NILAI MURNI Kerjasama, bertolak ansur Tanggungjawab Sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan
Komunikasi,
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Kuiz
Pemikiran kreatif & kritis
---- /32 orang murid menguasai standard pembelajaran.
…. /32 orang murid dapat menyelesaikan tugasan yang diberi.
REFLEKSI/IMPAK
…. /32 orang murid diberi aktiviti pengukuhan.
….. /32orang murid melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan.
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.

Kementerian Pendidikan Malaysia 49


1. Penggunaan Teknik Mirorring | 2. Penggunaan Digital Ink | 3. Penggunaan Google Classroom | 4.Penggunaaan
Quizizz.com
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
25 18/7/2018 Rabu 8:20am–9:20am Matematik 4 UTM Kebarangkalian
BIDANG PEMBELAJARAN KEBARANGKALIAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian suatu peristiwa untuk menyelesaikan masalah.
HASIL PEMBELAJARAN Selepas belajar tajuk ini murid akan boleh,
i. Menentukan nisbah bilangan kali berlakunya sesuatu peristiwa kepada bilangan percubaan
ii. Mengira kebarangkalian suatu peristiwa daripada bilangan cubaan yang cukup besar.

KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan tiga soalan berkaitan kebarangkalian suatu peristiwa.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PDPc ) ABAD KE 21

a. Guru mencungkil pengetahuan lepas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari dengan menayangkan
SET video pengenalan kebarangkalian.
INDUKSI/PENGLIBATAN (Guru menggunakan teknik mirroring telefon bimbit untuk menayangkan video tersebut)
10 MINIT
PEMULA ENGAGE

Visit http://www.mathantics.com for more Free math videos and additional subscription
Dengan menggunakan platform quizziz.com semua murid menjawab kuiz kilat tentang pengenalan
kebarangkalian
https://quizizz.com/admin/quiz/5b4eadb998d5050019e2845e/kebarangkalian

Play live – beri kod pada murid.


a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan digital ink menunjukkan
UTAMA
PENEROKAAN / objektif pembelajaran. Guru menggunakan peta alir untuk menjelaskan apa yang telah dipelajari dan yang
PENERANGAN/ akan dipelajari.
PENGEMBANGAN MAIN
ACTIVITY
(45 minit)

b. Pelajar dalam 5 kumpulan (Kumpulan Kooperatif) (15 minit) melaksanakan aktiviti:


i. Meneroka konsep kebarangkalian (bahan: sebiji dadu)
• Para pelajar melaksanakan aktiviti berpandukan langkah-langkah.
• Mendapat nombor 6 ialah kesudah yang Berjaya dalam lambungan sebiji dadu dan merekodkan
keputusan, seterusnya melengkapkan jadual.

50 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


ii. Setiap kumpulan membentangkan hasil aktiviti; kebarangkalian mendapat nombor 6 daripada 20 kali
percubaan, 30 kali percubaan, 50 kali percubaan dan 100 kali percubaan.
iii. Pelajar-pelajar menemui nisbah (B/T) merupakan kebarangkalian mendapat nombor 6 daripada bilan-
gan percubaan.
Kebarangkalian Peristiwa E, P(E) = Bilangan kesudahan yang Berjaya/Bilangan

Percubaan

a. Guru menguji kefahaman pelajar dengan menggunakan quizzizz.com yang dijadikan kerja rumah.
PENUTUP (5 minit)
PLENARY Analisis item daripada soalan kuiz akan digunakan untuk merancang pembelajaran seterusnya.
PENILAIAN
b. Semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang telah dipelajari.

Internet, HP Yes LCD


Bahan Bantu PDPc Tab/HP
(Meminjam HP Yes dari ahli
Panitia)

Nilai Murni Kasih Sayang Nilai Insaniah Tanggungjawab Sosial

Mod Pembelajaran Kerja Kumpulan Peta I-Think Peta Alir

Kemahiran Berfikir Komunikasi


Penilaian PDPc quizzizz.com
Abad Ke 21 Pemikiran Kritis
18 dari 18 murid menguasai hasil pembelajaran
18 dari 18 murid selesai membuat tugasan yang diberi
Refleksi/Impak
2 dari 18 murid diberi latihan pengukuhan
18 dari 18 murid mengambil bahagian yang aktif semasa PdPc
Nota
PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.

Kementerian Pendidikan Malaysia 51


1. Ed puzzle.com | 2. Penggunaan Quizizz.com | 3. Plickers
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

31 30/8/18 KHAMIS 10:20am- 11:20am MATEMATIK 4V BAHAGI HINGGGA 1 000

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Nombor dan Operasi ( Bahagi hingga 100 000)
Di akhir pembelajaran murid dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit, menggunakan pelbagai
STANDARD KANDUNGAN strategi pengiraan
5.1 Pembahagian 2 nombor
HASIL PEMBELAJARAN 5.1 (i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit, dua digit, 10, 100 dan
STANDARD PEMBELAJARAN 1 000
KRITERIA KEJAYAAN Murid boleh membahagi nombor yang di beri hingga 100 000 dengan nombor satu digit.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

i. Guru sediakan dua bekas dan 50 guli


ii. Murid masukkan sebiji guli ke dalam bekas A dan bekas B. Ulangi sehingga semua guli habis

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 minit)


PEMULA
ENGAGE

iii. Bersoal jawab untuk menyatakan konsep bahagi.

i. Minta murid membina petak sifir.


ii. Menggunakan petak sifir membimbing murid membahagi sebarang nombor dengan nombor
satu digit.Penyelesaian dilakukan
dengan bentuk lazim

Contoh :54 250 ÷ 5

iii. Ulangi aktiviti ini dengan beberapa soalan lain


iv. Murid ditayangkan dengan satu video klip yang menunjukkan cara bahagi dengan cara kedua
https://edpuzzle.com/classes/5b8ba2ef982b6740d393c48f

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

(50 minit)
v. Ulangi aktiviti ini dengan beberapa soalan lain
vi. Dengan menggunakan platform quizizz.com semua murid menjawab kuiz bahagi.
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8b9964dd316d00196b5acc/startV

52 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


i. Guru menguji pemahaman murid dengan menggunakan PLICKERS
ii. Perbincangan jawapan murid

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Internet, hp Yes LAPTOP LCD

NILAI MURNI JUJUR EMK TEKNOLGI PENDIDIKAN

MOD PEMBELAJARAN KERJA KUMPULAN KBAT

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 KALOBORASASI PENILAIAN PDPC QUIZZIZZ.COM /PLICKERS

20 / 24 murid telah menguasai kemahirana bahagi.


REFLEKSI/IMPAK
18/ 27 murid dapat menjawab 5 soalan dengan betul

NOTA PdPC dapat dijalankan seperti yang dirancangkan

Kementerian Pendidikan Malaysia 53


1. Teknik Mirorring | 2. Edpuzzle.com | 3. Plickers.com | 4. Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

27 24/7/2018 Selasa 8.00am–9:00am Matematik 2B Bab7: Koordinat


BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 7.1 JARAK DALAM SISTEM KOORDINAT CARTES
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/ 7.12 Menerbitkan rumus jarak antara dua titik pada satah Cartes 7.13 Menentukan jarak antara dua titik
STANDARD pada satah Cartes
KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
1. Menggunakan teorem Pythagoras untuk menerbitkan rumus jarak antara dua titik pada satah Cartes.
STANDARD
2. Menentukan jarak antara dua titik pada satah Cartes menggunakan rumus jarak.
PEMBELAJARAN
KRITERIA KEJAYAAN Menentukan jarak di antara pasangan titik.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/
PENGLIBATAN ( 5 minit)
PEMULA
ENGAGE

Murid imbas kembali tajuk Teorem Pythagoras. Guru menggunakan teknik mirorring telefon bimbit untuk
menayangkan video pengenalan Teorem Pythagoras.
Video boleh didapati dari https://edpuzzle.com/media/5a9b6d2ee10bbf40d1b767df
Murid menjawab soalan dari video menggunakan kad Plickers.com.
Guru menggunakan peta pokok secara digital untuk menjelaskan apakah yang telah dipelajari dan yang
akan dipelajari.
a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD.
(Scan QR Code untuk mendapatkan bahan)
UTAMA PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN MAIN
ACTIVITIES (50 minit)
b. Murid duduk secara berpasangan. Murid menentukan kedudukan dengan menggabungkan jarak mengufuk
dan jarak mencancang.
1. Murid melengkapkan lembaran kerja yang dicetak oleh guru menggunakan QR Code di bawah:

2. Guru menggunakan teknik digital ink untuk menerangkan perwakilan segi tiga bersudut tegak dalam
menentukan jarak di antara dua titik pada satah Cartes.
3. Seterusnya, guru memancarkan soalan untuk murid menentukan jarak di antara dua titik. Murid
dikehendakki menerbitkan rumus jarak berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Soalan perbincangan : Apakah perkaitan jarak dengan rumus Teorem Pythagoras?

4. Guru merakam semua keputusan menggunakan tablet dan memaparkan jawapan untuk dibincangkan
bersama murid-murid.

54 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


PENUTUP 1. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com sebagai kerja rumah.
http://gg.gg/bqum1
PLENARY PENILAIAN (5minit)

2. Pemenang kuiz akan diumumkan pada kelas akan datang.

BAHAN BANTU PdPc Internet dari HP YES LCD Tablet


NILAI MURNI Bekerjasama KEMAHIRAN INSANIAH Belajar untuk kehidupan
MOD PEMBELAJARAN Berkumpulan PETA I - THINK Peta pokok
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD
Kemahiran hidup PENILAIAN PdPC Plickers.com, Quizzizz.com
21
Objektif pembelajaran 100% dicapai.
REFLEKSI/IMPAK Semua murid boleh mengaitkan
penggunaan Teorem Pythagoras untuk
mencari jarak pada satah Cartes.
Semua murid telah melengkapkan
NOTA lembaran kerja dan menyiapkan tugasan
yang diberikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia 55


1. Google Classroom | 2. Digital Inking & Mirroring | 3. Plickers

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
12 30/03/2018 Jumaat 9:00am-10.00am Matematik Tambahan 5 Amanah Pengamiran
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Komponen Kalkulus - Pengamiran
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Memahami dan menggunakan konsep kamiran tentu.
STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mencari isipadu janaan apabila sesuatu rantau yang dibatasi oleh suatu lengkung dikisarkan
sepenuhnya pada:
HASIL PEMBELAJARAN (a) paksi-x (b) paksi-y
STANDARD PEMBELAJARAN
Sebagai had bagi hasil tambah isipadu.

1.2 Menentukan isipadu janaan dengan menggunakan rumus.


KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyelesaikan 2 soalan yang diberi.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Tonton video klip penghasilan botol, pasu, bekas kaca. (Youtube & Mirroring)
https://www.youtube.com/watch?v=ed7XJeXl3b4

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5


minit)
PEMULA
ENGAGE Sesi Soal Jawab:

Bagaimana isipadu botol yang bukan berbentuk geometri dapat ditentukan.?


(Murid memberi respon di wall Frog Classroom atau Google Classroom)

1. Objektif pembelajaran dan konsep isipadu janaan diperkenalkan dengan menggunakan buku teks
digital. (Digital Inking & Mirroring)
2. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan satu HP Yes. Murid dikehendaki
mengimbas kod QR yang diletakkan di setiap stesen untuk melihat contoh menentukan isipadu janaan
dengan kaedah pengamiran.

Stesen 1 Stesen 2
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
( 40 minit)
Stesen 3 Stesen 4

1. Secara ‘3 stray 1 stay’, murid bergerak dari stesen ke stesen untuk mengkaji semua contoh.
1. Ujian formatif (3 soalan) dijalankan dengan menggunakan Plickers.
PENUTUP ( 15 minit )
PLENARY 2. Kesilapan umum murid dibincangkan berdasarkan analisis item di bahagian Scoresheet.
PENILAIAN
3. Murid menyelesaikan tugasan yang diberi melalui Google Classroom.

BAHAN BANTU PdPc HP Yes, Kad Plickers, Projektor LCD

Kemahiran
NILAI MURNI Bekerjasama KEMAHIRAN INSANIAH
komunikasi

MOD PEMBELAJARAN Kerja berkumpulan PETA I-THINK Carta pokok

Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Plickers
Pemikiran Kritis
____ / 20 murid menguasai hasil pembelajaran.
REFLEKSI/IMPAK ____ / 20 murid menyelesaikan tugasan yang diberi.
____ / 20 murid mengambil bahagian dengan aktif dalam Pdpc.
NOTA PdPc berjalan lancar seperti yang dirancang.

56 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom | 2. Quizizz.com | 3. QR Code

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
M28 31/7/2018 SELASA 10:30am–11:30am MATEMATIK 2 STALION SUKATAN DAN GEOMETRI
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA BENTUK GEOMETRI TIGA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Bentangan Bentuk Tiga Dimensi
STANDARD KANDUNGAN

Pada akhir pdpc, murid akan dapat membanding, membeza dan mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi
HASIL PEMBELAJARAN
termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat geometri prisma,
STANDARD PEMBELAJARAN
piramid, silinder, kon dan sfera.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menjawab soalan penilaian yang diberi dengan sekurang-kurangnya 80% tepat.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Guru memperkenalkan konsep bentangan bentuk tiga dimensi dengan menunjukkan beberapa bongkah
geometri dari bahan terpakai seperti kotak tisu, kotak minuman besar dan tissue roll yang sudah habis.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5
minit) 2. Kotak tisu itu dibuka dan dibentangkan. Tissue roll juga digunting dan bentangannya diperlihatkan
PEMULA kepada pelajar.
ENGAGE
3. Guru mengedarkan bentangan itu kepada setiap pelajar secara bergilir-gilir agar pelajar dapat melihat
sendiri bagaimana bentangan itu dibuka.
1. Guru menerangkan bentangan setiap bentuk tiga dimensi termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan
sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat geometri prisma, piramid, silinder, kon dan sfera dengan
menggunakan video dalam youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=HiZuAYXDrn0
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) https://www.youtube.com/watch?v=4mvJEn5Kst4

1. Guru meminta pelajar mengimbas QR Code berikut untuk menjawab penilaian dalam quizziz.com

PENUTUP (5 minit) 2. Pelajar yang mendapat markah tertinggi akan diberikan hadiah sebagai ganjaran.
PLENARY 3. Seterusnya, guru menyimpulkan pdpc pada hari ini dan memberi tugasan kepada pelajar dalam Google
PENILAIAN
Classroom sebagai kerja rumah. Laman untuk ke Google Classroom bagi kelas 2 STALION boleh diakses
melalui imbasan QR Code berikut :

BAHAN BANTU PdPc LCD Projector, laptop, telefon pintar, kotak tisu dan bekas tisu roll
NILAI MURNI Keyakinan
MOD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Mengaplikasi dan menganalasis
REFLEKSI/IMPAK

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 57


1. MirrorOp | 2. Xodo QR- Code | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
25 18/7/2018 RABU 11:00am-12:00pm Matematik 4D Penaakulan Matematik

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Penaakulan Matematik

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
1. Memahami konsep implikasi.
STANDARD KANDUNGAN
i. Mengenal pasti antejadian dan akibat bagi suatu implikasi “jika p, maka q”.
ii. Menulis dua implikasi apabila diberi pernyataan yang menggunakan “jika dan hanya jika”.
HASIL PEMBELAJARAN iii. Membina pernyataan matematik dalam bentuk implikasi: a) Jika p, maka q, b) p jika dan hanya jika
CSTANDARD PEMBELAJARAN q.
iv. Menentukan akas bagi satu implikasi yang diberi.
v. Menentukan sama ada akas bagi satu implikasi benar atau palsu
KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan 8 dari 10 soalan yang diberi.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Menayangkan video berkaitan “implikasi” dengan membuat scan Qrcode dibawah
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5
minit)
PEMULA
ENGAGE
http://gg.gg/blv8i
1. Dengan penerangan video tadi, tunjukkan satu mind map yang ringkas untuk memudahkan pelajar
UTAMA memahami pdpc yang akan disampaikan.
PENEROKAAN/
PENERANGAN 2. Penggunaan Apps “Xodo” buku teks Matematik tingkatan 4 dalam subtopik “implikasi”
PENGEMBANGAN 3. Penerangan Implikasi dengan menggunakan contoh aktiviti harian.
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) 4. Bahagikan setiap kumpulan dalam 4 orang untuk memainkan aktiviti “Tarsia” - bertajuk Implikasi.
(Kumpulan yang paling cepat siap dan betul semua percantuman Tarsia akan dibagi hadiah kumpulan.
Penaakulan-matematik-implikasi
PENUTUP (5 minit) http://gg.gg/implikasi
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Telefon bimbit, LCD, Handout Tarsia LCD Handout Tarsia

NILAI MURNI Kerjasama

MOD PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Kemahiran Berfikir


REFLEKSI/IMPAK Pelajar dapat menyelesaikan masalah berkaitan “implikasi”.
NOTA

58 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1.Penggunaan Teknik Mirroring | 2.Penggunaan Digital Ink | 3.Penggunaan Google Classroom | 4.Penggunaaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
27 6/8/2018 ISNIN 12:00pm–1:00pm MATEMATIK 2 BERSIH LAJU DAN PECUTAN

BIDANG PEMBELAJARAN PERKAITAN DAN ALGEBRA

STANDARD KANDUNGAN 9.1 Laju

i. Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa.
ii. Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
STANDARD PEMBELAJARAN
iii. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit.
iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.

KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan 3 soalan yang melibatkan laju.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari dengan
menayangkan satu video pengenalan laju.

(Guru menggunakan teknik mirorring telefon bimbit nya untuk menayangkan video tersebut).
Video boleh didapati dari https://edpuzzle.com/assignments/5b4c275dff9af340ed79873d/watch

b. Dengan menggunakan platform quizizz.com semua murid menjawab kuiz kilat tentang laju.
https://quizizz.com/admin/quiz/5b4c28eeec01c40010943dfc/startV4

SET INDUKSI/ PENGLI-


BATAN (6 minit)
PEMULA
ENGAGE

Play live .. Beri kod pada murid-murid.

Kementerian Pendidikan Malaysia 59


a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD .
Dengan menggunakan digital ink menunjukkan objektif pembelajaran . Guru juga menggunakan peta
bulatan secara digital untuk menjelaskan apakah yang telah dipelajari dan yang akan akan dipelajari.

LAJU

b. Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan ( Kumpulan Keluarga) [ 10 minit ]


i. Dua kumpulan akan meneroka perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam
ii. Dua kumpulan akan meneroka pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata
iii. Dua kumpulan akan meneroka penukaran unit
Stesten Laju Seragam & Laju Tak Seragam ( 2 kumpulan)
UTAMA i. Menonton Video laju seragam dan laju tak seragam video 1
PENEROKAAN/ ii. Bertukar-tukar soalan untuk menguji kefahaman
PENERANGAN iii. Setelah menoton video diberi satu persoalan.
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

( 40 minit) Kump 1 : Scan QR code diatas dan menonton Video yang dipaparkan.
Stesten Pengiraan Laju & Laju Purata ( 2 kumpulan)
i. Menonton Video pengiraan laju video 2
ii. Bertukar-tukar soalan untuk menguji kefahaman
iii. Setelah menoton video diberi satu persoalan.

Kump 1 : Scan QR code diatas dan menonton Video yang dipaparkan.


Stesten Penukaran Unit ( 2 kumpulan)
i. Menonton Video penukaran unit video 3
ii. Bertukar-tukar soalan untuk menguji kefahaman
iii. Setelah menoton video diberi satu persoalan.

Kump 1 : Scan QR code diatas dan menonton Video yang dipaparkan.

d. Secara 3 Stray 1 Stay Kumuan akan bergerak untuk mempelajari kesemua hasil pembelajaran (20 minit)
i. Guru merakam semua keputusan yang betul dan semua keputusan yang salah menggunkan
tablet nya.Guru menggunakan teknik digital ink untuk membincangkan semua masalah yang
betul dijawab dan semua masalah yang salah dijawab untuk mengukuhkan kefahaman murid.
b. Guru membincangkan ada kah soalan kumpulan 3 ,4 ,5 6 boleh diselesaikan menggunakan kaedah
yang telah ditunjukkan. Adakah masalah kumpulan 3 dan 4 boleh diselesaikan menggunakan kaedah
menggunakan rumus dan sebaliknya.

PENUTUP (5 minit) a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com yang di jadikan kerja rumah
PLENARY b. Analisis Item akan digunakan untuk pembelajaran seterusnya
PENILAIAN c. Semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang telah dipelajari
Internet , HP YES
BAHAN BANTU PdPc LCD Tab / HP
( Meminjam HP Yes dari ahli Panitia)
NILAI MURNI Kasih Sayang, menghormati KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab Sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta Bulatan
Komunasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizzizz.com
Pemikiran Kritis
25 dari 36 murid menguasai hasil pembelajaran.
35 dari 36 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
5 dari 36 murid diberi aktiviti pengukuhan
35 dari 36 murid mengambil bahagian aktif semasa PdP
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

60 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. QR Code | 2. ed.puzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
13 KHAMIS 7:45am-8:45am MATEMATIK 2 CEMERLANG BENTUK 3 DIMENSI

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SUKATAN DAN GEOMETRI

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ BENTUK TIGA DIMENSI


STANDARD KANDUNGAN Murid dapat mengenalpasti bentuk Tiga Dimensi berdasarkan ciri-cirinya.
HASIL PEMBELAJARAN
7.1.1 , 7.1.2
STANDARD PEMBELAJARAN
1. MURID BOLEH MENGHURAIKAN BENTUK TIGA DIMENSI BERDASARKAN HURAIAN CIRI-CIRINYA DENGAN
TERPERINCI MENGUNAKAN MENONTON VIDEO.
KRITERIA KEJAYAAN 2. MURID MEMBANDING BEZA CIRI-CIRI BENTUK 3 DIMENSI MENGGUNAKAN PETA POKOK.
3. MURID MENGUASAI BENTUK ASAS TIGA DIMENSI DENGAN MEMBINA OBJEK .
4. MURID BOLEH MENJAWAB SOALAN TEKA TEKI 3 DIMENSI DENGAN BETUL DENGAN MENGGUNAKAN QUIZZIZ.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Sarapan Pagi

• Guru bersoal jawab dengan murid.


“ Adakah kamu membawa bekal makanan dan air ke sekolah?’
• Guru menunjukkan video youtube dengan membuat imbasan barcode yang dipaparkan.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 https://www.youtube.com/watch?v=4cHzXFWQxJM
minit)
PEMULA
ENGAGE

• Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan paparan video tersebut.


“ Apakah nama bentuk bekas yang mengisi makanan itu?’
“ Apakah nama bentuk bekas yang mengisi air itu?”
• Guru mengaitkan dengan standard pembelajaran pada hari ini.
Aktiviti 1 : Kenali Aku.
• Guru meminta murid menyatakan bentuk-bentuk Tiga Dimensi.
• Murid memberi dapatan mereka dengan menyebut nama bentuk-bentuk 3 dimensi.
• Guru meminta murid mengimbas barcode yang dipaparkam di skrin dan juga menonton video Kenali
Bentuk Tiga Dimensi.
https://www.youtube.com/watch?v=XjUn--lqqCE

Aktiviti 2 : Banding Beza Sifatku.


Guru meminta dalam kumpulan membincangkan ciri-ciri bentuk Tiga Dimensi.
Murid diminta menulis di dalam peta I-think iaitu peta pokok yang telah disediakan.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

Murid boleh mengimbas barcode yang diberikan oleh guru untuk mencari matlumat
https://www.youtube.com/watch?v=oIk6Znis6Gk

Setiap Ketua kumpulan keluar ke hadapan untuk membentangkan hasil jawapan mereka.
Aktiviti 3 : Membina Rumah dan kereta Idaman.
• Murid diberikan kepada kumpulan kecil. 1 kumpulan diberikan kepada 3 orang.
• Guru mengedarkan beberapa bentuk Tiga dimensi kepada setiap kumpulan
• Murid diminta membina kereta ataupun rumah daripada bentuk Tiga dimensi mengikut kreativiti
kumpulan masing-masing
• Setiap kumpulan murid dikehendaki melayari link yang dinyatakan dan juga perlu menjawab beberapa
soalan yang terdapat pada e-puzzle.
https://edpuzzle.com/classes/5ac77b3735604540d42e245f
• Setiap kumpulan perlu menunjukkan hasil binaan mereka di hadapan kelas dan perlu mengambil
gambar untuk dimuatnaik dalam frog Vle.

Kementerian Pendidikan Malaysia 61


PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN
Aktiviti: Menguji Minda

• Guru menguji kefahaman murid melalui join.quizizz dengan Game code :911663
https://quizizz.com/admin/reports/5ac7587e690ecf0010c7b426/questions
• Murid menjawab soalan kuiz atas talian dengan dipantau oleh guru.
• Guru merekod tahap penguasaan murid berdasarkan markah yang diperolehi.
• Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk yang akan datang`
telefon pintar/telefon
BAHAN BANTU PdPc Laptop Bentuk 3 Dimensi
Yes
NILAI MURNI Bekerjasama Peta I- Think Peta Pokok
Quizzizz/pembinaan
MOD PEMBELAJARAN Kolaboratif Penilaian PDPC
objek
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
Penggunaan ICT
Murid dapat :
REFLEKSI/IMPAK i. Menceritakan dengan tepat dan betul ciri-ciri bentuk Tiga Dimensi tanpa melihat objek yang sebenar.
ii. Menyatakan perbezaan dan membuat perbandingan ciri-ciri setiap bentuk Tiga Dimensi.
NOTA Murid membina objek daripada bentuk Tiga Dimensi dan dipamerkan di dalam kelas mereka.

62 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan QR Code | 2. Penggunaan Google Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
1 2/1/2018 ISNIN 8:40am-9:40am MATEMATIK 4 INTELEK BENTUK PIAWAI
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Memahami dan menggunakan konsep angka bererti
Selepas belajar tajuk ini, murid akan boleh :
HASIL PEMBELAJARAN i. Membundarkan suatu nombor positif kepada bilangan angka bererti yang diberi apabila nombor itu:
a. lebih besar daripada 1, dan
b. kurang daripada 1.
KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan 16 soalan berkaitan dengan pembundaran suatu nombor positif kepada bilangan angka
bererti yang diberi.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ( PdPc ) ABAD ke 21


a. Dengan menggunakan platform quizizz.com, semua murid menjawab 4 soalan kuiz tentang pembundaran
SET INDUKSI suatu nombor positif kepada bilangan angka bererti yang diberi.
(5 minit)

https://quizizz.com/admin/quiz/5b58547fb2ae140019e8f673/bentuk-piawai-angka-bererti-set-induksi
b. Guru meminta murid-murid menyatakan kemahiran yang akan dipelajari.
c. Guru maklum, di akhir pelajaran, quiz akan diadakan untuk kemahiran yang dipelajari. Juara quiz akan
diberi hadiah.
a. Guru menggunakan peta-buih untuk menjelaskan 4 bentuk pembundaran suatu nombor positif kepada
PERKEMBANGAN bilangan angka bererti yang diberi
(PENEROKAAN &
PENERANGAN)
(30 minit)

b. Murid-murid dibahagiken kepada 4 kumpulan, dengan setiap kumpulan 6 orang ahli.


i. kumpulan 1, menerokan bentuk 1
ii. kumpulan 2, menerokan bentuk 2
iii. kumpulan 3, menerokan bentuk 3
iv. kumpulan 4, menerokan bentuk 4

e. 4 lembaran aktiviti diberikan kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan akan meneroka mengikut bentuk
yang telah dinyatakan.
[ Catatan: Hanya 1 lembaran yang mempunyai QR code - bentuk yang perlu diterokai ]

f. (Jalankan akticviti, secara 3 stay (teroka) dan 3 stray (satu wakil ke setiap kumpulan lain).
g. Yang 3 stay scan QR code dan lihat Geogle Slide tentang cara pembundaran bagi bentuk yang dberikan.
Kumpulan 1 [ bentuk 1 ] Kumpulan 2 [ bentuk 2 ]

Kumpulan 3 [ bentuk 3 ] Kumpulan 4 [ bentuk 4 ]

h. Yang 3 stray akan bergerak ke kumpulan lain untuk teroka bentuk pembundaran yang lain. [ satu orang
ke satu kumpulan yang lain ]
i. Murid-murid kembali ke kumpulan masing-masing, untuk membincangkan semua bentuk pembundaran
dan membuat rumusan akhir.

Penilaian j. Guru sebagai fasilitator, membimbing murid membincangkan semua masalah dan kekeliruan yang
(10 minit) dihadapi. Seterusnya, mengkehendaki murid-murid menyatakan kesimpulan bagi 4 bentuk pembundaran
berhubung angka bererti.
Penilaian a. Guru menguji pemahaman murid dengan menggunakan platform quizizz.com.
(12 minit) https://quizizz.com/admin/quiz/5b471824155e170019da3fb3/bentuk-paiwai-ankga-bererti

Kementerian Pendidikan Malaysia 63


Penutup a. Murid-murid merumus 4 bentuk pembundaran berhubung angka bererti.
(3 minit)

b. Guru memberi kerja rumah kepada murid-murid.


BAHAN BANTU PdPc Internet LCD Tab / HP
NILAI MURNI Kerjasama / Menghormati KEMAHIRAN Tanggungjawb Sosial
INSANIAH
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA-THINK Peta Buih
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, Pemikiran Kritis PENILAIAN PdPc Quizizz.com
REFLEKSI / IMPAK

NOTA

64 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. QR Code | 2. Teknik Mirroring | 3. Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
15 9/4/2018 ISNIN 9:00am-10:00am MATEMATIK 2 ITQAN POLIGON
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA POLIGON SEKATA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Mengenal poligon sekata dan dan sifat-sifatnya
STANDARD KANDUNGAN
Di akhir pembelajaran,
HASIL PEMBELAJARAN 4.1.1. Murid dapat mengenal poligon sekata
STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2. Murid dapat menentukan paksi simetri poligon sekata
4.1.3. Murid membina poligon sekata
KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan tiga soalan berkaitan dengan poligon sekata
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

a. Guru meminta murid berada dalam kumpulan dan menghasilkan beberapa bentuk 2 dimensi
menggunakan lipatan.
b. Guru mengaitkan hasil kerja setiap kumpulan dengan tajuk “Poligon Sekata”
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 c. Guru menggunaksn teknik mirorring telefon bimbitnys untuk menayangkan video jenis poligon.
minit) Video boleh didapati dari
PEMULA
ENGAGE https://www.youtube.com/results?search_query=poligon+jenis

i. Guru menggunakan Buku Teks yang dipancarkan ke LCD (m/s 56-57) untuk menjelaskan sifat
geometri poligon sekata.
ii. Dengan menggunakan digital ink, guru mengajak murid meneroka sifat geometri poligon sekata.
Murid mengenalpasti poligon sekata dan poligon tidak sekata dalam kumpulan berdua. (peta
buih)
iii. Murid dibawa menonton video Sifat Poligon Sekata sambil menjawab soalan yang diajukan oleh
UTAMA guru.
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) video ciri poligon
a. Murid di minta menonton video bagi menentukan Paksi Simetri jenis poligon tertentu.
b. Guru meminta wakil setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan daripada video tersebut. Murid
daripada kumpulan lain boleh mengemukakan soalan. (Hot Seat)
c. Secara 3 stray 1 stay, murid membina poligon sekata. Setiap kumpulan membina jenis poligon sekata yang
berbeza. Murid akan bergerak untuk melihat hasil kerja kesemua kumpulan.

PENUTUP (5 minit) a. Guru menguji kefahaman murid dengan menggunakan Quizzizz.com yang dijadikan kerja rumah.
PLENARY b. Semua pelajar dikehendaki menjawab kesemua soalan yang diberikan.
PENILAIAN https://quizizz.com/admin/quiz/5ac751d7c8ad5c00196f67f2

BAHAN BANTU PdPc Internet, HP YES LCD Handphone


NILAI MURNI Rasional KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA I-THINK Peta Buih
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPc Quizzizz.com
Pemikiran Kritis
22/22 murid menguasai hasil pembelajaran
REFLEKSI/IMPAK 20/22 murid selesai membuat latihan kuiz yang diberi
22/22 mengambil bahagian yang aktif semasa PdP
NOTA PdP berjalan lancar dan mencapai objektif

Kementerian Pendidikan Malaysia 65


1. Penggunaan Teknik Mirorring | 2. Penggunaan Digital Ink | 3. Penggunaan Google Classroom | 4. Penggunaaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
28 31/7/2018 Rabu 12:30pm-1.30pm Matematik 2 Perdana 8.0 Graf Fungsi
BIDANG PEMBELAJARAN PERKAITAN DAN ALGEBRA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Menerangkan maksud fungsi
Selepas belajar tajuk ini murid akan boleh,
HASIL PEMBELAJARAN
8.1 Meneranud fungsi
KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan tiga soalan berkaitan fungsi
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari dengan
menayangkan satu video pengenalan fungsi.

(Guru menggunakan teknik mirorring telefon bimbit nya untuk menayangkan video tersebut).Video
boleh didapati dari

http:// gg.gg/bqtyy
b. Dengan menggunakan platform quizizz.com semua murid menjawab kuiz kilat tentang graf fungsi.
http://gg.gg/bqu2v

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN ( 6


minit)
PEMULA
ENGAGE

Play live .. Beri kod pada murid-murid.


a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD .
Dengan menggunakan digital ink menunjukkan objektif pembelajaran .

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
b. Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan ( Kumpulan Keluarga) [ 10 minit ]
MAIN ACTIVITIES

( 40 minit)

Scan Qrcode diatas. Dan menonton Video yang dipaparkan.


http://rimbunanilmu.my/mat_t2/ms145
a. Secara 3 Stray 1 Stay Kumuan akan bergerak untuk mempelajari kesemua hasil pembelajaran (20
minit)
b. Guru merakam semua keputusan yang betul dan semua keputusan yang salah menggunakan tablet
nya.
c. Guru menggunakan teknik digital ink untuk membincangkan semua masalah yang betul dijawab dan
semua masalah yang salah dijawab untuk mengukuhkan kefahaman murid.

66 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


PENUTUP (5 minit ) a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com yang di jadikan kerja rumah
PLENARY Analisis Item akan digunakan untuk pembelajaran seterusnya
PENILAIAN b. Semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang telah dipelajari

Internet , HP YES
BAHAN BANTU PdPc LCD Tab / HP
( Meminjam HP Yes dari ahli Panitia)

Tanggungjawab
NILAI MURNI Kasih Sayang, menghormati KEMAHIRAN INSIANAH
Sosial

MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta pokok

Komunasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizzizz.com
Pemikiran Kritis

20 dari 35 murid menguasai hasil pembelajaran.


35 dari 35 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
5 dari 35 murid diberi aktiviti pengukuhan
35 dari 35 murid mengambil bahagian aktif semasa PdP

NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 67


1. Penggunaan Digital Ink | 2. Penggunaan Plickers | 3. Penggunaan Google Classroom
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
30 28/8/2018 Selasa 7:00am-8:00am Matematik 2 Amanah Koordinat
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Perkaitan dan Algebra
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Titik Tengah Dalam Sistem Koordinat Cartes
STANDARD KANDUNGAN

Selepas belajar tajuk ini, murid akan boleh:

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan maksud titik tengah antara dua titik pada satah Cartes.
STANDARD PEMBELAJARAN 2. Menentukan koordinat titik tengah antara dua titik pada satah Cartes.
3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Cartes.

KRITERIA KEJAYAAN Menjawab 5 soalan berkaitan titik tengah antara dua titik pada satah Cartes.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video penerangan berkaitan
minit) titik tengah menggunakan teknik mirroring.
PEMULA
ENGAGE Video boleh didapati daripada Google Classroom (2 Amanah)

a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Digital Ink guru menunjukkan
standard pembelajaran.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

(50 minit)

b. b) Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.


i. 3 kumpulan menentukan titik tengah berdasarkan grid pada satah Cartes.
ii. 3 kumpulan menentukan titik tengah menggunakan rumus.
c. Guru menggunakan teknik digital ink untuk membincangkan soalan yang telah diselesaikan oleh murid
secara berkumpulan sebelum ini.
Guru membincangkan adakah kedua-dua kaedah di atas mempunyai nilai jawapan yang sama.
a. Guru menguji kefahaman murid dengan menjalankan kuiz ringkas menggunakan aplikasi quiziizz.com
http://gg.gg/TTMATF2
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

b. Sebagai pengukuhan, guru memberikan kerja rumah melalui Google Classroom.


BAHAN BANTU PdPc Internet, HP YES LCD Laptop, Tablet
Kerjasama, bertolak
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab Sosial
ansur
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I-THINK
Komunikasi,
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPc Kuiz
Pemikiran kreatif & kritis
---- /32 orang murid menguasai standard pembelajaran.
…. /32 orang murid dapat menyelesaikan tugasan yang diberi.
REFLEKSI/IMPAK
…. /32 orang murid diberi aktiviti pengukuhan.
….. /32orang murid melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan.
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.

68 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Google Classroom | 2. Penggunaan Edpuzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

27 23/7/ 2018 Isnin 4:45pm - 5:45pm Matematik 1KRK 9.1 Poligon

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Sukatan dan Geometri


STANDARD KANDUNGAN 9.1 Poligon
9.1.1 Menyatakan hubungan kait antara bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon
STANDARD PEMBELAJARAN 9.1.2 Melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang
telah dilabel
1. Mempamerkan pengetahuan asas tentang poligon
STANDARD PRESTASI 2. Mempamerkan kefahaman tentang segi tiga dan sisi empat.
TAHAP PENGUASAAN 3. Mengaplikasikan kefahaman tentang garis dan sudut untuk melaksanakan tugasan mudah yang
berkaitan dengan sudut pendalaman dan sudut pengeluaran segi tiga dan sisi empat.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Perbincangan berdasarkan pengetahuan lepas tentang jenis-jenis bentuk.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN i. Murid log in ke akaun Google Classroom. [Kod: ioo4aoo ]
(5 minit) ii. Pelajar menyenaraikan sebanyak yang mungkin jenis-jenis bentuk dengan menggunakan
PEMULA Google Classroom.
ENGAGE (Soalan: Senaraikan semua bentuk yang anda tahu).
iii. Guru membaca respons pelajar dalam Google Classroom.
a. Pelajar log in ke akaun edpuzzle. [Kod: dipugef]
b. Pelajar menonton video berkaitan dengan poligon dan menjawab soalan secara interaktif menggunakan
edpuzzle.
https://edpuzzle.com/assignments/5b4b6d80bcede540db416526/watch (Polygon or not a
polygon?).

UTAMA
PENEROKAAN/ c. Pelajar dibahagikan kepada lima kumpulan. Setiap kumpulan melukis poligon, melabel bucu poligon
PENERANGAN dan menamakan poligon serta melukis Peta I-think (Peta Buih).
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(45 minit)

d. Gambar hasil kerja setiap kumpulan ditangkap dan dimuat naik ke Google Classroom untuk perkongsian.

a. Guru menguji kefahaman pelajar dengan menggunakan soalan kuiz dalam apps Quizizz.
https://quizizz.com/admin/quiz/5b4b78b5b45f0c00190a54ee/poligon
PENUTUP (10 minit)
PLENARY
PENILAIAN

b. b) Pelajar menjawab soalan latihan dalam buku kerja.

BAHAN BANTU PdPc Video / Kuiz Online LCD Tab / HP / Laptop


Bekerjasama
NILAI MURNI PETA I-THINK Peta Buih
Yakin pada diri sendiri
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PENILAIAN PdPc Quizizz.com
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
Pemikiran Kritis
REFLEKSI/IMPAK
NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 69


SAINS
SEKOLAH
RENDAH
1. Penggunaan edpuzzle.com | 2. Penggunaan Digital ink | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
12 3/4/2018 SELASA 10:15am - 11:15am SAINS 6 USM PENGAWETAN MAKANAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SAINS BAHAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
8.1 Kerosakan makanan
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh ;
1. Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup
HASIL PEMBELAJARAN mikroorganisma.
STANDARD PEMBELAJARAN
2. Mengelas makanan mengikut kaedah pengawetan yang betul.

3. Menjelaskan kepentingan pengawetan makanan


KRITERIA KEJAYAAN Mengelas jenis makanan dengan kaedah pengawetan dengan betul dan kepentingan pengawetan makanan
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Memulakan pembelajaran dengan menonton video berkaitan pembuangan sisa makanan.
2. Perbincangan tentang pembuangan sisa makanan menerusi video yang dipaparkan.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

Murid menjawab beberapa soalan yang terpapar pada video menggunakan aplikasi edpuzzle.com
https://edpuzzle.com/content
1. Murid memerhati gambar yang dipaparkan. Murid membuat pemerhatian berdasarkan gambar.

2. Murid di bahagi kepada enam kumpulan. Bincang kaedah yang perlu digunakan bagi mengurang
pembaziran bahan-bahan makanan.

3. Hasil perbincangan direkodkan di dalam peta i-think.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

4. Memaparkan slide power point berkaitan kaedah pengawetan makanan dan kepentingannya. Guru
menggunakan kaedah digital ink bagi menerangkan isi pelajaran tersebut.

5. Guru memaparrkan video langkah-langkah bagi setiap kaedah pengawetan makanan.sumber dari
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8uLP5sQW-SY

6. Seterusnya murid menjawab soalan kuiz daripada aplikasi quizizz.com


http://gg.gg/kuizpengawetan
www.quizizz.com

Kementerian Pendidikan Malaysia 71


Aktiviti pengukuhan
PENUTUP (5 minit) Mengelas bahan makanan mengikut kaedah pengawetan yang betul. Murid memuat naik gambar
PLENARY makanan dalam aplikasi padlet.com.
PENILAIAN http://gg.gg/pengawetan
• Murid boleh terus mengambil bahagian dalam aktiviti pengukuhan ini diluar waktu persekolahan.
BAHAN BANTU PdPc Video/Gambar/ Kuiz online LCD Laptop/Tablet
NILAI MURNI Bersyukur, prihatin Kemahiran insaniah Tanggungjawab sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan/kerja individu Peta I-think Peta bulatan
Komunikasi, berfikir secara
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Penilaian pdpc edpuzzle/quizizz/digital ink
kritis
29/32 murid menguasai kemahiran
REFLEKSI/IMPAK 29/32 murid melibatkan diri dalam kuiz online
32/32 murid diberi aktiviti pengukuhan secara online
NOTA Pdpc yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik

72 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Digital Ink | 2. QR CODE | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
15 16/4/2018 ISNIN 10:40am-12:00am SAINS 3 ARIF PENDEBUNGAAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA BAB 4: PEMBIAKAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
MENGANALISIS PENDEBUNGAAN
STANDARD KANDUNGAN
DI AKHIR PENGAJARAN, PELAJAR DAPAT:
1. MEMERIHALKAN MAKSUD PENDEBUNGAAN
2. MENGHUBUNGKAIT CIRI BUNGA DENGAN AGEN PENDEBUNGAANNYA
HASIL PEMBELAJARAN 3. MENYATAKAN JENIS PENDEBUNGAAN
STANDARD PEMBELAJARAN
4. MEMBANDINGBEZA ANTARA PENDEBUNGAAN SENDIRI DAN PENDEBUNGAAN KACUK

5. MENERANGKAN KELEBIHAN PENDEBUNGAAN KACUK

6. MENERANGKAN MELALUI CONTOH KEGUNAAN PENDEBUNGAAN KACUK DALAM PERTANIAN


B4: MENGGUNAKAN PENGETAHUAN SAINSTIFIK DAN KEMAHIRAN SAINTIFIK PELBAGAI JENIS BUNGA DAN
KRITERIA KEJAYAAN
AGEN PENDEBUNGAAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit) 1. Guru menunjukkan video kepada pelajar menggunakan QR Code.
PEMULA https://www.youtube.com/watch?v=rDvF_pzcBxc
ENGAGE
2. Setelah pelajar menonton, guru bertanya kepada pelajar apa yang anda fahami melalui video tersebut

3. Sesi penyoalan dua hala berlaku.


1. Guru menyatakan hasil pembelajaran pada hari ini menggunakan teknik digital ink. (3 minit)

2. Guru menggunakan QR Code sekali lagi bagi menerangkan secara ringkas mengenai pendebungaan.
UTAMA
PENEROKAAN/ (5 minit)
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
http://www.cikguhailmi.com/2014/03/pendebungaan.html
(50 minit)

1. Setelah itu guru membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan. guru menyediakan kertas majong dan marker
kepada setiap kumpulan.semua kumpulan mesti menggunakan satu atau dua peta i-think dalam tajuk
yang diberikan. masa diberikan 20 minit.
a. kumpulan 1 - memberikan maksud pendebungaan dan menghubungkait ciri bunga dengan agen
pendebungaan
b. kumpulan 2 - menyatakan jenis pendebungaan dan membandingbeza dan pendebungaan kacuk
c. kumpulan 3 - menyatakan kelebihan pendebungaan kacuk dan pendebungaan kacuk dalam pertanian
di Malaysia.
2. Setelah siap, kaedah 3 stray 1 stay dilaksanakan. hanya ketua kumpulan sahaja bertindak sebagai
pembentang. pelajar lain akan bergerak ke kumpulan lain mengikut urutan.masa untuk aktiviti ini (20 minit)

Kementerian Pendidikan Malaysia 73


1. Guru menguji kefahaman pelajar dengan quizizz.com. pelajar boleh PLAY LIVE.

http://gg.gg/br3bn

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc internet, hp, laptop, LCD kertas mahjong, marker
NILAI MURNI mencintai alam semesta yakin diri berkasih sayang

MOD PEMBELAJARAN kerja kumpulan pembentangan

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 komunikasi pemikiran kritis peta i-Think

REFLEKSI/IMPAK

74 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaa Google Classroom | 2. Penggunaan Youtube | 3. Penggunaan Plickers
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
Kesan Buruk Mikroorganisma
03/09/2018 Isnin 8:30am-9:30am Sains 6 Usaha Kegunaan Mikroorganisma
Punca Kerosakkan Makanan.
BIDANG PEMBELAJARAN/
SAINS HAYAT/SAINS BAHAN
TEMA
Murid dapat:
1. Menyatakan kesan buruk mikroorganisma.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. Memerihal kegunaan mikroorganisma.

3. Mencirikan makanan yang telah rosak.

4. Mengaitkan dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma.


3.2.1 Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media yang
menyebabkan:
• penyakit;
• pereputan gigi;
• keracunan makanan;
• merosakkan makanan.
HASIL PEMBELAJARAN 3.2.2 Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media seperti:
STANDARD
PEMBELAJARAN • pembuatan roti, tapai, tempe, yogurt;
• penghasilan antibiotik dan vaksin;
• penguraian bahan organik termasuk
• pembuatan baja dan rawatan sisa kumbahan.
8.1.1 Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak melalui pemerhatian pada makanan sebenar atau
pelbagai media.
8.1.2 Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Guru menyiarkan video tentang penyakit mulut,kaki dan tangan.
2. Murid memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian video.
link video penyakit mulut kaki dan tangan

SET INDUKSI/ http://l.ead.me/bax9vj


PENGLIBATAN ( 10 minit) 1. Selepas perbincangan antara murid, cikgu menyiarkan video tentang kesan mikroorganisma kepada manusia.
PEMULAAN
2. link video kedua kesan mikroorganisma kepada manusia.

http://l.ead.me/bax9uZ

3. Murid menonton lalu bersoal jawab dengan guru.

Kementerian Pendidikan Malaysia 75


1. Guru membahagi murid kepada 4 kumpulan untuk membuat perbincangan tentang :-
i. Kumpulan 1: mencatatkan kesan buruk mikroorganisma kepada manusia dengan peta pokok.
ii. Kumpulan 2: mencari maklumat tentang kegunaan mikroorganisma dengan peta pokok.
iii. Kumpulan 3: mencari maklumat tentang bagaimana mengesan kerosakan makanan berdasarkan deria:
melihat,menghidu,merasa dan menyentuh dengan peta buih
iv. Kumpulan 4: membuat catatan ciri-ciri dan sebab makanan yang rosak dengan peta bulatan
2. Murid berkomunikasi di depan kelas, guru memberi bimbingan kepada murid.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

3. Selepas perbincangan antara kumpulan, guru memberi 5 latihan dengan cara Plickers di kelas untuk mendapat
kefahaman murid dalam masa yang tersingkat.

4. Guru menyediakan soalan menggunakan “ Google Classroom”dan memberi masa seminggu bagi murid untuk
menyiapkan kerja tersebut.
Link soalan https://classroom.google.com/c/MTY3MDAzNzkxMDVa/a/MTY3MDAzMTQ1MDha/details

PENUTUP (5 minit) 1. Murid membuat rumusan/ refleksi tentang pengajaran dan pembelajaran hari ini.
PLENARY
PENILAIAN 2. Murid menyediakan tajuk yang akan dipelajari pada waktu Sains yang seterusnya.

BAHAN BANTU PdPc video/ buku teks/ telefon pintar

berani mencuba/ berfikir rasional/


NILAI MURNI EMK Sains dan teknologi/ kreatif dan inovasi
bekerjasama dalam kumpulan

MOD PEMBELAJARAN berkomunikasi dalam kumpulan PETA I-THINK Peta pokok/ peta buih/ peta bulatan

KEMAHIRAN
learning walk PENILAIAN PdPC google classroom.com
BERFIKIR ABAD 21
20/21 murid dapat menguasai objektif pembelajaran.
REFLEKSI/IMPAK 1/21 murid tidak dapat menguasai sebab tidak datang sekolah dan akan diberi bimbingan susulan pada waktu
rehat.

NOTA melaksana pengajaran dalam masa yang telah dirancang dengan bagus.

76 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. (QR CODE) | 2. (Edpuzzle) | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
10 7/3/2018 Rabu 12:00pm-1:15pm Matematik 6 Bestari Nombor dan Operasi

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Nombor dan Operasi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ Murid dibimbing untuk


STANDARD KANDUNGAN 1.3 Nombor hingga tujuh digit
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid dapat membaca,menyebut dan menulis sebarang nombor hingga tujuh digit dalam
STANDARD PEMBELAJARAN perpuluhan juta yang melibatkan situasi harian
1. Murid membaca membaca secara lisan sebarang nombor hingga tujuh digit dalam perpuluhan juta
KRITERIA KEJAYAAN
2. Murid dalam menukar sebarang nombor dalam perpuluhan juta kepada nombor bulat
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Paparkan satu kad situasi seperti dibawah:

Sebuah kilang menghasilkan 0.2 juta helai baju setahun. Setiap bulan syarikat tersebut
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
menghasilkan bilangan baju yang sama
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE 2. Minta murid bincangkan situasi di atas dengan mencari
a. pengeluaran bilangan baju setahun dalam nombor bulat
b. pengeluaran bilangan baju sebulan
1. Guru menayangkan video dari youtube menggunakan QR code

Setelah tayangan, guru memberikan latihan di papan hijau dan minta murid dalam kumpulan menukar
nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat seperti berikut:
0.5 juta = …………………….
UTAMA
PENEROKAAN/ 0.25 juta = ……………………
PENERANGAN 1.23 juta = ……………………
PENGEMBANGAN
2.02 juta = …………………....
MAIN ACTIVITIES
(50 mi) 3.125 juta = …………………….

2. Guru menunjukkan cara lain dalam menukar nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat.( Cara
mengalihkan titik ke kanan sebanyak 6 kali/ Kaedah Ulat
0. 2 juta => 0.2 x 1000000 => 0. 2 0 0 0 0 0 = 200000
Guru memberikan beberapa contoh lain di papan hijau

3. Guru meminta murid menjawab soalan daripada tayangan video Edpuzzle


https://edpuzzle.com/classes/5acce279eced
1. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
nombor perpuluhan juta.
http://gg.gg/br3k9
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

2. Guru mengedarkan lembaran kerja berkenaan peta i think ( peta titi) dan meminta murid menghantar
semula sebagai kerja rumah
Tab / Telefon Pintar/
BAHAN BANTU PdPc LCD Lembaran kerja
chromebook
NILAI MURNI bekerjasama berusaha
MOD PEMBELAJARAN Kerja berkumpulan Peta i Think peta titi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Pemikiran Kritis PENILAIAN PdPC Quizizz.com
/ 22 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
/ 22 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 22 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 22 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 77


1. QR Qode | 2. PLICKERS | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
32 05/09/2018 RABU 10:05am-11:05am DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 3 JUJUR PENYERAPAN
BIDANG PEMBELAJARAN/
Sains Bahan
TEMA
6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
STANDARD KANDUNGAN 1. Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.
2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,TMK atau lisan

HASIL PEMBELAJARAN 6.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.
STANDARD PEMBELAJARAN 6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,TMK atau lisa

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat mengenal pasti 5 objek menyerap air dan 5 objek kalis air
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE
1. Murid bersoal jawab dengan guru tentang video di atas.

Objek Menyerap Air dan Kalis Air (Buku Teks – Halaman 75-76)
UTAMA
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
PENEROKAAN/
PENERANGAN 2. Murid mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES 3. Murid menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,TMK atau lisan
(50 minit)
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 53-54)
1. https://quizizz.com/admin/quiz/5b8a686e7dedb1001ac5dde5/penyerapan

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN
2. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

3. Guru menggunakan aplikasi PLICKERS


Buku teks, buku aktiviti, komputer
BAHAN BANTU PdPc
meja, bahan sains

NILAI MURNI Mendengar arahan guru, yakin

MOD PEMBELAJARAN Eksperimen, STEM

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Mengaplikasi

Pada akhir pengajaran;


REFLEKSI/IMPAK _____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

NOTA

78 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom | 2. QR Code | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
30 4/9/2018 SELASA 9:00am-10:00am SAINS 5 BIJAK JIRIM
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PERUBAHAN KEADAAN BAHAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
KITARAN AIR SEMULAJADI
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
MURID DAPAT MENGHUBUNGKAIT PERUBAHAN KEADAAN AIR DENGAN PEMBENTUKAN AWAN DAN HUJAN
STANDARD PEMBELAJARAN
KRITERIA KEJAYAAN MENYATAKAN 2 PROSES PERUBAHAN KEADAAN BAHAN DALAM KITARAN AIR SEMULAJADI
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Murid melihat tayangan video tentang musim kemarau yang berlaku di Malaysia. http://gg.gg/bl7ct
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE
2. Guru meminta murid memberi idea secara spontan mengapa berlakunya musim kemarau.

1. Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan tentang bagaimana hujan terjadi.
2. Setiap wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. Murid melihat tayangan video tentang simulasi kejadian hujan. http://gg.gg/bl7zt
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) 4. Berdasarkan video, murid mengenalpasti 2 proses perubahan keadaan bahan yang terlibat dalam
kitaran kejadian hujan.

5. Guru memberikan tugasan secara individu melalui aplikasi Google Classroom. Tugasan perlu disiapkan
dalam tempoh 2 hari.
Guru menyediakan kuiz secara online mengguanakan aplikasi Quizizz.
https://quizizz.com/admin/reports/5b8d5358d94ff6001987df3b/questions
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Laptop, LCD Projector

NILAI MURNI Bekerjasama

MOD PEMBELAJARAN Multimedia Stem PAK21

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Soalan KBAT

REFLEKSI/IMPAK 34/35 pelajar mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan

NOTA PdPc dijalankan dengan menggabungkan kaedah PAK21 dan Multimedia STEM.

Kementerian Pendidikan Malaysia 79


1. Googles Classroom | 2. Edit video youtube | 3. Penggunaan Quizizz
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
33 12/9/2018 RABU 9:00am-10:00am SAINS 4 ARIF SISTEM SURIA

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA / SISTEM SURIA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
9.1.1 dan 9.1.2
STANDARD KANDUNGAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
HASIL PEMBELAJARAN i. Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari, planet, satelit semula jadi, asteroid,
STANDARD PEMBELAJARAN meteor dan komet
ii. Membina urutan planet dalam Sistem Suria dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Murid menjawab 5 soalan berkenaan sistem suria dengan betul.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Murid diminta menarik tirai tingkap dan tutup suis lampu supaya Bilik Sains gelap.
2. Murid mula tertanya-tanya mengapakah bilik tersebut digelapkan

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN 3. Guru menyatakan bahawa mereka akan dibawa mengembara ke angkasa lepas.
(5 minit)
PEMULA 4. Murid melihat video pergerakan planet.
ENGAGE

http://gg.gg/br9oa
1. Guru bersoaljawab dengan murid tentang video yang dilihat mereka.
2. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil.

3. Murid log in ke akaun google classroom.

4. Murid diminta melayari laman web di bawah


UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
http://gg.gg/br9qx
(50 minit) 5. Murid diberikan kertas majong dan beberapa batang maker pen.

6. Kemudian, murid diminta membina peta I-Think ahli-ahli Sistem Suria dengan menggunakan Peta Buih.

7. Murid diminta menyenaraikan nama planet mengikut urutan menggunakan Peta Alir.

8. Pembentangan hasil kumpulan.


1. Murid menjawab soalan kuiz di laman web di bawah. Hadiah diberikan kepada pemenang terpantas.

PENUTUP (5 minit) http://gg.gg/br9rq


PLENARY
PENILAIAN 2. Murid menyanyikan lagu sistem suria sebagai penutup PdPc

http://gg.gg/br9t2
BAHAN BANTU PdPc Video / Kuiz Online LCD Laptop
NILAI MURNI Mensyukuri nikmat Tuhan KEMAHIRAN INSANIAH Membantu rakan yang lemah
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta Buih, Peta Alir
Menganalisa, Mentafsir
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizzizz.com
data

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

80 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. GOOGLE CLASSROOM | 2. Teknik Mirroring | 3. Penggunaan Quizizz.com | 4. QR Code
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
2 4/7/2018 Rabu 11:20am-12:20pm Sains TAHUN 6 6E Gerhana Bulan
BIDANG PEMBELAJARAN/
Bumi Sains Angkasa
TEMA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
10.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari
STANDARD KANDUNGAN
10.1.1 Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan lakaran berdasarkan
HASIL PEMBELAJARAN • Kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari
STANDARD PEMBELAJARAN • Sifat cahaya
10.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
1. Murid dapat menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena gerhana Bulan.
KRITERIA KEJAYAAN 2. Murid melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana Bulan berlaku apabila kedudukan
Bumi, Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN • Murid memerhati gambar foto gerhana bulan dan berfikir sama ada mereka pernah melihat fenomena ini
(5 minit) atau tidak. murid mengetahui tajuk dan objektif Pdp.
PEMULA
ENGAGE • Murid cuba menerangkan bagaimana fenomena gerhana bulan ini berlaku.

• Murid mengetahui dan mempelajari bagaimana gerhana bulan berlaku dan syarat-syaratnya : gerhana
bulan berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan dan berada di satu garis.
• Murid mempelajari bagaimana untuk melakar gambar rajah gerhana bulan dengan kedudukan dan
sinaran yang betul. Murid mencatat nota mereka.
• Murid berbincang apa yang berlaku atau kesan gerhana bulan terhadap kehidupan kita. Bulan akan
UTAMA kelihatan perang kemerahan seperti dimakan oleh serigala.
PENEROKAAN/
PENERANGAN • Murid membentuk pasangan dan membuat aktiviti berpasangan. Murid melabelkan bahagian gerhana
PENGEMBANGAN bulan dan menyusun peringkat-peringkat gerhana bulan mengikut urutan yang betul.
MAIN ACTIVITIES • Murid mempamerkan hasil kerja dan menjalankan gallery walk.
(50 minit) https://edpuzzle.com/media/5aded4e247b34b40ce114f07

• Murid menjawab soalan kuiz tentang gerhana bulan.


PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN
https://quizizz.com/admin/quiz/5ab0638e676fe7001c721fb6
BAHAN BANTU PdPc video/gambar LCD laptop/projektor
NILAI MURNI bekerjasama kemahiran insaniah berfikir rasional
MOD PEMBELAJARAN kerja kumpulan peta i think peta dakap

KEMAHIRAN BERFIKIR komunikasi


penilaian pdpc qiuzziz.com
ABAD 21 pemikiran analitik
34/38 murid menguasai hasil pembelajaran
34/38 murid dapat menyelesaikan tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
34/38 murid diberi aktiviti pengukuhan
8 murid mengambil bahagian aktif semasa pdpc.
NOTA pdp dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.

Kementerian Pendidikan Malaysia 81


1. Edit video Youtube | 2. Google Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
30 30/8/2018 KHAMIS 8:45am–9:45pm SAINS TAHUN 2 TAHUN 2 BUMI

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Bumi dan Angkasa

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
9.2 Udara
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN 9.2.4 Murid boleh memberi sekurang-kurangnya 3 contoh kesan baik udara yang bergerak dalam
STANDARD PEMBELAJARAN kehidupan manusia

KRITERIA KEJAYAAN Murid boleh menjana idea kesan udara yang bergerak dalam kehidupan seharian
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Murid menonton tayang video yang dipaparkan oleh guru

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE https://www.youtube.com/embed/X-AqtIGRaP8?start=60&end=180

2. Murid menyatakan apa yang telah berlaku (Menerima sebarang jawapan yang munasabah)

1. Murid melihat slaid powerpoint mengenai kesan angin yang membantu kehidupan manusia (Slaid 1-5)

UTAMA
PENEROKAAN/ https://docs.google.com/presentation/d/1DJro9lMAoWDTjlnsNhhHZ5cQXXjafvmPBaGvL3TMJ5E/
PENERANGAN edit#slide=id.p1
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES 1. Murid berbincang mengenai aktiviti nombor 1
(50 minit) 2. Murid membuat Peta Buih dengan bimbingan guru

3. Murid membentangkan Peta Buih

4. Murid bersoal jawab mengenai aktiviti nombor 4

5. Murid membuat kesimpulan dengan bimbingan guru mengenai topik yang dipelajari (Slaid 6)
Murid menjawab soalan kuiz yang berkaitan sebagai penilaian terhadap PdPc pada hari ini
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8a63c77dedb1001ac5da76/sains-tahun-2
BAHAN BANTU PdPc Buku teks, Laptop, LCD Bahan Maujud

NILAI MURNI Berkerja sama

MOD PEMBELAJARAN Baik

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Kolaboratif

22 orang pelajar mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. 3 orang memerlukan bimbingan
REFLEKSI/IMPAK
individu untuk mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

NOTA

82 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
8 21/2/2018 RABU 9:15am-10:15am DUNIA SAINS TEKNOLOGI 3 CERDIK GIGI
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SAINS HAYAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
3.1 GIGI MANUSIA
STANDARD KANDUNGAN
3.1.1 Memerihalkan jenis gigi dan fungsinya.
HASIL PEMBELAJARAN
3.1.2 Melabelkan struktur gigi.
STANDARD PEMBELAJARAN
3.1.3 Membanding dan membezakan set gigi susu dan set gigi kekal.

Di akhir pembelajaran, murid boleh:


1. Menyatakan jenis gigi.
KRITERIA KEJAYAAN
2. Memerihalkan fungsi setiap jenis gigi.
3. Melabelkan keratan rentas struktur gigi.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


1. Guru menayangkan video Gigi Susu Upin dan Ipin

https://www.youtube.com/watch?v=-uhS8U2ufTw
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

2. Guru bertanya soalan:


Apakah yang diceritakan oleh Upin dan Ipin?
1. Guru meminta murid menyentuh gigi dengan lidah dan nyatakan perbezaan bentuk setiap gigi.
2. Murid menamakan jenis-jenis gigi yang mereka tahu. Seterusnya guru meminta murid menonton video
jenis-jenis gigi. https://www.youtube.com/watch?v=Dafr-oVqp3A

3. Guru mengagihkan murid bergerak kepada 6 kumpulan. Guru mengedarkan gambar–gambar gigi.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

4. Guru menguji kefahaman melalui kuiz dalam quizizz. https://quizizz.com/admin/


quiz/5ba1a96fdbae33001989d6ee/gigi-tahun-3

1. Aktiviti berkumpulan membina gigi menggunakan tanah liat (play doh). Rujuk video https://www.youtube.
com/watch?v=K7psshP-PCo
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Gambar, video, kuiz

NILAI MURNI Keyakinan Diri Kerjasama

MOD PEMBELAJARAN Aplikasi, kumpulan Pembelajaran Masteri


KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Kreativiti dan inovasi Aplikasi STEM
REFLEKSI/IMPAK
NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 83


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
31 26/8/2018 Isnin 9:10am-10:10am Sains Y5 5 Jaya Keadaan jirim
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SAINS BAHAN
STANDARD KANDUNGAN 9.1 Keadaan jirim
Murid boleh :
9.1.1 Menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.
STANDARD PEMBELAJARAN 9.1.2 Mengelas contoh bahan/objek dalam keadaan pepejal, cecair dan gas
9.1.3 Mencirikan sifat pepejal, cecair dan gas dengan menjalankan aktiviti
9.1.4 Mengitlak bahawa air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti.

Tahap Penguasaan Tafsiran

1 Menyenaraikan sumber air semulajadi.

2 Memerihalkan arah aliran air dari tempat tinggi ke tempat rendah.

KRITERIA KEJAYAAN 3 Mengitlak arah aliran air di muka bumi secara semulajadi.

4 Membuat urutan dan melabelkan kitar air semulajadi.

5 Menjana idea tentang kesan persekitaran jika aliran air terganggu.

6 Berkomunikasi tentang peranan manusia untuk mengekalkan sumber air yang


bersih dan aliran air.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

a. Murid melihat imej bergerak pada skrin. Murid mencuba meneka apakah tajuk yang bakal dipelajari oleh
mereka. Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

b. Murid diberitahu bahawa jirim boleh dikelaskan kepada tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Murid
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN mencuba untuk mengelas gambar mengikut kategori.
(5 minit)
PEMULA c. Murid ditunjukkan gambar contoh bentuk jirim.
ENGAGE

84 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


a. Murid melihat tayangan video berkaitan tajuk jirim https://www.youtube.com/embed/p-8iMd9isLg&t=492ss
tart=10&end=120

b. Murid melihat tayangan powerpoint tentang sifat pepejal,cecair dan gas https://www.slideshare.net/
anesachin/ppoint-interaktif-sifat-sifat-jirim

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

a. Murid diberi lembaran kertas yang mengandungi peta i-Think pokok. Murid diminta melengkapkan peta
pokok berdasarkan gambar yang dipamerkan pada skrin.

b. Murid diminta masuk ke Google Classroom dengan menggunakan kod uv1i5c. Murid diminta menghantar
i-Think yang dilengkapkan.
a. Guru menguji pemahaman murid dengan menggunakan apps
https://quizizz.com/admin/quiz/5b937e59a90ba400198e7284/ jirim yang dijadikan kerja rumah.
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

b. Semua murid membuat latihan kendiri berkaitan tajuk yang dipelajari.

BAHAN BANTU PdPc Gambar Animasi, Kuiz Online LCD Tabb/HP/Laptop

NILAI MURNI Kesungguhan, Keberanian PETA I-THINK Peta Pokok


MOD PEMBELAJARAN Kerja individu PENILAIAN PdPC Quizzizz.com

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, Pemikiran Analitik

____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
REFLEKSI/IMPAK
pengukuhan____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

NOTA PdPC dilaksanakan sepertimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 85


1. Google Classroom | 2. Penggunaan Plickers.com | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
21 27/05/2018 AHAD 12:15pm-1.15pm SAINS Y6 6 IBS BURUJ
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA - BURUJ

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 12.1.1 Menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu.
STANDARD KANDUNGAN 12.1.2 Mengenal pasti bentuk buruj seperti Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio.

HASIL PEMBELAJARAN Memahami buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu.
STANDARD PEMBELAJARAN Memahami sekurangnya 4 jenis buruj.
Murid dapat :
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menyatakan maksud buruj.
2. Melakar 4 bentuk buruj iaitu Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Permulaan : Murid memerhati gambar bintang pada slaid yang ditayang.


2. Murid cuba menggabungkan beberapa biji bintang dan cuba menyatakan apakah bentuk yang boleh
dilihat apabila bintang-bintang itu digabungkan.

3. Murid diperkenalkan tajuk pelajaran


SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

1. Murid mengetahui bahawa buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak di langit pada
waktu malam.
2. Murid mempelajari 4 jenis buruj dan ciri-ciri berpandukan slaid. (Buruj Biduk, Buruj Belantik, Buruj Pari
dan Buruj Scorpio).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=02mogj5oL3c
ATAU

https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=ZYA6RVmUfjg

3. Aktiviti kumpulan : Lakar oh lakar !!!


• Murid diberi kad mengandungi teka teki. Murid melakar buruj berdasarkan kad yang diberi.

UTAMA 4. Setiap kumpulan akan mempamerkan hasil kerja dan menjalankan gallery walk. Murid berbincang dan
PENEROKAAN/ membetulkan kerja masing-masing sekiranya ada kesalahan.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN # Teka teki Buruj
MAIN ACTIVITIES Cuba teka buruj apakah ini.

(50 minit)

Buruj ini dapat dilihat Buruj ini terdiri Buruj ini mudah dilihat Bentuk buruj ini
pada waktu malam daripada gugusan 4 dari khatulistiwa.Buruj seperti gayung atau
di sebelah hemisfera bintang. Buruj yang yang paling besar. seduk. Buruj ini terdiri
selatan. Buruj ini juga paling kecil. Buruj ini Buruj ini membentuk darpada gugusan
membentuk corak membentuk corak corak seperti pemburu. tujuh bintang.
seperti kala jengking. seperti palang atau
layang-layang

5. Untuk menguji kefahaman murid, guru menyediakan soalan tentang buruj menggunakan

https://www.plickers.com/library

86 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Murid menyanyikan lagu Buruj.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=uUsRB9KLUbQ
PENUTUP (5 minit)
PLENARY 2. Murid diuji pemahaman dengan menggunakan QUIZIZZ. com yang dijadikan kerja RUMAH.
PENILAIAN https://quizizz.com/admin/quiz/start_new/5b13354b80227700193d4772
http://join.quizizz.com

Game code : 840073


Video lagu
BAHAN BANTU PdPc LCD Laptop / HP
Buruj
NILAI MURNI Bekerjasama

Kerja Mensyukuri Nikmat


MOD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN INSANIAH
Kumpulan yang diberi.

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi PENILAIAN PDPC PLICKERS


REFLEKSI/IMPAK

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 87


1. Penggunaan Digital Ink | 2. Penggunaan Plickers.com | 3. Penggunaan Google Classroom

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
6
17 2/5/2018 RABU 10:00am-11:00am SAINS PENGAWETAN MAKANAN
DINAMIK
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SAINS BAHAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
8.1 Kerosakan makanan
STANDARD KANDUNGAN

Pada akhir PdPc murid akan dapat :


HASIL PEMBELAJARAN
8.1.1 Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak melalui pemerhatian pada makanan sebenar
STANDARD PEMBELAJARAN
8.1.2 Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma

Pada akhir PdPc murid akan dapat :


8.1.1 Menjelas dengan contoh 4 ciri makanan yang telah rosak melalui pemerhatian pada makanan
KRITERIA KEJAYAAN
sebenar
8.1.2 Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Sumbangsaran : Mencungkil pengetahuan sedia ada murid berkenaan ciri-ciri makanan yang telah rosak
2. Tayangan video ciri-ciri makanan rosak. Link sharing: http://gg.gg/br9bs

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE 3. Aktiviti pengenalan ciri-ciri makanan rosak menggunakan Quizizz.com. Link sharing : http://gg.gg/br9df

1. Murid diagihkan kepada 4 kumpulan dan empat stesen disediakan.


2. Setiap stesen mempunyai satu sampel makanan rosak iaitu susu, ikan, pisang dan cili.

3. Murid perlu bergerak ke setiap stesen secara berkumpulan. Murid membuat peta ithink : peta buih ciri-ciri
makanan rosak menggunakan liveboard.

UTAMA 4. Pergerakan murid dikawal oleh tiupan wisel oleh guru.


PENEROKAAN/
5. Jawapan murid dipamer pada skrin dan pembentangan kumpulan dilakukan selepas setiap kumpulan
PENERANGAN
selesai melalui semua stesyen.
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES 6. Perbincangan jawapan yang betul dilakukan.

(50 minit) 7. Murid membuat inferens tentang makanan yang telah rosak.

8. Tayangan video berkenaan makanan rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma.

httpgg.gg/br9gq

PENUTUP (5 minit) 1. Murid menjawab soalan yang dikemukakan guru melalui penggunaan plickers.com
PLENARY
PENILAIAN 2. Murid membuat kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari.

BAHAN BANTU PdPc video, kuiz online LCD Laptop, telefon bimbit
NILAI MURNI Menghargai penciptaan teknologi KEMAHIRAN INSANIAH Bekerjasama
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA ITHINK Peta Buih
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi PENILAIAN PDPC Quizizz.com dan Plickers.com

1315 murid menguasai hasil pembelajaran.


REFLEKSI/IMPAK 11/15dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
4/15dari murid diberi aktiviti pengukuhan
13/15omengambil bahagian aktif semasa PdPc

NOTA PdPC dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

88 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Form | 2. Google Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com | 4. Goformative | 5. Youtube | 6. Edpuzzle

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
`6 11 /4/2018 Isnin 8:00am-9:00am SAINS 4 AZALEA Pernafaan Manusia
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SAINS HAYAT/ PROSES HIDUP MANUSIA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
3.1 Proses Pernafasan Manusia.
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh
3.1.1 Menyatakan manusia bernafas menggunakan hidung, trakea dan peparu melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media
HASIL PEMBELAJARAN 3.1.2 Melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.3 Memerihalkan pergerakan dada dengan meletakkan tangan di dada semasa menarik dan
menghembus nafas.
3.1.4 Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan melalui
pemerhatian pada pergerakan dada

Tahap Tafsiran
Penguasaan

1 Menyatakan bahagian yang terlibat semasa bernafas iaitu hidung, trakea dan peparu

2 Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pergerakan dada

3 Menjalankan pelbagai aktiviti untuk menunjukkan perbezaan kadar pernafasan


STANDARD PRESTASI
4 Membuat kesimpulan bahawa aktiviti yang lebih lasak menyebabkan kadar pernafasan menjadi lebih
cepat

5 Mewajarkan kepentingan melakukan aktiviti kecergasan dalam kehidupan seharian untuk menjaga
kesihatan

6 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang jenis-jenis aktiviti kecergasan yang sesuai dari aspek
jantina, umur dan tahap kesihatan

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Murid menyanyi lagu pernafasan untuk menarik minat dalam sesi pembelajaran. Link sharing : gg.gg/
lagunafas

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (


10 minit)
PEMULA 2. Setelah selesai menyanyi, guru mengemukakan beberapa soalan kepada murid
ENGAGE
a. Semasa kamu menyanyi, kenapa kamu tidak menyanyikan lirik lagu secara berterusan?

b. Mengapa kamu tidak boleh menyanyi keseluruhan lagu dengan satu nafas?

c. Adakah penting bagi kamu untuk bernafas?

1. Aktiviti perbincangan dalam 6 kumpulan berdasarkan pengalaman tentang perkongsian kepentingan


pernafasan kepada semua kehidupan.
2. Murid berkongsi pengalaman mereka tentang jenis aktiviti yang yang memerlukan kadar pernafasan yang
rendah dan kadar pernafasan yang tinggi dengan melengkapkan peta ithink.

3. Murid menjawab soalan kuiz pernafasan manusia menggunakan google doc https://goo.gl/forms/
ED76X6XBUvOpfZTv2

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN gg.gg/kuiznafas
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES 4. Aktiviti melengkapkan Peta iThink Bulatan. Murid melengkapkan peta ithink (Peta Bulatan) tentang organ
pernafasan manusia
(45 minit) 5. Murid diagihkan kepada 5 kumpulan. Murid melengkapkan peta ithink bulatan organ pernafasan manusia

Aktiviti berkumpulan : Melabel organ pernafasan


1. Dalam kumpulan, murid melabel gambarajah sistem pernafasan manusia

2. Murid melabel aliran proses menarik nafas dan menghembus nafas pada gambarajah

Kementerian Pendidikan Malaysia 89


3. Aktiviti berkumpulan rekacipta sistem pernafasan manusia menggunakan straw, botol dan belon

4. Murid melihat cara menghasilkan model pernafasan manusia https://youtu.be/6oMFAMqSlq4


UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
gg.gg/diyorgan
( 45 minit) 5. Murid menguji model sistem pernafasan mereka dengan membanding beza keadaan sebenar pergerakan
dada dengan model yang dihasilkan

6. Murid menonton video aktiviti yang meningkatkan kadar pernafasan manusia https://youtu.be/
Q8tBmeUeaCo

7. Murid menghasilkan peta minda menggunakan microsoft power point dan upload ke https://edpuzzle.
com/assignments/5b711ed75217a3409127e39

8. G u r u m e n g u j i ke fa h a m a n m u r i d d e n g a n m e n j a wa b k u i z ht t p s ://q u iz iz z .co m/a d m i n/


quiz/596ec09f7408331100029e66

1. Guru menguji pemahaman murid dengan menggunakan apps Goformative yang di jadikan kerja rumah
https://goformative.com/formatives/yXeNRB94rCjBA5Exg

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN 2. Murid membaca nota ringkas sains tajuk pernafasan manusia dan membuat peta minda sebagai kerja
rumah https://classroom.google.com/c/MTQzMjc0NzA4MDNa

3. Semua pelajar membuat latihan kendiri berkaitan tajuk yang dipelajari

BAHAN BANTU PdPc Video/ Gambar Animasi/ Kuiz Online LCD Tab / HP/ Laptop
Bersyukur dengan nikmat bernafas, bekerjasama, Membantu insan yang
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH
ketabahan lemah
Peta buih berganda, peta
MOD PEMBELAJARAN Pembelajaran Kooperatif PETA I - THINK
bulatan

Komunikasi Quizzizz.com/
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Goformative/Google form/
Pemikiran Analitik Edpuzzle
_30___/_30__ dari murid menguasai hasil pembelajaran.
_ 30____/_30 ____ dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
__30___/30____ dari murid diberi aktiviti pengukuhan
__5___/_30____ omengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

90 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Digital Ink | 2. Penggunaan Goformative | 3. Penggunaan Edpuzzle | 4. Penggunaan Google Classroom

E-RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
7 1/2/2018 KHAMIS 7:45am-8.45am Sains 6 MUMTAZ 3.0 MIKROORGANISMA
BIDANG /TEMA
SAINS HAYAT
PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian

Tahap Penguasaan Tafsiran

1 Menyatakan jenis dan contoh mikroorganisma

STANDARD PRESTASI 2 Memerihalkan mikroorganisma menjalani proses hidup berdasarkan aktiviti yang
dijalankan

3 Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat


dilihat dengan mata kasar

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


1. Murid melihat Video Mikroorganisma dan memberikan pemerhatian awal di Google Classroom. Musuk
menggunakan Code j8s75ad dan link Utube ialah https://www.youtube.com/watch?v=bXMrBjk0m30
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(10 minit)
PEMULA
ENGAGE
2. Selepas melihat Video Mikroorganisma, murid menjawab Pra Kuiz di Web Quizizz di Link https://quizizz.
com/admin/quiz/58a14363a24ec0b5635397b8
1. Murid melihat video kedua dan melengkapkan jadual tugasan
• Murid menyatakan maksud Mikro
• Murid menyatakan maksud Mikroorganisma berdasarkan buku teks
• Murid melengkapkan Jadual Jenis Mikroorganisma dan tempat tinggalnya
Jadual Google Doc
http://gg.gg/9tfhf

2. Guru menyediakan Go Formative kuiz . Kod masuknya ialahWPOVOJ


UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(40 minit)

Kementerian Pendidikan Malaysia 91


Aktiviti pengayaan

Murid melihat video yang berkehendakkan murid menjawab soalan jika ini meneruskan video. Murid
memasuki web Edpuzzle dengan masuk menggunakan link https://edpuzzle.com/join/perpeol dengan kod
perpeol

PENUTUP (10 minit )


PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Video/ Gambar Animasi/ Kuiz Online/Google Drive LCD Chromebook Tab / HP/ Laptop
KEMAHIRAN
NILAI MURNI Berdikari dan bentu membantu Membantu insan yang lemah
INSANIAH
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan dan individu
Komunikasi PENILAIAN Quizzizz.com/ Goformative/Google
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
Pemikiran Analitik PdPC Doc

____/_28__ dari murid menguasai hasil pembelajaran.


____/_28 ____ dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK ___/28____ dari murid diberi aktiviti pengukuhan
___/_28____ omengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

92 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. https://eduwebtv.com | 2. https://quizizz.com | 3. https://www.plickers.com/
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
18 6/5/2018 SELASA 9:30am-10:30am SAINS TAHUN 4 PENGUKURAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SAINS FIZIKAL
6.2 Luas
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
6.2.4 Mengira luas permukaan segi empat tepat dan segi empat sama menggunakan rumus
STANDARD KANDUNGAN
Luas = Panjang X Lebar

.Murid boleh:
HASIL PEMBELAJARAN 1. Mengukur luas permukaan dengan menggunakan alat yang sesuai.
STANDARD PEMBELAJARAN
2. Mengira luas menggunakan rumus dan unit piawai yang betul.

80% murid dapat menyatakan unit piawai bagi luas


KRITERIA KEJAYAAN 80% murid dapat mengira luas menggunakan rumus
80% mengambil bahagian aktif sepanjang pembelajaran.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Perbincangan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian murid tentang luas.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA b. Video eduwebtv tentang luas
ENGAGE https://youtu.be/SAxE5XI1fM0
(video dari minit 1.01 saat hingga 2.12 saat)

c. Murid diberikan 2 kepingan kertas yang berbentuk segi empat sama dan segi empat tepat.
a. Murid diperkenalkan kepada unit piawai pengukuran bagi luas.

https://youtu.be/SAxE5XI1fM0
(video dari minit 2.50 saat hingga 4.23 saat)

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES b. Guru mengedarkan lembaran kertas yang telah dilakarkan bentuk peta i-Think bulatan.

(45 minit) c. Murid melengkapkan peta bulatan dengan menulis unit-unit piawai bagi luas.

UNIT
PIAWAI

d. Murid dibahagi kepada 3 kumpulan dan menjalankan aktiviti mengira luas permukaan menggunakan rumus.

e. Murid membentangkan hasil aktiviti kerja berkumpulan.

f. Murid diberikan beberapa soalan dan kad plickers untuk menentukan jawapan.

Kementerian Pendidikan Malaysia 93


PENUTUP ( 10 minit ) guru menguji pemahaman murid dengan menggunakan apps Quizizz.com
PLENARY https://quizizz.com/admin/quiz/5b04decb88c299001030abd3/startV4
PENILAIAN Penilaian dijalankan secara langsung.
Telefon bimbit/
BAHAN BANTU PdPc Video, Lembaran, Kuiz Online LCD
laptop
kerjasama membimbing rakan
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH
daya saing yang sihat yang lemah

MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA i-THINK peta bulatan


Komunikasi Quizizz.com
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPc
Pemikiran Analitik Plickers
___/15 murid dapat menyatakan unit piawai bagi luas
REFLEKSI/IMPAK __/15 murid dapat mengira luas menggunakan rumus
__/15 mengambil bahagian aktif sepanjang pembelajaran.
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

94 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. MIRRORING | 2. GOOGLE CLASSROOM | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
12 25/3/2018 Ahad 8:20am-9:40am SAINS T2 2 ALI KESIHATAN MANUSIA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
4.1 Penyakit Berjangkit dan Penyakit Tidak Berjangkit
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh:
HASIL PEMBELAJARAN 1. membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan tidak berjangkit
STANDARD PEMBELAJARAN 2. menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan
3. mencerakinkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit
Murid berjaya menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga jenis penyakit berjangkit dan cara
KRITERIA KEJAYAAN
penularannya.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Murid ditontonkan video mengenai penyakit: https://www.youtube.com/watch?v=BGglGBgkhCU

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA 2. Guru menggunakan teknik mirroring untuk menayangkan video tersebut.
ENGAGE
3. Murid berkongsi idea mereka mengenai video yang ditonton.

4. Video boleh didapati di google classroom code 9iebak

1. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Digital Ink, guru
menunjukkan objektif pembelajaran.
UTAMA
PENEROKAAN/ 2. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. Setiap kumpulan diberikan tajuk mengikut penyakit berjangkit (4) dan penyakit tidak berjangkit.
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) 4. Setiap kumpulan akan menyiapkan projek ringkas berkenaan tajuk mereka selama 30 minit.

5. Pembentangan/ penerangan ringkas setiap kumpulan diakhir pembelajaran.

1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.

PENUTUP (5 minit) 2. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai kerja
PLENARY rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Classroom.
PENILAIAN
3. Dengan menggunakan Quizziz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit.
BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD Laptop/ Telefon Pintar
NILAI MURNI Kerjasama, menghormati KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab Sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA I - THINK
Komunasi Penyoalan ketika
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC
Pemikiran Kritis pembentangan

/ 25 dari murid menguasai hasil pembelajaran.


/ 25 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 25 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 25 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 95


1. ( Edpuzzle) | 2. (Plicker | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MATA
MINGGU TARIKH HARI MASA
PELAJARAN KELAS TAJUK
16 18/4/2018 RABU 10:40am-11:40am SAINS 4 4.1 Organ pernafasan haiwan
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Proses hidup haiwan

1. Mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan melalui pemerhatian haiwan sebenar atau pelbagai media
• peparu contoh kucing, burung, buaya,katak, paus.
• insang contoh ikan, berudu, ketam, udang.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
STANDARD KANDUNGAN • kulit lembap contoh katak, cacing
• spirakel contoh lipas, belalang, rama-rama, beluncas.

2. 2. Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih dari satu organ pernafasan seperti katak.

1. Menyatakan organ pernafasan haiwan


HASIL PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN 2. Memberi contoh haiwan dengan organ pernafasannya
3. Mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan
KRITERIA KEJAYAAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Perbincangan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian persekitaran tentang pernafasan haiwan.


Video pernafasan haiwan: https://edpuzzle.com/media/5ad194f0638ddb4107076907

2. Aktiviti soal-jawab pengetahuan sedia ada pelajar dengan kuiz apps Quizizz tentang jenis-jenis organ
pernafasan haiwan.
https://quizizz.com/admin/quiz/5ad1bb0600e91d001930c9e7

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

1. Guru memberi penerang melalui video tentang organ pernafasan haiwan yang berbeza.

https://edpuzzle.com/media/5ad1c90a0ec31740f51e0f01
UTAMA 1. Murid memberi contoh-contoh haiwan lain yang bernafas mengikut kumpulan organnya:
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

2. Memberi penerangan terdapat haiwan yang mempunyai lebih dari satu organ pernafasan seperti katak
Dengan menggunakan video: https://edpuzzle.com/media/5ad1dbf1cf273f4101367186

3. Murid menjawab soalan dalam plickers dengan menggunakan kad yang ada pada masing-masing.
https://www.plickers.com/library

96 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


PENUTUP (5 minit) 1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.
PLENARY 2. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai kerja
PENILAIAN rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Classroom
BAHAN BANTU PdPc Video/ Kuiz online LCD Laptop / HP
KEMAHIRAN INSI-
NILAI MURNI Kasih Sayang, Tanggungjawab sosial
ANAN
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA I -THINK Mengelas
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, Membuat pengelasan PENILAIAN PdPc Edpuzzle.Plickers,Quizizz
/ 13 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
REFLEKSI/IMPAK / 13 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi.
/ 13 dari murid mengambil bahagian aktif semasa PdPc.
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.

Kementerian Pendidikan Malaysia 97


1. ( Zoom A. Pembelajaran Interaktif) | 2. Qr code | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
12 6/3/2018 Selasa 9:00am-10:00am Sains 2 Pintar Haiwan
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SAINS HAYAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
4.1 Pembiakan dan tumbesaran haiwan
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN 4.1.1 Menyatakan cara haiwan membiak.


STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan
Murid boleh menjelaskan dengan tepat kepada guru dan rakan serta dapat menjawab dalam latihan
KRITERIA KEJAYAAN
cara haiwan membiak dan mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Guru menunjukkan kepada murid beberapa haiwan menerusi slaid dan model haiwan

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 minit)


PEMULA
ENGAGE

2. Guru bertanya murid beberapa soalan.


a. Apakah nama haiwan tersebut ?
b. Cara mengenal haiwan betina dan haiwan jantan.
c. Bagaimanakah haiwan tersebut membiak ?
d. Apakah tujuan haiwan tersebut membiak ? KBKK

98 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


3. Murid dipaparkan tayangan video cara pembiakan haiwan sapi
https://www.youtube.com/watch?v=KANc3yhG3-8

4. Murid dipaparkan tayangan video cara pembiakan haiwan landak


https://www.youtube.com/watch?v=eeDPzxLzPcw

5. Murid dipaparkan tayangan video cara pembiakan haiwan ayam


https://www.youtube.com/watch?v=gPhCM-0siDc

6. Murid menjawab soalan kuiz


https://www.quizizz.com/admin/search/sains%20tahun%202%20pembiakan%20haiwan

UTAMA
PENEROKAAN/ http://www.zoom-a.com/r/m/zoom-a-com-skmtd-LvJ9hCNX4xPOf23SIo/portal/
PENERANGAN frame?page=frame&access=direct
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES 7. Murid dalam kumpulan membuat peta iTHINK peta pokok bertajuk cara pembiakan haiwan
(50 minit)

8. Murid membuat pembentangan kumpulan

9. Murid menyalin nota. berdasarkan peta iTHINK yang mereka buat

10. Aktiviti membuat arca hiasan menggunakan kulit telur ayam https://www.youtube.com/
watch?v=XqZB2k-CsEY

11. Murid diberi lembaran kerja

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

12. Guru dan murid bincang jawapan

13. Murid diminta membaca tajuk yang berikutnya


BAHAN BANTU PdPc komputer , buku teks, buku kerja murid internet lembaran kerja
NILAI MURNI kerjasama mematuhi arahan
MOD PEMBELAJARAN TMK Lisan Latihan
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Menjana idea Peta iTHINK Mengelas
17/17 murid dapat menyatakan cara haiwan membiak dan boleh mengelaskan haiwan berdasarkan
REFLEKSI/IMPAK
cara pembiakan menerusi latihan yang diberi. Murid tunjukan minat dan sifat ingin tahu.
NOTA Murid diminta membaca tajuk yang berikutnya

Kementerian Pendidikan Malaysia 99


1. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
14 8/4/2018 Ahad 9:40am-10:40am Sains Y6 6 Arif Daya dan kesannya
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Sains fizikal
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
6.1 Daya dan kesannya
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
6.1.2 Menjelaskan dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti
STANDARD PEMBELAJARAN
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyatakan 2 contoh berdasarkan 5 kesan daya yang telah mereka pelajari.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Murid menonton video tentang proses pembuatan karipap/ keropok lekor
2. Murid bersoal jawab tentang apa yang mereka perhatikan.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN ( 10
minit) ●
PEMULA
ENGAGE

http://youtu.be/sZcz_5KvGA4
1. Murid dibekalkan dengan plastisin
2. Murid mengubah bentuk plastisin dari bentuk bongkah kepada bentuk bebola

3. Murid melakukan aktiviti secara berpasangan


UTAMA
PENEROKAAN/ 4. Murid menggerakkan bola plastisin yang pegun ke arah kawan
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 5. Murid menggolekkan bola plastisin mengikut arah pergerakan bola yang sedang bergerak
MAIN ACTIVITIES
6. Murid menghentikan bola yang sedang bergerak
(30 minit)
7. Murid menyatakan daya yang terlibat semasa aktiviti dijalankan

8. Murid menyatakan kesan daya daripada aktiviti yang dijalankan

9. Murid memberikan contoh kesan daya daripada pemerhatian mereka di sekeliling


1. Murid membuat kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan
2. Murid menjawab soalan dalam Quizizz

3. Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja


PENUTUP ( 20 minit ) https://quizizz.com/admin/quiz/58f81f37a006b310005d2718
PLENARY
PENILAIAN

Video (youtube), Quizizz,


BAHAN BANTU PdPc
plastisin, lembaran kerja
NILAI MURNI Bekerjasama
MOD PEMBELAJARAN Simulasi, bersoal jawab
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 KBAT

34/34 murid dapat menyatakan 5 daripada 5 kesan daya serta dengan contoh dengan tepat. Murid
REFLEKSI/IMPAK
menjawab soalan Quizizz dan lembaran kerja sebagai latihan pengukuhan.

NOTA

100 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Pengguna EdPuzzle | 2. Penggunaan Quizizz.com | 3. Penggunaan plickers
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATAPELAJARAN KELAS TAJUK
32 5/9/2018 KHAMIS 7:40am-8:10am SAINS Y5 5 CERDIK BUMI, BULAN MATAHARI
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA~
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
11.1 Pergerakan bumi
STANDARD KANDUNGAN
11.1.1 Murid dapat menyatakan bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar
HASIL PEMBELAJARAN mengikut orbitnya mengelilingi matahari
STANDARD PEMBELAJARAN 11.1.2 Memerihalkan putaran dan peredaran bumi dari aspek arah dan temph dengan menjalankan aktiviti
11.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, tmk, penulisan atau lisan.
Murid menyatakan bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya
KRITERIA KEJAYAAN
mengelilingi matahari.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN Murid menyusun puzzle yang diberi oleh guru,
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE Murid mengaitkan gambar puzzle yang telah disusun dengan tajuk pada hari ini.

• Secara berkumpulan murid memusing gasing dan glob kemudian membuat pemerhatian ke atas aktiviti
tersebut.
• Murid mendapatkan maklumat hasil dapatan daripada kumpulan lain secara galeri walk
• Murid menonton video tentang putaran bumi di atas paksinya
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES • https://edpuzzle.com/search?channel=youtube&q=PUTARAN%20BUMI
(50 minit)
• Murid menyatakan Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur.(think pair share)
• Murid menjalankan simulasi putaran dan pergerakan bumi mengelilingi matahari
• Murid memerihalkan putaran dan peredaran bumi dari aspek arah dan tempoh (one stay 3 stray)
• https://edpuzzle.com/search?channel=youtube&q=PUTARAN%20BUMI
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8fcc6443691a001a0bcd90/pergerakan-bumi
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc puzzle, komputer Gasing , glob kad plikers

NILAI MURNI bekerjasama bersifat ingin tahu


MOD PEMBELAJARAN Simulasi One stay 4 stray Galeri walk
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 hipotesis pemerhatian membuat perkaitan
REFLEKSI/IMPAK
NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 101


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
16 23/4/2018 Isnin 8:40am-9:40am SAINS Tahun 1 Benda hidup dan benda bukan hidup
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Sains Hayat
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK, penulisan atau lisan
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup dengan betul
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN 1. Murid dibawa bersiar-siar di sekitar kawasan sekolah.


(5 minit) 2. Murid menama dan menyenaraikan benda-benda yang terdapat disekeliling sekolah.
PEMULA
ENGAGE 3. Murid memilih dan melakarkan satu benda berdasarkan pemerhatian mereka.

1. Di kelas Guru menampal dua kadboard bertajuk contoh benda hidup dan contoh benda bukan hidup pada
kad tersebut. pada setiap kadboard ada ruangan untuk murid menampal hasil lakaran.
2. Murid dikehendaki menampal gambar hasil lakaran mereka pada ruangan tersebut. (Peta bulatan)

3. Perbincangan berkaitan perbezaan dan persamaan hasil lakaran murid.

4. Pembetulan dan pengelasan semula dibuat oleh murid.


(Guru membimbing murid untuk mengenalpasti kriteria pengelasan)

5. Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan benda bukan hidup.


UTAMA
PENEROKAAN/ 6. Murid menonton video yang ditayangkan.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

http://gg.gg/br8hw
1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan dibekalkan dengan sebuah tablet.
2. Setiap kumpulan perlu menjawab kuiz yang disediakan oleh guru di laman Quizizz.com

http://gg.gg/br8jh
PENUTUP (5 minit) 1. Guru menguji kefahaman murid dengan memaparkan soalan menggunakan Powerpoint.
PLENARY
PENILAIAN 2. Murid menjawab soalan dengan menggunakan kad Plickers yang disediakan.

Quizizz.com, Powerpoint
BAHAN BANTU PdPc Video Youtube Kad Plickers, Peta Bulatan
Presentation
Bekerjasama, Mencintai
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH Bertanggungjawab, Keselamatan
alam sekitar
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta Pokok
Pemikiran Analitik
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPc Quizizz.com
Komunikasi
_/_ murid menguasai hasil pembelajaran
_/_ murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
_/_ murid diberi latihan pengukuhan
_/_ murid mengambil bahagian secara aktif semasa PdPC
NOTA

102 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Teknik Mirroring | 2. Penggunaan Google Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
16 23/4/2018 ISNIN 9:30am-10:30 SAINS 4CERIA PENGARATAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SAINS BAHAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Pengaratan Bahan
STANDARD KANDUNGAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


HASIL PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti objek berkarat dan tidak berkarat dengan membuat pemerhatian di persekitaran
2. Mengitlak objek berkarat diperbuat daripada besi

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menjawab 10 daripada 15 soalan dalam Quizizz.com


AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Video pengenalan objek berkarat ditayangkan menggunakan telefon pintar dengan teknik mirroring.

Link sharing : gg.gg/karat


SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) b. Guru mengedarkan empat gambar kepada 6 kumpulan murid. Mereka diminta mengasingkan gambar objek
PEMULA berkarat dan tidak berkarat. (rim dan paku berkarat, tin aluminium dan baldi aluminium tidak berkarat)
ENGAGE

c. Wakil kumpulan diminta menyatakan perbezaan dan kesamaan bahan dalam gambar.
1. Guru mengarahkan murid bergerak dalam kumpulan di sekitar kawasan sekolah selama 10 minit dan
mencatatkan objek berkarat dan tidak berkarat yang ditemui dengan melengkapkan peta iThink (peta
pokok). Dua kumpulan yang paling awal diberikan hadiah.

UTAMA 2. Dalam kumpulan, murid menyediakan bahan pembentangan hasil daripada pemerhatian tadi.
PENEROKAAN/
menggunakan marker dan kertas. Setiap kumpulan membuat pembentangan dalam 2 minit.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. Murid diminta berbincang dalam kumpulan tentang cara-cara mencegah pengaratan besi. (rujukan: buku
MAIN ACTIVITIES teks dan buku rujukan guru) - 5 minit
(50 minit) 4. Dalam kumpulan, murid menjawab soalan quizizz. menggunakan buah netbook. 2 Kumpulan markah
terbaik menerima hadiah. Link sharing :gg.gg/quizkarat

5. Guru meminta semua murid menjawab soalan kuiz Pengaratan dalam Socrative dengan berkongsi kod
yang guru setup dalam akaun admin Socrative sebagai latihan pengukuhan. Link sharing: gg.gg/testkara

1. Guru meminta wakil setiap kumpulan membuat rumusan tentang PdPc pada hari ini.

PENUTUP (5 minit) 2. Aktiviti eksperimen dengan magnet. Link video gg.gg/besikarat


PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc LCD, ICT Notebook Lembaran kerja


Bertanggungjawab,
NILAI MURNI Bekerjasama, Menghormati KEMAHIRAN INSANIAH
Keselamatan
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA I - THINK Peta Pokok

Komunikasi ,Pemikiran kritis, Quizizz.com


KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPc
Sumbangsaran Socrative.com
/ 25 murid menguasai hasil pembelajaran
/ 25 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 25 murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 25 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 103


1. Google Classroom | 2. Penggunaan QR code | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
10 7/3/2018 RABU 8:45am-9:45am SAINS 2 ALPHA PEMBIAKAN HAIWAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA SAINS HAYAT/HAIWAN

PEMBIAKAN DAN TUMBESARAN HAIWAN


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ Pada akhir PdPc, murid akan dapat:
STANDARD KANDUNGAN
1. menyatakan cara pembiakan haiwan dan tidak serupa dengan induk

Murid boleh:-
4.1.1 menyatakan cara haiwan membiak
HASIL PEMBELAJARAN 4.1.2 mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan
STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.5 merekod perubahan tumbesaran haiwan dengan memerhati kitar hidup haiwan
4.1.6 menjelas dengan contoh anak haiwan yang menyerupai induknya dan yang tidak menyerupai
induknya
1. menyatakan dua cara pembiakan haiwan
2. memberi contoh haiwan yang bertelur dan melahirkan anak
KRITERIA KEJAYAAN
3. melukis kitar hidup rama - rama
4. memberi contoh haiwan yang serupa dan tidak serupa dengan induk
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN 1. Perbincangan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian persekitaran tentang cara haiwan membiak
(5 minit)
PEMULA 2. Aktiviti pengenalan pembiakan haiwan dengan kuiz (apps: www.Quizizz.com)
ENGAGE kod: 672047

1. Murid diagihkan kepada 6 kumpulan


2. Guru mengedarkan lembaran kertas lakaran peta i-think: peta pokok
murid - murid diminta melengkapkan peta pokok (haiwan yang bertelur dan melahirkan anak)
berdasarkan video.

(apps: www.Edpuzzle .com)


UTAMA 3. murid memerhati video kitar hidup katak dan rama - rama (apps: QR code)
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

4. murid melengkapkan peta alir peringkat tumbesaran rama - rama

5. murid melukis kitar hidup rama - rama

6. murid mendengar penerangan guru tentang haiwan yang serupa dan tidak serupa dengan induk

7. murid memberi contoh haiwan yang serupa dan tidak serupa dengan induk

PENUTUP (5 minit) 1. guru menguji murid dengan soalan kuiz secara lisan
PLENARY
PENILAIAN 2. murid melengkapkan buku aktiviti muka surat 25 - 27 sebagai kerja rumah

kuiz online, video, gambar


BAHAN BANTU PdPc animasi, buku teks m/s 43-44, LCD Tab/HP/laptop
buku aktiviti m/s 25 - 27
pendidikan alam sekitar,
NILAI MURNI
penyayang, bekerjasama
MOD PEMBELAJARAN kerja kumpulan
komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
pemikiran analitik
/32 dari murid dapat mencapai objektif pembelajaran
REFLEKSI/IMPAK /32 dari murid memerlukan aktiviti pengukuhan
/ 32 dari murid mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan seperti yang dirancang

104 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan YOUTUBE-VIDEO (URL Shortener) | 2. Penggunaan QR code | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
10 5/3/2018 Isnin 8:00am– 9:00am Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 3 Mumtaz GIGI MANUSIA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Sains Hayat / Manusia

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 2.2 Kegigian Manusia


STANDARD KANDUNGAN Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia.
HASIL PEMBELAJARAN 2.2.1 Di akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 amalan baik menjaga
STANDARD PEMBELAJARAN kebersihan gigi.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 amalan yang baik dalam menjaga kebersihan gigi.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Murid ditunjukkan video berkenaan menggosok gigi. http://gg.gg/video-gosok-gigi


SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE
2. Murid diterangkan tentang tajuk pelajaran hari ini oleh guru.

1. Murid memerhatikan beberapa keping gambar makanan.


2. Murid membuat pengelasan kepada ‘Makanan baik untuk gigi’ dan ‘Makanan kurang baik untuk gigi’
(peta pokok).

3. Murid menampal gambar makanan mengikut pengelasan yang betul (kerja kumpulan).Kemudian guru
dan murid berbincang tentang hasil kerja berkumpulan.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN 1. Murid disoal tentang bagaimanakah cara menjaga gigi agar kekal sihat.
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES 2. Murid memerhatikan beberapa keping gambar dan menerangkan amalan penjagaan gigi yang betul
(45 minit) berdasarkan gambar yang diberi.

1. Perbincangan antara guru dan murid.


2. Murid menjawab soalan pengukuhan dalam buku aktiviti.

1. Murid menjawab soalan kuiz berkaitan tajuk yang dipelajari. (Quizizz)


PENUTUP (10 minit)
PLENARY Game code : 712064
PENILAIAN
2. Murid membuat kesimpulan berkaitan tajuk pelajaran hari ini.

Gambar gigi & Makanan Buku Aktiviti &


BAHAN BANTU PdPc Video & Laptop
Gambar amalan penjagaan gigi soalan kuiz

NILAI MURNI Bekerjasama Berani mencuba


MOD PEMBELAJARAN Koperatif & Kolaboratif
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Aplikasi Kreativiti dan inovasi
REFLEKSI/IMPAK
NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 105


1. URL shorterner | 2. QR code | 3. Penggunaan Quizizz.com | 4. Mirroring
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
16 17/4/2018 Selasa 9:30am-11:00am SAINS 2A1 AIR DAN LARUTAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA AIR DAN LARUTAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Sifat fizik air
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
menjalankan eksperimen dan berkomunikasi mengenai proses penyejatan air dalam kehidupan harian
STANDARD PEMBELAJARAN

Pelajar boleh menjawab 10 dari 18soalan dalam Quizizz.com


KRITERIA KEJAYAAN
https://join.quizizz.com624821

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video STEM pengenalan
tentang proses sejatan .Guru menggunakan teknik mirroring untuk menayangkan video tersebut.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN Video boleh didapati dari Google Classroom
(10 minit)
PEMULA
ENGAGE

https://www.youtube.com/watch?v=LJnZIUNBwFI
1. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Digital Ink, Guru
menunjukkan objektif pembelajaran .
UTAMA 2. Murid diminta membaca muka surat 101. Eksperimen 5.1 . Tujuan eksperimen ialah mengkaji faktor-faktor
PENEROKAAN/
yang mempengaruhi kadar penyejatan air .
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. Murid dibahagikan kepada 8 kumpulan untuk menjalankan eksperimen. (10 minit)
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) 4. Murid menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor-faktor yang menentukan kadar sejatan (60
minit)
5. Guru berbincang dengan murid tentang keputusan dan kesimpulan eksperimen dengan murid.
1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.
2. Dengan menggunakan Quizizz.com guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
PENUTUP (10 minit) proses sejatan.
PLENARY
https://join.quizizz.com (258234)
PENILAIAN
3. guru menguji pemahaman murid dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai
kerja rumah murid. Murid dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Class
BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD Telefon Pintar
NILAI MURNI Kasih Sayang Kemahiran Sains Bersyukur
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK

Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com
Pemikiran Kritis

/ 30 dari murid menguasai hasil pembelajaran


/30 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/30 murid diberi aktiviti pengukuhan
/30mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

106 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Digital Ink | 2. Edpuzzle | 3. Quizizz.co
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
13 4/4/2018 RABU 7:45am-8.45am SAINS 1A DERIA MANUSIA
BIDANG PEMBELAJARAN/TEMA MANUSIA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
4.1 DERIA MANUSIA
STANDARD KANDUNGAN
4.1.1 MENGENALPASTI BAHAGIAN TUBUH MANUSIA YANG BERKAITAN DENGAN DERIA YANG
HASIL PEMBELAJARAN BERKENAAN.
STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2 MENGELASKAN OBJEK MENGIKUT CIRI YANG DIKENALPASTI
4.1.3 MENGGUNAKAN DERIA UNTUK MENGENALPASTI OBJEK MELALUI PENYIASATAN
1. MURID BOLEH MENYEBUT 5 DERIA MANUSIA DAN 5 BAHAGIAN BADAN YANG BERKAITAN
2. MURID BOLEH MENGELASKAN OBJEK MENGIKUT CIRI-CIRI YANG DIKENALPASTI.
KRITERIA KEJAYAAN
3. MURID DAPAT MENYENARAIKAN CIRI-CIRI OBJEK DENGAN TEPAT HASIL PEMERHATIAN MENGGUNAKAN
SEMUA DERIA
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. GURU MENCUNGKIL PENGETAHUAN ASAS MURID BERKAITAN TAJUK DENGAN MENAYANGKAN SATU
VIDEO.

LAYARI LAMAN SESAWANG https://edpuzzle.com/media/5aca40af18f55540d212ddda (Apps:


edpuzzle)

2. GURU BERSOAL JAWAB DENGAN MURID TENTANG VIDEO TERSEBUT DAN MENGAITKAN DENGAN
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 minit)
PEMULA OBJEKTIF PdPC HARI INI.
ENGAGE HIGHLIGHT OBJEKTIF (DIGITAL INK)

Kementerian Pendidikan Malaysia 107


1. GURU MEMAPARKAN GAMBAR DAN MEMINTA MURID MENYENARAIKAN DERIA MANUSIA DAN BAHAGIAN
BADAN YANG BERKAITAN. AKTIVITI MELENGKAPKAN PETA ITHINK. (PETA BULATAN)

MURID JUGA BOLEH MERUJUK BUKU TEKS MS 32.

2. GURU BERSOAL JAWAB TENTANG KEGUNAAN DERIA DENGAN MEMAPARKAN VIDEO.


• LAYARI LAMAN SESAWANG https://edpuzzle.com/media/5acff5a2638ddb4107ffa92 (Apps:
edpuzzle)
(KESIMPULANNYA : DERIA DAPAT MEMBEZAKAN CIRI SESUATU OBJEK)

3. DENGAN MENGGUNAKAN DERIA MASING-MASING. MURID MENGELASKAN OBJEK MENGIKUT CIRI


YANG DIBERIKAN.

AKTIVITI MELENGKAPKAN PETA ITHINK. (PETA POKOK)


UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

MURID JUGA BOLEH MERUJUK BUKU TEKS MS 35

4. GURU MENAYANGKAN VIDEO BERKAITAN PENYIASATAN TERHADAP SESUATU OBJEK.


https://edpuzzle.com/media/5ad0058447906040fb70d347 (Apps: edpuzzle)

108 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


5. SETERUSNYA MURID DIBAHAGIKAN KEPADA 6 KUMPULAN DAN MELAKUKAN PENYIASATAN TERHADAP
OBJEK YANG DIBERI. MURID AKAN MEREKODKAN CIRI-CIRI OBJEK YANG DISIASAT DALAM PETA I-THINK
(PETA BUIH).
CADANGAN OBJEK YANG DIGUNAKAN IALAH BELON, TISU, GULI, EPAL HIJAU, ANGGUR, CIKU,

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

SETERUSNYA MURID-MURID MEMPAMERKAN HASIL DAPATAN KUMPULAN MASING-MASING DI


HADAPAN KELAS UNTUK DINILAI OLEH GURU DAN RAKAN-RAKAN.
1. GURU MENGUJI TAHAP PEMAHAMAN PELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN QUIZZIZZ.COM

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIA

2. SEMUA MURID MEMBUAT LATIHAN BERKAITAN TAJUK YANG DIPELAJARI DENGAN MERUJUK SOALAN
YANG DIBERIKAN DI DALAM GOOGLE CLASSROOM.

3. GURU JUGA MEMBERIKAN KERJA RUMAH SEBAGAI LATIHAN PENGUKUHAN DALAM BUKU AKTIVITI
SAINS M/S 23 & 25.
BUKU TEKS /
BAHAN BANTU PdPc VIDEO / GAMBAR / KUIZ ONLINE LCD / TABLET / HNDPHONE BUKU AKTIVITI &
ALAT TULIS
BEKERJASAMA, KEBERANIAN, HORMAT- KREATIF &
NILAI MURNI EMK
MEGHORMATI INOVASI, TMK
PETA BUIH, PETA
MOD PEMBELAJARAN KERJA KUMPULAN PETA I-THINK POKOK, PETA
BULATAN.
KOMUNIKASI PEMERHATIAN /
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC
PEMIKIRAN ANALITIK QUIZZIZZ.COM

..... / 27 MURID DAPAT MENGUASAI OBJEKTIF YANG DIPELAJARI


REFLEKSI/IMPAK ..... / 27 MURID TIDAK HADIR
..... / 27 MURID AGAK LEMAH DAN DIBERI LATIHAN PENGUKUHAN
NOTA PdPC DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA YANG DIRANCANG.

Kementerian Pendidikan Malaysia 109


SAINS
SEKOLAH
MENENGAH
1. Teknik Mirroring | 2. Penggunaan Google Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
16 23/4/2018 ISNIN 9:30am-10:30am FIZIK 4S2 DAYA DAN GERAKAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA DAYA DAN GERAKAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Inertia
STANDARD KANDUNGAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan konsep inertia.


STANDARD PEMBELAJARAN 2. Menghubungkaitkan jisim dan inertia.
3. Memberi contoh beberapa situasi yang melibatkan inertia.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menjawab 10 daripada 15 soalan dalam Quizizz.com


AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

a. Guru menayangkan video untuk menjana idea murid mengenai inertia.


b. Murid diminta untuk meneka apa yang berlaku di akhir video.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) c. Guru menggunakan teknik mirroring untuk menayangkan video tersebut.
PEMULA https://www.youtube.com/watch?v=i_8_LspALdw
ENGAGE
a. Murid memberi maklumbalas mengenai video yang ditunjukkan
b. Guru mengaitkan dengan tajuk yang akan diajar.

1. Guru memperkenalkan konsep inertia kepada murid-murid dengan menggunakan slide MS Power Point.
2. Daripada konsep inertia yang diterangkan, guru meminta murid menyenaraikan jenis-jenis inertia.
UTAMA 3. Video berkaitan inertia (pegun dan gerakan) ditunjukkan kepada murid.
PENEROKAAN/ https://www.youtube.com/watch?v=LEHR8YQNm_Q
PENERANGAN
4. Berdasarkan video yang ditunjukkan, dua orang murid diminta untuk menghuraikan mengenai inertia
PENGEMBANGAN
pegun dan gerakan.
MAIN ACTIVITIES
5. Murid diminta membentuk 5 kumpulan (1 kumpulan 5 orang).
( 50 minit) 6. Setiap kumpulan akan diberikan borang arahan tugasan aktiviti inertia.
(borang arahan tugasan boleh didapati daripada Google DOC.
7. Setiap kumpulan akan diberikan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti.
8. Setiap ahli kumpulan akan menerangkan konsep inertia yang terlibat di dalam kumpulan masing-masing.
9. Wakil setiap kumpulan akan membuat demonstrasi dan menenrangkan mengenai aktiviti kumpulan kepada
setiap kumpulan yang lain.

1. Guru meminta murid membuat rumusan tentang PdPc pada hari ini.
PENUTUP (5 minit)
2. Dengan menggunakan Quiizz.com, guru meminta murid menjawab kuiz berkaitan inertia.
PLENARY
PENILAIAN https://join.quizizz.com
kod: 769783

BAHAN BANTU PdPc LCD Notebook Borang arahan tugasan, Buku Teks

kEMAHIRAN
NILAI MURNI Bekerjasama, Menghormati Bertanggungjawab
INSANIAH

MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA I - THINK


Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Pemikiran kritis PENILAIAN PdPc Quiizz.com
Sumbangsaran
/ 25 murid menguasai hasil pembelajaran
/ 25 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 25 murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 25 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 111


1. (GOOGLE CLASSROOM) | 2. (MIRORRING) | 3. (Quizizz.com)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
31 3/9/2018 ISNIN 11:00am-12:00am BIOLOGI 4A EKOSISTEM TERANCAM
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA BAB 9 EKOSISTEM TERANCAM /MENYIASAT PERHUBUNGAN HIDUPAN DENGAN PERSEKITARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
9.1 Menilai aktiviti manusia yang mengancam ekosistem
STANDARD KANDUNGAN
Selepas belajar tajuk ini, murid akan boleh:
HASIL PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN 1. mengenalpasti aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam ekosistem.
2. menerangkan kesan aktiviti manusia ke atas ekosistem.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjawab 9 dari 10 soalan dalam Quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video STEM pengenalan
(5 minit)
tentang pencemaran alam. Guru menggunakan teknik mirorring untuk menayangkan video tersebut.
PEMULA
ENGAGE Video boleh didapati dari Google Classroom (4 A) Kod: gf5zb39

1. Guru menggunakan telefon ye4g Altitude yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Mirorring, guru
menunjukkan objektif pembelajaran.
2. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan [10 minit]
a. Satu kumpulan akan mengumpul maklumat aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam ekosistem.
b. Satu kumpulan akan mengumpul maklumat kesan aktiviti-aktiviti manusia ke atas ekosistem.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

( 50 minit)

Kumpulan 1:
Dengan menggunakan Google DOC, murid mengisi jadual yang diberikan dalam Kerja Berkumpulan.
Setelah selesai, murid dikehendaki menyusun semula hasil kerja tersebut & hantar semula melalui Google
Classroom.
Kumpulan 2:
Dengan menggunakan Google DOC, murid membincangkan tugasan yang diberikan dalam Kerja
Berkumpulan. Setelah selesai, murid dikehendaki menyusun semula hasil kerja tersebut & hantar semula
melalui Google Classroom.
1. Kumpulan akan bergerak untuk mempelajari kesemua hasil pembelajaran (20 minit). Guru merakam semua
keputusan yang betul dan semua keputusan yang salah menggunakan tablet.
2. Guru menggunakan teknik Mirorring untuk membincangkan semua masalah yang betul dijawab dan semua
masalah yang salah dijawab untuk mengukuhkan kefahaman murid.

112 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.

PENUTUP (5 minit)
PLENARY 2. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
PENILAIAN dengan pencemaran alam.
Game code: 444281
3. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai kerja
rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Classroom

BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD Tab / Telefon Pintar


NILAI MURNI Bertanggungjawab, Menghormati KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab Sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK
Komunasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com
Pemikiran Kritis
/ 8 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
/ 8 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 8 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 8 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 113


1. Teknik Mirroring (ezcast) | 2. Digital Ink (One Note) | 3. Fulmulator Tarsia | 4. plickers | 5. Quizizz

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATAPELAJARAN KELAS TAJUK
26 18/07/2018 KHAMIS 11:10am-12:40pm KIMIA 4 BETA JADUAL BERKALA UNSUR
BIDANG PEMBELAJARAN/
4. Jadual Berkala Unsur
TEMA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
4.6 Memahami unsur peralihan
STANDARD KANDUNGAN
Di akhir pembelajaran, murid boleh:
4.6.1 mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala
HASIL PEMBELAJARAN
4.6.2 memberi contoh unsur peralihan
STANDARD PEMBELAJARAN
4.6.3 menghuraikan sifat unsur peralihan
4.6.4 menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri
4.6.1 Pelajar dapat mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur dari kumpulan 3
sehingga kumpulan 12
KRITERIA KEJAYAAN
4.6.2 Memberi contoh sekurang-kurangnya 3 contoh unsur peralihan
4.6.3 Menghuraikan 2 daripada 3 ciri istimewa unsur peralihan
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


( 10 minit)
PEMULA
ENGAGE

• Menggunakan Teknik mirroring guru menayangkan beberapa jenis batu permata


• Pelajar diminta untuk menamakan batu permata yang ditayangkan
• Guru menjelaskan bahawa batu permata diperbuat daripada unsur-unsur dalam unsur peralihan
• Menggunakan Teknik mirroring guru menjelaskan konsep unsur peralihan dengan menayangkan power
point melalui telefon bimbit (aplikasi ezcast)
• Semasa PdPc berlangsung guru akan memanggil pelajar untuk kehadapan dan mengenal pasti point
penting di dalam nota dengan cara menggariskan point tersebut menggunakan aplikasi One Note.
• Pelajar dibentuk dalam beberapa kumpulan kecil
• Guru menerangkan aturan aktiviti sebelum menyerahkan sampul yang berisi puzzle yang dibina
UTAMA menggunakan aplikasi Formulator Tarsia
PENEROKAAN/
PENERANGAN • Hasil kerja pelajar dibincangkan.
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(70 minit)
• Guru mengagihkan plickers card kepada pelajar mengikut nombor yang telah didaftarkan
• Soalan dipaparkan dan pelajar memberikan respond jawapan kepada soalan yang dipaparkan
• Jawapan pelajar dikenalpasti menggunakan aplikasi plickers
• Penerangan soalan diberikan. Analisi disimpan agi mengenal pasti bahagian yang perlu diberi perhatian
oleh guru
• Pelajar diminta untuk menyelsaikan kuiz dalam aplikasi quizizz yang tamat pada 19hb Julai 2018 (11.45pm)
• Rumusan ringkas di buat dalam kelas berkaitan PdPc yang telah dijalankan

PENUTUP ( 10 minit )
PLENARY
PENILAIAN


BAHAN BANTU PdPc PROJEKTOR TELEFON BIMBIT TARSIA PUZZLE
NILAI MURNI BERSIFAT INGIN TAHU MENGHARGAI SUMBANGAN TEKNOLOGI BERFIKIRAN KRITIKAL DAN ANALITIS
MOD PEMBELAJARAN PENEROKAAN KOMUNIKASI APLIKASI
KEMAHIRAN BERFIKIR
PEMIKIRAN KRITIKAL PENYELSAIAN MASALAH KREATIF
ABAD 21
REFLEKSI/IMPAK
NOTA KOD : 261807

114 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1.Penggunaan Quizizz.com | 2.Penggunaan Plickers.com | 3.Penggunaan Google Classroom
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
31 1/8/2018 Rabu 1:20pm-2:20pm Sains 1 DINAMIK 6.1 Pengelasan Unsur
Bidang 6: Jadual Berkala
BIDANG /TEMA PEMBELAJARAN
Tema 3: Penerokaan Unsur Dalam Alam
Murid boleh :
i. merumuskan semua jirim terdiri daripada atom.
ii. membezakan antara atom dan molekul serta unsur dan sebatian.
STANDARD PEMBELAJARAN iii. mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir dalam jadual berkala.
iv. membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam.
v. menghargai unsur yang wujud dalam alam bagi membolehkan manusia menyusun ketertiban ini
dalam bentuk jadual.
STANDARD PRESTASI
PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM
Tahap
Tafsiran
Penguasaan
1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirim/jadual
berkala/udara.
2 Memahami jirim/jadual berkala/udara serta dapat menjelaskan kefahaman
tersebut.

STANDARD PRESTASI 3 Mengaplikasikan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara untuk menerangkan


kejadian atau fenomena alam dan dapat melaksanakan tugasan mudah.
4 Menganalisis pengetahuan mengenai struktur jirim/jadual berkala/udara dalam
konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.
5 Menilai pengetahuan mengenai jirim/jadual berkala/udara konteks penyelesaian
masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
6 Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/
drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan
dan kemahiran sains mengenai jirim/jadual berkala/udara dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


a. Perbincangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari bab lalu berkaitan jirim dan tiga keadaannya.
Aktiviti kuiz apps Quizizz tentang bab lalu berkaitan jirim dan tiga keadaannya.
http://gg.gg/b5ahy

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (


10 minit)
PEMULA b. Pengenalan kepada atom dan molekul.
ENGAGE Video What is an Atom and a Molecule 
https://www.youtube.com/watch?v=hc0EtPPpZUU

Kementerian Pendidikan Malaysia 115


a. Persembahan powerpoint untuk memberi idea kepada murid-murid tentang atom dan subatom.
b. Murid melengkapkan peta titi berkaitan subatom.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(40 minit)
c. Murid menjalankan aktiviti perbincangan bagi melengkapkan lembaran kerja berkaitan atom, subatom dan
molekul.
Video sebagai rujukan: https://www.youtube.com/watch?v=l1VXM_b2KFY
a. Murid dan guru membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan hasil perbincangan kumpulan.
b. Guru menyediakan 8 soalan berkaitan atom, subatom dan molekul menggunakan apps https://www.plickers.
com

c. Murid membina model atom dan molekul menggunakan plastisin dan kayu pencungkil gigi.
Video sebagai rujukan https://www.youtube.com/watch?v=dUjVL05hIZk
a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan apps https://join.quizizz.com/ yang di jadikan kerja
PENUTUP (5 minit) rumah
PLENARY GAME CODE 143236
PENILAIAN
b. Semua pelajar membuat latihan kendiri berkaitan tajuk yang dipelajari
Video/ Gambar Animasi/ Tab / HP/ Laptop
BAHAN BANTU PdPc LCD
Kuiz Online
Menghargai sumbangan Membantu insan yang
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH
sains dan teknolog lemah
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta Titi
quizizz.com
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC https://www.plickers.
Hands on activity
com

__/_31 dari murid menguasai hasil pembelajaran.


___/_31 ____ dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
___/31____ dari murid diberi aktiviti pengukuhan
___/_31___ omengambil bahagian aktif semasa PdPc

NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

116 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Edpuzzle.com | 2. penggunaan Kahoot.com | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
2 23/7/2018 ISNIN 1:45pm-2:45pm BIOLOGI 4 IS BAB 5: PEMBAHAGIAN SEL
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Tema B: Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Benda Hidup
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
5.1:MEMAHAMI MITOSIS
STANDARD KANDUNGAN
PADA AKHIR PEMBELAJARAN INI MURID DAPAT:
HASIL PEMBELAJARAN a. MENYATAKAN KEPENTINGAN MITOSIS.
STANDARD PEMBELAJARAN b. MENGENAL PASTI FASA DALAM KITAR SEL.
c. MENJELASKAN PROSES MITOSIS DAN SITOKINESIS.
KRITERIA KEJAYAAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. GURU MEMAPARKAN GAMBAR PADA POWER POINT DAN MEMINTA MURID FIKIRKAN APAKAH YANG DAPAT
DILIHAT MELALUI GAMBAR RAJAH TERSEBUT.
2. PERBINCANGAN DALAM KUMPULAN MURID BERLANGSUNG DAN MURID MENYATAKAN APA YANG DILIHAT
BERDASARKAN PENGETAHUAN SEDIA ADA MEREKA.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

(TUMBESARAN GAJAH BERLAKU DAN HAIWAN BERSALIN KULIT.)

PROSES MITOSIS ADALAH PROSES YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENGGANTIKAN SEL YANG ROSAK
DAN MEMBINA SEL BARU.
APAKAH MITOSIS?
MITOSIS ADALAH PROSES NUKLEUS MEMBAHAGI MEMBENTUK DUA SEL ANAK BARU YANG SEIRAS DENGAN
INDUKNYA.
1. GURU MENERANGKAN MENGGUNAKAN GAMBAR 4 FASA DALAM MITOSIS MENGGUNAKAN PERSEMBAHAN
POWER POINT.
2. MURID MELAKSANAKAN AKTIVITI 1 IAITU GERAKAN TANGAN DALAM SIMULASI FASA MITOSIS (PROFASA
METAFASA, ANAFASA DAN TELOFASA) DENGAN IRINGAN MUZIK CHICKEN DANCE.
LINK VIDEO YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=vdFIXsrjkXI
3. MURID BERDIRI DAN SAMA MENYEBUT DAN MENGERAKKAN BAHAGIAN TANGAN/ JARI MENGIKUT
DEMONSTRASI GURU.
4. MURID BERGERAK MEMBENTUK 5 KUMPULAN. SETIAP KUMPULAN DIBEKALKAN LAPTOP PELAJAR UNTUK
MELAKSANAKAN AKTIVITI 2 SETIAP KUMPULAN PERLU MENJAWAB SOALAN BERDASARKAN VIDEO YANG
DITAYANGKAN SETELAH PAPARAN DI BEKUKAN. MATA AKAN DIBERI KEPADA JAWAPAN YANG BENAR.MURID
TIDAK BOLEH MENERUSKAN VIDEO SELAGI TIDAK MENJAWAB SOALAN.
5. APP YG DIGUNAKAN IALAH: EDPUZZLE
UTAMA https://edpuzzle.com/media/5b5f4c46c80863405aef0e52
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)
http://gg.gg/bm8wh

AKTIVITI 3: AKTIVITI KUMPULAN MENGGUNAKAN APP KAHOOT


https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=af29550e-6e30-4a76-aa9a-ae7370f31608

1. REWARD DALAM BENTUK ALAT TULIS DIBERIKAN KEPADA KUMPULAN YANG MENDAPAT POINT TERTINGGI.
2. SETIAP PELAJAR HASILKAN NOTA RINGKAS DAN PADAT BERBENTUK PETA I-THINK: CARTA ALIR , BAGI
MENTERJEMAHKAN PEMBELAJARAN HARI INI.

Kementerian Pendidikan Malaysia 117


1. SEBAGAI PENILAIAN INDIVIDU MURID DIBERIKAN QUIZ ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN APP QUIZIZZ .
SEBAGAI MENILAI KEFAHAMA MURID BERKAITAN TOPIK INI.
2. SETIAP MURID MASUK LINK BERIKUT DAN MENJAWAB SOALAN BERKAITAN,

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

https://quizizz.com/admin/quiz/5b5f5a9abcb2480010567bb6/startV4
1. SEBAGAI RUMUSAN PEMBELAJARAN MURID MENUNJUKKAN SEMULA PERGERAKAN SIMULASI MENGGUNAKAN
TANGAN FASA-FASA DALAM MITOSIS.
BAHAN BANTU PdPc LAPTOP PROJECTOR BUKU TEKS
MENYEDARI BAHAWA SAINS
MENSYUKURI NIKMAT YANG MENGHARGAI SUMBANGAN SAINS
NILAI MURNI MERUPSKSN SATU CARA UNTUK
DIKURNIAKAN TUHAN DAN TEKNOLOGI
MEMAHAMI ALAM.
MOD PEMBELAJARAN PERBINCANGAN SIMULASI
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 SIMULASI PEMBENTANGAN I-THINK
98% MURID MENGUASAI OBJEKTIF PEMBELAJARAN. 2% MURID TIDAK MENGUASAI PEMBELAJARAN DAN
REFLEKSI/IMPAK
AKAN DI BERIKAN LATIHAN PENGUKUHAN.
NOTA

Ulasan:

1. Gerakan tangan semasa lagu chicken dance tidak ditunjukkan

2. Soalan Kahoot tidak dinyatakan tajuk untuk memudahkan carian.

3. Pautan quizizz tidak dapat di akses sebab tidak dikongsi.

118 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Teknik Mirorring | 2. Penggunaan Digital Ink | 3. Penggunaan Google Classroom | 4.Penggunaaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
PERGERAKAN DAN
26 20/7/2018 JUMAAT 7:30am-8:30am BIOLOGI 5 SAINS
SOKONGAN
BIDANG PEMBELAJARAN PERGERAKAN DAN SOKONGAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami pergerakan dan sokongan pada manusia dan haiwan.

Di akhir pembelajaran, murid dapat:


HASIL PEMBELAJARAN a. Menamakan tulang-tulang yang membentuk rangka paksi dan rangka apendaj pada sistem rangka manusia.
b. Melabel tulang, otot rangka dan tendon pada rajah lengan manusia.

a. Murid menjawab 8 dari 14 soalan dalam Quizizz.com dengan betul.


KRITERIA KEJAYAAN b. Menyatakan tulang-tulang dalam rangka paksi dan apendaj secara lisan.
c. Mengenalpasti tendon dan ligamen dalam kepak ayam.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN

(5 minit) a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video “The Skeleton Dance”. https://
PEMULA www.youtube.com/results?search_query=skeleton+dance
ENGAGE • http://gg.gg/bm15p
b. Pelajar dikehendaki untuk menari dan menyanyi ketika guru menayangkan video berkenaan. Guru
menggunakan teknik mirorring untuk menayangkan video tersebut.

Kementerian Pendidikan Malaysia 119


1. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Digital Ink, guru menunjukkan
objektif pembelajaran.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

Rajah 1 Rajah 2

1. Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan [20 minit]


a. Dua kumpulan akan menyusun dan melabel rangka manusia (Rajah 1)
b. Dua kumpulan akan melabel dan melukis tulang, otot rangka dan tendon pada rajah lengan manusia.
(Rajah 2)
c. Dua kumpulan akan meneroka dan memerhati kedudukan dan sifat otot, ligamen dan tendon pada kepaka
ayam.
Rajah 1 & 2:
Dengan menggunakan Google DRAWINGS, pelajar melabel gambar yang diberikan dalam Kerja Berkumpulan.
Setelah selesai, pelajar dikehendaki menyusun semula hasil kerja tersebut & hantar semula melalui Google
Classroom.
1. Kumpulan akan bergerak untuk mempelajari kesemua hasil pembelajaran (20 minit). Guru merakam semua
keputusan yang betul dan semua keputusan yang salah menggunakan tablet.
2. Guru menggunakan teknik Digital Ink untuk membincangkan semua masalah yang betul dijawab dan semua
masalah yang salah dijawab untuk mengukuhkan kefahaman pelajar.
1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN 1. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada pelajar untuk menjawab soalan berkaitan
dengan sistem rangka manusia.
2. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai kerja
rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Classroom
BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD Tab / Telefon Pintar
Menghargai keseimbangan alam
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab Sosial
semulajadi
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta Bulatan
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengaplikasi
PENILAIAN PdPC Quizizz.com
ABAD 21 komunikasi
17 / 20 dari pelajar menguasai hasil pembelajaran.
20 / 20 dari pelajar selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
3/ 20 dari pelajar diberi aktiviti pengukuhan
20 / 20 pelajar mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

120 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Quizizz | 2. Penggunaan Edpuzzle | 3. Penggunaan Goformative
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
27 26/7/2018 KHAMIS 7:00am-8:10am SAINS TINGKATAN 5 5 CG ALAM SEKITAR
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.3 MENGANALISA KITAR NITROGEN DAN KEPENTINGANNYA
STANDARD KANDUNGAN

1. MEMERHALKAN KITAR NITROGEN


HASIL PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN 2. MENERANGKAN PROSES- PROSES DALAM KITAR NITROGEN
3. MENERANGKAN KEPENTINGAN KITAR NITROGEN

Pelajar dapat menjawab soalan struktur dan memperoleh sekurang-kurangnya 4/6 markah dalam soalan
KRITERIA KEJAYAAN
struktur Bahagian B
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
• Pelajar login ke google classroom.
• Pelajar ditunjukkan gambar dua pokok dengan daun pelbagai warna.
• Guru menyoal pelajar tentang keadaan daun tersebut.
• Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan kepentingan unsur nitrogen kepada tumbuhan.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5


minit)
PEMULA
ENGAGE

• Pelajar memerhatikan video tentang kitar nitrogen.


https://www.youtube.com/watch?v=HOpRT8BRGtk
http://gg.gg/blvr6

• Guru memperkenalkan kitar nitrogen dan menerangkan proses-proses yang terlibat.


UTAMA
PENEROKAAN/ • Pelajar diagihkan kepada 6 kumpulan.
PENERANGAN • Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan carta lengkap tentang kitar nitrogen berdasarkan
PENGEMBANGAN kreativiti masing-masing.
MAIN ACTIVITIES • Guru memilih 3 kumpulan untuk membuat pembentangan.
• Guru meminta pelajar memikirkan cara meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah.
(50 minit)
• Pelajar dikehendaki membentangkan idea masing-masing.
• Guru mengembangkan idea pelajar melalui soalan dalam link di bawah.
https://edpuzzle.com/media/5aff44d7c20add408441e9a5

http://gg.gg/blvth
Guru membuat rumusan dan menguji pemahaman pelajar dengan menjawab soalan dalam QUIZIZZ gg.gg/
PENUTUP (5 minit) KITARNI
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc video labtop tab/smartphone


Berani, bekerjasama, menghar- Membantu insan yang
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH
gai alam sekitar lemah
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK carta alir

Komunikasi Quizzizz.com/ Gofor-


KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC
Pemikiran Analitik mative

REFLEKSI/IMPAK Pelajar dapat menjawab soalan struktur yang diberikan.


NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 121


1. Quizizz, 2. Plickers.com,3. Gofomative.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATAPELAJARAN KELAS TAJUK
16/7/ 2018 Isnin 10:30am-11:30am Sains 3 Beta RESPIRASI
BIDANG PEMBELAJARAN/
PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP
TEMA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 1.1 Menganalisa mekanisma pernafasan manusia.


STANDARD KANDUNGAN 1.2 Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia.
• mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia.
• mengenal pasti struktur paru- paru.
HASIL PEMBELAJARAN
• memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas.
STANDARD PEMBELAJARAN
• menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan hembusan nafas.
• memerihalkan mekanisma pernafasan.
KRITERIA KEJAYAAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Perbincangan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian tentang pernafasan manusia.
b. Pelajar di minta untuk berdiri untuk menarik nafas dan menghembus nafas.
c. Pelajar di minta menerangkan perubahan pada tulang rusuk apabila menarik nafas dan menghembus nafas.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN d. Guru memaparkan animasi sistem pernafasan manusia.
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

http://gg.gg/bluh1
https://www.youtube.com/watch?v=fgsEMt-MX3M
a. Guru menggunakan www.youtube.com bagi menunjukkan sistem pernafasan manusia.
Video sistem respirasi manusia.
https://www.youtube.com/watch?v=sw054jxY5cg&t=169s

http://gg.gg/blug3
b. Aktiviti pengenalan mekanisma pernafasan manusia dengan kuiz apps Quizizz tentang menarik nafas dan
hembus nafas.
UTAMA https://quizizz.com/admin Form 3 Science Chap 1
PENEROKAAN/ c. Aktiviti dalam kumpulan. Pelajar di minta membina model sistem pernafasan manusia dengan menggunakan
PENERANGAN belon, botol, penyedut minuman dan plastik
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

( 50 minit)

PENUTUP (5 minit) d. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan apps https://www.plickers.com/library di akhir pdpc.
PLENARY e. Guru menggunakan app https://goformative.com/ yang dijadikan kerja rumah.
PENILAIAN f. Semua pelajar menjawab soalan dengan tepat berkaitan tajuk yang dipelajari.
BAHAN BANTU PdPc video/gambar animasi/kuiz online LCD Tab/HP/Laptop
NILAI MURNI Sabar/kerjasama/ KEMAHIRAN INSANIAH Kemahiran berfikir/kendiri
Perbincangan/pembentangan/
MOD PEMBELAJARAN PETA I-THINK Peta alir/buih berganda
integrasi ICT
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD
Komunikasi/ICT PENILAIAN PdPC plicker.com/gofomative
21
23//23 dari pelajar mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia.
23/23 dari pelajar mengenal pasti struktur paru- paru.
REFLEKSI/IMPAK 20/23 memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas.
20/23 menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan hembusan nafas.
20/23 memerihalkan mekanisma pernafasan.
NOTA pdpc berjaya dilaksanakan mengikut peruntukan masa yang dirancang

122 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Frog Vle | 2. Penggunaan Goformative | 3. Penggunaan Quizizz.com | 4. Penggunaan Google Classroom
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
6 7/2/2018 Wednesday 8.00am-9.00am Science 1 C1 6.2 Metals
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Periodic Table
The student be able to:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 1. 1. Conclude that all matter consist of atoms
STANDARD KANDUNGAN 2. 2. Differentiate between atoms and molecules as well as element and compound.
3. 3. Identify the position of metals, non-metals and inert gases in the periodic table.
1. To study the characteristic of metals and non-metals
a. appearance of metals and non-metals
b. ductility
HASIL PEMBELAJARAN
c. malleability
STANDARD PEMBELAJARAN
d. electrical conductivity
e. heat conductivity
f. appreciate the order of elements that exist in nature
KRITERIA KEJAYAAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Teacher asking the student about their prior knowledge about the basic characteristics of metals and
non-metals.
2. The student will give their and answer and discuss with the teacher.
3. Teacher will explain the basic characteristic of metals and non-metals and shows them a few video.

https://www.youtube.com/watch?v=ALAaALyxayM

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5


minit)
PEMULA
https://www.youtube.com/watch?v=Oz8GpDVz5ag
ENGAGE
4. Activity that helps in explaining the basic characteristic of metals and non-metals

Kementerian Pendidikan Malaysia 123


Activities for completing double bubble map:

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) • Metals
• The uses of metals are related to their properties:
• They are made into jewellery due to their hard and shiny appearance.
• They are used to make pans, since they are good conductors of heat.
• They are used in electrical cables, because they are malleable, ductile and good conductors of
electricity.
• They are strong so used to build scaffolding and bridges.
• They make a ringing sound, sonorous, hence their use in bell making.
• Non-metals
• Used as insulating material around wire cables since they do not conduct electricity.
Used to make pan handles as they are poor conductors of heat.

Teacher run an assessment for this subtopic by using an apps https://goformative.com/ as a homework for
PENUTUP (5 minit) the students.
PLENARY Students will answer the question.
PENILAIAN Teacher makes a summary for the lesson by stating the basic important characteristics in comparing
metals and non-metals.
Video/ Animation graphic/ Online
BAHAN BANTU PdPc LCD Tab / HP/ Laptop
quiz
Appreciating the Gods’
NILAI MURNI Effort, Hardworking KEMAHIRAN INSANIAH
creation
MOD PEMBELAJARAN Group work PETA I - THINK Double bubble map
Communication Quizzizz.com/
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC
Analytic and creative thinking Goformative

_23___/40__ of the students achieving the objective.


_ 35____/40 ____ of the students submit their homework
REFLEKSI/IMPAK
__5___/40____ of the students has been given extra exercise for empowering this subtopic
__20___/_40____ of the students actively participate in this PdPc session
NOTA PdPc can be done successfully

124 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom dan QR Code | 2. PLICKERS | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
27 2/7/2018 ISNIN 10:00am- 12:00pm KIMIA 4 INTELEK ELEKTROKIMIA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 6. ELEKTROKIMIA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
6.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat :


STANDARD PEMBELAJARAN Menghuraikan dan meramal hasil elektrolisis larutan akueus.
Murid dapat :
1. Mengenalpasti ion-ion yang hadir dalam elektrolit.
2. Mengenalpasti ion-ion yang tertarik ke anod dan katod.
KRITERIA KEJAYAAN 3. Menentukan ion yang dinyahcaskan di anod dan katod berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi
hasil elektrolisis.
4. Meramal hasil di anod dan katod.
5. Menghuraikan pemerhatian di anod dan katod.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5


minit)
PEMULA
ENGAGE

a. Guru menguji pengetahuan sedia ada (PSA) murid dengan mengemukakan 5 soalan aneka piliihan yang
dibina dengan aplikasi Quizizz.com. Soalan-soalan ini telah dimasukkan ke dalam Google Classroom
Tingkatan 4 Intelek. Kod kelas : 3gn6zf
b. Guru memperkenalkan konteks elektrolisis larutan akueus dengan menggunakan peta bulat. Guru meminta
murid supaya berada pada kumpulan masing-masing kerana aktiviti kumpulan yang akan dijalankan.

a. Guru memberikan satu QR Code kepada setiap kumpulan murid. Murid perlu scan QR Code tersebut
menggunakan telefon pintar dan melihat tayangan video sel elektrolisis dari youtube (gg.gg/b5ojw).
• https://www.youtube.com/watch?v=L_BjGKdM2Bk
b. Selesai sahaja video ditonton, murid menjalankan perbincangan tentang maklumat yang diperolehi di
dalam video berpandukan soalan-soalan berikut (berdasarkan kriteria kejayaan di atas);
UTAMA • Apakah ion-ion yang hadir dalam elektrolit ini?
PENEROKAAN/ • Apakah ion-ion yang tertarik ke anod dan katod?
PENERANGAN
PENGEMBANGAN • Ramalkan ion yang dinyahcaskan di anod dan katod? (Rujuk faktor-faktor yang mempengaruhi
hasil elektrolisis).
MAIN ACTIVITIES
• Mengapakah ion-ion ini dinyahkan di anod dan katod?
(50 minit) • Ramalkan hasil-hasil di anod dan katod?
• Adakah ramalan anda bertepatan dengan pemerhatian di dalam video? Huraikan.
c. Murid membentangkan dan berkongsi hasil perbincangan kumpulan masing-masing. Guru menilai hasil
dan persembahan kumpulan berdasarkan rubrik* yang disediakan guru, serta murid maklum akan rubrik
tersebut. Guru juga harus memberi cadangan dan bimbingan kepada murid untuk menambahbaik hasil.
Kumpulan yang mencapai keputusan terbaik akan mendapat hadiah.
• (*Contoh rubrik: http://www.makinglearningreal.org/pdfs/scoring_rubric.pdf )
d. Di akhir PdPc, semua murid menjawab soalan dengan menggunakan aplikasi Plickers.com (https://www.
plickers.com/classes/5b4c0610df9c00000461b74c)

Kementerian Pendidikan Malaysia 125


a. Guru meminta murid membuat kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari tentang elektrolisis larutan
akueus.
b. Guru memberi ulasan dan kesimpulan terhadap fokus pembelajaran ini dengan jelas, tepat dan ringkas
untuk memastikan pemahaman murid terhadap konsep elektrolisis larutan akueus.
c. Sebelum kelas berakhir, guru memiinta murid menghayati lagu “Fikirkan Boleh” yang telah dikongsikan di
google classroom mereka. Murid perlu diberi motivasi yang berterusan agar sentiasa bersemangat dan
berusaha gigih tanpa jemu.
• https://www.youtube.com/watch?v=3Be_hSwkrcw&t=7s

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Aplikasi dari Google.com Komputer Riba Telefon Pintar
NILAI MURNI Bekerjasama KEMAHIRAN INSANIAH Ketekunan
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan/Individu PETA ITHINK Peta Bulatan
Quizizz.com
Komunikasi, Kolaborasi,
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPc Plickers.com
Pemikiran kritis
Pembentangan
REFLEKSI/IMPAK
NOTA

126 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom | 2.Edpuzzle.com | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
29 17/7/2018 SELASA 2 SAINS 5 SKOM TEKNOLOGI MAKANAN
BIDANG: TEKNOLOGI MAKANAN DAN PENGHASILAN MAKANAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA
TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
6.1 Menganalisa kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan
STANDARD KANDUNGAN
Murid dapat:
• memerihalkan pemprosesan makanan
• memberi contoh makanan yang telah diproses,
menerangkan tujuan memproses makanan,
HASIL PEMBELAJARAN
• menyatakan jenis bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan,
STANDARD PEMBELAJARAN
• menerangkan fungsi bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan,
• menerangkan dengan contoh teknologi yang digunakan dalam pemprosesan dan pembungkusan
makanan,
• menerangkan kesan penggunaan berlebihan bahan kimia dalam pemprosesan makanan.”
Pelajar mampu menilai kebaikan dan keburukan setiap makanan yang diproses sebelum mengambil serta
KRITERIA KEJAYAAN
boleh berkongsi maklumat dengan ahli keluarga dan rakan-rakan.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Guru menunjukkan beberapa gambar contoh makanan yang segar dan makanan yang diproses.
2. Guru menanyakan soalan secara rawak tentang apa perbezaan diantara kedua-dua contoh makanan
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 tersebut.
minit)
PEMULA 3. Pelajar membuat pemerhatian dan memberikan respon terhadap soalan yang dikemukakan
ENGAGE 4. Guru memberikan maklum balas terhadap jawapan pelajar dan mengaitkannya dengan hasil
pembelajaran pada hari ini
5. Guru menerangkan tentang hasil pembelajaran yang perlu dicapai pada akhir sesi PdPc hari ini.

1. Guru meminta pelajar untuk membentuk tiga kumpulan yang terdiri daripada 6 orang setiap kumpulan
UTAMA 2. Guru memberikan pautan untuk dikaji oleh pelajar melalui aplikasi “Edpuzzle” iaitu
PENEROKAAN/ • https://edpuzzle.com/media/5b495c544e39c740e729aaba
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. Melalui video tersebut setiap kumpulan diberikan selama 15 minit untuk membuat perbincangan dan
MAIN ACTIVITIES menghasilkan peta minda mengikut kekreatifan masing-masing.
( 45 minit) 4. Setelah selesai setiap kumpulan diberikan 10 minit untuk membentangkan hasil kerja masing-masing
dan kumpulan yang lain diberikan peluang untuk mengemukakan soalan kepada kumpulan yang
membentang.

1. Selepas sesi pembentangan guru membuat penilaian menggunakan aplikasi “Quizizz ”.


https://quizizz.com/admin/quiz/59409ce2b899261100971cbc/teknologi-pemprosesan-makanan
PENUTUP ( 10 minit ) 2. Setiap pelajar menggunakan telefon pintar masing-masing untuk menjawab soalan melalui aplikasi ini.
PLENARY 3. Di akhir penilaian guru boleh mengenalpasti sejauh mana tahap penguasaan pelajar berkaitan dengan
PENILAIAN topik hari ini.
4. Guru membuat rumusan tentang keseluruhan isi pelajaran dengan meminta beberapa orang pelajar untuk
menjawab soalan secara lisan serta pendapat dan harapan mereka untuk pembelajaran akan datang.

Telefon pintar, dongle (miracast),


BAHAN BANTU PdPc pen marker, kertas mahjong
projektor
NILAI MURNI Bekerjasama
MOD PEMBELAJARAN Penerokaan & Komunikasi

Menganalisis, menghubungkait,
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
berkomunikasi

Pelajar mampu berpikir secara kreatif dan kritis, memberikan pendapat serta mengembangkan idea
REFLEKSI/IMPAK
masing-masing

Untuk kelas akan datang guru akan meneruskan sesi pembelajaran interaktif dengan mencuba aplikasi
NOTA
dan pendekatan berbeza iaitu menggunakan aplikasi “Plickers” dalam aktiviti pelajar.

Ulasan:
Video tidak boleh dibuka melalui aplikasi Edpuzzle

Kementerian Pendidikan Malaysia 127


1. ( QR code), 2. Plickers, 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
TEKNOLOGI MAKANAN DAN
25 25/7 RABU 11:00am-12:30am SAINS TERAS 5C
PENGHASILAN MAKANAN

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DALAM MASYARAKAT

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Menganalisa kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN menerangkan dengan contoh teknologi yang digunakan dalam pemprosesan dan pembungkusan
STANDARD PEMBELAJARAN makanan,

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


Guru tunjuk beberapa contoh makanan seperti kotak susu, tin ikan sardin, sebungkus tepung kepada
murid.
Murid diberi 5 minit menyatakan cara memproses makanan tersebut.
Guru tunjukkan beberapa video bagaimana makanan diproses melalui youtube.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA •
ENGAGE Pendehidratan


Pembuatan sosej

1. Guru berikan banyak gambar rajah dan menjelaskan pelbagai kaedah pemprosesan makanan seperti
UTAMA kaedah penyejukbekuan, kering beku, pendinginan, pembungkusan vakum, pendehiratan, pemapasteuran.
PENEROKAAN/
2. Guru agihkan kepada kumpulan dan mereka akan diberikan satu gambar rajah makanan.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. Setiap kumpulan perlu bentangkan kaedah pemprosesan makanan seperti gambar rajah yang diberikan.
MAIN ACTIVITIES 4. Setiap kumpulan cari maklumat dengan melayari laman website.
(50 minit) 5. Selepas itu, guru akan bagi quizzes untuk murid sebagai refleksi pada pengajaran pada hari ini.
• https://www.plickers.com/library?folder=5b46d5d7e34d8800047d8b22

PENUTUP (5 minit) https://quizizz.com/admin/private?term=pemprosesan%20makanan


PLENARY
PENILAIAN Murid diminta buat satu peta i-think dengan menggunakan peta bulatan

BAHAN BANTU PdPc lcd, komputer riba, telefon bimbit


NILAI MURNI kerjasama,
MOD PEMBELAJARAN kolaboratif i think peta bulatan
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 berfikir kritis dan kreaif

36/47 dari murid menguasai hasil pembelajaran. sekolah saya kekurangan kemu-
dahan teknologi. Murid asrama
20/47 dari murid selesai membuat tugasan yang
tidak boleh guna telefon bimbit.
REFLEKSI/IMPAK diberi kelemahan
5/6 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
Guru tidak dibenarkan mengguna
45/47 omengambil bahagian aktif semasa PdPc telefon bimbit.
NOTA Murid diberi satu buku rujukan

Ulasan:
1. Link quizizz tiada dalam pautan
2. Cadangan untuk aktiviti kumpulan, langkah 2 ditukarkan dari memberi gambarajah makanan kepada gambar makan dan meminta murid
memilih kaedah pemprosesan makan yang sepatutnya (penerapan unsur KBAT)

128 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1 Digital ink - OneNote | 2. Mirroring | 3. Plickers | 4. Google classroom
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
24 9/7/2018 Isnin 8:00am-9:00am Sains 2 Amanah Air dan Larutan
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Penerokaan Unsur dalam alam
STANDARD KANDUNGAN Larutan dan kadar keterlarutan
1. Menerangkan dengan contoh maksud larutan, keterlarutan.
2. Menjelaskan dengan contoh maksud koloid dalam kehidupan harian.
STANDARD PEMBELAJARAN 3. Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kegunaan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan
harian dan industri pembuatan.
4. Menunjuk cara contoh pelarut bukan air dan kegunaannya dalam kehidupan.
1. Pelajar dapat mencirikan larutan, ampaian dan koloid
KRITERIA KEJAYAAN
2. Pelajar dapat membanding beza ciri dan kegunaan pelarut universal dan pelarut bukan air.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Perbincangan tentang pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid berkaitan larutan.
2. Menonton video youtube berkaitan perbezaan larutan, ampaian dan koloid sebagai pengenalan topik.
https://www.youtube.com/watch?v=AUYRTeiVim0
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5
minit)
PEMULA
ENGAGE
video berdurasi 0.46 saat
1. Guru meminta murid memberikan contoh bagi larutan, ampaian dan koloid yang banyak digunakan
dalam kehidupan seharian manusia.
2. Murid diajukan soalan tentang mengapakah air digelar pelarut universal. Murid menonton video youtube
berkaitan kegunaan air dalam kehidupan harian serta kepentingannya.
https://www.youtube.com/watch?v=N0wBb-cPPc4

video berdurasi 0.30 saat


1. Murid diajukan soalan tentang mengapakah cat dan gris tidak boleh dicuci dengan air sedangkan air
adalah pelarut universal. Murid digalakkan memberikan pendapat.
2. Murid menonton video youtube berkaitan pelarut bukan air.
https://www.youtube.com/watch?v=4hv-2zZ599s

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN video berdurasi 4.14 minit
MAIN ACTIVITIES
( 40 minit) 3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diminta berbincang bagi membuat peta
minda buih berganda bagi membanding beza pelarut universal dan pelarut bukan air.
4. Setiap kumpulan perlu membentang hasil di hadapan dengan menggunakan Digital ink (OneNote).

5. Kuiz pendek bagi menilai pemahaman pelajar dengan menggunakan www.Plickers.com.


PENUTUP (5 minit)
Guru memberi kerja rumah dengan dengan menggunakan Google quiz dan perlu dihantar melalui Google
PLENARY
classroom.
PENILAIAN
BAHAN BANTU PdPc Video, apps dan quiz online LCD Tab / HP/ Laptop
KEMAHIRAN
NILAI MURNI Mensyukuri kurnian Tuhan Membantu insan yang lemah
INSANIAH
MOD PEMBELAJARAN Kerja berkumpulan PETA i-THINK Peta buih berganda
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, pemikiran analitik PENILAIAN PDPC Plickers, google quiz
26/28 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
28/28 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
28/28 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
5/28 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 129


1. Penggunaan Teknik Mirroring, | 2.Penggunaan Digital ink | 3.Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
32 6/8/2018 Isnin 11:25am- 12:25pm Sains 4 Dinamik TENAGA NUKLEAR
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA TENAGA DALAM KEHIDUPAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
6.3 Menyedari keperluan mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul
STANDARD KANDUNGAN
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
HASIL PEMBELAJARAN • menyatakan kesan radioaktif terhadap hidupan,
STANDARD PEMBELAJARAN • memerihalkan langkah yang betul dalam pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif.
• menerangkan keperluan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan cara yang betul.
Pelajar dikira berjaya sekiranya pelajar dapat:
• membina peta bulatan bagi menerangkan kesan radioaktif terhadap hidupan dan cara mengendalikan
KRITERIA KEJAYAAN
bahan radioaktif.
• menjawab sekurang-kurangnya 8 soalan dengan betul daripada 10 soalan dalam quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada pelajar berkenaan kesan nuklear terhadap hidupan. Kemudian
ENGAGE guru menayangkan video berkenaan letupan di loji nuklear Chernobyl, Rusia pada tahun 1986. Video
dipancarkan daripada telefon bimbit kepada LCD dengan menggunakan teknik mirroring. Berikut
merupakan QR code bagi video tersebut.

a. Pelajar secara berkumpulan diminta mencari maklumat daripada buku teks dan menghasilkan peta
UTAMA bulatan. pada sekeping kertas A3. Berikut merupakan tajuk tugasan setiap kumpulan.
PENEROKAAN/
PENERANGAN • kesan nuclear terhadap hidupan
PENGEMBANGAN • langkah-langkah keselamatan semasa mengendalikan bahan radioaktif
MAIN ACTIVITIES
( 45 minit) b. Guru merakam semua hasil kerja pelajar. Dengan menggunakan Teknik digital ink, wakil setiap kumpulan
akan membentangkan hasil kerja kumpulan masing di hadapan kelas.

a. Guru membuat rumusan akan setiap tajuk tugasan dan juga hasil kerja kumpulan.
b. Kuiz berkenaan topik diberikan kepada pelajar dengan menggunakan Quizizz.com.
(https://quizizz.com/admin/quiz/58461a2c0a6a78381ced90e2/63-sains-t4)
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN
http://gg.gg/bm9sg
c. Pelajar diminta menjawab soalan dalam buku kerja Science Process Skills (halaman 119) sebagai kerja
rumah.

BAHAN BANTU PdPc Tablet LCD projector Buku kerja, buku teks

Kasih saying, menghormati,


NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab social
kerjasama

MOD PEMBELAJARAN Kerja Berkumpulan PETA I-THINK Peta bulatan


KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, Pemikiran kritis PENILAIAN PDPC Quizizz.com

Kriteria Kejayaan 1: ____/40 pelajar dapat membina peta bulatan bagi menerangkan kesan radioaktif
terhadap hidupan dan cara mengendalikan bahan radioaktif.
REFLEKSI/IMPAK
Kriteria Kejayaan 2: ____/40 pelajar dapat menjawab sekurang-kurangnya 8 soalan dengan betul
daripada 10 soalan dalam quizizz.com

NOTA

130 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. PLICKERS | 2. QUIZZIZ3 | 3. GOOGLE CLASSROOM
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MATA
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS TAJUK
PELAJARAN
31 23 /7/2018 ISNIN 11:10am-12:20pm BIOLOGI 4S NUTRISI
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA NUTRISI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Memahami fotosintesis
STANDARD KANDUNGAN
• menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk fotosintesis.
• menyatakan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis.
HASIL PEMBELAJARAN • menyatakan fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan fotosintesis.
STANDARD PEMBELAJARAN • menerangkan penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis.
• menerangkan bagaimana tumbuhan daripada habitat yang berbeza menyesuaikan diri untuk
menjalankan fotosintesis.
• Dapat menghuraikan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis.
• Dapat menyatakan fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan fotosintesis.
KRITERIA KEJAYAAN • Dapat menerangkan penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis
• Dapat menerangkan bagaimana tumbuhan daripada habitat yang berbeza menyesuaikan diri untuk
menjalankan fotosintesis.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Murid menonton simulasi video di youtube mengenai sejarah ringkas penemuan fotosintesis dan
mengekstrak fakta penting daripada video itu.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 https://www.youtube.com/watch?v=yHVhM-pLRXk
minit) http://gg.gg/bm8o3
PEMULA
ENGAGE

Membincangkan perkara berikut:


a. fungsi bahagian-bahagian daun.
b. penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis.
Menjawab soalan-soalan mengenai fotosintesis melalui Quizziz. Murid yang mendapat markah tertinggi
akan mendapat hadiah.
https://quizizz.com/admin/quiz/5ae9036dd00902001b9a6b88/fotosintesis
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES http://gg.gg/bm8o7
( 50 minit)
Menjalankan aktiviti untuk menyiasat penyesuaian beberapa tumbuhan seperti bunga raya, telipok,
Hydrilla dan kaktus berkaitan aspek berikut:
a. taburan stomata.
b. taburan kloroplas.
Murid akan menjawab beberapa soalan mengenai penyesuaian beberapa tumbuhan di darat, gurun,
tumbuhan terapung dan tumbuhan tenggelam melalui Plickers.
https://www.plickers.com/

PENUTUP (5 minit) Murid membuat kesimpulan tentang hasil perbincangan mereka dengan bimbingan guru.
PLENARY Guru memberikan latihan pengukuhan melalui Google Clasroom kelas 4S Biologi dan murid akan
PENILAIAN menghantarnya pada 28hb Julai 2018.
BAHAN BANTU PdPc LCD KOMPUTER RIBA TELEFON PINTAR
NILAI MURNI Minat Kreativiti Bersifat ingin tahu
MOD PEMBELAJARAN Aplikasi Komunikasi
Membuat gambaran
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Berfikiran kreatif dan kritis Menganalogikan
mental
Murid-murid kelihatan seronok dengan penggunaan aplikasi terbaru dalam pdpc iaitu plickers, quizziz
REFLEKSI/IMPAK dan juga google classroom. 15/18 murid boleh menguasi objektif pembelajaran pada hari ini. 3 orang murid
lagi memerlukan bimbingan dan latihan tambahan.

NOTA 28hb Julai 2018 (Penghantaran kerja tambahan melalui google classroom 4S Biologi)

Ulasan : Pautan Plickers tiada soalan

Kementerian Pendidikan Malaysia 131


1. Classroom | 2. EdPuzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com | 4. QR code
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

BLOOD CIRCULATION
20 18/5/2018 FRIDAY 10:40am-12:00pm SAINS 3 UNGU
AND TRANSPORT

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Management and Continuity of Life


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Transport System in Humans
STANDARD KANDUNGAN

a. Describe the circulatory system as a system of tubes with a pump and valve that ensure one way flow of
HASIL PEMBELAJARAN blood
STANDARD PEMBELAJARAN b. State the function of the heart
c. Identify the structure of the human heart

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


a. The class is conducted in Chrome Lab 1. Each student will be using one Chromebook each.
b. As for introduction, ask the students to join a Google Classroom.

STEPS :
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) • Open the Chrome browser, then log in to their gmail account.
PEMULA • Go to Google Classroom, click ‘+’ then Join Class.
ENGAGE
• Class code is ‘dkurs2’.
• Classroom name is “Science is Scientastic!”.
c. After the students joined the classroom, ask them to choose the topic of ‘Blood Circulation and Transport’.
d. Let them explore the classroom and follow the corresponding instructions.
e. To gain students’ attention, let them watch the video for TASK 1, and answer the question provided in the
video.

132 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


a. Before allowing the students to explore the rest of the concept of blood circulatory system, get them back
to classroom (Science in Scientastic!) to complete TASK 2.
b. To start the discussion of Blood Circulatory System in Human, instruct the students to watch the video in
TASK 3 (Structure of Human Heart) from the classroom (Science in Scientastic), then answer the question
provided in the video.
https://edpuzzle.com/assignments/5b0379479130bd408c9f0c87/watch

c. Next, ask the students to proceed with questions provided in quizziz to enhance their memory of the
anatomy of human heart.
https://quizizz.com/admin/quiz/5b0386fc2fc9e8001ded6da6

d. When they are done, proceed the lesson with another video (TASK 5) for them to gather the information
about Blood Circulatory System.
UTAMA https://edpuzzle.com/assignments/5b038af09130bd408c9fa4c5/watch
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

(50 minit)

e. As for enhancement, let the students join a simple quiz from Quizziz. They need to play online.
https://quizizz.com/admin/quiz/5b038cf8a0bb1e001b68b454

a. As for closure, let the students join a simple quiz from Quizziz. They need to play online.
• https://quizizz.com/admin/quiz/5b038cf8a0bb1e001b68b454

PENUTUP (5 minit) •
PLENARY b. For homework, they need to print out this worksheet, and submit the hardcopy back to teacher. (Due 31st
PENILAIAN May 2018)
• https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

Human Heart Model,


BAHAN BANTU PdPc Chromebook, Smartphones Laptop, LCD projector
Video, Online Quiz
Application of knowledge,
NILAI MURNI science skills, and technology
responsibly in daily life.
MOD PEMBELAJARAN Self revision
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Analytical thinking
All students were actively involved during the discussion session.
REFLEKSI/IMPAK
They managed to acquire the learning outcome of the lesson.
NOTA Lesson went well.

Kementerian Pendidikan Malaysia 133


1.Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
29 24/7/2018 Selasa 9:50am-10:50am Physics 5 Mutiara Electromagnetism
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 3 Electromagnetism
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
3.1 Analysing the magnetic effect of a current-carrying conductor
STANDARD KANDUNGAN
In the end of the lesson, student is able to:
1. State what an electromagnet is.
2. Draw the magnetic field pattern due to a current in a:
HASIL PEMBELAJARAN i. straight wire,
STANDARD PEMBELAJARAN ii. coil,
iii. solenoid.
3. Plan and conduct experiments to study factors that affect the strength of the magnetic field of an
electromagnet.
KRITERIA KEJAYAAN Students will be able to answer 7 out of 10 questions in Quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Teacher shows a video clip about electromagnet using mirroring technique.
Students have to gain the idea about electromagnet and compare permanent magnet and electromagnet.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN https://www.youtube.com/watch?v=V-Gus-qIT74 (6.22 minutes)
(10 minit)
PEMULA
ENGAGE

http://gg.gg/blxri
1. Teacher divides the students into 6 groups.
2. The students have to carry out two activities to study the pattern of the magnetic field formed by a
straight wire and a circular coil.
[20 minutes]

UTAMA
PENEROKAAN/ 1. Teacher distributes an exercise sheet to every student.
PENERANGAN 2. The students have to draw the magnetic field pattern and show the direction of the magnetic field.
PENGEMBANGAN
[5 minutes]
MAIN ACTIVITIES
3. Teacher shows another video clip about how to produces an electromagnet (first part of the video clip
(45 minit) 0.00 - 0.53).
4. The students have to discuss in group about the factors that affect the strengths of the electromagnet.

5. Teacher then shows the second part of the video clip that will shows the factors that affect the strength
of the electromagnet. (0.54 - 2.55)
• https://www.youtube.com/watch?v=cxELqN7wjS0(2.55 minutes)
• http://gg.gg/blxri
1. Teacher do a conclusion for all the activities that have been done.
2. By using Quizizz.com, teacher gives a quiz to the students.
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

http://gg.gg/elektromagnet
BAHAN BANTU PdPc Exercise sheet LCD Handphone / Tab
NILAI MURNI Cooperation, RESPECT KEMAHIRAN INSANAH Responsibility
MOD PEMBELAJARAN Group work PETA I - THINK
Communication,
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPc Quizizz.com / Google Classroom
Corporative
/35 of students were able to mastered the learning outcome.
REFLEKSI/IMPAK /35 of students done all the given task.
/35 of students act actively in the PdPc process.
NOTA PdPc was carried out successfully as what had planned.

134 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Mirorring | 2. Digital Link | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
48 1/8/2018 Rabu 12:30am-1:20pm Sains 1 Bestari Bab 6: Jadual Berkala
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Penerokaan Unsur dalam Alam
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
6.2 Campuran
STANDARD KANDUNGAN
6.2.1 berkomunikasi mengenai contoh campuran dalam kehidupan harian.
HASIL PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN 6.2.2 menyelesaikan masalah untuk mengasingkan campuran melalui aktiviti berdasarkan perbezaan
ciri bahan dengan kaedah fizikal
KRITERIA KEJAYAAN Dapat memberikan 3 cara pengasingan campuran
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
• Guru menunjukkan sandwich yang diperbuat daripada roti, sayur dan daging
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5
• Beberapa orang pelajar dikehendaki memberikan cara membuat sandwich seterunsya meminta pelajar
minit)
untuk memberi respon samada sandwich itu boleh dipisahkan
PEMULA
ENGAGE • Daripada respon pelajar-pelajar , guru meminta pelajar untuk memberi maksud campuran daripada
kefahaman mereka.
• Guru menggunakan buku teks yang dipaparkan ke LCD
• Dengan menggunakan digital ink menunjukkan objektif pembelajaran.
• Guru meminta para pelajar mencari maklumat tentang teknik-teknik pengasingan campuran dalam
kumpulan.
• Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan.
• Guru meminta para pelajar untuk memberikan maklumat tentang teknik pengasingan dan meminta
para pelajar mengenal pasti
• ciri-ciri campuran yang diasingkan dengan teknik yang dinyatakan.
Scan Qrcode di atas dan pelajar menonton video yang dipaparkan

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

( 50 minit) Guru meminta kumpulan pelajar yang mencari maklumat tentang penyulingan untuk memberikan
penerangan tentang video yang ditunjukkan

Scan Qrcode di atas dan pelajar menonton video yang dipaparkan


Guru meminta kumpulan 5 memberikan penerangan ringkas tentang kaedah pemisahan campuran iaitu
kromatografi berdasarkan video yang ditonton
• https://quizizz.com/admin/quiz/5b4ec3450f40fe0019600fad/sains-bab-6-tingkatan-1

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN


Guru mengguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com sebagai kerja rumah
Analisis item dibuat berdasarkan keputusan pelajar selepas menjawab Quizzizz.com
BAHAN BANTU PdPc Internet, HP Yes LCD Tab/Hp
NILAI MURNI Menghargai Kemahiran Insianah
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan Peta i-Think Peta Dakap
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Penilaian PdPc Quizzizz. com
Pemikiran Kritis
REFLEKSI/IMPAK
NOTA

Ulasan:
Objektif tidak mengikut DSKP
Qr code tidak jelas dan tidak boleh digunakan

Kementerian Pendidikan Malaysia 135


1. Plickers.com | 2. Edpuzzle.com | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
30 23/7/2018 Isnin 12:30pm-2:00pm Sains Ting. 2 2 Gemilang Gelombang Bunyi
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Tenaga dan Kelestarian Hidup
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
10.1 Ciri Gelombang bunyi
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh:


STANDARD PEMBELAJARAN Berkomunikasi mengenai ciri asas gelombang bunyi
KRITERIA KEJAYAAN Murid menjawab semua soalan dengan betul dalam set latih tubi.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video berkaitan ciri-ciri
gelombang bunyi.
SET INDUKSI / PENGLIBATAN ( • Link video youtube >>> https://www.youtube.com/watch?v=AGjxfx8sy6s
5 minit)
PEMULA
ENGAGE

Murid diagihkan kepada 5 kumpulan. Guru memberikan lembaran kertas peta I-think (peta buih). Setiap
kumpulan diminta melengkapkan ciri-ciri gelombang bunyi.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES Seterusnya pelajar dikehendaki menjawab latihan berdasarkan video yang ditayangkan.
https://edpuzzle.com/assignments/5b572eaa4aa16e4093a53f96/watch
( 50 minit)

Pelajar menjawab soalan pengukuhan menggunakan apps https://plickers.com/library

Guru menguji pemahaman pelajar menggunakan apps quizizz.com sebagai aktiviti penilaian.
Semua pelajar melengkapkan set latih tubi yang diberi oleh guru.
PENUTUP (5 minit) https://quizizz.com/admin/quiz/5b572b32062e5b001b8edd75/sound-wave
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Animasi Video online Kuiz online


NILAI MURNI Kerjasama KEMAHIRAN INSANIAH Berkomunikasi
MOD PEMBELAJARAN Kerja berkumpulan PETA I-THINK Peta Bulatan
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Pemikiran Analitik PENILAIAN PdPC Quizzizz.com
36 / 38 murid menguasai hasil pembelajaran.
REFLEKSI/IMPAK 36 / 38 murid selesai membuat tugasan yang diberi.
18 / 38 murid mengambil bahagian secara aktif semasa PdPc.
NOTA Pdpc berjaya dilaksanakan. Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang pdpc.

136 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Plickers | 2. Microsoft One Note | 3. Penggunaan Quizizz.com | 4. Frog VLE (Buku Teks Digital)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

24/4/2018 SELASA 10.10am-11.10am SAINS 3 MAHIR PEMBIAKAN

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PEMBIAKAN TUMBUHAN BERBUNGA


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Menganalisa sistem pembiakan seks tumbuhan berbunga.
STANDARD KANDUNGAN

Selepas belajar tajuk ini, murid akan boleh:


HASIL PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN a. mengenal pasti bahagian berlainan pada bunga.
b. mengenal pasti bahagian pembiakan jantan dan betina bunga.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjawab 5 dari 8 soalan dalam Plickers.com


AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video pengenalan tentang
bunga.


• http://gg.gg/br2i6
2. Guru menggunakan teknik mirorring (menggunakan WDA) untuk menayangkan video tersebut.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 3. Kemukakan soalan seperti berikut:


minit) a. Apa yang dapat diperhatikan dalam video?
PEMULA
ENGAGE b. Apakah perbezaan bunga-bunga yang anda lihat tadi?
c. Bahagian bunga yang manakah yang paling menarik?
4. 5. Guru menyayangkan gambar bahagian-bahagian bunga

1. Guru menggunakan buku teks digital melalui laman Frog VLE yang dipancarkan ke LCD.
2. Dengan menggunakan teknik Digital Ink, guru menunjukkan objektif pembelajaran.
3. Guru memaparkan gambarajah bunga di dalam buku teks.
4. Murid membandingkan gambarajah bunga yang dipaparkan dengan bunga yang dibawa oleh murid.
Aktiviti Berkumpulan
UTAMA 1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.
PENEROKAAN/ 2. Murid menjalankan aktiviti mengenalpasti bahagian-bahagian yang berlainan pada bunga.
PENERANGAN 3. Dengan menggunakann bunga yang dibawa dan murid perlu melabel 8 bahagian pada kertas tebal A4
PENGEMBANGAN
yang dibekalkan.
MAIN ACTIVITIES
4. Setelah selesai melabel murid dikehendaki mengenalpasti fungsi bahagian bunga..
(50 minit) 5. Guru menggunakan telefon pintar untuk mengambil gambar hasil kerja murid setiap kumpulan.
6. Guru memaparkan hasil kerja setiap kumpulan menggunakan teknik mirorring menggunakan aplikasi
Microsoft One Note
7. Wakil setiap kumpulan perlu membuat pembentangan dan perlu menjawab soalan-soalan yang diajukan
oleh kumpulan lain.
8. Guru menggunakan teknik Digital Ink untuk membuat pembetulan bahagian yang silap dilabel.
9. Guru menggunakan teknik Digital Ink untuk membincangkan lembaran kerja murid

Kementerian Pendidikan Malaysia 137


1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.
2. Dengan menggunakan Plickers guru memberi kuiz ringkas kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
dengan struktur bunga.

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

3. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com yang di jadikan kerja rumah. Item
akan digunakan untuk pembelajaran seterusnya

http://gg.gg/br32t

BAHAN BANTU PdPc Lembaran Kerja LCD WDA

NILAI MURNI Bekerjasama, Menghormati

MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PENILAIAN PDPC Plickers/Quizizz

Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
Pemikiran Kritis

34/ 34 dari murid menguasai hasil pembelajaran.


REFLEKSI/IMPAK 34/ 34 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
34 / 34 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

138 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Mirroring | 2. Digital ink | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
4 25/7/ 2018 RABU 7:00am-8.00am BIOLOGI 4 ALPHA ORGANISASI SEL
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Memahami sel.
STANDARD KANDUNGAN
Aras 1
Melukis gambar rajah sel haiwan.
Melukis gambar rajah sel tumbuhan.
HASIL PEMBELAJARAN Aras 2
STANDARD PEMBELAJARAN Mengenal pasti struktur sel haiwan.
Mengenal pasti struktur sel tumbuhan.
Menerangkan fungsi struktur sel haiwan.
Menerangkan fungsi struktur sel tumbuhan.
Pelajar dapat
1. membezakan sel haiwan dan sel tumbuhan
KRITERIA KEJAYAAN
2. menyatakan fungsi struktur sel haiwan
3. mengatakan fungsi struktue sel tumbuhan
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video STEM pengenalan
tentang sel sebagai unit kehidupan . Guru menggunakan teknik mirorring untuk menayangkan
video tersebut.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) 2. Guru menayangkan video dengan link ini https://www.youtube.com/results?search_
PEMULA query=cell+is+the+basic+unit+of+life
ENGAGE

1. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Digital Ink, guru
menunjukkan objektif pembelajaran.
2. Guru menerangkan tentang sel haiwan dan sel tumbuhan dengan menggunakan tayangan video
yang berkaitan dengan sel haiwan dan sel tumbuhan
https://www.youtube.com/watch?v=IqlXQ30711Q

1. Guru menerangkan tentang organel yang terdapat di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan
UTAMA 2. Pelajar di arahkan untuk memerhati, melukis dan melabel gambar rajah sel haiwan dan sel tumbuhan
PENEROKAAN/
PENERANGAN 3. Guru menggunakan sumber internet untuk pelajar mengenalpasti gambar rajah sel haiwan dan
PENGEMBANGAN sel tumbuhan seperti yang dilihat menerusi mikroskop elektron untuk mengenal pasti struktur sel
MAIN ACTIVITIES iaitu membran plasma, dinding sel, nukleus, jalinan endoplasma, ribosom, mitokondrion, jasad Golgi,
( 50 minit) sitoplasma, vakuol dan kloroplas.
4. Membincangkan fungsi umum tentang perkara berikut:
a. Membran plasma, dinding sel dan sitoplasma.
b. Organel sel iaitu nukleus, jalinan endoplasma
1. Kuiz Bio 1 dijalankan melalui quizizz.com:-
http://gg.gg/blwck

Kementerian Pendidikan Malaysia 139


1. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan apps https://goformative.com/ yang di
jadikan kerja rumah. Pelajar diberikan Kod :2jvqjt untuk membuat latihan tersebut melalui google
classroom
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

2. Semua pelajar membuat latihan kendiri berkaitan tajuk yang dipelajari


BAHAN BANTU PdPc komputer LCD tab / telepon pintar
NILAI MURNI hormat menghormati , KEMAHIRAN INSANIAH tolong menolong
MOD PEMBELAJARAN perbincangan dalam kumpulan PETA I - THINK peta buih
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Berani mencuba PENILAIAN PdPC Quizizz
22___/_24__ dari murid menguasai hasil pembelajaran.
_ 22____/_24 ____ dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
__22___/24____ dari murid diberi aktiviti pengukuhan
__5___/_24____ mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

140 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Teknik Mirroring | 2. Penggunaan Google Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATAPELAJARAN KELAS TAJUK
29 30/8/2018 KHAMIS 9:00am-10.00am SAINS 1P2 UDARA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 3 ( PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
:7.3 .( PENCEMARAN UDARA)
STANDARD KANDUNGAN
7.3.1 Mentakrifkan maksud pencemaran udara dan bahan pencemar udara
HASIL PEMBELAJARAN 7.3.2 Berkomunikasi mengenai bahan pencemar udara dan puncanya
STANDARD PEMBELAJARAN 7.3.3 Mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara
7.3.4 Menyelesaikan masalah kesan buruk akibat pencemaran udara

KRITERIA KEJAYAAN Menyenaraikan semua punca pencemaran udara dan langkah mengawal pencemaran udara.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

• Guru mencungkil pengetahuan asas murid topik yang akan dipelajari dengan menayangkan satu video
berkaitan dengan pencemaran udara
• Video tentang pencemaran udara
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN • https://www.youtube.com/watch?v=mMW6gpem65U&t=10s
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

(Guru menggunakan teknik mirroring telefon bimbitnya untuk menayangkan video tersebut).

• Guru berbincang dan berkongsi idea bersama pelajar mengenai maksud pencemaran udara seperti
jerebu yang kerap melanda negara
• maksud pencemaran udara dan sumber pencemaran udara mengikut Wikipedia.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN • Seterusnya, pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan yang terdiri daripada 4 pelajar. Dengan
PENGEMBANGAN menggunakan Google DRAWINGS, pelajar ditugaskan untuk membina peta i-Think berdasarkan tajuk
MAIN ACTIVITIES berikut
(50 minit)
• 1. Punca dan bahan pencemar dalam udara
• 2 Kesan buruk pencemaran udara
• 3 Langkah-langkah mengawal pencemaran udara.
• Setelah selesai, murid dikehendaki menghantar peta i-think yang dihasilkan melalui Google Classroom.
• Pelajar membentangkan hasil kerja mereka.Guru menggunakan teknik Digital Ink untuk
membincangkan hasil kerja pelajar dan memperbetulkan kesalahan sekiranya ada.

• Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.


• Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
dengan pencemaran udara

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

• Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai
kerja rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google
Classroom

BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD Tab / Telefon Pintar


NILAI MURNI Mensyukuri, Menghormati KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab Sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta buih
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com
Pemikiran Kritis
/ 12 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
/ 12 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 12 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 12 mengambil bahagian aktif semasa PdPc

NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 141


1. Penggunaan Edpuzzle.com | 2. Penggunaan Goformative.com | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
14 12/4/2018 KHAMIS 11:30am-12:30pm FIZIK 5 SN KEELEKTROMAGNETAN
BIDANG PEMBELAJARAN/
Keelektromagnetan
TEMA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Aplikasi elektromagnet
STANDARD KANDUNGAN

Selepas belajar tajuk ini, murid akan boleh :


HASIL PEMBELAJARAN i. Menerangkan maksud elektromagnet
STANDARD PEMBELAJARAN ii. Menghuraikan prinsip kerja aplikasi elektromagnet yang digunakan dalam kehidupan seharian sep-
erti loceng elektrik, pemutus litar, geganti elektromagnet dan cuping telinga telefon

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjawab 10 dari 15 soalan dalam Quizizz.com

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video keretapi MAGLEV.
• Video keretapi MAGLEV
• https://www.youtube.com/embed/SUBUTo82EQw?start=4&end=98


b. Aktiviti pengenalan elektromagnet dengan quizizz.com
• https://quizizz.com/admin/quiz/5ad0c309b91a400012407fce/startV4

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

142 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


a. Murid diagihkan kepada 4 kumpulan. Guru memberikan lembaran kertas mahjung yang telah dilakarkan
bentuk peta alir.
b. Aktiviti berkumpulan : Murid membuat rujukan dari buku rujukan untuk menghuraikan prinsip kerja aplikasi
elektromagnet mengikut kumpulan masing-masing. Guru memberikan soalan menggunakan aplikasi
goformative.com
https://goformative.com/formatives/FmHxghZjF7jncKHGC

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES c. Murid membentangkan hasil dapatan kumpulan masing-masing.
( 50 minit) d. Guru menunjukkan kepada murid video bagaimana hendak membina kren elektomagnet dengan
menggunakan aplikasi
edpuzzle.com
https://edpuzzle.com/classes/5ad21a740ec31740f51e9279

a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan aplikasi quizizz.com


https://quizizz.com/admin/quiz/5ad21c3300e91d001930e686

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

Semua murid menjawab soalan latihan kendiri berkaitan tajuk yang dipelajari.
Video Gambar animasi / Kuiz
BAHAN BANTU PdPc LCD Tab / HP / Laptop
online
Bekerjasama, Membantu insan yang
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH
bertanggungjawab lemah
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I-THINK Peta Alir
Quizizz.com /
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, Pemikiran analitik Penilaian PdPc
Goformative
REFLEKSI/IMPAK ____ / _____ menguasai hasil pembelajaran
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 143


1. Penggunaan teknik mirorring | 2. Penggunaan Digital Ink | 3. Penggunaan Google Classroom | 4. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
12 2 /4/2018 ISNIN 7:40-8:40am FIZIK 4 SABAR MOMENTUM
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA DAYA DAN GERAKAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.4 : MOMENTUM
STANDARD KANDUNGAN
Selepas belajar tajuk ini, murid akan dapat :
HASIL PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN a. Menyatakan prinsip keabadian momentum
b. Menghuraikan aplikasi keabadian momentum
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menjawab 20 dari 31 soalan di dalam Quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video perlanggaran kereta.
Guru menggunakan teknik miroring untuk menayangkan video tersebut. https://www.youtube.com/
watch?v=TaIiYg2RHMA
ET INDUKSI/ PENGLIBATAN ( 10
minit)
PEMULA
ENGAGE

b. Pelajar diminta menyatakan bagaimana momentum, kelajuan kereta boleh mengakibatkan tahap
perlanggaran menjadi teruk sehingga menyebabkan kematian.
1. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Digital Ink, guru
menunjukkan objektif pembelajaran.
2. Momentum ditakrifkan sebagai hasil darab jisim dan halaju sesuatu objek.
P = jisim (kg) x halaju (ms-1)

3. Prinsip keabadian momentum menyatakan pelanggaran antara dua atau lebih objek dalam suatu
sistem tertutup, jumlah momentum sistem itu adalah malar, iaitu jumlah momentum awal sama dengan
momentum akhir.
4. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan (diberikan permainan kereta, lori, van, motosikal dan bas)
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(40 minit)

a. Kumpulan 1 akan membuat aktiviti kajian pelanggaran kenyal


b. Kumpulan 2 akan membuat aktiviti kajian pelanggaran tidak kenyal
c. Kumpulan 3 akan membuat aktiviti kajian tentang fenomena letupan
5. Dengan menggunakan Google DOC, murid mengisi maklumat dalam kerja berkumpulan. Setelah selesai,
murid dikehendaki menghantarkan kerja tersebut melalui Google Classroom.
6. Kumpulan akan bergerak untuk mempelajari kesemua hasil pembelajaran ( 20 minit). Guru merakam
semua penerangan yang tepat dan tidak tepat menggunakan tablet.
7. Guru menggunakan teknik Digital Ink untuk menayangkan konsep momentum
https://www.youtube.com/watch?v=DoxkySFRrxI

144 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini
2. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan yang
berkaitan dengan momentum. gg.gg/9thn8
PENUTUP ( 10 minit )
PLENARY
PENILAIAN

3. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai kerja
rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Classroom.
BAHAN BANTU PdPc Lebaran kerja
NILAI MURNI Kasih sayang, menghormati PETA I-THINK Peta Buih
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab Sosial
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPc Quizizz.com
Pemikiran Kritis
/ 16 dari murid menguasai hasil pembelajaran
/16 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 16 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/16 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 145


1. penggunaan google classroom | 2. penggunaan goformative | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
3 19/1/2018 JUMAAT 3:35pm-4:35pm SAINS 2 CEM RANTAI MAKANAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP (EKOSISTEM)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 2.1 Aliran tenaga dalam ekosistem


STANDARD KANDUNGAN 2.1.2 Menginterpretasi rantai makanan dan siratan makanan
Di akhir pengajaran ini, murid dapat :
HASIL PEMBELAJARAN a. Membina rantai makanan.
STANDARD PEMBELAJARAN b. Membina siratan makanan.
c. Menerangkan aliran tenaga dalam satu ekosistem.
1. Melabel pengeluar, pengguna, pengurai
2. Membina 2 rantai makanan dengan sekurang-kurangnya 4 organisma.
KRITERIA KEJAYAAN
3. Membina 1 rantai makanan dengan sekurang-kurangnya 3 rantai makanan.
4. Melabel arah aliran tenaga.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

Guru memperkenalkan murid kepada google classroom dan meminta mereka menyertai kelas dengan
kod: b93d8n
Guru memberi satu soalan dimana pelajar diminta menulis satu penjelasan. pelajar digalakkan berbincang
secara aktif dalam talian (on-line)

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5


minit)
PEMULA
ENGAGE

Dalam kumpulan masing-masing, pelajar diminta untuk menjawab soalan-soalan berikut;


1. Apakah pengeluar dalam rantai makanan di sawah tersebut?.
2. Apakah pengguna dalam rantai makanan di sawah tersebut?.
3. Apakah pengurai dalam rantai makanan di sawah tersebut?.

146 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Guru memperkenalkan murid kepada modul dan hasil pembelajaran bagi episod pembelajaran ini.
2. Guru menayangkan klip vieo pengenalan mengenai teknologi pertanian jepun mengenai penggunaan
itik di sawah. (kawalan biologi)
https://www.youtube.com/watch?v=8F7MxHjizfo

3. Dalam kumpulan masing-masing, pelajar diminta untuk menjawab soalan-soalan berikut;


a. Membina rantai makanan yang terlibat di sawah padi.
b. Mmenyatakan bagaimana organisma tersebut mendapatkan makanannya.
c. Membina siratan makanan yang mungkin terlibat di ekosistem sawah padi.
d. Pelajar membentangkan dapatan kumpulan masing-masing.
4. Dengan menggunakan aplikasi goformative, guru memberi kerja rumah kepada pelajar.
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

(50 minit)

.
https://goformative.com/formatives/gHSqR2efJ5uxpcW4Y [ code: CCCFBE]

https://goformative.com/formatives/qXRLctp9WzDtSNAC7 [ CODE : YNOHPE ]


5. Seterusnya, guru berbincang dengan murid mengenai aliran tenaga dalam setiap rantai makanan.
1. Guru menguji pemahaman murid dengan menggunakan apliklasi quizizz dengan tajuk rantai makanan.
https://quizizz.com/admin/quiz/5ad7474cc3b16c001bf9f7f4

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Video/gambar/kuiz online LCD LAPTOP/hp

a. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam


sekeliling
NILAI MURNI b. Menyedari bahawa sains merupakan satu
daripada cara untuk memahami alam
c. Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

MOD PEMBELAJARAN kerja kumpulan peta i-think peta alir


komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 penilaian pdpc quizizz/goformative
pemikiran analitik
REFLEKSI/IMPAK ______________/ 31 pelajar menguasai hasil pembelajaran
NOTA pdp akan dilaksanakan.

Kementerian Pendidikan Malaysia 147


1. Penggunaan Teknik Mirroring | 2. Penggunaan Google Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
29 30/8/2018 KHAMIS 9:00am-10.00am SAINS 1P2 UDARA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 3 ( PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
7.3 .( PENCEMARAN UDARA)
STANDARD KANDUNGAN
7.3.1 Mentakrifkan maksud pencemaran udara dan bahan pencemar udara
HASIL PEMBELAJARAN 7.3.2 Berkomunikasi mengenai bahan pencemar udara dan puncanya
STANDARD PEMBELAJARAN 7.3.3 Mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara
7.3.4 Menyelesaikan masalah kesan buruk akibat pencemaran udara
KRITERIA KEJAYAAN Menyenaraikan semua punca pencemaran udara dan langkah mengawal pencemaran udara.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Guru mencungkil pengetahuan asas murid topik yang akan dipelajari dengan menayangkan satu video
berkaitan dengan pencemaran udara
Video tentang pencemaran udara
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) https://www.youtube.com/watch?v=mMW6gpem65U&t=10s
PEMULA
ENGAGE

(Guru menggunakan teknik mirroring telefon bimbitnya untuk menayangkan video tersebut).

Guru berbincang dan berkongsi idea bersama pelajar mengenai maksud pencemaran udara seperti
jerebu yang kerap melanda negara
• maksud pencemaran udara dan sumber pencemaran udara mengikut Wikipedia.

UTAMA Seterusnya, pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan yang terdiri daripada 4 pelajar. Dengan
PENEROKAAN/ menggunakan Google DRAWINGS, pelajar ditugaskan untuk membina peta i-Think berdasarkan tajuk
PENERANGAN berikut
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES 1. Punca dan bahan pencemar dalam udara
(50 minit)
2. Kesan buruk pencemaran udara
3. Langkah-langkah mengawal pencemaran udara.
• Setelah selesai, murid dikehendaki menghantar peta i-think yang dihasilkan melalui Google
Classroom.
• Pelajar membentangkan hasil kerja mereka.Guru menggunakan teknik Digital Ink untuk
membincangkan hasil kerja pelajar dan memperbetulkan kesalahan sekiranya ada.
Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.
Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
dengan pencemaran udara
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai kerja
rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Classroom
Tab / Telefon
BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD
Pintar
Tanggungjawab
NILAI MURNI Mensyukuri, Menghormati KEMAHIRAN INSIANAH
Sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta buih
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com
Pemikiran Kritis

/ 12 dari murid menguasai hasil pembelajaran.


/ 12 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 12 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 12 mengambil bahagian aktif semasa PdPc

NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

148 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Google Classroom | 2. Penggunaan EdPuzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

Pengangkutan Oksigen
19 18/5/2018 Jumaat 8.00-9.00 am Sains Tingkatan 3 3M
Dalam Badan Manusia

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA RESPIRASI


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
1.2 Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh
1. memerihalkan resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah
HASIL PEMBELAJARAN 2. memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah
STANDARD PEMBELAJARAN
3. memerihalkan resapan oksigen daripada kapilari ke dalam sel
4. membuat urutan resapan oksigen daripada persekitaran ke sel badan

Murid boleh
KRITERIA KEJAYAAN 1. membuat urutan resapan oksigen daripada persekitaran ke sel badan
2. melengkapkan peta alir berkaitan resapan Oksigen daripada alveoli ke dalam sel

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


a. Perbincangan berdasarkan pemerhatian tentang pengangkutan oksigen ke dalam badan

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE
Video pengangkutan oksigen ke dalam badan
https://edpuzzle.com/assignments/5b012110505b78408af1cb34
a. Murid diagihkan kepada 6 kumpulan. Guru berikan lembaran kertas yang telah dilakarkan bentuk peta
iThink peta alir. [powerpoint] Murid-murid diminta bersama-sama melengkapkan peta alir dengan menulis
resapan oksigen daripada persekitaran ke sel badan
b. Aktiviti berkumpulan. Pemerhatian terhadap pengangkutan oksigen ke dalam badan.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

c. Seterusnya murid diminta berbincang dalam kumpulan tentang aliran oksigen dari luar ke dalam badan sel

PENUTUP (5 minit) a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan apps https://quizizz.com/admin/
PLENARY reports/5b0124eb0a67c600106fc5c5/questions yang dijadikan kerja rumah
PENILAIAN b. Semua pelajar membuat latihan kendiri berkaitan tajuk yang dipelajari
Video/ Gambar Animasi/ Kuiz
BAHAN BANTU PdPc LCD Laptop
Online
NILAI MURNI Berfikir secara rasional KEMAHIRAN INSANIAH Membantu insan yang lemah
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta Alir
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizzizz.com/EdPuzzle.com
Pemikiran Analitik
_35___/_37__ dari murid menguasai hasil pembelajaran.
_35____/_37 ____ dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
__35___/ 37____ dari murid diberi aktiviti pengukuhan
__10___/_37____ mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 149


1. Google Classroom | 2. Plickers | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MATA
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS TAJUK
PELAJARAN
21 5/7/2018 Khamis 8:00am-9:00am Sains 2 Jujur Persenyawaan dan Kehamilan
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
4.4 Persenyawaan dan Kehamilan
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh :
1. Berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio.
HASIL PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN 2. Mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat.
3. Memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh
kehamilan sehingga kelahiran.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Mengenalpasti pengetahuan sedia ada murid melalui konteks.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN 1. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid. Pelajar perlu menyatakan sel pembiakan bagi lelaki
(5 minit) dan sel pembiakan wanita.
PEMULA 2. Dengan menggunakan “iPad CHMM” pelajar melukis gamet jantan dan gamet betina serta menyatakan
ENGAGE
fungsi sel tersebut.
3. Guru menyoal beberapa orang pelajar untuk mengenalpasti pengetahuan sedia ada murid.
1. Secara berpasangan, pelajar perlu mendapatkan maklumat berkaitan topik di kawasan makmal (telah
ditampal oleh guru)
i. Proses persenyawaan
ii. Penempelan embrio
iii. Perkembangan zigot
UTAMA 2. Seorang pelajar akan berlari mendapatkan maklumat di stesen, mengingat maklumat dan kembali
PENEROKAAN/ kepada pasangannya. Pasangan yang lagi satu menulis maklumat yang disampaikan.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. Guru menayangkan video ‘Fertilisation & Pregnancy Development’ sebagai pengukuhan kepada murid .
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

http://gg.gg/bqq0x
4. Pelajar perlu menjawab soalan yang diberikan dengan menggunakan apilkasi Plickers (soalan berkaitan
video yang ditayangkan)

PENUTUP (5 minit) 1. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan apps https://join.quizizz.com yang di jadikan
PLENARY kerja rumah. Kod kuiz adalah 424920
PENILAIAN 2. Semua pelajar membuat latihan kendiri berkaitan tajuk yang dipelajari
BAHAN BANTU PdPc Video, kuiz secara online LCD Handphone
Menyedari bahawa sains adalah
NILAI MURNI salah satu cara untuk memahami KEMAHIRAN INSANIAH Menjaga kesihatan diri
alam.
MOD PEMBELAJARAN Berkumpulan PETA I - THINK Flow map
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Lembaran kerja dan Quizziz
Pemikiran Analitik
/42 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
/42 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/42 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/42 dari muridmengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

150 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google classroom | 2.Teknik mirroring | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATAPELAJARAN KELAS TAJUK
28 6/8/2018 ISNIN 8:30am–10:00am FIZIK T5 5.1 RADIOAKTIF
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA RADIOAKTIF
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Kepentingan pengurusan bahan radioaktif
STANDARD KANDUNGAN
Diakhir sesi pembelajaran, murid boleh:
HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan kesan negatif bahan radioaktif
STANDARD PEMBELAJARAN 2. Menerangkan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam pebgurusan bahan radioaktif
3. Menerangkan pengurusan sisa radioaktif
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjawab soalan 70 % soalan dalam Quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru mencetuskan pemikiran murid terhadap topik yang ingin diajar dengan menayangkan satu klip video
dari Youtube berkaitan kemalangan nukleur yang berlaku di Chernobyl, Ukraine. Guru menggunakan teknik
mirroring untuk menayangkan klip tersebut kepada kelas.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN Video boleh didapati dari Google Classroom 5 Al Razi (Kod : 41os17e )
(5 minit)
PEMULA https://www.youtube.com/watch?v=f5ptI6Pi3GA&t=110s
ENGAGE

a. Guru memancarkan objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada akhir PdP dari buku teks ke Lcd
menggunakan visualiser.
b. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan
• Kumpulan pertama akan membentangkan penggunaan bahan radioaktif di dunia masa kini
• Kumpulan kedua akan membentangkan tentang kesan-kesan biologi terhadap manusia akibat
pendedahan kepada sinaran radioaktif
• Kumpulan ketiga akan membentangkan langkah-langkah keselamatan pengurusan bahan
radioaktif
UTAMA
• Kumpulan keempat akan membentangkan pengurusan sisa radioaktif
PENEROKAAN/
PENERANGAN • Kumpulan kelima akan membentangkan kaedah-kaedah pengurusan yang digunakan.
PENGEMBANGAN Murid digalakkan menggunakan internet untuk mengumpul maklumat yang berkaitan
MAIN ACTIVITIES Jadual 1

(50 minit) Jadual 1:

Dengan menggunakan Peta I-Think murid perlu mempersembahkan hasil dapatan perbincangan tugasan
mereka. Medium yang digunakan adalah Google Doc. Setelah selesai, murid dikehendaki menghantar
tugasan tersebut melalui Google Classroom
a. Setelah semua kumpulan menghantar tugasan, guru membincangkan hasil tugasan murid yang
dipancarkan di skrin lcd. Semua kumpulan dapat menilai hasil kumpulan lain dan memberi komen. Teknik
penyoalan antara murid dan murid atau guru dan murid berlangsung semasa sesi perbincangan. Guru
menerangkan soalan yang tidak boleh dijawab oleh ahli kumpula
a. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.
b. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
topik diajar.
• Kod : 207086
• Website : join.quizizz.com
PENUTUP (5 minit)
PLENARY a. Guru memberi tugasan dalam Google Classroom sebagai kerja rumah. Murid perlu melayari video STEM
PENILAIAN bertajuk Tenaga Nuklear Penjana Elektrik Masa Depan dan ikut arahan selanjutnya. Murid dikehendaki
memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Classroom.
Video stem : https://www.youtube.com/watch?v=2v-x708iGCQ

BAHAN BANTU PdPc Lembaran Kerja Lcd Komputer


Tanggungjawab
NILAI MURNI Menghormati, Bantu Mrmbantu Kemahiran Insaniah
sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja Berkumpulan Peta I-Think Peta Buih
Berkomunikasi, Berfikiran kritis
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Penilaian PdPc Quizizz.com
dan kreatif
/ 17 murid menguasai hasil pembelajaran
/ 17 murid selesai dengan tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK / 17 murid aktif mengambil bahagian semasa PdPc berlangsung
/ 17 murid diberi aktiviti pengukuhan selepas selesai guru mengajar
/ 17 murid perlu personal coaching untuk topik yang diajar
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 151


1 ( Google Classroom) | 2. (Penggunaan Cast screen) | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

SEL SEBAGAI
11 15.3.2018 KHAMIS 5:00pm-6:00pm SAINS 1 KREATIF
BENDA HIDUP
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.1.1 SEL SEBAGAI BENDA HIDUP
STANDARD KANDUNGAN
2.1.1 Menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami
pembahagian sel
HASIL PEMBELAJARAN
2.1.2 menerangkan sel haiwan dan sel tumbuhan
STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.3 berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel dan membandingkan dan
membezakan sel haiwan dan sel tumbuhan
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menghubungkaitkan kejadian manusia , haiwan, tumbuhan dengan sains
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Murid menonton tayangan video tentang sel tumbuhan (imbas QR code)

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE http://gg.gg/bqt28
b. Setelah selesai menonton video, murid diberikan sehelai kertas dan diminta untuk melukiskan struktur
sel haiwan dan sel tumbuhan.
a. Murid diagihkan kepada 6 kumpulan dan diberikan lembaran kertas yang telah dilakarkan bentuk
peta iThink: peta buih berganda kepada setiap kumpulan.
UTAMA b. Dalam kumpulan, murid diminta melengkapkan peta buih berganda dengan menulis fungsi struktur
PENEROKAAN/
dalam sel haiwan dan sel tumbuhan.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN c. Kemudian setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan kumpulan masing masing
MAIN ACTIVITIES
d. Aktiviti berkumpulan seterusnya dijalankan iaitu melakukan pemerhatian terhadap sel haiwan
( 50 minit)
menggunakan miroskop
• Bahan: Slaid sel pipi dan sel tumbuhan
• Alatan : Mikroskop
1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini
2. Dengan menggunakan Quizizz.com , guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan
berkaitan sel haiwan dan sel tumbuhan
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN
http://gg.gg/bqtvg
3. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai
kerja rumah. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut dalam Google Classroom
Tab/ Telefon
BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD
Pintar

Tanggungjawab
NILAI MURNI Bersyukur dan Berterima kasih Kemahiran Proses Sains
insaniah

MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan Peta I Think


KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Kemahiran Kritis dan Kreatif Penilaian PdPc Quizizz.com
/ 27 pelajar dapat menguasai hasil pembelajaran
/ 27 pelajar dapat menyelesaikan tugasan yang diber
REFLEKSI/IMPAK
/ 27 pelajar perlu mendapat bimbingan individu
/ 27 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc berjalan seperti dirancangkan

152 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom | 2. EdPuzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATAPELAJARAN KELAS TAJUK
20 21/5/2018 ISNIN 11:40pm –12.40pm KIMIA 4 SH ELEKTROKIMIA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA JIRIM DI SEKELILING KITA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
ELEKTROLISIS LARUTAN AKUEUS
STANDARD KANDUNGAN
Murid dapat:
HASIL PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti kation dan anion dalam larutan akueus,
STANDARD PEMBELAJARAN 2. Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus,
3. Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjawab 15 daripada 20 soalan dalam quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Sumbangsaran:
a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menunjukkan imej sebatang kunci yang telah
disadur menggunakan aplikasi EdPuzzle.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5
minit)
PEMULA
ENGAGE •
• http://gg.gg/bqsjz
• Video boleh didapati dari Google Classroom (4 Sains Hayat)
• Kod: kly8s

1. Murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan yang mempunyai 4 orang ahli kumpulan.
2. Setiap kumpulan boleh merujuk nota (dengan mengimbas QR code) di bawah sebagai panduan.


3. Wakil kumpulan akan diminta untuk memilih kad soalan yang boleh diperolehi dari Google Classroom
yang mengandungi tugasan yang telah ditentukan.
a. Kad 1 : Elektrolisis larutan kuprum(II) sulfat 0.001 mol dm-3 menggunakan elektrod kuprum
UTAMA
PENEROKAAN/ b. Kad 2 : Elektrolisis larutan argentum nitrat 0.001 mol dm-3 menggunakan elektrod karbon
PENERANGAN c. Kad 3 : Elektrolisis larutan kalium iodida 1.0 mol dm-3 menggunakan elektrod karbon
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES d. Kad 4 : Elektrolisis larutan natrium nitrat mol dm-3 menggunakan elektrod karbon
(40 minit)
4. Setiap kumpulan dikehendaki
a. Mengenal pasti kation dan anion dalam larutan akueus,
b. Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus,
c. Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod,
1. Dengan menggunakan Google DOC, setiap kumpulan akan menyelesaikan tugasan dan menghantar
tugasan kepada guru melalui Google Classroom.
2. Setelah kesemua tugasan dihantar, setiap kumpulan akan diminta untuk menyelesaikan kad kumpulan
lain dan menyemak sama ada jawapan yang diperolehi sama atau tidak.

1. Murid membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.


2. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
dengan elektrolisis larutan akueus
http://gg.gg/bqsm0
PENUTUP ( 15 minit )
PLENARY
PENILAIAN

Kod:737029
3. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai kerja
rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Classroom

BAHAN BANTU PdPc Lembaran Kerja LCD Komputer


NILAI MURNI Kasih sayang, Menghormati KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA I-THINK
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PDPc Quizizz.com
Pemikiran kreatif dan kritis
/ 17 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
  / 17 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
  / 17 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
  / 17 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA Pdpc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 153


1. Penggunaan Teknik Mirrorring | 2. Pengunaan Digital Ink | 3. Penggunaan Google Classroom | 4. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
21 12/7/2018 Khamis 8:30am-9:30am Matematik Tingkatan 3 3 Wira Nisbah,Kadar dan Kadaran
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Nisbah, Kadar dan Kadaran
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Memahami dan menggunakan konsep laju purata
STANDARD KANDUNGAN
Selepas belajar tajuk ini, murid akan boleh,
14.3 Memahami konsep laju purata
HASIL PEMBELAJARAN i. Mengira laju purata dalam pelbagai situasi
STANDARD PEMBELAJARAN ii. Mengira jarak apabila laju purata dan masa diberi
iii. Mengira masa apabila laju purata dan jarak diberi
iv. Menyelesaikan masalah melibatkan laju dan laju purata.
KRITERIA KEJAYAAN Menyelesaikan lima soalan berkaitan laju purata.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru menyoal pengetahuan asas murid berkaitan sub-topik yang akan dipelajari dan akan menayangkan
satu video pengenalan berkaitan pergerakan kereta yang melibatkan laju dan masa
(Guru menggunakan teknik mirorring telefon bimbitnya untuk menayangkan video tersebut)
Video boleh didapati dari

https://www.youtube.com/watch?v=Y1jTEyb3wiI
b. Dengan menggunakan platform quizziz.com semua murid menjawab kuiz kilat tentang pengenalan laju
purata dengan menentukan jarak dan masa.
http://gg.gg/bqq62

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

154 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD dengan menggunakan digital ink. Dengan
menggunakan digital ink, menunjukkan objektif pembelajaran. Guru juga menggunakan peta bulatan secara
igital untuk menjelaskan apa yang telah dipelajari dan yang akan dipelajari
b. Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan:
i. Dua kumpulan akan meneroka laju purata apabila diberi jarak dan masa
ii. Dua kumpulan akan meneroka jarak apabila diberi laju purata dan masa
iii. Dua kumpulan akan meneroka masa apabila diberi purata dan jarak (i) Stesen mendapatkan
Laju purata ( 2 kumpulan ) -Murid menonton sambil mencatat maklumat untuk menyelesaikan
pengiraan

Menonton Video mengira Laju purata Video 1 dan 2


Bertukar-tukar soalan untuk menguji kefahaman

1. Persoalan Kumpulan 1
• Mengira laju purata apabila diberi jarak dan masa
2. Persoalan Kumpulan 2
• Mengira laju purata apabila diberi jarak dan masa
Kumpulan 1 : Scan Qrcode di atas. Dan menonton Video 1 dan 2 yang di paparkan.
i. Stesen mengira jarak apabila laju purata dan masa di beri-Murid menonton sambil mencatat
maklumat bagi menyelesaikan masalah pengiraan
Menonton Video mengira jarak apabila laju purata dan masa diberi Video 3 dan 4
Bertukar-tukar soalan untuk menguji kefahaman

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. Persoalan Kumpulan 3
MAIN ACTIVITIES • Mengira jarak apabila diberi laju purata dan masa
(50 minit)
4. Persoalan Kumpulan 4
• Mengira jarak apabila diberi laju purata dan masa
Kumpulan 2 : Scan Qrcode di atas. Dan menonton Video 3 dan 4 yang di paparkan.
i. Stesen mengira masa apabila laju purata dan jarak diberi-Murid menonton sambil mencatat mak-
lumat bagi menyelesaikan masalah pengiraan

Menonton Video mengira masa apabila laju purata dan jarak diberi Video 5 dan 6
Bertukar-tukar soalan antara dua kumpulan untuk menguji kefahaman

5. Persoalan Kumpulan 5
• Mengira masa apabila diberi laju purata dan jarak
6. Persoalan Kumpulan 6
• Mengira jarak apabila diberi laju purata dan masa

Kumpulan 3 : Scan Qrcode di atas. Dan menonton Video 5 dan 6 yang di paparkan.
a. Secara Gallery Walk Dua kumpulan tersebut akan menulis satu hasil pembelajaran yang telah dibincangkan
bersama di kertas majung dan menampal hasil di sudut yang telah dikhaskan. Dua orang wakil akan dipilih
sebagai pembentang. Kumpulan -kumpulan lain akan bergerak daripada stesen 1,2 hingga 3 dalam masa
yang ditetapkan. Murid boleh membetulkan atau menambah di kertas pembentangan dengan menulis
nama.
b. Guru merakam semua keputusan yang betul dan semua keputusan yang salah menggunakan tablet.
c. Guru menggunakan teknik digital ink untuk membincangkan semua masalah yang betul di jawab dan
semua masalah yang salah di jawab untuk mengukuhkan kefahaman murid.

PENUTUP (5 minit) a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com yang dijadikan kerja rumah
PLENARY • Analisis item akan digunakan untuk pembelajaran seterusnya.
PENILAIAN b. Semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang telah dipelajari
Internet, HP Yes
BAHAN BANTU PdPc LCD TAB/HP
(Meminjam HP Yes dari ahli Panitia )
NILAI MURNI Kasih Sayang , Menghormati KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab
MOD PEMBELAJARAN Kerja Berkumpulan PETA I-THINK Peta Bulatan
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizzizz.com
Pemikiran kreatif dan kritis

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 155


1. Teknik Mirroring | 2. Digital Ink | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
11 3/4/2018 SELASA 8:00am-9:00am SAINS T5 5B 4. Sebatian Karbon
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Jirim dalam bahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
4.6 Memahami polimer semulajadi
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh :


STANDARD PEMBELAJARAN i. Menerangkan tindakan asid ke atas lateks.

Murid boleh menerangkan tindakan asid ke atas lateks berdasarkan hasil eksperimen yang telah
KRITERIA KEJAYAAN
dijalankan..

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


• Guru mencetuskan idea murid dengan menunjukkan dua buah bikar berisi susu dengan menggunakan
Teknik “Mirroring”
• Guru menunjukkan dua buah bikar berisi susu segar dan susu yang telah dibiarkan selama tiga hari.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) • Guru menanyakan soalan.
PEMULA i. Apakah yang anda dapat lihat pada kedua-dua bikar tersebut?
ENGAGE
ii. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah yang berlaku pada susu yang telah dibiarkan selama
tiga hari itu?
• Murid-murid akan membuat pemerhatian dan menyatakan jawapan mereka.
• Murid-murid dibahagikan kepada 6 kumpulan kecil.
• Setiap kumpulan akan melantik seorang ketua, seorang pencatat, seorang pelari dan seorang
pembentang.
• Murid yang dilantik sebagai pelari akan mengambil alat dan bahan berdasarkan kad tugasan yang
UTAMA telah diberikan.
PENEROKAAN/ • Setiap kumpulan menjalankan aktiviti eksperimen berdasarkan kad tugasan dalam masa 20 minit.
PENERANGAN
• Setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan mereka dengan menggunakan “Digital Ink”
PENGEMBANGAN selama 5 minit.
MAIN ACTIVITIES
• Setiap kumpulan diberi pelekat khas sebagai penghargaan (reward).
(50 minit)
• https://edpuzzle.com/media/5aded4e247b34b40ce114f07

• Murid menjawab soalan “quizizz”


• Murid membuat kesimpulan berkaitan dengan tajuk yang telah dipelajari pada hari ini.
PENUTUP (5 minit) • https://quizizz.com/admin/quiz/5ab0638e676fe7001c721fb6
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc LCD Laptop, HP Kuiz Online

Bersikap fleksibel dan berfikiran


NILAI MURNI terbuka, bekerjasama, yakin dan KEMAHIRAN INSANIAH Membantu insan yang lemah
berani mencuba

Recap Group, I see, i think, i


MOD PEMBELAJARAN wonder, Pembentangan hasil PETA I-THINK Peta Buih
eksperimen

Berfikir secara kritikal dan


kreatif, Kemahiran berkomunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizzizz.com
secara berkesan, Kemahiran
interpersonal dan kolaborasi

31 orang murid dapat menjalankan aktiviti eksperimen dengan jayanya.


REFLEKSI/IMPAK
25/31 orang murid mendapat markah 70% ke atas dalam soalan Quizzizz.

NOTA

156 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google classroom | 2. Teknik mirroring | 3. Penggunaan Quizizz.com | 4. Plickers.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MATA
MINGGU TARIKH HARI MASA KELAS TAJUK
PELAJARAN
PEMELIHARAAN DAN
20 21/05/2018 ISNIN 8:05am-9.05am SAINS 5GEO1 PEMULIHARAAN
ALAM SEKITAR
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
3.2. Menganalisa kesan pencemaran terhadap alam sekitar
STANDARD KANDUNGAN

Murid dapat:
HASIL PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN i. mengenal pasti punca-punca pencemaran terhadap persekitaran,
ii. menerangkan kesan pencemaran terhadap alam sekitar,

Murid berjaya menjawab 6 dari 10 soalan daripada Plickers.com


KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menjawab 8 dari 15 soalan dalam Quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video tentang pencemaran
minit) alam sekitar. Guru menggunakan teknik mirorring untuk menayangkan video tersebut.
PEMULA • Video boleh didapati dari Google Classroom (5GEO1)
ENGAGE • Kod: px2brza

Kementerian Pendidikan Malaysia 157


a. Murid diagihkan kepada 6 kumpulan. Guru memberikan lembaran kertas yang telah dilakarkan bentuk peta
iThink bulatan. Murid-murid diminta melengkapkan peta bulatan dalam kumpulan masing-masing dengan
menulis idea tentang pencemaran.

b. Aktiviti berkumpulan. Pemerhatian punca pencemaran alam sekitar. Murid diminta melukis peta iThink
pelbagai alir bagi menyatakan punca dan akibat pencemaran alam sekitar berdasarkan gambarajah yang
diberi [power point]
• Alatan : Kertas sebak, marker pen

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

c. Guru menyemak jawpaan murid


d. Murid diminta menghantar peta iThink yang telah lengkap dengan jawapan yang betul melalui Google
Classroom.
e. Dengan menggunakan Plickers, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
pencemaran.
f. Aktiviti berkumpulan rekacipta bahan inovasi, membina kapal terbang atau helikopter (diy) dengan
menggunakan bahan terbuang,
Video panduan [cadangan] >>> https://www.youtube.com/watch?v=g0WX41_84E4

a. Guru menguji pemahaman murid dengan menggunakan apps quizz yang dijadikan kerja rumah
https://quizizz.com/admin/quiz/5b02452022a9010010db776f/startV4 , code: 671357
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

b. Semua murid membuat latihan kendiri berkaitan tajuk yang dipelajari


BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD Tab / Telefon Pintar
Kais sayang, Kerjasama,
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab Sosial
Mensyukuri nikmat tuhan
Peta bulatan, peta pellbagai
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK
alir
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com, Plickers.com
Pemikiran Kritis
/ 33 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
/ 33 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 33 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 33 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

158 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Edpuzzle | 2. Google classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
14 10/04/2018 SELASA 8:30am-10.00am SAINS 1 IDRISI BAB 3: KOORDINASI DAN GERAK BALAS
BIDANG PEMBELAJARAN/
3. Koordinasi dan Gerakbalas/ Tema 2 : Penyenggaraan dan kesinambungan Hidup
TEMA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
3.1 Homeostasis dalam benda hidup
STANDARD KANDUNGAN
3.1.1 Berkomunikasi maksud homeostasis.
HASIL PEMBELAJARAN 3.1.2 Menjelaskan dengan contoh sistem yang terlibat dengan homeostasis dalam manusia dan haiwan.
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.3 Menjelaskan dengan contoh sistem yang terlibat dengan homeostasis dalam tumbuhan.
3.1.4 Menghargai kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup.
Murid boleh berkomunikasi dengan tepat dan jelas maksud homeostasis dan contoh-contoh sistem yang
KRITERIA KEJAYAAN
terlibat dengan homeostasis.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Guru memulakan Pdpc dengan menayangkan video tentang keadaan badan seseorang individu semasa
dia berlari:
https://edpuzzle.com/assignments/5ace4804ed45a640f1f0a2f7/watch

2. Selepas pelajar menonton video, guru meminta pandangan murid berkongsi pendapat tentang tindakan
dan gerak balas berdasarkan kiraan nadi yang mungkin bagi seseorang individu apabila dia berada dalam
3 keadaan berehat, berjalan, dan berlari.
• menggunakan aplikasi digital ink & snipping tool, guru menunjukkan gambar individu yang sedang
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN berehat, berjalan, dan berlari.
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

Kementerian Pendidikan Malaysia 159


PENEROKAAN:
1. Murid mula menjalankan penerokaan dengan melaksanakan eksperimen bersama ahli kumpulan yang
telah ditetapkan (elemen kolaborasi).
2. Seorang rakan dalam setiap kumpulan dipilih untuk menjalani eksperimen kiraan nadi bagi 3 jenis situasi
iaitu rehat, berjalan, dan berlari.
3. Setiap ahli membuat pemerhatian terhadap eksperimen yang dijalankan dan merekod setiap data bagi
kiraan nadi rakan mereka.
4. Perbincangan murid bersama ahli kumpulan terhadap pemerhatian yang dibuat.
5. Murid diberi Qr code untuk meneroka bersama rakan mengenai Pdpc pada harini.

PENERANGAN:
1. Guru meminta murid menyenaraikan setiap pemerhatian yang diperhatikan oleh murid sewaktu dan
selepas rakan mereka berlari.
2. Murid diminta untuk membuat perbandingan bacaan kiraan nadi di antara semasa rehat dan semasa berlari.
UTAMA 3. Setiap kumpulan pelajar diminta mempersembahkan hasil dapatan mereka di hadapan kelas dan sesi
PENEROKAAN/ soal jawab berlaku.
PENERANGAN 4. Sesi penyoalan diteruskan sehingga murid akhirnya dapat mengaitkan kesemua hasil dapatan mereka
PENGEMBANGAN
adalah sebenarnya homeostasis.
MAIN ACTIVITIES
https://edpuzzle.com/classes/5abc68b862d4d64151bcad16
( 50 minit)

PENGEMBANGAN:

1. Guru memberi soalan berkaitan homeostasis dalam situasi yang berbeza daripada hasil penerokaan
mereka pada awal Pdpc, soalan aplikasi.
https://classroom.google.com/r/MTIxMDEyNjE5MTBa/sort-last-name

https://classroom.google.com/o/MTIxMDEyNjE5MTBa

2. Murid-murid diberi code untuk masuk ke classroom google untuk memberikan respon mereka terhadap
soalan yang dikemukakan dan diberi masa untuk mereka menjawab.
ib3w8wb
Guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini.
1. Latihan buku kerja SPS
PENUTUP (5 minit) 2. Latihan pengukuhan – Quizizz
PLENARY https://quizizz.com/admin/quiz/5acec0352ff625001abb61fc
PENILAIAN

Laptop, buku teks, buku kerja


BAHAN BANTU PdPc internet lembaran kerja
murid

Melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang


NILAI MURNI Bekerjasama Mematuhi arahan
dilaksanakan dalam Pdpc pada hari ini.

MOD PEMBELAJARAN TMK Lisan latihan

Membandingkan & menganalisa &


KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Menjana idea Peta i-think (bulatan/pokok)
mengaplikasi

19/19 murid dapat menjelaskan maksud homeostasis beserta contoh-contoh sistem yang terlibat dalam
REFLEKSI/IMPAK
homeostasis.

Murid diminta untuk melengkapkan buku kerja SPS sains tajuk homeostasis.
Latihan pengukuhan diberikan untuk diselesaikan: https://classroom.google.com/o/MTIxMDEyNjE5MTBa
NOTA

160 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. GOOGLE CLASSROOM | 2. LIVE BOARD | 3. Penggunaan Quizizz.com

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATAPELAJARAN KELAS TAJUK
4.12 APPLICATION OF
16 16/7/2018 ISNIN 10:45am-11:45am SAINS T3 3A VEGETATIVE REPRODUCTION
IN FLOWERING PLANTS
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Reproduction
Students will be able to :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ i. explain with examples the meaning of vegetative reproduction.
STANDARD KANDUNGAN ii. state the parts of the plants that can reproduce vegetatively.
iii. classify flowering plants according to the parts that can reproduce vegetatively.

Score Description
1 Give examples of plants that carried out vegetative reproduction.
2 Explain the meaning of vegetative reproduction.
3 Explain with examples the meaning of vegetative reproduction.

HASIL PEMBELAJARAN 4 Explain with examples the meaning of vegetative reproduction and state the parts of the
STANDARD PEMBELAJARAN plants that can reproduce vegetatively.
5 Explain with examples the meaning of vegetative reproduction, state the parts of the plants
that can reproduce vegetatively and classify flowering plants according to the parts that can
reproduce vegetatively.
6 Explain with examples the meaning of vegetative reproduction, state the parts of the plants
that can reproduce vegetatively, classify different type of flowering plants according to the
parts that can reproduce vegetatively.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21


a. Discussion about plants that carried out vegetative reproduction by using video.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN • https://www.youtube.com/watch?v=VN_p20dDrnY
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

Students are divided into 6 groups and they are given a duty to classify different type of flowering plants
based on their vegetative parts by using a liveboard.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

(50 minit)

Students have to present their answers in google classroom.

PENUTUP (5 minit) Students are tested by using quiz in Quizizz app.


PLENARY https://join.quizizz.com/
PENILAIAN Game Code : 316897
BAHAN BANTU PdPc Video LCD/ Photo animation / Laptop Online Quiz
NILAI MURNI Confidence Confidence Helping each other

MOD PEMBELAJARAN Co-operation Team Work

Critical Thinking /
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Pdpc assessment Quizzizz.com
Analyse
20/30 of students achieved the learning objective.
REFLEKSI/IMPAK
25/30 of students answer the quiz correctly.
NOTA Lesson carried out as usual.

Kementerian Pendidikan Malaysia 161


1. Quizizz | 2. Plickers.com | 3. Gofomative.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

16/7/2018 Isnin 10:30am-11:30am Sains 3 Beta RESPIRASI

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 1.1 Menganalisa mekanisma pernafasan manusia.


STANDARD KANDUNGAN 1.2 Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia.
• mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia.
• mengenal pasti struktur paru- paru.
HASIL PEMBELAJARAN
• memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas.
STANDARD PEMBELAJARAN
• menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan hembusan nafas.
• memerihalkan mekanisma pernafasan.

KRITERIA KEJAYAAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5


minit) a. Perbincangan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian tentang pernafasan manusia.
PEMULA
ENGAGE b. Pelajar di minta untuk berdiri untuk menarik nafas dan menghembus nafas.
c. Pelajar di minta menerangkan perubahan pada tulang rusuk apabila menarik nafas dan menghembus nafas.
d. Guru memaparkan animasi sistem pernafasan manusia.
• https://www.youtube.com/watch?v=fgsEMt-MX3M
a. Guru menggunakan www.youtube.com bagi menunjukkan sistem pernafasan manusia.
• Video sistem respirasi manusia.
• https://www.youtube.com/watch?v=sw054jxY5cg&t=169s

b. Aktiviti pengenalan mekanisma pernafasan manusia dengan kuiz apps Quizizz tentang menarik nafas dan
UTAMA hembus nafas.
PENEROKAAN/ https://quizizz.com/admin/quiz/5a044743313d55110033be3b/form-3-science-chap-1
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)
c. Aktiviti dalam kumpulan.. Pelajar di minta membina model sistem pernafasan manusia dengan menggunakan
belon, botol, penyedut minuman dan plastik

a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan apps https://www.plickers.com/library di akhir


PENUTUP (5 minit) pdpc.
PLENARY
b. Guru menggunakan app https://goformative.com/ yang dijadikan kerja rumah.
PENILAIAN
c. Semua pelajar menjawab soalan dengan tepat berkaitan tajuk yang dipelajari.
BAHAN BANTU PdPc video/gambar animasi/kuiz online LCD Tab/HP/Laptop
Kemahiran berfikir/
NILAI MURNI Sabar/kerjasama/ KEMAHIRAN INSANIAH
kendiri
Peta alir/buih
MOD PEMBELAJARAN Perbincangan/pembentangan/integrasi ICT PETA I-THINK
berganda
plicker.com/
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi/ICT PENILAIAN PdPC
gofomative
23//23 dari pelajar mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia.
23/23 dari pelajar mengenal pasti struktur paru- paru.
20/23 memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas.
REFLEKSI/IMPAK
20/23 menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan hembusan
nafas.
20/23 memerihalkan mekanisma pernafasan.
NOTA PdPc berjaya dilaksanakan mengikut peruntukan masa yang dirancang

162 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1 GOOGLE CLASSROOM code: p3z2oyh | 2. Penggunaan edpuzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com code: 982671

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
36 27/9/2019 Isnin 11:20am-12:20pm Sains Tingkatan 2 2 amanah Daya dan gerakan
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Daya dan Gerakan/ Tenaga dan kelestarian hidup
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Kesan Daya
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
Berkomunikasi tentang tekanan dan aplikasi dalam kehidupan seharian
STANDARD PEMBELAJARAN
KRITERIA KEJAYAAN 1. Pelajar dapat menjelaskan 1 aplikasi tekanan dalam kehidupan seharian
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Guru menyediakan dua gambar paku tekan dan duit syiling yang sedang ditekan.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) 2. Pelajar diminta meneka gambar manakah yang akan menyebabkan objek dapat ditekan.
PEMULA 3. Pelajar boleh menyatakan komen diruangan yang disediakan.
ENGAGE
4. Pelajar ditanya mengapakah terdapat perbezaan tekanan antara kedua-dua objek

1. Pelajar diminta untuk melayari video yang disediakan oleh guru


UTAMA 2. Pelajar menerangkan aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan seharian dan berbincang dengan rakan
PENEROKAAN/
PENERANGAN konsep tekanan berdasarkan video yang dilayari.
PENGEMBANGAN 3. menggunakan edpuzzle pada link https://edpuzzle.com/media/56b08e764c9bcb3241b11edf
MAIN ACTIVITIES
( 50 minit)


1. Pelajar diminta untuk melayari kuiz yang disediakan di link yang disediakan http://join.quizz.com dengan
PENUTUP (5 minit) kod 982671
PLENARY
PENILAIAN 2. Guru memberikan analisis data peratusan pelajar yang dapat menjawab kuiz di dalam Google Classroom.
3. Pelajar boleh berkomunikasi dengan guru atau dengan rakan lain di ruangan komen.

BAHAN BANTU PdPc laptop, internet

NILAI MURNI semangat kerjasama

MOD PEMBELAJARAN Aplikasi

Mengaplikasi refleksi diri dan


rakan
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
Teknologi sebagai pemudahcara
PdPc

REFLEKSI/IMPAK

NOTA Guru perlu memantau supaya pelajar mengikut carta alir 5E.

Kementerian Pendidikan Malaysia 163


1. GOOGLE CLASSROOM | 2. QUIZIZZ | 3. PLICKR | 4. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
35 5/9/2018 RABU 8:50am-10.00am SAINS 1B PEMBAKARAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PENEROKAAAN UNSUR DALAM ALAM : PEMBAKARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 1. Syarat berlaku pembakaran


STANDARD KANDUNGAN 2. Sikap berjaga-jaga bagi mengelakkan berlakunya kebakaran.
Pelajar dapat:
HASIL PEMBELAJARAN 1. Merumuskan syarat untuk berlakunya pembakaran
STANDARD PEMBELAJARAN 2. Mengamalkan sikap berjaga-jaga bagi mengelakkan berlakunya kebakaran yang boleh mengakibatkan
kemusnahan nyawa dan harta benda.
Pelajar dapat dapat:
KRITERIA KEJAYAAN Merumuskan syarat pembakaran dengan tepat
Mengamalkan sikap berjaga-jaga bagi mengelakkan kebakaran dengan baik.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Guru memulakan dengan tayangan video

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit) https://www.youtube.com/watch?v=uZEJR0vhx7s
PEMULA
ENGAGE 2. Guru melontarkan soalan bagi membangkitkan persediaan pelajar untuk pembeelajaran seterusnya.
3. Guru menyediakan bahan dan radas bagi memulakan eksperimen. Pelajar diberi penerangan tentang
eksperimen.
4. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil, dan mereka dibimbing bagi melaksanakan aktiviti makmal

5. Selesai aktiviti pelajar menjawab soalan dan membuat kesimpulan.


6. Guru memberi soalan dalam bentuk puzzle.

https://www.plickers.com/library
PENEROKAAN/
PENERANGAN 7. Guru meminta pelajar membina peta i-think daripada apa yang telah dipelajari iaitu peta buih.
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

8. Guru memberi soalan kuiz sebagai pengukuhan.

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8f9bd729beaa001ade362a/pembakaran
9. Guru memberi rumusan dan kerja rumah

BAHAN BANTU PdPc LAPTOP, LCD PROJEKTOR, IPHONE

NILAI MURNI Bersama-sama menjalankan aktiviti

MOD PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 MENGANALISIS,

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

164 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Youtube | 2. Google classroom | 3. Quizziz | 4. SimpleMind Free-Intuitive Mind Mapping
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
26 17/7/2018 SELASA 11:30am-12.30pm SAINS T1 1 AMANAH KOMPOSISI UDARA
BIDANG PEMBELAJARAN/TEMA Penerokaan unsur dalam alam
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ Murid dapat menjelaskan komposisi udara
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN / 7.1.4 Menghargai dan mengagumkan kitar karbon dan kitar oksigen dalam
STANDARD PEMBELAJARAN mengekalkan kandungan gas dalam udara
7.1.5 Menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan pada kitar oksigen atau
kitar karbon di Bumi.
KRITERIA KEJAYAAN Capaian internet yang baik, pengetahuan dan kemahiran pelajar menggunakan apps
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD KE 21
SET INDUKSI/ 1. Pelajar menonton video di youtube berkaitan dengan pemanasan global dan kesan rumah hijau.
PENGLIBATAN(5 minit)
PEMULA 2. Sumbang saran daripada pelajar berkaitan apakah masalah yang sedang dihadapi dalam video tersebut
dan apakah faktor penyebab masalah tersebut.
ENGAGE
• https://youtu.be/x_sJzVe9P_8


• https://youtu.be/-RMD88DNaGk


UTAMA 3. 3. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan
PENEROKAAN/
PENERANGAN 4. 4. Setiap kumpulan diberikan permasalahan berbeza.
PENGEMBANGAN 5. 5. Perbincangan berkumpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
MAIN ACTIVITIES
(50 MINIT) 6. 6. Pembentangan setiap kumpulan.
7. 7. Hasil pembentangan dihantar melalui https://classroom.google.com/
8. 8. Pelajar merumuskan topik yang dipelajari dengan membina peta pemikiran
menggunakan apps SimpleMind Free-Intuitive Mind Mapping

9. 9. Pelajar diarahkan menghantar tugasan yang diberikan melalui


https://classroom.google.com/
PENUTUP(5 minit) 10. 10. Pelajar menjawab kuiz yang disediakan oleh guru melalui
PLENARY • https://quizizz.com/admin/quiz/5b5c7bb8dc09130019ee2133/kitar-karbon-dan-kitar-oksigen
PENILAIAN


BAHAN BANTU PdPc 1. 1. Komputer
2. 2. Telefon pintar/Tab
3. 3.Capaian Internet
4. 4 .LCD projector 5. Buku rujukan
NILAI MURNI 1. 1. Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekitar, 2. Bekerjasama
MOD PEMBELAJARAN Mod Penerokaan
KEMAHIRAN BERFIKIR 1. Mahir berkomunikasi, 2. Pemikir, 3.Kerja berpasukan 4. Bersifat ingin tahu
ABAD 21
REFLEKSI/IMPAK

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 165


1. Ezcast (Teknik Mirroring) | 2. Bitly (Social Link Sharing Tool) | 3. Penggunaan Quizizz.com | 4. Goformative.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
1 STALION
28 8/8/2018 RABU 11:30am–12:30am SAINS T2 CAHAYA DAN OPTIK
(Google Classroom)
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
8.1 Penggunaan Cermin
STANDARD KANDUNGAN
8.1.1 Membezakan antara imej sahih dan imej maya
HASIL PEMBELAJARAN 8.1.2 Berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cengkung dan cermin cembung
STANDARD PEMBELAJARAN 8.1.3 Menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah
8.1.4 Menggunakan cermin satah untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya
Murid dapat:
1. Menyenaraikan ciri-ciri imej maya yang terbentuk di dalam cermin satah
KRITERIA KEJAYAAN 2. Membezakan imej yang terbentuk pada cermin cembung dan cermin cekung
3. Melengkapkan petah buih berganda yang untuk membandingbeza aplikasi cermin cembung dan cermin
cekung dalam kehidupan seharian
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
(Catatan: Menggunakan teknik Mirroring dengan aplikasi Ezcast untuk menyambungkan telefon pintar
dengan projektor)
1. Slaid Gambar: Mengenal pasti 7 kesalahan dalam lukisan

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5


minit)
PEMULA
ENGAGE • Situasi: Seorang budak perempuan berdiri di hadapan cermin satah
• http://bit.ly/indukcahaya
• http://gg.gg/bm1f8

(Catatan : Menggunakan teknik Mirroring dengan aplikasi Ezcast untuk menyambungkan telefo-n pintar
dengan projektor)
1. Persembahan Slaid dan soal jawab
http://bit.ly/cahayals
http://gg.gg/bm1hx
UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) 2. Aktiviti kumpulan:
• Menggunakan skrin dan cermin satah untuk membezakan antara imej sahih dan imej maya
• Pembentangan dan perkongsian jawapan
3. Membincangkan dengan persembahan multimedia mengenai aplikasi: cermin satah, cermin cekung dan
cermin cembung.
Pembentangan dan perkongsian
Kuiz
http://bit.ly/kuiz_cahaya
PENUTUP (5 minit) http://gg.gg/bm1jk
PLENARY
PENILAIAN

https://quizizz.com/collection/5b6fe3aea741650019f4af1e
Buku Teks, Lembaran Kerja Telefon pintar Yes Altitude, laptop, LCD Cermin Satah, Lilin, kadbod
BAHAN BANTU PdPc
Rumah Projektor dan Slaid, Talian internet hitam, kad putih, jarum peniti
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling
NILAI MURNI Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami alam
Sistematik, kerjasama,
MOD PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD)
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, Kolaboratif, Kreatif, Kritis
Kerja Rumah: Melengkapkan Peta Buih Berganda, Peta Pokok
https://goformative.com/formatives/PC2kBPTYEjCBJRFEC
NOTA
http://bit.ly/2MiwhCE

166 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom | 2. Penggunaan EdPuzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
8.0 Daya dan
32 3/8/2018 Isnin 9.10am-10.10am F2 SAINS 2 SIDDIQ
Gerakan
BIDANG PEMBELAJARAN/
Tenaga dan Kelestarian Hidup
TEMA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
8.2 Kesan Daya
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh:
HASIL PEMBELAJARAN i. Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kesan tindakan daya
STANDARD PEMBELAJARAN
ii. Menerangkan dan berkomunikasi mengenai perkaitan antara perbezaan ketumpatan dengan kesan
keapungan dalam kehidupan harian.
iii. Mengenalpasti kesan daya
KRITERIA KEJAYAAN
iv. Mengkaji kesan ketumpatan ke atas kedudukan objek dalam air.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Pelajar memerhatikan gambar bola yang tidak bergerak dan mengenal pasti adakah daya bertindak ke atas
bola tersebut.

Seterusnya pelajar membuat pemerhatian terhadap video berkenaan dan menyatakan daya yang bertindak

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN https://www.youtube.com/embed/B6mi1-YoRT4?start=20&end=40


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

b. Pelajar perlu menjawab soalan pengenalan tentang beberapa contoh daya di join.Quizizz.com.
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8cce33db648b0019d96239/daya

a. Pelajar dibahagikan kepada beberapa 5 kumpulan dan setiap kumpulan diberikan beberapa tugasan yang
perlu dilengkapkan selama 3 minit. Tujuan aktiviti bagi mengenal pasti daya boleh mengubah bentuk, arah
dan gerakan. Setiap gerakan perlu diaplikasikan menggunakan bola pingpong dan kenal pasti perubahan
daya yang dikenakan.
Tugasan 1 Tugasan 2 Tugasan 3 Tugasan 4 Tugasan 5

UTAMA b. Setiap kumpulan dikehendaki melakarkan peta i-Think iaitu peta bulatan bagi mengenal pasti kesan daya
PENEROKAAN/ daripada tugasan-tugasan yang diberikan.
PENERANGAN c. Pelajar dikehendaki memerhati keadaan yang berlaku dan apakah yang menyebabkan ianya berlaku.
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

(50 minit)
animasi 1 animasi 2
d. Pelajar dikehendaki mengambil batu kecil dan meletakkan batu tersebut didalam air. Pelajar dikehendaki
membanding bezakan antara animasi 1 dan 2 dengan batu yang tenggelam di dalam bikar.
e. Pelajar perlu mengaitkan antara faktor ketumpatan dan kesan apungan. Setiap kumpulan diberikan dengan
kertas foil dan beberapa batang lidi. Pelajar perlu membuat perahu atau bot yang boleh terapung dan
menampung seberapa banyak guli. Perahu atau bot yang paling banyak dapat menampung guli di kira
sebagai pemenang. Pelajar boleh merujuk youtube berkenaan sebelum memulakan tugasan.
https://www.youtube.com/watch?v=_i3wJiPDnNE

a. Pelajar mendengar lagu yang bertajuk lagu daya https://www.youtube.com/watch?v=FigDS8hZYrA

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN
b. Pelajar di uji dengan beberapa soalan menggunakan Plickers.com
c. Pelajar diberikan tugasan dan perlu dihantar menggunakan google classroom tajuk Apakah Kesan Dayaku.

Kementerian Pendidikan Malaysia 167


BAHAN BANTU PdPc Video,gambar animasi dan kuiz online Laptop dan LCD Telefon bimbit

Menginterpretasi, Luwes dan Berfikiran


NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH Bekerjasama
terbuka

MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I-THINK Peta Bulatan


Quizizz dan
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Kreatif, Kolaboratif, komunikasi PENILAIAN PdPc
Plickers
15 / 21 orang pelajar menguasai hasil pembelajaran
REFLEKSI/IMPAK
6 / 21 orang pelajar diberi aktiviti pengukuhan
NOTA PdPc dilaksananakan seperti yang dirancangkan.

168 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1 Google Classroom | 2 Goformative | 3. Plickers | 4. QR Code Generator
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
29 18/07/18 Rabu 7:40-8:40am Sains Ting.3 3 Dinamik Keelektrikan Dan Kemagnetan
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 7. KEELEKTRIKAN /TENAGA DALAM KEHIDUPAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
7.8 Memahami kemagnetan.
STANDARD KANDUNGAN
Murid berjaya mencapai objektif pembelajaran sekiranya boleh:
• memerihalkan maksud medan magnet.
HASIL PEMBELAJARAN • melukiskan medan magnet satu magnet bar.
STANDARD PEMBELAJARAN • melukiskan arah medan magnet.
• menghubungkaitkan garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnet.
• menerangkan kegunaan magnet dalam kompas.
• menerangkan maksud medan magnet dengan betul
• melukiskan medan magnet satu magnet bar dengan betul
KRITERIA KEJAYAAN • melukiskan arah medan magnet dengan betul
• menghubungkaitkan garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnet dengan betul .
• menerangkan kegunaan magnet dalam kompas dengan betul
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

Pendekatan kepada tajuk pembelajaran melalui tayangan video


(https://www.youtube.com/watch?v=3_pGeZ3SNpA)

Murid memerhati video yang ditayangkan dan menjawab soalan yang diajukan oleh guru.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN Soalan: Mengapa magnet dalam video menarik/menolak antara satu dengan lain? (Apss: QR Code
(5 minit) Generator)
PEMULA
ENGAGE Objektif pembelajaran dikongsikan dengan murid.
Diakhir pdpc, murid akan dapat:
• menerangkan maksud medan magnet dengan betul
• melukiskan medan magnet satu magnet bar dengan betul
• melukiskan arah medan magnet dengan betul
• menghubungkaitkan garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnet dengan betul .
• menerangkan kegunaan magnet dalam kompas dengan betul

Murid merancang dan menjalankan aktiviti penerokaan


7.8 Memahami kemagnetan
Murid bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi:
i. Dengan merujuk lembaran tugasan yang diedarkan, murid berbincang dalam kumpulan 6 orang
kaedah pelaksanaan aktiviti mengkaji medan magnet di sekeliling magnet bar.
ii. Lembaran Tugasan 1 (Mengkaji Medan Magnet Di Sekeliling Bar Magnet)
UTAMA Murid melaksanakan tugasan yang diberi dengan menggunakan bahan dan radas yang disediakan .
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50minit)
Bahan dan Radas: Bar Magnet, Kompas, Serbuk Besi, Kad Manila, Pensel, Buku Teks
i. Murid merekod pemerhatian dalam lembaran tugasan 1.
ii. Murid berkongsi maklumat dengan rakan sekelas melalui pembentangan.
iii. Guru memberi komen atau penambahbaikan maklumat yang telah disampaikan oleh murid.
Murid menjawab soalan dalam talian( https://goformative.com//join) (Kod:PJKLXH)
(Apps: Goformative)
PENUTUP (5 minit) Guru menilai kefahaman tajuk pelajaran murid. (Apps: Plickers)
PLENARY
PENILAIAN Guru memberikan tugasan melalui aplikasi Google Classroom. (Kod: tp5ug1o)
Video animasi, Lembaran
BAHAN BANTU PdPc Tugasan 1, Laptop, Telefon Bimbit, LCD, Bar Magnet, Serbuk Besi, Kad Manila,
Buku Teks
NILAI MURNI Bekerjasama, Minat KEMAHIRAN INSANIAH Ketekunan
Plickers
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PENILAIAN PdPc Goformative
Pembentangan
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Peta iThink -
Pemikiran kritis dan analitis

REFLEKSI/IMPAK
NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 169


1. ( QR code) | 2. Plickers | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
TEKNOLOGI MAKANAN DAN
25 25/7/2018 RABU 11:00am-12:30pm SAINS TERAS 5C
PENGHASILAN MAKANAN
BIDANG PEMBELAJARAN/
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
TEMA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Menganalisa kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
Menerangkan dengan contoh teknologi yang digunakan dalam pemprosesan dan pembungkusan makanan,
STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
• Guru tunjuk beberapa contoh makanan seperti kotak susu, tin ikan sardin, sebungkus tepung kepada
murid.
• Murid diberi 5 minit menyatakan cara memproses makanan tersebut.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN(5
minit) • Guru tunjukkan beberapa video bagaimana makanan diproses melalui youtube.
PEMULA
ENGAGE

Pendehidratan Pembuatan sosej


• Guru berikan banyak gambar rajah dan menjelaskan pelbagai kaedah pemprosesan makanan
seperti kaedah penyejukbekuan, kering beku, pendinginan, pembungkusan vakum, pendehiratan,
pemapasteuran.
• Guru agihkan kepada kumpulan dan mereka akan diberikan satu gambar rajah makanan.
UTAMA
PENEROKAAN/ • Setiap kumpulan perlu bentangkan kaedah pemprosesan makanan seperti gambar rajah yang diberikan.
PENERANGAN • Setiap kumpulan cari maklumat dengan melayari laman website.
PENGEMBANGAN • Selepas itu, guru akan bagi quizzes untuk murid sebagai refleksi pada pengajaran pada hari ini.
MAIN ACTIVITIES
(50 minit) • https://www.plickers.com/library?folder=5b46d5d7e34d8800047d8b22

https://quizizz.com/admin/private?term=pemprosesan%20makanan
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN
Murid diminta buat satu peta i-think dengan menggunakan peta bulatan
BAHAN BANTU PdPc lcd, komputer riba, telefon bimbit
NILAI MURNI kerjasama,
MOD PEMBELAJARAN kolaboratif i think peta bulatan
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 berfikir kritis dan kreaif
36/47 dari murid menguasai hasil
pembelajaran. sekolah saya kekurangan kemudahan
20/47 dari murid selesai membuat teknologi. Murid asrama tidak boleh guna
tugasan yang diberi telefon bimbit.
REFLEKSI/IMPAK kelemahan
5/6 dari murid diberi aktiviti
pengukuhan Guru tidak dibenarkan mengguna telefon
45/47 omengambil bahagian aktif bimbit.
semasa PdPc
NOTA Murid diberi satu buku rujukan

170 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Google Classroom | 2. Penggunaan Edpuzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH DAY TIME SUBJECT CLASS TITLE
17 2/5/2018 Wednesday 8:25am-9:25am Kimia 4SA Formula Kimia dan Persamaan
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA ELECTROCHEMISTRY
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Understanding electrolysis of molten compounds
STANDARD KANDUNGAN
A student is able to
1. Describe electrolysis.
HASIL PEMBELAJARAN 2. Describe electrolytic cell.
STANDARD PEMBELAJARAN 3. Identify cations and anions in a molten compound.
4. Describe electrolysis of molten compound
5. Write half-equations for the discharge of ions at anode and cathode.
Students could
1. draw the apparatus set up for the electrolysis of molten compound.
KRITERIA KEJAYAAN
2. describe electrolysis of molten compound.
3. write half equation involved.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Teacher uses digital ink to display the computer simulation using laptop and LCD
2. Students watch a computer simulation.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5


minit)
PEMULA http://gg.gg/br3hv
ENGAGE 3. From the simulation, teacher shows of few flash card and ask student to identify which substances are
electrolyte and non electrolyte. Example of flash cards:

Glucose solution Copper(II) nitrate Molten sodium Copper oxide


solution chloride solid

1. Students watch a video of electrolysis of lead (II) bromide.

http://gg.gg/br4hl
UTAMA
PENEROKAAN/ 1. Students carry out an activity to investigate the electrolysis of molten lead(II) bromide.
PENERANGAN 2. In groups of 5, students plan the procedure for the experiment and teacher check to approve it before
PENGEMBANGAN the student carry out the experiment.
MAIN ACTIVITIES
3. After the experiment done, students
(40 minit) a. identify anion and cation present in the electrolyte of molten lead (II) bromide.
b. discuss the process of electrolysis of molten lead (II) bromide.
c. state the observation at anode and cathode
d. write the half-equation at anode and cathode.
4. Students present their answer.
1. Teachers make a summary of the activities of today.
2. By using Quizizz.com, the teacher gives quizzes to students to answer questions related to electrolysis
of molten compound
PENUTUP ( 10 minit )
PLENARY
PENILAIAN
http://gg.gg/br4my
3. Teachers test students’ understanding by using Google Classroom as student homework. Students are
required to re-upload their work to Google Classroom
blue tags, mahjong
BAHAN BANTU PdPc LCD, laptop, video, simulation, online quiz,
paper, marker pens,
NILAI MURNI Being cooperative
MOD PEMBELAJARAN Group work
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Communication, critical thinking PENILAIAN PdPC Quizizz.com
___/_32__ students could draw the apparatus set up for the electrolysis of molten compound.
REFLEKSI/IMPAK ____/_32 ____ students describe electrolysis of molten compound.
____ / 32 students answer 10 out of 14 questions from quizizz.

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 171


1. Google Classroom 2. QR Code3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
34 18/9/2018 Rabu 11:05am-12:05pm SAINS TINGKATAN 2 2K PENGALIRAN HABA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP (9.0: HABA)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
9.2: Pengaliran haba dan keseimbangan terma
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN/
9.2.1: Menerangkan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui 3 kaedah atau keadaan.
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dapat:
1. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk
KRITERIA KEJAYAAN
2. menyatakan haba mengalir melalui 3 kaedah atau keadaan iaitu konduksi, perolakan dan sinaran
3. menyatakan medium bagi setiap kaedah pengaliran haba.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Guru memanggil seorang murid ke depan untuk mengacau segelas minuman kopi panas menggunakan
sudu besi yang telah disediakan. (DEMONSTRASI MURID)
2. Gerak balas yang dijangkakan adalah murid itu terkejut dan segera mengalihkan tangannya.
3. Guru meminta maklum balas murid yang lain berkaitan gerak balas itu.
4. Cadangan soalan guru:
i. Mengapakah kawan anda terkejut dan mengalihkan tangannya?
ii. Adakah sudu itu panas?
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 iii. Bagaimanakah sudu besi itu menjadi panas?
minit)
PEMULA iv. Sewaktu saya memasukkan sudu besi, adakah haba dari sudu besi yang berpindah kepada air
ENGGAGE kopi atau haba dari air kopi yang panas berpindah ke sudu besi?
5. Jangkaan jawapan murid:
i. Panas.
ii. Ya, sudu itu panas.
iii. Kerana air kopi itu panas/ haba dari air kopi pindah kepada sudu.
iv. Haba dari air kopi yang panas berpindah ke sudu besi/ ya, haba dari sudu besi berpindah ke air
kopiNota: Guru memurnikan maklum balas murid secara terus atau boleh menangguhkan sehingga
selesai Fasa Penerokaan.

172 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


Aktiviti 1:
1. Guru memberikan arahan untuk membuat perbincangan dalam kumpulan.
2. Murid-murid dibahagikan dalam kumpulan 4-5 orang.
3. Perbincangan dalam kumpulan untuk menerangkan ciri-ciri pengaliran haba secara konduksi, perolakan
dan sinaran. (secara Round Robin)
4. Murid diminta untuk memilih Peta I Think yang sesuai (peta buih) bagi menyelesaikan tugasan. (Rujuk
lampiran tugasan 1)
5. Murid-murid membuat pembentangan.
6. Guru memurnikan dapatan murid.

Aktiviti 2
1. Guru memberikan edaran soalan yang berbeza kepada setiap kumpulan dalam bentuk gambar rajah.
(peta buih berganda)
2. Murid-murid membanding beza pengaliran haba secara konduksi, perolakan atau sinaran mengikut
tugasan yang diberi.
• (Rujuk lampiran tugasan 2)
3. Murid-murid membuat pembentangan.
4. Guru memurnikan dapatan murid. (Rujuk lampiran konsep pengaliran haba)

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)
Konsep Pengaliran Haba:
Ciri-ciri Konduksi:
1. Haba mengalir melalui pepejal
2. Memerlukan medium
3. Kadar pengaliran perlahan.
• Guru menunjukkan video berkenaan konduksi haba. https://www.youtube.com/
watch?v=9joLYfayee8

Ciri-ciri Perolakan:
1. Haba mengalir melalui cecair dan gas
2. Memerlukan medium
3. Kadar pengaliran haba sederhana
Guru menunjukkan video berkenaan perolakan haba https://www.youtube.com/
watch?v=v62ilJCaMFk

Ciri-ciri Sinaran:
1. Haba mengalir melalui vakum
2. Tidak memerlukan medium
3. Kadar pengaliran haba paling cepat
Guru menunjukkan video berkenan sinaran haba https://www.youtube.com/watch?v=tZliZyoYT80

1. Murid diuji samada dapat mencapai kriteria kejayaan atau tidak melalui ‘Pop Kuiz’ menggunakan Kad
Aplikasi Plickrs.
PENUTUP (5 minit) 2. Murid diberi tugasan (kerja rumah) untuk menjawab Latihan Pengayaan menerusi Quizizz.com dalam
PLENARY Google Classroom. https://quizizz.com/admin/quiz/5b694cd7e0d1d3001969cf18/haba-sains-ting-2
PENILAIAN

Kementerian Pendidikan Malaysia 173


Bahan dan alat untuk Kad plickers dan aplikasi
demonstrasi plickers
Lembaran tugasan 1 Aplikasi Google Classroom
BAHAN BANTU PdPc
(kumpulan)
Aplikasi Quizizz.com
Lembaran tugasan 2
(kumpulan) Aplikasi QR code

Menyedari bahawa sains


Minat dan sifat ingin tahu
NILAI MURNI sebagai salah satu cara untuk
tentang fenomeana alam
memahami alam

‘Pop Quiz’ menggunakan


Aplikasi Google Classroom aplikasi Plickers
MOD PEMBELAJARAN
Aplikasi QR code Sumbang saran murid-murid
(Round Robin)

membuat inferens menghubungkait


KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
membanding beza menganalisis

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

174 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. ED Puzzle | 2 URL Shorterner/QR code | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
DAYA DAN
20 21.05.2018 ISNIN 9:50am-10:50am FIZIK 4AS1
TEKANAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Prinsip Bernoulli
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Memahami prinsip Bernoulli
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh
HASIL PEMBELAJARAN • menyatakan prinsip Bernoulli
STANDARD PEMBELAJARAN • menerangkan bahawa daya paduan wujud akibat dari perbezaan tekanan bendalir.
• menghuraikan aplikasi prinsip Bernoulli.
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menerangkan bagaimana kapal terbang berlepas dan mendarat.

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

• Guru mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan video berkaitan dengan ribut
menerbangkan atap rumah.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN • Video boleh didapati dengan membuka pautan di bawah.
(5 minit) • Https://edpuzzle.com/assignments/5b02f38b9130bd408c9c8080/watch
PEMULA
ENGAGE

1. Daripada pengetahuan sedia ada murid, guru menjana idea halaju tinggi akan menghasilkan tekanan
udara yang rendah dan halaju rendah akan menghasilkan halaju yang tinggi.
2. https://edpuzzle.com/assignments/5b02f90827298a406244d58a/watch, dengan menggunakan pautan
edpuzzle ini. Guru menjana idea bentuk sayap kapalterbang, perbezaan halaju dan daya angkat daripada
murid.
UTAMA
3. berbincangan ini diadakan secara berkumpulan . Murid diberi masa 20 minit untuk membina peta i Think
PENEROKAAN/
PENERANGAN yang sesuai bagi menerangkan aplikasi prinsip Bernoulli pada sayap kapal terbang.
PENGEMBANGAN 4. Setelah tamat sesi berbincangan, murid mengadakan geleri walk untuk menilai kerja rakan -rakan
MAIN ACTIVITIES kumpulan yang lain.
(50 minit)
5. Murid diminta menilai hasil kerja rakan dengan mengemukakan soalan. Aktiviti ini akan dijalankan
selama 20 minit.

1. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai kerja
rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Classroom
PENUTUP (5 minit) https://quizizz.com/admin/quiz/5ab0638e676fe7001c721fb6
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD Buku teks

NILAI MURNI Berkerjasama KEMAHIRAN INSAANIAH

MOD PEMBELAJARAN PETA i - THINK Carta Alir

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Pemikiran kritis PENILAIAN PdPC Quizizz

REFLEKSI/IMPAK
NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 175


1. GOOGLE CLASSROOM | 2. GOFORMATIVE | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
18 14/5/2018 MONDAY 9:00am-10:00am CHEMISTRY 4S PERIODIC TABLE OF ELEMENTS

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA JIRIM DI SEKELILING KITA


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Menganalisis unsur dalam kala 3
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menulis susunan elektron unsur Kala 3,


STANDARD PEMBELAJARAN 2. Menghuraikan perubahan sifat fizik unsur merentasi Kala 3
1. Menulis simbol unsur, nombor proton dan susunan elektron unsur merentasi kala 3.
2. Menerangkan perubahan keadaan fizik unsur merentasi kala 3.
KRITERIA KEJAYAAN
3. Menghuraikan perubahan takat lebur dan takat didih unsur merentasi kala 3
4. Menghuraikan perubahan saiz atom unsur merentasi kala 3.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

1. Murid ditunjukkan video kegunaan salah satu unsur merentasi kala 3 dalam kehidupan harian.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN http://gg.gg/br65j


(5 minit)
PEMULA 2. setelah selesai menonton video, guru akan menyoal murid.
ENGAGE
a. Apakan nama unsur yang digunakan dalam video proses rawatan air?
b. Apakah kepentingan unsur itu dalam merawat air?
c. Dimanakah kedudukan kala unsur tersebut dalam jadual berkala unsur?
d. Apakah unsur-unsur lain dalam kala 3?
1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil (4 orang).
2. Setiap ahli dalam kumpulan diberikan nombor 1-4 .Murid akan diberikan tajuk tugasan yang berbeza untuk
dilaksanakan.
UTAMA a. Nombor 1: Perubahan saiz atom merentasi kala 3
PENEROKAAN/
b. Nombor 2:Perubahan Takat lebur dan takat didih unsur merentasi kala 3
PENERANGAN
PENGEMBANGAN c. Nombor 3: Perubahan sifat kelogaman unsur merentasi kala 3
MAIN ACTIVITIES
d. Nombor 4: Perubahan elektronegatifan unsur merentasi kala 3
(50 minit)
3. Dengan menggunakan GOOGLE DOC, pelajar membuat tugasan menerangkan tajuk yang diberikan
menggunakan peta i think :
• Peta buih berganda. Tugasan yang telah lengkap perlu dihantar ke Google Classroom.
4. Setiap kumpulan perlu membentang hasil di hadapan dengan menggunakan Digital ink (OneNote)
1. Kuiz pendek bagi menilai pemahaman pelajar dengan quizzes.com

PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN
2. Guru memuatnaikkan lembaran kerja menggunakan Goformative dan murad menghantar lembaran yang
telah diselesaikan melalui
• Google Classroom.

BAHAN BANTU PdPc Video, apps dan quiz online lcd laptop,tablet

NILAI MURNI Mensyukuri kurnian Tuhan KEMAHIRAN INSANIAH scientific method

MOD PEMBELAJARAN Kerja berkumpulan PETA i-THINK Peta buih berganda

Komunikasi, pemikiran
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PDPC quizizz.com
analitik
__ /28 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
__/28 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
__/28 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
__/28 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

176 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Digital Ink | 2. Penggunaan Edpuzzle | 3. Penggunaan Quizizz | 4. Penggunaan Google Classroom
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
12 4/3/2018 RABU 8:40am-9:40am BIOLOGI 4 AMAN MITOSIS

BIDANG PEMBELAJARAN 5.0 PEMBAHAGIAN SEL

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 5.1 MITOSIS

Selepas belajar tajuk ini, murid akan boleh:


a. Menjelaskan kepentingan mitosis
HASIL PEMBELAJARAN
b. Menjelaskan proses mitosis dan sitokinesis
c. Menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis mengikut urutan yang betul
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjawab 1 dari 20 soalan dalam Quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan gambar kepentingan pembahagian
sel secara mitosis. Guru menggunakan teknik mirorring untuk menayangkan gambar tersebut.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(6 minit)
PEMULA
ENGAGE

Kementerian Pendidikan Malaysia 177


1. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Digital Ink, guru
menunjukkan objektif pembelajaran.

2. Guru menayangkan video pembahagian sel secara mitosis.


• https://www.youtube.com/watch?v=8Uu9kV-dRu8

3. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan [20 minit] untuk melengkapkan fasa (rujukan buku teks) dan
video youtube.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES

(40 minit)

Rajah A
PERINGKAT PEMBAHAGIAN SEL NAMA FASA PENERANGAN
1
2
3
4
5
6

Aktiviti : ROUND TABLE


i. Murid duduk dalam 6 kumpulan
ii. Dengan menggunakan Google DRAWINGS, murid melabel gambar yang diberikan.
iii. Dengan menggunakan Google DOC, murid mengisi jadual yang diberikan. Secara bergilir, murid
mencatat idea berdasarkan gambarajah.
iv. Setelah selesai, murid dikehendaki menyusun semula hasil kerja tersebut & hantar semula melalui
Google Classroom.
1. Guru menggunakan teknik Digital Ink untuk membincangkan semua jawapan murid untuk mengukuhkan
kefahaman murid.
2. Aktiviti Projek STEM, mengkaji sel kulit bawang
• https://www.youtube.com/watch?v=HRA0BUJItO0

1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.


2. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
dengan pembahagian sel (Mitosis)
https://quizizz.com/admin/quiz/580a40bc497bc7007e73fef9
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

i. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan se-
bagai kerja rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam
Google Classroom
BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD Tab / Telefon Pintar / Labtop
NILAI MURNI Kasih Sayang, Menghormati KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab Sosial
Kerja kumpulan
MOD PEMBELAJARAN PETA I - THINK
PAK 21 (ROUND TABLE)
Komunasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com
Pemikiran Kritis
/ 24 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
/ 24 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 24 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 24 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

178 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom | 2. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
18 07/05-11/05 2018 SELASA 7:00am-8:00am KIMIA 4A SEL KIMIA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Jirim di Sekeliling Kita / Elektrokimia
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Menganalisis sel kimia
STANDARD KANDUNGAN
Murid dapat:
HASIL PEMBELAJARAN
1. Menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel kimia ringkas.
STANDARD PEMBELAJARAN
2. Menerangkan perbezaan sel kimia ringkas dengan Sel Daniell
Murid boleh:
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menentukan dua pasang jenis logam yang digunakan untuk menghasilkan arus elektrik dalam sel
ringkas
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Guru menunjukkan satu video yang berkaitan
https://www.youtube.com/watch?v=7gsm0-zcC2g

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5 minit)


PEMULA
ENGAGE
2. Guru menyoal pelajar tentang video yang telah ditayangkan
a. Pergerakan elektron
b. bagaimana tembikai boleh bertindak menjadi bateri telefon bimbit
1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil, 4 orang.
2. Murid diberikan video melalui google classroom yang berlainan mengikut kumpulan (sel kimia dan
sel Daniell). https://www.youtube.com/watch?v=vIHfUJu3aKo

3. Murid menonton video yang diberikan dan berbincang dalam kumpulan tentang dapatan yang
diperolehi melalui soalan yang diberi oleh guru.
4. Pelajar membentangkan hasil perbincangan melalui 3 stray, 1 stay.
5. Setelah semua kumpulan melihat hasil dapatan masing-masing, pelajar diminta memberikan
pendapat bagaimana memilih anod dan katod bagi pasangan logam yang berlainan
UTAMA
6. Semua alat radas dan bahan dibekalkan kepada setiap kumpulan mengikut lembaran aktiviti amali
PENEROKAAN/
yang diedarkan.
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 7. Setiap kumpulan diminta menjalankan amali ringkas mengikut arahan dalam lembaran aktiviti
MAIN ACTIVITIES amali tersebut.
8. Setiap kumpulan perlu mencatatkan perancangan eksperimen pada kertas.
(50 minit)
9. Setiap kumpulan diberi tugasan untuk menjalankan eksperimen membina sel kimia menggunakan
pasangan elektrod seperti berikut :
a. Zink dan kuprum
b. Ferum dan kuprum
c. Ferum dan zink
d. Kuprum dan Argentum
1. Murid berbincang dan memaparkan hasil dapatan kajian mereka dalam bentuk peta i-think di atas
kertas sebak.
2. Murid menampal peta i-think kumpulan di sudut (hentian) yang telah ditetapkan.
a. Setiap kumpulan bergerak ke setiap hentian (5 – 7 minit) dan mencatat maklumat yang diperolehi
daripada pembentangan kumpulan lain di setiap hentian
1. Guru menutup PdPc dengan menunjukkan satu video STEM berkaitan sel kimia. https://www.youtube.
PENUTUP (5 minit) com/watch?v=vIHfUJu3aKo
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Smart phone / Tablet dengan talian internet Peralatan makmal LCD projector
Menyedari bahawa sains adalah cara untuk
NILAI MURNI
memahami alam
MOD PEMBELAJARAN IBSE
Komunikasi / Berupaya menyelesaikan
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
masalah
REFLEKSI/IMPAK 30/32 pelajar berjaya mencapai objektif yang ditetapkan.

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 179


1. Digital ink - OneNote | 2. irroring | 3. Plickers | 4. Google classroom
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
24 9/7/ 2018 Isnin 8:00am-9:00am Sains 2 Amanah Air dan Larutan
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Penerokaan Unsur dalam alam
STANDARD KANDUNGAN Larutan dan kadar keterlarutan
1. Menerangkan dengan contoh maksud larutan, keterlarutan.
2. Menjelaskan dengan contoh maksud koloid dalam kehidupan harian.
STANDARD PEMBELAJARAN 3. Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kegunaan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan
harian dan industri pembuatan.
4. Menunjuk cara contoh pelarut bukan air dan kegunaannya dalam kehidupan.
1. Pelajar dapat mencirikan larutan, ampaian dan koloid
KRITERIA KEJAYAAN
2. Pelajar dapat membanding beza ciri dan kegunaan pelarut universal dan pelarut bukan air.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Perbincangan tentang pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid berkaitan larutan.
2. Menonton video youtube berkaitan perbezaan larutan, ampaian dan koloid sebagai pengenalan topik.
https://www.youtube.com/watch?v=AUYRTeiVim0 (video berdurasi 0.46 saat)
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5
minit)
PEMULA
ENGAGE

3. Guru meminta murid memberikan contoh bagi larutan, ampaian dan koloid yang banyak digunakan
dalam kehidupan seharian manusia.
1. Murid diajukan soalan tentang mengapakah air digelar pelarut universal. Murid menonton video youtube
berkaitan kegunaan air dalam kehidupan harian serta kepentingannya.
https://www.youtube.com/watch?v=N0wBb-cPPc4 (video berdurasi 0.30 saat)

2. Murid diajukan soalan tentang mengapakah cat dan gris tidak boleh dicuci dengan air sedangkan air
adalah pelarut universal. Murid digalakkan memberikan pendapat.
3. Murid menonton video youtube berkaitan pelarut bukan air.
https://www.youtube.com/watch?v=4hv-2zZ599s (video berdurasi 4.14 minit)

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diminta berbincang bagi membuat peta
PENGEMBANGAN minda buih berganda bagi membanding beza pelarut universal dan pelarut bukan air.
MAIN ACTIVITIES 5. Setiap kumpulan perlu membentang hasil di hadapan dengan menggunakan Digital ink (OneNote).
( 40 minit)

6. Kuiz pendek bagi menilai pemahaman pelajar dengan menggunakan www.Plickers.com.


PENUTUP (5 minit)
Guru memberi kerja rumah dengan dengan menggunakan Google quiz dan perlu dihantar melalui Google
PLENARY
classroom.
PENILAIAN
BAHAN BANTU PdPc Video, apps dan quiz online LCD Tab / HP/ Laptop
NILAI MURNI Mensyukuri kurnian Tuhan KEMAHIRAN INSANIAH
MOD PEMBELAJARAN Kerja berkumpulan PETA i-THINK Peta buih berganda
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Komunikasi, pemikiran analitik PENILAIAN PDPC Plickers, google quiz

__ /28 dari murid menguasai hasil pembelajaran.


__/28 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
__/28 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
__/28 mengambil bahagian aktif semasa PdPc

NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

180 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. GOOGLE CLASSROOM | 2. TEKNIK MIRRORING | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
31 30/8/2018 KHAMIS 9:10am–10:10am FIZIK T4 4 BIJAK PRINSIP ARCHIMEDES
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA DAYA DAN TEKANAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Aplikasi prinsip Archimedes
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh:
HASIL PEMBELAJARAN • menjelaskan daya apung.
STANDARD PEMBELAJARAN • mengaitkan daya apung dengan berat cecair yang tersesar.
• menyatakan prinsip Archimedes
KRITERIA KEJAYAAN Murid Berjaya menjawab 6 dari 10 soalan dalam Quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Guru mencungkil minat dan idea murid dengan menunjukkan sejarah share link QR Code
(Teknik mirroring untuk menayang sejarah)

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5


minit)
PEMULA
ENGAGE

http://gg.gg/bl7hv
Kisah Archimedes dan eureka
1. Guru menayangkan satu video stem dari Eduweb TV mengenai Prinsip Archimedes
(Teknik mirroring untuk menayang video)

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
http://gg.gg/bl7nm
(50 minit)
2. Murid diberi 6 kumpulan untuk menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara berat air
tersesar dan daya apungan. (Rujuk Buku Teks)
3. Murid diminta untuk membentangkan hasil dapatan mengikut kumpulan masing-masing

PENUTUP (5 minit) 1. Guru merumuskan tentang aktiviti hari ini.


PLENARY 2. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan yang
PENILAIAN berkaitan dengan prinsip Archimedes
BAHAN BANTU PdPc Video / kuiz LCD Laptop
NILAI MURNI Bekerjasama dan Menghormati
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
Pemikiran Kritis
REFLEKSI/IMPAK
MOHON MAAF
SOALAN QUIZIZZ.COM TIDAK DISERTAKAN SEBAB GURU MASIH KURANG MAHIR MENGGUNAKAN APLIKASI
NOTA
QUIZIZZ,COM
Guru masih berusaha untuk memahami aplikasi ini untuk digunakan dalam pdpc kelas

Kementerian Pendidikan Malaysia 181


1. Penggunaan Teknik Mirroring | 2. Penggunaan Digital Ink | 3. Penggunaan Quizizz.com | 4. Google Classroom | 5. QR code
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATAPELAJARAN KELAS TAJUK
13 3/4/2018 SELASA 9:00am-10:20am FIZIK T5 5 IBS ELEKTRIK
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA ELEKTRIK
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Menganalisis litar sesiri dan selari
STANDARD KANDUNGAN
Selepas belajar tajuk ini, murid akan boleh:

HASIL PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti litar sesiri dan selari


STANDARD PEMBELAJARAN 2. Membandingkan arus dan beza keupayaan bagi litar sesiri dan litar selari
3. Menyelesaikan masalah melibatkan arus, beza keupayaan dan rintangan bagi litar sesiri dan selari
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjawab 6 daripada 10 soalan Quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menayangkan satu video pengenalan tentang
litar sesiri dan litar selari . Guru menggunakan teknik mirorring untuk menayangkan video tersebut.
Video boleh didapati dari Google Classroom (FIZIK TINGKATAN 5 2018)
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN https://classroom.google.com/o/MTE5OTIzNzg5NTda
(4 minit)
PEMULA
ENGAGE

Class code: zrxhi78


Litar Sesiri & Litar Selari (Full Version)

182 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Digital Ink - OneNote,
guru menunjukkan objektif pembelajaran.
2. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan (13 minit)
a. 1 kumpulan mengisi Jadual 1 Litar Sesiri
b. 1 kumpulan mengisi Jadual 1 Litar Selar
c. 1 kumpulan menjalankan Aktiviti 2 Litar Sesiri
d. 1 kumpulan menjalankan Aktiviti 2 Litar Selari
Litar Sesiri Litar Selari
Rajah litar
Arus yang mengalir
Jumlah beza keupayaan
Apabila bilangan mentol ditambahkan

Jumlah rintangan berkesan


Bacaan ammeter
Bezakeupayaan yang merentasi
setiap mentol
Nyalaan mentol

Jadual 1
Bandingkan antara litar sesiri dan litar selari.
Apakah yang akan berlaku dalam setiap litar sekiranya sebiji mentol terbakar?

AKTIVITI 2
Tujuan: Mengkaji voltan dan arus di dalam litar sesiri dan litar selari.
UTAMA Radas dan bahan : Sel kering, pemegang bateri, tiga perintang yang berlainan, suis , ammeter (0-5A) dan
PENEROKAAN/ voltmeter (0-5V)
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

Jadual 1:

Dengan menggunakan kertas sebak, murid mengisi jadual yang diberikan dalam Kerja Berkumpulan.
Setelah selesai, murid dikehendaki menyusun semula hasil kerja tersebut & tampal di dinding kelas.

Aktiviti 2:
Secara inkuiri penemuan, murid menjalankan aktiviti membina litar ringkas, membuat pemerhatian dan
merekod hasil keputusan. Setelah selesai, murid dikehendaki mempamerkan keputusan aktiviti di dinding
kelas.
3. Menggunakan teknik 1 Stay 4 Stray, kumpulan akan bergerak untuk mempelajari kesemua hasil
pembelajaran (20 minit). Guru merakam semua keputusan yang betul dan semua keputusan yang
salah menggunakan tablet.
4. Guru menggunakan teknik Digital Ink untuk membincangkan semua masalah yang betul dijawab dan
semua masalah yang salah dijawab untuk mengukuhkan kefahaman murid.
5. Setelah selesai, murid dikehendaki menyusun semula hasil kerja tersebut dan hantar semula melalui
Google Classroom.

Kementerian Pendidikan Malaysia 183


1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti hari ini.
2. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
dengan litar sesiri dan litar selari.
https://quizizz.com/admin/quiz/5ac5929e33bb70001af798a3
PENUTUP (6 minit )
PLENARY
PENILAIAN

3. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai
pengukuhan di rumah. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google
Classroom.
BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD Tab / Telefon Pintar

NILAI MURNI Menghormati KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab Sosial

MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK

Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com
Pemikiran Kritis

/ 22 dari murid menguasai hasil pembelajaran.


/ 22 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 22 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 22 mengambil bahagian aktif semasa PdPc

NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.

184 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. YouTube | 2. Goformative | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

Kepentingan Pengurusan
38 17/10/2018 RABU 9:.00am-10:00am BIOLOGI 4S Terancang Aktiviti pembangunan
Dan Ekosistem
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA EKOSISTEM TERANCAM
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Menyedari kepentingan pengurusan terancang aktiviti pembangunan dan ekosistem
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh :
1. menerangkan kesan peningkatan populasi ke atas ekosistem.
HASIL PEMBELAJARAN 2. menerangkan langkah yang diambil dalam menguruskan aktiviti pembangunan dan ekosistem untuk
STANDARD PEMBELAJARAN memastikan keseimbangan alam dikekalkan
3. menjaga ekosistem
4. melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan ekosistem
1. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 masalah yang timbul kesan daripada peningkatan populasi
2. Dapat menerangkan sekurang-kurangnya satu langkah yang diambil bagi menguruskan pembangunan
KRITERIA KEJAYAAN dan ekosistem
3. Menjaga ekosistem dengan mengamalkan kitar semula
4. Membina bahan kreatif dan bermanfaat daripada bahan buangan di sekolah
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Murid dipertontonkan video masalah yang timbul kesan daripada pembuangan sampah. Sila imbas untuk
video
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5
minit)
PEMULA
ENGAGE
http://gg.gg/brcva

1. Murid di menonton video berkaitan: Kepentingan pengurusan terancang aktiviti pembangunan dan
ekosistem

http://gg.gg/brcws
2. Sambil menonton video murid secara berkumpulan melengkapkan peta buih yang diedarkan : Langkah-
langkah yang diambil dalam pengurusan aktiviti pembangunan dan ekosistem :
i. Penguatkuasaan undang-undang
ii. Penggunaan teknologi
iii. Pendidikan tentang pengurusan sumber yang meliputi pengurangan penggunaan, penggunaan
semula dan pengitaran semula sumber.
iv. Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah, air, flora dan fauna hutan dan paya bakau.
v. Amalan kawalan biologi
vi. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui.
UTAMA vii. Penggunaan tenaga secara cekap
PENEROKAAN/ 3. Murid membentangkan hasil tugasan
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)
Video Kepentingan pengurusan terancang aktiviti pembangunan dan ekosistem

4. Seterusnya murid secara berkumpulan merekacipta bahan inovasi, membina sebarang bahan kreatif
dan menarik dengan menggunakan bahan-bahan buangan seperti tin minuman, straw, kotak minuman
dan lain-lain bahan buangan yang boleh diperolehi di sekolah.
5. Murid melihat hasil-hasil kreatif yang pernah dihasilkan

Kementerian Pendidikan Malaysia 185


1. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan apps : https://quizizz.com/admin/
PENUTUP (5 minit) quiz/5ad81d37fd0e15001ba39d12 yang dijadikan kerja rumah.
PLENARY
PENILAIAN 2. Semua pelajar membuat latihan kendiri berkaitan tajuk yang ode: QYUPWU or
linkhttps://goformative.com/clone/QYUPWU
BAHAN BANTU PdPc Video/ Kuiz Online LCD Laptop
Ketabahan, Kerjasama dan
NILAI MURNI Kepimpinan, Menghargai KEMAHIRAN INSANIAH Membantu insan yang lemah
alam
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA 1-THINK Peta buih
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPc Quizizz.com/ Goformative
Pemikiran analitik
13/15 dari murid mengusai hasil pembelajaran.
15/15 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi.
REFLEKSI/IMPAK
2/15 murid diberikan aktiviti pengukuhan.
15/15 murid mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA Pdp dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.

186 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1 Teknik Mirroring | 2. Pengunaan Googles Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATAPELAJARAN KELAS TAJUK
KESIHATAN
14 16/4/2018 ISNIN 11:05am-12:05am SAINS 2 IHSAN
MA NUSIA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
PENYAKIT BERJANGKIT DAN PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN 1. MEMBEZAKAN PENYAKIT BERJANGKIT DAN PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT


STANDARD PEMBELAJARAN 2. MENERANGKAN BAGAIMANA PENYAKIT BERJANGKIT DISEBARKAN
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menjawab dengan betul 10 daripada 15 soalan dengan betul

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

a. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan menunjukkan dua gambar yang berbeza
pengenalan tentang penyakit. Guru menggunakan teknik mirorring untuk menayangkan gambar tersebut.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN


(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

GAMBAR 1 GAMBAR 2
b. Guru meminta pelajar menyatakan jenis penyakit
c. Guru meminta pelajar menentukan penyakit tersebut berjangkit atau tidak berjangkit.
1. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD. Dengan menggunakan Digital Ink, guru
menunjukkan jadual tentang penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit.
2. Dengan menggunakan Google DOC, murid melengkapkan peta i- Think (peta pokok) dalam Kerja
Berkumpulan(5 minit). Setelah selesai, hantar semula melalui Google Classroom. Video penyakit
berjangkit. https://www.youtube.com/watch?v=Xk21PX7U1R4

1. Video penyakit tidak berjangkit https://www.youtube.com/watch?v=G443BZeuyNU

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 2. Dengan menggunakan Google DOC, murid mencipta peta i -Think @ peta minda yang sesuai untuk
MAIN ACTIVITIES menyatakan bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan(20 minit). Tugasan diberikan dalam Kerja
(50 minit)
Berkumpulan.pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan tajuk berbeza iaitu
a. Penyakit bawaan udara
b. Penyakit bawaan air
c. Penyakit melalui sentuhan
d. Penyakit melalui vektor
Setelah selesai, hantar semula melalui Google Classroom.
1. Kumpulan akan bergerak untuk mempelajari kesemua hasil pembelajaran (10 minit). Guru menunjukkan
hasil kumpulan pelajar dengan merakam hasil kumpulan masing-masing
2. Guru menggunakan teknik Digital Ink untuk membincangkan bagaimanakah penyakit berjangkit
disebarkan untuk mengukuhkan kefahaman murid (15 minit).
1. Wakil kumpulan murid diminta membuat rumusan tentang
2. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit.
PENUTUP (5 minit) https://quizizz.com/admin/quiz/5ac79c3f55d01500190896e4
PLENARY
PENILAIAN

3. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Google Classroom yang dijadikan sebagai kerja
rumah pelajar. Pelajar dikehendaki memuat naik semula hasil kerja tersebut ke dalam Google Classroom
Tab / Telefon
BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD
Pintar
Tanggungjawab
NILAI MURNI Kasih Sayang, Menghormati KEMAHIRAN INSIANAH
Sosial
Peta Buih
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK
Berganda

Kementerian Pendidikan Malaysia 187


Komunasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com
Pemikiran Kritis
/ 22 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
/ 22 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 22 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 22 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

188 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. QR Code | 2. DIGITAL INK (GALAXY TAB 6A-SCREENBEAM) | 3. CAMSCANNER | 4. XODO | 5.QUIZIZZ.COM
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
KESAN PENCEMARAN
11 APRIL 2018 ISNIN 9:50am-11:10am SAINS 5U
TERHADAP ALAM SEKITAR
TEMA : KESEIMBANGAN DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA
BIDANG : PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Menganalisa kesan pencemaran terhadap alam sekitar .
STANDARD KANDUNGAN
Murid dapat ;
• mengenal pasti punca-punca pencemaran terhadap persekitaran,
HASIL PEMBELAJARAN
• menerangkan kesan pencemaran terhadap alam sekitar,
STANDARD PEMBELAJARAN
• memerihalkan pemanasan global,
• menghubungkaitkan kesan rumah hijau dengan pemanasan global,
KRITERIA KEJAYAAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Guru menayangkan video pendek tentang pembuangan sisa toksik ke dalam sungai menggunakan
teknik QR Code. Tayangan menggunakan Pengaturcara ‘Smart View’ pada Galaxy Tab A Samsung (WIDI).
gg.gg/sisa-toksik
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5
minit)
PEMULA
ENGAGE
2. Guru meminta setiap wakil kumpulan untuk memberi pendapat tentang apa yang dilihat daripada video
tersebut.
3. Guru membuat ulasan ringkas tentang video berkenaan.
1. Dengan menggunakan Buku Teks Digital Sains Tingkatan 5, guru menyatakan objektif pembelajaran
pada hari ini.
2. Guru menayangkan dua
i. Video Pencemaran Alam Sekitar. gg.gg/pencemaran-alam

ii. Video Pemanasan Global gg.gg/Pmnsn-Global

1. Guru menerangkan tentang kesan pencemaran udara dan pencemaran air terhadap alam sekitar dan
kesihatan manusia.
UTAMA 2. Guru mengagihkan murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 4 orang murid setiap
PENEROKAAN/ kumpulan.
PENERANGAN
3. Setiap kumpulan diberikan diminta untuk membina peta i-THINK kesan pencemaran udara dan pencemaran
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES air berdasarkan video yang telah ditonton.
(50 minit) a. Kumpulan 1 dan 5- Punca-punca pencemaran
b. Kumpulan 2 dan 6- Kesan-kesan pencemaran terhadap alam sekitar dan kesihatan.
c. Kumpulan 3 dan 7- Pemanasan global dan puncanya.
d. Kumpulan 4 dan 8- Langkah-langkah mengatasi Pemanasan Global.
1. Murid diberi masa 15 minit untuk menyiapkan tugasan.
1. Murid diminta untuk mempersembahkan peta I-THINK PETA BUIH mereka di atas kertas A4.
2. Guru memilih secara rawak kumpulan yang akan membuat pembentangan.
3. Pembentangan akan menggunakan aplikasi CAMSCANNER dan XODO bagi memudahkan guru untuk
menambahbaik maklumat pada peta I-THINK yang telah dibuat oleh pelajar secara DIGITAL INK.
4. Cadangan projek STEM DIY Mini Air Conditioner. https://www.youtube.com/watch?v=OR1kH6EO3P0

1. Guru membuat rumusan tentang aktiviti pada hari ini.


2. Dengan menggunakan Aplikasi Quizzizz.com, guru menyediakan kuiz untuk murid menjawab soalan-
soalan berkaitan dengan isi pembelajaran pada hari ini.

https://quizizz.com/admin/quiz/5ad045a00a2119001d2c3ce8
PENUTUP (5 minit)
PLENARY
PENILAIAN

3. Murid diminta mengangkat tangan untuk menjawab soalan kuiz. Murid yang menjawab dengan betul
akan diberi hadiah.

Kementerian Pendidikan Malaysia 189


BAHAN BANTU PdPc LAPTOP, LCD TABLET, SMARTPHONE

NILAI MURNI BERTANGGUNGJAWAB KEMAHIRAN INSANIAH TANGGUNGJAWAB SOSIAL


MOD PEMBELAJARAN KERJA KUMPULAN PETA I-THINK PETA BUIH
KOMUNIKASI DAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PDPC QUIZZZZ.COM
PEMIKIRAN KRITIS
REFLEKSI/IMPAK
NOTA

190 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Google Classroom | 2. Penggunaan Quizizz.com | 3. Penggunaan EDpuzzle

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATAPELAJARAN KELAS TAJUK
2.0 Peredaran Darah
3 15/1/2018 ISNIN 9:00am-10:00am Sains 3RK1
dan Pengangkutan
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.1 Memahami sistem pengangkutan dalam manusia.
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh :
• memerihalkan sistem peredaran sebagai satu sistem saluran yang mempunyai satu pam dan berinjap
HASIL PEMBELAJARAN untuk memastikan pengaliran darah dalam satu arah.
STANDARD PEMBELAJARAN
• menyatakan fungsi jantung.
• mengenal pasti struktur jantung manusia.
1. Memerihalkan sistem peredaran darah yang mempunyai jantung dan salur darah.
KRITERIA KEJAYAAN 2. menerangkan fungsi jantung.
3. mengenal pasti dan menyatakan struktur-struktur jantung manusia.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

a. Pelajar diberi video sistem peredaran darah dan diminta memberi idea tentang sistem peredaran darah
berdasarkan pengalaman sedia ada semasa tingkatan satu.
• Video tentang sistem peredaran darah dalam manusia.
• http://gg.gg/sistem-peredaran-darah
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (5
minit)
PEMULA
ENGAGE
b. Aktiviti brainstorming dijalankan menggunakan kuiz apps Quizizz tentang sistem peredaran darah manusia.
• https://quizizz.com/admin/quiz/5b8d30d425ae630019bd130d/oh-jantungku

a. Murid diberi tayangan video tentang jantung dan struktur-struktur jantung.

b. Guru menyediakan soalan pengukuhan menggunakan apps


UTAMA https://edpuzzle.com/assignments/5b8d1885e6423a40cbc52754/students
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
c. Seterusnya murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk menjalankan
(50 minit)
projek membina model jantung daripada bahan terbuang iaitu botol mineral.

Video panduan : https://www.youtube.com/watch?v=9LwuSRlZECU

Kementerian Pendidikan Malaysia 191


• Murid diberi latihan pengukuhan untuk menguji pemahaman murid tentang jantung menggunakan
apps. google classroom yang dijadikan kerja rumah.
PENUTUP (5 minit) • https://classroom.google.com/w/MTY1MTY3MLzlllllg2NDNa/t/all
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc video / kuiz online LCD HP / Laptop


Bersyukur, Kerjasama,
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH Membantu insan yang lemah
Bersabar, Jujur
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I-THINK Tiada
Komunikasi Quizizz, EDpuzzle, Google
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC
Kemahiran analitik Classroom

31/31 dari murid menguasai hasil pembelajaran.


31/31 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
31/31 murid diberi aktiviti pengukuhan
31/31 murid mengambil bahagian akti semasa PdPC
NOTA PdPC dapat dilaksanakan seperti yang dirancang.

192 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


LAIN LAIN MATA PELAJARAN

SEKOLAH
RENDAH
1. Edpuzzle | 2. Plikers | 3. Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
15 16/4/2018 Isnin 8:15am–9:15am TMK 5 Nilam SRDI
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Sistem Rangkaian Dan Dunia Internet
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
3.0 Mengenal Internet
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
3.5 Mengelas jenis laman web : komersial, peribadi, organisasi, hiburan, berita dan sosial
STANDARD PEMBELAJARAN
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyenaraikan laman web mengikut kategori yang betul melalui carian yang dibuat.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Aktiviti 1
a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-topik yang akan dipelajari dengan menayangkan
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit) satu video, mengelas jenis laman web
PEMULA Layari laman https://edpuzzle.com/assignments/5acd77ca9aa1e441034c199d/watch
ENGAGE
b. Dengan menggunakan aplikasi plikers.com, semua murid menjawab soalan kuiz tentang sub-topik
mengenal jenis-jenis laman web.
1. Guru pancarkan buku teks ke LCD projektor
2. Dengan menggunakan aplikasi Xodo, guru menunjukkan objektif pembelajaran

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN 3. Murid membuat penerokaan kendiri dengan melayari lawan web di pc masing-masing.
MAIN ACTIVITIES
( 50 minit) 4. Guru seterusnya meninta murid-murid melengkapkan tugasan projek didalam aplikasi Edpuzzle

194 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


Guru menguji pemahaman murid dengan mengemukakan soalan menggunakan aplikasi Quizizz.com

PENUTUP (5 minit )
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Buku teks, pc

NILAI MURNI Bekerjasama JUMLAH MURID 15 Orang

MOD PEMBELAJARAN Berpusatkan murid dan PAK21


Literasi Teknologi, Maklumat
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
dan komunikasi

……………….orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/
REFLEKSI/IMPAK pengukuhan.
……………….orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 195


LAIN LAIN MATA PELAJARAN

SEKOLAH
MENENGAH
1. ( Tinkercad) | 2. (Youtube) | 3. (Formative)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
REKA BENTUK PENGENALAN KEPADA REKA
10 8/3/2018 Khamis 10:30am-11:30am 1 Fikrah
TEKNOLOGI BENTUK &TEKNOLOGI
Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA
1.1 Dunia Reka Bentuk
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1.1.4 Mengaplikasikan elemen dan prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
1.1.5 Membanding beza elemen dan prinsip reka bentuk
STANDARD KANDUNGAN
1.1.6 Meneroka kriteria reka bentuk yang baik
1.1.7 Membina objek asas
Di akhir pembelajaran, murid dapat:
HASIL PEMBELAJARAN Melakar satu lakaran reka bentuk produk terdiri daripada beberapa objek asas geometri mengaplikasikan
STANDARD PEMBELAJARAN 3 elemen dan 3 prinsip reka bentuk. (Tahap Penguasaan 3)
Membanding beza 3 prinsip dan 3 elemen pada 3 produk dalam bentuk jadual (Tahap Penguasaan 4)
Membina objek baharu asas geometri dengan mengaplikasikan 3 elemen dan 3 prinsip berdasarkan lakaran
KRITERIA KEJAYAAN
rekabentuk
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Set Induksi
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN Guru menunjukkan binaan roket dan bangunan kecil kepada pelajar lalu dengan sengaja merobohkan
(5 minit) binaan tersebut sehingga bongkah bertaburan di atas meja, kemudian guru meminta seorang pelajar
PEMULA mengutip bongkah mengikut nama bongkah yang disebut oleh guru.
ENGAGE Guru menjelaskan aktiviti yang akan dijalankan oleh pelajar - Membina Objek Asas Menggunakan
Bongkah.

Perkembangan Pembelajaran
Pelajar diberikan beberapa kumpulan:
• Guru meminta pelajar mencabut kertas bernombor yang terdapat di dalam balang.
• Pelajar diminta untuk membentuk kepada kumpulan mengikut nombor cabutan yang diperoleh dan
berbincang untuk melantik seorang ketua kumpulan.
• Pelajar bergerak dalam kumpulan mengikut nombor ke meja yang telah dilabelkan.
• guru memaparkan video animasi mengenai topik untuk pengenalan pembelajaran.
• (video: youtube)

Aktiviti pelajar
• Setiap pelajar diberikan bahan pencantum dan set potongan mounting board berbentuk geometri yang
berlainan saiz , corak dan warna
• dalam masa 5 minit, pelajar dikehendaki berbincang di dalam kumpulan untuk memilih melakar objek
UTAMA asas dan tema objek baharu yang akan dibentuk dengan mengambil kira faktor elemen dan prinsip
yang terlibat.
PENEROKAAN/
PENERANGAN • dalam masa 30 minit, Pelajar dikehendaki melakukan aktiviti membina objek asas berdasarkan lakaran.
PENGEMBANGAN • guru memberikan bongkah tambahan, pelajar diminta untuk membuat penambahan kepada objek asal
MAIN ACTIVITIES yang dibina.
• dalam masa 10 minit, guru mengedarkan borang penilaian pada setiap kumpulan untuk menulis
(50 minit) perbandingan prinsip dan elemen pada objek kumpulan mereka dan dua lagi dari projek kumpulan lain
yang mereka pilih (galary walk dilaksanakan)
• Kumpulan membuat pembentangan.

CONTOH LAMPIRAN:
DSKP SP 1.1.5 (Tahap Penguasaan 4)
PERBANDINGAN 3 ELEMEN DAN 3 PRINSIP BERDASARKAN OBJEK 2 KUMPULAN LAIN
PRODUK KUMPULAN 1(SENDIRI) KUMPULAN 2 KUMPULAN 3
ELEMEN KETERANGAN ELEMEN REKA BENTUK OBJEK
1
2
3
PRINSIP KETERANGAN PRINSIP REKA BENTUK OBJEK
1
2
3

Kementerian Pendidikan Malaysia 197


1. Penggunaan Google Classroom | 2. Penggunaan EduPuzzle | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
23 27/6/2018 Rabu 11:40am-12:40am Ekonomi 4 RED 3.1 Wang dan Bank
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 3.0 Wang, Bank dan Pendapatan Individu

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ Menyatakan empat fungsi wang dengan betul


STANDARD KANDUNGAN Menjelaskan empat fungsi wang dengan tepat
HASIL PEMBELAJARAN
3.1.1 Menjelaskan fungsi wang.
STANDARD PEMBELAJARAN
Menyelesaikan soalan kumpulan yang diberikan
KRITERIA KEJAYAAN
Boleh menjawab soalan dalam Quizizz.com
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Guru mencungkil minat pelajar dengan menayangkan satu video tentang maksud wang yang ringkas
denganmenggunakan projektor LCD.
2. Video tersebut boleh didapati di https://edpuzzle.com/assignments/5aeee5376b8cf740e362afd7/watch
3. Semasa menayangkan video tersebut, 2 soalan dikemukan kepada pelajar tentang maksud wang dan
contoh-contoh wang.

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN (


5 minit)
PEMULA
ENGAGE

1. Guru memberi penerangan tentang fungsi-fungsi wang dengan menggunakan power point yang
dipanjarkan ke LCD projektor
2. Guru menggunakan peta bulatan untuk menjelaskan apa yang akan dipelajari.
3. Guru menggunkan kaedah ink digital di atas slides yang ditayangkan untuk memberi fokus tentang isi-isi
yang penting. [ 20 minit

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

4. Kaedah PAK 21 pembelajaran koperatif digunakan dalam menjalankan aktiviti kumpulan.[ 25 minit ]
a. Pelajar dibahagikan kepada lima kumpulan.
b. Pelajar kumpulan 1 membincangkan sama ada kad prabayar boleh memainkan peranan sebagai wang
atau tidak dalam ekonomi.
c. Pelajar kumpulan 2 membincangkan sama ada kain boleh memainkan peranan sebagai wang atau
tidak dalam ekonomi
d. Pelajar kumpulan 3 membincangkan sama ada ikan boleh memainkan peranan sebagai wang atau
tidak dalam ekonomi
e. Pelajar kumpulan 4 membincangkan sama ada garam boleh memainkan peranan sebagai wang atau
tidak dalam ekonomi
f. Pelajar kumpulan 5 membincangkan sama ada garam boleh memainkan peranan sebagai wang atau
tidak dalam ekonomi
g. Kumpulan masing-masing membentangkan jawapan di dalam kelas dengan menggunakan power
point.
5. Guru membuat rumusan tentang jawapan pelajar. [ 5 minit]

198 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com yang dijadikan kerja rumah.
2. 2. Guru memberi kod kuiz agar pelajar dapat menyiapkan kerja rumah berkaitan tajuk fungsi wang yang
telah dipelajari.
Kuiz tentang fungsi wang.;-
https://quizizz.com/admin/quiz/5aed11c826f379001b8ee2fa

PENUTUP ( 5 minit )
PLENARY
PENILAIAN

Internet, 5 buah laptop


BAHAN BANTU PdPc yang dipinjam dari LCD Projector Power point slides
ketua panitia
NILAI MURNI Jujur, amanah KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab sosial
MOD PEMBELAJARAN Pembelajaran koperatif PETA I THINK Peta bulatan
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Penilaian Pdpc Quizzizz.com
Kemahiran Kritis
38/38 pelajar mengambil bahagian aktif dalam aktiviti kumpulan
REFLEKSI/IMPAK 30/38 pelajar menguasai hasil pembelajaran
8/38 pelajar diberi latihan pengukuhan.
NOTA PdP dilaksanakan sebaigamana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 199


1. Penggunaan Quizizz.com | 2. Penggunaan Edpuzzle | 3. Penggunaan Goformative
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
18 8/5/2018 SELASA 11:40am-12:40am EKONOMI 5A3 JENIS-JENIS DEPOSIT PERDAGANGAN
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA S.K: 3.1 Wang dan Bank
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
S.K: 3.1 Wang dan Bank
STANDARD KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN S.P: 3.1.3 Menjelaskan fungsi bank perdagangan dalam menerima deposit, memberi pinjaman, menerima
STANDARD PEMBELAJARAN dan membuat bayaran dan perkhidmatan lain.
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menjelaskan jenis-jenis deposit bank perdagangan.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN ( 5 a. Perbincangan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian persekitaran tentang bank-bank perdagangan
minit) di kawasan persekitaran.
PEMULA
ENGAGE b. Murid-murid menonton video tentang jenis-jenis deposit bank perdagangan melalui Google Classroom

1. Guru membincangkan maklumat jenis-jenis deposit bank perdagangan yang telah ditonton oleh murid-
UTAMA murid.
PENEROKAAN/
PENERANGAN 2. Murid-murid menjawab soalan-soalan menggunakan apps http://gg.gg/brahm
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan apps https://quizizz.com yang di jadikan kerja
PENUTUP ( 5 minit ) rumah.
PLENARY Game code: 734909
PENILAIAN
b. Semua pelajar membuat latihan kendiri berkaitan tajuk yang dipelajari.

Video/ Goformative /
BAHAN BANTU PdPc LCD Tab/ Laptop/Chromebook
Kuiz Online
Bahasa dan kemahiran
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSANIAH Membantu memilih jenis simpanan
kewangan
MOD PEMBELAJARAN Kerja individu PETA I - THINK Peta Buih/Peta Pokok
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Pemikiran Analitik PENILAIAN PdPC Quizzizz.com/ Goformative
Keusahawanan
_27_/_29__ dari murid menguasai hasil pembelajaran.
_ 27____/_29 ____ dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
__27___/29____ dari murid diberi aktiviti pengukuhan
__29___/_29____ mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

200 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


Guru membuat penilaian hasil aktiviti PdPC pada hari ini
Guru menilai hasil kerja pelajar
Guru memberi tugasan dalam modul kepada pelajar sebagai aktiviti pengukuhan

PENUTUP (5 minit ) soalan latihan quiz


PLENARY guru memberikan pautan untuk aktiviti tambahan dan induksi instrisik kepada pembelajaran akan datang.
PENILAIAN

Mounting board, cutter,


BAHAN BANTU PdPc Modul, Laptop, LCD
gunting, glu, cutting board
Kerjasama, Kitar semula
NILAI MURNI Bertolak ansur Tanggung jawab sosial
bahan

Aktiviti kendiri dan


MOD PEMBELAJARAN Produk 3D Pembelajaran Sepanjang Hayat
kumpulan

Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Penilain PdPC Lampiran edaran
Fikiran kreatif
3 pelajar mengalami masalah mencantum kepingan geometri kepada objek asas (masalah kemahiran
psikomotor), teknik mudah diberikan dan ditunjukkan agar mereka dapat meniru dan berjaya melakukan
aktiviti. (individu)
Kumpulan pertama pembentangan dengan sengaja melambatkan pembentangan kerana kurang
REFLEKSI/IMPAK
keyakinan. untuk mengatasinya, semua ketua kumpulan diminta untuk melakukan pembentangan dengan
senarai panduan yang guru berikan . (kumpulan)
2 kumpulan berjaya menghasilkan objek baharu dengan berkesan (penggunaan elemen dan prinsip), objek
yang dihasilkan sama bentuknya, tetapi tampak berlainan ketinggian hasil kesan elemen garisan
bentuk geometri asas: kepingan bentuk geometri hasil pemotongan mounting board seperti segitiga,
bulat, dll objek asas: bongkah yang dihasilkan dari cantuman kepingan geometri membentuk piramid,
NOTA kubus, kon, dll objek baharu: binaan besar hasil cantuman bongkah asas
PdPC berjalan dengan lancar seperti dirancang.

AKTIVITI PdPC (dijalanakan dalam bengkel)

Kementerian Pendidikan Malaysia 201


1. QR Code | 2. Pengunaan Video Youtube | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
14 16/4/ 2018 ISNIN 10.50am-12.00pm GEOGRAFI 2 IHSAN 2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: CUACA DAN IKLIM
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: CUACA DAN IKLIM
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.1 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh:
HASIL PEMBELAJARAN
2.1.1 Mengenal pasti dua cara pergerakan bumi.
STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.2 Menerangkan tentang putaran bumi dan peredaran bumi.
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menjawab dengan betul 10 daripada 15 soalan dengan betul
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru bertanya kepada murid-murid tentang ada berapa jenis pergerakan bumi? (Jawapan: 2)
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN b. Guru menayangkan video Revolusi Bumi dan Musim https://www.youtube.com/watch?v=vGLX4Sc-U-w
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

1. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan. Mereka diminta menyatakan dua jenis pergerakan
bumi dan melengkapkan peta pokok. [ i)Berputar pada paksinya; ii) Beredar dalam garisan orbitnya ]
2. Guru membawa globe bumi. Setiap kumpulan murid diminta memutarkan globe dan mengukur sudut
kecondongan bumi di atas paksinya.

3. Guru menayangkan video putaran bumi. https://www.youtube.com/watch?v=dbeCNiBuv3Q

4. Setelah menonton video, guru menyoal murid “Apakah yang berlaku kepada bumi apabila berlaku
UTAMA putaran bumi di atas paksinya ?” (Jawapan: Kejadian siang dan malam)
PENEROKAAN/
PENERANGAN 5. Guru menayangkan video putaran bumi pada orbit galaksi. https://www.youtube.com/
PENGEMBANGAN watch?v=EXasopxAFoM
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

6. Guru menyoal, “Apakah yang berlaku kepada bumi akibat putaran bumi pada orbit galaksi?”
[Jawapan: Berlaku empat musim iaitu Musim Panas, Musim Bunga, Musim Luruh, Musim Sejuk]
7. Guru menayangkan video empat musim [Musim Panas, Musim Bunga, Musim Luruh, Musim Sejuk]
https://www.youtube.com/watch?v=HkSQrCp6PnI

8. Dalam 6 kumpulan murid membuat projek STEM DIY Globe Bumi. https://www.youtube.com/
watch?v=Y95tm_02HNg

1. Wakil kumpulan murid diminta membuat rumusan tentang


2. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
PENUTUP ( 5 minit ) pengaruh pergerakan bumi.
PLENARY https://quizizz.com/admin/quiz/599f2d0144cd7b1000516c79/pergerakan-bumi
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD Tab / Telefon Pintar


Kasih Sayang,
NILAI MURNI KEMAHIRAN INSIANAH Tanggungjawab Sosial
Menghormati
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta Buih Berganda
Komunasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com
Pemikiran Kritis
/ 22 dari murid menguasai hasil pembelajaran.
/ 22 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 22 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 22 mengambil bahagian aktif semasa PdPc
NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

202 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. QR Code | 2. Pengunaan Video Youtube | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
KESIHATAN
14 16/4/2018 ISNIN 10:50am-12:00pm PENDIDIKAN MORAL 3 CERIA
MANUSIA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 2.0 : DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.3 Mengekalkan Amalan Tradisi Kekeluargaan Dalam Sesuatu Kaum
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh:
HASIL PEMBELAJARAN 2.3.1 Menyenaraikan amalan tradisi kekeluargaan dalam sesuatu kaum.
STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.2 Menghuraikan kepentingan mengekalkan amalan tradisi kekeluargaan dalam sesuatu kaum.
2.3.3 Menjelaskan dengan contoh keistimewaan amalan tradisi dalam sesuatu kaum.
Murid dapat membuat satu kipas tangan Tahun Baru Cina
KRITERIA KEJAYAAN
Murid dapat menjawab dengan betul 8 daripada 10 soalan.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru bertanya kepada murid-murid apakah perayaan yang kamu sambut bersama keluarga?

SET INDUKSI/ PENGLIBATAN b. Guru menayangkan video persediaan sambutan Tahun Baru Cina https://www.youtube.com/
(5 minit) watch?v=c8ssHXZ9_qU
PEMULA
ENGAGE

1. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan. Mereka diminta menyenaraikan apakah yang kamu
lakukan semasa perayaan Tahun Baru Cina dan melengkapkan peta p

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN 2. Dalam 6 kumpulan murid, mereka mereka cipta kipas tangan Tahun Baru Cina.
PENGEMBANGAN https://www.youtube.com/watch?v=HLLA78Mu-Wo
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

3. Dalam 6 kumpulan murid membuat latihan kuiz dalam quizizz.com. . https://www.youtube.com/


watch?v=Y95tm_02HNg

1. Wakil kumpulan murid diminta membuat rumusan tentang


2. Dengan menggunakan Quizizz.com, guru memberi kuiz kepada murid untuk menjawab soalan berkaitan
amalan tradisi kekeluargaan (Guru Login dengan Akaun Google, duplicate kuiz, share kod sebagai
PENUTUP (5 minit) homework). https://quizizz.com/admin/quiz/5ba3021487915300197308d3/pendidikan-moral-amalan-
PLENARY
tradisi-kekeluargaan
PENILAIAN

Komputer /
BAHAN BANTU PdPc Lembaran kerja LCD
Telefon Pintar

Tanggungjawab
NILAI MURNI Kasih Sayang, Menghormati KEMAHIRAN INSANIAH
Sosial

Peta Pelbagai
METODE PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK
Alir
Komunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizizz.com
Pemikiran Kritis

/ 22 dari murid menguasai hasil pembelajaran.


/ 22 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 22 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 22 mengambil bahagian aktif semasa PdP

NOTA PdPc dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

Kementerian Pendidikan Malaysia 203


1. Teknik Mirroring | 2. Digital Ink | 3. Google Classroom | 4. Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
15 16/4/2018 ISNIN 4:00pm-5:00pm REKA BENTUK & TEKNOLOGI 1A7 PENGURUSAN PROJEK
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 2.0 PENGURUSAN PROJEK
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk
STANDARD KANDUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
2.1.4 Merangka perancangan projek.
STANDARD PEMBELAJARAN
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat merangka perancangan projek dengan betul
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari dengan menayangkan
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN satu video pengenalan mengenai pengurusan projek.
(5 minit)
PEMULA (Guru menggunakan teknik mirorring telefon bimbit untuk menayangkan video tersebut).
ENGAGE
video boleh didapati dari lamanweb https://youtu.be/9LSnINglkQA
a. Guru menggunakan buku teks yang dipancarkan ke LCD .
• Dengan menggunakan teknik digital ink, guru menunjukkan standard pembelajaran . Guru juga
menggunakan peta pokok secara digital untuk menjelaskan apakah yang telah dipelajari dan yang
akan akan dipelajari.

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

b. Guru membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan


c. Setiap kumpulan diberikan satu subtopik - a) Kumpulan 1 - Perancangan Projek
d. Kumpulan 2 - Penjadualan
e. Kumpulan 3 - Pengawalan
f. Pelajar berada dalam kumpulan dan mencari bahan berkaitan dengan subtopik dari laman sesawang yang
berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan dan juga dari buku teks
g. Pelajar merangka peta i-think hasil dari carian berkenaan topik
h. Perbincangan dalam kumpulan untuk menghuraikan topik
i. Pembentangan kumpulan menerangkan huraian topik berdasarkan maklumat yang diperolehi
j. Guru mengarahkan pelajar membuat nota ringkas dengan menggunakan peta pokok untuk topik-topik
yang telah dibincangkan di dalam Google Classroom.

PENUTUP (5 minit ) a. Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizzizz.com


PLENARY
PENILAIAN b. Semua pelajar membuat latihan berkaitan tajuk yang dipelajari di dalam Google Classroom

BAHAN BANTU PdPc HP YES / TAB LCD projektor Internet


NILAI MURNI Ketekunan , Kerjasama KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja kumpulan PETA I - THINK Peta pokok

Komunikasi, kolaborasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 PENILAIAN PdPC Quizzizz.com
dan pemikiran kritikal

10 dari 12 murid menguasai hasil pembelajaran.


12 dari 12 murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
4 dari 12 murid diberi aktiviti pengukuhan
8 dari 12 murid mengambil bahagian aktif semasa PdP
NOTA PdP dilaksanakan sebagaimana yang dirancang

204 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Penggunaan Digital Ink | 2. Penggunaan QR Code | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
13 2/4/2018 Isnin 7:40am-9:00am RBT 2 Arif APLIKASI TEKNOLOGI
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA Aplikasi Teknologi
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
Reka Bentuk Makanan
STANDARD KANDUNGAN
1. Murid dapat mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka
HASIL PEMBELAJARAN bentuk makanan
STANDARD PEMBELAJARAN
2. Murid dapat menerangkan kategori alat dan perkakasan dalam proses reka bentuk makanan
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyatakan nama alatan bagi setiap kategori
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Guru menunjukkan video tentang cara penggunaan alatan dan perkakasan untuk mereka bentuk makanan
2. Guru meminta pelajar mengenalpasti alatan yang terdapat di dalam video tersebut
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN
(5 minit)
PEMULA
ENGAGE

3. Guru menjelaskan tentang alatan yang terdapat dalam video tersebut


1. Guru menerangkan tentang jenis-jenis alatan dan perkakasan yang terdapat dalam proses penyediaan
reka bentuk makanan menggunakan Power point dan Digital Ink
2. Guru membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan.
3. Guru Memberikan tugasan kumpulan berdasarkan 5 jenis alatan
4. Pelajar dikehendaki mencari gambar tentang cara penggunaan alatan tersebut dan mempersembahkan
dalam bentuk power point
5. Pelajar membuat pembentangan tentang hasil dapatan.
UTAMA 6. Guru Mengarahkan pelajar menjawab soalan kuiz dalam kumpulan menggunakan telefon.
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

PENUTUP (5 minit ) 1. Guru membuat kesimpulan terhadap pembelajaran tersebut


PLENARY
PENILAIAN 2. Guru memberikan ganjaran kepada kumpulan yang terbaik

BAHAN BANTU PdPc Labtop, Telefon

NILAI MURNI Menjaga Kesihatan

MOD PEMBELAJARAN Kolaboratif

Kemahiran berfikir secara kreatif


KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 dan bekerjasama dengan orang
lain

REFLEKSI/IMPAK

NOTA

Kementerian Pendidikan Malaysia 205


1. DEUTSCH FORM 1 | 2. LCD | 3. Google Translate | 4. You Tube 5. Online Quiz ( Deutsch.com1 )
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
Deutsch
6 7/2/2018 Rabu 8:40am-9.40am 1AB/AF Schule (Sekolah)
( Bahasa Jerman )
BIDANG PEMBELAJARAN Meine Schule im Internet
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Etwas über die Schule lernen
Am Ende des Unterricht können die Schuler :
a. Schulräume auf Deutsch nennen und schreiben
HASIL PEMBELAJARAN
b. Schulfächer auf Deutsch nennen und schreiben
c. Das Verb haben richtig konjugieren und ergänzen
KRITERIA KEJAYAAN Die Schüler können alle die Lücken mit haben richtig konjugieren
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
1. Lehrer teilt die Schüler in 6 Gruppen ein.
• Jede Gruppe bekommt 4 Teile der Schule
• Die Schüler benutzen ,,Google Translator”
• Sie finden die Teile der Schule auf Deutsch und hören sich die Aussprache an
• Lehrer kontrolliert und schreibt an die Tafel
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN

(6 minit)
PEMULA
ENGAGE

the school the classroom the library the gym the computer room
die Schule das Klassenzimmer die Bibliothek die Sporthalle der Computerraum

206 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. 6 Gruppen. Jede Gruppe bekommt 2 Bilder.
Zum Beispiel :

the chemistry room the teacher’s room


_________________ ____________________
• Die Schüler benutzen “Google Translator”
• Sie finden die Teile der Schule auf Deutsch und hören sich die Aussprache an
• Lehrer kontrolliert und schreibt an die Tafel ( macht eine Liste )
• Lehrer liest und die Schüler wiederholen nach dem Lehrer
• Lehrer erklärt über die bestimmten Artikel : der, die, das
• Komposita : Regelfindung
• Nomen + Nomen

der Computer + der Raum der Computerraum

UTAMA Der Sport + die Halle die Sporthalle


PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(40 minit)
2. Gruppenaktivität : Fragen stellen und antworten
• Lehrer zeigt Frage Antwortmunster.
Munster:
Wo bist du?
- Im Chemieraum ( der )
- Im Computerzimmer ( das )
- In der Bibliothek ( die )
Lehrer teilt die Schüler in 6 Gruppen
• Jede Gruppe bekommt Wortkarten ( Schulräume )
• Die Schüler fragen und beantworten Fragen in Gruppen

1. Schulfächer auf Deutsch lernen


https://www.youtube.com/watch?v=y3B5MAh1F9s (gg.gg/school12)

2. Das Verb haben konjugieren


3. Die Aufgabe im Lehrbuch Machen ( A5 : Grammatik. Seite 36 Deutsch.Com )
• Dialoge und Fotos zuordnen
1. Lehrer fast die Lektion des Tages zusammen
2. Schüler beantworten die Aufgabe
PENUTUP (5 minit) gg.gg/Band1quiz
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Wortkarten/ Bildkarten LCD Tab

NILAI MURNI Respekt KEMAHIRAN INSIANAH Soziale Verantwortung

MOD PEMBELAJARAN Zusammenarbeit PETA I - THINK

KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 Kommunikation PENILAIAN PdPC Online Quiz: Deutsch

/ 24 dari murid menguasai hasil pembelajaran.


/ 24 dari murid selesai membuat tugasan yang diberi
REFLEKSI/IMPAK
/ 24 dari murid diberi aktiviti pengukuhan
/ 24 mengambil bahagian aktif semasa PdPc

NOTA Lektion wie geplant durchgeführt

Kementerian Pendidikan Malaysia 207


1. ( EDPUZZLE ) | 2. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK
14 13/4/2018 JUMAAT 7:30am-8:30am ASAS SAINS KOMPUTER 1 DELTA UKURAN DATA
BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA 2.0 PERWAKILAN DATA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2.2 UKURAN DATA
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh;
2.2.1 mengenalpasti unit ukuran bagi imej digital.
HASIL PEMBELAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.2 membandingkan saiz fail imej yang sama dalam pelbagai format; bitmap, jpeg, tiff, gif
2.2.3 membandingkan kualiti dan saiz imej apabila kedalaman warna (colour depth) dan resolusi bagi imej
dikurangkan.
Murid dapat;
2.2.1 mengenalpasti unit ukuran bagi imej digital dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN 2.2.2 membandingkan saiz fail imej yang sama dalam pelbagai format; bitmap, jpeg, tiff, gif dengan baik.
2.2.3 membandingkan kualiti dan saiz imej apabila kedalaman warna (colour depth) dan resolusi bagi imej
dikurangkan.
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21
Aktiviti 1
1. Guru mengcungkil pengetahuan asas pelajar berkaitan subtopik yang akan dipelajari dengan
menayangkan satu video berkenaan dengan ukuran data.
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN ( Layari laman : https://edpuzzle.com/assignments/5ad023e7638ddb4107010267/watch
5 minit)
PEMULA
ENGAGE

2. Pelajar diminita memberi idea awal apa yang mereka perolehi daripada tayangan video tersebut.
1. Guru menerangkan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan ukuran data bagi imej digital.
2. Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan dan setiap kumpulan diberi 1 topik untuk dibentangkan dengan
bantuan video yang berkaitan
Kumpulan 1: Resolusi Imej Digital
UTAMA
PENEROKAAN/ Kumpulan 2: Kedalaman Warna Imej Digital
PENERANGAN Kumpulan 3: Dimensi Imej Digital
PENGEMBANGAN https://www.youtube.com/watch?v=JSwRvvKBEmc
MAIN ACTIVITIES

(50 minit)

3. Pelajar-pelajar menggunakan Internet untuk mencari bahan untuk pembentangan.


a. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil yang diperoleh.
Guru menguji pemahaman pelajar dengan menggunakan Quizizz.com https://quizizz.com/admin/
quiz/5926ed37f11dba1100083655/ukuran-data-imej-digital
PENUTUP ( 5 minit )
PLENARY
PENILAIAN

BAHAN BANTU PdPc Internet Komputer Buku Teks


Kemahiran menyelesaikan
NILAI MURNI Kerjasama Ketekunan
Masalah
MOD PEMBELAJARAN

Kemahiran Berfikir Menyelesaikan


KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21
Masalah

Objektif pembelajaran tercapai. 34/35 pelajar dapat menguasai kemahiran yang dipelajari selepas sesi
REFLEKSI/IMPAK
pembelajaran.

NOTA

208 KOLEKSI E-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN STEM PAK 21


1. Teknik Mirorring | 2. Penggunaan Digital Classroom | 3. Penggunaan Quizizz.com
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU TARIKH HARI MASA MATA PELAJARAN KELAS TAJUK

15 18/4/2018 Rabu 12:30pm-1.30pm KEMAHIRAN HIDUP (KEMAHIRAN TEKNIKAL) 3A3 ENJIN

BIDANG PEMBELAJARAN/ TEMA EDARAN EMPAT LEJANG


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
STANDARD KANDUNGAN
Selepas belajar tajuk ini murid akan boleh,
HASIL PEMBELAJARAN
a) Mengenalpasti prinsip Edaran Empat Lejang
STANDARD PEMBELAJARAN
b) Menyatakan prinsip edaran empat lejang
KRITERIA KEJAYAAN Melalui pembentangan, pelajar dapat menerangkan prinsip edaran empat lejang
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD ke 21

a. Guru mencungkil pengetahuan asas murid berkaitan sub-tajuk yang akan dipelajari dengan menayangkan
satu video mengenai edaran empat lejang dalam tajuk enjin empat lejang (Guru menggunakan teknik
mirorring telefon bimbit nya untuk menayangkan video tersebut).
Video boleh didapati dari https://youtu.be/OGj8OneMjek
b. Pelajar di bahagi kepada 4 kumpulan dan dibahagikan tajuk
• kumpulan 1: Lejang Masukan
• Kumpulan 2: Lejang Mampatan
SET INDUKSI/ PENGLIBATAN • Kumpulan 3: Lejang Kuasa
(5 minit) • Kumpulan 4: Lejang Ekzos
PEMULA
ENGAGE c. Pelajar mencari Maklumat berkaitan gambar dan video menggunakan crome book dan persembahan
menggunakan kertas mahjong.
d. Pelajar diminta untuk menyimpan gambar atau video untuk ditayangkan semasa persembahan kumpulan
e. Persembahan pelajar mengikut kumpulan
Pembentangan pelajar kumpulan 1- 5 menggunakan kertas mahjong dan gambar didapati daripada
https://www.slideshare.net/mohdasrimh/enjin-4-lejang-36775415
f. Sesi rumusan oleh guru menggunakan video kitaran empat lejang daripada link ini https://www.youtube.
com/watch?v=Na4esGxCsmo

a. Menggunakan crome book pelajar dikehendaki menjawab soalan latihan topik sebelum ini menggunakan
link berikut
https://quizizz.com/admin/quiz/59244925c7d7581000dc3ea8

UTAMA
PENEROKAAN/
PENERANGAN
PENGEMBANGAN
MAIN ACTIVITIES
(50 minit)

PENUTUP ( 5 minit ) a. Guru memberi kerja rumah kepada pelajar menggunakan quizzizz.com yang dijadikan kerja rumah
PLENARY
PENILAIAN b. Semua pelajar diwajibkan membuat latihan tajuk yang telah diberikan

croome book daripada


BAHAN BANTU PdPc makmal komputer untuk LCD LAPTOP
semua pelajar
Menghormati,Tepati Tanggung jawab
NILAI MURNI Kemahiran insaniah
Masa sosial
MOD PEMBELAJARAN Kerja Kumpulan PETA I-THINK PETA ALIR
KEMAHIRAN BERFIKIR ABAD 21 pEMIKIRAN kRITIS quizizz.com,Screen mirroring,video berkaitan tajuk
28 orang murid daripada 28 orang menguasai hasil pembelajaran dengan berjaya menjawap soalan quizizz
dengan betul
REFLEKSI/IMPAK
Semua murid mengambil bahagian dalam aktiviti berkumpulan dan dapat membentangkan tahuk dengan
lancar
NOTA PdPc yang dilaksanakan berjalan dengan lancar

Kementerian Pendidikan Malaysia 209


Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 3, Blok 2251, Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan.
Telefon: 03-8321 7400
Faks: 03-8321 7401