Anda di halaman 1dari 9

1.

0 SEJARAH DAN ASPRESIASI SENI VISUAL

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1 Perkembangan Murid boleh : Menamakan sejarah dan perkembangan seni dan
1
Seni Visual Di sosial budaya di Malaysia
Malaysia 1.1.1 Mengenal seorang tokoh
seni visual di Malaysia
Mengidenfikasikan sejarah dan perkembangan seni
1.1.2 Memberi contoh karya 2
dan sosial budaya di Malaysia
tokoh seni visual di
Malaysia

Menjelaskan fungsi seni dan tradisi dan


1.1.3 Murid boleh 3
hubungannya dengan perkembangan sosial
menceritakan latar
belakang tokoh seni
visual di Malaysia
Menganalisis hasil penerokaan perkembangan seni
4
di Malaysia

Menilai perkembangan seni dan fungsi tradisi dalam


5
perkembangan sosial di Malaysia

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil


6
daripada eksprimentasi penerokaan dokumentasi
perkembangan seni
2.0 BAHASA SENI VISUAL

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

2.1 Pengkaryaan Murid boleh :


1 Mengenal pasti pengkaryaan dan perekaan
dan perekaan
2.1.1 Menyatakan maksud
pengkaryaan dan perekaan
Menjelaskan pengkaryaan dan perekaan pada unsur
2.1.2 Menerangkan prinsip dalam 2
seni dan prinsip rekaan
pengkaryaan dan perekaan

2.1.3 Menyenaraikan media,


bahan, proses dan teknik Membezakan pengkaryaan dan perekaan pada
pengkaryaan dan perekaan 3
unsur seni dan prinsip rekaan
dalam unsur seni dan
prinsip rekaan

Memilih media , proses dan teknik yang sesuai


2.1.4 Menerangkan unsur seni 4
dalam penghasilan karya dan rekaan
dan prinsip rekaan dalam
pengkaryaan dan perekaan

Menganalisis media , proses dan teknik yang sesuai


5
dalam penghasilan karya dan rekaan

6 Menzahirkan idea secara inovatif dan kreatif hasil


dari penerokaan dokumentasi
3.0 SENI HALUS

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

3.1 Seni Catan Murid boleh : Mengenal pasti pengetahuan unsur seni dan prinsip
1
pengkaryaan dalam penghasilan seni catan
3.1.1 Menyatakan maksud
seni catan
Memilih media dan teknik yang sesuai dalam
2
penghasilan seni catan
3.1.2 Mengenal pasti unsur
seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya Meneroka idea secara kreatif melalui media,teknik
seni catan dan proses dalam penghasilan karya mengikut
3
prosedur
3.1.3 Mengaplikasikan media,
teknik dan proses dalam
aktiviti seni catan
Mengaplikasikan pelbagai media dan teknik yang
4
sesuai dalam penghasilan seni catan
3.1.4 Menghasilkan karya seni
catan

Menilai idea secara kreatif melalui media,teknik dan


3.1.5 Mempamer dan 5
proses dalam penghasilan karya mengikut prosedur
menceritakan hasil karya
seni catan

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menerangkan


karya menggunakan bahasa seni visual
STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

3.2 Seni Arca Murid boleh : Mengenal pasti pengetahuan unsur seni dan prinsip
1
rekaan dalam seni arca
3.2.1 Menyatakan maksud
arca
Memilih media dan teknik yang sesuai dalam
3.2.2 Mengenalpasti unsur 2
penghasilan seni arca
seni dan prisip rekaan
dalam penghasilan karya
seni arca
Meneroka idea secara kreatif melalui media,teknik
3 dan proses dalam penghasilan karya mengikut
3.2.3 Mengaplikasikan prosedur
media ,teknik dan proses
dalam aktiviti seni arca
Mengaplikasikan pelbagai media dan teknik yang
4 sesuai dalam penghasilan seni arca
3.2.4 Menghasilkan karya seni
arca

Menilai idea secara kreatif melalui media,teknik dan


3.2.5 Mempamer dan 5
proses dalam penghasilan karya mengikut prosedur
menceritakan hasil karya
seni arca

6 Mempamerkan hasil karya dan dapat menerangkan


karya menggunakan bahasa seni visual
4.0 KOMUNIKASI VISUAL

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

4.1 Multimedia Murid boleh : Mengenal pasti pengetahuan asas seni reka
1
dalam multimedia
4.1.1 Menyatakan maksud
multimedia
Memilih media perisian dan teknik yang sesuai
4.1.2 Menjelaskan prinsip 2
dalam penghasilan multimedia
Multimedia

Meneroka idea secara kreatif melalui media,


4.1.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik dalam penghasilan rekaan
bahan teknik dan proses 3
multimedia mengikut prosedur
dalam penghasilan
Multimedia
Mengaplikasikan pelbagai media perisian dan
4.1.4 Menghasilkan rekaan 4 teknik yang sesuai dalam penghasilan
Multimedia dengan multimedia
menggunakan teknik yang
sesuai Menilai idea secara kreatif melalui media,
proses dan teknik dalam penghasilan rekaan
5
multimedia mengikut prosedur dengan selamat
4.1.5 Mempamerkan serta dan berhemah
bercerita hasil rekaan
multimedia
Mempamerkan hasil rekaan dan dapat
6
menerangkan rekaan menggunakan bahasa
seni visual
5.0 REKA BENTUK

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.1 Reka bentuk Murid boleh : Mengenal pasti pengetahuan asas seni reka
1
landskap dalam reka bentuk landskap
5.1.1 Menyatakan maksud reka
bentuk landskap
5.1.2 Menjelaskan prinsip reka Memilih media dan teknik yang sesuai dalam
bentuk landskap 2
penghasilan reka bentuk landskap
5.1.3 Mengaplikasikan
alatan,bahan teknik dan
proses dalam pengahsilan
reka bentuk lanskap Mengaplikasikan pelbagai media dan teknik
5.1.4 Menghasilkan reka bentuk 3 yang sesuai dalam penghasilan reka bentuk
lanskap dengan landskap
menggunakan teknik yang
sesuai Menilai idea secara kreatif melalui media,
5.1.5 Menghasilkan rekaan proses dan teknik dalam penghasilan reka
dengan menggunakan teknik 4 bentuk landskap mengikut prosedur dengan
yang sesuai dalam selamat dan berhemah
penghasilan reka bentuk
landskap
i) Lukisan plan Meneroka idea secara kreatif melalui media,
ii) Model 5 teknik dan proses dalam penghasilan reka
5.1.6 Mempamerkan serta bentuk landskap mengikut prosedur
bercerita hasil reka bentuk
lanskap
Mempamerkan hasil rekaan dan dapat
6
menerangkan rekaan menggunakan bahasa
seni visual
6.0 SENI KRAF

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1 Seni Ukiran Mengenal pasti pengetahuan asas seni reka


1
dalam seni ukiran
Murid boleh :

6.1.1 Menyatakan maksud seni Memilih media dan teknik yang sesuai dalam
2
ukiran penghasilan seni ukiran

6.1.2 Menjelaskan prinsip asas Meneroka idea secara kreatif melalui bahan,
seni ukiran media, teknik dan proses secara konvensional
3 atau kontemporari dalam penghasilanseni
6.1.3 Mengaplikasikan ukiran mengikut prosedur
media,alatan bahan,teknik
dan proses dalam Mengaplikasikan pelbagai media ,bahan
penghasilan seni ukiran media ,teknik dan proses secara konvensional
secara konvesional atau 4 atau kontemporari yang sesuai dalam
kontemporari penghasilan seni ukiran

6.1.4 Menghasilkan produk seni Menilai idea secara kreatif melalui media,
ukiran 5 teknik dan proses secara konvensional atau
kontemporari dalam penghasilan seni ukiran
6.1.5 Mempamerkan dan bercerita
hasil produk seni ukiran
Mempamerkan hasil rekaan dan dapat
6
menerangkan rekaan menggunakan bahasa
seni visual
STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.2 Seni tekat Mengenal pasti pengetahuan asas seni reka


1
Murid boleh : dalam seni tekat

6.2.1 Menyatakan maksud seni


tekat Memilih media dan teknik yang sesuai dalam
2
penghasilan seni tekat
6.2.2 Menjelaskan prinsip seni
tekat Meneroka idea secara kreatif melalui media,
bahan, teknik dan proses secara konvensional
6.2.3 Mengaplikasi media, bahan, 3 atau kontemporari dalam penghasilan seni
teknik dan proses dalam tekat
penghasilan seni tekat
secara konvensional atau Mengaplikasikan pelbagai media,bahan,
kontemporari teknik dan proses secara konvensional atau
4 kontemporari yang sesuai dalam penghasilan
6.2.4 Mengaplikasikan asas seni seni tekat
tekat
Menilai idea secara kreatif melalui media,
6.2.5 Menghasilkan produk seni 5 teknik dan proses secara konvensional atau
tekat kontemporari dalam penghasilan seni tekat

6.2.6 Mempamer dan bercerita


hasil produk seni tekad 6 Mempamerkan dan menceritakan hasil produk
menggunakan bahasa seni visual
7.0 FOLIO SENI KREATIF

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

7.1 Folio Reka Murid boleh : Mengumpul dan menyusun idea rekaan mengikut
1
Bentuk tema / subtajuk.
( Kerja Kursus) 7.1.1 Memilih satu daripada
tajuk dalam bidang seni
visual Menyediakan lakaran urutan rekaan dalam folio seni
2 visual dan catatan.
7.1.2 Menyenaraikan proses
dalam penghasilan kerja
kursus
Menyusun dan mendokumentasikan hasil rekaan
3
dalam folio seni visual
7.1.3 Mendokumentasikan
media,bahan teknik dan
proses berdasarkan satu
daripada tajuk dalam Mendokumentasikan folio seni visual yang lengkap
bidang seni visual 4
mengikut kreativiti

7.1.4 Menghasilkan produk


seni visual Menilai secara kritis penghasilan dokumentasi folio
5
seni visual
7.1.5 Mempamerkan dan
menceritakan folio serta
hasil produk
6 Mempamer dan menceritakan folio seni visual
dengan menggunakan bahasa seni visual