Anda di halaman 1dari 42

28 ,Pernulta YIlRg .

Bilans

llmu Kemutan Fara].

K91li1tim filirqi :)!,nn,g h~-"kesru~ ~ mem:he:fitn kenitmiltan y~"g tiilda, 'lerllinggfll se;mm.3 :lflClnUkn:n. jima, In dl~1.13t diDllilmltui,blil'killnm_~:Qij,lI!olt~ walW~li malab Jluga o~eb islert D,oIelJ1J dlilmb'lk.'Il'I ~em.ll3, wDim ~lah'l!l ,;,tpn UUI k~~Jmn fnmj &in oo~eh ~nC!f!.gern!1~ nrunLllll kemma )'1ililg: tiath1 ted!lJl~h ml~iEliiklilt mmyaQilg bellll,l 'tidlilk lJenaagi! d;'\IH kii.l:mng punyai kes:!Ii! ym:g dinYiIlil:akan di ,atru"

D~ Bel1'llil: AfriJ:lI. aciJf.II ,8:!hl kaum tin ,Moami, p:.\lrn wm:liiIaY_i~, te1alrpllo OOJtdiwillli melnlih :nli1'a~Hmat cttr:a )"a.ng b.1ka] pClfJJgDlIIilill1i akD cam~,ntengem.ut hi, Sa!.:U il~u yD:g .em,ptlninBb~ka:m da~a, kemu wn. OIi.Ol-01)ot flimjl agar boleb d1kccuI'km!J dao ~erlceru~,k1II~~g dl.'1tn kepaJa z.a1mr S1!Ia:mi ~n wfi!e:n~om~, lag. ,SJuMl'i l'ebih[amhm UlO1:fl.'lUI1,~llikim OTI:.ni ~lInle'bib Slijlang !k_e~da isoor! kenID!] pumuJ;li tlnJil'UII D'lem,l:rnS:kmmyn m~p t.!!litl::dCIIUIfl ]:;(lHlUUUii,

lati L~n m,r.~!fig6m1ll1~ r~lr.lj ~m, dUak!Jkru~~etsjl :s.edal, iaU.ll ,cre[l~a'l], EFhulb 20 bmi k~fflUta!ill ~et i:iIp h~a:ii. scl:J!~iI1!~ setbu l!fln ne~g.

ma ad,n;lllbkuiI!lJitall, (;)ml Jr.llIug lli pau1'!IU B u~roo [:OIj,.'«110$i',lJSc OLM runt Eefil:emk ,Ii kili £CfW. ko:'mrul .li.ang 1;;!1aj, BUa. ia :me,~giJJInc tf,. ntllka ~uban.~rataj mn 'Icrpicil cia bam,pi:rm.e~lnU]lllY'im. Otot iH~ helifu ngsi :Rrutl'3i ~C'[IClt1 'billir ,apilbi.IIni.~ertLdnk: OO~~U I. Bullbo CovcmQsu:\l atL"!hilli ot~~perIMna, yang hendak dihitlupkma Incrur.n.L~i, In,lillu int Illi. j IlgEli dlipml,egil Otm Ptrn.gemm .Famj, l . .rui.lmn fll!~ juga. ~kI:!h cn~ngbi:dil!lpkmi iltfit. ~et!liJ~ .miCil!l Omt Pengemg~. Sal,~~rn'l:l KIC !lci~g.

Cmr3 )';an,g ,(lCi:lu d iln1!:ulum iftJa.llii~ eu bn ~mnpUikal1 p~lFi!i.tilian Keol'f~~~ol!ab umlilLl u'ren.al}mn keooi ng, Lai III d~n~tn ~~lCll.'1_ Nnl pwlggUI,~(! ke diarun. Latlh,rnlI i nl diu):al1!l1, 2U :ka Ii OOluII;:1I:fIg~Qr.ru.lgn:ya ,dcnga sedaya. ll!lpaya dan p!it!!l~] :ko1il1le~tr:i1sl SGfiW meJtfliJlfl~~ -kem~La.ll . iUJ 7 Saar. :pOOl. sitlap' JmIi. d.i11t.. "lkim.

~.:ImilhM. ~~i melili~ukan .3 i~to-, 1'I1:llma iaiu.w ototl\looooccyge:us. O~hf)om'cy~e~sdlanPuoolrecm[~s, In befmlU~(l &urii d:llbut ke ~1wit$W1I.rui:"ini dl'JU I1ilQllgenli [lgi k~asmll daIJiIIII fam,i. EI ~~, 0101.01: ini nlen(lCfll]il,., 1'1 menruik sarlUI (!IiIilI1Lllg-dlln.d~g, Ifnn~l dlal U100:nidl;m~'m,KlIinI1Jllll1all1 OUlL ini 'all1d,nJil k~a; dun dla,Jlat memmLkan ~~mno"mn jib tUgm",'lkb dcugnfi. trol~t

(",arallyaiirla!bl. ~fIk!Jklillil~ah ~hlh·tllnl~ m~hum:c:Jt13bn ld3n mahu. memosukk:an s:emula u'Jhike da],am dulltu', Ullilllg~ m k:illi dan, tmaua se'ti!l'l.,ll brui.l. s~lamo mberlliplI. Hili ~gQ!U.

Suru::!.id (UgaL.ill~l~,me]~a:qinman i lm 11 hd ke,POOai.ste:ri tl!fml!3Iflleddnya be.'5W' unh.a!k k~~lSitJ:llh JlIITh1llitI~m8G~1 li!l~~u~.gt.Ml l'lookaq ~mtcpOOa~s.1JiOrl a.g~ dm, me.lIIiJgiCcllJlI j, dan mem,pmkl:itk~11I'IiIlra.

PerQ1,Ol:a Yang BUM' 29' Mengenal Ghairah Faraj

,Fnmj lIang bemdla dll U&am l"egbairnhan dan ~ia lIntld: jlo' ,d!!Ipat ,dibmal Proses (ienJ:boom~ berikul pa:1U~ dikemflui, tmgi '1l~IlIpw sllmll~ menJima' i'llcri t."p~ p;lOO D'lflSM)IiI.. PiUlu umuk d'ikelahm haIJawlI! ~'IWa.pn,g Qimnbil o1eb fJllmaj untuk gbl!!itllh oow'ah Jd:lih ~runa, btgim jU,ga. m:l!Sa liIiDtUlk mengtmdur Siem.ula,. ~bMdifl,g demgan z..'\tar. Prooo!l~r .:Iilatl palWg:JmL1f:t ,glbainll faraj iaJ3h

1. Semu3, :DemTbuJuh ,darnb y,W1)J munbebJl danlh ike (araj secnm ke~l,lJrudHmtllYa:aJmn meQgembang sW,gl!IW'i" ~!II, zakm tclm.s.

2. nsu~6.~~ serer" sep.;u~ ~ ~kenUng bibb' klecil drllJl juga bib~r be.w fmj ,akoo Mellgembim,g (tiltl menj'ooi, hlYlgknt.,

Biji ][el~elU'il menjadi '1',gllOI dan m nam~ did dan ,ce~--eeilab bi,1 UPI'1YD O'ilelendE yang Me'flum"inya).

4. Bibb" ramj (bib~1F h!lad alk.·~ memlOOsar,

:5,. Dlndi Iltg·dilnding farnj sebllafl ,tkJiL'ImI, meJl,galuartm mitZi. ia~Eu sejeni:!l; ,CC(:air yang SaJll,g,,,1 'Ii in dan ti:d~'k bCfWanta. la, 'benujwm blUd mdicinkal1 faraj Itmgi mern udahkau jlima'.

6, Puw, DliWl,SCmhMIS1 '_ :membenltlt I1IJ!llmg eli In ac!I!lpM [m:-aj dlIm mem .. qnjWlgkan s~'lunJ laraj srta menyediablmya. unl.Uk m._enmma ~. la j uga .me:!!lj, (lIji;flfl bjj,~ keJ]enlit dan b~b:ir k,ec:iJ! &raj le'bih terkeluM dm11ebib ~elmn -, men,ycnlMih ~'.

1', SHlllnm famj ~mibnh D1ienjnd~ senoOOf YWlg berllUlblng dan rorbuka. URtU!t itlCOOrmU!l. Zilk..'lI. S8I.I1I1mlI iu.i :~~, ml3!SO! Ud~ ,~irnh 'ber~ca&tan leper dim:ma laulil:nya menycmub~ bumi.~ya_

8:. :Defloolfllll'i,sk~'WIJlI pooapermgknil i Ill. IUlfilW jcnJts cecm YmI,S: dlpaggU Ni.n'u Ibudla"u Rab~1IiI alkan. Ikclmlli dnri fnraj .. Ia. adaIab ,cccak'YMB agak pekar OOl"WMm pUlth ,dnn berupa tWPcrU ,pJllib _ 1m sereogah mas,ak.

TaJ~am:Jr.I kegJhrumtLull1 farnj lni obm di:ikbti DIM lbaltm isrerjl ,m.S: l:ler emk- 'ern!k.Fm'illj a1mn. bcrgemk- S!mlk dan m '!~gem.llt. Nafas .is!l!e'd Dml "'1IDl3kin ,kCl:1C.ID,lQ. Daya 'cdur i!:It~d abm ber.lmrrmg dan .• ClnY,1I terw.lup, IdaD: uli1iln,~ India wn me1l'lIge.mn,g: kes _ fOllCikan. lni adalah llanda iba'llaM mos, iim'Luk m:enfitm;il" i.'l!liCri lela!} samplIIi. 1;1)tlll,I'" jalMka:n Ikaedah mClilij iiHinya puJa..

PC:1i tle~a~ilLli'lfi m c:nge:o:ai ke,glutimilan Iltm.j ~ni IiIMJlslab c:t'ipdIlJ8iri bema:ma de--"san. IIDOI l<;,Wfl.L;:i' setta ba.yal1,",h~)'ml yang ad'ilI" ~U 00](-0 :iflltKae(laIl4tae~ iill:l meJJ:oib ~.u pemllaClJi L1Uuuk. men~iahui bag3irn:ma menann'i:l'l!!i i.,telli denglm cam bcrtllnib d~n befkc.s3'.ll. nmu hl~ul pa:llll d'il baoa bcrsamB lBjuk ini. oogiUl jllllga E.~dn Na!l'sl.l' ,d::.n~ ju:ga Sufiu Bndwi bited. SC!'ll=-~nl\ga denIM gabungan penge'mhlll.nn ini. pMIIl. pe_DnbUCIll, dap tlnen.s,enaID cL'IJ1I meWiUOOW uJ'su istm deDga~. II it.

80 Permo'ta.J":ang .Hi'fang

Buah Dada Dan Sekitarnya,

I~

~ \'~

Piuling:

HIij ![_~lg L~ lin:g,

Pmlglka!l, J~uti I'!:S

--,

D:o. Il:Wd~ lpeu~~rnpmln ~w~:ah lulllul naFsul ~g dile~ ~WSIl I~:a~ .. 1;e1Il!lJjk hu ~ dada, ~ang :m UJ~l1pm lngl'!y,1lI nlcrl'{l.m~~,nt ke atas rill bmk:m, dimlHkl D~eh pemmpuaD Y,lmg g,~ITI:f'I~l[Iyai un!llMJ Jtlrm~ )l'rulg frremham. dan 'oontuk ~~ biasanY,1l· c'licar~ o.l~h ~elati y.:~f!g n~~!il'!.c~ILiug:kM·!l:YfL 8ai2 b~ dada. )!aI!I;[l. hesru.- dUmrakan. di[l~nyai G,ltl~~Jemrru~11IIi jAA~g tum .nars~.my,3i Ulpi km3ngIll1kal[lya. W:am.la yanrg IDeHl!pU]llyail buah (]a(ll ,:a'lil.i!1 ka:i1. dibmlulnlrnempuIlyai :s;if~u kefbiuar!, oo]t~ me:njMii,ibu )'ung b~k. 'W,£ifiUII pULi~,~g hLUm diLda :ad3ililb l~b1i 'tt:fU :keLib SOOITSl1;!1 ~1'L"1TIplJan ~~U mWl i.b <loot. ,Hka ~iu oor1l:IIliU l ccarJll~,. W3fft1Q[IlI!Illing R~II s,cakal'l. m.er,ah ronda" Dan sernssa dam. pU'li IIgn~:1! .~U!~~ keci~ darn~ bun.b dada bi;a_C;M,a ~eMIl kenlIS. BI~a~lah bt'4kah\'!.Iio. Ilen~lf.limaJ'Iya mR~a hamH, ;lUlling b Ijnh dada aka]]! 'he!ll'bah wama !IWU,en,tadl, kth~'laJnan.

BlaiM d~nme.mang .m,e;maiulmn pemmm b~s,aI tIla1mn llilui!11!kH*!Ld kO'lllairwuU! sW!lmi,. Ka\l,iM."!.n y.ang p.ng mt:~ghairnh ~i~ lste.rli tU bOOI dadamLm.lulu pen§ajam.n oro~~i!:l Mela}'l!I mlall dihooagiim Pl.!ltiIiai8ii1Yfl. 'telTUt~f1Y.!:Ii dli p,UmiWl8il1ya, dJ~ OOll'3~an, Idliii, ~l3ng 'hia"snyo lebib _SM. S~Ill_hanpa.da bahagiiID Juatrn.(:I secara lll!l,!,llS~l[ig :meniugb*.a:m gba1m1~ d~b::lk!ligmnlfm:njl dllmJ nil iim W';anila. Y._g, penLiln,C, di.kCW~liu:i ~aJJ:mb &agl .m.e:IiaI.lgsang blllaill IltldDJ, i~. :tidal!:. billlUS, diJakmn d!!i~llgaP katw. ~ela-p~ .leInahi Ile.mhum,:!iepenl 'Im~:m:a menrj!il!1il1ub dengan Ud,;1k Carn meDiI [IW"1Gtltk~ """rsu ~!.'WJiI flIad~! ttl ~~~URI'l, pcmge~al~u~n Mela)r~ ~atID. srunOO!11 m~]lI!::!!Imbu P:(Jl ab dad~l alaupuli nguy". kem udian mcm:bf:lm frumj. ,dan kCmlnalii mum:: menllhelni bilnb dndt~.ih)lch jUl'lfl ulcngg,C!!'elnya rn~ggW1abifil ?.>akaf. Bo~leh JUlaJ. me.ng,l!l~pinya pedaluin dj!~l juri. (Ii bujllmg puting nl:l'!ll n_nnnu:tlru huj ung ruUDsd'e~san ktikll", ~t]JijJ mengg~ntel ,Illing. a~ll ml.mjU;iu ,~lIn flifEm,gh~gll' f.;ieki'l:at ruli~g [,er~nmnany,ilI di m~a_g~W1 lbawu buamt dada, ~Wll ~cnB~s!,ppUlillli,£ d~f1 g~n I~tn,p~k m.n:glm. Pefl:U diic:{I[illrui!! bahawa IlcQltliID pada pu lim g. ~1]»Lbi In ken,Eli cnmliliy:li, [~lUil;ll ]enlh.1lIt, dim kelU'l, m~,\Dy.a,lxdebi mlembumbl.l1 i.sJlcriilliil'£I~. wnillMl sc~ I Uflfll mel~u.k1l.o jldnm'.• Ewlab :nl!llda .N_a[~1:li Badan.

Pennata ':f";d"g' lfilllng 3' J

Nafsu Jim,a" Seorang Perempuan,

MmiYamImJU MchlYU :wengnjiarkiNltmlHwa SCCD.:m umufimya w;l,\utm ihl mc:mpW1y,m. 9 temPI~. 'mIi' III .kel!,ham'IrutQ jim!!.'. D.mi. jUFQlah in!!. tumya 1 Sfmaja mampu d.ikendal ik.,-m oloo wuiJd rncllllui! 9Cn~U1f1an dan geselaJll. f.oogel:ahuEEn WnI:3II _tempal naf IJ Ini &~~ diliiew. belii!Sal dari b1mn ke:nDI-'3l 11::100 di_ wlkm 01':11 A.~Padhil Ahmad bin Sulia:imo KamaIJ BZha.damm kiuib AJ-Uh ~D.

0' "c_tif meng;cm.lll,u'i U£n wnpal nafi\g, YHP,£ blsa dittenllliiUkan .ml adiRiIiflb SUpti.Y3 dfp.'il (lJl:ak,ukan l.iiD~n yang SC.lmi lllUUk N:3IllI~saW 'larlpiU tmlg&3:ngWii- dan menge_~1i cam linemJleningkfl~~'Ln lre,ghaim.h.'m ~:mni ,- afs,u \\ t_nilil MaUll, te:mpa\ Dl_engi1u~' masa, Dengatl mcnccm mmpar ,oiJfsu bemdD Dillka mogs:mgll1D. (tapBl diJtW1'li,pu}:~ln pru.la [e:,m~IClil iLl.! ,tlglu" ]MM CilPlll ~mmJny,3i.. K~l!~ lonm,s-omng Mc1uyu. MIDmng wl.luim boleb. merlClpai inzal h:]i'ui[uh kMi ,da:!fltfli SOt.m pe"~uan jima' .&cltitanY:lkaecJ.ab bit d:iUt:'hirk'-..trt. TIga LeID,p;<II. 'rm!."1!1 atJaLnh seh~~ !Il) Iiloenkut:

E. llbu ~\lam.

Na!:'u inti lb· ,ratlol (U dr'dmn far.y., Ianu ··;I1'aanggou lu'mmg famj d n UU)I-otot ,sen a d-cria rru:Pi~ )'afl,g ada pa l;,my.'!'. Unt k: mcrnibolelOOm (,;-CiWUl~'3 ii-Len inz;al mnkfl syam! pedu Inhu bagaimmlIl c1iIm oagi memulak3n jirna' Ol'e~ntllli: :iJlmu Mtlitnm Ymg tilna. lalm lubuk··lubuk unnllk dimngs;lQ8 dan ta termm uk N'Lrm D:t'am. IbmgsnDgoo y;rng tu.l dlLri ZlIlkar dJi:pcrluktw bagi nlieITlUliskan kesemuu makam._ iLuhulC Ik"lfSU sun di nil, l1 beI'an:ih tempal di ID<l.'i.U! yang 'bemel,a. Cam mcncari ja~3!h denga:1li mclitus!.!k Ioopal:aJ zakM selwdm- ~1a."ywhll ke dinding khi. aMu "itlil!im. eras aMIllilJ;]wllb ~kaIi :nISuIi., d.'lll bcrhcl1ti 011111 ImmaDli 1m' si LWEI. 'itn i~.ed (elitej!.!' d~l1gl:1illl, I[lmutnn ilu, ft;-.f:tli II.U bemda di ,tIDiJhlm. lUna' Mru .. dbm:dakmll dad lillItmn .ymIl befkmtau h~lI,ggl.!llM l .!:.eI!'ii ii1:1';illlJli maklmI Ilu, Uhl[ cmcm fand a,~,",'lll mnenJ adi kemll; 19 '. tur.cup dClJg,LlJll Q~pal dau far:aJ abm mcnyedut. trulbu meficrulll<l 111:4l!ui s;uami.c1kinmya seraua D:'ia_kam dlltmulk. Ulli'af,j,) tempi. is'~1ii (i(liJl;: menunjukkn~] rc;,ibi. [KIS,ilif. lif'I::lka :znkalr ditMik IreblW' dan tu npullu sekacmg (blah nufSl!l, IUal"_

Iii l'ler:u:J'~p:_I(t! e CgiJiJ Junva'iJiU'! l",.i~ml.. U flU j.U:UI_D sena bililirr ,i:L11am flIDlijl bileri. Kcnakan Zl'lk.IU' di ~i'Ul au IJ gentell kclicn'[L hiLlgga iSh!ri 'inzal Dik:a:tlllkan hal:mwt~ ttl kelen liL ud'u Illm ~lll kehmr nl1mil yang di,p.anggU Nkak Allah. ScrelaJl :tIla iUl;;d d~ peringka:l. ini ba1~ML!'LM 'sengga_nla dheruskan, Jilm tii_w~ reak!\i l'lfi.'lilif. m;.ntlll pii:fSii kc NiilIfsu Dadnn.

iu, NaJLu Dn1.ul.

Ia IlerlClmk d~ buah d,,1~ dan sekbar!lya Ram,a~ atau JUIU ibmlh dad'ft i~wri hms~~ dia in~aJ.DaJlilinJI~!h ~elll!lFJmn scngg' m.ll. 1ika ,s,enLua lnOOah 111&if1 hethuil, maka mIlS 'ftrlg -CkllUllDS k lign·li~, :DMtlU MimbU hel'da_yunD. IllaJui a'luUl cG'pHti:.h U:17~J iSII.lri.

3'2 Pe;rmato; ~GR9 HUang Rahsta M· .'. a" k am y., 'ang L' '1I"'II"'IIa-:

_,1,-,- ,'_I__::._,:_:~'I_~I-,; . __ . ~ _I -':1 .~U . .I....I!.~·J.

Sckso!lOgi;l~n(]en meng~daiklm balha,wr! nar~u OOMab :nlll EaqIlJ,ang tH3fok <L.'ID rug,sang 1 a1..."'1H dUi(l" - membu~llJ.kDlm)ID. D· TImmJI ME. u diklnaU sebagill am IIlJ!Img3 YlllB bl!iood!M amu Rlli:in§a1ir mu berubab l(\l.mpX. Dl sini t~_,al pc:.-rot.'1lWn bcw ruUM:;IL 1!lru'"Jt dan Timur. Logika pcn:damu ,rta_Pll (fip.'},511'km~ dcnga.D meUl'mt semua kej':lidid )'mg IaJn. Bilmng" btdan. ma;I:l!IWi dan bi~lrans Sem,Il.1flllll ben:dIar di atts btnllJjnyit Wani.a jlJ8!!i mempunyal mma kcsubunm Idnn [lu 'iniM l1:li([nyl'l. limn juga menyal:akm bal1.rllwa, nallll warula uu bercdar McnUfUL btlri, !JainI'D if\lUnh moden, te,peban gS bcrubW11 WCH1pt1l pnda lubu~ b .. Inn \\V,anit dengu beredurnya 'waklu~ PaP .. iW1 watmu, oafsu itD bf;fi'!~3 di, !'<1~1! tern paL pr:l(t1 rnM3 Y!ifii ! ain b1.lbenlllH, 'PW;!! d;illl['ItIJlIU )10rIIG, lain.

Dim;ling farnj ad,!!IM u:rnp:=i'I'mngsangll!n yang Utail.l4l semasa jim;.' mU.uk m~n:hnblllkfin keflua~l1 d.ip Irrrlll], Di ilUIa:1l. IC'lflLll.Y[l Makmn Yang Linu KI!;du Ilukrul 11INm,G frunjl llkan, hCruh~ h de:ng;IlID ~ik tu'sulmn yang dise.rung uta!!! ,[Ii hJn:!~k;a1L rWa k.entkrnmm~ llLbiU 't.!lc1'bc:ta. N~mulil. ~aklJ!s adJllI.ia:b ter,b..'1dap' memuru.'kall ~C'[,if.lflrn!Q yang hNbeza ilm .. CU'!}u)h~)!n. bna kiJrua j~, mma, ldta rn hu puns makan nasl. Ji1I.ias In.1kntl [3!u.!m.ya d!m pua~ mem~m.lm air, MllI<:up.

an!; I 'In~!ldtl!llaJiJ ~UII reni, Di '8. rol :~-ala v,ariasi p~i.si, sensg:u:na i.u m empun Yi,i, hUlgsi juga (jail:un mem l!Ia~'kan Matnm y' ng Lima IIWlpi ia tHlrn.:llknn wnp:_ll d~~(lfllri dim Ulnp~ I~j 'leM Itl!flenn:n, 'rlJng,SFln~,n yang diJ3k.ulimn k.~ K.'U u telllpru una p' II itlh nk Id iliabt~k.BJ'Ir ~e:bin~p is'l~t 'IDzm tid'at'1Il'l11 ml.!odirtangk.ml<:ctm.lkJlu Jill1:J1Jab.fl1l meoyakitka!11 pcrrn;M~I]nJfH. Ia iba:ml.mcmberi . eru:ang )1<1111. J sedmlg I..I:l'fl. g, Lnmya seliut air mhU.lDUI.~ •. dbl a.bu beruunlVhb dalmga doo lift a P gilf

~'uni [lcnliulg Mnkmn Ymrl;Jj i.illfWr itu pellting .. Ililtl 'S'lJi'~i!J istm dnpat rru::.msni. m1'n] (blflllTir hridup, sengiJllRllD)"I. n~ Boo!L Eetldnpa[, ramal islmyaog lidnl(; pem ~ IIf!cnlS". i.Ell.a'I, :hlli adaJah basil bjian sck" 1ng* di sana, Di Timur, kit rnengcn:d i. al biteri beI'l: k:n hanyak taU dan bD~cb bcdaku -drd: -R j:a;mk yang fdn._t ShJglalL Ada seSW.IUJI )'<llIS Ud:D:_ t_,cma tU .Dm'3Lyang per1u dih:dusi d<'ltl dicari JIW'flpittmYIl M b'llil.rl pengc~aJtl!l;;lh T~mrur. Wi;.llasruab iSireri likIak ~ ~~glltya diglcN1ikiUI dC~lgfll. eara yang bel~lmgS.ltJ"SUiillGgtlh. kerorul, ill dapat melil1l~a Icc.sti~ yang !!lurn '. ]1. da rna 'y:n.I'I[.'l1 k ·~IUI·uII3ITDYB.

OUJin,g"UfaI1~ ma Ml.!kl.j!tJ m3lllr'pu fi'D.OOl.beri inllll kepmln h.b.:riUY1l 'bcl'taU.kfiI!i d!!lL::ml satu jlma', ~ehjllTl dill SI:!ldln IU:l~it Ma\1!J jimaJ' ltu h'uka:nlah be[:liam~jam, te 1;;1r~il 'b~l;lh, InrlL"a y~n~G IIlt'ltl!'l WI.lail u lInri 5 tl'jllggi'll k~ 45 ulI.iuit. luzal t~ten bole11 beoiikul Iilc:rld:mg dnlam jilf'lk 'urr'm &"11.u miniE, ,SekumnG·ku~WI)la nUllhmN t S:UUl "Ilggilma i:1ILah limn kali inznI : teli:. Imli-\h peng.ajamn lamng bnl-tilll.

A llabi! ~ mnknm )'il!!l'ig [lep!!1 rd!lil.l, (]jk~nalpt\s,l:ii" <tIli !IiI u laI~ IJ ubut Mil'Su i~reri bcrada, usukan P~~l diluJing )HIUg. htfkailan akan c,epau Plen~adltan j h~r.i in~~I. l1'ngnn oohernpa kali lu~uk;an AAIIta,ja.. isreri akan berupayar U[J'lU~' ilm!t Kemudiilll b:ll.~ '1"IJ1nh hl!raiih ke IiImkwn )'iU'lg luiu dI n nu.mgiru.alkmlnya. hinga , _leIID.i. 'elifllun makem,

ILlllu mengt:ilmi M:~km Vang Li.maberc~na m~si ID!'ngcmbll:i b'lednill yan~ be 'i '1em dan berkesan umllk IJlCmUliIK;U , ... ten .wkalJa be!jima",. Mtar"d tirab :l\~<al, yMg melnbinc(1J1 gk ,U1 pcdtflITi iniiaJab Kir:ab 'Vbab yang 'teiall

cmileF,jenmb~ lm daWn labasa MeJayu dise:kitar mho Hij~ 1346. Di bawab inl di;[Ja,p3fiton, :scdbWt'l1 dm'ii limb '~'OOII:. ,pada mcmbiclll'Dkml. rentmlg Cl.1m, memposw.trro ;~u:rib.lgi mcntapait m~bm Nama/" namOi mokam hu dipCnuy:lil tiada tmlmli dllogan ,sesiapa!. manwia pun, la bmIya nama kIlM makam yang b{;:f'bitm

,Ili,yakin:i habawa, ~ngel8allan tmCIit,senai .M:akam Ymlig Lima di lmmngan onIng.oumg M,(!la:yu ~ama ndamahbemsal dan kim yang diWlj1eIDMI dati Kil' h asal,kf_mulgan Al·P-adhii AlIma!:! Din S:ut'liim"W L1lIIDl DH1m. KiU!b njmudmml imL:l d.m:mmlJwn Uuklll!Ji1l Jium'. DJperen)'ru ~:wa kiimbilllUI od.ahllb kimbilOOllIl jiwl," yang paling tdkerul dan mempun,ai ,j mnIah :pemoom yang, m.nm.i I. ejat

bcbcmpa dCk: d Yml~: sj1ml. - -

A&llJah ~ ]rem un,gkil1annya majnrill.i masyarditai 'Me1ayu llama m~U'ibam dim mengmnaLikan, pen.gtWiu;m 'inilta~ ilhmnan masing-IiWlSDlg. InUl.-pfeWl yang bed.M:ZI'li"bezaJ menpkiiba1bD ILil1'lbtii. vnrimd-YmllS~ mCllll. nai pratfit_IIIiYO .D'.t1am, ,1lIl9~j;al'tal] ilmu ;pmImb,wiooinb<padlai iIITIak-:a:nnk 'mI1IiltLa., Makrutl Yang Lima ada dis.enlub daJJl ta albdn:b lebib mcropakau sb"aleg~

linenlpcrc~pm:kHn iMlHd in2'.aiL -

34 Pennafa '¥:'ang' Hil,ang

D, gajl, jll£,a alnm OIilltll' di ~KbDd:ija:b. SOOIfii, mlal:l,g ~ri

-_ Uri, mill)!', ,di.!Ii RieRll .. 1lk _ - dM:i, 'oo1ab ,kin _ _no 'Clim, ihqgi ~pal _ m:iikIim I.n i ~lhm ,~ _ p,p 'carl mclipa: - _ knli ,kmmD, ~mn .:til. m ImJ.jurbIl ~I ,Idriq _ ~ 011 1mS:1, tn'

"flllkam KIln; Mil Until!

Kid

10 jlll~ 'lIJp~a:GflI M. IIW Usntrm ,IIi kin Sruam 1. ,p~

d.WIm makam, i nil nda!1ab

flDlli~j ),1111£ kfjb~

,lwn.'IICP dwFi m tarum d: I'i II ~ya ia di~1l

1I!Ii::1']J_1D i<itau 5l:TeJU· makmn krullIDI.

la jugOi dip..~,g,Ril M_ - m Ali di 'I:mw~ Ai.syalli. UOluk sampm k_,e 1n.1bm jlll1li

irr_mb demsnn me:llfl£ll.k_nn k~dlJ,- .dua kald i~ j!fj 500' -olnh ~ m kCdua ,bkil1lY

&EU. ;£;)kar IJilUda hams diitcknn:l!::mlk.epad8, xelootit IJI'III!I!J' HlCficapa~ ~

JlIga dipal:llUl,il Mnkroll ABu Bakar lIw <II ~ MaamlJlTWh. Car.my;a i:mab ~ngan llIendirikl:lll kcdu~ ikllkil •• 'll!ri !.lim ~J'I. la ~ l'Intl'a m fiu~nk JHng~t l'£lh m :o~m

bull "im la .... mhim. _

~

l<t~

3'6' Pennata. Yang Hilang

ni~~ggi] juga Pill~,~ Lnot, O_lt'JIIy<L ,iafuJ,l d.cngan me]ljlJkmg.kan isLeri agar dl31 soolab-obh d IIdnk dan (la.tangi ]<1 dari d~lli. Pmis~ i.ni ,~alo:,meletihkan suami l:!C-n1ial:emlga diperlukan nHgi mengrnl:lgkal is-len. Bias,alnya po~is,i lni diJayakail ,seb.a:gai, rm£i:~rp.':!!lillg akhlr dad ~kesenl'lia-makilln.

AdaJah perlu dijelaskan baliawa Makam Vans Lima inl Il,'lialab 'l:n:dmgiall dan Nafsl1 Dalsm lSiCli anda D<\fli. mC'l~j3$ikan Hmu inl i!l~d(l, perlu mengeLal1ui nmu b)~u deflg,jfl sempuma Yflng dl'katakmt ]Llnu Tti~m itu ada]a:ll mengetooni hakik.'U 'Mllawa nafsu perempuan ito: ool'eClar oori saw tempat ke 8a:tu ,tenlpiitt bergmltl!.mg pad:;} bati sena masa, Sila ruju k kepada laj til!:, N'~usu Jima," Seorang P,f!l',empllan, di. saua diuj".1lak:)fI secara terperil1C] tentang Uml;l Iosan dan Mgaimanakah Cfllfanyll. untuk Hnd'am.el~aylli{an limn Maka:m Ya:liI.ll; Lima iut

Perlu juga dungat bahawa biasanya daYUllg,f'lu sengg<ma dilakukan .dimula] del1ga]~. mencari Makam l..a,,~"u. ursukan kc Kin. mau kanan, at.'lu Utl.~, ~UUj bawaa, atan [engah Illb~U'lg fa .. ,j dijela,_<;.k.;"'l~ dalam Ilmu lm~n. D,ayulIgau_adalab dilakukan pada Moikmu Lazar ito da.hlil u hiID,ggalabinz;l]i:steri 'm'ilOO pada Makam Lallunya.ihl. Kemudian dMi illl bahID11 andacari Makam Lazar beiikutnya. dan teruskaa lagl hi~llgga dbi~Z<lt PFosesini Wr[.,mu terus menerus b.mgga. sC'Iflua Makam I .. aznl telah dipua.'.kal.l. TWak penl..il1g berapa lilllikah uteri am:1a inza.l. seiepflS ilu, apa yang penting di dal am, prn!k:!:lli. Dmu !nsan dan MilJ;;am 1:" ang L lllID iul ialab !lgar a.1~()'~ <.lapal inzal bersaiug de-ngan. iuzal l.e.t'akhlr ~ste:ri a!~da. IJlZaI yang iI utah peringka! tcmu ncak segala U1Za:t bagj isteri kemna pada ketika imiah dia menedma paucutaa manl yang kiml serta paaes sru:n oil menyedUQlya. detlgan mot~oto'L far.-tinya. Fahamilah betul-betul k(\IlS~P iui agar andi'l dapat men,cap-lli. l!<ebflba_gja,1rn lUlsi] pm,kJik limo 111 l,

.PeniUlita 'Yaug Ililllng 37 Logika, Makam 'Yang Ltma,

bu! ItlJm,cenru Nd; Lil D:tl 11m wan~m cl:n:ri ~i IQdisionl'3i~ .mcmpUillyll~ ~ngHtrl, a:,abih!.kiw. mtJlIjuk fidaniL i:krlll Oy~ool~gy - .Kim ,aklm ml!ll.ai .kng:an meuelili beluut: .kejad ian lukt~.g r;]!'~lj.

M~UN~ sa:in~ mwlen, 1I.1'bb,l1; 'i"aimj kdi.kaJ. (]Imam .kmt!awili t.i&it dan WJii:~,g ~lka_[! bruln:muk h~pc:r, ~mdjn.s a~ ,rumn Mni!lInIil dClTruglm d:i Qdi !~g tl!tl'll'8'l~, iiMito,C kir,j, aJf,!lD m'cnglk'lm,[lID dindillg yan,~ bih:lIn. MaldlkeadaannYil :!Idai~ betlipa![ ~~m:lis. ,~a boJel1 beltleJtllilll[ beg~m ke:.rnlllfl uliOi-o'LOI pad~.seUaJ'I 00l'i etIl.1"J!t 'balmgian tlerse;hm mrad a dlabm ktl daan 11~!ltmlg dan lliIlGngend 1lII:~ Ki13 bisa mcn~t ~m uk, YWlg (IIillilak.~!.'Idhm. i1u d!l:illi£<UI m~j ul k'(padark1eJ:'aWJiI Einl~~g 'Luba:mg f:MUI seb(ICllIilTIlmm Uti~lm..d seti~Jah kiliri. dib;,lwm ~!'Ii:

,A:rmb1fl 'b!:I'lt~i~Tl)'n )i,flng a.w ndalab sed'nlitilm, mw je]a,s bilbawli ,t1l.lria rasa (!ada 51etiapbllhilgm~Q a(~;rrl~h be~, 1w ,d]klJia[k3nI'l.mf'atlfi bllhawa d~ tom ditidin:g 1:ubmrl:g :faJ'Jj bti tCrd;I]l.t~ ~jm:t'l!llrnt y,lmg beJfIlW.~s1 se:ba,~a:l. :pe.msa dan ,)Jel'lgD1 II dm.aJlJ, 'b;lnYHk d."11 Iml:uf;a.il[liLliIs. Jj'k31 rm:l~ngag,l [~fil!!!mr!JI bp!:liW, saiu kdJag;iill1!' ~~. ra'1o..~l~IY:1l! .!Itla:Ll. be~'laro~an ker.m<ll uJt;j]~ ~!I:;liS.~ y~Ulg n~eflill:aPlit si~~~'aluyo ,IlLWllru:l oortlt.oz<J, ,kiedmIDktm(!yn. E!i!ilfliU mOil ylmg bc~..:iIi Uili!fi~w..,a'l dIDdling mi! melPb ~a~lk;nBl i~i bi,\;~'1 ul,r,;'"j,a,ulli (mCBfl,c!llb~g) ap;i!bll8i dalam I:.ea~ glla1rnatl.

m ~ itllas'm,1I5i,scoolah blIlOl1n. ~~baug far,flj ~ dl dabm Irea~ gbai~, dMlanQ kesellnull ,tH~di!!g- dillit.liug y3tlll:f!: 'l.OOinyn mpat he«emllli selkamng bet:iOOL13Jl1. sem,Dm pera'diagm' "H!~~lTIa kernl'.lruKan 14I1ibr. Ur:am-lImIf ~ !!!I~,plJi[ ba.tmg:ian i:mMi ,a.'m~e!av M~fi~!i;lm :r.mllisan_gau sccarn bcWed!. J!ita ukaJ,' 1;10 djll~IUlk(llJ1, :ke, halmg:ian kJlii. row 'lmmt,-m'at pG'it\&l 'ha!mg.wn Ul! Inl~1 yf:lng Ulul roehdapa~.~c;bih ~jgf.ml] te~n~ rnn:s~s!U~ ~'(l!'lg ,optima. ,!hm :wl;;mbawa ~ig;rmlll'l:::e O'ttik d~!lgau k!~(la:au kej a dillmilya, ~;rrfl~ ~ meflOOxilkan mn:gs:lfIgrui! iUl seh:JJgn i mr.a ~~rRm(lJri YrnIrg ldl.']lI1.iIU. lHka, 'n11'l:&'S!MIIlSiufll OOrlru.llj ~imkmg, ~[l3S::a oom. ilffl1rem-m .mer.t~a:l:n)i'<1 sere]]lrat" d,'ll:1 l'oii1X1 brni;kllIl3tm ju,~:ruber'bez.'lI. Iw

dal!ah Lnakrun YUMiC icngfl~ "'U1 m.~:leDgklIJlku :kQ~pr Malmm'r.lilng l.i:tna.

.Maka lO.llirka, M~kam '¥::mg Lima le~el3k ]'!ada d'e,f1~ bei:u'I!Ilmn y.angada pada cmnp,:ll MlIlligiM. bemeii'J'l, dindtJTIg fnmjl, :~bj'Iil. m'~&mnSi!JjllOOrlln;k!o.! pmla .s:J~'!.a rMhagwan di ql~ ma~j;!. (!l~a p~[k7l!!roiI [,FWI ~~I1 g OOrmill;:lIID jilro ~~UtI, oorialffii mcm.~ nHI,g.'W1gml. RerUl i SUs, ltl1ap]pada kf~:i in~ nn:gs:n1'l1l.2n ad31nifll 11C1:,~gil'l .a!an hl1'lwli olJlllbnill stI]1Crm~~!llJiil! a !im,gSi'!ngan ~Uln'tJalil, ~c ~I u,.snw bal1ilgi~D dindJiHg_

Permata. Yang Hilaqg 87

PanjlTeruna.

Terdapa[ be4.iba,g<l~ a:m.:3jlan ~gi me:lljag:a ke&ih~lWl ,re:tl:i!!]a: ~lxUin }",ang elok d~;;untdk1Ul olen l~]aki rerut:amillllrya yorng: malin 'be.millrul.Mangga." A:nl:~. am~.mya dlr:qm.gi{!1I.In]Qm dil¥!cWall mi dan d:imlJ~ :Flanj'i Temn1l. '£!agilclaki yaJilg Hmmal, ada doo. m.:m;aMah yang m.l!Ingkin te~jad] apabi]aj iMa" iaiIt.ll;

1. 7~ li~ak C~kM:P kete~I1gaI.ttlya .ak~b,l>ttidak menJ1as.~ muli;an, li~ik ,~pmtan,g dIml tidak m~laku~ S5l,immm. :lakar yang [eml::;ik h]~tm:gkif! tJdak :ilaP<l~ m.ellu£u,k Ire Jam], liililk IIIU1pU utlllk m:emua,~k:im> i$(eri, dml ~tl1..!]lgkin alan mel11anC].Lfikau .OOM~i8ebchll:U UM mManya.

2. .~dl1t:Utm m.ani ~belum m,lS<lflya. Oej;da leJj adi dan {F.u;a 'sensitif yang mdeb'ihi uermal rada $amf~$ar.ifke]amin. atad OafS-ii Jilna' yang lil'l$Si d'ln tiilid;: ffi<ml]J11 mBngawainya. Rasa ngihl yang bedebilii3xdru oo1'ja[l] armbila lelaki l),gjuyakm,akan makanan seji11l:. NO)J[su j:Jffi;"l,' y'8ll~g tnn~gi te:..ljadi b][a terlalu knljlak Jru:man makm'lflu yang panas, Cam. paHljig billk IJiIlWk ,meugmllSw dua ek:smJ!:I ini l~ilah 'GJeng~m latika[luzik3'l, dail jib dl B aral nlel~ea'1!J~i 'koI,,"sllHasi psik:ologi.

lui ben:pim<l!, lelakl teruna bl!lkanlab SlL'.rne. ... liny:a taillilll, daJam jima" ma]ah ke.mung;kiI!ruiI P.llnOOt<L1It m.ani 'Sereium masa lebillil. besar. 1m. m.lJngkin rlmjbld dati dua f~. pe!llnin,g: [mgi lerilna tltiw r~ghOO!fuh yang tin.ggi yarng slik.u dikflwOll kersna "baraag yang l<1:ffim Inlelljladi lml.<il.", dan jugakel'llllJ Jiurang [WngaJru.nan yang' Inel1gflki'b:1lk'a:fi suk;m: lilagi. .!MT!ycMr.:Illkan len~po jima'. rr.in1E,'&illlgWl j lima'. lpOsisi, j irnttl', m<L\.~a j lma' serta kawslan psikolog~ I1ntuk mendatangkan :basH yflll,g .di.l1aj,atklliL

Gejfrla y;a...kar lembik mUmlgkiJ,~ ~1jiadl va~ S~:O:!Jtlperiugkat umur, Ia paling ~tI ~tlalil lCl]fl.di d!i k'r!Langanl{l<latkJ yang seka me.ml'ikf!n H~n[if~ sejuk (lfm berat badan melebihinrn-maL tlagi lelaki. lsln, ia .rn.ungldn befs~:bilb d.'1.d tUI'ang. 5e.llm][i3n, &n lakusu tidur maJ:m1 yang t~OOk hell!l] .Kes yang 1ebih ,gawm oo1'i iliLl. ial.atl rulang belaimng yang lerJrentak" atsu sand tl!lnj ang yang lefse.km, menye;b.1bkam S<illillf'peJiI,egangaIJ. zakar lh:lak: belfl1illlgsi ~1lIh •

.A¢"a.~pek {I$mo]oglkm. sehagai. ubat Udak d1:blllcan,gltm seeara il]w,II: t1erp!;lrlnd iii- TiI]l!J[. 'ni~bck sepe:~~i di Ban-IL Kaedall perawatan di l'jm.lilf leblh bomyat: menekaeksn m;pek flzlkel, Aspe.k _ ps&ologi 'lm~ak dihjncangkrum. di Bar.:U rnungkltl kerana di sana rarnai!l-l(lnusia men~~lIam.i ~ekarum jiwa kelddup£lH ,meWO[lOlita11 Jan ra.$;a marah al:flu !mend ,aulU rem bll1Lll kepailil. 'pru>all!'lauke.r~ bedJku kemna gej<lia. kebehasan seks, Dj Tifil~lr .P3.<t1 masa dahulu, perkara ilJli jar::mg bel'laku.. NUlU:niI. sutu perkara ped!] ali ngat iai tu "percay01 i'J~illaw<l: anda bo]e:Hmel" ayakrn:lUya. maim. m1I{iLa ooleh me:iakl'lk;1nnya d~ng~m ]zin AUah. ~ . Keyakin"m ()apal mc:m.gtltmti kelemehan yang ada,

bi~N;!lfnpitlg us;aha·ys..~hal]zikal y~ng ilica.lf.l~~i[!, HWk,j, p;1li~ g haik otl:1;U; berdo'a kepada AUnh agM' d lkumiakan kekuatan dsn keta.l.lfill~m,

Pen'UJ.la 'rW'lg Hilang fl7 Tertfb Bergurau Senda

Di d '!ruD Kittlb 'UbDib I:arongan AI-Fadhil Abma-dl bin SuJabrum .Kamal B~ le]ah IlI\cncat.rlkan \M1a:wa EsL1_m mnsgaL"lklmn IIJDilam)la I!I!Btuk bersen, iGIiU'aU Ile tim uuJllUJ, &crnnl:n~nm~ UlmblilJ,lWl ,sel!epasoya. De,ribn dECltitallkan llIetimapa pemgillij,l:U'IDl 11m'~.g s~4~ guml!_

Apahi l .coral'lg If:Lmki brunpir kcp. M istmLliyl booWlab dia .menyukabm Ueriny,a, d'e:ngan ber.senda gw-au ~emna ~ besar dan boor-d.t :£aedahnya. MenDon J, .hit f.a. Ruull.dll, UI W. illu blnend- bfiflU- 111 W'II:ebib ilefleblli da.hulu sebelusn i' m:1l'. MellumelliflU mablb j,b j'IDl'll" tan,a. bemenda ,gU..nru nmb !milk yang baJm1 dUnbilklm lID pmmgninJ81 jlh.'lI Wm limia 1_l!.inya. " 'eperu sa1bda, Malhi. I. !.aw. ,aDg ~i'tl.. ball._wa tW;lthi, gcl:lfl' ti ti Imaki al:ab bahatW.lJi cUI. jimai' 13ill!p.il! bersenda gurn.u 'dan inUall k..elakulm SC:Vcr1i omng I.uU.

m,g'llSl1ll"kalil, d:ns:ametmln dan .is~er:lDya (JengaJ:I ,se'ba:ti) letta bersendaJ Burau sebehn'll jlima, d.'Ul, a1mn diilwmkl.lmD ~7!llld ynng :halrol. Ras'UlluUa:h s:.a;'W~ scmliir.iJ mell,glll!.;a,J'l' Ud:ltl, i H!finy3 k'CiIlik3 begima" dan ill'Ullhke1akunn, sem,ponm insatli ~~Mg OOp'lt menyukabll[iCfiernpUi'Ln dml sunnab. Jima'tlah dl!:ng;Bn pe:rlaun~'Bhiln bin.:IU'l!l, [ClCbW irl m[d[ '~I(lII}'1I ,··rtn !1lru' lid isierinya..RAsulullllb jugil. be~ agar k tal j :mg:1li1, oorhend jhna,' h.ng -;;1 in:mW isleri ..

Mef!urn~ ]'ItIMn Ghgz.."l1i cU dalam Jllya 'illumiddwn" jika SOOmJlg 1I __ _:i iil:u m~:Jb1 in~J dahu IIII' D1IllI_b, jangonWnll d m h~fb.emJ, hingg;a islerriIIDY,IlIW'y'I:a InZllill Jremna jltat tidak djJ.akJ1llw selJOO1 !kino, mnka Il:()mungtin:fln isleri Hkan kern.~ .~mil da:o I!i:ld,lII . • eJlg~~'ihi, Semas,;, 5illam~ li~u berh.ati ketarm. 11lC13!h ina. !itlmtI]lGk~rn dterifiy,lI! bellillll'li1 in:z.ru, ,d isteed sedMg Ill.'ii}!"tk dan kelillllldian ~. ;mr.vJ~1 11.!1111lU'k m -·nyn'lilkWl ktehe.ndakny.91 ann!!' di1CflliSW Wily!.! !lpn. reb 'gllimnnll sabda R¥o'lulllab yan,g erLin)'ll. dilebihkati oleh .Allah T,"'ala ru.r pemmplllliUl LW dm:i,lIDdill.IeJaki scmbitau pHI'lIb ~mbibln bHh~Jginn druipad.n ke"dtipan mUipi dmllliuger.1b'- n ote'h An 1

- - -

TataJa bagiperempuan i11U pera~1 nm]u.

Apabila esoo~g ill!!. J ~ma' ~1ka jauganlllh di~nd.1Jlg :I!:qlada, r~j i.sterinya.

. --

~CJ"dPlll dli~ak(m 'fili&I. m~U1~ jilngimberk~.m- "a'1!IJ, rerl:a1u b:myak ke:tika, jima' Wm

'lera,p-kru'l I t'lh~.edlu.h]lka'Jl, did Serlin 'ms~eri.

RiIilm11l11mh i!Ul'il.~. D'U!nutupl 1W.paL.1D¥ ,Ietita jiIruJf dan menl.'lll 'I]I s.uaraya dm1 menullup Ilubuhnya druill u:IJbuh 'i ste-doya.

R,uloUah b'_W. juga. ILle~'PCw. gat 'kill: lidflk ,melooihkm dirl sendilil keilikn Jrima' 1!;tl1pa memperduiEi,kan i"priJe:JJllna itu ihruat mill, : 'aldlaij &"IIIIIhmdaklab ada &e!l.l9tlill afIL:'lim suaml dan Gteri, i'ill, dnn, 3j;Klbita,lliJ\giodai diUIDy' &l~h.samt'i:lill :aJ1~h ym~g d.i f:n.aksm4k:m 'i LU mat'd bag:i~,da PiletljllWab ba:bawa i Lulab cimn:3!Ili, dM ndn gu 171.11. Memmu J,e'afar bin QJliJ,!I.liiilml ki!la nmBu dilmsHli 'o~ bis~eri, :maka h~Mld;lh h~mendll SUII:;;ll!ll d '''~.m~ny,~ ~ehlm jims?

Dernik.~liIn ~ IlefJlerri nd. II.flrlib buscndn gumu di dW!Mn IsJlm:n yang dwguili dan :pc.rbu 3it:Ul1tas IIh:lillalu:.a. w. se.lildiri, u nt!lli: panduan.

9IPet.f,lGta Yon,g DUGaR

Edaran. Nafs,u (Manill Perempuan ..

Segallli. ~jadiai:l, yamg. bmdup befc:dac IDmgiklu !fie~, lEI .~ W,am pada zahinil!Y8 'W keliibalan s,talik.seltm.~:anl!;b111i1ya, deDg_m bmJMg~bi;wang rdii ~gkIl:!iN:af'·tli p!ImlPlllml i1lJ (m. = perem~ mellilOU' Klm:b 'Ubab) bemdar prohl Sfiiap bari disekitU' lii:aba,ginn .. bahagim -d! nil '_eba~a jUi.· ,dia .m~gm:a_m,i. pUSlIIilpfi baid!. Soofang .~mU ,ami meng-eUlbui m-ett_geE:aiJ I~ IWn];n1 ng pam'l dlroJilgsang ,ada 'badbn ··:ten d hariliu&m I:m1.eIliroroogi menoloog istttri cepru:mefiQpai inmfllly.a.

Sruu iii , )WI,g SGpIJ1UW)'f1. ~n:J!le;r.:lmlib;1lI i~, l'mM\liF8 bJen&l Islam adaI..ah : rosa kM, ['l~ buloo, tidal s'h:lg .moo. : t'ndM ,M!}sehii ,)'\a~g ibel'asas.Ii-"dI'l peredatari matabari. Pe~n 'JDu1w'l. mcmpullyni, knaI!! kepada, bum! dnn miirrya. s,eC1I!m laiI'lI!ifiJmyf!. 'lcllalJl lCfbllkli ~Wi~ pewdaran bQlan pen,yeoob kePfida fenom _ lila Pas.'U11 &urtU '),:qbarlah dibumi. D'I dZlm b~mn.Mf!lUl pi:{lem,pwm mempm.ya:i! (elLomcoo, yang serupab~gan )lWlB meDly,wu; ke tempal yaIrg 't)elul, ;akJ:!tt Oleroberib:P '!i:esmJ :kie,i}b.ai~ keraa.dalisleri. Deri'ikur: nMlllJ1ljoolla.t 'k:mtlil'lt pemng; 'angm:

Rh. Uljm&. Te:m:P:8t R1lPgsallg;i!li

• lelia,plk k.1tiyang k...."ll'IaD

2: bi!::tis. sebe1ah t:mafl.

1 hlIlin )"oogimmm

4 pehMyU yang kUIlMli

5; .pmb ad dbn bib:it r.-uaj,

6, tetiDkrlyOi

1 hob~iFln, 6nOO

'8 buab dm.'b.lm_fii.an

9 b11bit il;l1Jll'l!!,l

10 lCbernya

U matMYili

n k.eniugi'i'Y!!1

13 daht~y~

,14 ubtU! .ub~HrIlY<1

'!5 sd~rub W-bub Ibadan

Jam dUpn '[let an gosok .9" kunl

81000k deliIg;un I1gak bmt ~elut!h densan ,pdJa _tmm gatu klilM.pm:laJ 'repi brbu" fa:raj' :~ iikngi1Ul pt."dab<l11

data" '~JlaJ!li" -'lan

rarn,as, ~akkiilm

Ci1l'ITI dlen,gao ag3k kua~

t~m1il1 Ilebe:li'~ usap, c~um

ciun'li pada ·mll.tliPy,~

cifliIil doog:an ~laban dlfmdil!11wya

go.,at defl,gal'l _ k'UoQt

(fukap. usafi' ~ dum

PeJ!CiiJamn bcruJlmg blOlb~lUdsri killd, iU!:ri d ~1e1.OO.Jsm)'a I blgdj:oomB

discuamibn di am!>, seJ'e~s dan 1 S harihulan.

Pada! I.DmMl, m _ .- en. baribu!an '.Ijmb 'kumDg dlpoollD lmn W uillIn It! i ncgm yan:g Mallill. ag:a:ITU'I. ,1'a'i.tBinY8i· :aWiI'l.'lb 1s1al. Om segi Um,u, n[fia~ .secam sf'eSifiklJ1YIlf,pelikara inj nkanmmyebabbm ~el)r.mg M\lIs-lIim.itn befjirnm' padat 111ilrikb~l.lU1kh yaug ~~ dil'nlWknu jim '/k,efaM.' brlb" _ Jmb ')iOO ' t.en.cIUu. Seblha.gian dMi 'Iruiltb D1Le-l.nalilg ddak se:smli.ii1nUlk jima" dm! sepa'lLunya, (J~I!m'Jab'Ui. Pt:&:miil,'LII, ,Nabi ,~,;}.W. ik;eprul~ :S'aidilil3! '''AU um,g'bUIlai'kan se-bah III . ibnbnYili.

IImu en gg:nwli .• ttl! .alli3llllfl. ltIuum ui di Timur~ f'la!] ,dm:ii :pengernihOOlili mi. ma,~rU istc Iii l!ida):: m.eru:nll!l!il 1nm1 i~.i,d.1k tim'bu~ l!lti TImw- mdainkao jib tcgad~ ~suatu .£lCD)raikiE 0-'111 PlIDiililJab Jang gI'lWIlL. :htmt!erM di Timur U!lilklJ,Xil C.W OO,b,i illlmoloog blu:ri Jllcnc.3p ~ hlml da1run jima' ;\UI palIiflg kurafllgDy3, .!ilekaU illir..ll.

Tiga ubuk Nafsu adaklb on ghairJ11 pmJ:a ~Mer~ )rang tefbal.~. kc,pndn dga bah~iaD. di.El{ibl1hR~ H. 'riga rutlimg±MlI ~"~ .!rulSmg~ rna ~ngn)'~ j.ik.a dk'.:w gsan.8 den,GJill!! bo[ul wn, meoort1liEkmn '~1i1~1'. m Tlmur ·dilket3!:llyjbalmwa inzfli balCh bcr1aky I.IUlpa per IJ jima'. yan~ pel'1lg bau}ru.I:'.1' lL'lb m.erangSi1IDg. dan mana hams dimull'1krm, dnn 3Do1·:;1tJiiln~h cara rnengen3llnYlli. ~e:ngctnhllillil! rentflng Ti,sa Lubuk. Nufs.u iui bima, dip;M1Ig£itIJ UmLli h:HiOU.

Adi~ oobenlpfl kml~' meugcnni 'I1sa 1 ubuk NafsUl W, ,!1ic-'lrnkl:lneperb berikut:

I, Nafsu IIAeti l~u Ilbtlk ~fupa &uii hali :ke lw1. Saw Icm.pfllL ,ghairnh Imrl 1l11i m u ngki n [ji·c1:lk begUu (Ins ill! pndnl h'l!ariytlng :min. l\fa.ka lubUk i WI haru~]'ah dh.:ari Wli; p kilt jima',

2. l',t!~,lUIiPf.l1 Ugu lubuk yang bLa~ d hlm.l!:sangjj!]~~11l Nrlfsu rulaml Nafsu l.uar dtllR Nafsul D dOll. -. ["U U tum U~rbru1lJigi puLa t:ei[lada U__ M am. Iblng"ll!lI:l;.IU patJa s.."bdl satu luhuk tau m.'l_lmm I nl bQleh mencrbitkmi. bllJ11 k~.rlado. ~steri.

Cam mefl)ing~nB m enensi Umu InSflll akan bcJ'mllfa. rkngoo smdag,uffiu. l:iemmlimJI merMg:saug N:lfsu Bailim mme-rust .mslimttl" S.ifanlll N311!!!1'Jl1J. tiClfiUf.Uan kc Nafsu Luaf m..encrusi k.tlunn ,chmmn dim perHnuillI, k..'l'lrm ke

Il.!lcnlill. kClnddmn b~liham ~e Naf."t!il Dmrun "ml.uk uumcad M:aJnun .l:Ji1.at mene ml'i i]~nu Mat. In Y.img - Ima,

·4, -CfIl:"I~1 RWliU,'M1 Mil..'krun Lal.3Ii~u. jwkl'l.n a wa I~c:rb:ju't darl. 'i· leri. maib.:3 suam i IflflilfU. mcuerbilkall m zlillll isl:cri m nerust j Una.i" iailill l1l~gsang Nn SUI Dalam, JlU:m, liada mind,,!ldJ.i;~.mi po iliff. mili ![)Criu ~~r.mg !l!flg Nafsu Luar iailu di::salriuur kehlmU UerL Iti!lggn db)1 in~. jik dm. i~u tia{bt IliuJakb3ll~_ J:lch'illir. nulm pelilu diterbiltan m7.iOl Diiene:CliHU Haim BIlda)) WUl nmgs.::m.~n p:!ld[l bu:QI~ drulill 'j, led ..

5. Sekirnn.ya kelig3~IUg:l m~bukYM8 dimngsang i.11!.! Ijdak dapat mlllit~tim iflrJ]t Plata dl~lakuk.·uL 'k{Dlllillbl Ill!as.i UPilU Iftisa,nii ia1lu deng,an CliI11, IlnCI'3ili',Gg;:lng_ semu hahuk samhil hCrJinm' bin!£! iste:riitllUlli,

),02 Pt rmata 'J'ang Bilang Strategi 'Dan Ganjaran,

T~tbe~ -mrln~gj dailam jima' am, b'~imII. ,dan bagi ~tiavl pe'lakuaIl ,ans, 'ISRot" :akan mcmdapat IfPlj,anm pahah. Sb'n'Icg,i leJSebu- illl:ab se.ba~,i.mllr baiikut

'DislD.1al.k3n, UD'luk, ji~' !:I!!1(1lBI[ .mam sdmll bagi menjAga. ,lresibalm. ImIUlmoy:J. 'brig, ,ana ILeE bemmu!i~ lim' em:pa;l mll~Ml ~l!.Ii <'! kunm.g-kUfmIIgn)m, hqi yang mw'14. Jima~ I~mpat builJan :s_e1rnJlii~m8korm!g jbm 'OOI'ada d.ikejDllhan _UlU DlIilmPlIDIy,ll, mtl.'loolflb t~sib~ Diii'IiIif:iMku melntokruJi j Un I ·lIk _ ~~MDiltlllhu jim-' (J;."W, kGlikil, Ltwi j~GiIi m dll!l d~jim.t·. DiCSUUlb UIiIUJk Imesu!dab!.'! jirna~ keUka mdabJ l'I)1ata~. isten tuula krsedi.!l 'bc.rJi.tru:I'. M~fluru~ Sbeikk Kabf A1·M, j,isJi., ji fi' 'illl dlaojufll:ml selamn Dlalmn I· nin., m~'~ Sdoo3i. mahlmKh3mis. hLui J{h ws dan mruam Ju_maa. Ram_ai ulmfiilJ' lain l\e:1ip!'1~dapM bahaw'a ~ £lIiliiit uh'l ~ .mebkutnn jtrma' pad'll m:nbm hnin Kbru'lli.s ,dml Jrnmml '. ~rLl .~~ug J'ulM3l 'kCWh1 OOlilllgUan

ummh. E!lQk jtlGi~ d!i.semi 'b3J.al, bl(el'~.iw.m k,erilka dia oorhaj'3L j~.", nu:mi is-t~m1 ,00l1liliah amru: oof'ia;! at agar d:lriftya d~jmma,' lCiIapi mrw.da, ,o:ul:l.u ttUI tidal\! b!mIni mem!lc-ritDlJ ~mmiOYIl, deug telUl;i, lemII d - 'l1lDtas 'Ilia • _ OOilm pu~n tiein inililii ~UII hing:ga: 11leJl"e:1a~g [la_gL Ada.lah sumt .mlUk jima' padal. ke,Uka Ctlal:a, lidlak IlSl1liabt pana!I ta;Ij ~ffillia1lJ ~ uIt" :PeR)t tilbik wr~ah!! kenYl'Ulg n'Im:Il mtli.'llilil, lap"!" d."mI llidak I1lll1:t mIls.o1·~1 y,MI!: dib_o'k1.llDkan :maikrulili untuk jima'.

DiS, ltk1m ~~ -UWIIlIi. d - - Ii ~cm 'liilll1 dl, 1!!Im!, W!iI hUl - !3ll]:llm, H.mPt-'lmn ,ilL dala:m !iaW ~ lnll!il· DiS'unat:kanjill:13' dirempat yru,lg s,uny1, dan gmlggum! dim ~.gan omng d.aJ'; _ ~ !reaoo,lln alha)!lii: YflOg lidak Iwrl~1.l Ilmlq dan Ildak tertdu -'lnJjl', D,lgu1-lkbm a er Pnll'li lMradla aJ Wi b;tefii, menu Uk: 2)' Zili slI,Mya OOhlMK!IUII IiI1IeJlgge:so I. Ireloolit i s teri, supa,a .memhpal lre.~.m paI.hlg, bait:. SlilmlL disOOiakan UJl yang ben~h bt\fj ul.elllya]'lu ~ bald ffi,M~ s-cleljlml j~M3,' IbcI'b:mnJill!fl n de~:l1iII ~mnpi!ll jiltul', d:i,galaldUm m.enycdiabn kain YIID,g beMRg:U! toernma mengwnmJl ikJllibarpes.clQlIiIlR,asuJJtlill.ah. Sumt jl!l!lgl!l m,myed no :sa.lubc~ _ be;ri~( air ' rhnmpi,m,n wmp- jiom',; &In ;lir iDi am digW'll:lK.')[l YLohik ~nya-py muka·OOII tUlJpU isleri selepa.s jim" .ag!l!li dia Pilernsa .seg ktJllooti.

Di unWlbmoomi OOf urn; - seod:adan IbemJmfl,.maiJlili di:::ng;m Ueri d~ _";m C3ft'I y.aog dlilsiUkari o~eb isterl"Pldl!lik la)!iU dan kaJ.a-k~ua tlllisoWli.kml :s.e~beJ~ jima~ U~tapi, m.1krnh kefta ~dans jiwa:!, DigaJIakkau q,ru k!UlDylt i:~J'li!d; l. let,1 liIfut jeui cum'lnnw )fang dj;ii~bi iS1b!ri dltn apa, JCi!lli!l jilin;]' ya~g disakain)':a.. AdaiJ:ah dbD~ lOOg,i menghb;~ boah dada ~sleri.. Di_gid: - n '!!Wlilk. m.C!n~ll!m_Ji

- -

U:ngkW11mya. m~ye~~uh pen.!I,L, ~~<li d;twbetis d; ~asman ,~ ~(l:l¥Ia seW!y~ i~l!lJ adall.all ~ellHrar, )101,g meJf:l!;ldalllmfi IlL,:m:ltBtIAii w'tuillln¥a bah:a,gWlkiri kieFdJUI il1~ lebib Oiliadab 1m:~rbemh~kanl~YD' dma, kedlldllkmil ~urum:i yang .mCU((laUfI' liS'~ 5ecnml1e:l'iadapafll ~cna, :memlbcJru 'L'm,!~o.n me nggun_11i U!IlgM kbM leblli rnmJddi menye;llUlili biWagbmkiri islM .C!lumaJll-1ciUM.3n isliJm.tli ilU pu1a illu_t dQulaian, dcnganbails,gip lu'bub isrefi ,U!gkDd. [(eti:~~slimr~tt cad reDi'l;P'lt dj, mana Ils!eri ~pat remh.~ dIm te.I!Qpatrlll1ab ,ang i!iITmil dif<llIljgs.a:mg, se:lmlsa bfimm'! _ jlilmS', Cuba filll, dCmI,~llJ~peil- it'lli'll ~c Wlllligs, lsrui de.DIM ,pefllah8n·']~ k:enmD, dli &lUI ff:,rUpaI umty\mg tarns berhubull! icn,gllll ~~liIil!lih:!2l!1qYil. "e!lahbema;~1 Nabii,bila ~~l!iilflg;suami iLYI m!i~Il~U isteri'nY3J dm,galill ,~u~ kasil:i sa:yang .~ A~lijJl is,\!!!.L alan mell:1OO~~g, SIlUliltil dtin,gulIIi ,~Ii'u:1i~m:srmmflHmtd:aiIJi AllD l!eillJ3,te,atWIJal. ArpabUlli dia .mcnjima' i Sl,-'Ii1i~I'.ya 'lIClli!j\9Jl:rn..~ kmi,ll SIJi~ng 11e:F:CAYkt c~g(a[rklll~ ~(IIsal"dos:tnIYu tilll'ksaT!3I b~atuhlU:J ,ili'tll'i ,cel~h.~]l'!h jarinya,

D 1511 fi~Lknn l!:m!l!:~ alumni, i ~mef~ ill I] l!er;j imo' t1CH,lSfll!ll ~(,l'ljmUJI. jtlln.gl'm Hn.cTill!.I1jW'lg bul'ail.. DisRiIILk£Ifll bagj l'Unmru "-l!IUJIdi: li~~: mellhat r;amj iRlieri kemikn j wa', begi~lul:a% jij;aa ba~] i ~tI~ri" ~lJa~<u ikhtibar d:.1ri dwafoU S:a:idlatiilla Ai\)yah. [)iwnalkal'l '!:l:oty:k 8,Q!ni 1.1'IeJnbe11saIam kepa(!!a ~&teri SCbehWBl Huil::dluibn lslim la' da j i.a! .. Adamb SllifJlal:, n:lut .m.em.egDjl !lIlliM, dada ~ste.ri de l'I}lan wnS£!l~ kiilLll!iln WJ!l1 m,cmil."il~1k:kml 7;,;;1kwr *nS.ijl'l lanSft-1l kJ'l!1!l!f! j[ll!:gn. 'DlJ~Ln<il:ika._1'! oorjmm' d~,g,nn lemtrU1[ d;m SIlYfrnTl, SCim~ ben~ .f~~' !il'l:ilhpdr.ukllfl'h dElI! ,cllm.b!lllai:l1 lSieri. Jang,om wr~u :I~lrnll;. J,\::e~~Jar hallnn:s zakousereLab inzal. Digalakkrln unl1lk. ~!!!Iami me.nyatm1l:M ~yfillfllg fit!'lebh jiUna' deng,3j. is,teri S~il"an1l!a £;!iJjmnj ~.U!g :mUlinm Dlm~ oo'mnjllu I1l!1l11k herj imm' mw ber!9~'EKl, krui~ ke,,ad31 isu~liil scne~ill1, ~~,l~a~ jl~m", [I!I~ W:'f~iiad~ 'COl1lnl]'~~l k.c;[llu __ 11 iSh!!'i, !:!'nt!3lbeneriima '):"_Milli aiM, r!1!!ftah ba:Lin J,ang dilherika. AIJ~I;!!m. ~Ib :ymgMikla1!dt ~!Jmui :lnemi!l!tlll, .izin kepadla ~SU~Ji: mplb.i.la htmclak .m.end ke.ll!ilf ~ [1m f.mrj setelab se:~ jrni'I!;)'. Acllllill~ e~lJk tmg~ ~mup~ dan i~leri mmng s!fG;wni: dan. bWulmbUi s.etelM ,scl'c.sM ji!n.1" .• AdnJm11 (1,101:: bi;tg~ 5uami UlIlllll!i: U!llt mambelnkMgi i,-Ilen bi,lm tidlJili fielc'I:aI~ ~fes£[iji~'l,!" c'lok Nigi 1!!OOlltFII1!)':3J m:cmlil1l3 itin k~lkt. m:ahl~li!l,s: mem;beliil,kmlg;~ ~gi mawjt'l~DI :p~~ ma..:;J~"c,-~::I!i~ng. El~k dikeWbul oohawa, lidlak W4:~;U 811<Wili meol:ilkllli:~ jir.ma! d:engom Wtr£~b ',sap- k~. hill aibn nUllIlimb:u 1k."II~. m.sa. kUTll1il\C r;eZM111lg (iii ~l~nj ~Soorii' Q'lllk dillik'Ilk,;Jill dCl1ganl 1~ilI_Q~, d!a be:rn i mb1mSI'Dll. J ruJ,~fID hip!!. m9lhe-il's]lka dim, Uij, w yang Lidfik meili!:y.cfl~I~lkf!n 'linn, beffi,nl~g;iitrl" liJe:rnrlfi ilLY j!!! Sil ~a~,g CIatli keso:pa;uum jiimiil'.

EI{lt UU'is,~kikan ;;:~i.t£lw sclaulJ!I ~,l'lSfru'ah ll::~lu!1 UI d:i pum,u~ru[j~ jlin'm' .~lp.llbi~a ny-am. ben~li is:t.en.bahafil'l]o'JiI masuk;~Ofi ~e~l.[ruh l.a!K-:nr. Jilia suam~ ijn!j';il!~ d(~lIllI. JH!aklll S1mat me~r!il.~'ilo j:ima'l'lm{Jg\1!l isl:eri iw.al p~II~. A~~ah ,dig:a!;.1k.knll.unlUk: wcmiU suk dlalam ·dalam sehi1!i~ga l1U~[i,g bruang ~ lrel::ika ~ayullg, lJaiP~ j IIneiln s~unlflAi,1 l'Ul'nyotilk:1)n. lEla!!: bn:fli'SPfl'ln~ jilna:' SCl:l1lubt ji[ln~ didl.1.pati liarnjl

iSletl mD.'lID 'befg6.mk~gemk suod0h jima~ leemnlJi itI~mmlgkiml 'umda ~steri, 'bcll!!im '(JU!mI,. j'ma' l,m boo 'h di~la'D ~JaJ1i ,_~ m amplII! semlili~3!.Adallab SlJoot hagi 111W1iJ mel:llbi~JI'II fidab is-ltd '~~ita beF,ihna' kUlma 'int memp!Hiiyai fa.nia mCllollGlli !iDLm lmnbat, mal dan bluf ce-pat ,ill~l. Per1,uhlb dittetdun beZa s~rutab btlmruming iftml" apabila bteri mengenllog, ,(majnya, beqmk<>;gemk, 'HI 11:- ml'y~ tetrfl,uu.:p. ~ggnnJa mcmegang mamil:ny,a, dan :oara.'mIYat~lII.CM.g~ ilu ~'anda ke,ghairahiUl, [llOOU, dijtma" amau fhallu jima,i' ilia dllent~.

i\mal peruingllnwk, dikeoru,pMU ,bUabb jjslierl me-flca:pfU ,itnzal ~oo bqIDtri,mab11 Ikdd!aarulya bila isteri 'mm:t. ln~'l )'aDiS c:rngilDS 'mtln pUD~ -~ga1a iazM. ~a. mJai!ab :!mID yang Icblb: ni.kmaL dlan k'lf11aku lm'ib limm ,ctari ~DW bw' IWJl.1 yans agung jilhb il11m :y~! dapa.r djCllflM ,o:reb 'iSlltri, DJXibimll, sUmDJi d,apaE meoJllSwaillk1egia,f.M jIUOO{ :~m. 'liEmgflD umJ'lISi!JI!I~1 kcbla'Um iilkaln:yu bagi

n~C1.npasUkan pelXiijX!m.n ifJival 'YB'ng SCfel1l'mk ,tJ III1ID isteriOYiL 1m ,bmlt'rn

'il:.!!!i. inmI summ 'OOtfW'lpi Plicma-DCulknn, mfInl,jaub 'tt! ,(Ja_W ji-'r,Q (Ian mmI is'[eri IPIl1fl. m,'!!Dyetlutlflljl'8, dG'nplll 10[01, otomj'D IlGll'f mmd mm;ut lcb1ib 'rDpa-' k,c mbim Ii 'm '1'mId.'lI inmt ~u Illpiilbilai nala. tlileri scDlmn rn -rnun~ dis, menehifi, 'tmfillln[lya memjad'i 'lmltLn :.i.:lS,ml • dia, &e' ,rti, Iiaila, ~ dhiJilrYILI k..erdll'8 9!) bahr~gUm 'J:mllyn di' en ,mj 01 b. nafi.u bDikmatiD sedang llaDya 1 bahagmn 1ilIml. Bad:mn be:rQC, c·g,emk dan luba-ciba ,._a'lmja nafa.~,a [cd'lCtlti. 'badmllY8 Iinenjru:,," kmdlH'" ~ Wi tegBDg yoo,g mrpl!EnS, dan ilia mungkin (:nen,ge~uh"

dill ticlikill im faro';nya aJ::aD men~mu~m:gemyt drm d~ ol~ keJI1'IHO~kJ-UlaD teei. dij b3dmmrya.lmaliMen, he:rl!aku. dt"l_la:m: ~a Ie;'bih panj,tmI!C d' iinzal.,sumni. is bernlddr Webih 'kurn,ng 2 mirllt, SeOOb 'imu" jlb suam~ i.n~l dJabu1u makl:'·~gwJldicabu.z __ 31 bi:rlga mpa ffltalbljg,mk:w isJlfri, jin_mJ dan s_celDb 'me:nUlqppa:U .. ~ b:!ntflg l mlnit st;[ciab ~Lu. Ekl dikie'labl!lL jrug.3! lb3ba,w,a baSi ~se(cngob-sewllpb walliUl: Y3fr1;g rmem:,pIil-:JlyWmail"su ,ugMtDumcak. mm ketib dJ.3i intaJ i:tll~ kekwtan m:t.'llnya l!D(.ddl m:~nyebabl'1ln m!lPinya lmp."Ulan keiul3f. Mmunim ]1i!ItmG bel1a'k.u.

Pelim di:kelallui ba,ba,wa mrub isllen ]!lUU iaIa:b lmdslluJ mCliljad. ejuk. e!tWlllm hwd :i,u. ,Dia mung l in fnawwnbu-a.mIbu. sULtmi mlloo gemnim. 1ni ooWnb 'IltlldEli puilS 'yane: umunt IberltlktJ pada .fi'lI.mIi wania MliR31 lImdai bin, blb1~ _ seteQ:g,ab·, llengab wrmil3 alUi 'rerb"ll bintik-bilUik (1oull,. epeni paMUi pW, ~ldlaf b1dh: d.ada:.IliJ3 dM uilu iJmliir!:y Wlda, iilu lIiD, bibmg se~];!h 'kirn-ki.m 51 mlrult, Ranum lMdaJ. lni,jamul b£rll!kU!. Anwa Wtda,it··tcri ooruU''''beMf po i3labr ,liplIbila 'lelah jlrua' oia aimnl lWS '[wdW' 'll npn nyellyakhin~la 'r.:ml1a, terd3ya lilifl.luk mem_rik 'Lilin1l1mya. IfWdIlII yang: Inm ialab jiklJl din 1I'f1Wrnn5C'ttlmh jbna· 'i"LI" dlb ak:aD ma_k:ilD dmg:llfll befselc.m ~~. .Moosu"J.1:f13i5i1i cfi_m~epua.·iall ln~ Jl)e1l1:lilil algal·' U::mll ~ w m ~pru, .m.elM;;ui:;m j,ima' yOOI beli'keslMll wnpa PU:lu jim 1 b:myukW"

E,J'CrilCul pula • cL1'loo U1nl!:gi bn j, DIelilj Ri- ~; iI:Iilcm d:Q1II1 :k~ .meJld~j~llkf:red'~1n AliL'lh. W .t~

DisunalkiIR mcmbilUil Bi.!illlil'lall dim: do'a, m,cng _ ,_iim11 ~edU ,m..lb jimli. Pada mms:lI jim;~ ihl dig.fl~1k1am un'lu'k: roefiiikir., s~ti:asa illl,sat Ic~ Allah, nes.CaJYil dilkum i ··ruli k!ekU~lUiIi dan kecernmS;3Il. 5uam:i, ·dmJ imn IdistJlnaJt!m ul!I~liIk :men,g.U1IbU \vuduk ~C'1']llI jm3l· diM s.e'belllm d.dlD'. Jib.. _ 01 JIlma· .kali ked!!a Sliloo]um mnllldi :w~jlib ml'lkr mnal, untu_t meDgmbii wmlUk, dabu~ut. Selera.~ ,jiron' adlilL"h balk jika ,ridak mQm~lI{m:I mat min ynns ~~rd:, M3m.dijuoub ,~k:Jpas ;iiDl!!IJ" HI,l WOiljiib hukumnY'l. darn ~li\e1Iurut lbnu Qanim .. bwwa mandli waji'b dll1~ wlIdluk selepas 00 - e""ubllh Jnemblt.'I!ll,gkM,m~ar-.m ba&u daD Ik:csedapan jiw:tI, :menghU llStktlU .apa-apa. :kckotonm y _~g di atilltLg. jimal' d~ nl.i~I~guj mJkml I::ll'Sel11pumalm" ~~IIC~lI]1 m kS:D~I'Ii'han. J11IIi13 ju IledalUl hlrll~1 me!lj~ub'.iilf' din dari jlinlat ,kenma men~ITQllmam Mulil'ooumiId . illl Zokmia, SCM~rm Yirng, ILClaI'i 1::'U11.. HIIenin,ggalkmu. Jhrta' akan temablla_h Iketoaum IliIwaE srJm!l'fiya. dDI mleDlJkqI per.jaJ:rn!On mnt srualbya" dan mel:emallk~ull Rmalt:trumYaJ. Jim' Lnll mcmpulIl.yru, ,mHllf~]'DI, mel - IihMI ,pellgliib~ • dati '1- .S Ihamm. l:nemc'lwilmi ru lll~u :1IIy;ili\lI!IIit, Hlicr1jflull[k!W dan )laog hrumn dun jug. wmf: _ tdl_ din sen a is:leri dlllilia ,fhkhirnL Tempi jlima' YPG teriillu emp juga 'Ii liJaik. menl'lm[ hna_rrI ,AJ).!Gbaz.'lIL. SII.lml elok .mendntmgi i' loony.! setlap cmpam:mml sckn] l, d.aIDl w~jnr u!Uo dilletilUlk;} I alan tl'i'kurnngtan menW1U,t, h:llijat ,sl i<sltilri unruk pmtellihflll'wm ~l i. ten kcrnoo pemelillrumm ke n' __ ' ileril ,adMab Wi ~ib 00 '-i is'Urunt M~'aJfd lhnl!!1 Ya.lmn j~lg8 r·elIab 'betk:rl Jbab_awa Jd;am membcr:ii mmmm j.<ingan lCr131~ wenl!!ruJf kieroal'illaJ] IIIa:fSIJ daIn bertdJi~ h:hil!:mtl dlalmn jima'~ ini iii mu'k me:nj[lgtt ober ,akal fi.kiran Jan:san d~aamkamlt o'Jeb agin ,na:t5U ' ~abw-al dan m.emeliih::ml JJi!NDI S1lIpa,)r,1Ii jal!lam~ dipei:hrunbakan oJe.b lIt1ltilfil daD lklein_an )lmlg I'Cml~'UI. hum ~bnl! Qa;yyim juSt' le'll } heftam 00ha· _ ,til' ,_-:' __ ' lITierl,g:e,h.!~ man i metlink.'lll II Imlt mcndHpln ~ori u nlaupun m_ gdJlwbn .n-OOii)l<lIlg II.eJab ~n~nakl!l:lil~~emmll sesliln,gglUlblli)':;} sekirrully.!, dibwlmm m;llf:li UD mi:i!takul'Ig laJil'i.~! akan me.atJit~Wl ~nyald~ yang kej~. sepent Was-WIllS. :~egUJiI_D dan Mwa~. [)j tlH>1lkrul bnll il ruami iii n:ri 1R~e:ncllllklu blllo aD"tm seuap U~liii 1'- b.lb dill_Ii 4.0 I~ali sc!mil'i" T,iIlIflflOII bebemf:ll I1l.1di,s, )raDg men},H . fIB Wi J"tkllJ

fiwrang '!sltri oodan:g blmli'l! kem'!:tdioo bemaur biLili -anokr.l,ya • hi.. 8itm meml1eJii ~1I:\nllll M uhruIru~1KI ,itIHnm A]i.Plak:a A.Il<1h akanm.eJIIgumtakIQ k~ya ;'C{lmng ,nOOk 1r!1'lkL Nal'li JilJl~a lieilal'il ,Ill: I'l~D IlitmninlBD, madu y.mg dkrun]1!Jr,knin. den.c..ru,1 nil!' S ~Iuk; IbiEl ~ pads p3,&i lmd hag~ mG-llj!l.gDi ltesilmCm 'bmiaJl. lmllm lililfar Sf -li(1 IlelM ~lIm haimwa b~g Iwu m :mu:-mpyblakq j.lmlulDlI1 G, dan 1ffiCilu:rerdn ggikaH kejaiJ:! uman dan I<ehunrbutafi.

Beg_lid: 11 ,l!illltara. 1.1Iiw!1 sItmLeg.",~ Imu~gi pada sebe]M'I, !kic-tllm. dML sel.ekkh !T!~]runf'nfll jimlil" .~ehtlgahmmn yilllg Ire lab, (Unl r1m:n 'ol.eb I!Imn. WDlau bnS:3Ji[!'l~n. nd!n imUlirn maJduImt dlJam WI cSi: mlfl.geMJpastii inzal d~UII me!l:genalpasIilkep~~ [II:! digahl!!ngkim doilg;mn pengembuM mod~ seb iii menlliJlllh~lh pauleml.lllami.

1. OS

Tertlb Menghamptri Jima'

Dala_m~tla:."au. b.m~ di mana I.am:PUl "~l!lil!r ~l4' tid:l!k ~rna1l] terang. ·mll"! udak tefJuhl gclap. maka ]f.l!kLlkan pula <u[)al;;)lll~ amalim seperri ben.ktl[ bagj meoghmnpiri [lma',

~. Semasa .'lu:mni Ilell:QiIk; mem:bu:kab.'lj u sendiril_akan dibaca <10'3;;

.. j~ ...,. '/ v .~.:.. . ~ J ~

c' ~:Ji> ).I,~ LJ~' j)' (.;10» J ct..»~ .

~ p._ - ,/ ." ./ _.. . ./ .V

"Dengan nama AUab,. Tlada Tuaan nuilrutlk.'lD Dial>.

4. ~emudian suaml akan berlahHl deng'ill b..1carnl berikw:;

:,..' "" '''''~ . .I'

C~I.i..J~

"MaIm S aci A nab"

5. Selepas .itli maka SHmIl! rnembaca do'a y~llg berikut ini.;

... "' ........ ~ ':..i '.-: ~ 4l' t: ~.:-; 'i -:'"1 ~.::., ...:_ .?",,1 ,ij 'c .'d. • a.'~' I~.' .... " t ~ 1 t ~!.4 :,._.,

Ho/~J'~' I~-' ~.;,- ~ ••• '" ~. ;;, _-.c.:~ ~.-~

rq / ~/' .":'!!"'_"'~"#'_ --,;;r::: ,~r'/',:r ~,_""' ...... ~

'" -~v.-_j.~U,J -&:~. ~-~,61~:;..J;._gtZ.'\ t.>!.C ~

"...,;..~ . -=---' _~--. - r"-....,

"1)eUJ[lab nama ,AlI:lh. Yang Maha Tinggi lagi Maha Beser, Ya A]]al!l •

. iaclikan Ilia ZUf'i~lt yrnlg bail:: jib gngkau takd]d..atl 1'1. ke~uar dari sulblku",

61. Maka 1':0<11ll'[ m.engl1am(,i'id lstert, jangan membawa hersama barang yang Ilar~nn. hudap kihlat d[m ing"t pada AUah. dan be6kan salam pad", isterl, bu~)'illya;

/ ~/ ~~ . / / ~

~ I i':'~ "j, c.:: r: 1; ,~.. ;"'.l_L:"L-H

~,~~-,~ .~ ~

"'Kllse:l1'!!.i"]l~tan atas kamu, ha~ p1'1lll!!l yang mana pengasi:h"

7. Itu ~jakwi jhna'kepmda ]sleri. s;~~\rlkaHma'l yang punyai erli CJ!ll1a ka~ili sayang yaug ronal me,tclabun dan tlymnan. ISI:eri, akan menjawab salam suatl'iidcrng."m bl!lllj'inya;

,_>'. Q . .'./' ,./ /' .1" -'" ....• .,/'/,

C ~j.JJ ~~ ~JL.:,)~ ~~.~~L~_y

"Dan mas ~fun'L.! pula keselamaian, bai I;~!ald:::u yang dipercayai".

'1nl adalah perillgkat 'salam, S,l~\! pCnflgkal )'<lOg JIlempL.!flYfl~ peugertian ymlg hebat dan mengatasi arajuailmujima' ag:ama Lhlo di, dumia.

I stu it Stfat _ ··1 NI. , .. ' .... S.lma c ua un, aum

Permata Yang HUang ,,', "1"_ ~~'L,_.~

109

Istimta' lni adaL"ll.l cillm1l!:'l batl:<mi yang cermt meoggfiairahk."m iSleri dengan izin AI!<lIJ1, ,l?egang iangan isterl, dLJ.,t~lkk[ljf'i '~s;teri dik,erusi atau dilepi kaHtPeg_a[l,g umganuya., baea kalirnalili lni perlahan;

-P' ,~. J1 .. ./

0$ 4 ...... /' .. ~ .. '·L ~ J

_..........,.. ,; ~.,. '. ,: .. _"..

._.,./ y .....

"Aku tC(Lha Allah s.w.t. LUll Tuhanku",

[!,tab hajuis,I'Cri, atJiu biarkan isteri memh~ka~ya. P<'tda Jrelika irll kC:<f'u<li umgan SmiilnL berfimgsi, me:raba baah dada Isteri, 1'Ile;jnai.!~kan puuog SIL~~ serta meramasnya dell gao lemhut dan pcrlahan. Ini dBakJl1~an samlJi~ selawat ke atas Nab~ S.eMI,lyak 3 k.1 ]i:

~

..... t~."",'.' :;_/·~:..6·U.'~ ~ri /' ' ..... /;;/Y,. r,t <~ ..... j', ,·</W ..... · f .. ':",-r.'

"" ""'~'~_, r . ,""" ~~ r."I.,.?", ._. '

..,jJ :;Y':' _./~? ......... /"'"

"Va T~ih!l1~ kaml, beri lah kesejafrilermm ill:I~ Nabi .M]lhamrn.ad dan, ke-1mIlga Nabi Ml]hanunad~

ANiblia 8eiie&1i meIJkull;aR ~lk.~m tli atas, mt'.b ~am~ ketikalJfl'ltllik. melakukan lsrnnta' S ifanm N aum, (el'dd:rl (LID 11 LilllgkRn, sebagaimana yang d:iC<litfltkan:

1, Clum MbllllHlbuiIl iSled, IH::apkm asma' y:rl:lg I::ier1kllt ini se'kaUr

.~~;;~_:':foJlo/~_)J'cP~..P ~J., ~.~

"Yn Allah Yang Malla U~luah Lembut, c<!haya Anah di (lias segala cll!hay~, le~ab me!:le:mIlgJ.~alll cahaya ~I:U di llUIS slapa yang diJ.:jeh~ldtlkiNY~l';

SerelalJ mem baca' im, .cium d~hlln~cJ~illD akan !1bun~Urbuflrlya buat kali yang kcdlUa.

Maka cium re]inga!lya y.mg kanan, J_a](lIJk~li oerknra yang sama untuk

_ _ __ I ~ t"--..o , .

te]hig~] yallg kin juga. Sctela]ai HI maka nup l.ubllngle]iiilg_nIlIya .. Ke!ll:lMd:ian

cium anrara dua keningJl}'a sambH baca ayat 1ni;

~~j~~

"'Akl1 mtngabwininyai"

11,0 ,Pelma.ta 1:"an,g Hi'lang

~. - .,;J. ~ .--; ./........ ~? .,.~ ~ - .,-: _ ~_,. 11 ! ~

. JI. "'." _ - -~'~ -~ -:... '!1 '* H-i· .. w__..~ 1!.1 . .....- ..... 1.. '. -'l'i,f

4I~'~_' ~~ --'7~-

.mil:.... -

"Ya Tllhl'lU kami, s~un,gguimya kaml hukak:an kepa(lanHJ kemeaangun 'ya!lg nyata'"

Lalli ctum mata kaJ!annya. baca do'a ~crs.ebut. sekali dan ciumlah mUtailya y;;rng idri.;pu la,

4. Barn de'a yang lrH.:;cikul setelah langkah yan tadinya sclesm:

-f'.':_' .• ..., Ii.' • ~/ .' ....... _."'"~. "-.-"'. ".... '3/1/ .. ·... ':>U. /'f/

--~""-,, J;lJ__'~1'1l---- V.·:~ l..-' "'" _--' .' v

- - ... ~_/_,..,...."' v=--""""-:,J :'","" ~-.'/ .......

"Hai Yang Maim Muha, .b,ai Yilll£ Maha Pe-!l1g;asih, wab'l.i Yang Mana Pen yHy<ln g.,. y~ Allah",

K,emmHwl cunn pipi islCf~ yang ksnan, bam lrl!gi (Ian dum pula pipl yang

kln, ' .,

5,- B'K'I ayf.lit yang berikLH inl pula <l]1.1hila selesai yang di atas:

a ~b) ~~, 'U'~~__; p~//_j,

r~5/-_ .~, _. L-r~

"Laln me~da[lat. kl:llapnn"galll &:10 keJcna:ngrui serif] mCll(]apal sYU[80'1 tL'tli

ni)1:m,al~ .

Lantas dictum hidllng is,~eri S<'1mbiltmfm;nya disedlllt; kerolidi$ Ilemliuskan ke linng hidun_gnya, uLang~ 12 bill. Di sini teRJ,.1pat knnd nikmat perci (J man )mflg ililpat meujalin rasakaslh sebeaar,

6. [l~tcapula. Wctll asma' ini >lpabi1<1 Lelah selesai yang di atas:

c/·.~ JJ~ ~ t: C~l ~.'-':/t"

~ yV,"H ~~

"Hai Tolla],} Y<lng Mfliha Peng[)s.ih dl duala, hai Tuti(ltl Yang 1vIOOa PeJilgnsih di akhlrat"

Pennata Yang Hils:n§'

11,)

N!;aka, Cium tapak !~figan isteri yang tamil, Re;_mlJ1~i.an man,gi lagi menllbac..'1 (fun ~iu:m 'Illlng:an tirioya.

Tap::l!k lanSOlfl adabh SlIto tempal berahi y<ling pculin! bagi d~ctJmbl!l, percl 11R13n ke ~~Ias tapak t..'1l'igan j 1l~<1 adaJ:m s~mbo] b:mrfwa Islam iWi melcltlkkan wanita di tempO'll yru~g lebili bmk,!larl d;,ujat nler.eka dalam agruna-agarna yang Lain, AtlaJab me'llank tlnrok· diperlt_alikah hahawa sekso ]ogi ]Jru:at titl:lk mensfll.~arlta_[l ,~e.I<Lp,ak U"1tl{lfmsebagai s~l'IalliJ. sam sasaran cluman badaru. Sc!,e]all ill] maka lalo.lkm mngkab y,ang 'berlkut:

Maka CiijIn~:ab .IRram bua.Fg d a dadya (ada yang, menyat.'lbD pada :"ooitla buah dada isteri)

n,

Akhi.r sek,'illi t1ari isltimlta,' Sifi~llln Naur.fI ];llah membaea akan asIna' ~g beriklll:

"Ya Allah Yang Uidlip. ya Allah Yang B,erdi:ri S,cmlin"

Lalueium pad.~ ulu hadnya.

Demik:i~u, [sl]mta' Sit~~lIli Naum, yang mana, di da.latfl Kirab 'll'bab· diika.{ak;m me:m.pLlinyai 12 perkara (tall syar.:tL lui keraaa termasuk eiuman ,antarn dua kem Ii.g setelah Cltlllwn yang diL"!k,ukan pada kedtla te]j~;g~.cJan menh.lfl teHaga isteri,

11 .. 2 Pennata Yang HUang

Menurut KUah 'lfbatt, lag1,- bahawa J:stimta' ~ni adaJab sunnab Nab~., d.1Q dipesanka,~ dalam kil:.1b 1m bahflwa. "Semasa f:iuman i~1i!kJenakan dahl (S\!aID:i) detlgat! \1ab~ (is:te1:i), m ... lia ~~an mala, kentng samar. kelling, bidurrrg sama bidung, Dm]ut sama HliIJJUt, ttmgmJ .'lama 'laJ~g.!Ill,. dada sarna dada, pesat sam<l. P1!!Slt;. k~lki sama k.1ki. dan "yaw;! (na:fas:) .saJm'lnywwa. (lIlaf<f)s) maka samparilab ke d:t'llmn l.aut (ketiik_matm1)".

Apa yang d~peMliIllkan ule:l! A1~~adh]l AhInad ~in Sulnim.an K!JOlwBasba lW mempunyai peogel'tian yang me·l'ldalaiU ientWiS erti "bersetubl.lb" itu s~ndirl .. Ti~M1 lengkap bersetubuh il~ jikatldak dU~UkaIDl istim.t~I' Ito secara :bersa:tu tIlbuh. (m.euemlJbm lJ<1haglan-btihagian hlbl.l.h ruJtOCo'l .suam~ dan isreri),

Adak.l.H perlu d.ifiah(lm~ sekal i bali'!arwa Si!lITI!J:a langkah .btimta' ini C::JUah!iam keUka is-ten dud'i!JI: di irerusi al .. u bie,a] karil di pangkwm suam], .Dj dalam Klt~lb 'Ubab juga diikatHkafi If)ahp,wa :ad.:lIah Sl.Uml haw ~uami m(mCimn f."It.lj l,:s.reri (lempal yang tiada penulh dkirum olen ibu bapa_tty,a), C<U"1IIIya I:ala!!, dengan membuka aor{Jhlya dengan I·~mga~ klri, hlly menycnMI hu~,Ulng qaJlmn isteri ru:ngaH hhJiLltig !manii.

Ap~bna. 1Il.y~t1 iSleri r'OOba. :il11lUJ. redia d:ijima', maka~eta:ldam kep,'l~, isleri d~ I!IlII_s tmi!aU kanan suami, dan hisap 1idmmya.

Menurut KU:ab 'Uba11i lasil bahawa lstirota' ~ni adalab sunnah Nab~., d.1Q dipesanka,~ dalam kHab tm bahfIWa. "Semasa f:luinan i~1! kenairnn .:hlih~ (s\!ami) detlga:tl \1ab~· (is·te1:i), 1Ro:1Ila de,n~a:n mala, kenLng, sarna. keIljn~, bidllrng sama bidung, Dlu]ut sama HlUJUt, tangan sama 'laJ~g!ll}, dada sarna dada, pusat AAma .

. ~ ~,- 'II-~ - - -- ~_ 1_; ~ " _ ~,._~. I'.;;!L,r;,r[i'!'i.,,_,:\ .:1n~-:.mJ .:n .. :l'!':niro!il l't1iliJjfQ_~'\ 1!1I'1i~1-:J ";:;9'iftlf'\!!;'&ri - -' ,

~enna!a !iang Hilwtg ,1,13 Tertfb Memulakan Jima'

Dagi. m.0IDJUi$UkfIn b:"djnwH, ilsteri iheoodiu !lom]., memYlhkJm J![ma', .mats perbl diflllhlY1l1liDi~n,cemu GlIDimb :P&'!U )'tlDG dinyatakiI'Ul! di daJruinl buk!:! bu. J,b _ tart slIdah 8odia. maka rerlib yaD,(l, Se:l:efllI,Smly,a adaID~ Sl!:b~ bMkuE'. Ke1!CmWII r~_':ifl ioi bolch ,dinJju'k; di dalmn kil~ob "Ub.1b, . Jrulhru:n._D ~lDigenm,'-ly.f pMullis. dlapmi b<lsil~ be'tajar rnm 5eDrnIilg gUlU;

I.

D.mg.:1U ~nemhlllC1I! do'a di ~](;a:<>, jib d!itakdirkan dC-ligan jiima' lim PlewpaL nnak. m illrjd, 1<1,11 urn' ~m dti,-01I'1 illY dlhaJil1l Cnn:nda{l I a' it) ~yaitan sel~·la:nh"l[l a,

2. l{'!:l,mudiliiD carihll11 Mftkrun L;llJJI, aeL1l!llII mC1llD·flJwnl mengen j ~om 'Y"lIug Lim:\" bl ibet-rujuan membuka dfm lIIl,eID!.Ia.o;ibm, hj,~ssa ilJilzml ,lmul!I~pi my kc:lru'.n~1Jm :isrell, MCflunll IIJ-nllli BI1I)'D!~ Ahm .Nl!S3~, s!!!ami patlllJt memullllkn_ dCl~,lilan mm'Car1-cari PilJlUI LaulE (Mllkrun t;en,8oo1. djiikuti 'oJ-1lI1 AM 11m Kkii. KaIIiEl~1!, Baw~l!b G1anAlnru;. Carimabp:mlJJYftl1g mana hanillS dlimulll j, dCllgilu metlh:n lVak .~ ~ [cri.] ka dirl lefkej;llIl 'bl dihll!! Ice SllIiIoo, mIl! pil~~ilJ ltu, maka nlll~ak"l!!1lab dm. srm. Pc;rilll d:ii]'J,G~t bahawa MaL'IDl Y ng iliUI amu N~~f:,_l1I I) 'helm Iltll he:Jllbah kiilduiJu'karmya mi.l:l'Ig)11mt pru12:iJ Ir,on 1IIIiI,~i1, Mungtil:l rn:. r!lu b~elii tldnk ber~Jla d~ d£l1:w ~I SUIllW WULll, dmi ilu mala. hlkuk."UI apfl yang dig._"lriskaJil dE ,d:alam lImn lDSi!ID i itu 111lII,;QGltflW Ti,p luhyi; Nofsl:Ir melllet,[luiknn ~eIlimns cam, membcil'il P! 'mat pada i~erw IIII\clah.li .N,<!fsu Dal rn, 'IJLlOUF dil!ll! N,af! Il Badm:!. Ad.'lIallil ~!Ull hukumn,y,jl bJll1liuJ.i S'U<iIJlIlll mcmbCri ifWlll ke~ i5.ten tmel\3:luj, selin, M!llilaDI. Y IlIg, E~.m - ..

3,_ ~hilmll hukl.:uno),a !<llllami 'sLed rnclnlUJp' !i!CktlH 1'1 lubliitl hlWrn (d~ ~hun sci i 1lJIII1)' kaika memllll<lkau ,dar! [Qel,~,k~n j i rna',

4. Se~~laII dk'nrrii,in[u mD!IlI.1 ynng hWlliS dinml!akU!~. mntn, Imu1d'th mk. r tcrllS tt;! dam farnj mnpaL oomaYl!Iillg. KCllliudian JaklIkan apa !i3ilrU11l knmbiJ~u£i Ilrnu ,mll!tMflI II~i.I~I.c:_g~ IM'en -,lfUjI'.a~ bellilm SJiJill!IIIi uie~akl.!tan. ~t)ryngan.

:Ii: 1(, tib ~~Leri iU1nll. ,sil!!Jin[ sum'll meJDeIL!ltm.yil\, dan Ciu~" h dlUngnYlt. on badaanya lheIl"gClli1tk·gernk~ mep,8EeWClar IlJmb!!!liInya. ce;a,t nafa_"'~)'a d!iiID ~Jlm!nlknn stlflJoi bt,.I'RUtyung, mab himp lidal!nYlli. S'llnpru~ab malia unLilk: m lIemskW! :i1~1rul!.

J J 4 ,~enna:t,o Yang' HUang Tertib M eneruskan -Jtma'.

L A:pa i~:J, .'B:ri :11Ii.1.hU d,i,dliIyU'~. maka h'i _p1ahi ndlab • ted. ~ ... t~_ UI~_OO Imr~I,S i5H!!ii demgal'! nilfas 'uami sambi1, :l>UaJillli mClllhaca a)'at

b!u kill lIi~ dal am h~lt~ ~hJ.m~ :3, bn~ .

l," 4._11n 111; ~.,~

"Ya,A11lah, y .. mg Maha'~ lelildmr"

2. Kf!1'lI1UdiimlL'l/yuRglah dengan pcrUdnm. dan ~,tliHgg3i zablf ~i HliencC'cab daw raro.i Haw Mt!llyan . Pune:lk. bag[. ke:rdkma: alii pr;;'fiing,kM inUI~h dlP;:I~~'~SIII N ikmrllu'l 'Ijnd.

3. lJi ,~r.;lnjnll~ MHIHl~ lTIell,iimII' ''iIL!,fi. atJw,ah ~IU I hukuntoy bagl .. l!Imni mcnyUk:'W!nruuli i:~tcri'. ~'Qi krhJjmm mcmh:b,l'~11 Pimu Nikl'm:u Koolilru:mJ.

4, DisurlllHmn h3!g~ "mliini ,mcl~lIIk~m ~~'hnikatl, bcrlem.ab lemhut, orta IJI'CI'illwllWI, hC'l'ha'Li-Ili~lt~ dan 'lilnh.'ii.lgr.:L~'lI!. I! i i br.lffllj uan m.embullm ri!lUi.! Nikm t KClHljlJl],

5. Damngi JCI' llari (1tl.'o\~ oi mil a y.mg disl] nl. Mnkrnh m -nj~~,' " b.:1i dn]wn ke~ul;.;m 'hcnllLri diln l.!ari b~l. 'kfln~IIl,)'a. HaGnn m.cllIjim@'dubur w:stcd.

6. AIJ1wr:a b~ktnn 1~liIIl y.lll(; do' d1~i.,:tnh!Lli iaJah tll8k_nlboo,G,j sunml ml!>mhU;IIng kai I~ ~UmUl kelilD~ jinul'. Mal-I\! h jill g!ll jika !:oum 1'lH merundih i~lJ.l'ri dt.:'I'lg:U~ bfld lPnry h~I,lggn !l\U~1iIf t·II1l!lfB.~. Mnkl'ulll, m.enynkilk.nn iSiJ:1!'n kClilrn. jii~nH', M.lkn1b ,Inelihid I~rnj iSI>eri, ikelika .l,iHla' ker,1l1"! meuiInb 'I Jean n,\c!i:~ ma}u ke p;ub 'i~ltcri. htl! rl j l!1J.fl ~ IIl:.lknlb meUtuu 1,n1o:;31 surull~ eU ,kahll mi. hllgi me ~&h(mll'l'llj MHlmi. Ad~~ll)l ITI.iknll:i IUlHhJk is.[eri wddo:. (Ii, etas ,Illllmi Ill:lrn.da jimn. mbib 's'I.1n yang di~IUILu bc.rimrn baltawa illi bo]eb IU~ Ilt1t'lt.'lI~&~(U1ir fie Ilymkit j illln 'I~"'I d iSle]':;, m!l.q'k; i:c ]U'b3 ng zd:ru" SUMrll, -laknlll jugH bagi li'1!J!;lmtsckimhy.JI bet1c3kap btlb ji.lna,; kJe111Jfia illi .menggllllMIJ IUI'IlJ'lum klCllliikm:lElm,

7_ Sclck~l, sal Ill, rC1 "1'111 MnkalJl Vall.!!, JUnta, dlipa.t diflOOsk_ • I!IIlaka UJ~ :>I.ILlm'i W.la!hlll nnt b 'Bfuna menclilpill in7;['11 clenp isreri. Wn~auplHil iUl.am Y,lilJ~ig hendak db;nmllkan ihl hllkwlloo il.lzal peifilaftla bag~ ~srerl •. mzl1!t yang 'oor~~n!llinl !!(;'kirm~y3i l1is\,;mlllumllKan nkrul ITIl:'l1rbnbtJl 11 l!lMI sun,S lIarl lni ada lah p~l'l'H:'ak f:!;ILg~ ken]~1m <1,1<11'1 jim.1,·.

P:enna,t,u YOft,9' ,UI.I."9 I, ),,5 'Iertib KeUka, Keluar Maul dan Selepas Jima,·

oS ~ kimnyu jlll~n~!' dUill(ul(ruil di.:ngrull mm,gil!:liIt teNib YIU'II, d~e~. 1l'Iaib, w'~ngki ~ in7,.ll~u~l:i hc:rI~1Ji pali ngcep;;!t seWe~ 2, '!!lJ.ill!i~, ~;a)lmJ;g:. Ins;ya, AII:fiIIII.I~, b~my.:t ~lnbc!'laj;;u ~~bih ~M1bln dflri ~I~M.~ y.g dlic8.l:3l:Jn 4i nam~, di nUI!il~ dil Otlt,iU, '75% lelnld ~flfl tel~1.lU .Ilvuinyn ~nIDm, nm._'OIl 2 minI I: jlmzi,'.

AU~Ma [emlhs.(lmru;1!. ~I! lU1a:l'II,yul J]:tlwi SUOOlIt subagaIDmm:m, yan,g d~gru'i.skfm d! u.tl,am r",l:l!I1'l. nda]a_h scbag:aimmm heri_koc

~ . S l:SIII ngSLllh ~1Jyn, rna.~.n m1.nli llll:m r.[mhUa ~liJm ~U1~ ~'W[elah mendlaki punt'U: j i rna', 't idiai: da:pal:Wa.gi,nc.!\lgo:lW3~kegcliM dM ngih.i ra~gsrulgM j ima,'. '~Il1~ ,adru~l easa tJ~lli kmaW'! yan!! a!Jmm.g ~pi ia ~b.1 dUambalLitool 1PIme.S ~ruflilir:'i,inyn olell ooleh di~llI~k~n ~~I1UIHl [~Iflki keOOla: s~~epa:!i :iWlm~t l!a..nya, ~et&i.klILkcmun£ki:manza"aJi OO.leln. .m.efl~liI!Iisk.rnl lOisuRan.da,yungd, :5iematsa hlill"Al Whnh .:!i!tl:I1lli al!t;iJlU bcnlM semellw, ~.ral pe;msarul 'imnB ~~R mWllil d~~!;rOl~ml.. lt11it se ~drJ.h il:U :i!ak[!]' abm .mU11!!.im.enge~dur.. Mpgtil~ jLlga b~J"tku 'Iw.nia.'tll tH lfl<ilW! i Ill,ru. kL~i ix."flo;ku d1J~f!un!! Uga QIIi :5i(;lOCll.]m ifUly3 IUI;f1gcn(luf, lCWri flCl1lulm in~ jnmng befl'ill'lku.

1. S·J.:wIJ:1UlJ 'IC!I1!lfU icrm:i yn 1'l1r ,m~lni ~U:lln~. lIiIJilklJi 8UM~ UI'IllikSIU1Ml fl'lcmbac! dOl!! bell'ikm tU d~:DI! !Irati;

"" ./ '"" ," .... ~. .......J"" .... /.;J!~.,../ ifJ ...-::~, t ....

0' .q ~"7--L.. '~l ~ .. ~~~ .~ ~ ;~UI

~ / "/' _:__ • I

" Y tL AUnh. jadikan mani kr~n:d ~[d~ch!~~ Y!;IJlg bt.!ik"

3, Eiaklkallli fJ;lJri m~ngadap ~liri ke :~h k ibku )tel ika s:uami j w memancutkan m:lfi~.

4.. ml-U.!I1;-rnbll, Mgi ~~mlfii ~ru:t is.U:f,j lr!lWl1yfijllll .~ b3k:i .fiI:'i:arrl.pad~.znill::ru' dJan. far,3Jj dcngnR ~mil~ b.: r.oHl, y:nJl~ IltC~:'l!h di!\CtJjiilk;~m,. 1'.;11 i 1iI:g ChIle jiii.il~ru!'! Uu ad~h!.h heras~ng.]lIII1.

5. S UDm l'clgi SllfH]]Ii ~rll::n;iaJIl!thi~ air drui (b:IHm hCj:'llilll, yml S tl:[rlh dlsedia.t:;!u .sema.%1J se.Oc111!1nn jim;f dan ,!IlenyaJlI1k.':1li1nY<lJ .pa~. ml,alQ dankedlJa itang;;m is-len. agar din '1'!C(ulcil ~csc~nm~l.

6, S1tl;n;'~1 huk~mny.;~ ba;!li $~I3I1'1'i mcngmill\b~~ :iliiT Iud-all I?a~ l:!ili:!!gU~lrangi~ tiil~l1 U(J ion d i:-ltll1!lJkHn ~ ~jJj ~jJkU!.r sebelurn slJ!nffii ha."'OllW d'e:nlpn ak bcjau:iI IQ';';.Clm I-.

"I. S ~nm rog ~ siulm, JnCJInn.t~ i &emol1l.pn:biIliH ~f.lmhi~. ooreumb!i.lIDl dn h(;~uk.iW>l~H de'l~f:F~h is.len.

8, Syn<l[ hl!k1Jlmt~Y.l bagi, m;1!lTI~ m~mil;ms.lIIil. :t;;~taf d~!i!l mf.m;gam:bU wyduk seh!~UU1. n1I.:ln.t1 i jUfiiJIb .. S Illt:lt ha$l S1I!1Hmi dan lsterl :i!t1l m.emlyapu air: sedlkJi t. dcm~ ~dik:i~ 'f1[!a~ek:cli allli rmgg:O:~1!i r.eooh~m m:rmdLjuniHh. SUIl:l!t h[lkillm:nya j l ka Ulil~~~i jlunub ,t~ If'~1 ~l i:b.1kl;lkan ~CL"Cijl;liL YMg !em!ungiG:i 0. bc~1Jl~~~s.I~.

J 1: 6 Perm,afo, ¥ClR-9' m;I,CUVI

Ilmu Nisa'

limn sa' ;utaIab lfenteWl kacWhb,--iItaOOab l\i mcnmgsliill,g ma&u bW'ab~ t~ILl!ri ,ap maoiis-teii dapa,r u:rpanca:r deqga;n pgnlas sew II] j.HIai' dan deog.an im, .', mwnbcritruJ k~lliillmi!;~m )'oors ieb1fl, liqgg:i kepada, buoo !OeC3_lai ~;ebuif, liJI Umu me.ngcnru peremp-' - ,d.'l.1li ,c:uIa metIlIiI • !lil 'khan-1m __ • n YUH IiIiIU(lab bernhi iii 'wt.mho,y.a set~ islim13~ dan seOOlum jimai• hi. ilapalHlfmol(mg ~lJamrjj agar lidak m.!:I&II'i,liiecillil~8 daLam jjm:..1,1. Am, kr.b.agai b,ayan y.mg dil;am't. pUili "31\11 u:nmk '~i lpe:rklkwm)tbnlli'_ ftut iMlgkah de:mi II.! , ~ka)l,.

a; Bi'larn.en~II:1 urni.slefi, ml11a-mula cium ~ediill)JJ I,dUngfl j.sleJ'i beliNruH urY~

selroll a ], bIIi.

'b, Rabfl ~tk"P~)'f:I.

C. Kahil .bulb dadimY' -

d. Rab..'}. Jbelakmgllrya dcn,!lJIifl ,dwt mngaH bern:Hl!ta d.:"I1i temlg;1ro!k fIDtCfQ.baw,a ke

tl1hil1!)I'II! 3 ka1 i IlicnUmH1iLffit.

lbba '(lUDg ~m.IID)!Qd.en,ganl 'IJC'riI'\I~1aIwl.

Litk.!!!bP, (hlpll , mnpurml :k.~ mi, ~~ra telLW' HWpjllliya !laIl di:rl akrui' 'blWnleh [i~lmuu.

;;JJ. neknU ' 'Wri,I,at! . osunya hif!lga dlia khaymL

b. Pe.;gaHg ItIDganuJ3i w''m tam.a~ tem'bm ,a_kan tlOg:mn}'!Ii, bililgga tangwmya m.eJllel!lOO _ ums~" 'lJllm~.

Jikp! d'UaJirubm de:ml!groJ, SC!m:p:lirwt,. .!n3Q ab:o beJge~Il]~,th aIlIggo1m_~Yili dan II~mah

seg wlaugoyn, dan IlLu"nyill *ml ~eh!~If.

a. DullukJrnm, hued di mn!'i :k:em..'d nmu U~lPIii'U NCljlCfiIOya..

b. (~~lUm hid~gl:lY bb.flga ,[Ilia .Uili.y~1IJi.

c. ChUB dadanyll. renl.!!!'1!.n-t.!!!'IlI; '~~II~IDl 3 bU.

d. :Pc "lng, .k.lltilllfi. hoju_e,g pLlliD8~)ia.

e. lULU. Diu, ,baliny.t" lalrukan ~gfl!l . ~.~tl3rikoya.

f. Gerolli,-g,~ zakar d~I!b,n-h![l~ Laut ,(t~[l:i l.uba:ng t~~, d~ !).;1IIl'El ~dla a~

yang wm 'ggi1 AU"u 1:.n:t

g.. ~~JilUllmn ~ardCngtm ke'-nLiIU)'rl.

h. Fegan,g: dan ~il:ml W.l:'!;rnJ,kIlruLlc1clll1imnya cl:en~ :kedoo t.'Ul&:ilI.l.

1. Rai[IUIS kcLllm pUlin-I' S!lJSUHy:t.

Wali is!1~d btmIu!<1I: &m 'PiIlU.I laUI[ (Pi:nhJ Tl::Dg~). keinlildtian Alam SaJ~Imab (I?in~u Kirl), dan AlliIn M:aiflllrJIDbi {Pitlh! 'Dawall) de!.1gm! tw!~UI:l!lgub~slmg!:ll~l'b dM baik, mato iN'lcri il1cm, mm]1iIk nal,:!'llliIllya di'1.fl, atnn Jri,~h!'ir' m~lniml ),,1:1.

a. S Iil,amr dan iii !Jeri. :memulai dengllD. O!.Gmbaca DIlaJ ~, Sy~h.

b. Cium hli:dWlg ~Icri.

c. R'Im. ' l1i!niugQ

d. Pertenu.i!ta.nl _ru d:ent:;alill 1!e1enLil:. jWlJ~ ,- ~ _:_ Zfikm' himUlllh ~C11blllJm P,iIllwKedel.ap;rn dM _iii .1 tai.

, '. l'lillfl' hCltdnt ,- m.i. :i, I~n. dlldutkan dia ~JII.a1Jll III gbn II1j dba.

b. Cililm iSlml dcll~ Otlll'ililll WimUl:' Jifall1lli ),I'atml. Md:2dui. IciJlilmllm Wi • .akrol l:emuka sa]upersatu n:aisunya.

c. .Dudy]!,:k,an is!etIli Oli, a,W>keruSii. .pe,gang bujL1l1g;P1J!tingnya IdaD. m.ai:n-m~ hUjlllllS rU.ltW,g tiro.

d. Bn,wnkalll ,Jeri dml b..'1/rill,Sbm diD dl. tmlJlnt Yin~1.1tmbul.

c. ,n Uri lnmd I J ima', t!ileri Itend! . bill bmimg I~d oemg, dlgatangk W

di baw"nll pinfmans; bUe.l'l. s.ekl* empal Jm1 tiJ1tSGin)'D.

r. 'Ill ukalahJ taocing ooj 1l!J,ya deognn ~ahfm. g..Bacalilh du~. memghalnnii1 sy.liitm.

It. Masukhn 7~ sehillgga remggel\m basyafSb Chlhnllil, mab pemli3IDbJI, $ckmhtr iru dDbllll!l !bkl:ggl1ltcL _ air nm:I.i yimBi "J g lbanYRj ,chln mllmgkm jo.ga Wl'l b:EulIl ~p.a )f.!lllg dip;_ \~Udl Ni&a'il lNi!b"iu Rooli.m. '_, nY,B

eJlt,:fli fli!l.lh ~lllr aYJellu" n.illll al -)"a b~lr t~ b.~ • IliJali il!l rnruu, I .•

1b.1,Q] ,k:e-~iiMmi'i1) . ·1lI11'i.

L Ma.stlkkim z.aW le~ilJl, }a~g3!J]I bemayng p3:~ mDbmya.sooiQga'Iah bWi

bi?: .. '!1 'bwlt ·kallipelitt'lRla.

j. ~ lll!klah l~'\.

k. 'Cium li:duD III .

I, .1 ika tt:,I.'Ih B)' .La, ,!(ll:l,ll!!It bnllji ,eli Ifli,;i.l1U d,ljl:Un' _lCIU iYll; m . .Jf·1 mwdJ:qJ~ bltl~i d'eDg _ m'llhJU;IJmm.

m, .SeduL tm.f. .i~ de1lg.,iili :PC!il~lahlID.

n, Bernay ~ogklhJoo@illn berdlnyung dengan h1j 11,. ml3pii rmnkbll dal:am-ddam ~eml!ldiilll, W'Ik bil~gg3, hilllllpr.!baDl,if kepaJa lab ~~uar,.

Ml:n~uut 1IIM11~·. illil:.I ·lnI d I 81a: d."liIi J. lCnlb jim ," )IiIH- Itl J ~ d lliikut:liQ oteb Nn'billMlihmnffifid SJIJ..'W. !.luBuk [lnmJImlil tUn is'Cmull. Hmu i&l'.~ _N jlka diklki_dii'!Dgan g~m;PUlm_fi m.eog:ik!.!l, Inllgkah ylJllL~ dk.alal!kml!, ab.n dapm, membcn ni.kiln<ll yafl~ 'lika:r digrunb~'\D d'eugan btlaJmm_ H:al~Y,~ meLalI.d Hleni'lpr.uaiklml:llllJyaJ s.·l.bi:~a hllhaJ"!!l1$ pembaca meugeil3b.ui, kelebmanli1Ya. Bay®in.ih.ayml.~~ha;pilnflfm 'ui id~1S amat bCr"~a:n. W!!. mem'bU:ka pi'lililu·pim~ ·afBl!l

hiil~lflYa! ub!' uflll\llc Ilibtilb ,oIJC:I~ sl . U 1. Scmoga JiMml _J

m~lbikn.rUI'¥DI.

J 1,8 Pennat,« 1'0".9 BilaJlg

Rah'sia Dan Praktik Ilmu Insan,

:Ilmu ima. adalah pengel3tJII.lafimelJJgemD~aDnaDa mencari ilem:p:ll ni.kmat altlll:!, tempat naf::;u berotIi h~eri pad3- m l'3Jl,g 'li!el'kaflan, deug.an ~pe:r]ak'na:IiI jrfma' 'Uu. Naf:su ghll.ttah jSl~ Iierob.d1k,edud:utbn ,Ori masa ,ke; semasa. P'eng~l!a!!!,tGD, tfmtmg 'ilJlli dlajID'W juga, ,01ch Olia1!JG; .Mellayg, @n da.pal dlI _ ooi bahaJwa ia bmnub 10arl ~j,ru'OO, AJ-f d'hll Ahmad bin Sul:)'Jma.JlI K;maJ, Duha'i, <Wi KiLilb Am~Ubab. din. la~nb diltcrjelrullflkan 'kc dabn bah!W1 Mdar,YU 'IB, dalam iii Uu'kum, JkllrtJ• Urn 111, lnsan ~rkiSiIf 'f,illda m.embiCatmtan tiga babagiall. nikmru., padQ isleri iai til Ni.k:mal Dat_w, Nikmat Luac d,all! Nilmull D:attur

'I. 1ika maim mun~n NikIruit Da1aJ~ 1(~1run lU~.!iIgraGIj) maka Ulsuk zakM :hiI~B u beUtM'lmJI ke bujung liatljufI,g, 13~ (B:am Mui.j!tln 'tau DlliSot 'R.Il.Wm mCllli.l.il!'l Cli!ill'!g MdD),u dan C'f\'U II '\VOlPI!> Mi:ulb mUlilurul isUlub JoggeRS)" Bcrhtm.tIDiib di Mtll (Jan J~,·mmn dcmgan IDU~Tin!Jlin~,-mu!iing zakar p;idaJ 'liap.1.ia!J ,biUk III llujuDg T-.mj,IJlllg illU. Hatl·hali!aIiJ, '~;)1 joogrn:t sa.fDllpaibeiJidaj(!.mg pula Likallah reaksj, ,Uireri

pabiLiIi me~aku1mn rer,kflrR mi. jib liiacm be{~d mm h1.'uruik:anlah zab:r. ~al."l.:!kD:np!!!!DI pmitn:: di n:a~'ll.ilr ~1Ii

2. OiSalk11ll li:e!~niIU. !!ngali: l1leJ[labrut~lail:mn mc.nggo 'fJIlJUflg KOOtm (H1l11l!1g. Zakitrl :mDa. Di sitlillabiOOmdanyn Nilm:P.Ltmr. NikmatLWlT iIn bemda di alaS dagi'ag yang blmIpa. sepem 'B,ijlil. KeladiJ (sebefnb illtlS l;,d~'i.li I)., dj mana Iwrdapa:t ~t~ mal di SIIU sepemjamm dipan,g.glJi. Um

JJW"t1m. roo keM:kan1fih 'RujW1g 'Kablm padiJi L_ ill.l. KOO!l<'U1Y~ .. ~

pada ul"lgJng g herupt! Biji KeJndi iln !1ielldirl ~ 'nti': kid dan bnan aMm LriIblul Mim:n::a). Milkl'l I( ,gklw,g'kllll dellB~ WI,lilD da!! glsa'lm ~lahan·lnh· , 'heltd semasa m.::mpwtcmu'kau U.mI J:amm ltll dmgan Ut1jullg K[lIllJD. l",empal p,ertuna n.di di'lJcfr~ deo:g~u m.enggllloabn ,1iujun:g KfI'a~iI semenwa ~nliP'lI !redua mengggmlik:anjad·jarl,lIkBgmt hal yang dcmikhm rnaka akan ,geIOOHbU'1ah ,!,lfI11SO'Iai i$l~. Vi J[empm: ibJl3b tenJnpaullya 'Lempa1.kellmr fnant ,rMg dip:mgGj], Niso~ Alwh, Seki~YB!

I :11m truiilpat bcrnki !'Ilak~l ~n!IlJikIID 'J,nda pcrlmn'l, 61 fib lui,

3_ P,erg~ plilla kc Nibnat Badlm deog,<m ,Inenggenlel DUd Dada isteri. dan k'mtEI~n-mrul1, .pmila 'wbtllmrya CreOle') d:engan betml!. gmlelan il!u bamslab d~n'D,J}lIn iliIl'IIM Ie.m.tmt 8'ckal,l ~-a..bn mUma ·kcDa deQgfintfdak. jita ~itL';(k(JnakgkM. ungan hlilU.!11 mUl1gkhl, SUkjll' baginyt\: me'le~1 iDl,ru. 's,ete.lab flU __ ruvlah JlurUl'.

Semu~ r!ft'J.l:iU"'d di las di]nJmk::i,'il1 eniD, Jiol.lami tidbk pw;Li 8.all100a di m J~~bllt nikmDt ~ dr dnlam. d'illua:r atl'Ul di t)a.t1.'mI istcri; dan jika ia 00IJada di da'b.:m IPl.lIo. tidall: dapal dipHsllkoo ~ di .mfikam, tiri.tanan, :ams. bawah JRJIaIi tengah, Kmmc ill.!~atl H~!.np:l1.n:iblilal die,ad. Atnbila tella ~di!i tempal ulkm;n. mro.::11 ltdmh ' tl!fi rucru:l ,gamoo ru'. d~ldfl t&1Witm dia merdS:U UDi! _A .Iu,dfill deugHn b.iu .Allah. drn lidlak '~'U1, hal k~ dlrlnyft, SU'liPtlllwu ~nbar delilJ melilun&fu ist'e.riin:!a1, dilllemp3~ nikiflstl 'brdmmlab be(da)'u.Dg.

120

Pe'-J'ilata Yany HUang

Membangkitkan Syahwat Suamt,

,B{lgi 5uami yang dtBg~il ~yahwat1'lya al'<m lemsh syahwat, .isteri, ooleb Ule-oaltm:g uowle. meml:mngldtk:.an kegnairMaI! suam.i agar dia, berqpaya >lil;'!clU;ukan jlm.a'. Nmflllll begh a, sekimnya suami da!mn k~mm yang n(lmii~t eara-cara ~ni udall;: perln d iLak'1lkan,

) . Sentub deng<lulelllibM l Se]URlh badan suanti ,tanpaJdisenwbzakm"uya. Sapa dl1da]lya, .seuwh pining tetek (J,engan huju[lg jan, bawa j<lri. .ito wlle:myap ke bawah l'linggalWl bcrmaill dl lcma1nrum.ya. SenLlih peha dcngan}qoonya, senlllh ballagi<ll.l tJaJmn p~h'Ulya 8engaJl ~etnhu~hingga babagiatJ kemru.Ul1Tmya. Jlka zak.l.I1IY<1IJelum cuk'u,pmenegang, cuba 1an,g};:ah kedua"

2 Uhnb ~.bel'!l kem.a1.ual'iUya dan bt~ah zakamya, lalu bemtaiu di situ

dengan lmfll\_ .

1. SemU:hperla}i:::m~lahan. ,c~fping, wUnglUlya bel'kfdi~ka!i, TeHngaaml1l:. soosjtif pada senl~lhafi bagi :seteng,ah lel<1ki 1rernna samfnJ'a bert1u.bung terns dengan kemalnan,

4. Boat sepe-rti.Duhltan d~ b,lhagifu'i :k,etiilk, gunaku:u hujung j'lri,. k~iUtan buialtnfl :liingga menjadi gariSan hita mendekati ba:wab ke=tlat.kemudian bnHk semula kc plllling tl.lre-tnYf!.

S. Senlnh fludl)_g telek O:Cug'llI 11lJthtng Jai'i, geldel dengan menggunakan l.mjullg .1 1lfi dm~ jM; IcngaJt

6. S,e~nuh bahJlgian perlll dengan (lcrlal;ti'li'l~lahan_ Gos.ok penn 8.uam.i (lengan ifrIenggtinak~nwp,:Jik tangsn,

1. Tenlskml senWlianke banagirul kClllah.-annya. Kemudial1 uli den;srm l'led;)!1aJl-,lahan.

8. SelltutJ bmmgi"m dala!n pella suami ()etlg,an hlljlillg jan. G~lri~gariskm:l deil.gan hujimgklJ.kl!.

9. Pegan£ buah zakar, Ramal; p¢rbili:lli.I.lIihall dan deQg.1u cera y.1ttg lembut agar jang.ul s.:'lHipai menyakitL

10. Sentuh kepnla kepfll,a. zakar {Jeng.ill. hujung jan. Pl:ismg-pusrn,glmn li'el'"geGlk~n j.flfi dmi kepata .z.akat" hlngga ke batan,g, ili!n '1:IDlik: semu~ake kepala zal::af.

11" GoSOk hflwab: kep:ala zalair dcng~n perltd.llUl4rd1aR n'lenggo~lakan lmjung jrui.

] 2. Genggml'itmtall g zl:Lrk~ deng.m.l langall~ ]osok ke atas dan ke bav.~.ili denga_n l,emlllJl~ d flnperbtlh11l,

~

13. Aj,ak :!;urup~ unl.uk bers.ellggama, d;engallpujuk raYIl R'i""qggumoom susra )"at'lg lemblH rsenawan, SlI,arn lcmhut dapat mcaohmg roemb.mgkltkru:! SYMW,<)t sunmi,

Pe:nRala. Yoq lIilang .121 Petua Cma KUDD Me1ambatkan llaDlcU'tan. Mant.

ai, K;~i~~ttWll fi~k!d IlIIilmil.

bl. Suhtl u.Ji.'11a sekeJW:llg' ~ jima' oorllmsstm:g.

e, De." fumnJ!llInt miIi!U!lJilIwi.lljwla' thlii dUll d.allulu,

(ll.U!m;!l. ~~ yan\!;, ~bjl~gj,mdm.kim i.~tl'.

C<. PloS~.ji~l'.

f. Kcl~!um fllAU Ilem[lO~ dim. eara d'aJIDIIsan.

g., Kosili!.,'II:tIIII. [lsiitol~gi ~!lli.W.i,

h. lel]ls. m~iW, :m.1fiIUIilltrui'1darl ,~ ~as ..

MaIliY',1"alill. CiIm dmhu1uk3!(ia~e;la1l me:lIemJU'lan ·crum Jan~;baik.billli :tllCn~ mmni ~~ ~~'II!!cliuliLl~;!!l!J1 ~w9i!l_ McrekamClld8pali IbWw3J.pe;r-ma~pet~ 1.111 S dli~~!a'l ~mdi me'nd3ilIm,,;bf! Iki~m tJ;tbm.Jn_p, bga'!1 r.rumr. .Mab mCblli:mm y~g 'mCl1jmJ:i Jilh8!J.'l! oopat ,amu lambat~ya J;tilifJlCl!!,W!. Piwdbe~ di SiN, iil1i'tu dte;!~g:m mernlbebli W m,e;meg:IlIlgiIilY::I. 'EI t!ri~I:U _JlaJ!dI ~ao~kaIJ,..I!mg!kab.fl.yal:

a. M uJ.ak_mili J.l[~se.~inihi1a ~llar sm.'iMikdi~mn I!CJlIng dengan permlon,gID'l i~l~iI'l U5.~ ,tlUaIw'lnm i:s.Mmla' ~¢rl3lubOO, i~lil! a:kan menjaillta Sl1am·j u~lllllilil. g;brumb,

lfI" Isterl ml;t1gge~gga!'f1 tu;mb ~. :lIU~ Idemi&'lD lem.b!Jlt dmktbati-OOli. lI~L!JJg."U] ,di:§emg~ffiIlI!I. :tet~ail1l1mill.lruIIDl'li ~ mlmyakitkMl.

c. Jtrngrul iCklln,,'lH(I~i~ll;rii mem~gm'lg tmmng Wat iSUlmill dlj foGp.3(IjEllllg jilmim.' :tilt ..

!.II. Dengan ~rmah~~t:-:Lrd:lrul •. i~li.!n memfiiSl!lru.ti Dtru-Sl'1am:; ke 11ikI.bm ramjnya. tile [lgnn mengmlMm'! bud, ~.ulmr· s~i SCbolg8i [ie:megrulloya..

e. Mublkr~1l daJLI~~Pi d~Jl!gannu~~l'!sut peilah. d<m DiIIenaTIt 'U~!Dgan 00];l0l .

I:". l J!;~ il~gbaiknlya biwab 'L"'J!Imr s'mOOi b(.l(Il:OO~D oobl~ di,fH!iIDg O:~b h ten ~ ~,~e.pan "ang masa dlli,'fUU!lIIlH.

g. ApaMl;~ 3ilaMl hZliaSalCU aJ!:aon:gil'u .~. ~u i!lz~ wahl disunlJb is.m-ri. mellJ~l~n ~'U. defrllgan lIilile;m,eg~ bmlh. .li!br ~bn mcurik .~(!llll~kU bunh ~mW~[U k:e hDl'M. l.aS:ruIkD dmlga:n ili'- .,erlalml ,tlan h~lllbut.

h. S u~nmi. mewRlk. ruIt-ili'l. rrnJ!jruwg OOlm,e~ll!lUtl bL!lllgapem.~ .bmm!JJ tl.'ll1.'IDg,

il. A p'llobi1fij S~~ kemhail:i te,1!I:lUlIg. m<llb is.tuli m~lJU:ru!!j f&!Duia ~. iW ke tiia.lD frur.ljnya .8eh:l;g.iliu;aI13 ream dia;~.

j. Afl.~hUn in~a!I jnla)~1l dicrJl,ru. SGI~!i!wk. de!'!8l.m i tefll, maka ~.yumg.'lnl i~u dilems~ spaja.

jikn C:flnI 01.1. d!iL~U:k.m'l dlllDgrurul'ietul. mar., ~mlld dan u.pat rrnmru'ID moil iii iI~l!:gfi 30 minilt ~aJiIlIian)Th\, lDh[nlabmcKap;d iJ'lzai, Pelua in~ balk di!!lna1m !ii!lclruy3i sl1:rum~ .I~mlJ1oU!)),:U nrm. .. ~ ~eHilldilimj' lemmIfi'l.Mya b.agi .fl~anpn yru:~g ku:~ In~liI.diiri'bn '1JiI!I1II_a1umgaterlU!!akqbaimnanMmt til1lgg~ iIiIib~1li lIltl, Sekl.!:n~[ Jmt:JnoulNl.

J ,22 ,Penn"ata )':'on,g Hi:la'~g

Senggama Petua Guru,

De~ut ataLab perlakll3li ser!g,&;mt~ y!!Wg kba:s ~tU31 Idru] ~g ,gl!m Hmo 5'engg.'Uma Mella.yu baJi mcmbaogldllkru1l G1S1J1 nLkm-t y g lmggui tel atas ,bE ". -,c,le'lah i . Ii meI'JUIIlJukJ::a1ll1 1I.._"1n1ia,-t dill login dijlimll'. flaklilkrull perbra-ped,c;~ beriJml;

-_',-eD -- rn ~ U Rw ,uk.

Seb~.um is'tlmm/ umklli ~ i.!Oleri dcug9!O tUCD,emnk1ml rllsW!:, ILI:ri S~1'i~ dengan :fUSU ya.' ambil Dl~narik oar, d n,gM 'ccp.; t, ~l'IimIdam baIiJ - 'WiI! _ o:lall-ol:3h sl.uwi menruik tepi ruLuk tan_MI :i&teril dcngal! mngim gpan dEIIDam keadoon ~ OO;]I:!IhaL !f(emu8bm 'baWil IMgU sumn. iW, 1m fWlllk tJ.Jiinya $lI.Iul;iru

- -

meHyLtppy~ e fu.:.uk kl ua.mi. 'Dwruo, b lmIDy J' '11,1: .. /Ltu Admin. ell,glmp

H~WiI, !!!ku iw.lll'dnkJrnk unbIDl k'" .

T~$Uk ~ ka]i IDe hib:i r baha;g-hUlI hl~ faraj b.'IIlIiigia!li tilri sambH memiilr.ea ziikwr "Y,1It Rahiim'" 3 tllli. kCJnlllldillfi til ia!f1gi pula denMIl bibit limr &ebellilh ,JmnM 2katt dellgan atir 1'm,g: ~fUp8. dihacn:2 k ll,

t:ekan k~,al3i zakar ~!WfI,i, te Bijii K'c]cn~i~ i. s teri.Biji zmlli bemoo LIlil~lIjw,g

- ,

!terata zatar. bc~]jjIE-belld di atas hlool~g elli"ing.

Bru:a o,wn il lltlU. dall d'i ikon den,giml do' lJIIengnm,aUon !Ceramli jima" ., an dimJutik.n.

.

Kae&ih mcnC'at~ MakamL11'..aI i.a]{Ib sepel1iPil~ dicatl.U oollam tljuk MalGm!

fangUma.

Sel nl3Jh huI.em Ui 'Mltkmn U :fill. 'l1J uk lmJ 1.1'lkl'liJi 'kc l,u~.g [m:aj s.ebjngg.alal~ en g 'Imn ~u~ bruilll; z.1k<lf. ziklimya. 1i'flEbW!lIHllIIn'"

124

P,ennata Yang Hil.any

TeknlkMemasukkan Zakar Dan Berdayung,.

Selel:Oh s,uruni melakukan istJmta' deIl£;aJ1 s.empmna,. iai1:U .apablla baed. telah nl·em,mj~nan iJ:jflaa maim dijiIIW', samada natasnya kencang, <Ifill! badannya alalli [a!':D,j,llya Ile:rgeffik-ge1'~ak, arm.! mat,mY.-1 le1ib,dik, maka taktlkm:ilah perkara-perkara Derik.ut:

L I\i.ellge!uk Phrtu,

Cutuk!iga kali. di. biNi faraj arau IJiihia ]flaj01r;[ whc~ah kin tara] is.tcn dan baca "Ya Rahi~ln" sell'lmlyak tiga leah. Ulang deogan &chelah kanan I~ula li!J13 kali (lengall bacaan yang sama. (Pct~la)

2. Melilgnkall BijiZakar:

T ekan bij i zaknr anda Sl!~ya kena rm_l~, m,U KeJemii. ulangi hga. k.:1iH (lletu:l.).k.emmHt.m sampaHab masallyIll anda membaca (hJ'a untuk bcijim<li'.

Ada lima makam kesernuanya yang telah and .. k:eWllU]. C acuk zaknr auda .ke s.t]ah snm pintu im, 1i.l'lm reaksi iSleri. jikn dHiha( alan tliI',(sa bahawa i si.~d . te,kej ul dengan tusukan itu, m.~!ka [lm a' menerusi mak~!!i~l 1111 hin ~ga '~Ua lnzal. Kemudiau amla cari pula pinllllaill. hingga SC·J:UU<l pillt'l! di[lliasi. (Ad~ dic:atat di. dalam Ki'tab)

4. Zikir Kemasukan.

Bib be.rjlnIlp~:1 rnakam hum bum kall pc:: Ft<l:DII<i itn ,Im1:$ ukkan z~km' aru:la hi~lgg;;1 .hahis. !\nm~il berzikir "Ya RaI'll'mk1U". (Pr.::lllrI),

Umuk melambatkan kelu, r m-aL1i W'11l melazadmll lsteri, maku anda tekrmkm1 t11.\'Iuanglakru muL;1 lee B.ijt Ke len ~h i ~ teri apllbi.ta anna bCl'daYlllng. Sila loslllk. zakar dengan perhilan tapi sib tariel( dengan eepar, In1 menolong mempercepatkan lstesi lnzal dan melam'bmhn anda dan in1.1:1[, Cant ini k,tld::tllgkaJH (]inmnakan Hayuu P~tai. Lakukanlan dengan sebnik-bnlknya, ia hanyak memhen taedah kepada nnda. (Pel ua)

184 PermataYan,gHtlGR9'

Postst Sen,gg,ama Kamasutra

D,l!I'ikut adabh be'berapa jf'IOSJ - pUi!hnn KwnRSUtniI, iaim. 'ebu_ab OOku, _i_my seng£flJ!l1alpdia Runa )'<l'AG W~f.lal di~ta rdlnlli)a..

CBrn DiI~I<l!tnkaill! sengcmna ill i. ill! b 'WlITIJI\ilc!unjIJOOm • i lkiriny dan. melii[J<ltkan 1m- .. i

biHanO)'l1i ~milhg b~Biirlll. Deng.'U1l be.is ImnMlIl)r SO' . I'd PIIcDgqtU ~Da i s'I.eri; ywrtg sedang

dUuIi!Iumm. [ t~ri m _ .

is~ri. }o',en!!: sedapg ," I,li

bledmtngepil, pc!h.'l tiri lS-mw'iJ d I'IS n ooli.s knnllimy •

V>!ltiru i bemnri os j ~IGP' OOleh

dilmWkan dlru1 c~ya serufl- dengM kOOd.1h lCil1kabei:~iJi Jilm dilalrnta_n OOCIlfl! berdi:ri. maka ,selJaiknya, iteri hamr,b" sal:ruIJ linggi d~,gaol slJami.

Mt pola ~alab tRedlab sengg::un;ll d'i mma ·s iHiml me:ruIl1ltl:mgi 'fS!£ri dati, eelaJlll pci1a_, Is~eri krm m ngepi[ (l~lIItgg.m,g ~tl_flmi -dengan dualiTlkill'i!f:a se'Olah-rulah 00r.db:!",

ben nya d, ,b0WIdam,g

• , . suami.

" D dayompn 1alah

t1Cm:.QmI, mngglilmtan

SwallllgLebah oou reba danbelis pula.

Po_ isi IliJIi, heba't bmDiIi iMer'i ,~l; berger:ak sarna meogi}rut, - ~mk. badan s.umnl dan ~,)'UD,g,

Kead."ID'IlI istui mengep~t

piogt:iBI', mami ilu

HlLU'Ig)dn, run

MeID1Yl'lkmkruJll ~~:miilln

'IIllil!llk budayung k -ml13J lemSiIi sesuato y.IfI~, be-:r.u. pa,t1a P~!lgg.angn~~. .~, ,.' ill". ,k:nki .i 'mri ndJ;'I_k hams ilI'.eng~p~t ',loggllng im, deppn kuat. lunfip' banya

sclcadru- ]eMd.,-"ko'l~I.diali'll

ke,a<L'lfICl kaki Hili ma.iih 1:X:;1::1:1& diget<lk~ gerakkilll. Jui I.ehih metlYeII:<I!ngk'lll dayung.m di]ak~kafl.

b~e:rlmenelangkJpp dl ~If!S kati~ . salnbil

k:OOl:li<i kakil1ya

(tiju~ ~aitan ke' leri katil, SI:!I.JIRi melidlll1:angi is·~eTi dati aJ<1n. re~,Uk~1!, ii'>tef~ dan m_elljlima' ke farn,; dar:! ~r<111 y,il:tlg tei:s.e:buL In i ~clI:11,~n~l carn seflggam.~~ dim,m'l zaknr d.,p~t ditnasukk;1;~ I,m h $:e d~"w~ llllb,Mig [ar<\,i dan slHuui beb:as, m51lu.';l;lkklllilW zakar I!:~ Mak:mn Kin at'l:~1 Kananl, 'fangan .llug;!

bebas ~nHlUk f/

Pennata Yang HUanj1

135

Ulef<mgs<lllg bILla dada lSleri. Dayo!1gan b{l~eJh d]~.[iku!ka_tl, reC<tITI betW]w-giLiff DIEm su~ni, i,S;ler:l,

D<tlarnt pOSiSF 11,}ir 1'l{!la, lSlefi dibari!:'lgli:;m di

al'tUs tmil d~ngm Wl'~OO (1.1:1\'· kedaa

['lclmnya dihl:!lka Jl!la~. .."a t.etiSl:lya

mjunt''i.~I(,:w .. keIJep~ katll, Sehaik[l~:J kali~ tem~1 [Men illl! c~kll!p, tiin£,giIJya. agar tillti is~eri tidak jej$ ke ~atUaidan ~1l"mLi 'oo1clt ,!j~l~ a··'d.d~ keadOOJI'I herc'liri.. Me!,j!]!;1~ posj~i

lIH, SU!1l!1U bebas me c' l.\\rer~ darlli~

kanan atau ki,rL T OOIel:t (j]lakutan

ke Makalu Kiri. Kanan dan juga. A,!ta;s, Trlflgrul Sl1fmtl .lledlm;gsi u[lwk menl badanisl:eri $lJJpaya: UJst(kan kbjih mu (Jan boleh jaga mern.egahgtmaih dad\'!! isWri;

k:ebany~~ -kmil

a~l'l,I~~ilrendah. dan H yani! re~~,ah "

b(!1eh di.j,unakan ba:gi m.en)j ayahm

iuL §]Ra ia rer;][, rendah, maka bo~eh dHetail<kan oon~ .·ru~ PIJ1t1ggu[lg lsre.ri di mrnl~' tingginy,a ~hJi cllIk1!lp 'bagj 1Rel,llbcdehkan SUO'itITu dlllduk. ffi:Flg'Mllicam :men~g<I1oom pehan~~L

~h:;]'uk.rn S srria Demikhm 4posisi p.iU~an d.artKarl)<l:sutilli.

SeheQ<lLrI.lya lmnyrik lagj po.!5~&.i yang d:icaalbn {1fj,'iI:an'l kilau kuno itu, narmm po~]s..iy3:l1g &ipil~h ini dy;;ifigka d~pat ]1l1emberi In.i!klumfl:~ kep;lLc]a pemlb~lca lmhawm poiSi.s~ Yi~t:lg ,UsaWl1!_k:in ttilam linl,ku·bukumod:en i ~ lJ mU.llmnya 3da~~m berasasksn kepada PQl;i~~·WB~&i y.ang lelab dk::rt~lkan dl d!'J.I~!;lJ1 k~t.1bktlnn, -

Pennata Yang HUang

Posisi Senggama Cina Kuno.

P~is:i SA.)ng!l-runa tleli:bl'l adal<th altlrun[lO..."i.s:.i~pos.isl. s.enggaIli<i! Clna kUlll0~. Ia d[w:i!l( dmi k:isatl·kis,llilMllharaj:a-lm1hmtia Cma dabuhlkrua. Isteri dit1u!k-mtg secar~ berdcplll'1 oh;h suami .. [~Icri memaut Icngkuk suaerl dengan ]eng_annya.

Kedua bti i:!;teri il"Ur memall~vjngg~l suami. DtI~n keadaatl iti11, slIm:ml

Dt~kyngfln M.tk<l11 flk;m bersengga1na d.engmJI ist:cJi dnlam keadaan bettUrl, betiftlan·jarnn,

dan sambi.1',nemilk.'1fi ooah-I:mmmn. Dikatak:an ibabawaji:Jnf,.' caril ini ak<lD bedaligs.il1lg be!j.ru:n~jmn, Per.leara btl boleh - terjad:i ke.r.:tn~ :f'dSa gl.mir.t_h dikiuangkan dengan cara mcnlimrmkarn [pel'hati.lu kepat1akMI<i bin dan d,ty I,m,grln thlak dHakQ~ de6tgan keran,

Wahm llJgairomlIl pun, lneulIlnn labib-tabib Mam,perlakuan jltna' sepcrti ml ada I,,,!} mere .. lhaya kepada kcsi.hatan badan keraua jilma' Qiiserta.i Illllkan s.edaugkml. sepatumya makrm perlu dik.tJa~killl masanya, jfl..n,gan ,s~kaii-kali beserta jima', Jal'lgal'iJ Jilntl' nlclainkan k.etikngJb~Hb s:yahwat dan .'i,.mg£!n makan melainkan keuka l~.

P.®siSi j11l i pula d.iLakutfto dcngan sllmni ,Judo!:;; di alas K,eJ1JSi mIDas, daD

i ~teri pula dtlduk 'l:li ;fItas slliirni secara mcng[ii,t(}.1p_ .o.'11l'lm keadMl'I im jinm' dilakukan, Gerakkan daY!ll1ga..n (Ji!){Imu dcllgail cam mel'l~gemkkilil k~n.!~i J]l.al,i..~ terse ni.H. Uri akWl me'njiRI~tk;;m l,mmg;lJ. ~:i ~~l1ami _ PO$'l:'ii_i hri sesual dilnku:kan 01e~1 ~l,si'mgm' yang ,tclan agn,k tt1a, ibila :ringgaTIg selilllJ s:ikit-saki.i dau sudllh tirhlk kuat unrnk OOrtbyung. Ia juga ada1:ih sill~Jl saru posisi yang balk Ulltuik: d ilakukan :;.ek,tl]

&eiJml,) brn'tuj uan

UiLe1l1gel<lkkllll1 kJ'lKllioaID<~!t

b::L~][ fllcHlpralnikkan cara j iIl:Ia' yang serupa sHllf!:jf!.

Walan hagalmana pun, tCiTmk,\;alab llilcmpiill kcmsi Iito;!1as, yali1iIltll<lS tim.!Ji\; ha,

Pcnnat,a Yung Hi,lan,g Posisi Sen,ggama Melayu.

]37

Bangsa Melayu jilga.mcmpvn)'<li beberapa posisi [ima' yang bail;: sutil berkesan dalam II!lembei.'i~11 kCI11kmman kepada isteri, AnWa posisjnyaadillah sebagaimana OOriJmt::

Jl3agi .m . alsrn p.er~m-nrr do:l!r:iptCl'lkahwirmn, s.ekrlkllya j ma' uu OOt']aklll: dengrnl.

T~mall lem:blU doo bertJiutb;mgraq. loi akatJl. menolrmg rn.cugurangkan

rasa kesakiraJa isle.d

sewakm dara i~leri

terkoyak tll£lnemsi

tusukan pertlill.a.

Tusekan Pe.raWilUi

Cara ymlg diS<1Ianbn olehr orang Melayu ialab, 8lmmidudllJik bersi]a t;;eteJah InaJ:iklJ1kJ1n istimla' y3!i'lg baik. Isteri dI id lUiu):Jron - DWngl'badap $uami dallru:n keadaan mencangkung dan farajnya berada dl atas 1$:nr,

Di sepMiJang POSlSl ·un dilakukan slJ!aIni ti~ me:mainkan pprml3l~ ;yarl~g

akr,if,. 'i:.1.pi hanyii.

mencumbu daa

memhelaiisteri bagi roeningkalkall ~en'ikntat<lnoya.

ZalWr dUu:d:akan ke ~hll!oong lar~g, kenlUdi'all. isteri akan tnelllilslllkkan .zakm iarke farajnya denl!lmt IDemflitdukannya dengan 'laR~ul)ya. dan dan kemudian menekan farajnyn ke .1Fdh kepala zakar dall ruem.as1:Jllim zakar sediki.ldool!i sedfkit. b:l:erj. alie.:1ID. berada di dalamkeadasn oikmll [ 41n sakit yang meningkat dan mesnrua semasa proses meme<:ah dara IVIaka di..:'l -<ikan membu::l.t piliHtm, tHa. akan melle.k.qnJ;ci}-~1 (~Jfullya aI~.<lir z,ikar masuk lebih dalmll). apabUa nTh:ma'l yang dirasW<M""II-ebih h'eb:a~ dari ke~~itan. D"ia iIk'8iRhe,'h.entl s.e_I~ikiltmaru3: dla merasa ke,1:;a].;::It.m: lehih h~bnl.drn1 kenikl'il:1!!Ia:n, B iklkenihnat~nya menin.gIi;atk~mlm]i, dia alcan menymn1:n.DiUg ke.rj:1l!1)'tli'tu. agar zakar drip.at ma'Suk iebw dalam. deilgal1 cam ini aIk h in! ya dam ak<.m telil;o}'ak, dan kcmudl:'j;111 jirti:l' .tlkan diteruskan dma:m pm;isi ynng lain aiau dihenlik.11l bdli 1'w<lkiUkan ~Ldil rnasa Ylmghuu,

EtelliklIij,Llflli pada isterl semasa memecahkan dara itu dap.u dil:i~·gkalkan dell-gall cumbuan dill! mngsang:m dan suam; ke (lr.:111 buah dad=l., pin,ggaug, I:engtuk, leber, mu lut dan Id.nga. istcri, b a lam euikasa lain, s~mrni pe:rltdan mel<rltukma cumbuaa yangberterus,"ln agar ~~I:erii~u JU(lJakrm di:rili1t,~ dao kesakitan, Mengh{sap lidah isteri adalah "'mal bcik dHakllkan Pfldalootika ilu.

PosiSJ berikua pula jalcl!, dimana isteri be:r-oonnll ter[entrul.g s.wbi~ meOJu~angm kt([-1.Ia iwnya tinggi iliul! bersihtng di mbagian betis.nya. Kaki y<mg oorsilang ~Ul dibilwa bam,p:ir ke, arab ~a -i&teri. ~ngan im mat®! pl1nggung isteri ;;dcan lemaj;k: te ~.

Suami .lIlendiJtangi

~s,{eri. (1arl .$llh

punggung secara

~an dengan

·ihl.eri, laID lJLel1jilfiil' daIDam keadaaD mencangkung. T"UsubH di1n1::ukan detlJgan .ge~ peba dan ileUS suami.

,satll,b:i1 swami

,I:Jle;m:egang tedlia

betis -isW-riagaf ~edlJdlJkal'l lebih rnanUlp' dan lste·tj tumug mensa keletihan. Posigj jni dapal memberi rangsangan yall1l k-W:Il: pada, kelentit isteti, balagian repiketaml ia dihimpit Q']eh bibir ]Ilfll: faraj :yang hmnpir IMnutup' lubmlg t~j ,(Usebabkan oIeb pella .iSleri yang hooya

terbll'l-m, sed iki'!. [anyo

sesoai unlilk . diJlakuh)ll

teduuJap i_sWtl Y'~:flg Ichili

Ulre_JMi(k~n ansk, flW(1 mempu.py::d I u tmng ramj y~n,gbesi:'1f .

Po.sisi il}i pula diJaklikan dmgon lsl.en bei'baring tedema_-ng dengmi kedUil kak;inya wI ipat ~llgaH'

keada."In ~eohm·ol:ID

bei:sila. 81!1mni

me1J:ldtil-tlngi dan al~5

deng,an' me JeUJkkan

kedu1),-dua - kakt lIj Mwah punggung lisleri sool:ab.otab dm.1uk ~ila juga. Dalam .lQead.'UlRint, SIJilam~ Will isteri itu oooJah·ohtb m:eleki.:'1t

Pos,jsi ioj baik leerana telenti'l isoocl akaIl ~eb.m tnudWllerim:g8allg· sebab~~ tnFa'i w-.m.a:ik, dan tera-lJka Jeb.RI'- Kelmu.i!t dapal mencecih batmig zakar. NDt'llfi oo,gillJ; ,)je{gemrnuliya ad.'l~ah . kurnng bebas.. te-hek<U. oltb kooudlukm'l yang seak..ltHtkan lne:Hgllncfu. Bo1eh dilak:lI!kI:Ln jik3. s:e~ast

Kellam Kembar

lsteri baring ~lenlang dengan m~g.:<mgkadramt saN t:<lkioya Ire .Q:Uts booy sltBud dan sa:wt;ald lagi dilipalidan dilaMpi:rKan padal

Ret'Ulli!: dadWlya ,simd!iri b"8aL malin Wildutbenih!. S uami meoda:t8IIigii dad etas samada seeara mencw,gkung mw OOi1l1panS hnuL

Tangan ,5!lumrl boleb dli glln~1l unwk IDemegang .bId iSleli yang bem.da dL a1:3iS babl1l1y~alaD mem.egang badab ureri bagi .me:r~~ .blrgi da}'Wllgilil.Posi:s' ini dap.ll. moocapai M.a'k1lrn AtI;S, Kiri. dml KaMD. dan W~1l'kaI'i hornell d~bu;},l d.en:gan. dlalam. dan bef:kesan temadapfarnj.

Isleribe:rharing tor]e!U<lng ~Je.ngan lcOdl,!,a kakinya wangkaJ pada Ulpak kaki. ~~abn se:pertl duduk: bertemu I:!:lInk KedlJ!<'l-dua peiha isOOri dirnpatkan. p~ dadaRya. S",:;mi mendalangi i:steri <!reogan .cillil,lne]a:wtm arus, j£k:ilkepa;fla iste,ri ke bamt, kepaIDa SIJan\i pula ke. timur, Dat"lIig~ya suanri lrua;b secara ber.ldeklJ d1 atas kied1!Jalii.!llllt lIiU1 slku,

Gemkati day I!In,gal)

ial.ab menggunakan

peba, bl,lk~ pings~.g IImami, t~j :inenulong melamoo,lkail ]h"lIlCmlm mani jika S\empi\Jroa k~~lHIya dan dapal meudalangtan ke1!32EIUm yang tlnggi

pada is'l.eri. -

140

Fermata Ya.11.g Hilang

~Mi a.drlklh sO:ttu vma~i 3enggama: y.ang ag;,)j(If!l:lI'l!lrik d!i man .. ~ &U~ulr menJilfta' i;s,]erl dad k;e,:)d1Jfln dlldl!li:. bcrsila se.dallgkanisteri. heroariug dawn ke.adlama. meniamp. Derlg,lll lkeadaan [nl, ~u~mi .-.kan. tiarat menusukke fliliflilj dcngan ked lIdu,kall Y.illl!g i:erl'lwan,m dan biasa ili~~I~ ililp;;!1 rrl:e:lljltj$. te ·M$('lfl1 BawW'l deillgJInl;ioel'kes<m.

C~J:f~ lHuuk mcl~klllt@ ~f&i ini ial:Dih, mula-rnulasaaari dtu;!uk da1illn lre<iiJa.m me,'l1.em.u~'1li!kcdl!f,I·dul;irel.:rl'pak; kflkL ]*teri dl!lduk di atas .';uaini deqg$cara OO]abngnym meijg~mln potda suam i. DNlg;an _cala i 1 !II fna.Roc stillmi m.e~l<l&lIki_aj~ :l.a:_kru: ~G dalmn lmt'ij iste.ri. K;emudl'an dengan pedaban- ].mm, i~le.ri jkim me:r~bahbn badanl'lytl kedyp.m uutuk m.ell,iar.)p 8runbil m_,elllll.~ju&atlldi:kjnya ke OOI''lka:i).g. r~lik~n 00J11!W1I. zflk~ ticlak~kehmr diad famj; Keml:u'Ham!. hmal'uLab mu:lm.;m da:YI1I1t!,tifi.

Meklhli pm;i Sf ini, seba:ik-boriknya istmlIl5m<Jilnkan peranan mern,i]ayung kertn:ul Jlcr~etakml, suami flehlah tel'bad. Suamiakan :m.etn<1lilJik.an peranan untuk ffitlm!J:lljllilil dayungan 'ha1gi .InenTla.~likm.l 2!rurnc m.enusld:: l6bib druUl ke fill:~. :nmg1m sll~i !nem~il~!'! ~;i!nall ln~megang p~nggang is:ret.i,Mgi JneinbmlU me'FI;Yi8nJillgkan per~~fjlk~m (laym!g:a~. Pt}sisl i ~~i, ~Iok dilllkltlao ookil':l!:lya Mlru~t ffieIlgia<lp ~ilitpin,Rgarlg, deJlgf~n liW~Jhbi~~rk,,!rl lSI,eJi 8.'rtjti Mrdayuf!g,

~[]u dh'.";[)un 1:),1Ilmwa ~)Si~iini hflik sebagai ])Q.81S1$e]W1,ga!tl yang semel~lafa. P,md:sil'ldng bJ:ik se~)<lg<'li pen.ym:lah ba.gi j ima' ia].ili; da]flllfi keWJa.'itH suami. di II~.ll tlftin is~:er.r d~ baw~,h. Inil kem.'R11L .apl'lbi]a '])Ii"~~Ulga[l Insal ~all'lflr, pclllkan YWI,g erat d'IiP'HI d]~aJi;,uk'fln.

Buogl1ICha. mll<!lJIJ;mi filM. Istm 'be:rrbm:mg tcr~enwll [dengm 'SoWU dWii, kntinya ,d;iJipalksn lie: pumgg.uo,pyll :5CRl· nwa li:llld Y Jill tu c.__,:gi cIUll.QjurJmn. Po_· sit ini .1. mcnolo.s, uam.I moo!illutiCm:t .zll.kmlya b Ma1mm Km [daDl M8Jmm Ku:m dengilln mutJab dan a:t1m digemwi olBb isleil

D1usuatl 'ten~~. 15~eri belIkl1iDg teflem emg ,(I;alam kea_dalm 'k~U3--dua, Impat kaJd I'Steri, diremylmn. Cam. tru, :akan, membuk<1fCli1gga rabim dan 'farEd 'ismd d'cngan le~ ih.lulS, lagi.Posi'i I.m :meDo~on- WllI..illmtyang mliSilb titble tJapatmera.sWtan Itu!Oubln 7.akU ilg:ar' da!;MI.t memsWDya dan isteril ~ :mmuaka :keDilmilak1ll1 yang lube-UJ. Sill lURi pliO, d.l( bclTltJyun;g ,dengl:_1li hebos dleng:an po_s:m 'mi.

Ulusu;~ bawnb. I:m:ri ~.IUg Ilcrllenfmll. ~belllb, dtii. knkllIya, dilllnjudum :semCtl·1a'I'a :seOOlak Irngi dheg!Dk.Jmn.wnbU dUip3l. Swmd oo~d1,menjim • aool,Bf1l111 menusnk k.e amh kiln a'!alU, karum men,g:itu.l lemk. knti iami. Po&ilU i!~j, akaD dlgem:ID o'leb i.steri '!remus kdrl1.lIea!1 .yang dapal 'Ilk. akul ·o~ hoy •

mUcS'lmsi aiIDS. mSl:enbeQ.din di mas 'uaml, de:Ilgnn 'OOfkeadmm cluduk dno kedU.:HJUiIi pc.hl "fa dibuka. Po "_slin. memer1u'irnll iMeri UITn!li::aklif daWn DlcMyung. Suami bcmdll. di tmwab iS1ieIi deng:an 'bt:tltaringtelilentang. Pc . wi ini me.nolollglmlUknlemasutJmn zt!kaf hill:sg:a. b)b(~e daIam 'IF;unjl utJeri.

mu-Iffi.'tl h.1wah .. Isieri berad.~ di alas suami. :WU kati illeR ,{moojluikm se.rnenmra yang liaJIU IBs.i diben.ctnktnn. Posi:si hd mwmloHg summlllniuli: mJef!,L'!:!!~k ke Makmn Kin tauKa.nan beflganl.lrn.g,.kcpnda k i. :rmms,.ng di.blmB~ o chi [:nen. Dahun flOsisi hd.; ismri _ ~;m bec-dayuDg. :s,~'lJ.Ili bo~eb, juga berdayul:Il! tim pi b:mYi1l MiemooolutUeri d.engwl mel ukao! (layungan yang belraiUr nuwl daYlun,p y~ln.!l. serunmak.. hili ,dapal menambaltlcm lIti&nibnatlm te(ti!!d:.a i"teri.