Anda di halaman 1dari 23

[1]

LOGO SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 5

[2]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : LUKISAN TAJUK : SEJAMBAK BUNGA

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU 1.1 PERSEPSI ESTETIK 


Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan 
1 menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Pada akhir pelajaran,
lukisan. 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
1-5 visual yang ada pada karya murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
lukisan. 1.1.1 Unsur Seni  Menghasilkan
JANUARI 1.1.1.1 Jalinan - tampak dan teknik pada karya lukisan di samping
2019 lukisan mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.1.2 Bentuk - ilusi menggunakan
MINGGU 1.1.1.3 Ruang - cetek media kering 2. Mengetahui, memahami dan
2 1.1.2 Prinsip Rekaan dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.2.1 Kepelbagaian- hal benda (subject menekankan serta proses dan teknik pada karya
7-12 matter) bahasa seni visual. lukisan di samping mengamalkan nilai-
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi  Mengaplikasikan nilai murni.
JANUARI
media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
2019 1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam kefahaman bahasa seni visual, media
kreatif. serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan lukisan.  Membuat apresiasi
penghasilan karya lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media penghasilan karya lukisan di samping
terhadap karya. mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.1.1 Alat - tiada
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, pensel, pen 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
marker atau pen gel atau pen teknikal kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan karya lukisan yang betul dan
1.2.2.1 Teknik - titik mengikut disiplin di samping
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengamalkan nilai-nilai murni.
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan media secara kreatif. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kefahaman bahasa seni visual, media
lukisan. kreatif serta proses dan teknik dalam
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya lukisan yang betul dan
penghasilan karya lukisan kreatif serta mengikut disiplin di samping
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang mengamalkan nilai-nilai murni.
sesuai dalam penghasilan karya lukisan 6. Menzahirkan idea berpandukan
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya kemahiran bahasa seni visual, proses
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek dan teknik dalam penghasilan karya
sendiri dan rakan bahasa seni visual. lukisan yang kreatif dan unik mengikut
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan disiplin yang betul dan boleh dicontohi
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam serta boleh membuat apresiasi terhadap
budaya. proses penghasilan karya hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan dengan menghubungkaitkan sejarah
secara lisan seni atau adi guru atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

[3]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CATAN TAJUK : HIASAN KOTAK TISU
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGGU 2.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
3 menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan corak bahasa seni visual, media serta proses
14-19 visual yang ada pada karya corak terancang dengan menggunakan teknik terancang dan teknik pada karya corak terancang
corak teknik catan. catan. menggunakan teknik catan di samping mengamalkan
JANUARI 2.1.1 Unsur Seni nilai-nilai murni.
2019 teknik catan
2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik dengan
2.1.1.2 Warna –harmoni 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
MINGGU menekankan bahasa seni visual, media serta proses
4 2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual.
2.1.2.1 Kontra - rupa motif dan teknik pada karya corak terancang
21-26  Menghasilkan corak teknik catan di samping mengamalkan
2.1.2.2 Imbangan - simetri terancang dengan
JANUARI 2.1.2.3 Kesatuan - susunan motif nilai-nilai murni.
mengaplikasikan
2019 2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
visual dan media dalam penghasilan corak terancang dengan kreatif. serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya corak menggunakan teknik catan.  Menggunakan penghasilan karya corak terancang teknik
terancang dengan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media corak sebagai catan di samping mengamalkan nilai-nilai
menggunakan teknik 2.2.1.1Alat - berus lukisan, palet, acuan hiasan pada murni.
catan. berbentuk geometri atau organik rekaan.
dan alatan lain yang sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
 Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat terhadap karya.
poster atau cat tempera serta proses dan teknik dalam
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses penghasilan karya corak terancang teknik
dan teknik dalam penghasilan karya catan yang betul dan mengikut disiplin di
2.2.2.1 Teknik - basah atas kering samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik catan secara kreatif. penghasilan karya corak terancang teknik
corak terancang dengan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara catan yang betul dan kreatif serta
menggunakan teknik catan. kreatif mengikut disiplin di samping
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan karya corak terancang teknik catan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang 6. Menzahirkan idea berpandukan
sesuai dalam penghasilan karya corak kemahiran bahasa seni visual, proses dan
terancang teknik catan teknik dalam penghasilan karya corak
2.3.4 Menggunakan hasil corak sebagai hiasan terancang teknik catan yang kreatif dan
pada rekaan unik mengikut disiplin yang betul dan
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya boleh dicontohi serta boleh membuat
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. rakan secara lisan dengan
berpandukan bahasa seni 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam guru atau tokoh seni atau warisan seni
budaya. proses penghasilan karya
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
[4]
secara lisan negara di samping mengamalkan nilai-
nilai murni.

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ARCA TIMBUL TAJUK : MAGNET HIASAN (FRIDGE MAGNET)
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGGU  Pada akhir pelajaran,
3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
5 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan arca bahasa seni visual, media serta proses
28 menggunakan bahasa seni arca timbul. timbul dengan dan teknik pada arca timbul di samping
visual yang ada pada arca 3.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
JANUARI - timbul. 3.1.1.1 Jalinan -sentuh
2 bahasa seni visual. 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
3.1.1.2 Bentuk - konkrit  Mengaplikasikan
3.1.1.3 Warna - sekunder atau tertier bahasa seni visual, media serta proses
FEBRUARI media serta proses dan teknik pada arca timbul di samping
2019 3.2.1 Prinsip Rekaan dan teknik secara
3.2.1.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri mengamalkan nilai-nilai murni.
MINGGU kreatif.
3.2.1.2 Kepelbagaian - rupa  Membuat apresiasi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
6 terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
4-9 3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca timbul di samping
FEBRUARI visual dan media dalam penghasilan arca timbul. mengamalkan nilai-nilai murni.
2019 penghasilan arca timbul. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat – kotak, model 3D dan alatan lain yang 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
sesuai kefahaman bahasa seni visual, media
3.2.1.2 Bahan - Plaster of Paris atau tanah liat, cat serta proses dan teknik dalam
poster atau cat tempera dan bahan lain penghasilan arca timbul yang betul dan
yang sesuai mengikut disiplin di samping
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan arca timbul 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
3.2.2.1 Teknik - acuan kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan arca timbul yang betul dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses kreatif serta mengikut disiplin di samping
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan arca timbul secara mengamalkan nilai-nilai murni.
teknologi dalam penghasilan kreatif
arca timbul. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 6. Menzahirkan idea berpandukan
kreatif kemahiran bahasa seni visual, proses dan
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam teknik dalam penghasilan karya arca
penghasilan karya timbul yang kreatif dan unik mengikut
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang disiplin yang betul dan boleh dicontohi
sesuai dalam penghasilan arca timbul serta boleh membuat apresiasi terhadap
hasil karya sendiri dan rakan secara lisan

[5]
3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dengan menghubungkaitkan sejarah seni
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek atau adi guru atau tokoh seni atau warisan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. seni negara di samping mengamalkan
berpandukan bahasa seni 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan nilai-nilai murni.
visual, sejarah seni dan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya. proses penghasilan karya
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TEKAT TAJUK : KIPAS HIASAN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
4.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan tekat bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada tekat tekat mudah mudah dengan dan teknik pada corak tekat di samping
mudah. 4.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
4.1.1.1 Rupa - organik atau geometri bahasa seni visual.
4.1.1.2 Jalinan - sentuh 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
 Mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses
4.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses
4.1.2.1 Kontra - warna dan teknik pada corak tekat di samping
dan teknik secara mengamalkan nilai-nilai murni.
4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - susunan kreatif.
coraK  Membuat apresiasi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan corak batik. penghasilan corak tekat di samping
MINGGU penghasilan tekat mudah. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.1.1 Alat - gunting, jarum, ram dan alatan
7 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
lain yang sesuai
11 - 16 4.2.1.2 Bahan - box board, mounting board, kefahaman bahasa seni visual, media
FEBRUARI kain baldu atau kain yang sesuai, serta proses dan teknik dalam
benang dan bahan lain yang sesuai penghasilan corak tekat yang betul dan
2019 mengikut disiplin di samping
4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses
MINGGU dan teknik dalam penghasilan karya. mengamalkan nilai-nilai murni.
8 4.2.2.1 Teknik -tekat 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
18-23 kefahaman bahasa seni visual, media
FEBRUARI serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak tekat yang betul dan
2019

[6]
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kreatif serta mengikut disiplin di samping
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak batik secara
teknologi dalam penghasilan kreatif. 6. Menzahirkan idea berpandukan
tekat mudah. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kemahiran bahasa seni visual, proses dan
kreatif. teknik dalam penghasilan corak tekat
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam yang kreatif dan unik mengikut disiplin
penghasilan karya yang betul dan boleh dicontohi serta
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang boleh membuat apresiasi terhadap hasil
sesuai dalam penghasilan corak tekat karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni
4.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
atau adi guru atau tokoh seni atau warisan
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
seni negara di samping mengamalkan
sendiri dan rakan bahasa seni visual.
nilai-nilai murni.
berpandukan bahasa seni 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
visual, sejarah seni dan 4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
budaya. secara lisan
4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf
tekat

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CATAN TAJUK : PEMANDANGAN DI TEPI PANTAI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
1.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan catan bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada karya catan. menggunakan dan teknik pada karya catan di samping
catan. 1.1.1 Unsur Seni media basah mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.1.1 Jalinan - tampak dengan
1.1.1.2 Bentuk - ilusi 2. Mengetahui, memahami dan
menekankan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.1.3 Warna - warna panas atau warna bahasa seni visual.
sejuk serta proses dan teknik pada karya catan
 Menghasilkan di samping mengamalkan nilai-nilai
1.1.1.4 Ruang - ruang dalam media serta proses
1.1.2 Prinsip Rekaan murni.
dan teknik secara
1.1.2.1 Kepelbagaian - hal benda ( subject kreatif. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
matter )  Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi terhadap karya. serta proses dan teknik dalam
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa penghasilan karya catan di samping
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
MINGGU visual dan media dalam penghasilan catan.
penghasilan karya catan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
9 1.2.1.1 Alat - berus lukisan dan palet kefahaman bahasa seni visual, media
25 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air serta proses dan teknik dalam
FEBRUARI atau cat poster atau cat tempera penghasilan karya catan yang betul dan
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengikut disiplin di samping
- 2 MAC mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan karya
2019 1.2.2.1 Teknik - basah atas kering
[7]
MINGGU 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
10 serta proses dan teknik dalam
4 - 9 MAC penghasilan karya catan yang betul dan
2019 kreatif serta mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
6. Menzahirkan idea berpandukan
kemahiran bahasa seni visual, proses
dan teknik dalam penghasilan karya
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
catan yang kreatif dan unik mengikut
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
disiplin yang betul dan boleh dicontohi
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif.
serta boleh membuat apresiasi terhadap
teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
catan. kreatif
dengan menghubungkaitkan sejarah
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
seni atau adi guru atau tokoh seni atau
penghasilan karya catan
warisan seni negara di samping
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
mengamalkan nilai-nilai murni.
sesuai dalam penghasilan karya catan
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
sendiri dan rakan bahasa seni visual.
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya. proses penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : KOLAJ TAJUK : HIASAN BALANG KUIH
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
2.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan corak bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada corak corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj. terancang dan teknik pada karya corak terancang
terancang dengan 2.1.1 Unsur Seni menggunakan teknik kolaj di samping mengamalkan
menggunakan teknik kolaj. 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik teknik kolaj dengan nilai-nilai murni.
MINGGU 2.1.1.2 Jalinan - sentuh menekankan
2.1.1.3 Warna - primer @ sekunder @ tertier 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
13 bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
2.1.2 Prinsip Rekaan  Menghasilkan corak
25-30 2.1.2.1 Harmoni - rupa dan teknik pada karya corak terancang
terancang dengan
MAC 2019 2.1.2.2 Kesatuan- susunan motif mengaplikasikan

[8]
MINGGU 2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa media serta proses teknik kolaj di samping mengamalkan
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam dan teknik secara nilai-nilai murni.
14 visual dan media dalam penghasilan corak terancang dengan kreatif.
1-6 penghasilan corak terancang menggunakan teknik kolaj.  Membuat apresiasi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
dengan menggunakan teknik 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
APRIL serta proses dan teknik dalam
2019 kolaj. seperti:
2.2.1.1 Alat - gunting penghasilan karya corak terancang teknik
2.2.1.2 Bahan -bekas makanan, gam,kertas kolaj di samping mengamalkan nilai-nilai
warna, manik dan bahan lain yang sesuai murni.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual, media
2.2.2.1 Teknik - kolaj serta proses dan teknik dalam
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan karya corak terancang teknik
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses kolaj yang betul dan mengikut disiplin di
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang samping mengamalkan nilai-nilai murni.
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik kolaj secara kreatif.
corak terancang dengan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
menggunakan teknik kolaj kreatif kefahaman bahasa seni visual, media
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya corak terancang teknik kolaj penghasilan karya corak terancang teknik
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kolaj yang betul dan kreatif serta mengikut
sesuai dalam penghasilan karya corak disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai
terancang teknik kolaj murni.
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk dijadikan 6. Menzahirkan idea berpandukan
hiasan pada rekaan kemahiran bahasa seni visual, proses dan
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya teknik dalam penghasilan karya corak
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek terancang teknik kolaj yang kreatif dan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. unik mengikut disiplin yang betul dan
berpandukan bahasa seni 2.4.1Mempamerkan karya yang dihasilkan boleh dicontohi serta boleh membuat
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
budaya. proses penghasilan karya rakan secara lisan dengan
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
secara lisan guru atau tokoh seni atau warisan seni
negara di samping mengamalkan nilainilai
murni.

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ASEMBLAJ TAJUK : LAMPU MEJA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

[9]
MINGGU 3.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
15 menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
8-13 visual yang ada pada arca asemblaj. assemblaj dan teknik pada asemblaj di samping
teknik asemblaj. 3.1.1 Unsur Seni dengan mengamalkan nilai-nilai murni.
APRIL 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2019 menekankan 2. Mengetahui, memahami dan
3.1.1.2 Jalinan - sentuh bahasa seni
3.1.1.3 Ruang - ruang nyata menjelaskan bahasa seni visual, media
MINGGU visual. serta proses dan teknik pada asemblaj di
16 3.1.2 Prinsip Rekaan  Mengaplikasikan
3.1.2.1 Imbangan - tidak simetri samping mengamalkan nilai-nilai murni.
15 - 20 media serta proses
3.1.2.2 Kepelbagaian - bentuk dan bahan dan teknik secara 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
APRIL kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
2019 3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa  Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. penghasilan asemblaj di samping
visual dan media dalam penghasilan asemblaj. mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan arca teknik 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
asemblaj. 3.2.1.1 Alat - gunting, dan alatan lain yang 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
sesuai. kefahaman bahasa seni visual, media
3.2.1.2 Bahan - gam, bahan kutipan dan serta proses dan teknik dalam
bahan lain yang sesuai penghasilan asemblaj yang betul dan
3.2.2 Mengetahui penggunaan mediaserta proses mengikut disiplin di samping
dan teknik dalam penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni.
3.2.2.1 Teknik - binaan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan asemblaj yang betul dan
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan asemblaj secara kreatif serta mengikut disiplin di samping
teknologi dalam penghasilan kreatif. mengamalkan nilai-nilai murni.
arca teknik asemblaj. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses
penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan asemblaj
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang yang kreatif dan unik mengikut disiplin
sesuai dalam penghasilan asemblaj yang betul dan boleh dicontohi serta
3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya boleh membuat apresiasi terhadap hasil
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek karya sendiri dan rakan secara lisan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. dengan menghubungkaitkan sejarah
berpandukan bahasa seni 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan seni atau adi guru atau tokoh seni atau
visual, sejarah seni dan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam warisan seni negara di samping
budaya. proses penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni.
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TENUNAN TAJUK : ALAS PINGGAN

[10]
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
 Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan dan teknik pada tenunan mudah di
MINGGU menggunakan bahasa seni tenunan mudah. tenunan mudah samping mengamalkan nilai-nilai murni.
visual yang ada pada 4.1.1 Unsur Seni dengan 2. Mengetahui, memahami dan
17 4.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis
22 - 27 tenunan mudah menekankan menjelaskan bahasa seni visual, media
4.1.1.2 Jalinan - sentuh bahasa seni visual. serta proses dan teknik pada tenunan
APRIL 4.1.2 Prinsip Rekaan  Mengaplikasikan mudah di samping mengamalkan nilai-
2019 4.1.2.1 Kontra -warna media serta proses nilai murni.
4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - berselang-seli dan teknik secara 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
MINGGU Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
4.2 APLIKASI SENI kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
18 Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media, serta proses dan teknik dalam  Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan tenunan mudah. terhadap karya. penghasilan tenunan mudah di samping
30 APRIL - 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
penghasilan tenunan mudah mengamalkan nilai-nilai murni.
4 MEI 4.2.1.1 Alat - gunting, set gantian (pemidang 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kayu, pembaris, jarum kait, dan sikat) kefahaman bahasa seni visual, media
2019 dan alatan lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
4.2.1.2 Bahan - benang bulu kambing penghasilan tenunan mudah yang betul
(benang kait) atau tali rafia atau dan mengikut disiplin di samping
bahan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah kefahaman bahasa seni visual, media
4.2.2.1 Teknik – tenunan serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan tenunan mudah yang betul
4.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses
Penzahiran idea melalui dan kreatif serta mengikut disiplin di
dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah samping mengamalkan nilai-nilai murni.
pelbagai sumber, kajian, dan secara kreatif.
teknologi dalam penghasilan 6. Menzahirkan idea berpandukan
4.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kemahiran bahasa seni visual, proses
tenunan mudah. kreatif dan teknik dalam penghasilan tenunan
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mudah yang kreatif dan unik mengikut
penghasilan karya disiplin yang betul dan boleh dicontohi
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang serta boleh membuat apresiasi terhadap
sesuai dalam penghasilan tenunan mudah hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dengan menghubungkaitkan sejarah seni
4.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
Apresiasi terhadap karya atau adi guru atau tokoh seni atau
bahasa seni visual. warisan seni negara di samping
sendiri dan rakan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
berpandukan bahasa seni mengamalkan nilai-nilai murni.
4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
visual, sejarah seni dan secara lisan
budaya. 4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf
tenunan

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : MONTAJ TAJUK : PEMANDANGAN DASAR LAUT

[11]
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGGU 
1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
19 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
6-11 MEI menggunakan bahasa seni gambar teknik montaj.  Menghasilkan dan teknik pada gambar teknik montaj di
visual yang ada pada 1.1.1 Unsur Seni gambar samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2019 1.1.1.1 Bentuk - ilusi
MINGGU gambar teknik montaj. menggunakan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
1.1.1.2 Warna - sekunder dan tertier teknik gosokan
1.1.1.3 Ruang - ruang dalam bahasa seni visual, media serta proses
20 dengan dan teknik pada gambar teknik montaj di
13-18 MEI 1.1.2 Prinsip Rekaan menekankan
1.1.2.1 Kepelbagaian –imej samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2019 bahasa seni visual.
1.1.2.2 Kesatuan – komposisi  Mengaplikasikan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media, serta proses dan teknik dalam kreatif. penghasilan gambar teknik montaj di
visual dan media dalam penghasilan gambar teknik montaj.  Membuat apresiasi samping mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan gambar teknik 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media terhadap karya.
1.2.1.1 Alat - gunting 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
montaj. kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, gam dan
gambar daripada bahan bercetak serta proses dan teknik dalam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses penghasilan gambar teknik montaj yang
dan teknik dalam penghasilan karya betul dan mengikut disiplin di samping
1.2.2.1 Teknik – montaj mengamalkan nilai-nilai murni.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
1.3 EKSPRESI KREATIF
kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui
dan teknik dalam penghasilan gambar teknik penghasilan gambar teknik montaj yang
pelbagai sumber, kajian, dan
montaj secara kreatif. betul dan kreatif serta mengikut disiplin di
teknologi dalam penghasilan
1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara samping mengamalkan nilai-nilai murni.
teknik montaj.
kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya gambar teknik montaj kemahiran bahasa seni visual, proses dan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang teknik dalam penghasilan gambar teknik
sesuai dalam penghasilan karya gambar montaj yang kreatif dan unik mengikut
teknik montaj disiplin yang betul dan boleh dicontohi
serta boleh membuat apresiasi terhadap
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4 APRESIASI SENI
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek dengan menghubungkaitkan sejarah seni
Apresiasi terhadap karya
bahasa seni visual. atau adi guru atau tokoh seni atau warisan
sendiri dan rakan
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan seni negara di samping mengamalkan
berpandukan bahasa seni
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam nilai-nilai murni.
visual, sejarah seni dan
proses penghasilan karya
budaya.
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan

[12]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STENSILAN TAJUK : BEG HADIAH
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

[13]
2.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan corak bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada corak corak terancang dengan menggunakan teknik terancang dan teknik pada karya corak terancang
terancang dengan stensilan. menggunakan teknik stensilan di samping mengamalkan
menggunakan teknik 2.1.1 Unsur Seni teknik stensilan nilai-nilai murni.
stensilan 2.1.1.1 Rupa - positif atau negatif dengan
2.1.1.2 Warna - penggenap 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
menekankan bahasa seni visual, media serta proses
2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual.
2.1.2.1 Imbangan – simetri dan teknik pada karya corak terancang
 Menghasilkan corak teknik stensilan di samping mengamalkan
2.1.2.2 Kontra - warna terancang dengan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa nilai-nilai murni.
2.2 APLIKASI SENI mengaplikasikan
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
visual dan media dalam penghasilan corak terancang dengan dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
MINGGU penghasilan corak terancang menggunakan teknik stensilan kreatif. serta proses dan teknik dalam
dengan menggunakan teknik 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media  Menggunakan penghasilan karya corak terancang teknik
21 seperti:
stensilan. corak sebagai stensilan di samping mengamalkan nilai-
20-25 MEI 2.2.1.1 Alat - gunting, kad manila atau alatan nilai murni.
hiasan pada
2019 lain yang sesuai rekaan.
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat poster 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
MINGGU  Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
atau cat air atau, oil pastel atau pensel warna terhadap karya.
22 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
27-MEI 1 dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan karya corak terancang teknik
2.2.2.1 Teknik - stensilan stensilan yang betul dan mengikut disiplin
JUN 2019 di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang kefahaman bahasa seni visual, media
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik stensilan secara serta proses dan teknik dalam
corak terancang dengan kreatif. penghasilan karya corak terancang teknik
menggunakan teknik 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara stensilan yang betul dan kreatif serta
stensilan. kreatif. mengikut disiplin di samping
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan karya corak terancang teknik stensilan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang 6. Menzahirkan idea berpandukan
sesuai dalam penghasilan karya corak terancang kemahiran bahasa seni visual, proses dan
teknik stensilan teknik dalam penghasilan karya corak
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk membuat terancang teknik stensilan yang kreatif dan
rekaan unik mengikut disiplin yang betul dan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya boleh dicontohi serta boleh membuat
2.4 APRESIASI SENI
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
Apresiasi terhadap karya
bahasa seni visual. rakan secara lisan dengan
sendiri dan rakan
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
berpandukan bahasa seni
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam guru atau tokoh seni atau warisan seni
visual, sejarah seni dan
proses penghasilan karya negara di samping mengamalkan nilai-
budaya.
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan nilai murni.
secara lisan

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STABAIL TAJUK : BUNGA

[14]
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
3.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada stabail. stabail dengan dan teknik pada stabail di samping
stabail. 3.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
3.1.1.1 Bentuk - konkrit bahasa seni visual.
3.1.1.2 Ruang - ruang nyata 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
 Mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses
3.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses
3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri dan teknik pada stabail di samping
dan teknik secara mengamalkan nilai-nilai murni.
3.1.2.2 Kepelbagaian - bahan kreatif.
3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa  Membuat apresiasi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
visual dan media dalam penghasilan stabail. serta proses dan teknik dalam
MINGGU penghasilan stabail. 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media penghasilan stabail di samping
3.2.1.1 Alat - gunting dan alatanlain yang sesuai. mengamalkan nilai-nilai murni.
26 3.2.1.2 Bahan - mounting board atau straw board,
24 - 29 gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
JUN 2019 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
dan teknik dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam
MINGGU penghasilan stabail yang betul dan
3.2.2.1 Teknik - binaan
27 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengikut disiplin di samping
3.3 EKSPRESI KREATIF mengamalkan nilai-nilai murni.
1-6 JULAI Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
2019 pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan stabail secara 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
teknologi dalam penghasilan kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
stabail. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara serta proses dan teknik dalam
kreatif penghasilan stabail yang betul dan kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam serta mengikut disiplin di samping
penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni.
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
sesuai dalam penghasilan stabail 6. Menzahirkan idea berpandukan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya kemahiran bahasa seni visual, proses dan
3.4 APRESIASI SENI
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek teknik dalam penghasilan stabail yang
Apresiasi terhadap karya
bahasa seni visual. kreatif dan unik mengikut disiplin yang
sendiri dan rakan
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan betul dan boleh dicontohi serta boleh
berpandukan bahasa seni
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam membuat apresiasi terhadap hasil karya
visual, sejarah seni dan
proses penghasilan karya sendiri dan rakan secara lisan dengan
budaya.
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
secara lisan guru atau tokoh seni atau warisan seni
negara di samping mengamalkan nilai-
nilai murni.

MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ALAT PERTAHANAN DIRI TAJUK : KERIS

[15]
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan  Pada akhir pelajaran,
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menggunakan bahasa seni model alat pertahanan diri.  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
visual yang ada pada 4.1.1 Unsur Seni model alat dan teknik pada model alat pertahanan diri
model alat pertahanan diri. 4.1.1.1 Garisan - beralun atau lurus atau pertahanan diri di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
melengkung dengan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
4.1.1.2 Jalinan - sentuh atau tampak menekankan bahasa seni visual, media serta proses
4.1.1.3 Bentuk - konkrit bahasa seni visual. dan teknik pada model alat pertahanan diri
4.1.2 Prinsip Rekaan  Mengaplikasikan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
4.1.2.1 Imbangan - tidak simetri media serta proses
4.1.2.2 Penegasan – bentuk dan teknik secara 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
MINGGU 4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa  Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
28 Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. penghasilan model alat pertahanan diri di
visual dan media dalam penghasilan model alat pertahanan diri. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
8-13 JULAI
penghasilan model alat 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2019 pertahanan diri. 4.2.1.1 Alat - gunting dan alatan yang sesuai kefahaman bahasa seni visual, media
MINGGU 4.2.1.2 Bahan - mounting board atau kad serta proses dan teknik dalam
29 manila atau kertas lukisan, gam, cat air atau penghasilan model alat pertahanan diri
cat poster dan bahan lain yang sesuai yang betul dan mengikut disiplin di
15-20 4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses samping mengamalkan nilai-nilai murni.
JULAI dan teknik dalam penghasilan karya.
2019 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan model alat penghasilan model alat pertahanan diri
teknologi dalam penghasilan pertahanan diri secara kreatif. yang betul dan kreatif serta mengikut
model alat pertahanan diri. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai
kreatif murni.
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
teknik dalam penghasilan model alat
sesuai dalam penghasilan model alat
pertahanan diri yang kreatif dan unik
pertahanan diri
mengikut disiplin yang betul dan boleh
dicontohi serta boleh membuat apresiasi
4.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
terhadap hasil karya sendiri dan rakan
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
secara lisan dengan menghubungkaitkan
sendiri dan rakan bahasa seni visual.
sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
berpandukan bahasa seni 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
atau warisan seni negara di samping
visual, sejarah seni dan 4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
mengamalkan nilai-nilai murni.
budaya. secara lisan
4.4.3 Menyatakan fungsi alat pertahanan diri

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CETAKAN TAJUK : KAPAL LAYAR

[16]
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU 1.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran,


Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
30 menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
22 - 27 visual yang ada pada gambar gambar teknik cetakan. gambar dan teknik pada gambar teknik cetakan di
teknik cetakan. 1.1.1 Unsur Seni menggunakan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
JULAI 1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik
2019 teknik cetakan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
1.1.1.2 Warna - primer dan sekunder dengan
1.1.1.3 Jalinan - tampak bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU menekankan dan teknik pada gambar teknik cetakan di
31 1.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual.
1.1.2.1 Kontra - warna samping mengamalkan nilai-nilai murni.
29 JULAI  Mengaplikasikan
1.1.2.2 Imbangan - tidak simetri media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
- 3 OGOS dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
2019 1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kreatif. serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media, serta proses dan teknik dalam  Membuat apresiasi penghasilan gambar teknik cetakan di
visual dan media dalam penghasilangambar teknik cetakan. terhadap karya. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
gambar teknik cetakan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, tali parcel, 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
straw board atau box board, kefahaman bahasa seni visual, media
gunting dan alatan lain yang serta proses dan teknik dalam
sesuai penghasilan gambar teknik cetakan yang
1.2.1.2 Bahan- kertas lukisan, gam, dan cat betul dan mengikut disiplin di samping
poster atau cat tempera mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan cetakan kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.2.1 Teknik - kolograf serta proses dan teknik dalam
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan gambar teknik cetakan yang
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses betul dan kreatif serta mengikut disiplin di
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan gambar teknik samping mengamalkan nilai-nilai murni.
teknologi dalam penghasilan cetakan secara kreatif
teknik cetakan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara 6. Menzahirkan idea berpandukan
kreatif kemahiran bahasa seni visual, proses dan
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam teknik dalam penghasilan gambar teknik
penghasilan karya gambar teknik cetakan cetakan yang kreatif dan unik mengikut
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang disiplin yang betul dan boleh dicontohi
sesuai dalam penghasilan gambar teknik serta boleh membuat apresiasi terhadap
cetakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dengan menghubungkaitkan sejarah seni
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek atau adi guru atau tokoh seni atau warisan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. seni negara di samping mengamalkan
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan nilai-nilai murni.
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya. proses penghasilan karya
1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TIUPAN TAJUK : TANGLUNG HIASAN

[17]
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan  Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni corak tidak terancang dengan menggunakan teknik  Menghasilkan corak dan teknik pada karya corak tidak
visual yang ada pada tiupan. tidak terancang terancang teknik tiupan di samping
corak tidak terancang 2.1.1 Unsur Seni menggunakan mengamalkan nilai-nilai murni.
dengan menggunakan teknik 2.1.1.1 Garisan - beralun atau pancaran atau teknik tiupan
tiupan. berserabut dengan 2. Mengetahui, memahami dan
2.1.1.2 Jalinan - tampak menekankan menjelaskan bahasa seni visual, media
MINGGU serta proses dan teknik pada karya corak
2.1.1.3 Warna - primer, sekunder dan tertier bahasa seni visual.
32 2.1.2 Prinsip Rekaan  Menghasilkan corak tidak terancang teknik tiupan di samping
5 - 10 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan - rawak tidak terancang mengamalkan nilai-nilai murni.
OGOS 2.1.2.2 Kepelbagaian –warna dan garisan dengan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
2019 mengaplikasikan kefahaman bahasa seni visual, media
2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa media serta proses
seni visual, media serta proses dan teknik dalam serta proses dan teknik dalam
MINGGU Mengaplikasi bahasa seni dan teknik secara penghasilan karya corak teknik tiupan di
33 visual dan media dalam penghasilan corak corak tidak terancang dengan kreatif.
menggunakan teknik tiupan. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
12 - 17 penghasilan corak tidak  Menggunakan
terancang dengan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media corak sebagai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
OGOS 2- menggunakan teknik tiupan. 2.2.1.1 Alat - penyedut minuman, berus hiasan pada kefahaman bahasa seni visual, media
18 lukisan, paletdan alatan lain yang sesuai rekaan. serta proses dan teknik dalam
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat  Membuat apresiasi penghasilan karya corak tidak terancang
poster dan bahan lain yang sesuai terhadap karya teknik tiupan yang betul dan mengikut
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses disiplin di samping mengamalkan nilai-
dan teknik dalam penghasilan karya nilai murni.
2.2.2.1 Teknik - tiupan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan corak tidak serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian dan penghasilan karya corak tidak terancang
teknologi dalam penghasilan terancang dengan menggunakan teknik tiupan
secara kreatif. teknik tiupan yang betul dan kreatif serta
corak tidak terancang mengikut disiplin di samping
dengan menggunakan teknik 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif mengamalkan nilai-nilai murni.
tiupan.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya corak teknik tiupan kemahiran bahasa seni visual, proses
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan karya
sesuai dalam penghasilan corak teknik tiupan corak teknik tiupan yang kreatif dan unik
2.3.4 Menggunakan hasil corak membuat rekaan mengikut disiplin yang betul dan boleh
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dicontohi serta boleh membuat apresiasi
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek terhadap hasil karya sendiri dan rakan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. secara lisan dengan menghubungkaitkan
berpandukan bahasa seni 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sejarah seni atau adi guru / tokoh seni /
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam warisan seni negara di samping
budaya. proses penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni.
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STENSILAN TAJUK : KARTUN

[18]
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
1.1 PERSEPSI ESTETIK  Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan dan teknik pada karya corak terancang
visual yang ada pada gambar gambar teknik stensilan. gambar teknik stensilan di samping
teknik stensilan. 1.1.1 Unsur Seni menggunakan mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik teknik stensilan 2. Mengetahui, memahami dan
1.1.1.2 Jalinan - tampak dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.1.3 Warna - sekunder dan tertier menekankan serta proses dan teknik pada karya corak
MINGGU 1.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual. terancang teknik stensilan di samping
35 1.1.2.1 Kepelbagaian - warna  Mengaplikasikan mengamalkan nilai-nilai murni.
26-31 1.1.2.2 Kesatuan - komposisi media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
OGOS seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
2019 Mengaplikasi bahasa seni kreatif. serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan gambar teknik stensilan.  Membuat apresiasi penghasilan karya corak terancang
MINGGU penghasilan gambar teknik 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media terhadap karya. teknik stensilan di samping
36 stensilan. seperti: mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.1.1 Alat - gunting, kad manila, span atau 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2-7 berus lukisan dan alatan lain yang sesuai. kefahaman bahasa seni visual, media
SEPTEMB 1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, kertas warna, serta proses dan teknik dalam
ER 2019 gam dan bahan lain yang sesuai penghasilan karya corak terancang
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses teknik stensilan yang betul dan mengikut
dan teknik dalam penghasilan karya disiplin di samping mengamalkan nilai-
1.2.2.1Teknik - stensilan nilai murni.
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan gambar teknik serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan stensilan secara kreatif. penghasilan karya corak terancang
gambar teknik stensilan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara teknik stensilan yang betul dan kreatif
kreatif serta mengikut disiplin di samping
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan karya gambar teknik stensilan 6. Menzahirkan idea berpandukan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kemahiran bahasa seni visual, proses
sesuai dalam penghasilan gambar teknik dan teknik dalam penghasilan karya
stensilan corak terancang teknik stensilan yang
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya kreatif dan unik mengikut disiplin yang
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek betul dan boleh dicontohi serta boleh
sendiri dan rakan bahasa seni visual. membuat apresiasi terhadap hasil karya
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri dan rakan secara lisan dengan
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam menghubungkaitkan sejarah seni atau
budaya. proses penghasilan karya adi guru atau tokoh seni atau warisan
1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan seni negara di samping mengamalkan
secara lisan nilai-nilai murni.

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : IKATAN DAN CELUPAN TAJUK : TALI LEHER

[19]
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU Murid dapat mengenal, memahami dan  Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
2.1 PERSEPSI ESTETIK menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
37 Membuat persepsi dan corak tidak terancang dengan menggunakan teknik  Menghasilkan corak dan teknik pada karya corak tidak
9 - 14 menggunakan bahasa seni ikatan dan celupan. tidak terancang terancang teknik ikatan dan celupan di
visual yang ada padacorak 2.1.1Unsur Seni menggunakan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
SEPTEMB tidak terancang dengan
ER 2019 2.1.1.1 Garisan – pancaran / tebal / nipis teknik ikatan dan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
menggunakan teknik ikatan 2.1.1.2 Jalinan - tampak celupan dengan bahasa seni visual, media serta proses
dan celupan. 2.1.1.3 Warna - primer dan sekunder menekankan dan teknik pada karya corak tidak
MINGGU 2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual. terancang ooooteknik ikatan dan celupan
38 2.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri  Menghasilkan corak di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - garisan tidak terancang 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
16-21 dengan kefahaman bahasa seni visual, media
SEPTEMB Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa mengaplikasikan serta proses dan teknik dalam
2.2 APLIKASI SENI seni visual, media serta proses dan teknik dalam media serta proses penghasilan karya di samping
ER 2019 Mengaplikasi bahasa seni penghasilan corak tidak terancang dengan dan teknik secara mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam menggunakan teknik ikatan dan celupan. kreatif. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan corak tidak 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media  Menggunakan kefahaman bahasa seni visual, media
terancang dengan 2.2.1.1 Alat - gelang getah, tali rafia, batu, corak sebagai serta proses dan teknik dalam
menggunakan teknik ikatan guli dan alatan lain yang sesuai hiasan pada penghasilan karya corak tidak terancang
dan celupan. 2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna rekaan. teknik ikatan dan celupan yang betul dan
fabrik dan bahan lain yang sesuai.  Membuat apresiasi mengikut disiplin di samping
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses terhadap karya mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan karya. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.2.2.1 Teknik - ikatan dan celupan kefahaman bahasa seni visual, media
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan karya corak tidak terancang
2.3 EKSPRESI KREATIF teknik ikatan dan celupan yang betul dan
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan corak tidak
terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan kreatif serta mengikut disiplin di samping
pelbagai sumber, kajian, dan mengamalkan nilai-nilai murni.
teknologi dalam penghasilan celupan secara kreatif.
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 6. Menzahirkan idea berpandukan
corak tidak terancang kemahiran bahasa seni visual, proses dan
dengan menggunakan teknik kreatif.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam teknik dalam penghasilan karya corak
ikatan dan celupan. teknik ikatan dan celupan yang kreatif dan
penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang unik mengikut disiplin yang betul dan
sesuai dalam penghasilan corak tidak boleh dicontohi serta boleh membuat
terancang teknik ikatan dan celupan apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya rakan secara lisan dengan
2.4 APRESIASI SENI menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
bahasa seni visual. guru atau tokoh seni atau warisan seni
sendiri dan rakan negara di samping mengamalkan nilai-
berpandukan bahasa seni 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam nilai murni.
visual, sejarah seni dan
budaya. proses penghasilan karya.
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
[20]
AKTIVITI : ALAT PERHIASAN DIRI TAJUK : CUCUK SANGGUL

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU  Pada akhir pelajaran,


4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
39 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
23-28 menggunakan bahasa seni perhiasan diri. perhiasan diri dan teknik pada model alat perhiasan diri
visual yang ada pada alat 4.1.1 Unsur Seni dengan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
SEPTEMB perhiasan diri. 4.1.1.1 Jalinan - sentuh
ER 2019 menekankan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
4.1.1.2 Bentuk - konkrit bahasa seni visual.
4.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU  Mengaplikasikan dan teknik pada model alat perhiasan diri
40 tertier media serta proses
4.1.2 Prinsip Rekaan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
30 dan teknik secara
4.1.2.1 Imbangan - simetri kreatif. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
SEPTEMB 4.1.2.2 Penegasan - hiasan pada rekaan  Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
ER - 5 terhadap karya. serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa penghasilan model alat perhiasan diri di
OKTOBE 4.2 APLIKASI SENI seni visual, media, serta proses dan teknik dalam samping mengamalkan nilai-nilai murni.
R 2019 Mengaplikasi bahasa seni penghasilan alat perhiasan diri.
visual dan media dalam 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan alat perhiasan 4.2.1.1 Alat - gunting kefahaman bahasa seni visual, media
diri. 4.2.1.2 Bahan - box board atau kad manila serta proses dan teknik dalam
atau kertas warna, gam atau pita penghasilan model alat perhiasan diri
perekat, labuci atau manik atau yang betul dan mengikut disiplin di
bahan lain yang sesuai samping mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan model alat perhiasan diri
4.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media serta proses yang betul dan kreatif serta mengikut
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan model alat perhiasan disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai
pelbagai sumber, kajian, dan diri secara kreatif. murni.
teknologi dalam penghasilan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
alat perhiasan diri. kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses dan
penghasilan karya teknik dalam penghasilan model alat
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang perhiasan diri yang kreatif dan unik
sesuai dalam penghasilan model alat mengikut disiplin yang betul dan boleh
perhiasan diri dicontohi serta boleh membuat apresiasi
terhadap hasil karya sendiri dan rakan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya secara lisan dengan menghubungkaitkan
4.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. atau warisan seni negara di samping
sendiri dan rakan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
berpandukan bahasa seni 4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
visual, sejarah seni dan secara lisan
budaya. 4.4.3 Menyatakan fungsi alat perhiasan diri

[21]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : POSTER TAJUK : MALAYSIA MAJU

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU  Pada akhir pelajaran,


1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
41 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
7 - 12 menggunakan bahasa seni poster. poster dengan dan teknik pada karya poster di samping
visual yang ada pada karya 1.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
OKTOBE poster. 1.1.1.1 Rupa - muka taip
R 2019 bahasa seni visual. 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
1.1.1.2 Warna - primer, sekunder & tertier  Mengaplikasikan
1.1.1.3 Ruang - ilusi bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU media serta proses dan teknik pada karya poster di samping
42 1.1.2 Prinsip Rekaan dan teknik secara
1.1.2.1 Imbangan - simetri @ tidak simetri mengamalkan nilai-nilai murni.
14-19 kreatif.
1.1.2.2 Kontra - warna  Membuat apresiasi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
OKTOBE 1.1.2.3 Penegasan - muka taip terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
R 2019 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa serta proses dan teknik dalam
1.2 APLIKASI SENI seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya poster di samping
Mengaplikasikan bahasa seni penghasilan poster. mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
penghasilan poster. seperti: 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, paletdan alatan kefahaman bahasa seni visual, media
lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, kertas penghasilan karya poster yang betul dan
warna,majalah, gam dan cat poster mengikut disiplin di samping
atau oil pastel atau cat air atau cat mengamalkan nilai-nilai murni.
poster atau cat tempera dan bahan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
lain yang sesuai kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan poster penghasilan karya poster yang betul dan
1.2.2.1 Teknik - campuran kreatif serta mengikut disiplin di samping
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengamalkan nilai-nilai murni.
1.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan poster secara kreatif. 6. Menzahirkan idea berpandukan
pelbagai sumber, kajian dan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kemahiran bahasa seni visual, proses dan
teknologi dalam penghasilan kreatif teknik dalam penghasilan karya poster
karya poster. 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam yang kreatif dan unik mengikut disiplin
penghasilan karya poster yang betul dan boleh dicontohi serta boleh
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang membuat apresiasi terhadap hasil karya
sesuai dalam penghasilan karya poster sendiri dan rakan secara lisan dengan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
1.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek guru atau tokoh seni atau warisan seni
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. negara di samping mengamalkan nilai-
sendiri dan rakan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan nilai murni.
berpandukan bahasa seni 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
visual, sejarah seni dan proses penghasilan karya
budaya. 1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[22]
[23]
odul