Anda di halaman 1dari 22

20

19

[1]
LOGO SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 5

[2]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : LUKISAN TAJUK : SEJAMBAK BUNGA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU 1.1 PERSEPSI ESTETIK 


Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami dan 
1 menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Pada akhir pelajaran,
lukisan. 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
1-5 visual yang ada pada karya murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
lukisan. 1.1.1 Unsur Seni  Menghasilkan
JANUARI 1.1.1.1 Jalinan - tampak dan teknik pada karya lukisan di
2019 lukisan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.1.2 Bentuk - ilusi menggunakan
MINGGU 1.1.1.3 Ruang - cetek media kering 2. Mengetahui, memahami dan
1.1.2 Prinsip Rekaan dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
2
1.1.2.1 Kepelbagaian- hal benda (subject menekankan serta proses dan teknik pada karya
7-12 matter ) bahasa seni visual. lukisan di samping mengamalkan nilai-
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi  Mengaplikasikan nilai murni.
JANUARI
media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
2019 1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam kefahaman bahasa seni visual, media
kreatif. serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan lukisan.  Membuat apresiasi
penghasilan karya lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media penghasilan karya lukisan di samping
terhadap karya. mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.1.1 Alat - tiada
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, pensel, pen 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
marker atau pen gel atau pen teknikal kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan karya lukisan yang betul
1.2.2.1 Teknik - titik dan mengikut disiplin di samping
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengamalkan nilai-nilai murni.
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan media secara kreatif. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kefahaman bahasa seni visual, media
lukisan. kreatif serta proses dan teknik dalam
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya lukisan yang betul
penghasilan karya lukisan dan kreatif serta mengikut disiplin di
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang samping mengamalkan nilai-nilai murni.
sesuai dalam penghasilan karya lukisan 6. Menzahirkan idea berpandukan
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya kemahiran bahasa seni visual, proses
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek dan teknik dalam penghasilan karya
sendiri dan rakan bahasa seni visual. lukisan yang kreatif dan unik mengikut
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan disiplin yang betul dan boleh dicontohi
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam serta boleh membuat apresiasi terhadap
budaya. proses penghasilan karya hasil karya sendiri dan rakan secara
1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan lisan dengan menghubungkaitkan
secara lisan sejarah seni atau adi guru atau tokoh
seni atau warisan seni negara di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[3]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CATAN TAJUK : HIASAN KOTAK TISU
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGGU  Pada akhir pelajaran,
2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
3 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
14-19 menggunakan bahasa seni corak terancang dengan menggunakan teknik corak terancang dan teknik pada karya corak terancang
visual yang ada pada karya catan. menggunakan teknik catan di samping mengamalkan
JANUARI corak teknik catan. 2.1.1 Unsur Seni nilai-nilai murni.
2019 teknik catan
2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik dengan
2.1.1.2 Warna –harmoni 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
MINGGU menekankan bahasa seni visual, media serta proses
2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual.
4 dan teknik pada karya corak terancang
2.1.2.1 Kontra - rupa motif  Menghasilkan
21-26 2.1.2.2 Imbangan - simetri teknik catan di samping mengamalkan
corak terancang nilai-nilai murni.
JANUARI 2.1.2.3 Kesatuan - susunan motif dengan
2019 2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa mengaplikasikan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
visual dan media dalam penghasilan corak terancang dengan dan teknik secara serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya corak menggunakan teknik catan. kreatif. penghasilan karya corak terancang teknik
terancang dengan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media  Menggunakan catan di samping mengamalkan nilai-nilai
menggunakan teknik catan.   2.2.1.1Alat - berus lukisan, palet, acuan corak sebagai murni.
berbentuk geometri atau organik hiasan pada
dan alatan lain yang sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
rekaan. kefahaman bahasa seni visual, media
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat  Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
terhadap karya. penghasilan karya corak terancang teknik
poster atau cat tempera
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses catan yang betul dan mengikut disiplin di
dan teknik dalam penghasilan karya samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2.2.2.1 Teknik - basah atas kering 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang penghasilan karya corak terancang teknik
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik catan secara kreatif. catan yang betul dan kreatif serta
corak terancang dengan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara mengikut disiplin di samping
menggunakan teknik catan. kreatif mengamalkan nilai-nilai murni.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya corak terancang teknik catan 6. Menzahirkan idea berpandukan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kemahiran bahasa seni visual, proses
sesuai dalam penghasilan karya corak dan teknik dalam penghasilan karya
terancang teknik catan corak terancang teknik catan yang kreatif
2.3.4 Menggunakan hasil corak sebagai hiasan dan unik mengikut disiplin yang betul dan
pada rekaan boleh dicontohi serta boleh membuat
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek rakan secara lisan dengan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
berpandukan bahasa seni 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan guru atau tokoh seni atau warisan seni
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam negara di samping mengamalkan nilai-

[4]
budaya. proses penghasilan karya nilai murni.
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ARCA TIMBUL TAJUK : MAGNET HIASAN (FRIDGE MAGNET)
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGGU  Pada akhir pelajaran,
3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
5 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan arca bahasa seni visual, media serta proses
28 menggunakan bahasa seni arca timbul. timbul dengan dan teknik pada arca timbul di samping
visual yang ada pada arca 3.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
JANUARI - timbul. 3.1.1.1 Jalinan -sentuh
2 bahasa seni visual. 2. Mengetahui, memahami dan
3.1.1.2 Bentuk - konkrit  Mengaplikasikan
3.1.1.3 Warna - sekunder atau tertier menjelaskan bahasa seni visual, media
FEBRUARI media serta proses serta proses dan teknik pada arca timbul
3.2.1 Prinsip Rekaan dan teknik secara
2019 di samping mengamalkan nilai-nilai
3.2.1.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri kreatif.
MINGGU 3.2.1.2 Kepelbagaian - rupa murni.
 Membuat apresiasi
6 terhadap karya. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
4-9 3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam serta proses dan teknik dalam
FEBRUARI visual dan media dalam penghasilan arca timbul. penghasilan arca timbul di samping
2019 penghasilan arca timbul. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media mengamalkan nilai-nilai murni.
3.2.1.1 Alat – kotak, model 3D dan alatan lain yang
sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
3.2.1.2 Bahan - Plaster of Paris atau tanah liat, cat kefahaman bahasa seni visual, media
poster atau cat tempera dan bahan lain serta proses dan teknik dalam
yang sesuai penghasilan arca timbul yang betul dan
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengikut disiplin di samping
dan teknik dalam penghasilan arca timbul mengamalkan nilai-nilai murni.
3.2.2.1 Teknik - acuan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan arca timbul yang betul dan
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan arca timbul secara kreatif serta mengikut disiplin di samping
teknologi dalam penghasilan kreatif mengamalkan nilai-nilai murni.
arca timbul. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses
penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan karya arca
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang timbul yang kreatif dan unik mengikut
sesuai dalam penghasilan arca timbul disiplin yang betul dan boleh dicontohi
serta boleh membuat apresiasi terhadap
3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek dengan menghubungkaitkan sejarah seni
sendiri dan rakan bahasa seni visual. atau adi guru atau tokoh seni atau
berpandukan bahasa seni 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan warisan seni negara di samping
visual, sejarah seni dan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
budaya. proses penghasilan karya
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan
[5]
MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TEKAT TAJUK : KIPAS HIASAN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
 Pada akhir pelajaran,
4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan tekat bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni tekat mudah mudah dengan dan teknik pada corak tekat di samping
visual yang ada pada tekat 4.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
mudah. 4.1.1.1 Rupa - organik atau geometri bahasa seni visual.
4.1.1.2 Jalinan - sentuh 2. Mengetahui, memahami dan
 Mengaplikasikan menjelaskan bahasa seni visual, media
4.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses
4.1.2.1 Kontra - warna serta proses dan teknik pada corak tekat
dan teknik secara di samping mengamalkan nilai-nilai
4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - susunan kreatif.
coraK murni.
 Membuat apresiasi
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terhadap karya. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam kefahaman bahasa seni visual, media
visual dan media dalam penghasilan corak batik. serta proses dan teknik dalam
MINGGU penghasilan tekat mudah. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media penghasilan corak tekat di samping
4.2.1.1 Alat - gunting, jarum, ram dan alatan mengamalkan nilai-nilai murni.
7 lain yang sesuai
11 - 16 4.2.1.2 Bahan - box board, mounting board, 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
FEBRUARI kain baldu atau kain yang sesuai, kefahaman bahasa seni visual, media
benang dan bahan lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
2019 penghasilan corak tekat yang betul dan
4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses
MINGGU dan teknik dalam penghasilan karya. mengikut disiplin di samping
8 4.2.2.1 Teknik -tekat mengamalkan nilai-nilai murni.
18-23 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
FEBRUARI kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
2019 penghasilan corak tekat yang betul dan
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kreatif serta mengikut disiplin di samping
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak batik secara
teknologi dalam penghasilan kreatif. 6. Menzahirkan idea berpandukan
tekat mudah. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kemahiran bahasa seni visual, proses
kreatif. dan teknik dalam penghasilan corak tekat
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam yang kreatif dan unik mengikut disiplin
penghasilan karya yang betul dan boleh dicontohi serta
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang boleh membuat apresiasi terhadap hasil
sesuai dalam penghasilan corak tekat karya sendiri dan rakan secara lisan
4.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dengan menghubungkaitkan sejarah seni
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek atau adi guru atau tokoh seni atau
sendiri dan rakan bahasa seni visual. warisan seni negara di samping
berpandukan bahasa seni 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
visual, sejarah seni dan 4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
budaya. secara lisan
[6]
4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf
tekat

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CATAN TAJUK : PEMANDANGAN DI TEPI PANTAI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
 Pada akhir pelajaran,
1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni catan. catan dan teknik pada karya catan di samping
visual yang ada pada karya 1.1.1 Unsur Seni menggunakan mengamalkan nilai-nilai murni.
catan. 1.1.1.1 Jalinan - tampak media basah
1.1.1.2 Bentuk - ilusi 2. Mengetahui, memahami dan
dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.1.3 Warna - warna panas atau warna menekankan
sejuk serta proses dan teknik pada karya
bahasa seni visual. catan di samping mengamalkan nilai-
1.1.1.4 Ruang - ruang dalam  Menghasilkan
1.1.2 Prinsip Rekaan nilai murni.
media serta proses
1.1.2.1 Kepelbagaian - hal benda ( subject dan teknik secara 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
matter ) kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi  Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terhadap karya. penghasilan karya catan di samping
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
MINGGU visual dan media dalam penghasilan catan.
penghasilan karya catan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
9 1.2.1.1 Alat - berus lukisan dan palet kefahaman bahasa seni visual, media
25 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air serta proses dan teknik dalam
atau cat poster atau cat tempera penghasilan karya catan yang betul dan
FEBRUARI
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengikut disiplin di samping
- 2 MAC mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan karya
2019 1.2.2.1 Teknik - basah atas kering 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
MINGGU kefahaman bahasa seni visual, media
10 serta proses dan teknik dalam
4 - 9 MAC penghasilan karya catan yang betul dan
kreatif serta mengikut disiplin di
2019 samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses 6. Menzahirkan idea berpandukan
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif. kemahiran bahasa seni visual, proses
teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara dan teknik dalam penghasilan karya
catan. kreatif catan yang kreatif dan unik mengikut
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam disiplin yang betul dan boleh dicontohi
penghasilan karya catan serta boleh membuat apresiasi terhadap
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang hasil karya sendiri dan rakan secara
sesuai dalam penghasilan karya catan lisan dengan menghubungkaitkan
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sejarah seni atau adi guru atau tokoh
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek seni atau warisan seni negara di
[7]
sendiri dan rakan bahasa seni visual. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya. proses penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : KOLAJ TAJUK : HIASAN BALANG KUIH
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
 Pada akhir pelajaran,
2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj. corak terancang dan teknik pada karya corak terancang
visual yang ada pada corak 2.1.1 Unsur Seni menggunakan teknik kolaj di samping mengamalkan
terancang dengan 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik teknik kolaj dengan nilai-nilai murni.
MINGGU menggunakan teknik kolaj. 2.1.1.2 Jalinan - sentuh menekankan
2.1.1.3 Warna - primer @ sekunder @ tertier 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
13 bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
2.1.2 Prinsip Rekaan  Menghasilkan
25-30 2.1.2.1 Harmoni - rupa dan teknik pada karya corak terancang
corak terancang teknik kolaj di samping mengamalkan
MAC 2019 2.1.2.2 Kesatuan- susunan motif dengan nilai-nilai murni.
MINGGU 2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa mengaplikasikan
media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
14 Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam
dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
1-6 visual dan media dalam penghasilan corak terancang dengan
kreatif. serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak terancang menggunakan teknik kolaj.
APRIL  Membuat apresiasi penghasilan karya corak terancang teknik
dengan menggunakan teknik 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
terhadap karya. kolaj di samping mengamalkan nilai-nilai
2019 kolaj. seperti:
murni.
2.2.1.1 Alat - gunting
2.2.1.2 Bahan -bekas makanan, gam,kertas 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
warna, manik dan bahan lain yang sesuai kefahaman bahasa seni visual, media
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan karya corak terancang teknik
2.2.2.1 Teknik - kolaj kolaj yang betul dan mengikut disiplin di
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik kolaj secara kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
corak terancang dengan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara serta proses dan teknik dalam
menggunakan teknik kolaj kreatif penghasilan karya corak terancang teknik
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kolaj yang betul dan kreatif serta
penghasilan karya corak terancang teknik kolaj mengikut disiplin di samping
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang mengamalkan nilai-nilai murni.
sesuai dalam penghasilan karya corak 6. Menzahirkan idea berpandukan
terancang teknik kolaj kemahiran bahasa seni visual, proses
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk dijadikan dan teknik dalam penghasilan karya
hiasan pada rekaan corak terancang teknik kolaj yang kreatif
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dan unik mengikut disiplin yang betul dan
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek boleh dicontohi serta boleh membuat
[8]
sendiri dan rakan bahasa seni visual. apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
berpandukan bahasa seni 2.4.1Mempamerkan karya yang dihasilkan rakan secara lisan dengan
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
budaya. proses penghasilan karya guru atau tokoh seni atau warisan seni
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan negara di samping mengamalkan nilainilai
secara lisan murni.

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ASEMBLAJ TAJUK : LAMPU MEJA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGGU  Pada akhir pelajaran,
3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
15 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
8-13 menggunakan bahasa seni asemblaj. assemblaj dan teknik pada asemblaj di samping
visual yang ada pada arca 3.1.1 Unsur Seni dengan mengamalkan nilai-nilai murni.
APRIL teknik asemblaj. 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2019 menekankan 2. Mengetahui, memahami dan
3.1.1.2 Jalinan - sentuh bahasa seni
3.1.1.3 Ruang - ruang nyata menjelaskan bahasa seni visual, media
MINGGU visual. serta proses dan teknik pada asemblaj
3.1.2 Prinsip Rekaan  Mengaplikasikan
16 di samping mengamalkan nilai-nilai
3.1.2.1 Imbangan - tidak simetri media serta proses
15 - 20 3.1.2.2 Kepelbagaian - bentuk dan bahan murni.
dan teknik secara
APRIL kreatif. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
2019 3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa  Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan asemblaj. penghasilan asemblaj di samping
penghasilan arca teknik 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media mengamalkan nilai-nilai murni.
asemblaj. 3.2.1.1 Alat - gunting, dan alatan lain yang
sesuai. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
3.2.1.2 Bahan - gam, bahan kutipan dan kefahaman bahasa seni visual, media
bahan lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
3.2.2 Mengetahui penggunaan mediaserta proses penghasilan asemblaj yang betul dan
dan teknik dalam penghasilan karya mengikut disiplin di samping
3.2.2.1 Teknik - binaan mengamalkan nilai-nilai murni.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan asemblaj secara penghasilan asemblaj yang betul dan
teknologi dalam penghasilan kreatif. kreatif serta mengikut disiplin di
arca teknik asemblaj. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara samping mengamalkan nilai-nilai murni.
kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya kemahiran bahasa seni visual, proses
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan asemblaj
sesuai dalam penghasilan asemblaj yang kreatif dan unik mengikut disiplin
3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya yang betul dan boleh dicontohi serta
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek boleh membuat apresiasi terhadap hasil
sendiri dan rakan bahasa seni visual. karya sendiri dan rakan secara lisan
berpandukan bahasa seni 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan dengan menghubungkaitkan sejarah
visual, sejarah seni dan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam seni atau adi guru atau tokoh seni atau

[9]
budaya. proses penghasilan karya warisan seni negara di samping
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan mengamalkan nilai-nilai murni.
secara lisan

MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TENUNAN TAJUK : ALAS PINGGAN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
 Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
4.1 PERSEPSI ESTETIK menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan dan teknik pada tenunan mudah di
MINGGU Membuat persepsi dan tenunan mudah. tenunan mudah samping mengamalkan nilai-nilai murni.
menggunakan bahasa seni 4.1.1 Unsur Seni dengan 2. Mengetahui, memahami dan
17 visual yang ada pada 4.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis
22 - 27 menekankan menjelaskan bahasa seni visual, media
tenunan mudah 4.1.1.2 Jalinan - sentuh bahasa seni visual. serta proses dan teknik pada tenunan
APRIL 4.1.2 Prinsip Rekaan  Mengaplikasikan mudah di samping mengamalkan nilai-
2019 4.1.2.1 Kontra -warna media serta proses nilai murni.
4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - berselang-seli dan teknik secara 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
MINGGU Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
18 4.2 APLIKASI SENI seni visual, media, serta proses dan teknik dalam  Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni penghasilan tenunan mudah. terhadap karya. penghasilan tenunan mudah di samping
30 APRIL - visual dan media dalam 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media mengamalkan nilai-nilai murni.
4 MEI penghasilan tenunan mudah 4.2.1.1 Alat - gunting, set gantian (pemidang 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kayu, pembaris, jarum kait, dan sikat) kefahaman bahasa seni visual, media
2019 dan alatan lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
4.2.1.2 Bahan - benang bulu kambing penghasilan tenunan mudah yang betul
(benang kait) atau tali rafia atau dan mengikut disiplin di samping
bahan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah kefahaman bahasa seni visual, media
4.2.2.1 Teknik – tenunan serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan tenunan mudah yang betul
4.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan kreatif serta mengikut disiplin di
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah samping mengamalkan nilai-nilai murni.
pelbagai sumber, kajian, dan secara kreatif. 6. Menzahirkan idea berpandukan
teknologi dalam penghasilan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kemahiran bahasa seni visual, proses
tenunan mudah. kreatif dan teknik dalam penghasilan tenunan
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mudah yang kreatif dan unik mengikut
penghasilan karya disiplin yang betul dan boleh dicontohi
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang serta boleh membuat apresiasi terhadap
sesuai dalam penghasilan tenunan mudah hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dengan menghubungkaitkan sejarah seni
4.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek atau adi guru atau tokoh seni atau
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. warisan seni negara di samping
sendiri dan rakan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
berpandukan bahasa seni 4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
[10]
visual, sejarah seni dan secara lisan
budaya.     4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf
tenunan

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : MONTAJ TAJUK : PEMANDANGAN DASAR LAUT
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGGU 
Murid dapat mengenal, memahami, dan Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
19 1.1 PERSEPSI ESTETIK menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
6-11 MEI Membuat persepsi dan gambar teknik montaj.  Menghasilkan dan teknik pada gambar teknik montaj di
menggunakan bahasa seni 1.1.1 Unsur Seni gambar samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2019 visual yang ada pada 1.1.1.1 Bentuk - ilusi
MINGGU menggunakan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
gambar teknik montaj.  1.1.1.2 Warna - sekunder dan tertier teknik gosokan
1.1.1.3 Ruang - ruang dalam bahasa seni visual, media serta proses
20 dengan dan teknik pada gambar teknik montaj di
1.1.2 Prinsip Rekaan menekankan
13-18 MEI samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.2.1 Kepelbagaian –imej bahasa seni visual.
2019 1.1.2.2 Kesatuan – komposisi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
 Mengaplikasikan
media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara serta proses dan teknik dalam
1.2 APLIKASI SENI seni visual, media, serta proses dan teknik dalam kreatif. penghasilan gambar teknik montaj di
Mengaplikasi bahasa seni penghasilan gambar teknik montaj.  Membuat apresiasi samping mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media terhadap karya.
penghasilan gambar teknik 1.2.1.1 Alat - gunting 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
montaj. 1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, gam dan kefahaman bahasa seni visual, media

[11]
gambar daripada bahan bercetak serta proses dan teknik dalam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses penghasilan gambar teknik montaj yang
dan teknik dalam penghasilan karya betul dan mengikut disiplin di samping
1.2.2.1 Teknik – montaj mengamalkan nilai-nilai murni.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan


1.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan gambar teknik serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian, dan montaj secara kreatif. penghasilan gambar teknik montaj yang
teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara betul dan kreatif serta mengikut disiplin di
teknik montaj. kreatif samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya gambar teknik montaj kemahiran bahasa seni visual, proses
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan gambar
sesuai dalam penghasilan karya gambar teknik montaj yang kreatif dan unik
teknik montaj mengikut disiplin yang betul dan boleh
dicontohi serta boleh membuat apresiasi
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya terhadap hasil karya sendiri dan rakan
1.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek secara lisan dengan menghubungkaitkan
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
sendiri dan rakan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan atau warisan seni negara di samping
berpandukan bahasa seni 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
visual, sejarah seni dan proses penghasilan karya
budaya.     1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan

[12]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STENSILAN TAJUK : BEG HADIAH
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
 Pada akhir pelajaran,
2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni corak terancang dengan menggunakan teknik corak terancang dan teknik pada karya corak terancang
visual yang ada pada corak stensilan. menggunakan teknik stensilan di samping mengamalkan
terancang dengan 2.1.1 Unsur Seni teknik stensilan nilai-nilai murni.
menggunakan teknik 2.1.1.1 Rupa - positif atau negatif dengan
stensilan 2.1.1.2 Warna - penggenap 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
menekankan bahasa seni visual, media serta proses
2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual.
2.1.2.1 Imbangan – simetri dan teknik pada karya corak terancang
 Menghasilkan teknik stensilan di samping mengamalkan
2.1.2.2 Kontra - warna corak terancang
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa nilai-nilai murni.
dengan
2.2 APLIKASI SENI seni visual, media serta proses dan teknik dalam mengaplikasikan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Mengaplikasikan bahasa seni penghasilan corak terancang dengan media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
MINGGU visual dan media dalam menggunakan teknik stensilan dan teknik secara serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak terancang 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media kreatif. penghasilan karya corak terancang teknik
21 dengan menggunakan teknik seperti:  Menggunakan stensilan di samping mengamalkan nilai-
20-25 MEI stensilan.     2.2.1.1 Alat - gunting, kad manila atau alatan nilai murni.
corak sebagai
2019 lain yang sesuai hiasan pada
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat poster 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
MINGGU rekaan. kefahaman bahasa seni visual, media
atau cat air atau, oil pastel atau pensel warna  Membuat apresiasi
22 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
terhadap karya. penghasilan karya corak terancang teknik
27-MEI 1 dan teknik dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik - stensilan stensilan yang betul dan mengikut disiplin
JUN 2019 di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
2.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan corak terancang kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian dan dengan menggunakan teknik stensilan secara serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan kreatif. penghasilan karya corak terancang teknik
corak terancang dengan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara stensilan yang betul dan kreatif serta
menggunakan teknik kreatif. mengikut disiplin di samping
stensilan. 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan karya corak terancang teknik stensilan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang 6. Menzahirkan idea berpandukan
sesuai dalam penghasilan karya corak terancang kemahiran bahasa seni visual, proses
teknik stensilan dan teknik dalam penghasilan karya
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk membuat corak terancang teknik stensilan yang
rekaan kreatif dan unik mengikut disiplin yang
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya betul dan boleh dicontohi serta boleh
2.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek membuat apresiasi terhadap hasil karya
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. sendiri dan rakan secara lisan dengan
sendiri dan rakan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
berpandukan bahasa seni 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam guru atau tokoh seni atau warisan seni
visual, sejarah seni dan proses penghasilan karya negara di samping mengamalkan nilai-
budaya. 2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan nilai murni.
secara lisan

[13]
MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STABAIL TAJUK : BUNGA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
 Pada akhir pelajaran,
3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni stabail. stabail dengan dan teknik pada stabail di samping
visual yang ada pada 3.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
stabail. 3.1.1.1 Bentuk - konkrit bahasa seni visual.
3.1.1.2 Ruang - ruang nyata 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
 Mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses
3.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses
3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri dan teknik pada stabail di samping
dan teknik secara mengamalkan nilai-nilai murni.
3.1.2.2 Kepelbagaian - bahan kreatif.
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa  Membuat apresiasi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
3.2 APLIKASI SENI seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasi bahasa seni penghasilan stabail. serta proses dan teknik dalam
MINGGU visual dan media dalam 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media penghasilan stabail di samping
penghasilan stabail. 3.2.1.1 Alat - gunting dan alatanlain yang sesuai. mengamalkan nilai-nilai murni.
26 3.2.1.2 Bahan - mounting board atau straw board,
24 - 29 gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
JUN 2019 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
dan teknik dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam
MINGGU penghasilan stabail yang betul dan
3.2.2.1 Teknik - binaan
27 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengikut disiplin di samping
1-6 JULAI 3.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
2019 Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan stabail secara 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
pelbagai sumber, kajian dan kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
teknologi dalam penghasilan 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara serta proses dan teknik dalam
stabail. kreatif penghasilan stabail yang betul dan kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam serta mengikut disiplin di samping
penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni.
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
sesuai dalam penghasilan stabail 6. Menzahirkan idea berpandukan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya kemahiran bahasa seni visual, proses
3.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek dan teknik dalam penghasilan stabail
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. yang kreatif dan unik mengikut disiplin
sendiri dan rakan 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan yang betul dan boleh dicontohi serta
berpandukan bahasa seni 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam boleh membuat apresiasi terhadap hasil
visual, sejarah seni dan proses penghasilan karya karya sendiri dan rakan secara lisan
budaya. 3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan dengan menghubungkaitkan sejarah seni
secara lisan atau adi guru atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

[14]
MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ALAT PERTAHANAN DIRI TAJUK : KERIS
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
Murid dapat mengenal, memahami, dan  Pada akhir pelajaran,
4.1 PERSEPSI ESTETIK menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan model alat pertahanan diri.  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni 4.1.1 Unsur Seni model alat dan teknik pada model alat pertahanan
visual yang ada pada 4.1.1.1 Garisan - beralun atau lurus atau pertahanan diri diri di samping mengamalkan nilai-nilai
model alat pertahanan diri. melengkung dengan murni.
4.1.1.2 Jalinan - sentuh atau tampak menekankan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
4.1.1.3 Bentuk - konkrit bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
4.1.2 Prinsip Rekaan  Mengaplikasikan dan teknik pada model alat pertahanan
4.1.2.1 Imbangan - tidak simetri media serta proses diri di samping mengamalkan nilai-nilai
4.1.2.2 Penegasan – bentuk dan teknik secara murni.
kreatif.
MINGGU Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa  Membuat apresiasi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
4.2 APLIKASI SENI seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
28 Mengaplikasi bahasa seni penghasilan model alat pertahanan diri. serta proses dan teknik dalam
8-13 JULAI visual dan media dalam penghasilan model alat pertahanan diri di
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2019 penghasilan model alat 4.2.1.1 Alat - gunting dan alatan yang sesuai samping mengamalkan nilai-nilai murni.
pertahanan diri. 4.2.1.2 Bahan - mounting board atau kad
MINGGU 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
29 manila atau kertas lukisan, gam, cat air atau kefahaman bahasa seni visual, media
cat poster dan bahan lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
15-20 4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses penghasilan model alat pertahanan diri
JULAI dan teknik dalam penghasilan karya. yang betul dan mengikut disiplin di
2019 samping mengamalkan nilai-nilai murni.
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
4.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan model alat kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian, dan pertahanan diri secara kreatif. serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara penghasilan model alat pertahanan diri
model alat pertahanan diri. kreatif yang betul dan kreatif serta mengikut
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam disiplin di samping mengamalkan nilai-
penghasilan karya nilai murni.
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
6. Menzahirkan idea berpandukan
sesuai dalam penghasilan model alat
kemahiran bahasa seni visual, proses
pertahanan diri
dan teknik dalam penghasilan model alat
pertahanan diri yang kreatif dan unik
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
4.4 APRESIASI SENI mengikut disiplin yang betul dan boleh
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
Apresiasi terhadap karya dicontohi serta boleh membuat apresiasi
bahasa seni visual.
sendiri dan rakan terhadap hasil karya sendiri dan rakan
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
berpandukan bahasa seni secara lisan dengan menghubungkaitkan
4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
visual, sejarah seni dan sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
secara lisan
budaya. atau warisan seni negara di samping
4.4.3 Menyatakan fungsi alat pertahanan diri
mengamalkan nilai-nilai murni.

[15]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CETAKAN TAJUK : KAPAL LAYAR
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU  Pada akhir pelajaran,


1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
30 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
22 - 27 menggunakan bahasa seni gambar teknik cetakan. gambar dan teknik pada gambar teknik cetakan di
visual yang ada pada gambar 1.1.1 Unsur Seni menggunakan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
JULAI teknik cetakan. 1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik
2019 teknik cetakan 2. Mengetahui, memahami dan
1.1.1.2 Warna - primer dan sekunder dengan
1.1.1.3 Jalinan - tampak menjelaskan bahasa seni visual, media
MINGGU menekankan serta proses dan teknik pada gambar
1.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual.
31 teknik cetakan di samping mengamalkan
1.1.2.1 Kontra - warna  Mengaplikasikan
29 JULAI 1.1.2.2 Imbangan - tidak simetri nilai-nilai murni.
media serta proses
- 3 OGOS dan teknik secara 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
2019 1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media, serta proses dan teknik dalam  Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilangambar teknik cetakan. terhadap karya. penghasilan gambar teknik cetakan di
gambar teknik cetakan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, tali parcel,
straw board atau box board, 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
gunting dan alatan lain yang kefahaman bahasa seni visual, media
sesuai serta proses dan teknik dalam
1.2.1.2 Bahan- kertas lukisan, gam, dan cat penghasilan gambar teknik cetakan yang
poster atau cat tempera betul dan mengikut disiplin di samping
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan cetakan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.2.2.1 Teknik - kolograf kefahaman bahasa seni visual, media
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan gambar teknik cetakan yang
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan gambar teknik betul dan kreatif serta mengikut disiplin
teknologi dalam penghasilan cetakan secara kreatif di samping mengamalkan nilai-nilai
teknik cetakan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara murni.
kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya gambar teknik cetakan kemahiran bahasa seni visual, proses
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan gambar
sesuai dalam penghasilan gambar teknik teknik cetakan yang kreatif dan unik
cetakan mengikut disiplin yang betul dan boleh
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dicontohi serta boleh membuat apresiasi
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek terhadap hasil karya sendiri dan rakan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. secara lisan dengan menghubungkaitkan
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sejarah seni atau adi guru atau tokoh
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam seni atau warisan seni negara di samping
budaya.     proses penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni.
1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[16]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TIUPAN TAJUK : TANGLUNG HIASAN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan  Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni corak tidak terancang dengan menggunakan teknik  Menghasilkan dan teknik pada karya corak tidak
visual yang ada pada tiupan. corak tidak terancang teknik tiupan di samping
corak tidak terancang 2.1.1 Unsur Seni terancang mengamalkan nilai-nilai murni.
dengan menggunakan teknik 2.1.1.1 Garisan - beralun atau pancaran atau menggunakan
tiupan. berserabut teknik tiupan 2. Mengetahui, memahami dan
2.1.1.2 Jalinan - tampak dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
MINGGU serta proses dan teknik pada karya
2.1.1.3 Warna - primer, sekunder dan tertier menekankan
32 2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual. corak tidak terancang teknik tiupan di
5 - 10 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan - rawak  Menghasilkan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
OGOS 2.1.2.2 Kepelbagaian –warna dan garisan corak tidak 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
2019 terancang dengan kefahaman bahasa seni visual, media
2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa mengaplikasikan
seni visual, media serta proses dan teknik dalam serta proses dan teknik dalam
MINGGU Mengaplikasi bahasa seni media serta proses penghasilan karya corak teknik tiupan di
visual dan media dalam penghasilan corak corak tidak terancang dengan dan teknik secara
33 samping mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan corak tidak menggunakan teknik tiupan. kreatif.
12 - 17 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
terancang dengan  Menggunakan
OGOS 2- menggunakan teknik tiupan. 2.2.1.1 Alat - penyedut minuman, berus corak sebagai kefahaman bahasa seni visual, media
18 lukisan, paletdan alatan lain yang sesuai hiasan pada serta proses dan teknik dalam
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat rekaan. penghasilan karya corak tidak terancang
poster dan bahan lain yang sesuai  Membuat apresiasi teknik tiupan yang betul dan mengikut
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses terhadap karya disiplin di samping mengamalkan nilai-
dan teknik dalam penghasilan karya nilai murni.
2.2.2.1 Teknik - tiupan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan corak tidak serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian dan penghasilan karya corak tidak terancang
teknologi dalam penghasilan terancang dengan menggunakan teknik tiupan
secara kreatif. teknik tiupan yang betul dan kreatif serta
corak tidak terancang mengikut disiplin di samping
dengan menggunakan teknik 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif mengamalkan nilai-nilai murni.
tiupan.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya corak teknik tiupan kemahiran bahasa seni visual, proses
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan karya
sesuai dalam penghasilan corak teknik tiupan corak teknik tiupan yang kreatif dan unik
2.3.4 Menggunakan hasil corak membuat rekaan mengikut disiplin yang betul dan boleh
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dicontohi serta boleh membuat apresiasi
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek terhadap hasil karya sendiri dan rakan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. secara lisan dengan
berpandukan bahasa seni 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan menghubungkaitkan sejarah seni atau
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam adi guru / tokoh seni / warisan seni
budaya. proses penghasilan karya negara di samping mengamalkan nilai-
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan nilai murni.
secara lisan

[17]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STENSILAN TAJUK : KARTUN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
 Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan dan teknik pada karya corak terancang
menggunakan bahasa seni gambar teknik stensilan. gambar teknik stensilan di samping
visual yang ada pada gambar 1.1.1 Unsur Seni menggunakan mengamalkan nilai-nilai murni.
teknik stensilan. 1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik teknik stensilan 2. Mengetahui, memahami dan
1.1.1.2 Jalinan - tampak dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.1.3 Warna - sekunder dan tertier menekankan serta proses dan teknik pada karya
MINGGU 1.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual. corak terancang teknik stensilan di
35 1.1.2.1 Kepelbagaian - warna  Mengaplikasikan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
26-31 1.1.2.2 Kesatuan - komposisi media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
OGOS 1.2 APLIKASI SENI seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
2019 kreatif. serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni penghasilan gambar teknik stensilan.  Membuat apresiasi penghasilan karya corak terancang
MINGGU visual dan media dalam 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media terhadap karya. teknik stensilan di samping
penghasilan gambar teknik seperti: mengamalkan nilai-nilai murni.
36
stensilan.     1.2.1.1 Alat - gunting, kad manila, span atau 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2-7 berus lukisan dan alatan lain yang sesuai. kefahaman bahasa seni visual, media
SEPTEMB 1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, kertas warna, serta proses dan teknik dalam
ER 2019 gam dan bahan lain yang sesuai penghasilan karya corak terancang
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses teknik stensilan yang betul dan mengikut
dan teknik dalam penghasilan karya disiplin di samping mengamalkan nilai-
1.2.2.1Teknik - stensilan nilai murni.
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan gambar teknik serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian, dan stensilan secara kreatif. penghasilan karya corak terancang
teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara teknik stensilan yang betul dan kreatif
gambar teknik stensilan. kreatif serta mengikut disiplin di samping
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan karya gambar teknik stensilan 6. Menzahirkan idea berpandukan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kemahiran bahasa seni visual, proses
sesuai dalam penghasilan gambar teknik dan teknik dalam penghasilan karya
stensilan corak terancang teknik stensilan yang
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya kreatif dan unik mengikut disiplin yang
1.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek betul dan boleh dicontohi serta boleh
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. membuat apresiasi terhadap hasil karya
sendiri dan rakan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri dan rakan secara lisan dengan
berpandukan bahasa seni 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam menghubungkaitkan sejarah seni atau
visual, sejarah seni dan proses penghasilan karya adi guru atau tokoh seni atau warisan
budaya.     1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan seni negara di samping mengamalkan
secara lisan nilai-nilai murni.

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
[18]
AKTIVITI : IKATAN DAN CELUPAN TAJUK : TALI LEHER
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU Murid dapat mengenal, memahami dan  Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
2.1 PERSEPSI ESTETIK menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
37 Membuat persepsi dan corak tidak terancang dengan menggunakan teknik  Menghasilkan dan teknik pada karya corak tidak
9 - 14 menggunakan bahasa seni ikatan dan celupan. corak tidak terancang teknik ikatan dan celupan di
visual yang ada padacorak 2.1.1Unsur Seni terancang samping mengamalkan nilai-nilai murni.
SEPTEMB tidak terancang dengan
ER 2019 2.1.1.1 Garisan – pancaran / tebal / nipis menggunakan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
menggunakan teknik ikatan 2.1.1.2 Jalinan - tampak teknik ikatan dan bahasa seni visual, media serta proses
dan celupan. 2.1.1.3 Warna - primer dan sekunder celupan dengan dan teknik pada karya corak tidak
MINGGU 2.1.2 Prinsip Rekaan menekankan terancang ooooteknik ikatan dan celupan
38 2.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri bahasa seni visual. di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - garisan  Menghasilkan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
16-21 corak tidak kefahaman bahasa seni visual, media
SEPTEMB Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terancang dengan serta proses dan teknik dalam
2.2 APLIKASI SENI seni visual, media serta proses dan teknik dalam mengaplikasikan penghasilan karya di samping
ER 2019 Mengaplikasi bahasa seni penghasilan corak tidak terancang dengan media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam menggunakan teknik ikatan dan celupan. dan teknik secara 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan corak tidak 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
terancang dengan 2.2.1.1 Alat - gelang getah, tali rafia, batu,  Menggunakan serta proses dan teknik dalam
menggunakan teknik ikatan guli dan alatan lain yang sesuai corak sebagai penghasilan karya corak tidak terancang
dan celupan. 2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna hiasan pada teknik ikatan dan celupan yang betul dan
fabrik dan bahan lain yang sesuai. rekaan. mengikut disiplin di samping
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses  Membuat apresiasi mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan karya. terhadap karya 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.2.2.1 Teknik - ikatan dan celupan kefahaman bahasa seni visual, media
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan karya corak tidak terancang
2.3 EKSPRESI KREATIF teknik ikatan dan celupan yang betul dan
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan corak tidak
terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan kreatif serta mengikut disiplin di samping
pelbagai sumber, kajian, dan mengamalkan nilai-nilai murni.
teknologi dalam penghasilan celupan secara kreatif.
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 6. Menzahirkan idea berpandukan
corak tidak terancang kemahiran bahasa seni visual, proses
dengan menggunakan teknik kreatif.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam dan teknik dalam penghasilan karya
ikatan dan celupan. corak teknik ikatan dan celupan yang
penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kreatif dan unik mengikut disiplin yang
sesuai dalam penghasilan corak tidak betul dan boleh dicontohi serta boleh
terancang teknik ikatan dan celupan membuat apresiasi terhadap hasil karya
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan
2.4 APRESIASI SENI menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
bahasa seni visual. guru atau tokoh seni atau warisan seni
sendiri dan rakan negara di samping mengamalkan nilai-
berpandukan bahasa seni 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam nilai murni.
visual, sejarah seni dan
budaya.   proses penghasilan karya.
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[19]
MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ALAT PERHIASAN DIRI TAJUK : CUCUK SANGGUL
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU  Pada akhir pelajaran,


4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
39 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
23-28 menggunakan bahasa seni perhiasan diri. perhiasan diri dan teknik pada model alat perhiasan diri
visual yang ada pada alat 4.1.1 Unsur Seni dengan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
SEPTEMB perhiasan diri. 4.1.1.1 Jalinan - sentuh
ER 2019 menekankan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
4.1.1.2 Bentuk - konkrit bahasa seni visual.
4.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU  Mengaplikasikan dan teknik pada model alat perhiasan diri
tertier media serta proses
40 di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
4.1.2 Prinsip Rekaan dan teknik secara
30 4.1.2.1 Imbangan - simetri 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
kreatif.
SEPTEMB 4.1.2.2 Penegasan - hiasan pada rekaan  Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
ER - 5 terhadap karya. serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa penghasilan model alat perhiasan diri di
OKTOBE 4.2 APLIKASI SENI seni visual, media, serta proses dan teknik dalam samping mengamalkan nilai-nilai murni.
R 2019 Mengaplikasi bahasa seni penghasilan alat perhiasan diri.
visual dan media dalam 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan alat perhiasan 4.2.1.1 Alat - gunting kefahaman bahasa seni visual, media
diri. 4.2.1.2 Bahan - box board atau kad manila serta proses dan teknik dalam
atau kertas warna, gam atau pita penghasilan model alat perhiasan diri
perekat, labuci atau manik atau yang betul dan mengikut disiplin di
bahan lain yang sesuai samping mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan model alat perhiasan diri
4.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media serta proses yang betul dan kreatif serta mengikut
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan model alat perhiasan disiplin di samping mengamalkan nilai-
pelbagai sumber, kajian, dan diri secara kreatif. nilai murni.
teknologi dalam penghasilan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
alat perhiasan diri. kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses
penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan model alat
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang perhiasan diri yang kreatif dan unik
sesuai dalam penghasilan model alat mengikut disiplin yang betul dan boleh
perhiasan diri dicontohi serta boleh membuat apresiasi
terhadap hasil karya sendiri dan rakan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya secara lisan dengan menghubungkaitkan
4.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. atau warisan seni negara di samping
sendiri dan rakan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
berpandukan bahasa seni 4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
visual, sejarah seni dan secara lisan
budaya. 4.4.3 Menyatakan fungsi alat perhiasan diri

[20]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : POSTER TAJUK : MALAYSIA MAJU
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU  Pada akhir pelajaran,


1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan murid dapat : 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
41 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada  Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses
7 - 12 menggunakan bahasa seni poster. poster dengan dan teknik pada karya poster di samping
visual yang ada pada karya 1.1.1 Unsur Seni menekankan mengamalkan nilai-nilai murni.
OKTOBE poster. 1.1.1.1 Rupa - muka taip
R 2019 bahasa seni visual. 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
1.1.1.2 Warna - primer, sekunder & tertier  Mengaplikasikan
1.1.1.3 Ruang - ilusi bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU media serta proses dan teknik pada karya poster di samping
1.1.2 Prinsip Rekaan dan teknik secara
42 mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.2.1 Imbangan - simetri @ tidak simetri kreatif.
14-19 1.1.2.2 Kontra - warna 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
 Membuat apresiasi
OKTOBE 1.1.2.3 Penegasan - muka taip terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
R 2019 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa serta proses dan teknik dalam
1.2 APLIKASI SENI seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya poster di samping
Mengaplikasikan bahasa seni penghasilan poster. mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
penghasilan poster. seperti: 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, paletdan alatan kefahaman bahasa seni visual, media
lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, kertas penghasilan karya poster yang betul dan
warna,majalah, gam dan cat poster mengikut disiplin di samping
atau oil pastel atau cat air atau cat mengamalkan nilai-nilai murni.
poster atau cat tempera dan bahan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
lain yang sesuai kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan poster penghasilan karya poster yang betul dan
1.2.2.1 Teknik - campuran kreatif serta mengikut disiplin di samping
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengamalkan nilai-nilai murni.
1.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan poster secara kreatif. 6. Menzahirkan idea berpandukan
pelbagai sumber, kajian dan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kemahiran bahasa seni visual, proses
teknologi dalam penghasilan kreatif dan teknik dalam penghasilan karya
karya poster. 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam poster yang kreatif dan unik mengikut
penghasilan karya poster disiplin yang betul dan boleh dicontohi
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang serta boleh membuat apresiasi terhadap
sesuai dalam penghasilan karya poster hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dengan menghubungkaitkan sejarah seni
1.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek atau adi guru atau tokoh seni atau
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. warisan seni negara di samping
sendiri dan rakan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
berpandukan bahasa seni 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
visual, sejarah seni dan proses penghasilan karya
budaya. 1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[21]
Modul

[22]

Anda mungkin juga menyukai