Anda di halaman 1dari 266

1.

ÌZç³Í õ³iÌZÏ...
^èl…{§ýl»êº$ ¯éĶæ¬yýl$ Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 7
2. Gr$ ^èl*íܯé Aѱ† 9
3. ^èl…{§ýl»êº$ ™égê MýS$…¿¶æMø×êË$ (Æý‡*. MørÏÌZ) 13
4. Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l 糧éË$, çÜ…„ìS´ë¢Ë$ 16
5. fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>QÌZ A…™èl$Ìôæ° §øí³yîl 18
6. ´ùËÐ]lÆý‡…ÌZ §øí³yîlMìS 糯é²VýS… 22
7. ïÜG… Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ Æð‡yŠæ M>Æð‡µsŒæ 25
8. C§ýlªÆý‡$ ïÜG‹ÜË$ M>§ýl¯é²... BVýS° §øí³yîl.. 27
9. AyýlzV- ø-Ë$ §- ø-í³y- îlMóS.. AÆý‡¦…Ìôæ°- "A¯- ]l$-çÜ…«§é-¯]l…' 28
10. MørÈ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ ˼® 30
11. Ð]l$sìætMýSrt 糯]l$ÌZϯ]l* Ñ$…VóSÔ>Æý‡$ 31
12. Dï³ï-ÜM- ìS sê-sê..A§ýl¯- ]lç-³# ^ðlÍ- Ï…ç³#-ÌZÏ Ðésê 33
13. "Ðól$çœ$'MóS ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²…, Mö…yýlÒsìæ ÐéVýS$ sñæ…yýlÆý‡$Ï 34
14. Ð]l¬yýl$ç³#Ë MøçÜÐól$ ç³sìætïÜÐ]l$ 35
15. _…™èlËç³Nyìl ÑçÜ¢Æý‡×æ 糯]l$ÌZÏ OMðS…MýSÆý‡Å… 36
16. çÜ*MýSÿ Ð]l¬yýl$ç³#Ë ç³£ýlMýS…ÌZ ¯öMóSPÔ>Æý‡$.. 37
17. ™ørç³ÍÏ M>…{sêMýStÆý‡Ï ÝëÓà 38
18. Ð]l$«§ýlÅ ò³¯é²ÆŠ‡ÌZ ¯éË$VýS$ Æð‡r$Ï §øí³yîl 39
19. sîæyîlï³ G…ï³ ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù çÜ…çܦMýS$ ^ólMýS*ǯ]l ˼® 40
20. ™ðlË$VýS$VýS…VýSÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ÝëÓà 41
21. çßæ…{© ±ÐéÌZ M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$, Ð]l$…{†MìS A…¨¯]l Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ 43
22. ´ùVö…yýlÌZ Mö…yýl…™èl Aѱ† 44
23. Ķæ$¯]lÐ]l$Ë ÑĶæ$Å…MýS$yìlMìS ¯]lfÆ>¯é 45
24. ™èlÐólÓMö©ª A{MýSÐ]l*Ìôæ.. 46
25. "´- ù-ËÐ- ]lÆ- ý‡…'ÌZ Ð]l$sìæt†- ¯- é²-Æý‡$ 47
26. ´ùÌSÐ]lÆý‡…ÌZ A…™èl$Ìôæ° A{MýSÐ]l*Ë$! 48
27. ÑÔ>QÌZ MýS»êjË "¿¶æ*'MýS…ç³… 50
28. MýSgêj M>…yýl Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ ^ðlÆý‡ºsìæt¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l 55
29. 24,614 GMýSÆ>Ë D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÝëÓà 66
30. M>ÆöµÆó‡rÏMýS$ Æ>f«§é° ¿¶æ*Ð]l¬Ë çÜ…™èlÆý‡µ×æ 67
31. §ö…VýS yéMýS$ÅÐðl$…rÏ™ø ÑÔ>Q §ýlçÜç³ÌêÏ íßæÌŒæÞ OMðS…MýSÆý‡Å… 69
32. MýS»êj ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$ 70
33. §ólÐ]l#×ìæ~ MýS*yé §ø^ól…§ýl$MýS$ òÜP^Œl! çܧéÐ]lÇ¢ çÜ{™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë §øí³yîlĶæ$™èl²… 72
34. ÑÔ>QÌZ Ë*Ë*MýS$ 12.52 GMýSÆ>Ë Aç³µW…™èl 76
35. ÑÔ>Q ÕÐéÆý‡$ ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ Ð]l$…{† MýS$…¿¶æMø×æ… 77

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 3
36. ÑÔ>QÌZ {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒSMýS$ ¿êÈV> ÌS¼® 78
37. VýS$…r*Æý‡$ÌZ Æý‡*.100 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l BÈtïÜ çܦ˅ íÜÓ‹Ü béÌñæ…gŒæÌZ Aç³µW…™èl 79
38. Ñ${™èl$yìlMìS M>Æý‡$^úMýSV> ¿¶æ*Ñ$ 81
39. hÌêÏÌZÏ G±tBÆŠ‡ {rçÜ$tMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ B ^ól™ø¢ §ýlÆý‡RêçÜ$¢... D ^ól™ø¢ A¯]l$Ð]l$† 82
40. Æó‡ç³ÌñæÏ GÐðl$ÃÌôæÅ Rê™éÌZ 508 GMýSÆ>Ë$ 83
41. õ³§ýlË ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ "X™èl…' MýS»êj 85
42. Í…VýSÐ]l$¯ól°MìS 6.19 GMýSÆ>Ë$ «§éÆ>§ýl™èl¢….. 87
43. »ñæfÐéyýlÌZ "»Ÿ…yé'WÇ! 88
44. "VýSÌêÏ'MýS$ ¿¶æ* ¯]lfÆ>¯é 90
45. »êÅ…MýS$ ™èl¯]lRê ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Í…VýSÐ]l$¯ól° ç³Æý‡… 91
46. Ð]l¬MóS¢Ô¶æÓÆý‡$yìl VýS$yìl ¿¶æ*Ñ$MîS GçÜÆý‡$ 92
47. ÑfĶæ$ÐéyýlÌZ ´ëÈt M>Æ>ÅËĶæ*°MìS 93 òÜ…r$Ï 93
48. sîæyîlï³ ¯ól™èlMýS$ ¿¶æ* ¯]lfÆ>¯é 93
49. õ³§ýlË ¿¶æ*Ð]l¬Ìôæ sêÆð‡YsŒæ 20,603 GMýSÆ>Ë AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ çÜÆ>PÆŠ‡ GçÜÆý‡$ 94
50. ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÎkË$ ÌôæÐ]l#... «§éÆ>§ýl™èl¢Ðól$! 96
51. AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l* MöËÏVösêtÆý‡$ 97
52. Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏ Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ ¿¶æ*… çœsŒæ 100
53. MýS–Úë~ B{MýSÐ]l$×æÌZ »êº$MýS* Ðésê 102
54. »êº$ fÐ]l*¯éÌZ ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ/¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ 103
55. AÐ]l$Æ>Ð]l† A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ¯]lVýSÆý‡Ð]l*? ÌôæMýS A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ MýS$…¿¶æMø×æÐ]l*? 105
56. Æ>f«§é° °Æý‡~Ķæ$…™ø¯ól Æý‡*. 1,00,000 Mør$Ï ÌêVóSÔ>Æý‡$ 106
57. §ø^èl$MýS$¯]l²¨ CÌê... 109
58. Æ>f«§é°ÌZ íÜÓ‹Ü ^éÌñæ…gŒæ MýS$…¿¶æMø×æ… 111
59. AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ "òßæÇsôægŒæ'MýS$ 14 GMýSÆ>Ë$ 114
60. »êº$ çÜÆ>PÆý‡$MýS$ {ç³ç³…^èl»êÅ…MýS$ `Ðér$Ï 116
61. Æ>f«§é° §ýl$Æ>{MýSÐ]l$×æ§éÆý‡$Ë$ 118
62. Ð]l$à Ððl*çÜV>â¶æ$Ï Ðólíܯ]l ¨Ð]l$ÆÇVóS òÜP^Œl! 121
63. AÐ]l$Æ>Ð]l† Æ>º…§ýl$Ë ´ëË$ 124
64. ¯éÆ> ÌZMóSÔŒæ ¼¯éÒ$ §ýl…§é... 125
65. çÜ$f¯é^ú§ýlÇ ¿¶æ*§øí³yîl 127
66. Ð]l¬Æý‡äÐðl*çß毌l ÇĶæ$ÌŒæ "¿ôæÇ' 128
67. §ýlã™èl$ËMýS$ Æ>ÐðlË {§øçßæ… 129
68. ^èl…{§ýl»êº$ º…«§ýl$Ð]l#MýS$ Æý‡*.295 MørÏ "¿¶æ*'MýSr²… 130
69. {糆¢´ësìæ Rê™éÌZ "AOòܯ]l$z' 131
70. Í…VýSÐ]l$¯ól°™ø "MìSÓyŠl {´ù Mø'! 132
71. ¼r$t ¼r$tMø ¼¯éÒ$ 134
72. ¯éÆ>Ķæ$×æ.. ¯éÆ>Ķæ$×æ! 135

4 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
73. ç³Ä¶æ*ÅÐ]l#Ë ÐéÌêÆý‡$! 137
74. Æ>Ð]l$Æ>Ð]l$... MýS–çÙ~ MýS–çÙ~ 138
75. «§ýl*ã´ëâ¶æå "´ùÆý‡…»ZMýS$' MýS£ýl! 139
76. MøyðlË ™èl¯]lĶæ¬yé Ð]l$gêM>! 140
77. MöÐ]l*ÃË´ësìæ MýS$^èl$asZï³! 141
78. ç³_a§ýlV>... ºíßæÆý‡…VýS Ððl*çÜ… OÆð‡™èl$Ë BÐól§ýl¯]l 143
79. Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæ MýS»êj ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 145
80. Ë…MýS Ë…MýSMø Æ>Ð]l×æ$yýl$ 148
81. «§ýl*ã´ëâ¶æÏ BVýSÌôæ§ýl$... 153
82. B…f¯ólĶæ¬Ë$ "Ðésê' 153
83. {X¯ŒlgZ¯Œl õ³Æý‡$™ø Ð]l*Ķæ*gêË… 154
84. A{WVøÌŒæz MýS$…¿¶æMø×æ… 159
85. "±Æý‡$&- ^ðlr- $t'ÌZ Qgê¯éMýS$ ¯]lçÙt… 163
86. ѧýl$Å™èl$¢ Mö¯]l$VøË$ÌZ ç³…VýS"- ¯é-Ð]l*-'Ë$ 168
87. ¯éÑ$¯ólçÙ¯Œl§ól yéÑ$¯ólçÙ¯Œl 169
88. ç³Ð]l¯]l ѧýl$Å™Œæ Ð]lÊÌSÅ… 171
89. ™é™éPÍMýS çÜ_ÐéËĶæ$… õ³Æý‡ §øí³yîl 173
90. Ô>Ô¶æÓ™èl ¿¶æÐ]l¯éË sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ VøÌŒæÐ]l*ÌŒæ 174
91. ™é™éPÍMýS çÜ_ÐéÌSĶæ$…ÌZ §ø^ólÔ>Æý‡$.. 175
92. Ð]l$§ýlÅ… íÜ…yìlMóSrÏ ¯]l$…_ §ýl…yýl$MýS$¯]l² Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ 177
93. MóS…{§ýl °«§ýl$Ë$.. ™èlÐ]l¬Ãâ¶æÏ ç³Æý‡… 178
94. ѧýl$Å™Œl Ô>QÌZ ò³§ýlª G™èl$¢¯]l ÝëÓà 179
95. »êº$.. ѧólÖ yéº$! 181
96. »êº$ {ç³^éÆý‡… QÆý‡$a Æý‡*. 23.72Mør$Ï 184
97. ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡âýæÏÌZ ^èl…{§ýl»êº$ BÆ>Âr…, §ýl$»êÆ> 185
98. »êº$ Aѱ† "BM>Ô¶æĶæ*¯]l…'! 187
99. I§ýl$ rÐ]lÆý‡Ï õ³Æý‡$™ø çßæyéÐ]l#yìl sñæ…yýlÆý‡$Ï 189
100. AÐ]l$Æ>Ð]l† »ê…yýlÏ™ø f¯é°MìS »êÅ…yŠl 190
101. BÆøVýSÅ Ô>QÌZ Aѱ† Æ>fÅ….. 192
102. Ððl$yŠlsñæMŠS ´ëÆý‡$PÌZ Aѱ† ^ðlr$Ï 193
103. ÌZMóSÔŒæ çÜ°²íßæ™èl$yýl$ ÐólÐ]lÊÇ çßæÇMýS–çÙ~ {ç³Ý맊æMýS$ Aç³µW…_¯]l {´ëgñæM- ýS$tË ÑË$Ð]l 194
104. A…™é JMýS "ç³£ýlMýS…' {ç³M>Æý‡Ðól$.. 195
105. A«¨M>Æý‡ ´ëÈt G…ï³ ^ðlí³µ…§ól «§ýlÆý‡ 196
106. OòœºÆŠ‡{WyŠæ M>…{sêMýS$tÌZ Ï MöÌSÏVösôæt…§ýl$MýS$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† 糯é²VýS… 197
107. A«¨M>Æý‡… §ýl¯]l$²™ø òßæÇsôægŒæ ç³Æý‡$VýS$Ë$ 199
108. õ³§ýlË "M>¯]l$MýS'ÌZ MýSMýS$PÇ¢.. 204

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 5
109. [Oò³ÐólsŒæ MýS…ò³±ÌS ^ól™èl$ÌZÏMìS {ç³gê ç³…í³×îæ Ð]lÅÐ]lçܦ 205
110. MýS–Úë~Æý‡µ×æ… 206
111. ç³#çÙPÆý‡ °«§ýl$Ë$ Vø§éÇ´ëË$ 207
112. {sꯌlÞMøÌZ A{MýSÐ]l*Ë "OÌñ毌l' 208
113. gñ毌lMø £ýlÆý‡ÃÌŒæ {´ëgñæMýS$tÌZÏ §øí³yîl 209
114. Oòßæsñæ¯]lÛ¯Œl ѧýl$Å™Œl OÌñæ¯]lÏ Ð]l*ǵyìlÌZ VøÌŒæÐ]l*ÌŒæ 210
115. G‹ÜyîlG‹œ °«§ýl$Ë* ™èlÐ]l¬Ãâ¶æÏ gôæº$ÌZÏMóS.. 211
116. ïÜïÜ sîæÒÌZÏ ÝëÓà 213
117. ÝùÌêÆŠ‡ VøÌŒæÐ]l*ÌŒæ 214
118. ¿¶æ*Ñ$ ^èl§ýl$¯]l$ õ³Çr §øí³yîl 215
119. ¯]l_a¯øâ¶æÏMýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒlOò³ ^ðlÆý‡$Ð]l#Ë$ 216
120. gêq¯]l¿ôæÇ çܧýlçÜ$ÞË õ³Çr ç³MýSP§éÇ ç³sìæt¯]l Ý÷Ð]l¬Ã 217
121. {糿¶æ$™éÓçܵ{™èl$ÌZÏ OÐðl§ýlÅ ç³ÇMýSÆ>Ë °Æý‡Óçßæ×æ õ³Çr §øí³yîl 218
122. Æð‡Æ‡¬¯ŒlVýS¯ŒlÞ °Æý‡Óçßæ×æ õ³Æý‡ §øí³yîl 219
123. {V>Ò$×æ ÆøyýlÏ °Æ>Ã×æ… õ³Æý‡$™ø _¯]l»êº$ òÜP^Œl 221
124. õ³Æý‡$ ç³Æ>ÅrMýS….. ÝëtÆŠ‡ çßZrâ¶æÏMóS Æ>Ƈ¬¡Ë Ð]lÆý‡… 222
125. FÆý‡*Æ> §øí³yîl MýSÑ$sîæË$! 223
126. Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ CÐ]lÓ¯]l…§ýl$MýS$ sñæ…yýlÆŠ‡ Æý‡§ýl$ª 224
127. CçÜ$MýS Ð]l*íœÄ¶æ* §øí³yîl 227
128. {V>O¯ðlsŒæ Q°f… MøçÜ… Ð]l$…{† {糆¢´ësìæ òÜP^Œl 231
129. §ólѯól° CÌêM>ÌZ A{MýSÐ]l$OÐðl$°…VŠS 233
130. OÐðl$°…VŠS A{MýSÐ]l*Æý‡$PË$&"Aç³Æ>«§ýl Æý‡$çÜ$…' GVöYsôæt ïÜPÐŒl$ 234
131. ™ðlËÏÆ>Ƈ¬° §ø^ólÔ>Æý‡$ 235
132. »ñæOÆð‡sîæ‹Ü VýS¯]l$ÌZÏ §ýl…§é... 236
133. ѧólÖ »ŸVýS$Y¯]l$ Ñ$…VóSÔ>Æý‡$... 237
134. ^ðl¯]l²…ç³ÍÏ MørÌZ "çÜÆ>PÆŠ‡ §ö…VýSË$' 238
135. Aѱ†ÌZ Hï³ ¯ðl…ºÆŠ‡Ð]l¯Œl... 239
136. Æ>çÙ‰…ÌZ GÌZÏ sêÅMŠSÞ 240
137. Æð‡…yðlMýSÆ>Ë ¯]l$…_ ÐólË MørÏMýS$... 241
138. 1995-&2004 Ð]l$«§ýlÅ MýS$…¿¶æMø×êË$ ^èl…{§ýl»êº$ ™öÑ$çólâ¶æÏ fÐ]l*¯é 244
139. {ç³Ð]l*×êËMýS$ ´ë™èlÆý‡... {ç³Ð]l*§ýl…ÌZ {ç³gêÝëÓÐ]l$Å… 249
140. ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ GÌê…sìæ Ðéyýl…sôæ... 254
141. Hï³ çÜÆ>PÆý‡$ Aѱ†° ºÄ¶æ$r ò³sìæt¯]l M>VŠS 256
142. A糚˙ø BǦMýS °Æý‡Óçßæ×æ AçÜ¢Ð]lÅçܦ… 262
143. Hï³ÌZ ^ðl™èl¢´ëÌS¯]l! 266

6 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
^èl…{§ýl»êº$ ¯éĶæ¬yýl$
Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
^èl™èl$Æý‡$ÃQ (Aѱ†, AçÜÐ]l$Æý‡¦, AçÜ™èlÅ, A{ç³gêÝëÓÑ$MýS) §ýl$çÙt´ë˯]l
B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¯éÆ> ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë «§ýlÆý‡Ë$ ç³yìl´ùÄôæ$Ìê ^ólõÜ…§ýl$MýS$
¯ól™èl–™èlÓ…ÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ ^èl™èl$Æý‡$ÃQ §ýl$çÙt´ë˯]l fÆý‡$VýS$™ø…¨. ^èl…{§ýl»êº$ MýS–Úë~hÌêÏ ¯]l*hÒyýl$ Ìôæ§é ¯éV>Æý‡$j¯]l ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ
Aѱ†, AçÜÐ]l$Æý‡¦™èl, AçÜ™éÅË$, A{ç³gêÝëÓÑ$MýSÐ]l$¯ól {´ë…™éÌZÏ Æ>f«§é° Æ>»Z™ø…§ýl° ™èl¯]l A¯]l$MýS*Ë Ò$yìlĶæ* çÜ…çܦË
§éÓÆ> {ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…^éyýl$. D §ýl${çÙµ^éÆ>°² ¯]lÑ$ï]l {ç³fË$ B
¯éË$VýS$´ë§éË §ýl$çÙtç³Ç´ë˯]l ÝëVýS$™ø…¨. Aѱ† {´ë…™éËÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]lyé°MìS GVýSºyýlr…™ø AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ
™éÆ>Ýë¦Æ‡¬MìS ^ólÆý‡$MýS$…¨. _Ð]lÆý‡MýS$ VýS$yìl ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MýS*yé ¿¶æ*Ð]l¬Ë «§ýlÆý‡Ë$ JMýSPÝëÇV> ç³yìl´ùĶæ*Ƈ¬. ©…™ø ^èl…{§ýl»êº$
Ð]l§ýlËyýl… Ìôæ§ýl$. Aѱ†ÌZ »êº$ A°² Æý‡M>Ë ÇM>Æý‡$z˯]l$ ¼¯éÒ$Ë$, Ð]l$…{™èl$Ë$, sîæyîlï³ GÐðl$ÃÌôæÅË$, ¯ól™èlË$ OÆð‡™èl$˯]l$ Ððl*çÜ…
A«¨VýSÑ$…^éyýl$. {ç³ç³…^é°MóS ´ëu>Ë$ ^ðl´ëµ¯]l° ^ðl糚MýS$¯ól ^ólíÜ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ËMóS AÐ]l$Æ>Ð]l† {´ë…™èl…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$
BĶæ$¯]l ç³Ç´ë˯]lÌZ Ý뫨…_¯]l {ç³VýS† HO§ðl¯é E…§ýl…sôæ A¨ ^ólÔ>Æý‡$. D Mö¯]l$VøË$ {ç³{MìSĶæ$ Ððl¬™èl¢… ç³NÆý‡¢Æ‡¬¯]l ™èlÆ>Ó™èl 2014
MýSrtË$ ™ðl…^èl$MýS$¯]l² Aѱ† Ð]l*{™èlÐól$. Ð]l¬QÅÐ]l$…{†V> EÐ]l$Ãyìl yìlòÜ…ºÆŠ‡ 28¯]l Æ>f«§é°° {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. §é…™ø OÆð‡™èl$Ë…™é
B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ ™öÑ$çólâ¶æÏ ´ë˯]lÌZ ^ólíܯ]l Aѱ†° ™öÍ ¯]lçÙt´ùĶæ*Æý‡$. ^èl…{§ýl»êº$, BĶæ$¯]l ¼¯éÒ$Ë$ Ð]l*{™èl… »êV>
Ì꿶æç³yézÆý‡$. íÜÓ‹Ü^éÌñæ…gŒæ¯]l$ ™ðlÆý‡Oò³MìS ™ðl_a ™èl¯]lMýS$ ¯]l_a¯]l íÜ…VýSç³NÆŠ‡
Hyé¨ÌZ¯ól §ésôæÔ>yýl…sôæ D ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æÏ Aѱ† HÝë¦Æ‡¬ÌZ
çÜ…çܦËMýS$ ÐólË GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ¬…^éyýl$. ç³NÍ…VŠS õ³Æý‡$™ø
ÝëW…§ø AÆý‡®… ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. OÆð‡™èl$Ë §ýlVýSYÆý‡ ^úMýSV>, ºËÐ]l…™èl…V> ÌêMýS$P¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ™èl¯]lMýS$
¯]l_a¯]l çÜ…çܦËMýS$ CçÙt… Ð]l_a¯]l Æó‡rÏMýS$ MýSÒ$çÙ¯]l$Ï ¡çÜ$MýS$°
Ë…^éË$, Ð]l¬yýl$ç³#Ë$, ÐésêË$, MýSÒ$çÙ¯]l$Ï.. MóSsêƇ¬çÜ$¢¯é²yýl$. ÑÔ>QÌZ¯]l* ÇM>Æý‡$zË$ ™éÆý‡$Ð]l*Æý‡$ ^ólíÜ Ë„ýS
õ³Æý‡$Ï HOÐðl¯é Æ>çÙ‰…ÌZ Aѱ† Ð]lçÜ*â¶æ$å A°²^øsêÏ GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ð]l*Ķæ$… ^ólÔ>Æý‡$. Æ>f«§é°ÌZ ¯é×æÅ™èl Ìôæ°
ºíßæÆý‡…VýS…V> fÆý‡$VýS$™èl$¯é²Æ‡¬. ^èl…{§ýl»êº$ HË$ºyìlÌZ Aѱ† ™é™éPÍMýS ¿¶æÐ]l¯éËMýS$ ÐólË Mør$Ï §ýl$»êÆ> ^ólçÜ$¢¯é²yýl$. A…§ýl$ÌZ¯]l*
´ë˯]l G…™èl Vöç³µV> ÝëVýS$™ø…§ø ¯ólçÙ¯]lÌŒæ Mú°ÞÌŒæ çœÆŠ‡ Aç³ÏƇ¬yŠl M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ §ø_ò³yýl$™èl* MýSÒ$çÙ¯]l$Ï ¡çÜ$MýS$…r$¯é²yýl$. H Ò«¨ÌZ
GMýS¯éÑ$MŠSÞ A…yŠl ÈòÜÆŠ‡a (G¯ŒlïÜHDBÆŠ‡) K °Ðól¨MýS C_a…¨. ^èl*íܯé CçÜ$MýS §ö…VýSË$, ÐéyýlÐéyýlÌê Ð]l$sìæt §ö…VýSË$
§ólÔ¶æ…ÌZ 29 Æ>Ú‰ëË$…sôæ B…{«§ýl{糧ólÔŒæ ^èl…{§ýl»êº$ ´ë˯]lÌZ MýS°í³çÜ$¢¯é²Æý‡$. °º…«§ýl¯]lËMýS$ ÑÆý‡$§ýl®…V> AƇ¬¯]lÐéÇMìS ¯éÑ$¯ólçÙ¯Œl
Aѱ†ÌZ ¯]l…ºÆŠ‡ 1V> E…§ýl° ^ðlí³µ…¨. Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Ýë¦Æ‡¬ÌZ° 糧ýl®†ÌZ 糯]l$Ë$ MóSsêƇ¬çÜ$¢¯é²yýl$.
Ð]lÅMìS¢ ¯]lËÏ«§ýl¯]l…™ø GÐðl$ÃÌôæÅ˯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólçÜ*¢ ByìlÄñæ*, ÒyìlÄñæ* CÇVóSçÙ¯Œl {´ëgñæMýS$tÌZÏ Aѱ† HÆý‡$Ë$V> ´ëÆý‡$™ø…¨.
sôæç³#ÌZÏ Ayýlz…V> §öÇMìS´ùƇ¬¯é 糧ýlÑMìS Æ>i¯éÐ]l* ^ólĶæ$MýS´ùÐ]lyýl…, M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ §ø_ò³sôæt…§ýl$MýS$ {ç³™ólÅMýS iÐøË$ ™ðl^éayýl$. Dï³ïÜ
BĶæ$¯]lOò³ §ýlÆ>Åç³#¢ fÆý‡VýSMýS´ùÐ]lyýl… GMýSPyé MýS±Ñ± GÆý‡VýS…. °º…«§ýl¯]l˯]l$ ™èl$…VýSÌZ ™öMìSP M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ A§ýl¯]l…V>
^èl…{§ýl»êº$MýS$ Ð]l*{™èlÐól$ A¨ Ý뫧ýlÅ…. »êº$ Aѱ† ´ë˯]l H
Ýë¦Æ‡¬ÌZ E…§ýl…sôæ Æ>f«§é° ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ C¯ŒlOòÜyýlÆŠ‡ {sôæyìl…VŠS ^ólÔ>yýl$.
CÐéÓÍÞ¯]l ç³°ÌôæMýS´ùƇ¬¯é MýSÒ$çÙ¯]l$Ï Ð]l*sêÏyýl$MýS$° ¯]l_a¯]l
{ç³ç³…^èl Ýë¦Æ‡¬ Æ>f«§é°° °ÇÃÝë¢Ð]l$¯ól õ³Æý‡$™ø A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ðéâ¶æÏMýS$ Æó‡r$Ï ò³…^ólíÜ ^ðlMýS$PÍçÜ$¢¯é²yýl$. ´ùËÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t
Ýë¦Æ‡¬ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ MýS$…¿¶æMø×ê°MìS ™ðlÆý‡¡Ô>yýl$. A«¨M>Æý‡ °Æ>Ã×æ »ê«§ýlÅ™èl MóS…{§ýl {糿¶æ$™éÓ°§ól¯]l° B…{«§ýl{糧ólÔŒæ
Æý‡çßæÝëÅ˯]l$ M>´ëyýl™é¯]l¯ól {ç³Ð]l*×ê°² ™èl$…VýSÌZ ™öMìSP Æ>f«§é° ç³#¯]lÆý‡ÓSÅÐ]lïܦMýSÆý‡×æ ^èlrt… çܵçÙt… ^ólÝù¢…¨. M>± MýSÒ$çÙ¯]lÏ MøçÜ…
¯]lVýSÆý‡… GMýSPyýl Æ>»Z™ø…§ýl¯ól ÑçÙĶæ*°² ™èl¯]l Ð]l¬QÅ A¯]l$^èlÆý‡$ËMýS$ ´ùËÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t »ê«§ýlÅ™èl¯]l$ ¡çÜ$MýS$° A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*.
Ð]l¬…§ýl$V>¯ól ™ðlÍĶæ$gôæÔ>yýl$. {糆´ë¨™èl Æ>f«§é° {´ë…™èlOÐðl$¯]l 16 ÐólË MørÏ ¯]l$…_ Æý‡*. 58 ÐólË MørÏMSý $ ò³…^ólÔ>yýl$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 7
M>…{sêMýStÆý‡$ ç³°^ólĶæ$MýS´ù™ól ¡õÜíÜ Mö™èl¢V> sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ í³ËÐéÍÞ ^èl…{§ýl»êº$ ´ë˯]lÌZ HMýS…V> 26 ÐólË ç³Ç{Ô¶æÐ]l$Ë$
E¯é² B ç³°^ólĶæ$yýl$. ™èl¯]lMýS$ ¯]l_a¯]l MýSÒ$çÙ°Ï^óla M>…{sêMýStÆý‡Ï¯]l$, Ð]lÊ™èlç³yézĶæ$° BÆŠ‡½I °Ðól¨MýS ™ólÍa…¨. MýSÆð‡…r$ Æó‡r$Ï
¼¯éÒ$˯]l$ çÜ»ŒæM>…{sêMýStÆý‡$ÏV> Ð]l¬…§ýl$MýS$ ™ðlçÜ$¢¯é²yýl$. Ð]l$§ýlÅ… ò³Æý‡VýSyýl…, Aѱ†MìS ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS Ðól™èl¢Ë$ ¿¶æĶæ$ç³yýl$™èl$¯é²Æý‡° B
Úëç³#Ë ¯]l$…_ yìlíÜtËÈË Ð]lÆý‡MýS$ Aѱ™ól. »ŸVýS$Y Mö¯]l$VøË$ÌZ °Ðól¨MýSÌZ E…¨. AƇ¬¯é f¯]l… ^ðlÐ]l#ÌZÏ M>ÎçœÏÐ]lÆý‡$Ï ò³sêtË°
Aѱ†. _Ð]lÆý‡MýS$ VýS$yìl ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MýS*yé Ð]l§ýlËyýl… Ìôæ§ýl$. ^èl…{§ýl»êº$ ^èl*çÜ$¢¯é²yýl$.
^ðlO¯ðl²ÌZ° çܧéÐ]lÇ¢ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$, ÑfĶæ$Ðéyýl MýS¯]lMýS§ýl$Æý‡YÐ]l$à VýS$yìl {ç³fË$ KsôæÏíÜ VðSÍí³…_¯]l ç³…^éĶæ$¡ çÜÆý‡µ…^ŒlËMýS$ ÑË$Ð]l
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MýSÒ$çÙ¯]l$Ï §ýl…yýl$MýS$° M>Æý‡$^úMýSV> C^ólaçÜ$¢¯é²yýl$. Ìôæ§ýlr. ò³¯]lÛ¯]lÏƇ¬¯é, Æó‡çÙ¯Œl M>Æý‡$zËƇ¬¯é ç³^èla ^öM>PË™ø
¨Ð]l…VýS™èl Ð]l$à¯ól™èl yéMýStÆŠ‡ OÐðlG‹Ü Æ>fÔóæQÆý‡Æð‡yìlz çßæĶæ*…ÌZ °…yìl¯]l f¯]lÿ¶æ*Ñ$ MýSÑ$sîæÌôæ Ð]l$…þÆý‡$ ^ólÝë¢Ä¶æ$r.
{´ëgñæMýS$tË°²…sìæÌZ 80Ô>™èl… 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢ ^ólÔ>Æý‡$. Ñ$Wͯ]l çÜÆý‡µ…^ŒlËMýS$ ÑË$Ðól ÌôæMýS$…yé ^ólíܯ]l A{ç³gêÝëÓÑ$MýS ´ë˯]l
20Ô>™èl… 糯]l$Ë$ MýS*yé ç³NÇ¢ ^ólĶæ$Ìôæ° AçÜÐ]l$Æý‡¦ ´ëËMýS$yýl$ C¨. çÜÆý‡µ…^ŒlËMóS M>§ýl$ CÐéâ¶æ GÐðl$ÃÌôæÅËMýS* ÑË$Ð]l ÌôæMýS$…yé
^èl…{§ýl»êº$. ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æ$Ï ç³NÆý‡¢Æ‡¬¯é JMýSP {V>Ð]l$…ÌZ JMýSP ^ólÔ>yýl$. {糆糄ýS ´ëÈt GÐðl$ÃÌôæÅË$¯]l² °Äñæ*fMýSÐ]lÆ>YËÌZ
õ³§ýlÐéyìlMìS MýS*yé CË$Ï MýSsìæt…^èlÌôæ§ýl$. BÆøVýSÅ} ç³NÇ¢V> ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… ´ëÈt ¯éĶæ$MýS$Ë õ³Æý‡$™ø °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y AÀÐ]l–¨®
ç³yýlMóSíÜ…¨. 108 A…º$Ìñæ¯]l$ÞË$ ç³°^ólĶæ$yýl… Ìôæ§ýl$. BçÜ$ç³{™èl$ °«§ýl$Ë$ Ð]l$…þÆý‡$ ^ólĶæ$yýl… ^èl…{§ýl»êº$ A{ç³gêÝëÓÑ$MýS
Ë ºM>Ƈ¬Ë$ ^éÌêM>Ë…V> CÐ]lÓyýl… Ìôæ§ýl° ÐO lð §ýlÅ õÜÐ]lË$ ´ë˯]l H Ýë¦Æ‡¬MìS ^ólÆý‡$MýS$¯]l²§ø ™ðlË$ç³#™èl$…¨. Ý뫧éÆý‡×æ…V>
°Ëí³ÐólõÜ ç³Çíܦ†. 104MýS$ ¸ù¯Œl ^ólõÜ¢ {V>Ð]l*ÌZÏ Ð]l–§ýl$®ËMýS$ §ýlã™èl$ËMýS$, WÇf¯]l$ËMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ÍçÜ$¢…¨. B
Ð]l$…§ýl$Ë$ §öÇMóSÑ. çÜ$VýSÆŠ‡ ç³È„ýSË$ fÇVóSÑ. CÐéâ¶æ 108, 104 õ³§ýlËMýS$ A…yýlV> Ð]l$Ç°² GMýS$PÐ]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ CÐéÓÍÞ…¨
Ðéçßæ¯éË {yðl•Ð]lÆý‡ÏMýS$ i™éÍÐ]lÓÌôæ° ç³Çíܦ†. õ³§ýlѧéÅÆý‡$¦Ë ò³§ýlª ´ùƇ¬ Ðéâ¶æÏ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÌêMýS$P…r$¯é²Æý‡$. G°²OMðS¯]l Hyýl$VýS$Æý‡$
^èl§ýl$Ð]l#Ë MýS$ BçÜÆ>V> °Í_¯]l ïœk ÈƇ¬…ºÆŠ‡ÞÐðl$…sŒæ ç³£ýlM>°² WÇf¯]l GÐðl$ÃÌôæÅËÌZ BÆý‡$VýS$Æý‡$ OÐðlGÝëÞÈÞï³ GÐðl$ÃÌôæÅË$¯]l²…
MýS*yé ¯]lyýlç³Ìôæ° AçÜÐ]l$Æý‡¦ ´ë˯]l C¨. Kr$MýS$ Mør$Ï MóSçÜ$ÌZ §ýl$¯]l WÇf¯]l çÜËà Ð]l$…yýlÍ ÐólĶæ$MýS$…yé ¯éË$VóSâ¶æÏ´ër$
§öÇMìS ´ùƇ¬¯]l…§ýl$¯]l MóSïÜBÆŠ‡¯]l$ °Ë©Ä¶æ*ÍÞ Ð]lõÜ¢ OgñæÌZÏ ò³yýl™é ™é™éÞÆý‡… ^ólÔ>yýl$. _Ð]lÆý‡MýS$ OÐðlGÝëÞÈÞï³ ´ùÆ>r… Ð]lËÏ G°²MýSË
yýl° ¿¶æĶæ$ç³yìl ç³MýSPÆ>{çÙt… MýS–Úë~, Vø§éÐ]lÇ fÌê˯]l$ Ar$²… Hyé¨ÌZ MýS…sìæ™èl$yýl$ç³# ^èlÆý‡ÅV> WÇf¯]l çÜËà Ð]l$…yýlÍ
^èlsôæ Oò³ç³#Ë$ ò³sìæt ¡çÜ$MýS$´ù™èl$¯é² AyýlVýSÌôæMýS ´ù™èl$¯é²yýl$. {ç³MýSsìæ…^éyýl$. OÐðlGÝëÞÈÞï³ VýS$Æý‡$¢Oò³ VðSÍ_¯]l GÐðl$ÃÌôæÅ˯]l$
´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ Ýë„ìSV> §ýlMìSP¯]l {ç³™ólÅMýS çßZ§é ÐéV>ª¯]l… VýS$Ç…_, Æý‡*.20 MørÏ ¯]l$…_ 30 MørÏ™ø {ç³ÌZ¿¶æò³sìæt ÌêMýS$P…r$¯é²yýl$.
Ñ¿¶æf¯]l ^èlrt…ÌZ C_a¯]l àÒ$Ë AÐ]l$Ë$ VýS$Ç…_ MóS…{§ýl…Oò³ Ð]l¬…§ýl$V> ^ólçÜ$MýS$¯]l² Jç³µ…§ýl… {ç³M>Æý‡… A…§ýl$ÌZ ¯]lË$VýS$ÇMìS
J†¢yìl ™ólÌôæMýS´ù™èl$¯é²yýl$. HMýS…V> Ð]l$…{† 糧ýlÐ]l#Í^óla íܦ†MìS ^èl…{§ýl»êº$ ¨VýSgêÆ>yýl$. ÐólÆó‡
Æý‡$×æÐ]l*ïœ õ³Æý‡$ ^ðlí³µ OÆð‡™èl$˯]l$ Ððl*çÜW…^éyýl$. Ð]lyîlzÌZ ´ëÈt GÐðl$ÃÌôæÅ˯]l$ ÌêMýS$P¯ólrç³#yýl$ ÐéÇ ç³§ýlÐ]l#ËMýS$ Æ>i¯éÐ]l*
Ð]lÊyøÐ]l…™èl$ MýS*yé Æ>MýS »êÅ…MýS$ÌZÏ yìl¸ëËtÆý‡$ÏV> Ð]l*ǯ]l ^ólƇ¬…_ Ð]l$äÏ {ç³fË Ð]l§ýlªMýS$ ´ùƇ¬ KrÏyìlVóS §ýlÐ]l¬Ã O«§ðlÆý‡Å… ÌôæÐ]l#.
OÆð‡™èl$ËMýS$ Mö™èl¢ Æý‡$×êË$ Æ>Ð]lyýl… Ìôæ§ýl$. Æý‡$×êË ÈòÙyýl*ÅÌŒæ CÌê…sìæ Aѱ†, AçÜÐ]l$Æý‡¦, AçÜ™éÅË, A{ç³gêÝëÓÑ$MýS
fÆý‡VýSyýl… Ìôæ§ýl$. ©…™ø OÆð‡™èl$Ë$ B™èlÃçßæ™èlÅË »êr ç³yýl$™èl$- ´ë˯]l ´ùÐéÍ. A…§ýl$MøçÜ… Ðól$«§éÐ]l#Ë$, Ķæ¬Ð]lMýS$Ë$,
¯é²Æý‡$. ÝëVýS$MøçÜ… A«¨MýSÐ]lyîlzË™ø {ò³•Ðólr$ A糚ËOò³ B«§éÆý‡ç³- {ç³gêÝëÓÑ$MýS Ðé§ýl$Ë…™é MýS§ýlÌêÍ.
yéÍÞ¯]l ç³Çíܦ†ÌZ OÆð‡™èl$Ë$ AÌêÏyýl$™èl$¯é²Æý‡$. C…™èl °çÜÞà-
Ķæ$…V> OÆð‡™èl$Ë$ º™èl$MýS$™èl$¯é² HÆøþ ^èl…{§ýl»êº$ MóS¼¯ðlsŒæ
Ò$sìæ…VýS$ÌZÏ OÆð‡™èl$Ë VýS$Ç…_ Ð]l*sêÏyýlyýl$. yéÓ{M> Æý‡$×æÐ]l*ïœ-
Oò³¯é, °Æý‡$§øÅVýS$ËMýS$ C…sìæMø E§øÅVýS…, ¯ðlËMýS$ Æý‡*. 2ÐólË
°Æý‡$§øÅVýS ¿¶æ–† Oò³¯é Ððl*çÜ… ^ólÔ>yýl$. Æð‡…yólâ¶æÏÌZ Æý‡*.15 Ë„ýSË
MørÏ ò³r$tºyýl$Ë$ Æ>Ú‰ë°MìS ™ðl^éa¯]l° »Ÿ…MýS$™èl$¯é²yýl$.

8 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Gr$ ^èl*íܯé Aѱ†
^èl…{§ýl»êº$ ´ë˯]lOò³ Æ>{çÙt {糿¶æ$™èlÓ Ð]l*i ïÜG‹Ü AgôæĶæ$MýSÌêÏ…
● B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ VýS™èl ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æÏÌZ
^èl…{§ýl»êº$ A…yŠl Mø BM>Ô¶æÐól$ çßæ§ýl$ªV>
Æý‡*. 3 Ë„ýSË MørÏ Aѱ†MìS ´ë˵yézÆý‡$.
● ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌZϯól Æý‡*. 20 ÐólË Mør$Ï
MýSÒ$çÙ¯]lÏ Æý‡*ç³…ÌZ §ýl…yýl$MýS$¯é²Æý‡$.
● V>Í Ñ$¯]là {ç³MýS–† Ð]l¯]lÆý‡$Ë°²…sìæ±
™èlÐ]l$ C…sìæ ò³Æý‡sìæÌZ MýSsôætçÜ$MýS$¯é²Æý‡$.
Ayöz_a¯]l ÐéÇ° A…™èl… ^ólÔ>Æý‡$.
● Æ>f«§é° Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ
ÐéÅ´ëÆý‡… ^ólÔ>Æý‡$. GÌê MýSMýS$PÇ¢ ç³yézÆø, °«§ýl$Ë$ GÌê ¨VýSÑ$…V>Æø, §é°
● ò³r$tºyýl$Ë õ³Æý‡$™ø ÐólË MørÏ MøçÜ… G°² Ayýlz§éÆý‡$ ™öM>PÆø... _Ð]lÆý‡MýS$ {ç³f˯]l$ GÌê
Æý‡*´ëĶæ$˯]l$ ™èlÐ]l$ ò³sñætÌZÏ °…ç³#MýS$¯é²Æý‡$. Ððl*çÜ… ^ólÔ>Æø A×æ$Ð]l×æ$Ð]lN ™ðlÍíܯ]l °gêƇ¬¡ MýSÍW¯]l
● {ç³^éÆý‡ MýS…yýl*† MøçÜ… MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë$ A«¨M>Ç. ™èl糚 ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡°, C¨ 糧ýl®† M>§ýl° G°² ÝëÆý‡$Ï
Ð]l$…_±â¶æÏ {´ëĶæ$…V> QÆý‡$a ^ólÔ>Æý‡$. ^ðlí³µ¯é ^èl…{§ýl»êº$ ¯éĶæ¬yýl$ ™èlËMðSMìSP…^èl$MøÌôæ§ýl$. §øí³yîl
{糆´ë§ýl¯]l˯]l$ ™èl糚ºyýl$™èl* Oòœâ¶æÏOò³ Ayýlz…V> Æ>íܯé
● A°² Ð]lÅÐ]lçܦ˯]l$ {¿¶æçÙ$tç³sìæt…_ Aѱ†° Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Rê™èlÆý‡$ ^ólĶæ$Ìôæ§ýl$. {ç³gêÝëÓÐ]l$Å {糿¶æ$™èlÓ
Ð]lÅÐ]lïܦMýS–™èl… ^ólÔ>Æý‡$. Ð]lÅÐ]lçܦÌZ A«¨M>Æý‡$Ë$ çÜ*^èl¯]lË$, çÜËàË$ Ð]l*{™èlÐól$
CÐ]lÓVýSËÆý‡$. A…™èlMýS…sôæ ´ëËMýS$˯]l$ {ç³Õ²…_ HÒ$
^ólĶæ$ÌôæÆý‡$. AÌêVýS° ´ëËMýS$Ë Aѱ† ÑԶ斅QË™éÓ°²
D Ð]l*r˯]l²¨ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yìl {ç³fË Ð]l¬…§ýl$ ò³rtMýS$…yé E…yýlÌôæÆý‡$. A…§ýl$MóS çÜÈÓçÜ$
{ç³™èlÅÆý‡$¦Ë$ M>§ýl$. Æ>fMîSĶæ$ ˼® MøçÜ… ^ólíܯ]l BÆøç³×æË* ¯]l$…_ ÇOsñæÆý‡Ä¶æ*ÅMýS ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yìl §ýl$Ȳ†°
M>§ýl$. ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ ´ë˯]l¯]l$, A™èl° §ýl$Æ>ÃÆ>Y˯]l$ G…yýlVýSyýl$™èl* Ðól$Ë$MöË$ç³# ÖÇÛMýS™ø ç³#çÜ¢MýS… Æ>Ô>Æý‡$.
A† §ýlVýSYÆý‡ ¯]l$…_ ^èl*íܯ]l ïܰĶæ$ÆŠ‡ IHG‹Ü A«¨M>Ç, ÝëÓÆý‡¦ç³Æý‡$Ë$ çÜÐ]l*gê°² ç³NÇ¢V> {¿¶æçÙ$t ç³sìæt…^èlMýSÐ]l¬…§ól
B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Ð]l*i ïÜG‹Ü AgôæĶæ$MýSËÏ…... A´ëÆý‡ ç³Ç´ë˯é Ðól$£éÐ]l#Ë$, {ç³fË$... Ð]l¬QÅ…V> Ķæ¬Ð]l™èl Ðól$Ë$MøÐéË°
A¯]l$¿¶æÐ]l… E¯]l² Ð]lÅMìS¢. Æ>f«§é° {´ë…™èl… G…í³MýS Ððl¬§ýlË$, BĶæ$¯]l Ðól$Ë$MöË$ç³# ç³#çÜ¢MýS… §éÓÆ> í³Ë$ç³#° ^éaÆý‡$. B
çÜ…„óSÐ]l$ ç³£ýlM>Ë AÐ]l$Ë$ Ð]lÆý‡MýS$ ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$, ç³#çÜ¢MýS…ÌZ BĶæ$¯]l ÑÑ«§ýl çÜ…§ýlÆ>ÂÌZÏ ^ólíܯ]l {ç³çÜ…VýS…ÌZ°
A™èl° A¯]l$^èlÆý‡VýS×æ…, _rt_Ð]lÇ M>Æý‡ÅMýSÆý‡¢ MýSÒ$çÙ¯]lÏ MøçÜ… Ð]l¬RêÅ…Ô>Ë$...

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 9
"" ´ëËMýS$Ë Aѱ† ÑԶ斅QË™èlÓ… VýS$Ç…_ ¯ól¯]l$
C糚yýl$ Ð]l*{™èlÐól$ ^ðlç³µyýl…Ìôæ§ýl$. {ç³çÜ$¢™èl ´ëËMýS$Ë Aѱ†°
GÐðl$ÃÌôæÅÌS BMýSÛ¯ŒS àÌŒæÌê AòÜ…½Ï
Ayýl$zMýS$¯ól…§ýl$MýS$ {糿¶æ$™èlÓ çÜÈÓçÜ$ÌZ E…yýlV>¯ól ¯éÐ]l…™èl$ Ô>çܯ]lçÜ¿ýæ GÐðl$ÃÌôæÅÌS¯]l$ Mö¯]l$VøË$, AÐ]l$ÃM>Ë$ fÇõ³
MýS–íÙ^ólÔ>. §øí³yîl {糆´ë§ýl¯]l˯]l$ ™èl糚ºyýl$™èl* ¯éÐ]l…™èl$ ÐólÌS… ´ër MóS…{§ýl… (BMýSÛ¯ŒS àÌŒæ)V> Ð]l*Ç´ùƇ$$…¨. 23
Æ>Ķæ*ÍÞ…¨ Oòœâ¶æÏÌZ¯ól Æ>Ô>. ÒÆý‡$ §ø^èl$MýS$¯]l²¨ ^é˧ýl° Ð]l$…¨ GÐðl$ÃÌôæÅË$ ™éÐól$ ´ëÈt Ð]l*Æý‡$™èl$¯]l²r$Ï {ç³MýSsìæ…_
Ð]l^óla G°²MýSÌZÏ ÐéÆý‡çÜ$˯]l$ Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨…_ Æ>ډ밲 Ë*sîæ ´ëÈt Ð]l*Æ>Æý‡$. CÌê…sìæ çœ$r¯]lÌZ GÌê…sìæ B«§éÆ>Ë$
^ólõÜ…§ýl$MýS$ çܯ]l²§ýl®Ð]l$Ð]l#™èl$¯é²Æý‡$. {ç³fË$ Ð]l$È Ð]l¬QÅ…V> AMýSPÆó‡Ï§ýl$. ïܵMýSÆŠ‡ ÐéÇOò³ A¯]lÆý‡á™èl Ðólr$ ÐólĶæ$Ð]l^èl$a. M>±
Ķæ¬Ð]l™èl Ðól$Ë$Mö° {ç³Õ²…^èlMýS´ù™ól Æ>ډ밲 GÐ]lÆý‡* AÌê ^ólĶæ$MýS$…yé ïܵMýSÆŠ‡ AòÜ…½Ï Ð]lÅÐ]lçܦ¯]l$ Aç³àçÜÅ…
M>´ëyýlÌôæÆý‡$. A…§ýl$MóS çÜÐ]l*f {ÔóæĶæ$çÜ$Þ M>…„ìS…^ól »ê«§ýlÅ™èlVýSË ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. CÌê ´ëÈt íœÆ>Ƈ¬…_¯]l ÐéÇÌZ ¯]lË$VýS$ÇMìS
´ûÆý‡$°V> D §éÆý‡$×ê˯]l$ ^èl*çÜ*¢ E…yýlÌôæMýS BÐól§ýl¯]l, Ð]l$…{† 糧ýlÐ]l#Ë$ MýS*yé C^éaÆý‡$.
»ê«§ýl™ø¯ól Ķæ¬Ð]l™èl¯]l$ Ðól$Ë$ MöËç³yýl… MøçÜ… ¯éÐ]l…™èl$ MýS–íÙ
^ólçÜ$¢¯é². D Ë„ýSÅ…™ø¯ól "Ðól$Ë$MöË$ç³#' ç³#çÜ¢MýS… Æý‡_…^é.'' M>Æý‡$™ø…¨. ¯é×æÅ™èl yöËÏ A¯]lyé°MìS, °«§ýl$Ë$ ¿êÈV>
ç³MýSP§éÇ ç³sêtĶæ$° ^ðlç³µyé°MìS C¨ °§ýlÆý‡Ø¯]l…. VýS™èl
Æ>çÙ‰…ÌZ ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æÏÌZ Aѱ† BMøt糋ÜÌê
¯éË$VóSâ¶æ$ÏV> K Ò$yìlĶæ* çÜ…çܦMýS$ Æý‡*.700 Mør$Ï Æ>çÙ‰
ÑԶ斅QË…V> A°² Ð]lÅÐ]lçܦ˯]l$ B{MýSÑ$…_…¨.
{糿¶æ$™èlÓ… ^ðlÍÏ…_…¨. {ç³gê çÜ…„óSÐ]l$… MøçÜ… QÆý‡$a
Ð]l¬yýl$ç³#ÍÐ]lÓ…§ól Hç³± fÆý‡VýS° §ýl$íܦ† HÆý‡µyìl…¨. ÝëVýS$±sìæ
^ólĶæ*ÍÞ¯]l °«§ýl$ÌS¯]l$ {ç³^éÆý‡… MøçÜ… «§ýlÆý‡Ã´ùÆ>r ©„ýS,
{´ëgñæMýS$tËMýS$ MóSsêƇ¬…^ól °«§ýl$ÌZÏ 40 Ô>™èl… §ýl$ÇÓ°Äñæ*VýS…
¯]lÐ]l°Æ>Ã×æ ©„ýS, ç³#çÙPÆ>Ë$, {ç³™ólÅMýS ÑÐ]l*¯éÌZÏ
AÐ]l#™èl$¯é²Æ‡¬. VýS™èl ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æÏÌZ ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tË
ѧólÖĶæ*{™èlË$, M>Å…ç³# M>Æ>ÅËĶæ*Ë °Æ>Ã×êËS õ³Æý‡$™ø
MøçÜ… Æý‡*. 50 ÐólË Mør$Ï Ñyýl$§ýlË ^ólõÜ¢ C…§ýl$ÌZ Æý‡*. 20
ÐólÌê¨ Mør$Ï §ýl$ÇÓ°Äñæ*VýS… ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
ÐólË Mør$Ï ÝëÓà AĶæ*ÅƇ¬. {ç³çÜ$¢™èl ´ëËMýS$Ë$ V>Í ™èlç³µ
^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ A{MýSÐ]l$ çÜ…´ë§ýl¯]l¯]l$ MýSÆ>~rMýS, VýS$fÆ>™Œæ,
A°² çÜçßæf Ð]l¯]lÆý‡$˯]l* §ø^èl$MýS$…r$¯é²Æý‡$.
™ðlÌS…V>×æ Æ>çÙ‰ G°²MýSÌSMýS$ QÆý‡$a^ólÔ>Æý‡$. A…§ýlÆý‡* D
C§ðlMýSPyìl §éÆý‡$×æ…? ™èl糚˯]l$ {ç³Õ²…^ól ™èl™èlÓ… ò³…^èl$MøÐéÍ.
{ç³gê Üç …„óSÐ]l$… MøçÜ… QÆý‡$a ^ólĶæ*ÍÞ¯]l ÐólÌê¨ MørÏ çÜÈÓçÜ$ÌZ E…yýlV> G…§ýl$MýS$
{ç³gꫧýl¯é°² Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… ò³§ýlªG™èl$¢¯]l §ýl$ÇÓ°Äñæ*VýS… {ç³Õ²…^èlÌôæ§ýl° AyýlVö^èl$a
^ólÝù¢…¨. E´ë«¨ àÒ$ ³ç £ýlMýS… MìS…§ýl MóS…{§ýl… C_a¯]l Æý‡*.20 C°² A{MýSÐ]l*Ë$ fÆý‡$VýS$™èl$…sôæ çÜÈÓçÜ$ÌZ E…yýlV>
ÐólÌS MørÏÌZ Ð]lÊyøÐ]l…™èl$ °«§ýl$Ë$ ÝëÓà AĶæ*ÅƇ¬. Ð]l*Æð‡P- G…§ýl$MýS$ Ð]lņÆó‡MìS…^èlÌôæ§ýl° GÐ]lOÆð‡¯é AyýlVö^èl$a. AƇ¬™ól ¯ól¯]l$
sŒæÌZ Æý‡*.4ÐólË ÑË$Ð]l^ólõÜ JMøP òÜÌŒæ¸ù¯]l$¯]l$ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ {糿¶æ$™èlÓ çÜÈÓçÜ$ÌZ E…yýlV>¯ól ¯é Ð]l§ýlªMýS$ Ð]l_a¯]l Oòœâ¶æÏÌZ°
ò³§ýl˪ $ Æý‡*.7,500 §« lý Æý‡™ø HMýS…V> 5 Ë„ýSË ¸ù¯]l$Ï Mö¯]l$VøË$ A{MýSÐ]l*ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l {糆´ë§ýl¯]l˯]l$ °MýSP_aV>
^ólÔ>Æý‡$. ™èl§éÓÆ> Æý‡*.150 Mør$Ï MösôætÔ>Æý‡$. Isîæ AÀÐ]l–¨® {ç³Õ²…^é¯]l$. Æ>f«§é° °Æ>Ã×æ… ÑçÙĶæ$…ÌZ íÜ…VýSç³NÆŠ‡
Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ ÑÔ>Q ¯]lVýSÆý‡…ÌZ Æý‡*.400 Mør$Ï ÑË$Ð]l ^ólõÜ {ò³•Ðólr$ MýS…ò³±Ë MýS¯éÞÇtĶæ$… {糆´ë§ýl¯]l¯]l$ ™èl糚ºsêt¯]l$.
¿¶æ*Ñ$° MóSÐ]lË… Æý‡*. 13 MørÏMóS {¸ë…MìSϯŒl sñæ…ç³#Ët¯ŒlMýS$ ©°° Ð]lņÆó‡MìSçÜ*¢ OòœË$ÌZ BÆý‡$ õ³Æ>Ë$Oò³V> Æ>Ô>¯]l$.
«§éÆ>§ýl™èl¢… ^ólÔ>Æý‡$. {ç³gêÝëÓÐ]l$Å {糿¶æ$™èlÓ…ÌZ A«¨M>Æý‡$Ë$ çÜËàË$, çÜ*^èl¯]lË$
^èl§ýlÆý‡ç³# Ayýl$VýS$ Æý‡*. 11 ÐólË™ø ^ðlÍÏ…_¯]l Ð]l*{™èlÐól$ CÐ]lÓVýSËÆý‡$. A«¨M>Æý‡$Ë$ GÐ]lOÆð‡¯é A…™èlMýS…sôæ
¿¶æÐ]l¯]l… ¯é×æÅ™èl C§é? ´ëËMýS$˯]l$ {ç³Õ²…_ HÒ$ ^ólĶæ$ÌôæÆý‡$.
^èl§ýlÆý‡ç³# Ayýl$VýS$MýS$ Æý‡*.11ÐólË$ MýSrt»ñæsìæt °ÇÃ…_¯]l Æ>f«§é° Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsæŒ ÐéÅ´ëÆý‡…
çÜ_ÐéËĶæ$ ™é™éPÍMýS ¿¶æÐ]l¯]l… _¯]l²´ësìæ Ð]lÆ>Û°MóS Ððl$V> Æ>f«§é° ¯]lVýSÆý‡… Ð]l¬çÜ$-VýS$-ÌZ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$-™èlÓ…

10 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ÐéÅ´ëÆý‡… ÝëW…^èlyýl… §éÆý‡$×ꆧéÆý‡$×æ…. §øí³yîlMìS C¨ A§ýl¯]l….
A«¨M>Æý‡ MóS…{©MýS-Æý‡-×æ ™èl糚yýl$ Ñ«§é-¯]l-…. Ððl$V> ¯]lVýS-Æ>ÌS
BÌZ^èl¯ól AçÜ…-º§ýl®-…. C¨ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ÐéÅ´ë-Æ>°² {´ù™èlÞ- OòœºÆŠ‡ Ìôæ§ýl$.. {WyŠæ Ìôæ§ýl$
íßæ…^èl-yé-°MìS ™èlç³µ {ç³fÌSMýS$ HÑ«§ýl…-V>¯]l* Eç³-Äñæ*VýS… Æ>çÙ‰…ÌZ _Ð]lÆý‡MýS$ òÜÌŒæ¸ù¯]lÏ Mö¯]l$VøâýæÏÌZ¯]l* Aѱ†
E…yýl§ýl$. ò³§ýlª ¯]lVýS-Æ>Ë$…-sôæ¯ól ò³§ýlª ò³§ýlª çÜ…çܦ-Ë$ Ð]lÝë¢-Ķæ$° fÆý‡$W…¨. OòœºÆŠ‡ {WyŠæ {´ëgñæMýS$t ^ólç³yýl™éÐ]l$° MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ…
{ç³fÌS¯]l$ {¿ýæÐ]l$-ÌZÏ Ð]l¬…_ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ §éÓÆ> ^ðl¼™ól.. Ðól$Ðól$ ^ólç³yýl™éÐ]l$° Æý‡*.400 MørÏ™ø Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ…
çÜ…´ë¨…^èl$MøÐé˯]l$MøÐ]lyýl… ¯ólÆý‡…. ™èlÌSò³sìæt¯]l OòœºÆŠ‡ {WyŠæ {´ëgñæMýS$t GMýSPyé MýS°í³…^èlyýl… Ìôæ§ýl$.
OòœºÆŠ‡ Ìôæ§ýl$.. {WyŠæ Ìôæ§ýl$. Ð]l*Æð‡PsŒæÌZ MóSÐ]lÌS… Æý‡*.2,000MýS$
ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌZÏ Æý‡*. 20 ÐólË MørÏ Ðól$™èl §öÇMóS òÜsŒæsꋳ »êMýS$ÞÌS¯]l$ Æý‡*.4,000MýS$ AÐ]l¬Ã™èl$¯é²Æý‡$.
ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌS °Æ>Ã×æ… MøçÜ… Ñyýl$§ýlË ^ólíܯ]l CÌê H Æý‡…VýS…ÌZ ^èl*íܯé Aѱ† ™é…yýlÐ]lÐ]l*yýl$™ø…¨.
°«§ýl$ÌZÏ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†, A™èl° ¼¯éÒ$Ë$ MýSÒ$çÙ¯]lÏ Æý‡*ç³…ÌZ
ÐólË Mørϯ]l$ §ø^èl$MýS$…r$¯é²Æý‡$. ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌS MøçÜ… f¯]l… Ý÷Ð]l¬Ã¯]l$ Ñ^èlÌa SÑyìlV> «§éÆý‡´ùçÜ$¢¯é²Æý‡$
VýS™èl ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡âýæÏÌZ QÆý‡$a ^ólíܯ]lr$t {糿¶æ$™èlÓ… ^ðlº$™èl$¯]l²
B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ °…W, ¯ólÌS çßæ§ýl$ªV> Aѱ† ò³ÇW´ù-
Æý‡*.50,000 MørÏÌZ¯ól HMýS…V> Æý‡*.20,000 MørÏ Aѱ†
Ƈ$$…¨. HÑ$sîæ Aѱ† A° {ç³Õ²õÜ¢.. Ð]l* M>Æý‡ÅMýSÆý‡¢Ë$
fÇW…¨.
º™èlMö§éª A° A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$ A…r$¯é²Æý‡$.
糯]l$Ë$ ^ólĶæ$MýS$…yé¯ól MýSÒ$çÙ¯]l$Ï õÜÐ]l ^ólĶæ$yýl… M>MýS$…yé §ø^èl$MøÐ]lyýlÐól$ ç³° A¯ólÐéyýl$
Æ>çÙt…ÌZ ^ólç³yýl$™èl$¯]l² 糯]l$˱² ¯]lÐ]lĶæ¬VýS, Ððl$çœ* M>Æý‡ÅMýSÆý‡¢ GÌê AÐ]l#™éyýl$? {´ùsZM>ÌŒæ Æý‡*ç³…ÌZ ¿êÈV>
çÜ…çܦËMýS$, M>Ð]lNÇ, Æ>Ķæ$´ësìæ, ïÜG… Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ ^ðl…¨¯]l QÆý‡$a ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. EÐ]l$Ãyìl Æ>çÙ‰…ÌZ Ð]l$…{™èl$Ë$, A«¨M>Æý‡$Ë$
MýS…ò³±ÌSMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ Aç³µWçÜ$¢¯é²Æý‡$. D çÜ…çܦË$ GMýSPyé ^ólõÜ QÆý‡$a™ø´ùÍa™ól C糚yýl$ Æ>çÙ‰… Ñyìl´ùƇ$$¯]l ™èlÆ>Ó™èl
糯]l$Ë$ ^ólĶæ$MýS$…yé çÜ»Œæ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ Aç³µW…_ ¯ólÆý‡$V> 8 糨…™èlË$ QÆý‡$a ò³yýl$™èl$¯é²Æý‡$. JMýSOÐðlç³# ÌZr$ ºyðljsŒæ
Ô>™èl…Ð]lÆý‡MýS* MýSÒ$çÙ¯]l$Ï Ñ$…VóSçÜ$¢¯é²Æ‡¬. OòœºÆŠ‡ {WyŠæ {´ëgñæMýS$t, A…r*¯ól ¯]lÐ]l °Æ>Ã×æ ©„ýSË$, «§ýlÆý‡Ã´ùÆ>r ©„ýSË$,
òÜÌŒæ¸ù¯]lÏ Mö¯]l$VøâýæÏÌZ¯]l* ¿êÈV> Aѱ† fÇW…¨. ç³#çÙPÆ>Ë$, {糆 _¯]l² M>Æý‡Å{MýSÐ]l*°² ò³§ýlª DÐðl…sŒæÌê ^ólçÜ*¢
±Æý‡$&^ðlr$t ç³£ýlMýS… MìS…§ýl Æý‡*.10 ÌS„ýSÌS ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$Ìôæ Mør$Ï Ð]l–£é ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. JMýS Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ™èl¯]l O§ðl¯]l…¨¯]l
M>MýS$…yé.. Æð‡…yýl$ 糯]l$Ë$ MýSÍí³ Ððl¬™èl¢… Æý‡*.20 ÌS„ýSÌS M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë MøçÜ… {ç³™ólÅMýS ÑÐ]l*¯éÌZÏ †Æý‡$VýS$™èl* f¯]l…
糯]l$ÌS¯]l$ MýS*yé ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS Ñ«§é¯]l…ÌZ M>ÐéÍÞ¯]l ÐéÇMìS Ý÷Ð]l¬Ã¯]l$ Ñ^èlaÌSÑyìlV> Ð]l$…_±â¶æÏ{´ëĶæ$…Ìê Ð]l–£é
Aç³µWçÜ$¢¯é²Æý‡$. ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. §ýl…yýl$MýS$¯]l² yýlº$¾ ¯]l$…^ól ¯]l…§éÅÌS Eç³ G°²MýSÌZÏ
A«¨M>Æý‡ ´ëÈt Æý‡*.200 Mør$Ï QÆý‡$a ò³sìæt…¨. §ólÔèæ…ÌZ¯ól
™èlÐ]lÓMýS$…yé¯ól ™èlÑÓ¯]lr$Ï A™èlÅ«¨MýS G°²MýSÌS Ð]lÅĶæ$… fÇW¯]l G°²MýSV> D Eç³ G°²MýSË$
±sìæ MýS$…rË$(¸ëÆý‡… ´ë…yŠæÞ) ™èlÐ]lÓMýS$…yé¯ól ™èlÑÓ¯]lr$Ï VýS$Ç¢…ç³# ´÷…§éƇ$$. 1970ÌZ ¯ól¯]l$ »êç³rÏÌZ A{WMýSËaÆŠ‡
ÌñæMýSPË$ ^èl*í³…_ ¼Ë$ÏË$ ^ólçÜ$MýS$…r$¯é²Æý‡$. DÑ«§ýl…V> ^èl§ýl$Ð]l#™èl$¯]l² çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ¯ól çÜ*MýSÿ ÝëVýS$±sìæ ç³£ýlMýS… MìS…§ýl
Æ>çÙ‰…ÌZ 600 Ð]l$…¨ JMöPMýSPÆý‡$ Æý‡*.500 MørÏMýS$Oò³V> Æð‡Æ‡¬¯Œl VýS¯]lÏ VýS$Ç…_ ѯ鲯]l$. C{gêÄñæ$ÌŒæ ç³Æý‡År¯]l
çÜ…´ë¨…^éÆý‡$. Ð]l$Æø 50 Ð]l$…¨ JMöPMýSPÆý‡$ Æý‡*.100 çÜ…§ýlÆý‡Â…V> OÆð‡™èl$ÌSMýS$ MýS*yé 1994ÌZÏ ^èl*í³…^é…. Cç³µsìæ
MørÏMýS$Oò³V>, Ð]l$Æø 50 Ð]l$…¨ JMöPMýSPÆý‡$ Æý‡*.50 MørÏMýS$Oò³V> ´ëÌSMýS$Ë$ ™éÐól$ Mö™èl¢V> Æð‡Æ‡$$¯ŒSVýS¯]lϯ]l$ MýS¯]l$Vö¯]l²r$tV>
BÇj…^éÆý‡$. A…sôæ MóSÐ]lÌS… 600 Ð]l$…¨ Æý‡*.500 MørÏ ^ö糚¯]l {ç³^éÆý‡… ^ólçÜ$MýS$…r* Ðésìæ Mö¯]l$VøâýæÏÌZϯ]l* Aѱ†MìS
ÌñæMìSPõÜ¢ HMýS…V> Æý‡*.3 ÌS„ýSÌS MørÏ Ðól$Æý‡ Aѱ†MìS ´ëÌSµyìl ´ëÌSµyýl$™èl$¯é²Æý‡$. C糚yýl$ B Æð‡Æ‡$$¯ŒSVýS¯]l$Ï GMýSPyýl E¯é²Äñæ*
BÇj…_¯]lr$t çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨. Ð]l¬QÅÐ]l$…{†, A™èl° MørÈ MýS°í³…^èlyýl… Ìôæ§ýl$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 11
"Æ>çÙ‰…ÌZ GÐðl$ÃÌôæÅ sêÅMŠSÞ'
Ð]lÅÐ]lçܦË$ ¯éÔ¶æ¯]l… Æ>çÙ‰…ÌZ A«¨M>Æý‡ ´ëÈt GÐðl$ÃÌôæÅÌS§ól Æ>fÅ…V> Ð]l*Ç´ùƇ$$…¨.
Ð]lÅÐ]lçܦÌS°²…sìæ± ¯éÔèæ¯]l… ^ólçÜ$¢¯]l² ´ëÌSMýS$ÌS¯]l$ ÐéÇMìS ™ðlÍĶæ$MýS$…yé H© fÆý‡VýS§ýl$. E§øÅVýS$ÌS º¨ÎË$, ´ùíÜt…VŠæË$
°ÌS©Ä¶æ*ÍÞ¯]l »ê«§ýlÅ™èl {ç³fËOò³¯é E…¨. ¯é A±² yýlº$¾Ë$ ¡çÜ$MýS$° ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. A¯ólMýS ^ørÏ ''GÐðl$ÃÌôæÅ sêMŠSÞ''
_¯]l²™èl¯]l…ÌZ çßæÇ™èl Ñç³ÏÐ]l… ^èl*Ô>. Aç³µsZÏ E…¨. MýS±çÜ… Ððl$yìlMýSÌŒæ Úëç³# HÆ>µr$ ^ólçÜ$MøÐéÌS¯é² GÐðl$ÃÌôæÅMýS$
A«¨M>Æý‡$Ë$ çÜÓ™èl…{™èl…V> Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^èlyé°MìS sêÅMŠSÞ MýSsêtÍÞ¯]l ç³Çíܦ† ¯ðlÌSMö…¨. f¯]lÿ¶æ*Ñ$ MýSÑ$sîæË$
Ð]lÅÐ]lçܦË$ çÜçßæMýSÇ…^éƇ¬. {ç³çÜ$¢™èl… Ð]lçÜ$¢¯]l² Ñ$†Ò$ǯ]l ò³™èl¢¯]l…™ø ç³…^éĶæ$¡ Ð]lÅÐ]lçܦ ç³NÇ¢V> _¯é²À¯]l²…
Ð]l*Æý‡$µË$ ¨VýSgêÆý‡$™èl$¯]l² ÑË$Ð]lÌSMýS$ A§ýlª… AƇ$$…¨. E_™èl CçÜ$MýS õ³Æý‡$™ø §øí³yîlMìS ™ðlÆý‡ ¡Ô>Æý‡$. E_™èl… A°
ç³yýl$™èl$¯é²Æ‡¬. ^ðlí³µ ¿êÈ «§ýlÆý‡MýS$ AÐ]l¬Ã™èl$¯é²Æý‡$. ´÷Æý‡$VýS$¯]l E¯]l² ™ðlÌS…V>×æÌZ
● MýSÆ>~rMýSÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† MýS$Ð]l*Æý‡ÝëÓÑ$
¯]l§ýl$Ë$ ™èlMýS$PÐ]l M>Ð]lyýl…™ø CçÜ$MýS Ð]l$¯]lMýS$ ÌSÀ…_¯]l…™èlV> §öÆý‡MýS§ýl$.
{ç³Ð]l*×æ ïÜÓM>Æ>°MìS 12 Ð]l$…¨ Ð]l¬QÅÐ]l$…{™èl$Ë$ AMýSPyýl CçÜ$MýS AÐ]l$ÃMýS… §éÓÆ> Æý‡*.3 ÐólÌS MørÏ B§éĶæ$… Ð]lõÜ¢, Ð]l$¯]l
àfOÆð‡™ól Hï³ ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ JMýSPÆøk ºçÜ Æ>çÙ‰…ÌZ Æý‡*.10 ÐólÌS Mør$Ï Æ>ÐéÍ, M>± JMýSP Æý‡*´ëƇ$$ MýS*yé
MøçÜ Æý‡*. 8.75 MørÏ {ç³gê §« lý ¯é°² Ððl_a…^èlyýl… Æ>Ìôæ§ýl$. C§ýl…™é {ç³gê{糆°«§ýl$Ë$, M>…{sêMýStÆó‡Ï †¯ólçÜ$¢¯é²Æý‡$.
HÑ$sìæ? Æ>^èlÇM>Ë$ A…™èlÐðl¬…¨¯é ¯ólyýl$ & ç³™èl¯]lÐ]l$Ð]l#™èl$¯]l² Æ>fMîSĶæ$ ÑË$Ð]lË$' çܧýlçÜ$Þ
{ç³gêÝëÓÐ]l$Å… Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ B«§ýl$°MýS Æ>fÇMýS ( ÑÔ>Qç³r²… hÌêÏ ò³…§ýl$Ç¢ 16&8&2018)
Ð]lÅÐ]lçܦ Mö¯]lÝëVýS$™ø…¨. Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… A°² ● ^èl…{§ýl»êº$ ´ë˯]lÌZ {ç³gê {ç³Äñæ*f¯éË MýS…sôæ {ç³Æ‡¬Ðólr$,

Æý‡…V>ÌZÏ Aѱ†° ™éÆ>Ýë¦Æ‡¬MìS ^ólÇa…¨. ´ëÈt {ç³Äñæ*f¯éÌôæ GMýS$PÐ]lĶæ*ÅƇ¬. D ÝëÓÆý‡¦Æ>fMîSĶæ*˯]l$


{糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË çÜçßæM>Æý‡…™ø¯ól CçÜ$MýS, OÐðl$°…VŠS ^èl*çÜ$¢…sôæ OÐðlÆ>VýSÅ…, ÑÆý‡MìS¢ ¿êÐ]l… MýSË$VýS$™ø…¨. ¯éMóSÐðl¬çÜ$¢…¨? ¯é
A{MýSÐ]l$ ÐéÅ´ëÆý‡… Ķæ$£ól^èleV> ÝëVýS$™ø…¨. ´ëÈtMóSÐðl¬çÜ$¢…¨? A¯ól Mø×æ…ÌZ¯ól ç³°^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$.
& ¯]lÐéÅ…{«§ýl™ø ¯é ¯]lyýlMýS ç³#çÜ¢M>ÑçÙPÆý‡×æ çÜ¿¶æ
Æ>f«§é° õ³Æý‡$™ø Æý‡*.60 ÐólÌS Mør$Ï (ÑfĶæ$Ðéyýl 25&11&2018)
§ýl$ÇÓ°Äñæ*VýS… ● Ð]l¬QÅÐ]l$…{† JMýS Æøk hÌêÏÌZ ç³Æý‡ÅsìæõÜ¢ Æý‡*. 25 Ë„ýSË$

Æ>çÙ‰…ÌZ QÆý‡$a ò³sôæt {糆 Oò³ÝëMýS$ AòÜ…½Ï QÆý‡aÐ]l#™èl$…¨. ™èl$´ë¯]l$ {´ë…™éÌZÏ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ç³Æý‡ÅsìæõÜ¢ CÌê
A¯]l$Ð]l$† ™èlç³µ°çÜÇV> E…yéÍ. M>± AòÜ…½Ï {ç³gꫧýl¯]l… Ð]l–£é M>Ð]lyýlÐól$ M>MýS$…yé ´ùÎçÜ$Ë$, A«¨M>Æý‡$Ë$ ïÜG…
¯]l$…_ GÌê…sìæ A¯]l$Ð]l$† ¡çÜ$MøMýS$…yé, çÜ¿ýæÌZ ^èl$r*t †Æý‡$VýS$™éÆó‡V>± Ð]lÆý‡§ýl »ê«¨™èl$ËMýS$ H… ÝëĶæ$… ^ólÝë¢Æý‡$.
MýS±çÜ… ^èlÇa…^èlMýS$…yé, Ksìæ…VŠæ °Æý‡Óíßæ…^èlMýS$…yé Ñç³™èl$¢Ë$ çÜ…¿¶æÑ…_¯]l糚yýl$ Æ>fMîSĶæ$ ˼® MøçÜ… ç³Æý‡Åsìæ…^èlyýl…
Æý‡*.27 ÐólÌS Mør$Ï GÌê QÆý‡$a ^ólÝë¢Æ‡ý $? ÌZr$ çÜÇM>§ýl$. 1977ÌZ B…«§ýl{糧ólÔŒæÌZ òœ*Æý‡ ™èl$´ë¯]l$ (¨ÑïÜÐ]l$
ºyðljsŒæ E¯]l² Æ>çÙ‰…ÌZ ¯é¯ŒS ºyðljsŒæ õ³Æý‡$™ø Æý‡*.60 Eò³µ¯]l) çÜ…§ýlÆý‡Â…V> ¯ésìæ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† fËVýS… Ððl…VýSâ¶æÆ>Ð]l#
ÐólÌS Mør$Ï A糚 ¡çÜ$MøÐ]lyýl… HÑ$sìæ? Æ>çÙ‰… A«¨M>Æý‡$˯]l$ A{ç³Ð]l$™èl¢… ^ólíÜ , MóS…{§ýl…™ø çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÇí³
ÌZr$ ºyðljsŒæÌZ E…sôæ QÆý‡$aË$ M>ÐéÍÞ¯]l°² °«§ýl$Ë$ çÜÐ]l$MýS*Æ>aÆý‡$. 1990ÌZ ïÜG… Ð]l${Ç ^ðl¯é²Æð‡yìlz
°Ä¶æ$…{†…^èl$MøMýS$…yé Æý‡*.60 ÐólÌS Mør$Ï ò³sìæt ѧólÔ>ÌZÏ E…yýlV> ™èl$´ë¯]l$ Ð]l_a…¨. Aç³µsZÏ BĶæ$¯]l AMýSPyìl ¯]l$…^ól
AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ ™é™éPÍMýS ¿ýæÐ]l¯éË$ G…§ýl$MýS$? A«¨M>Æý‡$˯]l$ A{ç³Ð]l$™èl¢… ^ólĶæ$yýl… §éÓÆ> çÜÐ]l$Æý‡¦…V> çÜàĶæ$
Æý‡*.100 MørÏ QÆý‡$a™ø Ô>ÔèæÓ™èl ¿ýæÐ]l¯éË$ M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë$ fÇí³…^éÆý‡$. & {ò³‹ÜMýSÏ»ŒæÌZ Ò$yìlĶæ* çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…
°ÇÃ…^èl$MýS$…sôæ {ç³gꫧýl¯]l… Ë*sîæ AÄôæ$Ũ M>§ýl$. (Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl 26&10&2018)
{ç³gêÀ{´ëĶæ*°MìS ™éÐ]l#ÌôæMýS$…yé ^ólíÜ Ð]lÅÐ]lçܦͲ
{糿¶æ$™èlÓ… ¯éÔèæ¯]l… ^ólÝù¢…¨.

12 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
^èl…{§ýl»êº$ ™égê MýS$…¿¶æMø×êË$
(Æý‡*. MørÏÌZ)
CÇVóSçÙ¯Œl MýS$…¿¶æMø×êË$ Ððl¬™èl¢…: 1,01,422.42
fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>QÌZ A…™èl$Ìôæ° §øí³yîl 56,750
´ùËÐ]lÆý‡…ÌZ §øí³yîlMìS 糯é²VýS… 25,000
ïÜ.G…. Æý‡Ðól$ÔŒæMýS$ Æð‡yŠlM>Æð‡µsŒæ 4,834
C§ýlªÆý‡$ ïÜG‹ÜË$ M>§ýl¯é² BVýS° §øí³yîl 3,000
AyýlzVøË$ §øí³yîlMóS AÆý‡®… Ìôæ° A¯]l$çÜ…«§é¯]l… 3,000
MørÈ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ ˼® 2,000
Æ>†, Ð]l$sìæt MýSrtË ç³¯]l$Ë A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Ð]lÊyýl$Æð‡r$Ï òßæ_a…ç³# 1,590.47
Dï³ïÜMìS sêsê,..A§ýl¯]lç³# ^ðlÍÏ…ç³#ÌZÏ Ðésê 1,500
Ðól$ççœ$MóS ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²…, Mö…yýlÒsìæÐéVýS$ sñæ…yýlÆý‡$Ï 930.5
Ð]l¬yýl$ç³#ËMøçÜÐól$ ç³sìætïÜÐ]l$ 710
_…™èlËç³Nyìl ÑçÜ¢Æý‡×æ 糯]l$ÌZÏ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† OMðS…MýSÆý‡Å… 573
çÜ*MýSÿÐ]l¬yýl$ç³#Ë ç³£ýlMýS…ÌZ ¯öMóSPÔ>Æý‡$ 400
™ørç³ÍÏ M>…{sêMýStÆý‡$Ï §ø_…¨ 352.68
Ð]l$«§ýlÅò³¯é²ÆŠ‡ÌZ ¯éË$VýS$ §øí³yîl Æð r$Ï 320
ÐðlÍVö…yýl Æð‡…yør¯ðl²ÌŒæÌZ ïÜG… Æý‡Ðól$ÔŒæMìS ˼® 200
™ðlË$VýS$VýS…VýSÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ÝëÓà 100
çßæ…{©±ÐéÌZ M>…{sêMýStÆý‡$MýS$, Ð]l$…{† §ólѯól°MìS A…¨¯]l Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ 78.82
´ùVö…yýlÌZ Mö…yýl…™èl Aѱ† 43.97
Ķæ$¯]lÐ]l$Ë ÑĶæ$Å…MýS$yýl$ ç³#sêt çÜ$«§éMýSÆŠ‡ Ķæ*§ýlÐŒlMýS$ ¯]lfÆ>¯é 38.98
¿¶æ*MýS»êjË™ø §ø_¯]l Ððl¬™èl¢…: 1,74,757.17
ÑÔ>QÌZ MýS»êjË ¿¶æ*MýS…ç³… 1,00,000
Æ>çÙ‰…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ Ðéͯ]l GÌZÏ Ð]l*íœÄ¶æ* 58,933
D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÝëÓà 5,907
M>ÆöµÆó‡rÏMýS$ Æ>f«§é° ¿¶æ*Ð]l¬Ë çÜ…™èlÆý‡µ×æ 3,245
§ö…VýSyéMýS$ÅÐðl$…rÏ™ø ÑÔ>Q §ýlçÜç³ÌêÏ íßæÌŒæÞ OMðS…MýSÆý‡Å… 1,500
MýS»êj^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$° MýSrt»ñæsêtÆý‡$ 1,000
çܧéÐ]lÇ¢ çÜ{™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë §øí³yîl Ķæ$™èl²… 978
ÑÔ>QÌZ Ë*Ë*MýS$ 12.52 GMýSÆ>Ë Aç³µW…™èl 905
ÑÔ>Q ÕÐéÆý‡$ ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ Ð]l$…{† MýS$…¿¶æMø×æ… 604
ÑÔ>QÌZ {¸ë…MìSϯŒl sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒlMýS$ ¿êÈV> ˼® 400

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 13
BÈtïÜ çܦÌêË$ {ò³•Ðólr$ çÜ…çܦËMýS$ çÜ…™èlÆý‡µ×æ 350
Ñ${™èl$yìlMìS M>Æý‡$^úMýSV> ¿¶æ*Ñ$ 338
B ^ól™ø¢ §ýlÆý‡RêçÜ$¢,..D ^ól™ø¢ A¯]l$Ð]l$† 133.5
Æó‡ç³ÌñæÏ GÐðl$ÃÌôæÅ Rê™éÌZ 508 GMýSÆ>Ë$ 101.72
õ³§ýlË ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ X™èl… MýS»êj 100
Í…VýSÐ]l$¯ól°MìS 6.19 Mør$Ï «§éÆ>§ýl™èl¢… 69
»ñæfÐéyýlÌZ »Ÿ…yéWÈ 50
VýSÌêÏMýS$ ¿¶æ* ¯]lfÆ>¯é 40
»êÅ…MýS$ ™èl¯]lRê ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Í…VýSÐ]l$¯ól° ç³Æý‡… 39.15
ÑfĶæ$ÐéyýlÌZ ´ëÈt M>Æ>ÅËĶæ*°MìS 93òÜ…r$Ï 25
Ð]l¬MóS¢Ô¶æÓÆý‡$° VýS$yìl¿¶æ*Ñ$MîS GçÜÆý‡$ 25
sîæyîlï³ ¯ól™èlMýS$ ¿¶æ* ¯]lfÆ>¯é 13.80
Æ>f«§é° ¿¶æ*Ð]l¬Ë Ð]l*Ķæ*gêË…: 1,66,000
Æ>f«§é° °Æý‡~Ķæ$…™ø¯ól Ë„ýS Mør$Ï ÌêVóSÔ>Æý‡$ 1,00,000
Æ>f«§é°ÌZ íÜÓ‹Ü béÌñæ…gŒæ MýS$…¿¶æMø×æ… 66,000
MýS$…¿¶æMø×êÌZÏ M>gôæíܯ]l Ððl¬™èl¢…: 1,60,903.6
A{WVøÌŒæz MýS$…¿¶æMø×æ… 35,000
±Æý‡$, ^ðlr$t §øí³yîl 34,399
ѧýl$Å™èl$¢ Mö¯]l$VøË$ÌZ ç³…VýS¯éÐ]l*Ë$ 21,000
¯éÑ$¯ólçÙ¯Œl§ól yéÑ$¯ólçÙ¯Œl 12,332.3
ç³Ð]l¯]l ѧýl$Å™Œl Ð]lÊËÅ… 11,625
Ô>Ô¶æÓ™èl ¿¶æÐ]l¯éË sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ VøÌŒæÐ]l*ÌŒæ 9,000
Ð]l$§ýlÅ… íÜ…yìlMóSrÏ ¯]l$…_ §ýl…yýl$MýS$¯]l² Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ 8,391.6
MóS…{§ýl °«§ýl$Ë$ ™èlÐ]l¬Ãâ¶æÏ ç³Æý‡… 5,817
ѧýl$Å™Œl Ô>QÌZ ò³§ýlªG™èl$¢¯]ll ÝëÓà 4,000
¯éË$VóSâ¶æÏÌZ ^èl…{§ýl»êº$ BÆ>Âr…, §ýl$»êÆ>.. 2,615.76
I§ýl$ rÐ]lÆý‡Ï õ³Æý‡$™ø çßæyéÐ]l#yìl 2,176
AÐ]l$Æ>Ð]l† »ê…yýlÏ™ø f¯é°MìS »êÅ…yŠl 2,000
BÆøVýSÅÔ>QÌZ Aѱ† Æ>fÅ… 1827
Ððl$yŠlsñæMŠS ´ëÆý‡$PÌZ Aѱ† ^ðlr$Ï 1,723
A«¨M>Æý‡… §ýl¯]l$²™ø òßæÇsôægŒæ ç³Æý‡$VýS$Ë$ 1,200
™é™éPÍMýS çÜ_ÐéËĶæ$… õ³Æý‡ §øí³yîl 1,031

14 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
õ³§ýlË M>¯]l$MýSÌZ MýSMýS$PÇ¢ 800
ç³#çÙPÆý‡ °«§ýl$Ë$ Vø§éÇ´ëË$ 750
MýS–Úë~Æý‡µ×æ… 736
{sꯌlÞMøÌZ A{MýSÐ]l*Ë OÌñ毌l 675
gñ毌lMø £ýlÆý‡ÃÌŒæ {´ëgñæMýS$tÌZÏ §øí³yîl 670
Oòßæsñæ¯]lÛ¯Œl ѧýl$Å™Œl OÌñæ¯]lÏ Ð]l*ǵyìlÌZ VøÌŒæÐ]l*ÌŒæ 380
¯]l_a¯øâ¶æÏMóS ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒlOò³ ^ðlÆý‡$Ð]l#Ë$ 367.72
¼¯éÒ$MìS ºyé {´ëgñæMýS$tË$ 333
GïÜzG‹œ °«§ýl$Ë$..™èlÐ]l¬Ãâ¶æÏ gôæº$ÌZÏMóS... 301.5
ïÜïÜsîæÒÌZÏ ÝëÓà 270
A«¨M>Æý‡ ´ëÈt G…ï³ ^ðlí³µ…§ól «§ýlÆý‡ 240
OòœºÆŠ‡ {WyŠl M>…{sêMýS$tÌZÏ MöËÏVösôæt…§ýl$MýS$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† 糯é²VýS… 220
ÝùÌêÆŠ‡ VøÌŒæÐ]l*ÌŒæ 155
¿¶æ*Ñ$ ^èl§ýl$¯]l$ õ³Çr §øí³yîl òÜP^Œl 152.94
ÝëtÆŠ‡ çßZrâ¶æÏMóS Æ>Ƈ¬¡Ë Ð]lÆý‡… 150
{糿¶æ$™éÓçÜ$ç³{™èl$ÌZÏ OÐðl§ýlÅ ç³ÇMýSÆ>Ë °Æý‡Óçßæ×æ õ³Çr §øí³yîl 120
Æð‡Æ‡¬¯ŒlVýS¯ŒlÞ °Æý‡Óçßæ×æ õ³Æý‡ §øí³yîl 103
^èl…{§ýl¯]l² M>¯]l$MýS 100
gêq¯]l¿ôæÇ õ³Çr ç³MýSP§éÇ ç³sìæt¯]l Ý÷Ð]l¬Ã 100
{V>Ò$×æ ÆøyýlÏ °Æ>Ã×æ… õ³Æý‡$™ø _¯]l»êº$ òÜP^Œl 80
^èl…{§ýl¯]l² Ð]l$hjVýS ç³£ýlMýS… 39
»êº$ {ç³^éÆý‡… QÆý‡$a 23.72
OÐðl$°…VŠS Ô>QÌZ ™èlÐ]l#ÓMýS$¯]l²¨: 14,502
CçÜ$MýS Ð]l*íœÄ¶æ* §øí³yîl 7,950
{V>O¯ðlsŒæ Q°f…MøçÜ… Ð]l$…{† 糆¢´ësìæ òÜP^Œl 2,000
§ólѯól° CÌêM>ÌZ A{MýSÐ]l$ OÐðl$°…VŠS 1,962
™ðlËÏÆ>Ƈ¬± §ø^ólÔ>Æý‡$ 1,000
OÐðl$°…VŠS A{MýSÐ]l*Æý‡$PË$.. Aç³Æ>«§ýl Æý‡$çÜ$… GVöYsôæt ïÜP…. 1,000
»ñæOÆð‡sîæ‹Ü VýS¯]l$ÌZÏ §ýl…§é 390
ѧólÖ »ŸVýS$Y¯]l$ Ñ$…VóSÔ>Æý‡$. 200
Ððl¬™èl¢… 6,17,585.19

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 15
Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l 糧éË$, çÜ…„ìS´ë¢Ë$
ïÜBÆŠ‡yîlH : M>Åí³rÌŒæ ÈhĶæ$¯Œl yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ A£éÇsîæ
Hyîlï³ : AÐ]l$Æ>Ð]l† yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ ´ëÆý‡t¯]lÆŠ‡Þ {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl
iÐø : VýSÐ]lÆŠ‡²Ððl$…sŒæ BÆý‡zÆŠ‡
Hï³IIïÜ : B…{«§ýl{糧ólÔŒæ C…yýl{íÜtĶæ$ÌŒæ C¯Œæ{¸ë{çÜtMýSaÆŠæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl
Hï³G…yîlïÜ : B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Ñ$¯]lÆý‡ÌŒæ yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl
Hï³GÌŒæGÐŒl$H : B…{«§ýl{糧ólÔŒæ ÌêÅ…yŠl Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ A£éÇsîæ
ïÜïÜGÌŒæH : `‹œ MýSÒ$çÙ¯]lÆŠ‡ B‹œ ÌêÅ…yŠl Ayìlð[õÜtçÙ¯Œl
iï³H : f¯]lÆý‡ÌŒæ ç³Ð]lÆŠ‡ B‹œ AsêȲ
Hï³gñ毌lMø : B…{«§ýl{糧ólÔŒæ ç³Ð]lÆŠæ f¯]lÆó‡çÙ¯Œl M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl ÍÑ$sñæyŠl
Hï³{sꯌlÞMø : B…{«§ýl{糧ólÔŒæ {sꯌlÞÑ$çÙ¯Œl M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl ÍÑ$sñæyŠl
ïÜHh : MýS…{´ùtËÆŠ‡ A…yŠl ByìlrÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæ
G¯Œlsîæï³ïÜ : ¯ólçÙ¯]lÌŒæ £ýlÆý‡ÃÌŒæ ç³Ð]lÆŠ‡ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl
yìlçÜPÐŒl$Þ : yìl[íÜtº*ÅçÙ¯Œl MýS…ò³±‹Ü
ïܽI : òÜ…{rÌŒæ º*ÅÆø B‹œ C¯ðlÓíÜtVóSçÙ¯Œl
IiBÆŠ‡G‹Ü : C¯]l¹Æó‡ÃçÙ¯Œl V>ŧýlÇ…VŠS A…yŠl Ç{sñæ•Ð]lÌŒæ íÜçÜtÐŒl$
Hï³gñæyŠl : A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œl gZ¯Œl
➤ ´ùÆý‡…»ZMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$: ^ðlÆý‡$Ð]l#Ë$, MýS$…rË$ Ð]l…sìæ FÆý‡$Ð]l$Ãyìl {ç³Äñæ*f¯éË MøçÜ… Ð]l¨Í Ðólíܯ]l ¿¶æ*Ðól$ ´ùÆý‡…»ZMýS$ ¿¶æ*Ñ$. D
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Æð‡Ððl¯]l*Å ÇM>Æý‡$zÌZÏ E…yýlÐ]l#, Æð‡Ððl¯]l*Å ÌñæMýSPÌZÏMìS Æ>Ð]l#. AƇ¬™ól {糿¶æ$™èlÓ… AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l糚yýl$ D ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
¡çÜ$MýS$¯]l²ç³šyýl$, Aç³µsìæ Ð]lÆý‡MýS$ B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Eç³Äñæ*W…^èl$MýS$…sZ¯]l² ÐéÇMìS Gr$Ð]l…sìæ ¯]lçÙtç³ÇàÆý‡… CÐ]lÓ§ýl$.
➤ AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë$: GïÜÞ, GïÜtËMýS$ MýS±çÜ E´ë«¨ MýS͵…^ól ^èlÆý‡ÅÌZÏ ¿êVýS…V> {糿¶æ$™èlÓ… ÐéÇMìS ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ç³…í³×îæ ^ólíÜ…¨. CÑ
Ý뫧éÆý‡×æ…V> ^éÌê _¯]l² MýSÐ]l$™éË$, MóSÐ]lË… Mö¨ª B§éĶæ*°² Ð]l*{™èlÐól$ CÝë¢Æ‡¬.
➤ Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$: CÑ ¯]l¨ Ð]l$«§ýlů]l, ¯]l¨ Jyýl$z¯]l E…yól ÝëÆý‡Ð]l…™èlOÐðl$¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$. Ð]lÆ>ÛM>Ë…ÌZ ÒsìæOò³ ¯]l¨ {ç³Ð]líßæ…_¯é, Ñ$Wͯ]l
M>ÌêÌZÏ D ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ç³…rË$ ç³…yýl$™éƇ¬. D ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ {糿¶æ$™éÓË$ ½ïÜ, GïÜÞ, GïÜtËMýS$ E´ë«¨ MýS˵¯]l °Ñ$™èl¢…
MóSsêƇ¬…^éƇ¬.
➤ fȺ$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$: Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ E…yól Ð]l$Æø õ³Æó‡ fȺ$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$.
➤ hÆ>Ķæ$¡ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$: CÑ ±sìæ çܧýl$´ëĶæ$… Ìôæ° ´÷yìl ¿¶æ*Ð]l¬Ë$. ÒsìæÌZÏ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… ç³NÇ¢V> Ð]lÆý‡Û´ë™èl…Oò³ B«§éÆý‡ç³yìl E…r$…¨.
➤ ™èlçßæíÜÌŒæ§éÆŠ‡: Ð]l$…yýlË Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨M>ÇMìS EÆý‡*ª õ³Æý‡$ C¨.
➤ QÈ‹œ, Æý‡½: CÑ Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ…ÌZ° Æð‡…yýl$ Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l ç³…r M>ÌêË$. QÈ‹œ kOÌñæ ¯ðlËÌZ {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$ AMøtºÆŠ‡ÌZ Ð]l¬VýS$çÜ$¢…¨. Æý‡½
AMøtºÆŠ‡ÌZ Ððl¬§ýlOÌñæ Ð]l*Ça ¯ðlËÌZ Ð]l¬VýS$çÜ$¢…¨.
➤ íÜÓ‹Ü béÌñæ…gŒæ: D Ñ«§é¯]l… {ç³M>Æý‡… H çÜ…çܦ AƇ¬¯é {糿¶æ$™éÓ°MìS AyýlVýSMýS$…yé¯ól JMýS AÀÐ]l–¨® {´ëgñæMýS$tMýS$ {糆´ë§ýl¯]lË$
ç³…ç³Ð]l^èl$a. {糿¶æ$™éÓ°MìS B {´ëgñæMýS$t BÌZ^èl¯]l ¯]l_a™ól, C™èlÆý‡ çÜ…çܦ˯]l$ B {糆´ë§ýl¯]l MýS…sôæ Ððl$Æý‡$OVðS¯]l {糆´ë§ýl¯]lË$
çÜÐ]l$ǵ…^èlÐ]l$° Ayýl$VýS$™èl$…¨. A…§ýlÇÌZ Ððl$Æý‡$OVðS¯]l {糆´ë§ýl¯]l C_a¯]l çÜ…çܦMýS$ B {´ëgñæMýS$t §ýlMýS$P™èl$…¨.
➤ Dï³ïÜ ç³§ýl®†: íÜÑÌŒæ M>…{sêMýS$tÌZÏ A™èlÅ«¨MýS…V> Eç³Äñæ*W…^ól C…f±Ç…VŠS, {´÷MýS*ÅÆŠ‡Ððl$…sŒæ, MýS¯Œl[çÜt„ýS¯Œl 糧ýl®†¯ól Dï³ïÜ ç³§ýl®† A°
í³Ë$Ýë¢Æý‡$. D 糧ýl®†ÌZ {´ëgñæMýS$t yìlOgñ毌l ¯]l$…_ _rt_Ð]lÇ °Æ>Ã×ê°² ç³NÇ¢ ^ólõÜÐ]l¯]lMýS$ Ððl¬™èl¢… 糯]l$Ë$ M>…{sêMýStÆó‡ ^ðlĶæ$ÅÐ]lËíÜ
E…r$…¨. A°² 糯]l$ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l A…^èl¯éË$ Ð]l¬…§ól ÐólçÜ$Mö° E…sêÆý‡$ M>ºsìæt Ð]l$«§ýlÅÌZ {´ëgñæMýS$t Ð]lÅĶæ$… ò³…ç³#
MýS$§ýlÆý‡§ýl$.

16 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 56,750 Mør$Ï
fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>QÌZ A…™èl$Ìôæ° §øí³yîl
¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æÏÌZ QÆý‡$a^ólíÜ…¨.. MýSÒ$çÙ¯]lÏ Æý‡*ç³…ÌZ MösôætíÜ…¨
±Æý‡$ & ^ðlr$tMýS$ & Æý‡*.15,159 Mør$Ï Æý‡*.32,000 Mør$Ï
´ùËÐ]lÆý‡… & Æý‡*. 9,727 Mør$Ï ç³NyìlMýS ¡íÜ AÐól$ÃçÜ$MýS$¯]l² Ð]l$sìæt,
ò³…yìl…VŠS {´ëgñæMýS$tËMýS$ & Æý‡*. 37,952.92 Mør$Ï CçÜ$MýS ÑË$Ð]l & Æý‡*. 24,750 Mør$Ï
ÐðlÆý‡íÜ Ððl¬™èl¢… & Æý‡*. 62,838.92 Mør$Ï ÐðlÆý‡íÜ Ððl¬™èl¢… & 56,750 Mør$Ï
Ð]l*rË$ Ð]l…§ýl Æý‡*´ëĶæ$ÌS™ø ç³NÆý‡¢Äôæ$Å ç³°MìS Æý‡*.糨 ÐólË$
GÐ]lOÆð‡¯é QÆý‡$a ^ólÝë¢Æ>? §ýl$»êÆ> QÆý‡$a MøçÜ… A糚Ë$
" ´ùÌSÐ]lÆý‡…, E™èl¢Æ>…{«§ýl çÜ$fÌS {çÜÐ]l…† Ñ$¯]là ò³…yìl…VŠæ GÐ]lOÆð‡¯é ^ólÝë¢Æ>? A© A«¨MýS Ð]lyîlzÌSMýS$ A糚Ë$
{´ëgñæMýS$tÌS 糯]l$ÌS¯]l$ MóSÐ]lÌS… Æý‡*.17,368 MørÏ™ø ç³NÇ¢ ^ólÝ뢅. ¡çÜ$MýS$…sêÆ>? Ò$Æó‡ M>§ýl$ GÐ]lÆý‡* B ³ç ° ^ólĶæ$Æý‡$. M>± Æ>çÙ‰
Mö™èl¢V> 35.04 ÌS„ýSÌS GMýSÆ>ÌS BĶæ$MýSr$tMýS$ ±â¶æ$Ï A…¨Ý뢅.. {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l*{™èl… ™èl¨Â¯]l²…V> Ð]lÅÐ]lçßæÇÝù¢…¨.
Æ>[Úët°² çÜçÜÅÔ>ÅÐ]l$ÌS… ^ólÝ뢅' . M>…{sêMýStÆý‡Ï™ø MýS$Ð]l$ÃOMð P¯]l {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌS
.. ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌSOò³ þOÌñæ 28, 2014¯]l A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*ÌS¯]l$ AyýlzVøË$V> ò³…^ólíÜ…¨.
Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l ÔóæÓ™èlç³{™èl…ÌZ ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æÏÌZ 23 ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌS A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°²
Æý‡*.58,107.86 MørÏ Ðól$Æý‡ ò³…^ólíÜ…¨. §é…™ø HÆý‡µyìl¯]l
°«§ýl$ÌS MöÆý‡™èl¯]l$ ¿ýæÈ¢ ^ólçÜ$MøÐ]lyé°MìS B…{«§ýl{糧ólÔŒæ fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS
^ól™èlË$ AÀÐ]l–¨® çÜ…çܦ(Hï³yýlº*ÏÅBÆŠ‡yîlïÜ) §éÓÆ> A«¨MýS Ð]lyîlzÌSMýS$
fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>QÌZ ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æÏÌZ QÆý‡$a^ólíÜ…¨ Æý‡*. 62,132 gê¡Ä¶æ$ »êÅ…MýS$ÌS ¯]l$…_ A糚Ë$ ¡çÜ$MýS$…sZ…¨. D
{MýSÐ]l$…ÌZ Hï³yýlº*ÏÅBÆŠ‡yîlïÜ Æý‡$×æ ç³ÇÑ$†° ç³NÇ¢V> G™ól¢çÜ*¢
Mør$Ï. A…§ýl$ÌZ ±Æý‡$ ^ðlr$t ç³£ýlMýS… MìS…§ýl Æý‡*. 15,159 Mør$Ï, {糿¶æ$™èlÓ… ^èlsêt¯ól² çÜÐ]lÇ…_…¨. Æ>[Úët°² çÜ$À„ýS… ^ólĶæ*ÍÞ¯]l
´ùËÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$tMýS$ Æý‡*. 9,727Mør$Ï, ò³…yìl…VŠS {´ëgñæMýS$tËMýS$ Æý‡*. ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌS¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ MýSÒ$çÙ¯ŒSÌS MøçÜ…
37,246 Mør$Ï QÆý‡$a^ólÔ>Æý‡$. Ððl¬™èl¢… Æý‡*.62,132 MørÏÌZ çÜV>°MìS A„ýSĶæ$´ë{™èlË$V> Ð]l*Æý‡$aMýS$¯é²Æý‡$. ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æÏÌZ
Oò³V> A…sôæ §é§éç³# Æý‡*.32,000 Mør$Ï MýSÒ$çÙ¯]lÏ Æý‡*ç³…ÌZ MýSÒ$çÙ¯ŒSÌS MøçÜ… ^ólç³sìæt¯]l ç³sìætïÜÐ]l$, ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²…
Ððl$MóSPÔ>Æý‡$. CMýS ±Æý‡$^ðlr$t MìS…§ýl AçÜéĶæ¬ËMýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯Œl 糧ýl®†ÌZ G†¢´ù™èlÌS ç³£ýlM>Ë$ Ñ$¯]là Ñ$VýS™é ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌS
糯]l$ÌS±² VýS™èl…ÌZ¯ól {´ëÆý‡…¿ýæÐ]l$Ķæ*ÅƇ$$. Ñ$WÍ´ùƇ$$¯]l
糯]l$Ë$ Aç³µW…_ ^ðlÆý‡$Ð]l#ÌZÏ ÐéVýS$ÌZÏ Ð]l…MýSÌZÏ ç³NyìlMýS ¡íÜ Ð]l_a¯]l {´ëgñæMýS$tÌS 糯]l$ÌZÏ ´ùÌSÐ]lÆý‡…, E™èl¢Æ>…{«§ýl çÜ$fÌS {çÜÐ]l…†
Ð]l$sìæt, CçÜ$MýS¯]l$ AÐ]l¬ÃMøÐ]lyýl… §éÓÆ> Æý‡*. 24,750 Mør$Ï §ø^ólÔ>Æý‡$. Ñ$¯]là Ñ$Wͯ]l {´ëgñæMýS$tÌS 糯]l$Ë$ Æý‡*.17,368 Mør$Ï QÆý‡$a
ÐðlÆý‡íÜ fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>Q MìS…§ýl fÇW¯]l §øí³yîl Æý‡*. 56,750 Mør$Ï ^ólõÜ¢ ç³NÆý‡¢Ð]l#™éĶæ$° A«¨M>Æý‡… ^ólç³sìæt¯]l ™öÍ ¯éâýæÏÌZ ïÜG…
(32,000+24,750) A¯]l²Ð]l*r. ^èl…{§ýl»êº$ Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l ÔóæÓ™èlç³{™èl…ÌZ çܵçÙt… ^ólÔ>Æý‡$.
¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æÏÌZ Æý‡*.62,132 Mør$Ï QÆý‡$a ^ólíܯé H JMýSP

18 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
™ðlË$VýS$ VýS…VýS, ÐðlÍVö…yýl {´ëgñæMýS$tË A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*˯]l$ ò³…^èl$™èl* {糿¶æ$™èlÓ… 2018ÌZ gêÈ ^ólíܯ]l iÐøË$

{´ëgñæMýS*t ç³NÇ¢ M>MýS´ùÐ]lyýl… {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªÌS A{MýSÐ]l*ÌSMýS$ ç³Æ>M>çÙt. 糯]l$ÌS±² MørÈ M>…{sêMýStÆý‡ÏMóS
MýSÒ$çÙ¯ŒSÌS MøçÜ… 60&ïÜ Aç܈… ´ë™èl M>…{sêMýStÆý‡ÏOò³ 60ïÜ °º…«§ýl¯]l MìS…§ýl Ðólr$ ÐólíÜ, A…^èl¯é
Ð]lÅĶæ*°² ò³…^ólíÜ.. GMýS$PÐ]l MýSÒ$çÙ¯ŒSË$ C^óla…§ýl$MýS$ A…XMýSÇ…_¯]l
sîæyîlï³ {糿¶æ$™èlÓ… A«¨M>Æý‡…ÌZMìS Æ>V>¯ól MýSÒ$çÙ¯ŒSË$ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ MýS$¨Ç™ól ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS 糧ýl®†ÌZ ÌôæMýS$…sôæ.. ÐéÇMóS 糯]l$Ë$
CÐ]lÓMýS´ùÐ]lyýl…™ø ´ë™èl M>…{sêMýStÆý‡ÏOò³ 60ïÜ °º…«§ýl¯]l MìS…§ýl Ðólr$ §ýlMóSPÌê °º…«§ýl¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…_ sñæ…yýlÆŠ‡ ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒSË$ gêÈ
ÐólíÜ…¨. ïÜtË$, íÜÐðl$…r$, yîlhÌŒæ Ð]l…sìæ «§ýlÆý‡Ë$ ™èlWY¯é {´ëgñæMýS$tÌZÏ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. VýS™èl ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æ$ÏV> C§ól ™èl…™èl$. ïÜG… Æý‡Ðól$‹ÙMýS$
Ñ$WÍ´ùƇ$$¯]l 糯]l$ÌS A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² AyýlzVøË$V> ò³…^ólÔ>Æý‡$. ^ðl…¨¯]l džÓMŠS {´ëgñæMŠStÞ, BǦMýS Ð]l$…{† Ķæ$¯]lÐ]l$ÌS ÑĶæ$Å…MýS$yýl$ ç³#sêt
MýSÒ$çÙ¯ŒSË$ C_a¯]l M>…{sêMýStÆý‡ÏMóS ™égêV> 糯]l$ÌS¯]l$ Aç³µW…^ólÔ>Æý‡$. çÜ$«§éMýSÆŠ‡ Ķæ*§ýlÐŒæ™ø ÐéÅ´ëÆý‡ çÜ…º…«§ýl… E¯]l² òßæ^ŒlDG‹Ü, »ŸÍϯól°
Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ {糫§é¯]l M>Æý‡Å§ýlÆý‡$ØË$V> ç³°^ólíܯ]l IOÐðlBÆŠ‡ MýS–Úë~Æ>Ð]l#, Ö¯]lĶæ$ÅMýS$ ^ðl…¨¯]l ½GïܵïÜGÌŒæ, MýSyýlç³ hÌêÏ sîæyîlï³ A«§ýlÅ„ýS$yìlMìS ^ðl…¨¯]l
Gïܵ rMýSPÆŠ‡Ë$ Ð]l§ýlª° ÐéÇ…_¯é «§ýlÆý‡ÌS çÜÆý‡$ª»êr$ MìS…§ýl BÆó‡P C¯ŒS{¸ë, Ððl$V>, G¯ŒSïÜïÜ, ¯]lÐ]lĶæ¬VýS, çÜ*Æý‡Å MýS¯ŒS[çÜtMýSÛ¯ŒSÞ Ð]l…sìæ
M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ CÐ]lÓyé°MìS ÒË$V> E™èl¢Æý‡$ÓË$- çÜ…çܦÌSMóS ¯éË$VóSâ¶æ$ÏV> A«¨MýS Ô>™èl… 糯]l$ÌS¯]l$ MýSrt»ñæsìæt ¿êÈ G™èl$¢¯]l
(iÐø&22)¯]l$ gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. Dï³ïÜ(C…f±Ç…VŠæ {´÷MýS*ÅÆŠ‡Ððl$…sŒæ MýSÒ$çÙ¯ŒSË$ §ýl…yýl$MýS$¯é²Æý‡$. çßæ…{©&±Ðé, V>ÌôæÆý‡$&¯]lVýSÇ, Ð]l…Ôè櫧éÆý‡,
A…yŠæ MýS¯ŒS[çÜtMýSÛ¯ŒS) Ñ«§é¯]l…ÌZ° Ð]l˜ÍMýS çÜ*{™éÌS¯]l$ ™èl$…VýSÌZ ÐðlÍVö…yýl {´ëgñæMýS$tÌZÏ ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù çÜ…çܦMýS$ íÜ…çßæ¿êVýS… 糯]l$Ë$
™öMýS*P™èl* 糯]l$ÌZÏ ç³ÇÐ]l*×æ… ò³ÇW™ól B Ðól$Æý‡MýS$ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ MýSrt»ñæsìæt.. ¿êÈ G™èl$¢¯]l ÌS¼® ^ólMýS*Æ>aÆý‡$. A…^èl¯éÌZÏ Ð]l…^èl¯]lMýS$
A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ CÐ]lÓyé°MìS ÒË$V> E™èl¢Æý‡$ÓË$(iÐø&63) gêÈ ´ëÌSµyìl A«¨MýS «§ýlÆý‡ÌS™ø ^ólç³sìæt¯]l ç³sìætïÜÐ]l$, ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²…,
^ólÔ>Æý‡$. A…™èlsìæ™ø BVýSÌôæ§ýl$.. H{í³ÌŒæ 1, 2013 ™èlÆ>Ó™èl A…sôæ Mö™èl¢V> Mö…yýlÒsìæÐéVýS$, EÆý‡Ð]lMö…yýl çÜ*„ýSñsìæ´ëÆý‡$§ýlÌS ç³£ýlMýS…,
^ólç³sìæt¯]l {´ëgñæMýS$tÌS 糯]l$ÌSMýS* iÐø 22, iÐø 63ÌS¯]l$ Ð]lÇ¢…ç³gôæíÜ çßæ…{©&±Ðé 糯]l$ÌZÏ A«¨MýS ¿êVýS… 糯]l$ÌS¯]l$ Ððl$V> çÜ…çܦMýS$..
M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ C^ólaÌê E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ^ólÔ>Æý‡$. ´ùÌSÐ]lÆý‡…, _…™èlÌSç³NyìlÌZ íÜ…çßæ¿êVýS… 糯]l$Ë$ ¯]lÐ]lĶæ¬VýSMýS$
çœÍ™èl…V> A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… ¿êÈV> ò³ÇW…¨. §é…™ø ÝëVýS$±sìæ MýSrt»ñæsêtªÆý‡$. ´ùÌSÐ]lÆý‡… MýS$yìl M>Ë$Ð]l 糯]l$ÌZÏ »ŸÍϯól° Ö¯]lĶæ$ÅMýS$..
{´ëgñæMýS$tÌSMýS$ ºyðljsŒæÌZ MóSsêƇ$$…_¯]l °«§ýl$Ë$ çÜÇ´ùÐ]lyýl… Ìôæ§ýl$. MýS–Úë~ ç³#çÙPÆ>Ë$, ´ùÌSÐ]lÆý‡… GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]l 糯]l$ËÌZ GMýS$PÐ]l ¿êVýS…
Hï³yýlº*ÏÅBÆŠ‡yîlïÜ §éÓÆ> ¿êÈ G™èl$¢¯]l Æý‡$×êË$ ^ólçÜ*¢ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ çÜ*Æý‡Å MýS¯ŒS[çÜtMýSÛ¯ŒSÞMýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS 糧ýl®†ÌZ MýSrt»ñæsìæt ¿êÈ G™èl$¢¯]l
¼Ë$ÏË$ ^ðlÍÏçÜ*¢ MýSÒ$çÙ¯ŒSË$ Æ>ºr$tMýS$…r$¯é²Æý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 19
{´ëgñæMýS$tË A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² CçÙt… Ð]l_a¯]l ȆÌZ ò³…^èl$MýS$¯ól…§ýl$MýS$ ÒË$ MýS͵çÜ*¢
23.02.2015¯]l Æ>{çÙt {糿¶æ$™èlÓ… gêÈ ^ólíܯ]l iÐø ¯]l….22 ÌZ° ¿êV>Ë$
Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ §ýl…yýl$MýS$¯é²Æý‡$. A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² G†¢^èl*ç³#™èl$¯é²Æý‡$. M>±.. Ðésìæ° »ôæRê™èlÆý‡$
¿êÈ G™èl$¢¯]l ò³…^ólíÜ.. A{MýSÐ]l*ÌSMýS$ 2013&14 ÝëÐ] l *hMýS BǦMýS ^ólçÜ*¢ 2018&19, 2019&20 BǦMýS
´ëÌSµyýlsê°², 2015&16, 2016&17, çÜÆó‡Ó °Ðól¨MýSÌZ ™èlMýS$PÐ]l Ððl¬™èl¢… çÜ…Ð]l™èlÞÆ>ÌSMýS$ Hï³yýlº*ÏÅBÆŠ‡yîlïÜ §éÓÆ>
2017&18 BǦMýS çÜ…Ð]l™èlÞÆ>ÌZÏ M>VŠæ(MýS…[´ùtÌSÆŠ‡ QÆý‡$a ^ólõÜ¢ ç³NÆý‡¢Ð]l#™éĶæ$° MýS±çÜ… Æý‡*.30 ÐólÌS Mørϯ]l$ A糚V>
A…yŠæ ByìlrÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæ) G†¢^èl*í³…¨. õ³ÆöP¯]l² {´ëgñæMýS$tË$ CÐól.. ¡çÜ$MøÐ]lyé°MìS {糿¶æ$™èlÓ… {ç³×êãMýS
ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌS 糯]l$ÌS õ³Æý‡$™ø Æý‡_…_…¨. A«¨MýS Ð]lyîlzËMýS$ ¿êÈV>
Cç³µsìæMóS Hï³yýlº*ÏÅBÆŠ‡yîlïÜ §éÓÆ> 7.90 Ô>™èl… 1. ç³#çÙPÆý‡ G†¢´ù™èlÌS A糚Ë$^ólíÜ ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ ¿êÈV>
Ð]lyîlz™ø »êÅ…MýS$ÌS §éÓÆ> Æý‡*.¯éË$VýS$ ÐólÌS MørÏ MýSÒ$çÙ¯]l$Ï Ð]lçÜ*Ë$^ólçÜ$MýS$…r$¯é²Æý‡$.
A糚¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… çÜÒ$MýSÇ…_…¨. {´ëgñæMýS$tÌS
2. ™éyìlç³Nyìl G†¢´ù™èlÌS
糯]l$ÌS MøçÜ… ™èl„ýS×æÐól$ Æý‡*.30 ÐólË MørÏ 3. Ððl…MýSr¯]lVýSÆý‡… ç³…í³…VŠæ ïÜP… {ç³×êãMýS ÌZ´ë°MìS ç³Æ>M>çÙt..
°«§ýl$Ë$ AÐ]lçÜÆý‡Ð]l$° CsîæÐ]lÌS fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS Ô>Q 4. Ð]l…Ôè櫧éÆý‡ fÌSĶæ$fq… MìS…§ýl ¨Ð]l…VýS™èl Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
DG¯ŒSïÜ {糿¶æ$™éÓ°MìS °Ðól¨MýS ç³…í³…¨. B OÐðlG‹Ü Æ>fÔóæQÆý‡Æð‡yìlz ^ólç³sìæt¯]l 11 {´ëgñæMýS$tÌS
Ðól$Æý‡MýS$ A糚 ¡çÜ$MøÐ]lyé°MìS Hï³yýlº*ÏÅ-
5. ™ørç³ÍÏ ç³¯]l$Ë$ Ð]l¬W…ç³# §ýlÔèæMýS$ ^ólÆý‡$MýS$¯é²Ä¶æ$°,
BÆŠ‡yîlïÜMìS çÜÆ>PÆŠ‡ A¯]l$Ð]l$† C_a…¨. Æ>çÙ‰ 6. VýS$…yýlÏMýSÐ]l$à Ñ$WÍ´ùƇ$$¯]l I§ýl$ Ô>™èl… 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢ ^ólõÜ¢
{糿¶æ$™èlÓ… yìl´ëhrÏ Ò$§ýl »êÅ…MýS$Ë$ BÆý‡$ 7. ™ðlË$VýS$VýS…VýS Mö™èl¢V> 2,03,628 GMýSÆ>ÌS BĶæ$MýSr$tMýS$
Ô>™é°MìS Ñ$…_ Ð]lyîlz CÐ]lÓÐ]l#. ºíßæÆý‡…VýS ±âýæÏ…¨…^èlÐ]l^èl$a¯]l° 2013&14 ÝëÐ]l*hMýS
Ð]l*Æð‡PsZÏ ™èlMýS$PÐ]l Ð]lyîlzMóS A糚Ë$ 8. çßæ…{©&±Ðé BǦMýS çÜÆó‡Ó ÐðlÌSÏyìl…_…¨.. D 11 {´ëgñæMýS$t-
ÌS¿ýæÅÐ]l$Ð]l#™èl$¯]l²ç³šyýl$ A«¨MýS Ð]lyîlzÌSMýS$ A糚Ë$ 9. V>ÌôæÆý‡$&¯]lVýSÇ ™öÍ §ýlÔèæ ÌS¯]l$ MóSÐ]lÌS… Æý‡*.780 MørÏ™ø ç³NÇ¢ ^ólĶæ$Ð]l-
¡çÜ$MøÐ]lyýl…Oò³ BǦMýS Ô>Q ¡{Ð]l A¿ýæÅ…™èlÆý‡… 10.Ð]l¬çÜ$Æý‡$Ñ$ÍÏ ^èl$a¯]l° Aç³µsZÏ A«¨M>Æý‡$Ë$ çÜÆ>PÆŠ‡MýS$
Ð]lÅMýS¢… ^ólíÜ…¨. {ç³ç³…^èl »êÅ…MýS$, f´ë¯ŒS °Ðól¨MýS C^éaÆý‡$. BĶæ$MýSr$tMýS$ ±âýæÏ…¨…_..
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ çÜçßæM>Æý‡ çÜ…çܦ(OgñæM>), 11.G{Æý‡M>ÌSÓ OÆð‡™èl$ÌSMýS$ {ç³Äñæ*f¯]l… ^ólMýS*Æ>aÌS¯]l² _™èl¢Ô¶æ$¨®
Hyîl½(BíÜĶæ* AÀÐ]l–¨® »êÅ…MýS$) Ð]l…sìæ E…sôæ.. B {´ëgñæMýS$tÌS¯]l$ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ…
çÜ…çܦÌS ¯]l$…_ Æý‡$×æ… ¡çÜ$MýS$…sôæ.. Ðésìæ° Ñ§ólÖ Æý‡$×æ…™ø ^ólç³sôæt ÔèæÆý‡ÐólVýS…V> ç³NÇ¢ ^ólõܨ. M>±.. ™èlMýS$PÐ]l QÆý‡$a™ø ç³NÆý‡¢Äôæ$Å
{´ëgñæMýS$tË$(DHï³)V> MóS…{§ýl… ç³ÇVýS×ìæçÜ$¢…§ýl°, B Ðól$Æý‡MýS$ Æý‡$×æ… Ñ$WÍ´ùƇ$$¯]l 糯]l$ÌS A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² ¿êÈV> ò³…^ólíܯ]l
^ðlÍÏ…ç³#ÌZ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™éÓ°MìS ÐðlçÜ$Ë$»êr$ MýS*yé ÌSÀçÜ$¢…§ýl° çÜÆ>PÆŠ‡.. ´ë™èl M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ ™öÌSW…_, MýSÒ$çÙ¯ŒSË$ C_a¯]l ÐéÇMìS

20 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
糯]l$Ë$ Aç³µW…_…¨. AƇ$$¯é.. B 糯]l$ÌS¯]l$ ç³NÇ¢ ^ólĶæ$ÌôæMýS- VýS™èl ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡âýæÏÌZ ¿êÈV> ò³ÇW¯]l
´ùƇ$$…¨. Mö™èl¢V> JMýSP GMýSÆ>MýS* ±âýæÏ…¨…^èlÌôæMýS´ùƇ$$…¨. ™èl¯]l
OÐðlçœÌêÅÌS¯]l$ MýSí³µç³#^èl$aMýS$¯ól {MýSÐ]l$…ÌZ G糚yø ç³NÆý‡¢Æ‡$$, gê†MìS {´ëgñæMýS$tË Ð]lÅĶæ$… (MørÏÌZ)
A…MìS™èl… ^ólíܯ]l {´ëgñæMýS$tÌS¯ól ^èl…{§ýl»êº$ Ð]l$äÏ {´ëÆý‡…À…_.. A¨ {´ëgñæMýS$t õ³Æý‡$ ™öÍ A…^èl¯é ò³…_¯] A…^èl¯é
™èl¯]l çœ$¯]l™èlV> ^ðl糚MøÐ]lyé°MìS ¯é¯é ™èl…sêË$ ç³yýl$™èl$¯é²Æý‡$. 1.Ð]l…Ôè櫧éÆý‡ 933.90 1,616.23
™ørç³ÍÏ {´ëgñæMýS$t ¯]l$…_ íܧé®ç³#Æý‡… G†¢´ù™èlÌS ç³£ýlMýS… Ð]lÆý‡MýS* C§ól 2.™éÆý‡MýSÆ>Ð]l$¡Æý‡¦ ÝëVýSÆý‡… 220.4 471.31
MýS£ýl. 3.Ð]l$õßæ…{§ýl™èl¯]lĶæ$ 127.00 466.28
™èlWY´ù™èl$¯]l² BĶæ$MýSr$t 4.f…Æý‡n*Ð]l† 70.55 107.03
5.ç³#çÙPÆý‡ G†¢´ù™èlÌS 608.04 674.52
Æ>çÙ‰…ÌZ ÝëVýS$MýS$ Äñæ*VýSÅOÐðl$¯]l ¿¶æ*Ñ$ 199.04 ÌS„ýSÌS GMýSÆ>Ë$
E…¨. EÐ]l$Ãyìl Æ>çÙ‰…ÌZ¯ól ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tË$, ^ðlÆý‡$Ð]l#Ë$, 6.Ð]l¬çÜ$Æý‡$Ñ$ÍÏ 207.00 223.34
MýS$…rË$, »ZÆý‡$ »êÐ]l#ÌS MìS…§ýl 104.20 ÌS„ýSÌS GMýSÆ>ÌS BĶæ$MýSr$tMýS$ 7.çÜ*Æý‡…´ëâñæ… 44.37 69.74
±âýæÏ…§ólÑ. M>±.. VýS™èl ¯éË$VóSâ¶æ$ÏV> BĶæ$MýSr$t ™èlWY´ù™èl* Ð]lÝù¢…¨. 8.™éyìlç³Nyìl G†¢´ù™èlÌS 526.17 944.01
VýSÇçÙx…V> 76 ÌS„ýSÌS GMýSÆ>ÌSMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ ÝëVýS$±Æý‡$ A…¨…_¯]lr$Ï 9._…™èlÌSç³Nyìl G†¢´ù™èlÌS 1,701 4909.80
fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS Ô>Q ÇM>Æý‡$zÌôæ ^ðlº$™èl$¯é²Æ‡$$. M>±.. „óS{™èl Ýë¦Æ‡$$ÌZ 10.VýS$…yýlÏMýSÐ]l$à 592.18 753.83
B Ðól$Æý‡MýS$ MýS*yé A…¨¯]l §éQÌêË$ ÌôæÐ]l#. Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… VýS™èl 11.VøÆý‡MýSË$Ï 420.84 840.34
¯éË$VóSâýæÏÌZ Mö™èl¢V> 18 ÐólÌS GMýSÆ>ÌSMýS$ ±âýæÏ…¨…^éÐ]l$° ^ðlº$™èl$¯]l² 12.V>ÌôæÆý‡$&¯]lVýSÇ ™öÍ §ýlÔèæ 2155.45 2800.82
Ð]l*rÌZÏ ÒçÜÐðl$™èl$¢ ÐéçÜ¢Ð]l… Ìôæ§ýl$. MýSÒ$çÙ¯ŒSÌS MøçÜ… ^ólç³sìæt¯]l
13.íܧéªç³#Æý‡… G†¢´ù™èlÌS 89.72 116.51
ç³sìætïÜÐ]l$ G†¢´ù™èlÌS ç³£ýlMýS… §éÓÆ> MýS–Úë~ yðlÌêtÌZ 13.08 ÌS„ýSÌS
GMýSÆ>ÌS BĶæ$MýSr$t¯]l$ íܦÈMýSÇ…_¯]lr$Ï {糿¶æ$™èlÓ… ^ðlº$™ø…¨. VýS™èl 14.çßæ…{©&±Ðé ™öÍ §ýlÔèæ 2774.00 4317.00
Ð]lÊyólâýæÏÌZ MýS–Úë~ yðlÌêtÌZ ÌS„ýSÌê¨ GMýSÆ>ÌZÏ ç³…rË$ 15.çßæ…{©&±Ðé Æð‡…yø §ýlÔèæ 4076.00 7340.86
G…yìl´ùÐ]lyé°² çÜÆ>PÆŠ‡ §é_ò³yýl$™ø…¨. 16.Ķæ*yìlMìS MðS¯éÌŒæ Ð]lÅÐ]lçܦ 548.82 768.90
17.Ñ$yŠæ ò³¯é²ÆŠ‡ §ýl„ìS×æ M>Ë$Ð]l 124.41 509.16
18.«§ýlÆý‡ÃÐ]lÆý‡… {»ê…^Œl M>Ë$Ð]l 15.63 32.94
19.´ùÌSÐ]lÆý‡… 16010.45 58319.06
20.´ùVö…yýl ÇfÆ>ÓĶæ$ÆŠ‡ 85.51 129.48
21.E™èl¢Æ>…{«§ýl çÜ$fÌS {çÜÐ]l…† ™öÍ §ýlÔèæ 801.03 2,022.20
22.™ðlË$VýS$VýS…VýS 4,460.64 6,671.62
23.ÐðlÍVö…yýl Ý÷Æý‡…V>Ë$ 1359.81 1956.30
Ððl¬™èl¢… 37,952.92 96,060.78

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 21
Æý‡*. 25,000 Mør$Ï
´ùËÐ]lÆý‡…ÌZ §øí³yîlMìS 糯é²VýS…
Æý‡*. 16 ÐólË MørÏ {´ëgñæMýS$t A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*. 57,940.86 MørÏMýS$ ò³…ç³#
A…§ýl$ÌZ 25,000 Mør$Ï MösôætõÜ òÜP^Œl
糯]l$Ë$ Ð]l*{™èl… C…M> ç³#¯é¨Ýë¦Æ‡¬ §ér° §ýl$íܦ†
糯]l$ÌS±² çÜ»Œæ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$... MýSÑ$çÙ¯]lϱ² Ð]l¬QÅÐ]l$…{†MìS, fËÐ]l¯]lÆý‡$ËÔ>Q Ð]l$…{†MìS..
""´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t¯]l$ 2018, QÈ‹œ ¯ésìæMìS ç³NÇ¢
^ólÝ뢅. BĶæ$MýSr$tMýS$ {V>ÑsîæOò³ ±sìæ° A…¨Ý뢅''.
ïÜG…V> {ç³Ð]l*×æ ïÜÓM>Æý‡… ^ólçÜ*¢, 2014, þ¯ŒS 8¯]l
^èl…{§ýl»êº$ C_a¯]l àÒ$ C¨. 2018 Æ>¯ól Ð]l_a…¨..
QÈ‹œ ç³…r M>ÌS…MýS*yé Ð]l¬WíÜ…¨. AƇ¬¯é,.. ´ùËÐ]lÆý‡…
{´ëgñæMýS$t 糯]l$Ë$ ç³#¯é¨ Ýë¦Æ‡¬ MýS*yé §érÌôæ§ýl°
^ðl´ëµÍÞ¯]l ç³Çíܦ†.
AçÜË$ D {´ëgñæMýS$tMýS$ "^èl…{§ýl'{VýSçßæ×æ… ç³r$tMýS$…¨. 糯]l$˱² ´ùËÐ]lÆý‡… GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]l ÑïÜ¢Æý‡~… 1Ð]l ´ëÅMóSi ¯]l$…_ 8Ð]l ´ëÅMóSi Ð]lÆý‡MýS$,
ç³NÇ¢ ^ólíÜ 2018 QÈ‹œ ¯ésìæMìS BĶæ$MýSr$tMýS$ ±âýæÏ…¨…^èlyýl…ÌZ 糯]l$Ë A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*. 1,954.74 MørÏ ¯]l$…yìl 3,645.15
^ól™èl$Ìñæ™ól¢íܯ]l ^èl…{§ýl»êº$ çÜÆ>PÆý‡$.. A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² MørÏMýS$ ò³…^èl$™èl* gêÈ ^ólíÜ iÐø ¯]l….117
Æý‡*.16,010.45 MørÏ ¯]l$…_ Æý‡*.57,940.86 MørÏMýS$ ò³…^ólĶæ$yýl…ÌZ
Ð]l*{™èl… {ç³VýS† Ý뫨…_…¨. Ñ¿ýæf¯]l ^èlrt… {ç³M>Æý‡… gê¡Ä¶æ$
{´ëgñæMýS$tV> MóS…{§ýlÐól$ °ÇÃ…^éÍÞ¯]l ´ùËÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t »ê«§ýlÅ™èlÌS¯]l$
ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ §ýlMìSP…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. 糯]l$ÌS±² çÜ»Œæ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$
Aç³µW…_.. MýSÒ$çÙ¯ŒlË$ §ýl…yýl$MýS$…r$¯é²Æý‡$. òßæyŠæ Ð]lÆŠ‡PÞ ¯]l$…_
MýS$yìl.. GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]l 糯]l$ÌS Ð]lÆý‡MýS* C§ól ™èl™èl…VýS…. ^èl…{§ýl»êº$
MýSÒ$çÙ¯ŒSÌS MýSMýS$PÇ¢ M>Æý‡×æ…V> ´ùÌSÐ]lÆý‡… fÌêÔèæĶæ$… 糯]l$ÌS yìlOgñ毌SË$
MöÍMìSP Æ>Ìôæ§ýl$. 2019 QÈ‹œ ¯ésìæMìS MýS*yé {V>ÑsîæOò³ BĶæ$MýSr$tMýS$
±âýæÏ…¨…^ól Ýë¦Æ‡$$ÌZ 糯]l$Ë$ ÝëVýSyýl… Ìôæ§ýl° A«¨M>Æý‡$Ë$
^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$.
´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t MýS˯]l$ ÝëM>Æý‡… ^ólõÜ…§ýl$MýS$ ¨Ð]l…VýS™èl ´ùËÐ]lÆý‡… MýS$yìl M>Ë$Ð]lÌZ Ñ$WÍ´ùƇ¬¯]l 糯]l$Ë A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°²
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† OÐðlG‹Ü Æ>fÔóæQÆý‡Æð‡yìlz 2005ÌZ }M>Æý‡… ^èl$sêtÆý‡$. Æý‡*. 2,240.69 MørÏ ¯]l$…_ Æý‡*. 4,375.776 MørÏMýS$ ò³…^èl$™èl* gêÈ
AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l A°² A¯]l$Ð]l$™èl$Ë$ Ý뫨…_.. Æý‡*.10,151.40 MørÏ ^ólíܯ]l iÐø ¯]l…. 118
A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$…™ø ÔèæÆý‡ÐólVýS…V> 糯]l$Ë$ ^ólç³sêtÆý‡$. {´ëgñæMýS$t òßæyŠæ

22 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Ð]lÆŠ‡PÞ.. MýS$yìl, GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]lË ç³¯]l$ÌSMýS$ Æý‡*.5,135.87 Mørϯ]l$ QÆý‡$a
^ólÔ>Æý‡$. MýS$yìl M>Ë$Ð]l 糯]l$Ë$ OÌñæ°…VŠæ™øçÜà §é§éç³#V> Aç³µsZϯól ¯éyýl$ Ð]l§ýlª¯]l²§ól ¯ólyýl$ Ð]l¬§éª?
ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅƇ$$. GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]l 糯]l$Ë* 145 MìSÒ$ÌS Ðól$Æý‡ ´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t òßæyŠæ Ð]lÆŠ‡PÞ ç³¯]l$ÌS¯]l$ Æý‡*.4054
ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅƇ$$. D {´ëgñæMýS$t ç³NÆý‡¢Æ‡$$™ól 8ÌS„ýSÌS GMýSÆ>ÌSMýS$ ÝëVýS$±sìæ™ø- MørÏMýS$ 2013ÌZ {sꯌSÞ{sêÄŒæ$ §ýlMìSP…^èl$MýS$…¨. ÝëVýS$±sìæ
´ër$, MýS–Úë~ yðlÌêtÌZ 13.08 ÌS„ýSÌS GMýSÆ>ÌS íܦÈMýSÆý‡×æ ^ólĶæ$Ð]l^èl$a. {´ëgñæMýS$tÌS A¯]l$¿ýæÐ]l… Ìôæ° çÜ…çܦMýS$ ´ùÌSÐ]lÆý‡… òßæyŠæ Ð]lÆŠ‡PÞ¯]l$
540{V>Ð]l*ÌS {ç³fÌSMýS$, ÑÔ>Qç³sê²°MìS ™éVýS$±sìæ, ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS GÌê Aç³µWÝë¢Æý‡…r* Aç³µsZÏ Ñ糄ýS ¯ól™èl çßZ§éÌZ
AÐ]lçÜÆ>Ë$ ¡Æý‡aÐ]l^èl$a. Vø§éÐ]lÇ yðlÌêtÌZ Ð]lÊyýl$ ç³…rÌSMýS$ ±sìæ° ^èl…{§ýl»êº$ Æ>§é®…™èl… ^ólÔ>Æý‡$. G°²MýSÌSMýS$ Ð]l¬…§ýl$
A…¨…^èlÐ]l^èl$a. AƇ¬™ól, OÐðlG‹Ü çßæu>¯]lÃÆý‡×æ… D {´ëgñæMýS$tMýS$ Ô>ç³…V> {sꯌlÞ{sêÄŒæ$ A«¨¯ól™èl Æ>Ķæ$´ësìæ sîæyîlï³ÌZ ^ólÆý‡V>¯ól Ð]l*r
Ð]l*Ç…¨. Æ>çÙ‰ Ñ¿ýæf¯]l™ø ´ùÌSÐ]lÆý‡…¯]l$ gê¡Ä¶æ$ {´ëgñæMýS$tV> Ð]l*Æ>aÆý‡$. ´ùÌSÐ]lÆý‡… fÌêÔèæĶæ$… 糯]l$Ë$ ^ólõÜ ÝëÐ]l$Æý‡¦Å…
{ç³MýSsìæ…_¯]l MóS…{§ýl….. Ð]l…§ýl Ô>™èl… QÆý‡$a¯]l$ ™éÐól$ ¿ýæÇ…_ ç³NÇ¢ {sꯌSÞ{sêÄŒæ$MìS Ìôæ§ýl° ï³ï³H.. °ç³#×æ$Ë$ ™ólÍa^ðlí³µ¯é ÌñæMóSP
^ólÝë¢Ð]l$° àÒ$ C_a…¨. C…§ýl$MøçÜ… ´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t A£éÇsîæ ^ólĶæ$Ìôæ§ýl$. 2016 òÜò³t…ºÆý‡$ 7¯]l {´ëgñæMýS$t °Æ>Ã×æ
(ï³ï³H)¯]l$ HÆ>µr$ ^ólíÜ…¨. M>±.. ^èl…{§ýl»êº$ çÜÆ>PÆŠ‡, ï³ï³H™ø »ê«§ýlÅ™èlÌS¯]l$ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… §ýlMìSP…^èl$MýS$…¨. Ððl…r¯ól òßæyŠæ
Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$MøÌôæ§ýl$.{´ëgñæMýS$t °Æ>Ã×æ »ê«§ýlÅ™èlÌS¯]l$ Æ>çÙ‰ Ð]lÆŠ‡PÞ A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.5,535.41 MørÏMýS$ ò³…^ólíÜ..
{糿¶æ$™éÓ°MìS Aç³µW…^éÌS…r* MóS…{§ýl…Oò³ J†¢yìl ™ðl^éaÆý‡$. {sꯌSÞ{sêÄŒæ$¯]l$ Ayýl$zò³r$tMýS$° 糯]l$ÌS±² çÜ»Œæ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$
Aç³µWçÜ*¢, MýSÒ$çÙ¯ŒSË$ Ð]lçÜ*Ë$MýS$ ¨V>Æý‡$. DïÜBÆŠ‡G‹œ
"gê¡Ä¶æ$' Ýë¦Æ‡$$ ÝëP… ç³#¯é¨ (yýlĶæ*{çœÐŒl$ ÐéÌŒæ)糯]l$˯]l$ GÌŒæ A…yŠæ sîæ&»êÐ]lÆŠ‡MýS$,
´ùÌSÐ]lÆý‡… òßæyŠæ Ð]lÆŠ‡PÞÌZ 糯]l$ÌS±² çÜ»Œæ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ M>çœÆŠ‡ yéÅÐŒl$ ç³#¯é¨ (gñæsŒæ {Vúsìæ…VŠæ) 糯]l$ÌS¯]l$ MðSÌSÏÆŠ‡MýS$,
Aç³µW…^èlyýl… §éÓÆ> Ð]l¬QÅÐ]l$…{†, Ð]l$Æø MîSÌSMýS Ð]l$…{† ¿êÈ G™èl$¢¯]l Ð]l$sìæt 糯]l$ÌS¯]l$ {†Ðól×ìæMìS, VóSrÏ ç³¯]l$Ë$ ½MðSÐŒl$ çÜ…çܦMýS$,
MýSÒ$çÙ¯ŒSË$ çÜ…´ë¨…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ´ùÌSÐ]lÆý‡… MýS$yìl M>Ë$Ð]l 糯]l$Ë$ M>…{MîSsŒæ 糯]l$ÌS¯]l$ çœNsŒæjÒ$çÜtÆŠ‡, ò³…sê çÜ…çܦÌSMýS$
2009 ¯ésìæMóS §é§éç³# ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅƇ$$. Ñ$WÍ´ùƇ$$¯]l 糯]l$ÌZÏ BÆø Aç³µW…^éÆý‡$. CsîæÐ]lÌS íܵ̌æ Ðól, íܵ̌æ bé¯]lÌŒæ, GÆŠ‡¢ MýSÐŒl$ Æ>MŠS
´ëÅMóSiÌZ BÆŠ‡GïÜÓ çÜ…çܦMýS$, Hyø ´ëÅMóSiÌZ ½GïܵïÜGÌŒæMýS$, íœÌŒæ yéÅÐŒl$ çÜà òßæyŠl Ð]lÆŠ‡PSÞÌZ Ððl¬™èl¢… 糯]l$˯]l$
ç³sìætïÜÐ]l$ G†¢´ù™èlÌS ±sìæ° 2015ÌZ MýS–Úë~ yðlÌêtMýS$ ™èlÆý‡Í…^ól…§ýl$MýS$ ¯]lÐ]lĶæ¬VýS çÜ…çܦMýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯Œl 糧ýl®†Oò³ MýSrt»ñæsêtÆý‡$. ™égê
™é™éPÍMýS HÆ>µr$Ï ç³¯]l$ÌS Æý‡*ç³…ÌZ Ððl¬™èl¢… Æý‡*.523 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l ÌñæMýSPË {ç³M>Æý‡… D ³ç ¯]l$Ë ÑË$Ð]l Æý‡*.11 ÐólË Mør$Ï
糯]l$˯]l$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒSOò³ MýSrt»ñæsêtÆý‡$. E…r$…¨. {糫§é¯]l M>…{sêMýStÆŠ‡ {sꯌSÞ{sêÄŒæ$MìS C…f±Ç…VŠæ
´ùÌSÐ]lÆý‡… GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]l¯]l$ 181.50 MìSÒ$ÌS Ðól$Æý‡ ™èlÐólÓ ç³¯]l$ÌS¯]l$ {´÷MýS*ÅÆŠ‡Ððl$…sŒæ A…yŠæ MýS¯ŒS[çÜtMýSÛ¯ŒS (Dï³ïÜ) Ñ«§é¯]l…ÌZ D
Æý‡*.1954.74 MørÏ Ð]lÅĶæ$…™ø 2005ÌZ {糿¶æ$™èlÓ… ^ólç³sìæt…¨. Òsìæ° ç³¯]l$ÌS¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… Aç³µW…_…¨. B M>…{sêMýS$t Jç³µ…§ýl…
G°Ñ$¨ ´ëÅMóSiÌS MìS…§ýl Ñ¿ýæh…_ Aç³µsZÏ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ Æý‡§ýl$ª ^ólĶæ$MýS$…yé¯ól Dï³ïÜ ç³§ýlª†° ç³MýSP¯]l ò³sôætíÜ, ÌS…ç³ÞÐŒl$-
Aç³µW…^éÆý‡$. §é§éç³# 65 Ô>™èl… ç³NÆý‡¢Æ‡$$¯]l D 糯]l$ÌS A…^èl¯é &Kò³¯ŒS 糧ýl®†ÌZ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS Ñ«§é¯]l…ÌZ çÜ»Œæ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$
Ð]lÅĶæ*°² 2016 yìlòÜ…ºÆŠ‡ 6¯]l Æý‡*.3,645.15 MørÏMýS$ ò³…^ólçÜ*¢ MýSrtò³sêtÆý‡$. ©°™ø 糯]l$ÌS ç³ÇÐ]l*×æ… ò³ÇW¯]lç³#yýlÌêÏ
çÜÆ>PÆŠ‡ E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨. B Ððl…r¯ól I§ø ´ëÅMóSiÌZ 糯]l$Ë$ M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ A§ýl¯]l…V> ¼Ë$ÏË$ ^ðlÍÏ…^éÍÞ E…r$…¨.
^ólĶæ$yýl… Ìôæ§ýl¯ól ÝëMýS$ ^èl*í³ ´ë™èl M>…{sêMýStÆŠ‡Oò³ 60ïÜ °º…«§ýl¯]l MìS…§ýl
Ðólr$ ÐólíÜ.. Æý‡*.142.88 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$ÌS¯]l$ BǦMýS Ð]l$…{† ´ëÅMóSiÌZ Ñ$Wͯ]l Æý‡*.53.263 Mør$Ï, 4Ð]l ´ëÅMóSiÌZ Ñ$Wͯ]l
Ķæ$¯]lÐ]l$ÌS ÑĶæ$Å…MýS$yýl$, sîæsîæyîl »ZÆý‡$z ObðlÆý‡Ã¯ŒS ç³#sêt Æý‡*.102.85 Mør$Ï, 8Ð]l ´ëÅMóSiÌZ Ñ$Wͯ]l Æý‡*.80.74 Mør$Ï ÐðlÆý‡íÜ
çÜ$«§éMýSÆŠ‡Ä¶æ*§ýlÐŒæMýS$ Aç³µW…^éÆý‡$. çÜÐ]lÇ…_¯]l A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*.328.52 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$Ë$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS 糧ýl®†ÌZ
Ðól$Æý‡MýS$ D 糯]l$ÌS ÑË$Ð]l Æý‡*.350 MørÏMýS$Oò³V> E…r$…¨. C糚yýl$ Aç³µW…^ól…§ýl$MýS$ fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS Ô>Q, BǦMýS Ô>Q A…XMýSÇ…^èlMýS
A§ól ™èlÆý‡àÌZ JMýSsìæ, Ð]lÊyýl$, ¯éË$VýS$, G°Ñ$§ø ´ëÅMóSiÌZÏ ç³¯]l$Ë$ ´ùÐ]lyýl…™ø ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ ¯øsìæ Ð]l*rOò³ B 糯]l$ÌS¯]l$
^ólĶæ$yýl… Ìôæ§ýl¯ól ÝëMýS$ ^èl*í³ ´ë™èl M>…{sêMýStÆý‡ÏOò³ 60ïÜ °º…«§ýl¯]l MìS…§ýl M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$. 1Ð]l ´ëÅMóSi 糯]l$ÌS¯]l$ çÜ*Æý‡Å MýS¯ŒS[çÜt„ýS¯ŒSÞMýS$,
Ðólr$ ÐólÔ>Æý‡$. ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²… G†¢´ù™èlÌS §éÓÆ> HÌôæÆý‡$ BĶæ$MýSr$tMýS$ 4Ð]l ´ëÅMóSi 糯]l$ÌS¯]l$ BÆð‡ÝëÞÆŠ‡&ÝëWsêtÌŒæ, 8Ð]l ´ëÅMóSi 糯]l$ÌS¯]l$
±âýæÏ…¨…^éÌS¯]l² E§ólªÔèæ…™ø ´ùÌSÐ]lÆý‡… GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]l¯]l$ HïÜGÌŒæ&BÆŠ‡MóSIïÜï³GÌŒæ (gôæÒ), BÆó‡P¯ŒS {´ëgñæMŠStÞ, 3Ð]l ´ëÅMóSi
Ķ欧ýl®{´ë†ç³¨MýS¯]l ç³NÇ¢ ^ólĶæ*ÌS° 2017ÌZ çÜÆ>PÆŠ‡ °Æý‡~Ƈ$$…_…¨. 糯]l$ÌS¯]l$ Ð]l$Æø M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$. çÜÐ]lÇ…_¯]l A…^èl¯éÌS
§é¯ól² ÝëMýS$V> ^èl*í³ 1Ð]l ´ëÅMóSiÌZ Ñ$Wͯ]l Æý‡*.92.14 Mør$Ï, 3Ð]l Ðól$Æý‡MýS$ D 糯]l$ÌS ÑË$Ð]l Æý‡*.1045 Mør$Ï. D Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 23
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$MýS$ ¿êÈ G™èl$¢¯]l Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ Ð]l¬sêtƇ¬. Æý‡*.14,902.34 Mør$Ï QÆý‡$a ^ólÔ>Æý‡$. D ¯éË$VýS$¯]l²Æý‡ çÜ…Ð]l™èlÞÆ>ÌZÏ
´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æÌZ WÇf¯]l$Ë$, °Æ>ÓíÜ™èl$ÌS ´÷rt Æý‡*.9,766.47 Mør$Ï QÆý‡$a ^ólÔ>Æý‡$. C…§ýl$ÌZ Æý‡*.6,727.26 Mørϯ]l$
Mösìæt sîæyîlï³ ¯ól™èlË$, A«¨M>Æý‡$Ìôæ ÐólÌê¨ MørÏ ç³ÇàÆ>°² Ñ$…- MóS…{§ýl… ÈƇ$$…ºÆŠ‡Þ ^ólíÜ…¨. fÌêÔèæĶæ$… 糯]l$ÌZÏ {糫§é¯]l yéÅÐŒl$
VóSçÜ$¢¯é²Æý‡$. {´ëgñæMýS$t MøçÜ… ™éÅVýS… ^ólíܯ]l WÇf¯]l$Ë$, °Æ>ÓíÜ™èl$ÌSMýS$ AƇ$$¯]l DïÜBÆŠ‡G‹œ ç³#¯é¨ 糯]l$Ë$ ¯ólsìæMîS ç³NÇ¢ M>Ìôæ§ýl$. Gç³µsìæMìS
ç³#¯]lÆ>ÐéçÜ… MýS͵…^ól 糯]l$ÌZϯ]l* ç³ÇàÆý‡… Ñ$…VóSÔ>Æý‡$. ç³NÆý‡¢Ð]l#™éÄñæ* A…^èl¯éËMýS$ A…§ýl§ýl$. ^ðlí³µ¯]l VýSyýl$Ð]l#ÌZV> {´ëgñæMýS$t¯]l$
ç³NÇ¢^ólĶæ$yýl…ÌZ ÑçœËOÐðl$¯]l ^èl…{§ýl»êº$ MýSÑ$çÙ¯ŒlËMøçÜ… A…^èl¯é
A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… ò³…^èlyýl…ÌZ¯ól {ç³VýS† Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.16,010.45 MørÏ ¯]l$…_ Æý‡*.57,940.86 MørÏMýS$
Cç³µsìæÐ]lÆý‡MýS* ´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t 糯]l$Ë$ 53.90 Ô>™èl… Ð]l*{™èlÐól$ ò³…^èlyýl…ÌZ Ð]l*{™èl… çÜçœÌSÐ]l$Ķæ*Åyýl$.. òßæyŠæ Ð]lÆŠ‡PÞ(fÌêÔèæĶæ$…)MýS$
ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅƇ$$. fÌêÔ¶æĶæ$… 糯]l$Ë$ 37.68 Ô>™èl…, MýS$yìl M>Ë$Ð]l çÜ…º…«¨…_¯]l 45 yìlOgñ毌SÌSÌZ Cç³µsìæMîS 25 yìlOgñ毌SÌSMýS$ A¡VýS¡ Ìôæ§ýl$.
糯]l$Ë$ ç³NÇ¢V>¯]l*, GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]l 糯]l$Ë$ 210.927 MìSÒ$MìSV>¯]l* D {´ëgñæMýS$tOò³ ^èl…{§ýl»êº$ çÜÆ>PÆý‡$ _™èl¢Ô¶æ$¨® ÌZí³…_…§ýl¯]lyé°MìS
164.74 MìSÒ$ÌS Ðól$Æý‡ ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅƇ$$. {´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌSMýS$ Cç³µsìæ§éM> CÐ]l±² °§ýlÆý‡Ø¯éË$.

24 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 4,834 Mør$Ï..
ïÜ.G…. Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ Æð‡yŠæ M>Æð‡µsŒæ
fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>QÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¼¯éÒ$ §øí³yîl
Ððl¬§ýlsìæ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œæ °º…«§ýl¯]lË$ Æð‡…yýlÐ]l ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œæ °º…«§ýl¯]lË$ Ð]lÊyø ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œæ °º…«§ýl¯]lË$

 Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$MýS$¯]l² 18 ¯ðlËÌZÏV> 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢ ^ólĶæ*Í Jç³µ§ýl… ¯]l$…_ 12 ¯ðlËÌZÏV> 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢
çÜ»Œæ çÜÆó‡¹‹Ü yéÅÐŒl$ 糯]l$Ë$ ^ólíÜ
 2006&07 ¯]l$…_ 2015&16 Ð]lÆý‡MýS$ H JMýSP HyéO§ðl¯é MýS±çÜ… Æý‡*. ^ólĶæ*Í.
3.81 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l çÜ»ŒæçÜÆó‡¹‹Ü yéÅÐŒl$ 糯]l$Ë$ ^ólíܯ]l A¯]l$¿¶æÐ]l… E¯]l²
E…yé˯]l² °º…«§ýl¯]l Ð]lËÏ 2006&07 ¯]l$…_ 2015 &16 Ð]lÆý‡MýS$ H JMýSP
çÜ…çܦËMóS sñæ…yýlÆŠ‡ÌZ ´ëÌŸY¯]lyé°MìS AÆý‡á™èl. ¯éÅĶæ$ç³Æý‡OÐðl$¯]l çÜÐ]l$çÜÅË$ ™èlÌñæ™ól¢ HyéO§ðl¯é MýS±çÜ… 21,70,176 MýS*żMŠS Ò$rÆý‡Ï
 VýS™èl 糧ólâ¶æÏÌZ {糆 Äôæ$sê çÜVýSr$¯]l MýS±çÜ… Æý‡*. 37.54 MørÏ rÆø²Ð]lÆŠ‡, AÐ]lM>Ô¶æ… E…yýlyýl…™ø §é°² Ð]l$sìætç³°.. 30,312 MýS*żMŠS Ò$rÆý‡Ï M>…{MîSsŒæ 糯]l$Ë$
14.46 Ë„ýSË MýS*żMŠS Ò$rÆý‡Ï Ð]l$sìæt ç³°, 20,208 MýS*żMŠS Ò$rÆý‡Ï ™öËW…^éÆý‡$. Ððl¬§ýlsìæ ^ólíܯ]l M>…{sêMýStÆó‡Ï AÆý‡$áË$.
M>…{MîSsŒæ 糯]l$Ë$ ^ólíܯ]l A¯]l$¿¶æÐ]l… E¯]l² çÜ…çܦËMóS sñæ…yýlÆŠ‡ÌZ VýS™èl 糧ólâ¶æÏÌZ H JMýSP HyéO§ðl¯é MýS±çÜ… Æý‡*. 56.31
¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒlÌZ E¯]l²
´ëÌŸY¯]lyé°MìS AÆý‡á™èl E…r$…¨. °º…«§ýl¯]lË™ø¯ól Æð‡…yøÝëÇ MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢ ^ólíÜ E…yéÍ. MýS±çÜ…
 Æý‡*. 18.77 MørÏ ¯]lVýS§ýl$ °ËÓ E¯]l²r$Ï »êÅ…MýS$Ë ¯]l$…_ {«§ýl$ÒMýSÆý‡×æ Æý‡*. 28.15 MørÏ ¯]lVýS§ýl$ °ËÓ E¯]l²r$Ï »êÅ…MýS$Ë
¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. ¯]l$…_ {«§ýl$ÒMýSÆý‡×æ ç³{™éË$ ¡çÜ$MøÐéÍ.
ç³{™éË$ ¡çÜ$MøÐéÍ.

Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ ¼¯éÒ$ ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù Æý‡*.568 MørÏMýS$ ò³…^ólíÜ MösôæçÙ¯Œl 糧ýl®†ÌZ džÓMŠS {´ëgñæMŠStÞMýS$
^ðlí³µ…§ól fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>QÌZ Ðól§ýl…. ïÜG… Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ ^ðl…¨¯]l džÓMŠS Aç³µW…^éÆý‡$. Ð]l…Զ櫧éÆý‡ {´ëgñæMýS$t Æð‡…yø §ýlÔ¶æÌZ 87Ð]l ´ëÅMóSi
{´ëgñæMŠStÞMýS$ °º…«§ýl¯]lË$ EËÏ…íœ$…_ Æð‡yŠl M>Æð‡µsŒæ ç³Ç_ Ð]l$È ç³¯]l$Ë$ M>…{sêMýStÆŠ‡ 糯]l$Ë$ ^ólĶæ$yýl… Ìôæ§ýl¯ól ÝëMýS$ ^èl*í³ Ðólr$ ÐólíÜ.. Æý‡*.47
MýSrt»ñærtyýl…ÌZ ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ ´ë{™èl E…¨. Æý‡*.4,834 MørÏ™ø ç³NÆý‡¢Äôæ$Š糯]l$Ë A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.221 MørÏMýS$ ò³…_
MørÏMýS$Oò³V> ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$Ë$ B çÜ…çܦMýS$ MýSrt»ñærtyýlÐól$ A…§ýl$MýS$ ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù çÜ…çܦMóS MýSrt»ñæsêtÆý‡$. ¯éÑ$¯ólçÙ¯Œl 糧ýl®†ÌZ
™éÆ>P×æ…. Æ>çÙ‰…ÌZ sîæyîlï³ {糿¶æ$™èlÓ… A«¨M>Æý‡…ÌZMìS Æ>V>¯ól Aç³µW…^èlyé°MìS BǦMýS Ô>Q A¿¶æÅ…™èlÆý‡… ^ðl¼™ól.. ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù
C…f±Ç…VŠS {´÷MýS*ÅÆŠ‡Ððl$…sŒæ A…yŠl MýS¯Œl[çÜtMýSÛ¯Œl (Dï³ïÜ) çÜ…çܦMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ 糯]l$Ë$ §ýlMóSPÌê °º…«§ýl¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…_
°º…«§ýl¯]lËÌZ 60ïÜ° Aç܈…V> ^ólçÜ$MýS$°.. °º…«§ýl¯]l˯]l$ ™èlÐ]l$MýS$ sñæ…yýlÆŠ‡ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. M>§ýl* MýS*yýl§ýl° GÐ]lOÆð‡¯é
A¯]l$MýS*Ë…V> Ð]l*Æý‡$aMýS$° sñæ…yýlÆý‡Ï §éÓÆ> ïÜG… Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ 糯]l$Ë$ sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ ´ëÌŸY…sôæ.. sñæMìS²MýSÌŒæ ¼yŠlÌZ °º…«§ýl¯]l˯]l$ ^èl*í³ A¯]lÆý‡á™èl
MýSrt»ñæyýl$™èl$¯é²Æý‡$. çßæ…{©&±Ðé çÜ$fË {çÜÐ]l…†, V>ÌôæÆý‡$&¯]lVýSÇ Ðólr$ ÐólíÜ Ayýl$z ™öËW…^èl$MýS$° ïÜG… Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ Æð‡yŠl M>Æð‡µsŒæ
çÜ$fË {çÜÐ]l…† ¯]l$…_ Ð]l…Զ櫧éÆý‡ {´ëgñæMýS$t Ð]lÆý‡MýS* C§ól §ýl…§é. sîæyîlï³ ç³Æý‡$çÜ$¢¯é²Æý‡$.
{糿¶æ$™èlÓ… A«¨M>Æý‡…ÌZMìS Æ>V>¯ól çßæ…{©&±Ðé Æð‡…yø §ýlÔ¶æÌZ 糯]l$Ë$ ºÇ™ðlW…_ §øí³yîl
^ólĶæ$yýl… Ìôæ§ýl¯ól ÝëMýS$ ^èl*í³ 4, 5, 6 ´ëÅMóSiË M>…{sêMýStÆý‡ÏOò³ Ðólr$
ÐólíÜ.. Æý‡*.235 MørÏ™ø ç³NÆý‡¢Äôæ$Š糯]l$Ë A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² V>ÌôæÆý‡$&¯]lVýSÇÌZ 27Ð]l ´ëÅMóSiÌZ Æý‡*.11 MørÏ™ø ç³NÆý‡¢Äôæ$Å

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 25
糯]l$Ë A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.112.83 MørÏMýS$ ò³…^ólíÜ ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù
çÜ…çܦMýS$ 糯]l$Ë$ §ýlMóSPÌê sñæ…yýlÆŠ‡ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. D
Ð]lÅÐ]làÆý‡… ÑÐé§éçܵ§ýl… M>Ð]lyýl….. Ð]l$…{† §ólѯól° EÐ]l*™ø ïÜG…
Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ Ñ¿ôæ§éË$ ´÷yýl^èl*ç³yýl…™ø ¼Ë$ÏË$ Bõ³Ô>Æý‡$.
V>ÌôæÆý‡$&¯]lVýSÇÌZ AÐ]l#MýS$ Ý÷Æý‡…VýS…ÌZ §ólѯól° EÐ]l* çÜ°²íßæ™èl
M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ °º…«§ýl¯]lË$ EËÏ…íœ$…_ Æý‡*.54 Mør$Ï §ø_ò³rtyé°²
G†¢ ^èl*ç³#™èl* ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù ÌôæRê݈밲 çÜ…«¨…^èlyýl… Aç³µsZÏ
MýSËMýSË… Æó‡í³…¨. §é…™ø ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ Æý‡…VýS…ÌZMìS
¨W.. C§ýlªÇ± Æ>i ^ólÔ>Æý‡$. Aç³µsìæ ¯]l$…_ fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>QÌZ ïÜG…
Æý‡Ðól$‹Ù çßæÐé Ð]l$Ç…™èl ò³ÇW…¨. ¯éË$VóSâ¶æ$ÏV> H {´ëgñæMýS$tMýS$ sñæ…yýlÆý‡$Ï
í³Í_¯é.. B 糯]l$Ë$ ïÜG… Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ §ýlMóSPÌê °º…«§ýl¯]lË$
Æý‡*´÷…¨…_ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡…sôæ džÓMŠS {´ëgñæMŠStÞMýS$ H
Ýë¦Æ‡¬ÌZ Æð‡yŠl M>Æð‡µsŒæ ç³Ç^éÆø AÆý‡®… ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a.
V>ÌôæÆý‡$&¯]lVýSÇÌZ 29Ð]l ´ëÅMóSiÌZ Æý‡*.8.93 MørÏ™ø ç³NÆý‡¢Äôæ$Å ç³°
A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.83.85 MørÏMýS$ ò³…^ólíÜ CsîæÐ]lË sñæ…yýlÆŠ‡ AÐ]l#MýS$ Ý÷Æý‡…VýS… 糯]l$ËOò³ BÆøç³×æË$ Æ>Ð]lyýl…™ø °Ðól¨MýS MøçÜ…
¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. D 糯]l$˯]l$ °º…«§ýl¯]lËMýS$ ÑÆý‡$§ýl®…V> `‹œ C…f±ÆŠæMýS$ CÇVóSçÙ¯Œæ Ð]l¬QÅ M>Æý‡Å§ýlÇØ C_a¯]l Ððl$Ððl*
džÓMŠS {´ëgñæMŠStÞMýS$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$. òßæ^ŒlDG‹Ü MýS¯é² džÓMŠS M>çÜ¢ ™èlMýS$PÐ]lMýS$ MøsŒæ ^ólíÜ…¨. A…sôæ.. 36H
´ëÅMóSiMìS ^ðl…¨¯]l Æý‡*.233.40 MørÏ ç³¯]l$Ë$ džÓMŠSMóS MýSrt»ñæsêtË°
çßæ…{©&±ÐéÌZ §øí³yîl ç³Æý‡Ó… Ð]l¬…§ól °Æý‡~Ƈ¬…_¯]lr$Ï çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨. 2005ÌZ D Æð‡…yýl$
´ëÅMóSiË ç³¯]l$˯]l$ JMóS ´ëÅMóSi(36) MìS…§ýl 2005ÌZ K…&Æó‡(gôæÒ)
çßæ…{©&±Ðé çÜ$fË {çÜÐ]l…† ç³£ýlMýS… ™öÍ §ýlÔ¶æÌZ 36 ´ëÅMóSi Æý‡*.93.92 MørÏMýS$ ^ólhMìSP…^èl$MýS$…¨. Æý‡*.51.72 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l
MìS…§ýl iyìlç³ÍÏ ÇfÆ>ÓĶæ$ÆŠ‡ ¯]l$…_ Cç³µsìæMóS ™èlÑÓ¯]l õ³Æý‡*Æý‡$ {»ê…^Œl 糯]l$˯]l$ ç³NÇ¢ ^ólíÜ…¨. C™èlÆý‡ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ Ð]lÇ¢…ç³gôæíܯ]l ™èlÆý‡àÌZ
MðS¯éÌŒæ¯]l$ 1.820 MìSÒ$ ¯]l$…_ 3.270 MìSÒ$ Ð]lÆý‡MýS* ÐðlyýlË$µ ^ólíÜ çßæVýSÇ, ¯ól iÐø 22, iÐø 63 MìS…§ýl A§ýl¯]l³ç # °«§lý $Ë$ CõÜ¢ Ñ$Wͯ]l Æý‡*.42.20
Ð]l$ÌêÅ… MðS¯éÌŒæË MìS…§ýl yìl[íÜtº*ÅrÈ˯]l$ HÆ>µr$ ^ólíÜ MørÏ ç³¯]l$Ë$ ç³NÇ¢ ^ólÝ뢯]l° çܧýlÆý‡$ M>…{sêMýStÆŠ‡ {糿¶æ$™éÓ°MìS
Æ>Ķæ$§ýl$Æý‡Y…, EÆý‡Ð]lMö…yýl °Äñæ*fMýSÐ]lÆ>YÌZÏ 65,600 GMýSÆ>ËMýS$ ѯ]l²Ñ…^éÆý‡$. M>±.. çÜ°²íßæ™èl$yìlMìS B 糯]l$Ë$ Aç³µW…^é˯]l²
±â¶æÏ…¨…^ól 糯]l$ËMýS$(36H ´ëÅMóSi) Æý‡*.233.40 MørÏ™ø sñæ…yýlÆý‡$Ï Ð]lNÅçßæ…ÌZ ¿êVýS…V> B M>…{sêMýStÆŠ‡Oò³ Ðólr$ ÐólÔ>Æý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl D
í³Í^éÆý‡$. iyìlç³ÍÏ ÇfÆ>ÓĶæ$ÆŠ‡ ¯]l$…_ MýS$yìl M>Ë$Ð]l ™èlÑÓ 15 ÐólË ç³¯]l$Ë A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.252.09 MørÏMýS$ ò³…^ólÔ>Æý‡$. D
GMýSÆ>ËMýS$ ±â¶æÏ…¨…^ól yìl[íÜtº*ÅrÈË HÆ>µr$ 糯]l$ËMýS$(36½ 糯]l$˯]l$ Æð‡…yýl$ ´ëÅMóSiË$V> Ñ¿¶æh…_ sñæ…yýlÆý‡$Ï í³Í^éÆý‡$. VýS™èl…
´ëÅMóSi) Æý‡*.18.69 MørÏ™ø¯]l* sñæ…yýlÆý‡$Ï í³Í^éÆý‡$. C™èlÆý‡ ÌZ¯ól 36Ð]l ´ëÅMóSiÌZ 21 MìSÒ$Ë ´÷yýlÐ]l#¯]l Ð]l$ÌêÅË {»ê…^Œl MðS¯éÌŒæ,
M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ GÐ]lÇMîS AÐ]lM>Ô¶æ… MýS͵…^èlMýS*yýl§ýl¯ól E§ólªÔ¶æ…™ø 17 MìSÒ$Ë çßæVýSÇ {»ê…^Œl MðS¯éÌŒæ, yìl[íÜtº*ÅrÈ M>Ë$Ð]lË$ 25 MìSÒ$Ë
D&sñæ…yýlÆŠ‡ Ððl»ŒæOòÜsŒæÌZ 36H ´ëÅMóSi ÑÐ]lÆ>˯]l$ §é^ólÔ>Æý‡$. 36H Ðól$Æý‡ Ððl¬™èl¢… 63 MìSÒ$Ë M>Ë$Ð]lË$ ™èlÐ]lÓMýS… 糯]l$Ë$ ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅƇ¬.
´ëÅMóSiMìS.. 36½ ´ëÅMóSiMìS 36½ ´ëÅMóSi ÑÐ]lÆ>˯ól A‹³ÌZyŠl ^ólÔ>Æý‡$. çÜ°²íßæ™èl$ËMóS 糯]l$Ë$ MýSrt»ñæsìæt ò³…_¯]l A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$…ÌZ Æý‡*.150
Æð‡…yýl$ ´ëÅMóSiËMýS$ òÙyýl*Åâ¶æ$Ï §éQË$ ^ólõÜ VýSyýl$Ð]l# Ð]l¬WõÜ Ð]lÆý‡MýS* MørÏ Ðól$Æý‡ MýSÒ$çÙ¯ŒlË$ MösôætĶæ$yé°MìS ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ Æý‡…VýS… íܧýl®…
36H ´ëÅMóSi ÑÐ]lÆ>˯]l$ A…§ýl$»êr$ÌZ ÌôæMýS$…yé ^ólÔ>Æý‡$. 36H ^ólÔ>Æý‡$. Æý‡*.228 MørÏ™ø VýS$…™èlMýSÌŒæ {»ê…^Œl MðS¯éÌŒæ B«§ýl$°MîSMýSÆý‡×æ
´ëÅMóSiÌZ džÓMŠS, òßæ^ŒlDG‹ÜËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ ÑÐ]lÆ>Ë$ 糯]l$˯]l* C§ól ȆÌZ ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù çÜ…çܦMýS$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$. Æý‡*.4,834
A…§ýl$»êr$ÌZ E…_.. òÙyýl*Åâ¶æ$Ï §éQË$ ^ólõÜ AÐ]lM>Ô¶æ… MørÏ ç³¯]l$˯]l$ ™èl¯]l ¼¯éÒ$ AƇ¬¯]l ïÜG… Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ Aç³µW…_¯]l
MýS͵…^éÆý‡$. ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ çÜ*^èl¯]lË Ðól$Æý‡MýS$ Æð‡…yýl$ ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ Æý‡*.1,300 MørÏMýS$Oò³V> §ø^èl$MýS$¯]l²r$Ï sîæyîlï³
çÜ…çܦË$ MýS$Ð]l$ÃOMðSP A«¨MýS «§ýlÆý‡ËMýS$ òÙyýl*Åâ¶æ$Ï §éQË$ ^ólÔ>Ƈ¬. Ð]lÆ>YÌôæ ^ðl´ëµÆ‡¬.

26 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 3,000 Mør$Ï
C§ýlªÆý‡$ ïÜG‹ÜË$ M>§ýl¯é²... BVýS° §øí³yîl..
A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² ò³…^èl$™èl* MýS$…¿¶æMø×æ… fÇW…¨ Æý‡*. 6,000 Mør$Ï
A…§ýl$ÌZ ^ól™èl$Ë$ Ð]l*ǯ]l Ððl¬™èl¢… Æý‡*. 3,000 Mør$Ï

A§ýl¯]lç³# ^ðlÍÏ…ç³#Ë$ QÆ>Æý‡$ ^ólçÜ*¢ gêÈ ^ólíܯ]l 153, 154, 156 iÐøËÌZ° Mö°² ¿êV>Ë$
V>Ìôæ-Æý‡$-&¯]l-VýSÇ çÜ$fË {çÜ-Ð]l…-†-(-iG¯Œl-G‹Ü-G‹Ü), çßæ…{©-&±Ðé M>Æý‡ ´ëÈt G…ï³ ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù, C™èlÆý‡ sîæyîlï³ ¯ól™èl-ËMóS C^éaÆý‡$. CÌê
çÜ$fË {ççÜ-Ð]l…-†(-òßæ-^Œl-G¯Œl-G‹Ü-G‹Ü), VøÆý‡-MýS-Ë$Ï ç³¯]l$-˯]l$ ´ë™èl M>…{sê- VýS$r$t-^èl-糚yýl$ M>MýS$…yé Æý‡*. 6 ÐólË Mør$Ï ¯öMóSP-Ķæ$-yé-°MìS A…™é
MýStÆý‡Ï ¯]l$…_ °º…-«§ýl-¯]l-ËMýS$ ÑÆý‡$-§ýl®…V> ™öËW…_, B 糯]l$Ë A…^èl¯é íܧýl®-OÐðl$-´ù-Ķæ*Æý‡$. A°² ´ëÅMóS-iÌZÏ Ððl¬¼OÌñæ-gôæ-çÙ¯Œl AyéÓ-¯]l$ÞË*
Ð]lÅĶæ*°² ¿êÈV> ò³…_, ´ë˯é A¯]l$-Ð]l$-™èl$Ë$ ¡çÜ$-Mø-MýS$…yé ^ðlÍÏ…^ól-Ô>Æý‡$. çÜV>-°MìS-Oò³V> ¼Ë$ÏË* C^óla-Ô>Æý‡$. ç³Ç´ë-˯é A¯]l$-Ð]l$-
sñæ…yýlÆý‡$Ï í³Í^éÆý‡$. 25 ´ëÅMóS-iÌZÏ CÌê sñæ…yýlÆý‡$Ï í³ÍõÜ¢.. A±² A«¨- ™èl$Ë$ ÌôæMýS$…yé ¼Ë$ÏË$ ^ðlÍÏ…^èlyýl… °º…-«§ýl-¯]l-ËMýS$ ÑÆý‡$-§ýl®-Ð]l$°, ByìlsŒæ

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 27
A¿¶æÅ…™èl-Æ>Ë$ Ð]lÝë¢-Ķæ$° BǦMýS Ô>Q A¿¶æÅ…™èlÆ>Ë$ Ð]lÅMýS¢… ç³v…_, ÑfĶæ$-Ð]l…-™èl…V> Aѱ†MìS BÐðl*-§ýl-Ð]l¬{§ýl ÐólĶæ$yýl… A«¨-M>-
^ólĶæ$yýl…™ø, EÍMìSPç³yýlz {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ Aѱ† BÆøç³×æË$ Æý‡$-ËMóS BÔ¶æa-Æý‡Å… MýSÍW…_…¨. D ÑçÙĶæ$…ÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
ºÄ¶æ$rMýS$ Æ>MýS$…yé {ç³Ä¶æ$-™é²Ë$ {´ëÆý‡…-À…^éÆý‡$. AƇ¬™ól Aѱ†° ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$, BĶæ$¯]l ™èl¯]lĶæ¬yýl$ ÌZMóSÔŒæ ^éÌê ^èl$Æý‡$MýS$V>
G†¢-^èl*-ç³#™èl* Ò$yìlĶæ*ÌZ ÑçÜ¢–-™èl…V> MýS£ýl-¯éË$ Æ>Ð]l-yýl…™ø ¡VýS, Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^éÆý‡$. ÝëÓ™èl… {™èlÅ… Ð]l^éaMýS ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ ^èlÇ{™èlÌZ JMýS Æ>çÙ‰
yö…MýS MýS¨ÌêƇ¬. ©…™ø Æý‡*. 6 ÐólË MørÏ MýS$…¿¶æ-Mø-×ê-°MìS ^èlrtº§ýl®™èl {糿¶æ$™èlÓ {糆´ë§ýl¯]l¯]l$ C§ýlªÆý‡$ ïÜG‹ÜË$ Ð]lÊyýl$ ÝëÆý‡$Ï †Æý‡-çÜP-Ç…^èl-yýl…
MýS͵…^èlyé°MìS, Æ>çÙ‰ {糿¶æ$-™èlÓ… iG¯Œl-G‹Ü-G‹Ü, òßæ^Œl-G¯Œl-G‹Ü-G‹Ü, VøÆý‡- C§ól Ððl¬§ýlsìæÝëÇ. ©…™ø D {糆´ë§ýl¯]l Ð]lÊyýl$-ÝëÆý‡$Ï Ð]l$…{†-Ð]l-Æý‡Y…
MýSË$Ï A…^èl-¯éË ò³…ç³# {糆´ë-§ýl-¯]l¯]l$ ™ðlÆý‡ Ò$§ýlMýS$ ™ðl_a…¨. C…™èl Ð]l¬…§ýl$MýS$ ÐðlâêÏÍÞ Ð]l_a…¨. Ð]l$…{†-Ð]lÆý‡Y °Æý‡~-Ķæ*°², E™èl¢-Æý‡$ÓË$
Ayýlz-VøË$ Ð]lÅÐ]l-àÆ>-˯]l$ ™èlÐ]l$ çÜÈÓ-çÜ$ÌZ MýS±Ñ± GÆý‡$-VýS-Ð]l$°, çÜ…™èl- Ð]l*Æý‡a-yé-°MìS çÜ…™èl-M>Ë$ ^ólĶæ$-»ZÐ]l$° C§ýlªÆý‡$ ïÜG‹ÜË$ †Æý‡-çÜP-Ç…^é-
M>Ë$ ^ólĶæ$-yé-°MìS Aç³µsìæ {糿¶æ$™èlÓ {糫§é¯]l M>Æý‡Å§ýlÆý‡$ØË$ I.OÐðl.-B-ÆŠ‡.-MýS–- Æý‡…sôæ.. G…™èl Ayýlz-VøË$ Aѱ† fÇW…-§ýl¯ól ÑçÙ-Ķæ*°² AÆý‡¦… ^ólçÜ$Mø-
Úë~-Æ>Ð]l#, Gïܵ rMýSPÆŠ‡ CÆý‡$Ð]l#Æý‡* Ð]lÊyýl$ ÝëÆý‡$Ï †Æý‡-çÜP-Ç…^éÆý‡$. Ð]l^èl$a. D ÌêÐé§ólÒËÌZ Ððl¬™èl¢… Æý‡*. 6 ÐólË MørÏ MýS$…¿¶æ-Mø-×æ…
AƇ¬¯é ï³MýS-ÌZÏ™èl$ Aѱ†ÌZ MýS*Æý‡$MýS$-´ù-Ƈ¬¯]l {糿¶æ$-™èlÓ… Aѱ†-MìS fÆý‡VýSV>, A…§ýl$ÌZ Üç VýS… Ððl¬™èl…¢ A…sôæ Æý‡*. 3 ÐólË Mør$Ï ò³§ýl˪ MýS$
±† Ð]l¬çÜ$VýS$ ™öyýl-VýS-yé-°MìS "Ð]l$…-{†-Ð]l-Æý‡Y BÐðl*§ýl…' Ð]l$…{™é°² Ð]l¬yýl$ç³#Ë$V> A…§éƇ¬.

Æý‡*. 3,000 Mør$Ï


Ayýlz-Vø-Ë$ -§ø-í³-yîlMóS.. AÆý‡¦…Ìôæ-° "A-¯]l$-çÜ…«§é-¯]l…'
Vø§éÐ]lÇ & ò³¯é² A¯]l$çÜ…«§é¯]l… ™öÍ §ýlÔ¶æ 糯]l$ËMýS$ Æý‡*. 6,020 Mør$Ï
Ý÷…™èl M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ 糯]l$Ë$ MóSsêƇ¬…_ MösôætçÜ$¢¯]l² Ððl¬™èl¢… Æý‡*. 3,000 Mør$Ï
MýS–Úë~¯]l¨Oò³ GVýS$Ð]l Æ>Ú‰ëË$ {´ëgñæMýS$tË$ °ÇÃ…^èl$MøÐ]lyýl…. ±sìæ sîæG…ïÜË ÝëÐ]l$Æý‡¦Å…™ø °ÇÃ…^ól fÌêÔ¶æĶæ$…ÌZ D ±sìæ° °ËÓ
Ñ°Äñæ*VýS… ò³Æý‡VýSyýl… Ð]lËÏ B…{«§ýl{糧ólÔŒæ, ™ðlË…V>×æ Æ>Ú‰ëÌZÏ ±sìæ ^ólĶæ*Í. »ŸÌêÏç³ÍÏ fÌêÔ¶æĶæ$… ¯]l$…_ ¯éV>Æý‡$j¯]l ÝëVýSÆŠ‡
Ë¿¶æÅ™èl ™èlWY…¨. D ¯ól糫§ýlÅ…ÌZ Vø§éÐ]lÇ fÌê˯]l$ MýS–Úë~ ¯]l© MýS$yìlM>Ë$Ð]l BĶæ$MýSr$tMýS$ ±sìæ° A…¨…^èlyýl…™ø´ër$ {ç³™ólÅMýS
ç³ÇÐéçßæMýS {´ë…™é°MìS Ð]l$ãå…^èlyé°MìS Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… M>Ë$Ð]l ™èlÑÓ ÝùÐ]l$ÕË fÌêÔ¶æĶæ*°MìS ™èlÆý‡Í…^éÍ. Ð]l*Æý‡YÐ]l$«§ýlÅÌZ
{ç³Ä¶æ$™é²Ë$ {´ëÆý‡…À…_…¨. Vø§éÐ]lÇ& ò³¯é² ¯]l§ýl$Ë VýS$…yýlÏMýSÐ]l$Ã, Ð]l¬ç³µÐ]lÆý‡…, _°²´ëyýl$ E糚Ë*Æý‡$ fÌêÔ¶æĶæ*˯]l$
A¯]l$çÜ…«§é°MìS çÜÆó‡Ó. Ý뫧éÅÝ뫧éÅË$, çÜÐ]l${VýS {´ëgñæMýS$t °Ðól¨MýS °…í³, BĶæ$MýSr$tMýS$ Vø§éÐ]lÇ fÌê˯]l$ A…¨…^èlÐ]l^èl$a. Vø§éÐ]lÇ
Æý‡*´÷…¨…^ól »ê«§ýlÅ™èl¯]l$ ÐéÅ´ùP‹ÜMýS$ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… ¯]l$…_ Ððl¬™èl¢… 320 sîæG…ïÜ˯]l$ ™èlÆý‡Í…^èlyýl… §éÓÆ> ÝëVýSÆŠ‡
Aç³µW…_…¨. MýS$yìlM>Ë$Ð]l, ò³¯é² yðlÌêt™ø´ër$ Ð]lÆ>Û¿êÐ]l {´ë…™éOÌñæ¯]l {ç³M>Ô¶æ…
hÌêÏMýS* ÝëVýS$±sìæ, ™éVýS$±sìæ° A…¨…^èlÐ]l^èl$a. Vø§éÐ]lÇ
Vø§éÐ]lÇ& ò³¯é² A¯]l$çÜ…«§é°MìS fÌê˯]l$ ò³¯é²MýS$ ™èlÆý‡Í…^èlyé°MìS M>Ë$Ð]l, Ý÷Æý‡…V>˯]l$
ÐéÅ´ùP‹Ü C_a¯]l °Ðól¨MýS C©.... 701MìS.Ò$.Ë ´÷yýlÐ]l#¯]l ™èlÐéÓÍ. ¿¶æÑçÙÅ™Œl AÐ]lçÜÆ>Ë MøçÜ… ÆøkMýS$
´ùËÐ]lÆý‡… fÌêÔ¶æĶæ$… GVýS$Ð]l ¯]l$…_ ÆøkMýS$ 3.50sîæG…ïÜË 4.9 sîæG…ïÜ˯]l$ ™èlÆý‡Í…^ólÌê A«¨MýS ÝëÐ]l$Æý‡¦Å…™ø M>Ë$Ð]l¯]l$
^ö糚¯]l G†¢´ùíÜ, ±sìæ° M>Ë$Ð]l §éÓÆ> ™èlÆý‡Í…^éÍ. MýS–Úë~¯]l¨Oò³ ™èlÐéÓÍ. A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… ¿êÈV> E¯]l² ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ I§ýl$ §ýlÔ¶æÌZÏ
OÐðlMýS$…uý‡ç³#Æý‡… Ð]l§ýlª °ÇÃ…^èl¯]l$¯]l² »êÅÆó‡iMìS GVýS$Ð]l¯]l BMìSÓyðlMýS$t D A¯]l$çÜ…«§é°² ^ólç³sêtË° {糿¶æ$™éÓ°MìS ÐéÅ´ùP‹Ü °Ðól¨MýS
§éÓÆ> Vø§éÐ]lÇ fÌê˯]l$ ¯]l¨° §ésìæ…^éÍ. »ŸÌêÏç³ÍÏ Ð]l§ýlª 200 C_a…¨.

28 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
MýSÒ$çÙ¯ŒlË MøçÜ… °Ðól¨MýS Ð]l{MîSMýSÆý‡×æ..... MýS*ÅòÜMýS$P˯]l$ {ç³M>Ô¶æ… »êÅÆó‡i fË ÑçÜ¢Æý‡×æ {´ë…™èl…ÌZ
çßæÇÔ¶æa…{§éç³#Æý‡… ¯]l$…_ Æð‡…yýl$ §ýlÔ¶æÌZÏ ±sìæ° G†¢´ùíÜ ¯éV>Æý‡$j¯]l
ÐéÅ´ùP‹Ü C_a¯]l °Ðól¨MýS¯]l$ ïÜG…. ^èl…{§ýl»êº$ Ð]l{MîSMýSÇ…_
ÝëVýSÆŠ‡ MýS$yìl M>Ë$Ð]lÌZ 80MìS.Ò$. Ð]l§ýlª ´ùíÜ BĶæ$MýSr$tMýS$
Vø§éÐ]lÇ&ò³¯é² ™öͧýlÔ¶æMýS$ {X¯Œl íÜVýS²ÌŒæ C^éaÆý‡$. ©° {ç³M>Æý‡…
±â¶æå…¨Ýë¢Æý‡$. C…§ýl$MýS$ 58.5 MìS.Ò$. Ë ´÷yýlÐ]l#¯]l M>Ë$Ð]l,
""ç³sìætïÜÐ]l$ G†¢´ù™èlË §éÓÆ> ´ùËÐ]lÆý‡… MýS$yìl M>Ë$Ð]lÌZMìS Cç³µsìæMóS
10.09MìS.Ò$Ë ´÷yýlÐ]l#¯]l {ò³fÆŠ‡OÐðl$¯ŒlË$ AÐ]lçÜÆý‡…. D 糯]l$ËMýS$
8,500 MýS*ÅòÜMýS$P˯]l$ G†¢´ùçÜ$¢¯é²Æý‡$. _…™èlËç³Nyìl G†¢´ù™èlË
Æý‡*.6,020.15 MørÏ™ø þ¯Œl 13¯]l {X¯Œl íÜVýS²ÌŒæ C_a…¨. òÜò³t…ºÆý‡$
ç³£ýlMýS… §éÓÆ> 7 ÐólË MýS*ÅòÜMýS$PË$ ´ùËÐ]lÆý‡… MýS$yìl M>Ë$Ð]lÌZMìS
11¯]l 糯]l$ËMýS$ sñæ…yýlÆý‡$Ï í³Í_, G…í³MýS ^ólíܯ]l M>…{sêMýStÆý‡ÏMóS
G†¢´ùíÜ, ç³sìætïÜÐ]l$ fÌêË™ø MýSÍí³ {ç³M>Ô¶æ… »êÅÆó‡iMìS ™èlÆý‡ÍÝë¢Æý‡$.
Aç³µW…^éÆý‡$. ÐéÅ´ùP‹Ü C_a¯]l °Ðól¨MýS Ðól$Æý‡MýS$ Vø§éÐ]lÇ&ò³¯é²
{ç³Ðéçßæ ¯]lÚëtË$, Ð]l*Æý‡YÐ]l$«§ýlÅ…ÌZ Ñ°Äñæ*VýS… ´ù¯]l* {ç³M>Ô¶æ…
¯]l§ýl$Ë A¯]l$çÜ…«§é¯]l… 糯]l$Ë$ ^ólç³yìl™ól Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… {ç³çÜ$¢™èl…
»êÅÆó‡iMìS 14 ÐólË MýS*ÅòÜMýS$PË$ ^ólÆý‡$™éƇ¬. C…§ýl$ÌZ Hyýl$ÐólË
^ólç³sìæt¯]l Æý‡*. 6020.15 MørÏ ç³¯]l$˱² Ð]l–£é AÐ]l#™éƇ¬.
MýS*ÅòÜMýS$P˯]l$ MýS–Úë~ yðlÌêtMýS$ Ñyýl$§ýlË ^ólÝë¢Æý‡$. Ñ$VýS™é Hyýl$ÐólË

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 29
Æý‡*. 2,000 Mør$Ï
MørÈ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ ˼®
iÐø 22, iÐø 63Ë™ø Qgê¯éOò³ ¿êÆý‡… Æý‡*.4,000 Mør$Ï
A…§ýl$ÌZ MørÈ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$˼® Æý‡*. 2,000 Mør$Ï
AƇ$$¯]lÐéÇMìS Ðól$Ë$ ^ólĶæ*ÌS¯]l$MýS$…sôæ ™èl¯]lMýS$ H °º…«§ýl¯]lË* Ayýl$zM>Ð]l° ^èl…{§ýl»êº$
A¯ólMýSÐ]l*Æý‡$Ï °Æý‡*í³…^éÆý‡$. C© AÌê…sìæ K E§éçßæÆý‡×æ.. °º…«§ýl¯]lÌS¯]l$ A†{MýSÑ$…_
M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ ÌS¼® ^ólMýS*Æó‡a BÌZ^èl¯]l¯]l$ ^èl…{§ýl»êº$ ç³r$tºsìæt Ð]l$…{† Ð]l$…yýlÍÌZ BÐðl*-
¨…ç³gôæÔ>Æý‡$. DïÜïÜ (C…h±Ç…VŠæ {´÷MýS*ÅÆŠ‡Ððl$…sŒæ A…yŠæ MýS¯ŒS[çÜtMýSÛ¯ŒS) Ñ«§é¯]l Ð]l˜ÍMýS
çÜ*{™éÌSMýS$ ÑÆý‡$§ýl®…V> Mö™èl¢V> ^ólç³sìæt¯]l {´ëgñæMýS$tÌSMýS* A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ C^ólaÌê iÐø 22,
iÐø 63ÌS¯]l$ Ð]lÇ¢…ç³gôæçÜ*¢ 2017 f¯]lÐ]lÇ 20¯]l Ð]l$…{† Ð]l$…yýlÍ çÜÐ]l*ÐólÔèæ…ÌZ ¡Æ>ï]l…
^ólĶæ*ÌS° G™èl$¢ ÐólÔ>Æý‡$. AƇ$$™ól D A{MýSÐ]l*ÌS »êVø™é°² Ò$yìlĶæ* ºíßæÆý‡Y™èl… ^ólĶæ$yýl…™ø
Aç³µsZÏ Ððl¯]lMýS$P ™èlV>YÆý‡$. çÜÇV>Y 87 ÆøkÌS ™èlÆ>Ó™èl Ð]l$äÏ B {糆´ë§ýl¯]lÌSMýS$ MóS¼¯ðlsŒæÌZ
BÐðl*§ýlÐ]l¬{§ýl ÐólƇ$$…^éÆý‡$. D °Æý‡~Ķæ$… Ð]lÌSÏ Æ>çÙ‰ Qgê¯éOò³ Æý‡*.4,000 MørÏMýS$ Oò³V>
¿êÆý‡… ç³yýl¯]l$…¨. B Ðól$Æý‡MýS$ MørÈÌZ° ïÜG… Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ ^ðl…¨¯]l džÓMŠS MýS¯ŒS[çÜtMýSÛ¯ŒS çÜà ç³Ë$
çÜ…çܦÌSMýS$ ÌS¼® ^ólMýS*Æý‡¯]l$…¨. JMýSP ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù çÜ…çܦMóS Æý‡*.750 MørÏMýS$ Oò³V> {ç³Äñæ*f¯]l… A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ CÐéÓË…r* ¯]lÐ]l…ºÆŠæ 29,
A° A…^èl¯é. D Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ Æý‡*.2,000 MørÏMýS$ Oò³V> Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ ^ól™èl$Ë$ Ð]l*Æ>Ƈ¬. 2017¯]l iÐøïÜD C_a¯]l °Ðól¨MýSÌZ Mö™èl¢
{´ëgñæMýS$tËMýS$ ^ólíܯ]l íܸëÆý‡$ÞË$
A糚yýl$ Ð]lņÆó‡MìS…_.. A«¨M>Æý‡… Æ>V>¯ól AÐ]l$Ë$ ^ólÔ>Æý‡$ §ø^èl$MýS$¯é²Æý‡$. D Æð‡…yýl$ iÐøË$ H{í³ÌŒæ 1, 2013MýS$ Ð]l¬…§ýl$
EÐ]l$Ãyìl Æ>çÙ‰…ÌZ ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌS 糯]l$ÌZÏ ïÜtË$, íÜÐðl$…sŒæ, ^ólç³sìæt¯]l {´ëgñæMýS$tÌSMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ Ð]lÇ¢Ýë¢Æ‡$$.
yîlhÌŒæ™ø ´ër$ ÌôæºÆŠ‡, Ððl$sîæÇĶæ$ÌŒæ «§ýlÆý‡ÌS çÜÆý‡$ª»êr$¯]l$
Ð]lÇ¢…ç³gôæçÜ*¢ MìSÆý‡×ŠæMýS$Ð]l*ÆŠ‡Æð‡yìlz {糿¶æ$™èlÓ… íœ{ºÐ]lÇ 7, 2014¯]l gêÈ
ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù, MørÈ M>…{sêMýStÆý‡Ï™ø MýS$Ð]l$ÃMýS$P
^ólíܯ]l iÐø 13¯]l$ {糆糄ýS ¯ól™èl çßZ§éÌZ ^èl…{§ýl»êº$ Aç³µsZÏ sîæyîlï³ A«¨M>Æý‡…ÌZMìS Ð]l^éaMýS Mö™èl¢V> ^ólç³sìæt¯]l 糯]l$ÌSMýS* D iÐø
¡{Ð]l…V> Ð]lņÆó‡MìS…^éÆý‡$. M>…{sêMýStÆý‡Ï™ø MýS$Ð]l$ÃOMð P §ø^èl$MøÐ]lyé°MìS Ð]lÇ¢…ç³gôæĶæ*ÌS° Æ>fÅçÜ¿ýæ çÜ¿¶æ$Åyýl$ ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù {糆´ë¨…^éÆý‡$.
G™èl$¢ ÐólÔ>Æý‡…r* ¡{Ð]l ÑÐ]l$Æý‡ØË$ VýS$í³µ…^éÆý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl Æ>çى糆 çßæ…{©&±Ðé çÜ$fÌS {çÜÐ]l…†ÌZ ¿êVýSOÐðl$¯]l MýS$ç³µ… {»ê…^Œl MðS¯éÌŒæÌZ
´ëÌS¯]lÌZ B iÐø¯]l$ VýSÐ]lÆý‡²ÆŠ‡ DG‹ÜGÌŒæ ¯]lÆý‡íÜ…çß毌S ™é™éPÍMýS…V> ™èlÐ]l$MýS$ Wr$t»êr$ M>Ð]lyýl… Ìôæ§ýl°.. A§ýl¯]l…V> Æý‡*.169.71 Mør$Ï
°Ë$ç³#§ýlË ^ólÔ>Æý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl sîæyîlï³ {糿¶æ$™èlÓ… Æ>V>¯ól M>…{sê- CÐ]lÓMýS$…sôæ 糯]l$Ë$ Bõ³Ýë¢Ð]l$° ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù çÜ…çܦ AÍtÐól$r… gêÈ
MýStÆý‡Ï™ø MýS$Ð]l$ÃOMð P¯]l Ð]l¬QÅÐ]l$…{†. fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS, BǦMýSÔ>Q A«¨M>Æý‡$ÌS ^ólíÜ…¨. Dï³ïÜ Ñ«§é¯]l…ÌZ °º…«§ýl¯]lÌS {ç³M>Æý‡… VýSyýl$Ð]l#ÌZV>
A¿ýæÅ…™èlÆ>ÌS¯]l$ »ôæRê™èlÆŠ‡ ^ólçÜ*¢, ¯ésìæ {糿¶æ$™èlÓ {糫§é¯]l M>Æý‡Å§ýlÇØ ç³°^ólĶæ$° M>…{sêMýStÆŠ‡Oò³ ^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$MýS$°, fÇÐ]l*¯é Ð]lçÜ*Ë$
IOÐðlBÆŠ‡ MýS-Úë~Æ>Ð]l# çÜ*^èl¯]lÌS¯]l$ ™èl$…VýSÌZ ™öMýS$P™èl* «§ýlÆý‡ÌS çÜÆý‡$ª»êr$ ^ólĶæ*ÍÞ¯]l {糿¶æ$™èlÓ… §é°MìS À¯]l²…V> B çÜ…çܦMýS$ {ç³Äñæ*f¯]l…
MìS…§ýl A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ §ø_ò³yýl$™èl* Ð]l*Ça 22, 2015¯]l iÐø 22¯]l$ ^ólMýS*Æó‡a…§ýl$MýS$ íܧýl®OÐðl$…¨. ™èlÐ]l$MýS$ Wr$t»êr$ M>Ð]lyýl… Ìôæ§ýl° MørÈ
gêÈ^ólÔ>Æý‡$. A…™èlsìæ™ø BVýSÌôæ§ýl$.. çÜÇMýS§é ç³ÇÐ]l*×êÌS B«§éÆý‡…V> M>…{sêMýStÆý‡$Ï MýS*yé »ôæÆý‡ÝëÆ>ÌSMýS$ ¨V>Æý‡$. Ð]l¬yýl$ç³#ÌS ÌñæMýSPË$
A§ýl¯]l³ç # ¼Ë$ÏË$ ^ðlÍÏ…^ólÌê A§ól Hyé¨ þ¯ŒS 12¯]l iÐø 63¯]l$ gêÈ ™ólÌSyýl…™ø Mö™èl¢ {´ëgñæMýS$tÌSMýS* A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ C^ólaÌê iÐø 22,
^ólÔ>Æý‡$. D Æð‡…yýl$ iÐøÌS Ð]lÌSÏ Æ>çÙ‰ Qgê¯éOò³ Æý‡*.20 ÐólÌS MørÏMSý $ iÐø 63ÌS¯]l$ Ð]lÇ¢…ç³gôæĶæ*ÌS…r* õÜtsŒæ ÌñæÐðlÌŒæ Ýët…yìl…VŠæ MýSÑ$sîæOò³
Oò³V> ¿êÆý‡… ç³yìl…¨. D Ðól$Æý‡MýS$ M>…{sêMýStÆý‡Ï™ø MýSÍíÜ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ ¡{Ð]l Ýë¦Æ‡$$ÌZ J†¢yìl ™ðl^éaÆý‡$.

30 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
½ÐøïÜDOò³ J†¢yìl ™ðl_a.. B§ólÕ…^éÆý‡$. ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 29, 2017¯]l çÜÐ]l*ÐólÔèæOÐðl$ ½ÐøïÜD E¯]l²™èl
Mö™èl¢ {´ëgñæMýS$tÌS 糯]l$ÌSMýS* «§ýlÆý‡ÌS çÜÆý‡$ª»êr$ iÐøÌS¯]l$ Ð]lÇ¢…ç³- Ýë¦Æ‡$$ J†¢âýæÏMýS$ ™èlÌŸWY.. H{í³ÌŒæ JMýSsìæ¯]l.. 2013 ™èlÆ>Ó™èl ^ólç³sìæt¯]l
gôæĶæ$yýl… Dï³ïÜ °º…«§ýl¯]lÌSMýS$, Ð]l˜ÍMýS çÜ*{™éÌSMýS$ Ð]lņÆó‡MýSÐ]l$° 糯]l$ÌSMýS* B iÐøÌS¯]l$ Ð]lÇ¢…ç³gôæĶæ$Ð]l^èla° °Ðól¨MýS C_a…¨.
G‹ÜGÌŒæG‹ÜïÜ ™ólÍa ^ðlí³µ…¨. §é…™ø.. B {糆´ë§ýl¯]lÌS¯]l$ »ZÆŠ‡z ½ÐøïÜD íܸëÆý‡$ÞÌS¯]l$ AÐ]l$Ë$ ^ólĶæ*ÌS…r* fÌSÐ]l¯]lÆý‡$Ë$,
B‹œ `‹œ C…h±ÆŠ‡Þ MýSÑ$sîæMìS ç³…´ëÌS…r* ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ BǦMýSÔ>Q A«¨M>Æý‡$ÌSOò³ ïÜG… ¡{Ð]l J†¢yìl ™ðl^éaÆý‡$.

Æý‡*. 1,590.47 Mør$Ï


Ð]l$sìætMýSrt 糯]l$ÌZϯ]l* Ñ$…VóSÔ>Æý‡$
Æý‡*. 809 MørÏ ¯]l$…_ Æý‡*.2,400 MørÏMýS$ ò³ÇW¯]l Ð]lÅĶæ$…
Mösôætíܯ]l Ððl¬™èl¢… Æý‡*. Æý‡*. 1,590.47 Mør$Ï
^èl…{§ýl»êº$, §ólѯól° EÐ]l*MýS$ ¿êÈ Ð]l¬yýl$ç³#Ë$
´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌZÏ Ð]l$Æø Aѱ† ç³Æý‡ÓÑ$¨.
´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t fÌêÔèæĶæ$… 糯]l$ÌZÏ Æ>†, Ð]l$sìætMýSrt 糯]l$Ë$, Ñ$-
W-Í-¯]l 糯]l$ÌS ç³NÇ¢ ^ólĶæ$yé°MìS AÄôæ$Å A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°²
^èl…{§ýl»êº$ çÜÆ>PÆý‡$ HMýS…V> Ð]lÊyìl…™èlË$ ò³…^ólíÜ AçÜéĶæ¬ËMýS$
MýSrt»ñæsìæt…¨. Æý‡*S 809.53 MørÏ A…^èl-¯é Ð]lÅĶæ*-°² Æý‡*.2,400
MørÏMýS$Oò³V> ò³…_…¨. D 糯]l$˯]l$ Ð]l$…{† §ólѯól° EÐ]l*
Ð]l$õßæÔ¶æÓÆý‡ Æ>Ð]l# Ñ${™èl$Oyðl¯]l G….G….GÌŒæ.¯]lÆý‡íÜ…çßæ…MýS$ ^ðl…¨¯]l Æý‡™é²
C¯ŒS{¸ë[çÜtMýSaÆŠ‡ {´ëgñæMŠStÞ A¯ól çÜ…çܦMýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS 糧ýl®†Oò³, A© ïÜG…
^èl…{§ýl»êº$ ¯øsìæÐ]l*r B«§éÆý‡…V> MýSrt»ñæsêtÆý‡$. ´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t ¯]lÑ$Ã…ç³gôæçÜ*¢, ¿êÈ G™èl$¢¯]l Oò³ÌꯌS BÑçÙPÇ…^ólÔ>Æý‡$.
A£éÇsîæ (ï³ï³H) A¯]l$Ð]l$†V>±, Æ>çÙ‰ fÌSÐ]l¯]lÆý‡$Ë$, BǦMýS Ô>Q 糯]l$Ë°²…sìæ± Æý‡™é²MýS$ Aç³µW…^èlyýl…™ø òßæyŠæ Ð]lÆŠ‡PÞÌZ
BÐðl*§ýl…V>± ÌôæMýS$…yé¯ól ™èl™èl…VýS… ¯]lyìlí³…^éÆý‡$. 糯]l$ÌS±² çÜ»Œæ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ MýSrt»ñæsìæt¯]lrÏƇ$$…¨. {糫§é¯]l
 2015&16 «§ýlÆý‡ÌS {ç³M>Æý‡… DïÜBÆŠ‡G‹œ 糯]l$ÌS ÑË$Ð]l M>…{sêMýStÆŠ‡ çÜ…çܦ, sîæyîlï³ G…ï³ Æ>Ķæ$´ësìæ Ýë…ºÕÐ]l
Æý‡*.1,417.73 Mør$Ï M>V>, C…§ýl$ÌZ Cç³µsìæÐ]lÆý‡MýS$ Æý‡*. Æ>Ð]l#MýS$ ^ðl…¨¯]l {sꯌSÞ{sêÄŒæ$ "MýSÒ$çÙ¯ŒS Hgñæ…sŒæ' ´ë{™èlMýS$
608.2 Mør$Ï QÆý‡$a ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l$Æø Æý‡*.809.53 Mør$Ï ç³ÇÑ$™èlOÐðl$…¨.
Ð]l*{™èlÐól$ Ð]lÅĶæ$… ^ólĶæ*ÍÞ E…yýlV>.. C糚yîl 糯]l$ÌS
A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.2,400 MørÏMýS$Oò³V> ò³…^ólÔ>Æý‡$. D
¿êÈV> Ð]l¬yýl$ç³#Ë$..
Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$MýS$, Ð]l$…{† §ólѯól° EÐ]l*MýS$ ´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$tÌZ ±sìæ° °ÌSÓ ^ólõܨ DïÜBÆŠ‡G‹œ
¿êÈV> Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ Ð]l¬sêtƇ¬.. yéÅÐŒl$ÌZ¯ól. fÌêÔèæĶæ$…ÌZ ±sìæ °ÌSÓ VýSÇçÙt Ýë¦Æ‡$$MìS A…sôæ 194.6
 Ð]l¬yýl$ç³#ÌS »êVø™é°², {´ëgñæMýS$t 糯]l$ËOò³ çÜÆ>PÆý‡$ sîæG…ïÜÌSMýS$ ^ólÆ>MýS.. Ð]lÆý‡§ýl ±sìæ° íܵ̌æ Ðól §éÓÆ> ¯]l¨ÌZMìS Ð]l$ãÏÝë¢Æý‡$.
OÐðlçœÌêÅ°² MýSí³µç³#^èl$aMøÐ]lyé°MìS MýS*yé {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l$Æø DïÜBÆŠ‡G‹œ¯]l$ 2,454 Ò$rÆý‡Ï ´÷yýlÐ]l#¯]l Ð]lÊyýl$ ¿êV>Ë$V>(564
ïœr$ ^ólíÜ…¨. MóSÐ]lË… DïÜBÆŠ‡G‹œ ç³#¯é¨ Vøyýl (yýlĶæ* Ò$rÆý‡Ï ´÷yýlÐ]l#¯]l V>Å‹³&1, 1750 Ò$rÆý‡Ï ´÷yýlÐ]l#¯]l V>Å‹³&2, 140
{çœÐŒl$ ÐéÌŒæ) ç³NÇ¢M>V>¯ól, HMýS…V> {´ëgñæMýS$t ç³NÆý‡¢Æ‡$$¯]lr$ÏV> Ò$rÆý‡Ï ´÷yýlÐ]l#¯]l V>Å‹³&3) °ÇÃ…^ól…§ýl$MýS$ Vø§éÐ]lÇ {ç³Ðéà°²

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 31
íܵ̌æÐól Ò$§ýl$V> Ð]l$ãÏ…^èlyé°MìS GVýS$Ð]l¯]l 2,050 Ò$rÆý‡Ï ´÷yýlÐ]l#™ø JMýS 糧ýl®†ÌZ Aç³µW…^éÌS° ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ °Æý‡~Ƈ$$…^éÆý‡$. M>±
M>çœÆŠ‡ yéÅÐŒl$ (Ð]l$sìætMýSrt), ¨VýS$Ð]l¯]l 1,417 Ò$rÆý‡Ï ´÷yýlÐ]l#¯]l Ð]l$Æø MýSÒ$çÙ¯]lÏOò³ »ôæÆý‡… MýS$§ýlÆý‡MýS´ùÐ]lyýl…™ø Úëç³NÆŠ‡i ç³ÌZÏ…i° {糫§é¯]l
M>çœÆŠ‡ yéÅÐŒl$ °ÇÃ…^éÍ. 2015&16 «§ýlÆý‡ÌS {ç³M>Æý‡… D 糯]l$ÌS ÑË$Ð]l M>…{sêMŠSt çÜ…çܦ AƇ¬¯]l {sꯌSÞ{sêÄŒæ$ ™ðlÆý‡Ð]l¬…§ýl$MýS$ Ð]l_a…¨.
Æý‡*.1,417.73 Mør$Ï. DïÜBÆŠ‡G‹œ ç³#¯é¨ Vøyýl °Æ>Ã×æ 糯]l$ÌSMøçÜ… AƇ¬™ól, DÌZV> Ð]l$…{† §ólѯól° EÐ]l* gZMýSÅ… ^ólÜç $MýS$° ™èl¯]l
Cç³µsìæMóS Æý‡*.462.2 Mør$Ï QÆý‡$a ^ólÔ>Æý‡$. M>çœÆŠ‡ yéÅÐŒl$ÌS °Æ>Ã×ê°MìS Ñ${™èl$yýl$ G….G….GÌŒæ.¯]lÆý‡íÜ…çßæ…MýS$ ^ðl…¨¯]l Æý‡™é² C¯ŒS{¸ëçÜtMýSaÆŠ‡
ç³#¯é¨ (gñæsŒæ {Vúsìæ…VŠæ) 糯]l$ÌSMýS$ Æý‡*.146 MørÏMýS$Oò³V> ¼Ë$ÏË$ {´ëgñæMŠStÞMýS$ Aç³µW…^éÌS° MøÆ>Æý‡$. MýSÒ$çÙ¯]lÏOò³ AÐ]lV>çßæ¯]l
^ðlÍÏ…^éÆý‡$. A…sôæ MóSÐ]lÌS… ç³#¯é¨ 糯]l$ÌSMøçÜÐól$ 608.2 MørÏ MýS$§ýlÆý‡yýl…™ø A§ól çÜ…çܦMýS$ 糯]l$Ë$ Aç³µW…^éÌS° fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌSÔ>Q
Ð]lÅĶæ$OÐðl$…¨. DïÜBÆŠ‡G‹œ ç³#¯é¨ Vøyýl 糯]l$ÌS ¼Ë$ÏË$ GÌŒæ A…yŠæ A«¨M>Æý‡$ÌS¯]l$ MýS*yé ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ B§ólÕ…^éÆý‡$. ï³ï³H VðShsŒæ
sîæ&»êÐ]lÆŠ‡, M>çœÆŠ‡ yéÅÐŒl$ 糯]l$ÌS ¼Ë$ÏË$ MðSÌSÏÆŠ‡ çÜ…çܦMýS$ ^ðlÍÏ…^èlyýl… ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒS °º…«§ýl¯]l {ç³M>Æý‡….. ï³ï³H A¯]l$Ð]l$† ÌôæMýS$…yé Mö™èl¢
§éÓÆ> Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¿êÈV> MýSÒ$çÙ¯]l$Ï Æ>ºr$tMýS$¯é²Æý‡$. D ÌñæMýSP¯]l M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS 糧ýl®†ÌZ 糯]l$Ë$ Aç³µW…^èlMýS*yýl§ýl$.
DïÜBÆŠ‡G‹œ, M>çœÆŠ‡ yéÅÐŒl$ 糯]l$ÌS Ð]lÅĶæ$… Æý‡*.809.53 MøsôæÏ. M>± fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌSÔ>Q A«¨M>Æý‡$Ë$ D ÑçÙĶæ$… ^ðlí³µ¯é ïÜG… H
D 糯]l$ÌS A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² A…™èlMýS$ Ð]lÊyìl…™èlË$.. A…sôæ Ð]l*{™èl… Rê™èlÆý‡$ ^ólĶæ$Ìôæ§ýl$. ÌS…ç³ÞÐŒl$ (GÌŒæG‹Ü)&Kò³¯ŒS
Æý‡*.2,400 MørÏMýS$Oò³V> ò³…^ólÔ>Æý‡$. Ñ«§é¯]l…ÌZ 糯]l$Ë$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒlOò³ Aç³µW…^èlyýl… Ð]lÌSÏ.. °Æó‡ªÕ…_¯]l
糯]l$ÌSMýS…sôæ GMýS$PÐ]lV> ^ólíܯ]lr$Ï ^èl*í³™ól B Ðól$Æý‡MýS$ A§ýl¯]l…V>
GÌŒæ A…yŠæ sîæ, Úëç³NÆŠ‡i ç³ÌZÏ…i ´ùƇ$$.. ¼Ë$ÏË$ ^ðlÍÏ…^éÍÞ E…r$…¨. AƇ¬¯é AçÜéĶæ¬Ë BĶæ*_™èl
DïÜBÆŠ‡G‹œ 糯]l$ÌS¯]l$ ™öË$™èl GÌŒæ A…yŠæ sîæ çÜ…çܦMýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS ˼®MøçÜ… ^èl…{§ýl»êº$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯Œl 糧ýl®†¯ól B{Ô¶æƇ¬…^éÆý‡$.

32 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 1,500 Mør$Ï
Dï³-ïÜ-MìS sê-sê..A§ýl-¯]l-ç³# ^ðl-ÍÏ…ç³#-ÌZÏ Ðésê
CÇVóSçÙ¯Œæ M>…{sê-MýSt-Æý‡ÏMýS$ A§ýl¯]l…V> ^ðlÍÏ…_¯]l Ððl¬™èl¢… Æý‡*. 3,000 Mør$Ï
^ól™èl$Ë$ Ð]l*ǯ]l Ððl¬™èl¢… Æý‡*. 1,500 Mør$Ï
CÇVóS-çÙ¯Œl M>…{sê-MýSt-Æý‡ÏMýS$ A§ýl-¯]lç³# ^ðlÍÏ…ç³#Ë$
^ðlĶæ$Åyé°MìS B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† iÐø
¯]l…. 22¯]l$ gêÈ ^ólÜí B "A§ýl¯]l…' ¯]l$…_ ¿êÈV>
Ð]l¬yýl$-ç³#Ë$ Mösôæt-Ķæ$-yé-°MìS ç³£ýlMýS… 糯é²Æý‡$. D
iÐø Ð]lËÏ Cç³µsìæÐ]lÆý‡MýS$ A§ýl¯]lç³# ^ðlÍÏ…ç³#ËMýS$
AÐ]lM>Ô¶æ… Ìôæ° Dï³ïÜ (C…f-±-Ç…-VŠS, {´÷MýS*Å-ÆŠ‡-
Ððl$…sŒæ, MýS¯Œl-{çÜt-MýSÛ¯Œl)Ñ«§é¯]l…ÌZ Ð]l$…þOÆð‡¯]l
M>…{sêMýS$tËMýS$ MýS*yé ¿êÈ Ððl¬™é¢Ë¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ…
A§ýl¯]l…V> çÜÐ]l$ǵÝù¢…¨. Ý뫧éÆý‡×æ…V> Dï³ïÜ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ Ð]lÆý‡…V> Ð]l*ǯ]l iÐø 22
Ñ«§é-¯]l…ÌZ Ð]l$…þÆý‡$ ^ólíܯ]l M>…{sê-MýS$tÌZÏ A§ýl-
¯]lç³# ^ðlÍÏ…ç³#-ËMýS$ AÐ]lM>Ô¶æ… E…yýl§ýl$. M>± iÐø ¯]l…. 22 §éÓÆ> ©° Ð]lËÏ Cç³µ-sìæMóS MýS*żMŠS Ò$rÆŠ‡ M>…{MîS-sŒæMýS$ Æý‡*. 2,500 ¯]l$…_ Æý‡*.
A§ýl¯]lç³# ^ðlÍÏ…ç³#Ë$ ^ðlĶæ$ÅyýlÐól$ M>MýS, B ^ðlÍÏ…ç³#˯]l$ 2013 ¯]l$…` 4,000MýS$ ò³ÇW…¨. B Ðól$Æý‡MýS$ A§ýl-¯]lç³# ^ðlÍÏ…ç³#Ë$ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$.
^ðlĶæ$Åyýl… BÔ¶æaÆý‡ÅMýSÆý‡OÐðl$¯]l ÑçÙĶæ$…. M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ D iÐø ¿êÈV> AƇ¬™ól ™égêV> MýS*żMŠS Ò$rÆŠ‡MýS$ Æý‡*.7,000 ^ðlÍÏ…^ól…§ýl$MýS$ {糿¶æ$-
Ìê¿ê˯]l$ ™ðl_aò³sìæt, Qgê¯éOò³ ¿êÆý‡… Ððl*í³…¨. A¨MýS*yé ™èlÓ… íܧýl®-ç³-yìl…¨. iÐø 22 Ð]lËÏ M>ÇÃ-MýS$Ë$, CçÜ$MýS, Ñ$íÙ-¯]lÈ, yîlÐé-
ò³{sZË$, yîlhË$, AË*ÅÑ$°Ä¶æ$…, ïÜtË$ «§ýlÆý‡Ë$ ™èlWY, íÜÐðl$…sŒæ «§ýlÆý‡ rÇ…VŠS, MýS…{sZÌŒæ »êÏíÜt…VŠS, MýSv¯]l ¯ólËË ™èlÐ]lÓMýS…, A™èlÅ…™èl MýSv¯]l
íܦÆý‡…V> E¯]l² D çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ D °Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$MøÐ]lyýl… MýS_a™èl…V> ¯ólËË ™èlÐ]lÓMýS….. CÌê ç³Ë$ A…Ô>ÌZÏ ™égê G‹Ü-G‹Ü-BÆŠ‡ {ç³M>Æý‡… A§ýl-
{ç³fËOò³ ¿êÆý‡… Ððl*ç³yýlÐól$. ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… A¯ólMýS C™èlÆý‡ ¯]lç³# ^ðlÍÏ…ç³#Ë$ ^ólĶæ$-yé-°MìS D iÐø AÐ]l-M>Ô¶æ… MýS͵Ýù¢…¨. ©°Ð]lËÏ
´÷§ýl$ç³# 糧ýl®™èl$ËMýS$ MýS*yé †ÌZ§ýlM>Ë$ C_a…¨. VýS™èl…ÌZ G¯]l²yýl* Qgê-¯éOò³ Æý‡*. 3,000 MørÏ Ðól$Æý‡ A§ýl-¯]lç³# ¿êÆý‡… ç³yýl$-™ø…¨. A§ýl-
Ìôæ° Ñ«§ýl…V> fËÐ]l-¯]l-Æý‡$Ë Ô>QÌZ M>…{MîSsŒæ 糯]l$-ËMýS$ ™égê G‹Ü-G‹Ü- ¯]lç³# ^ðlÍÏ…ç³#ÌZÏ çÜVýS… Ðésê Ð]l¬yýl$-ç³#Ë Æý‡*ç³…ÌZ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlª-ËMýS$
BÆŠ‡ (Ýët…yýlÆŠ‡z òÙyýl*ÅÌŒæ Æó‡sŒæÞ) AÐ]l$Ë$ ^ólõÜ…§ýl$MýS$ íܧýl®-Ð]l$-Ķæ*ÅÆý‡$. C^ólaÌê Jç³µ…§ýl… MýS$¨Ç…¨.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 33
Æý‡*. 930.5 Mør$Ï
"Ðól$çœ$'MóS ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²…, Mö…yýlÒsìæ ÐéVýS$ sñæ…yýlÆý‡$Ï
Æð‡…yýl$ {´ëgñæMýS$tË A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*. 1,861 Mør$Ï
MýSÒ$çÙ¯]l$ÏV> M>gôæĶæ$»Z™èl$¯]l² Ððl¬™èl¢… 50 Ô>™èl… Æý‡*. 930.5 Mør$Ï

ѧólÖ M>…{sêMýStÆý‡ÏOò³ GËÏ糚yýl* Ððl*k MýS¯]lºÇ^ól ^èl…{§ýl»êº$


ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²… G†¢´ù™èlË ç³¯]l$ËMýS$ E™èl¢Æý‡$ÓÌZÏ ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²… Ð]l^ólçaÜÇMìS B çÜ…çܦË$ ç³°MìSÆ>Ð]l° °º…«§ýl¯]lÌZÏ
õ³ÆöP¯]lMýS$…yé çÜÓ˵M>ÍMýS Ð]lÅÐ]l«¨ sñæ…yýlÆŠ‡ í³Í_¯]l OÐðl¯]l… õ³ÆöP…r$¯]l² ¿êVýS…
ç³sìætïÜÐ]l$ çÜà A¯ólMýS {´ëgñæMýS$tË$ §ýlMìSP…^èl$MýS$¯]l² Ðól$ççœ$ çÜ…çܦMóS A…XMýSÇ…_¯]l çÜ…çܦ˯]l$ JMýSP™ésìæOò³MìS ™ðl_a¯]l Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
Ð]l$Æø Æð‡…yýl$ {´ëgñæMýS$tË$ MýSrt»ñæsìæt¯]l MýS£ýl C¨. Vø§éÐ]lÇ GyýlÐ]l$ VýSr$tOò³ 糯]l$Ë$ GÐ]lÇMìS §ýlMìSP¯é Æð‡…yýl$ çÜ…çܦË* Ì꿶æç³yólÌê Jç³µ…§ýl…
^ólç³sìæt¯]l ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²… G†¢´ù™èlÌS ç³£ýlMýS… (Æý‡*.1,648 Mør$Ï), MýS$¨Æ>aÆý‡$. GÐ]lÇMîS A¯]l$Ð]l*¯]l… Æ>MýS*yýl§ýl¯]l² Äñæ*^èl¯]l™ø BÇ®MýS
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ Ð]lÆý‡§ýl Ð]l¬ç³#µ¯]l$ °ÐéÇ…^èlyé°MìS ^ólç³sìæt¯]l Ð]l$…{† Ķæ$¯]lÐ]l$Ë Æ>Ð]l$MýS–çÙ$~yìl ÑĶæ$Å…MýS$yýl$, OÐðl$§ýl$MýS*Æý‡$
Mö…yýlÒsìæ ÐéVýS$ Ð]lÆý‡§ýl Ð]l$ãÏ…ç³# 糯]l$Ë$ (Æý‡*. 213Mør$Ï) Ðól$ççœ$ °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y sîæyîlï³ C¯Œæ^éÇj ç³#sêt çÜ$«§éMýSÆŠæ Ķæ*§ýlÐŒæ™ø çÜ°²íßæ™èl
çÜ…çܦ §ýlMìSP…^èl$MýS$…¨. D Æð‡…yýl$ {´ëgñæMýS$tË Ððl¬™èl¢… Æý‡*. 1,861 çÜ…º…«§éË$¯]l² òßæ^ŒæDG‹Ü C¯Œæ{¸ë [Oò³ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠæ™ø Ð]l$Æø
MørÏÌZ 50 Ô>™èl… Æý‡*. 930.5 Mørϯ]l$ MýSÑ$çÙ¯]l$ÏV> MösôætĶæ$ òÙyýl*ÅË$ §éQË$ ^ólƇ¬…^éÆý‡$.
»Z™èl$¯é²Æý‡$. sñæ…yýlÆŠæMýS$ 糨õßæ¯]l$ ÆøkË$ Ð]l*{™èlÐól$
çÜÐ]l$Ķæ$Ñ$^éaÆý‡$. Æð‡…yýl$ çÜ…çܦÌôæ (Ðól$ççœ$, ¯]lÐ]lĶæ¬VýS) sñæ…yýlÆŠæÌZ Mö…yýlÒsìæ ÐéVýS$ 糯]l$Ë* Ððl$V>MóS..
´ëÌŸY…sôæ ¼yŠæ MðS´ëíÜsîæ Ìôæ§ýl…r* ¯]lÐ]lĶæ¬VýSOò³ A¯]lÆý‡á™èl Ðólr$ ÐólÔ>Æý‡$. Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ Mö…yýlÒsìæ ÐéVýS$ Ð]lÆý‡§ýl Ð]l$ãÏ…ç³# 糯]l$ÌSMýS$
íÜ…WÌŒæ sñæ…yýlÆŠæ V> Ðól$ççœ$¯]l$ íܸëÆý‡$Þ ^ólÔ>Æý‡$. Ò$yìlĶæ*ÌZ VöyýlÐ]l Æý‡*.213.17 MørÏ A…^èl¯é ÑË$Ð]l™ø °Æý‡Óíßæ…_¯]l sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ¯]l*
fÇW™ól Ð]l$äÏ MóSÐ]lË… ÐéÆý‡… ÆøkË VýSyýl$Ð]l# Ð]l*{™èlÐól$ C_a sñæ…yýlÆŠæ 4.2 Ô>™èl… A«¨MýS «§ýlÆý‡Ë$(GMðSÞ‹Ü)MýS$ MøsŒæ ^ólíÜ Ðól$ççœ$ çÜ…çܦ GÌŒæ&1V>
í³Í^éÆý‡$. Ð]l$äÏ D Æð‡…yýl$ çÜ…çܦÌôæ sñæ…yýlÆŠæ §éQË$ ^ólÔ>Ƈ¬. A¯]lÆý‡á™èl °Í_…¨. Aç³µsìæ {糿¶æ$™èlÓ {糫§é¯]l M>Æý‡Å§ýlÇØ Gïܵ rMýSPÆŠ‡
´÷…¨¯]l ¯]lÐ]lĶæ¬VýS AÆý‡á™èl Ý뫨…_…¨ A…r* ¼yŠæË$ Kò³¯Œæ ^ólíÜ ¯ól™èl–™èlÓ…ÌZ° Oòßæç³Ð]lÆŠ‡ MýSÑ$sîæ ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²…, Mö…yýlÒsìæ ÐéVýS$
4.55 Ô>™èl… A«¨MýS…V> MøsŒæ ^ólíܯ]l Ðól$ççœ$MýS$ 糯]l$Ë$ Aç³µW…^éÆý‡$. sñæ…yýlÆý‡ÏOò³ BÐðl*§ýlÐ]l¬{§ýl ÐólíÜ…¨. {糿¶æ$™èlÓ J†¢yìl Ðól$Æý‡MýS$ D Æð‡…yýl$
íÜÑÌŒæ 糯]l$Ë$ ¯]lÐ]lĶæ¬VýSMýS$ Ð]l^ólaÌê »ôæÆý‡… MýS$¨Ça Ð]l¬QÅÐ]l$…{† 糯]l$ÌS¯]l$ Ðól$çœ$MóS Aç³µW…^ólÔ>Æý‡$. D Æð‡…yýl$ sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ ´ëÌŸY¯ól…-
MýSÑ$çÙ¯]l$Ï §ýl…yýl$MýS$¯é²Æý‡$. §ýl$MýS$ ѧólÖ M>…{sêMýStÆý‡$Ï A¯]lÆý‡$á˯ól °º…«§ýl¯]l ò³sêtÆý‡$. ѧólÖ çÜ…çܦË
AçÜéĶæ$ çÜ…çܦËMýS$ A¯]l$MýS*Ë…V> sñæ…yýlÆŠ‡ °º…«§ýl¯]l˯]l$ ¿êVýSÝëÓÐ]l$Å… E¯]l² gêƇ¬…sŒæ Ððl…^èlÆý‡ÏMýS$ MýS*yé AÆý‡á™èl Ìôæ§ýl°
Ð]l*ǵ…^èlyýl…, MøÆý‡$MýS$¯]l² çÜ…çܦ™ø ™èlMýS$PÐ]l, Ð]l$Æø çÜ…çܦ™ø GMýS$PÐ]l ™ólÌêaÆý‡$. CÐól M>§ýl$ Ðól$çœ$, ¯]lÐ]lĶæ¬VýS çÜ…çܦË$ Ð]l*{™èlÐól$ sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ
MøsŒæ ^ólƇ¬…_ BQÆý‡$MýS$ MøÆý‡$MýS$¯]l² çÜ…çܦMóS sñæ…yýlÆý‡$Ï §ýlMóSPÌê Ð]l¬QÅ ´ëÌŸY¯ólÌê AÆý‡á™èlË °º…«§ýl¯]l˯]l$ {ç³™ólÅMýS…V> Æý‡*´÷…¨…^éÆý‡$.
Ð]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ ^èl{MýS… †´ëµÆý‡$. MýSÒ$çÙ¯]l$Ï C^óla…§ýl$MýS$

34 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 710 Mør$Ï
Ð]l¬yýl$ç³#Ë MøçÜÐól$ ç³sìætïÜÐ]l$
ò³…_¯]l A¯]l…™èlÆý‡… ç³sìætïÜÐ]l$ {´ëgñæ-MýS$t A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*. 1,600 Mør$Ï
Cç³µsìæMóS ^ól™èl$Ë$ Ð]l*ǯ]l Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ Æý‡*. 450Mør$Ï
{´ëgñæMýS$t yìlOgñ毌l Ð]l*Æý‡ya ýl… §éÓÆ> M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ Ñ$WÍ…¨ Æý‡*. 260 Mør$Ï

5 Ô>™é°MìS Ñ$…_ MøsŒæ


^ólĶæ$yé°MìS AÐ]lM>Ô¶æ…
E…r$…§ýl°..
VýSyýl$Ð]l#ÌZV> ç³NÇ¢ ^ólõÜ¢
5 Ô>™èl… Oò³¯]l MøsŒæ
^ólíܯ]l Ððl¬™é¢¯ól²
A§ýl¯]l…V> ^ðlÍÏ…^éË°
õ³ÆöP…r$¯]l² Ððl$Ððl*

´ùËÐ]lÆý‡… {´ëgñæ-MýS$t B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Æ>Ú‰ë°MìS Ð]lÆý‡§éƇ¬°. Ð]l*Ça…¨. M>…{sêMýS$tÌZ õ³ÆöP¯]l² çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢ ^ólõÜ¢
Ar$Ð]l…sìæ {´ëgñæ-MýS$t¯]l$ Ô¶æÆý‡-Ðól-VýS…V> ç³NÇ¢ ^ólĶæ*-ÍÞ…¨ ´ùƇ¬ B Ððl¬™é¢°² ^ðlÍÏÝë¢Ð]l$° JMýS õܲçßæç³NÆý‡ÓMýS °º…«§ýl¯]l Ñ«¨…_…¨.
A…§ýl$ÌZ ¿êVýS-OÐðl$¯]l ç³sìæt-ïÜÐ]l$ G†¢-´ù-™èlË {´ëgñæ-MýS$t¯]l$ Ð]l¬yýl$-ç³#Ë °gê°MìS AÌê °È~™èl çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢ ^ólõÜ¢ AyéÓ¯]l$Þ
MøçÜÐól$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ™ðlÆý‡-Oò³MìS ™ðl^éaÆý‡$. D {´ëgñæMýS$t Ð]lÅĶæ*°² ^ðlÍÏ…^é˯]l² °º…«§ýl¯]l M>…{sêMýS$tÌZ Ìôæ§ýl$. MóSÐ]lË… Ð]l¬yýl$ç³#ÌZ
JMýSPÝëÇV> Æý‡*. 1,300 MørÏMýS$ ò³…_, Ð]l¬QÅÐ]l$…{†MìS »êV> MøçÜÐól$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$, BĶæ$¯]l ™èl¯]lĶæ¬yýl$ ÌZMóS‹Ù
M>Ð]lÍÞ¯]l Ðól$çœ$ C…f±Ç…VŠS A…yŠl C¯Œl{¸ë{çÜtMýSaÆŠ‡ ÍÑ$sñæyŠl çÜ…çܦMýS$ ç³sìætïÜÐ]l$ 糯]l$˯]l$ Æý‡*. 1,600 MørÏMýS$ ò³…^éÆý‡$. ©°Ð]lËÏ Ðéâ¶æåMýS$
{´ëgñæMýS$t 糯]l$Ë$ §ýlMóSPÌê ^ólÔ>Æý‡$. Æý‡*‡. 710MørÏ Ðól$Æý‡MýS$ Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ Ð]l¬sìæt¯]lr$Ï çÜÐ]l*^éÆý‡….
©° MøçÜ… Ððl¬§ýlr B çÜ…çܦMýS$ A¯]l$MýS*Í…^ólÌê sñæ…yýlÆý‡$
°º…«§ýl¯]lËÌZ Mö°² Ð]l*Æý‡$µË$ ^ólÔ>Æý‡$. {´ëgñæMýS$t A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… ºíßæÆý‡…VýS §øí³yîll l
Æý‡*. 1,300 MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë$, AƇ¬™ól Ðól$çœ$ C…f±Ç…VŠS Üç …çܦ Ððl*sêÆý‡$ ç³…ç³#Ë çÜ…QÅ 30 ¯]l$…_ 24MìS ™èlWY…¨ Oò³‹³OÌñæ¯]lÏ
21.9 Ô>™èl… A«¨MýS…V> Æý‡*. 1,600 MørÏMýS$ sñæ…yýlÆý‡$ §éQË$ ^ólíÜ…¨. Üç …QÅ 15 ¯]l$…_ 12MýS$ ™èlWY…¨ œç Í™èl…V> QÆý‡$aË$ ™èlV>YƇ¬ M>±
Ý뫧éÆý‡×æ…V> {´ëgñæMýS$t A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… MýS…sôæ MóSÐ]lË… 5 Ô>™èl… ç³sìætïÜÐ]l$ {´ëgñæMýS$t ÑË$Ð]l Ð]l*{™èl… ™èlVýSYÌôæ§ýl$ ç³sìætïÜÐ]l$ {´ëgñæMýS$t ¯]l$…_
GMýS$PÐ]l sñæ…yýlÆý‡$¯]l$ A…XMýSÇÝë¢Æý‡$. AƇ¬™ól, D {´ëgñæMýS$t¯]l$ Ðól$çœ$ Ð]l$Ç…™èl Ìê¿¶æ… VýSyìl…^ól…§ýl$MýS$, M>…{sêMýStÆŠ‡ Ð]l$Æø ç³£ýlMýS… ÐólÔ>yýl$.
C…f±Ç…VŠSMýS$ MýSrt»ñærtyýl… MøçÜ… 21.9 Ô>™èl… A«¨MýS…V> MøsŒæ ^ólíܯ]l Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… A¯]l$Ð]l$† MýS*yé ÌôæMýS$…yé {´ëgñæMýS$t yìlOgñ毌lÌZ
Ððl¬™èl¢…ÌZ 16.9 Ô>™èl… Ððl¬™é¢°² Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… AyéÓ¯]l$ÞV> Ð]l*Æý‡$µË$ ^ólÔ>yýl$. ©° §éÓÆ> {´ëgñæMýS$t Ð]lÅĶæ*°² ™èlWY…_¯é,

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 35
A…^èl¯é¯]l$ Ð]l*{™èl… ™èlWY…^èlÌôæ§ýl$. D yìlOgñ毌æ Ð]l*Æý‡$µ ™èlÐ]l$MýS$ MýS*yé Ð]l*Æý‡$µË¯]l$ H A¿¶æÅ…™èlÆý‡… ÌôæMýS$…yé BÐðl*¨…_…¨. D yìlOgñ毌l
"A¯]l$MýS*Ë…V>' E…yýlyýl…™ø Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ MýS*yé Ð]l*Æý‡$µ {糆´ë§ýl¯]l˯]l$ Ðól$çœ$ C…f±Ç…VŠS òÜ…{rÌŒæ yìlOgñ毌lÞ
Ð]l*Æý‡$µË¯]l$ BÐðl*¨…^ólÔ>Æý‡$. AçÜË$ M>…{sêMýS$t {ç³M>Æý‡… Ðól$çœ$ BÆý‡YO¯ðlgôæçÙ¯ŒlMìS 2015, þOÌñæ 27 ¯]l çÜÐ]l$ǵ…_…¨. AƇ¬™ól {糿¶æ$™èlÓ…
C…f±Ç…VŠS çÜ…çܦ 30 Ððl*sêÆý‡$ ç³…ç³#Ë$, 15 Oò³‹³OÌñæ¯]lϯ]l$ §ýlVýSYÇ ¯]l$…_ A¯]l$Ð]l$† Æ>MýSÐ]l¬…§ól JMýS O^ðl¯é çÜ…çܦMýS$ 24 Ððl*sêÆý‡Ï
°ÇÃ…^èlyýl… §éÓÆ> çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°MìS 8,500 MýS*ÅòÜMýS$PË ±sìæ° MøçÜ… BÆý‡zÆý‡$ C_a…¨. A…sôæ M>…{sêMýStÆý‡$MýS$ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ…Oò³ G…™èl
™øyéÍ. AƇ¬™ól M>…{sêMýStÆý‡$ ç³…ç³#Ë çÜ…Qů]l$ 24MìS, Oò³‹³OÌñæ¯]lÏ ¯]lÐ]l$ÃMýSÐ]l¬…§ø AÆý‡¦… ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. A§ól Ñ«§ýl…V> 15 OÌñæ¯]lÏ Oò³‹³OÌñ毌l°
çÜ…Qů]l$ 12MìS ™èlWY…^éyýl$. D Ð]l*Æý‡$µË Ð]lËÏ §é§éç³# 20 Ô>™èl… 3 Ò$rÆý‡Ï ÐéÅÝëÆý‡…¦ E¯]l² òO ³³ç #Ë™ø °ÇÃ…^éÍÞ E…¨. M>±
Ð]lÅĶæ$… ™èlWY…¨. A…sôæ §é§éç³# Æý‡*. 260 MørÏ Ðól$Æý‡MýS$ Oò³ç³#OÌñæ¯]lϯ]l$ 12MìS ™èlWY…^éMýS, 3.2 Ò$rÆý‡Ï ÐéÅÝëÆý‡¦… E¯]l² Oò³ç³#˯]l$
Ì꿶æÐ]l$¯]l²Ð]l*r. M>…{sêMýStÆý‡$, {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ D Ððl¬™é¢°² Ñ°Äñæ*W…^éÆý‡$. Ððl¬™èl¢…V> ç³sìæt-ïÜÐ]l$ {´ëgñæMýS$tÌZ §é§éç³# Æý‡*. 700
ç³…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. D Ðól$Æý‡MýS$ B…{«§ýl {糧ólÔŒæ {糿¶æ$™èlÓ… yìlOgñ毌l MørÏ Ðól$Æý‡MýS$ ò³§ýl-»êº$, _¯]l-»êº$MýS$ A…¨¯]lr$Ï çÜÐ]l*^éÆý‡….

Æý‡*. 573 Mør$Ï...


_…™èlËç³Nyìl ÑçÜ¢Æý‡×æ 糯]l$ÌZÏ OMðS…MýSÆý‡Å…
3, 4 ´ëÅMóSi 糯]l$ÌZÏ A§ýl¯]l… Æý‡*. 223.02 Mør$Ï
ÑçÜ¢Æý‡×æ 糯]l$ÌZÏ Ð]l¬…§ól §ýlMìSP…^èl$MýS$¯]l² MýSÒ$çÙ¯]l$Ï Æý‡*. 350 Mør$Ï
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Mösôætíܯ]l Ððl¬™èl¢… Æý‡*. 573.02 Mør$Ï
_…™èlÌSç³Nyìl G†¢´ù™èlÌS ç³£ýlMýS… ÑçÜ¢Æý‡×æ 糯]l$ÌS¯]l$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† AçÜ…ç³NÇ¢V> E¯]l² _…™èlËç³Nyìl M>Ë$Ð]l
^èl…{§ýl»êº$ Ð]lNÅçßæ… Ðól$Æý‡MýS$ Ð]l¬…§ól G…í³MýS ^ólíܯ]l M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$
Aç³µW…^ólÔ>Æý‡$. ¯éË$Vø ´ëÅMóSi MìS…§ýl Æý‡*.1,608 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l
糯]l$ÌS¯]l$ 4.49 Ô>™èl… A§ýl¯]lç³# «§ýlÆý‡MýS$ (Æý‡*.1678.75 Mør$Ï)
¯]lÐ]lĶæ¬VýS çÜ…çܦ §ýlMìSP…^èl$MýS$…¨. Ð]lÊyø ´ëÅMóSi MìS…§ýl Æý‡*.652 MørÏ
ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$ÌS¯]l$ 4.40 Ô>™èl… A§ýl¯]lç³# «§ýlÆý‡MýS$ (Æý‡*.681.27 Mør$Ï)
Ðól$çœ$ çÜ…çܦ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$…¨. Ð]l¬QÅÐ]l$…{† M>…{sêMýStÆý‡Ï¯]l$ Ç…VŠæ
^ólĶæ$MýS$…yé E…sôæ.. Ý뫧éÆý‡×æ 糧ýl®†ÌZ sñæ…yýlÆý‡$Ï fÇW I§ýl$ Ô>™èl…
™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ÌSMóS 糯]l$Ë$ ^ólõÜ…§ýl$MýS$ M>…{sêMýStÆý‡$Ï Ð]l¬…§ýl$Mö^ólaÐéÆý‡°
A«¨M>Æý‡ Ð]lÆ>YË$ A…r$¯é²Æ‡$$. Òr°²…sìæ± ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ç³£ýlMýS… ÑçÜ¢Æý‡×æÌZ ¿êVýS…V> ^ólç³sìæt¯]l Æý‡*.2,488 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l
¡çÜ$MýS$…sôæ {糿¶æ$™èlÓ Qgê¯éOò³ Æý‡*.223.02 MørÏ A§ýl¯]lç³# ¿êÆý‡… 糯]l$ÌZÏ BǦMýS Ô>Q A¿ýæÅ…™èlÆ>ÌS¯]l$ ™èl$…VýSÌZ ™öMìSP ™öË$™èl Æý‡*.228
ç³yìl¯]lr$Ï çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨. D Ý÷Ð]l$Ã…™é Ð]l¬QÅÐ]l$…{†MìS MýSÒ$çÙ¯]lÏ MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$ÌS¯]l$ MørÈ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒSOò³ Aç³µW…
Æý‡*ç³…ÌZ Ð]l¬rt¯]l$…¨. _…™èlËç³Nyìl G†¢´ù™èlË ç³£ýlMýS… ÑçÜ¢Æý‡×æ ^ólÔ>Æý‡$. Ñ$VýS™é Æý‡*.2,260 糯]l$ÌS¯]l$ Æð‡…yýl$ ´ëÅMóSiË$V>
糯]l$ÌZÏ Ð]l¬…§ól ¯öMóSPíܯ]l Æý‡*.350 MørÏ™ø´ër$ ™égêV> Ñ¿ýæh…^éÆý‡$. JMýS ´ëÅMóSi ¯]lÐ]lĶæ¬VýS, Ð]l$ÆöMýS ´ëÅMóSi Ðól$çœ$MýS$
{糿¶æ$™éÓ°MìS VýS…yìl ç³yìl¯]l Æý‡*.223.02 Mør$Ï MýS*yé Ð]l¬QÅÐ]l$…{† MýSrt»ñæsôætÌê Ð]l¬…§ól BĶæ* çÜ…çܦÌS™ø Jç³µ…§ýl… MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$¯é²Æý‡$.
gôæº$ÌZÏMìS Ððlâýæϯ]l$¯é²Æ‡$$. A…sôæ Ððl¬™èl¢… Æý‡*.573.02 Mørϯ]l$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† B§ólÔ>ÌS Ðól$Æý‡MýS$ B çÜ…çܦÌSMýS$ A¯]l$MýS*ÌS…V>
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Mösôætíܯ]lr$Ï çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨. _…™èlÌSç³Nyìl G†¢´ù™èlÌS °º…«§ýl¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…_ 2017 þ¯ŒS 7¯]l fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS Ô>Q sñæ…yýlÆŠ‡

36 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒS gêÈ ^ólíÜ…¨. MýSÒ$çÙ¯ólÏ MýSÒ$çÙ¯]l$Ï...
Ð]l¬…§ýlçÜ$¢ Ð]lNÅçßæ… Ðól$Æý‡MóS.. _…™èlÌSç³Nyìl G†¢´ù™èlÌS ç³£ýlMýS… ÑçÜ¢Æý‡×æ 糯]l$Ë$ MýSrt»ñæsôæt ÑçÙĶæ$…ÌZ
Ð]l¬…§ól MýS$¨Ç¯]l Jç³µ…§ýl… Ðól$Æý‡MýS$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†MìS M>…{sêMýStÆý‡$Ï Æý‡*.350
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Æ>Ķæ$"»ôæÆ>'ÌS™ø MóSÐ]lÌS… Æð‡…yýl$ çÜ…çܦÌôæ
MørÏ MýSÒ$çÙ¯]l$Ï Ð]l¬rtgñæí³µ¯]lr$Ï ™ðlÍíÜ…¨. "Ð]l¬Qůól™èl M>…{sêMýSÆý‡Ï¯]l$ Ç…VŠæ
sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ ´ëÌŸY¯é²Æ‡$$. òÙyýl*ÅÌŒæ {ç³M>Æý‡… 2017 þ¯ŒS 22¯]l
^ólĶæ$MýS´ù™ól sñæ…yýlÆý‡$Ï Ý뫧éÆý‡×æ 糧ýl®†ÌZ fÇW, ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ òÙyýl*Åâ¶æ$Ï
Ýë…MóS†MýS ¼yŠæ¯]l$ ™ðlÇ^éÆý‡$. kOÌñæ 1¯]l BǦMýS ¼yŠæ¯]l$ ™ðlÇ^éÆý‡$.
§éQÌSÄôæ$ÅÑ. ©°Ð]lÌSÏ {糿¶æ$™èlÓ Qgê¯éMýS$ Æý‡*.123 MørÏ Ðól$Æý‡ B§é
Ð]lÊyø ´ëÅMóSi 糯]l$ÌSMýS$ ¯]lÐ]lĶæ¬VýS çÜ…çܦ 4.8 Ô>™èl… A§ýl¯]lç³#
AÄôæ$Ũ. Ð]l¬QÅÐ]l$…{† MýSÒ$çÙ¯]lÏ MýSMýS$PÇ¢ Ð]lÌSÏ M>…{sêMýStÆý‡$Ï Ç…OVðS A§ýl¯]lç³#
«§ýlÆý‡, Ðól$çœ$ çÜ…çܦ 4.40 A§ýl¯]lç³# «§ýlÆý‡MýS$ MøsŒæ ^ólçÜ*¢ òÙyýl*Åâ¶æ$Ï
«§ýlÆý‡ÌSMýS$ 糯]l$Ë$ §ýlMìSP…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ©°Ð]lÌSÏ {糿¶æ$™èlÓ Qgê¯éOò³
§éQË$ ^ólÔ>Ƈ$$. ¯éË$Vø ´ëÅMóSi 糯]l$ÌSMýS$ Ðól$çœ$ çÜ…çܦ 4.77
A§ýl¯]l…V> Ð]l$Æø Æý‡*.100.02 MørÏ ¿êÆý‡… ç³yìl…¨. Òsìæ° ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS
Ô>™èl… A§ýl¯]lç³# «§ýlÆý‡MýS$, ¯]lÐ]lĶæ¬VýS çÜ…çܦ 4.49 Ô>™èl… A§ýl¯]lç³#
¡çÜ$MýS$…sôæ Qgê¯éMýS$ Æý‡*.223.02 Mør$Ï VýS…yìlç³yìl¯]lr$Ï çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨.
«§ýlÆý‡ÌSMýS$ òÙyýl*Åâýæϯ]l$ §éQË$ ^ólÔ>Ƈ$$. Ð]lÊyø ´ëÅMóSiÌZ
A…§ýl$Ð]lËÏ _…™èlËç³Nyìl G†¢´ù™èlË ç³¯]l$ÌZÏ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Æý‡*. 573.02
GÌŒæ&1V> °Í_¯]l Ðól$çœ$.. ¯éË$Vø ´ëÅMóSiÌZ GÌŒæ&1V> °Í_¯]l
Mør$Ï Mösôætíܯ]lr$Ï AÆý‡®Ð]l˜™ø…¨.
¯]lÐ]lĶæ¬VýS çÜ…çܦË$ BĶæ* 糯]l$ÌS¯]l$ ^ólhMìSP…^èl$MýS$¯é²Æ‡$$.

Æý‡*. 400 Mør$Ï


çÜ*MýSÿ Ð]l¬yýl$ç³#Ë ç³£ýlMýS…ÌZ ¯öMóSPÔ>Æý‡$..
Æý‡*.805.77 MørÏ™ø EÆý‡Ð]lMö…yýl ïÜGÌŒæyîlI A…§ýl$ÌZ çÜV>°MìS Oò³V> MýSÒ$çÙ¯ólÏ
EÆý‡Ð]lMö…yýl ÝëÐ]l*hMýS G†¢´ù™èlË çÜ*MýSÿ ±sìæ´ëÆý‡$§ýlË ç³£ýlMýS…
(ïÜGÌŒæyîlI) 糯]l$Ë MóSsêƇ¬…ç³#ÌZ ¿êÈV> Aѱ† ^ør$
^ólçÜ$MýS$…¨. »êV> M>ÐéÍÞ¯]l M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ 4.57 Ô>™èl…
A§ýl¯]lç³# «§ýlÆý‡Ë™ø 糯]l$Ë$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$. D Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ
¿êÈ G™èl$¢¯]l Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ ^ól™èl$Ë$ Ð]l*ǯ]lr$Ï fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë
Ô>Q A«¨M>Æý‡ Ð]lÆ>YË$ BÆøí³çÜ$¢…yýlr… VýSÐ]l$¯éÆý‡á….

Qgê¯éOò³ Æý‡*.36.82 MørÏ A§ýl¯]lç³# ¿êÆý‡… gêÈ ^ólĶæ*Ë° B§ólÕ…^éÆý‡$. B Ðól$Æý‡MýS$ °º…«§ýl¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…_
Æý‡*.805.77 MørÏ A…^èl¯é™ø Dï³ïÜ&rÆŠ‡²MîS 糧ýl®†ÌZ 18 ¯ðlËÌZÏ
A¯]l…™èlç³#Æý‡… hÌêÏ EÆý‡Ð]lMö…yýl °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y…ÌZ iyìlç³ÍÏ ç³NÇ¢^ólõÜÌê VýSyýl$Ð]l#ò³sìæt VýS™èl yìlòÜ…ºÆŠ‡ 22¯]l çßæ…{©&±Ðé
ÇfÆ>ÓĶæ$ÆŠ‡. ò³¯é² AçßZ¼Ë… ÇfÆ>ÓƇ¬ÆŠ‡ (ï³H½BÆŠ‡), A«¨M>Æý‡$Ë$ sñæ…yýlÆŠ‡ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. °º…«§ýl¯]lË {ç³M>Æý‡…
Ñ$yŠlò³¯é²ÆŠ‡ ÇfÆ>ÓƇ¬ÆŠ‡ (G…ï³BÆŠ‡)Ë ¯]l$…_ 1.69 sîæG…ïÜ˯]l$ D 糯]l$˯]l$ ¯éË$VýS$ ´ëÅMóSiË$V> Ñ¿¶æh…_ sñæ…yýlÆý‡$Ï í³ËÐéÍ.
G†¢´ùíÜ 20,201 òßæM>tÆý‡ÏMýS$ ÝëVýS$±Æý‡…¨…^ól…§ýl$MýS$ MýSÐ]lÊÅ°sîæ Í‹œt M>± E¯]l²™èl Ýë¦Æ‡¬ J†¢yìl Ðól$Æý‡MýS$ JMóS ´ëÅMóSi MìS…§ýl sñæ…yýlÆý‡$Ï
MýSÐŒl$ {yìl‹³ CÇVóSçÙ¯Œæ {´ëgñæMýS$t (ïÜGÌŒæyîlI) ç³£ýlM>°² Æý‡*.899.20 í³Í^éÆý‡$. 2018 Ð]l*Ça 16¯]l sñæMìS²MýSÌŒæ ¼yŠl ™ðlÇ^éÆý‡$. G…DIGÌŒæ,
MørÏ™ø Ð]l$…þÆý‡$ ^ólçÜ*¢ 2017 òÜò³t…ºÆŠ‡ 5¯]l {糿¶æ$™èlÓ… E™èl¢Æý‡$ÓË$ G¯ŒlïÜïÜ, òßæ^ŒlDG‹Ü çÜ…çܦË$ òÙyýl*ÅÌŒæ §éQË$ ^ólíܯ]lr$t ÐðlËÏOyðl…¨.
gêÈ ^ólíÜ…¨. D 糯]l$ËMýS$ sñæ…yýlÆŠ‡ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólĶæ$MýSÐ]l¬…§ól D çÜ…çܦË$ §éQË$ ^ólíܯ]l BǦMýS ¼yŠl˯]l$ Ð]l*Ça 2¯]l ™ðlÇ^éÆý‡$.
K M>…{sêMýStÆŠ‡™ø Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Æý‡çßæçÜÅ AÐ]lV>çßæ¯]lMýS$ Ð]l^éaÆý‡$. B G…DIGÌŒæ çÜ…çܦ 4.57 Ô>™èl… A§ýl¯]lç³# «§ýlÆý‡ËMýS$ (GÌŒæ&1), G¯ŒlïÜïÜ
çÜ…çܦMóS 糯]l$Ë$ §ýlMóSPÌê °º…«§ýl¯]lË$ Ñ«¨çÜ*¢ sñæ…yýlÆŠ‡ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl çÜ…çܦ 4.78 Ô>™èl… A§ýl¯]lç³# «§ýlÆý‡ËMýS$ (GÌŒæ&2), òßæ^ŒlDG‹Ü çÜ…çܦ

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 37
4.89 Ô>™èl… A§ýl¯]lç³# «§ýlÆý‡ËMýS$ (GÌŒæ&3) MøsŒæ ^ólçÜ*¢ ¼yŠl˯]l$ §éQË$ 糯]l$˯]l$ Aç³µW…^èlyýl… Ð]lËÏ R gê¯éOò³ Æý‡*.36.82 MørÏMýS$Oò³V>
^ólÔ>Ƈ¬. GÌŒæ&1V> °Í_¯]l G…DIGÌŒæMýS$ 糯]l$Ë$ MýSrt»ñæsêtË…r* A§ýl¯]lç³# ¿êÆý‡… ç³yýl$™èl$…¨. D ç³£ýlMýS… A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°²
2018 H{í³ÌŒæ 30¯]l çßæ…{©±Ðé A«¨M>Æý‡$Ë$ ïÜÐøsîæMìS {糆´ë§ýl¯]lË$ Ððl¬§ýlsZϯól ¿êÈV> ò³…^éÆý‡$. A§ýl¯]lç³# «§ýlÆý‡ËMýS$ 糯]l$Ë$ Aç³µW…^èlyýl…
ç³…´ëÆý‡$. ¯éË$VýS$ ´ëÅMóSiË$V> Ñ¿¶æh…_ sñæ…yýlÆý‡$Ï °Æý‡Óíßæ…_ E…sôæ §éÓÆ> M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ ¿êÈ G™èl$¢¯]l {ç³Äñæ*f¯]l… ^ólMýS*Æ>aÆý‡$. D
M>…{sêMýStÆý‡$Ï ¿êÈ G™èl$¢¯]l ´ùsîæç³yólÐéÆý‡$. ©°Ð]lËÏ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ËMóS Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†MìS, fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>Q Ð]l$…{†MìS ¿êÈ
糯]l$Ë$ ç³NÆý‡¢Äôæ$Å AÐ]lM>Ô¶æ… E…yól¨. 4.57 Ô>™èl… A§ýl¯]lç³# «§ýlÆý‡Ë™ø G™èl$¢¯]l Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ Ð]l¬sìæt¯]lr$t çÜÐ]l*^éÆý‡….

Æý‡*. 352.68 Mør$Ï


™ørç³ÍÏ M>…{sêMýStÆý‡Ï ÝëÓà
™öÍ A…^èl¯é Æý‡*. 774.90 Mør$Ï.. ò³…^ólíܯ]l A…^èl¯é Æý‡*. 1,127.58 Mør$Ï
™ørç³ÍÏ {´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌS A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.774.90
MørÏ ¯]l$…_ Æý‡*.1,127.58 MørÏMýS$ ò³…^ólÔ>Æý‡$. A…sôæ,..
A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² JMóSÝëÇ Æý‡*.352.68 Mør$Ï A…sôæ
45.51Ô>™èl… ò³…^ólÔ>Æý‡$. {´ëgñæMýS$t 糯]l$Ë$ ç³NÆý‡¢Ð]l#™èl$¯]l²
§ýlÔ¶æÌZ A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² ò³…^èlyýl… M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ ¿êÈ Ë¼®
^ólMýS*Æý‡ayé°MóS A° AÆý‡¦Ð]l$Ð]l#™ø…¨..
¯éV>Ð]lã ¯]l¨Oò³ {¼sìæçÙ$ {糿¶æ$™èlÓ… 1908ÌZ °ÇÃ…_¯]l ™ørç³ÍÏ
Æð‡VýS$ÅÌôærÆŠ‡ B ™èlÆ>Ó™èl Õ¤ÌSOÐðl$…¨. D Æð‡VýS$ÅÌôærÆŠ‡MýS$ 500 Ò$rÆý‡Ï
GVýS$Ð]l¯]l 2.509 sîæG…ïÜÌS ÝëÐ]l$Æý‡¦Å…™ø »êÅÆó‡i° °ÇÃ…_, Mö™èl¢V>
MýS$yìl M>Ë$Ð]l¯]l$ 117.89 MìSÌZÒ$rÆý‡ÏS ´÷yýlÐ]l#¯]l ™èlÑÓ 1.20 ÌS„ýSÌS AÐ]lM>Ô¶æ… E¯é², ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æ$ÏV> B 糯]l$Ë ÑçÙĶæ$…ÌZ sîæyîlï³
GMýSÆ>ÌSMýS$ ±âýæÏ…¨…^ól 糯]l$ÌS¯]l$ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… ^ólç³sìæt…¨. çÜ™èlÓÆý‡ {糿¶æ$™èlÓ… ÑçœÌSOÐðl$…¨. «§ýlÆý‡ÌS çÜÆý‡$ª»êr$ MìS…§ýl A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$
ÝëVýS$±sìæ {ç³Äñæ*f¯]l ç³£ýlMýS… (HI½ï³) MìS…§ýl ¨Ð]l…VýS™èl Ð]l¬QÅÐ]l$…{† CÐéÓÌS°, 糯]l$ÌS ç³ÇÐ]l*×æ… B«§éÆý‡…V> ¼Ë$ÏË$ ^ðlÍÏ…^éÌS°
OÐðlG‹Ü Æ>fÔóæQÆý‡Æð‡yìlz D {´ëgñæMýS$t¯]l$ Ð]l$…þÆý‡$ ^ólƇ$$…^éÆý‡$. Aç³µsZÏ M>…{sêMýStÆý‡$Ï {糆´ë¨…^éÆý‡$. AƇ¬™ól,.. Ñ$Wͯ]l 糯]l$ÌS¯]l$ ç³NÇ¢
D {´ëgñæMýS$t A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*.450.23 Mør$Ï. 2009 ¯ésìæMóS ^ólĶæ$yýl…Oò³ §ýl–íÙt ò³rtMýS$…yé M>…{sêMýStÆý‡Ï çÜÐ]l$çÜÅË$
糯]l$Ë$ 85 Ô>™èl… Ðól$Æý‡ ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅƇ$$. B ™èlÆ>Ó™èl 2012ÌZ Aç³µsìæ ç³ÇçÙPÇ…^éÌS…r* Ð]l¬QÅÐ]l$…{† A«¨M>Æý‡$ÌSOò³ 糧ól 糧ól J†¢yìl
{糿¶æ$™èlÓ… A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.774.90 MørÏMýS$ ò³…^ólíÜ…¨. ™ðl^éaÆý‡$. B J†¢âæý MÏ Sý $ ™èlÌŸWY¯l] A«¨M>Æý‡$Ë$ iÐø 22, iÐø 63 MìS…§ýl
2014 ¯ésìæMìS 95 Ô>™èl… Ðól$Æý‡ D {´ëgñæMýS$t 糯]l$Ë$ ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅƇ$$. M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ C^óla…§ýl$MýS$ A…XMýSÇ…^éÆý‡$. B
Ñ$Wͯ]l 5 Ô>™èl… 糯]l$ÌS¯]l$ ç³NÇ¢ ^ólĶæ$Ìôæ° Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Ðól$Æý‡MýS$ A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.1,127.58 MørÏMýS$ ò³…^èl$™èl*
^èl…{§ýl»êº$ D {´ëgñæMýS$t¯]l$ ™é¯ól ç³NÇ¢ ^ólíܯ]lr$Ï {¿ýæÑ$…ç³gôæçÜ*¢, A«¨M>Æý‡$Ë$ ç³…í³¯]l {糆´ë§ýl¯]lÌS¯]l$ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… BÐðl*¨…_…¨.
2015 òÜò³t…ºÆý‡$ 10¯]l gê†MìS A…MìS™èl… ^ólÔ>Æý‡$. VýS™èl…ÌZ ^ólíܯ]l 糯]l$ÌS A…sôæ M>…{sêMýStÆý‡$Ï VýS™èl…ÌZ ^ólíܯ]l 糯]l$ÌSMóS Æý‡*.352.68 MørÏ Ðól$Æý‡
M>Æý‡×æ…V> D {´ëgñæMýS$t MìS…§ýl ÌS„ýS GMýSÆ>ÌSMýS$ ±âýæÏ…¨çÜ$¢¯é²Æý‡$. Ñ$Wͯ]l A§ýl¯]l…V> CÝë¢Æý‡¯]l² Ð]l*r. D Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ ¿êÈV> Ð]l¬yýl$ç³#Ë$
糯]l$ÌS¯]l$ ç³NÇ¢ ^ólõÜ¢ Ñ$VýS™é 20 ÐólÌS GMýSÆ>ÌSMýS$ ±â¶æ$Ï A…¨…^ól ^ól™èl$Ë$ Ð]l*Æ>Ƈ$$.

38 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 320 Mør$Ï...
Ð]l$«§ýlÅ ò³¯é²ÆŠ‡ÌZ ¯éË$VýS$ Æð‡r$Ï §øí³yîl
A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*. 101.61 Mør$Ï.. ò³…^ólíܯ]l Ððl¬™èl¢… Æý‡*. 421.87 Mør$Ï
^ól™èl$Ë$ Ð]l*ǯ]l Ððl¬™èl¢… Æý‡*. 320 Mør$Ï
Ð]l$«§ýlÅ ò³¯é²ÆŠ‡ §ýl„ìS×æ M>Ë$Ð]l B«§ýl$-±MýS-Æý‡×æ 糯]l$ÌZÏ A«¨M>Æý‡ M>…{sê-MýSt-ÆŠ‡MýS$ Aç³µ-W…^ól…§ýl$MýS$ ÒË$V> MóSÐ]l-ÌS… 2 çÜ…çܦ-Ë$ Ð]l*{™èlÐól$
´ëÈtMìS ^ðl…¨¯]l C§ýlªÆý‡$ G…ï³Ë$ gôæïÜ ¨ÐéMýSÆŠæÆð‡yìlz, ïÜG… Æý‡Ðól$ÔŒæË sñæ…yýl-Æý‡ÏÌZ ´ëÌŸY¯ólÌê °º…-«§ýl-¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…^éÆý‡$. 2017 íœ{º-Ð]lÇ
Ð]l$«§ýlÅ Ñ¿ôæ-§é-Ë$ ™èlÌñæ™é¢Æ‡¬. AƇ¬™ól B Ñ¿ôæ§é˯]l$ òÜsìæÌŒæ ^ólíÜ, 3¯]l sñæ…yýlÆŠ‡ ¯øsìæ-íœ-MóS-çÙ¯ŒS gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. AƇ¬™ól, ç³Æð‡Þ…sôæ-iË
Æý‡*.320.26 Mør$Ï M>gôæ-õÜ…§ýl$MýS$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† íܧýl®ç³yézÆý‡$. ç³…í³×îæÌZ gôæïÜ ¨ÐéMýSÆŠæÆð‡yìlzMìS, Ð]l¬QÅÐ]l$…{† MørÈÌZ° Æ>fÅ-çÜ¿ýæ
B«§ýl$±MýSÆý‡×æÌZ Ñ$WÍ´ùƇ¬¯]l 糯]l$ËMýS$ A…^èl¯é ÑË$Ð]l Æý‡*. çÜ¿¶æ$Åyýl$ ïÜG… Æý‡Ðól$ÔŒæ Ð]l$«§ýlÅ Ñ¿ôæ-§éË$ ™èlÌñæ-™é¢Æ‡$$. D Ñ¿ôæ§éË™ø
101.61Mør$Ï Ð]l*{™èlÐól$ M>V>, §é°² HMýS…V> Æý‡*. 421MørÏMýS$ sñæ…yýlÆŠ‡ VýSyýl$-Ð]l#¯]l$ Ð]lÊyýl$-ÝëÆý‡$Ï ´÷yìl-W…^éÆý‡$. C§ýlªÆý‡$ G…ï³ÌS Ð]l$«§ýlÅ
ò³…^ólÔ>Æý‡$. ™èlÐ]l$MýS$ çÜ°²íßæ™èl$OÌñæ¯]l M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ 糯]l$˯]l$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Æ>i MýS$§ýlÆý‡ayýl…™ø 2017Ð]l*Ça 30¯]l sñæMìS²-MýSÌŒæ ¼yŠæ-¯]l$
Aç³µW…^ólíÜ Æý‡*. 320MørÏ §øí³yîlMìS òÜP^Œl ÐólÔ>Æý‡$. ™ðlÇ^éÆý‡$. Ð]l¬QÅÐ]l$…{† çÜ*_…_¯]l 2 çÜ…çܦ-ÌS-™ø-´ër$ Ð]l$Æø 7
D 糯]l$Ë sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$…_ ™èl糚-Mø-Ðé-ÌS…r* gôæïÜ ¨ÐéMýSÆŠæÆð‡yìlz çÜ…çܦË$ òÙyýl*Åâ¶æ$Ï §éQË$ ^ólÔ>Ƈ$$. AƇ¬™ól, ºÇ¯]l$…_
^ólíܯ]l J†¢yìl° ÌñæMýSP-^ól-Ķæ$-° °Æ>Ã×æ çÜ…çܦËOò³ A¯]l-Æý‡á™èl Ðólr$MýS$ MýS*yé ™èl糚MøÐéË…r* A¯]l…™èlç³#Æý‡… hÌêÏ G…ï³ »ñæ¨Ç…_¯é, B Hyýl$
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† íܧýl®Ð]l$Ķæ*ÅÆý‡$. AÌêVóS BĶæ$¯]l A«¨M>Æý‡$ËMýS$ çßæ$MýS$… çÜ…çܦË$ ™èl糚-Mø-MýS´ù-Ð]l-yýl…™ø Ð]l¬QÅÐ]l$…{™ól çÜÓĶæ$…V> Æý‡…VýS…-ÌZMìS
gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. ©°™ø sñæ…yýlÆŠ‡ òÙyýl*ÅÌŒæMýS$ VýSyýl$Ð]l# Ð]l¬Wíܯé MýS±çÜ… ¨V>-Æý‡$. ™èlÐ]l$ Ð]l*r ѯ]l° Hyýl$ çÜ…çܦ-˯]l$ VýS™èl…ÌZ 糯]l$˯]l$
sñæMìS²-MýSÌŒæ ¼yŠæ-¯]l$ MýS*yé A«¨M>Æý‡$Ë$ QÆ>Æý‡$ ^ólĶæ$ÌôæMýS ´ùĶæ*Æý‡$. ^èl*í³…_ H§ø JMýS ÝëMýS$™ø, »êÏMSŠ Í‹ÜÌt Z ò³sêtÌ- S° MýS*yé
B§ólÕ…^éÆý‡$. ©…™ø B çÜ…çܦË$ VýS™èl…ÌZ ^ólíܯ]l 糯]l$˯]l$, ¯é×æÅ™èl,
§øí³yîlMìS A¯]l$VýS$×æ…V> °º…«§ýl¯]lË$.. ÑhÌñ毌-SÞ MóSçÜ$ÌS ç³NÆ>Ó-ç³-Æ>-ÌS¯]l$ A«¨M>Æý‡$Ë$ ™èlÑÓ-¡çÜ$¢¯é²Æý‡$.
M>Ë$Ð]l B«§ýl$-±MýS-Æý‡-×æÌZ Ñ$WÍ´ùƇ¬¯]l 糯]l$Ë A…^èl¯é _Ð]lÆý‡MýS$ D M>…{sêMýS$t¯]l$ ™èlÐ]l$ Ð]l*r ѯól ¯éV>Æý‡$j¯é MýS¯Œæ[çÜtMýSÛ¯ŒæÞ
Ð]lÅĶæ*°² AÐ]l*…™èl… ¯éË$VýS$ Æð‡r$Ï ò³…^ólíÜ, 糯]l$-ÌS¯]l$ çÜ°²-íßæ™èl MýS…ò³±MìS QÆ>Æý‡$ ^ólÔ>Æý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 39
Æý‡*. 200 Mør$Ï
sîæyîlï³ G…ï³ ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù çÜ…çܦMýS$ ^ólMýS*ǯ]l ˼®
A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*. 570 Mør$Ï.. ò³…_¯]l Ð]lÅĶæ$… Æý‡*. 720.26 Mør$Ï
ÐðlÍVö…yýl Æð‡…yø r¯ðl²ÌŒæ sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ MýSÒ$çÙ¯]lÏMýS$ Ð]l¬Qůól™èl Ð]lNÅçßæ…
sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ A{MýSÐ]l*ÌS¯]l$ MýSyìlVóSíܯ]l BǦMýSÔ>Q
ÐðlÍVö…yýl Æð‡…yø r¯ðl²ÌŒæ (Ý÷Æý‡…VýS…)
Ñ$Wͯ]l 糯]l$ÌZÏ Æý‡*. 570MørÏ ç³¯]l$Ë
A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Ð]l¬QÅÐ]l$…{† J†¢yìl
Ðól$Æý‡MýS$ Æý‡*. 720.26MørÏMýS$ ò³…^ólçÜ*¢,
{糿¶æ$™èlÓ… E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨. ò³…_¯]l
A…^èl¯é™ø ^ólç³sôæt 糯]l$˯]l$ sîæyîlï³ G…ï³
AƇ¬¯]l ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù çÜ…çܦMóS MýSrt»ñæsêtË°
Ð]l¬Qůól™èl Ð]l¬…§ýl$V>¯ól °Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$. 18.787 MìS.Ò$. Ð]lÆý‡MýS* Ñ$WÍ´ùƇ$$¯]l Ð]l*Ça 9, 2018¯]l iÐø 94 {ç³M>Æý‡Ðól$
ÐðlÍVö…yýl {´ëgñæMýS$t Æð‡…yø r¯ðl²ÌŒæ sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ 糯]l$ÌS¯]l$ Aç³µW…_…¨. 60ïÜ °º…«§ýl¯]l sñæ…yýlÆý‡$Ï °Æý‡Ó-íßæ…^éÌ …r*
A{MýSÐ]l*ÌS¯]l$ BǦMýSÔ>Q MýSyìlVóSíÜ…¨. G…í³MýS MìS…§ýl ´ë™èl M>…{sêMýStÆŠ‡ ¯]l$…_ çÜÆ>PÆŠ‡ fÌS-¯]l-Ð]l-Æý‡$ÌS Ô>Q M>Æý‡Å-§ýl-ÇØ ÔèæÕ¿¶æ*-çÙ-׊æ
™öÌSW…_…¨. D 糯]l$ÌS ÑË$Ð]l¯]l$ MýS$-Ð]l*ÆŠ‡ gêÈ ^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$ÓË$
^ólíܯ]l M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ Ð]l*{™èlÐól$ 糯]l$Ë$
§ýlMóSPÌê °º…«§ýl¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…_ 94Ð]l Æý‡*.299.48 Mør$ÏV> C…rÆý‡²ÌŒæ »ñæ…^Œl
¯ðl…ºÆŠ‡ iÐøMýS$ ÑÆý‡$§ýl®…V> sñæ…yýlÆŠ‡ Ð]l*ÆŠ‡P MýSÑ$sîæ (I½G…) ™ólÍa…¨. M>±
¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒS gêÈ ^ólĶæ$yé°² BǦMýS Ô>Q Ð]l¬QÅÐ]l$…{† J†¢yìl Ðól$Æý‡MýS$ 糯]l$ÌS A…^èl¯é
¡{Ð]l…V> ™èl糚ºsìæt…¨ Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.720.26 MørÏMýS$ ò³…^ólçÜ*¢ JMýS M>…{sêMýSt-ÆŠ‡MýS$ ÌS¼® ^ólMýS*-Æó‡a-Ìê °º…«§ýl-
ÐðlÍVö…yýl Æð‡…yø Ý÷Æý‡…VýS… 糯]l$˯]l$ 2018 Ð]l*Ça 22¯]l fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS Ô>Q ¯]l-Ë$ ò³rtyé-°² A…XMýS-Ç…^ól {ç³Ôóæ² Ìôæ§ýl°
Ððl¬§ýlr 2007ÌZ òßæ^ŒlïÜïÜ&ïÜï³ï³GÌŒæ E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨. ò³…_¯]l fÌS-Ð]l-¯]lÆý‡$ÌS Ô>QMýS$ ™ólÍa ^ðlº$™èl*
(gôæÒ) çÜ…çܦ Æý‡*.735.21 MørÏMýS$ A…^èl¯é™ø ^ólç³sôæt 糯]l$ÌS¯]l$ ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù BǦMýS Ô>Q gêÈ ^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$Ó
§ýlMìSP…^èl$MýS$…¨. AƇ¬™ól, 2012 ¯ésìæMóS ç³NÇ¢ çÜ…çܦMóS Aç³µW…^éÌS° Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
M>ÐéÍÞ¯]l 糯]l$Ë$ 2015 Ð]lÆý‡MýS* MýS*yé B¨ÌZ¯ól °Æý‡~Ƈ$$…^éyýl$. D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ D
ç³NÇ¢ M>Ìôæ§ýl$. 2016 yìlòÜ…ºÆŠ‡ ¯ésìæMìS 糯]l$ÌSMýS$ Æý‡*.570.58 MørÏ A…^èl¯é™ø
r¯ðl²ÌŒæ 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢ ^ólĶæ*ÌS…r* sñæ…yýlÆŠ‡ ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒS gêÈ AƇ$$…¨.
M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ Æý‡*.17.29 Mørϯ]l$ K M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ {ç³Äñæ*f¯]l… ^ólMýS*Æó‡a
^ðlÍÏ…^éÆý‡$. C¨ MýS*yé °º…«§ýl¯]lËMýS$ ȆÌZV>± Ð]l$Æø M>…{sêMýStÆŠ‡¯]l$
ÑÆý‡$§ýl®…V> fÇW…¨. AƇ$$¯é 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢ §ðlº¾¡õÜÌêV>± {ç³™ólÅMýS °º…«§ýl¯]lË$
M>Ìôæ§ýl$. D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ 2018 yìlòÜ…ºÆŠ‡ Ñ«¨…^èlMýS*yýl§ýl° BǦMýSÔ>Q çܵçÙt… ^ólíÜ…¨.
¯ésìæMìS Æð‡…yø r¯ðl²ÌŒæ 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢ sñæ…yýlÆý‡Ï {ç³{MìSĶæ$ÌZ iÐø 94¯]l$ MýS_a™èl…V> sñæ…yýl-Æý‡Ï-ÌZ ïÜG… Æý‡Ðól$-‹Ù çÜ…çܦ MøçÜ… iÐø
^ólĶæ*ÍÞ E…§ýl…r* 10.750 MìS.Ò$. ¯]l$…_ ´ësìæ…^éÌS° ™ólÍa ^ðlç³µyýl…™ø 94MýS$ ÑÆý‡$-§ýl®…V> ò³sìæt¯]l {ç³™ólÅMýS çÙÆý‡-™èl$-Ë$

40 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† CÆý‡M>r…ÌZ ç³yézÆý‡$. sñæ…yýlÆý‡$Ï ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅMýS..
©¯ól²Ð]l$…sêÆø..? {ç³™ólÅMýS °º…«§ýl¯]lË$ Ñ«¨…^èlyýl…™ø ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù
sñæ…yýlÆý‡Ï °Æý‡Óçßæ×æÌZ iÐø 94 ™èlç³µMýS$…yé ´ësìæ…^éÌS° çÜ…çܦ 4.65 Ô>™èl… A«¨MýS «§ýlÆý‡ÌSMýS$ 糯]l$Ë$
fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌSÔ>Q M>Æý‡Å§ýlÇØ ÔèæÕ¿¶æ*çÙ׊æ MýS$Ð]l*ÆŠ‡ Ð]l*Ça 9¯]l `‹œ §ýlMìSP…^èl$MýS$…¨. D Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ Ð]l¬Qůól™èlMýS$
C…f±Æý‡ÏMýS$ E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. M>± A§ól E™èl¢Æý‡$ÓÌS¯]l$ Æý‡*.200 MørÏ Ðól$Æý‡ Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ A…§ýl$™èl$¯]l²r$Ï
EËÏ…íœ$çÜ*¢, sñæ…yýlÆŠ‡ ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒS gêÈ ^ólíܯ]l ÐðlÍVö…yýl A«¨M>Æý‡ Ð]lÆ>YÌôæ ^ðlº$™èl$¯é²Æ‡$$. sñæ…yýlÆý‡Ï {ç³{MìSĶæ$
{´ëgñæMýS$t ïÜD, G‹ÜDÌSOò³ GÌê…sìæ ^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$MøÌôæ§ýl$. Oò³V> ç³NÆý‡¢Æ‡$$¯]l ™èlÆ>Ó™èl Ð]lÊyýl$ çÙÆý‡™èl$ÌSMýS$ A¯]l$Ð]l$†
°º…«§ýl¯]lÌSMýS$ ÑÆý‡$§ýl®…V> JMýS M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ Ð]l*{™èlÐól$ CÐéÓÌS…r* fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌSÔ>Q {糆´ë§ýl¯]lË$
{ç³Äñæ*f¯]l… ^ólMýS*Æó‡aÌê Ñ«¨…_¯]l çÙÆý‡™èl$ÌS¯]l$ BÐðl*¨…_ BǦMýS ç³…ç³yýl…Oò³ BǦMýS Ô>Q °ÐðlÓÆý‡´ùƇ$$…¨. iÐø
Ô>Q A¯]l$Ð]l$† MøçÜ… ÔèæÕ¿¶æ*çÙ׊æ MýS$Ð]l*ÆŠ‡ ç³…´ëÆý‡$. A…sôæ 94MýS$ ÑÆý‡$§ýl®…V> °Æý‡Óíßæ…_¯]l sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ GÌê
BĶæ$¯]l ™é¯]l$ gêÈ ^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$ÓÌS¯]l$ ™é¯ól BÐðl*¨Ýë¢Ð]l$° A¿ýæÅ…™èlÆý‡… ™ðlÍí³…¨. Òsìæ°
EÌSÏ…íœ$…^éÆý‡¯]l²Ð]l*r. BÐðl*¨…^ól {ç³Ôóæ² Ìôæ§ýl° ™ólÍa ^ðlç³µyýl…™ø
Ð]l¬Qůól™èl CÆý‡M>r…ÌZ ç³yézÆý‡$.

Æý‡*. 100 Mør$Ï


™ðlË$VýS$VýS…VýSÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ÝëÓà
"™ðlË$VýS$VýS…VýS' ™öÍ A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*.180.48 Mør$Ï
ò³…_¯]l A…^èl¯é Æý‡*.280.27 Mør$Ï
ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tÌS 糯]l$ÌZÏ A…¨¯]lM>yìlMìS
¨VýSÑ$…VýSyýlÐól$ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ ç³°V>
MýS°í³Ýù¢…¨. ™ðlË$VýS$VýS…VýS {´ëgñæMýS$tMýS$
çÜ…º…«¨…_, Æý‡*.172.99 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$ÌS
A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.180.48 MørÏMýS$
ò³…^ólçÜ*¢ 2018 Ð]l*Ça 9¯]l ^èl…{§ýl»êº$ çÜÆ>PÆý‡$
E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨. ™èlÆ>Ó™èl A…^èl¯é
Ð]lÅĶæ*°² Ð]l$ÆøÝëÇ Æý‡*.280.27 MørÏMýS$
ò³…^ólçÜ*¢ 2018 þ¯ŒS 8¯]l E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ
^ólíÜ…¨. A…sôæ A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² MóSÐ]lË…
Ð]lÊyýl$ ¯ðlÌSÌZϯól Æý‡*.99.79 MørÏ Ðól$Æý‡
ò³…^ólÔ>Æý‡¯]l²Ð]l*r. ™ðlË$VýS$VýS…VýS {´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌZÏ
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ÝëWçÜ$¢¯]l² A{MýSÐ]l*ÌSMýS$ C§ø
™éÆ>P×æ…. C…§ýl$ÌZ Æý‡*.100 MørÏ Ðól$Æý‡
Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ ^ól™èl$Ë$ Ð]l*Æ>Ƈ¬.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 41
A…^èl¯éÌZÏ Ð]l…^èl¯]l Ð]l¬QÅÐ]l$…{† çßæ$MýS$…
™ðlË$VýS$VýS…VýS {´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌS A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.4,460.64 A«¨M>Æý‡$ÌSOò³ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ J†¢yìl M>Æý‡×æ…V>¯ól
Mør$ÏV> QÆ>Æý‡$ ^ólÜç *¢ 2007 Ð]l*Ça 20¯]l Æ>çÙ‰ E™èlÆ¢ ‡ý $ÓË$ gêÈ A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.280.27 MørÏMýS$ ò³…^ólçÜ*¢ fÌS Ð]l¯]lÆý‡$ÌS Ô>Q
^ólíÜ…¨. 2018 Ð]l*Ça ¯ésìæMìS 95 Ô>™èl… 糯]l$Ë$ ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅƇ$$. A«¨M>Æý‡$Ë$ E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ^ólÔ>Æý‡$..ò³ÇW¯]l A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$…
MóSÐ]lÌS… 5 Ô>™èl… 糯]l$Ìôæ Ñ$WÍ´ùĶæ*Ƈ$$. D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ A…^èl¯é 糯]l$Ë$ ™èl¯]l MørÈÌZ° Æ>fÅçÜ¿ýæ çÜ¿¶æ$Åyìl çÜ…çܦMóS §ýlMóSPÌê sñæ…yýlÆŠ‡
Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.6,671.62 MørÏMýS$ ò³…^ólçÜ*¢ 2018 Ð]l*Ça 9¯]l ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒS gêÈ ^ólĶæ*ÌS…r* Ð]l¬QÅÐ]l$…{† çßæ$MýS$… gêÈ ^ólÔ>Æý‡$.
{糿¶æ$™èlÓ… E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨. AyýlzVøË$V> ò³…^ólíܯ]l A…^èl¯é D 糯]l$ÌS A…™èlÆý‡Y™èl ÑË$Ð]l¯]l$ Æý‡*.239.03 MørÏV> °Æý‡~Ƈ$$…_¯]l
Ð]lÅĶæ$…™ø Ñ$WÍ´ùƇ$$¯]l 糯]l$ÌS¯]l$ çÜ°²íßæ™èl M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ MýSrt»ñæsìæt A«¨M>Æý‡$Ë$.. 2018 þOÌñæ S 16¯]l Kò³¯ŒS Ñ«§é¯]l…ÌZ sñæ…yýlÆŠ‡
MýSÒ$çÙ¯]l$Ï Ð]lçÜ*Ë$ ^ólçÜ$MøÐ]lyé°MìS Ð]l¬QÅÐ]l$…{† òÜP^Œl ÐólÔ>Æý‡$. ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒS gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. 18 ¯ðlÌSÌZÏ ç³¯]l$Ë$ ç³NÇ¢ ^ólĶæ*ÌS¯é²Æý‡$. .
™ðlË$VýS$VýS…VýS {糫§é¯]l M>Ë$Ð]l {´ëÆý‡…¿¶æ…¯]l$…_ 18.20 MìS.Ò$. Ð]lÆý‡MýS*
OÌñæ°…VŠæ ^ólĶæ$yýl…, 18.200 MìS.Ò$. ¯]l$…_ 42.566 MìS.Ò$. Ð]lÆý‡MýS*
sîæyîlï³ G…ï³ çÜ…çܦMýS$ 糯]l$Ë$ §ýlMóSP…§ýl$MóS..
A«¨M>Æý‡ ´ëÈt Æ>fÅçÜ¿ýæ çÜ¿¶æ$Åyýl$ ïÜG… Æý‡Ðól$ÔŒæMýS$ ^ðl…¨¯]l çÜ…çܦMóS
VýS™èl…ÌZ OÌñæ°…VŠæ ^ólĶæ$° 糯]l$Ë$, º¯]lMýS^ðlÆý‡Ï {M>‹Ü Æð‡VýS$ÅÌôærÆŠ‡
糯]l$Ë$ §ýlMóSPÌê sñæ…yýlÆŠ‡ °º…«§ýl¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…^éÆý‡$.
(½ïÜBÆŠ‡) ¯]l$…_ ÐðlË$Vøyýl$ »êÅÌñæ°Þ…VŠæ ÇfÆ>ÓĶæ$ÆŠ‡MýS$ ±sìæ°
Ý뫧éÆý‡×æ…V> "õ³Ð]lÆŠ‡' A¯ól Ķæ$…{™èl…™ø M>Ë$Ð]lÌS OÌñæ°…VŠæ ^ólíܯ]l
çÜÆý‡çœÆ> ^ólõÜ Í…MŠS ^é¯]lÌŒæ Ððl¬§ýlsìæ¯]l$…_ 7.380 MìS.Ò$. Ð]lÆý‡MýS* OÌñæ°…VŠæ
A¯]l$¿ýæÐ]l… E¯]l² M>…{sêMýStÆó‡Ï ¼yŠæ §éQË$MýS$ AÆý‡$áÌS° °º…«§ýl¯]l
糯]l$ÌS¯]l$ ^ólç³sêtÌS° °Æý‡~Ƈ$$…^éÆý‡$. 2007 ¯ésìæ E™èl¢Æý‡$ÓÌS {ç³M>Æý‡…
ò³yýl™éÆý‡$. M>±, õ³Ð]lÆŠ‡™ø´ër$ "ÚëÆŠ‡t {MîSsìæ…VŠæ' Ñ«§é¯]l…ÌZ ^ólíÜ
D ³ç ¯]l$ÌS ÑË$Ð]l Æý‡*.172.99 Mør$Ï. M>±, 2018 Ð]l*Ça 9¯]l gêÈ
糯]l$Ë$ E…yéÌS¯ól °º…«§ýl¯]l ò³sêtÆý‡$. ïÜG… Æý‡Ðól$ÔŒæ çÜ…çܦMýS$ D
^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$ÓÌZÏ D 糯]l$ÌS ÑË$Ð]l¯]l$ Æý‡*.180.48 Mør$ÏV>
A¯]l$¿¶æÐ]l… E…yýlr… Ð]lÌôæÏ.. B °º…«§ýl¯]l¯]l$ {ç³™ólÅMýS…V> ^ólÆ>aÆý‡$.
{糿¶æ$™èlÓ… QÆ>Æý‡$ ^ólíÜ…¨.

sñæ…yýlÆý‡$Ï í³Í_¯]l 糯]l$ÌZÏ ™ðlË$VýS$VýS…VýS {糫§é¯]l ´÷yýlÐ]l#¯]l Ð]l*{™èlÐól$ OÌñæ°…VŠæ ^ólĶæ*ÍÞ E…¨.
MìS.Ò$.MýS$ M>Ë$Ð]lMýS$ 18.20 MìS.Ò$. Ð]lÆý‡MýS* OÌñæ°…VŠæ 糯]l$Ë$
Ð]l*{™èlÐól$ Mö™èl¢V> ^ólç³sêtÍÞ¯]lÑ. {糫§é¯]l M>Ë$Ð]l
{糿¶æ$™èlÓ… QÆ>Æý‡$ ^ólíܯ]l A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… ^èl*õÜ¢
MìSÌZÒ$rÆŠ‡MýS$ çÜVýSr$¯]l Æý‡*.12.16 Mør$Ï QÆý‡$a
Æý‡*.12.16 18.200 MìSÌZÒ$rÆý‡Ï ¯]l$…_ 42.566 MìSÌZ Ò$rÆý‡Ï ^ólçÜ$¢¯]l²r$Ï çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨. ÐéçÜ¢Ðé°MìS MìSÌZ
Ð]lÆý‡MýS*.. MóSÐ]lÌS… 800 ¯]l$…_ 900 Ò$rÆý‡Ï ´÷yýlÐ]l#¯]l Ò$rÆŠ‡MýS$ Æý‡*.7 MørÏMýS$ Ñ$…_ Ð]lÅĶæ$… M>§ýl°
Mør$Ï QÆý‡$a Ð]l*{™èlÐól$ OÌñæ°…VŠæ 糯]l$Ë$ Ñ$WÍ´ùĶæ*Ƈ$$. C…f±Ç…VŠæ °ç³#×æ$Ë$ çܵçÙt… ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. CMýS
^ólÝë¢Æý‡r! ½ïÜBÆŠ‡ Í…MŠS ^é¯]lÌŒæÌZ 650 Ò$rÆý‡Ï 糯]l$Ë$
Ð]l*{™èlÐól$ C¨Ð]lÆý‡MýS$ Ð]l¨ÌôæÔ>Æý‡$. D ÌñæMýSP˯]l$
iGïÜt, ÌôæºÆŠ‡ òÜ‹Ü, ïܯ]lÆó‡i ^éÈjÌS Æý‡*ç³…ÌZ Ð]l$Æø
Æý‡*.36.29 Mør$Ï M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ CÐéÓÌS°
ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ¡çÜ$MýS$…sôæ 19.650 MìS.Ò$ÌS. {糿¶æ$™èlÓ… °Æý‡~Ƈ¬…_…¨.

42 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 78.82 Mør$Ï
çßæ…{© ±ÐéÌZ M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$, Ð]l$…{†MìS A…¨¯]l Ð]l¬yýl$ç³#Ë$
Æý‡*.17.10 MørÏ A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*.95.20 MørÏMýS$ ò³…ç³#
BǦMýS Ô>Q M>§ýl¯é²,.. J†¢âýæÏMýS$ ™èlÌŸWY, ^ðlÍÏ…ç³#¯]lMýS$ íܧýl®ç³yìl¯]l fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌSÔ>Q
çßæ…{©&±Ðé çÜ$fÌS {çÜÐ]l…† ç³£ýlMýS…ÌZ A{MýSÐ]l*Ë$ ç³Æý‡Ð]lâ¶æ$Ï Ð]lÅĶæ$… çÜVýSr$¯]l 22 Ô>™èl… ò³ÇW¯]lç³µsìæMîS, {糿¶æ$™èlÓ… ¯]l$…_
™öMýS$P™èl$¯é²Æ‡$$. Æý‡*.17.10 MørÏ ç³¯]l$ÌS A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² GÌê…sìæ A¯]l$Ð]l$† ¡çÜ$MøÌôæ§ýl$. ™èlÐ]l$MýS$l A¯]l$MýS*Ë$OÆð‡¯]l
GÌê…sìæ A¯]l$Ð]l$† ÌôæMýS$…yé¯ól Æý‡*.95.92 MørÏMýS$ ò³…^ólíÜ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ 2015 H{í³ÌŒæ 4¯]l Aç³µW…^ólÔ>Æý‡$. D 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢
AçÜéĶæ¬OÌñæ¯]l M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ Aç³µW…^ólÔ>Æý‡$. M>…{sêMýStÆý‡$Ï ç³¯]l$Ë$ ^ólíܯ]l M>…{sêMýStÆý‡$Ï ¼Ë$ÏË$ ^ðlÍÏ…^éÌS…r* MøÆ>Æý‡$. AƇ$$™ól
ç³NÇ¢ ^ólĶæ$yýl…™ø ¼Ë$ÏË Ð]l$…þÆý‡$MýS$, MýSÒ$çÙ¯]lÏ Ð]lçÜ*Ë$MýS$ MýS*yé ò³…_¯]l A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°MìS GÌê…sìæ A¯]l$Ð]l$† ÌôæMýS´ùÐ]lyýl…™ø
íܧýl®Ð]l$Ķæ*ÅÆý‡$. A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… ò³…ç³# {糆´ë§ýl¯]lÌSOò³ fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS ¼Ë$ÏË$ ^ðlÍÏ…^èlÌôæÐ]l$° BǦMýSÔ>Q A«¨M>Æý‡$Ë$ çܵçÙt… ^ólÔ>Æý‡$.
Ô>Q™ø BÐðl*§ýlÐ]l¬{§ýl ÐólƇ$$çÜ*¢ E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólƇ$$…^éÆý‡$. D AƇ¬™ól, Ð]l$…{† §ólѯól° J†¢yìl ^ólĶæ$yýl…™ø fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌSÔ>Q ¼Ë$ÏË
{´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌZÏ ™èlÐ]l$MýS$ §ýlMìSP¯]l Æý‡*. 78.82 Mørϯ]l$ M>…{sêMýStÆý‡$Ï ^ðlÍÏ…ç³#¯]lMýS$ BÐðl*§ýlÐ]l¬{§ýl ÐólíÜ…¨.
Ð]l$…{† §ólѯól° ç³…^èl$MýS$¯é²Æý‡$.
çßæ…{©&±Ðé Æð‡…yø §ýlÔèæÌZ
8 ´ëÅMóSiÌZÏ Ñ$WÍ…¨ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS 59Ð]l ´ëÅMóSi (ç³#…VýS¯]l*Æý‡$
Æý‡*.17.10 MørÏ ç³¯]l$Ë$ 糯]l$ÌSMýS$ A§ýl¯]l…V> {»ê…^Œl M>Ë$Ð]l 150 MìS.Ò$.
¯]l$…_ 173 MìS.Ò$. Ð]lÆý‡MýS*
çßæ…{©&±Ðé çÜ$fÌS {çÜÐ]l…† ç³£ýlMýS… 糯]l$Ë$ ^ólçÜ$¢¯]l² M>…{sêMýStÆý‡ÏOò³ Æý‡*.6.63 Mør$Ï ™èlÐ]lÓMýS…) 糯]l$ÌS¯]l$ Hï³BÆŠ‡
^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… 60 ïÜ °º…«§ýl¯]l MìS…§ýl Ðólr$ ÐólíÜ…¨. MýS¯ŒS[çÜtMýSÛ¯ŒSÞ çÜ…çܦ
ß
ç æ…{©&±Ðé Æð‡…yø§ýlÔèæÌZ 21, 22, 27, 28, 29, 62, 63, 64 §ýlMìSP…^èl$MøV>, MýSÒ$çÙ¯ŒSË$ CÐ]lÓÌôæ§ýl° B çÜ…çܦ¯]l$
´ëÅMóSiÌS M>…{sêMýStÆý‡Ï¯]l$ CÌê ™öÌSW…^éÆý‡$. D G°Ñ$¨ ´ëÅMóSiÌS ™èlí³µ…^ólÔ>Æý‡$. Ñ$Wͯ]l 2.8 MìS.Ò$. ´÷yýlOÐðl¯]l Ý÷Æý‡…VýS…
糯]l$ÌS ÑË$Ð]l Æý‡*.521.39 Mør$Ï. C…§ýl$ÌZ Æý‡*.504.29 MørÏ ™èlÐ]lÓMýS… 糯]l$ÌS¯]l$ 60 ïÜ °º…«§ýl¯]l MìS…§ýl ™öÌSW…_
ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$ÌS¯]l$ ÐéÆó‡ ç³NÇ¢ ^ólÔ>Æý‡$. A…sôæ MóSÐ]lÌS… Æý‡*.17.10 A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.69.91 MørÏMýS$ ò³…^ólÔ>Æý‡$.
MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$Ë$ Ð]l*{™èlÐól$ D G°Ñ$¨ ´ëÅMóSiÌZÏ sîæyîlï³ G…ï³ ïÜG… Æý‡Ðól$‹ÙMýS$ ^ðl…¨¯]l çÜ…çܦMýS$ D
Ñ$WÍ´ùĶæ*Ƈ¬. D 糯]l$˯]l$ ´ë™èl M>…{sêMýStÆý‡Ï ¯]l$…_ 60 ïÜ ç³¯]l$ÌS¯]l$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS 糧ýl®†ÌZ MýSrt»ñæsôætÔ>Æý‡$. Ý÷Æý‡…VýS…
°º…«§ýl¯]l MìS…§ýl ™öÌSW…^ólÔ>Æý‡$. ™èlÐ]lÓMýS…ÌZ º*Ð]l$ÆŠ‡MýS$ º§ýl$Ë$V> f…»ZgêMŠS àÐ]l$ÆŠ‡¯]l$
A¯]l$Ð]l$† ¡çÜ$MøMýS$…yé¯ól.. Ñ°Äñæ*W…^éÐ]l$°, C…§ýl$MýS$ A§ýl¯]l…V> Æý‡*.6.63 Mør$Ï
Ð]l$…þÆý‡$ ^ólĶæ*ÌS…r* ïÜG… Æý‡Ðól$‹Ù çÜ…çܦ
C…f±Ç…VŠæ {´÷MýS*ÅÆŠ‡Ððl$…sŒæ A…yŠæ MýS¯ŒS[çÜtMýSÛ¯ŒS (Dï³ïÜ) {糿¶æ$™éÓ°MìS {糆´ë§ýl¯]lË$ ç³…í³…¨. ïÜG…
°º…«§ýl¯]lÌS {ç³M>Æý‡… HO§ðl¯é JMýS ç³° A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… ÐéçÜ¢Ð]l ^èl…{§ýl»êº$MýS$ A™èlÅ…™èl çÜ°²íßæ™èl$yýl$ M>Ð]lyýl…™ø D
ÑË$Ð]l MýS¯é² I§ýl$ Ô>™èl… MýS…sôæ GMýS$PÐ]l ò³ÇW™ól {糿¶æ$™èlÓ… ¯]l$…_ {糆´ë§ýl¯]lÌSMýS$ BÐðl*§ýl Ð]l¬{§ýl ÐólíÜ A§ýl¯]l…V> Æý‡*.6.63
™èlç³µ°çÜÇV> A¯]l$Ð]l$† ¡çÜ$MøÐéÍ. M>± G°Ñ$¨ ´ëÅMóSiÌZÏ Mørϯ]l$ ^ðlÍÏ…^èlyé°MìS {糿¶æ$™èlÓ… E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ
Ñ$WÍ´ùƇ$$¯]l Æý‡*.17.10 MørÏ ç³¯]l$ÌS A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² ¿êÈ ^ólÜí …¨.
G™èl$¢¯]l Æý‡*.95.92 MørÏMýS$ ò³…^ólÔ>Æý‡$. JMøP ´ëÅMóSiÌZ A…^èl¯é

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 43
Æý‡*. 43.97 Mør$Ï
´ùVö…yýlÌZ Mö…yýl…™èl Aѱ†
ç³ÕaÐ]l$Vø§éÐ]lÇ hÌêÏ º$sêtĶæ$VýS*yðl… Ð]l$…yýlÌS…
_…™èlÌSVýS*yðl…ÌZ °ÇÃçÜ$¢¯]l² ´ùVö…yýl
ÇfÆ>ÓĶæ$ÆŠ‡ Aѱ† A{MýSÐ]l*ÌSMýS$ Ðól¨MýSV>
Ð]l*Ç…¨. _…™èlÌSVýS*yðl…MýS$ çÜÒ$ç³…ÌZ O»ñæ¯ólÆý‡$
¯]l¨Oò³ 2,27,738 G…ïÜG‹œsîæ ÝëÐ]l$Æý‡®Å…™ø
´ùVö…yýl ÇfÆ>ÓĶæ$ÆŠ‡¯]l$ 2007ÌZ Aç³µsìæ
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† OÐðlG‹Ü Æ>fÔóæQÆý‡Æð‡yìlz ^ólç³sêtÆý‡$.
Æý‡*.18.20 MørÏ™ø D {´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌS¯]l$
M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ Aç³µW…^éÆý‡$. ÇfÆ>ÓĶæ$ÆŠ‡¯]l$ ç³NÇ¢
^ólíÜ, 4 ÐólÌS GMýSÆ>ÌSMýS$ ±âýæÏ…¨…^éÌS°
°Æý‡~Ƈ$$…^éÆý‡$. GïÜt çÜ»Œæ´ëϯŒS MìS…§ýl °«§ýl$ÌS¯]l$
QÆý‡$a ^ólĶæ*ÌS° {糆´ë¨…^éÆý‡$. O»ñæ¯ólÆý‡$ ¯]l¨
Ð]lÆý‡§ýl E«§ýl–† A«¨MýS…V> E¯]l² ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ ÇfÆ>ÓĶæ$ÆŠ‡ yìlOgñ毌SÌS¯]l$ Ð]l*Æ>aÌS…r* òÜ…{rÌŒæ yìlOgñ毌SÞ BÆý‡YO¯ðlgôæçÙ¯ŒS(ïÜyîlÐø) `‹œ
C…f±ÆŠ‡, iG‹ÜI(hĶæ$ÌêhMýSÌŒæ çÜÆó‡Ó B‹œ C…yìlĶæ*) MýSÑ$sîæ {糆´ë¨…^éƇ$$. §é…™ø yìlOgñ毌S¯]l$ Ð]l*Æ>aÆý‡$. ©°Ð]lÌSÏ A…^èl¯é
Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.85.51 MørÏMýS$ ò³…^èl$™èl* 2014 f¯]lÐ]lÇ 1¯]l {糿¶æ$™èlÓ… E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨. MóSÐ]lÌS… yìl[íÜtº*ÅrÈÌS (í³ÌSÏ
M>Ë$Ð]lÌS) 糯]l$Ë$ ç³NÇ¢ ^ólõÜ¢ BĶæ$MýSr$tMýS$ ±âýæÏ…¨…^èlÐ]l^èl$a. M>±, ¯éË$VýS$¯]l²Æó‡â¶æ$ÏV> í³ÌSÏ M>Ë$Ð]lË$ ™èlÑÓ…^èlÌôæ° fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë
Ô>Q Ð]l$…{† §ólѯól° GïÜt çÜ»Œæ´ëϯŒS °«§ýl$Ë$ MöÌSÏVösôæt…§ýl$MýS$ G™èl$¢ ÐólÔ>Æý‡$.

M>…{sêMýStÆŠ‡ Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ.. °Ðól¨MýS¯]l$ Ð]l{MîSMýSÇ…_..


A«¨M>Æý‡… ^ólç³rtV>¯ól ´ùVö…yýl ÇfÆ>ÓĶæ$ÆŠ‡Oò³ fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>Q
Ð]l$…{† §ólѯól° MýS¯ól²Ô>Æý‡$. M>…{sêMýStÆŠ‡™ø Æý‡çßæçÜÅ AÐ]lV>çßæ¯]lMýS$ Ð]l^éaÆý‡$. M>…{sêMýStÆŠ‡ {糆´ë§ýl¯]lÌS¯]l$ ç³ÇÖÍ…_¯]l `‹œ
A…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V> 2011&12 A…^èl¯éÌS {ç³M>Æý‡… ™èlÐ]l$MýS$ 糯]l$Ë$ C…f±ÆŠ‡Þ MýSÑ$sîæ G‹ÜGÌŒæGïÜÞ AÀ{´ëĶæ*¯ól²
Aç³µW…^éÆý‡°.. «§ýlÆý‡Ë$ ò³Æý‡VýSyýl…, yìlOgñæ¯]lÏÌZ Ð]l*Æý‡$µË$ ^ólĶæ$yýl…™ø ç³#¯]lÆý‡$§éƒsìæ…_…¨. Jç³µ…§ýl… VýSyýl$Ð]l# Ð]l¬Wíܯ]l
A§ýl¯]l…V> Æý‡*.43.97 Mør$Ï QÆý‡$a ^ólÔ>Ð]l$°, B Ðól$Æý‡MýS$ A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ iÐø 22 Ð]lÇ¢çÜ$¢…§ø Ìôæ§ø ç³ÇÖÍ…_.. «§ýlÆý‡ÌS
Cí³µ…^éÌS° 2016 f¯]lÐ]lÇ 18¯]l M>…{sêMýStÆŠ‡ {糆´ë§ýl¯]lË$ ç³…´ëÆý‡$. D çÜÆý‡$ª»êr$ MìS…§ýl A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ C^óla A…Ô>°²
{糆´ë§ýl¯]lÌSOò³ BÐðl*§ýlÐ]l¬{§ýl ÐólíÜ, GïÜt çÜ»Œæ´ëϯŒS °«§ýl$ÌS¯]l$ Ð]l$…þÆý‡$ ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ¡çÜ$MøÐ]l^èla° çÜ*_…_…¨. Ð]l$…{†
^ólĶæ*ÌS…r* A«¨M>Æý‡$ÌSOò³ Ð]l$…{† J†¢yìl ™ðl^éaÆý‡$. yìlOgñ毌SË$ J†¢yìl™ø D °Ðól¨MýS¯]l$ E¯]l²™é«¨M>Æý‡$Ë$ Ð]l{MîSMýSÇ…^éÆý‡$.
Ð]l*Æý‡yýl…™ø¯ól 2014ÌZ A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… Æý‡*. 85.51 MørÏMýS$ ò³…^éÆý‡° A§ýl¯]lç³# 糯]l$ÌSMýS$ Æý‡*.30.87 Mør$Ï, iÐø 22 MìS…§ýl
õÜtsŒæ ÌñæÐ]lÌŒæ Ýët…yìl…VŠæ MýSÑ$sîæ(G‹ÜGÌŒæGïÜÞ) VýS$Æý‡$¢^ólíÜ…¨. M>…{sêMýStÆŠ‡ Æý‡*.13.10 Mør$Ï.. ÐðlÆý‡íÜ A§ýl¯]l…V> Æý‡*.43.97 Mør$Ï
{糆´ë§ýl¯]lÌS¯]l$ ™øíÜç³#_a…¨. A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ CÐéÓÍÞ¯]l AÐ]lçÜÆý‡… M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ C^ólaĶæ*ÌS…r* 2017 BVýSçÜ$t 1¯]l _¯]l²
Ìôæ§ýl° ™ólÍa^ðlí³µ…¨. ©°Oò³ MýS¯ðl²{Æý‡ ^ólíܯ]l Ð]l$…{†.. G‹ÜGÌŒæGïÜÞMìS ±sìæ´ëÆý‡$§ýlÌS C…f±ÆŠ‡ ç³…í³¯]l {糆´ë§ýl¯]lÌSOò³ ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡
Ð]l$ÆøÝëÇ AÐól {糆´ë§ýl¯]lË$ ç³…´ëÆý‡$. E¯]l²™èlÝë¦Æ‡$$ J†¢yìl Ðól$Æý‡MýS$ B 30¯]l {糿¶æ$™èlÓ… BÐðl*§ýlÐ]l¬{§ýl ÐólíÜ…¨. D A§ýl¯]lç³#
{糆´ë§ýl¯]lÌS¯]l$ `‹œ C…f±ÆŠ‡Þ MýSÑ$sîæMìS ç³…í³…^éÆý‡$. °«§ýl$Ë$ ¯ólÆý‡$V> Ð]l$…{† gôæº$ÌZMìS ^ólÆ>Ƈ¬.

44 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 38.98 Mør$Ï
Ķæ$¯]lÐ]l$Ë ÑĶæ$Å…MýS$yìlMìS ¯]lfÆ>¯é
l´ùÌSÐ]lÆý‡… GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]l 糯]l$Ë$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒSOò³ Aç³µW…™èl
lÆý‡*.142.88 MørÏMýS$ J糚MýS$° B¯]lMýS Æý‡*. 181.86 MørÏ A§ýl¯]lç³# °«§ýl$Ë$ ^ðlÍÏ…ç³#
™èl§éÓÆ> Æý‡*. 38.98 Mør$Ï ÝëÓà
Æ>çÙ‰ BǦMýS Ô>Q Ð]l$…{† Ķæ$¯]lÐ]l$ÌS Æ>Ð]l$MýS–çÙ$~yìl
ÑĶæ$Å…MýS$yýl$, sîæsîæyîl O^ðlÆý‡Ã¯ŒS ç³#sêt çÜ$«§éMýSÆŠ‡ Ķæ*§ýlÐŒæMýS$
Æý‡*.38.98 Mørϯ]l$ ¯]lfÆ>¯éV> {糿¶æ$™èlÓ… çÜÐ]l$-
ǵ…^èl$MýS$…¨.. ´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]lÌZ°
I§ø ´ëÅMóSiÌZ Æý‡*.142.88 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$ÌS¯]l$
2016 ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 30¯]l ç³#sêtMýS$ ^ðl…¨¯]l
òßæ^ŒlDG‹Ü&ï³G‹ÜMóS çÜ…çܦMýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒSOò³ MýSrt»ñæ-
sìæt…¨. C…§ýl$MøçÜ… °º…«§ýl¯]lË°²…sìæ± ™èl$…VýSÌZ
™öMìSP…¨. ´ëÅMóSi «§ýlÆý‡ËMóS 糯]l$Ë$ ^ólÝë¢Ð]l$° Íü™èl-
ç³NÆý‡ÓMýS…V> J糚MýS$¯]l² A§óllçÜ…çܦMóS {糿¶æ$™èlÓ…
A§ýl¯]l…V> Æý‡*.38.98 Mørϯ]l$, A…sôæ Ððl¬™èl¢… Æý‡*.
181.86 Mør$Ï ^ðlÍÏ…_…¨.. D {MýSÐ]l$…ÌZ õÜtsŒæ ÌñæÐ]lÌŒæ
Ýët…yìl…VŠæ MýSÑ$sîæ(G‹ÜGÌŒæG‹ÜïÜ), I½G…(C…rÆý‡²ÌŒæ
»ñæ…^Œl Ð]l*ÆŠ‡P) MýSÑ$sîæÌS A¿ýæÅ…™èlÆ>ÌS¯]l$ MýS*yé
^èl…{§ýl»êº$ çÜÆ>PÆý‡$ ÌñæMýSP^ólĶæ$Ìôæ§ýl$.
Æý‡*.142.88 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l D 糯]l$˯]l$ HÐ]l*{™èl… A¯]l$¿ýæÐ]l… Ìôæ°
A¯]l$¿ýæÐ]l… Ìôæ° çÜ…çܦMýS$ 糯]l$Ìê? çÜ…çܦMýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒSOò³ 糯]l$Ë$ Aç³µW…^èlyé°² l G‹ÜGÌŒæG‹ÜïÜ,
ÐéçÜ¢Ðé°MìS ç³#sêtMýS$ ^ðl…¨¯]l ï³G‹ÜMóS çÜ…çܦMýS$ ÝëVýS$±sìæ {´ëgñæMýS$tË, I½G… MýSÑ$sîæË$ ¡{Ð]l…V> ™èl糚ºsìæt¯é, {糿¶æ$™èlÓ… Ðésìæ°
M>Ë$Ð]lÌS 糯]l$Ë$ ^ólíܯ]l A¯]l$¿ýæÐ]l… Ìôæ§ýl$. AƇ¬™ól, Ķæ$¯]lÐ]l$Ë ™èl¯]l »ôæRê™èlÆý‡$ ^ólíÜ…¨. ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS Ñ«§é¯]l…ÌZ ç³#sêt çÜ$«§éMýSÆŠ‡ Ķæ*§ýlÐŒl
çÜ°²íßæ™èl$ÌSMýS$ ^ðl…¨¯]l òßæ^ŒlDG‹Ü çÜ…çܦ™ø ÑĶæ$ÅMýS$…yìl ï³G‹ÜMóS çÜ…çܦMýS$ 糯]l$˯]l$ Aç³µWçÜ*¢ 2016 ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 30¯]l çÜÆ>PÆý‡$
çÜ…çܦ¯]l$ MýSÍí³ gêƇ$$…sŒæ Ððl…^èlÆŠ‡ HÆ>µr$ ^ólƇ¬…^éÆý‡$. A«¨M>Æý‡ E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨. D 糯]l$ÌS¯]l$ Æý‡*.142.88 MørÏ™ø¯ól ç³NÇ¢
ºÌê°² Ñ°Äñæ*W…_ ´ùÌSÐ]lÆý‡… GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]l 糯]l$ÌZÏ I§ø ^ólõÜ…§ýl$MýS$ BÐðl*§ýl… ™ðlÍí³¯]l çܧýlÆý‡$ çÜ…çܦ 糯]l$Ë$ ^ól†MìS §ýlM>PMýS
´ëÅMóSi (93.70 MìS.Ò$. ¯]l$…_ 111.487 MìS.Ò$. Ð]lÆý‡MýS* OÌñæ°…VŠæ çÜà A§ýl¯]lç³# °«§ýl$ËMýS$ Ķæ$¯]lÐ]l$ÌS §éÓÆ> J†¢yìl ™ðl_a…¨. A§ýl¯]l…V>
M>Ë$Ð]l 糯]l$Ë$) M>…{sêMýStÆŠ‡Oò³ 60ïÜ °º…«§ýl¯]l MìS…§ýl Ðólr$ Æý‡*.38,98,61,783 CÐéÓÌS…r* ѯ]l†ç³{™èl… C_a…¨. A§ýl¯]lç³#
ÐólƇ$$…^éÆý‡$. A…§ýl$ÌZ Ñ$WÍ´ùƇ$$¯]l.. A…sôæ 5.754 MìS.Ò$.ÌS °«§ýl$ËMýS$ íܸëÆý‡$Þ ^ólçÜ*¢ Ķæ$¯]lÐ]l$ÌS MýS*yé J†¢yìl ™ðl^éaÆý‡$.
M>Ë$Ð]l ™èlÐ]lÓMýS…, 11.001 MìS.Ò$.ÌS OÌñæ°…VŠæ, M>gŒæ Ðól, {¼yŠæj Ð]l…sìæ E¯]l²™èlÝë¦Æ‡$$ J†¢âýæÏMýS$ ÌŸ…W¯]l A«¨M>Æý‡$Ë$ A§ýl¯]l…V> Æý‡*.38.98
M>…{MîSsŒæ °Æ>Ã×æ 糯]l$ÌS¯]l$ "òßæ^ŒlDG‹Ü&ï³G‹ÜMóS'MýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒS Mør$Ï CÐéÓÌS° íܸëÆý‡$Þ ^ólçÜ*¢ 2018 Ðól$ 6¯]l çÜÆ>PÆŠ‡MýS$
Ñ«§é¯]l…ÌZ Aç³µW…^éÌS° A«¨M>Æý‡$ËOò³ J†¢yìl ™ðl^éaÆý‡$. {糆´ë§ýl¯]lË$ ç³…´ëÆý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 45
™èlÐólÓMö©ª A{MýSÐ]l*Ìôæ..
´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t A£éÇsîæ °Ðól¨MýS
´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌZÏ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ Ð]lÅÐ]làÆý‡ OÔðæÍ° íܵ̌æ bé¯]lÌŒæÌZ Æý‡*.1243.67 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$ÌS¯]l$ Mö™èl¢
™èl*Æ>µÆý‡ºyýl$™èl* ´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t A£éÇsîæ( ï³ï³H) MóS…{§ýl M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ Aç³µW…^éÆý‡$. A…§ýl$ÌZ Ñ$WÍ´ùƇ$$¯]l
Æý‡*.921.87 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$ÌS¯]l$ ™égêV> A§ól
fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS Ô>Q Ð]l$…{† °†¯ŒS VýSyýlPÈMìS °Ðól¨MýS C_a…¨..
M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$. GÆŠ‡¢ MýSÐŒl$ Æ>MŠS íœÌŒæ yéÅÐŒl$
A«¨M>Æý‡ Ð]lÆ>YË$ ÐðlÌSÏyìl…_¯]l çÜÐ]l*^éÆý‡… Ðól$Æý‡MýS$ B °Ðól¨MýSÌZ (DïÜBÆŠ‡G‹œ), M>çœÆŠ‡ yéÅÐŒl$ 糯]l$ÌS¯]l* Ð]l$Æø Mö™èl¢
ï³ï³H ÌôæÐ]l¯ðl†¢¯]l A…Ô>Ë$ CÒ.. M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ Aç³µW…_¯]lr$Ï ™ðlÍíÜ…¨. M>±.. ÒsìæMìS ™èlÐ]l$
¯]l$…_ A¯]l$Ð]l$† ¡çÜ$MøÌôæ§ýl$.
 2014 Ðól$ 28¯]l MóS…{§ýl… gêÈ ^ólÜí ¯]l ³ï ³ï H VðShsŒæ
 Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… 2013 þOÌæñ 1¯]l gêÈ ^ólÜí ¯]l iÐø 94 {ç³M>Æý‡…
¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒSÌZ òÜMýSÛ¯ŒS&9(1) {ç³M>Æý‡… {´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌZÏ
Dï³ïÜ (C…f±Ç…VŠæ {´÷MýS*ÅÆŠ‡Ððl$…sŒæ A…yŠæ MýS¯ŒS[çÜtMýSÛ¯ŒS)
M>…{sêMýStÆŠ‡¯]l$ ™öÌSW…^éÌS¯é², Mö™èl¢V> sñæ…yýlÆý‡$Ï í³ÌSÐéÌS¯é²,
Ñ«§é¯]l… {ç³M>Æý‡… sñæ…yýlÆý‡Ï §éÓÆ> Aç³µW…_¯]l 糯]l$ÌS¯]l$..
糯]l$Ë$ Æý‡§ýl$ª ^ólĶæ*ÌS¯é², Mö™èl¢V> 糯]l$Ë$ ^ólÆ>aÌS¯é² ï³ï³H
M>…{sêMýStÆŠ‡™ø Jç³µ…§ýl… Æý‡§ýl$ª ^ólçÜ$MøMýS$…yé, Mö…™èl ¿êVýS…
A¯]l$Ð]l$† ™èlç³µ°çÜÇ. C§ól A…Ô>°² VýS$Æý‡$¢ ^ólçÜ*¢ 2015
糯]l$ÌS¯]l$ GÌŒæG‹Ü (ÌS…ç³ÞÐŒl$)& Kò³¯ŒlS糧ýl®†ÌZ
òÜò³t…ºÆý‡$ 8¯]l Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™éÓ°MìS ÌôæQ Æ>Ô>…. AƇ$$™ól Æ>çÙ‰
Aç³µW…^èlMýS*yýl§ýl$. M>±.. ´ùÌSÐ]lÆý‡… òßæyŠæ Ð]lÆŠ‡PÞ ç³¯]l$ÌS¯]l$
{糿¶æ$™èlÓ… D A…Ô>°² ç³sìæt…^èl$MøMýS$…yé CÚëtÆ>fÅ…V>
¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒSOò³ Aç³µW…^éÆý‡$.
Ð]lÅÐ]lçßæÇ…_…¨
 MýS$yìl, GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]l 糯]l$ÌZÏ ç³#ÆøVýS† MýS°í³çÜ$¢¯é² A…§ýl$MýS$
 ´ùÌSÐ]lÆý‡… GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]lÌZ BÆø ´ëÅMóSi 糯]l$ÌS¯]l$
A¯]l$VýS$×æ…V> fÌêÔèæĶæ$… 糯]l$ÌZÏ {ç³VýS† Ìôæ§ýl$. yìlOgñæ¯]lÏ
§ýlMìSP…^èl$MýS$¯]l² M>…{sêMýS$t çÜ…çܦ ¯éË$VóSâ¶æ$ÏV> 糯]l$Ìôæ
BÐðl*§ýl…Oò³ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™éÓ°MìS _™èl¢Ô¶æ$¨® Ìôæ§ýl$. yìlOgñ毌S
^ólĶæ$MýS$¯é², çܧýlÆý‡$ çÜ…çܦ¯]l$ 糯]l$˯]l$…_ ™èlí³µ…^èlyýl…Ìôæ§ýl$.
™èlĶæ*ÈÌZ Æ>[çÙt {糿¶æ$™éÓ°MìS çÜçßæMýSÇ…^ól…§ýl$MýS$ yéÅÐŒl$ yìlOgñ毌S
B Üç …çܦ sîæyîl³ï Ð]l*i G…ï³MìS ^ðl…¨¯]l¨ M>ºsôæt Üç …çÜòO¦ ³ Ðólr$
çÜÒ$„> MýSÑ$sîæ° (yîlyîlBÆŠ‡ï³°) HÆ>µr$ ^ólíÜ…¨. M>±.. Æ>çÙ‰
ÐólĶæ$yýl…Ìôæ§ýl° ™ólÍ…¨. M>±.. I§ø ´ëÅMóSi 糯]l$Ë$ ^ólçÜ$¢¯]l²
{糿¶æ$™èlÓ çܵ…§ýl¯]l çÜÇV> Ìôæ¯]l…§ýl$¯]l yìlOgñ毌SÌS BÐðl*§ýl…ÌZ
M>…{sêMýStÆŠ‡Oò³ Ðólr$ ÐólÔ>Æý‡$. A…§ýl$ÌZ Ñ$Wͯ]l 糯]l$ÌS¯]l$
gêç³Å… fÆý‡$VýS$™ø…¨.
Ð]l$Æø çÜ…çܦMýS$ ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒSOò³ Aç³µW…^éÆý‡$. JMýSsìæ, Ð]lÊyýl$,
¯éË$VýS$, Hyýl$, G°Ñ$¨ ´ëÅMóSiÌS 糯]l$ÌS¯]l* ¯éÑ$¯ólçÙ¯ŒSOò³
Mö™èl¢ M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$. C…§ýl$MýS$ A¯]l$Ð]l$†
¡çÜ$MøÌôæ§ýl° ÌôæQ Æ>íܯé GÌê…sìæ çܵ…§ýl¯]l Ìôæ§ýl$.
 ï³ï³H A¯]l$Ð]l$† ¡çÜ$MøMýS$…yé¯ól.. òßæyŠæ Ð]lÆŠ‡PÞÌZ íܵ̌æ Ðól,
íܵ̌æ bé¯]lÌŒæÌZ Æý‡*.1395 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 糯]l$ÌS¯]l$ ´ë™èl
M>…{sêMýStÆŠ‡ ¯]l$…_ ™èlí³µ…_ 2017 ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 27¯]l Mö™èl¢V>
sñæ…yýlÆŠ‡ ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒS gêÈ ^ólíÜ…¨. D sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$
°Íõ³Ä¶æ*Ë° 2017¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 29¯]l MóS…{§ýl… Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™éÓ°MìS
ÌôæQ Æ>íÜ…¨. B ™èlÆ>Ó™èl,..CMýSOò³ HMýS糄ýS…V> GÌê…sìæ
°Æý‡~Ķæ*Ë$ ¡çÜ$Mø»ZÐ]l$° Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… MóS…{§é°MìS àÒ$
C_a…¨.
 MóS…{§é°MìS, ï³ï³HMìS C_a¯]l àÒ$ÌS¯]l$ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l$äÏ
ÑçÜÃÇ…_…¨. ï³ï³H BÐðl*§ýl… ¡çÜ$MýS$¯]l² ™èlÆ>Ó™èl íܵ̌æ Ðól,

46 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
"-´ù-Ë-Ð]l-Æý‡…'ÌZ Ð]l$sìæt-†-¯é²-Æý‡$
Byìl-sìæ…VŠæ Ñ¿êVýS…, õ³ A…yŠæ AMú…-sæŒ Þ Ñ¿êVýS… -(-ï³-HÐø) °Ðól¨MýS
´ùÌS-Ð]lÆý‡… {´ëgñæ-MýS$t-ÌZ Aç³µ-W…^ól-Ô>Æý‡$. Ð]l$sìæt ™èlÐ]lÓMýS… 糯]l$-ÌS¯]l$ {†Ðól×ìæ GÆŠ‡¢
Ð]l$sìæt 糯]l$-Ë$ ^ólĶæ$-MýS$…yé¯ól Ð]lÊÐ]lÆŠ‡Þ çÜ…çܦMýS$ çÜ»Œæ M>…{sêMýS$t MìS…§ýl MýSrt»ñæ-sôæt-Ô>Æý‡$.
^ólíÜ-¯]l-r$Ï-V> ^èl*í³…_ ÝëVýS$-±sìæ {´ëgñæMýS$t 糯]l$-ÌZÏ 2015&16 «§ýlÆý‡ÌS {ç³M>Æý‡…
Æý‡*.150.93 Mør$Ï §ø^èl$-MøÐ]l- çœ$¯]lç³# Ò$rÆŠ‡ Ð]l$sìæt ç³°MìS Æý‡*.92.60 ^ðlÍÏÝë¢Æý‡$. -º…-yýl-
yýl…Oò³ 2018 Ð]l*Ça 24¯]l Æ>â¶æÏ™ø MýS*yìl¯]l Ð]l$sìætÌZ ™èlÐ]lÓMýS… 糯]l$-ÌSMýS$ A§ýl-¯]l…-V>
Ò$yìlĶæ*ÌZ Ð]l_a¯]l MýS£ýl¯]l… ^ðlÍÏÝë¢Æ‡ý $. 2017 AMøtº - ÆŠ‡ 3¯]l Üï G… ^èl…{§ýl»- êº$ 20Ð]l-
A„ýSÆý‡ çÜ™èlÅ-Ð]l$° ™ólÍ…¨. ÝëÇ „ó
S {™è
l Ý
- ë¦
Æ
- ‡$$- ³
ç ÇÖ˯] l fÇõ³ ¯ésìæMìS 7.59 MørÏ
Ð]l$sìæt 糯]l$-Ë$ ^ólĶæ$-MýS$…yé¯ól çœ$¯]lç³# Ò$rÆý‡Ï Ð]l$sìæt 糯]l$-Ë$ ç³NÇ¢ ^ólíÜ-¯]lr$Ï ÇM>Æý‡$z-ÌZÏ
^ólíÜ-¯]l-r$Ï-V> ™èl糚yýl$ ÇM>Æý‡$z- õ³ÆöP-¯é²Æý‡$. Ð]l$Æø 2.96 MørÏ çœ$¯]lç³# Ò$rÆý‡Ï Ð]l$sìæt
Ë$ çÜ–íÙt…_ Æý‡*.112,47,- 糯]l$-Ë$ Ñ$WÌêĶæ$¯é²Æý‡$.. M>± ÐéçÜ¢-Ð]l…-V> Aç³µsìæMìS
19,305 M>gôæ-íÜ-¯]lr$Ï Byìl- 5.96 MørÏ çœ$¯]lç³# Ò$rÆý‡Ï Ð]l$sìæt 糯]l$-Ë$ Ð]l*{™èlÐól$
sìæ…VŠæ Ñ¿êVýS…, õ³ A…yŠæ ^ólĶæ$° 糯]l$ËMýS$ A{MýSÐ]l$…V> ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅƇ¬. Aç³µsìæMìS 1.63 MørÏ çœ$¯]lç³# Ò$rÆý‡Ï
AMú…-sŒæÞ Ñ¿êVýS… -(-ï³-HÐø) Æý‡*.112,47,19,305 ^ðlÍÏ…^éÆý‡° ÌôæQÌZ Ð]l$sìæt 糯]l$-Ë$ ^ólĶæ$-MýS$¯é² Ðésìæ° ^ólíÜ-¯]l-r$Ï-V>
°Æ>®-Ç…_…¨. AƇ$$™ól õ³ÆöP¯]l² ï³HÐ... 37Ð]l ¼Ë$ÏÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† J†¢yìl Ðól$Æý‡MýS$ ^èl*í³…^éÆý‡$. Æý‡*.150.93
ÝëÓà ^ólíܯ]l Ý÷Ð]l¬Ã¯]l$ Æý‡*.10,57,21,084 ÇMýSÐ]lÈ ^ólÔ>Ð]l$° MørÏ Ðól$Æý‡ M>…{sêMýSt-Æý‡ÏMýS$ A§ýl-¯]l…-V> ¼Ë$Ï-Ë$
VýS$r$t ^èl糚yýl$ M>MýS$…yé ÇMýS- G†¢^èl*í³¯]l OÐðl¯]l… ^ðlÍÏ…^éÆý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl B yýlº$¾- Ð]l¬QÅÐ]l$…{†MìS
Ð]lÈ ^ólíÜ A{MýS-Ð]l*-ÌS¯]l$ MýSí³µ-ç³#- ^ólÆ>Ƈ$$.
^éa-ÌS…r* ï³HÐø Ñ¿êVýS… A«¨M>Æý‡$-ÌSOò³ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ A{MýS-Ð]l*-ÌS¯]l$ ™ólÍa¯]l Byìl-sìæ…VŠæ Ñ¿êVýS…
¡{Ð]l Ýë¦Æ‡$$-ÌZ J†¢yìl ™ðl^éaÆý‡$. ©…™ø M>…{sêMýSt-ÆŠ‡MýS$ ¼Ë$Ï-Ë$ ^ðlÍÏ…^ól-
r-糚yýl$ Æý‡*.10,57,21,084 Ñ$¯]l-àƇ$$…-^èl$-MýS$-¯é²Æý‡$. M>…{sêMýStÆŠ‡ ´ùÌS-Ð]lÆý‡… Ð]l$sìæt 糯]l$-ÌZÏ §øí³-yî Ò$yìlĶæ*ÌZ Ýë„>Å«§éÆ>Ë™ø
¯]l$…_ Ñ$VýS-™é Æý‡*.101,89,98,221 ÇMýS-Ð]lÈ ^ólĶæ*-ÍÞ E…¨. M>± D ç
Ü à ÐðlËÏyìlM>Ð]lyýl…™ø ´ùÌS-Ð]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t A£éÇ-sîæ-(-ï³-ï³H), Byìl-rÆŠ‡
Ý÷Ð]l¬Ã ÇMýS-Ð]lÈ ^ólĶæ$-MýS$…yé Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Ayýl$z-ç³-yézÆý‡$. M>…{sêMýSt-ÆŠ‡MýS$ f¯]l-Æý‡ÌŒæ „óS{™èl-Ýë¦-Ƈ$$-ÌZ ™èl°TË$ ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l$sìæt 糯]l$-Ë$ ^ólĶæ$-MýS$¯é²,l
¼Ë$Ï-Ë$ ^ðlÍÏ…^éÌS° J†¢yìl ™ðl^éaÆý‡$. ©…™ø D Ð]lÅÐ]l-àÆý‡… ™èlÐ]l$ ^ólíÜ-¯]l-r$Ï-V> ™èl糚yýl$ ÇM>Æý‡$zË$ ^èl*í³…_ ¼Ë$ÏÌS Æý‡*ç³…-ÌZ
Ððl$yýlMýS$ ^èl$r$t-MýS$…r$…§ýl¯ól °Æ>¦-Æý‡-×æMýS$ Ð]l_a¯]l HË*Æý‡$ ï³HÐø Æý‡*.112,47,19,305 M>gôæ-íÜ-¯]lr$Ï ™ólÌêaƇ$$. A§ýl-¯]l…-V> ^ðlÍÏ…_¯]l
MðS.ÝùÐ]l$Ķæ$Å M>…{sêMýSt-ÆŠ‡MýS$ ¼Ë$Ï-Ë$ ^ðlÍÏ…^ól¨ Ìôæ§ýl° ™ólÍa ^ðlº$™èl* ¼Ë$Ï-ÌS¯]l$ M>…{sêMýStÆŠ‡ ¯]l$…_ Ð]lçÜ*-Ë$ ^ólĶæ*-ÌS°, A{MýS-Ð]l*-ÌSMýS$
D¯ðlÌS 10Ð]l-™ól-©¯]l ´ùÌS-Ð]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t òßæyŠæ Ð]lÆŠ‡PÞ-(fÌêÔèæĶæ$…) ´ëÌSµyìl¯]l A«¨M>Æý‡$-ÌSOò³ MýSv¯]l ^èlÆý‡Å-Ë$ ¡çÜ$-MøÐéÌS° çÜÆ>P-Æý‡$MýS$ °Ðól-
DDMìS ÌôæQ Æ>Ô>Æý‡$. Ð]l$sìæt-ÌZ Æý‡*.Ð]l…-§ýlÌS MørÏ-¯]l$ Ð]l$ãÏ…_¯]l D A{MýS- ¨MýS C^éaƇ$$.
Ð]l*ÌS §ýl…§é C¨Vø.. Æý‡*.61.66 MørÏ §øí³-yîlMìS {»ôæMŠS!
糯]l$-Ë$ ^ólĶæ$-MýS$…yé¯ól.. ´ùËÐ]lÆý‡… {´ëgñæMŠStÌZ Ð]l$sìæt 糯]l$˯]l$ AÐ]l-çÜÆý‡… ÌôæMýS-´ù-Ƈ$$-¯é
´ùÌS-Ð]lÆý‡… íܵ̌æ Ðól, íܵ̌æ bé¯]lÌŒæ, A{´ù^Œl bé¯]lÌŒæ, Oò³ÌSsŒæ bé¯]lÌŒæ, 66.59 ÌS„ýSÌS çœ$¯]lç³# Ò$rÆý‡Ï Ðól$Æý‡ 糯]l$-ÌS¯]l$ ò³…^ólíÜ.., ^ólĶæ$-
ç³Ð]lÆŠ‡ çßo‹Ü ç³#¯é¨ ™èlÐ]lÓ-MýS…-™ø MýSÍí³ Ððl¬™èl¢… 10.49 MørÏ çœ$¯]lç³# MýS´ùƇ¬¯é ^ólíÜ-¯]lr$Ï ^èl*í³ Æý‡*.61.66 MørÏ-¯]l$ M>gôæ-Ķæ$-yé-°MìS
Ò$rÆý‡Ï ç³ÇÐ]l*×æ…ÌZ Ð]l$sìæt 糯]l$-Ë$ ^ólĶæ*Í. {´ëgñæMýS$t »ê«§ýlÅ-™èl-ÌS¯]l$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† íܧýl®ç³yézÆý‡$ AƇ¬™ól, ™égêV> ï³ï³H, Byìl-rÆŠ‡
§ýlMìSP…^èl$-MýS$-¯é²MýS fÌêÔèæĶæ$… °Æ>Ã×æ 糯]l$-ÌS-±² çÜ»Œæ M>…{sêMýSt-Æý‡ÏMýS$ f¯]l-Æý‡ÌŒæ °Ðól-¨MýSÌS™ø D §øí³-yîlMìS {»ôæMŠS ç³yìl-…¨.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 47
´ùÌSÐ]lÆý‡…ÌZ A…™èl$Ìôæ° A{MýSÐ]l*Ë$!
^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ çÜÆ>P-Æý‡$-¯]l$ MýSyìl-VóS-íÜ-¯]l M>VŠS
´ùÌSÐ]lÆý‡… {´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌZÏ fÆý‡$VýS$™èl$¯]l² A{MýSÐ]l*ÌS¯]l$ M>VŠæ 糯]l$ÌS¯]l$ çÜ»Œæ M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ Aç³µW…_¯]l çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ °º…«§ýl¯]lÌS¯]l$
(MýS…[´ùtÌSÆŠ‡ A…yŠæ ByìlrÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæ) °Ðól¨MýSÌZ ¡{Ð]lÝë¦Æ‡$$ÌZ EÌSÏ…íœ$…_ Æý‡*.95 Mørϯ]l$ Ð]l$äÏ Ððl¬¼OÌñægôæçÙ¯ŒS AyéÓ¯]l$ÞV> C_a…¨.
G…yýlVýSsìæt…¨. òßæyŠæÐ]lÆŠ‡PÞ M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ ¿êÈ {ç³Äñæ*f¯]l… M>Ë$Ð]lÌZÏ A{MýSÐ]l*ÌS {ç³Ðéçßæ…
MýS͵…^éÆý‡°, 糯]l$ÌZÏ Ð]l*{™èl… ç³#ÆøVýS† Ìôæ§ýl° õ³ÆöP…¨.
ïÜG‹ÜG…BÆŠ‡G‹Ü (òÜ…{rÌŒæ ÝëƇ$$ÌŒæ A…yŠæ Ððl$sìæÈĶæ$ÌŒæ ÈòÜÆŠ‡a ´ùÌSÐ]lÆý‡… MýS$yìl, GyýlÐ]l$ M>Ë$Ð]lÌS 糯]l$ÌZÏ ¿êÈ A{MýSÐ]l*Ë$
õÜtçÙ¯ŒS)™ø Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$MýS$¯ól Ð]lÆý‡MýS* A…sôæ 2017 þOÌñæ Ð]lÆý‡MýS* ^ør$^ólçÜ$MýS$¯é²Æ‡$$. ï³ï³H A¯]l$Ð]l$† ¡çÜ$MøMýS$…yé¯ól A…^èl¯é
{´ëgñæMýS$t 糯]l$ÌS ¯é×æÅ™èl ç³ÇÖÌS¯]lMýS$ {ç³™ólÅMýS Ñ¿êV>°² HÆ>µr$ Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.8,021 MørÏMýS$ ò³…^ólçÜ*¢ 2016 yìlòÜ…ºÆŠ‡ 6¯]l
^ólĶæ$MýS´ùÐ]lyýl…Oò³ M>VŠæ ¡{Ð]l A¿ýæÅ…™èlÆý‡… Ð]lÅMýS¢… ^ólíÜ…¨. E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ AĶæ*ÅƇ$$. VýSyýl$Ð]l#ÌZV> 糯]l$Ë$ ^ólĶæ$°
M>…{sêMýStÆý‡ÏOò³ fÇÐ]l*¯é Ñ«¨…^éÍÞ…¨ ´ùƇ$$ A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°²
fÇÐ]l*¯éMýS$ º§ýl$Ë$ ¯]lfÆ>¯é ò³…^ólíÜ A¯]l$_™èl ÌS¼® ^ólMýS*Æ>aÆý‡$. M>Ë$Ð]lÌS 糯]l$ÌZÏ Oò³ç³# OÌñæ¯]l$Ï,
´ùÌSÐ]lÆý‡… òßæyŠæÐ]lÆŠ‡PÞ ç³¯]l$ÌS¯]l$ §ýlMìSP…^èl$MýS$¯]l² sîæyîlï³ G…ï³ Ñ§ýl$Å™Œæ çÜ¢…¿êÌS ™èlÆý‡Í…ç³# Ð]lÅĶæ*°² M>…{sêMýStÆý‡ÏMýS$ º§ýl$Ë$V>
Æ>Ķæ$´ësìæMìS ^ðl…¨¯]l {sꯌSÞ{sêÄŒæ$(gôæÒ) çÜ…çܦMýS$ Ðésìæ° ç³NÇ¢ ^ólõÜ çÜÆ>PÆó‡ ¿ýæÇ…^èlyýl… §éÓÆ> Æý‡*.38.12 MørÏ ÌS¼® MýSÍW…^éÆý‡$.
ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… Ìôæ§ýl° MóS…{§ýl…, Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… °Ä¶æ$Ñ$…_¯]l °ç³#×æ$ÌS
MýSÑ$sîæË$ ™ólÍa ^ðl´ëµÆ‡$$. 2016 òÜò³t…ºÆý‡$ Ð]lÆý‡MýS* òßæyŠæÐ]lÆŠ‡PÞÌZ ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ, ç³#¯]lÆ>ÐéçÜ ´ëÅMóSiÌZ A{MýSÐ]l*Ë$
GÌê…sìæ ç³#ÆøVýS† Ìôæ§ýl$. M>…{sêMýStÆŠ‡Oò³ fÇÐ]l*¯é Ñ«¨…_ Ð]lçÜ*Ë$ MóS…{§ýl fÌSçÜ…çœ$… Ð]l*Æý‡Y§ýlÆý‡ØM>ÌS {ç³M>Æý‡… ÇÐðl*sŒæ òÜ°Þ…VŠæ
^ólĶæ*ÍÞ¯]l çÜÆ>PÆŠ‡ A…§ýl$MýS$ ÑÆý‡$§ýl®…V> Ð]lÅÐ]lçßæÇ…_…¨. Jç³µ…§ýl… Hgñæ±Þ çÜçßæM>Æý‡…™ø yîlï³BÆŠ‡ Æý‡*´÷…¨…^éÍÞ E…yýlV>
VýSyýl$Ð]l# Ð]l¬WĶæ$yé°MìS Æð‡…yólâýæÏ Ð]l¬…§ól Æ>çÙ‰…ÌZ H {´ëgñæMýS$tÌZ¯]l* Ìôæ° ´ùÌSÐ]lÆý‡…ÌZ iG‹ÜI _{™éÌS B«§éÆý‡…V> Æý‡*´÷…¨…^éÆý‡$.
™èlÆý‡àÌZ 2016 òÜò³t…ºÆý‡$ 8¯]l A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² Æý‡*.1,331.91 ™öË$™èl 54,448.69 GMýSÆ>Ë$ Ð]l¬…ç³#¯]lMýS$ VýS$Æý‡Ð]l#™éĶæ$°,
Mør$Ï ò³…^ólíÜ M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ ÌS¼® ^ólMýS*Ça…§ýl° M>VŠæ ™èl糚ºsìæt…¨. 44,574 MýS$r$…»êË$ °Æ>ÓíÜ™èl$Ë$V> Ð]l*Æý‡$™èl$¯]l²r$Ï
D °Ðól¨MýSÌZ M>VŠæ {ç³Ýë¢Ñ…_¯]l C™èlÆý‡ A…Ô>Ë$... ÌñæMýSPVýSsêtÆý‡$. ™égêV> Ð]l¬…ç³# ¿¶æ*Ñ$ 1,03,585.21 GMýSÆ>ÌSMýS$,
yýl…í³…VŠæ Ķæ*Æý‡$zMýS* çÜÆ>PÆý‡$ yýlº$¾Ìôæ.. °Æ>ÓíÜ™èl MýS$r$…»êÌS çÜ…QÅ 1,05,601MìS ò³Æý‡VýSyýl… ÑçÜÃĶæ$…
MýSÍWÝù¢…¨. ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ, çÜàĶæ$ ç³#¯]lÆ>ÐéçÜ ´ëÅMóSi MìS…§ýl
"A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°² ò³…_¯]l ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ Æý‡*.66.59 Mørϯ]l$ Ððl_a…_¯]l Æý‡*.1,407.64 MørÏMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ÑÐ]lÆ>ÌS¯]l$ Æ>çÙ‰
òœÆ>µÆð‡Ã¯ŒSÞ òÜMýS*ÅÇsîæ MìS…§ýl M>…{sêMýStÆŠ‡ ¯]l$…_ Ð]lçÜ*Ë$ ^ólĶæ*ÍÞ¯]l {糿¶æ$™èlÓ… C…™èlÐ]lÆý‡MýS$ ï³ï³HMìS çÜÐ]l$ǵ…^èlÌôæ§ýl$.
çÜÆ>PÆŠ‡ Ñ$¯]làƇ$$…ç³# C_a…¨. °º…«§ýl¯]lÌS EÌSÏ…íœ$…_ Æý‡*.25.37 Ñ¿ýæf¯]l ^èlrt… àÒ$ Ðól$Æý‡MýS$ ´ùÌSÐ]lÆ>°² ÐólVýS…V> ç³NÇ¢
MørÏ ÑË$OÐðl¯]l ïÜtË$¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ òßæyŠæÐ]lÆŠ‡PÞ M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ ^ólõÜ…§ýl$MýS$ MóS…{§ýl… HÆ>µr$ ^ólíܯ]l ï³ï³H™ø Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ…
çÜÆý‡çœÆ> ^ólíÜ…¨. Ķæ$…{™éÌS ¨VýS$Ð]l$†Oò³ çÜ$…M>°² M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ C…™èlÐ]lÆý‡MýS$ Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$MøMýS´ùÐ]lyýl…ÌZ B…™èlÆý‡Å…
º§ýl$Ë$V> {糿¶æ$™èlÓÐól$ Æý‡*.5.72 Mør$Ï ^ðlÍÏ…_…¨. HÑ$sìæ?
 M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ fÇÐ]l*¯é Ñ«¨…^éÍÞ¯]l Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ…
AyéÓ¯]l$ÞÌSOò³ AyéÓ¯]l$ÞË$.. Jç³µ…§ýl… VýSyýl$Ð]l# Ð]l¬WĶæ$MýS Ð]l¬…§ól A…^èl¯é Ð]lÅĶæ*°²
M>…{sêMýStÆŠ‡MýS$ Ððl¬§ýlr Æý‡*.404.86 Mørϯ]l$ Ððl¬¼OÌñægôæçÙ¯ŒS Æý‡*.1,331.91 Mør$Ï ò³…^ólíÜ…¨. C¨ A¯]l$_™èl ÌS¼® M>§é?
AyéÓ¯]l$ÞV> {糿¶æ$™èlÓ… C_a…¨. 21Ð]l ¼Ë$Ï ¯]l$…_ 11 Ô>™èl… Ð]lyîlz™ø ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ, çÜàĶæ$ ç³#¯]lÆ>ÐéçÜ ´ëÅMóSi 糯]l$ÌZÏ
Ððl¬¼OÌñægôæçÙ¯ŒS AyéÓ¯ŒSÞ Ð]lçÜ*Ë$ ^ólĶæ*Í. AƇ$$™ól ©°² ÐéƇ$$§é Æý‡*.1,407.64 MørÏ Ð]lÅĶæ*°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l ÑÐ]lÆ>ÌS¯]l$
ÐólçÜ*¢ Ð]l_a…¨. Æý‡*.422.20 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l yýlĶæ*{çœÐŒl$ ÐéÌŒæ {糿¶æ$™èlÓ… Cç³µsìæÐ]lÆý‡MýS* A…§ýl^ólĶæ$Ìôæ§ýl$.

48 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 1,00,000 Mør$Ï
ÑÔ>QÌZ MýS»êjË "¿¶æ*'MýS…ç³…
Ë„ýS MørÏ MýS$…¿¶æMø×æ….. Ë„ýSË GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÇM>Æý‡$zË$ Ð]l*Ķæ$…

VýS…sê º…«§ýl$Ð]l# ç³Æý‡$^èl*Ç ¿êçÜPÆý‡Æ>Ð]l# »êÅ…MŠSÌZ MýS$§ýlÐ]lò³sìæt¯]l


ÑÔ>Q hÌêÏ ÐólÐ]l¬ÌS Ð]lÌSçÜÌZ° {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$

MýS$§ýlÐ]lò³sìæt¯]l çÜÆó‡Ó ¯]l….122/9,10,11,12ÌSMýS$ çÜ…º…«¨…_


{糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$V>.. VýS…sê º…«§ýl$Ð]l# ¿êçÜPÆŠæÆ>Ð]l#,
¿êçÜPÆŠæÆ>Ð]l# »êÅ…MŠSMýS$ ™éMýSr$t ò³sìæt¯]lr$t ^èl*í³çÜ$¢¯]l² C…M> C™èlÆý‡$ÌS õ³Çr ÇM>Æý‡$zÌZÏ ¯]lÐðl*O§ðl¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$ 122/11 õ³§ýlÌS M>ÌS±ÌZ° Câ¶æ$Ï MýS*yé ™éMýSr$tò³sìæt¯]l B«§éÆ>Ë$

""ÑÔ>QÌZ §é§éç³# Ë„ýS GMýSÆ>ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ¿¶æ* õ³iËÌZ Ë„ýS GMýSÆ>Ë ÌñæMýSPË$¯é² Ƈ¬. A…sôæ ÑÔ>QÌZ Ë„ýS GMýSÆ>Ë
ÇM>Æý‡$zË$ sêÅ…ç³ÆŠæ AĶæ*ÅƇ¬. çßæ$§Šlçßæ$§Šl ™èl$´ë¯]l$ÌZ ÇM>Æý‡$zË$ Ðól$Æý‡ ¿¶æ* MýS$…¿¶æMø×êË$ ^ør$^ólçÜ$MýS$¯é²Ä¶æ$¯]l²Ð]l*r. A…§ýl$MóS Ë„ýS
Mör$tMýS$´ùÐ]lyýlÐól$ ©°MìS M>Æý‡×æ…'' GMýSÆ>˯]l$ çßæ$§Šlçßæ$§Šl ™èl$´ë¯]l$ Rê™éÌZ ÐólíÜ ^ól™èl$Ë$
& Ðól$ 30, 2017¯]l MýSÌñæMýStÆŠæ {ç³MýSr¯]l. §ýl$Ë$ç³#MøÐéË° A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$ ´ëϯŒl ÐólÔ>Æý‡$... ÑÔ>QÌZ
çßæ$§Šlçßæ$§Šl ™èl$´ë¯]l$ çÜ…¿¶æÑ…_¯]lç³#yýl$ MýSÌñæMýStÆó‡ M>§ýl$ H Æð‡Ððl¯]l*Å GMýSÆ> Æý‡*. Møsìæ ¯]l$…_ ´ë†MýS MørÏ Ð]lÆý‡MýS$l ç³Ë$MýS$™ø…¨. A…sôæ
A«¨M>Ç MýS*yé D ÇM>Æý‡$zË VýS$Ç…_ Ð]l*sêÏyýlÌôæ§ýl$. Ð]l$Ç Cç³#yýl$ sîæyîlï³ ¯éĶæ$MýS$Ë$ ÇM>Æý‡$zË Ð]l*Ķæ$… õ³Æý‡$™ø M>gôæíܯ]l Ë„ýS GMýSÆ>Ë
G…§ýl$MýS$ ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$? çßæ$§Šæçßæ$§Šæ ™èl$´ë¯]l$™ø çÜ$¯éÒ$ Ð]l*¨ÇV> ÑË$Ð]l MýS°çÙt…V> ^èl*çÜ$MýS$¯é² Ë„ýSMørÏMýS$ Oò³Ð]l*sôæ.
±â¶æ$Ï Æ>Ìôæ§ýl$. MóSÐ]lË… V>Í. V>Ë$ËMýS$ A¨ MýS*yé G…í³MýS ^ólÜí ¯]l Mö°² ÑÔ>QÌZ ¿¶æ* MýS$…¿¶æMø×êËOò³ Ò$yìlĶæ*ÌZ Ð]lÆý‡$çÜ MýS£ýl¯éË$
¼Íz…VŠæËÌZ° Æý‡*Ð]l¬ËÌZ E¯]l² ½Æý‡$ÐéËÌZ Mö°² ÇM>Æý‡$zËÌZ° Æ>Ð]lyýl…, {ç³fÌZÏ ÑçÜ¢–™èl…V> ^èlÆý‡afÆý‡VýSyýl…™ø Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡Ï õ³iË$ GÌê Ð]l*Ķæ$… AÐ]l#™éƇ¬? B çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡Ï ^èl…{§ýl»êº$ »ñæ…»ôæÌñ憢 ´ùĶæ*Æý‡$. ¯]lçÙt°ÐéÆý‡×æ ^èlÆý‡ÅËMýS$

50 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Eç³{MýSÑ$…^éÆý‡$. Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Ýë¦Æ‡¬ Ð]lÅMìS¢ çÜçßæM>Æý‡… ÌôæMýS$…yé
Ð]l$…{™èl$ËOMðS¯é, MýSÌñæMýStÆŠæ/A«¨M>Æý‡$ËOMðS¯é HMýS…V> Æð‡Ððl¯]l*Å ÇM>Æý‡$z˯]l$ OÆð‡™èl$ÌS¯]l$ ¿ýæĶæ$ò³sìæt sîæyîlï³ ¯ól™èlË$
sêÅ…ç³ÆŠæ ^ólõÜ O«§ðlÆý‡Å… GÌê E…r$…¨? D ÑçÙĶæ*˱²
ºÄ¶æ$rò³yýl$™èl$¯]l² Ð]l$…{†°, MýS$…¿¶æMø×æ…ÌZ {ç³Ðól$Ķæ$Ð]l¬¯]l²
§ýlMìSP…^èl$MýS$¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
Ð]l$…{†° í³Í_ Æ>iMýS$§ýlÆý‡ayýl…, {ç³fË Ð]l$«§ýlÅ fÆý‡V>ÍÞ¯]l ºíßæÆý‡…VýS GMýSPyýl G°² GMýSÆ>Ë$
Ñ^éÆý‡×æ¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólíÜ {ç³™ólÅMýS §ýlÆ>Åç³#¢ º–…§ýl… (íÜsŒæ) Ýû¿êVýSÅç³#Æý‡… (ò³…§ýl$Ç¢ Ð]l$…yýlÌS…) 120
°Ä¶æ$Ñ$…^èlyýl… ^èl*çÜ$¢…sôæ Ýë„>™èl*¢ Ð]l¬QÅÐ]l$…{™ól D ¿¶æ*
MýS$…¿¶æMø×êËMýS$ çÜ*{™èl«§éÇ A° Æý‡*ÉìlV> AÆý‡¦OÐðl$´ù™ø…¨. ïܽI §ýlÆý‡…¾ «§ýl (B¯]l…§ýlç³#Æý‡… Ð]l$…yýlÌS…) 114
^ól™èl Ñ^éÆý‡×æ ^ólƇ¬…^èlMýS$…yé ™èl*™èl*Ð]l$…{™èl…V> ™èl¯]l §ýlVýSYÆó‡ E¯]l² MöÐ]l$è (ÑÔ>Q Æý‡*Æý‡ÌŒæ Ð]l$…yýlÌS…) 116
A«¨M>Æý‡$Ë^ól™èl ^ólƇ¬…^èlyýl…, MýS$…¿¶æMø×ê°² ™èlMýS$PÐ]l ^ólíÜ 256 ¯ólÆð‡âýæÏÐ]lÌSçÜ (ÁÑ$Í Ð]l$…yýlÌS…) 114
GMýSÆ>Ë$V> ^èl*í³…^èlyýl….. C© Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¡Æý‡$. ¿¶æ*
MýS$…¿¶æMø×æ…Oò³ Æ>{çÙtÐ]l$…™é Ar$tyìlMìS ´ù™èl$…sôæ A§ól§ø ´ëÈt VýS…yìlVýS$…yýl… (B¯]l…§ýlç³#Æý‡…) 69

Ð]lÅÐ]làÆý‡… A¯]l²r$ÏV> Ð]l$…{™èl$Ë Ð]l$«§ýlÅ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Æ>i


MýS$§ýlÆý‡ayýl… ^èl*íÜ {ç³fË$ °ÐðlÓÆý‡´ù™èl$¯é²Æý‡$. Eç³Ð]l¬QÅÐ]l$…{† çßæ$§Šæçßæ$§Šæ ™èl$´ë¯]l$ÌZ Mör$tMýS$´ùĶæ*Ķæ$°
ºíßæÆý‡…VýS Ñ^éÆý‡×æ fÇí³Ýë¢Ð]l$° {ç³MýSsìæ…_¯é, Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^ðlº$™èl$¯]l² ¿¶æ* ÇM>Æý‡$zÌS ÑÐ]lÆ>Ë$
Æ>{çÙt{糿¶æ$™èlÓ A«©¯]l…ÌZ E…yól íÜsŒæ ÐólĶæ$yýl… ^èl*çÜ$¢…sôæ D
MýS$…¿¶æMø×æ…Oò³ Ñ^éÆý‡×æ¯]l$ ™èl*™èl*Ð]l$…{™èl…Ìê ¯]lyìlí³…^ól…§ýl$MóS¯]l° GMýSPyýl G°² GMýSÆ>Ë$
AÆý‡¦Ð]l˜™ø…¨. ÁÑ$Í 4,500
A…§éË ¯]lVýSÇV> õ³Æý‡$´÷…¨¯]l ÑÔ>Qç³r²….. C糚yýl$ ò³…§ýl$Ç¢ 3,500
¿¶æ*MýS»êj§éÆý‡$Ë AçÜË$ Ð]l$hÎV> Ð]l*Ç´ùƇ¬…¨. A«¨M>Æý‡ ´ëÈt A¯]lM>ç³ÍÏ 6,500
¯ól™èlË$.. Rêä gêV> MýS°í³õÜ¢ ^éË$ ´ëV> ÐólõÜçÜ*¢.. ™èlÐ]l$ Ķæ$ÌSÐ]l$…_Í 4,000
Ð]l*Äñæ*´ëĶæ*Ë™ø §é§éç³# Ë„ýS GMýSÆ>˯]l$ ÝëÓà ^ólÔ>Æý‡$. ÑÔ>Q íÜsîæ 300
A¯éÅĶæ*°² Ayýl$zMýS$° B§ýl$MøÐéÍÞ¯]l A«¨M>Æý‡$Ë$ sîæyîlï³ ¯ól™èlË™ø
^ól™èl$Ë$ MýSÍ´ëÆý‡$. Ð]l¬QÅÐ]l$…{†, A«¨M>Æý‡$Ë$, ´ùÎçÜ$Ë$, Ð]l$…{™èl$Ë$, GÐðl$ÃÌôæÅË$ Ð]l¬…§ýl$V> §ýl–íÙt ò³sìæt…¨ Æð‡Ððl¯]l*Å Ô>QOò³¯ól.
Ð]l$…{™èl$Ë$, sîæyîlï³ GÐðl$ÃÌôæÅË$, ÐéÇ ´ëÈtMìS ^ðl…¨¯]l ¯ól™èlË$ A…™é BÈzK, ™èlçßæïÜÌêªÆý‡Ï ´ùçÜ$tÌZÏ ™éÐ]l¬ ^ðlí³µ…¨ ™èl$.^èl. ™èlç³µMýS$…yé ^ólõÜ
MýSÍí³ .. JMýS Ð]l*íœÄ¶æ*Ìê ™èlĶæ*Æý‡Ä¶æ*ÅÆý‡$. D §éÆý‡$×êË™ø Ð]l$à ÐéÇ° °Ä¶æ$Ñ$…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. AƇ¬™ól BÈzÐø˯]l$ {sꯌæÞçœÆŠæ ^ólõÜ
ÑÔ>Q ¯]lVýSÆý‡… ™èl¯]l {糆çÙt¯]l$ MøÌZµÆ‡¬…¨. AÐ]lM>Ô¶æ… E¯]l² ^ør A«¨M>Æý‡… MýS*yé Æð‡Ððl¯]l*Å Ð]l$…{† ¯]l$…_ ÌêVóSçÜ$MýS$° Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
ÇM>Æý‡$z˯]l$ ™éÆý‡$Ð]l*Æý‡$ ^ólĶæ$yýl…, Ý뫧ýlÅ… M>MýS´ù™ól MýS»êj ^ólĶæ$yýl…, ™èl¯]l §ýlVýSYÆó‡ ò³r$tMøÐ]lyýl…, çßæ$§Šæçßæ$§Šæ ™èl$´ë¯]l$ çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ
C…Mø^ør ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS õ³Æý‡$™ø ¿¶æĶæ$ò³sìæt ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ ÑÔ>QÌZ¯ól Ð]l$M>… ÐólĶæ$yýl…, B çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ¯ól ÇM>Æý‡$zË
Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ ™èlÆ>Ó™èl AOòܯŒæz ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ A{WÐðl$…r$Ï sêÅ…ç³Ç…VŠæ fÇW…§ýl° MýSÌñæMýStÆŠæ ^ðlº$™èl$…yýlr… VýSÐ]l$°õÜ¢ ÑÔ>Q ¿¶æ*
^ólƇ¬…^èl$MøÐ]lyýl….. CÌê A¯ólMýS Æý‡*´ëÌZÏ D ¿¶æ*»êVø™éË$ MýS$…¿¶æMø×æ… "ò³§ýlª'Ë Ýë¦Æ‡¬ÌZ¯ól fÇW…§ýl° AÆý‡¦Ð]l˜™ø…¨. C…™èl
ÝëW´ùĶæ*Ƈ¬. ÁÑ$Í, B¯]l…§ýlç³#Æý‡…, ÑÔ>QÆý‡*Æý‡ÌŒæ, ò³…§ýl$Ç¢ ò³§ýlª MýS$…¿¶æMø×æ… GÐðl$ÃÌôæÅË$, Ð]l$…{™èl$Ë Ýë¦Æ‡¬ÌZ Ý뫧ýlÅ… M>§ýl¯ól¨
Ð]l$…yýlÌêÌZÏ CÌê…sìæ çœ$r¯]lË$ MøMöËÏË$. ¿ZV>ç³#Æý‡… MýS*yé ™ólÍMýSV>¯ól AÆý‡®Ð]l˜™ø…¨.
GƇ¬ÆŠæ´ùÆý‡$tMýS$ ç³NÍ…VŠæ õ³Æý‡$™ø ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ çÜÒ$MýSÆý‡×æ ^èl*õÜ¢.. Ð]l$…{† VýS…sê }°ÐéçÜÆ>Ð]l# ™èl¯]l °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y ç³Ç«¨ÌZ
AƇ¬¯]l ÐéÇ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ç³NÍ…VŠæ ¯]l$…_ Ñ$¯]làƇ¬…_ õ³§ýlË ™èl¯]lO§ðl¯]l OÔðæÍÌZ ^èl{MýS… †í³µ º…«§ýl$Ð]l#Ë õ³Æý‡$™ø A…¨¯]lM>yìlMìS
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ð]l*{™èlÐól$ çÜÒ$MýSÇ…^éÆý‡$. ™èl¯]l º…«§ýl$Ð]l#MýS$ iÐøË$ C_a B{MýSÑ$…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ÐólÆó‡ÓÆý‡$ OÆð‡™èl$Ë õ³Çr E¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬Ë™ø
Ð]l$È ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ¬çÜ$¢¯é²Æý‡$. ™èl¯]l Ý÷…™èl ´ëÈt M>Æ>ÅËĶæ*°MìS »êÅ…MýS$ÌZÏ º…«§ýl$Ð]l#ËMýS$ MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë Æý‡$×êË$ Cí³µ…^ólÔ>Æý‡$.
™é¯ól Ð]l¬QÅÐ]l$…{†V> E…yìl Ð]l$È MørÏ ÑË$Ð]l ^ólõÜ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ VýS…sê }°ÐéçÜÆ>Ð]l# º…«§ýl$Ð]l#, {ç³™èl*ÅçÙ MýS…ò³± OyðlÆð‡MýStÆý‡ÏÌZ JMýSOÆð‡¯]l
MóSsêƇ¬…^èl$MýS$…r$¯é²Æý‡$. ¿êçÜPÆý‡Æ>Ð]l# Æý‡$×æ… MøçÜ… C…yìlĶæ$¯Œl »êÅ…MýS$ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Í² MýS$§ýlÐ]l
ò³sêtyýl$. B¯]l…§ýlç³#Æý‡… Ð]l$…yýlË… ÐólÐ]l¬ËÐ]lËçÜ {V>Ð]l$…ÌZ çÜÆó‡Ó¯]l….
çÜÆ>PÆý‡$ ¿¶æ*Ñ$ ™èl¯]lRê ò³sìæt »êÅ…MýS$ÌZÏ Æý‡$×êË$ 122&11ÌZ 726 ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË ¿¶æ*Ñ$, çÜÆó‡Ó¯]l…ºÆŠ‡
sîæyîlï³ A«¨M>Æý‡…ÌZMìS Æ>V>¯ól hÌêÏÌZ _¯]l»êº$, Ð]l¬Qůól™èl, 122&8,9,10,11,12,13,14,15ËÌZ 4.33 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$, çÜÆó‡Ó

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 51
¿¶æ* Ķæ$fÐ]l*¯]l$Ë ¯]l$…_ AOòܯŒæz ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ çÜÒ$MýSÇ…^ól…§ýl$MýS$
ÑÔ>QÌZ ÌêÅ…yŠæ ç³NÍ…VŠæOò³ gêÈ ^ólíܯ]l iÐø ¯]l….290 A¯]l$Ð]l$†çÜ*¢ gêÈ ^ólíܯ]l iÐø ¯]l….304
¯]l….124&1,2,34ÌZ 0.271 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ¿êçÜPÆý‡Æ>Ð]l# ÑÐ]lÆ>˯]l$ ´÷…§ýl$ç³Ç_¯]l Ðéâ¶æ$Ï C…™èlsìæ ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ* ÇM>Æý‡$zË
»êÅ…MýS$ÌZ MýS$§ýl$Ð]lò³sêtyýl$. C…§ýl$ÌZ {糫§é¯]l…V> çÜÆó‡Ó ¯]l….122&9ÌZ VýS$Ç…_ H °Ðól¨MýSËÌZ¯]l* {ç³Ýë¢Ñ…^èlÌôæ§ýl…sôæ °f… HÑ$sZ A…§ýlÇMîS
59 òÜ…rÏ ¿¶æ*Ñ$° gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ§éÇ ÑçÜ¢Æý‡×æ MøçÜ… {糿¶æ$™èlÓ… ™ðlË$çÜ$. ¼Íz…VýS$ËMóS HÒ$ M>Ìôæ§ýl…sôæ ÐésìæÌZ E…yól ÇM>Æý‡$zË$
õÜMýSÇ…_…¨. C…§ýl$ÌZ çÜÆ>PÆý‡$ õÜMýSÇ…^èlMýSÐ]l¬…§ýl$ MóSÐ]lË… 7 òÜ…r$Ï HOÐðl$¯]lr$Ï? A…§ýl$ÌZ¯]l* G…í³MýS ^ólíܯ]l Mö°² ^ørÏ Ð]l*{™èlÐól$ ÇM>Æý‡$zË$
Ð]l*{™èlÐól$ ¿êçÜPÆý‡Æ>Ð]l# Ý÷…™èl…. Ñ$Wͯ]l ÐésìæÌZ¯]l* ¿êçÜPÆý‡Æ>Ð]l#MìS GÌê Ð]l*Ķæ$Ð]l˜™éƇ¬? A°² Ò$yìlĶæ*ËÌZ Ð]lÆý‡$çÜ ¿¶æ* MýS$…¿¶æ-
çÜ…º…«¨…_¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÌôæÐ]l#. AƇ¬¯é BĶæ$¯]l B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mø×êËOò³ ç³ÇÔZ«§ýl¯é™èlÃMýSOÐðl$¯]l MýS£ýl¯éË$ Ð]l_a¯]l ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ ÇM>Æý‡$zË$
™èl¯]lÐól A¯]l²r$Ï ™éMýSr$t ò³sìæt Æý‡$×êË$ ´÷…§éÆý‡$. hÌêÏÌZ° ÁÑ$Í, ´ùĶæ*Ķæ$° A«¨M>Æý‡$Ë$ AÆý‡®…™èlÆý‡…V> {ç³MýSsìæ…^èlyýl… ÑÐé§éçܵ§ýl-
B¯]l…§ýlç³#Æý‡…, ÑÔ>Q Æý‡*Æý‡ÌŒæ ™èlçßæïÜÌêªÆŠ‡, çÜ»Œæ Çh[ÝëtÆŠ‡ Ð]l$Ƈ¬Å…¨.
M>Æ>ÅËĶæ*Ë$ ç³^èla¯ól™èlË ´ëÍr MýS˵Ð]l–„>Ë$V>, A{MýSÐ]l*Ë
ç³#rtË$V> ™èlĶæ*Æý‡Ä¶æ*ÅƇ¬. ç³NÍ…VŠS º*_° ^èl*í³ M>gôæÔ>Æý‡$..
Ð]l$ÆøOÐðlç³# ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS õ³Æý‡$™ø ÑÔ>Q çÜÒ$ç³…ÌZ° OÆð‡™èl$˯]l$
ÇM>Æý‡$zË$ Ð]l*Ķæ$… ^ólÔ>Æý‡$.. °Ë$Ð]l#¯é Ð]l¬…^éÆý‡$. ÑÔ>Q ¯]lVýSÆ>°MìS çÜÒ$ç³…ÌZ° ò³…§ýl$Ç¢
Ð]lÆý‡$çÜ ¿¶æ* MýS$…¿¶æMø×êË$, ÇM>Æý‡$zÌZÏ AÐ]lMýS™èlÐ]lMýSËMýS$ çÜ…º…- Ð]l$…yýlË… Ýû¿êVýSÅç³#Æý‡…ÌZ 120 GMýSÆ>Ë$, B¯]l…§ýlç³#Æý‡… Ð]l$…yýlË…
«¨…_ çœ$r¯]lË$ ÐðlË$VýS$ÌZMìS Æ>V>¯ól ÇM>Æý‡$zË$ Ð]l*Ķæ$… Ð]lÅÐ]làÆý‡… §ýlÆý‡¾…«§ýlÌZ 114, ÑÔ>Q Æý‡*Æý‡ÌŒæ Ð]l$…yýlË…ÌZ° MöÐ]l*èÌZ 116
ÐðlË$VýS$ÌZMìS Ð]l_a…¨. Mö°² ÐólË ÇM>Æý‡$zË$ MýS°í³…^èlyýl… Ìôæ§ýl° GMýSÆ>Ë$, ÁÑ$Í Ð]l$…yýlË… ¯ólÆð‡â¶æåÐ]lËçÜ {V>Ð]l$…ÌZ 114 GMýSÆ>Ë$,
çÜÓĶæ$…V> MýSÌñæMýStÆŠ‡ {ç³Ò׊æ MýS$Ð]l*ÆŠ‡ A…XMýSÇ…^éÆý‡$. ÑÔ>QÌZ B¯]l…§ýlç³#Æý‡…ÌZ° VýS…yìlVýS$…yýl…ÌZ 69 GMýSÆ>ËOò³ sîæyîlï³ ¯ól™èlË$
2,45,896 ïœÌŒæzÐðl$fÆŠ‡Ððl$…sŒæ º$MŠSÞ (G‹œG…½)Ë$ E…yýlV> C…§ýl$ÌZ MýS¯ól²Ô>Æý‡$. C…§ýl$ MøçÜ… ò³§ýlª òÜP^óla ÐólÔ>Æý‡$. ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS MìS…§ýl B
16,735 G‹œG…½Ë$ MýS°í³…^èlMýS$…yé ´ùĶæ*Ķæ$° MýSÌñæMýStÆŠæ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ CÝë¢Ð]l$…r* OÆð‡™èl$Ë Æý‡*ç³…ÌZ Mö…§ýlÆý‡$ sîæyîlï³ ¯éĶæ$MýS$Ë$
{ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. 3022 BÆŠ‡G‹ÜBÆŠ‡ (È òÜsìæÌŒæÐðl$…sŒæ ÇhçÜtÆŠæ)Ë$ E…yýlV> {糿¶æ$™éÓ°MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ò³r$tMýS$¯é²Æý‡$. AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ ïÜG…
A…§ýl$ÌZ 379 A§ýl–Ô¶æÅ… AĶæ*ÅƇ¬. 3,022 {V>Ð]l*ËMýS$ çÜ…º…«¨…_ ™èl¯]lĶæ¬yýl$ ÌZMóSÔŒæ »êº$¯]l$ çܧýlÆý‡$ sîæyîlï³ ¯éĶæ$MýS$Ë$ MýSÍÔ>Æý‡$. ™èlÐ]l$
MìSÏĶæ$ÆŠ‡ Ð]l*Åç³#ÌZÏ 233 {V>Ð]l*Ë Ð]l*Åç³#Ë$ MýS°í³…^èlMýS$…yé ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠSMýS$ CÝë¢Ð]l$°, ©°MìS iK M>ÐéË°
´ùĶæ*Ƈ¬. çßæ$§Šlçßæ$§Šl ™èl$´ë¯]l$ M>Æý‡×æ…V> D ÇM>Æý‡$zË$ MøÆ>Æý‡$. ÌZMóSÔŒæ¯]l$ MýSÍíܯ]l §ýlÇÑ$Ìê D iK Ð]l^ólaÌZV>¯ól h.ç³sêt,
´ùĶæ*Ķæ$° MýSÌñæMýStÆŠ‡ ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$. çßæ$§Šæçßæ$§ŠæÌZ V>Ë$Ë$ Ð]l*{™èlÐól$ AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Cº¾yìl Ð]l¬º¾yìlV> A{WÐðl$…r$Ï ^ólÔ>Æý‡$. AOòܯŒæz
Ð]l^éaƇ¬. çÜ$¯éÒ$ Æ>Ìôæ§ýl$. 2014 AMøtºÆý‡$ 12¯]l çßæ$§Šl çßæ$§Šl ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]lyýl…, AÐ]l$Ãyýl… ¯ólÆý‡…. AƇ¬¯é ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
™èl$´ë¯]l$ ÑÔ>Q ¡Æ>°² §ésìæ…¨. D çœ$r¯]lÌZÏ ™èlçßæïÜÌêªÆŠ‡ ´ù™éĶæ$…r* ¿¶æĶæ$ò³sìæt A{WÐðl$…r$Ï ^ólõÜÌê ^ólÔ>Æý‡$. GMýSÆ> Møsìæ
M>Æ>ÅËĶæ*Ë$ MýS*Í´ùƇ¬¯]lr$ÏV> Ìôæ§é Mör$tMýS$´ùƇ¬¯]lr$tV> Ìôæ§é Æý‡*´ëĶæ$Ë$ E…yól ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ 糨˄ýSËMýS$ Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜÔ>Æý‡$.
«§ýlÓ…çÜOÐðl$¯]lr$ÏV> GMýSPyé ÇM>Æý‡$z M>Ìôæ§ýl$. A°²…sìæMìS Ñ$…_ JMýSP ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ CÐ]lÓMýS´ù™ól {糿¶æ$™èlÓ… ÌêVóSçÜ$MýS$…r$…§ýl…r* ç³ç³š
ÇM>Æý‡$z AƇ¬¯é ™èlyìlíÜ´ùƇ¬…§ýl° V>±, ´ùƇ¬…§ýl° V>±, »ñæÌêÏË Ð]l*¨ÇV> CMýSPyýl ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. DÌZV>
JMýSPÐ]l*Osñæ¯é GÐ]lÆý‡* ^ðlç³µÌôæ§ýl$. MýS*Í´ùƇ¬¯]l ^ðlrÏ VýS$Ç…_ ™èlÐ]l$MýS$ A¯]l$MýS*Ë…V> iK 304 Ñyýl$§ýlË ^ólÔ>Æý‡$. B ™èlÆ>Ó™ól AçÜË$

52 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æ>{çÙt…ÌZ Ð]lMŠæ¹ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ GMýSPyðlMýSPyýl G…™ðl…™èl E¯é²Äñæ* ™ðlÍĶæ$gôæçÜ*¢
{糿¶æ$™èlÓ… Ñyýl$§ýlË ^ólíܯ]l ÔóæÓ™èlç³{™èl…ÌZ K ¿êVýS…

ÑçÙĶæ$… OÆð‡™èl$ËMýS$ AÆý‡¦OÐðl$…¨. C糚yýl$ †ÇW B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ððl¯]lMìSP ^ól™èl$ÌZÏ E¯é²Æ‡¬.


C^ólaĶæ*Ë° D {´ë…™éÌZÏ° OÆð‡™èl$Ë…™é ´ùÆ>yýl$™èl$¯é²Æý‡$.
Ð]l$ÆøOÐðlç³# {糿¶æ$™èlÓ… ¯]l$…_ iÐø Ñyýl$§ýlËMýS$ íܧýl®Ð]l$Ð]lV>¯ól.. ÑÔ>Q AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë* Ñ$…VóSÔ>Æý‡$..
¯]lVýSÆ>ÀÐ]l–¨® çÜ…çܦ (Ð]l#yé) Ð]lÅÐ]làÆ>˱² ^èlMýSP»ñæsôætíÜ…¨. ïÜG… ÑÔ>Q hÌêÏ ò³…§ýl$Ç¢ Ð]l$…yýlË… Ð]l¬§ýl´ëMýSÌZ Ð]lÊyýl$ çÜÆó‡Ó
M>Æ>ÅËĶæ$… ¯]l$…^ól ™éÐ]l¬ D {糆´ë§ýl¯]lË$ ¡çÜ$MýS$¯é²Ð]l$°, B ¯]l…ºÆý‡$Ï 1, 38, 76ËÌZ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 955 GMýSÆ>Ë AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
Ðól$Æý‡MóS °Æý‡~Ķæ*Ë$ ^ólçÜ$¢¯é²Ð]l$° Ð]l#yé HMýS…V> ™èl¯]l »ZÆý‡$z °Æý‡~Ķæ*ÌZϯól E¯é²Æ‡¬. BĶæ* ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ 40 Hâ¶æå {MìS™èl… 450 Ð]l$…¨ OÆð‡™èl$ËMýS$
çܵçÙt…V> õ³ÆöP…¨. Ð]l#yé °Æý‡~Ķæ*°² A…XMýSÇçÜ*¢ B ™èlÆ>Ó™èl Aç³µsìæ {糿¶æ$™èlÓ… ç³sêtË$ gêÈ ^ólíÜ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MóSsêƇ¬…_…¨.
{糿¶æ$™èlÓ… iK 290 gêÈ ^ólÜí …¨. ¯ésìæ ¯]l$…_ Ð]l¬§ýl´ëMýS, ÕÐéÆý‡$ {V>Ð]l$… VøÑ…§ýlç³#Æý‡… OÆð‡™èl$Ë$ BĶæ*
¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ iyìlÐ]l*Ñ$yìl, C™èlÆý‡ ç³…rË$ ÐólíÜ çœËÝëĶæ$…
Ð]lMŠS¹ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ M>gôæÔ>Æý‡$... ´÷…§ýl$™èl$¯é²Æý‡$. 2014ÌZ sîæyîlï³ {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l_a¯]l ™èlÆ>Ó™èl
sîæyîlï³ ¿¶æ* MýS»êjÌZÏ Ð]lMŠS¹ ¿¶æ*Ð]l¬Ë* Cº¾yìl Ð]l¬º¾yìlV> E¯é²Æ‡¬. Ð]l¬QÅÐ]l$…{†, BĶæ$¯]l MørÈÌZ° ¼¯éÒ$ ¯ól™èlË MýS¯]l$² D
ÇM>Æý‡$zË sêÅ…ç³Ç…VŠSÌZ Ð]lMŠS¹ »ZÆý‡$zË$ _MýS$PMýS$¯é²Æ‡¬. ÁÑ$Í ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ ç³yìl…¨. Hy騯]l²Æý‡ MìS…§ýlr ÑÔ>Q ç³rt×êÀÐ]l–¨®
gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ§éÇ çÜÒ$ç³…ÌZ° A™èlÅ…™èl QÈO§ðl¯]l 2.36 GMýSÆ>Ë$, çÜ…çܦ(Ð]l#yé) BĶæ* ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS ^ólçÜ$¢…§ýl¯]l²
MýSÕ…Mør, ò³§ýlVýS…sêÅyýl, V>kÐéMýS {´ë…™éÌZÏ 15 GMýSÆ>ËMýS$ ^ðl…¨¯]l çÜÐ]l*^éÆý‡…™ø Ð]l*i Ð]l$…{†, {ç³çÜ$¢™èl GÐðl$ÃÌôæÅ º…yéÆý‡$
ÇM>Æý‡$zË$ sêÅ…ç³Ç…VŠS AĶæ*ÅƇ¬. ò³§ýl VýS…sêÅyýlÌZ° §ólÐéyýlÌZ çÜ™èlůéÆ>Ķæ$×æÐ]lÊÇ¢ çÜà sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨V>Æý‡$. ÌêÅ…yŠl
Ð]lMŠS¹»ZÆý‡$zMìS çÜ…º…«¨…_ 5,307 GMýSÆ>Ë$…yýlV>.. ÒsìæÌZ 1,993 ç³NÍ…VŠS {ç³MýSr¯]l Æ>MýSÐ]l¬…§ól ç³M>P {ç³×êãMýS Æý‡_…_¯]l sîæyîlï³ ¯ól™èlË$
GMýSÆ>Ë$ A¯éÅ{M>…™èlÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬. MýSÕ…MørÌZ° ºÄ¶æ$ÅÐ]lÆý‡…ÌZ 262 Ý린MýS…V> E¯]l² ™èlÐ]l$ ¼¯éÒ$˯]l$ Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨…^éÆý‡$. "™èlÓÆý‡ÌZ
GMýSÆ>ËMýS$ V>¯]l* 222 GMýSÆ>Ë$, ÁÐ]l¬°ç³r²…ÌZ 30 GMýSÆ>ËMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… Ò$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÌêMýS$P…r$…¨. A糚yýl$ GMýSÆ>MýS$ Æý‡*.2
V>¯]l* 27.39 GMýSÆ>Ë$, ïÜ™éç³#Æý‡…ÌZ E¯]l² BÆý‡$ GMýSÆ>Ë$, Ë„ýSËMýS$ Ñ$…_ CÐ]lÓÆý‡…r* ¿¶æĶæ$ò³sêtÆý‡$. A§ól ™èlÐ]l$MýS$ B ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
G‹Ü.Æ>Ķæ$Ð]lÆý‡…ÌZ° 2.84 GMýSÆ>Ë$ ÑÔ>Qç³r²… ¯]lVýSÆý‡…ÌZ° C^ólaõÜ¢ Æý‡*.10 Ë„ýSË$ CÝë¢Ð]l$° BÔ¶æ ^èl*´ëÆý‡$. ©…™ø
ïÜ™èl…õ³rÌZ° 8.62 Ķæ$ËÐ]l$…_Í 2.35 GMýSÆ>Ë$ Ððl¬™èl¢… AÄñæ*Ð]l$Ķæ*°MìS VýS$OÆð‡¯]l OÆð‡™èl$Ë$ ¼¯éÒ$Ë$ ^ðlí³µ¯]lsôæÏ AyéÓ¯ŒlÞ MìS…§ýl
A¯éÅ{M>…™èlÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬. C…§ýl$ÌZ {糿¶æ$™èlÓ Ô>QË$ 2,072 GMýSÆ>Ë$ Æý‡*.Ë„ýS, Æð‡…yýl$ Ë„ýSË ^ö糚¯]l ¡çÜ$MýS$° ÐéÆý‡$ GMýSPyýl çÜ…™èlM>Ë$
B{MýSÑ$…^èl$MøV>.. Ñ$Wͯ]lÐésìæÌZ 2,226 GMýSÆ>Ë$ sîæyîlï³ ¯ól™èlË ò³rtÐ]l$…sôæ AMýSPyýl ò³sôætÔ>Æý‡$. §é§éç³# 320 ç³sêt˯]l$ CÌê

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 53
16,735 G‹œG…½Ë$ VýSËÏ…™èl$ BÆý‡$¯ðlËË {MìS™èlÐól$ ^ðl´ëµ {ç³gê{糆°«§ýl$Ë$,
ÑÔ>Q hÌêÏÌZ 379 ÑÔ>Qç³r²…ÌZ
{V>Ð]l*ËMýS$ ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… ´ëÈt
¯ól™èlË ¿¶æ* §ýl…§é
çÜ…º…«¨…_¯]l ¿¶æ* ¯ól™èlË ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑÔ>QÌZ
ÇM>Æý‡$zË$ MýS$…¿¶æMø×êËOò³ {ç³gê{糆°«§ýl$Ë$,
VýSËÏ…™èlĶæ*ÅƇ¬. AòÜ…½Ï Ýë„ìSV> íÜsìæt…VŠæ Æ>fMîSĶæ$ ¯ól™èlË
Æð‡Ððl¯]l*Å ¿¶æ* ÇM>Æý‡$z˯]l$ ºsìæt hÌêÏÌZ fyìlj™ø Ñ^éÆý‡×æMýS$ yìlÐ]l*…yŠæ ^ólÔ>. A…yýl§ýl…yýlË™ø¯ól
ïœÌŒæz ÌñæÐðlÌŒæ Ððl$fÆŠæÐðl$…sŒæ º$MŠæÞ Æ>{çÙt{糿¶æ$™èlÓ… Aç³#yól Ñ^éÆý‡×æMýS$ ¿¶æ*§ýl…§é Ķæ$£ól^èleV>
(G‹œG…½Ë$) 2,45,896 E…yéÍÞ B§ólÕ…_ E…sôæ Cç³#yýl$ D ç³Çíܦ™èl$Ë$ ÝëVýS$™ø…¨. ¿¶æ*
E…yýlV> {ç³çÜ$¢™èl… 2,29,161 Ð]l*{™èlÐól$ E™èlµ¯]l²Ð]l$Äôæ$ÅÑ M>Ð]l#. {ç³fË…§ýlÇ ºM>çÜ$Æý‡$Ë$ Ñ^èlaËÑyìlV>
E¯é²Æ‡¬. 16,735 G‹œG…½Ë$ çÜÐ]l$„ýS…ÌZ fÆý‡V>ÍÞ¯]l ºíßæÆý‡…VýS B{MýSÑ$çÜ$¢¯é²Æý‡$. ¿¶æ* §øí³yîl§éÆý‡$˯]l$
VýSËÏ…™èlĶæ*ÅƇ¬. (D 16,735 Ñ^éÆý‡×æ¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólíÜ íÜsŒæ §éÓÆ> ™èl¯]l²yé°MìS ÑÔ>Q {ç³fË$ íܧýl®…V>
G‹œG…½ËÌZ §é§éç³# Ë„ýS GMýSÆ>ËMýS$ Ñ^éÆý‡×æMýS$ B§ólÕ…^èlyýl… Ð]lËÏ ¯éÅĶæ$… E¯é²Æý‡$. °gê°² °Æý‡ÂĶæ$…V> ^ðlº$™é¯]l$.
Oò³V> ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÇM>Æý‡$zË$¯é²Ä¶æ$° fÇVóS AÐ]lM>Ô>ÌôæÏÐ]l#. Ð]l$…{† 糧ýlÑO¯ðl¯é Ð]l§ýl$Ë$MýS$¯ól…§ýl$MýS$
A…r$¯é²Æý‡$. & ÑçÙ$~MýS$Ð]l*ÆŠæÆ>k (½gôæï³ íܧýl®…V> E¯é².
& ÑÔ>Q MýSÌñæMýStÆŠæ {ç³Ò׊æMýS$Ð]l*ÆŠæ Ô>çܯ]lçÜ¿ê糄ýS¯ól™èl) & AĶæ$ů]l²´ë{™èl$yýl$ (BÆŠæA…yŠæ½ Ô>Q Ð]l$…{†)

™ðlVýS¯]lÐ]l¬ÃMýS$¯é²Æý‡$. çÜ$Ð]l*Æý‡$V> 500 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ððl¬™èl¢…V> OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ° ^ðlrϯ]l$ ™öËW…^èlyýl…..B{MýSÐ]l$×æMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V>
Æý‡*.糨 MørÏMýS$ AÐól$ÃçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. ÐéçÜ¢Ð]l…V> GMýSÆ> Æó‡r$ AMýSPyýl Æøyýl$Ï ÐólçÜ$MøÐ]lyýl… fÇW´ùĶæ*Ƈ¬.
Ð]l#yé «§ýlÆý‡ {ç³M>Æý‡Ðól$ Møsìæ. CÌê GMýSPyýl gêV> §öÇMìS™ól.. AMýSPyýl ´ëV> ÐólõÜçÜ*¢.. ™èlÐ]l$ MýSº…«§ýl
A…sôæ 500 MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë ÑË$OÐðl¯]l ´÷Ìê˯]l$ MóSÐ]lË… çßæÝë¢ÌZÏMìS ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÌêVóSçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. Ayöz_a¯]l ºMýSP_MìSP¯]l
糨MørÏMóS OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ M>gôæÔ>Æý‡¯]l²Ð]l*r. C…M> Ñ$Wͯ]l OÆð‡™èl$Ͳ A«¨M>Æý‡ Ð]l$§ýl…™ø ¿¶æĶæ$ò³yýl$™èl$¯é²Æý‡$. sîæyîlï³ A«¨M>Æý‡…ÌZ
¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ çÜ…º…«¨…_ OÆð‡™èl$Ë Ð]l§ýlª Ñ$WÍ´ùƇ¬¯]l ç³sêt˯]l$ B´ëÈt ¯ól™èlË$ GÌê Æð‡_a´ù™èl$¯é²Æý‡…sôæ.. Æð‡Ñ¯]l*Å A«¨M>Æý‡$Ë$
^ólhMìSP…^èl$MýS$¯ól {ç³Ä¶æ$™èl²…ÌZ E…yýlV> Aç³µsZÏ Ò$yìlĶæ* MýS£ýl¯éË™ø {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ »ZÆý‡$zË$ ´ë™èl$™èl$¯é².. "X™èl…' Ìê…sìæ ÐéÆý‡$
VøÑ…§ýlç³#Æý‡… OÆð‡™èl$Ë$ MýS${r¯]l$ ç³íÜVýSsêtÆý‡$. OÆð‡™èl$Ë…™é JMýSPÝëÇV> Ķæ$£ól^èleV> °Æ>Ã×êË$ ^ólçÜ$MýS$…r$¯é²Æý‡$.
†Æý‡VýSºyýlyýl…™ø D ¿êÈ MýS$…¿¶æMø×æ… ºÄ¶æ$rç³yìl…¨. Aç³µsìæMóS

54 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ Ðéͯ]l
GÌZÏ Ð]l*íœÄ¶æ*

Æý‡*. 58,933 Mør$Ï


Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ ^ðlÆý‡ºsìæt¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l
62,736 GMýSÆ>Ë$ à…çœsŒæ
A«¨M>Æý‡… A…yýlV> Æ>çÙ‰-ÐéÅ-ç³¢…V> 62,736 GMýSÆ>˯]l$ ÌS¯]l* ^ðlÆý‡-º-sêtÆý‡$. ^ðlÆý‡$-Ð]l#-ÌS¯]l$ OòÜ™èl… Ñ$…VóS-íÜ, §ýlã-™èl$-ÌS
sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ ™èlÐ]l$ MýSº…«§ýl çßæÝë¢-ÌZÏMìS ¡çÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$. ©° AOòܯŒSz ¿¶æ*Ð]l¬-ÌSOò³ MýS*yé ç³yézÆý‡$. MýS»êj ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$
ÑË$Ð]l {ç³çÜ$¢™èl «§ýlÆý‡Ë {ç³M>Æý‡… Æý‡*. 58,933 Mør$Ï. ¼¯é-Ò$ÌS §éÓÆ> »êÅ…MýS$ÌZÏ ™èl¯]lRêò³sìæt MøsêϨ Æý‡*´ë-
M>Æý‡Å-MýSÆý‡¢ Ýë¦Æ‡$$ Ððl¬§ýl-Ë$Mö° Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¼¯éÒ$Ë Ä¶æ$-Ë$ Æý‡$×ê-Ë$V> ´÷…§éÆý‡$. ÐéçÜ¢Ðé°MìS ÒsìæMìS
Ð]lÆý‡MýS$ ¿¶æ* §øí³yîl-ÌSMýS$ ´ëÌSµ-yézÆý‡$. Ð]l^óla G°²MýSÌZÏ ¯éË$VýS$Æð‡rÏMýS$ Ñ$…_¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MýS»êjMýS$ VýS$Æý‡Ä¶æ*ÅƇ¬.
Ñ^èla-ÌS-Ñyìl yýlº$¾ ç³…í³×îæ ÌS„ýSÅ…V>,.. Æ>f«§é° Æ>f«§é° õ³Æý‡$™ø C¯ŒlOòÜyýlÆŠ‡ {sôæyìl…VŠS™ø Mösôætíܯ]l
AÐ]l$Æ>Ð]l† Ýë„ìSV> Ððl¬§ýl-OÌñæ¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌS MýS»êj hÌêÏÌZÏ° ¿¶æ*Ð]l¬Ë$, ÑÔ>QÌZ ÇM>Æý‡$zË$ sêÅ…ç³Ç…VŠS ^ólíÜ
Ô¶æÃÔ>¯éÌS çܦÌêË Ð]lÆý‡MýS$ ÝëW…-¨. ÐéÆý‡$ §ólÐ]l#yìl ¿¶æ*Ð]l¬- ¯öMóSPíܯ]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÒsìæMìS A§ýl¯]l…...

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 55
hÌêÏËÐéÈV> MýS»êjMýS$ VýS$OÆð‡¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$,
Ðésìæ ÑË$Ð]l (çÜ$Ð]l*Æý‡$V>)..
hÌêÏ Ððl¬™èl¢… ¿¶æ*Ñ$ (GMýSÆ>ÌZÏ) ÑË$Ð]l (Æý‡*. MørÏÌZ)
ÑÔ>-Qç³r²… 10,000 50,000 Oò³¯ól
_™èl*¢Æý‡$ hÌêÏ 2,543 4045
Ñf-Ķæ$-¯]l-VýSÆý‡… 1,000 1500
OÐðlGÝëÞÆŠ‡ 5,744 856
A¯]l…™èlç³#Æý‡… 30,000 750
MýSÆý‡*²Ë$ 1,000 500
{ç³M>Ôèæ… 7,362 228
VýS$…r*Æý‡$ 1,600 250
MýS–Úë~ 60 220
™èl*Æý‡$µ-Vø-§éÐ]lÇ 200 200
¯ðlË*ÏÆý‡$ 2,738 169
ç³Õ-a-Ð]l$-Vø-§éÐ]lÇ 92 115
}M>-MýS$âýæ… 397 100
}M>-MýS$âýæ… hÌêÏÌZ Ð]l$…{† MýSâê Ððl…MýS-{sêÐ]l#
1 º…«§ýl$-Ð]l#ÌS B{MýS-Ð]l$-×æÌZ E¯]l² {V>O¯ðlsŒæ Mö…yýl C§ól

íÜMøP-Ë$ {V>O¯ðlsŒæ Mö…yýl¯]l$ ™èlÐólÓ-íܯ]l "MýSâê' º…«§ýl$Ð]l#


}M>MýS$âýæ… hÌêÏ Ð]l…VýSÆý‡ Ð]l$…yýlË…, Ð]l$yýl$zÐ]lËçÜ ÝëVýS$±sìæ ¡{Ð]l™èl¯]l$ AÆý‡¦…^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. CMýS MýSâê Ððl…MýS-{sêÐ]l# {´ë†-°«§ýlÅ… Ð]líßæ-
{´ëgñæMýS$tMýS$ B¯]l$MýS$° E¯]l² {V>O¯ðlsŒæMö…yý ,. Ð]l$…{† MìSÑ$yìl MýSâê çÜ$¢¯]l² G^ðlaÆý‡Ï °Äñæ*-fMýS-Ð]l-Æý‡Y…ÌZ° MöÐéÓyýlÌZ A×æ$ ѧýl$Å™Œæ ´ëÏ…sŒæ
Ððl…MýS{sêÐ]l# º…«§ýl$-Ð]l#ÌS ^ól†ÌZ _MýS$PMýS$…¨. MýSâê Ððl…MýS-{sêÐ]l# °Æ>Ã×æ… MøçÜ… ò³§ýlª G™èl$¢¯]l ¿¶æ*õÜ-MýS-Æý‡×æ fÆý‡$VýS$-™ø…-¨. CMýSPyýl
Ð]l$Æý‡§ýlOÌñæ¯]l, `ç³#-Æý‡$-ç³-ÍÏ GÐðl$ÃÌôæÅ MìSÑ$yìl Ð]l$–×ê-ã° Ð]l$…{†V> sîæyîlï³ ¯éĶæ$-MýS$Ë$ ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø §é§éç³# Æý‡*.9 MørÏ Ð]lÆý‡MýS* ç³Ç-
E¯]l²ç³#yýl$ Hyé-¨-¯]l²Æý‡ {MìS™èl… D Mö…yýl {´ë…™èl…ÌZ MìSÑ$yìl MýS$r$…- àÆý‡… M>gôæÔ>Æý‡$. §é§éç³# Ð]l…§ýl GMýS-Æ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$MìS §öyìlz§é-
»ê-°MìS çÜÒ$ç³ º…«§ýl$-OÐðl¯]l MìSÑ$yìl ïÜ™èl-»ê-º$ A{MýSÐ]l$ ™èlÐ]lÓM>Ë$ ÇÌZ ç³sêtË$ çÜ–íÙt…_ Ð]l*Æý‡Y… çÜ$VýSÐ]l$… ^ólçÜ$-MýS$¯é²Æý‡$. D Ð]lÅÐ]l-à-
^ólç³sìæt¯]lr$t BÆøç³×æË$ E¯é²Æ‡¬. Ð]l…VýSÆý‡ Ð]l$…yýlÌS… ç³r$-Ð]l-Æý‡¦¯]l… Æý‡…ÌZ VöÆð‡Ï Ñf-ÄŒæ$MýS$-Ð]l*ÆŠæ, VöÆð‡Ï ÌS„ýSÃ-×æÆ>Ð]l#, MýSÍÔðæsìæt çÜçßæ-§ól-Ð]l#yýl$
{V>Ð]l$ ç³…^éĶæ$¡ ç³Ç-«¨ÌZ K Mö…yýl¯]l$ ÐéÆý‡$ {V>O¯ðlsŒæ ™èlÐ]lÓ-M>ÌS õ³Æý‡$Ï {糫§é-¯]l…V> Ñ°-í³-çÜ$¢¯é²Æ‡$$. G^ðlaÆý‡Ï Ð]l$…yýl-ÌS…-ÌZ¯ól G‹ÜG…
MøçÜ… ÎkMýS$ ¡çÜ$-MýS$-¯é², AMýSP-yýl M>-MýS$…yé Ð]l$yýl$zÐ]l-ÌSçÜ {V>Ð]l*-°MìS, ç³#Æý‡… Mö…yýl {´ë…™èl…ÌZ }M>MýS$âýæ… gñæyîlµ O^ðlÆŠ‡-ç³Æý‡Þ¯ŒS ^ú§ýlÇ «§ýl¯]lÌS-„ìSÃ,
{´ëgñæMýS$tMýS$ çÜÒ$-ç³…ÌZ E¯]l² 5 GMýSÆ>Ë ´ë…yýlÐ]l#ÌS Mö…yýlOò³ ™èlÐ]lÓ- sîæyîlï³ hÌêÏ Ð]l*i A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ ^ú§ýlÇ »ê½j §ýl…ç³-™èl$ÌS MýS$Ð]l*-Æý‡$yýl$
M>Ë$ Ððl¬§ýl-Ìñæ-sêtÆý‡$. D ™èlÐ]lÓM>ËOò³ Ò$yìlĶæ*ÌZ ÐéÆý‡¢Ë$ AÑ-¯é‹Ù Æý‡*.5 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° B{MýS-Ñ$…^èl-yé-°MìS
Æ>Ð]lyýl…™ø OÐðl$°…VŠæ A«¨-M>-Æý‡$Ë$ M>ÓÈ° ïÜgŒæ ^ólÔ>Æý‡$. AƇ¬¯é, Æý‡…VýS… íܧýl®… ^ólÔ>yýl$.
Mö…yýl Ð]l*{™èl… MìSÑ$yìl MýS$r$…½-MýS$ÌS VýS$ò³µ-sZϯól E…¨. CMýSP-yìl
{V>O¯ðlsŒæ ÑË$Ð]l §é§éç³# Æý‡*.10 MørÏ Ð]lÆý‡MýS* E…r$…§ýl° A…^èl¯é. Ð]l$Æø Ð]l$…{† MìS…f-Æ>ç³# A^ðla-¯é²-Ķæ¬yýl$ °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡YOÐðl$¯]l
D Mö…yýl¯]l$ ïÜgŒæ ^ólíܯ]l çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ 60 Ð]lÆý‡MýS* {V>O¯ðlsŒæ º…yýlË$ sñæMýSPÍ-ÌZ¯]l* 38 GMýS-Æ>ÌS Ð]lÆý‡MýS* {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ sîæyîlï³ ¯ól™èlË B{MýS-
E…yól-Ñ. {ç³çÜ$¢™èl… Æð‡…yýl$, Ð]lÊyýl$ Ð]l*{™èlÐól$ Ñ$WÌêĶæ$…sôæ ç³Çíܦ† Ð]l$-×æÌZ E…¨. Ðésìæ ÑË$Ð]l çÜ$Ð]l*Æý‡$ Æý‡*.2 MørÏ Ð]lÆý‡MýS* E…r$…-¨.

56 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
2
™èl*Æý‡$µ çßæ§ólª Ìôæ° ç³^èla ¯ól™èlÌS ¿¶æ*§ýl…§é
Vø§é-Ð]lÇ
M>MìS-¯éyýlMýS$ çÜÒ$-ç³…ÌZ° ™èl*Æý‡…-WÌZ çÜÆó‡Ó
¯]l…ºÆŠ‡ 231ÌZ ™èl¯]l º…«§ýl$-Ð]l#ÌS õ³Çr E¯]l² 47
GMýS-Æ>-ÌS¯]l$ B¯]l$MýS$° E¯]l² Æý‡*.5 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l
¿¶æ*Ñ$° MýS»êj ^ólõÜ…-§ýl$MýS$ M>MìS¯éyýl íÜsîæ
GÐðl$ÃÌôæÅ Ð]l¯]l-Ð]l*yìl Mö…yýl-»ê-º$ ç³£ýlMýS… ÐólÔ>Æý‡$.
BMýS$ÌS Vøç³Ä¶æ$Å Gyýl$Å-MóS-çÙ-¯]lÌŒæ Ý÷OòÜsîæ çÜ…çܦ A¯]l-
M>ç³-ÍÏ òÜsìæ-ÌŒæ-Ððl$…sŒæ MøÆý‡$t §éÓÆ> ¯éÅĶæ$-ç³-Æý‡…V>
Mö¯]l$-VøË$ ^ólíܯ]l çܦÌS… ™èl¯]l§ól-¯]l…r* GÐðl$ÃÌôæÅ
A«¨M>Æý‡… A…yýlV> ç³Ë$ {ç³Ä¶æ$™é²Ë$
^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. A§ól çÜ…çܦMýS$ ^ðl…¨¯]l 230/2 çÜÆó‡Ó
¯]l…º-ÆŠ‡ÌZ° Ð]l$Æø çܦÌê°² MýS*yé çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$Ï
MýSyìlĶæ$… Ð]l$…yýlÌS… ÐólÐ]l$-W-ÇÌZ A«¨-M>Æý‡ ´ëÈt ¯éĶæ$-MýS$yìl A{MýSÐ]l$ ™èlÐ]lÓ-M>-ÌSMýS$ °§ýl-Æý‡Ø¯]l…
Ð]l*Ça ™èl¯]l A¯]l$-^èl-Æý‡$ÌSMýS$ MýSrt-»ñæ-sôætÔ>Æý‡$. CMýS..
Ð]l$à-ÌS-„ìS-Ã-¯]l-VýSÆŠ‡ {´ë…™èl…ÌZ {糿¶æ$™èlÓ °«§ýl$-ÌS™ø °ÇÃ…_¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌS ÑË$Ð]l Æý‡*.25 MørÏ Oò³¯ól E…r$…¨. çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡
Æý‡çßæ§éÇ çܦÌS… ™èl¯]l-§ýl…r* AÌSÏÇ Ð]lÊMýS-ÌS™ø ÐðlãÏ ´÷MðSÏƇ$$-¯ŒS™ø 33/1, 33/2ÌZ Üí §é® Ð]l¬™éÅË$ ¿êÆý‡Å VýS…V> ¿ýæÐé° 16.50 GMýS-
™èlÑÓ…^ól-íܯ]l Ð]lÅÐ]l-à-Æý‡…Oò³ GÐðl$ÃÌôæÅ Ð]l¯]l-Ð]l*yìl Ýù§ýlÆý‡$yýl$ çÜ™èlÅ- Æ>Ë$, Üç Æó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 33/3, 33/4ÌZ Üí §é® A_-aÄ- æ¶ $ÅÐ]l$à 42 GMýS-
¯éÆ>-Ķæ$×æ, BĶæ$¯]l MýS$Ð]l*-Æý‡$yýl$, M>Æöµ-Æó‡-rÆŠ‡ Ð]l¯]l-Ð]l*yìl EÐ]l*Ôèæ…- Æ>Ë$, íÜ§é® Ð]l¬™éÅË$ Hyðl-MýSÆ>Ë$ MýS»êj ^ólÔ>Æý‡$. çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡
MýSÆŠ‡Oò³ ´ùÎçÜ$ MóSçÜ$ MýS*yé ¯]lÐðl*§ýl$M>V>, ò³§ýlªÌS J†¢-yìl™ø B 33/1, 31/591ÌZ Ķæ$yýlÏ ¿ôæ™é-â¶æ$yýl$ 8 GMýS-Æ>Ë$, Ķæ$yýlÏ }°-Ðé-çÜ-
MóSçÜ$¯]l$ ±Æý‡$V>-Æó‡aÔ>Æý‡$. CMýS MöÐ]lNÓÆý‡$ Æøyýl$zÌZ° Ð]lÊyðlMýS-Æ>ÌS Æ>Ð]l# 4, VðSyýlz… }M>…™Œæ 6 GMýS-Æ>-ÌS¯]l$ ÝëÓ«-©¯]l… ^ólçÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$.
AOòܯŒSz ¿¶æ*Ñ$ ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ MýS*yé ÌS¼-®-§é-Æý‡$ÌSOò³ J†¢yìl ™ðl_a
GMýSÆý‡… çܦÌê°² ÝëÓà ^ólíÜ CâýæÏ çܦÌêË$V> AÐól$Ã-íܯ]lr$t BÆø-ç³-
×æË$ E¯é²Æ‡$$. Æ>f-Ð]l$-õßæ…-{§ýl-Ð]lÆý‡… Æý‡*Æý‡ÌŒæ Ð]l$…yýlÌS… ç³Ç-«¨ÌZ
E¯]l² MøÆý‡$-Mö…yýl ÌS„îSÃ-¯]l-Æý‡-íÜ…çßæ ÝëÓÑ$MìS ^ðl…¨¯]l 3.73 GMýSÆ>ÌS
¿¶æ*Ñ$ B{MýS-Ð]l$-×æMýS$ VýS$OÆð‡…¨.S MýSyìlĶæ$… Ð]l$…yýlË… ÐólÐ]l$WÇ
ç³…^éƇ¬¡ ç³Ç«¨ÌZ 172 çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆŠ‡ÌZ 80 òÜ…rÏ {糿¶æ$™èlÓ
¿¶æ*Ñ$° ™èl¯]l Ý÷…™èl ¿¶æ*Ñ$V> ^ðl糚MýS$° sîæyîlï³ ¯ól™èl JMýSÆý‡$
{V>ÐðlÌŒæ ™èlÐ]lÓM>Ë$ ÝëW…^éÆý‡$. ™èl$° °Äñæ*-f-MýS-Ð]lÆý‡Y… ™ö…yýl…W
Ð]l$…yýlÌS… í³.A-{VýS-à-Æý‡…ÌZ E™èl¢Æ>¨ Ð]l$uý‡… Æ>Ð]l$-^èl…-{§ýlÝëÓ-Ñ$MìS
410 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ E…¨. Aç³µsZÏ ÝëVýS$ ^ólçÜ$MøÐ]l-yé-°MìS Ý린MýS
OÆð‡™èl$-ÌSMýS$ Ð]l$uý‡… ÎkMýS$ C_-a…-¨. M>V>, Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨-M>Æý‡$-ÌSMýS$
sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ Ð]l¬yýl$-ç³#Ë$ ^ðlÍÏ…_ OÆð‡™èl$-ÌSMýS$ ^ðl…¨¯]l ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$
™èlÐ]l$ MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅÌS õ³Çr ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$.
™ö…yýl…W Ð]l$…yýlÌS… í³.A{VýSàÆý‡… ç³…^éĶæ$¡ ç³Ç-«¨ÌZ çÜÆó‡Ó
¯]l…ºÆŠ‡ 31, 32, 33 ¯]l$…_ 59 Ð]lÆý‡MýS$ E¯]l² 410 GMýSÆ- >ÌZÏ
çÜ$Ð]l*Æý‡$ 80 GMýSÆ>-ÌS¯]l$ sîæyîlï³ Ð]l$…yýlÌS ´ëÈt A«§ýlÅ„ýS$yýl$, A¯]l²-
Ð]lÆý‡… §ólÐ]l-Ý릯]l… «§ýlÆý‡ÃMýSÆý‡¢ Ķæ$yýlÏ ¿ôæ™éâ¶æ$yýl$, sîæyîlï³ Ðé×ìæ-fÅ
Ñ¿êVýS… Ð]l$…yýlÌS E´ë-«§ýlÅ-„ýS$yýl$ íÜ§éª Ð]l¬™éÅË$ MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅÌS Csîæ-Ð]lÌS GÐðl$ÃÌôæÅ Ð]l¯]l-Ð]l*yìl MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅË$ «§ýlÓ…çÜ… ^ólíܯ]l
õ³Æý‡Ï™ø B¯ŒS-OÌñæ-¯ŒSÌZ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólçÜ$MýS$-¯é²Æý‡$. Ð]l*Æð‡PsŒæ «§ýlÆý‡ {ç³M>Æý‡… íÜÐðl$…sŒæ Æøyýl$z. {糿¶æ$™èlÓ °«§ýl$-ÌS™ø °Ç-Ã…^éÆý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 57
3
Ñf-Ķæ$ ¿¶æ* ºM>-çÜ$Æý‡$Ë$
¯- ]lV- ýSÆ- ý‡…ÌZ
Ñf-Ķæ$-¯]l-VýSÆý‡… hÌêÏ sîæyîlï³ A«§ýlÅ-„ýS$yìl ¯]l$…_ ç³Ë$Ð]l#Æý‡$ B ´ëÈt
¯ól™èlË$ ¿¶æ*MýS»êjÌZ BÇ-™ól-Ç-´ù-Ķæ*Æý‡$. Ñf-Ķæ$-¯]l-VýS-Æý‡…, ç³NçÜ-´ë-
sìæÆó‡VýS, ÝëË*Æý‡$, ¯ðlÍÏ-Ð]l$Æý‡Ï, `ç³#-Æý‡$-ç³-ÍÏ, »Ÿ¼¾Í {´ë…™éÌZÏ õ³§ýlÌS
¿¶æ*Ð]l¬Ë$, WÇ-f-¯]l$ÌS ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS-™ø-´ër$ ^ólç³ÌS ^ðlÆý‡$-Ð]l#Ë$, Mö…-
yýlË$ MýS*yé B{MýS-Ñ$…_, §ýlÆ>jV> ™ørË$ ÝëVýS$^ól-çÜ$-MýS$…-r$¯é²Æý‡$.
Ñf-Ķæ$-¯]lVýSÆý‡… ç³rt×æ ÕÐéÆý‡$ {´ë…™èl… »Ÿ»ê¾-¨õ³r Ð]l$…yýlÌS ç³Ç- hÌêÏ sîæyîlï³ A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ Ð]l$çßæ…† _¯]l²…-¯éĶæ¬yýl$ M>gôæíܯ]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
¨« ÌZ Üç Æó‡Ó ¯ðl…ºÆŠ‡ 4/3ÌZ° 5 GMýSÆ>ÌS Üç ̦ S…ÌZ A{MýSÐ]l$…V> Ìôæ
AÐ]l#sŒæ ÐólÔ>Æý‡$. D {´ë…™èl… Ñf-Ķæ$-¯]lVýSÆý‡… Ð]l¬°Þ-´ë-Í-sîæÌZ ÑÎ- HMýS…V> Æý‡*. 35 Ë„ýSËMýS$Oò³V> ÑË$OÐðl¯]l 1.65 GMýS-Æ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ
¯]lOÐðl$.. {ç³çÜ$¢™èl… 26Ð]l ÐéÆý‡$z ç³Ç«¨ÌZ E…¨. D {´ë…™èl…ÌZ VýSf… ¿¶æ*Ñ$° B{MýSÑ$…-^èl$-MýS$¯é²Æý‡$. AÌêVóS ç³NçÜ´ë-sìæ-Æó‡VýS Ð]l$…yýlÌS…
çܦÌS… «§ýlÆý‡ Æý‡*.10 ÐólÌS ¯]l$…_ Æý‡*.15 ÐólÌS Ð]lÆý‡MýS$ ç³Ë$-MýS$-™ø…-¨. MöÌêÏ-Ƈ$$-Ð]l-ÌS-çÜÌZ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 24 GMýS-Æ>ÌS yîlç³sêt ¿¶æ*Ñ$° ÑÔ>-QMýS$
Cç³µ-sìæMîS ÌôæA-Ð]l#-sŒæ¯]l$ {MýSÐ]l$-º-©-®MýS-Ç…-^èl$-Mø° çܦÌS Ķæ$f-Ð]l*¯]l$Ë$ Ayýlz- ^ðl…¨¯]l _sìætÆ>-k-™ø-´ër$ sîæyîlï³ {ç³gê-{ç³-†-°«¨ §ýlÆ>jV> B{MýS-Ñ$…-
§é-ÇÌZ AÐ]l$Ã-M>ËMýS$ íܧýl®ç³yýl$™èl$¯é²Æý‡$. A«¨-M>Æý‡ ´ëÈ-tMìS ^ðl…¨¯]l ^èl$MýS$-¯é²Æý‡$. ò³§ýl -º-†¢Ð]l-ÌSçÜ Æð‡Ððl¯]l*Å ç³Ç-«¨ÌZ §é§éç³# 150 GMýS-
Ý린MýS Mú°Þ-ÌS-ÆŠ‡™ø »ôæÆý‡… MýS$§ýl$-Æý‡$a-MýS$-¯é²Æý‡$. ÌôæA-Ð]l#sŒæ ç³MýSP-V> ÐðlâôæÏ Æ>ÌS yîl ç³sêt ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ A«¨-M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$ MýS»êj ^ólÔ>Æý‡$. ò³§ýl-
60 Ayýl$VýS$ÌS G{Æý‡Ðé° ^ðlÆý‡$Ð]l# M>Ë$-Ð]lÌZ íÜ…çßæ-¿êVýS… B{MýS-Ñ$…- º†¢-Ð]l-ÌSçÜ ç³Ç-«¨ÌZ° JMýSsZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆŠ‡, E糚-Ìê-ç³#-Mö…yýl ç³Ç-
^ólÔ>Æý‡$. Æð‡Ððl¯]l*ŠĶæ$…{™é…-VýS…, Ð]l¬°Þ-´ë-Ísîæ A¯]l$-Ð]l$™èl$Ë$ ÌôæMýS$…- «¨ÌZ VýS™èl…ÌZ §ýlã-™èl$-ÌSMýS$ C_-a¯]l çÜ$Ð]l*Æý‡$ Æý‡*.4 MørÏÏ ÑË$OÐðl¯]l 8
yé¯ól ÌôæA-Ð]l#-sŒæMýS$ Æð‡…yýl$ Æý‡çßæ§é-Æý‡$-ÌS¯]l$ °Ç-ÃçÜ$¢¢-¯é²Æý‡$. G{Æý‡Ðé° GMýS-Æ>ÌS yîl ç³sêt ¿¶æ*Ñ$, Ð]lÍ-Æð‡yìlz }Æ>-Ð]l¬Ë$ ¯éĶæ¬yýl$ õ³Æý‡$MýS$
^ðlÆý‡$Ð]l# BĶæ$-MýSr$t OÆð‡™èl$Ë$ {糆çœ$-sìæ…-^èlr…™ø Ý린MýS Mú°Þ-ÌSÆŠ‡ Ð]l*Ç…-¨. °Æý‡$õ³-§ýl-ÌSMýS$ C_-a¯]l 18.50 GMýSÆ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ yîlç³sêt
Æý‡…VýS…-ÌZMìS ¨W »ñæ¨-Ç…-ç³#-ÌSMýS$ ´ëÌSµyézÆý‡$. ©°Oò³ MýSÌñæ-MýSt-Æó‡sŒæ {XÐðl-¯ŒSÞ- ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ hÌêÏ sîæyîlï³ A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ Ð]l$çßæ…† _¯]l²…¯é-Ķæ¬yýl$ M>gôæ-
òÜ-ÌŒæÌZ Ý린MýS$Ë íœÆ>ŧýl$™ø, Æð‡Ððl¯]l*Å íܺ¾…¨ ÌôæA-Ð]l#sŒæMýS$ çÜÇ-çßæ- Ô>Æý‡° Ý린MýS$Ìôæ ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$. ç³NçÜ-´ë-sìæ-Æó‡VýS Ð]l$…yýlÌS… MöÌêÏ-Ƈ$$Ð]l-
§ýl$ªË$ °Æý‡~Ƈ¬…_ ÐðlãÏ…¨. A{MýSÐ]l*Æý‡$PË$ Ðésìæ° Ä¶æ$£ól-^èlaV> ÌSçÜ Æð‡Ððl¯]l*Å ç³Ç«¨ÌZ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 12914&í³ÌZ 20 òÜ…r$Ï,
Ð]l*Æó‡aíÜ Ñ{MýS-Ķæ*-ÌSMýS$ íܧýl®-Ð]l$-Ð]l#-™èl$¯é²Æý‡$. ´ëÆý‡Ó-¡-ç³#Æý‡…ÌZ Ð]lÆý‡à- 12913&íÜÌZ 15.03 GMýS-Æ>Ë$, 1303&í³ÌZ 0.30òÜ…r$Ï, 1236&í³-
ÌS-VðSyýlz ´ùÆý‡…-»ZMýS$ çÜ$Ð]l*Æý‡$ Æð‡…yðl-MýS-Æ>ÌS¯]l$ JMýS ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ÌZ 3 GMýS-Æ>Ë$ _¯]l²…¯éĶæ¬yýl$ MýSº…«§ýl çßæÝë¢ÌZÏ _MýS$PMýS$…¨. B{MýS-
ÐéÅ´ëÇ B{MýS-Ñ$…-^éyýl$. VðSyýlz {ç³Ðéçßæ ¨Ôèæ¯]l$ Ð]l*Ça Æý‡*.2 Mør$Ï Ñ$…_¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ™èlÐ]l$ MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅÌS õ³Çr Möº¾Ç, gêÐ]l$$
ÑË$Ð]l ^ólõÜ çܦÌê°² ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæÌZ MýSË$-ç³#-MýS$-¯é²yýl$. AÌêVóS ™ørË$ ÝëVýS$ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. ç³NçÜ-´ësìæ-Æó‡VýS G…ï³-ï³V> BĶæ$¯ól Mö¯]l-
´ëÆý‡Ó¡-ç³#Æý‡…ÌZ Ð]lÆý‡-à-ÌS-VðS-yýlz¯]l$ GÐðl$Ã-ÎÞ §éÓÆý‡-ç³#-Æð‡yìlz fVýS-©‹Ù Ýë-VýS$-™èl$…-yýl-r…™ø Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨-M>Æý‡$Ë$ OòÜ™èl… BĶæ$¯]l MýS»êj˯]l$
çÜ$Ð]l*Æý‡$ 20òÜ…rÏÐ]lÆý‡MýS* B{MýS-Ñ$…_ °ÐéçÜ VýS–à°² °ÇÃ-çÜ$¢¯é² ç³sìæt…^èl$MøÐ]lyýl…Ìôæ§ýl$. ÝëË*Æý‡$ Ð]l*i GÐðl$ÃÌôæÅ BÆŠ‡ï³ ¿ýæ…gŒæ-§ólÐŒæ,
A«¨-M>-Æý‡$ËMýS$ ç³rtyýl…Ìôæ§ýl$. GÐðl$ÃÎÞ Ýù§ýlÆý‡$yýl$ §éÓÆý‡-ç³#Æð‡yìlz BĶæ$¯]l Ýù§ýlÆý‡$yýl$ Hï³ ¿ýæ…gŒæ-§ólÐŒæ 40 GMýSÆ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ, {V>Ð]l$-§ól-Ð]l™èl
Æ>Ððl*Ã-çßæ-¯]l-Æ>Ð]l# MýS*yé Ð]lÆý‡-à-ÌSVðS-yýlzÌZ çÜVýS… Ð]lÆý‡MýS$ Ð]l$sìæt° ´ùíÜ B ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ^ólç³ÌS ^ðlÆý‡$Ð]l# HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. BÆŠ‡ï³ ¿ýæ…gŒæ-§ólÐŒæ ÑÔèæÓ¯é-
VðSyýlz¯]l$ _¯]l² í³ÌSÏ-M>Ë$-Ð]lÌê ™èlĶæ*Æý‡$-^ól-Ô>Æý‡$. `ç³#-Æý‡$-ç³ÍÏ Ð]l$…yýlÌS… £ýl-ç³#Æý‡… Æð‡Ððl¯]l*Å ç³Ç«¨ÌZ° çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 142ÌZ 15 GMýS-Æ>ÌS
MýSÆ>Ï… {V>Ð]l$…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 383ÌZ BÆð‡-MýS-Æ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° ¿¶æ*Ñ$ÌZ ^ólç³ÌS ^ðlÆý‡$Ð]l# °Æ>Ã-×ê-°MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólõÜ¢, ¿ýæ…gŒæ-§ólÐŒæ
B {V>Ð]l$ sîæyîlï³ G…ï³sîæïÜ ¿ýæÆý‡¢ MðSÌSÏ Æ>Ð]l*Æ>Ð]l# A{MýSÐ]l$…V> ÝëVýS$ ™èlÐ]l¬Ã-Oyðl¯]l Hï³ ¿ýæ…gŒæ-§ólÐŒæ MýS*yé A§ól çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ ¿¶æ*Ñ$ÌZ Ð]l$Æø
^ólçÜ$-MýS$…-r$-¯é²yýl$. ¯ðlÍÏ-Ð]l$-Æý‡ÏÌZ Ð]l$…yýl-ÌS-ç³-ÇçÙ™Œæ M>Æ>Å-ÌS-Ķæ*°² 10 GMýSÆ>ÌS 46 òÜ…rÏ ¿¶æ*Ñ$ÌZ ^ólç³ÌS ^ðlÆý‡$-Ð]l#MýS$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólÔ>Æý‡$.
B¯]l$MýS$° çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 75ÌZ E¯]l² 2.65 GMýSÆ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ 2015 ¯]l$…_ ^ólç³-ÌS-ÝëVýS$ ^ólçÜ$¢-¯é²Æý‡$. AƇ$$™ól B Æð‡…yýl$ çÜÆó‡Ó ¯]l…º-
ÑË$Ð]l Æý‡*.10 MørÏ Oò³Ð]l*sôæ. Ð]l*i MóS…{§ýlÐ]l$…{† AÔZMŠS VýSf-ç³- Æý‡ÏÌZ° 25 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ {糿¶æ$-™éÓ-°§ýl° Æð‡Ððl¯]l*Å Ððl»Œæ-ÌêÅ…yŠæ
†Æ>k O^ðlÆý‡Ã¯ŒSV> E¯]l² Ð]l*¯éÞ‹Ü {rçÜ$t D ¿¶æ*Ñ$° B{MýS-Ñ$…-^èl$MýS$° çܵçÙt… ^ólÝù¢…-¨. Hï³ ¿ýæ…gŒæ-§ólÐŒæ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 121ÌZ 6 GMýSÆ>ÌS
»ZÆý‡$zË$ OòÜ™èl… ò³sôætíÜ…-¨. ¿¶æ*Ñ$ÌZ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… ^ól-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. B ¿¶æ*Ñ$ {V>Ð]l$-§ól-Ð]l-™èl
¯ðlÍÏ-Ð]l$Æý‡Ï Ð]l$…yýlÌS… Ð]l$ÌêÅ-yýlÌZ sîæyîlï³MìS ¯ól™èl VóS§ðlÌS çÜ™èlÅ… ¿¶æ*Ñ$V> Æð‡Ððl¯]l*Å Ayýl…VýS-ÌŒæÌZ ¯]lÐðl*O§ðl E…¨.

58 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
4
ÑÔ>Q MýS»êj-Æ>-Ķæ¬âýæÏ üÌêÏ..
ç³r²…
sîæyîlï³ A«¨-M>-Æý‡…-ÌZMìS Ð]l^éaMýS ÑÔ>Q hÌêÏ MýS»êj-Æ>Ķæ¬âýæÏ
üÌêÏV> Ð]l*Ç…-¨. {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$, ºÌS-ïßæ-¯]l-Ð]l-Æ>YÌS CâýæÏ
çܦÌêËMýS$ MóSsê-Ƈ$$…-_¯]l ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$, gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ-§é-ÇMøçÜ…
C_a¯]l ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ ™èl¯]lRêò³sìæt Ð]l…§ýlÌS MørÏ Æý‡$×êË$ MöÌSÏVösìæt
BOò³ »êÅ…MýS$-ÌSMýS$ Æý‡$×ê˯]l$ GVýSÐólÔ>Æý‡$. A…§ýl$MýS$ çÜ…º…«¨…_
Ð]lÆý‡$çÜV> MýS£ýl-¯éË$ ÐðlË$VýS$ÌZMìS Æ>Ð]lyýl…™ø D MýS»êjËOò³ {糿¶æ$™èlÓ…
íÜsŒæ HÆ>µr$ ^ólíÜ…-¨. M>± §ýlÆ>Åç³#¢ °Ðól¨MýS C…™èl-Ð]l-Æý‡MýS$ ÐðlË$Ð]lyýl-
Ìôæ§ýl$. A¯]l-M>-ç³-ÍÏ sîæyîlï³ GÐðl$ÃÌôæÅ ï³Ìê VøÑ…§Šæ, BĶæ$¯]l MýS$r$…º ÁÑ$Í °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y… B¯]l…§ýlç³#Æý‡… Ð]l$…yýlË…ÌZ Ð]l$…{† VýS…sê
çÜ¿¶æ$ÅËMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬ÌS ÇM>Æý‡$zÌS sêÅ…ç³-Ç…-VŠæÌZ çÜçßæ-MýS-Ç…-_¯]l ™èlçßæ-Ö- º…«§ýl$Ð]l# ç³Æý‡$^èl*Ç ¿êçÜPÆ>Ð]l# »êÅ…MýS$ÌZ ™éMýSr$t ò³sìæt¯]l ¿¶æ*Ñ$
ÌêªÆý‡$Ï ½Ò Æ>Ð]l*Æ>Ð]l#, Ôèæ…MýS-{Æ>Ð]l#-ÌS™ø-´ër$ C¯ŒSòܵ-MýStÆŠ‡ B‹œ çÜÆó‡Ó-
VýS×ôæ-ÔèæÓ-Æý‡-Æ>-Ð]l#ÌSOò³ MóSçÜ$Ë$ ¯]lÐðl*-§ýlĶæ*ÅƇ$$. D ÇM>-Æý‡$zÌS sêÅ…ç³- ´ër$ B¯]l…-§ýl-ç³#Æý‡…ÌZ 11.34 GMýS-Æ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ ^èlMýSP-
Ç…VŠæ MýS$…¿ýæ-Mø×æ…ÌZ GÐðl$ÃÌôæÅ, BĶæ$¯]l MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅË$ ™èlí³µ…- »ñæ-sôæt-Ô>Æý‡$. ÁÑ$-ÍÌZ GïÜÞ-ÌSMýS$ C_a¯]l 50 GMýS-Æ>ÌS AOòܯŒSz ¿¶æ*Ð]l¬-
^èl$-MøV> Ñ$W-ͯ]l-ÐéÆý‡$ MýSrMýS-sê-ÌS-´ë-ÌSĶæ*ÅÆý‡$. ÑÔ>Q BÈzÐø Ððl…MýS- ÌS¯]l$ VýS…sê }°ÐéçÜÆ>Ð]l# A¯]l$^èl-Æý‡$yýl$ M>ÖÑ-ÔèæÓ-¯é£Šl M>Æý‡$^ú-MýSV>
sôæÔèæÓÆý‡$Ï çÜòܵ…yŠæ AĶæ*ÅÆý‡$. Ð]l*i OòÜ°MýS$Ë$, ÝëÓ™èl…{™èl çÜÐ]l$- Mösôæt-Ô>yýl$. VýS…sê Ð]l$Æø A¯]l$-^èlÆý‡$yýl$ G¯ŒS.ÝëÓÑ$ çÜÆó‡Ó ¯ðl….294ÌZ
Æý‡Äñæ*«§ýl$Ë$, Æ>f-MîSĶæ$ »ê«¨-™èl$ÌS õ³Çr hÌêÏÌZ VýS™èl 糨-õßæ-¯ólâýæÏÌZ 3.76 GMýS-Æ>Ë$, çÜÆó‡Ó ¯ðl….294/2ÌZ 4.40 GMýS-Æ>Ë$ B{MýS-Ñ$…-^èl$MýS$°
ç³…í³×îæ ^ólíܯ]l 312 GMýS-Æ>ÌZÏ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 250 GMýSÆ>-ÌS¯]l$ ¯]lMìSÎ òÙyýl$Ï ÐólƇ$$-çÜ$¢-¯é²yýl$. 糧ýlÃ-¯é¿ýæ… Ð]l$…yýlË…ÌZ° sîæyîlï³ A«§ýlÅ„ýS$yýl$
G¯ŒSÐøïÜ-ÌS¯]l$ Ayýlz… ò³r$tMýS$° A¯]l-Æý‡$á-ÌSMýS$ MóSsêƇ$$…ç³#Ë$ fÇ-´ëÆý‡$. çÜ*Ç-Ôðæsìæt A´ëµ-Æ>Ð]l# ¯]lMìSÎ yéMýS$ÅÐðl$…rÏ™ø 130 GMýS-Æ>ÌS C¯é…
õ³§ýl-ÌSMýS$ GOòܯŒS ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ò³…§ýl$-Ç¢ Ð]l$…yýlÌS… Ð]l¬§ýl-´ëMýS, ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ B{MýSÑ$…^éÆý‡$. A¯]lM>-ç³-ÍÏ BÐ]l-MýS…-yýl…ÌZ 55 GMýS-Æ>ÌS
¯]lMýSP-ç³-ÍÏ Ð]l$…yýlÌS… ò³§ýlVö-yýl$zç³-ÍÏÌZ 700 GMýS-Æ>ÌS¯]l$ ^èl…{§ýl-»ê-º$ ¿¶æ*Ñ$° Ð]lÅÐ]l-Ýë-Äôæ$-™èlÆý‡ ¿¶æ*Ñ$V> Ð]l*Ça ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ Ððl…^èlÆŠ‡
™èl¯]l-Ķæ¬yýl$ ¯éÆ> ÌZMóS-ÔŒæ.. JMýS hÌêÏ Ð]l$…{† ™èl¯]lĶæ¬yýl$, K GÐðl$Ã- ÐólÔ>Æý‡$. ©° Ððl¯]l$MýS A¯]lM>-ç³-ÍÏ GÐðl$ÃÌôæÅ ï³Ìê VøÑ…§Šæ {ç³Ðól$Ķæ$…
ÌôæÅ™ø MýSÍíÜ M>gôæ-õÜ…-§ýl$MýS$ ç³M>P òÜP^Œl ÐólíÜ çÜÆó‡Ó ^ólƇ$$çÜ$¢-¯é²-Æý‡¯ól E¯]l²r$t ^ðlº$-™èl$-¯é²Æý‡$. A¯]l-M>ç³-ÍÏ Ð]l$…yýlÌS… Ô>Æý‡§é M>ÌS±ÌZ
BÆøç³×æË$ E¯é²Æ‡¬.. Ð]l¬§ýl´ë-MýSÌZ 350 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ð]l¬-ÌSMýS$ _¯]l²…-¯é-Ķæ¬yýl$ A¯ól ¨ÐéÅ…VýS$yìlMìS ^ðl…¨¯]l 1.12 GMýS-Æ>ÌS çܦÌê°²
^ðl…¨¯]l ç³sêt-§éÆŠ‡ ´ë‹Ü-ç³#-çÜ¢-M>Ë$, OsñæsìæÌŒæ yîlyŠæÞ¯]l$ GMýS-Æ>MýS$ Æý‡*.50 ÑÐé-§ýl…ÌZ ç³yól-Ô>Æý‡$. ¯éÅĶæ$… ^ólĶæ*ÌS° MøÇ™ól Æý‡*.8 MørÏ
ÐólË$ AyéÓ¯ŒSÞ C_a M>gôæ-õÜ…-§ýl$MýS$ Ķæ$†²…-^éÆý‡$. Ð]l$…{† VýS…sê ÑË$OÐðl¯]l B ¿¶æ*Ñ$° MóSÐ]lÌS… Æý‡*.1.50 MørÏMýS$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$-MýS$-
}°-Ðé-çÜ-Æ>Ð]l# çÜÒ$ç³ º…«§ýl$-OÐðl¯]l ç³Æý‡$^èl*Ç ¿êçÜPÆý‡Æ>Ð]l# 糧ýlÃ- ¯é²Æý‡$. AƇ¬™ól, yýlº$¾ MýS*yé CÐ]lÓ-MýS$…yé »ê«-«¨-™èl$yìl° †í³µ…-^èl$-
¯é¿ýæ… Ð]l$…yýlÌS… MýS–Úë~-ç³#Æý‡…ÌZ 20 GMýS-Æ>ÌS yîlç³sêt ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS-™ø- MøÐ]l-yýl…, »ñæ§ý Ç…ç³#ËMýS$ ´ë˵yýlr… ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$.

5
ç³Õ-aÐ]l$ Rêä gêV> MýS°í³õÜ¢..
Vø§é-Ð]lÇ
ç³Õ-aÐ]l$ Vø§é-Ð]lÇ hÌêÏÌZ MýS*yé, sîæyîlï³ GÐðl$Ã-ÌôæÅË$, gñæyîlµsîæ- ^ðlÆý‡$-Ð]l#¯]l$ ç³Nyóla-Ô>Æý‡$. MørÏ Æý‡*´ëĶæ$ÌS ÑË$Ð]l ^ólõÜ Æð‡…yýl$ GMýS-
ïÜË$, G…ï³-sîæïÜË$, sîæyîlï³ {V>Ð]l$ A«§ýlÅ-„ýS$Ë$, çÜÆý‡µ…-^ŒlË$, _Ð]l-Æý‡MýS$ Æ>ÌS 76 òÜ…rÏ Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$ ¿¶æ*Ñ$MìS ™èl糚yýl$ yéMýS$Å-Ððl$…r$Ï
f¯]lÃ-¿¶æ*Ñ$ MýSÑ$sîæ çÜ¿¶æ$ÅË$ MýS*yé A«¨M>Æý‡… A…yýl™ø ¿¶æ*Ð]l¬- çÜ–íÙt…_ §é°² JMýS õ³§ýl §ýlã™èl Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$ MýS*Î Mö¯]l²-r$ÏV> Çh-
ÌS¯]l$ B{MýS-Ñ$…-^ól-çÜ$¢¯é²Æý‡$. E…VýS$-r*Æý‡$ Ð]l$…yýlÌS… Vøï³-¯é-£ýlç³- [õÜt-çÙ¯ŒS ^ólƇ$$…^éÆý‡$. Aç³µ-sìæMóS D ´÷Ìê°² ÝëVýS$ ^ólçÜ$-MýS$…-r$¯]l²
r²… ^ðlÆý‡$-Ð]l#Oò³ E…VýS$-r*Æý‡$ GÐðl$ÃÌôæÅ VýS°² ÒÆ>…-f¯ól-Ķæ¬Ë$ OÆð‡™èl$-ÌSOò³ GïÜÞ GïÜt MóSçÜ$Ë$ ò³sìæt…_ Ðól«¨…^éÆý‡$. ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø
MýS¯ól²Ô>Æý‡$. ´ùÌSÐ]lÆý‡… M>Ë$Ð]l ™èlÑ-Ó-¯]l-糚yýl$ Ð]l_-a¯]l Ð]l$sìæt™ø D E¯é² Cç³µ-sìæMîS GÐðl$ÃÌôæÅ ^ól†-ÌZ¯ól D ¿¶æ*Ñ$ E…¨. _…™èl-ÌSç³Nyìl

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 59
Ð]l$…yýl-ÌS…ÌZ {糿¶æ$™èlÓ Ñ‹³ _…™èl-Ð]l$¯ól° {糿ê-MýSÆŠ‡ §ðl…§ýl$Ë*-Æý‡$MýS$
^ðl…¨¯]l JMýS ÝëÐ]l*-h-MýS-Ð]lÆý‡Y… ÐéÇ ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø 125 GMýSÆ>ÌS
¿¶æ*Ñ$° Mö¯]l$-VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. A…§ýl$ÌZ Mö…™èl ArÒ Ô>Q ¿¶æ*Ñ$°
MýS*yé MýSÍ-õ³-çÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$. HË*Æý‡$ ÕÐé-Æý‡$ÌZ° Ððl…MýS-sê-ç³#Æý‡… ÐéÆý‡$z
çÜ¿¶æ$Åyýl$ çÜ$…MýS-Æý‡Ðé-Ç™ø-rÌZ° ^ðlÆý‡$Ð]l# ¿¶æ*Ñ$° MýS»êj ^ólÔ>Æý‡$. ÑÔ>-
ÌS-OÐðl$¯]l ^ðlÆý‡$Ð]l# VýSr$t¯]l$ ´ëÏr$ÏV> Ñ¿ýæ-h…_ AÐ]l¬ÃMýS$-¯é²Æý‡$.
HË*Æý‡$ ѯé-Ķæ$-MŠS-¯]l-VýS-ÆŠ‡ÌZ M>Ð]l$-¯ŒS-OòÜ-sŒæ¯]l$ B{MýS-Ñ$…_ ¿ýæÐ]l-¯éË$
°ÇÃ…_,.. C™èl-Æý‡$ÌSMýS$ AÑ$à Ý÷Ð]l¬Ã ^ólçÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$. G±-t-BÆŠ‡ M>ÌS±
G…ï³-sîæïÜ Ý린MýS Mö™èl*¢Æý‡$ C…¨Æ> M>ÌS-±, çÜ$…§ýl-Æý‡Ä¶æ$Å M>ÌS-±ÌZÏ E…VýS$r*Æý‡$ Ð]l$…yýlË… Vøﳯé£ýlç³r²…ÌZ MýS»êj ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$ C§ól
Rêä ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ B{MýS-Ñ$…-^éÆý‡$. ™èl糚yýl$ çÜÇ-tíœ-MðSr$Ï çÜ–íÙt…_
JMöPMýSP ´ëÏsŒæ¯]l$ Æý‡*. ÌS„ýS ¯]l$…_ Æý‡*.1.50 ÌS„ýS-ÌSMýS$ AÐ]l¬Ã-MýS$- ¯éĶæ$-MýS$Ë$ Ð]l¬MýSPË$ ^ólçÜ$MýS$° ç³…^ól-çÜ$-MýS$¯é²Æý‡$. Ððl…MýS-sê-ç³#Æý‡…
¯é²Æý‡$. Ôèæ°-Ðé-Æý‡-ç³#õ³r }Æ>-ÐŒl$-¯]l-VýSÆŠ‡ 9, 10, 11 Æøyýl$zÌZÏ Æð‡Ððl¯]l*Å G…ï³-sîæïÜ, þ°-Ķæ$ÆŠ‡ G±-t-BÆŠ‡ AÀ-Ð]l*¯]l çÜ…çœ$… ¯éĶæ$-MýS$yö-MýSÆý‡$
´ùÆý‡…-»ZMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ Ý린MýS {ç³gê-{糆-°«¨ A¯]l$-^èl-Æý‡$Ë$ MýS»êj MýSÌSíÜ HâýæÏ ™èlÆý‡º
- yìl RêäV> E¯]l² K {Oò³Ðólr$ Ð]lÅMìS¢ ¿¶æ*Ñ$° MýS»êj
^ólíÜ ™èl糚yýl$ yéMýS$Å-Ððl$…r$Ï çÜ–íÙt…-^éÆý‡$. ™èl…VðS-âýæÏÐ]lÊyìl ½yîl ^ólÔ>Æý‡$. HË*Æý‡$ ÕÐé-Æý‡$ÌZ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 25 GMýS-Æ>ÌS ÑïÜ¢-Æý‡~…ÌZ°
M>ÌS±, ¯]lÌSÏ-VýSr$t {´ë…™éÌZÏ Æð‡Ððl¯]l*Å ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ {V>Ð]l$ sîæyîlï³ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ B{MýS-Ð]l$-×æMýS$ VýS$Æý‡-Ķæ*ÅƇ$$.

6
MýS–Úë~ ÔèæÃÔ>¯éË* Ð]l*Ķæ$…
MýS–Úë~ hÌêÏÌZ sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ ÔèæÃÔ>¯]l
Ðésìæ-MýS-ÌS¯]l* Ð]l§ýl-Ìôæϧýl$. Ð]l$_-Î-ç³-r-²…
O»ñæ´ë‹Ü Æøyýl$zÌZ° Vø´ë-ÌŒæ-¯]l-VýSÆŠ‡ {´ë…™èl…ÌZ
çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆŠ‡ 185ÌZ 10.84 GMýSÆ>ÌZÏ
íßæ…§ýl* ÔèæÃÔ>¯]l Ðésìæ-MýS¯]l$ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$.
VýS™èl…-ÌZ¯]l* ÔèæÃÔ>¯]l Ðésìæ-MýS¯]l$ B{MýSÑ$…_
°Ðé-ÝëË$ HÆý‡µÆý‡$-^èl$-MøV> CsîæÐ]lÌS Æøyýl$z
ç³MýSP¯]l E¯]l² ÑË$-OÐðl¯]l çܦÌS…ÌZ ´ëÏr$Ï ÐólíÜ
Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† A¯]l$^èl-Æý‡$yýl$, sîæyîlï³ {ç³gê-{ç³-
†-°-«§ýl$Ë$ ÌS„ýSÌê¨ Æý‡*´ë-Ķæ$-ÌSMýS$ Ñ{MýS-Ƈ$$…-
^é-Æý‡¯ól BÆø-ç³-×æË$ E¯é²Æ‡$$. D ÑçÙĶæ$… íÜ…VŠæ-¯]l-VýS-ÆŠ‡ÌZ »Ÿ…yé çÜ$gê™èl õ³Çr A{MýS-Ð]l$…V> Çh-çÜtÆŠ‡ AƇ$$¯]l ÝëÓ™èl…[™èlÅ çÜÐ]l$-Æý‡-Äñæ*«§ýl$° çܦÌS…
ç³{†-MýSÌZÏ {ç³^èl$Ç™èl… M>Ð]l-yýl…™ø hÌêÏ
MýSÌñæMýStÆŠ‡ ¼.ÌS-„îSÃ-M>…™èl… ©°Oò³ Ñ^éÆý‡-×æMýS$ B§ól-Õ…-^éÆý‡$. A¯]l…-™èlÆý‡… {MýSÐ]l$…ÌZ çܦÌS… AÐ]l-çÜÆý‡… M>Ð]l-yýl…™ø ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ ÎkMýS$
B{MýS-Ð]l$-×æ-§é-Æý‡$Ë$ MøÆý‡$t¯]l$ B{Ôèæ-Ƈ$$…-^èl-yýl…™ø D Ð]lÅÐ]l-àÆý‡… CÐ]lÓÌôæ§ýl$. AƇ$$™ól sîæyîlï³ ¯ól™èl ¯]l…º*Ç ÌS_aÆ>k D
AÌê¯ól E…yìl-´ù-Ƈ$$…-¨. D ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l {ç³çÜ$¢™èl… Æý‡*.36 Mør$Ï ¿¶æ*Ð]l¬ÌZϯól 9 GMýS-Æ>ÌZÏ BM>Ó ÝëVýS$ ^ólçÜ$¢-¯é²yýl$. D ™öÑ$è
E…¨. MýS–Úë~ , ç³ÕaÐ]l$ Vø§éÐ]lÇ hÌêÏÌS çÜÇ-çßæ-§ýl$ªÌZ° MöÌôæÏÆý‡$ çÜÆý‡- GMýSÆ>ÌS ÑË$Ð]l §é§éç³# Æý‡*. 2 Mør$Ï E…r$…-¨. çßæ¯]l$-Ð]l*¯ŒS
çÜ$Þ-ÌZMìS Æð‡…yýl$ hÌêÏÌS ¯]l$…_ ^ólÆó‡ ±Æý‡$ çÜÐ]l¬-{§ýl…-ÌZMìS ÐðlâýæÏ-yé-°MìS f…MýSÛ¯ŒS Æý‡*Æý‡ÌŒæ Ð]l$…yýl-ÌS…ÌZ° Møyýl*-Æý‡$-´ëyýl$ÌZ çÜÆó‡Ó¯ðl…-ºÆŠ‡
HOMð MýS Ð]l*Æý‡Y… E糚sôæÆý‡$. VýS™èl…ÌZ MýSÍ-¨…yìl Ð]l$…yýl-ÌS…ÌZ E糚- 133ÌZ 44.60 GMýS-Æ>ÌZÏ ò³¨ª-MýS$…r ^ðlÆý‡$Ð]l# E…yýlV>, A…§ýl$ÌZ 40
sôæÆý‡$ çÜÒ$-ç³…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆŠ‡ 42ÌZ E¯]l² {yðlƇ$$¯óli ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ GMýS-Æ>-ÌSMýS$ Oò³V> B{MýS-Ð]l$-×æMýS$ VýS$OÆð‡…-¨. ©°² {V>Ð]l*-°MìS ^ðl…¨¯]l
çÜÒ$ç³ OÆð‡™èl$-ÌSMýS$ Îk 糧ýl®-†ÌZ CÇ-VóS-çÙ¯ŒS Ô>Q A«¨-M>Æý‡$Ë$ MóSsê- sîæyîlï³ ¯ól™èl õÙMŠS QÎÚë B{MýS-Ñ$…-^èl$-MýS$¯é²yýl° {V>Ð]l$-çÜ$¢Ë$ A…r$-
Ƈ$$…-^ól-ÐéÆý‡$. AƇ$$™ól E糚-sôæ-Æý‡$ÌZ {yðlhj…VŠæ 糯]l$Ë$ ^ólõÜ ¯é²Æý‡$. A™èl°MìS Ð]l$…{™èl$Ë$, GÐðl$ÃÌôæÅ A…yýlV> E…yýlyýl…™ø A«¨-

60 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
M>Æý‡$Ë$ OòÜ™èl… ¯øÆý‡$ Ððl$§ýl-ç³yýl… Ìôæ§ýl$. çܧýlÆý‡$ ¯éĶæ$-MýS$yýl$ ^ðlÆý‡$Ð]l# Ð]lÅMìS¢MìS Æý‡$×æ… Cí³µ-Ý뢯]l° ^ðlí³µ çÜ…™èl-M>Ë$ õÜMýS-Ç…-^éÆý‡$. AÌê õÜMýS-
¿¶æ*Ñ$° B{MýS-Ñ$…_ ç³M>P¿ýæ-Ð]l¯]l… °Ç-Ã…-_¯é A«¨-M>Æý‡ Ķæ$…{™é…VýS… Ç…_¯]l çÜ…™èl-M>-ÌS™ø ÝëÓ™èl…[™èlÅ çÜÐ]l$-Æý‡Äñæ*-«§ýl$yìl ¿¶æ*Ñ$° HMýS…V>
^ø§ýlÅ… ^èl*Ýù¢…-¨. ™èl¯]l õ³Çr Çh-[-õÜt-çÙ¯ŒS ^ólƇ$$…^éÆý‡$. A¯]l…-™èlÆý‡… ÑfĶæ$-Ðéyýl òÜ…{rÌŒæ
sîæyîlï³ GÐðl$ÃÌôæÅ »Ÿ…yé EÐ]l*-Ð]l$-õßæ-ÔèæÓ-Æý‡-Æ>Ð]l# ¿êÆý‡Å çÜ$gê™èl õ³Æý‡ Çh-
»ñæf-Ðé-yýlÌZ »Ÿ…yé Ð]l*Ķæ*-gêÌS… [-õÜt-çÙ¯ŒS ^ólƇ$$…^ól-Ô>Æý‡$. C…§ýl$ÌZ M>Æöµ-Æó‡-rÆŠ‡ VýS…yýl*Æý‡$ Ð]l$õßæ‹-Ù,
Ñf-Ķæ$-Ðé-yýl íÜ…VŠæ-¯]l-VýS-ÆŠ‡ÌZ ÝëÓ™èl…[™èlÅ çÜÐ]l$-Æý‡-Äñæ*-«§ýl$yýl$ MóSíÜ-Æð‡yìlz GÐðl$ÃÌôæÅ A¯]l$-^èl-Æý‡$yýl$ Ð]l*VýS…sìæ »êº$ ´ë{™èl E¯]l²r$Ï ïÜIyîl °Æ>®-Ç…-
çÜ*Æý‡Å-¯é-Æ>-Ķæ$×æ MýS$r$…-»ê-°MìS 5.16 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ E…¨. ©° _…-¨. D ¿¶æ*MýS»êj Ð]lÅÐ]l-à-Æý‡…ÌZ GÐðl$ÃÌôæÅ çÜ¡-Ð]l$×ìæ »Ÿ…yé çÜ$gê-
ÑË$Ð]l Æý‡*.50 Mør$Ï. M>V>, sîæyîlï³ M>Æöµ-Æó‡-rÆŠ‡ VýS…yýl*Ç Ð]l$õßæ‹Ù K ™èl¯]l$ H8V> ^ólÇa Üï Iyîl MóSÜç $ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólÜí …-¨.

7
VýS$…r*Æý‡$.. MýS¯]l$²ç³-yìl™ól MýS»êj-¯ól..
VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏÌZ sîæyîlï³ ¯éĶæ$-MýS$Ë$ Ķæ$£ól^èleV> ¿¶æ*MýS-»êj-ÌSMýS$
´ëÌSµ-yýl$-™èl$-¯é²Æý‡$. Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨M>Æý‡$Ë$, ´ùÎçÜ$ A«¨-M>-Æý‡$ÌS
A…yýl™ø B{MýSÑ$çÜ$¢¯é²Æý‡$.. VýS$…r*Æý‡$ ¯]lVýS-Æý‡-´ëÌSMýS çÜ…çܦMýS$
^ðl…¨¯]l A† ÑË$-OÐðl¯]l çܦÌê°² B{MýS-Ñ$…_¯]l sîæyîlï³ AMýSPyýl Æ>çÙ‰
M>Æ>Å-ÌS-Ķæ$… °ÇÃ…-_…-¨. 1999ÌZ hÌêÏ ´ëÈt M>Æ>Å-ÌS-Ķæ*°²
°ÇÃ…^éÆý‡$. Aç³µsZÏ AÆý‡…-yýl-ÌŒæõ³rÌZ° í³^èl$-MýS$-ÌSVýS$…r ç³MýSP¯]l
sîæG‹Ü ¯]l…ºÆŠ‡ 826ÌZ ¯]lVýSÆý‡-´ë-ÌSMýS çÜ…çܦMýS$ ^ðl…¨¯]l ÐðlƇ$$Å VýSgêÌS
çܦÌê°² ÎkMýS$ ¡çÜ$-MýS$¯é²Æý‡$. Mö¯é²â¶æÏ ™èlÆ>Ó™èl ©°-ç³-MýSP¯ól E¯]l²
çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 12/3ÌZ Ð]l$Æø 1637 ^èl§ýl-Æý‡ç³# VýSgêÌS çܦÌê°² B{MýS-
Ñ$…_ ^èl$r$t {ç³çßæÈ °Ç-Ã…-^éÆý‡$. Ð]l*Æð‡PsŒæ «§ýlÆý‡ {ç³M>-Æý‡….. sîæyîlï³ Æó‡ç³ÌñæÏ °Äñæ*-f-MýS-Ð]lÆý‡Y…ÌZ° °gê…-ç³r-²… Ð]l$…yýlÌS… ¨…yìl {V>Ð]l$…ÌZ
M>Æ>Å-ÌSĶæ$… MøçÜ… B{MýS-Ñ$…-_¯]l çܦÌS… ÑË$Ð]l çÜ$Ð]l*-Æý‡$V> Æý‡*.40 B{MýS-Ð]l$-×æ-ÌSMýS$ VýS$OÆð‡¯]l {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$
Mør$Ï. Æó‡ç³ÌñæÏ °Äñæ*-f-MýSÐ]l-Æý‡Y…ÌZ GÐðl$ÃÌôæÅ A¯]lV>° çÜ™èlÅ{ç³-Ý맊æ
A¯]l$^èl-Æý‡$yýl$ çÜ$Æó‡…{§ýl-»ê-º$ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° ™èl¯]l Ý÷…™èl ¿¶æ*Ñ$- C^éayýl$. C¨ çÜÈÓ-çÜ$-§é-Æý‡$ÌS Ð]l*¯]lÅ… A° ™ðlÍíܯé A«¨-M>-Æý‡$Ë$
V> 1½ Ayýl…-VýS-â¶æ$ÏÌZ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólƇ$$…-^èl$MýS$-¯é²Æý‡$. °gê…-ç³-r-²… GÐ]lÆý‡* Ayýl$z ^ðlç³µÌôæ° §ýl$íܦ-†. Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$ A¯]l$-º…«§ýl ´ëyìl-ç³Ç-{Ôèæ-
Ð]l$…yýlÌS… ¨…yìl, MóSçÜ-¯]l-Ðé-Ç-´ë-Ìñæ…, f…ç³-°-Ðé-Ç-´ëÌñæ…, Ķæ*Ñ$¯ól-°- Ð]l$¯]l$ AÀ-Ð]l–¨® ^ólĶæ*-ÌS¯ól ÌS„ýSÅ…™ø Aç³µsZÏ çÜ…VýS… yðlƇ$$È°
Ðé-Ç-´ë-Ìñæ…, ç³Ç-Ô>-Ðé-Ç´ë-Ìñæ…, ¯]l{Æ> ÐéÇ-´ë-Ìñæ…, ¯]l„ýS-{™èl-¯]l-VýSÆý‡… HÆ>µr$ ^ólõÜ¢ §é°MìS çÜ…º…-«¨…-_¯]l 糨 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$° «§ýl*ã-
{V>Ð]l*ÌS ç³Ç«¨ÌZ° 875 çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ÌZ 416.26 GMýS-Æ>ÌS {糿¶æ$- ´ëâýæÏ ÒÆý‡-Ķæ$Å -^ú§ýlÇ Ððl$Ððl*-Ç-Ķæ$ÌŒæ {rçÜ$tMýS$ Ý린MýS GÐðl$ÃÌôæÅ «§ýl*ã-
™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ E…¨. D ¿¶æ*Ñ$° ^ðlÆý‡-ç³sìæt ™èlÐ]l$MýS$ A¯]l$-MýS*Ë$-OÆð‡¯]l ´ëâýæÏ ¯]lÆó‡…{§ýl Aç³µ-W…_, ™èl¯]l Ý÷…™èl… ^ólçÜ$-MýS$-¯é²-Æý‡¯ól BÆø-ç³-×æË$
sîæyîlï³ ¯ól™èlË$, M>Æý‡Å-MýS-Æý‡¢ÌS õ³Çr ÇM>-Æý‡$zÌZÏ ¯]lÐðl*-§ýl$^ól-Ô>Æý‡$. _…™èl-ÌS- E¯é²Æ‡$$. ò³§ýl-M>M>° Ð]l$…yýlÌS… ¯]l…º*-Æý‡$ÌZ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 274
Æó‡-Ð]l#ÌZ 583 çÜÆó‡Ó ¯]l…º-ÆŠ‡ÌZ E¯]l² 15.13 GMýS-Æ>ÌS ArÒ ¿¶æ*Ñ$° ÌZ° 3.89 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ (ÐéVýS$ ´ùÆý‡…-»Z-MýS$)° GÐðl$ÃÌôæÅ A¯]l$-^èl-
A«¨-M>Æý‡ ´ëÈ-tMìS ^ðl…¨¯]l BÆý‡$-VýS$-ÇMìS AMýSPyìl ™èlçßæ-ïÜ-ÌêªÆý‡$ Æ>íÜ-^óla- Æý‡$yýl$ MýSsêtç³#ÌSÏĶæ$Å ^ú§ýlÇ Ð]l¬VýS$YÆý‡$ õ³Æý‡Ï™ø iï³ Ñ{MýSĶæ$… fÇí³
Ô>Æý‡$. 2014, yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 3¯]l A{MýSÐ]l$ ç³sêtË$ ´÷…¨¯]l A…Ôèæ…Oò³ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$. A«¨-M>Æý‡ ´ëÈ-t ¯ól™èlË$ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$
Ò$yìlĶæ*ÌZ Ð]l_-a¯]l MýS£ýl¯]l…™ø EÍMìSP-ç³yýlz A«¨-M>Æý‡ Ķæ$…{™é…VýS… B{MýS-Ñ$…-_¯é A«¨M>Æý‡$Ë$ Ayýl$z-^ðl-ç³µÌôæ° ç³Ç-íܦ†. Ayýl…-VýSâŒæÌZ õ³Æý‡$Ï
™èl糚¯]l$ çÜÇ-^ólçÜ$-MýS$…r* A{MýS-Ð]l$…V> ArÒ ¿¶æ*Ð]l¬-ÌSMýS$ C_a¯]l Ð]l*Æý‡a-yýl…, ™èlÆ>Ó™èl ™èlÐ]l$ A¯]l$^èl-Æý‡$-ÌS™ø ¿¶æ*Ñ$-ÌZMìS ¨W ^èl$r*t
ç³sêt-ÌS¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólçÜ$¢-¯]l²r$Ï {ç³MýS-sìæ…_…¨. A§ólÑ-«§ýl…V> çÜ™ðl¢-¯]l-ç³ÍÏÌZ òœ°Þ…-VŠæË$ ÐólĶæ$-yýl…, Ayýl$z-Mø-ÐéÌS° Ð]l^óla »ê«¨™èl$-ÌS¯]l$ ´ùÎ-çÜ$ÌS
Ð]lyýlzÐ]l-ÍÏ Æý‡çœ¬-Æ>-ÐŒl$-¯]lVýS-ÆŠ‡ÌZ° Ðól×æ$-Vø´ë-ÌS-ÝëÓÑ$ §ólÐé-ÌSĶæ*°MìS §éÓÆ> °Ë$-Ð]l-Ç…-^èlyýl… hÌêÏÌZ °™èlÅ… fÆý‡$-VýS$-™ø…¨. ™èlÐ]l$
^ðl…¨¯]l çÜÈÓ-çÜ$-§é-Æý‡$ÌS Ð]l*¯]lÅ… ¿¶æ*Ñ$ 25 òÜ…rÏÌZ A«¨-M>Æý‡ ´ëÈt ¿¶æ*Ñ$° B{MýSÑ$…^éÆý‡° »ê«¨™èl$Ë$ MøÆý‡$t-MýS$ Ððlãϯé ÐéÇMìS
Ð]l¬QÅ-¯ól-™èlMýS$ ÑÌêçÜ-Ð]l…-™èl-OÐðl$¯]l C…sìæ° K M>…{sê-MýStÆŠ‡ °ÇÃ…_ ÐéçÜ¢ÐéË™ø ÇM>-Æý‡$zË$ ^èl*õ³ A«¨-M>Æý‡$Ë$ MýS*yé MýSÆý‡$Ð]l-Ķæ*ÅÆý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 61
8
{ç³M>Ôèæ… OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ç³^èla ¯ól™èlÌS ´ëË$
{ç³M>Ôèæ… hÌêÏÌZ Mö…§ýlÆý‡$ sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$
MýS»êj ^ólĶæ$V>. Ð]l$Ç-Mö…-§ýlÆý‡$ õ³§ýl OÆð‡™èl$ÌS ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l*
B{MýSÑ$çÜ$¢¯é²Æý‡$.. A«¨-M>-Æý‡$-ÌS¯]l$ Ð]l$_aMýS ^ólçÜ$MýS$° MýS»êj ^ólíܯ]l
¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ ™èlÐ]l$ õ³Çr Çh-[õÜt-çÙ¯ŒS ^ólƇ$$…-^èl$-MýS$…-r$-¯é²Æý‡$. ©…™ø
»ê«¨-™èl$Ë$ ™èlÐ]l$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MøÌZµÆ‡$$ ÌS»Z¨-»Z-Ð]l$…-r$-¯é²Æý‡$.
Ķæ${Æý‡Vö…-yýl-´ëÌñæ… °Äñæ*-f-MýS-Ð]lÆý‡Y… {†ç³#Æ>…™èlMýS… Ð]l$…yýlÌS…
¯]lÇÞ…-V>-ç³#Æý‡… Æð‡Ððl¯]l*Å ç³Ç-«¨ÌZ° ÐðlÌSÏ…-ç³-ÍÏÌZ 118 GMýS-Æ>ÌS OÆð‡™èl$ÌS
¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ A«¨-M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$ ™èlÐ]l$ Ð]lÔèæ… ^ólçÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$. ÑÐ]l-Æ>-
ÌZÏ-MðS-âôæ¢.. ÐðlÌSÏ…-ç³-ÍÏ ç³Ç«¨ÌZ 110, 11yìl10, 11yìl 5, 1yìl7, 11yìl9,
1ïÜyîl, 16,171, 173, 18, 1818, 1853, 1856, 1yîl2, 21, 211,
2111, 213½, 22, 221, 238, 232, 25, 2635, 2642, 264, 3,
301, 3010½, 305, 306, 31, 32, 34, 35, 351, 36, 85 Üç Æó‡Ó
¯ðl…ºÆý‡Ï ç³Ç-«¨ÌZ 118 GMýS-Æ>ÌS ÔZ{†Ä¶æ$… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ E¯é²Æ‡$$. D Çh[õÜtçÙ¯Œl yéMýS$ÅÐðl$…sŒæ ^èl*ç³#™èl$¯]l² ç³#¯]l²Ð]l$Ã
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ í³.ÌS„îSÃ-¯]lÇÞ…à-Æ>Ð]l# ÝëÓ«-©¯]l…ÌZ E¯é²Æ‡$$. D BÈz-ÐøMýS$ ¸ù¯ŒS ^ólƇ$$…-^éÆý‡$. JMýS §ýlÔèæÌZ MýSÌñæ-MýSt-ÆŠ‡Oò³ Æð‡Ððl¯]l*Å Ð]l$…{†
¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ 90 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ 1980&90 Ð]l$«§ýlÅ ÌôæâýæÏ-ç³-ÍÏ, ÐðlÌSÏ…- ¡{Ð]l J†¢yìl ™ðl_a-¯]lr$Ï ™ðlÍ-íÜ…¨. hÌêÏ MýSÌñæ-MýStÆŠ‡, BÈzÐø B§ól-Ô>ÌS
ç³-ÍÏ {V>Ð]l*ÌSMýS$ ^ðl…¨¯]l 70 Ð]l$…¨ OÆð‡™èl$ÌSMýS$ AÑ$à Çh-[-õÜt-çÙ¯ŒS Ðól$Æý‡MýS$ ™èlçßæ-Ö-ÌêªÆŠ‡ Ogñæ´ëÌŒæ 118 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$° Æý‡Ð]l$×æ MýS$Ð]l*Ç
^ólÔ>Æý‡$. Aç³µsìæ ¯]l$…_ B ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ OÆð‡™èl$Ë$ ÝëVýS$ ^ólçÜ$-MýS$…-r$- õ³Æý‡$¯]l B¯ŒS-OÌñ毌S º¨Î ^ólÔ>Æý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl D ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ ç³ÕaÐ]l$
¯é²Æý‡$. Hyé¨ {MìS™èl… ÌS„îSï]l-ÇÞ…-à-Æ>Ð]l# MøyýlË$ Æý‡Ð]l$-×æ-MýS$Ð]l*Ç B Vø§éÐ]lÇ hÌêÏ ò³§ýlª Ò$Æý‡… {V>Ð]l*°MìS ^ðl…¨¯]l çÜ™èlÅ MýS…ò³± A«¨-¯ól™èl
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ™èlÐ]l$-Ðól-¯]l-°, B¯ŒSOÌñ毌S ^ólĶæ*-ÌS…r* Æð‡Ððl¯]l*Å M>Æ>Å-ÌSĶæ$… ÒÆý‡-çÜ-™èlÅMýS$ Ñf-Ķæ$Ðé-yýlÌZ Çh-[õÜt-çÙ¯ŒS ^ólÔ>Æý‡$. ÑçÙĶæ$… ™ðlË$-çÜ$-
^èl$r*t †Ç-V>Æý‡$. OÆð‡™èl$ÌS õ³Æý‡$ Ò$§ýl E¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ Æý‡Ð]l$×æ MýS$¯]l² »ê«¨™èl OÆð‡™èl$Ë$ ™èlçßæ-Ö-ÌêªÆŠ‡ M>Æ>Å-ÌS-Ķæ$…-™ø-´ër$ hÌêÏ MýSÌñæ-
MýS$Ð]l*Ç õ³Æý‡$-Ò$§ýl B¯ŒSOÌñ毌S ^ólõÜ…-§ýl$MýS$ ™öË$™èl Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨-M>-Æý‡$Ë$ MýStÆŠæ, BÈzÐø M>Æ>Å-ÌSĶæ*ÌS Ð]l§ýlª B…§øâýæ-¯]lË$ °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. »ê«¨-
°Æ>-MýSÇ…^éÆý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl Ððl¬™èl¢… 118 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$° A«¨-M>Æý‡ ™èl$Ë$ °ÌS-©-Ķæ$V> MýSÌñæ-MýStÆŠæ, BÈz-ÐøÌS J†¢yìl Ðól$Æý‡MóS ™é¯]l$ B¯ŒS-OÌñ毌S
´ëÈt Ð]l¬QÅ-¯ól™èl Æý‡*.50 ÌS„ýS-ÌSMýS$ Mö¯]l$-VøË$ ^ólíܯ]lr$t ™ðlÍíÜ…¨. B ^ólĶæ*ÍÞ Ð]l_a…§ýl° ™èlçßæïÜ-ÌêªÆŠ‡ ^ðl´ëµÆý‡$. ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Çh-[-õÜtçÙ¯ŒS
¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ ™èl¯]l õ³Æý‡ Ò$§ýl Çh-[-õÜt-çÙ¯ŒS ^ólƇ$$…-^èl$-MýS$-¯ól…-§ýl$MýS$ ç³£ýlMýS… ^ólçÜ$-MýS$¯]l² MýS…ò³±,.. A«¨-M>Æý‡ ´ëÈt Ð]l$…{†, Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{†MìS ¼¯é-
{ç³M>Æý‡… Ð]l¬…§ýl$ Æý‡Ð]l$×æ MýS$Ð]l*Ç õ³Æý‡$¯]l B¯ŒS-OÌñæ-¯ŒSÌZ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólƇ$$…- Ò$V> E¯]l²r$Ï ™ðlÍíÜ…¨. Ð]l$Æø-OÐðlç³#,.. Çh-[-õÜt-çÙ¯ŒS ^ólçÜ$-MýS$¯]l² MýS…ò³-
^éÌS° °Æý‡~-Ƈ$$…-^éÆý‡$. C…§ýl$MýS$ {†ç³#-Æ>…-™èlMýS… Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨-M>-Æý‡$Ë$ ±.. ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ B¯ŒS-OÌñ毌S ^ólçÜ$-MýS$¯ól {ç³Ä¶æ$-™èl²…ÌZ E…¨.
çÜçßæ-MýS-Ç…-^èlMýS ´ùÐ]l-yýl…™ø Æð‡Ððl¯]l*Å Ð]l$…{† õ³ïÙ ¯]l$…_ hÌêÏ MýSÌñæ-MýStÆŠæ,
9
¯ðlË*ÏÆý‡$ AyýlzVø-Ë$V> ¿¶æ*§ýl…-§éË$
} ´÷sìæt }Æ>Ð]l¬Ë$ ¯ðlË*ÏÆý‡$ hÌêÏ, ¯ðlË*ÏÆý‡$ ¯]lVýS-Æý‡…ÌZ fÌS- sîæyîlï³ GÐðl$ÃÌôæÅ ´ùÌS…Æð‡yìlz }°ÐéçÜ$Ë$ Æð‡yìlz 21 GMýSÆ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ
Ð]l¯]l-Æý‡$ÌS Ô>QMýS$ ^ðl…¨¯]l 糧ýl$ÌS çÜ…QÅÌZ çܦÌêË$ A«¨-M>Æý‡ ´ëÈt ¿¶æ*Ñ$° ™èl¯]l ™èl…{yìl, A™èl¢ õ³Æý‡$™ø ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólƇ¬…^ól…§ýl$MýS$
¯ól™èlÌS MýSº…«§ýl çßæÝë¢ÌZÏ _MýS$P-MýS$¯é²Æ‡$$. Mö°² ^ørÏ GÐðl$Ã-ÌôæÅË$, ÇM>Æý‡$zË$ íܧýl®… ^ólƇ$$…^éÆý‡$. {ç³çÜ$¢™èl… D ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l MørÏ
GÐðl$Ã-ÎÞÌôæ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ B{MýS-Ñ$…_ ç³sêtË$ çÜ–íÙt…-^èlV> Ð]l$Ç-Mö°² Æý‡*´ë-Äæ¶ $ÌZÏ E…¨.
^ørÏ Ð]l$…{™èl$ÌS A¯]l$-^èlÆý‡ VýS×æ… ¿¶æ*§ýl…§é ÝëWÝù¢…¨. MøÐ]lNÆý‡$ MøÐ]lNÆý‡$ °Äñæ*-fMýS-Ð]l-Æý‡Y…, MöyýlÐ]lË*Æý‡$ Ð]l$…yýlÌS… MýSÐ]l$Ã-´ëâñæ…

62 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
ç³…^éĶæ$¡ »Ÿ-yýl$zÐé-Ç-´ëâñæ… Ð]l$f-Æ>ÌZ° Oò³yólÆý‡$ MýSrt ç³MýSP¯]l
§é§éç³# 200 GMýS-Æ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ °íÙ§ýl® ¿¶æ*Ñ$ E…¨. C…§ýl$ÌZ
20.76 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ MýS»êjMýS$ VýS$OÆð‡…-¨. çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 664&2HÌZ
1.51 , 658&2HÌZ .500 , 651&1ÌZ 7, 656&1HÌZ 1.55 ,
664&2½ÌZ 0.40 òÜ…r$Ï, 656&1½ÌZ 0.93, 664&1ÌZ 1.90,
657&2ÌZ 2.07, 656&3ÌZ 2.13, 656&2ÌZ 2.57 GMýSÆ>Ë °õÙ-«¨™èl
¿¶æ*Ñ$ B{MýS-Ð]l$-×æMýS$ VýS$OÆð‡…-¨. {糿¶æ$™èlÓ °õÙ-«¨™èl ¿¶æ*Ñ$° MýS»êj
^ólíÜ…¨ Ýë„>™èl*¢ MøÐ]lNÆý‡$ GÐðl$ÃÌôæÅ ´ùÌS…-Æð‡yìlz }°-Ðé-çÜ$Ë$ Æð‡yìlz
™èl…{yìl ´ùÌS…Æð‡yìlz Ððl…MýS$-Æð‡yìlz, A™èl¢ Mør…-Æð‡yìlz 糧éÃÐ]l†. B{MýS-Ð]l$×æ
^ólÜí ¯]l ¿¶æ*Ñ$ÌZ 664&2HÌZ 1.51, 658&2HÌZ .500 , 651&1ÌZ ´ùÌS…-Æð‡yìlz ™èl…{yìl, A™èl¢ÌS õ³Çr E¯]l² °õÙ«¨™èl {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ C§ól
7, 656&1HÌZ 1.55 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$ ´ùÌS…-Æð‡yìlz }°-Ðé-çÜ$Ë$ Æð‡yìlz
™èl…{yìl Ððl…MýS$-Æð‡yìlz õ³Çr Æð‡Ððl¯]l*Å ÇM>-Æý‡$zÌZÏ ¯]lÐðl*-O§ðl…-¨. AÌêVóS {ç³çÜ-¯]l²-MýS$-Ð]l*ÆŠ‡ Æð‡yìlz ¯éÅĶæ$-´ù-Æ>r… ^ólçÜ$¢-¯é²Æý‡$.
664&2½ÌZ 0.40 òÜ…r$Ï, 656&1½ÌZ 0.93, 664&1ÌZ 1.90, AÌêVóS BË*Æý‡$ Ð]l$…yýlÌS… CçÜ$-MýS-ç³ÍÏ ç³…^é-Ƈ$$-¡ÌZ° ç³rt-ç³#-´ë-
657&2ÌZ 2.07, 656&3ÌZ 2.13, 656&2ÌZ 2.57 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$ Ìñæ…ÌZ E¯]l² ÌS½¾´ë-Ìñæ…ÌZ sîæyîlï³ GÐðl$Ã-ÎÞ ½§ýl Æý‡Ñ^èl…{§ýl
´ùÌS…-Æð‡yìlz }°-Ðé-çÜ$-Ë$-Æð‡yìlz A™èl¢ Mør…-Æð‡yìlz 糧éÃ-Ð]l-™èlÐ]l$à (¿êÆý‡Å Ýù§ýlÆý‡$Ë$ 30 GMýS-Æ>ÌS AOòܯŒSz ¿¶æ*Ñ$° A{MýS-Ñ$…_ BM>Ó ÝëVýS$
´ùÌS…-Æð‡yìlz AÆý‡$×æ ™èlÍÏ) õ³Çr Æð‡Ððl¯]l*Å ÇM>Æý‡$z 1½ÌZ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólíÜ ^ólÔ>Æý‡$. AÌêVóS hÌêÏÌZ° çÜ*â¶æ*Ï-Æý‡$-õ³-r, M>Ð]lÍ, E§ýl-Ķæ$-W-Ç, Ððl…MýS-
E…¨. °õÙ-«¨™èl ¿¶æ*Ñ$° CÆý‡$-Ð]l#Æý‡* Mö¯]l$-VøË$ ^ólíܯ]l-r$ÏV> ™èlçßæÖ- r-W-Ç, çÜÆó‡Óç³-ÍÏ °Äñæ*-f-MýSÐ]l-Æ>YÌZÏ° ç³Ë$ Ð]l$…yýl-ÌêÌZÏ sîæyîlï³ ¯ól™èlË$,
ÌêªÆŠ‡ Ððl…MýSsôæ-ÔèæÓÆý‡$Ï {«§ýl$-Ò-MýS-ÇçÜ*¢ D Hyé¨ H{í³ÌŒæ 18¯]l 1½ÌZ ÐéÇ A¯]l$^èl-Æý‡$Ë$ Rêä çܦÌêÌS¯]l$ B{MýS-Ñ$…_ ç³sêtË$ çÜ–íÙt-çÜ$¢-¯é²Æý‡$.
´÷…§ýl$-ç³-Ç^éÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$MìS çÜ…º…-«¨…_ ç³sêt-§éÆý‡$ ´ëçÜ$-ç³#-çÜ¢M>- {ç³çÜ$¢™èl… hÌêÏÌZ §ýlã-™èl$-ÌSMýS$ MóSsê-Ƈ$$…-_¯]l 93,500 GMýS-Æ>ÌS ïÜgôæ-G‹œ
ÌS¯]l$ MýS*yé Ð]l$…þÆý‡$ ^ólÔ>Æý‡$. ©°Oò³ OÐðlGÝëÞÆŠ‡ïÜï³ ¯ól™èl ¯]lÌSÏ-ç³-Æð‡yìlz ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ 30 Ô>™é-°MìS-Oò³V> sîæyîlï³ ¯ól™èlÌS A«-©¯]l…-ÌZ¯ól E¯é²Æ‡$$.
10
OÐðlGÝëÞÆŠ‡ AVýSõÜ¢Ô¶æÓÆý‡$yìl BçÜ$¢ËMýS$ GçÜÆý‡$..
MýSyýlç³
OÐðlG-‹Ü-BÆŠ‡ hÌêÏ {´÷§ýl$ª-r*-Æý‡$ÌZ AVýS-õÜ¢Å-ÔèæÓÆý‡$° BçÜ$¢ÌSMýS$
A«¨-M>Æý‡ ´ëÈt ¯éĶæ$MýS$Ë$ GçÜÆý‡$ ò³sêtÆý‡$. ç³rt-×æ…ÌZ°
ѯé-Ķæ$MýS¯]l-VýS-ÆŠ‡ÌZ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 450H½, 451H½, 452H½-
ÌSÌZ Ððl¬™èl…¢ 25 òÜ…rÏ Üç ̦ S… §ólÐé§éĶæ$ Ô>Q Üç ˦ ….
{ç³çÜ$¢™èl Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l {ç³M>-Æý‡… Æý‡*.3 Mør$Ï E…r$…¨.
C…§ýl$ÌZ 6.25 òÜ…rϯ]l$ sîæyîlï³MìS ^ðl…¨¯]l ç³r$t-´ùVýS$ÌS
ç³#ÌSÏĶæ$Å B{MýSÑ$…_ ¿êÈ ¿ýæÐ]l¯]l… °Ç-Ã…-^èl$-MýS$¯é²yýl$.
DĶæ$¯]l sîæyîlï³ °Äñæ*-f-MýSÐ]lÆý‡Y C¯ŒS-^é-Çj ¯]l…§éÅÌS Ð]lÆý‡§ýl-Æ>-k-
ÌS-Æð‡yìlz Ð]lÈY-Ķæ¬yýl$. ™èlÐ]l$ çܦÌS…ÌZ VýS–àË$ °Ç-Ã…-^èl$-Mø-Ð]l-
yýl…™ø §ólÐ]l-§é-Ķæ$Ô>Q {sìæº$Å-¯]l-ÌŒæÌZ MóSçÜ$ ÐólíÜ…-¨. {sìæº$Å-
¯]lÌŒæ §ólÐé-ÌSĶæ$ ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ E¯]l² °Æ>Ã-×êÌS¯]l$
™öÌSW…^éÌS° ¡Æý‡$µ C_a…-¨. AƇ$$¯é Cç³µsìæ-Ð]l-Æý‡MýS$ §ólÐ]l-
§éĶæ$ Ô>Q A«¨-M>-Æý‡$Ë$ ^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$-MøÌôæ§ýl$. D ¿¶æ*Ñ$ÌZ
13 Ð]l$…¨ B{MýS-Ð]l$×æ-ÌSMýS$ ´ëÌSµ-yýlV>, Æ>f-MîSĶæ$ A…yýl Ìôæ°
íÜ.ÌS-„îSÃ-¯é-Æ>-Ķæ$-×æÐ]l$Ã, Ñ._-¯]l²ç³#-ÌSÏ-Ķæ$ÅMýS$ ^ðl…¨¯]l VýS–à- AVýS-õÜ¢Å-ÔèæÓ-Æý‡-ÝëÓÑ$ §ólÐé-ÌSĶæ$ çܦÌS…ÌZ ç³r$t´ùVýS$ÌS ç³#ÌSÏĶæ$Å
ÌS¯]l$ Ð]l*{™èlÐól$ §ólÐ]l-§é-Ķæ$Ô>Q A«¨-M>-Æý‡$Ë$ ÝëÓ«-©¯]l… °Ç-Ã…^èl$-MýS$¯]l² CË$Ï
^ólçÜ$MýS$° sîæyîlï³MìS ^ðl…¨¯]lÐéÇ° Ð]l¨-Ìôæ-Ô>Æý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 63
11
_™èl*¢Æý‡$ Æý‡*. 1,960 MørÏ Ð]l$uý‡… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ à…çœsŒæ
Ð]Ð]ll$uý$uý‡‡……¿¶¿¶æ*Ð] æ*Ð]ll¬-¬-ÌÌS¯]S¯]ll$$
B{B{MMýSýS-Ñ-Ñ$…_
$…_ÐóÐóllíÜíܯ]¯]llA{A{MMýSýSÐ]Ð]ll$$
ÌôÌôæA-æA-ÐÐ]l]l#-#-ssæŒ ÌZ
æŒ ÌZÝëVýÝëVýSS$-$-™™èlèl$¯]$¯]ll²²
°Æ>Ã-
°Æ>Ã-××êË$, êË$,{ç³{ç³×ê- ×ê-ããMýMýSS
çÜçÜ…ç…眜$…$…çÜçÜ¿¶¿¶æ$Åyý æ$Åyýll$$
ÐóÐóllíÜíܯ]¯]llA{A{MMýSýSÐ]Ð]ll$$ÌôÌôæA-æA-ÐÐ]l]l#sŒ#sŒææ

†Æý‡$糆 Æý‡*Æý‡ÌŒæ Ð]l$…yýlÌS… AÑÌêÌS çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆŠ‡ 13ÌZ 109


GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ çßæ¥Æ>…i Ð]l$u>-°MìS ^ðl…¨¯]l ç³sêt ¿¶æ*Ñ$V>
ÇM>Æý‡$zÌZÏ E…¨. K OÐðlç³# †Æý‡$糆MìS çÜÒ$ç³…ÌZ, Ð]l$Æø-OÐðlç³# ç³N™èl-ÌS-
ç³r$t & ¯éĶæ¬-yýl$õ³r gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ-§éÇMìS A¯]l$MýS$° E…¨. CMýSPyýl
A…MýS×æ… ¿¶æ*Ñ$ Æý‡*.1.50 ÌS„ýSMýS$ Oò³V>¯ól ç³Ë$-MýS$™èl$…¨. A…sôæ D
¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l {ç³çÜ$¢™èl… 1,962 Mør$Ï. A™èlÅ…™èl ÑË$OÐðl¯]l D E¯]l² ^ør A{MýSÐ]l$ ÌôæA-Ð]l#-sŒæÌS¯]l$ ÐólçÜ$MýS$-¯é²Æý‡$. A…MýS-×êÌS
¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ MýSâê´ùçÙ-MýS$yýl$ AƇ$$¯]l K G…ï³ º…«§ýl$-Ð]l#Ë$, Ðól§é…-™èl- ^ö糚¯]l AÐól$Ã-çÜ$MýS$° MørÏMýS$ ç³yýl-VýS-Ìñæ-™é¢Æý‡$. Ð]l$u>-°MìS ^ðl…¨¯]l
ç³#Æ>°MìS ^ðl…¨¯]l sîæyîlï³ ¯éĶæ$-MýS$yýl$, ïÜG… ^èl…{§ýl-»ê-º$MýS$ çÜ°²íßæ- Mö…§ýlÆý‡$ íܺ¾…¨ A{MýS-Ð]l*-Æý‡$P-ÌSMýS$ A…yýlV> °Í^é-Æý‡¯ól BÆø-ç³-×æË$
™èl$-Oyðl¯]l {ç³×ê-ãMýS çÜ…çœ$… çÜ¿¶æ$Åyýl$ ^ðlÆý‡-ç³sêtÆý‡$. A¯]l$-MýS*-ÌS…V> E¯é²Æ‡$$.

12
"A¯]l…™èl' B{MýS-Ð]l$×æË$
A¯]l…-™èl-ç³#Æý‡… hÌêÏÌZ §é§éç³# 30 ÐólÌS GMýS-Æ>Ë$ A¯éÅ-{M>…™èl- Õ…VýS¯]lÐ]l$Ë °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y…ÌZ° BMýS$Ìôæyýl$, ™èlÇÐðl$Ë, MöÇç³ÍÏ,
Ð]l$Ķæ*ÅƇ¬. D ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ Mö…§ýlÆý‡$ A«¨-M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$ ™èlÐ]l$ þÌê M>ËÐ]lÌZ Ððl¬™èl…¢ 37 Üç Æó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡ÌÏ Z 1500 GMýSÆ>Ë
º…«§ýl$-Ð]l#ÌS õ³Æý‡$™ø ¯]lMìSÎ ç³sêtË$ çÜ–íÙt…_ ÝëÓà ^ólõÜ¢, Mö…§ýlÆý‡$ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ ¯]lMìSÎ ç³sêtË$ çÜ–íÙt…_ MýS»êj
M>Æý‡Å-MýS-Æý‡¢ÌS õ³Æý‡Ï™ø Ð]l…§ýlÌS, ÐólÌS GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$° Æ>Ƈ$$…-^èl$-MýS$- ^ólÔ>Æý‡$. C§ól ™èlÆý‡àÌZ EÆý‡Ð]lMö…yýl °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y… MýS*yólÆý‡$ÌZ
¯é²Æý‡$. D Ððl¬™èl¢… ¿¶æ*Ð]l¬ÌS ÑË$Ð]l Æý‡*.Ð]l…-§ýlÌS MørÏÌZ¯ól MýS*yólÆý‡$, MýSÐ]lÊÃÆý‡$, Ð]l$Æý‡$rÏ, VýS$r$MýS*Æý‡$, fÍÏç³ÍÏ {V>Ð]l*ÌZÏ 500
E…r$…§ýl° A…^èl¯é. "A¯]l…-™èl'ÌZ B{MýS-Ð]l$-×æ-ÌS¯]l$ ç³Ç-Ö-Í-õÜ¢.. GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ A¯éÅ{M>…™èlÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬.

64 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
A¯]l…™èlç³#Æý‡… M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl ^èl$r*t Ð]l$…{†
ç³ÇsêË çÜ$±™èl {´ë†°«§ýlÅ… Ð]líßæçÜ$¢¯]l²
Æ>´ë¢yýl$ °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y… E…¨. GMýSPyýl
^èl*íܯé òÜ…r$ Æý‡*.6&Æý‡*.10 Ë„ýSË Ð]lÆý‡MýS$
E…¨. A…sôæ D ÌñæMýSP¯]l GMýSÆ> MýS±çÜ… Æý‡*.60
Ë„ýSË ¯]l$…_ Møsìæ Æý‡*´ëĶæ$Ë Ð]lÆý‡MýS$
E…r$…¨. ÝùÐ]l¬Ë§öyìlz çÜÒ$ç³…ÌZ 2013ÌZ
õ³§ýlËMýS$ ç³sêtÍ_a¯]l 4.90 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$ÌZ
Ð]l$…{† ç³ÇsêË çÜ$±™èl A¯]l$^èlÆý‡$yýl$
´ëÐ]l¬Æ>Ƈ¬ Ððl…MýSsôæÔŒæ, ç³ÇsêË õ³Æý‡$™ø
HMýS…V> gñæ…yéË$ ´ë™éÆý‡$. °™èlÅ… H§ø
JMýS^ør MýS»êj Æ>Ķæ¬â¶æ$Ï ÑÆý‡$^èl$MýS$ç³yýl$™èl$¯é² ÝùÐ]l¬ÌS§öyìlzÌZ ç³ÇsêÌS, ´ëÐ]l¬Æ>Ƈ$$ Ððl…MýSsôæÔŒæ õ³Æý‡$™ø
A«¨M>Æý‡ Ķæ$…{™é…VýS… Ayýl$zMøÌôæMýS´ù™ø…¨. ÐðlÍíܯ]l gñæ…yéË$ (OòœÌŒæ ¸÷sZ)
Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨M>Æý‡$Ë$ Ð]l˜¯]l…V>
E…yìl´ù™èl$¯é²Æý‡$. A«¨M>Æý‡$Ë$ A¯]l«¨M>ÇMýS…V> A¯]l$Ð]l$† C_a¯]l Mö…§ýlÆý‡$ Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨M>Æý‡$Ë$ A«¨M>Æý‡$Ë MýS»êjËMýS$ Æý‡*sŒæÐ]l*Å‹³
™èlÆ>Ó™èl ÐéÇMìS Mö…™èl Ð]l¬rtgñæí³µ ÝëÓàMýS$ ¨VýS$™èl$¯é²Æý‡$. CçÜ$¢¯é²Æý‡¯ól BÆøç³×æË$ MýS*yé E¯é²Æ‡¬.

13
MýSÆý‡*²Ë$.. Ķæ$«§ól^èleV> ¿¶æ*MýS»êjË$..
MýSÆý‡*²Ë$ hÌêÏ Vø¯ðl-VýS…yýlÏ Ð]l$…yýl-ÌS…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 452,
106, 35, 114 çÜÆó‡Ó ¯]l…º-Æý‡ÏÌZ° 14 GMýS-Æ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬-
ÌS¯]l$ Vø¯ðl-VýS…yýlÏ Ð]l$…yýlÌS sîæyîlï³ Ð]l*i MýS±-Ó-¯]lÆŠ‡ sìæ.¯é-VóS-ÔèæÓ-Æý‡-Æ>Ð]l#
AÍ-Ķæ*‹Ü sìæ.¯é-VóS‹-Ù-¯é-Ķæ¬yýl$ çÜçßæ-M>Æý‡ »êÅ…MýS$ÌZ ™éMýSr$t ò³sìæt
Æý‡$×ê°² ´÷…§éyýl$. D ÑçÙ-Ķæ*°² ´ùÎ-çÜ$Ë$ BÌS-çÜÅ…V> ™ðlË$-
çÜ$Mö° MóSçÜ$ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólÔ>Æý‡$. GÑ$Ã-VýS-¯]l*Æý‡$ çÙÆ>‹œº-gê-ÆŠ‡ÌZ I§ýl$
§ýlÔ>-»êªÌS ¯ésìæ ´ù™èl$-Æ>-k -ÝëÓÑ$ §ólÐé-ÌS-Ķæ*-°MìS
B§ø°&MýSÆý‡*²Ë$ ¯éË$VýS$ Ìôæ¯]lÏ O»ñæ´ë‹Ü Æøyýl$zMýS$ CÆý‡$-OÐðl-ç³#Ìê 6.83
GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ E…¨. C…§ýl$ÌZ 0.95 GMýS-Æ>˯]l$ O»ñæ´ë‹Ü Æøyýl$z
°Æ>Ã×æ…ÌZ ¿êVýS…V> BÆŠ‡ A…yŠæ ½ Ô>Q ÝëÓ«-©¯]l… ^ólçÜ$-Mö°,
ç³ÇàÆý‡… MýS*yé A…§ýl-gôæ-íÜ…-¨. §ólÐéÌS-Ķæ*-°MìS çÜ…º…-«¨…-_¯]l ç³Ç-
àÆý‡… M>Ð]l-yýl…™ø MøÆý‡$tÌZ yìl´ë-hsŒæ ^ólÔ>Æý‡$. {ç³çÜ$¢™èl… çÜÆó‡Ó ´ù™èl$Æ>-k-ÝëÓÑ$ ¿¶æ*Ñ$ (Æý‡çßæ§éÇ AÐ]l™èlË ^ðlr$Ï E¯]l² {´ë…™èl…)
¯ðl….4401ÌZ 2.53 GMýS-Æ>Ë$, 4403ÌZ 3.35 GMýS-Æ>ÌS §ólÐé-ÌSĶæ$
¿¶æ*Ñ$ Ñ$WÍ E…¨. D ¿¶æ*Ñ$° »êÇMìS çßæ¯]l$Ð]l$…™èl$, »êÇMìS Ð]l*{™èl… CÐólÒ$ ÌôæMýS$…-yé¯ól ç³°-M>-°-^ólaÔ>Æý‡$. A¨ MýS*yé §ólÐ]l-
Vø´ëÌŒæ, »êÇMìS ¿¶æ*´ëÌŒæ, _¯]l² Vø´ëÌŒæ A¯ól Ð]lÅMýS$¢Ë$ Ð]lÊMýS$Ð]l$Ã- §éĶæ$ ¿¶æ*Ñ$Oò³ Oòßæ§ýl-Æ>-»ê§Šæ G…yø-Ððl$…sŒæ {sìæº$Å-¯]lÌŒæÌZ MóSçÜ$
yìlV> ç³Ð]l¯ŒS yðlÐ]l-ÌS-ç³ÆŠ‡Þ A…yŠæ MýS¯ŒS-[çÜt-MýSÛ¯ŒS ™èlÆý‡-çœ#¯]l Ðól$¯ól-h…VŠæ ´ëÆý‡t-¯]lÆŠ‡ Ñ^éÆý‡×æ ¯]lyýl$-çÜ$¢…-yýlV>¯ól ^èlrt Ð]lņÆó‡-MýS…V> Çh-[-õÜtçÙ¯]l$Ï
AƇ$$¯]l MóSD {ç³™é-‹³MýS$ A{MýS-Ð]l$…V> Çh-[-õÜtçÙ¯ŒS ^ólƇ$$…-^éÆý‡$. ^ólƇ¬…^éÆý‡$. hÌêÏÌZ sîæyîlï³ ¯éĶæ$-MýS$ÌS ¿¶æ*MýS»êj-ÌSMýS$ Ayýl*z
Ð]l¬QÅ…V> ¿¶æ*Ð]l¬ÌS Çh-[-õÜt-çÙ-¯]lÏMýS$ ç³sêt§éÆý‡$ OsñæsìæÌŒæ yîlyîl, A§ýl$ç³# Ìôæ§ýl$. hÌêÏ-ÐéÅ-ç³¢…V> çÜ$Ð]l*Æý‡$ 500MørÏ ÑËOÐðl¯]l ÐðlƇ¬Å
Æð‡Ððl¯]l*Å Ayýl…-VýSÌŒæ, ¯é¯ŒS AOòÜ-¯ŒSÐðl$…sŒæ ÌêÅ…yŠæ {«§ýl$Ò-MýS-Æý‡×æ-ÌS¯]l$ GMýSÆ>Ë$S sîæyîlï³ ¯éĶæ$MýS$ÌS A{MýS-Ð]l$-×æÌZ E…¨.
¡çÜ$-MýS$¯ól Çh-[-õÜtçÙ¯ŒS A«¨-M>-Æý‡$Ë$ §ólÐ]l-§éĶæ$ ¿¶æ*Ñ$ Çh-[-õÜt-çÙ¯ŒSÌZ

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 65
Æý‡*. 5,907 Mør$Ï
24,614 GMýSÆ>Ë D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÝëÓà
D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌSMýS$ ^éÇrº$ÌŒæ çÜ…çܦË$, §ólÐéÌSĶæ*ÌSMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> A«¨M>Æý‡$ÌS MýSÑ$sîæ ^èlrt çÜÐ]lÆý‡×æ {糆´ë§ýl¯]lÌS¯]l$
õÜÐ]lÌS…¨çÜ$¢¯]l² ÐéÆý‡$ MóSÐ]lÌS… A¯]l$¿ýæÑ…^éÍ. C™èlÆý‡$ÌSMýS$ º¨Î Æý‡*´÷…¨…_, ¯éÅĶæ$Ô>Q ç³ÇÖÌS¯]lMýS$ ç³…í³…_…¨. ™èlÐ]l$
^ólĶæ$yé°MìS, Ñ{MýSƇ$$…^èlyé°MìS GÌê…sìæ çßæMýS$P E…yýl§ýl$ {糿¶æ$™èlÓÐól$ A«¨M>Æý‡…ÌZ E¯]l²…§ýl$¯]l ^èlrtçÜÐ]lÆý‡×æ ^ólƇ$$…_
&1956 D¯é… (A»êÍçÙ¯ŒS A…yŠæ MýS¯]lÓÆý‡Û¯ŒS) ^èlrt… ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ ^èlrtº§ýl®…V> Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MøÐéÌS¯ól ÝëÓÆý‡¦…™ø Mö…§ýlÆý‡$
D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌSMýS$ OÆð‡™éÓÈ ç³sêtË$ CÐ]lÓyýl… ^èlrtÑÆý‡$§ýl®…. B sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌSMýS$ OÆð‡™éÓÈ ç³sêtË$
Cí³µ…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ÐéÇ ¯]l$…_ Mö¯]l$VøË$ ^ólçÜ$MýS$¯]l²r$Ï ç³{™éË$
¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ C™èlÆý‡$ÌS õ³Çr Çh[õÜtçÙ¯ŒS ^ólĶæ$yýl… ¯ólÆý‡…. Cç³µsìæMóS Æ>Ƈ$$…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. Ð]l$ÇMö…§ýlÆý‡$ ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# «§ýlÆý‡ÌS™ø
AÌê…sìæÑ fÇW E…sôæ AÐólÒ$ ^ðlË$Ï»êr$ M>Ð]l# ^èlrtÑÆý‡$§ýl®…V> Mö¯é²Æý‡$. D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ D ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ °õÙ«¨™èl
& 1996ÌZ çÜ${ï³…MøÆý‡$t ¡Æý‡$µ BçÜ$¢ÌS gê¼™é ¯]l$…_ ™öÌSW…_ Ñ{MýSƇ$$…^èl$MøÐ]lyýl… §éÓÆ>
D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌSMýS$ C_a¯]l OÆð‡™éÓÈ ç³sêtË$ ^ðlË$Ï»êr$ M>Ð]l#. Æý‡*.ÐólÌS Mør$Ï BÇj…^éÌS¯ól E§ólªÔèæ…™ø ^èlrtçÜÐ]lÆý‡×æMýS$ {糿¶æ$™èlÓ
°Æó‡ªÕ™èl çÜ…çܦÌSMýS$ õÜÐ]lÌS…¨çÜ$¢¯]l² ÐéÆý‡$ B õÜÐ]lË$ A…¨…^ól ò³§ýlªÌS¯]l$ Jí³µ…^éÆý‡$. ÐéÇMîS Ðésê E…yýlr…™ø A…§ýl$MýS$ ™èlË*í³¯]l
çÜÐ]l$Ķæ$… Ð]lÆý‡MýS$ B ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ Ð]l*{™èlÐól$ A¯]l$¿ýæÑ…^éÍ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ KMóS ^ðlõ³µÔ>Æý‡$. 2013 ¯ésìæ ^èlrt…ÌZ çÜÐ]lÆý‡×æË$
& 2013ÌZ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… ^ólíܯ]l ^èlrt…. ^ólĶæ$yýl… §éÓÆ> OÆð‡™éÓÈ ç³sêtË$ VýSÌS 24,614 GMýSÆ>ÌS D¯é…
D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌSMýS$ OÆð‡™éÓÈ ç³sêtË$ CÐ]lÓMýS*yýl§ýl$. B ¿¶æ*Ð]l¬ÌS ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯ól…§ýl$MýS$ Ð]l*Æý‡Y… çÜ$VýSÐ]l$OÐðl$…¨.
{MýSĶæ$ Ñ{MýSĶæ*ÌSOò³ °õÙ«§ýl… Ñ«¨…^éÍ
&2015 yìlòÜ…ºÆŠ‡ÌZ OòßæMøÆý‡$t «§ýlÆ>Ãçܯ]l… ¡Æý‡$µ
Æ>çÙ‰…ÌZ D¯é…§éÆý‡$Ë$, C™èlÆý‡$ÌSMýS$
Ñ{MýSƇ$$…_¯]l ^éÇrº$ÌŒæ,
D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌS ÑçÙĶæ$…ÌZ ^èlsêtË$, MøÆý‡$t ¡Æý‡$µÌS¯]l$ MýS*yé §ólÐéÌSĶæ$ çÜ…çܦÌS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
{糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$, A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$ ÌñæMýSP^ólĶæ$yýl… Ìôæ§ýl$. Æ>çÙ‰…ÌZ
A™èlÅ…™èl ÑË$OÐðl¯]l D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ Ñ$…VóSÔ>Æý‡$. çÜ$Ð]l*Æý‡$ hÌêÏ ÑïÜ¢Æý‡~…(GMýSÆ>ÌZÏ)
24,614 GMýSÆ>ÌS D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ §ýlQË$ ç³Ç^ól…§ýl$MýS$ Æ>çÙ‰
{糿¶æ$™èlÓ… ^èlrtçÜÐ]lÆý‡×æMýS$ íܧýl®Ð]l$Ƈ¬Å…¨. Òsìæ ÑË$Ð]l Æý‡*.7,384 ™èl*Æý‡$µVø§éÐ]lÇ 1,554.16
MørÏMýS$ Oò³Ð]l*sôæ. A…§ýl$ÌZ ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… ¯éĶæ$MýS$Ë A«©¯]l…ÌZ ç³ÕaÐ]l$Vø§éÐ]lÇ 984.10
80Ô>™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$¯]l²r$Ï A…^èl¯é. Ðésìæ ÑË$Ð]l Æý‡*. 5,907 Mør$Ï.
^èlrtÑÆý‡$§ýl®…V> ^ól™èl$Ë$ Ð]l*ǯ]l D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌS {MýSĶæ$ Ñ{MýSĶæ*ÌSMýS$ MýS–Úë~ 3,511.88
AÐ]lM>Ôèæ… ÌôæMýS$…yé °õÙ«¨™èl BçÜ$¢ÌS gê¼™é(ï³K½)ÌZ ò³sêtÌS…r* VýS$…r*Æý‡$ 6,774.43
E¯]l²™èl ¯éÅĶæ$Ý릯éË$ C_a¯]l B§ólÔ>ÌS¯]l$ ^èl…{§ýl»êº$ çÜÆ>PÆý‡$
»ôæRê™èlÆý‡$ ^ólíÜ…¨. {ç³M>Ôèæ… 3,602.80
OÐðlGÝëÞÆŠ‡ 3,524.50
^èlrt çÜÐ]lÆý‡×æ {糆´ë§ýl¯]lË$
D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌSOò³ MýS¯ól²íܯ]l MýS–Úë~ hÌêÏ fVýSYĶæ$Åõ³r °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y
MýSÆý‡*²Ë$ 4,070.12
sîæyîlï³ GÐðl$ÃÌôæÅ Ñfqí³¢ Ðól$Æý‡MýS$ A«¨M>Æý‡$ÌS™ø K MýSÑ$sîæ° Æ>çÙ‰ A¯]l…™èlç³#Æý‡… 404.24
{糿¶æ$™èlÓ… HÆ>µr$ ^ólíÜ…¨. D¯é… ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ OÆð‡™éÓÈ ç³sêtË$¯]l² _™èl*¢Æý‡$ 188.25
ÐéÇ õ³Çr Çh[õÜtçÙ¯ŒS ^ólõÜ…§ýl$MýS$ ÒË$V> ^èlrt…ÌZ çÜÐ]lÆý‡×æË$
{糆´ë¨…^éÌS° A«¨M>Æý‡$ÌSMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… çÜ*_…_…¨. A…§ýl$MýS$ Ððl¬™èl¢… 24,614.48

66 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 3,245 Mør$Ï..
M>ÆöµÆó‡rÏMýS$ Æ>f«§é° ¿¶æ*Ð]l¬Ë çÜ…™èlÆý‡µ×æ
GMýSÆý‡… Æý‡*. 4 Mør$Ï E¯é² GMýSÆý‡… Æý‡*. 50 Ë„ýSËMóS...
927 GMýSÆ>Ë ÑË$Ð]l Æý‡*. 3,708 Mør$Ï.. C_a…¨ Æý‡*. 463 MørÏMýS$

M>ÆöµÆó‡rÏMýS$ Æ>f«§é°ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ¬çÜ*¢ gêÈ ^ólíܯ]l iÐø ¯]l….296

Æ>f«§é° °Æ>Ã×æ… õ³Çr OÆð‡™èl$ÌS ¯]l$…_ ºÌSÐ]l…™èl…V> GMýSÆý‡… Æý‡*. 50 Ë„ýSË «§ýlÆý‡ ^ö糚¯]l MóSsêƇ$$…_…¨. ™èlÓÆý‡ÌZ 32MìS
ÌêMýS$P¯]l² ÝëVýS$ ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… ™èl¯]lMýS$ Oò³V> çÜ…çܦÌSMýS$ CÌêVóS M>Æý‡$^úMýSV> ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ Aç³µW…^ól…§ýl$MýS$
Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ C^óla çÜ…çܦËMýS$ M>Æý‡$^úMýSV> «§éÆ>§ýl™èl¢… ^ólÝù¢…¨. MýSçÜÆý‡™èl$¢ ^ólÝù¢…¨. AMýSPyýl Cç³#µyól GMýSÆý‡… Æý‡*. 4Mør$Ï ç³Ë$MýS$™ø…¨.
{糆Úët™èlÃMýS ѧéÅ çÜ…çܦÌS¯]l$ Æ>f«§é°MìS ¡çÜ$MöçÜ$¢¯é²Ð]l$° Oò³MìS B ÌñæMýSP¯]l {糿¶æ$™éÓ°MìS 927 GMýSÆ>ËMýS$ Æý‡*. 3,708 Mør$Ï
^ðlº$™èl* B Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ ™é¯]l$ Ððl$_a¯]l çÜ…çܦËMýS$.. °Æ>®Ç…_¯]l «§ýlÆý‡ Æ>Ð]lËíÜ…¨. M>± Æý‡*. 50 Ë„ýSË ^ö糚¯]l Æý‡*.463 MørÏMóS {Oò³ÐólsŒæ
MýS…sôæ ^éÌê ™èlMýS$PÐ]l Ððl¬™é¢°MóS ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ MýSrt»ñæyýl$™ø…¨. MýS…ò³±ËMýS$ MýSrt»ñæsìæt…¨. A…sôæ ™é¯]l$ "Ððl$_a¯]l' M>ÆöµÆó‡sŒæ
MýS…ò³±ËMýS$ Æý‡*. 3,245 Mør$Ï §ø_ò³sìæt…§ýl¯]l²Ð]l*r. Ððl¬§ýlsZÏ Îk
"Ððl$_a¯]l' çÜ…çܦËMýS$ ¯]l_a¯]l 糧ýl®†.. (Mö°² çÙÆý‡™èl$Ë™ø °È~™èl M>ËÐ]lÅÐ]l«¨MìS ¿¶æ*Ñ$ Aç³µW…^èlyýl…),
Cç³µsìæMóS 13 Ð]l…§ýlË GMýSÆ>˯]l$ 75 çÜ…çܦËMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… {ïœçßZÌŒæz (GÌê…sìæ çÙÆý‡™èl$Ë* ÌôæMýS$…yé 99Hâ¶æÏ´ër$ ÎkMìSÐ]lÓyýl…),
MóSsêƇ¬…_…¨. ÐésìæÌZ 8 çÜ…çܦËMýS$ HMýS…V> 927 GMýSÆ>ÌS¯]l$ LsŒæOÆð‡sŒæ õÜÌŒæ (ç³NÇ¢V> AÐól$ÃĶæ$yýl…) 糧ýl®™èl$ËÌZ BĶæ* çÜ…çܦÌSMýS$

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 67
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ$$…^éÌS° °Æý‡~Ƈ$$…_…¨. A…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V> ¼yìlz…VŠæ »ôæRê™èlÆý‡$
{糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çܦÌSMýS$ Îk Ñ«§é¯]l…ÌZ, M>ÆöµÆó‡sŒæ çÜ…çܦÌSMýS$
çÜ${ï³…MøÆý‡$t Ð]l*Æý‡Y§ýlÆý‡ØM>Ë$, MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ çÜ*^èl¯]lÌS {ç³M>Æý‡…
{ïœçßZÌŒæz Ñ«§é¯]l…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MýSrt»ñæsìæt…¨. ½BÆŠ‡G‹Ü Ððl$yìlíÜsîæ
çÜÆ>PÆý‡$ ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ 33 HâýæÏMýS$ Ñ$…_ ÎkMýS$ CÐ]lÓMýS*yýl§ýl$. M>±,
òßæÌŒæ¢MóSÆŠ‡ A…yŠæ ÈòÜÆŠ‡a {Oò³ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠæ, C…yø&ĶæÊMóS C°íÜtr*ÅsŒæ
Æ>f«§é° AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… 99 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>ÌS´ër$
B‹œ òßæÌŒæ¢, G‹ÜBÆŠ‡G…, ÑsŒæ, AÐ]l$–™é ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ, ºçÜÐ]l™éÆý‡MýS…
ÎkMýS$ C^óla…§ýl$MýS$ HMýS…V> °º…«§ýl¯]lÌS¯]l$ Ð]l*Æó‡aíÜ…¨. çÜ${ï³…MøÆý‡$t
M>ů]lÞÆŠ‡ Bçܵ{†, VóSjÑĶæ$ÆŠ‡ çÜ*PÌŒæ B‹œ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl
B§ólÔ>ÌS¯]l$ ™èl$…VýSÌZ ™öMìSP…¨. JMýSÐólâýæ ¿¶æ*Ð]l¬ÍÐéÓÍÞ Ð]l_a¯é
I C°íÜtr*ÅsŒæ ÌSMýS$ {ïœçßZÌŒæz Ñ«§é¯]l…ÌZ 927 GMýSÆ>Ë$
¼yìlz…VŠæ °Æý‡Óíßæ…^éÍ. GMýS$PÐ]l Ððl¬™èl¢… MøsŒæ ^ólíܯ]l ÐéÇMìS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
Aç³µW…_…¨. GMýSÆý‡… Æý‡*.50 ÌS„ýSÌS ^ö糚¯]l 99 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>ÌS
MóSsêƇ$$…^éÍ. M>± {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l*{™èl… ™èl¯]lMýS$ M>ÐéÍÞ¯]l çÜ…çܦÌSMýS$
ÎkMýS$ D ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ BĶæ* çÜ…çܦÌSMýS$ MóSsêƇ$$…_…¨.
™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Í^ólaíÜ…¨. C…™èl^ólíܯé BĶæ* M>ÆöµÆó‡sŒæ
ºyé çÜ…çܦÌS™ø {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªÌS ÌêË*` çÜ…çܦË$ Ý÷…™èl ÐéÅ´ëÆý‡ {ç³Äñæ*f¯éÌS¯]l$ M>´ëyýl$MýS$…sêƇ$$ ™èlç³µ
ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* {´ëgñæMýS$t¯]l$ íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS…ò³±ÌSMýS$ §ø_ò³sôæt {ç³fÌS MøçÜ… ^ólõܧólÒ$ E…yýl§ýl° °ç³#×æ$Ë$ ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$.
{MýSÐ]l$…ÌZ Æ>f«§é°ÌZ GMýSÆý‡… ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l¯]l$ Æý‡*.4 Mør$ÏV> ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ ^èlrt…&2013 {ç³M>Æý‡… OÆð‡™èl$ÌS ¯]l$…_ õÜMýSÇ…_¯]l
{糿¶æ$™èlÓ… °Æ>®Ç…_…¨. M>Æý‡$^úMýSV> ¿¶æ*Ð]l¬ÌS MóSsêƇ$$…ç³# Ððl¯]l$MýS ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ {Oò³ÐólsŒæ, M>ÆöµÆó‡sŒæ çÜ…çܦÌSMýS$ CÐ]lÓMýS*yýl§ýl$. M>±,
ò³§ýlª Ð]l$…{™é…VýSÐól$ E…¨. BĶæ* çÜ…çܦÌS™ø ÌêË*` ç³yìl¯]l {糿¶æ$™èlÓ… ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ Ñ«§é¯]l…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ çÜÒ$MýSÇ…_¯]l…§ýl$¯]l
{糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ M>ÐéÌS¯ól ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Aç³µW…^éÆý‡$. D °º…«§ýl¯]l ™èlÐ]l$MýS$ Ð]lÇ¢…^èl§ýl° çÜÐ]l$Ǧ…^èl$MýS$…r* A…§ýlDZ
M>ÆöµÆó‡sŒæ çÜ…çܦÌSMýS$ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Í_a¯]l {糿¶æ$™èlÓ… AMýSPyýl Ð]l$¿ýæÅò³yýl$™ø…¨. Ð]l$ÆøOÐðlç³# OÆð‡™èl$Ë$ C…M> ™èlÐ]l$ ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$
AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l Æøyýl$Ï, ™éVýS$±Æý‡$, ѧýl$Å™Œæ Ð]l…sìæ Ð]l˜ÍMýS {糿¶æ$™éÓ°MìS ÇhçÙtÆŠ‡ ^ólĶæ$MýS$…yé¯ól Ðésìæ° {Oò³ÐólsŒæ çÜ…çܦÌSMýS$
çܧýl$´ëĶæ*ÌS¯]l$ OòÜ™èl… Ý÷…™èl QÆý‡$a™ø HÆ>µr$ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. A°² C^ólaĶæ$yýl… ç³rÏ A¿ýæÅ…™èlÆ>Ë$ Ð]lÅMýS¢Ð]l$Ð]l#™èl$¯é²Æ‡$$. ç³ÇàÆý‡… MìS…§ýl
ÝûMýSÆ>ÅÌS™ø ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ Ð]lçÜ$¢…yýlyýl…™ø ™èlÐ]l$MýS$ AÐ]lçÜÆý‡… OÆð‡™èl$ÌSMýS$ CÐéÓÍÞ¯]l ´ëÏr$Ï CÐ]lÓMýS$…yé¯ól ÐéÇ ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$
ÌôæMýS´ùƇ$$¯é BĶæ* çÜ…çܦË$ Ð]l…§ýlÌê¨ GMýSÆ>ÌS¯]l$ ¡çÜ$MøÐ]lyé°MìS M>ÆöµÆó‡sŒæ çÜ…çܦÌSMýS$ M>Æý‡$^úMýSV> MýSrt»ñæyýl$™èl$…yýlyýl… VýSÐ]l$¯éÆý‡á….
Ð]l¬…§ýl$Mö^éaƇ$$.

Æ>f«§é°ÌZ ¿¶æ* MóSsêƇ$$…ç³#Ë$


çÜ…çܦ MóSsêƇ$$…_¯]l ¿¶æ*Ñ$ MóSsêƇ$$…ç³# Ñ«§é¯]l…
½BÆŠ‡G‹Ü Ððl$yìlíÜsîæ òßæÌŒæ¢MóSÆŠ‡ A…yŠæ ÈòÜÆŠ‡a [Oò³ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠæ 100 GMýSÆ>Ë$ {ïœçßZÌŒæz
C…yø ĶæÊMóS C°íÜtr*ÅsŒæ B‹œ òßæÌŒæ¢ 150 GMýSÆ>Ë$ {ïœçßZÌŒæz
'ÑsŒæ' ѧéÅ çÜ…çܦ 200 GMýSÆ>Ë$ {ïœçßZÌŒæz
G‹ÜBÆŠ‡G… ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ 200 GMýSÆ>Ë$ {ïœçßZÌŒæz
AÐ]l$–™é ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ 200 GMýSÆ>Ë$ {ïœçßZÌŒæz
ºçÜÐ]l™éÆý‡MýS… M>ů]lÞÆŠ‡ Bçܵ{† 15 GMýSÆ>Ë$ {ïœ çßZÌŒæz
VóSjÑĶæ$ÆŠ‡ çÜ*PÌŒæ B‹œ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ 50 GMýSÆ>Ë$ {ïœ çßZÌŒæz
Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl I C°íÜtr*ÅsŒæ 12 GMýSÆ>Ë$ Îk
Ððl¬™èl¢…: 927 GMýSÆ>Ë$

68 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 1,500 Mør$Ï
§ö…VýS yéMýS$ÅÐðl$…rÏ™ø ÑÔ>Q §ýlçÜç³ÌêÏ íßæÌŒæÞ OMðS…MýSÆý‡Å…
´ùÆý‡…»ZMýS$V> {ç³MýSsìæ…_…¨. Cç³#µyýl$ A§ól {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$Oò³ sîæyîlï³
ò³§ýlªË MýS¯]l$² ç³yìl…¨. sîæyîlï³MìS A¯]l$MýS*Ë…V> E¯]l² 49 Ð]l$…¨ ºyé
´ëÇ{Ô>Ñ$MýS Ðól™èl¢Ë$ D 62.97 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ÌôæAÐ]l#r$Ï
ÐólçÜ$MýS$° Çh{õÜtçÙ¯ŒæMýS$ íܧýl®…V> E¯é²Æý‡$. AƇ¬™ól D {糿¶æ$™èlÓ
¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ B{MýSÐ]l$×æ˯]l$ VýS$Ç¢…_¯]l Aç³µsìæ MýSÌñæMýStÆŠæ yéMýStÆŠæ
G¯Œæ.Ķæ¬Ð]lÆ>gŒæ 2015 yìlòÜ…ºÆŠæ 23¯]l GMŠæÞ{sêÇz¯]lÈ VðShsŒæ
¯øsìæíœMóSçÙ¯Œæ (BÆŠæïÜ ¯]l…ºÆŠæ 3795/2008/D1) gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. D
¿¶æ*Ð]l¬Ë±² {糿¶æ$™éÓ°Ðól¯]l° B ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒæÌZ ™ólÍa^ðl´ëµÆý‡$. B
™èlÆ>Ó™ól çßæu>™èl$¢V> MýSÌñæMýStÆŠæ º¨Î fÇW…¨.
Ðé^ŒæÐ]l$¯Œæ Æý‡*.20 MørÏMýS$ AÐ]l*Ãyýlr..
1196 çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠæÌZ °ÇÃ…_¯]l sîæyîlï³ gZ¯]lÌŒæ M>Æ>ÅËĶæ$… ÑÔ>Q ¯]lVýSÆý‡…ÌZ° 19Ð]l ÐéÆý‡$zMýS$ ^ðl…¨¯]l §éçÜÇ A´ëµÆ>Ð]l# A¯ól
O¯ðlsŒæ Ðé^ŒæÐ]l$¯Œæ¯]l$ ™ðlÆý‡Oò³MìS ™ðl^éaÆý‡$. §ýlçÜç³ÌêÏ Æ>k ÐéÆý‡çÜ$Ë$
J MýSç³#µyýl$ A¨ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ A…r* ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… ÑÐé§éçܵ§ýl ¿¶æ*Ñ$° A´ëµÆ>Ð]l#MýS$ C_a¯]lr$Ï, A™èl¯]l$ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠæ
{糿¶æ$™èlÓÐól$ iÐø gêÈ ^ólíÜ…¨. hÌêÏ MýSÌñæMýStÆŠæ MýS*yé {糿¶æ$™èlÓ 1196ÌZ 2,736 VýSgêË ¿¶æ*Ñ$° §érÏ Ô>…† A¯ól Ð]l$íßæâ¶æMýS$
¿¶æ*Ð]l¬Ë$V> VýS$Ç¢…_ VðShsŒæ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œæ C^éaÆý‡$. M>± Cç³#µyýlÑ Ñ{MýSƇ¬…_¯]lr$Ï yéMýS$ÅÐðl$…r$Ï çÜ–íÙt…^éÆý‡$. ¯ðl˯ðlÌê ^úMýS¼Ä¶æ$Å…
{糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ M>Ð]l…r* Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ MøçÜ… Æó‡çÙ¯Œæ Úëç³# MýS*ÅÌZ °Ëºyól Ðé^ŒæÐ]l$¯Œæ A´ëµÆ>Ð]l# Æý‡*. 20
¯éĶæ¬yýl$, Ð]l$…{† ÌZMóSÔŒæ A¯]l$^èlÆý‡$Ë$ AMýSPyýl CÚëtÆ>fÅ…V> MørÏMýS$ D ¿¶æ*Ñ$° Ñ{MýSƇ¬…^éÆý‡° ^ðlº$™èl$¯]l² ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ…
°Æ>Ã×êË$ ^ólõÜçÜ$¢¯é²Æý‡$. çßæMýS$P§éÆý‡$Ë ¯]l$…_ Ðésìæ° Mö¯]l$VøË$ ºyé»êº$ËMýS$ gZàÆý‡$Ï ^ðl´ëµÍÞ…§ól.
^ólçÜ$MýS$¯é²Ð]l$° ¯]lMìSÎ B«§éÆ>Ë$ MýS*yé çÜ–íÙtçÜ$¢¯é²Æý‡$.
B ¿¶æ*Ñ$ÌZ sîæyîlï³ M>Æ>ÅËĶæ$…..
C© MýS$…¿¶æMø×æ…... D ÑÐé§éçܵ§ýl ¿¶æ*Ñ$ÌZ° 2000 VýSgêÌZÏ (çÜÆó‡Ó ¯]l… 1196)
ÑÔ>Q ¯]lVýSÆý‡… ¯]lyìl»Ÿyýl$z¯]l E¯]l² §ýlçÜç³ÌêÏ íßæÌŒæÞ ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… ´ëÈt gZ¯]lÌŒæ M>Æ>ÅËĶæ*°² °ÇÃ…^éÆý‡$. ÐéçÜ¢Ðé°MìS
ÑÐé§ýl… 2000 çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡… ¯]l$…_ ¯]lyýl$Ýù¢…¨. AMýSPyýl çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$Ï 2001 ÌZ¯ól ´ëÈt M>Æ>ÅËĶæ*°MìS Aç³µsìæ sîæyîlï³ {糿¶æ$™èlÓ… 25 Hâ¶æÏMýS$
1027, 1028, 1196, 1197ËÌZ° 85.70 GMýSÆ>ËÌZ VýSË 62.97 ÎkMìS_a…¨. [Oò³Ðólr$ Ð]lÅMýS$¢Ë ¿¶æ*Ñ$ AƇ¬™ól sîæyîlï³ BïœçÜ$
GMýSÆ>Ë$ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$V> ÇM>Æý‡$zÌZÏ ¯]lÐðl*O§ðl E…¨. Cç³#µyýl$ °Æ>Ã×ê°MìS {糿¶æ$™èlÓ… G…§ýl$MýS$ ÎkMìSçÜ$¢…¨.? Cçç³#µyýl$ A§ól ¿¶æ*Ñ$
Ð]l*Æð‡PsŒæ «§ýlÆý‡ {ç³M>Æý‡… B ¿¶æ*Ñ$ «§ýlÆý‡ Æý‡*. 1500 MørÏMýS$ Oò³Ð]l*sôæ. {ç³Æ‡¬Ðólr$ Ð]lÅMýS$¢Ë ç³Æý‡… GÌê AƇ¬Å…¨.? A¯]l²Ðól CMýSPyýl
D ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ™èl¯]l ™èl…{yìl Æ>íܯ]l ÑË$Ï §éÓÆ> ™èl¯]lMýS$ çÜÐ]l*«§é¯]l… Ìôæ° {ç³Ô¶æ²Ë$V> Ñ$WÌêƇ¬. Ð]l$ÆøOÐðlç³# ÌZMóSÔŒæMýS$
çÜ…{MýSÑ$…^éĶæ$° §ýlçÜç³ÌêÏ Æ>×ìæ MýSÐ]l$Ìê§ólÑ 2001 çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ çÜ°²íßæ™èl$yìlV> õ³Æý‡$¯]l² §érÏ çÜ$º¾Æ>k AÍĶæ*‹Ü ĶæÊGÌŒæïÜ
OòßæMøÆý‡$tMýS$ ÐðlâêÏÆý‡$. AƇ¬™ól D ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ {糿¶æ$™éÓ°Ðól ™èlç³µ çÜ$º¾Æ>k 1197 çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠæÌZ AyýlzVøË$V> A«§ýl$¯é™èl¯]l ¿¶æÐ]l…†°
MýSÐ]l$Ìê§ólÑÑ M>§ýl° A§ól Hyé¨ AMøtºÆŠæ 10¯]l Aç³µsìæ sîæyîlï³ °ÇÃçÜ$¢¯]l²ç³µsìæMîS §é° gZÍMìS H JMýSP A«¨M>È Ððlâ¶æÏÌôæ§ýl$.
{糿¶æ$™èlÓ… iÐø ¯]l…ºÆŠæ 657 gêÈ ^ólÜí …¨. D Üç ˦ Ð]l$…™é Mö…yýl

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 69
Æý‡*. 1,000 Mør$Ï
MýS»êj ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$
ÑÔ>QÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† º…«§ýl$Ð]l#MýS$ ˼®

Æý‡$íÙMö…yýlÌZ 35 GMýSÆ>˯]l$ ÑÑ«§ýl {糿¶æ$™èlÓ Ñ¿êV>Ë M>Æ>ÅËĶæ*Ë ÑÑ«§ýl {糿¶æ$™èlÓ Ñ¿êV>ËMýS$ ¿¶æ* MóSsêƇ¬…ç³#¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólçÜ*¢
°Æ>Ã×êËMýS$ MóSsêƇ¬çÜ*¢ 2014 íœ{ºÐ]lÇÌZ C_a¯]l E™èl¢Æý‡$ÓË M>ï³ 2017 Ðól$ 15¯]l Æð‡Ððl¯]l*Å Ð]l¬QÅ M>Æý‡Å§ýlÇØ C_a¯]l E™èl¢Æý‡$ÓË$

ÝëÐ]l*¯]l$Åyýl$ K _¯]l² ´÷Æý‡´ër$ ^ólõÜ¢ OgñæË$MýS$ Dyýl$aMðSâ¶æÏyé°MìS MørÏMýS$ Oò³¯ól. MýS»êj ^ólíÜ…¨ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† º…«§ýl$Ð]l#.
MýS*yé Ððl¯]l$M>yýlÆý‡$. Ý÷Ð]l¬ÃË$¯]l² "ò³§ýlª'Ð]l$¯]l$çÙ$Ë$ ™èl糚 ^ólõÜ¢ C© {MýSÐ]l$…
ç܅Ķæ$Ð]l$¯]l… ´ësìæÝë¢Æý‡$. A§ól Ýë„>™èl*¢ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† º…«§ýl$OÐðl™ól..
A…§ýl$ÌZ¯]l* BĶæ$¯]lMýS$ çÜÓĶæ*¯é ¼¯éÒ$ AƇ¬™ól B ™èl糚¯ól ÑÔ>Q hÌêÏ G…yéyýl, Æý‡$íÙMö…yýlÌZ° çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠæ 35, 37,
J糚V> MýS*yé MîSÇ¢Ýë¢Æý‡$. A…§ýl$MøçÜ… 38ËÌZ E¯]l² {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ sîæyîlï³ GÐðl$ÃÎÞ G…ÒÒG‹Ü
A…§ýlÆý‡* MýSËíÜ iÐøÍ^ólaÝë¢Æý‡$. ÑÔ>QÌZ Ð]lÊÇ¢ MýS¯]l$² ç³yìl…¨. B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ M>Æ>ÅËĶæ*ËMýS$,
A„ýSÆ>Ìê C§ól fÆý‡$VýS$™ø…¨. çÜÆ>PÆý‡$ GïÜÞGïÜt ºËïßæ¯]l Ð]lÆ>YË Ñ§éÅÆý‡$¦ËMýS$ ¿¶æ* ç³Ç´ë˯é {糫§é¯]l
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¼¯éÒ$ MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡ MóSsêƇ¬…^éÆý‡$. AƇ¬™ól ™èl¯]l MýS¯]l$² E¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
B{MýSÑ$…^èl$MýS$¯é²yýl$. AÑ {糿¶æ$™èlÓ ™èl¯]lMóS MóSsêƇ¬…^éË° MýS»êj ^ólíܯ]l Ð]lÊÇ¢ AÈj ò³r$tMýS$¯é²yýl$.
¿¶æ*Ð]l¬Ìôæ¯]l°, MýS»êjMýS$ VýS$Æý‡Ä¶æ*ÅĶæ$° Ððl…r¯ól ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… BVýSÐól$çœ*ËOò³ çܵ…¨…_…¨.
Ýë„>™èl*¢ Ð]l¬QÅÐ]l$…{™ól Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨W B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ððl¯]lMýS$P
G…ÒÒG‹Ü Ð]lÊÇ¢ A«¨M>Æý‡ Ķæ$…{™é…VýS… çÜÆó‡ÓË$ ^ólíÜ Ð]l$È ÌêMýS$P° A™èl°MóS MýSrt»ñærtyé°MìS OòœË$ íܧýl®… ^ólƇ¬…^éÆý‡$. ™èlçßæïÜ-
™ólÍa…¨. B ¿¶æ*Ñ$° {糿¶æ$™èlÓ
M>Æ>ÅËĶæ*ËMýS$, ѧéÅËĶæ*ËMýS$ MóSsêƇ¬…_…¨. ÌêªÆý‡$ Ððl¬§ýlË$ `‹œ òÜ{MýSrÈ Ð]lÆý‡MýS* A¨ MýS»êj¯ól A° {«§ýl$ÒMýSÇ…_¯é
MýS»êj^ólíܯ]l…§ýl$MýS$ MýSv¯]l ^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$MøÐ]lËíܯ]l {糿¶æ$™èlÓ… ïÜG… ^öÆý‡Ð]l ^èl*íÜ A«¨M>Æý‡$Ë$ OòÜ™èl… ÑçÜ$¢´ù™èl$¯é²Æý‡$.
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¼¯éÒ$MìS ÝëWËç³yìl…¨. {糿¶æ$™èlÓ M>Æ>ÅËĶæ*ËMýS$, {糿¶æ$™èlÓ M>Æ>ÅËĶæ*ËMýS$ MóSsêƇ¬…_¯é..
ѧéÅËĶæ*ËMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ¬…ç³#¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólíÜ…¨. MýS»êj ^ólíܯ]l
¿¶æ*Ð]l¬Ë±² A§ól ò³§ýlª Ð]l$°íÙMìS MýSrt»ñærtyé°MìS A±² íܧýl®… ^ólÔ>Æý‡$. B ÑÔ>Qç³r²…ÌZ G…™ø ÑË$OÐðl¯]l D ¿¶æ*Ñ$ {糿¶æ$™èlÓ
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ 55.24 GMýSÆ>Ë$. Ðésìæ ÑË$Ð]l A„ýSÆ>Ìê Æý‡*.1,000 AÐ]lçÜÆ>ËMýS$ Eç³Äñæ*VýSç³yýl$™èl$…§ýl°, Ð]lÊÇ¢MìS MóSsêƇ¬…^èlyýl…

70 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Ý뫧ýlÅ… M>§ýl° VýS™èl…ÌZ A«¨M>Æý‡$Ë$ çܵçÙt…^ólÔ>Æý‡$. AƇ¬¯é J†¢yìl
ò³Æý‡VýSyýl…™ø H§ø Ñ«§ýl…V> B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ M>´ëyé˯ól E§ólªÔ¶æ…™ø
2014ÌZ (sîæyîlï³ {糿¶æ$™èlÓ… Æ>MýSÐ]l¬¯]l$ç³#) GïÜÞ àçÜtÌŒæ °Æ>Ã×ê°MìS
I§ýl$ GMýSÆ>Ë$, ´ùçÜ$t Ððl${sìæMŠS ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ Æð‡…yýl$ àçÜtâ¶æÏ °Æ>Ã×êËMýS$
BÆý‡$ GMýSÆ>Ë$, ºËïßæ¯]l Ð]lÆ>YË VýS–çßæ °Æ>Ã×æ…, Õ„ýS×ê MóS…{§éËMýS$
BÆý‡$ GMýSÆ>Ë$, B§éĶæ$ç³# 糯]l$² Ô>Q Ñ¿êVýS… M>Æ>ÅËĶæ$…, Câ¶æÏ
°Æ>Ã×êËMýS$ BÆý‡$ GMýSÆ>Ë$, C…¨Æ>V>…«© gê¡Ä¶æ$ Kò³¯Œl
ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ Èh¯]lÌŒæ MóS…{§ýl… ¿¶æÐ]l¯]l °Æ>Ã×ê°MìS I§ýl$ GMýSÆ>Ë$,
´ùçÜ$t Ððl${sìæMŠS ѧéÅÇ®¯]l$ËMýS$ Æð‡…yýl$ àçÜtâ¶æÏ °Æ>Ã×êËMýS$ Hyýl$ GMýSÆ>Ë$
MóSsêƇ¬…^éÆý‡$.
Ð]l*Å‹³™ø çÜà ºÄ¶æ$rò³sìæt¯]l ™èlçßæïÜÌêªÆŠ‡
X™èl… M>Ìôæi O^ðlÆý‡Ã¯Œl G…ÒÒG‹Ü Ð]lÊÇ¢ 55.24 GMýSÆ>Ë {糿¶æ$™èlÓ
¿¶æ*Ñ$° B{MýSÑ$…_¯]l ÑçÙĶæ$… ÐéçÜ¢Ð]lÐól$¯]l° hÌêÏ MýSÌñæMýStÆŠ‡, BÈzÐø,
™èlçßæïÜÌêªÆŠ‡ {«§ýl$ÒMýSÇ…^éÆý‡$. çÜÆó‡Ó AíÜòÜt…sŒæ OyðlÆð‡MýStÆŠ‡ ¯ól™èl–™èlÓ…ÌZ çÜÆó‡Ó
^ólƇ¬…_ MýS»êj¯]l$ °VýS$Y ™ólÌêaÆý‡$. Ķæ$…yéyýl, Æý‡$íÙMö…yýlÌZ X™èl…
ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ B{MýSÑ$…^èl$MýS$¯]l² {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ VýS*VýS$ÌŒæ ÑÔ>-Qç³-r²… hÌêÏ Ä¶æ$…yéyýl, Æý‡$íÙMö…yýl {V>Ð]l*-ÌZÏ° çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$Ï 15í³,
Ð]l*Å‹³™ø çÜà {«§ýl$ÒMýSÇçÜ*¢ 2015 AMøtºÆŠ‡ 8Ð]l ™ól©¯]l ™èlçßæïÜÌêªÆŠ‡ 16í³, 19í³, 20í³, 55í³, 61í³, 34, 35, 37, 38ÌZÏ° 55.24 GMýS-
{糿¶æ$™éÓ°MìS K °Ðól¨MýS çÜÐ]l$ǵ… ^éÆý‡$. AƇ¬™ól G…ÒÒG‹Ü Ð]lÊÇ¢ Æ>ÌS¯]l$ X™èl… Ð]lÇÞsîæ MýS»êj ^ólíܯ]lr$Ï ÑÔ>Q Æý‡*Æý‡ÌŒæ ™èlçßæ-ïÜÌêªÆŠ‡
{糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªËMýS$ M>Ð]lËíܯ]lÐéyýl$ M>Ð]lyýl…... Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Ýë¦Æ‡¬ÌZ {«§ýl$ÒMýSÇçÜ*¢ C_a¯]l °Ðól¨MýSÌZ K ¿êVýS…
J†¢â¶æ$Ï Æ>Ð]lyýl…™ø.. VýS™èl…ÌZ {糿¶æ$™èlÓ Ñ¿êV>ËMýS$, ѧéÅËĶæ*ËMýS$
MóSsêƇ¬…_¯]l E™èl¢Æý‡$Ó˯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólçÜ*¢ 2017 Ðól$ 15¯]l Æð‡Ððl¯]l*Å Ð]l¬QÅ
M>Æý‡Å§ýlÇØ E™èl¢Æý‡$ÓÍ^ólaÔ>Æý‡$.

X™èl… Ððl$yìlMýSÌŒæ BçÜ$ç³{†MìS B¯]l$MýS$° MýS»êj


^ólíܯ]l çܦ˅ÌZ Ð]l$sìæt ¨º¾Ë$

Æý‡$íÙMö…yýlÌZ X™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ çÜÆó‡Ó ^ólĶæ$V> B{MýSÐ]l$×æÌZ


E¯]l²r$Ï ™ólÍ…§ýl° çÜÆó‡Ó, ¿¶æ* ÇM>Æý‡$zË AíÜòÜt…sŒæ OyðlÆð‡MýStÆŠ‡..
ÑÔ>Q gêƇ¬…sŒæ MýSÌñæMýStÆŠ‡MýS$ Æ>íܯ]l ÌôæQ

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 71
§ólÐ]l#×ìæ~ MýS*yé §ø^ól…§ýl$MýS$ òÜP^Œl!
Æý‡*. 978 Mør$Ï
çܧéÐ]lÇ¢ çÜ{™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë §øí³yîlĶæ$™èl²…
Æý‡*. 1,000MørÏÏ çܧéÐ]lÇ¢ çÜ{™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÐólË…ÌZ 22MørÏMóS ¼¯éÒ$MìS MýSrt»ñæsôæt ´ëϯlŒ
Ò$yìlĶæ* MýS£ýl¯éË$, GÐðl$ÃÌôæÅ Bâ¶æÏ ´ùÆ>r…, ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ A¿¶æÅ…™èlÆ>Ë™ø ´ëÆý‡° ´ë_MýS
MøÆý‡$t B§ólÔ>Ë™ø _Ð]lÆý‡MýS$ ÐólË… Æý‡§ýl$ª, §øí³yîl MýS${r ¿¶æVýS²…

2016, H{í³ÌŒæ 18¯]l §ólÐé§éĶæ$ Ô>Q gêƇ¬…sŒæ MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡


GÐðl$ÃÌôæÅ MöÐ]l*ÃË´ësìæ }«§ýlÆŠ‡ ¯]l$…_ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™éÓ°MìS Æ>íܯ]l ÌôæQ. C…§ýl$ÌZ çÜ{™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë
M>Æ>ÅËĶæ*°MìS Ð]l_a¯]l ÌôæQ¯]l$ Er…MìSçÜ*¢ BVýSçÜ$t 10, Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l Æý‡*. 6 MørÏMýS$ Oò³V>¯ól E…§ýl°, {糿¶æ$™èlÓ… B
2014ÌZ gêÈ AƇ¬¯]l {糿¶æ$™èlÓ E™èl¢Æý‡$Ó ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ ¡çÜ$MýS$¯ól H °Æý‡~Ķæ$…ÌZO¯ðl¯é D ÑçÙĶæ*°²
ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ¡çÜ$MøÐéË° BÐðl$ MøÆ>Æý‡$.
JMýS {´ë…™èl…ÌZ Æð‡…yö…§ýlË VýSgêË çܦ˅ Æý‡*. 55 Ë„ýSËMýS$ ¼¯éÒ$ËMýS$ §ø_ò³rtyé°MìS MýS${rç³°²…¨. AƇ¬™ól, Ò$yìlĶæ*ÌZ
AÐ]l¬ÃyýlÐ]l#™èl* E¯]l²ç³šyýl$ AMýSPyól E¯]l² GMýSÆý‡… çܦÌê°² MóSÐ]lË… ÐðlË$ÏÐðl†¢¯]l Ð]lÆý‡$çÜ MýS£ýl¯éË$, OÐðlGÝëÞÈÞï³ GÐðl$ÃÌôæÅ Bâ¶æÏ Æ>Ð]l$-
Æý‡*.27 Ë„ýSËMóS AÐ]l$Ãyé°MìS GÐ]lOÆð‡¯é {ç³Ä¶æ$†²Ýë¢Æ>? MýS–Úë~Æð‡yìlz °Æý‡…™èlÆý‡ ¯éÅĶæ$´ùÆ>r…, ¿¶æ*Ñ$ çßæMýS$PËOò³ ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$
.... M>± ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l*{™èl… ™èlÐ]l$ÐéÇMøçÜ… A§ól {糿¶æ$™èlÓ… A¿¶æÅ…™èlÆ>Ë$ _Ð]lÆý‡MýS$ MøÆý‡$t B§ólÔ>Ë™ø ÐólË… Æý‡§ýl$ª
ç³° ^ólíÜ…¨. AÐ]l$Æ>Ð]l† ÌZ° çܧéÐ]lÇ¢ çÜ{™é°MìS çÜ…º…«¨…_ ™èl¨™èlÆý‡ ç³Ç×êÐ]l*Ë™ø ^èl…{§ýl»êº$ çÜÆ>PÆý‡$ MýS${r ¿¶æVýS²OÐðl$…¨.
^ðlO¯ðl²ÌZ° Æý‡*. 1,000 Mør$Ï ÑË$Ð]l ^ólõÜ 83.11 GMýSÆ>˯]l$ Æý‡*.22 §ólÐ]l#yìl ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ §ø^ólõÜ òÜP^Œl ç³NÇ¢V> ÑçœËOÐðl$…¨.
MørÏMóS ÐólË… ´ërÌZ ™èl¯]lÐéâ¶æÏMýS$ MýSrt»ñæsôæt…§ýl$MýS$ òÜP^Œl XíÜ…¨. CMýS AçÜË$ ÑçÙĶæ*°MìS Ð]lõÜ¢.... AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ° çܧéÐ]lÇ¢ çÜ{™é-
QÈO§ðl¯]l çܦ˅ Æý‡*ç³…ÌZ HMýS…V> Æý‡*.978 MørÏ {ç³gꫧýl¯é°² ™èlÐ]l$ °MìS çÜ…º…«¨…_, ^ðlO¯ðl²ÌZ° ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ B{MýSÐ]l$×æMýS$ VýS$Æý‡Ð]l#™èl$¯é²-

72 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Ķæ$°, MýS¯]l$MýS Ðésìæ° Ððl…r¯ól AÐól$ÃĶæ*Ë° MøÆý‡$™èl* ò³§ýlMýS*Æý‡´ëyýl$
GÐðl$ÃÌôæÅ MöÐ]l*ÃË´ësìæ }«§ýlÆŠ‡ 2014ÌZ {糿¶æ$™éÓ°MìS ÌôæQ Æ>Ô>Æý‡$. MøÆý‡$t ¡Æý‡$µ™ø ¿¶æ*Ð]l¬Ë AÐ]l$ÃMýS… ÐólËÐól$ Æý‡§ýl$ª
VýS™èl AòÜ…½Ï G°²MýSË A¯]l…™èlÆý‡… sîæyîlï³ A«¨M>Æý‡…ÌZMìS Ð]l_a¯]l {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË §øí³yîl MýS£ýl A…™é Ayýlz… †Æý‡VýSyýl…..
Ððl…r¯ól BĶæ$¯]l D ÌôæQ Æ>Ô>Æý‡$. AƇ¬™ól, ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ B{MýSÐ]l$×æMýS$ GÌêVýS* ™èlÐ]l$MýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ §ýlMýSPyýl… Ìôæ§ýl¯]l² B{VýSçßæ…™ø
VýS$Æý‡Ð]l#™èl$¯é²Ä¶æ$° ™ðlÍíܯ]l Ððl…r¯ól Ðésìæ° Æý‡„ìS…^èlyé°MìS ^èlÆý‡ÅË$ {糿¶æ$™èlÓ… Mö™èl¢ G™èl$¢ËMýS$ ¨W…¨. Æð‡…yø ÝëÇ fÇW¯]l ÐólË…
¡çÜ$MøMýS$…yé, {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l$ÆøÌê {糆çܵ…¨…_…¨. GÐðl$ÃÌôæÅ {ç³{MìSĶæ$¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólĶæ*Ë…r*, ™öÍ ÝëÇ ÐólË…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
ÌôæQ¯]l$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† M>Æ>ÅËĶæ$… 2014, òÜò³t…ºÆŠ‡ 12¯]l §ýlMìSP…^èl$MýS$¯]l² Ð]lÅMìS¢ MøÆý‡$t¯]l$ B{Ô¶æƇ¬…^éÆý‡$. MøÆý‡$t A™èlyìl
§ólÐé§éĶæ$ Ô>QMýS$ ç³…í³…¨. B ™èlÆ>Ó™èl §ólÐé§éĶæ$ Ô>Q A¿¶æÅÆý‡®¯]l¯]l$ ç³sìæt…^èl$MøÌôæ§ýl$. M>±, çÜ{™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$¯]l²
°Æý‡Óíßæ…_¯]l JMýS »ZVýS‹Ü ÐólË…´ërÌZ çܧéÐ]lÇ¢ çܦÌê˯]l$ MýS–Úë~ {´ë…™èl… ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ ç³Ç«¨ÌZ°¨ M>Ð]lyýl…™ø D ¿¶æ*Ð]l¬Ë
hÌêÏMýS$ ^ðl…¨¯]l sîæyîlï³ ¯ól™èl, M>ç³# M>ÆøµÆó‡çÙ¯Œl ObðlÆý‡Ã¯Œl ^èlËÐ]l$ËÔðæsìæt çßæMýS$PË Ð]lÅÐ]làÆý‡…Oò³ A¯ólMýS A¯]l$Ð]l*¯éË$ Ð]lÅMýS¢… ^ólçÜ*¢
Æ>Ð]l*¯]l$fĶæ$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ {糿¶æ$™èlÓ… A§ól çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ MøÆý‡$t¯]l$
B{Ô¶æƇ¬…_…¨. ©°™ø ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÐólË… {ç³{MìSĶæ$¯]l$ ç³NÇ¢V>
çܦ˅ AÐ]l$ÃMýS… CÌê fÇW…¨ Æý‡§ýl$ª ^ólçÜ*¢.. ¿¶æ*Ð]l¬Ë AçÜË$ çßæMýS$P §éÆý‡$Ë$ GÐ]lÆø Ð]l¬…§ýl$
ÝëÓ™èl…{™éÅ°MìS ç³NÆý‡Ó… Aç³µsìæ AÐ]l$Æ>Ð]l† fÒ$…§éÆŠ‡ Æ>gê ™ólÌêaË…r* MøÆý‡$t ¡Æý‡$µ°_a…¨.
ÐéíÜÆð‡yìlz Ððl…MýSsê{¨ ¯éĶæ¬yýl$ çܧéÐ]lÇ¢ çÜ{™é°² Ýë¦í³…^éÆý‡$.
BǦMýS…V> ºËïßæ¯]l Ð]lÆ>YËMýS$ ^ðl…¨¯]l {»êçßæÃ×æ ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$
Ð]lç܆VýS–çßæ çܧýl$´ëĶæ*°² MýS͵…_ Ðól§ýlѧýlÅ ¯ólÆý‡µyýl… Ë„ýSÅ…V> »êº$ çÜÆ>PÆý‡$MýS$ OòßæMøÆý‡$t ÚëMŠS
Üç §éÐ]lÇ¢ Üç {™èl… HÆ>µOsæñ …¨. D Üç {™èl… BǦMSý AÐ]lÜç Æ>Ë MøçÜ…, çܧéÐ]l-Ç¢ ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ ÐólÌS…´ë-
AÐ]l$Æ>Ð]l† fÒ$…§éÆý‡$ Cç³µsìæ ^ðlO¯ðl² çÜÇçßæ§ýl$ªËÌZ ™èl¯]l rÌZÏ §ýlMìSP…^èl$-MýS$¯]l² Ððl¬™é¢-°MìS
A«©¯]l…ÌZ° 471.76 GMýSÆ>Ë çܦÌê°² Æ>íÜ^éaÆý‡$. ^ðlO¯ðl² A§ýl-¯]l…-V> Æý‡*.5 Mør$Ï GÐ]lÆý‡$
çÜÇçßæ§ýl$ªÌZ° ¯]lÐ]lË*ÆŠ‡, ™éË…º*ÆŠ‡, ´ëyýl*Æý‡$ {V>Ð]l*Ë ç³Ç«¨ÌZ ^ðlÍÏ…_¯é, ÐéÇMóS B ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
D ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ E¯é²Æ‡¬. ^ðl¯O lð ² ÕÐéÆý‡ÌÏ Z Isìæ Æý‡…VýS… »êV> AÀÐ]l–¨® MóSsêƇ$$-Ýë¢-Ð]l$° Æ>çÙ‰ {糿¶æ$-™èlÓ…
^ðl…¨¯]l {´ë…™éË$ D {V>Ð]l*Ë ç³Ç«¨ÌZ¯ól E¯é²Æ‡¬. çÜ{™èl… ÑíÜ-ǯ]l çÜÐéÌŒæMýS$ OÐðlGÝëÞÆŠ‡ ïÜï³
¿¶æ*Ð]l¬ËÌZ Mö°²…sìæ ç³MýSP¯]l$…^ól ´ë™èl Ð]l$àºÍç³#Æý‡… Æøyýl$z Ð]l$…VýS-âýæ-WÇ GÐðl$ÃÌôæÅ BâýæÏ Æ>Ð]l$-MýS–-
Ððlâ¶æ$¢…¨. G…™ø QÈO§ðl¯]l {´ë…™èl…ÌZ E¯]l² D ¿¶æ*Ð]l¬Ë ç³MýSP¯]l Úë~-Æð‡yìlz (BÆó‡P) EÐ]l$Ãyìl OòßæMøÆý‡$t
{ç³Rêņ V>…_¯]l çÜ™èlÅ¿êÐ]l$ ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ, íßæ…§ýl*Ý릯Œl Ðól¨MýS-V> OòÜ A¯é²Æý‡$. ©°² ç³ÇVýS-×æ¯]l-ÌZMìS ¡çÜ$-MýS$¯]l² OòßæMøÆý‡$t
ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ, sîæïÜG‹Ü™ø ´ër$ A¯ólMýS Isîæ MýS…ò³±Ë M>Ņ糋ÜË$, D Æý‡*.5 MørÏ™ø MýSÍí³ Ððl¬™èl¢… Æý‡*.27.44 Mør$Ï ^ðlÍÏ…^èl-yé-°MìS
ç³Ë$ ÇÝëÆý‡$tË$, ÝëtÆŠ‡ çßZrâ¶æ$å, VóSsñæyŠl MýSÐ]lÊÅ°sîæË$ E¯é²Æ‡¬. BÆó‡PMýS$ ¯éË$VýS$ ÐéÆ>ÌS VýSyýl$-Ñ_a…¨. ™èlÑ$âýæ-¯éyýl$-ÌZ çܧéÐ]l-
A…™èl AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨¯]l {´ë…™èl…ÌZ E¯]l² D ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ Æý‡„ýS×æ Ç¢ çÜ{™é-°MìS ^ðl…¨¯]l 83 GMýS-Æ>ÌS ¿¶æ*Ñ$MìS ÐólÌS…ÌZ Ð]l_a¯]l
MýSÆý‡$OÐðl…§ýl¯]l² ÝëMýS$ ^èl*ç³#™èl* ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… {糿¶æ$™èlÓ… ÐólË… §éÓÆ> Æý‡*.22.44 MørÏ-MýS$ A§ýl-¯]l…-V> Ð]l$Æø Æý‡*.5 Mør$Ï ^ðlÍÏ…^ól…-§ýl$MýS$
AÐ]l$Ãyé°MìS ™ðlW…_…¨. C…§ýl$MøçÜ… 2015 H{í³ÌŒæ 6¯]l E™èl¢Æý‡$ÓË$ íܧýl®…V> E¯é²-Ð]l$° BâýæÏ Æ>Ð]l$-MýS–-Úë~-Æð‡yìlz ™èlÆý‡çœ# ¯éÅĶæ$-Ðé¨
(Ððl$Ððl* ¯]l…: 28228) gêÈ ^ólíÜ…¨. B E™èl¢Æý‡$ÓËMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> ´÷¯]l²-ÐøË$ çÜ$«§é-MýS-ÆŠ‡-Æð‡yìlz 2017 kOÌñæ 3¯]l EÐ]l$Ãyìl OòßæMøÆý‡$tMýS$
2016 Ð]l*Ça 28¯]ll ÐólË…´ër °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$. °Ðól-¨…^éÆý‡$. A§ýl-¯]l…-V> ^ðlÍÏ…^éÍ-Þ¯]l Æý‡*.5 MørÏ™ø çÜà
Ððl¬™èl¢… Æý‡*.27.44 MørÏ-¯]l$ ¯éË$VýS$ ÐéÆ>ÌZÏ fÐ]l$ ^ólÝë¢-Ð]l$°
GMýSÆý‡… MóSÐ]lË… Æý‡*. 50 Ë„ýSÌôæ! MýS*yé BĶæ$¯]l MøÆý‡$tMýS$ ™ðlÍ´ëÆý‡$. AÌê AƇ$$™ól Ððl¬§ýlr Ñyýl™èl
{糿¶æ$™èlÓ A…^èl¯éË {ç³M>Æý‡… ™éË…º*ÆŠ‡ {´ë…™èl…ÌZ GMýSÆý‡… MìS…§ýl Æý‡*.10 MørÏ-¯]l$ Æð‡…yýl$ ÐéÆ>ÌZÏ-, Ñ$Wͯ]l Æý‡*.17.44
Üç ˦ … §« lý Æý‡ Æý‡*.6 MørÏ Ð]lÆý‡MýS* E…¨. Üç {™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë Ð]l*Æð‡PsŒæ MørÏ-¯]l$ ™èl§ýl$ç³Ç Æð‡…yýl$ ÐéÆ>ÌZÏ ^ðlÍÏ…^éÌS° OòßæMøÆý‡$t
ÑË$Ð]l Æý‡*. 6 MørÏMýS$ Oò³_Ë$MóS¯]l°, B ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ GÌê…sìæ ™ðlÍí³…¨. M>V>, ÐólÌS…ÌZ fÇW¯]l ¿êÈ A{MýSÐ- l] *-ËòO ³ Üï ½I
°Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$MýS$¯é² Ðésìæ Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l¯]l$ ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS §ýlÆ>Å-ç³#¢-¯]lMýS$ B§ól-Õ…^éÌS° BâýæÏ Æ>Ð]l$-MýS–-Úë~-Æð‡yìlz OòßæMøÆý‡$t-ÌZ
¡çÜ$MøÐéË° MøÆý‡$™èl* §ólÐé§éĶæ$ Ô>Q gêƇ¬…sŒæ MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡ 2016 {ç³gê {ç³Äñæ*-f¯]l ÐéÅfÅ… (í³ÌŒæ) §éQË$ ^ólÔ>Æý‡$. ©°Oò³
H{í³ÌŒæ 18¯]llÆ>çÙ‰ {糿¶æ$™éÓ°MìS K ÌôæQ Æ>Ô>Æý‡$. A§ól {´ë…™èl…ÌZ°l OòßæMøÆý‡$t «§ýlÆ>Ã-çܯ]l… ç³Ë$Ð]l*Æý‡$Ï Ñ^éÆý‡-×æ fÇí³…¨.
{Oò³ÐólsŒæ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ çÜ…çÜ¦Ë Ððl…^èlÆý‡ÏÌZ 200 VýSgêË çܦ˅ Æý‡*. 55

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 73
çܧéÐ]lÇ¢ çܦÌê˯]l$ B¯]l$Mö° E¯]l² Isîæ MýS…ò³±Ë M>Ņ糋ÜË$. B çܦÌê˯]l$ ç³ÇÖÍÝù¢¯]l² OÐðlGÝëÞÆŠæïÜï³ °f°Æ>®Æý‡×æ º–…§ýl…

Ë„ýSË Ð]lÆý‡MýS* ç³Ë$MýS$™ø…¨. A…sôæ D ÌñæMýSP¯]l GMýSÆý‡… ¿¶æ*Ñ$ «§ýlÆý‡ {糿¶æ$™èlÓ… ™èlÐ]l$ Ñ«§ólĶæ¬ËMýS$ MýSrt»ñæsôæt…§ýl$MýS$ MýS${rç³°²…¨. D
Æý‡*.13 MørÏ Ð]lÆý‡MýS* E…§ýl¯]l² Ð]l*r. B{MýSÐ]l$×æË ÝëMýS$ ^èl*í³çÜ*¢, çܦÌê°² A† ^èlÐ]l#MýSV> sîæyîlï³ ¯ól™èl ^èlËÐ]l$ËÔðæsìæt Æ>Ð]l*¯]l$fĶæ$,
çÜ{™èl… çܦÌê˯]l$ GMýSÆý‡… Æý‡*.50 Ë„ýSËMýS$ AÐ]l*ÃË° çÜ{™èl… BĶæ$¯]l MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅË$, BĶæ$¯]l çÜ°²íßæ™èl$Ë$ GÐŒl$.çÜ…iÐ]l Æð‡yìlz,
GWjMýS*ÅsìæÐŒl BïœçÜÆŠ‡ {糆´ë¨…^èlV>, B {糆´ë§ýl¯]lMýS$ §ólÐé§éĶæ$ GÐŒl$.çÜ$°™é Æð‡yìlz, ^éÐ]lÍ MýS–Úë~Æð‡yìlz, GÐŒl$.çÜ*Æý‡ÅMìSÆý‡×Šæ Ð]l˜ã,
Ô>Q A«¨M>Æý‡$Ë$ Ððl…r¯ól BÐðl*§ýlÐ]l¬{§ýl ÐólÔ>Æý‡$. yìl.ç³Ð]l¯Œl MýS$Ð]l*ÆŠ‡, BÆŠ‡. ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–Úë~Æ>Ð]l#Ë$ ÐólË… ´ëyéÆý‡$.
ÐólË… M>§ýl$, §øí³yîl! §øí³yîl Ððl¯]l$MýS ò³§ýlª™èlËË$
Ý뫧éÆý‡×æ…V> H ÐólË…ÌZO¯ðl¯é {糿¶æ$™èlÓ… °Æý‡~Ƈ¬…_¯]l «§ýlÆý‡MýS…sôæ çܧéÐ]lÇ¢ çܦÌêËOò³ Gç³µsìæ ¯]l$…^ø ç³°^ólÝù¢¯]l² JMýS ÌêĶæ$ÆŠ‡,
MøsŒæ ^ólíܯ]l «§ýlÆý‡ GMýS$PÐ]lV> E…sôæ¯ól AÐ]l$ÃMýS… fÆý‡$VýS$™èl$…¨. Ìôæ§é §ólÐé§éĶæ$ Ô>QMýS$ ^ðl…¨¯]l JMýS A«¨M>Ç ^ðlí³µ¯]l ÑÐ]lÆ>˯]l$ ºsìæt
{糿¶æ$™èlÓ… B ÐólÌê°² Æý‡§ýl$ª ^ólíÜ Ð]l$ÆöMýS ÐólË…´ër¯]l$ °Æý‡ÓíßæçÜ$¢…¨. ^èl*õÜ¢, D çܦ˅ {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l {糿¶æ$™èlÓ A…^èl¯éË {ç³M>Æý‡Ðól$
M>± 2016 Ð]l*Ça 28¯]l ÐólË… ©°MìS ³ç NÇ¢ ÑÆý‡$§ýl…® V> fÇW…¨. GMýSÆý‡… Æý‡*. 6MørÏ ^ö糚¯]l Æý‡*.500 MørÏMýS$ ™èlMýS$PÐ]l Ìôæ§ýl$. Ð]l*Æð‡PsŒæ
{糿¶æ$™èlÓ… °Æý‡~Ƈ¬…_¯]l «§ýlÆý‡MýS$ B çܦÌê˯]l$ Mö¯]lyé°MìS GÐ]lÆý‡* Æó‡r$ Æý‡*.13 MørÏ {ç³M>Æý‡… ÌñæMýSPÐólõÜ¢ Æý‡*.1,000 MørÏMýS…sôæ GMýS$PÐól.
Ð]l¬…§ýl$MýS$ Æ>¯]l…§ýl$¯]l Ð]l_a¯]l ¼yýlÏÌZ A™èlÅ«¨MýS «§ýlÆý‡ Ð]l_a¯]l ¼yŠl¯]l$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$, BĶæ$¯]l MýS$Ð]l*Æý‡$yìl ¼¯éÒ$Ìôæ
ç³ÇVýS×æ¯]lÌZ°MìS ¡çÜ$MýS$…r$¯é²Ð]l$° ^ðlí³µ °Æý‡~Ƈ¬…_¯]l «§ýlÆý‡MýS¯é² ÐólË…´ërÌZ D Mö¯]l$Vøâ¶æ$Ï ^ólÔ>Æý‡$..
™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MóS AÐól$à {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólÔ>Æý‡$.. Ððl¬™èl¢… 83.11 GMýSÆ>Ë
çܦÌê°² MóSÐ]lË… Æý‡*.22.44 MørÏMóS AÐ]l$Ãyé°MìS {ç³Ä¶æ$†²…^éÆý‡$. Æð‡…yø Ñyýl™èl ÐólË…ÌZ¯]l* sîæyîlï³ ¯ól™èlÌôæ
A…sôæ GMýSÆ> çܦ˅ «§ýlÆý‡ MóSÐ]lË… Æý‡*.27 Ë„ýSÌôæ¯]l¯]l² Ð]l*r. MóSÐ]lË… çܧéÐ]lÇ¢ çÜ{™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë §øí³yîl A…Ô¶æ…ÌZ A¯ólMýS Ð]l$Ë$ç³#Ë
_¯]l² Úëç³#¯]l$ ÐéÅ´ëÆý‡çÜ$¢ËMýS$ MóSsêƇ¬…^èlyé° MýS*yé D B„ýS¯Œl ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ OòßæMøÆý‡$t B§ólÔ>Ë Ðól$Æý‡MýS$ 2017 òÜò³t…ºÆý‡$ 18¯]ll
°Æý‡Óíßæ…^ól §ólÐé§éĶæ$ Ô>Q Ð]l…§ýlË MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë çܦÌêË ^ðlO¯ðl²ÌZ° sîæsîæyîl MýSÌêÅ×æ Ð]l$…yýlç³…ÌZ Æð‡…yø Ñyýl™èl ÐólË…
AÐ]l$ÃM>°MìS Ð]l*{™èl… K »ZVýS‹Ü ÐólË… °Æý‡Óíßæ…_…¨. °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$. Ððl¬§ýlsìæ Ñyýl™èl ÐólË…ÌZ sîæyîlï³ ¯ól™èl, Aç³µsìæ M>ç³#
M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl O^ðlÆý‡Ã¯Œl MóSÐ]lË… Æý‡*. 22.44 MørÏMýS$ M>Æý‡$^úMýSV>
çܦÌêÌôæÒ Ñ$VýSËÌôæ§ýl$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ´÷…§éË° {ç³Ä¶æ$†²…^èlV>.. Æð‡…yø Ñyýl™èl ÐólË…ÌZ
çÜ{™é°MìS E¯]l² 471.76 GMýSÆ>ËÌZ B{MýSÐ]l$×æËMýS$ VýS$ÇM>MýS$…yé OÐðlGÝëÞÆŠ‡ MýSyýlç³ hÌêÏMýS$ ^ðl…¨¯]l Ð]l$…{† B¨¯éÆ>Ķæ$×æ Æð‡yìlz
Ñ$Wͯ]l MóSÐ]lË… 83.11 GMýSÆ>Ë Üç ̦ ê°² MýS*yé ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… A¯]l$^èlÆý‡$yýl$ ´÷§ýl$ªr*Æý‡$ °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y sîæyîlï³ ¯ól™èl º§ólÓË$

74 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
A{MýSÐ]l*˯]l$ Ayýl$zMýS$…§éÐ]l$…sôæ... AyýlzVøË$ °º…«§ýl¯]lË$
çܧéÐ]lÇ¢ ¿¶æ*Ð]l¬Ë MýS$…¿¶æMø×æ… ºÄ¶æ$rMýS$ Æ>Ð]lyýl…, §é°Oò³ ^ólĶæ$yé°MìS Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… íܧýl®ç³yìl™ól, yýlº$¾ MýSrtyé°MìS ™éÐ]lÊ
OòßæMøÆý‡$tÌZ ÐéÅgêÅË$ §éQË$ M>Ð]lyýl…™ø Æ>{çÙt{糿¶æ$™èlÓ…S íܧýl®Ðól$¯]l° õ³ÆöP…¨. çܧéÐ]lÇ¢ ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ Ð]l$äÏ ÐólË… Ðólíܯé B
CÆý‡M>r…ÌZ ç³yìl…¨. {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ M>´ëyýlyé°MóS ™éÐ]l¬ ÐólË…ÌZ ™éÐ]l¬ ´ëÌŸY¯]lyé°MìS íܧýl®Ð]l$°, °º…«§ýl¯]lË {ç³M>Æý‡…
Ðésìæ AÐ]l$ÃM>°MìS ¡çÜ$MýS$¯é²Ð]l$° MøÆý‡$tMýS$ ÑÐ]lÇ…_…¨. çܧéÐ]lÇ¢ DG…yîlV> Æý‡*. 10 Ë„ýSË$ MýSsìæt ÐólË…ÌZ ´ëÌŸY…sêÐ]l$° õ³ÆöP…¨.
¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ A…™èlMýS$Ñ$…_ «§ýlÆý‡ Ð]l^óla AÐ]lM>Ô¶æ… Ìôæ§ýl°, ™éÐ]l¬ H ""Æý‡*.28.05 Mør$Ï MýSsìæt ÐólË…ÌZ ´ëÌŸY¯é˯]l² çÙÆý‡™èl$ Ð]l*MýS$
«§ýlÆý‡MýS$ B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ AÐól$ÃĶæ*Ë° °Æý‡~Ƈ¬…^éÐðl* A…™èlMýS$ Æý‡*. Ð]l*{™èlÐól$ Ð]lÇ¢…ç³gôæçÜ$¢¯é²Æý‡$. Ñ$Wͯ]l ¼ËzÆý‡Ï Ð]l*¨ÇV> Æý‡*. 10
5 Mør$Ï A§ýl¯]l…V> C^óla…§ýl$MýS$ GÐ]lÆý‡¯é² Ð]l¬…§ýl$MöõÜ¢ ÐéÇMóS B Ë„ýSË DG…yîl MýSsìæt ÐólË…ÌZ ´ëÌŸY¯]lyé°MìS Ð]l*MýS* AÐ]lM>Ô¶æ…
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ C^ólaĶæ$ yé°MìS íܧýl®Ð]l$° ™ðlÍĶæ$gôæíÜ…¨. §é…™ø I§ýl$ CÐ]lÓ…yìl.'' A° õ³ÆöP…¨. ™öÍÝëÇ ÐólË… °Æý‡Óíßæ…_¯]l糚yýl$
Mør$Ï A§ýl¯]l…V> C^óla…§ýl$MýS$ ï³GÌŒæBÆŠæ {´ëgñæMŠætÞ [Oò³ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠæ ÐólË…ÌZ ´ëÌŸY¯]l² Ð]lÅMýS$¢Ë$, çÜ…çܦË$ MýSsìæt¯]l DG…yîl Ððl¬™èl¢…
çÜ…çܦ Ð]l¬…§ýl$Mö_a…¨. ™èlÐ]l$ çÜ…íܧýl®™èl¯]l$ ™ðlÍĶæ$gôæçÜ*¢ {糿¶æ$™éÓ- A§ól¯]l° B çÜ…çܦ ™ðlÍí³…¨. ÐólË…ÌZ GÐ]lÆý‡$ GMýS$PÐ]l ^ðlÍÏ…^èlyé°MìS
°MìS ÌôæQ Æ>íÜ…¨. AƇ¬™ól ï³GÌŒæBÆŠæ çÜ…çܦ¯]l$ ¿¶æĶæ$ò³rtyé°MìS íܧýl®ç³yìl™ól ÐéÇMìS B ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Aç³µW… ^éË°, ™èlÐ]l$MýS$ GÌê…sìæ
{糿¶æ$™èlÓ… A¯ólMýS çÙÆý‡™èl$Ë$ Ñ«¨…_…¨. Æý‡*. 28.05 Mør$Ï 72 A¿¶æÅ…™èlÆý‡… Ìôæ§ýl° õ³ÆöP…¨. Ð]l$ÆøÐ]l* Æý‡$ ÐólË… °Æý‡Óíßæ…^èlyýl…
VýS…rÌZÏV> yìl´ëhsŒæ ^ólõÜ¢ çܧéÐ]lÇ¢ ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ Ð]l$äÏ ÐólË… Ð]lËÏ çܧéÐ]lÇ¢ çÜ{™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ð]l$Ç…™èl Ððl$Æý‡$OVðS¯]l «§ýlÆý‡ ç³ËMýSÐ]l^èla°
ÐólÝë¢Ð]l$° §ólÐé§éĶæ$ Ô>Q MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡ ï³GÌŒæBÆŠ‡ {´ëgñæMýS$tÞMýS$ ÌôæQ ¿êÑçÜ$¢¯]l²r$Ï B çÜ…çܦ ™ðlÍí³…¨. VýS™èl ÐólË… MýS¯é² ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡
Æ>Ô>Æý‡$. VýS™èl…ÌZ Æý‡*. 22.22 MørÏMýS$ çܧéÐ]lÇ¢ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÐólË… Ð]l^óla {ç³Ð]l*§ýl… E…§ýl° ¿¶æĶæ$ç³yéÍÞ¯]l AÐ]lçÜÆý‡… Ìôæ§ýl°, Æý‡*.
ÐólĶæ$V> B Ððl¬™é¢°MìS Ð]l$Æø 25 Ô>™èl… GMýS$PÐ]l Ý÷Ð]l¬Ã¯]l$ MýSÍí³ 28.05 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$ ^ðlÍÏ…^ól…§ýl$MýS$ ™éÐ]l¬ íܧýl®Ð]l$° ï³GÌŒæBÆŠ‡ çÜ…çܦ
yìl´ëhsŒæ ^ólĶæ*Ë…r* ÌôæQÌZ õ³ÆöP¯é²Æý‡$. çܧéÐ]lÇ¢ ¿¶æ*Ð]l¬ËÌZ õ³ÆöP…¨. M>± §é°MìS {糿¶æ$™èlÓ… çܵ…¨…^èlÌôæ§ýl$. {ç³gꫧýl¯é°²
B{MýSÐ]l$×æËMýS*, {糿¶æ$™éÓ°MìS GÌê…sìæ çÜ…º…«§ýlÐ]lÊ Ìôæ§ýl° B M>´ëyýlyýl… MøçÜ… K {ç³Æ‡¬Ðólr$ çÜ…çܦ Ð]l¬…§ýl$MýS$ Æ>V>, B çÜ…çܦ¯]l$
ÌôæQÌZ ™ðlÍĶæ$gôæÔ>Æý‡$. B{MýSÐ]l$×æ˯]l$ ™öËW…^èl$MøÐ]lËíܯ]l »ê«§ýlÅ™èl ¿¶æĶæ$ò³rtyé°MìS {糿¶æ$™èlÓ… A¯ólMýS çÙÆý‡™èl$Ë$ ò³sìæt…¨. 81
Ò$§ól¯]l…r* ï³GÌŒæBÆŠæMýS$ §ólÐé§éĶæ$ Ô>Q MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡ ™èl¯]l ÌôæQÌZ GMýSÆ>ËÌZ GÌê…sìæ B{MýSÐ]l$×æË* ÌôæMýS´ùƇ¬¯éS B{MýSÐ]l$-
çܵçÙt… ^ólÔ>Æý‡$. {糿¶æ$™èlÓ… õÜÌŒæ MýS¯ŒæçœÆó‡ÃçÙ¯Œæ Ð]l*{™èlÐól$ CçÜ$¢…§ýl°, ×æË$¯é²Ä¶æ$° Ð騅^èlyýl…, B{MýSÐ]l$×æ˯]l$ ™öËW…^èl$MøÐ]lËíܯ]l
Çh{õÜtçÙ¯Œæ ^ólĶæ$»Z§ýl°, ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ Çh{õÜtçÙ¯Œæ yìl´ëÆŠætÐðl$…sŒæÌZ »ê«§ýlÅ™èl Ðéǧól¯]l°, Çh{õÜtçÙ¯Œæ ^ólĶæ$»ZÐ]l$°, MóSÐ]lË… MýS¯ŒæçœÆó‡ÃçÙ¯Œæ
^ólƇ¬…^èl$MøÐ]lËíܯ]l 糯]l$˱² ÐéÆó‡ ^ólçÜ$MøÐéË° A¯ólMýS çÜÇtíœMóSsŒæ Ð]l*{™èlÐól$ CÝë¢Ð]l$° çÙÆý‡™èl$Ë$ Ñ«¨…^èlyýl… ç³Ë$
§éÆý‡$×æOÐðl$¯]l çÙÆý‡™èl$Ë$ ò³sìæt ¿¶æĶæ$ò³sôæt {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólÔ>Æý‡$. AƇ¬™ól ÑÐ]l$Æý‡ØËMýS$ ™éÑ_a…¨. JMýSÐólâ¶æ B{MýSÐ]l$×æË$…sôæ ÐéÇOò³ MóSçÜ$Ë$
Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ çÙÆý‡™èl$ËMýS$ ™éÐ]l¬ íܧýl®Ðól$¯]l°, {糿¶æ$™èlÓ… ò³sìæt B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$MýS$° ÐólË… °Æý‡ÓíßæõÜ¢
Ayýl$VýS$™èl$¯]l²r$ÏV> Æý‡*. 22.44 MørÏMýS$ A§ýl¯]l…V> Æý‡*. 5.60 Mør$Ï Ð]l$Ç…™èl GMýS$PÐ]l Ððl¬™èl¢… Qgê¯éMýS$ çÜÐ]l$MýS*Æý‡$™èl$…¨ MýS§é! M>±
MýSÍí³ Ððl¬™èl¢… 28.05 Mørϯ]l$ 72 VýS…rÌZÏV> yìl´ëhsŒæ ^ólĶæ$yé°MìS ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™éÓ°MìS AÌê…sìæ E§ólªÔ¶æ… Ìôæ¯ólÌôæ§ýl$. ÐólË…ÌZ
™éÐ]l¬ íܧýl®Ðól$¯]l° ï³GÌŒæBÆŠ‡ {´ëgñæMŠStÞ çÜ…çܦ {ç³MýSsìæ…_…¨. yýlº$¾ GÐ]lÆý‡* ´ëÌŸY¯]lMýS$…yé ^ólíÜ ™èlÐ]l$ ¼¯éÒ$MóS B ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MýSrt»ñæsôætíÜ
MýSsìæt¯]l Ððl…r¯ól ™èlÐ]l$ çÜ…çܦ õ³Çr çܧéÐ]lÇ¢ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÇhçÜtÆŠ‡ MýSÒ$çÙ¯]l$Ï MösôætĶæ$yýl… Ð]l*{™èlÐól$ ÐéÇMìS ™ðlÍíܯ]l ѧýlÅ.

}°ÐéçÜ$Ë$ Æð‡yìlz Æý‡*. 60.30 MørÏMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ §ýlMìSP…^èl$MøÐéË° ^èl*Ô>Æý‡$.


sîæyîlï³ ¯ól™èl, Ð]l*i GÐðl$ÃÌôæÅ Ð]lÆý‡§ýlÆ>kËÆð‡yìlz Ý÷…™èl M>Æý‡$ÌZ Ð]l_a ÐólË…
´ëÌŸY¯é²Æý‡$. sîæyîlï³ ¯ól™èlË ¿¶æ* §øí³yîl MýS${r Ð]l$ÆøÝëÇ ºrtºÄ¶æ$Ë$ M>Ð]lyýl…™ø
ÐólË…ÌZ ´ëyìl¯]l «§ýlÆý‡ Ðól$Æý‡MýS$ Æý‡*. 60.30 Mør$Ï °È~™èl Ð]lÅÐ]l«¨ÌZ ^ðlÍÏ…^èlMýS,
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ¡çÜ$MýS$¯ól…§ýl$MýS$ °Æ>çÜMýS¢™èl Ð]lÅMýS¢… ^ólÔ>Æý‡$. ©…™ø Æð‡…yø ¼yýlzÆý‡$V>
°Í_¯]l Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlMýS$ ^ðl…¨¯]l Ð]lÅMìS¢ Æý‡*. 60.25 Mør$Ï ^ðlÍÏ…_ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
´÷…§ól…§ýl$MýS$ Ð]l¬…§ýl$Mö^éaÆý‡$. yýlº$¾Ë$ MýS*yé ^ðlÍÏ…^éÆý‡$.
çܧéÐ]lÇ¢ çܦÌê˯]l$ B¯]l$Mö° E¯]l² M>…´û…yŠl ÐéÌŒæ

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 75
Æý‡*. 905 Mør$Ï
ÑÔ>QÌZ Ë*Ë*MýS$ 12.52 GMýSÆ>Ë Aç³µW…™èl
K {Oò³Ðólr$ çÜ…çܦMýS$ OòœÐŒæÝëtÆŠ‡ çßZrÌŒæ, Úëí³…VŠæ Ð]l*ÌŒæ çÜÓĶæ$…V> ïÜG… »ôæÆý‡ÝëÆ>Ë$...
MýSr$tMýS$¯ól…§ýl$MýS$ ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… HMýS…V> Æý‡*.905 ÑÔ>Q hÌêÏ ÐéÌôæ¢Æý‡$ ÐéÆý‡$z BÆó‡P ½^Œl {眅sŒæ §ýlVýSYÆý‡
MørÏ ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$° ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# ÎkMýS$ Ë*Ë* {VýS*ç³# I§ýl$ ¯]l„ýS{™éÌS çßZrÌŒæ™ø ´ër$,
MýSrt»ñæsôætíÜ…¨. Ððl¯]l$MýSºyìl¯]l {´ë…™èl…ÌZ AƇ$$™ól Ððl$V> MýS¯ðlÓ¯]lÛ¯ŒS òÜ…rÆŠæ, Úëí³…VŠæ Ð]l*ÌŒæ °Æ>Ã×æ…
Æ>Ƈ$$¡Í_a {´ù™èlÞíßæ…^èlyýl… çÜçßæf…. M>± ^ólĶæ*ÌS° °Æý‡~Ƈ$$…_…¨. ™öË$™èl 9.12 GMýSÆ>ÌZÏ
OÐðlgêVŠæ Ìê…sìæ ¯]lVýSÆý‡…ÌZ K {Oò³Ðólr$ MýS…ò³± Æý‡*.750 MørÏ Ð]lÅĶæ$…™ø °Æ>Ã×æ… ^ólç³sêtÌS°
çßZrÌŒæ MýSr$tMýS$¯ól…§ýl$MýS$ ¿êÈ Æ>Ƈ$$¡Ë$ °Æý‡~Ƈ$$…^éÆý‡$. AƇ$$™ól ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$
G…§ýl$MýS$? AçÜË$ H {糿¶æ$™èlÓOÐðl$¯é JMýS {Oò³ÐólsŒæ çÜÓĶæ$…V> Mö_a ÐðlãÏ AMýSPyýl Ë*Ë* {VýS*ç³#
{VýS*ç³#MýS$ C^óla…§ýl$MýS$ Ð]l$Æø {Oò³ÐólsŒæ çÜ…çܦMýS$ MýS¯ðlÓ¯]lÛ¯ŒS òÜ…rÆŠ‡¯]l$ çÜ…§ýlÇØ…_ Ð]l^éaÆý‡$. ÐéÇ™ø
^ðl…¨¯]l ¿¶æ*Ñ$ ¡çÜ$MýS$…r$…§é? ¡çÜ$MýS$¯]l² Ð]l$…™èl¯éË$ fÇ´ëÆý‡$. BÆó‡P ½^Œl {眅sŒæ §ýlVýSYÆý‡ VýSÌS
¿¶æ*Ñ$MìS º§ýl$Ë$ {糿¶æ$™èlÓ çÜ…çܦÌSMýS$ ^ðl…¨¯]l ïÜG…BÆŠ‡ {VýS*ç³#¯]lMýS$ ^ðl…¨¯]l 3.40 GMýSÆ>Ë$ MýS*yé
¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ MóSsêƇ$$çÜ$¢…§é? Çh[õÜtçÙ¯ŒS ïœk¯]l$, E…sôæ MýS¯ðlÓ¯]lÛ¯ŒS òÜ…rÆŠ‡ ½^Œl {眅sŒæÌZ Ð]lçÜ$¢…§ýl°
Ýët…ç³# yýl*Åsîæ°, MóSí³rÌŒæ VðSƇ¬¯ŒSÞ¯]l$ Qgê¯é ¯]l$…_ Ë*Ë* {VýS*ç³# Ķæ*fÐ]l*¯]lÅ…, ^èl…{§ýl»êº$ °Æý‡~Ķæ*°MìS
¿ýæÇçÜ$¢…§é? A…sôæ GÐ]lÓOÆð‡¯é çÜÆó‡ AÌê ^ólĶæ$Æý‡¯ól ^ðlº$™éÆý‡$.. M>± Ð]l^éaÆý‡$. GÌêOVðS¯é çÜÆó‡ ïÜG…BÆŠ‡ {VýS*ç³#¯]lMýS$ ^ðl…¨¯]l ¿¶æ*Ñ$°
^èl…{§ýl»êº$ çÜÆ>PÆý‡$ Ð]l*{™èl… D 糯]l$˱² ^ólíÜ…¨. ™èl§éÓÆ> Æ>çÙ‰ ¡çÜ$MýS$° Ë*Ë* {VýS*ç³#¯]lMýS$ MóSsêƇ$$…^éÌS° ïÜG… °Æý‡~Ƈ$$…^éÆý‡$.
Qgê¯éOò³ Æý‡*. 171.27 MørÏ ¿êÆý‡… Ððl*í³…¨. B Ððl¬™èl…¢ ™ø C…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V> ïÜG…BÆŠ‡ {VýS*ç³# {糆°«§ýl$ÌS™ø çÜÓĶæ$…V>
{糿¶æ$™èlÓÐól$ çÜÓĶæ$…V>.. çßZrÌŒæ, MýS¯ðlÓ¯]lÛ¯ŒS òÜ…rÆŠæ, Úëí³…VŠæ Ð]l*ÌŒæ BĶæ$¯ól »ôæÆý‡ÝëÆ>Ë$ Mö¯]lÝëW…^éÆý‡$. VýS™ólyé¨ þOÌñæ 19¯]l
MýSsôæt AÐ]lM>ÔèæÐ]l¬¯é² ç³MýSP¯]l ò³sôætíÜ…¨. ^èlsêt°MìS, °º…«§ýl¯]lÌSMýS$ çÜÐ]l*ÐólÔèæ… HÆ>µr$ ^ólíÜ ïÜG…BÆŠ‡ {VýS*ç³#¯]lMýS$ ^ðl…¨¯]l 3.40 GMýSÆ>ÌS
Ð]lņÆó‡MýS…V> Ë*Ë* {VýS*ç³#¯]lMýS$ ¿êÈ BǦMýS {ç³Äñæ*f¯]l… MýSÍWçÜ*¢ ¿¶æ*Ñ$° ¡çÜ$MýS$° B {VýS*ç³#¯]lMýS$ {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ$…V> Ð]l$Æø^ør
°Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$MýS$…¨. C…§ýl$MøçÜ… çÜÓĶæ$…V> ïÜG… ^èl…{§ýl»ê»ôæ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ CÐéÓÌS° B§ólÕ…^éÆý‡$. ïÜG… B§ólÔ>ÌS Ðól$Æý‡MýS$
Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨V>Æý‡$. ¯éÅĶæ$ Ô>Q™ø ´ër$ ÑÔ>Q ç³rt×êÀÐ]l–¨® ÑÔ>Q hÌêÏ MýSÌñæMýStÆŠæ, C™èlÆý‡ A«¨M>Æý‡$Ë$ ïÜG…BÆŠ‡ {VýS*ç³#
çÜ…çܦ OÐðl‹Ü ObðlÆý‡Ã¯Œl, ÑÔ>Q hÌêÏ MýSÌñæMýStÆŠ‡ A¿ýæÅ…™èlÆ>ÌS¯]l$ »ôæRê™èlÆý‡$ {糆°«§ýl$ÌS™ø çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÇ´ëÆý‡$.
^ólÔ>Æý‡$.

Ë*Ë*Oò³ G…™èl {õ³Ððl*.. Qgê¯éOò³ Æý‡*.171 MørÏ ¿êÆý‡…..


Ë*Ë* {VýS*ç³#¯]lMýS$ CçÜ$¢¯]l² BÆó‡P ½^Œl {眅sŒæ §ýlVýSYÆý‡ VýSÌS ïÜG…BÆŠ‡
Ķæ¬O¯ðlsñæyŠæ AÆý‡»Œæ GÑ$Æó‡sŒæÞMýS$ ^ðl…¨¯]l Ë*Ë* {VýS*ç³#¯]lMýS$ {VýS*ç³#¯]lMýS$ ^ðl…¨¯]l 3.40 GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l
ÑÔ>QÌZ Æý‡*.905 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ$$çÜ*¢ ïÜG… Æý‡*.246.84 Mør$ÏV> hÌêÏ MýSÌñæMýStÆŠ‡ çܵçÙt… ^ólÔ>Æý‡$. AÌêVóS
^èl…{§ýl»êº$ B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ fÇW¯]l MóS¼¯ðlsŒæ çÜÐ]l*ÐólÔèæ…ÌZ °Æý‡~Ķæ$… {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ$…V> ïÜG…BÆŠ‡ {VýS*ç³#¯]lMýS$ MóSsêƇ$$çÜ$¢¯]l² 4.85 GMýSÆ>ÌS
¡çÜ$MýS$¯é²Æý‡$. BÆó‡P ½^Œl {眅sŒæ §ýlVýSYÆý‡ GMýSÆ> Æý‡*.50 ÌS„ýSÌS ¿¶æ*Ñ$ Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l Æý‡*.321 Mør$ÏV> õ³ÆöP¯é²Æý‡$. B ¿¶æ*Ñ$°
¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# ÎkMýS$ 12.52 GMýSÆ>ÌS¯]l$ Ë*Ë* {VýS*ç³#¯]lMýS$ Ð]l#yé, Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë$&¿ýæÐ]l¯éË$, {VóSrÆŠ‡ ÑÔ>QË$ ïÜG…BÆŠ‡ {VýS*ç³#
MóSsêƇ$$…^éÆý‡$. Ððl¬§ýlr Îk MýSÐŒl$ yðlÐ]lÌS‹³Ððl$…sŒæ MìS…§ýl Hï³IIïÜMìS õ³Æý‡$ Ò$§ýl MìSÏĶæ$ÆŠ‡ OsñæsìæÌŒæ™ø Çh[õÜtçÙ¯ŒS ^ólĶæ*ÌS° °Æý‡~Ƈ$$…^éÆý‡$. D
^ðl…¨¯]l 9.12 GMýSÆ>ÌS¯]l$ Hyé¨MìS Æý‡*.4.51 MørÏ Îk MìS…§ýl ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$MìS MóSí³rÌŒæ VðSƇ$$¯ŒS MìS…§ýl 20 Ô>™èl… Ðól$Æý‡ Æý‡*.64.20
C^éaÆý‡$. A¨ ^éÌS§ýl¯]l²r$Ï ïÜG…BÆŠ‡ çÜ…çܦMýS$ ^ðl…¨¯]l Ð]l$Æø 3.40 Mør$Ï, Çh[õÜtçÙ¯Œl, Ýët…ç³# yýl*Åsîæ MìS…§ýl Æý‡*.24.07 Mør$Ï, ïÜG…BÆŠ‡
GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$° õÜMýSÇ…_ CçÜ$¢¯é²Æý‡$. ©°MìS A§ýl¯]l…V> I§ýl$ Ô>™èl… {VýS*ç³# ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ$…V> CçÜ$¢¯]l² ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]lMýS$
Îk Ð]lçÜ*Ë$ ^ólĶæ*ÌS° °Æý‡~Ƈ$$…^éÆý‡$. Ë*Ë* MøçÜ… ¡çÜ$MýS$¯]l² Ð]l$«§ýlÅ Ð]lÅ™éÅçÜ… Æý‡*.75 Mør$Ï, BÆó‡P ½^Œl {眅sŒæ §ýlVýSYÆý‡ ïÜG…BÆŠ‡
¿¶æ*Ñ$MìS {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ$…V> ïÜG…BÆŠ‡ çÜ…çܦMýS$ 4.85 GMýSÆ>ÌS {VýS*ç³# ¿¶æ*Ñ$ÌZ VýSÌS 眅„ýS¯ŒS àÌŒæMýS$ Æý‡*.8 Mørϯ]l$ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ…
{糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° MóSsêƇ$$çÜ$¢¯é²Æý‡$. çÜÓĶæ$…V> ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ ¿ýæÇ…^éÍÞ E…¨. CÌê Ððl¬™èl¢… Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ Qgê¯éOò³
Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨W D Ð]lÅÐ]làÆý‡… òÜsìæÌŒæ ^ólÔ>Æý‡$. ©°Ð]lÌSÏ Qgê¯éOò³ Æý‡*.171.27 MørÏ ¿êÆý‡… ç³yýl$™èl$¯é² çÜÆ>PÆý‡$ ç³sìæt…^èl$MøÌôæ§ýl$.
Æý‡*.171.27 MørÏ ¿êÆý‡… ç³yýl$™èl$¯é² ç³sìæt…^èl$MøÌôæ§ýl$.

76 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 604 Mør$Ï
ÑÔ>Q ÕÐéÆý‡$ ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ Ð]l$…{† MýS$…¿¶æMø×æ…
Ò$yìlĶæ* Ð]lÆý‡$çÜ MýS£ýl¯éË™ø ™é™éPÍMýS…V> BW¯]l ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ... Ð]l#yé M>Æý‡Å§ýlÇØ º¨Î
õ³§ýl, AOòܯŒæz OÆð‡™èl$ËMýS$ Ð]l*Ķæ$Ð]l*rË$ ^ðlí³µ ÐéÇ AOòܯŒlz
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ M>gôæíÜ Ðésìæ §éÓÆ> Æý‡*. 604 Mør$Ï MösôætĶæ$yé°MìS
Ð]l$…{† VýS…sê }°ÐéçÜÆ>Ð]l# ç³£ýlMýS… ÐólÔ>Æý‡$. M>Æý‡$^úMýSV> ™èl¯]l
¼¯éÒ$Ë §éÓÆ> 358 GMýSÆ>Ë AOòܯŒæz ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ
Ðésìæ° ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠSMýS$ C_a Mør$Ï MösôætĶæ$yé°MìS Æý‡…VýS… íܧýl®…
^ólÔ>Æý‡$. AƇ¬™ól.. D MýS$…¿¶æMø×æ…Oò³ Ò$yìlĶæ* Ð]lÆý‡$çÜ MýS£ýl¯éË$
{ç³^èl$Ç…^èlyýl…™ø ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ¯]l$ ™é™éPÍMýS…V> °Íí³ÐólíÜ, Ð]l#yé
M>Æý‡Å§ýlÇØ° º¨Î ^ólÔ>Æý‡$.

C© òÜP^Œl
ÑÔ>Q ç³rt×êÀÐ]l–¨® çÜ…çܦ (Ð]l#yé) B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ ò³…§ýl$Ç¢
™èl¨™èlÆý‡ ÕÐéÆý‡$ {´ë…™éÌZÏ Câ¶æ$Ï °ÇÃ…^é˯]l² BÌZ^èl¯]l¯]l$ Ð]l$…{†
™èl¯]lMýS$ A¯]l$MýS*Ë…V> Ð]l$Ë$^èl$MýS$° Ð]lNÅçßæÆý‡^èl¯]l ^ólÔ>Æý‡$. ÌêÅ…yŠæ
ç³NÍ…VŠæ fÇW™ól {糿¶æ$™èlÓ… ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# «§ýlÆý‡MóS ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ¿¶æ* Ķæ$fÐ]l*¯]l$Ë ¯]l$…_ AOòܯŒæz ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ çÜÒ$MýSÇ…^ól…§ýl$MýS$
Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$…r$…§ýl° ¿¶æĶæ$ò³sêtÆý‡$. ºMýSP OÆð‡™èl$˯]l$, õ³§ýl, A¯]l$Ð]l$†çÜ*¢ gêÈ ^ólíܯ]l iÐø ¯]l….304
AOòܯŒæz OÆð‡™èl$˯]l$ ºÍç³Ô¶æ$Ð]l#˯]l$ ^ólçÜ*¢ Mö…™èl Ý÷Ð]l¬Ã¯]l$ AyéÓ¯]l$ÞV>
C_a A{WÐðl$…r$Ï ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ^éÌê ™èlMýS$PÐ]l Æó‡rÏMýS$ AOòܯŒæz çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨.
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. ¿¶æ*Ð]l¬Ë±² §ýlMìSP…^èl$MýS$¯]l² ● õ³§ýl OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ ¼¯éÒ$Ë™ø Ð]l$…{† Ñ{MýSĶæ$ Jç³µ…§éË$
™èlÆ>Ó™èl VýS™èl Hyé¨ ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 14¯]l ÌêÅ…yŠl ³ç NÍ…VŠS iÐø (iÐø ^ólçÜ$MýS$¯]l² AOòܯŒlz ¿¶æ*Ñ$ 358.47 GMýSÆ>Ë Ð]lÆý‡MýS$ E…¨.
● ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠSMýS$ {糆´ë¨…_¯]l D ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSf…
G…G‹Ü ¯]l…. 290) gêÈ ^ólƇ¬…^éÆý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl iÐø 304 gêÈ
^ólƇ¬…^éÆý‡$. AOòܯŒæz ¿¶æ*Ð]l¬ËƇ¬¯]lç³µsìæMîS Ðésìæ {ç³çÜ$¢™èl ¿¶æ* MýS±çÜ… Æý‡*. 15 ÐólË Ð]lÆý‡MýS$ E…¨.
● OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ Ð]l$…{† ¡çÜ$MýS$¯]l² JMýS GMýSÆ>°MìS Ð]l#yé ç³ÇàÆý‡…
Ķæ$fÐ]l*¯]l$Ë$, A{WÐðl$…r$ çßZËzÆý‡$Ï MýS*yé ç³NÍ…VŠæMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
CÐ]lÓÐ]l^èla° A…§ýl$ÌZ ™èlÐ]l$MýS$ A¯]l$MýS*Ë…V> Ððl$ÍMýS ò³sìæt…^éÆý‡$. MìS…§ýl C^óla 1210 ^èl§ýlÆý‡³ç # VýSgêË Üç ˦ … ÑË$Ð]l Æý‡*. 1.80 Mør$Ï.
● Ððl¬™èl¢… 358 GMýSÆ>ËMýS$ ÌñæMýSPÐólõÜ¢ Æý‡*.644.4 Mør$Ï AÐ]l#™èl$…¨.
™éÐ]l¬ GMýSPyðlMýSPyýl AOòܯŒæz ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ §ýlMìSP…^èl$ MýS$¯é²Æø BĶæ*
● ÆO ‡ð ™èl$ËMýS$ Ð]l*{™èl… GMýSÆ>MýS$ Æý‡*. 2 Ë„ýSË ¯]l$…_ Æý‡*. 12 Ë„ýSË
{´ë…™éËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ Ð]lÇ¢…^ólÌê B {´ë…™éË çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡Ï¯]l$,
õ³Æý‡Ï¯]l$ {ç³Ýë¢ÑçÜ*¢ D iÐø 304 gêÈ ^ólƇ¬…^éÆý‡$. AOòܯŒlz Ð]lÆý‡MýS$ ^ðlÍÏ…^éÆý‡$. AÌê Ððl¬™èl¢… ¿¶æ*Ñ$MìS OÆð‡™èl$ËMýS$ ^ðlÍÏ…_…¨
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ C™èlÆý‡$Ë$ A¯]l$¿¶æÑ…^èlyýlÐól$ ™èl糚. Oò³V> Ðésìæ {MýSĶæ$ Æý‡*.40 MørÏMýS$ Ñ$…^èl§ýl$.
● ©°° ºsìæt ^èl*õÜ¢ Ð]l$…{† VýS…sê MösôætĶæ$yé°MìS ´ëϯŒl ^ólíÜ…¨
Ñ{MýSĶæ*Ë$ ^ðlËÏÐ]l# MýS*yé. AÌê…sìæ¨ HMýS…V> 358 GMýSÆ>Ë AOòܯŒæz
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólĶæ$yýlÐól$ M>MýS, B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ç³NÍ…VŠæMýS$ Æý‡*. 604 Mør$Ï (Æý‡*.644 Mør$Ï& Æý‡*.40 Mør$Ï=
CÐ]lÓÐ]l^èla° õ³ÆöP…r* HMýS…V> iÐø gêÈ ^ólƇ¬…^éÆý‡…sôææ Æý‡*.604Mør$Ï) A° AÆý‡¦… M>Ð]lyýl… Ìôæ§ýl*!
{糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË™ø Ð]l¬…§ól Ð]l*sêÏyýl$MýS$° MýS£ýl ¯]lyìlí³…^éÆý‡°

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 77
Æý‡*. 400 Mør$Ï
ÑÔ>QÌZ {¸ë…MìSϯSŒ sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒSMýS$ ¿êÈV> ÌS¼®
Ð]l*Æð‡PsŒæ «§ýlÆý‡ GMýSÆý‡… Æý‡*.10.16 Mør$Ï E…¨..
MýS±çÜ… Hï³IIïÜ «§ýlÆý‡ Æý‡*.2.70 MørÏOMð ¯é CÐ]lÓ…yýl¯]l² ïÜG‹Ü
D çÜ*^èl¯]lÌS¯]l$ »ôæRê™èlÆý‡$ ^ólçÜ*¢ GMýSÆý‡… Æý‡*.32.50 ÌS„ýSÌSMýS$ MóSsêƇ$$…ç³#
BǦMýS ¯]lVýSÆý‡OÐðl$¯]l ÑÔ>Qç³r²…ÌZ MørÏ Æý‡*´ëĶæ$ÌS
ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ Isîæ MýS…ò³±ÌS õ³Æý‡$™ø M>Æý‡$
^úMýSV> MóSsêƇ$$çÜ$¢¯é²Æý‡$. D ¿¶æ*Ð]l¬ÌS MóSsêƇ$$…ç³#Ë$
MýS*yé {糿¶æ$™èlÓ {糫§é¯]l M>Æý‡Å§ýlÇØ ¯ól™èl-™èlÓ…ÌZ° Æ>çÙ‰
ò³r$tºyýl$Ë$, {´ù™éÞçßæMýS MýSÑ$sîæ (G‹ÜIï³ïÜ)
íܸëÆý‡$ÞÌS¯]l$, çÜ*^èl¯]lÌS¯]l$ EÌSÏ…íœ$çÜ*¢ {¸ë…MìSϯŒS
sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒSMýS$ ¿êÈ ÌS¼ª ^ólMýS*Æý‡$a™èl$¯é²Æý‡$.
¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ MóSsêƇ$$çÜ*¢ VýS™èl…ÌZ
gêÈ^ólíܯ]l iÐøMýS$ C糚yýl$ Ð]l$äÏ çÜÐ]lÆý‡×æË$ ^ólçÜ*¢ B
çÜ…çܦMýS$ Ð]l$Ç…™èlV> {ç³Äñæ*f¯]l… MýS͵çÜ*¢ Ð]l$Æø iÐø
gêÈ^ólÔ>Æý‡$. Æý‡*.400 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$° Æý‡*.13
MørÏMóS {¸ë…MìSϯŒl çÜ…çܦMýS$ MóSsêƇ$$…^éÆý‡$.

VýS™èl…ÌZ gêÈ^ólíܯ]l iÐøÌZ 25 GMýSÆ>ÌS¯]l$ AÐðl$ÇM>ÌZ° ÒOÌñæ¯]l…™èl ™èlÓÆý‡V> ™öÍ §ýlÔèæÌZ {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒS çÜ…çܦMýS$ 25
Ô>¯ŒS{¸ë°ÞÝùPMýS$ ^ðl…¨¯]l {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒS çÜ…çܦMýS$ GMýSÆý‡… GMýSÆ>ÌS¯]l$ Æ>íÜ^ólaĶæ*ÌS° Hï³IIïÜ° B§ólÕ…^éÆý‡$. Ñ$VýS™é 15
Æý‡*.32.50 ÌS„ýSÌS ^ö糚¯]l MóSsêƇ$$…^éÌS° õ³ÆöP¯é²Æý‡$. AÌêVóS, GMýSÆ>ÌS¯]l$ MýS*yé B Üç …çܦ MøçÜ… HyólâýæÏ ´ër$ ÇfÆŠ‡Ó ^ólÜí E…^éÌS°,
{´ëgñæMýS$t¯]l$ Æð‡…yólâýæÏÌZ AÐ]l$Ë$^ólĶæ*ÌS° çܵçÙt…^ólÔ>Æý‡$. AƇ$$™ól, HyólâýæÏÌZV> B çÜ…çܦ Mö¯]l$VøË$MýS$ Ð]l¬…§ýl$MýS$ Ð]lõÜ¢ Æ>íÜ^ólaĶæ*ÌS°
C糚yýl$ B iÐø¯]l$ çÜÐ]lÇ…_ Ð]l¬…§ýl$V> 25 GMýSÆ>ÌS¯]l$ ÒOÌñæ¯]l…™èl õ³ÆöP¯é²Æý‡$.
™èlÓÆý‡V> B çÜ…çܦMýS$ Æ>íÜ^ólaĶæ*ÌS° õ³ÆöP¯é²Æý‡$. A…™ólM>MýS$…yé, 糧ðlMýSÆ>Ë$ çÜÇ´ù™èl$…§ýl¯]l² G‹ÜIï³ïÜ
{´ëgñæMýS$t ç³NÇ¢ VýSyýl$Ð]l#¯]l$ Æð‡…yólâýæÏ ¯]l$…_ HMýS…V> HyólâýæÏMýS$ ò³…^ólÔ>Æý‡$.
VýS™èl…ÌZ ïÜG‹Ü B§ólÔ>ÌS¯]l$ «¨MýSPÇ…_ B çÜ…çܦMýS$ ÌS¼ª ^ólMýS*Ça¯]l Isîæ ò³r$tºyýl$ÌS¯]l$ BMýSÇÛ…^ól õ³Æý‡$™ø ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$
Ô>Q ¡Æý‡$Oò³ A«¨M>Æý‡$Ë$ BÔèæaÆý‡Å… Ð]lÅMýS¢…^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. HO§ðl¯é ¯ól™èl–™èlÓ…ÌZ° º–-…§ýl… AÐðl$ÇM>ÌZ ç³Æý‡Åsìæ…_¯]l çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ
{´ëgñæMýS$tMýS$ MóSsêƇ$$…_¯]l ¿¶æ*Ñ$Oò³ B çÜ…çܦÌSMýS$ ç³NÇ¢Ýë¦Æ‡$$ Ô>¯ŒS{¸ë°ÞÝùPÌZ° {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒS C¯ðlÓ‹ÜtÐðl$…sŒæÞ çÜ…çܦ
çßæMýS$PÌS¯]l$ MýS͵…^èlÆý‡$. {´ëgñæMýS$t ç³NÆý‡¢Äôæ$Å Ð]lÆý‡MýS* õÜÌŒæyîlyŠæ¯]l$ MýS*yé M>Æ>ÅÌSĶæ*°² çÜ…§ýlÇØ…_…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ ò³r$tºyìl ò³yìl™ól çÜÐ]l¬{§ýl
{糿¶æ$™èlÓ… CÐ]lÓ§ýl$. M>±, C糚yýl$ çÜÐ]lÇ…_¯]l iÐøÌZ B ¿¶æ*Ñ$° ¡Æý‡ {´ë…™èl…ÌZ 100 GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ MóSsêƇ$$Ýë¢Ð]l$° B çÜ…çܦMýS$
Ñ{MýSƇ$$…^ólĶæ*ÌS° õ³ÆöP¯]lyýl… VýSÐ]l$¯éÆý‡á…. Isîæ Ô>Q àÒ$ C_a…¨. B {MýSÐ]l$…ÌZ¯ól ÑÔ>Q hÌêÏ Æý‡$íÙMö…yýl,
Ð]l¬QÅM>Æý‡Å§ýlÇØ ÑfĶæ*¯]l…§Šæ gêÈ^ólíܯ]l D çÜÐ]lÆý‡×æ iÐøÌZ Ð]l$«§ýl$Æý‡ÐéyýlÌZÏ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆŠ‡ 409ÌZ Hï³IIïÜMìS ^ðl…¨¯]l 40 GMýSÆ>ÌS

78 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
¿¶æ*Ñ$° {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒS çÜ…çܦ™ø ´ër$ C¯ø²Ðé ¿¶æ*Ñ$ÌZ 30 Ô>™èl… Ðé×ìæfÅ AÐ]lçÜÆ>ÌSMýS$ Ñ°Äñæ*W…^èl$MøÐ]l^èl$a-
Ý÷Ë*ÅçÙ¯ŒSÞMýS$ GMýSÆý‡… Æý‡*.32.50 ÌS„ýSÌS ^ö糚¯]l ™öË$™èl ¯]l° ÐðlçÜ$Ë$»êr$ MýS*yé MýS͵…^éÆý‡$.
MóSsêƇ$$…^éÆý‡$. C…§ýl$ÌZ 25 GMýSÆ>ÌS¯]l$ {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒSMýS$,
Ñ$VýS™é 15 GMýSÆ>ÌS¯]l$ C¯ø²Ðé Ý÷Ë*ÅçÙ¯ŒSÞMýS$ MóSsêƇ$$…^éÆý‡$. D çÜÐ]lÆý‡×æ iÐø™ø Ððl…r¯ól
§ýlÔèæÌZ¯ól {糿¶æ$™èlÓ {糫§é¯]l M>Æý‡Å§ýlÇØ ¯ól™èl–-™èlÓ…ÌZ° G‹ÜIïï³ïÜ ¡{Ð]l
A¿ýæÅ…™èlÆ>ÌS¯]l$ Ð]lÅMýS¢…^ólíÜ…¨. 25GMýSÆ>Ë$ MóSsêƇ$$…ç³#
{¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒS C°íÜtr*ÅsŒæ {糫§é¯]l M>Æ>ÅÌSĶæ$… AƇ$$™ól, C糚yýl$ VýS™èl…ÌZ gêÈ^ólíܯ]l iÐø¯]l$ çÜÐ]lÇçÜ*¢ Mö™èl¢V>
Ô>¯ŒS{¸ë°ÞÝùPÌZ MóSÐ]lÌS… 糨 GMýSÆ>ÌZϯól E…§ýl°, B Ðól$Æý‡MýS$ Ð]l$Æø iÐø¯]l$ Isîæ Ô>Q Ð]l¬QÅM>Æý‡Å§ýlÇØ ÑfĶæ*¯]l…§Šæ gêÈ^ólÔ>Æý‡$.
Æ>çÙ‰…ÌZ MýS*yé 糨 GMýSÆ>ÌS¯]l$ MóSsêƇ$$õÜ¢ çÜÇ´ù™èl$…§ýl°, MýS…ò³± çÜÐ]lÆý‡×æ iÐøÌZ ™öÍ §ýlÔèæÌZ ¿êVýS…V> {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒSMýS$ 25
ç³°¡Æý‡$ B«§éÆý‡…V> ™èlÆý‡$Ðé™èl MóSsêƇ$$…^èlÐ]l^èl$a¯]l° G‹ÜIï³ïÜ GMýSÆ>ÌS¯]l$ ÒOÌñæ¯]l…™èl ™èlÓÆý‡V> Æ>íÜ^ólaĶæ*ÌS° Hï³IIïÜ°
çܵçÙt…^ólíÜ…¨. A…™ólM>MýS$…yé, D MýS…ò³±ÌSMýS$ MóSsêƇ$$…^ól ¿¶æ*Ñ$ B§ólÕ…^éÆý‡$. AÌêVóS, Ñ$VýS™é 15 GMýSÆ>ÌS¯]l$ MýS*yé {¸ë…MìSϯŒS
Ð]l*Æð‡PsŒæ «§ýlÆý‡ GMýSÆý‡… Æý‡*.10.16 Mør$Ï E…§ýl°, Hï³IIïÜ «§ýlÆý‡ sñæ…ç³#ÌSt¯ŒS çÜ…çܦMýS$ HyólâýæÏ ´ër$ ÇfÆŠ‡Ó ^ólíÜ E…^éÍÞ…¨V> çÜÐ]lÆý‡×æ
GMýSÆý‡… Æý‡*.2.70 MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë$¯]l²…§ýl$¯]l MýS±çÜ… Hï³IIïÜ «§ýlÆý‡OMð iÐøÌZ Hï³IIïÜ° B§ólÕ…^éÆý‡$. M>V>, Æð‡…yólâýæÏÌZ Isîæ ĶæÊ°rϯ]l$
¯é ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ MóSsêƇ$$…^éÌS° G‹ÜIï³ïÜ çÜ*_…_…¨. AƇ$$™ól, HÆ>µr$^ólĶæ*ÌS¯ól °º…«§ýl¯]l¯]l$ ™öÍ iÐøÌZ Ñ«¨…^èlV>..
D Òr°²…sìæ± ™èl$…VýSÌZ ™öMìSP {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒSMýS$ 25 çÜÐ]lÇ…_¯]l iÐøÌZ HyólâýæÏMýS$ ´÷yìlW…^éÆý‡$. AÌêVóS, Ñ$VýS™é 15
GMýSÆ>ÌS¯]l$, C¯ø²Ðé Ý÷Ë*ÅçÙ¯ŒSÞMýS$ 糨 GMýSÆ>ÌS¯]l$ GMýSÆý‡… GMýSÆ>ÌS¯]l$ HyólâýæÏÌZV> {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌSt¯ŒS ¡çÜ$MøMýS´ù™ól HyólâýæÏ
Æý‡*.32.50 ÌS„ýSÌS ^ö糚¯]l MóSsêƇ$$çÜ*¢ Isîæ Ô>Q Ð]l¬QÅM>Æý‡Å§ýlÇØ A¯]l…™èlÆý‡… C™èlÆý‡ Isîæ MýS…ò³±ÌSMýS$ MóSsêƇ$$…^éÌS° õ³ÆöP¯é²Æý‡$.
ÑfĶæ*¯]l…§Šæ iÐø gêÈ^ólÔ>Æý‡$. Æð‡…yólâýæÏÌZ MýS…ò³± HÆ>µr$¯]l$ AƇ$$™ól, çÜÐ]lÆý‡×æ iÐøÌZ C¯ø²Ðé Ý÷Ë*ÅçÙ¯ŒSÞ¯]l$ ™èlí³µ…_ Ððl¬™èl¢…
ç³NÇ¢^ólĶæ*ÌS° B iÐøÌZ õ³ÆöP¯é²Æý‡$. D ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ 40 GMýSÆ>ÌS¯]l$ {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌSt¯ŒSMóS C^éaÆý‡$. Æý‡*.400 MørÏ
MóSsêƇ$$…^èlyýl… §éÓÆ> {¸ë…MìSϯŒS sñæ…ç³#ÌŒær¯ŒS 2,500 OòßæG…yŠæ Isîæ ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$° Æý‡*.13 MørÏMóS B çÜ…çܦMýS$ MóSsêƇ$$…^èlyýl… Ððl¯]l$MýS
E§øÅV>ÌS¯]l$ MýS͵çÜ$¢…§ýl° A…§ýl$ÌZ ™ðlÍ´ëÆý‡$. MóSsêƇ$$…_¯]l §éW¯]l çÜ™èlÅÐól$Ñ$r¯]l²¨ ºíßæÆý‡…VýS Æý‡çßæçÜÅÐól$.

Æý‡*. 350 Mør$Ï..


VýS$…r*Æý‡$ÌZ Æý‡*.100 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l BÈtïÜ çܦ˅ íÜÓ‹Ü béÌñæ…gŒæÌZ Aç³µW…™èl
VýS¯]l²Ð]lÆý‡…ÌZ Æý‡*. 250 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l BÈtïÜ çܦ˅ òßæ^ŒlïÜGÌŒæMýS$ çÜ…™èlÆý‡µ×æ
¯]lÆý‡çÜÆ>Ð]l#õ³rÌZ Æý‡*.20 MørÏ BÈtïÜ çܦ˅ ^ólhMìSP…^èl$MýS$¯]l² MøyðlË ™èl¯]lĶæ¬yýl$
ÑÔ>Q BÈtïÜ ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ VýS…sê, ¯éÆ>Ķæ$×æ MýS¯]l$²
Æ>çÙ‰…ÌZ° {糫§é¯]l ¯]lVýSÆ>Ë$, ç³rt×êÌZÏ° BÈtïÜ çܦÌêͲ M>Æöµ- BÈtïÜ BçÜ$¢ËOò³ MýS¯ól²íܯ]l {糿¶æ$™èlÓ… AÀÐ]l–¨® õ³Æý‡$™ø ºyé ÐéÅ´ëÆý‡
Æó‡sŒæ MýS…ò³±ÌSMýS$ Aç³µ¯]l…V> Aç³µWçÜ$¢¯é²Æý‡$. Ò$MìS…™èl.. Ð]l*MìS…™èl Ðól™èl¢ËMýS$, Isîæ MýS…ò³±ËMýS$ Ñ$Wͯ]l çܦÌêË$ MýSrt»ñæsôætÝù¢…¨.
Ñ«§é¯]l…ÌZ A™èlÅ…™èl ÑË$OÐðl¯]l çܦÌêͲ M>ÆöµÆó‡sŒæ MýS…ò³±ËMýS$ C…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V>¯ól VýS¯]l²Ð]lÆý‡…ÌZ BÈtïÜMýS$¯]l² 28 GMýSÆ>˯]l$
MýSsñætyýl$™èl$¯é²Æý‡$. Hï³G‹Ü BÆŠ‡sîæïÜMìS Æ>çÙ‰…ÌZ° 13 hÌêÏÌZÏ 1,960 ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$MýS$° K {ç³Æ‡¬Ðólr$ MýS…ò³±MìS Aç³µW…^éÆý‡$.
GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$¯é²Æ‡¬. Òsìæ ÑË$Ð]l C糚yýl$¯]l² Æð‡Ððl¯]l*Å
ÇM>Æý‡$zË {ç³M>Æý‡… çÜ$Ð]l*Æý‡$ Æý‡*.15ÐólË Mør$Ï. AƇ¬™ól Ð]l*Æð‡PsŒæ VýS$…r*Æý‡$ÌZ _¯]l»êº$ VýS'Îk' §ýl…§é
Æó‡r$ {ç³M>Æý‡… Æý‡*.50 ÐólË Mør$Ï E…r$…§ýl° A…^èl¯é. BÈtïÜ VýS$…r*Æý‡$ {糫§é¯]l ºÝët…yŠæ¯]l$ B¯]l$MýS$° E¯]l² ´ë™èl Èh¯]lÌŒæ
BçÜ$¢Ë¯]l$ A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlËMýS$, ÐéÇ º…«§ýl$Ð]lÆ>YËMýS$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$. Ðól$¯ólfÆý‡$ M>Æ>ÅÌSĶæ$… Ð]l§ýlª 8,643 ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêÌS çܦÌS… (çÜ$Ð]l*Æý‡$
Cç³µsìæMóS ^éÌê ^ørÏ ½Ðøsîæ (°ÇÃ…^èl$&°Æý‡Óíßæ…^èl$&º§ýlÌê- 1.80 GMýSÆ>Ë$) BÈtïÜMìS E…¨. CMýSPyýl Ð]l*Æð‡PsŒæ Æó‡r$ {ç³M>Æý‡… VýSf…
Ƈ¬…^èl$) Ñ«§é¯]l…ÌZ 33, 49 Hâ¶æÏMýS$ Îk Ñ«§é¯]l…ÌZ Aç³µW…^éÆý‡$. ÑË$Ð]l Æý‡*.ÌS„ýS¯]l²Æý‡MýS$ Oò³V> E…¨. A…sôæ D çܦÌS… ÑË$Ð]l Æý‡*.Ð]l…§ýl

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 79
MørÏ Oò³ Ð]l*sôæ. ¯]lVýSÆý‡… ¯]lyìl»Ÿyýl$z¯]l E¯]l² D çܦÌê°² ÐéÅ´ëÆý‡
MýS*yýlÍV> Ð]l*ÇõÜ¢ Hyé¨MìS ¿êÈV> Æý‡*.Ð]l…§ýlÌS MørÏ B§éĶæ*°²
BÇj…^ól AÐ]lM>ÔèæÐ]l¬…¨. íÜÓ‹Ü béÌñæ…gŒæ Ñ«§é¯]l…ÌZ D çܦÌê°MìS
sñæ…yýlÆý‡$Ï í³Í_¯]l BÈtïÜ çÜÆ>PÆý‡$ A¯]l$MýS*ÌS MýS…ò³±Ë$
§ýlMìSP…^èl$MýS$¯ólÌê °º…«§ýl¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…_…¨. A…™ólM>MýS$…yé Îk
«§ýlÆý‡ÌS¯]l$ MýS…ò³±MìS A¯]l$MýS*ÌS…V> °Æý‡~Ƈ$$…_…¨. íÜÓ‹Ü béÌñæ…gŒæ
Ñ«§é¯]lÐ]l$…sôæ¯ól ™èlÐ]l$MýS$ ¯]l_a¯]l MýS…ò³±MìS sñæ…yýlÆŠ‡ §ýlMóSPÌê
°º…«§ýl¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…^èlyýl…. ÑfĶæ$ÐéyýlMýS$ ^ðl…¨¯]l íܨ®{ç³£ýl
MýS…ò³± JMýSPsôæ D sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ ´ëÌŸY…¨. D MýS…ò³± _¯]l»êº$MýS$
çÜ°²íßæ™èl MýS…ò³±V> õ³Æý‡$…¨. BÈtïÜ °º…«§ýl¯]lÌS {ç³M>Æý‡… A«¨M>Æý‡…ÌZMìS Æ>V>¯ól D ÑË$OÐðl¯]l çÜ®ÌS…Oò³ MýS¯ól²íܯ]l MøyðlË
DMýS…ò³±MìS HMýS糄ýS…V> Æý‡*.Ð]l…§ýl MørÏ ÑË$OÐðl¯]l çܦÌê°² 49 HâýæÏ ™èl¯]lĶæ¬yýl$ §é°² ^ólhMìSP…^èl$MýS$¯ól…§ýl$MýS$ ´ëϯŒS ÐólÔ>Æý‡$.
´ër$ Îk Ñ«§é¯]l…ÌZ MýSrt»ñæsôætÔ>Æý‡$. ¯]lÆý‡çÜÆ>Ð]l#õ³rÌZ Ð]l$Îtò³ÏMŠSÞ °ÇÃ…^ól…§ýl$MýS$ D BÈtïÜ çÜ®Ìê°²
GÌê MýSrt»ñæsêtÆý‡…sôæ.. G…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. Ð]l¬…§ýl$V> M>ÓÆý‡tÆý‡ÏÌZ íܺ¾…¨° Rêä ^ólƇ$$…_
çÜ®Ìê°² ½Ðøsîæ (°ÇÃ…^èl$&°Æý‡Óíßæ…^èl$&º§ýlÌêƇ$$…^èl$)
íÜÓ‹Ü béÌñæ…gŒæ Ñ«§é¯]l…ÌZ MýSrt»ñæsìæt¯]l D sñæ…yýlÆŠ‡ÌZ BÈtïÜ Ñ«§é¯]l…ÌZ ÎkMýS$ ¡çÜ$MýS$¯ól…§ýl$MýS$ V>¯]l$ sñæ…yýlÆý‡$Ï í³Í^ólÌê BÈtïÜ
A«¨M>Æý‡$Ë$ rÆø²Ð]lÆŠ‡ Ñ«§é¯é¯ól² ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ¡çÜ$MýS$¯é²Æý‡$. E¯]l²™é«¨M>Æý‡$ÌSOò³ J†¢â¶æ$Ï ¡çÜ$MýS$Ð]l^éaÆý‡$. sñæ…yýlÆý‡$Ï í³Í_¯]l ™èlÆ>Ó™èl
Ý뫧éÆý‡×æ…V> sñæ…yýlÆý‡$ °º…«§ýl¯]l Æý‡*´÷…¨…^ólr糚yýl$ C…f±Ç…VŠæ GÐ]lÓÆý‡* Ð]l¬…§ýl$MýS$ Æ>MýS$…yé »ñæ¨Ç…_ Ð]l$È A† ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$
A«¨M>Æý‡$Ë$ MýS…ò³± °Æ>Ã×æ A¯]l$¿ýæÐ]l…, G…™èl ÑË$Ð]l™ø °Æ>Ã×êË$ §ýlMìSP…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. Æý‡*.20 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l çÜ®Ìê°² ¯ðlÌSMýS$ Æý‡*.ÌS„ýS
^ólç³sêtÆý‡$? Ýë…MóS†MýS AÆý‡á™èlË$ ™èl¨™èlÆ>Ë$ ´÷…§ýl$ç³Æý‡^éÍ. M>± ¯éÐ]l$ Ð]l*{™èlç³# «§ýlÆý‡ ^ðlÍÏ…^ólÌê ... A© °Æ>Ã×æ… ç³NÆý‡¢Äôæ$Å Ð]lÆý‡MýS$
BÈtïÜ C…f±Ç…VŠæ A«¨M>Æý‡$Ë$ MóSÐ]lÌS… MýS…ò³± rÆø²Ð]lÆŠ‡ G…™èl A¯ól Oò³Ýë ^ðlÍÏ…^èlMýS$…yé E…yólÌê BÈtïÜ™ø Jç³µ…§ýl… MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$¯é²Æý‡$.
°º…«§ýl¯]l ^ólÆ>aÆý‡$. MýS…ò³±MìS Hyé¨MìS Æý‡*. I§ýl$ ¯]l$…_ Æý‡*.糨 MørÏ
ÌZç³# rÆø²Ð]lÆŠ‡ E…sôæ çÜÇ´ù™èl$…§ýl° õ³ÆöP¯é²Æý‡$. çܦÌS… ÎkMýS$ ÑÔ>Q ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ VýS…sê, ¯éÆ>Ķæ$×æ MýS¯]l$²
§ýlMìSP…^èl$MýS$¯]l² MýS…ò³± Hyé¨MìS Æý‡*.8.45 MørÏ rÆø²Ð]lÆŠ‡ E¯]l²r$Ï ÑÔ>Q hÌêÏÌZ E¯]l² Æý‡*.Ð]l…§ýlË MørÏ ÑË$OÐðl¯]l çܦÌêͲ
^èl*í³…_ íÜ…WÌŒæ sñæ…yýlÆý‡$ §éQË$ ^ólíܯ]l _¯]l»êº$ çÜ°²íßæ™èl ^ólhMìSP…^èl$MýS$¯ól…§ýl$MýS$ ÑĶæ$Å…MýS$OÌñæ¯]l Ð]l$…{™èl$Ë$ VýS…sê
MýS…ò³±MìS MýSsñætsôætÔ>Æý‡$. }°ÐéçÜÆ>Ð]l#, ¯éÆ>Ķæ$×æË$ ´ëÐ]l#Ë$ MýS¨´ëÆý‡$. ÒÇÆý‡$Ð]l#Æý‡$ ÑÔ>Q
hÌêÏ Ð]l$¨ª´ëÌñæ…, ¯]lÈÞç³r²… çܦÌêͲ M>Æý‡$ ^úMýSV> MösôætíÜ Úëí³…VŠS
VýS¯]l²Ð]lÆý‡… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ òßæ^ŒlïÜGÌŒæMìS «§éÆ>§ýl™èl¢… M>…ò³ÏMŠSÞ °ÇÃ…^ól…§ýl$MýS$ çÜÆý‡Ó… íܧýl®… ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. Ð]l$…{† VýS…sê
G±tBÆŠ‡ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†V> E…yýlV> 1986ÌZ VýS¯]l²Ð]lÆý‡… BÈtïÜ Õ„ýS×ê B§ólÔ>Ë™ø BÈtïÜ A«¨M>Æý‡$Ë$ BVýSÐól$çœ*Ë Ò$§ýl ÑÔ>Q hÌêÏÌZ°
MýSâêÔ>ËMýS$ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆŠ‡ 20/1ÌZ 28 GMýSÆ>Ë$ Aç³µW…^éÆý‡$. Ð]l$¨ª´ëÌñæ…, ¯]lÈÞç³r²… çܦÌêËMýS$ ÑË$Ð]l °Æ>®Ç…_ {糿¶æ$™éÓ°MìS
C…§ýl$MøçÜ… iÐø ¯ðl…ºÆŠ‡ 117° gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. D ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ BÈtÜï °Ðól¨MýS ç³…í³…^éÆý‡$.
¿¶æÐ]l¯éË °Æ>Ã×æ… MýS*yé ^ólç³sìæt…¨. D ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ °Æý‡$ç³Äñæ*VýS…V>
E¯é²Ä¶æ$…r* MýS–Úë~ MýSÌñæMýStÆý‡$™ø °Ðól¨MýS ™ðlí³µ…_…¨. Æý‡*.250 MørÏ BÈtïÜ çܦÌêËMýS$ A…™èl ™èlMýS$PÐ]l ÑË$Ðé?
ÑË$OÐðl¯]l B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ òßæ^ŒlïÜGÌŒæ MýS…ò³±MìS MýSrt»ñæsìæt…¨. ÑÔ>Q hÌêÏ Ð]l$¨ª´ëÌñæ…ÌZ BÈtïÜMýS$¯]l² 8.7 GMýSÆ>Ë çܦÌê°MìS BÈtïÜ
MøyðlË Möyýl$MýS$ §ýl…§é ÑË$Ð]l °Æ>®Ç…_…¨. CMýSPyýl VýSf… ÑË$Ð]l Æý‡*. Ë„ýSMýS$ òO ³V> E…¨.
G°Ñ$§ðlMýSÆ>ËMýS$ (38,400 VýSgêË$) V>¯]l$ Æý‡*.384 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$
¯]lÆý‡çÜÆ>Ð]l#õ³rÌZ Æý‡*.20 MørÏ BÈtïÜ çÜ®Ìê°² ïܵMýSÆŠ‡ MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ ÑË$Ð]l E…r$…¨. AƇ¬™ól Æý‡*.70 Mør$ÏV> G°Ñ$§ðlMýSÆ>˯]l$ ÑË$Ð]l
MøyðlË ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~ {ç³Ý맊l ¼¯éÒ$ õ³Çr ^ólhMìSP…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. MýSrtyýl… Ððl¯]l$MýS Ð]l$…{™èl$Ë J†¢âôæÏ M>Æý‡×æ…. ¯]lÈÞç³r²…ÌZ BÈtïÜMìS
sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ Ayýl$zMýS$° ¼¯éÒ$ÌS¯]l$ Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨…_ Ð]l$È D çÜ®Ìê°² Æð‡…yðlMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$ E…¨. CMýSPyýl òÜ…r$ Æý‡*.10 Ë„ýSË Ð]lÆý‡MýS$
MösôætÔ>Æý‡$. VýS$…r*Æý‡$&MýSÆý‡*²Ë$ Æý‡çßæ§éÇ ç³MýSP¯]l ¯]lÆý‡çÜÆ>Ð]l#õ³r E…r$…¨. Æð‡…yðlMýSÆ>ËMýS$ (200 òÜ…r$Ï) ÑË$Ð]l Æý‡*.20 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$
³ç rt×æ…ÌZ BÈtÜï yìl´ù, V>ÅÆó‡i E…¨. D V>ÅÆó‡i ³ç MýSP¯ól BÈtÜï E…r$…¨. AƇ¬™ól D çܦÌê°MìS BÈtïÜ A«¨M>Æý‡$Ë$ MóSÐ]lË… Æý‡*.5
A«¨M>Æý‡$ÌS M>ÓÆý‡tÆý‡ÏMýS$ 60 òÜ…rÏ ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$ E…¨. sîæyîlï³ MørÏ Ð]l*{™èlÐól$ ÑË$Ð]l °Æ>®Ç…^éÆý‡$.

80 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 338 Mør$Ï
Ñ${™èl$yìlMìS M>Æý‡$^úMýSV> ¿¶æ*Ñ$
Æý‡*. 363 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$ Æý‡*. 25 MørÏMóS Aç³µW…™èl

ÌZMóSÔŒæ Ñ${™èl$yýl$ }«§ýlÆŠ‡ MýS…ò³± D&òÜ…{sìæMŠS Ý÷Ë*ÅçÙ¯ŒlÞ O[ò³ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠlMýS$


OÐðlgêVŠSÌZ 50 GMýSÆ>Ë$ ¿¶æ*Ñ$ MóSsêƇ¬çÜ*¢ gêÈ ^ólíܯ]l iÐø
Æ>çÙ‰ ´ëÇ{Ô>-Ñ$MýS Æ>f«§é-°V> õ³Æý‡$-V>…_¯]l ÑÔ>Q ¯]lVýS-Æý‡…-ÌZ° ºÆŠæ 16¯]l çÜÐ]l*-Ðól-Ô¶æOÐðl$ ¡Æ>Ã-°…_ {糿¶æ$-™éÓ-°MìS íܸëÆý‡$Þ ^ólíÜ…¨.
Ð]l$«§ýl$-Æý‡-Ðé-yýlÌZ ({糿¶æ$™èlÓ Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$-Ð]l {ç³M>-Æý‡Ðól$) Æý‡*. 363 ºíßæ-Æý‡…VýS Ð]l*Æð‡P-sŒæÌZ ©° ÑË$Ð]l C…§ýl$MýS$ Ð]lÊyýl$ Æð‡rÏMýS$ Oò³V>
MørÏ ÑË$-OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$° Æý‡*. 25 MørÏMýS$ Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† MýS$Ð]l*-Æý‡$yýl$ E…r$…§ýl° A…^èl¯é. AƇ¬¯é ÌZMóS-ÔŒæ õܲíßæ™èl$Oyðl¯]l }«§ýl-ÆŠ‡MýS$ M>Æý‡$
ÌZMóSÔŒæ Ñ${™èl$-yìlMìS ^ðl…¨¯]l D&òÜ…{sìæMŠS Ý÷Ë*Å-çÙ-¯ŒlÞMýS$ MýSrt-»ñæ-sôæt…§ýl$MýS$ ^úMýSV> D ¿¶æ*Ñ$° MýSrt-»ñæ-sôæt…§ýl$MóS Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† ¯ól™èl–-™èlÓ…ÌZ°
{糿¶æ$™èlÓ… Æý‡…VýS… íܧýl®… ^ólíÜ…¨. Æ>çÙ‰ ¿¶æ* ç³Ç´ë-˯]l {糫§é-¯é-«¨-M>Ç MóS¼¯ðlsŒæ ©° «§ýlÆý‡¯]l$ ™èlWY…_ CÐéÓ-Ë° ¡Æ>Ã-°…_…¨. MóS¼¯ðlsŒæ
(ïÜ-ïÜ-GÌŒæH) ¯ól™èl–-™èlÓ…ÌZ° B…{«§ýl-{ç³-§ólÔŒæ ¿¶æ* ç³Ç´ë˯é çÜ…çܦ (Hï³- °Æý‡Ä~ æ¶ $… Ðól$Æý‡MýS$ Æý‡*. 363 MørÏ ÑË$OÐlð ¯]l ¿¶æ*Ñ$° Æý‡*. 25 MørÏMSó
GÌŒæ-G…H) GMýSÆ>MýS$ 7.26 MørÏ Ð]l*Æð‡PsŒ «§ýlÆý‡ íܸëÆý‡$Þ ^ólĶæ$V> MóSsê-Ƈ¬çÜ*¢ Æð‡Ððl¯]l*Å Ô>Q 2015, ¯]lÐ]l…-ºÆŠæ 12¯]l iÐø 428 gêÈ
MóS¼¯ðlsŒæ ©°° º$rt-§é-QË$ ^ólíÜ GMýSÆ> Æý‡*. 50 Ë„ýS-ËMóS MóSsê-Ƈ¬…^é- ^ólÜí …¨. D iÐø {ç³M>Æý‡… Æ>[çÙt {糿¶æ$™èlÓ… Hï³IIïÜMìS D ¿¶æ*Ñ$°
Ë° ¡Æ>Ã-°…^èlyýl… VýSÐ]l$-¯éÆý‡á…. GMýSÆ> Æý‡*. 7.26 MørÏ Ð]l*Æð‡PsŒæ º¨Î ^ólĶæ$V>, Hï³IIïÜ §é°° ÌZMóSÔŒæ õܲíßæ™èl$°MìS Aç³µW…_…¨.
ÑË$Ð]l {ç³M>Æý‡… 50 GMýSÆ- >-˯]l$ Hï³I- IïÜMìS Æý‡*. 363 MørÏMSý $ MóSsê- Hï³-GÌŒæ-G…H íܸëÆý‡$Þ ^ólíܯ]l «§ýlÆý‡¯]l$ MóS¼¯ðlsŒæ ç³NÇ¢-V> ™èlWY…^èlyýl…-Ð]lËÏ
Ƈ¬…^é-Ë° A™èl$Å-¯]l²™èl °Æ>~-Ķæ$MýS çÜ…çܦ Hï³-GÌŒæ-G…H 2015, AMøt- {糿¶æ$™èlÓ Qgê-¯éMýS$ Æý‡*. 338 MørÏ ¯]lçÙt… Ðésìæ-ÍÏ…¨.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 81
Æý‡*. 133.5 Mør$Ï
hÌêÏÌZÏ G±tBÆŠ‡ {rçÜ$tMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
B ^ól™ø¢ §ýlÆý‡RêçÜ$¢... D ^ól™ø¢ A¯]l$Ð]l$†
Ð]lÊyýl$ hÌêÏÌZÏ G±tBÆŠæ {rçÜ$tMýS$ MóSsêƇ¬…^èl$MýS$¯]l²
¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l Æý‡*. 133.5 MørÏMýS$ Oò³Ð]l*sôæ.
3. MýSyýlç³ ¯]lVýSÆý‡… ¯]lyìl»Ÿyýl$z¯]l GMýSÆý‡… çܦÌê°² Æý‡*. 10 Ë„ýSË
¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# «§ýlÆý‡MýS$ MóSsêƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ©° Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l
Æý‡*. 50 MørÏMSý $ òO ³¯ól E…r$…¨.
 C§ól ™èlÆý‡àÌZ Ñ$Wͯ]l A°² hÌêÏ MóS…{§éÌZϯ]l* ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$

¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# «§ýlÆý‡ËMýS$ 99 Hâ¶æÏ´ër$ ÎkMýS$ C^óla…§ýl$MýS$


{ç³Ä¶æ$™é²Ë$ fÆý‡$VýS$™èl$¯é²Æ‡¬.
4. VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË…ÌZ° B™èlÃMýS*Æý‡$ÌZ 3.35
GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° GMýSÆý‡… Æý‡*. 1,000 «§ýlÆý‡™ø sîæyîlï³ M>Æ>ÅËĶæ$…
MøçÜ… MóSsêƇ¬…^éÆý‡$. ©° Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l Æý‡*. 33.5 MørÏMýS$
Oò³Ð]l*sôæ.
M>MìS¯éyýl-ÌZ G±t-B-ÆŠ‡ {r‹Üt-MýS$ ¿¶æ*Ñ$° MóSsê-Ƈ¬-çÜ*¢ gêÈ ^ólíÜ-¯]l iÐø
QÈO§ðl¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ M>gôæõÜ MýS${r
G±tBÆŠ‡ {rçÜ$t õ³Æý‡$™ø ÑË$OÐðl¯]l {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ý÷…™èl… Æ>f«§é°™ø ´ër$ A°² hÌêÏ MóS…{§éËÌZ¯]l* Æð‡…yýl$ GMýSÆ>Ë
^ólçÜ$MøÐ]lyé°MìS ^èl…{§ýl»êº$ Ð]lNÅà™èlÃMýS…V> ´ëÐ]l#Ë$ MýS¨´ëÆý‡$. ¯]l$…_ ¯éË$VýS$ GMýSÆ>Ë Ð]lÆý‡MýS$ A™èlÅ…™èl QÈO§ðl¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
VýS™èl…ÌZ Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ G±tBÆŠ‡ {rçÜ$t ¿¶æÐ]l¯Œl MøçÜ… ¿¶æ*Ñ$° MösôætĶæ$yé°MìS sîæyîlï³ A«¨¯ól™èl, Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ ç³£ýlMýS…
A¿¶æÅǦçÜ*¢ G±tBÆŠ‡ {rçÜ$t O^ðlÆý‡Ã¯ŒlV> §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólíܯ]l ^èl…{§ýl»êº$ Æý‡_…^éÆý‡$. C…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V>¯ól gê¡Ä¶æ$, {´ë…¡Ä¶æ$ ´ëÈtËMýS$
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† çßZ§éÌZ §é°° BÐðl*¨…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. A…sôæ ™é¯ól Æ>f«§é°ÌZ¯]l*, hÌêÏ MóS…{§éËÌZ¯]l* M>Æ>ÅËĶæ*Ë °Æ>Ã×ê°MìS
§ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MýS$° ™é¯ól BÐðl*¨…^èl$MýS$¯é²Æý‡¯]l²Ð]l*r. Cç³#yýl$ MýS*yé ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# «§ýlÆý‡MýS$ 99 Hâ¶æÏMýS$ ÎkMýS$
A§ól Ñ«§é¯é°² Æ>{çÙtÐ]l$…™é AÐ]l$Ë$ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. MóSsêƇ¬…^ól…§ýl$MýS$ ÒË$V> 2016 þOÌñæ 21¯]l Æ>çÙ‰{糿¶æ$™èlÓ… E™èl¢Æý‡$Ó
1. }M>MýS$â¶æ… ¯]lyìl»Ÿyýl$z¯]l çÜÆó‡Ó ¯]l…. 700&1ÌZ 1.29 GMýSÆ>Ë$, çÜÆó‡Ó Ë$ gêÈ ^ólíÜ…¨. Ý뫧éÆý‡×æ…V> gê¡Ä¶æ$, {´ë…¡Ä¶æ$ ´ëÈtË$V>
¯]l…ºÆŠ‡ 701&1ÌZ 0.71 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° VýS™èl…ÌZ ç³#Æý‡´ëËMýS G°²MýS Ë çÜ…çœ$… VýS$Ç¢…_¯]l ´ëÈtËMýS$ M>Æ>ÅËĶæ*Ë °Æ>Ã×ê°MìS
Ô>Q AÐ]lçÜÆ>Ë MøçÜ… õÜMýSÇ…^éÆý‡$. B Æð‡…yðlMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$MìS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ¬Ýë¢Æý‡$. M>± AòÜ…½ÏÌZ çÜ…Rêź˅
Hyé¨MìS Æý‡*. 25 Ðól˯]l$ ÎkV> °Æý‡Æ~ ‡¬…_ 99 Hâ¶æ´Ï ër$ G±tBÆŠ‡ B«§éÆý‡…V>¯ól ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ¬…^éË° Ððl$ÍMýSò³rtyýl… ÑÔóæçÙ…. ©°
{r‹Üt ¿¶æÐ]l¯ŒlMýS$ Aç³µWçÜ*¢ 2015 BVýSçÜ$t 4¯]l E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ Ððl¯]l$MýS sîæyîlï³MìS ¿êÈ G™èl$¢¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ §ø_ò³rtyé°MìS ç³£ýlMýS…
^ólÔ>Æý‡$. Æý‡_…^éÆý‡° çܵçÙtÐ]l˜™ø…¨.
2. ™èl*Æý‡$µVø§éÐ]lÇ hÌêÏ MóS…{§ýl… M>MìS¯éyýl ¯]lyìl»Ÿyýl$z¯]l çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡
60/1ÌZ Æð‡…yýl$ÐólË ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË ¿¶æ*Ñ$° 99 Hâ¶æÏ´ër$ sîæyîlï³MìS ™èlç³µ C™èlÆý‡ ´ëÈtËMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ §ýlMýSPMýS$…yé °º…«§ýl¯]lË™ø
G±tBÆŠ‡ ¿¶æÐ]l¯ŒlMýS$ ÎkMìSçÜ*¢ BVýSçÜ$t 22¯]l E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. Æý‡*´÷…¨¯]l Æð‡Ððl¯]l*ÅÔ>Q {ç³™ólÅMýS {糫§é¯]l M>Æý‡Å§ýlÇØ gôæïÜ Ô¶æÆý‡Ã
©° ÑË$Ð]l Æý‡*. 25 MørÏMSý $ òO ³Ð]l*sôæ. E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. B E™èl¢Æý‡$ÓË {ç³M>Æý‡…..

82 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
 Ô>çܯ]lçÜ¿¶æÌZ 50 Ô>™èl… MýS¯é² GMýS$PÐ]l Ý릯éË$ §ýlMìSP¯]l ´ëÈtMìS ºËOÐðl$¯]l ´ëÈt ÑçÙĶæ$…ÌZ ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ…
Æ>f«§é°ÌZ ¯éË$VýS$ GMýSÆ>Ë$, hÌêÏ MóS…{§éËÌZ Æð‡…yýl$ A¯]l$çÜÇçÜ$¢¯]l² ¡Æý‡$MýS$ C¨ °§ýlÆý‡Ø¯]l…)
GMýSÆ>Ë ^ö糚¯]l MóSsêƇ¬…^èlÐ]l^èl$a. (sîæyîlï³ JMýSPsôæ D Ô>çܯ]lÜç ¿¶æÌZ 25 Ô>™èl… ÌZç³# Ý릯éË$ V>±, MýS±çÜ… JMýSP
MóSrWÈÌZ E…¨) Ý릯]l… V>± §ýlMìSP¯]l ´ëÈtMìS Æ>f«§é°ÌZ ÐðlƇ¬Å, hÌêÏ MóS…{§éÌZÏ
 AòÜ…½ÏÌZ 25 Ô>™èl… ¯]l$…_ 50 Ô>™èl… ÌZç³# Ý릯éË$ §ýlMìSP¯]l 300 ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË ¿¶æ*Ñ$° MóSsêƇ¬…^èlÐ]l^èl$a.
´ëÈtMìS Æ>f«§é°ÌZ AÆð‡MýSÆý‡… Ð]lÆý‡MýS$, hÌêÏ MóS…{§éËÌZ ÐðlƇ¬Å ™öË$™èl 33 Hâ¶æMÏ Sý $ ÎkMýS$ CÝë¢Æ‡ý $. B ™èlÆ>Ó™èl 99 Hâ¶æÏ Ð]lÆý‡MýS$
^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË Ð]lÆý‡MýS$ MóSsêƇ¬…^èlÐ]l^èl$a (OÐðlGÝëÞÈÞï³ D Îk¯]l$ Æð‡¯]l$ÅÐ]lÌŒæ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a.
MóSrWÈÌZ Ð]lçÜ$¢…¨) (MóSÐ]lË… I§ýl$ Ë„ýSË KrÏ ™ólyé™ø D °º…«§ýl¯]lË Ð]lËÏ Æ>çÙ‰…ÌZ OÐðlGÝëÞÆŠ‡ M>…{VðS‹Ü ´ëÈt Ñ$¯]là
A«¨M>Æ>°MìS §ýl*Æý‡OÐðl$¯]l {糫§é¯]l {糆糄ýS ´ëÈt, A™èlÅ…™èl ™èlMìSP¯]l Ñ糄ýS ´ëÈtËMýS$ AçÜË$ ¿¶æ*Ð]l¬Ìôæ §ýlMýSPÐ]l#.

Æý‡*. 101.72 Mør$Ï


Æó‡ç³ÌñæÏ GÐðl$ÃÌôæÅ Rê™éÌZ 508 GMýSÆ>Ë$

çÜÆó‡Ó ¯ðl….874ÌZ 422 GMýSÆ>Ë {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$


E¯]l²r$t ^èl*í³çÜ$¢¯]l² 2011 ¯ésìæ ÇM>Æý‡$z
çÜÆó‡Ó ¯ðl….874ÌZ 227.84 GMýSÆ>Ë {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ Ð]l*{™èlÐól$
E¯]l²r$t ^èl*í³çÜ$¢¯]l² 2016 ¯ésìæ ÇM>Æý‡$z

çÜÆó‡Ó ¯ðl…. 875 çÜ»Œæ


yìlÑf¯]lÏÌZ GÐðl$ÃÌôæÅ
çÜ™èlÅ{ç³Ý맊æ çÜ°²íßæ™èl$yýl$
MóSçܯ]l çÜ$Æó‡…{§ýl»êº$
MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅË õ³Æý‡Ï™ø
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ E¯]l²r$t
^èl*í³çÜ$¢¯]l² ÇM>Æý‡$z
MýS*_¯]lç³Nyìl Ð]l*Æð‡PsŒæ Ķæ*Æý‡$z O^ðlÆý‡Ã¯Œæ ç³…™é° Ð]l¬Æý‡ä«§ýlÆý‡Æ>Ð]l#
MýS$r$…ºçÜ¿¶æ$ÅË õ³Æý‡Ï™ø ¯]lÐðl*O§ðl¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$

{糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË A…yýl E…sôæ GÐ]lOÆð‡¯é MýS*yé ^ðlËÆó‡W´ù™éyýl$. ¿¶æ*Ñ$° çÜ™èlÅ{ç³Ý맊ll MýS»êj ^ólÔ>yýl$. Æý‡MýSÆý‡M>Ë Ð]l*Äñæ*´ëĶæ*Ë™ø
A§ól CMýS GÐðl$ÃÌôæÅ AƇ¬™ól... CMýS ^ðl´ëµÍÞ¯]l 糯ólÌôæ§ýl$. Æó‡ç³ÌñæÏ sîæyîlï³ VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ °gê…çç³r²… Ð]l$…yýlË…ÌZ 875&çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆŠ‡
GÐðl$ÃÌôæÅ A¯]lV>° çÜ™èlÅ{ç³Ý맊l ÑçÙĶæ$…ÌZ C¨ »êV> Æý‡$kOÐðl…¨. ç³Ç«¨ÌZ° 313.60 GMýSÆ>Ë$,.. (ÑË$Ð]l Æý‡*.62.72 Mør$Ï) 874
Ð]l…§ýlMørÏ Æý‡*´ëĶæ$ËMýS$ Oò³_Ë$MýS$ ÑË$OÐðl¯]l 508 GMýSÆ>Ë {糿¶æ$™èlÓ Üç Æó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ ³ç Ç«¨ÌZ 195 GMýSÆ>Ë$ (ÑË$Ð]l Æý‡*. 39 Mør$Ï) Ððl¬™èl…¢

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 83
508 GMýSÆ>˯]l$ GÐðl$ÃÌôæÅ OMðS…MýSÆý‡Å… ^ólÔ>yýl$. D ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l {糿¶æ$™èlÓ¿¶æ*Ñ$ (Ð]l$…§ýlO»ñæË$ ´ùÆý‡…»ZMýS$)V> õ³ÆöP¯é²Æý‡$. M>±
Ððl¬™èl¢… Æý‡*. 101.72 MørÏÐ]l#™èl$…¨. 2016ÌZ Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l 22H ({´÷íßæ¼sñæyŠæ {´ùç³Èt‹Ü) ÇM>Æý‡$zÌZÏ
çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 874 MìS…§ýl 227.84 GMýSÆ>Ìôæ E¯]l²r$Ï ^èl*í³çÜ*¢ B
OMðS…MýSÆý‡Å… fÇW…¨Ìê... ¿¶æ*Ñ$° Ð鯌Sí³MŠS {´ëgñæMýS$t MøçÜ… VýS$Ç¢…_¯]lr$Ï ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l$Ç
VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ °gê…ç³r²… Ð]l$…yýlÌS…,.. 875Ð]l çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ B çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ÌZ° Ñ$Wͯ]l 195 GMýSÆ>Ë$ HÐ]l$Ķæ*ÅƇ$$...!?
³ç Ç«¨ÌZ 416.26 GMýSÆ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ E…¨. D ¿¶æ*Ñ$° CMýSPyól E…¨ AçÜË$ Ð]l*Ķæ$. CsîæÐ]lÌS ´ë™èl çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡Ï Ý릯]l…ÌZ
Ð鯌Sí³MŠS {´ëgñæMýS$tMýS$ MóSsêƇ$$…^ól…§ýl$MýS$ {糿¶æ$™èlÓ… JMýS糚yýl$ Mö™èl¢Ðésìæ° AÐ]l$Ë$ÌZMìS ¡çÜ$MýS$Ð]l^éaÆý‡$. °º…«§ýl¯]lÌS {ç³M>Æý‡… çÜÆó‡Ó
VýS$Ç¢…_…¨. M>± B {´ëgñæMýS$tMýS$ C…M> MóSsêƇ$$…^èlÌôæ§ýl$ M>ºsìæt B ¯]l…ºÆý‡$Ï Ð]l*Æ>aÌS…sôæ K MýSÑ$sîæ° °Ä¶æ$Ñ$…_ °Æý‡~Ƈ$$…^éÍÞ
¿¶æ*Ð]l¬ÌSMýS$ çÜ…º…«¨…_ {MýSĶæ$Ñ{MýSĶæ*Ë$ fÆý‡ç³MýS*yýl§ýl° E…r$…¨. M>± AÌê…sìæ MýSÑ$sîæ H© ÌôæMýS$…yé¯ól 874 Üç Æó‡Ó
E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. M>± °º…«§ýl¯]lÌSMýS$ ÑÆý‡$§ýl®…V> Æð‡Ððl¯]l*Å ¯]l…ºÆŠ‡¯]l$ Mö™èl¢ ¸ëÆ>ÃsŒæ õ³Çr 1126, 1128, 1129, 1132 ™èl¨™èlÆý‡
A«¨M>Æý‡$Ë$ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 875¯]l$ G°Ñ$¨ çÜ»Œæ yìlÑf¯]l$ÏV> ¯]l…ºÆý‡$ÏV> A«¨M>Æý‡$Ë$ Ñ¿ýæh…^éÆý‡$. B õ³Æý‡$™ø 195 GMýSÆ>ÌS
Ñ¿ýæh…^ólÔ>Æý‡$. A…§ýl$ÌZ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 875ÌZ 231.54 GMýSÆ>ÌS¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° ÇM>Æý‡$zÌS ¯]l$…_ VýSÌSÏ…™èl$ ^ólÔ>Æý‡$. B ¿¶æ*Ñ$°
AòÜçÜÞyŠæ Ðól‹Üt {Oyðl (Hyýlº*ÏÅyîl)V> õ³ÆöP…r* {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$V> ç³sêt¿¶æ*Ñ$V>, B{MýSÐ]l$×æ ¿¶æ*Ñ$V> _{¡MýSÇçÜ*¢ A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlÌS
^èl*í³…^éÆý‡$. D ¿¶æ*Ñ$° {Oò³Ðólr$ Ð]lÅMýS$¢ÌS õ³Æý‡$™ø 1½ Ayýl…VýSÌŒæÌZ ¼¯éÒ$ÌS õ³Çr ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólçÜ*¢ MýS…ç³NÅrÆŠ‡ 1½ Ayýl…VýSÌŒæÌZ
¯]lÐðl*§ýl$ ^ólÔ>Æý‡$. Üç Æó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 875 (1)ÌZ 89.60 GMýSÆ>Ë$, 875 õ³ÆöP¯é²Æý‡$. B ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l Æý‡*.39Mør$Ï. ºíßæÆý‡…VýS Ð]l*Æð‡PsŒæÌZ
(2)ÌZ 61 GMýSÆ>Ë$ , 875(3)ÌZ 57.50 GMýSÆ>Ë$, 875 (4)ÌZ ©° ÑË$Ð]l C…M> GMýS$PÐól E…r$…¨.
52.50 GMýSÆ>Ë$, 875 (5)ÌZ 30 GMýSÆ>Ë$, 875 (6)ÌZ 12.50
GMýSÆ>Ë$, 875 (7)ÌZ 8GMýSÆ>Ë$, 875 (8)ÌZ 2.50 GMýSÆ>Ë$
E¯]l²r$Ï ^èl*í³…^éÆý‡$. AÌê 313.60 GMýSÆ>Ë$ ç³Ë$Ð]l#Æý‡$ {ò³•Ðólr$ Ayýl…VýSÌŒæÌZ ¯]lÐðl*O§ðl¯]l õ³Æý‡$Ï CÐól
Ð]lÅMýS$¢ÌS B«©¯]l…ÌZ E¯]l²r$ÏV> ÇM>Æý‡$zÌZÏ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólÔ>Æý‡$. yîlMóS ç³sêt, ● MýS*_¯]lç³Nyìl Ð]l*Æð‡PsŒæ Ķæ*ÆŠ‡z O^ðlÆý‡Ã¯ŒS ç³…™é°
B{MýSÐ]l$×æ, A¯]l$Ð]l…ÕMýS, Mö¯]l$VøË$ ^ólĶæ$yýl… ™èl¨™èlÆý‡ Ñ«§éË$V> B Ð]l¬Æý‡ä«§ýlÆý‡Æ>Ð]l#.
¿¶æ*Ñ$ A…™é {ò³•Ðólr$ Ð]lÅMýS$¢ÌS§ól¯]l° 1½ ÇM>Æý‡$zÌZÏ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólÔ>Æý‡$. ● BĶæ$¯]l MýS$Ð]l*Æý‡$Ë$, MøyýlâýæÏ™ø´ër$ çÜÒ$ç³ º…«§ýl$Ð]l#Ë$
D {ò³•Ðólr$ Ð]lÅMýS$¢Ë…™é GÐðl$ÃÌôæÅ A¯]lV>° çÜ™èlÅ{ç³Ý맊æMýS$ ¯]lVýSÆý‡… G‹ÜÒBÆŠ‡G… MýSâêÔ>ÌS ÇOsñæÆŠ‡z {í³°Þ´ëÌŒæ
A¯]l$^èlÆý‡$Ìôæ. D {´ë…™èl…ÌZ GMýSÆ> Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l §é§éç³# ● {ç³çÜ$¢™èl OyðlÆð‡MýStÆŠ‡ MóSçܯ]l çÜ$Æó‡…{§ýl»êº$, BĶæ$¯]l
Æý‡*.20ÌS„ýSË$ ç³Ë$MýS$™ø…¨. B ÌñæMýSP¯]l D 313.60 GMýSÆ>Ë MýS»êj MýS$r$…ºçÜ¿¶æ$ÅË$.
ÑË$Ð]l Æý‡*.62.72 Mør$Ï. ● çÜ$Æó‡…{§ýl»êº$ Ýù§ýlÆý‡$yýl$, Hï³IIïÜÌZ yîlDV>
ÑÔ>Qç³r²…ÌZ ç³°^ólçÜ$¢¯]l² çÜ™èlŧólÐ]l{ç³Ý맊æ
Mö™èl¢ ¸ëÆ>ÃsŒæ™ø 195 GMýSÆ>Ë$ à…çœsŒæ MýS$r$…ºçÜ¿¶æ$ÅË$.
Üç Æó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 874ÌZ Ð]l$Æø 195 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° à…çœsŒæ ● Æó‡ç³ÌñæÏ sîæyîlï³ GÐðl$ÃÌôæÅ A¯]lV>° çÜ™èlÅ{ç³Ý맊æMýS$ ÒÆý‡…™é
^ólÔ>Æý‡$. 2011ÌZ Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨M>Æý‡$Ë$ Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l 22H ({´÷íßæ- çÜ°²íßæ™èl$Ìôæ.
¼sñæyŠæ {´ùç³Èt‹Ü) ÇM>Æý‡$zÌZÏ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 874™ø 422.84 GMýSÆ>ÌS¯]l$

84 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 100 Mør$Ï
õ³§ýlË ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ "X™èl…' MýS»êj
ÑÔ>QÌZ QÈO§ðl¯]l 7.61 GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$° B{MýSÑ$…_¯]l G…ÒÒG‹Ü Ð]lÊÇ¢
õ³§ýlÌS CâýæÏ °Æ>Ã×êÌS MøçÜ… MóSsêƇ$$…_¯]l çܦÌS…ÌZ ´ëV>
™ðlË$VýS$-§ólÔèæ… ´ëÌS-¯]lÌ- Z {糿¶æ$™èlÓ "Ð]l¬-QÅ'ò³§ýlªÌS A…yýl™- ø MýS»êjË- $
§ýlÆ>jV- > ÝëW´ù-™èl$-¯é²Æ‡$$. ÑÔ>Q hÌêÏÌ- Z Æý‡$íÙMö…yýl Ð]l§ýlª
Æý‡*. ÐðlƇ$$Å MørÏ ÑË$Ð]l ^ólõÜ 55.24 GMýSÆ- >ÌS {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$°
MýS»êj ^ólíܯ]l X™èl… çÜ…çܦÌS A«¨¯ól™èl, ïÜG… ^èl…{§ýl»- êº$ º…«§ýl$Ð]l#
G…ÒÒG‹Ü Ð]lÊÇ¢.. õ³§ýlÌS CâýæÏ °Æ>Ã×æ… MøçÜ… Æ>iÐŒæ
çÜÓVýS–çßæ M>Æöµ-Æó‡ç-Ù¯ŒSMýS$ MóSsêƇ$$…_¯]l ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l* Ð]l§ýlÌ- ôæϧýl$.
{糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° MýS»êj ^ólÔ>-¯]l°, §é°² ¯éÐ]l$-Ð]l*-{™èlç³# «§ýlÆý‡MýS$
ÑÔ>QÌZ õ³§ýlÌS CâýæÏ °Æ>Ã×êÌS MøçÜ… 2009ÌZ Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–çßæ
C^óla-Ķæ*-ÌS° HMýS…-V> Æ>çÙ‰ {糿¶æ$-™éÓ-°² BĶæ$¯]l MøÆý‡yýl…, M>ÆöµÆó‡çÙ¯ŒSMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ$$çÜ*¢ iÐø 219 §éÓÆ> C_a¯]l E™èl¢Æý‡$ÓË$.
A…§ýl$MýS$ A¯]l$-VýS$-×æ…-V> °Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$-MøÐ]ly- é-°MìS Æý‡…VýS…
íܧýl®…M>Ð]lr- … ^èlMýS^- èlM- > fÇV>Ƈ¬.
ÑÔ>-Qç³-rt×æ…-ÌZ° X™èl… ĶæÊ°Ð]l-ÇÞsîæ-ÌZ çÜÆ>PÆý‡$ ¿¶æ*Ñ$
B{MýS-Ð]l$-×æÌôæ A«¨MýS-Ð]l$¯ól íœÆ>Å-§ýl$-Ë$ ÐðlË$Ï-Ððl-™èl$¢-™èl$-¯é²Æ‡$$. ÑÔ>Q hÌêÏ
Æý‡$íÙMö…-yýl, G…yéyýl {V>Ð]l*-ÌZÏ Æý‡*. ÐðlƇ$$Å MørÏ ÑË$Ð]l ^ólõÜ 55.24
GMýS-Æ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° MýS»êj ^ólíܯ]l X™èl… M>Ìôæi O^ðlÆý‡Ã¯ŒS,
Ð]l¬QÅÐ]l$…-{† ^èl…{§ýl-»êº$ º…«§ýl$Ð]l# G…ÒÒG‹Ü Ð]lÊÇ¢MìS ¯éÐ]l$-Ð]l*- Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–çßæMýS$ MóSsêƇ$$…_¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ †ÇW X™èl…MýS$ CÐ]lÓr…
{™èlç³# «§ýlÆý‡-™ø MýSrtò³sôæt…-§ýl$MýS$ {糿¶æ$-™èlÓ… Æý‡…VýS… íܧýl®… ^ólíܯ]l ÑçÙ-Ķæ*- Ý뫧ýlÅ… M>§ýl°, Ðésìæ° Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–çßæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯ŒS Æý‡„ìS…^èl$MøÐéÌS°
°² Ò$yìlĶæ* ºÄ¶æ$rò³sìæt…¨. MýS»êj ^ólĶæ$yýlÐól$ ¯ólÆý‡….. AƇ¬™ól B çÜ*_çÜ*¢ 2016 f¯]lÐ]lÇ1Ð]l ™ól©¯]l ¯ésìæ MýSÌñæMýStÆŠ‡ Æ>íܯ]l ÌôæQ.
MýS»êj ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÑÑ«§ýl {糿¶æ$™èlÓ çÜ…çܦËMýS$ MóSsêƇ¬…_¯é B
MóSsêƇ¬…ç³#˯]l$ OòÜ™èl… Æý‡§ýl$ª ^ólíÜ Ð]l$È º…«§ýl$Ð]l#MýS$ MýSrt»ñærtyé°² {糿¶æ$-™èlÓ… 2009ÌZ Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–çßæ M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯ŒSMýS$ MóSsêƇ$$…_¯]l
B«§éÆý‡ çÜíßæ™èl…V> Ò$yìlĶæ* O»ñærMýS$ ¡çÜ$MýS$Ð]l_a…¨. DÝëÇ Æ>iÐŒæ ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ MýS*yé X™èl… ĶæÊ°Ð]l-ÇÞsîæ B{MýS-Ñ$…-_…¨. Aç³µsZÏ
çÜÓVýS–çßæ ¿¶æ*Ð]l¬-ÌSOò³ "X™èl…' MýS¯]l$² ç³yìl…¨. Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–çßæ M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯ŒSMýS$ {糿¶æ$-™èlÓ… 7.61 GMýS-Æ>ÌS¯]l$
MóSsêƇ$$…_…¨. çÜ$Ð]l*Æý‡$ Ð]l…§ýl MørÏ Æý‡*´ë-Ķæ$-Ë$ ÑË$OÐðl¯]l D
¿¶æ*Ð]l¬-Ë$ M>´ë-yýl$-MøÐéÌS…r* ¿¶æ*Ñ$° B{MýS-Ñ$…-^èl-yýlÐól$ M>MýS$…yé B ¿¶æ*Ñ$° ™èlÐ]l$MóS
MóSsêƇ$$…^éÌS…r* X™èl… Ð]lÇÞsîæ Ķæ*fÐ]l*-¯]lÅ… Æ>çÙ‰ {糿¶æ$-™éÓ-°²
Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–-çßæMýS$ MýSÌñæ-MýStÆŠ‡ ÌôæQ MøÇ…¨. AƇ$$™ól G…yé-yýl-ÌZ° Æ>iÐŒæ çÜÓVýS-–çßæ M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯ŒSMýS$
ÝëÐ]l*¯]lÅ, Ð]l$«§ýlÅ ™èlÆý‡-VýS† {ç³fÌSMýS$ Câ¶æ$Ï °ÇÃ…_ C^óla…§ýl$MýS$ MóSsêƇ$$…_¯]l 7.61 GMýS-Æ>ÌS¯]l$ X™èl… ĶæÊ°Ð]l-ÇÞsîæ Ķæ*fÐ]l*-¯]lÅ…

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 85
Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–çßæMýS$ MóSsêƇ$$…_¯]l çܦ˅ÌZ °ÇÃ…_¯]l X™èl… ¿ýæÐ]l¯éË$

B{MýS-Ñ$…-_…-§ýl°, C¨ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ AƇ$$-¯]l…-§ýl$¯]l X™èl… ĶæÊ°Ð]l- «§ýlÆý‡MýS$ MýSrt»ñæ-sôæt…§ýl$MýS$ {糿¶æ$™èlÓ… íܧýl®… ^ólíÜ…¨. D Ðól$Æý‡MýS$ {糆´ë-§ýl-
ÇÞsîæMìS MóSsêƇ$$…^èlyýl… Ý뫧ýlÅ… M>§ýl° VýS™èl…-ÌZ ÑÔ>Q hÌêÏ MýSÌñæ-MýSt-ÆŠ‡-V> ¯]l-Ë$ íܧýl®… ^ólĶæ*-ÍÞ…¨V> Æð‡Ððl¯]l*Å Ô>Q A«¨M>Æý‡$-ÌS¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ
E¯]l² Ķæ¬Ð]l-Æ>gŒæ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$-™éÓ-°MìS çܵçÙt… ^ólÔ>Æý‡$. Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–- ò³§ýlª-Ë$ B§ól-Õ…^éÆý‡$. ™èlÓÆý‡-ÌZ¯ól Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–çßæ M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯ŒS ¿¶æ*Ð]l¬-
çßæMýS$ fÇW¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌS MóSsêƇ$$…ç³#-ÌS¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólíÜ X™èl… ĶæÊ°Ð]l- ÌS¯]l$ X™èl… ĶæÊ°Ð]l-ÇÞsîæ ç³Æý‡… ^ólĶæ$-¯]l$-¯é²-Æý‡$.
ÇÞsîæMìS CÐ]lÓyýl… Ý뫧ýlÅ… M>§ýl…r* MýSÌñæ-MýStÆŠ‡ Ķæ¬Ð]l-Æ>gŒæ ¿¶æ* ç³Ç´ë-ÌS¯]l
{糫§é¯]l MýSÑ$çÙ-¯]l-ÆŠ‡MýS$ Íü™èl ç³NÆý‡Ó-MýS…-V> ™ðlÍĶæ$-gôæ-Ô>Æý‡$. X™èl… {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° õ³§ýl-Ë$ B{MýS-Ñ$õÜ¢ CÝë¢-Æ>?
ĶæÊ°Ð]l-ÇÞsîæ B{MýS-Ð]l$-×æÌZ E¯]l² ¿¶æ*Ñ$° ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$-MýS$° ç³ÇÆý‡- {糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çܦ-ÌSMýS$ MóSsêƇ$$…_¯]l ¿¶æ*Ð]l¬-ÌS¯]l$ Æý‡§ýl$ª
„ìS…^èl$-MøÐéÍÞ…¨V> MýS*yé Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–çßæ M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯ŒSMýS$ Ķæ¬Ð]l- ^ólĶæ$yýl…, ÝëÐ]l*-¯]l$ÅÌS CâýæÏ °Æ>Ã-×êÌSMýS$ C_a¯]l ¿¶æ*Ñ$° X™èl…
Æ>gŒæ çÜ*_…^éÆý‡$. çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 16ÌZ 1.95 GMýS-Æ>Ë$, çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ ĶæÊ°Ð]l-ÇÞsîæ ç³Æý‡… ^ólõÜ Ä¶æ$™é²ËOò³ ÑÐ]l$Æý‡ØË$ ÐðlË$Ððl™èl$¢™èl$¯é²Æ‡¬.
20ÌZ 5.66 GMýS-Æ>ÌS¯]l$ Æ>iÐŒæ çÜÓVýS–çßæ M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯ŒSMýS$ MóSsêƇ$$-çÜ*¢ A™èlÅ-«¨MýS ïœkË$ Ð]lçÜ*-Ë$ ^ólçÜ$¢¯]l² X™èl… Ð]lÇÞsîæ ÝëÐ]l*-hMýS õÜÐ]l-Ìôæ-Ò$
2009 íœ{º-Ð]lÇ 20Ð]l ™ól©¯]l iÐø 219 gêÈ ^ólíÜ-¯]lr$Ï MýSÌñæ-MýStÆŠ‡ Ķæ¬Ð]l- A…¨…-^èlyýl… Ìôæ§ýl$. AÌê…sìæ çÜ…çܦMýS$ ¯éÐ]l$-Ð]l*-{™èlç³# «§ýlÆý‡MýS$ ¿¶æ*Ð]l¬-
Æ>gŒæ {糿¶æ$-™éÓ-°MìS ç³…í³¯]l °Ðól-¨MýS-ÌZ çܵçÙt… ^ólÔ>Æý‡$. AƇ$$™ól X™èl… Ë$ G…§ýl$MýS$ Aç³µ-W…^éÍ?. {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° B{MýS-Ñ$…-^èl$-MýS$°
ĶæÊ°Ð]l-ÇÞsîæ Ķæ*fÐ]l*-¯]lÅ… Ð]l*{™èl… GÌêOVðS-¯é B ¿¶æ*Ñ$° M>gôæ- ¯éÐ]l$-Ð]l*-{™èlç³# «§ýlÆý‡MýS$ CÐéÓ-ÌS° õ³§ýl {ç³fË$ MøÇ™ól C§ól {糿¶æ$™èlÓ
Ķæ*-ÌS° {ç³Ä¶æ$-™é²-Ë$ ^ólçÜ*-¢¯ól E…¨. D ¯ólç³-£ýlÅ…ÌZ VýS™èl…-ÌZ MýSÌñæ-MýStÆŠ‡ ò³§ýlª-Ë$ CÝë¢-Æ>?.
C_a¯]l °Ðól-¨MýS¯]l$ º$rt§éQË$ ^ólíÜ B ¿¶æ*Ñ$° ¯éÐ]l$-Ð]l*-{™èlç³#

86 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 69 Mør$Ï..
Í…VýSÐ]l$¯ól°MìS 6.19 GMýSÆ>Ë$ «§éÆ>§ýl™èl¢…..
Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l Æý‡*. 102 Mør$Ï.. Æý‡*. 33 MørÏMóS Aç³µW…™èl
¯éV>-Æý‡$j-¯]l -Ð]l-ÇÞ--sîæMìS G§ýl$-Æý‡$-V> »êÅ…MýS$ ™èl¯]l-Rê-ÌZ E¯]l² 6.19 GMýS-
Æ>-Ë ¿¶æ*Ñ$ C¨. Æ>çÙ‰ Ñ¿¶æ-f-¯]l-MýS$ Ð]l¬…§ýl$ 2014ÌZ ©° ÑË$-Ð]l Æý‡*.
35.59 -Mø-r$Ï-V> ÌñæMýSP-MýS-sêt-Æý‡$. Æ>f-«§é-° {´ë…™èl…ÌZ E¯]l² D ¿¶æ*Ñ$
{ç³çÜ$¢-™èl Ð]l*-Æð‡P-sŒæ ÑË$-Ð]l Æý‡*. 102 Mør$Ï M>± D çܦ-Ìê-°² MóSÐ]l-Ë…
Æý‡*.33 MørÏ-MóS MýSrt-»ñæ-sôæt…§ýl$-MýS$ Æý‡…VýS… íܧýl®-OÐðl$…¨.
Æ>f«§é° ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ §ø^èl$MýS$¯ól ÑçÙĶæ$…ÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
^èl…{§ýl»êº$MìS, Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæMìS 15Hâ¶æÏ {MìS™èlÐól$ º…«§ýl… HÆý‡µyìl…¨.
^èl…{§ýl»êº$ 2003ÌZ ÑfĶæ$Ðéyýl&VýS$…r*Æý‡$ Ð]l$«§ýlÅÌZ 16Ð]l
¯]l…ºÆŠ‡ gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ§éÇ Ððl…ºyìl {ç³gêÐ]lçÜÆ>ÌS õ³Æý‡$™ø õÜMýSÇ…_¯]l Aç³µsZϯól MýS±çÜ… Æý‡*. 100 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$ EyéMýS$ çÜÐ]l$MýS*Æó‡¨.
¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ Í…VýSÐ]l$¯ól° {VýS*ç³#¯]lMýS$ ^èl…{§ýl»êº$ MýSrt»ñærtyýl… ^èl*õÜ¢ ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ §éÓÆ> ¡çÜ$MýS$¯]l² ¿¶æ*Ñ$° õÜMýSÇ…_¯]l AÐ]lçÜÆ>ÌS MøçÜ…
ÐéâýæÏ º…«§ýl… G…™èlÌê ò³¯]lÐólçÜ$MýS$…§ø AÆý‡¦… AÐ]l#™èl$…¨. M>MýS$…yé, Gr$Ð]l…sìæ AÀÐ]l–¨® ^ólĶæ$MýS$…yé Eyé Ķæ$£é™èl£ýl…V>
Ñ{MýSƇ$$…^èlyýlÐ]l$¯ól¨ ^èlrtÑÆý‡$§ýl®Ð]l$° °ç³#×æ$Ë$ ^ðlí³µ¯é Aç³µsZÏ
{ç³gêÐ]lçÜÆ>ÌS õ³Æý‡$^ðlí³µ.. çÜÆ>PÆŠ‡ ç³sìæt…^èl$MøÌôæ§ýl$.
2001ÌZ ÝëÐ]l*¯]lÅ, Ð]l$«§ýlÅ™èlÆý‡VýS† {ç³fÌSMýS$ Câ¶æ$Ï, CâýæÏ çܦÌêÌS
MøçÜÐ]l$° ^ðlí³µ ÒisîæG…&Eyé "OòÜsŒæÞ A…yŠæ çÜÈÓòÜ‹Ü' ç³£ýlMýS… IgôæG…&Æð‡Æ‡$$¯ŒS {sîæ´ëÆý‡$P..
õ³Çr 115.91 GMýSÆ>ÌS¯]l$ ¡çÜ$MøÐéÌS° °Æý‡~Ƈ$$…^éÆý‡$. ©° MøçÜ… ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$MýS$ íÜ…VýSç³NÆŠæ, Ð]l$ÌôæíÜĶæ* §ólÔ>ÌZÏ ÐéÅ´ëÆý‡
Ð]l$…VýSâýæWÇ {´ë…™èl…ÌZ° ¯]l…º*Æý‡$, M>f, MýS…™ólÆý‡$ {V>Ð]l*ÌS Ð]l$«§ýlÅ çÜ…º…«§éË$¯é²Ä¶æ$¯ól¨ ºíßæÆý‡…VýS Æý‡çßæçÜÅÐól$. B çÜ…º…«§éÌS Ð]lÌôæÏ
gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ§éÇ ç³MýSP¯]l, ¯éV>Æý‡$j¯]l ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæMìS G§ýl$Æý‡$V> E¯]l² Ð]l$ÌôæíÜĶæ*MýS$ ^ðl…¨¯]l IgôæG… çÜ…çܦMýS$ Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠæÌZ° MýS*MýSsŒæç³ÍÏ
HïÜïÜ íÜÐðl$…sŒæÞ MýS…ò³± ¿¶æ*Ð]l¬Ìôæ ÌS„ýSÅ…V> ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. çßoíÜ…VŠæ »ZÆý‡$z çܦÌS… MóSsêƇ$$…_ IgôæG…& Ð]l$ÌôæíÙĶæ* so¯ŒSíÙ‹³¯]l$
VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ™éyìlMö…yýl, ò³§ýlM>M>°, ¯]l…º*Æý‡$ Ð]l$…yýlÌêÌZÏ °ÇÃ…^éÆý‡¯ól ÑÐ]l$Æý‡ØË$ Aç³µsZÏ ÐðlË$ÏÐðl™é¢Æ‡$$. AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ MýS*yé
E¯]l² 115.91 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° Ð]lÊyýl$ ¯øsìæíœMóSçÙ¯]lÏ §éÓÆ> Ð]l#yé 11 ÒisîæG…& Ð]l#yé ¯]l$…_ Í…VýSÐ]l$¯ól°MìS «§éÆ>§ýl™èl¢… ^ólíܯ]l 115.91
¯ðlËÌZϯól õÜMýSÇ…_…¨. GMýSÆ>ÌZϯól IgôæG…&Æð‡Æ‡$$¯ŒS {sîæ´ëÆý‡$P A´ëÆý‡$tÐðl$…rÏ çÜÐ]l¬§éĶæ$…
Æ>Ð]lyýl… ÑÔóæçÙ…. A´ëÆŠ‡tÐðl$…-rϯ]l$ Ñ{MýSƇ$$…^èlyýl… §éÓÆ> Ý÷Ð]l¬Ã
õ³Æý‡$ JMýSÇMìS.. çœÍ™èl… Ð]l$ÆöMýSÇMìS ^ólçÜ$MøÐ]lyýl…™ø ´ër$ ™égêV> ™èlÐ]l$ ÐéÇMìS ^ðl…¨¯]l ´ëÏrϯ]l$ GMýS$PÐ]l
õÜMýSÇ…_¯]l 115.91 GMýSÆ>ÌS¯]l$ ÝëÐ]l*¯]l$ÅË VýS–çßæ°Æ>Ã×ê°MìS A§ðlª ^ðlÍÏçÜ*¢ A«¨M>Æý‡$ÌSMýS$ °ÐéÝëË$V> ^èl…{§ýl»êº$ çÜÆ>PÆŠ‡
ÐéyýlMýS$…yé Mö¨ª ¯ðlËÌZϯól Í…VýSÐ]l$¯ól° {VýS*‹³MìS ÒisîæG…&Ð]l#yé MóSsêƇ$$…_…¨.
MýSrt»ñæsôætíÜ…¨. Ð]l¬…§ýlçÜ$¢ {ç³×êãMýSÌZ ¿êVýS…V> B ¿¶æ*Ð]l¬ÌS ÐólÌS…
{ç³MýSr¯]l (BÆŠ‡.íÜ.¯ðl…:365/2001, ™ól© 13&03&2003) gêÈ^ólíÜ…¨. "Í…VýSÐ]l$¯ól¯ól' Æ>f«§é° çÜÇçßæ§ýl$ª..
27&03&2003¯]l ¼yýl$Ï í³Í_…¨. ÐólÌS… B´ëÌS° OòßæMøÆý‡$t õÜt Æ>çÙ‰ Ñ¿ýæf¯]l ™èlÆý‡$Ðé™èl Í…VýSÐ]l$¯ól° ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÌêÅ…yŠæ ç³NÍ…VŠæ
C_a¯]lç³µsìæMîS HÐ]l*{™èl… gêç³Å… ÌôæMýS$…yé Í…VýSÐ]l$¯ól° ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ç³Ç«¨ÌZMìS Æ>MýS$…yé ¿êÈ G™èl$¢¯]l ÌS¼® ^ólMýS*Æ>aÆý‡$. Æ>f«§é°MìS
MýS…ò³±MìS 115.91 GMýSÆ>ÌS¯]l$ Æý‡*. 8 MørÏMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… Í…VýSÐ]l$¯ól° ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ¿¶æ*Ð]l¬Ìôæ çÜÇçßæ§ýl$ª. B ¿¶æ*Ð]l¬ÌSMýS$
Aç³µW…^ólíÜ…¨. B ¿¶æ*Ñ$° AÀÐ]l–¨® ^ólíÜ Ñ{MýSƇ$$…_ E…sôæ MóSÐ]lÌS… Mö¨ª Ò$rÆý‡Ï §ýl*Æý‡…ÌZ¯ól C¯]l²ÆŠ‡ Ç…VŠæ Æøyýl$z Ððlâ¶æ$™ø…¨.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 87
Æý‡*. 50 Mør$Ï
»ñæfÐéyýlÌZ "»Ÿ…yé'WÇ!
™èl糚yýl$ ç³{™éË$ çÜ–íÙt…_ ÝëÓ™èl…{™èlÅ çÜÐ]l$Æý‡Äñæ*«§ýl$yìl ¿¶æ*Ñ$ ÝëÓà
5.16 GMýSÆ>Ë$ ¿êÆý‡Å õ³Æý‡$ Ò$§ýl Çh[õÜtçÙ¯ŒS
ÑfĶæ$Ðéyýl ¯]lVýSÆý‡…ÌZ 5.16 GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$.. ÑË$Ð]l
Æý‡*.50 Mør$Ï Oò³Ð]l*sôæ.. Ķæ$fÐ]l*¯]l$Ë$ Ýë§éïܧé
Ð]lÅMýS$¢Ë$. C…MóSÐ]l¬…¨ sîæyîlï³ GÐðl$ÃÌôæÅ »Ÿ…yé
EÐ]l*Ð]l$õßæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# {ç³çßæÈ MýSsôætÔ>Æý‡$.. ™èl糚yýl$ ç³{™éË$
çÜ–íÙt…_ §é°MìS ™èl¯]l ¿êÆý‡Å¯]l$ Ķæ$fÐ]l*°° ^ólõÜÔ>Æý‡$.
B ¿¶æ*Ñ$MìS ÐéÆý‡çÜ$yìl¯]l° Ð]l_a¯]l Ð]lÅMìS¢Oò³ ™èl¯]l
Ð]l$¯]l$çÙ$ÌS™ø §úÆý‡j¯]lÅ… ^ólƇ$$…_ ÐðlâýæÏVösêtÆý‡$. ÑçÙĶæ$…
ÐðlË$VýS$ÌZMìS Ð]l_a ïÜIyîl MóSçÜ$ ¯]lÐðl*§ýl$ M>Ð]lyýl…™ø
A«¨M>Æý‡§ýlÆý‡µ… {糧ýlÇØ…^éÆý‡$. ™èlÐ]l$ Ð]l*r ѯ]lMýS$…sôæ
A…™èl$ ^èl*Ýë¢Ð]l$° »ñæ¨Ç…ç³#ÌSMýS$ ´ëÌSµyézÆý‡$.

ÝëÓ™èl…[™èlÅ çÜÐ]l$Æý‡Äñæ*«§ýl$yìl MýS$r$…º… ¯ólç³£ýlÅ….. Æý‡*.50 Mør$Ï Oò³Ð]l*sôæ. A«¨M>Æý‡ ´ëÈt GÐðl$ÃÌôæÅV> »Ÿ…yé Æý‡…VýS…ÌZMìS
¨W Æð‡Ððl¯]l*Å, Çh[õÜtçÙ¯ŒS A«¨M>Æý‡$ÌS çÜçßæM>Æý‡…™ø ™èl糚yýl$ ç³{™éË$
ÑfĶæ$Ðéyýl Ððl¬VýS{Ìêfç³#Æ>°MìS ^ðl…¨¯]l MýSíÜÆð‡yìlz çÜ*Æý‡Å¯éÆ>-
çÜ–íÙt…^éÆý‡$. çÜ*Æý‡Å¯éÆ>Ķæ$×æ C§ýlªÆý‡$ MýS$Ð]l*Æý‡$Ë$ Ððl…MýSsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l#,
Ķæ$×æ ÝëÓ™èl…[™èlÅ çÜÐ]l$Æý‡Äñæ*«§ýl$yýl$. Aç³µsZÏ MýSÆý‡*²Ë$ OgñæÌZÏ Ð]lÊyólâ¶æ$Ï
Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ ™èl…{yìl BíÜ¢° 1983ÌZ ç³…ç³M>Ë$ ^ólçÜ$MýS$¯]l²r$Ï Jç³µ…§ýl
Õ„ýS A¯]l$¿ýæÑ…^éÆý‡$ MýS*yé. BĶæ$¯]lMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… 1952ÌZ ÑfĶæ$-
ç³{™éË$ çÜ–íÙt…^éÆý‡$. (ÐéçÜ¢Ðé°MìS Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ 1981ÌZ¯ól ^èl°´ù-
ÐéyýlÌZ° íÜ…VŠæ¯]lVýSÆŠ‡ÌZ 10.16 GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ MóSsêƇ$$…_…¨.
Ķæ*Æý‡$.) A¯]l…™èlÆý‡… Ððl…MýSsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# ™èl¯]l Ðésê ¿¶æ*Ñ$° 2013ÌZ
BĶæ$¯]lMýS$ C§ýlªÆý‡$ MýS$Ð]l*Æý‡$Ë$. ÐéÇÌZ Ððl…rMóSÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l#MýS$ ÑÐéçßæ…
ÑfĶæ$ÐéyýlMýS$ ^ðl…¨¯]l Aº$ªÌŒæÐ]l$Ý뢯Œl, Æ>Ñ$Æð‡yìlz MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l#ÌSMýS$
M>Ìôæ§ýl$. Æ>Ð]l$MýS–çÙ~MýS$ ÑÐéçßæOÐðl$ í³ÌSÏË$¯é²Æý‡$. çÜ*Æý‡Å¯éÆ>Ķæ$×æ
Ñ{MýSƇ$$…_¯]lr$Ï Ð]l*Æ>aÆý‡$. ™èlÆ>Ó™èl ÐéǧýlªÆý‡* B ¿¶æ*Ñ$° GÐðl$ÃÌôæÅ
MýS$r$…º… B 10.16 GMýSÆ>ÌZÏ ™èlÐ]l$ BǦMSý AÐ]lÜç Æ>ÌS MøçÜ… 5
»Ÿ…yé EÐ]l*Ð]l$õßæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# ¿êÆý‡Å çÜ$gê™èl™ø´ër$ Ð]l$Æø AƇ$$§ýl$-
GMýSÆ>ÌS¯]l$ §ýl眧ýl¸ëË$V> Ñ{MýSƇ$$…^èlV> 5.16 GMýSÆ>Ë$ Ñ$WÍ…¨.
VýS$ÇMìS yðlÐ]lÌS‹³Ððl$…sŒæ MøçÜ… Æ>íÜ_a¯]lr$Ï ç³{™éË$ çÜ–íÙt…^éÆý‡$. B
çÜ*Æý‡Å¯éÆ>Ķæ$×æ _¯]l² MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ 1981ÌZ, ò³§ýlª MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$
Ðól$Æý‡MýS$ ÑfĶæ$Ðéyýl V>…«©¯]lVýSÆŠæ, ¯]l$¯]l² çÜ»Œæ Çh[ÝëtÆŠ‡ M>Æ>ÅÌSĶæ*ÌZÏ
Ððl…rMóSÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# 2013ÌZ ^èl°´ùĶæ*Æý‡$.
Çh[õÜtçÙ¯ŒS ^ólƇ$$…^éÆý‡$. Ððl…r¯ól B ¿¶æ*Ñ$ ^èl$r*t {ç³çßæÈ °ÇÃ…_
1981ÌZ ^èl°´ù™ól.. JMýS òÙyýl$z ÐólíÜ ™èl¯]l Ð]l$¯]l$çÙ$ÌS¯]l$ M>´ëÌêV> E…^éÆý‡$.
1983ÌZ ç³…ç³M>Ë$ ^ólçÜ$MýS$¯]l²r$Ï.. MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l#¯]l$ º$Çyîl Mösìæt…_…¨ CÌê..
D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ B ¿¶æ*Ñ$Oò³ ÑfĶæ$Ðéyýl òÜ…{rÌŒæ GÐðl$ÃÌôæÅ
»Ÿ…yé EÐ]l*Ð]l$õßæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# MýS¯]l$²ç³yìl…¨. {ç³çÜ$¢™èl… AMýSPyýl GMýSÆ> D ¿¶æ*Ð]l*Ķæ$ MøçÜ… Aº$ªÌŒæÐ]l$Ý뢯Œl, Æ>Ñ$Æð‡yìlz MøsôæÔèæÓÆý‡-
Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l Æý‡*.10 Mør$Ï òO ³¯ól E…¨. B ÌñæMýSP¯]l §é° ÑË$Ð]l Æ>Ð]l#ÌS¯]l$ MýS*yé GÐðl$ÃÌôæÅ »Ÿ…yé ç³MýSyýl¾…©V> º$Çyîl Mösìæt…^éÆý‡$.

88 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
GÐðl$ÃÌôæÅ »Ÿ…yé EÐ]l*Ð]l$õßæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#
çÜ¡Ð]l$×ìæ »Ÿ…yé çÜ$gê™èl õ³Æý‡$
Ò$§ýl Ayýlz§éÆý‡$ÌZÏ çÜ–íÙt…_¯]l
yéMýS$ÅÐðl$…r$Ï

MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# ™èl¯]l C…sìæ° ™èl¯]lRê ò³r$tMýS$° A糚 CÐéÓÌS° çÜ$gê™èl, BĶæ$¯]l {糫§é¯]l A¯]l$^èlÆý‡$yýl$ Ð]l*VýS…sìæ »êº$, Ð]l$Æø
GÐðl$ÃÌôæÅ »Ÿ…yé EÐ]l* A¯]l$^èlÆý‡$Oyðl¯]l M>ÆöµÆó‡rÆŠ‡ Ð]l$õßæ‹Ù¯]l$ BÆý‡$VýS$ÇOò³ MóSÜç $ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólÔ>Æý‡$.
çÜ…{糨…^éÆý‡$. A…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V> ÑfĶæ$Ðéyýl V>…«© ¯]lVýSÆŠ‡ÌZ°
Çh[õÜtçÙ¯ŒS M>Æ>ÅÌSĶæ*°MìS Ððlãϯ]l MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l#™ø ç³Ë$ ç³{™éÌSOò³ MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l#MýS$
çÜ…™èlM>Ë$ ^ólƇ$$…^éÆý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl Ýë…MóS†MýS M>Æý‡×êÌS™ø A糚 »Ÿ…yé Ð]lÈYĶæ¬ÌS »ñæ¨Ç…ç³#Ë$
CÐ]lÓÌôæÐ]l$° ^ðlí³µ ç³…í³…^ólÔ>Æý‡$. B Æøk MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# ^ólíܯ]l
™èlÐ]l$ ¿¶æ*»êVø™èl… ºrtºÄ¶æ$Ë$ M>Ð]lyýl…, A…§ýl$ÌZ
çÜ…™èlM>ÌS™ø¯ól MýS£ýl ¯]lyìl_…¨. Ððl…MýSsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# ¯]l$…_ ¿¶æ*Ñ$°
MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# Ðé…VýS*ÃÌS… MîSÌSMýS… M>Ð]lyýl…™ø BĶæ$¯]lMýS$ »ñæ¨Ç…ç³#Ë$
MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]lr$Ï.. §é¯ól² GÐðl$ÃÌôæÅ ¿êÆý‡Å
G§ýl$Æý‡Ä¶æ*ÅƇ$$. ™éÐ]l¬ ^ðlí³µ¯]lr$Ï ^ólõÜ¢ ¿êÈ Ððl¬™èl¢… CÐ]lÓyýl…™ø
çÜ$gê™èl™ø ´ër$ Ð]l$Æø AƇ$$§ýl$VýS$ÇMìS ç³Ð]lÆŠ‡ B‹œ AsêȲ õ³Çr
´ër$ MóSçÜ$ ¯]l$…_ ºÄ¶æ$rç³yólÝë¢Ð]l$° BÔèæ ^èl*´ëÆý‡$. ÌôæMýS$…sôæ A…™èl$
Çh[õÜtçÙ¯ŒS ^ólƇ$$…_¯]lr$Ï Ð]l*Æ>aÆý‡$. M>V> A™èl°™ø ´ër$ ¿¶æ*Ñ$
^èl*Ýë¢Ð]l$° »Ÿ…yéMýS$ A™èlÅ…™èl çÜ°²íßæ™èl$Oyðl¯]l M>ÆöµÆó‡rÆŠ‡ VýS…yýl*Ç
Æ>Ƈ$$…_¯]lr$Ï E¯]l² Ð]l$Æø Ð]lÅMìS¢ Aº$ªÌŒæ Ð]l$Ý뢯ŒS {ç³çÜ$¢™èl… ¡{Ð]l
Ð]l$õßæ‹Ù »ñæ¨Ç…^éÆý‡$. §é…™ø Á†Íϯ]l MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# »Ÿ…yé EÐ]l*
A¯éÆøVýSÅ…™ø Ð]l*sêÏyýlÌôæ° íܦ†ÌZ E¯é²Æý‡$.
Ð]lÈYĶæ¬ÌS ¯]l$…_ {´ë×æà° E…§ýl°.. Æý‡„ýS×æ MýS͵…^éÌS° f¯]lÐ]lÇ
ÐðlË$VýS$ÌZMìS Ð]l_a…¨Ìê.. 28, 2018¯]l ÑfĶæ$Ðéyýl ´ùÎ‹Ü MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡ Vú™èl… çÜÐé…VŠæ¯]l$
MøÆ>Æý‡$.
™èlÐ]l$ ¿¶æ*Ñ$MìS MýS…^ðl Ðólíܯ]l ÑçÙĶæ$… ™ðlË$çÜ$MýS$¯]l² ÝëÓ™èl…[™èlÅ
çÜÐ]l$Æý‡Äñæ*«§ýl$yýl$ çÜ*Æý‡Å¯éÆ>Ķæ$×æ Ð]l$¯]lÐ]lyýl$ çÜ$Æó‡‹Ù»êº$ »Ÿ…yé EÐ]l* MýS$r$…º…
(Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$) AMýSPyýlMýS$ Æ>Ð]lyýl…™ø ÑçÙĶæ$… ÐðlË$VýS$ÌZMìS
Ð]l_a…¨. VýS™ólyé¨ Ð]l*ÇaÌZ AMýSPyìlMìS Ððlãϯ]l çÜ$Æó‡‹ÙOò³ GÐðl$ÃÌôæÅ Ð]l* ¿¶æ*Ñ$° MýS»êj ^ólíÜ…¨
Ð]l$¯]l$çÙ$Ë$ B ¿¶æ*Ñ$ ™èlÐ]l$§ýl…r* §úÆý‡j¯éÅ°MìS ¨V>Æý‡$. çÜ$Æó‡‹Ù ÝëÓ™èl…[™èlÅ çÜÐ]l$Æý‡Äñæ*£ýl$Oyðl¯]l Ð]l*
íÜ…VŠæ¯]lVýSÆŠ‡ ´ùÎçÜ$ÌSMýS$ íœÆ>ŧýl$ ^ólíܯé çœÍ™èl… ÌôæMýS´ùÐ]lyýl…™ø BÆý‡$ ™é™èlV>ÇMìS {糿¶æ$™èlÓ… C_a¯]l ¿¶æ*Ñ$°
¯ðlÌSÌS MìS…§ýlr ïÜIyîl Ñ¿êV>°² B{ÔèæƇ$$…^éÆý‡$. ÐéÆý‡$ MóSçÜ$ ¯]lÐðl*§ýl$ GÐðl$ÃÌôæÅ »Ÿ…yé EÐ]l* MýS$r$…º… MýS»êj
^ólíÜ Ñ^éÆý‡×æ {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$ Æ>íÜ_a¯]l MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l#¯]l$ ^ólíÜ…¨. ÝëÐ]l*¯]l$ÅÌS¯]l$ B§ýl$MøÐéÍÞ¯]l
A§ýl$ç³#ÌZMìS ¡çÜ$MýS$° Ñ^éÇ…^éÆý‡$. AçÜË$ ™èl¯]lMýS$ B ¿¶æ*Ñ$ GÐðl$ÃÌôæÅ »Ÿ…yé EÐ]l*¯ól ™èl¯]l ¿êÆý‡Å
ÑçÙĶæ$Ðól$ ™ðlΧýl°.. ™é¯ðlÌê Çh[õÜtçÙ¯ŒS ^ólÝ뢯]l…r* {ç³Õ²…^éÆý‡$. çÜ$gê™èl õ³Çr ¿¶æ*Ñ$ MýS»êj ^ólõÜ¢ CMýS Ð]l*MýS$ ¨MðSPÐ]lÆý‡$? ©°Oò³
çÜ…™èlM>Ë$ ^èl*í³…^èlV> VýS™èl…ÌZ A糚 MøçÜ… ™é¯]l$ ^ólíܯ]l Ð]l*MýS$ {糿¶æ$™èlÓÐól$ ¯éÅĶæ$… ^ólĶæ*Í.
çÜ…™èlM>ÌS¯]l$ CÌê Ðéyýl$MýS$¯é²Æý‡° MøsôæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l#MýS$ AÆý‡¦OÐðl$ A§ól & MóSíÜÆð‡yìlz çÜ$Æó‡‹Ù»êº$
ÑçÙĶæ*°² ÐéÇMìS ^ðl´ëµÆý‡$. ©…™ø ïÜIyîl ÐéÆý‡$ »Ÿ…yé EÐ]l* ¿êÆý‡Å

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 89
Æý‡*. 40 Mør$Ï
"VýSÌêÏ'MýS$ ¿¶æ* ¯]lfÆ>¯é

VýSÌêÏ MýS$r$…»ê°MìS ^ðl…¨¯]l Ð]l$…VýSâŒæ C…yýl{ïÜt‹ÜMýS$


¿¶æ*Ñ$ MóSsêƇ¬çÜ*¢ gêÈ ^ólíܯ]l iÐø
Ð]l*i Ð]l$…{† VýSÌêÏ AÆý‡$-×æ-MýS$-Ð]l*Ç, VýS$…r*Æý‡$ G…ï³ VýSÌêÏ fĶæ$- †Æý‡$-糆 ºÝët…yýl$MýS$, Ð]l$…VýSâ¶æ… ºçÜ$Þ yìl´ùMýS$ ^éÌê §ýlVýSY-Æý‡-V>- E…yìl
§ólÐŒl MýS$r$…»ê-°MìS ^ðl…¨¯]l Ð]l$…VýSâŒæ C…yýl-[ïÜt-‹ÜMýS$ »êº$ çÜÆ>PÆý‡$ †Æý‡$- »êV> AÀ-Ð]l–¨® ^ðl…§ýl$™ø¯]l² MýSÆý‡-MýS…-»êyìl {´ë…™èl…ÌZ ¿¶æ*Ñ$ §öÆý‡-MýS-
ç³-†ÌZ A™èlÅ…™èl ÑË$-OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$° M>Æý‡$ ^úMýSV> MýSrt-»ñæ-sìæt…¨. ¯]lVýS- yýlÐól$ MýSÙç …t .
Æý‡…ÌZ MýSËíÜ-´ù-Ƈ¬-¯]l-r$ÏV> MýSyýlç³ & †Æý‡$-糆 Æý‡çßæ-§é-ÇÌZ E…yól MýSÆý‡- C…™èl MîSËMýS-OÐðl$¯]l {´ë…™èl…ÌZ MýS°çÙt…V> ÐólçÜ$-MýS$¯é² Ð]l*Æð‡P-sŒæÌZ
MýS…-»ê-yìlÌZ Æý‡*. 43.38 MørÏ ÑË$-OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$° Æý‡*. 4.88 MørÏMóS GMýSÆ> ÑË$Ð]l Æý‡*. 2.5 Mør$Ï-Oò³¯ól E…r$…§ýl° A«¨-M>Æý‡ Ð]lÆ>YË
Ð]l$…VýSâŒæ C…yýl-[ïÜt-‹ÜMýS$ «§éÆ>-§ýl-™èl¢… ^ólíÜ…¨. MóSÐ]lË… GMýSÆ> Æý‡*. 22.50 A…^èl¯é. AƇ¬™ól {糿¶æ$-™èlÓ… Ð]l*{™èl… Ð]l$…VýSâŒæ C…yýl-[ïÜt-‹ÜMýS$ GMýSÆ>
Ë„ýSË «§ýlÆý‡™ø 21.69 GMýS-Æ>-˯]l$ Ð]l$…VýSâŒæ C…yýl-[ïÜt-‹ÜMýS$ MóSsê-Ƈ¬çÜ*¢ Æý‡*.22.50 Ë„ýS-ËMóS MýSrt-»ñæ-sìæt…¨. VýSÌêÏ AÆý‡$-×æ-MýS$-Ð]l*Ç Ð]l$…{†V>
2015 ¯]lÐ]l…-ºÆŠæ 12Ð]l ™ól©¯]l Æð‡Ððl¯]l*Å Ô>Q iÐø 430 gêÈ ^ólÜí …¨. ^ólƇ¬…^èl$-Mø-Ìôæ-MýS-´ù-Ƈ¬¯]l ç³°° ^èl…{§ýl-»êº$ Ð]l¬QÅ-Ð]l$…-{† -M>-V>¯ól
Æó‡×ìæ-VýS$…r ÑÐ]l*-¯é-{Ô¶æ-Ķæ*-°MìS, †Æý‡$-糆, Æó‡×ìæ-VýS$…r OÆð‡ÌôæÓ õÜtçÙ¯]lÏMýS$, BÐðl$MýS$ ^ólíÜ ò³sêtÆý‡$.

90 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 39.15 Mør$Ï
»êÅ…MýS$ ™èl¯]lRê ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Í…VýSÐ]l$¯ól° ç³Æý‡…
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ° ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ A«¨M>Æý‡´ëÈt Ð]l¬Qůól™èlË$, Æý‡$×æ… ^ðlÍÏÝë¢Ð]l$¯é² ÐólÌSÐól$..
ÐéÇ A¯]l$Ķæ*Ķæ¬Ë$ Mö…yýl_Ë$Ð]lÌêÏ Ñ$…VóSçÜ$¢¯é²Æý‡$. _¯]l², Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠæMýS$ ^ðl…¨¯]l K MýS…ò³± íܵ°²…VŠæ Ñ$Ë$Ï Mö¯]l$VøË$
çܯ]l²M>Æý‡$ OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë B{MýSÐ]l$×ôæ {糫§é¯]l «§ólÅĶæ$…V> MøçÜ… 2014ÌZ íÜ…yìlMóSsŒæ »êÅ…MýS$, J…VøË$ {»ê…^ŒlÌZ Æý‡*. 31.75
ÝëW´ù™èl$¯]l² ÐéÇ M>Æý‡ÅMýSÌê´ëÌZÏ C糚yýl$ Ð]l$Æø Mø×æ… ÐðlË$VýS$ÌZMìS MørÏ Æý‡$×æ… MøçÜ… §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MýS$…¨. C…§ýl$MýS$ {ç³M>Ôèæ… hÌêÏ,
Ð]l_a…¨. Æ>f«§é°ÌZ A™èlÅ…™èl MîSÌSMýSOÐðl$¯]l {´ë…™éÌZÏ »êÅ…MýS$ §öyýlzÐ]lÆý‡´ëµyýl$ÌZ° 27.25 GMýSÆ>ÌS¯]l$ {糫§é¯]l àÒ$V> E…_…¨.
™èl¯]lRêÌZ E¯]l² ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Í² ¯]lĶæ*¯ø, ¿ýæĶæ*¯ø ÌêVóSçÜ$MýS$° D ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l¯]l$ 2014ÌZ Æý‡*.26.01 Mør$ÏV>, ´ëÏ…sŒæ,
™èlÐ]l$ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ÐéÅ´ëÆý‡ Ýë{Ð]l*gêÅ°² ÑçܢDž^èl$MýS$…r$¯é²Æý‡$. Ððl$íÙ¯]lÈË ÑË$Ð]l¯]l$ Æý‡*.15 Mør$ÏV> °Æý‡~-Ƈ$$…^éÆý‡$. AÌêVóS A§ýl¯]lç³#
àÒ$V> VýS$…r*Æý‡$&ÑfĶæ$Ðéyýl gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ§éÇMìS çÜÒ$ç³…ÌZ
ÐólÌS…ÌZ ™èlMýS$PÐ]lMýS$ ´ëyìl¯é.. ¯éV>Æý‡$j¯]l Ð]lÇÞsîæMìS G§ýl$Æý‡$V> çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 213/G, 214ÌZ E¯]l²
Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠæMýS$ ^ðl…¨¯]l K MýS…ò³± 6.19 GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$° ^èl*´ëÆý‡$. ©° ÑË$Ð]l¯]l$ »êÅ…MýS$ 2014ÌZ
2014ÌZ º…gêÆ>íßæÌŒæÞÌZ° Æ>çÙ‰ Ñ¿ýæf¯]lMýS$ Ð]l¬…§ýl$ Æý‡*. 35.59 Mør$ÏV> ÌñæMýSPVýSsìæt…¨.
íÜ…yìlMóSsŒæ »êÅ…MŠS Æý‡$×æ… MøçÜ… AÌêVóS Æý‡*.13.13 MørÏMýS$ Ð]lÅMìS¢VýS™èl ç³N`MýS™èl$¢, Æý‡*.42 MørÏMýS$
VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ _¯]lM>M>°ÌZ çÜÆó‡Ó M>ÆöµÆó‡sŒæ V>ÅÆð‡…sîæ° MýS*yé MýS…ò³± C_a…¨. Æ>çÙ‰ Ñ¿ýæf¯]l
¯]l…ºÆý‡$Ï 230, 231HÌZÏ ™èl¯]lMýS$¯]l² 3 ™èlÆ>Ó™èl Æ>f«§é° {ç³MýSsìæ…_¯]l ™èlÆ>Ó™èl A§ýl¯]lç³# àÒ$V> E…_¯]l
GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$° òÜMýS*ÅÇsîæV> ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l ¿êÈV> ò³ÇW…¨. 2015 þ¯ŒSÌZ B ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l
^èl*í³…¨. »êÅ…MýS$ A«¨M>Æý‡$Ë$ D Æý‡*.75 Mør$ÏV> A…^èl¯é ÐólÔ>Æý‡$. AƇ$$™ól Æý‡$×æ ÐéƇ$$§éÌS¯]l$
¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l A…^èl¯é ÐólÜí Æý‡*. 9 MørÏ çÜ{MýSÐ]l$…V> ^ðlÍÏ…^èlsôæϧýl…r* 2016 íœ{ºÐ]lÇ 18¯]l MýS…ò³±MìS íÜ…yìlMóSsŒæ
Æý‡$×ê°² Ð]l$…þÆý‡$ ^ólÔ>Æý‡$. AƇ$$™ól Ð]l*Æð‡PsŒæ »êÅ…MŠS ¯øsîæçÜ$Ë$ gêÈ ^ólíÜ…¨. B Æý‡$×ê°² °Æý‡Æý‡¦MýS BíÜ¢V>
Jyìl§ýl$yýl$MýS$ÌS M>Æý‡×æ…V> B MýS…ò³± ÐéÅ´ëÆý‡… çÜ{MýSÐ]l$…V> ÝëVýSÌôæ§ýl$. ç³ÇVýS×ìæ…_…¨. Æý‡$×æ… Ððl¬™é¢°² ^ðlÍÏ…^ól Ýù¦Ð]l$™èl ™èlÐ]l$MýS$…§ýl° ^ðlí³µ
D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ »êÅ…MýS$ A«¨M>Æý‡$Ë$ Æý‡*. 36.37 ÌS„ýSÌS Ð]lyîlz° B MýS…ò³± Æý‡*. 10 Mør$Ï ^ðlÍÏ…_…¨. Ñ$Wͯ]l Æý‡$×æ… ^ðlÍÏ…^ól…§ýl$MýS$
^ðlÍÏ…^éÌS° MøÆý‡yýl…™ø, B MýS…ò³± Ððl…r¯ól Æý‡*. 20 ÌS„ýSÌS¯]l$ Mö…™èl VýSyýl$Ð]l# CÐéÓÌS° MøÇ…¨. AƇ$$™ól D ¿¶æ*Ñ$MìS Æð‡…yýl$ OÐðlç³#ÌS
»êÅ…MýS$ÌZ yìl´ëhsŒæ ^ólíÜ…¨. ™èlÐ]l$ 3 GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ AÀÐ]l–¨® Í…VýSÐ]l$¯ól°MìS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ E…yýlr…™ø ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MóS B MýS…ò³±
°Ñ$™èl¢… Ð]l$Æø MýS…ò³±™ø Jç³µ…§ýl… MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$¯é²Ð]l$°, A糚 ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MösôætõÜ…§ýl$MýS$ Í…VýSÐ]l$¯ól° G™èl$¢ ÐólÔ>Æý‡$. Í…VýSÐ]l$¯ól°MìS
Ððl¬™é¢°² ™èlÓÆý‡ÌZ ^ðlÍÏ…^ólÝë¢Ð]l$° »êÅ…MýS$MýS$ ™ðlÍí³…¨. D ¿¶æ*Ñ$Oò³ A…yýlV> Ð]l¬QÅÐ]l$…{†, K Ð]l$…{† Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨W B ¿¶æ*Ñ$° ÐólÌS…
Í…VýSÐ]l$¯ól° A¯]l$^èlÆý‡$Ë MýS¯]l$² ç³yìl…¨. B ¿¶æ*Ñ$MìS ç³MýSP¯ól ÐólĶæ*ÌS…r* »êÅ…MýSÆý‡$Ï J†¢yìl ™ðl^éaÆý‡¯ól BÆøç³×æË$ E¯é²Æ‡$$.
Í…VýSÐ]l$¯ól° çÜ…çܦMýS$ 10 GMýSÆ>Ë$ MýS*yé E…¨. MýS…ò³± ¿¶æ*Ñ$™ø ©…™ø A§ýl¯]lç³# àÒ$V> E…_¯]l ¿¶æ*Ñ$ ÐólÌê°MìS »êÅ…MýS$ °Æý‡~Ķæ$…
MýSË$ç³#Mö° 13 GMýSÆ>ÌZÏ {X¯ŒSïœÌŒæz so¯ŒSíÙ‹³¯]l$ AÀÐ]l–¨® ^ólíÜ ¡çÜ$MýS$…¨. Ð]lÇÞsîæ Ð]l§ýlª E¯]l² ¿¶æ*Ñ$ {ç³çÜ$¢™èl Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l
Ð]l…§ýlÌê¨ MørÏ Æý‡*´ëƇ¬Ë$ VýSyìl…^èlyé°MìS Ð]l¬QÅÐ]l$…{†, K Æý‡*.102 Mør$Ï E…yýlV> §é°° Æý‡*. 33 MørÏMóS Ñ{MýSƇ$$…^èlyé°MìS
Ð]l$…{†™ø Í…VýSÐ]l$¯ól° Ð]lNÅçßæ… Æý‡_…^éÆý‡$. »êÅ…MýSÆý‡ÏOò³ J†¢yìl ™ðl_a °Æý‡~Ƈ$$…_¯]lr$Ï »êÅ…MýS$ ™èl¯]l ¯øsîæçÜ$ÌZ õ³ÆöP…¨. ÐéçÜ¢Ðé°MìS
°º…«§ýl¯]lËMýS$ ÑÆý‡$§ýlª…V> B Ð]lÊyýl$ GMýSÆ>ÌS¯]l$ ÐólÌS… ÐólƇ¬…^éÆý‡$. ÐólÌê°MìS Ð]l¬…§ýl$ çܧýlÆý‡$ BíÜ¢ ÑË$Ð]l¯]l$ ™èlç³µ°çÜÇV> Ð]l$¨…ç³#
AƇ$$™ól »êÅ…MýS$MýS$ Æ>ÐéÍÞ¯]l Ððl¬™èl¢… ºM>Ƈ$$Ͳ Æ>ºr$tMýS$¯ól ^ólĶæ*ÍÞ¯]l »ê«§ýlÅ™èl »êÅ…MýS$Oò³ E…r$…¨. B ç³° ^ólĶæ$MýS$…yé
{ç³Ä¶æ$™é²Ë$ MýS*yé çÜgêÐ]l#V> ^ólĶæ$Ìôæ§ýl$. »êÅ…MýS$MýS$ Ððl¬™èl¢… ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ Í…VýSÐ]l$¯ól°MóS MýSrt»ñæsôæt…§ýl$MýS$ Æý‡…VýS… íܧýl®OÐðl$…¨.
Æý‡*.11.87 Mør$Ï Æ>ÐéÍÞ E…yýlV>, Æý‡*.10.85 MørÏMóS ÐólÌS… ´ëyìl¯]l {糫§é¯]l àÒ$V> E…_¯]l §öyýlzÐ]lÆý‡´ëµyýl$ÌZ° 27.25 GMýSÆ>ÌS¯]l$,
"Í…VýSÐ]l$¯ól° A…yŠæ Mø'MìS B ¿¶æ*Ñ$° MýSrt»ñæsôætÔ>Æý‡$. ºíßæÆý‡…VýS ´ëÏ…sŒæ, Ððl$íÙ¯]lÈË ÑË$Ð]l VýS$Ç…_ »êÅ…MýSÆý‡$Ï ç³sìæt…^èl$MøMýS´ùÐ]lyýl…
Ð]l*Æð‡PsZÏ D ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l Æý‡*. 50 MørÏMSý $ òO ³V> E…r$…¨. VýSÐ]l$¯éÆý‡á….

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 91
Æý‡*. 25 Mør$Ï
Ð]l¬MóS¢Ô¶æÓÆý‡$yìl VýS$yìl ¿¶æ*Ñ$MîS GçÜÆý‡$
ÎkMýS$ 50.31 GMýSÆ>Ë$.. GMýSÆ> Îk Hyé¨MìS 20 ÐólË$

çܧéÐ]lÇ¢ çÜ{™èl… ¿¶æ*Ð]l¬ÌS ¿êVø™èl…ÌZ Ayýlz…V> §öÇMìS´ùƇ$$¯]l


^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l$Æø VýS$yìl ¿¶æ*Ñ$MìS GçÜÆý‡$ ò³sìæt…¨.
MýS–Úë~ hÌêÏÌZ MýS–Úë~ ¯]l¨ Jyýl$z¯ól E¯]l² Æý‡*. 25 Mør$Ï ÑË$Ð]l
^ólõÜ §ólÐé§éĶæ$ ¿¶æ*Ñ$° sîæyîlï³MìS ^ðl…¨¯]l K Ð]l*i Ð]l$…{†MìS
MýSrt»ñæsêtÆý‡$. fVýSYĶæ$Åõ³r Ð]l$…yýlÌS… Ð]l¬M>¢ÅÌS {V>Ð]l$…ÌZ°
¿ýæÐé° Ð]l¬MóS¢ÔèæÓÆý‡ÝëÓÑ$ ÐéÇ §ólÐ]lÝ릯é°MìS ^ðl…¨¯]l 50.31
GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$° çÜ$©Æý‡ƒM>ÌS… ´ër$ Îk 糧ýl®†¯]l B ¯ól™èlMýS$
MýSrt»ñæsêtÆý‡$. ©°MìS ç³Æ>ÅrMýS Æý‡…VýS… AÀÐ]l–¨® MøçÜ… A° Oò³MìS
^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$. MóS¼¯ð@sŒæÌZ ^èlÇa…_¯é.. Ò$yìlĶæ*ÌZ MýS£ýl¯éË$
Æ>Ð]lyýl…™ø ™é™éPÍMýS…V> B {糆´ë§ýl¯]l¯]l$ ç³MýSP¯]lò³sêtÆý‡$.
AƇ¬™ól A§ýl$¯]l$^èl*íÜ VýS$r$t^èl糚yýl$ M>MýS$…yé MýSrt»ñærtyé°MìS
A°² Æý‡M>Ë$V> Æý‡…VýS… íܧýl®… ^ólíÜ E…^éÆý‡$. ¿ýæÐé±
Ð]l¬MóS¢ÔèæÓÆý‡ÝëÓÑ$ ÐéÇ §ólÐ]lÝ릯é°MìS Ð]l¬M>¢ÅÌS.. B ^èl$r$tç³MýSPÌS
{V>Ð]l*ÌZÏ Ððl¬™èl¢… 170 GMýSÆ>ÌS Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$¯]l²r$Ï
§ólÐé§éĶæ$ Ô>Q A«¨M>Æý‡$Ë$ ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$. A…§ýl$ÌZ ¯]l¨ ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠæÌZ° G±tBÆŠ‡ {r‹Üt ¿ýæÐ]l¯ŒSÌZ
Jyýl$z¯]l Ð]l¬M>¢ÅÌS {V>Ð]l$ ç³Ç«¨ÌZ° 149, 150 çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡ÏÌZ M>Æý‡Å§ýlÇØV> ç³°^ólíܯ]l.. GÐðl$ÃÎÞV> MýS*yé Mö¯]lÝëVýS$™èl$¯]l²
50.31 GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ñ$ E…¨. B ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ÇÝëÆŠ‡t (r*Çf… ¯ól™èlMýS$ D Ð]l*i Ð]l$…{† çÜÒ$ç³ º…«§ýl$Ð]l#, Æ>fMîSĶæ$ VýS$Æý‡$Ð]l#
çßZrÌŒæ) °Æ>Ã×ê°MìS Ð]l*i Ð]l$…{† {糿¶æ$™éÓ°MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢ MýS*yé M>Ð]lyýl…™ø D {糆´ë§ýl¯]l OòœË$ ÔèæÆý‡ÐólVýS…V> MýS¨Í…¨.

Îk Hyé¨MìS Æý‡*. 20 ÐólË$.. MóSsêƇ$$…^éÌS° MøÆ>Æý‡$. §ólÐ]l#yìl ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ MösôætíÜ.. ™èl¯]l


¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ MýSÍõ³çÜ$MøÐéÌS¯]l² G™èl$¢VýSyýl™ø¯ól BĶæ$¯]l D {´ëgñæMýS$t
¿¶æ* MóSsêƇ$$…ç³#¯]lMýS$ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ çÜ$Ð]l¬Q…V> E…yýlyýl…™ø ™ðlÆý‡Oò³MìS ¡çÜ$Mö^éaÆý‡¯]l² ÑÐ]l$Æý‡Ø E…¨.
MìS…¨Ýë¦Æ‡$$ A«¨M>Æý‡$ÌS¯]l$ ç³NÇ¢V> ç³MýSP¯]l ò³sìæt §ólÐé§éĶæ$ Ô>QÌZ
MîSÌSMýS A«¨M>Æý‡$ÌS Ð]l$«§ólÅ D OòœË$MýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l °Æý‡~Ķæ*Ë$ ¿ýæMýS$¢ÌS Ð]l$¯ø¿êÐéÌS™ø ^ðlÌSV>rÐ]l*?
fÇW¯]lr$Ï §ólÐé§éĶæ$ Ô>Q Ð]lÆ>YË$ õ³ÆöP…r$¯é²Æ‡$$. GMýSÆ> Æý‡*. §ólÐ]l#yìl ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ ç³Æ>ÅrMýS {´ëgñæMýS$tMýS$ ÎkMýS$ CÐéÓÌS¯]l²
20 ÐólÌS ^ö糚¯]l 50.31 GMýSÆ>ÌSMýS$ Hyé¨MìS 糨ÌS„ýSÌS Îk «§ýlÆý‡™ø {糆´ë§ýl¯]l ^èl*íÜ A«¨M>Æý‡Ð]lÆ>YË$ °ÐðlÓÆý‡´ù™èl$¯é²Æ‡$$. ѧólÖ çÜÓ§ólÖ
Ððl¬™èl¢… ¿¶æ*Ñ$ 33 HâýæÏ ´ër$ CÐ]lÓyé°MìS {糆´ë§ýl¯]lË$ ç³Æ>ÅrMýS$ÌS¯]l$ BMýSr$tMøÐ]lyé°MìS Ð]l*…ÝëàÆý‡$ÌS™ø ´ër$ Ð]l$§éÅ°²
íܧýl®Ð]l$Ķæ*ÅƇ$$. VýSyýl$Ð]l# Ð]l¬Wíܯ]l ™èlÆ>Ó™èl Îk Jç³µ…§ýl… MýS*yé ÇÝëÆý‡$tÌZÏ Cç³µsìæMóS Ñ{MýSƇ$$çÜ$¢¯é²Æý‡$. C糚yýl$ ¿ýæÐé±
´÷yìlW…^ól…§ýl$MýS$ A¯]l$Ð]l$† CÐéÓÌS¯ól °º…«§ýl¯]l MýS*yé ^ólÆ>aÆý‡$. D Ð]l¬MóS¢ÔèæÓÆý‡ÝëÓÑ$ ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ç³Æ>ÅrMýS {´ëgñæMýS$t õ³Æý‡$™ø CÌê…sìæ
¿¶æ*Ñ$MìS ç³MýSP¯ól çÜ…º…«¨™èl Ð]l*i Ð]l$…{†MìS §é§éç³# 200 M>Æý‡ÅMýSÌê´ëÌSMýS$ AÐ]lM>Ôèæ… MýS͵…_, ¿ýæMýS$¢ÌS Ð]l$¯ø¿êÐéÌS¯]l$
GMýSÆ>Ë$¯]l²r$Ï Ý린MýS$Ë$ ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$. AƇ$$¯]lç³µsìæMîS B Ð]l*i §ðlº¾¡õÜ…§ýl$MýS$ çÜÆ>PÆý‡$ JyìlVýSrtyýl…Oò³ ¡{Ð]lÝë¦Æ‡$$ÌZ ÑÐ]l$Æý‡ØË$
Ð]l$…{† r*Çf… {´ëgñæMýS$tMýS$ §ólÐ]l#yìl ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯ól Îk 糧ýlª†¯]l ÐðlË$ÏÐðl™èl$¢™èl$¯é²Æ‡$$.

92 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æý‡*. 25 Mør$Ï
ÑfĶæ$ÐéyýlÌZ ´ëÈt M>Æ>ÅËĶæ*°MìS 93 òÜ…r$Ï
Hyé¨MìS MóSÐ]lÌS… Æý‡*.1000 Ð]l*{™èlÐól$ A§ðlª.. 33 HâýæÏ´ër$ Îk.. BOò³ 99 HâýæÏ Ð]lÆý‡MýS$ ò³…^èl$MýS$¯ól AÐ]lM>Ôèæ…
ÑfĶæ$Ðéyýl ¯]lVýSÆý‡… ¯]lyìl»Ÿyýl$z¯]l$¯]l² BsZ¯]lVýSÆŠ‡ÌZ° ÑË$OÐðl¯]l BÐðl*§ýl…™ø D çܦÌS… C糚yýl$ ™ðlË$VýS$§ólÔèæ… ´ëÈt ¯ól™èlÌS ^ól†MìS
çܦÌS…. GMýSÆý‡… ´ë†MýS Mør$Ï Oò³Ð]l*sôæ. "Ð]lyìlz…^ól Ðéyýl$ Ð]l$¯]lÐéOyðl™ól..' ÐðlãÏ´ùƇ$$…¨. Ð]l$…{† ¯éÆ> ÌZMóS‹Ù Ôèæ…MýS$Ýë¦ç³¯]l ^ólÔ>Æý‡$.
A¯]l²r$Ï D çܦÌê°² M>Æý‡$^úMýSV> ™ðlË$VýS$§ólÔèæ… ´ëÈtMìS Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ…
«§éÆ>§ýl™èl¢… ^ólíÜ…¨. Hyé¨MìS MóSÐ]lÌS… ÐðlƇ$$Å Æý‡*´ëĶæ$ÌS ^ö糚¯]l ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# «§ýlÆý‡MýS$ AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ 3.35 GMýSÆ>Ë$
33HâýæÏ´ër$ ÎkMìS_a…¨. A…™ólM>§ýl$.. B Îk¯]l$ 99HâýæÏMýS$ ´÷yìlW…- Æ>çÙ‰ Æ>f«§é° MóS…{§ýl…ÌZ A«¨M>Æý‡ sîæyîlï³ M>Æ>ÅËĶæ*°MìS MørÏ
^èl$MýS$¯ól ÝûÌS¿ýæÅ… MýS*yé MýS͵…_…¨. ç³Ç{ÔèæÐ]l$Ë$ E…yéÍÞ¯]l ^ør Æý‡*´ëĶæ$Ë ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$° ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# «§ýlÆý‡MýS$ MýSrt»ñæsêtÆý‡$.
´ëÈt M>Æ>ÅÌSĶæ*°MìS çܦÌS… MóSsêƇ$$…_…¨. ÑfĶæ$Ðéyýl BsZ¯]lVýSÆŠ‡- VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË…ÌZ° B™èlÃMýS*Æý‡$ÌZ A™èlÅ…™èl
ÌZ fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS Ô>QMýS$ 93 òÜ…r$Ï (4500 VýSgêÌS) Üç ̦ S… E…¨. ©° ÑË$OÐðl¯]l 3.35 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° GMýSÆ> MóSÐ]lË… Æý‡*. ÐðlƇ¬Å «§ýlÆý‡™ø
Qȧýl$ MýS±çÜ… Æý‡*.25 Mør$Ï E…r$…¨. 2016 þOÌñæÌZ gêÈ^ólíܯ]l sîæyîlï³ M>Æ>ÅËĶæ$ ¿¶æÐ]l¯]l… MøçÜ… MóSsêƇ¬…^éÆý‡$. B™èlÃMýS*Æý‡$ÌZ
iÐø 340 {ç³M>Æý‡… D çܦÌê°² ™èlÐ]l$MýS$ MóSsêƇ$$…^éÌS…r* hÌêÏ ¿¶æ*Ñ$ MóSsêƇ¬…^éË° B ´ëÈt {糆°«§ýl$Ë$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøV>
™ðlË$VýS$§ólÔèæ… ´ëÈt A«§ýlÅ„ýS$yýl$ º^èl$aÌS AÆý‡$j¯]l$yýl$ Aç³µsZÏ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ VýS$…r*Æý‡$ MýSÌñæMýStÆŠ‡ ç³ÇÖÍ…_ Æ>çÙ‰ ¿¶æ* ç³Ç´ë˯]l {糫§é¯]l MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡
^ólÔ>Æý‡$. A…™ól.. Ð]l$…{† §ólѯól° EÐ]l*Ð]l$õßæÔèæÓÆý‡Æ>Ð]l# ¯ól™èl–™èlÓ…ÌZ° (ïÜïÜGÌŒæH)MìS ç³…í³…^éÆý‡$. ïÜïÜGÌŒæH ¯ól™èl–™èlÓ…ÌZ° B…{«§ýl{糧ólÔŒæ ¿¶æ*
fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS Ô>Q A…§ýl$MýS$ MìSÏĶæ$Æð‡¯ŒSÞ C^ólaíÜ…¨. B Ððl…r¯ól Æð‡Ððl¯]l*ŠĶæ*fÐ]l*¯]lÅ çÜ…çܦ ç³ÇÖÍ…_ {糿¶æ$™èlÓ BÐðl*§ýl… MøçÜ…
Ô>Q, ¯]lVýSÆý‡´ëÌSMýS çÜ…çܦË* KMóS ^ðlõ³µÔ>Ƈ$$. C…MóSÐ]l¬…¨.. {糿¶æ$™èlÓ ç³…í³…_…¨. {糿¶æ$™èlÓ… §é°MìS A¯]l$Ð]l$† Ð]l$…þÆý‡$ ^ólíÜ…¨.

Æý‡*. 13.80 Mør$Ï


sîæyîlï³ ¯ól™èlMýS$ ¿¶æ* ¯]lfÆ>¯é
Æý‡*.15 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$ Æý‡*.1.20 MørÏMóS †Æý‡$糆 çÜÒ$ç³…ÌZ 15 GMýSÆ>Ë$ MóSsêƇ$$…ç³#
Æ>çÙ‰…ÌZ AçÜéĶæ¬ÌSMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… yéMýStÆŠ‡ Ð]l$¯øÃçß毌SíÜ…VŠæ iÐø G…G‹Ü
¿¶æ*çÜ…™èlµÆý‡×æ Mö¯]lÝëWÝù¢…¨. _™èl*¢Æý‡$ ¯ðl….266 gêÈ ^ólÔ>Æý‡$.
hÌêÏ ™ðlË$VýS$§ólÔèæ… ´ëÈt E´ë«§ýlÅ„ýS$yýl$,
†Æý‡$糆 MóS…{§ýl…V> OÐðl§ýlÅ Æý‡…VýS…ÌZ íܦÆý‡ç³yýlz
Ð]l$…{™èl$ÌS §éÓÆ> Oò³Æý‡ÒË$
yéMýStÆŠ‡ Møyýl*Ç »êÌSçÜ${ºçßæÃ×æÅ…MýS$ ^ðl…¨¯]l †Æý‡$糆 ¯]l$…_ Ð]l$…VýSâýæ… Ò$§ýl$V>
AOÌñæsŒæ çÜ*ç³ÆŠ‡ òܵÚëÍsîæ Bçܵ{† °Æ>Ã×ê°MìS MýSyýlç³ OòßæÐólMýS$ ÐðlâôæÏ Ð]l*Æý‡Y…ÌZ MýSÆý‡MýS…»êyìl
A™èlÅ…™èl ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$° M>Æý‡$^úMýSV> E…¨. ©°ç³MýSP¯ól AÐ]l$Æý‡Æ>gê ¸ëÅMýStÈ
MóSsêƇ$$…_…¨. †Æý‡$糆 ÕÐéÆý‡$ MýSÆý‡MýS…»êyìlÌZ Æý‡*.15 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l E…¨. ©°MìS çÜÒ$ç³…ÌZ¯ól ÑË$OÐðl¯]l {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ E…¨. çÜÆó‡Ó
¿¶æ*Ñ$° MóSÐ]lÌS… Æý‡*.1.20 MørÏMóS CÐéÓÌS° hÌêÏ A«¨M>Æý‡$ÌS¯]l$ ¯ðl…ºÆý‡$ 774/3ÌZ E¯]l² 15 GMýSÆ>ÌS {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° 500
B§ólÕ…_…¨. D Ðól$Æý‡MýS$ Æð‡Ððl¯]l*Å Ô>Q {ç³™ólÅMýS Ð]l¬QÅ M>Æý‡Å§ýlÇØ ç³yýlMýSÌS™ø °ÇÃ…^ól AOÌñæsŒæ çÜ*ç³ÆŠ‡ òܵÚëÍsîæ àíܵrÌŒæ MøçÜ…

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 93
MóSsêƇ$$…^éÌS° {糿¶æ$™èlÓ… °Æý‡~Ƈ$$…_…¨. CMýSPyýl Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l Ð]lÊyólâýæÏÌZ ¿¶æ*Ñ$° Ñ°Äñæ*VýS…ÌZMìS ¡çÜ$MýS$Æ>ÐéÌS°, MóSsêƇ$$…_¯]l
GMýSÆý‡… Æý‡*. 35 Ë„ýSË$V> {糿¶æ$™èlÓ… °Æý‡~Ƈ¬…_¯]lç³µsìæMîS, A…™èlMýS…sôæ ¿¶æ*Ñ$ÌZ fÌSÐ]l¯]lÆý‡$ÌS Æý‡*ç³#Æó‡QË$ Ð]l*Æý‡aMýS*yýl§ýl° iÐøÌZ çܵçÙt…
™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MóS ™èlÐ]l$MýS$ ¿¶æ*Ñ$ MóSsêƇ¬…^éË…r* {糿¶æ$™èlÓ…Oò³ J†¢yìl ^ólÔ>Æý‡$. çÜ…º…«¨™èl AÐ]lçÜÆ>ÌSMóS ¿¶æ*Ñ$° Ñ°Äñæ*W…^èl$MøÐéÌS°
™ðl^éaÆý‡$. AƇ¬™ól CMýSPyýl Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l GMýSÆý‡… Æý‡*. 1 Møsìæ Ð]lÆý‡MýS* õ³ÆöP¯é²Æý‡$. Æý‡*.15 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$° MóSÐ]lÌS… Æý‡*.1.20 MørÏMóS
E…¨. yéMýStÆŠ‡ »êÌSçÜ${ºçßæÃ×æÅ… Æ>çÙ‰ Ð]l$…{™èl$Ë$ ¯éÆ> ÌZMóSÔŒæ, MýSrt»ñærtyýl…™ø B{VýSàÐólÔ>Ë$ Ð]lÅMýS¢Ð]l$Ð]l#™èl$¯é²Æ‡$$. D Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ
AÐ]l$Æý‡¯é£ýlÆð‡yìlzÌS §éÓÆ> ¿¶æ*Ñ$ MøçÜ… {ç³Ä¶æ$™é²Ë$ ^ólÔ>Æý‡° {糿¶æ$™èlÓ… ò³§ýlªÌSMýS$ Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ Ð]l¬sìæt¯]lr$Ï ÑÐ]l$Æý‡ØË$
çÜÐ]l*^éÆý‡…. ©…™ø {糿¶æ$™èlÓ… C§ól çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ÌZ E¯]l² 15 GMýSÆ>ÌS Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æ‡$$.
¿¶æ*Ñ$° GMýSÆý‡… MóSÐ]lÌS… Æý‡*.8 ÌS„ýSÌSMóS CÐéÓÌS° °Æý‡~Ķæ*°Mö_a…¨.

õ³§ýlË ¿¶æ*Ð]l¬Ìôæ sêÆð‡YsæŒ


20,603 GMýSÆ>Ë AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ çÜÆ>PÆŠ‡ GçÜÆý‡$
""õ³§ýlÌSMýS$ ^ðl…¨¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌS
ÝëÓ«©¯]l…Oò³ VýS™èl {糿¶æ$™èlÓ…
C_a¯]l iÐøÌS¯]l$ °Íí³ÐólÝ뢅.
õ³§ýlÌSMýS$ C_a¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$
{Oò³ÐólsŒæ çÜ…çܦÌSMýS$ º¨Î ^ólõÜ
Ñ«§é¯é°² Æý‡§ýl$ª ^ólÝ뢅.
ç³Ç{ÔèæÐ]l$ÌS õ³Æý‡$™ø §ýlã™èl$ÌS §ýlVýSYÆý‡
¯]l$…_ ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$MýS$¯]l² AOòܯŒSz
¿¶æ*Ð]l¬ÌS ÑÐ]lÆ>ÌS¯]l$ õÜMýSÇÝ뢅.
§ýlã™èl$ÌSMýS$ ¯éÅĶæ$… ^ólÝ뢅.
¿¶æ*Ñ$ Ìôæ° WÇf¯]l
MýS$r$…»êÌSMýS$ Æð‡…yðlMýSÆ>ÌS
^ö糚¯]l Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ ç³…í³×îæ
^ólÝ뢅''...
& C© 2014 G°²MýSÌS
Ðól$°òœÝùtÌZ ™ðlË$VýS$§ólÔèæ… ´ëÈt
C_a¯]l àÒ$.
G°²MýSÌS çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ C_a¯]l àÒ$° ™ðlË$VýS$§ólÔèæ… {糿¶æ$™èlÓ… ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS ¯øyŠæÞ õ³Æý‡$™ø 20,603.65 GMýSÆ>ÌS õ³§ýlÌS ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$,
™èl$…VýSÌZ ™öMýS$P™ø…¨. õ³§ýlÌS ´÷rtMösìæt ò³§ýlªÌS gôæº$Ë$ °…ç³yýlÐól$ 22,015.27 GMýSÆ>ÌS ç³sêt ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ õÜMýSÇ…^éÌS° Æ>çÙ‰
ÌS„ýSÅ…V> ç³° ^ólÝù¢…¨. ç³Ç{ÔèæÐ]l$Ë$, Ðé×ìæfÅ AÐ]lçÜÆ>ÌS MøçÜ… {糿¶æ$™èlÓ… °Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$MýS$…¨. D ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ Cç³µsìæMóS ç³Ç{ÔèæÐ]l$ÌS
{糫§é¯]l…V> õ³§ýlÌS ¿¶æ*Ð]l¬ÌSOò³¯ól çÜÆ>PÆý‡$ VýS$Ç ò³sìæt…¨. õ³§ýlÌSMýS$ Ô>Q VýS$Ç¢…_…¨. VýS$Ç¢…_¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ ÒOÌñæ¯]l…™èl ™èlÓÆý‡V>
iÐ]l¯ø´ë«¨ MøçÜ… VýS™èl…ÌZ MóSsêƇ$$…_¯]l AOòܯŒSz, ç³sêt ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ õÜMýSÇ…_, Hï³IIïÜMìS Aç³µW…^éÌS° hÌêÏ MýSÌñæMýStÆý‡ÏMýS$ {糿¶æ$™èlÓ…
ºÌSÐ]l…™èl…V> ÌêMöP°, ºyé ´ëÇ{Ô>Ñ$MýSÐól™èl¢ÌSMýS$ MýSrt»ñæyýl$™ø…¨. B§ólÔ>Ë$ OòÜ™èl… gêÈ ^ólíÜ…¨. ¯éË$VýS$ ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS ¯øyŠæÞ MøçÜ…
ÑÔ>Qç³r²…, Ð]l$_Îç³r²…, §ö¯]lMö…yýl, }M>âýæçßæíÜ¢&HÆó‡µyýl$ AOòܯŒSz, ç³sêt ¿¶æ*Ð]l¬ÌS™ø´ër$ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ MýSÍí³ Ððl¬™èl¢…

94 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
61,315.38 GMýSÆ>ÌS¯]l$ VýS$Ç¢…_…¨. ¿¶æ*Ñ$° ™öË$™èl MóSsêƇ$$…_¯]l õ³§ýlË$ E…sôæ ÐéÇMóS CÐéÓÍ. ÐéÆý‡$
ÌôæMýS´ù™ól C™èlÆý‡ õ³§ýlÌSMýS$ CÐéÓÍÞ E…r$…¨. AƇ$$™ól, ^èlsêt°² Æ>çÙ‰
^èlrtÐ]l$…sôæ ÌñæMýSPÌôæ§é? {糿¶æ$™èlÓ… ÌñæMýSP^ólĶæ$yýl… Ìôæ§ýl$. GïÜÞ, GïÜtÌSMýS$ ¿¶æ*ç³…í³×îæ MøçÜ…
^èlrt… {ç³M>Æý‡….. õ³§ýlÌSMýS$ C_a¯]l AOòܯŒSz ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ Oò³Ýë MýS*yé QÆý‡$a ^ólĶæ$MýS´ùV>, ÐéÇ ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ C™èlÆý‡ AÐ]lçÜÆ>ÌS
C™èlÆý‡$ÌñæÐ]lÆý‡* Mö¯]l$VøË$ ^ólĶæ$Æ>§ýl$. GÐ]lOÆð‡¯é Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ¢ Æ>çÙ‰ MøçÜ… {糿¶æ$™èlÓÐól$ ÌêVóSçÜ$MøÐ]lyýl… »ê«§éMýSÆý‡Ð]l$° E¯]l²™é«¨M>Ç
{糿¶æ$™èlÓ… †ÇW ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$MøÐéÍ. AÌê ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$MýS$¯]l² JMýSÆý‡$ ÐéÅRêÅ°…^éÆý‡$.

¯éË$VýS$ ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS ¯øyŠlÞ MøçÜ… õÜMýSÇ…^èl¯]l$¯]l² ¿¶æ*Ñ$ (GMýSÆ>ÌZÏ)


´ëÇ{Ô>Ñ$MýS ¯øyŠl Ð]l$…yýlË… AOòܯŒlz ¿¶æ*Ñ$ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ ç³sêt ¿¶æ*Ñ$ Ððl¬™èl¢…
ÑÔ>Qç³r²… Æ>…¼ÍÏ & 241.15 1143.30 1384.45
¯]lMýSPç³ÍÏ õœ‹Ü&1 & 2151.23 2390.30 4541.53
¯]lMýSPç³ÍÏ õœ‹Ü&2 & 289.76 1646.85 1936.61
Ð]l$_Îç³r²… & & & 12,144.86 12,144.86
§ö¯]lMö…yýl & 5690.73 7640.64 3785.23 17116.60
}M>â¶æçßæíÜ¢& HÆó‡µyýl$
™ösñæt…»ôæyýl$ 7744.83 2937.40 322.98 11,005.21
™ösñæt…»ôæyýl$ 7168.09 5436.28 581.75 13,186.12
½G¯Œl MýS…{yìlVýS & & & &
Ððl¬™èl¢… 20,603.65 18,696.46 22,015.27 61,315.38

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 95
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÎkË$ ÌôæÐ]l#... «§éÆ>§ýl™èl¢Ðól$!
Æ>[çÙt…ÌZ° ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ™èl¯]l A¯]l$^èlÆý‡$ËMýS$
Aç³µW…^ól E§ólªÔ¶æ…™ø, ^èl…{§ýl»êº$ ¯éĶæ¬yýl$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë Îk
M>Ìê°² 33 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë ¯]l$…_ 99 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>ËMýS$ ò³…^éÆý‡$. B
™èlÆý‡$Ðé™èl AçÜË$ ç³NÇ¢ Ýë¦Æ‡¬ÌZ AÐ]l$ÃMýS… Ððl¬§ýlË$ ò³sêtÆý‡$.
´ëÇ{Ô>Ñ$MýS AÀÐ]l–¨® õ³Æý‡$™ø Ý뫧éÆý‡×æ OÆð‡™èl$˯]l$…_ ºËÐ]l…™èl…V>
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÌêMýS$P…r$¯]l² ^èl…{§ýl»êº$ ¯éĶæ¬yýl$ Ð]l¬yýl$ç³#Ë MøçÜ…
Ðésìæ° ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS çÜ…çܦËMýS$ AÐ]l¬ÃMýS$¯é²Æý‡$.
B…{«§ýl{糧ólÔŒæ ´ëÇ{Ô>Ñ$M>ÀÐ]l–¨® çÜ…çܦ §éÓÆ> ^èl…{§ýl»êº$,
™èl¯]lMýS$ Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ Ð]l¬rtgñæí³µ¯]l ÐéÇMìS {糿¶æ$™èlÓ çܦÌê˯]l$ M>Æý‡$
^úMýSV> AÐ]l¬ÃMýS$¯é²Æý‡$. D Ðól$Æý‡MýS$ 48Ð]l ¯]l…ºÆŠ‡ iÐø¯]l$ 2016
H{í³ÌŒæ 4¯]l Ñyýl$§ýlOÌñæ…¨.
D AÐ]l$ÃM>°² JMýS ç³£ýlMýS… {ç³M>Æý‡… Ð]l¬…§ýl$MýS$ ¡çÜ$MýS$Ð]l^éaÆý‡$.
Ððl¬§ýlr Æ>[çÙt {糿¶æ$™èlÓ r*Çf… {´ëgñæMýS$tË ¿¶æ*Ð]l¬Ë Îk Ð]lÅÐ]l«¨°
99 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>ËMýS$ ò³…^éÆý‡$. Mö™èl¢ ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS Ñ«§é¯]l…ÌZ D
A…Ô>°² ´÷…§ýl$ ³ç Ç^éÆý‡$. 2015 H{í³ÌŒæ 29¯]l fÇW¯]l Æ>[çÙt
ò³r$tºyýl$Ë {´ù™éÞçßæMýS Ð]l$…yýlÍ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
Ððl¬™èl¢…V> AÐól$à BÌZ^èl¯]l¯]l$ Ð]l¬…§ýl$MýS$ ™ðl^éaÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$° ç³NÇ¢
çßæMýS$PË™ø AÐ]l$ÃMýS´ù™ól Æ>{çÙt…ÌZ {´ëgñæMýS$t˯]l$ HÆ>µr$ ^ðlĶæ$Åyýl…
MýSçÙtÐ]l$° D çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…ÌZ Mö…™èlÐ]l$…¨ ´ëÇ{Ô>Ñ$MýSÐól™èl¢Ë$ "íœÆ>ŧýl$'
^ólÔ>Æý‡$.
B íœÆ>ŧýl$ ѯ]l² ™èlÆý‡$Ðé™èl ^èl…{§ýl»êº$ H Ð]l*{™èl… çÜÐ]l$Ķæ$… Hï³IIïÜ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$SMýS…ò³±ËMýS$ ç³NÇ¢ çßæMýS$P˯]l$
Ð]l–«£é ^ðlĶæ$ÅÌôæ§ýl$. Aç³µsìæÐ]lÆý‡MýS* Ð]lÆý‡MýS* Ð]lÝù¢¯]l² ÎkMýS$ º§ýl$Ë$V> C^ólçaÜ*¢... AÐ]l¬ÃMøÐ]l^èl°a {ç³MýSsìæçÜ*¢ gêÈ ^ólíܯ]l iÐø
CMýS MýS…ò³±ËMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ç³NÇ¢ çßæMýS$PË™ø «§éÆ>§ýl™èl¢… ^ólĶæ*Ë° ¯]l….48. JMýSPÝëÇ Hï³IIïÜ D ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ AÐól$ÃÔ>MýS, B
°Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$. C…§ýl$MýS$ Æ>[çÙt Ð]l$…{†Ð]lÆý‡Y… 2016, H{í³ÌŒæ 2¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ {糿¶æ$™éÓ°MìS Gr$Ð]l…sìæ çßæMýS$PË* E…yýlÐ]l#.
BÐðl*§ýl… ™ðlÍí³…¨. AƇ¬™ól D °Æý‡~Ķæ*°² Ð]l¬QÅ M>Æý‡Å§ýlÇØ™ø
çÜà A¯ólMýSÐ]l$…¨ A«¨M>Æý‡$Ë$ Ð]lņÆó‡MìS…^èlyýl…™ø ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS
Ñ«§é¯é¯ól² ^èl…{§ýl»êº$ Ð]l*ÇaÐólÔ>Æý‡$. MýS…ò³±MìS ÎkMýS$ C_a¯]l 1,563 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° A§ól MýS…ò³±MìS
Ð]l¬QÅ M>Æý‡Å§ýlÇØ A«§ýlÅ„ýS™èl¯]l fÇW¯]l òÜ{MýSrÈË Ý뫨M>Æý‡™èl AÐól$ÃíÜ…¨. Cç³#µyýl$ H çÙÆý‡™èl$Ë* ÌôæMýS$…yé B ¿¶æ*Ñ$° ÇhçÙtÆŠæ
MýSÑ$sîæ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… MýS*yé D °Æý‡~Ķæ*°² Ð]lņÆó‡MìS…_…¨. AƇ¬¯é ^ðlĶæ*ÅË…r* B MýS…ò³± MøÆý‡$™ø…¨.
ÐéÇ Ð]l*r¯]l$ ÌñæMýSP^ólĶæ$MýS$…yé Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ iÐø _™èl*¢Æ‡ý $ hÌêÏÌZ GMýSÆ> Æý‡*. 20 Ë„ýSË ^öç³#µ¯]l 69.56 GMýSÆ>Ë
¯]l…. 48° ¡çÜ$MýS$ Ð]l^éaÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$° ¯éË$VýS$ òÜÌŒæ¸ù¯Œæ MýS…ò³±ËMýS$ AÐól$ÃíÜ…¨. ¯éË$VýS$ MýS…ò³±-
ËMýS$ 19.28 GMýSÆ>Ë$, 15 GMýSÆ>Ë$, 15 GMýSÆ>Ë$, 19.28 GMýSÆ>Ë
¿¶æ*Ð]l¬Ë MøçÜ… MýS*Å MýSyýl$™ø¯]l² ´ëÇ{Ô>Ñ$MýSÐól™èl¢Ë$ ^öç³#µ¯]l MóSsêƇ¬…_…¨. A¯]l…™èlç³#Æý‡… hÌêÏÌZ° VýS$yìlÐ]lÍÏÌZ 25
^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… iÐø ¯]l…. 48° Ñyýl$§ýlË ^ðlĶæ$ÅV>¯ól GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° GMýSÆ> Æý‡*. 10 Ë„ýSË ^öç³#µ¯]l Hï³IIïÜ JMýS
Æ>çÙ‰ ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS Ð]l˜ÍMýS çܧýl$´ëĶæ*Ë çÜ…çܦ (Hï³IIïÜ) MýS…ò³±MìS AÐól$ÃíÜ…¨. MýSÆý‡*²Ë$ hÌêÏÌZ çœ#yŠæ {´ëòÜíÜ…VŠæ ´ëÆý‡$P
E¯éçýl…™ø Ð]lÅÐ]lçßæÇ…_…¨. M>MìS¯éyýlÌZ C…™èlMýS$ Ð]l¬…§ýl$ JMýS MøçÜ… 623 GMýSÆ>˯]l$ JMýS MýS…ò³±MìS MóSsêƇ¬…^éÆý‡$.

96 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë™ø {糿¶æ$™èlÓ… ÐéÅ´ëÆý‡… {糿¶æ$™éÓ°MìS ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ÌZ H A«¨M>Æý‡… E…yýl§ýl$. MýS…ò³±Ë$ B
¿¶æ*Ñ$° †ÇW AÐ]l¬ÃMøÐ]l^èl$a, Ìôæ§é ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ {ç³Äñæ*f¯é°MìS
Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ "õÜMýSÇ…_' Ðésìæ° Ðéyýl$MøÐ]l^èl$a. Ý뫧éÆý‡×æ…V> MýS…ò³±ËMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ ç³NÇ¢ çßæMýS$PË$
Ð]l¬yýl$ç³#Ë MøçÜ… AÐ]l¬ÃMøÐ]lyýl… B…§øâ¶æ¯]lMýSÆý‡…. OÆð‡™èl$Ë Ðésìæ° ºíßæÆý‡…VýS Ð]l*Æð‡PsZÏ Mö¯]l²ç³#µyól Ð]lÝë¢Æ‡¬. M>± ^èl…{§ýl»êº$
{ç³Äñæ*f¯éËMýS$ ç³NÇ¢ Ýë¦Æ‡¬ÌZ Ð]lņÆó‡MýS…V> E¯]l² G‹ÜDgñæyŠæ Ð]l*{™èl…, OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ B çßæMýS$P˯]l$ ™é¯ól MýS͵çÜ*¢
^èlrt…ÌZ MýS*yýl ¿¶æ*Ñ$° ÎkMýS$ CÐéÓ˯]l² °º…«§ýl¯]l E…¨. M>± ´ëÇ{Ô>Ñ$MýSÐól™èl¢Ë ç³°° çÜ$Ë¿¶æ™èlÆý‡… ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. Æ>[çÙt…ÌZ° E¯]l²
^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… ¯ólÆý‡$V> OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ËMýS$ Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ™èl¯]l A¯]l$^èlÆý‡$Ë$, ¼¯éÒ$ËMýS$ MýSrt»ñærtyé°MìS
õÜMýSÇ…_, ´ëÇ{Ô>Ñ$MýSÐól™èl¢Ë §ýlVýSYÆý‡ ¯]l$…_ Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ ¡çÜ$Mö° ^èl…{§ýl»êº$ ÐólÝù¢¯]l² ç³£ýlMýS… C¨.
ÐéÇMìS ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ AÐól$ÃÝù¢…¨. B ¿¶æ*Ð]l¬Ë Ñ°Äñæ*VýS…Oò³

AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l* MöËÏVösêtÆý‡$


Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ìôæ ò³r$tºyìlV>
Æý‡*.Ë„ýSË Mør$Ï MöËÏVösôæt…§ýl$MýS$ ç³M>PV> ÇĶæ$ÌŒæ
GõÜtsŒæ §ýl…§éMýS$ ™ðlÆý‡ ¡íܯ]l Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$
¯éĶæ¬yýl$ AçÜéĶæ¬Ë™ø MýSÍíÜ AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
MöËÏVösêtÆý‡$.ç³sêt ¿¶æ*Ð]l¬Ë ™èlÆý‡àÌZ¯ól AOòܯ]l$z
¿¶æ*Ð]l¬ËMýS* ç³ÇàÆý‡… C^ólaÌê Æ>f«§é° ¿¶æ*çÜÒ$-
MýSÆý‡×æ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólíܯé...ÐésìæMìS ç³ÇàÆý‡…
CÐ]lÓÆý‡…r* sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ FÆý‡*Æ> {ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…-
^éÆý‡$. DÌZV> AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë OÆð‡™èl$ËMýS$ ç³…í³¯]l
MúË$ ^ðlMŠS˯]l$ Ððl¯]lMìSP ç³…´ëË…r* {糿¶æ$™èlÓ…
ïÜBÆŠ‡yîlH MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡ G¯Œl. }M>…™Œl¯]l$ B§ólÕ…_…¨.
§é…™ø.. AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë OÆð‡™èl$ËMýS$ ç³…í³×îæ AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ ´ëÅMóSi CçÜ*¢ f¯]lÐ]lÇ 1, 2015¯]l
^ólĶæ*ÍÞ¯]l MúË$ ^ðlMŠS˯]l$ ïÜBÆŠ‡yîlH A«¨M>Æý‡$Ë$ {糿¶æ$™èlÓ… gêÈ ^ólíܯ]l ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ E™èl¢Æý‡$ÓË$
{糿¶æ$™éÓ°MìS ÝëÓ«©¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. ©°² ÝëMýS$V> ^èl*í³...
AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… E†¢¯ól ÌêMýS$P…r$…-
§ýl…r* Ð]l$ÆøÝëÇ Ë…MýS {V>Ð]l*ÌZÏ ¿êÈ G™èl$¢¯]l
{ç³^éÆý‡… ^ólÔ>Æý‡$. OÆð‡™èl$˯]l$ Ð]l$Ç…™èl ¿¶æĶæ$ò³sìæt GMýSÆý‡…
Æý‡*.5 Ë„ýSË ¯]l$…_ Æý‡*.40 Ë„ýSË Ð]lÆý‡MýS* «§ýlÆý‡™ø
Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë
õÜMýSÆý‡×æMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… ç³^èlagñæ…yé Fç³yýl…™ø
¿¶æ*Ð]l¬Ë «§ýlÆý‡Ë$ ò³ÇW ¿êÈV> Ì꿶æç³yézÆý‡$.
sîæyîlï³ ¯ól™èlË ¿¶æ* §øí³yîl Ð]l¬WÔ>MýS ´ëÅMóSi {ç³MýSsìæçÜ*¢ {糿¶æ$™èlÓ…
AçÜéĶæ¬Ë Ð]l$«§ólÅ ´ùsê´ùsîæ! íœ{ºÐ]lÇ 17, 2016ÌZ gêÈ ^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$ÓË$
AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë Mö¯]l$VøË$ÌZ ïÜG… AçÜéĶæ¬Ë {»ZMýSÆŠ‡ §éÓÆ> ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$
Ð]l$«§ýlÅ ´ùsîæ ¯ðlËMö…¨. ÌZMóSÔŒæ »êº$, Ð]l$…{† §ólѯól° ^ólƇ¬…^éÆý‡° §ýlã™èl õ³§ýl OÆð‡™èl$Ë$ ^ðl´ëµÆý‡$. ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$, ™éyólç³ÍÏ,
EÐ]l*Ð]l$õßæÔ¶æÓÆý‡ Æ>Ð]l# Ð]l$…VýSâ¶æWÇÌZ °ÐéçÜ… E…yól ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ Ð]l$…VýSâ¶æWÇ, AÐ]l$Æ>Ð]l† Ð]l$…yýlÌêÌZÏ ÒǧýlªÆó‡ 474 GMýSÆ>ËOò³MýS$Oò³V>

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 97
¿¶æ*Ñ$° ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. Ð]l$…{† {糆¢´ësìæ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ò$Æó‡ ÝëVýS$ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a¯]l…r* ¯]lÐ]l$úÍM>Æý‡$.
ç³#ÌêÏÆ>Ð]l# ™èl¯]l ÐéÅ´ëÆý‡ ¿êVýSÝëÓÑ$, ¼¯éÒ$V> ¿êÑçÜ$¢¯]l² Mö…§ýlÆý‡$ Çh[õÜtçÙ¯Œl ^èlsêt°² BçÜÆ>V> ^ólçÜ$MýS$°.. B Ô>Q
VýS*yýl*Æý‡$ çÜ$Æó‡‹Ù §éÓÆ> AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. A«¨M>Æý‡$Ë™ø ¿êÈ G™èl$¢¯]l ¯]lfÆ>¯éË$ Ð]l¬rtgñæí³µ Çh[õÜtçÙ¯Œl
AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë Mö¯]l$VøË$ÌZ Ð]l*i Ð]l$…{† Æ>ÐðlË MìSÔZÆŠ‡»êº$, MýS*yé ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. Ð]l$ÇMö…§ýlÆý‡$ MøÆý‡$t ¯]l$…_ °Æý‡¿¶æÅ…™èlÆý‡
VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ sîæyîlï³ ïܰĶæ$ÆŠ‡ GÐðl$ÃÌôæÅË$ ´ùsîæ ç³yézÆý‡° {«§ýl$ÒMýSÆý‡×æ ç³{™èl… (G¯ŒlKïÜ) ™ðl^èl$aMýS$° Çh[õÜtçÙ¯Œl
OÆð‡™èl$Ë$ ™ðlÍ´ëÆý‡$. ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. Ð]l$…VýSâ¶æWÇ, AÐ]l$Æ>Ð]l†, ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$, ò³§ýlM>M>°,
VýS$…r*Æý‡$ BÆøÓ çÜ»Œæ Çh[õÜtçÙ¯Œl M>Æ>ÅËĶæ*ÌZÏ 480 GMýSÆ>Ë
ç³_a Ððl*çÜ…... ç³M>P §ýlV>! Ñ{MýSĶæ*°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l 499 Çh[õÜtçÙ¯]l$Ï ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l$Æø 650
AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólĶæ$yýl…V>±, Ðésìæ° GMýSÆ>Ë Ñ{MýSĶæ*°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l 381 ò³…yìl…VŠS Çh[õÜtçÙ¯]l$Ï
Ñ{MýSƇ¬…^èlyýl…V>± ^èlrt ÑÆý‡$§ýl®Ð]l$Ð]l#™èl$…¨. AƇ¬™ól.. AOòܯŒlz ^ólÔ>Æý‡$. Ððl¬™èl¢… Ò$§ýl A«¨M>ÇMýS ÌñæMýSPË {ç³M>Æý‡Ðól$ 348.46 GMýSÆ>Ë
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólĶæ$yýl…ÌZ sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ ^èl™èl$Æý‡™èl ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. Mö¯]l$VøË$
{糧ýlÇØ…^éÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$° Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ™èlÆ>Ó™èl.. 25 Ô>™èl… Jç³µ…§éË §éÓÆ> Ð]l$Æø 1200 GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
Ý÷Ð]l¬Ã¯]l$ OÆð‡™èl$ËMýS$ ^ðlÍÏ…^ólrç³#yýl$ ÒyìlÄñæ*, ¸÷sZË$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. OÆð‡™èl$˯]l$ Ð]l$¿¶æÅò³sìæt, »ñæ¨Ç…_ GMýSÆý‡…
¡Æ‡¬…^éÆý‡$. B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ 1954MýS$ Ð]l¬…§ól ™èlÐ]l$MýS$ {糿¶æ$™èlÓ… MóSÐ]lË… Æý‡*.I§ýl$ Ë„ýS˯]l$…_ Æý‡*.40 Ë„ýSËMóS Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l
ç³…í³×îæ ^ólíܯ]lr$Ï.. ™èlÐ]l$ CçÙtç³NÆý‡ÓMýS…V>¯ól Ðésìæ° AÑ$ï]lr$Ï ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l {ç³çÜ$¢™èl… GMýSÆ> Æý‡*.1.75 Mør$Ï ç³Ë$MýS$™ø…¨.
àÒ$ ç³{™èl… Æ>Ƈ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. B ¿¶æ*Ñ$° ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠSÌZ A…sôæ... D AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ÌZ¯ól sîæyîlï³ ¯ól™èlË$
{糿¶æ$™èlÓ… ¡çÜ$MýS$…sôæ ™èlMìSP¯]l Ý÷Ð]l¬Ã¯]l$ CÝë¢Ð]l$°. Ìôæ§ýl…sôæ Ò$ Æý‡*.2,775 Mør$Ï Ì꿶æç³yézÆý‡$.

¼¯éÒ$Ë "AOòܯŒlz' §ýl…§é CÌê....!


AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë {MýSĶæ$Ñ{MýSĶæ*Ë$
¯ólÆý‡…..AƇ¬¯é ¼¯éÒ$Ë$ Æð‡_a´ùĶæ*Æý‡$..
Ñ^èlaËÑyìlV> Mö¯]l$Vøâ¶æ$Ï ^ólÔ>Æý‡$.. Çh{õÜtçÙ¯Œl
MøçÜ… ™èlÐ]l$O§ðl¯]l OÔðæÍÌZ ´ëÐ]l#Ë$ MýS¨´ëÆý‡$.
Çh{õÜtçÙ¯Œl MøçÜ… yéMýS$ÅÐðl$…r$Ï çÜ»Œæ Çh{ÝëtÆŠ‡MýS$
çÜÐ]l$ǵ…^èlyýl….. AÑ †Æý‡ÝëPÆ>°MìS
VýS$ÇM>Ð]lyýl….. B ™èlÆ>Ó™èl MøÆý‡$tMýS$ Ððlâ¶æÏyýl…..
G¯ŒlKïÜ ™ðl^èl$aMøÐ]lyýl….. D {ç³{MìSĶæ$ §éÓÆ>
AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯ól G™èl$¢VýSyýl
ÐólÔ>Æý‡$. JMýSP Ð]l$…VýSâ¶æWÇÌZ¯ól 505 yéMýS$ÅÐðl$…r$Ï
Çh{õÜtçÙ¯ŒlMýS$ Ð]l^éaƇ¬.. A…§ýl$ÌZ 333
yéMýS$ÅÐðl$…rϯ]l$ Çh{ÝëtÆŠ‡ Ð]l¬…§ýlçÜ$¢ ç³£ýlMýS…ÌZ
¿êVýS…V> †Æý‡çÜPÇ…^éÆý‡$. ÐésìæÌZ
Æ>Ķæ$ç³NyìlÌZ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$MìS
çÜ…º…«¨…_ 107 yéMýS$ÅÐðl$…r$Ï ^èl…{§ýl»êº$
MørÈÌZ° K MîSËMýSÐ]l$…{†MìS ^ðl…¨¯]lÐ]l° ™ólÍ…¨.

98 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ° 29 {V>Ð]l*ÌZÏ 2,028 GMýSÆ>Ë AOòܯ]l$z C^ólaÌê B§ólÔ>Ë$ gêÈ ^ólíÜ…¨.
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ E¯é²Æ‡¬. C…§ýl$ÌZ 1,278 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° 1954ÌZ ● ç³sêt fȺ$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë OÆð‡™èl$ËMýS$ GMýSÆ>°MìS ÐðlƇ¬Å VýSgêË
AOòܯŒlz ^ólÔ>Æý‡$. ™èlMìSP¯]l 750 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° ç³Ë$ §ýl¸ëÌZÏ OÆð‡™èl$ËMýS$ ^ö糚¯]l C…sìæ Üç ˦ …, 450 VýSgêË ^ö糚¯]l Ðé×ìæfÅ Üç ˦ …, Ððl$rt
ç³…í³×îæ ^ólÔ>Æý‡$. GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ Ð]lÆ>YËMýS$ ^ðl…¨¯]l °Æý‡$õ³§ýlËMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë OÆð‡™èl$ËMýS$ GMýSÆ>°MìS ÐðlƇ¬Å VýSgêË ^ö糚¯]l C…sìæ
{糿¶æ$™èlÓ… AÆð‡MýSÆý‡….. GMýSÆý‡… ^ö糚¯]l Ðésìæ° AOòܯ]l$z ^ólíÜ…¨. Üç ˦ …, 200 VýSgêË ^ö糚¯]l Ðé×ìæfÅ Üç ˦ … CÐéÓË°
Æ>f«§é° {´ë…™èl… ÌZ ç³sêt, AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$ °Æý‡~Ƈ¬…_…¨.
Ð]l*{™èlÐól$ ç³ÇàÆý‡… ^ðlÍÏ…^ólÌê f¯]lÐ]lÇ 1, 2015¯]l E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ● AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë OÆð‡™èl$ËMýS$ Ððl$rt ¿¶æ*Ñ$ GMýSÆ>°MìS 800 ^èl§ýlÆý‡ç³#
^ólíÜ…¨. VýSgêË ^ö糚¯]l C…sìæ çܦ˅, Ð]l…§ýl ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË ^ö糚¯]l
● ç³sêt fȺ$ ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ GMýSÆ>°MìS Æý‡*.50 ÐólË$, Ððl$rt Ðé×ìæfÅ çܦ˅.. AOòܯ]l$z fȺ$ ¿¶æ*Ñ$MìS GMýSÆ>°MìS 800 VýSgêË
¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ Æý‡*.30 ÐólË$ ^ö糚¯]l MúË$ CÝë¢Ð]l$° {糿¶æ$™èlÓ… ^ö糚¯]l C…sìæ Üç ˦ …, 200 VýSgêË ^ö糚¯]l Ðé×ìæfÅ Üç ˦ …
õ³ÆöP…¨. AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë OÆð‡™èl$ËMýS$ C§ól ™èlÆý‡àÌZ MúË$ CÐéÓË° °Æý‡~Ƈ¬…_…¨.

AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ ´ëÅMóSi KMóS... ¡çÜ$MýS$…sZ¯]l² çÜÆ>PÆý‡$.. Ð]l$ÆøOÐðlç³# D¯ðlË 17¯]l AOòܯ]l$z
AçÜéĶæ¬Ë$ AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MöËÏVösêtMýS ÐésìæMìS ´ëÅMóSi ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ ´ëÅMóSi {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. 1954 MýS¯é² Ð]l¬…§ýl$ AOòܯ]l$z
C^óla…§ýl$MýS$ {糿¶æ$™èlÓ… BÐðl*§ýl… ™ðlÍí³…¨. Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^ólíܯ]l Ððl$rt ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ GMýSÆ>°MìS ÐðlƇ¬Å ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË C…sìæ
^èl…{§ýl»êº$ ÑfĶæ$ÐéyýlÌZ °Æý‡Óíßæ…_¯]l E¯]l²™èl Ýë¦Æ‡¬ çÜÒ$„ýS çܦ˅, 200 ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË Ðé×ìæfÅ çܦ˅, fȺ$ ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$
çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…ÌZ D °Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$MýS$¯é²Æý‡$. AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÐðlƇ¬Å ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË C…sìæ çܦ˅, 450 ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË Ðé×ìæfÅ
Mö¯]l$VøË$§éÆý‡$ËMýS$ B ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ çßæMýS$PË$ MýS͵…^ólÌê ^èlrt çܦ˅ CÐ]lÓyé°MìS A…XMýSÇ…^éÆý‡$. CMýS 1954 ™èlÆ>Ó™èl AOòܯ]l$z
çÜÐ]lÆý‡×æ ^ólĶæ*Ë° B çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…ÌZ¯ól {´ë£ýlÑ$MýS…V> ^ólíܯ]l ÐésìæMìS Ððl$rt ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ GMýSÆ>°MìS 800 ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË
°Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$. B Ðól$Æý‡MýS$ AOòܯ]l$z ^èlsêt°² çÜÐ]lÇ…^èlyé°MìS C…sìæ Üç ˦ …, 100 ^èl§ýlÆý‡³ç # VýSgêË Ðé×ìæfÅ Üç ˦ ….. fȺ$
{ç³×êãMýS íܧýl®… ^ólĶæ*Ë…r* ïÜïÜGÌŒæH (¿¶æ*ç³Ç´ë˯]l `‹œ ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ 800 ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSgêË C…sìæ çܦ˅, 200 ^èl§ýlÆý‡ç³#
MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡)¯]l$ B§ólÕ…^éÆý‡$. AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë ^èlsêt°² VýSgêË Ðé×ìæfÅ çܦ˅ C^óla…§ýl$MýS$ A…XMýSÇ…^éÆý‡$. C糚yýl$
çÜÐ]lÇ…^èlyýl… §éÓÆ> ™èl¯]l MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ ÌZMóSÔŒæ™ø´ër* Hyé¨MìS fȺ$ AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ Æý‡*.50 ÐólË$.. Ððl$rt
AçÜéĶæ¬ËMýS$ ¿êÈ G™èl$¢¯]l ˼® ^ólMýS*Æý‡ayé°MìS ïÜG… ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ Æý‡*.30 ÐólË ^ö糚¯]l C^óla MúË$ ^ðlMŠSË™ø´ër*
^èl…{§ýl»êº$ MýS${r ^ólÔ>Æý‡¯]l²¨ çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨. K OÐðlç³# AOòܯ]l$z C…sìæ, Ðé×ìæfÅ çܦÌêË$ MýS*yé Ð]l$…{™èl$Ë Rê™éÌZMóS ÐðlâôæÏÌê
¿¶æ*Ð]l¬Ë AÐ]l$ÃM>˯]l$ {MýSÐ]l$º©®MýSÇ…^èlyé°MìS ^èlÆý‡ÅË$ °º…«§ýl¯]lË$ Æý‡*´÷…¨…^éÆý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 99
Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏ Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ ¿¶æ*… çœsŒæ
Æ>çÙ‰…ÌZ Ð]l$Æø ¿êÈ ¿¶æ* MýS$…¿¶æMø×æ…
Ððl¬¯]l² Æ>f«§é° ¿¶æ*Ð]l¬Ë MýS$…¿¶æMø×æ…, °¯]l² ÑÔ>Q ¿¶æ*Ð]l¬Ë
Ð]l*Ķæ*gêË….. Æ>çÙ‰…ÌZ Òr°²…sìæ± ™èl˧ýl¯ól² ȆÌZ Ð]l$Æø ¿êÈ
¿¶æ*MýS$…¿¶æMø×æ… fÆý‡$VýS$™ø…¨. ç³^èla ¯ól™èlË$ yîlÐŒl$z Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏ Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ
¿êÈV> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MöËÏVöyýl$™èl$¯é²Æý‡$. C…§ýl$MýS$ çÜ*{™èl«§éÆý‡$Ë$ ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ…
´ëÈt ¯éĶæ$MýS$Ë$ M>V> ´ë{™èl«§éÆý‡$Ë$ „óS{™èl Ýë¦Æ‡¬ Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨M>Æý‡$Ë$.
ÝëÐ]l$§é¯]l ¿ôæ§ýl §ýl…yø´ëĶæ*Ì ™ø Mö…™èlÐ]l$…¨ A«¨M>Æý‡$˯]l$ ÌŸ…VýS©çÜ$-
MýS$…r$¯]l² ¯éĶæ$MýS$Ë$ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. ¯éË$VýS$
¯ðlËË Ð]lÅÐ]l«¨ÌZ 1.17 Ë„ýSË yîlÐŒl$z Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]l$Ï fÇV>Ķæ$…sôæ Æ>çÙ‰…ÌZ çÜÆ>PÈ
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ H Ýë¦Æ‡¬ÌZ OMðS…MýSÆý‡Å… ^ólçÜ$MýS$…r$¯é²Æø AÆý‡¦… ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a.
C…™èlMîS yîlÐŒl$z Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏ…sôæ HÑ$sì ? A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯éĶæ$MýS$Ë$ Òsìæ° Ð]lÆý‡…Ìê
GÌê Ð]l*Æý‡$aMýS$¯é²Æø ÑÐ]lÆý‡…V> ^èl*§éª…..

Ð]l¬ÅsôæçÙ¯Œl.. yîlÐŒl$z Ð]l¬ÅsôæçÙ¯Œl... Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏ ÑçÙĶæ$…ÌZ HOÐðl$¯é ™èl糚Ë$ fÇW¯]lr$Ï ¿¶æÑçÙÅ™Œl


™égê Ð]l*Æý‡$µËMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> ¿¶æ*Ķæ*fÐ]l*¯]lÅ ÇM>Æý‡$z˯]l$ Ñ^éÆý‡×æÌZ ™ólÍ™ól ÐéÇOò³ ^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$MøÐ]l^èl$a. AÈj Ð]l_a¯]l
çÜÐ]lÇ…^èlyé°² Ð]l¬ÅsôæçÙ¯Œl A…sêÆý‡$. Ð]l…Ô¶æ´ëÆý‡…ç³Æý‡Å…V> Ìôæ§é ¯ðlËÆøkÌZÏV> ç³ÇçÙPÇ…^èl° 糄ýS…ÌZ yîlÐŒl$z (BsZÐól$sìæMŠS) Ð]l¬ÅsôæçÙ¯Œl
Mö¯]l$VøË$ §éÓÆ> Ð]l_a¯]l ¿¶æ*Ñ$MìS çÜ…º…«¨…_¯]l Æð‡Ððl¯]l*Å ÇM>Æý‡$zÌZ AƇ¬´ù™èl$…§ýl° {糿¶æ$™èlÓ… E™èl¢Æý‡$ÓË$ CçÜ$¢…¨. CÌê…sìæ
™èl¯]l õ³Æý‡$ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólíÜ Ä¶æ*fÐ]l*¯]lÅ çßæMýS$PË$ MýS͵…^éË…r* Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏMýS$ ™èlçßæïÜÌêªÆý‡Ï »ê«§ýlÅ™èl E…yýl§ýl° A«¨M>Æý‡$Ë$ A…r$-
Æð‡Ððl¯]l*Å Ô>QMýS$ Ò$õÜÐ]l MóS…{§éË §éÓÆ> ò³§ýlª çÜ…QÅÌZ AÈjË$ ¯é²Æý‡$. A…§ýl$MóS ^éÌêÐ]l$…¨ ¯éĶæ$MýS$Ë$ ™èlçßæïÜÌêªÆý‡Ï¯]l$ ¯]lĶæ*¯ø
Ð]lçÜ$¢…sêƇ¬. Mö…™èlÐ]l$…¨ ™èl糚yýl$ ÇM>Æý‡$zË$ çÜ–íÙt…_ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æĶæ*¯ø ÌŸ…VýS©çÜ$MýS$° çÜÆ>PÆý‡$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ BsZÐól$sìæMŠS
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ™èlÐ]l$Ð]l…r* ÇM>Æý‡$zË çÜÐ]lÆý‡×æ MøçÜ… §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏ Rê™éÌZ ÐólõÜÌê ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$.
^ólçÜ$¢…sêÆý‡$. ¿¶æ*Ķæ*fÐ]l*¯]lÅ çßæMýS$PË ç³{™èl… (1¼), ¿¶æ* A¯]l$¿¶æÐ]l B ÌŸçÜ$VóS ÐéÇMìS BçÜÆ>..
ç³#çÜ¢MýS… (Ayýl…VýSÌŒæ) ™èl¨™èlÆý‡ Æð‡Ððl¯]l*Å ÇM>Æý‡$zÌZÏ Ä¶æ$fÐ]l*° õ³Æý‡$¯]l$
Ìôæ§é ÑïÜ¢Æ>~°² Ð]l*Æý‡ayé°², A§ýl¯]l…V> çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡Ï¯]l$ ^ólÆý‡$a™èl* "¯ðlË ÆøkË$ §ésìæ ò³…yìl…VŠSÌZ E¯]l² §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ BsZÐól$sìæV>Y
çÜÐ]lÆý‡×æË$ ^ólĶæ$yé°² Æð‡Ððl¯]l*Å ç³Ç¿êçÙÌZ Ð]l¬ÅsôæçÙ¯Œl A° BÐðl*§ýl… ´÷…¨¯]lsôæÏ. B Ðól$Æý‡MýS$ Æð‡Ððl¯]l*Å ÇM>Æý‡$zÌZÏ Ð]l*Æý‡$µË$
A…sêÆý‡$. E§éçßæÆý‡×æMýS$ MýS–Úë~ hÌêÏ ¯]l…¨V>Ð]l$ Ð]l$…yýlË… ç³ÇsêË (Ð]l¬ÅsôæçÙ¯Œl) ^ólĶæ*Í' A¯ól E™èl¢Æý‡$Ó˯]l$ Mö…§ýlÆý‡$ ¯éĶæ$MýS$Ë$
{V>Ð]l$…ÌZ° 120 çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆŠ‡ÌZ 糨 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$ {糿¶æ$™éÓ°¨ Ð]lÆý‡…V> Ð]l*Æý‡$aMýS$° {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ™èlÐ]l$ õ³Æý‡Ï™ø ÇM>Æý‡$zÌZÏ
A° Æð‡Ððl¯]l*Å ÇM>Æý‡$zÌZÏ E…§ýl¯]l$MýS$…§é…. D ¿¶æ*Ñ$ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólƇ¬…^èl$MýS$…r$¯é²Æý‡$. D Ððl¬™èl¢… Ð]lÅÐ]làÆý‡Ð]l$…™é
Ð]l…Ô¶æ´ëÆý‡…ç³Æý‡Å…V> ™èl¯]l§ýl°, A…§ýl$Ð]lËÏ ÇM>Æý‡$z˯]l$ çÜÇ^ólíÜ D A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯éĶæ$MýS$Ë Ððl*çÜç³NÇ™èl OÐðlQÇ™ø ç³M>P òÜP^Œl™ø
¿¶æ*Ñ$ Ķæ$fÐ]l*°V> ™èl¯]l õ³Æý‡$ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólĶæ*Ë…r* ¯éÆ>Ķæ$×æ ÝëVýS$™ø…¨. "yîlÐŒl$z' E™èl¢Æý‡$ÓÌZÏ° D ÌŸçÜ$VýS$¯]l$ A¯]l$MýS*Ë…V>
A¯ól Ð]lÅMìS¢ Ð]l¬ÅsôæçÙ¯Œl MøçÜ… §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólÔ>Æý‡¯]l$MýS$…§é…. CÌê Ð]l_a¯]l Ð]l*Æý‡$aMýS$° AyýlzVøË$V> {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ç܅糯]l$²Ë$, A«¨M>Æý‡
AÈj° ™èlçßæÖÌêªÆŠ‡ ç³ÇÖÍ…_ ÇM>Æý‡$z˯]l$ çÜÇ^èl*íÜ ÐéçÜ¢ÐéË$ ´ëÈtMìS ^ðl…¨¯]l ºyé, ^øsêÐðl*sê ¯éĶæ$MýS$Ë$ ™èlÐ]l$ õ³Æý‡$™ø
°Æ>®Ç…_ 21 ÆøkÌZÏ °Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$MøÐéÍ. AÈjÌZ° ÑÐ]lÆ>Ë$ Æ>Ƈ¬…^èl$MýS$…r$¯é²Æý‡$.
™èl糵Ƈ¬™ól †Æý‡çÜPÇ…^éÍ. ÐéçÜ¢Ð]lOÐðl$™ól ™èl§ýl¯]l$VýS$×æ…V> ™èlçßæïÜÌêªÆý‡ÏOò³ ¡{Ð]l Ýë¦Æ‡¬ÌZ J†¢â¶æ$Ï
Ð]l*Æý‡$µ^ólÆý‡$µË$ (Ð]l¬ÅsôæçÙ¯Œl) ^ólĶæ*Í. CÌê ™èlçßæïÜÌêªÆý‡$ ç³ÇÖÍ…_
A±² çÜ{MýSÐ]l$…V> E¯é²Ä¶æ$° BÐðl*¨…_ çÜ…™èlMýS…™ø ^ólíܯ]l Æý‡MýSÆý‡M>Ë$V> {ç³ÌZ¿¶æò³sìæt A¯ólMýS Æý‡M>Ë$V> »ñæ¨Ç…_

100 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


™èlçßæïÜÌêªÆý‡ÏOò³ ¡{Ð]l Ýë¦Æ‡¬ÌZ J†¢yìl ™ðl_a A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$
™éÐ]l$¯]l$MýS$¯]l²¨ Ý뫨…^èl$MýS$…r$¯é²Æý‡¯]l² ÑÐ]l$Æý‡ØË$¯é²Æ‡¬.
hÌêÏËÐéÈV> fÇW¯]l Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏ ÑÐ]lÆ>ÍÑ
ïÜG… Ý÷…™èl hÌêÏ _™èl*¢Æý‡$ÌZ° JMýS ™èlçßæïÜÌêªÆŠ‡¯]l$ A«¨M>Æý‡ hÌêÏ ™èlçßæÖÌêªÆý‡$Ï yîlÐŒl$z Ððl¬™èl¢…
´ëÈt Ð]l$…yýlË ¯éĶæ$MýS$yýl$ MýSËíÜ "±MýS$ CÐéÓÍÞ…¨ CÝ뢯]l$. BÐðl*¨…_¯]lÑ Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]l$Ï
±MýS* {´÷sZM>ÌŒæ, C™èlÆý‡ QÆý‡$aË$ E…sêƇ¬ MýS§é. B ³ç ¨ ç³ÕaÐ]l$ Vø§éÐ]lÇ 50,850 2,415 53,265
GMýSÆ>Ë$ ¯é õ³Æý‡$™ø GMìSP…^èl$ HÒ$ M>MýS$…yé ^èl*çÜ$MýS$…sê'
A° ^ðl´ëµÆý‡$. "{糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$ Ð]l*§ýl…r* Ò$Æý‡$ ™èl糚yýl$ MýS–Úë~ 43,196 4,058 47,253
ç³{™éË™ø §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólõÜ¢ §é°° Ðól$Ð]l¬ BÐðl*¨…^èlyýl… ™èl*Æý‡$µVø§éÐ]lÇ 46,877 4,520 51,397
çÜÇM>§ýl$. Ñ^éÆý‡×æ fÇW™ól §öÇMìS´ù™é…' A° B A«¨M>Ç A¯]l…™èlç³#Æý‡… 64,411 6,561 70,972
™ðlÍ´ëÆý‡$. "G…§ýl$MýS$ B…§øâ¶æ¯]l? Ð]l* §ýlÆý‡RêçÜ$¢ BÐðl*¨…^èl-
MýS$…yé VýSyýl$Ð]l# Ð]l¬WõÜ (¯ðlË ÆøkË$ §ésôæ)Ð]lÆý‡MýS* ò³…yìl…VŠSÌZ VýS$…r*Æý‡$ 47,835 6,216 54,051
ò³r$t ™èlÆ>Ó™èl yîlÐŒl$z (BsZÐól$sìæMŠS) Ð]l¬ÅsôæçÙ¯Œl MìS…§ýl Æð‡Ððl¯]l*Å ÑfĶæ$¯]lVýSÆý‡… 79,791 11,342 91,133
ÇM>Æý‡$zÌZÏ B ¿¶æ*Ķæ*fÐ]l*¯]lÅ çßæMýS$PË$ Ð]l*MýS$ §ýlMóSPÌê }M>MýS$â¶æ… 93,875 16,222 1,10,097
¯]lÐðl*§ýl$ ^ólƇ¬' A° ™èlçßæïÜÌêªÆŠ‡Oò³ çܧýlÆý‡$ ¯éĶæ$MýS$yýl$ J†¢yìl
™ðl^éaÆý‡$. B ¯éĶæ$MýS$yìl° G¨Ç…^èlÌôæMýS, HÒ$ ^ólĶæ$ÌôæMýS B Mý Æý‡*²Ë$ 44,042 8,798 52,840
™èlçßæïÜÌêªÆŠ‡ BĶæ$¯]l ^ðlí³µ¯]lsôæt ^ólÔ>Æý‡$. DÑçÙĶæ*°² Æð‡Ððl¯]l*Å OÐðlGÝëÞÆŠ‡ 27,229 5,976 33,205
yìl´ëÆŠ‡tÐðl$…sŒæÌZ° K ïܰĶæ$ÆŠ‡ A«¨M>Ç Ð]l§ýlª {ç³Ýë¢Ñ…^èlV> ÑÔ>Qç³r²… 52,984 12,199 65,183
"ÐéçÜ¢Ð]l…V> CÌê…sìæ iÐø gêÈ ^ólĶæ$yýlÐól$ ™èl糚.. Ð]lÊÅsôæçÙ¯Œl
§ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ °ÇªçÙt VýSyýl$Ð]l#ÌZV> ç³ÇÖÍ…_, ç³ÇçÙPÇ…^éË° _™èl*¢Æý‡$ 64,429 15,080 79,509
iÐø E…yéÍ. ©°MìS À¯]l²…V> iÐø C^éaÆý‡$' A° B A«¨M>Ç {ç³M>Ô¶æ… 45,312 15,702 61,014
ÑÐ]lÇ…^éÆý‡$. ¯ðlË*ÏÆý‡$ 19,003 7,962 26,965
A°² hÌêÏÌZÏ A§ól ¡Æý‡$ Ððl¬™èl¢… 6,79,834 1,17,051 7,96,884
¯ðlË*ÏÆý‡$ hÌêÏÌZ C§ýlªÆý‡$ sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ ¿êÈV> {糿¶æ$™èlÓ
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ A¯]l$^èlÆý‡$Ë õ³Æý‡Ï™ø Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. C™èlÆý‡ ¯éË$VýS$ ¯ðlËÌZÏ 1.17 Ë„ýSË yîlÐŒl$z Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]l$Ï
¯éĶæ$MýS$Ë$, ÐéÇ A¯]l$^èlÆý‡$Ë$ MýS*yé C§ól »êrÌZ çÜÆ>PÆý‡$ yîlÐŒl$z Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏ MýS$…¿¶æMø×æ… ºÄ¶æ$rç³yìl¯]l ÑÔ>Q hÌêÏ
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ð]l*Ķæ$… ^ólÔ>Æý‡$. {ç³M>Ô¶æ…, MýSÆý‡*²Ë$, _™èl*¢Æý‡$, ¿¶æ*MýS$…¿¶æMø×ê°² Ñ$…_´ùÄôæ$Ìê E…¨. MóSÐ]lË… Ð]lÊyýl$ , ¯éË$VýS$
ÑÔ>Qç³r²… hÌêÏÌZÏ MýS*yé ¿êÈ ¿¶æ*A{MýSÐ]l*Ë$ fÇV>Ƈ¬. ¯ðlËË çÜÓ˵ M>Ë…ÌZ HMýS…V> 1.17 Ë„ýSË Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]l$Ï yîlÐŒl$z
ÑÔ>Qç³r²… hÌêÏ çܺ¾Ð]lÆý‡… Ð]l$…yýlË…ÌZ JMýS sîæyîlï³ ¯éĶæ$MýS$yýl$ Rê™éÌZ fÇW´ùĶæ*Ƈ¬. ™égêV> ™èlçßæïÜÌêªÆý‡Ï™ø Æ>çÙ‰ Æð‡Ððl¯]l*Å
¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø 50 GMýSÆ>Ë {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ñ$° Mösôætíܯ]lr$t ™ðlÍíÜ…¨. E¯]l²™é«¨M>Æý‡$Ë çÜÒ$„ýSÌZ yîlÐŒl$z Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏ A…Ô¶æ… ¡{Ð]l Ýë¦Æ‡¬ÌZ
¯ðlË*ÏÆý‡$ hÌêÏÌZ MýS*yé CÌê…sìæ Ððl*ÝëË$ fÇV>Ƈ¬. D hÌêÏÌZ ^èlÆý‡a±Ä¶æ*…Ô¶æOÐðl$…¨. CÌê Ò$Æý‡$ ç³ÇÖÍ…_, BÐðl*¨…^èlMýS$…yé
Ððl¬™èl¢… Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]lÏÌZ 29.53 Ô>™èl… yîlÐŒl$z Rê™éÌZ°Ðól A° M>Ðé˯ól gêç³Å… ^ólíÜ §ýlÆý‡RêçÜ$¢¯]l$ ç³MýSP¯]l ò³sìæt.. iÐø¯]l$ Ayýlz…
A«¨M>Æý‡$Ë$ ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$. {ç³M>Ô¶æ… hÌêÏÌZ A{MýSÐ]l*Ë$ A«¨MýS…V>¯ól ò³r$tMýS$°.. yîlÐŒl$z Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]l$Ï ^ólĶæ$yýl… §éÆý‡$×æ…. CMýS ¯]l$…_
ÝëV>Ƈ¬. D hÌêÏÌZ 25.74 Ô>™èl… yîlÐŒl$z Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]l$Ï fÇV>Ƈ¬. Q_a™èl…V> CÌê fÆý‡VýSMýS$…yé ^èl*yýl…yìl. Ò$ ^ól†MìS Ð]l$MìSÍ A…r§ýl¯ól
ïÜG… Ý÷…™èl hÌêÏ _™èl*¢Æý‡$ÌZ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 19 Ô>™èl… Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]l$Ï ^èl…§ýl…V> Ò$Æý‡$ (™èlçßæÖÌêªÆý‡$Ï) Ð]lÅÐ]lçßæÇçÜ$¢¯é²Æý‡$. C¨ H Ð]l*{™èl…
A«¨M>Æý‡$Ë A¯]l$Ð]l$†™ø çÜ…º…«§ýl… ÌôæMýS$…yé fÇW´ùĶæ*Ƈ¬. Ð]l$…_ Ñ«§é¯]l… Æ>§ýl$ A° E¯]l²™é«¨M>Æý‡$Ë$ òßæ^èlaÇ…^éÆý‡$.
¿¶æ*Ñ$ GÐ]lǨ? HÑ$sìæ? B«§éÆ>Ë$¯é²Ä¶æ*? A¯ól A…Ô>Ë™ø A«¨M>ÇMýS…V> ºÄ¶æ$rMýS$ ^ðlç³µMýS´ùƇ¬¯é C…§ýl$ÌZ ¿êÈ A{MýSÐ]l*Ë$
çÜ…º…«§ýl… ÌôæMýS$…yé VýS™èl Ð]lÊyýl$, ¯éË$VýS$ ¯ðlËÌZÏ 1.17 Ë„ýSË (çÜǨ§ýl$ªMøÌôæ° ™èl糚Ë$) fÇW´ùĶæ*Ķæ$° Æð‡Ððl¯]l*Å Ô>QÌZ
Ð]l¬ÅsôæçÙ¯]l$Ï fÇV>Ƈ¬. JMýSÐólâ¶æ Ñ^éÆý‡×æ fÇí³¯é B«§éÆ>Ë$ ÌôæMýS$…yé Ñ°í³Ýù¢…¨.
^ólõÜÜí E…sêÆý‡$ A° JMýS Üï °Ä¶æ$ÆŠ‡ IHG‹Ü A«¨M>Ç
ÐéÅRêÅ°…^éÆý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 101


MýS–Úë~ B{MýSÐ]l$×æÌZ »êº$MýS* Ðésê
150 GMýSÆ>Ë MýS»êj, ÇÝëÆŠ‡tË$, Ð]l$Îtò³ÏMŠSÞË$, ç³»ŒæË$, MýSÏ»æŒ Ë °Æ>Ã×ê°MìS 糯é²VýS…
ç³NyìlaÐólõÜ…§ýl$MýS$, ºÌSOÐðl$¯]l VýSr$t °ÇÃ…^éÌS° °Æý‡~Ƈ$$…^éÆý‡$.
A{MýSÐ]l*Æý‡$PË$ MýS–Úë~ ¯]l¨° B{MýSÑ$…^èl$MýS$…r$¯]l² ÑçÙĶæ$…
E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰 ´ëÌñæ… & VýS$Ç…_ Ð]l$™èlÞÅM>Æý‡$Ë$, Ý린MýS$Ë$ A«¨M>Æý‡$ËMýS$ íœÆ>ŧýl$ ^ólíܯé
™èl$Ð]l$ÃË´ëÌñæ… Ð]l$«§ýlÅ ´÷…™èl¯]lÌôæ° çÜÐ]l*«§é¯]lÐól$ Ð]l_a…¨. M>V>, ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ ¿ýæ{§ýl™èl
MýS–Úë~ ¯]l¨ÌZ B{MýSÑ$…_¯]l MøçÜ… ´ùÎçÜ$Ë$ AÌê HÆ>µr$ ^ólíܯ]lr$ϯé²Æý‡° ïÜBÆŠ‡yîlH MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡
^ør MýS»êj§éÆý‡$Ë$ CÌê
gñæ…yéË™ø çÜÇçßæ§ýl$ª }«§ýlÆŠ‡»êº$ Ñ_{™èlOÐðl$¯]l çÜÐ]l*«§é¯]l… C^éaÆý‡$.
HÆ>µr$ ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. HOÐðl$¯é, A«¨M>Æý‡$Ë ´÷…™èl¯]lÌôæ° çÜÐ]l*«§é¯éË$ ^èl*çÜ$¢…sôæ
Ar$OÐðlç³# Æ>Ð]l§ýlª° ´ëËMýS糄ýS… ò³§ýlªË$ ç³M>P Ð]lNÅçßæ…™ø¯ól MýS–Úë~ ¯]l¨°
Ð]l$™èlÞÅM>Æý‡$˯]l$ B{MýSÑ$…^èl$MýS$…r$¯]l²r$Ï çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨.
òßæ^èlÇa çÜ$¢¯é²Æý‡$.
C§ól… Ñyýl*zÆý‡…!
GMýSPOyðl¯é ¿¶æ*Ð]l¬Ë$, Mö…yýlË$
¿¶æ*Ð]l¬Ë$.. Mö…yýlË$.. ^ðlÆý‡$Ð]l#Ìôæ M>§ýl$, ¯]l§ýl$˯]l$ MýS*yé B{MýSÑ$… ^èl$MýS$¯]l² ÑçÙĶæ*ÌS¯]l$ ѯ鲅.
Ð]l*Ķæ$… ^ólõÜ…§ýl$MýS$ ^èl…{§ýl»êº$™ø´ër$, sîæyîlï³ ò³§ýlªË$ ™ðlVýSºyézÆý‡$. ^èl*Ô>…. M>± CMýSPyýl ¯]l¨¯ól
Æ>f«§é° AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ MýS–Úë~ ¯]l¨ Ð]l$«§ýlÅÌZ ÇÝëÆŠætÞ, Ð]l$Îtò³ÏMŠSÞË$ B{MýSÑ$…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. CÌê
°ÇÃ…^èl$MýS$¯ól…§ýl$MýS$ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 150 GMýSÆ>ÌS ÑïÜ¢Æý‡~… ^èl$r*t çßæ§ýl$ªÌS™ø ^ólçÜ$¢¯]l²§ðlÐ]lÆý‡° AyìlW™ól C…§ýl$ÌZ ^èl…{§ýl»êº$ MýS$ MýS*yé Ðésê
G{Æý‡ gñæ…yéË$ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. Cr$OÐðlç³# GÐ]lOÆð‡¯é Ð]lõÜ¢ MýSºyéªÆŠ‡.. E…§ýl…r$¯é²Æý‡$. GÐ]lÆø VýS$Æý‡$¢ ™ðlÍĶæ$° ÐéÆý‡$ gñæ…yéË$ ´ë†
A…r* A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$ ºÇ™ðlWçÜ$¢¯é²Æý‡$. AÐ]l$Æ>Ð]l†° ÐðlâêÏMýS Ð]l$Ð]l$ÃÌñæ²Ð]lȲ AÐ]l™èlÌSMýS$ ç³…ç³Ìôæ§ýl$. D {´ë…™èl…ÌZ
Æ>f«§é°V> {ç³MýSsìæ…_¯]l Mö¯é²âýæÏMóS MýS–Úë~ ¯]l¨ÌZ ÑË$OÐðl¯]l CçÜ$MýS¯]l$ 500 MýS$r$…»êÌSMýS$Oò³V> ^ólç³ÌS ÐólrOò³ B«§éÆý‡ç³yìl iÑçÜ$¢¯é²….
¿êÈ Ä¶æ$…{™éË™ø ™øyólÔ>Æý‡$. C™èlÆý‡ Æ>[ÚëtÌSMýS$ ™èlÆý‡Í…_ MørÏ gñæ…yéË$ ´ë†¯]l ^ør íÜ…VýSç³NÆŠæ, f´ë¯ŒS ¯]l$…_ Ñ$çÙ¯]l$Ï
Æý‡*´ëĶæ$Ë$ Ý÷Ð]l¬Ã ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. Cç³#yýl$ ¯]l¨¯ól MýS»êj ^ólõÜ…§ýl$MýS$ ¡çÜ$Mö_a ¯]l¨° ç³NyìlaÐólÝë¢Æý‡r. CÌêOVðS™ól Ðól$Ððl$Ìê º™èlM>Í?
™ðlVýSºyézÆý‡$. ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ Ð]l$…yýlÌS… E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ… ÌS…MýSMýS$ & A{ºçßæ…, Ð]l$™èlÞÅM>Æý‡$yýl$, VýS$…r$ç³ÍÏ.
A†çÜÒ$ç³…ÌZ MýS–Úë~ ¯]l¨ Ð]l$«§ýlÅ ¿êVýS… çÜ$Ð]l*Æý‡$ 150 GMýSÆ>Ë$
B{MýSÐ]l$×æMýS$ VýS$OÆð‡…¨. ™éâêÏĶæ$´ëÌñæ…, E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰 ´ëÌñæ…, ¯]l¨¯ól Ð]l*Ķæ$… ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$..
™èl$Ð]l$ÃÌS´ëÌñæ…, VýS$…r$ç³ÍÏ Ð]l$«§ýlÅ MýS–Úë~¯]l¨ÌZ MìSÌZÒ$rÆý‡$ Ðól$Æý‡ MýS…^ðl Æ>f«§é° õ³Æý‡$™ø ç³…rÌS¯]l$ ¯éÔèæ¯]l…
HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. MýS–Úë~, VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏÌSMýS$ ^ðl…¨¯]l C§ýlªÆý‡$ ^ólÔ>Æý‡$. C糚yýl$ ÇÝëÆŠætÞÌS MøçÜ…
Ð]l$…{™èl$ÌS B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Ð]l$§ýlª™èl$™ø¯ól D B{MýSÐ]l$×æË$ A…r* HMýS…V> ¯]l¨¯ól ç³Nyìla
fÇW¯]lr$t çÜÐ]l*^éÆý‡…. ¯]l¨ÌZ Æø‹³¯]l$, ´ëÏíÜtMŠS™ø {ç³™ólÅMýS…V> ÐólĶæ$sê°MìS íܧýl®Ð]l$Ð]l#™èl$¯é²Æý‡$. ¯éË$VýS$
™èlĶæ*Æý‡$ ^ólíܯ]l ±ÌS… yýl»ê¾ÌS¯]l$, ÐésìæOò³ G{Æý‡° gñæ…yé˯]l$ ¯ðlÌSÌS {MìS™èl… 250 GMýSÆ>ÌS ÌS…MýS
çÜÇçßæ§ýl$ªÌê HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ Mö…§ýlÆý‡$ B{MýSÑ$…^èl$MýS$¯ól
150 GMýSÆ>ÌZÏ ÇÝëÆŠætÞ, Ð]l$Îtò³ÏMŠæÞË$, ç³»ŒæË$, MýSÏ»ŒæË$ °ÇÃ…_ {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l* FÇ ÐéâýæÏ… A…™é HMýSOÐðl$ Ayýl$zMýS$…sôæ
™èl§éÓÆ> ¿êÈV> yýlº$¾ çÜ…´ë¨…^éÌS¯ól¨ sîæyîlï³ ¯ól™èlÌS ÌS„ýSÅ…. Ððl¯]lMýS$P ™èlV>YÆý‡$. Ð]l$äÏ C糚yýl$ HMýS…V> ¯]l¨¯ól
sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ B {´ë…™é°² Ð]l$sìæt, CçÜ$MýS™ø Ð]l$Ç…™èl ÑçܢDž_ B{MýSÑ$…^èl$MýS$¯é²Æý‡$.
IÌê…yŠæV> Ð]l*Æó‡a…§ýl$MýS$ {ç³Ä¶æ$™é²Ë$ {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$. ç³yýlÐ]lÌZÏ
& ¯]l…¨V>Ð]l$ çÜ$Æó‡‹Ù, OÆð‡™èl$, E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ…
Oò³ç³#Ë$, CçÜ$MýS, Ð]l$sìæt ¡çÜ$MðSãÏ gñæ…yéË$ ´ë†¯]l {´ë…™èl…ÌZ ¯]l¨°

102 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


»êº$ fÐ]l*¯éÌZ ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ/¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ
2,01,030 GMýSÆ>Ë$
Æ>çÙ‰…ÌZ° 13 hÌêÏÌZÏ ¿¶æ* õÜMýSÆý‡×æ Ìôæ§é çÜÒ$MýSÆý‡×æ §éÓÆ> õÜMýSÇ…_¯]l Ìôæ§é
çÜÒ$MýSÇ…^èlyýl… MøçÜ… ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ÑÐ]lÆ>ÍÒ..
hÌêÏ õÜMýSÆý‡×æ/çÜÒ$MýSÆý‡×æ GMýSÆ>Ë$ ÇÐ]l*ÆŠ‡PSÞ
ÑÔ>Qç³r²… Ð]l#yé (ç³NÍ…VŠS) 543.15 iÐøgêÈ
ÑfĶæ$¯]lVýSÆý‡… ™éÆý‡MýSÆ>Ð]l$ (¿¶æ*õÜMýSÆý‡×ææ) 2,200 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
¿ZV>ç³#Æý‡… (¿¶æ*õÜ) 2,600 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
}M>MýS$â¶æ… Ýù…õ³r £ýlÆý‡ÃÌŒæ (¿¶æ*õÜæ) 972.69 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
¿êÐ]l¯]l´ëyýl$ ´ùÆý‡$t (¿¶æ*õÜæ) 4,923.15 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
MöÐéÓyýl A×æ$MóS…{§ýl… (¿¶æ*õÜ) 2438.27 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
™èl*Æý‡$µVø§éÐ]lÇ ç³#Æý‡$Úù™èl¢ç³r²… (¿¶æ*õÜ) 207 70GMýSÆ>Ë$(ò³…yìl…VŠS)
ç³ÕaÐ]l$Vø§éÐ]lÇ ™èl*.Vø °Æ>ÓíÜ™èl$Ë$ (¿¶æ*õÜ) 2,000 °Æý‡~Ķæ$…
OòßæÐól (¿¶æ*õÜ) 1,100 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
VýS$…r*Æý‡$ Æ>f«§é° (ç³NÍ…VŠS) 33,500 çÜÒ$MýSÆý‡×æç³NÇ¢
Æ>f«§é° A§ýl¯]l… (ç³NÍ…VŠS) 14,000 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
A¯]l…™èlç³#Æý‡… ÆøyŠl (ç³NÍ…VŠS) 5,500 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
MýS–Úë~ º…§ýlÆý‡$ ´ùÆý‡$t (¿¶æ*õÜ) 30,000 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
MýSÆý‡*²Ë$ C…yýl{íÜtĶæ$ÌŒæ çß滌æ (¿¶æ*õÜ) 30,000 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
AÐ]l$Æ>Ð]l†&A¯]l…™èlÆøyŠl (¿¶æ*õÜ) 3,000 çÜÆó‡ÓfÆý‡$VýS$™ø…¨
{ç³M>Ô¶æ… °ÐŒl$j, MýS°WÇ (¿¶æ*õÜ) 14,500 12,300(ò³…yìl…VŠS)
§ö¯]lMö…yýl C…yýl{íÜtĶæ$ÌŒæ M>ÇyéÆŠ‡ (¿¶æ*õÜ) 25,886 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
AÐ]l$Æ>Ð]l†&A¯]l…™èlÆøyŠl (¿¶æ*õÜ) 7,000 çÜÆó‡ÓfÆý‡$VýS$™ø…¨
¯ðlË*ÏÆý‡$ §éÐ]l$Ð]lÆý‡… GƇ¬ÆŠ‡´ùÆý‡$t (¿¶æ*õÜ) 2,700 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
A¯]l…™èlç³#Æý‡… »ñæÌŒæ (¿¶æ*õÜ) 913 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
MýSçÜtÐlŒ $Þ, GMðS•ÞgŒæAM>yýlÒ$ (¿¶æ*õÜ) 529 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
Mì Ķæ* MýS…ò³± (¿¶æ*õÜ) 599.39 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
OÐðlGÝëÞÆŠ‡ MýSyýlç³ & & &
_™èl*¢Æý‡$ gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ§éÇ&4 (¿¶æ*õÜ) 457 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
GMŠSÞ{ò³‹Ü OòßæÐól (¿¶æ*õÜ) 2454 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
ç³Ç{Ô¶æÐ]l$ËMýS$ (¿¶æ*õÜ) 4,785 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
çßæ…{© ±Ðé (¿¶æ*õÜ) 3091 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
MýS$ç³µ… {»ê…_ MðS¯éÌŒæ (¿¶æ*õÜ) 732 õÜMýSÆý‡×æç³NÇ¢
íÜÆ>Ñ$MŠS C…yýl{ïÜt (¿¶æ*õÜ) 3,200 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
HÆó‡µyýl$ C…yýl{íÜtĶæ$ÌŒæ gZ¯Œl (¿¶æ*õÜ) 1,200 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl
Ððl¬™èl¢… 2,01,030.65

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 103


neTsêe‹
sê»<Ûëì <äTsêÁø£eTD
AÐ]l$Æ>Ð]l†
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ¯]lVýSÆý‡Ð]l*?
ÌôæMýS A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ MýS$…¿¶æMø×æÐ]l*?
B…{«§ýl{糧ólÔŒæ ¯]l*™èl¯]l Æ>f«§é° AÐ]l$Æ>Ð]l† 21Ð]l 2014 yìlòÜ…ºÆŠ‡ 28¯]l {糿¶æ$™èlÓ… Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]l ^ólíÜ…¨.
Ô¶æ™éºªç³# A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$‡¯]lVýSÆý‡…V> AÀÐ]l–¨® ^ðl…§éÍÞ E…¨. D MýS$…¿¶æMø×ê°² Ýë„>Å«§éÆ>Ë™ø çÜà Ò$yìlĶæ*
AƇ¬™ól Æ>çÙ‰ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yìl ç³#×æÅÐ]l* ÐðlË$VýS$ÌZMìS ™ðl_a…¨. ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ õ³Æý‡$™ø ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ…
A° {ç³çÜ$¢™èl… JMýS A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ MýSÍW¯]l {糿¶æ$™èlÓ…, Ð]lÊyýl$ ç³…rË$ ç³…yól ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ OÆð‡™èl$Ë
MýS$…¿¶æMø×ê°MìS C¨ ç³Æ>ÅĶæ$糧ýl…V> ™èlĶæ*OÆð‡…¨. {ç³ç³…^èl ¯]l$…_ ÌêMýS$P…¨. AƇ¬™ól »êº$ çÜ°²íßæ™èl$ËMýS$ ^ðl…¨¯]l
Ýë¦Æ‡¬ ¯]lVýSÆ>°² °ÇÃçÜ$¢¯é²Ð]l$¯ól õ³Æý‡$™ø Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ Ð]l*{™èl… çÜÒ$MýSÆý‡×æ ¯]l$…_
^èl…{§ýl»êº$ ¯éĶæ¬yýl$ Æý‡*. Ë„ýS MørÏ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ Ñ$¯]làƇ¬…ç³#°_a…¨. ¿¶æ*Ð]l¬Í_a¯]l OÆð‡™èl$ËMýS$ Ý÷…™èl
MýS$…¿¶æMø×ê°MìS ™ðlÆý‡Ìôæ´ëÆý‡$. "{糿¶æ$™èlÓ Æý‡çßæÝëÅ˯]l$ {V>Ð]l*ÌZϯól °ÐéçÜ, Ðé×ìæfÅ çܦÌêË$ CÝë¢Ð]l$° Ð]l*r
M>´ëyýl™é¯]l¯]l² {ç³Ð]l*×ê°² EËÏ…íœ$…^éÆý‡$. Æ>f«§é° Ð]l*Æ>aÆý‡$. G糚yýl$, GMýSPyýl CÝë¢Æý‡¯ól ÑçÙĶæ*˯]l$ _Ð]lÇ
GMýSPyýl Æ>»Z™ø…§ýl¯ól ÑçÙĶæ*°² ™èl¯]l Ð]l¬QÅ A¯]l$^èlÆý‡$ËMýS$ Ð]lÆý‡MýS* Vøç³Å…V> E…_ OÆð‡™èl$ËMýS$ çÜÐ]l*^éÆý‡… ™ðlÍĶæ$MýS$…yé
Ð]l¬…§ýl$V>¯ól çÜÐ]l*^éÆý‡Ñ$Ð]lÓyýl… §éÓÆ> ^èl…{§ýl»êº$ ^ólÔ>Æý‡$. ™èl¯]l çÜ°²íßæ™èl$ËMýS$, ¼¯éÒ$ËMýS$ D Ñ«§ýl…V>
"C¯ŒlOòÜyýlÆŠ‡ {sôæyìl…VŠS'MýS$ ´ë˵yézÆý‡$. ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MýSrt»ñæsìæt¯]l…§ýl$MýS$ MìSÓyŠl {´÷ MøÌZ ¿êVýS…V> ïÜG…
Æ>f«§é° H {´ë…™èl…ÌZ Ð]lçÜ$¢…§ýl¯ól çÜÐ]l*^éÆ>°² ^èl…{§ý »êº$ ò³§ýlªÐðl¬™èl¢…ÌZ {ç³Äñæ*f¯éË$ ´÷…§éÆý‡$.
¼¯éÒ$ËMýS$, çÜ°²íßæ™èl$ËMýS$ Ð]l¬…§ýl$V>¯ól C_a¯]l Ð]l¬QÅÐ]l$…{† C…™èlsìæ™ø¯ól BW´ùÌôæ§ýl$. Æð‡…yýl$
^èl…{§ýl»êº$, AÐ]l$Æ>Ð]l† {´ë…™èl…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë «§ýlÆý‡Ë$ hÌêÏËÌZ° Æ>f«§é° {´ë…™é°² gZ¯]l$ÏV> Ñ¿¶æh…^éÆý‡$.
™èlWY…^ól…§ýl$MýS$ Æý‡MýSÆý‡M>Ë {ç³Ä¶æ$™é²Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. ™èl¯]l ™èlÐ]l$ ¼¯éÒ$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ gZ¯ŒlËÌZ,
A¯]l$^èlÆý‡$Ë$, ÐéÇ ¼¯éÒ$Ë$ M>Æý‡$ ^úMýSV> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÝëÐ]l*¯]lÅ OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ A{WgZ¯ŒlÌZ E…yólÌê ^èl{MýS…
Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ…§ýl$MýS$ ÒË$ MýS͵…^éÆý‡$. Æ>f«§é° †´ëµÆý‡$. "A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæMýSÛ¯Œl gZ¯Œl'ÌZ° ¿¶æ*Ð]l¬Ë
¯]l*hÒyýl$ Ð]l§ýlª Ð]lÝù¢…§ýl°, ¯éV>Æý‡$j¯]l ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ ÑË$Ð]l ™èlWY´ùV> Ð]l¬QÅÐ]l$…{† çÜ°²íßæ™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë
{´ë…™èl…ÌZ Æ>»Z™ø…§ýl° Ò$yìlĶæ* §éÓÆ> {ç³^éÆý‡… ÑË$Ð]l ò³ÇW…¨. CÌê ^èl…{§ýl»êº$ ÝëW…_¯]l Aѱ†,
^ólƇ¬…^éÆý‡$. D {ç³^éÆ>°² ¯]lÑ$ï]l {ç³fË$ B {´ë…™éÌZÏ MýS$…¿¶æMø×êËMýS$ A…™ólÌôæ§ýl$.. Æ>f«§é° °Æ>Ã×ê°MìS 5 ÐólË
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ñç³È™èl…V> Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. çœÍ™èl…V> GMýSÆ>Ë$ ^éË° °ç³#×æ$Ë$ AÀ{´ëĶæ$ç³yìl¯]lç³µsìæMîS, 34 ÐólË
AÐ]l$Æ>Ð]l† {´ë…™èl…ÌZ Æ>{†MìS Æ>{™ól ¿¶æ*Ð]l¬Ë «§ýlÆý‡Ë$ GMýSÆ>Ë {ò³•Ðólr$ ¿¶æ*Ñ$ çÜÒ$MýSÇ…^éË° ^èl…{§ýl»êº$
ç³yìl´ùĶæ*Ƈ¬. ©…™ø Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨W¯]l ^èl…{§ýl»êº$ °Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$. Ý뫧éÆý‡×æ OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
çÜ°²íßæ™èl$Ë$, A«¨M>Æý‡ ´ëÈt GÐðl$ÃÌôæÅË$, G…ï³Ë$, ¯ól™èlË$ ÌêMýS$P° Ðésìæ° ºyé MýS…ò³±ËMýS$ MýSrt»ñæyýl$™èl$¯é²Æý‡$. B
Ý린MýS OÆð‡™èl$˯]l$ Ððl*çÜ… ^ólíÜ M>Æý‡$ ^úMýSV> ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ñ«§ýl…V> Æ>f«§é° ¯]lVýSÆý‡ AÀÐ]l–¨®° A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬
MösôætÔ>Æý‡$. D ¿¶æ* §øí³yîl {ç³{MìSĶæ$ Ð]l¬Wíܯ]l A¯]l…™èlÆý‡… ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ MýS$…¿¶æMø×æ…V> Ð]l*ÇaÐólÔ>Æý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 105


Æ>f«§é° °Æý‡~Ķæ$…™ø¯ól
Æý‡*. 1,00,000 Mør$Ï ÌêVóSÔ>Æý‡$
Æ>f«§é°Oò³ AçÜéĶæ¬ËMýS$ ÎMýS$Ë$ C_a¯]l ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$
{ç³MýSr¯]lMýS$ Ð]l¬…§ól 25 ÐólË GMýSÆ>˯]l$ MöËÏVösìæt¯]l Æ>"º…«§ýl$Ë$'
Æý‡*.Ë„ýS MørÏMýS$Oò³V> ˼® ´÷…¨¯]l "_¯]l»êº$', çÜ°²íßæ™èl ¯ól™èlË$
OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ðól$ ò³r$tºyìlV> çÜÆ>PÆý‡$ Æý‡*.Ë„ýS MørÏ "ÇĶæ$ÌŒæ'§ýl…§é
 {ç³ç³…^èlÝë¦Æ‡¬ Æ>f«§é° °Æ>Ã×æ… õ³Æý‡$™ø Ð]l¬QÅÐ]l$…{† 糧ýl®†ÌZ ¿¶æ*Ñ$° çÜÒ$MýSÇÝë¢Ð]l$° ^èl…{§ýl»êº$ Vöç³µË$ ^ðl´ëµÆý‡$.
^èl…{§ýl»êº$ ¼¯éÒ$Ë™ø MýSËíÜ §éÆý‡$×æ…V> ¿¶æ*§øí³yîl ^ólÔ>Æý‡$. VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$, ™éyólç³ÍÏ, Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlÌêÌZÏ 29
Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]l ^ólĶæ$MýS Ð]l¬…§ól AçÜéĶæ¬ËMýS$ ÎMýS$Ë$ C_a {V>Ð]l*ÌZÏ Æ>f«§é°° HÆ>µr$ ^ólçÜ$¢¯]l²r$Ï {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$.
Æý‡*.Ë„ýS MørÏMýS$Oò³V> ˼® ^ólMýS*Ça¯]l ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$.. OÆð‡™èl$Ë Æ>f«§é° °Æ>Ã×ê°MìS B {V>Ð]l*ÌZÏ 53,743.49 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$°
¿¶æ*Ðól$ ò³r$tºyìlV> Ð]l$Æø Æý‡*.Ë„ýS MørÏ "ÇĶæ$ÌŒæ'§ýl…§éMýS$ çÜÒ$MýSÇ…^éË° °Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$. C…§ýl$ÌZ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
{ç³×êãMýS Æý‡_…^éÆý‡$. 2014 þ¯Œl 8¯]l Ð]l¬QÅÐ]l$…{†V> {ç³Ð]l*×æ 15,010.03 GMýSÆ>Ë$ M>V>.. 38,737.46 GMýSÆ>Ë$ {Oò³Ðólr$
ïÜÓM>Æý‡… ^ólíܯ]l ¯ésìæ ¯]l$…_ ¯]l*™èl¯]l Æ>f«§é°° {ç³MýSsìæ…^ól ¿¶æ*Ñ$. Æ>f«§é° °Æ>Ã×ê°MìS ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ çÜÒ$MýSÇ…^èlyé°MìS
Æøk(2014 yìlòÜ…ºÆŠ‡ 28) Ð]lÆý‡MýS$ MýS*yé »êº$ A¯]l$Ķæ*Ķæ¬Ë$ f¯]lÐ]lÇ 1, 2015¯]l {糿¶æ$™èlÓ… E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨.
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MöËÏVöyýl$™èl*¯ól E¯é²Æý‡$. C¨ C¯ŒlOòÜyýlÆŠ‡ {sôæyìl…VŠS ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS õ³Æý‡$™ø OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ ºËÐ]l…™èl…V>
M>§é? A«¨M>Æý‡ Æý‡çßæÝëÅ˯]l$ M>´ëyýl™éÐ]l$° ^ólíܯ]l {ç³Ð]l*×ê°² ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÌêMýS$P¯]l² ^èl…{§ýl»êº$... A§ól çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ™èl¯]l
EËÏ…íœ$…^èlyýl… M>§é? çÜ°²íßæ™èl$Ë$, ¼¯éÒ$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ð]l*{™èl… ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS
 Æ>f«§é°Oò³ A«¨M>ÇMýS {ç³MýSr¯]l ^ólõÜ ÌZV> ^èl…{§ýl»êº$ ç³Ç«¨ ¯]l$…_ ™èlí³µ…^éÆý‡$. ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Í_a¯]l
çÜ°²íßæ™èl$Ë$, ÐéÇ ¼¯éÒ$Ë$ Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ ¿êÈV> OÆð‡™èl$ËMýS$ Mö¨ª´ësìæ ¿¶æ*Ñ$° Ð]l*{™èlÐól$ MóSsêƇ¬çÜ$¢¯é²Æý‡$. A§ól
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. ¼¯éÒ$ Çh{õÜtçÙ¯]l$Ï Mö°² ™èlÐ]l$ çÜ°²íßæ™èl$ËMýS$ Ð]l*{™èl… ÐólÆó‡ {ç³Ð]l*×ê˯]l$ ´ësìæçÜ$¢¯é²Æý‡$.
Ð]l*{™èlÐól$. ç³NÇ¢ Ñ^éÆý‡×æ fÇí³™ól, iï³HV> ÇhçÜtÆŠ‡ ^ólíܯ]l A¯ólMýS E§éçßæÆý‡×æMýS$ Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ, Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ MýS¯Œl{çÜtMýSÛ¯ŒlÞ MýS…ò³±
¿¶æ* Ñ{MýSĶæ$ ÌêÐé§ólÒË$ ºÄ¶æ$rMýS$ Ð]lÝë¢Æ‡¬. ÑçÙĶæ$… ¡çÜ$MýS$…sôæ... Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ Í…VýSÐ]l$¯ól° {VýS*‹³
 GMýSPyé Ìôæ° È†ÌZ Æ>f«§é° °Æ>Ã×ê°MìS ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS 804.32 GMýSÆ>Ë$, Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ MýS¯Œl{çÜtMýSÛ¯ŒlÞ 179.51 GMýSÆ>Ë$

Í…VýSÐ]l$¯ól° VðS‹Ütçßo‹Ü ¯]l© ç³ÇÆý‡„ýS×æ


^èlsêt°² EËÏ…íœ$çÜ*¢
°ÇÃ…_…§ól¯]l° ÐðlËÏyìlçÜ*¢
fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë Ô>Q ç³{™èl…

106 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Ƈ¬. D {´ëgñæMýS$tÌZÏ AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ E¯é²Ä¶æ$°, {糿¶æ$™èlÓ… 2016 íœ{ºÐ]lÇÌZ E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨.
Ðésìæ° ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$Mö° ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠSMýS$ ¡çÜ$MýS$…sêÐ]l$° A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ {ç³Ð]l*×êË™ø GMýSÆý‡… ¿¶æ*Ñ$° AÀÐ]l–¨®
Ððl¬§ýlr ^èl…{§ýl»êº$ K ïܰĶæ$ÆŠ‡ ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ç° ç³…í³ ÐéÇ° ^ólĶæ$yé°MìS Æý‡*.30 Ë„ýSË$ QÆý‡aÐ]l#™èl$…¨. Ð]lÊyýl$ÐólË ^èl§ýlÆý‡ç³#
»ñæ¨Ç…^éÆý‡$. ©…™ø D çÜ…çܦË$ ïÜG…™ø "M>…{ç³OÐðl$gŒæ' VýSgêË çܦ˅ A…§ýl$»êr$ÌZMìS Ð]lçÜ$¢…¨. M>±.. {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l*{™èl…
M>Ð]lyýl…™ø ÐéÇ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS ç³Ç«¨ ¯]l$…_ OÆð‡™èl$ËMýS$ GMýSÆ>°MìS VýSÇçÙt…V> ÐðlƇ¬Å VýSgêË C…sìæ çܦ˅,
™èlí³µ…_, ç³NÇ¢ Æý‡„ýS×æ MýS͵…^éÆý‡$. A§ólÑ«§ýl…V>, sîæyîlï³ GÐðl$ÃÌôæÅ 200/450 VýSgêË Ðé×ìæfÅ çܦ˅ ç³ÇàÆý‡…V> CÝù¢…¨.
MöÐ]l*ÃË´ësìæ }«§ýlÆŠ‡ "AÀ¯]l…§ýl¯]l' õ³Æý‡$™ø Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË… OÆð‡™èl$Ë Ð]l§ýlª ¯]l$…_ ¿¶æ*Ð]l¬Ë Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ^èl…{§ýl»êº$

Ķæ${Æý‡»êÌñæ…ÌZ 43 GMýSÆ>ÌZÏ Ðólíܯ]l ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ Ððl…^èlÆŠ‡¯]l$ çÜ°²íßæ™èl$Ë$ "gZ°…VŠS' Ñ«§é¯]l… §éÓÆ> MýS*yé ˼® ´÷…§éÆý‡$.
MýS*yé ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ ç³Ç«¨ ¯]l$…_ ™èlí³µ…_ BĶæ$¯]lMýS$ ˼® ™èl¯]l çÜ°²íßæ™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ yìlÐ]l*…yŠl ò³…^ól…§ýl$MýS$ V>¯]l$
^ólMýS*Æ>aÆý‡$. ^èl…{§ýl»êº$ ÐéÇ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ gZ¯ŒlÌZ ÐólíÜ, õ³§ýl
 AOòܯŒlz, Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ GÌê…sìæ ç³ÇàÆý‡… CÐ]lÓMýS$…yé OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ð]l*{™èl… "A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œl gZ¯Œl&1'
{糿¶æ$™èlÓ… ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$MýS$…r$…§ýl° ^èl…{§ýl»êº$ çÜ°²íßæ™èl$Ë$ (Hï³gñæyŠl&1)ÌZ ç³yólÔ>Æý‡$. A…™ólM>MýS Hï³gñæyŠl&1ÌZ MóSÐ]lË…
FÆý‡*Æ> {ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…^éÆý‡$. {糿¶æ$™èlÓ… ^éÌê Hâ¶æÏ {MìS™èlÐól$ D Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ M>Æý‡ÅMýSÌê´ëÌôæ E…yé˯]l² B…„ýSË$ Ñ«¨…^éÆý‡$.
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ Ð]lÆ>YËMýS$ ^ðl…¨¯]l OÆð‡™èl$ËMýS$ Híï³gñæyŠl&2¯]l$ ¿¶æÑçÙÅ™Œl ç³rt×æ AÀÐ]l–¨® {´ë…™èl…V> °Æó‡ªÕ…^éÆý‡$.
MóSsêƇ¬…_…¨. E_™èl…V> MóSsêƇ¬…_¯]l…§ýl$¯]l GÌê…sìæ {糆´ë¨™èl ç³rt×æ {´ë…™é°² Hï³gñæyŠl&3ÌZ HÆ>µr$ ^ólíÜ,
ç³ÇàÆý‡… CÐ]lÓMýS$…yé {糿¶æ$™èlÓ… Òsìæ° Ððl¯]lMìSP ¡çÜ$MýS$…r$…§ýl° AMýSPyýl A°² M>Æý‡ÅMýSÌê´ëË$ A¯]l$Ð]l$†°^éaÆý‡$. sîæyîlﳯól™èlË$,
{糿¶æ$™èlÓ A«¨M>Æý‡$Ë$ {ç³f˯]l$ »ñæ¨Ç…^éÆý‡$. D {ç³^éÆý‡…™ø ÐéÇ ¼¯éÒ$Ë$ Hï³gñæyŠlæ& 2, 3ÌZ Üç $Ð]l*Æý‡$ 10ÐólË GMýSÆ>Ë
¿¶æĶæ*…§øâ¶æ¯]lËMýS$ VýS$OÆð‡¯]l OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ 1,843 GMýSÆ>Ë AOòܯŒlz Ð]lÆý‡MýS* ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡° A…^èl¯é. gZ¯ŒlË Ñ¿¶æf¯]l
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$, 1,514 GMýSÆ>Ë Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ËMóS fÆý‡VýSMýS Ð]l$$…§ól Ðéâ¶æ$å D ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. ÐéÇ
sîæyîlï³ ¯ól™èlËMýS$ AÐ]l¬ÃMýS$¯é²Æý‡$. D ¿¶æ* §øí³yîl {ç³{MìSĶæ$ Ððl¬™èl¢… ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MìS…¨ _{™èl…ÌZ ^èl*yýlÐ]l^èl$a.
Ð]l¬Wíܯ]l ™èlÆ>Ó™èl D ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ MýS*yé ´ëÅMóSi {ç³MýSsìæçÜ*¢

AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠSMýS$ sîæyîlï³ ¯ól™èlË ¿¶æ*§øí³yîl Ð]l¬WÔ>MýS AOòܯŒlz


¡çÜ$MýS$…sêÐ]l$° 2015 f¯]lÐ]lÇ 1¯]l {糿¶æ$™èlÓ… ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ ´ëÅMóSi {ç³MýSsìæçÜ*¢ 2016 íœ{ºÐ]lÇ
gêÈ ^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$Ó 17¯]l {糿¶æ$™èlÓ… gêÈ ^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$Ó

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 107


Æ>f«§é° ¯]lVýSÆý‡ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÑÑ«§ýl gZ¯]lÏ MìS…§ýl Ð]lÈYMýSÇçÜ*¢ ïÜBÆŠ‡yîlH Ñyýl$§ýlË ^ólíܯ]l Ð]l¬ÝëƇ¬§é Ñ«§é¯]l Ð]l*Æý‡Y§ýlÆý‡ØM>Ë$

A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæMýSÛ¯Œl gZ¯Œl &1


A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæMýSÛ¯Œl gZ¯Œl &2
A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæMýSÛ¯Œl gZ¯Œl &3

{ç³çÜ$¢™èl ç³rt×æ {´ë…™èl…

{糆´ë¨™èl
ç³rt×æ {´ë…™èl…

{糆´ë¨™èl
´ëÇ{Ô>Ñ$MýS {´ë…™èl…
Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
¼¯éÒ$ËMýS$ ^ðl…¨¯]l
¿¶æ*Ð]l¬Ë$

108 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


§ø^èl$MýS$¯]l²¨ CÌê...
B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Æ>çÙ‰ ¯]l*™èl¯]l Æ>f«§é°° GMýSPyýl °ÇÃÝë¢Æý‡¯ól §é°Oò³ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$
Ò$yìlĶæ*MýS$ ÎMýS$Ë$ CÐ]lÓyýl…™ø {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$¯]l D MýS$…¿¶æMø×æ…ÌZ A¯ólMýS A…M>Ë$¯é²Æ‡¬.
{ç³f˯]l$ ™èl糚§øÐ]l ç³sìæt…^èlyýlÐól$ §ýl${çÙµ^éÆý‡ç³# Ð]l¬QÅ E§ólªÔ¶æ….
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$, BĶæ$¯]l MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… ÐéçÜ¢Ð]l Æ>f«§é°° °Æý‡~Ƈ¬…^èlyýl…™ø, ¯]l*hÒyýl$,
¯éÆ> ÌZMóSÔŒæ, ÒÇMìS çÜ°²íßæ™èl$Oyðl¯]l Aç³µsìæ MóS…{§ýlÐ]l$…{† D ¯éV>Æý‡$j¯]l ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ çÜÒ$ç³…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l² ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ
MýS$…¿¶æMø×ê°MìS ™ðlÆý‡Ìôæ´ëÆý‡$. ç³Ë$Ð]l#Æý‡$ Æ>çÙ‰ Ð]l$…{™èl$Ë$, ÐéÅ´ëÆý‡$Ë$, AÐ]l*Ķæ$MýS OÆð‡™èl$Ë$ Æý‡*.ÐólË Mør$Ï ¯]lçÙt´ùĶæ*Æý‡$.
AÐ]l$Æ>Ð]l† {´ë…™èl…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ AÐ]l¬ÃMýS$¯]l² OÆð‡™èl$Ë$ MýS*yé
A«¨M>Æý‡ ´ëÈt GÐðl$ÃÌôæÅË$, ÐéÇ ¼¯éÒ$Ë$ D ¿êÈ Ë»Z¨»ZÐ]l$¯é²Æý‡$. D "ÇĶæ$ÌŒæ ¿¶æ* Ð]l*Ķæ$'Oò³ Ð]l¬…§ýl$V>¯ól
ÝëPÐŒl$ÌZ ¿êVýSÝëÓÐ]l¬Ë$. ÒÆý‡…™é õ³§ýl OÆð‡™èl$Ë MýSyýl$ç³#Mösìæt Eç³µ…§ýl$MýS$¯]l² ^èl…{§ýl»êº$ ¼¯éÒ$Ë$ ÌêÐé§ólÒÌZÏ Ë„ýSMørÏMýS$ Oò³V>
§é§éç³# 25 ÐólËMýS$ Oò³V> GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° Ý÷…™èl… BÇj…^éÆý‡° A…^èl¯é.
^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$.
Æ>çÙ‰Ð]l$…™é ç³Æý‡Åsìæ…_, A¯ólMýS A…Ô>˯]l$ MýS*Ë…MýSçÙ…V>
Æð‡…yø §ýlÔ¶æ
{ç³ç³…^èlÝë¦Æ‡¬ Æ>f«§é°° °ÇÃ…^èl»Z™èl$¯é²Ð]l$° {ç³^éÆ>Ë$
ç³ÇÖÍ…_, Æ>f«§é°° GMýSPyýl °ÇÃ…^é˯ól §é°Oò³ ^ólçÜ*¢ Æ>f«§é° MøçÜ… ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS A¯ól MýS${rç³NÇ™èl M>¯ðlÞ‹³t¯]l$
ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~¯Œl MýSÑ$çÙ¯Œl C_a¯]l °Ðól¨MýS¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… íܧýl®… ^ólÔ>Æý‡$. 29 {V>Ð]l*ÌZÏ° Ð]lÊyýl$ ç³…rË$ ç³…yól 38,737
M>Ðé˯ól º$rt§éQË$ ^ólíÜ…¨. AÌê Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l D AyýlzVøË$ GMýSÆ>˯]l$ çÜÒ$MýSÇ…^éË° °Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$. ¿¶æ*Ð]l¬Í^ólaõÜ¢ ™èlÐ]l$MýS$
Ð]lÅÐ]làÆý‡… A¯ólMýS MýS${rË$, MýS$™èl…{™éË™ø A†ò³§ýlª iÐ]l¯é«§éÆý‡… E…yýl§ýl…r* OÆð‡™èl$Ë$ ç³NÍ…VŠS¯]l$ ¡{Ð]l…V>
MýS$…¿¶æMø×æ…V> AÐ]l™èlÇ…_…¨. Ð]lņÆó‡MìS…^éÆý‡$. M>± ç³NÍ…VŠSOò³ GÌZÏ Ò$yìlĶæ*ÌZ ÑçÜ¢–™èl…V>
{ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…^éÆý‡$. ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ CÐ]lÓ° OÆð‡™èl$Ë$ H§ø MøÌZµ™éÆý‡¯]l²
sîæyîlï³ {糿¶æ$™èlÓ…, ¯éĶæ$MýS$Ë ¿¶æ* §ýl$Æ>{MýSÐ]l$×æ Ððl¬™èl¢… {ç³^éÆý‡… ÝëW…^éÆý‡$.
I§ýl$ §ýlÔ¶æË$V> ÝëW…¨. CÒ Ðésìæ ÑÐ]lÆ>Ë$.... ©…™ø ™èlÐ]l$ B…§øâ¶æ¯]l ^ðl…¨¯]l OÆð‡™èl$Ë$ ™èlç³µ°çÜÇ ç³Çíܦ™èl$ËÌZ
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Aç³µW…^éÆý‡$. ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ çÜÓ^èle…§ýlÐól$¯]l°
Ððl¬§ýlsìæ §ýlÔ¶æ ^ðlí³µ¯]lç³µsìæMîS ÐéçÜ¢Ð]l ç³Çíܦ† Ð]l*{™èl… A…§ýl$MýS$ ÑÆý‡$§ýl®…. ^éÌê ^ørÏ
ÑfĶæ$Ðéyýl&VýS$…r*Æý‡$ Ð]l$«§ýlÅ ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ {´ë…™èl…ÌZ HÆ>µr$ OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ ºËÐ]l…™èl…V> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÌêMýS$P¯é²Æý‡$. A§ól
^ólĶæ*Ë° Æ>f«§é° Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ Ð]l¬…§ól JMýS °Æý‡~Ķæ*°MìS çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ »êº$ ¼¯éÒ$Ë$, çÜ°²íßæ™èl$Ë$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ç³NÍ…VŠS
Ð]l^éaÆý‡$. ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ {´ë…™èl… ¯]l$…_ {ç³fË, ÇĶæ$ËtÆý‡Ï §ýl–íÙt° ç³Ç«¨ ¯]l$…_ ™èlí³µ…^éÆý‡$. E§éçßæÆý‡×æMýS$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
Ð]l$ãÏ…^ól…§ýl$MýS$ Æ>f«§é° GMýSPyýl Æ>»Z™ø…§ýl¯ól §é°Oò³ çÜ°²íßæ™èl ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yìl çÜ°²íßæ™èl$yýl$ Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæMýS$ ^ðl…¨¯]l
Ò$yìlĶæ* çÜ…çÜ¦Ë §éÓÆ> A¯ólMýS ÎMýS$Í^éaÆý‡$. Æ>f««§é° ¯éV>Æý‡$j¯]l Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞMýS$ MóSÐ]lË… 10 Ò$rÆý‡Ï §ýl*Æý‡…ÌZ¯ól Æ>f«§é°
ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ çÜÒ$ç³…ÌZ Ð]lÝù¢…§ýl°, ¯]l*hÒyýl$ {´ë…™èl…ÌZ çÜÇçßæ§ýl$ª Æó‡Q BW´ùƇ¬…¨. çœÍ™èl…V> Í…VýSÐ]l$¯ól° VðS‹Ütçßo‹Ü
Æ>»Z™ø…§ýl° {ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…^éÆý‡$. Ð]l¬QÅÐ]l$…{†MìS ¯]lfÆ>¯éV> §ýlMìSP…¨.
Ð]l¬QÅÐ]l$…{†, BĶæ$¯]l A¯]l$^èlÆý‡$Ë$ Ðólíܯ]l D 糯é²VýS… ^èl…{§ýl»êº$& ¼¯éÒ$Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ JMýSP
çœÍ…_…¨. ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ÐéÅ´ëÆý‡$Ë…™é ¯]l*hÒyýl$Oò³ §ýl–íÙtò³sìæt A…VýS$â¶æ… MýS*yé çÜÒ$MýSÆý‡×æ ç³Ç¨ÌZMìS ´ùMýS$…yé ^ólĶæ$yýlÐól$ M>MýS$…yé,
ÌêÐé§ólÒË$ fÆý‡$ç³#™èl$¯]l² çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ »êº$ ¼¯éÒ$Ë$ AÐ]l$Æ>Ð]l† ÐésìæMìS çÜÒ$ç³…ÌZ¯ól AÀÐ]l–¨® {´ëgñæMýS$tË$ Ð]l^ólaÌê ^èl{MýS… †´ëµÆý‡$.
{´ë…™èl…ÌZ M>Æý‡$^úMýSV> ò³§ýlª G™èl$¢¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ OÆð‡™èl$Ë CçÙt… {ç³M>Æý‡Ðól$ ^ólÝë¢Ð]l$° ^ðlí³µ¯]l ^èl…{§ýl»êº$

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 109


B ™èlÆ>Ó™èl AçÜË$ çÜÓÆý‡*´ë°² ºÄ¶æ$rò³r$tMýS$¯é²Æý‡$. ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ¯ól™èl˯]l$ çÜ…{糨…^èlV>... D ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ {糿¶æ$™éÓ°Ðól M>ºsìæt Ðésìæ°
CÐ]lÓ° OÆð‡™èl$˯]l$ Æý‡MýSÆý‡M>Ë$V> Ðól«¨…^èlyýl… {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$. ÐéÇOò³ Ððl¯]lMìSP ¡çÜ$MýS$¯ól çßæMýS$P {糿¶æ$™éÓ°MìS E…§ýl° ÐéÆý‡$ Ð]l$Ç…™èl
A{MýSÐ]l$ MóSçÜ$Ë$ º¯éƇ¬…^éÆý‡$. ´÷Ìê˯]l$ ™èlVýS$Ë»ñæsìæt…^éÆý‡$. ¿¶æĶæ$ò³sêtÆý‡$.
´ùÎçÜ$Ë$ °…¨™èl$˯]l$ ç³r$tMøÐ]lyé°MìS º§ýl$Ë$ ´÷ÌêË$ ™èlVýSË- OÆð‡™èl$ÌZÏ ¿¶æĶæ*°² Ð]l$Ç…™èl ò³…^ól…§ýl$MýS$ {糿¶æ$™èlÓ… MýS*yé ç³Ë$
ºyìl¯]l OÆð‡™èl$ËOò³¯ól G§ýl$Æý‡$MóSçÜ$Ë$ ò³sìæt ÐéÇ° ¿¶æĶæ${¿ê…™èl$ËMýS$ VýS$Ç MýS$™èl…{™éË$ ç³°²…¨. E§éçßæÆý‡×æMýS$, AOòܯŒlz, Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë
^ólÔ>Æý‡$. Mö°² ^ørÏ OÆð‡™èl$ËMýS$ Ð]l¬…§ýlçÜ$¢ çÜÐ]l*^éÆý‡… CÐ]lÓMýS$…yé¯ól ÑçÙĶæ$…ÌZ Æý‡MýSÆý‡M>Ë ÍsìæVóSçÙ¯]lÏ º*_° ^èl*í³ OÆð‡™èl$ËMýS$
ç³…r ´÷Ìê˯]l$ ^èl§ýl$¯]l$ ^ólõÜÔ>Æý‡$. D ^èlÆý‡Å Ððl¯]l$MýS {糿¶æ$™èlÓÐól$ ¯]lçÙtç³ÇàÆý‡…V> CÐéÓÍÞ¯]l MúË$ ^ðlMýS$PË$ CÐ]lÓMýS$…yé Ðó «¨…_…¨.
E…§ýl¯]l² ÑçÙĶæ$… A…§ýlÇMîS AÆý‡¦… M>Ð]lyýl…™ø _Ð]lÆý‡MýS$ {糿¶æ$™èlÓ… ™èlÐ]l$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Gr$Ð]l…sìæ ¯]lçÙtç³ÇàÆý‡… CÐ]lÓMýS$…yé¯ól {糿¶æ$™èlÓ…
„ýSÐ]l*ç³×æ ^ðlí³µ…¨. ÌêMøP»Z™ø…§ýl¯]l² ¿¶æĶæ*°² ÐéÇÌZ Ð]l$Ç…™èl ò³…_…¨. ¡{Ð]l…V>
Æ>f«§é° ç³Ç«¨ÌZ° 29 {V>Ð]l*ÌZÏ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ M>Æý‡ÅMýSÌê´ë˯]l$ B…§øâ¶æ¯]l ^ðl…¨¯]l OÆð‡™èl$˯]l$ A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$ Ð]l*rË™ø
A¯]l$Ð]l$†…^ól…§ýl$MýS$ {糿¶æ$™èlÓ… °Æ>MýSÇ…_…¨. ç³…rË$ Ð]l$¿¶æÅò³sìæt, ¿¶æĶæ$ò³sìæt, Ððl*çÜ… ^ólÔ>Æý‡$. GMýSÆ> ¿¶æ*Ñ$° MýS°çÙt…V>
ç³…yìl…^ól…§ýl$MýS$ OÆð‡™èl$Ë$ OòßæMøÆý‡$t §éÓÆ> A¯]l$Ð]l$† ´÷…¨¯é, Æý‡*.5 Ë„ýSËMýS$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. AÌê 188 GMýSÆ>Ë AOòܯŒlz
´÷ÌêËMýS$ ѧýl$Å™Œl, ±Æý‡$ C^óla…§ýl$MýS$ {糿¶æ$™èlÓ… °Æ>MýSÇ…_…¨. ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ^èl…{§ýl»êº$, BĶæ$¯]l ¼¯éÒ$Ë$, ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… ¯éĶæ$MýS$-
Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ Æý‡$×êË Ð]l$…þÆý‡$¯]l$ °Íí³ÐólíÜ…¨. MøÆý‡$t ¡Æý‡$µ¯]l$ Ë$ M>Æý‡$ ^úMýSV> MösôætÔ>Æý‡$. ™èlÐ]l$ A¯]l$^èlÆý‡$Ë$ Ý뫧ýlÅOÐðl$¯]l…™èl Ðól$Æý‡MýS$
Ayýl$VýSyýl$VýS$¯é EËÏ…íœ$…_…¨. AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ OMðS…MýSÆý‡Å… ^ólíܯ]l ™èlÆ>Ó™èl Ð]l¬…§ýl$V> A¯]l$MýS$¯]l²
{ç³M>Æý‡… AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ ç³ÇàÆý‡ ´ëÅMóSi° {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. §é…™ø
Ð]lÊyø §ýlÔ¶æ AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… ¯ól™èlË…™é MørÏÌZ
Æ>f«§é°MìS ¿¶æ*Ñ$ C^óla OÆð‡™èl$ËMýS$ GMýSÆ>°MìS C…™èl ç³ÇàÆý‡… Ì꿶æç³yézÆý‡$. AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ I§ýl$ Ë„ýSË Æý‡*´ëĶæ$ËMýS$ GMýSÆý‡…
CÝë¢Ð]l$° Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. °ÐéçÜ çܦ˅, ^ö糚¯]l Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ÐéÇMìS Cç³#yýl$ ç³ÇàÆý‡ ´ëÅMóSi Ð]lËÏ
Ðé×ìæfÅ çܦ˅ CÝë¢Ð]l$¯é²Æý‡$. OÆð‡™èl$ËMýS$ H {V>Ð]l$…ÌZ° ÐéÇMìS B Æý‡*.1.90 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$ ˼® ^ólMýS*Æý‡»Z™ø…¨.
{V>Ð]l$…ÌZ¯ól ´ëÏrϯ]l$ CÝë¢Ð]l$° MýS*yé {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. AƇ¬™ól _Ð]lÇMìS
D ´ëÅMóSh ç³_a Ððl*çÜ…V> Ñ$WÍ´ùƇ¬…¨. I§ø §ýlÔ¶æ
¿¶æ*Ñ$° ºsìæt Hyé¨MìS Æý‡*.50 ÐólË$, Æý‡*. 30 ÐólË ^ö糚¯]l Æ>f«§é°° gZ¯]lÏ ÐéÈV> ^ólíܯ]l Ð]lÈYMýSÆý‡×æÌZ Ð]l$Æø ò³§ýlª Ððl*çÜ…
糧ólâ¶æÏ´ër$ ç³ÇàÆý‡Ñ$Ýë¢Ð]l$° ^èl…{§ýl»êº$ ^ðl´ëµÆý‡$. OÆð‡™èl$Ë$ E…¨. Æ>f«§é° ¯]lVýSÆý‡ {´ë…™é°² MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ, A{WMýSËaÆŠ‡ gZ¯]l$ÏV>
MøÌZµÆ‡¬¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l™ø ´ùÍõÜ¢ C¨ ^éÌê Üç Ó˵…. M>± Ñ¿¶æh…_¯]l sîæyîlï³ {糿¶æ$™èlÓ….. A{WMýSËaÆŠ‡ gZ¯ŒlÌZ° ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
C糚yýl$ ¿¶æ*Ð]l¬Í^ólaÔ>MýS {V>Ð]l$… ç³MýSP¯ól °ÐéçÜ çܦ˅ M>ÐéË…sôæ MóSÐ]lË… Ð]lÅÐ]lÝëĶæ*°MìS Ð]l*{™èlÐól$ Eç³Äñæ*W…^é˯]l² °º…«§ýl¯]lË$
GÌê A° {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Æý‡$. A…sôæ _Ð]lÆý‡MýS$ {糿¶æ$™èlÓ… °º…«§ýl¯]lË Ðól$Æý‡MóS Ñ«¨…_…¨. A…sôæ MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ gZ¯ŒlÌZ E¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬Ë™ø ´ùÍõÜ¢
OÆð‡™èl$Ë$ ™èlÐ]l$ °ÐéçÜ çܦÌêË˯]l$ Rêä ^ólíÜ ÐðlâêÏÍÞ Ð]lÝù¢…¨. A{WgZ¯ŒlÌZ E¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ ÑË$Ð]l A…™èlV> E…yýl§ýl¯]l²Ð]l*r.
Ð]l$ÆøOÐðlç³# ÐéÇÑ "Vö…™ðlÐ]l$à MøÆð‡PË$' A…r* {糿¶æ$™èlÓ… OÆð‡™èl$ËOò³ ò³§ýlªË$ Ðólíܯ]l D gZ¯ŒlË "ç³£ýlMýS…' õ³§ýl OÆð‡™èl$Ë ´÷rt Mösìæt…¨. GMýSÆ>
°…§ýlË$ MýS*yé ÐólÝù¢…¨. OÆð‡™èl$ËMýS$ †ÇW C^óla ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ A«¨MýS Æý‡*.4 Mør$Ï E¯]l² ¿¶æ*Ñ$ §« lý Æý‡ Æ>{†MìS Æ>{† Æý‡*.40 Ë„ýSËMýS$
Ô>™èl… A…™èlV> ÑË$Ð]l Ìôæ° {´ë…™éÌZÏ, ÌZ™èlr$t {´ë…™éÌZÏ ç³yìl´ùƇ¬…¨. Æý‡*. 2 Mør$Ï ç³ÍMìS¯]l ¿¶æ*Ñ$° Æý‡*.20 Ë„ýSËMýS$ MýS*yé
E¯é²Æ‡¬. Æð‡íÜyðl°ÛĶæ$ÌŒæ, MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ ¿¶æÐ]l¯éË °Æ>Ã×êËMýS$ Mö¯ólÐéâ¶æ$Ï ÌôæÆý‡$. Ñ_{™èlÐól$Ñ$r…sôæ ç³MýSPç³MýSP¯ól E¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MýS*yé
çÜ…º…«¨…_ MýS*yé A¯ólMýS °º…«§ýl¯]lË$ ò³yýl$™èl$¯é²Æý‡$. CÌê ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æó‡r$Ï ç³Ë$MýS$™èl$¯é²Æ‡¬. JMýSÇ ¿¶æ*Ñ$ Mør$Ï
ç³Ë$MýS$™èl$…sôæ ç³MýSP¯ól E¯]l² Ð]l$ÆöMýSÇ ¿¶æ*Ñ$ Ë„ýSËMýS$ MýS*yé Mö¯ólÐéÆý‡$
¯éË$Vø §ýlÔ¶æ ÌôæÆý‡$. H {´ë…™èl…ÌZ H gZ¯Œl Æ>»Z™ø¯]l²§ýl¯ól ÑçÙĶæ*°² Vøç³Å…V>
KOÐðlç³# {糿¶æ$™èlÓ… ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æÌZ ¼iV> E…sôæ, A«¨M>Æý‡ ´ëÈt E…_ ^èl…{§ýl»êº$ ™èl¯]l A¯]l$Ķæ*Ķæ¬Ë ^ól™èl ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö°í³…^éÆý‡$.
¯ól™èlË$ Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ° §ýlã™èl OÆð‡™èl$Ë Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$, AOòܯŒlz »êº$V>Ç ¼¯éÒ$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$¯]l² ^ør MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ gZ¯Œl.. õ³§ýl
¿¶æ*Ð]l¬ËOOò³ MýS¯ól²Ô>Æý‡$. Ðésìæ° K ç³£ýlMýS… {ç³M>Æý‡… §ø^èl$MýS$¯é²Æý‡$. OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l² ^ør A{WMýSËaÆŠ‡ gZ¯Œl.. ©…™ø »êº$Ë
AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ GÌê…sìæ ç³ÇàÆý‡… CÐ]lÓMýS$…yé {糿¶æ$™èlÓ… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ «§ýlÆý‡ËMýS$ Æð‡MýSPÌŸ^éaƇ¬. A{WMýSËaÆŠ‡ gZ¯ŒlÌZ° õ³§ýl OÆð‡™èl$Ë
ÌêMýS$P…r$…§ýl° FÆý‡*Æ> {ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…^éÆý‡$. D §ýl${çÙµ^éÆý‡…™ø ¿¶æ*Ð]l¬Ë «§ýlÆý‡Ë$ ç³yìl´ùĶæ*Ƈ¬. ò³§ýlªË BÆý‡j¯]l ÐólË MørÏMýS$ ò³ÇW…¨.
B…§øâ¶æ¯]l ^ðl…¨¯]l OÆð‡™èl$Ë$ çܵçÙt™èl MøçÜ… Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨M>Æý‡$Ë$, sîæyîlï³ õ³§ýl ÆO ‡ð ™èl$Ë iÑ™éË$ F¼ÌZ ¨VýSºyézƇ¬.

110 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


Æý‡*. 66,000 Mør$Ï
Æ>f«§é°ÌZ íÜÓ‹Ü ^éÌñæ…gŒæ MýS$…¿¶æMø×æ…
^èl…{§ýl»êº$MýS$, BĶæ$¯]l ¼¯éÒ$ËMýS$ Ñ$WÌôæ Ððl¬™èl¢… Æý‡*.65,693 Mør$Ï

çßZrâ¶æÏMýS$ GMýSÆ> MýS±çÜ… Æý‡*. 2 MørÏMýS$ 33 Hâ¶æÏ Îk ^öç³#µ¯]l CçÜ*¢ íÜ…VýSç³NÆŠæ


Jç³µ…§ýl… {ç³M>Æý‡… Ð]lÊyýl$ §ýlÔ¶æÌZÏ íÜ…VýSç³NÆŠæ MýS¯éÞÇÛĶæ$… Æý‡*. MýS¯éÞÇÛĶæ$…MýS$ Ð]l*{™èl… GMýSÆ> Æý‡*. 26.3 Ë„ýSËMýS$ CÐ]lÓyýl… ^éÌê ™èlMýS$PÐ]l A°,
5,768.60 Mør$Ï ´÷…§ýl$™èl$…§ýl°, Ð]lÊyýl$ §ýlÔ¶æÌZÏ {糿¶æ$™éÓ°MìS Æý‡*. ºíßæÆý‡…VýS ÐólË… °Æý‡ÓíßæõÜ¢ {糿¶æ$™éÓ°MìS Ð]l$Ç…™èl B§éĶæ$… çÜÐ]l$MýS*Æý‡$™èl$…§ýl°
446 MørÏ Æð‡Ððl¯]l*Å Ð]l*{™èlÐól$ Ð]lçÜ$¢…§ýl° ™ðlÍõ³ ¿êVýS…. ïÜBÆŠæyîlH Ð]l¬QÅM>Æý‡Å§ýlÇØ AfÄŒæ$Ogñ毌æ {糿¶æ$™éÓ°MìS Æ>íܯ]l ÌôæQÌZ ¿êVýS….

Æ>f«§é° GMýSPyýl Ð]lçÜ$¢…§ø Ð]l¬…§ól ™èl¯]l MørÈMìS ÎMŠS ^ólíÜ çÜÓÆ>Y°² ™èlËí³…^ól ȆÌZ A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ¯]lVýSÆ>˯]l$ ™èl˧ýl¯ól²Ìê
"C¯ŒlOòÜyýlÆŠ‡ {sôæyìl…VŠS'MýS$ ´ë˵yýlyýl… §éÓÆ> A™ðl¢çÜÆý‡$ «§ýlÆý‡ËMóS OÆð‡™èl$Ë Æ>f«§é°° °ÇÃÝë¢Ð]l$…r* ^èl…{§ýl»êº$ 3yîl íÜ°Ð]l* ^èl*í³…^èlyýl…™ø
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MösôætíÜ Æý‡*. Ë„ýS Mørϯ]l$ §ø^èl$MýS$¯]l² ^èl…{§ýl»êº$, BĶæ$¯]l ÝëÐ]l*¯]l$ÅË Ððl¬§ýlË$ ç܅糯]l$²Ë Ð]lÆý‡MýS$ Cr$MýSË$, ÑÆ>âêË$ C_a
¼¯éÒ$ VýS×æ… Æ>f«§é° °Æ>Ã×æ… Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ Ððl¬§ýlsìæ Ñyýl™èlÌZ¯ól G§ýl$Æý‡$^èl*çÜ$¢¯é²Æý‡$. M>± »êº$ BĶæ$¯]l ¼¯éÒ$Ë çÜÐ]l*àÆý‡OÐðl$¯]l
Ð]l$Æø Æý‡*. 66,000 Mørϯ]l$ MöËÏVörtyé°MìS ç³£ýlMýS… ÐólÔ>Æý‡$. íÜÓ‹Ü íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS¯éÞÇÛĶæ$… Ð]l*{™èl… MýS±çÜ… JMýSP ¿¶æÐ]l¯]l… MýS*yé
^éÌñæ…gŒæ Ñ«§é¯]l… °º…«§ýl¯]lËMýS$ ÑÆý‡$§ýl®Ð]l$° OòßæMøÆý‡$t B„óSí³…_¯é.. MýSrtMýS$…yé ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ §ýl…§é ^ólíÜ ÝëtÆý‡t‹³ {´ëgñæMýS$tÌZ¯ól ÐólË Mør$Ï
Ð]l^óla B§éĶæ$…ÌZ Æý‡çßæçÜÅ… HÑ$r° A„ìS…™èlË$ Ðólíܯé.. _Ð]lÆý‡MýS$ õÜt MöËÏVört¯]l$¯]l²¨.
C_a¯é Æ>çÙ‰{糿¶æ$™èlÓ… ^èlÍ…^èlÌôæ§ýl$. B §ólÐ]lÆý‡çßæÝëÅ°² _Ð]lÇÐ]lÆý‡MýS$
Æý‡çßæçÜÅ…V> E…^ól…§ýl$MýS$ {ç³Ä¶æ$†²…_…¨. B Æý‡çßæçÜÅ… Qȧýl$ C© MýS$…¿¶æMø×æ…...
A„ýSÆ>Ìê Æý‡*. 66,000 Mør$Ï. ¯]lĶæ*Oò³Ýë ò³r$tºyìl ò³rtMýS$…yé Æ>f«§é° °Æ>Ã×ê°MìS ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ õ³Æý‡$™ø OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ 34
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ ¼¯éÒ$Ë VýS$í³µsZÏ° Ðól$¯ólgŒæ ÐólË GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° ÌêMýS$P¯]l² ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… A…§ýl$ÌZ
Ððl$…sŒæ MýS…ò³±, íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çÜ¦Ë MýS¯éÞÇÛĶæ$…Ë$ MösôætĶæ$¯]l$¯]l² 1,691 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° Æ>f«§é° ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* {´ëgñæMýS$t MìS…§ýl
Ððl¬™èl¢Ñ$¨. 1,691 GMýSÆ>Ë ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* {´ëgñæMýS$tÌZ¯ól MýS±çÜ… Æý‡*. íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çÜ¦Ë MýS¯éÞÇÛĶæ$…MýS$ Aç³µW…^éË° °Æý‡~Ƈ¬…_…¨.
66,000 Mør$Ï MösôætçÜ$¢…sôæ CMýS 54 ÐólË GMýSÆ>Ë (OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ A…§ýl$ÌZ 371 GMýSÆ>ÌZÏ Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë$, ´ëÆý‡$PË$, Ð]l¬Æý‡$VýS$±sìæ
çÜÒ$MýSÇ…_¯]l 34 ÐólË GMýSÆ>Ë$, {糿¶æ$™èlÓ A«©¯]l…ÌZ° 20 ÐólË M>ËÓË Ð]l…sìæ MýS±çÜ Ð]l˜ÍMýS çܧýl$´ëĶæ*ËMýS$ MóSsêƇ¬…^éÍÞ
GMýSÆ>Ë$ MýSÍí³) Æ>f«§é° °Æ>Ã×æ…ÌZ G°² Ë„ýSË Mør$Ï MösôætÝë¢Æø E…r$…¨. ™öÍÑyýl™èlV> 50 GMýSÆ>Ë$, Æð‡…yø §ýlÔ¶æÌZ 200 GMýSÆ>Ë$...
FçßæMýS$ MýS*yé A…§ýl° ÑçÙĶæ$…. D 54 ÐólË GMýSÆ>Ë$ Ð]l*{™èlÐól$ Ððl¬™èl¢… 250 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çܦËMýS$ E_™èl…V>
M>§ýl$.. Æð‡…yø§ýlÔ¶æ õ³Æý‡$™ø Ð]l$Æø 14 ÐólË GMýSÆ>˯]l$ Aç³µWçÜ$¢…¨. B 250 GMýSÆ>Ë$, Ð]l˜ÍMýS çܧýl$´ëĶæ*ËMýS$ Ñ°Äñæ*
õÜMýSÇ…^èl¯]l$¯é²Æý‡$. Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ° 31ÐólË GMýSÆ>Ë ArÒ W…^ól 371 GMýSÆ>Ë$ ´ùV> Ñ$VýS™é 1,070 GMýSÆ>˯]l$ ´ëÏr$ÏV> ÐólÜí
¿¶æ*Ñ$± Aç³µW…^éË…r* MóS…{§é°² MøÆý‡$™èl$¯é²Æý‡$. AƇ¬™ól Ñ{MýSƇ¬Ýë¢Æý‡$.
^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ Ð]l*rË$ ÑÔ¶æÓíÜ…^èl° MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ… 1. íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çÜ¦Ë MýS¯éÞÇÛĶæ$…, ïÜïÜyîlG…ïÜ (MóSí³rÌŒæ íÜsîæ
™égêV> ©°Oò³ K MýSÑ$sîæ ÐólÜí …¨. A°² ÐólË GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$™ø H… yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ MýS…ò³±)™ø MýSÍíÜ HÆ>µr$ ^ólõÜ
^ólÝë¢Æý‡¯ól ÑçÙĶæ*°² D MýSÑ$sîæ °VýS$Y ™ólËa»Z™ø…¨. ¿¶æ*™èlË Hyîlï³ (AÐ]l$Æ>Ð]l† yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ ´ëÆý‡t¯]lÆŠ‡)MýS$ 1,691 GMýSÆ>˯]l$

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 111


{糿¶æ$™èlÓ… Aç³µW…_…¨. GMýSÆý‡… Æý‡*. 4 Mør$Ï (MýS±çÜ «§ýlÆý‡)V>
°Æý‡~Ƈ¬…_…¨. 1,691 GMýSÆ>Ë ÑË$Ð]l Æý‡*. 6,764 Mør$Ï. C…™èl
ÑË$Ð]l ^ólõÜ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ E_™èl…V> C_a…§ýl¯]l²Ð]l*r.
2. D ¿¶æ*Ñ$MìS Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë$, ±sìæ ÝûMýSÆý‡Å…, Ð]lÆý‡§ýl Ð]l$ãÏ…ç³# Ð]l…sìæ
çܧýl$´ëĶæ*Ë$ A±² {糿¶æ$™èlÓ… ™èl¯]l QÆý‡$a™ø MýS͵…^èl¯]l$…¨.
A…§ýl$MøçÜ… Æý‡*. 5,500 Mør$Ï QÆý‡$a ^ólĶæ$yé°MìS çÜÆ>PÆý‡$
A…XMýSÇ…_…¨. A…™ólM>§ýl$.. Hyîlï³ÌZ ïÜïÜyîlG…ïÜ õÙÆŠæ (Ðésê)
Æý‡*ç³…ÌZ Æý‡*. 221.9 Mør$Ï ò³r$tºyìl ò³yýl$™èl$…¨. ÐðlÆý‡íÜ
(6,764+5,550+221.9) Æý‡*. 12,485.9 Mørϯ]l$ {糿¶æ$™èlÓ…
ò³r$tºyìl ò³yýl$™èl$…§ýl¯]l²Ð]l*r. C…™èl ò³r$tºyìl ò³sìæt¯é ò³r$tºyìl° 100 Ô>™èl… {糿¶æ$™èlÓ… ^ðlÍÏ…^éËr. »êÅ…MýS$ Æý‡$×ê˯]l*
ïÜïÜG…yîlïÜ MìS §ýlMóSP Ðésê G…™ø ™ðlË$Ýë..? 42Ô>™èl… Ð]l*{™èlÐól$. ^ðlÍÏ…^éÍÞ E…r$…§ýlr. Oò³V> ÑÐé§ýl… ™èlÌñ憢™ól MøÆý‡$t MýS*yé CMýSPyìl
3. MóSÐ]lË… Æý‡*. 306 Mør$Ï Ð]l*{™èlÐól$ ò³r$tºyìl ò³sôæt íÜ…VýSç³NÆŠ‡ ç³Ç«¨ÌZ E…yýl§ýl$. Ë…yýl¯Œæ MøÆý‡$tÌZ ç³ÇçÙPÇ…^èl$MøÐéËr. A…sôæ
MýS¯éÞÇÛĶæ$…MýS$ §ýlMóSP Ðésê 58Ô>™èl…. A…™ólM>§ýl$.. íÜ…VýSç³NÆŠ‡ Æ>f«§é° ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* {´ëgñæMýS$t 20 Hâ¶æÏ ´ër$ íÜ…VýSç³NÆŠ‡
MýS¯éÞÇÛĶæ$…MýS$ ™öË$™èl 50 GMýSÆ>Ë$, B ™èlÆ>Ó™èl 200 GMýSÆ>˯]l$ MýS¯éÞÇÛĶæ$… ^ól™èl$ÌZÏ E…yólÌê ´ëϯŒæ ^ólÔ>Æý‡$. Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ MýS…ò³±°
E_™èl…V> MýSrt»ñæsôæt…§ýl$MýS$ çÜÆ>PÆŠ‡ A…XMýSÇ…_…¨. Ayýl$zò³r$tMýS$° ™èlÐ]l$ ç³£ýlM>°² AÐ]l$Ë$ ^ólĶæ$yé°MìS G™èl$¢ÐólÔ>Æý‡$.
GMýSÆý‡… ¿¶æ*Ñ$ MýS±çÜ §« lý Æý‡ Æý‡*.4 Mør$Ï E…yýlV> G…™ø Mö…™èl
Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ MýS…ò³± Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ.. ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# Ððl¬™é¢°² A…sôæ K ´ë†MýS Ë„ýSÌZ Ķæ*O¿ñæ Ë„ýSÌZ MýSÍí³
Æ>f«§é° ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* {´ëgñæMýS$t¯]l$ íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çÜ¦Ë AÑ$ï]lr$Ï ^èl*í³Ýë¢Æý‡¯]l$MýS$…§é…. A¨ Ð]l*{™èl… OÐðlsŒæ Ð]l$±. Ñ$VýS™é
MýS¯éÞÇÛĶæ$…, ïÜïÜyîlG…ïÜË™ø HÆ>µrÄôæ$Å Hyîlï³ ^ólç³yýl$™èl$…¨. A…™é »êÏMŠæÐ]l$±. GMýSÆý‡… Æý‡*. 20 MørÏMýS$ AÑ$ïé AyìlVóSÐéÆý‡$…yýlÆý‡$.
AƇ¬™ól ´ëÏrϯ]l$ Ñ{MýSƇ¬…^ól ç³°° ^èl*õÜ…§ýl$MýS$ K Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ G…§ýl$MýS…sôæ ™èlÐ]l$ ^ðl糚^ól™èlÌZÏ E…yól Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ MýS…ò³±Äôæ$ D
MýS…ò³±° HÆ>µr$ ^ólĶæ$¯]l$¯é²Æý‡$. A…§ýl$ÌZ Æ>çÙ‰{糿¶æ$™éÓ°MìS AÐ]l$ÃM>Ë ÌêÐé§ólÒ˯]l$ ^èl*çÜ$¢…¨ M>ºsìæt. Ñ$Wͯ]l »êÏMŠS Ð]l$±
GÌê…sìæ {´ë†°«§ýlÅÐ]lÊ E…yýl§ýl$. íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS…ò³±Ë {糆°«§ýl$Ë$, A…™é _¯]l»êº$ §éÓÆ> ^èl…{§ýl»êº$ ^ól™èl$ÌZÏMìS Ððlâ¶æ$™èl$…¨. VýS™èl…ÌZ
^èl…{§ýl»êº$ ¼¯éÒ$Ìôæ C…§ýl$ÌZ çÜ¿¶æ$ÅË$V> E…sêÆý‡$. ´ëÏrϯ]l$ ^èl…{§ýl»êº$ çßæĶæ*…ÌZ GÐ]l*ÃÆŠ‡ ÑçÙĶæ$…ÌZ¯]l* C§ól fÇW…¨. C§ól
GÐ]lÇMìS, G…™èlMýS$ Ñ{MýSƇ¬…^é˯ól¨ D Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ MýS…ò³±Äôæ$ ™èlÆý‡àÌZ Ððl¬™èl¢… ¿¶æ*Ñ$° íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çÜ¦Ë MýS¯éÞÇÛĶæ$…,
^èl*çÜ$¢…¨. Ð]l*Ð]lÊË$V> ´ëÏr$Ï ÐólíÜ AÐól$à M>Æý‡Å{MýSÐ]l$…ÌZ QÆý‡$a ^èl…{§ýl»êº$ ¼¯éÒ$Ë$ MösôætĶæ$yé°MìS òÜP^Œl ÐólÔ>Æý‡$. Æ>f«§é°ÌZ
^ólĶæ$yé°MìS GMýSÆ>MýS$ Æý‡*. 50 Ë„ýSË$ Ñ$…^èl§ýl$ A¯]l² çÜ…VýS† A…§ýlÇMîS A™èlÅ…™èl {糫§é¯]lOÐðl$¯]l {´ë…™èl…ÌZ Cç³µsìæMìS糚yýl$ VýSf… MýS°çÙt…V>
™ðlÍíܯ]lç³µsìæMîS CMýSPyýl GMýSÆ>MýS$ Æý‡*. 2 Mør$Ï ^èl*í³…^èlyýl… BÔ¶æaÆý‡Å… Æý‡*.40 ÐólË$ ç³Ë$MýS$™èl$…¨. D ÌñæMýSP¯]l GMýSÆý‡… ÑË$Ð]l Æý‡*.20 MørÏ
MýSÍW…^ól Ð]l$Æø Ñ…™èl. 1,691 GMýSÆ>Ë ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* {´ëgñæMýS$t MøçÜ… Ð]lÆý‡MýS$ E…r$…¨. 20 Hâ¶æÏÌZ GMýSÆý‡… Æý‡*.50 MørÏMýS$ Oò³V>
Æý‡*.3,137 Mør$Ï QÆý‡aÐ]l#™èl$…§ýl¯]l²¨ ÒÇ A…^èl¯é. C…§ýl$ÌZ ç³Ë$MýS$™èl$…§ýl° Ýë„>™èl*¢ ïÜG… ^èl…{§ýl»ê»ôæ ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$. D
íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS¯éÞÇÛĶæ$… Ðésê Æý‡*.306.4 Mør$Ï. ïÜïÜyîlG…ïÜ Ðésê ÌñæMýSP¯]l GMýSÆý‡… Æý‡*.50 MørÏ ^ö糚¯]l 1,070 + 250 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$°
Æý‡*.221.9 Mør$Ï. Ñ$VýS™é Æý‡*.2,618.70 Mørϯ]l$ »êÅ…MýS$ÌZÏ AÑ$à Æý‡*. 53,500 Mørϯ]l$ ^èl…{§ýl»êº$ A…yŠl Mø íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çܦË
¿¶æ*Ñ$° ™èl¯]lRêò³sìæt Æý‡$×êË$ õÜMýSÇ…^èlyýl… §éÓÆ>, ´ëÏrÏ Ñ{MýSĶæ$… MýS¯éÞÇÛĶæ$… Ý÷Ð]l¬Ã ^ólçÜ$Mø¯]l$¯é²Æ‡¬. ™öË$™èl 50 GMýSÆ>Ë$, Æð‡…yø
§éÓÆ> Ð]l_a¯]l Ððl¬™é¢°² Ððl_aÝë¢Æý‡$. BÔ¶æaÆý‡Å…V> C…§ýl$ÌZ §ýlÔ¶æÌZ 200 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çÜ¦Ë MýS¯éÞÇÛĶæ$…MýS$
Æý‡*.1,255.40 Mørϯ]l$ {ç³^éÆý‡ QÆý‡$aË$, MýS¯]lÞÌñæt±Þ ïœk, çÜÆ>PÆý‡$ MýSrt»ñært¯]l$¯]l²¨. D 250 GMýSÆ>˯]l$ GMýSÆý‡… Æý‡*.50 MørÏ
yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ ïœk, Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ ïœk, Ðól™èl¯éË Æý‡*ç³…ÌZ ^ö糚¯]l AÐ]l¬ÃMýS$¯é² Æý‡*.12,500 Mør$Ï Ðól$Æý‡ B çÜ…çܦË$ Ý÷Ð]l¬Ã
Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ MýS…ò³± Ð]l¬çÜ$VýS$ÌZ ^èl…{§ýl»êº$ ¼¯éÒ$Ë$, ^ólçÜ$Mø¯]l$¯é²Æ‡¬. A…sôæ MýS°çÙt…V> 66,000 Mør$Ï.. VýSÇçÙt…V> Æý‡*.
íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çÜ¦Ë MýS¯éÞÇÛĶæ$… MösôætĶæ$¯]l$¯é²Æ‡¬. Ë„ýS Mørϯ]l$ ^èl…{§ýl»êº$ A…yŠl Mø, íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çܦË$
M>gôæĶæ$¯]l$¯]l²r$Ï çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨. 1,691 GMýSÆ>Ë ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ*
Æý‡*. 66,000 Mør$Ï MösôætõܨÌê.. {´ëgñæMýS$tÌZ¯ól D Ýë¦Æ‡¬ÌZ §ø^èl$MýS$…sôæ 34 ÐólË GMýSÆ>Ë Æ>f«§é°
Æ>f«§é° ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* {´ëgñæMýS$t 20 Hâ¶æÏ´ër$ AÐ]l$ÌZÏ °Æ>Ã×æ…ÌZ H Ýë¦Æ‡¬ÌZ §øí³yîl ^ólĶæ$yé°MìS ´ëϯŒl ÐólÔ>Æý‡¯]l²¨
E…r$…¨. A…™èlMýS¯é² Ð]l¬…§ýl$ {´ëgñæMýS$t¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… Æý‡§ýl$ª ^ólõÜ¢ A…^èl¯éËMóS A…§ýlyýl… Ìôæ§ýl$.
íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çÜ¦Ë MýS¯éÞÇÛĶæ$… ò³sìæt¯]l ò³r$tºyìlMìS 150Ô>™èl… Ðól$Æý‡ "ÝëtÆý‡t‹³'ÌZ çÜÆ>PÆý‡$MýS$ A…™é ¯]lçÙtÐól$..
Aç³Æ>«§ýl Æý‡$çÜ$… ^ðlÍÏ…^éËr. B çÜ…çܦË$ ¡çÜ$MýS$¯]l² »êÅ…MýS$Ë
Æý‡$×ê˯]l$ {糿¶æ$™èlÓÐól$ ^ðlÍÏ…^éËr. JMýSÐólâ¶æ íÜ…VýSç³NÆŠ‡ çÜ…çÜ¦Ë ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* {´ëgñæMýS$tÌZ GMýSÆý‡… MýS±çÜ «§ýlÆý‡ Æý‡*. 4 Mør$ÏV>
MýS¯éÞÇÛĶæ$… D {´ëgñæMýS$t ¯]l$…_ OÐðl§öËW¯é B çÜ…çܦË$ ò³sìæt¯]l {糿¶æ$™èlÓ… °Æý‡~Ƈ¬…_…¨. Æý‡*. 4 MørÏ ÌñæMýSP¯]l 1,691 GMýSÆ>Ë ÑË$Ð]l

112 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


Æý‡*.6,764 Mør$Ï ^ólçÜ$¢…¨. D ¿¶æ*Ñ$MìS Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë$, ±sìæ ÝûMýSÆý‡Å…, ÑçÙĶæ$Ðól$Ñ$r…sôæ íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS…ò³±Ë$ ¯]lĶæ*Oò³Ýë ò³r$tºyìl
Ð]lÆý‡§ýl Ð]l$ãÏ…ç³# Ð]l…sìæ Ð]l˜ÍMýS çܧýl$´ëĶæ*Ë$ MýS͵…^ól…§ýl$MýS$ Æý‡*. ò³rt»ZÐ]lyýl… Ìôæ§ýl$. Æ>f«§é°ÌZ JMýSP ¿¶æÐ]l¯é±² °ÇÃ…^èlÆý‡$. 1,070
5,500 Mørϯ]l$ QÆý‡$a ^ólĶæ$yé°MìS çÜÆ>PÆý‡$ A…XMýSÇ…_…¨. GMýSÆ>ËÌZ ´ëÏr$ÏÐólíÜ AÐ]l¬ÃMýS$…sêÆý‡$. {糿¶æ$™èlÓ… ™èlÐ]l$MýS$ E_™èl…V>
A…™ólM>§ýl$. Hyîlï³ÌZ ïÜïÜyîlG…ïÜ Ðésê Æý‡*ç³…ÌZ Æý‡*. 221.9 Mør$Ï MýSrt»ñæsìæt¯]l 250 GMýSÆ>ËÌZ 8 Ë„ýSË ^èl§ýlÆý‡ç³# Ayýl$VýS$Ë Ðól$Æý‡
ò³r$tºyìl ò³yýl$™èl$…¨. A…sôæ Ððl¬™èl¢… (Æý‡*.6,764 Mør$Ï + Æý‡*. ¿¶æÐ]l¯é˯]l$ °ÇÃ…_ Ðésìæ° MýS*yé AÐ]l¬ÃMýS$° Ý÷Ð]l¬Ã
5,500 Mør$Ï + Æý‡*. 221.9Mør$Ï)Æý‡*. 12,485.9 Mørϯ]l$ {糿¶æ$™èlÓ… ^ólçÜ$MýS$…sêÆý‡$.
ò³r$tºyìl ò³yýl$™èl$…§ýl¯]l²Ð]l*r. AƇ¬™ól çÜÆ>PÆý‡$MýS$ Ð]l^óla¨ Ð]l*{™èl…
Ô¶æ*¯]lÅ…. 1,691 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$ E_™èl…V> C_a, Æý‡*. 5,500 VøϺ̌æ sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ í³Í_ E…sôæ...
MørÏ™ø Ð]l˜ÍMýS Ð]lçÜ™èl$Ë$ MýS͵…_, ´ëÏr$Ï AÀÐ]l–¨® ^ólĶæ$yé°MìS Æý‡*. VøϺ̌æ sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ í³Í_ E…sôæ Cç³µsìæMìSç³#µyýl$ GMýSÆý‡… Æý‡*. 4
3,137 MørÏMýS$ ™èl¯ól({糿¶æ$™èlÓÐól$) »êÅ…MýS$ V>ÅÆð‡…sîæ Cí³µçÜ$¢…¨. D MørÏ ^öç³#µ¯]l 1,691 GMýSÆ>ËMýS$ Æý‡*. 6,764 Mør$Ï {糿¶æ$™éÓ°MìS
Ð]lÅĶæ*°² ™èl¯]lMö^óla OÐðlsŒæ Ð]l$±ÌZ ¯]l$…_ Ñ$¯]làƇ¬…^èl$MýS$° Ð]l^ólaÑ. Oò³V> B {´ë…™é°MìS 1,691 GMýSÆ>Ë$ Eç³Äñæ*VýSç³yólÑ.
Ñ$Wͯ]l Ððl¬™èl¢…ÌZ 58Ô>™èl…, 42 Ô>™èl… °çÙµ†¢ÌZ ïÜïÜyîlG…ïÜ, Æý‡*.5,500 MørÏ™ø Ð]l˜ÍMýS Ð]lçÜ™èl$Ë$ MýS͵…^éÍÞ¯]l AÐ]lçÜÆý‡Ðól$
íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS¯éÞÇÛĶæ$… ç³…^èl$MýS$…sêƇ¬. A…sôæ OÐðlsŒæÐ]l$±° E…yól¨ M>§ýl$. Æý‡*.221.9 Mørϯ]l$ {糿¶æ$™èlÓ… ™èl¯]l ò³r$tºyìl MìS…§ýl
çÜÆý‡$ª»êr$ ^ólçÜ$MýS$° »êÏMŠæÐ]l$±° ç³NÇ¢V> MösôætõÜ…§ýl$MýS$ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ E_™èl…V> CÐéÓÍÞ¯]l ç³°Ìôæ§ýl$. {糿¶æ$™èlÓÐól$ B ¿¶æ*Ñ$° ´ëÏr$ÏV>
MýS…ò³±° Eç³Äñæ*W…^èl$ MýS$…sêÆý‡¯]l²Ð]l*r. {糿¶æ$™èlÓ… ò³sìæt¯]l QÆý‡$a ^ólõÜ…§ýl$MýS$ QÆý‡$a ^ólõÜ¢ »êÅ…MŠæ V>ÅÆð‡…sîæ MýS*yé CÐéÓÍÞ¯]l ç³°Ìôæ§ýl$.
MýS*yé Ð]l^óla AÐ]lM>Ô>Ë$ Ìôæ° ç³Çíܦ†. C…§ýl$ÌZ Ñ_{™èlOÐðl$¯]l

¿¶æ-Ìôæ Ð]l$…_ ^úMýS-»ôæ-Æý‡-Ð]l¬! VøÌŒæÐ]l*ÌŒæ Jç³µ…§éË$!


Qgê¯éMýS$ Æý‡*.6,623 MørÏMýS$ Oò³V> ¯]lçÙt… Æ>f«§é° AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* AÀÐ]l–¨® {´ëgñæMýS$t
Jç³µ…§éÌZÏ ¿êÈ Ýë¦Æ‡¬ÌZ VøÌŒæÐ]l*ÌŒæMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… ™ðlÆý‡¡íÜ…¨.
Æ>f«§é° AÐ]l$Æ>Ð]l† °Æ>Ã×æ…Oò³ çÜÓ{ç³Äñæ*f¯éÌôæ ç³Æý‡Ð]l*Ð]l«¨V>
íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS…ò³±Ë MøçÜ… ^èlsêt˯]l$ çÜÐ]lÇ…_…¨. íÜÓ‹Ü
{糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ ¿êÑçÜ$¢¯é²Æý‡$. íÜ…VýSç³NÆŠ‡ {Oò³ÐólsŒæ MýS…ò³±ÌSMýS$
^éÌñæ…gŒæÌZ ´ëÌŸY¯]l² íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS…ò³±ÌS™ø Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$Mø-
Aç³ÇÑ$™èl ÌS¼® ^ólMýS*Æý‡$a™èl* ¿¶æ*Ð]l¬ÍÐ]lÓ° OÆð‡™èl$ÌS¯]l$ §ýlV>
ÐéÍÞ¯]l AÐ]lçÜÆý‡… Ìôæ§ýl…r* ´ë™èl iÐø¯]l$ çÜÐ]lÇçÜ*¢ Ð]l$Æø iÐø
^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. {糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çܦÌSMýS$ JMýS OÐðlç³# GMýSÆ>MýS$ Æý‡*.4
gêÈ ^ólíÜ…¨.
MørÏ «§ýlÆý‡™ø ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ$$çÜ*¢, íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS…ò³±ÌS™ø MýSÍíÜ
Mö™èl¢ MýS…ò³± G…§ýl$Mø?: íÜ…VýSç³NÆŠ‡MýS$ ^ðl…¨¯]l AòÜ…yé‹Ü, òÜÐŒl$-
1,691 GMýSÆ>ÌZÏ ^ólç³rt¯]l$¯]l² ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* AÀÐ]l–¨® {´ëgñæMýS$tMýS$
{¼yìlj, òÜÐŒl$¾M>ÆŠ‡µ MýS…ò³±Ë$ MýS¯éÞÇÛĶæ$…V> HÆý‡µyìl,. íÜÓ‹Ü
¿¶æ*Ñ$ Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l GMýSÆ>MýS$ Æý‡*.12.02 ÌS„ýSÌôæ¯]l° ™ólÌôæa-
^éÌñæ…gŒæÌZ ´ëÌŸY¯é²Æ‡$$. Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ OÆð‡™èl$ÌS ¯]l$…_
Üí …¨. Æý‡*. 47.05 MørÏÐló $Æý‡ Ýët…³‹ yýl*Åsîæ, ³ç Ð]lÆŠ‡ B‹œ AsêȲ
¡çÜ$MýS$¯]l² 1,691 GMýSÆ>ÌS¯]l$ D MýS…ò³±ËMýS$ Aç³µWçÜ*¢ 2018ÌZ
Ýët…‹³ yýl*Åsîæ Ñ$¯]làƇ$$…ç³#Ë$ MýS*yé C^ólaíÜ…¨.. (G‹œïÜI),
{糿¶æ$™èlÓ… iÐø gêÈ ^ólíÜ…¨. íÜ…VýSç³NÆŠ‡ {Oò³ÐólsŒæ MýS…ò³±ÌS
(GÌŒæIïÜ), (G‹Ü½I), (¯é»êÆŠ‡z), »êÅ…MŠS B‹œ C…yìlĶæ*,
MýS¯éÞÇtĶæ$…™ø Æ>Ƈ$$¡, AÀÐ]l–¨®, õÙÆŠ‡ çßZÌSzÆŠ‡Þ Jç³µ…§éÌS¯]l$
íÜ…yìlMóSsŒæ »êÅ…MýS$, ¯]l*Å C…yìlĶæ* C¯]l*ÞÆð‡¯ŒSÞ MýS…ò³±, íßæ…§ýl*-
MýS$§ýl$Æý‡$aMøÐéÌS° B iÐøÌZ çܵçÙt… ^ólÔ>Æý‡$. AƇ$$™ól, D
Ý릯ŒS ò³{sZÍĶæ$…, C…yìlĶæ$¯ŒS BƇ$$ÌŒæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯ŒS, Ð]l…sìæ {糿¶æ$-
MýS…ò³±ÌSMýS$ GÌê…sìæ »ê«§ýlÅ™èl ÌôæMýS$…yé ^èl*çÜ*¢ Mö™èl¢V>
™èlÓ™èl Æý‡…VýS çÜ…çܦÌSMýS$ Æ>f«§é° AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ GMýSÆ>MýS$ Æý‡*.4
"íÜ…VýSç³NÆŠ‡ AÐ]l$Æ>Ð]l† C¯ðlÓ‹ÜtÐðl$…sŒæ çßZÍz…VŠæÞ ï³Dsîæ ÍÑ$sñæyŠæ'
MørÏ «§ýlÆý‡™ø ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ$$…^éÆý‡$. íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS…ò³±ÌSMýS$
A¯ól Mö™èl¢ çÜ…çܦ¯]l$ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. íÜ…VýSç³NÆŠ‡ÌZ¯ól 2017ÌZ D
C§ól «§ýlÆý‡MóS ¿¶æ*Ð]l¬ÍÝë¢Ð]l$…r* ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ ç³Ë$Ð]l*Æý‡$Ï
MýS…ò³±° ÇhçÙÆt ‡Š ^ólÔ>Æý‡$. D MýS…ò³±™ø¯ól Jç³µ…§éË$ ^ólÜç $Mø-
{ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. ÝëtÆý‡t‹³ HÇĶæ* yðlÐ]lÌS‹³Ððl$…sŒæ {´ëgñæMýS$t õ³Çr
ÐéÌS…r* {糿¶æ$™èlÓ… ™égêV> iÐø 84¯]l$ gêÈ ^ólÜí …¨.
íÜ…VýSç³NÆŠ‡ MýS…ò³±ÌSMýS$ AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ 1,691 GMýSÆ>Ë$
íÜÓ‹Ü ^éÌñæ…gŒæ Ñ«§é¯]l…ÌZ ¿êVýSÝëÓÐ]l$Å…Ìôæ°, "íÜ…VýSç³NÆŠ‡
MóSsêƇ$$…^éÆý‡$. Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^ðlí³µ¯] {ç³M>Æý‡OÐðl$™ól, ¿¶æ*Ð]l¬ÌS
AÐ]l$Æ>Ð]l† C¯ðlÓ‹ÜtÐðl$…sŒæ çßZÍz…VŠæÞ ï³Dsîæ ÍÑ$sñæyŠæ' A¯ól Mö™èl¢
ÑË$Ð]l Æý‡*.6,764 Mør$Ï. M>±, GMýSÆ>MýS$ Æý‡*.12.02 ÌS„ýSË$
MýS…ò³±™ø Jç³µ…§éË$ GÌê ^ólçÜ$MýS$…sêÆý‡°, VýS™èl…ÌZ gêÈ ^ólíÜ
Ð]l*{™èlÐól$¯]l° °Æ>®Ç…^èlyýl…™ø D ¿¶æ*Ð]l¬ÌS ÑË$Ð]l MóSÐ]lÌS…
iÐø 179MýS$ C¨ ÑÆý‡$§ýlЮ l] $° BǦMSý , ¯éÅĶæ$ Ô>QË$
Æý‡*.140.62 AÐ]l#™èl$…¨. D Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZæ {糿¶æ$™èlÓ Qgê¯éMýS$
B„óSí³…_¯]lç³µsìæMîS {糿¶æ$™èlÓ… »ôæRê™èlÆŠ‡ ^ólíÜ…¨. iÐø 179¯]l$
Æý‡*.6,623.38 MørÏÐól$Æý‡ ¯]lçÙt… ÐésìæË$Ï™ø…¨.
M>§ýl° Mö™èlV¢ > iÐø 84¯]l$ gêÈ ^ólÜí …¨.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 113


AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ "òßæÇsôægŒæ'MýS$ 14 GMýSÆ>Ë$
^èl…{§ýl»êº$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† AƇ¬¯]l ¯ðlËMóS ¿¶æ*Ð]l¬Ë Mö¯]l$VøË$
B ™èlÆ>Ó™ól AMýSPyýl Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]l..
ç³NÍ…VŠS ¯]l$…_ B {´ë…™é°MìS Ñ$¯]làƇ¬…ç³#..

AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ §ýl$Ȳ†° AÐ]l$Ë$ Æ>f«§é°Oò³ ™èl糚§øÐ]l ç³sìæt…_ Ð]l$È..


^ólÔ>Æý‡$. Æ>f«§é° G…í³MýSÌZ Æ>f«§ýlÆý‡Ã… Ð]l$…rVýSÍ´ëÆý‡$. A«¨M>Æý‡… ^èl…{§ýl»êº$ ïÜG…V> {ç³Ð]l*×æïÜÓM>Æý‡… ^ólíܯ]l Ððl…r¯ól
^ólç³sìæt¯]l ¯ðlÌSÆøkÌZϯól Æ>f«§é°V> VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$, VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ™éyìlMö…yýl, Ð]l$…VýSâýæWÇ °Äñæ*fMýSÐ]lÆ>YÌS ç³Ç«¨ÌZ
Ð]l$…VýSâýæWÇ °Äñæ*fMýSÐ]lÆ>YÌS¯]l$ G…í³MýS ^ólÔ>Æý‡$. B ÑçÙĶæ*°² Æ>f«§é°° G…í³MýS ^ólĶæ*ÌS° °Æý‡~Ƈ$$…_ C¯ŒSOòÜyýlÆŠ‡ {sôæyìl…VŠæMýS$
^èl…{§ýl»êº$ Vøç³Å…V> E…^éÆý‡$. ™èl¯]l MýS$r$…º çÜ…çܦË$, ™ðlÆý‡¡Ô>Æý‡$. A…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V>.. E§ólªÔèæç³NÆý‡ÓMýS…V> Æ>f«§é°
çÜ°²íßæ™èl$Ë$, ¼¯éÒ$Ë$ ÐólÌS GMýSÆ>ÌS ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ B {´ë…™èl…ÌZ {´ë…™èl…Oò³ C™èlÆý‡ {´ë…™éÌS õ³Æý‡Ï¯]l$ {ç³^éÆý‡…ÌZMìS ™ðl^éaÆý‡$. MýS-Úë~
Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜÌê ^ólíÜ ÌS„ýSÌS Mør$Ï §øí³yîl ^ólíܯ]l OÐðl¯é°² hÌêÏ ¯]l*hÒyýl$, VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ¯éV>Æý‡$j¯]l ÑÔèæÓѧéÅÌSĶæ$…,
Ýë„>Å«§éÆ>Ë™ø çÜà Ò$yìlĶæ* O»ñærò³sìæt¯]l çÜ…VýS† ™ðlÍíÜ…§ól. D ç³ÕaÐ]l$ Vø§éÐ]lÇ hÌêÏ HË*Æý‡$ Ð]l…sìæ ç³Ë$ {´ë…™éÌS¯]l$
»êVø™èl…ÌZ ^èl…{§ýl»êº$ MýS$r$…º {ç³Ðól$Ķæ*±² °f… ^ólçÜ*¢ Æ>f«§é°V> G…í³MýS ^ólĶæ$¯]l$¯é²Æý‡° {ç³^éÆý‡…ÌZMìS ™ðl^éaÆý‡$. §é…™ø
òßæÇsôægŒæ MýS…ò³± MøçÜ… MýS*yé B¯éyól 14.22 GMýSÆ>ÌS¯]l$ ™é¯]l$ Æ>çÙ‰…ÌZ G…™øÐ]l$…¨ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ÐéÅ´ëÆý‡$Ë$, C™èlÆý‡$Ë$ B
Ð]l¬…§ól A¯]l$MýS$¯]l² Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. {´ë…™éÌZÏ ¿êÈV> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl ïܯŒS
™èlÆ>Ó™èl A§ól {´ë…™èl…ÌZ Æ>f«§é°° {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. A…™ólM>MýS, D ç³NÇ¢V> Ð]l*Æó‡aÔ>Æý‡$. VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ™éyìlMö…yýl, Ð]l$…VýSâýæWÇ
{´ë…™é°² ÌêÅ…yŠæç³NÍ…VŠæ ç³Ç«¨ÌZMìS Æ>MýS$…yé gê{VýS™èl¢ç³yézÆý‡$. {´ë…™éÌZÏ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ Ð]lÅÐ]làÆý‡… ç³NÆý‡¢Æ‡$$¯]l ™èlÆý‡$Ðé™èl
C¯]l²ÆŠ‡ Ç…VŠæÆøyýl$z¯]l$ MýS*yé òßæÇsôægŒæ ¿¶æ*Ð]l¬ÌS Ð]l¬…§ýl$ ¯]l$…_ ^èl…{§ýl»êº$ AçÜË$ MýS£ýlMýS$ ™ðlÆý‡¡Ô>Æý‡$. B {´ë…™é°² Æ>f«§é°V>
ÐðlâôæÏÌê "Ð]l*çÜtÆŠ‡´ëϯŒS' Æý‡*´÷…¨…_¯]l ÑçÙĶæ$… ºÄ¶æ$rç³yìl…¨.. G…í³MýS ^ólíܯ]lr$Ï 2014, yìlòÜ…ºÆŠ‡ 28¯]l {糿¶æ$™èlÓ… {ç³MýSsìæ…_…¨.

114 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


§é…™ø B {´ë…™èl…ÌZ GMýSÆ> Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l
Æý‡*.5ÌS„ýSË$ E¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬ÌS «§ýlÆý‡Ë$
ò³ÇW´ùĶæ*Ƈ$$. GMýSÆ> Ð]l*Æð‡PsŒæ «§ýlÆý‡ Æý‡*.3
MørÏ ¯]l$…_ Æý‡*.5 MørÏMýS$ ^ólÆý‡$MýS$…¨. ™èl§éÓÆ>
^èl…{§ýl»êº$, BĶæ$¯]l ¼¯éÒ$Ë$, çÜ°²íßæ™èl$Ë$
ÐólÌSMør$Ï MöÌSÏVösêtÆý‡$.
ç³NÍ…VŠæ ¯]l$…_ Ñ$¯]làƇ$$…ç³# AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ° MýS…™ólÆý‡$ÌZ
Æ>f«§é° MøçÜ… {糿¶æ$™èlÓ… ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ òßæÇsôægŒæ çœ#yŠæÞ çÜ…çܦ Mö¯]l$VøË$
(ÌêÅ…yŠæ ç³NÍ…VŠæ) {ç³{MìSĶæ$ ^ólç³yýl$™èl$¯]l²r$Ï ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
2015, f¯]lÐ]lÇ 1¯]l ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒS gêÈ^ólíÜ…¨.
VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$, Ð]l$…VýSâýæWÇ Ð]l$…yýlÌêÌZÏ° Ððl¬™èl¢… 29 GMýSÆ>ÌS¯]l$ Í…VýSÐ]l$¯ól° çÜ…çܦ
{V>Ð]l*ÌS¯]l$ ÌêÅ…yŠæ ç³NÍ…VŠæ ç³Ç«¨ÌZ ^ólÆ>aÆý‡$. M>±, ^èl…{§ýl»êº$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ…¨. C¨Ìê
MýS$r$…º çÜ…çܦ òßæÇsôægŒæ çœ#yŠæÞ, BĶæ$¯]l çÜ°²íßæ™èl$Oyðl¯]l Í…VýSÐ]l$¯ól° E…sôæ.. Æ>f«§é° MøçÜ…
çÜ…çܦMýS$ ^ðl…¨¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ E¯]l² ™éyìlMö…yýl Ð]l$…yýlÌS… MýS…™ólÆý‡$ ÝëÐ]l*¯]lÅ OÆð‡™èl$ÌS ¯]l$…_
{V>Ð]l*°² ç³NÍ…VŠæ {ç³{MìSĶæ$ÌZ ^ólÆý‡a¯ól Ìôæ§ýl$. Ð]l$…VýSâýæWÇ Ð]l$…yýlÌS… Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
°yýlÐ]l${Æý‡$ {V>Ð]l$… Ð]lÆý‡MýS$ ÌêÅ…yŠæ ç³NÍ…VŠæ MìS…§ýl ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ¡çÜ$MøV>.. Ð]l$ÆøOÐðlç³# ïÜG…
¡çÜ$MýS$¯é²Æý‡$. M>±, °yýlÐ]l${Æý‡$¯]l$ B¯]l$MýS$¯ól E¯]l² MýS…™ólÆý‡$ ÌêÅ…yŠæ ^èl…{§ýl»êº$ Ð]l*{™èl… ™èl¯]l
ç³NÍ…VŠæÌZ ÌôæMýS´ùÐ]lyýl… VýSÐ]l$¯éÆý‡á…. ^èl…{§ýl»êº$ MýS$r$…º çÜ…çܦ ¼¯éÒ$Ë$, çÜ°²íßæ™èl$ÌS ¿¶æ*Ð]l¬ÌS «§ýlÆý‡Ë$ AÐ]l*…™èl…V>
AƇ$$¯]l òßæÇsôægŒæ ç³#yŠæÞ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌS™ø´ër$, ò³ÇVóS…§ýl$MýS$ A«¨M>Æý‡ §ýl$ÇÓ°Äñæ*V>°MìS ´ëÌSµyézÆý‡$.
BĶæ$¯]l çÜ°²íßæ™èl çÜ…çܦ Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞMýS$ ^ðl…¨¯]l Ð]l…§ýlÌê¨
GMýSÆ>Ë$ MýS…™ólÆý‡$ÌZ¯ól E¯é²Æ‡$$. AÐ]l*…™èl… «§ýlÆý‡Ë$ ò³ÇW¯]l B
C¯]l²ÆŠ‡ Ç…VŠæÆøyýl*z Ððl$ÍMýSË$ †ÇW…¨..
¿¶æ*Ð]l¬ÌS±² òßæÇsôægŒæ, Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæ VýS$í³µsZϯól E…yólr$ÏV> Æ>f«§é° Ð]l*çÜtÆŠ‡´ëϯŒSÌZ ¿êVýS…V> 250 Ayýl$VýS$ÌS ÐðlyýlË$µ™ø
Ð]lNÅà™èlÃMýS…V> Ð]lÅÐ]lçßæÇ…_…¨. AÐ]l$Æ>Ð]l† ^èl*r*t C¯]l²ÆŠ‡Ç…VŠæ Æøyýl$z¯]l$ {糆´ë¨…^éÆý‡$. Ð]l*çÜtÆŠ‡
´ëϯŒS {ç³M>Æý‡… B C¯]l²ÆŠ‡Ç…VŠæ Æøyýl$z MýS_a™èl…V> òßæÇsôægŒæ çÜ…çܦ
B Aѱ† º…«§ýl… yýl–ÉýlOÐðl$…¨.. ¿¶æ*Ð]l¬ÌS Ð]l¬…§ýl$ ¯]l$…^ól Ððlâ¶æ$¢…yýlr… VýSÐ]l$¯éÆý‡á…. MýS…™ólÆý‡$ÌZ çÜÆó‡Ó
Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ OyðlÆð‡MýStÆŠ‡ Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$‹Ù, BĶæ$¯]l ¯]l…ºÆŠ‡ 27/3G Ð]l¬…§ýl$ ¯]l$…^ól ÐðlâZ¢…¨. A§ól Ñ«§ýl…V> òßæÇsôægŒæ,
Ýù§ýlÆý‡$yýl$ Ððl…MýSr çÜ*Æý‡Å Æ>fÔóæQÆŠ‡Ë$ ïÜG…MýS$ A™èlÅ…™èl Í…VýSÐ]l$¯ól° çÜ…çܦÌS ¿¶æ*Ð]l¬ÌS±² MýS*yé C¯]l²ÆŠ‡Ç…VŠæMýS$ Æð‡…yýl$OÐðlç³#Ìê
çÜ°²íßæ™èl$yýl$, ¼¯éÒ$Ìôæ A¯]l² BÆøç³×æË$ E¯é²Æ‡$$. MýS-Úë~ ¡Æý‡…ÌZ E¯é²Æ‡$$. A…™ólV>MýS.. B C¯]l²ÆŠ‡ Ç…VŠæÆøyýl$z MøçÜ… ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ
Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ A{MýSÐ]l$…V> °ÇÃ…_¯]l ¿ýæÐ]l¯é¯ól² ïÜG… ç³Ç«¨ÌZ ^ólÆý‡MýS´ùÐ]lyýl… VýSÐ]l$¯éÆý‡á…. D Æð‡…yýl$ çÜ…çܦÌSMýS$
^èl…{§ýl»êº$ ™èl¯]l A«¨M>ÇMýS °ÐéçÜ…V> ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. VýS$…r*Æý‡$ {ç³Äñæ*f¯]l… MýSÍW…^ól…§ýl$MóS C¯]l²ÆŠ‡Ç…VŠæ Æøyýl$z Ð]l*Å‹³
hÌêÏ ™éyìlMö…yýl, Ð]l$…VýSâýæWÇ °Äñæ*fMýSÐ]lÆ>YÌZÏ Ð]l…§ýlÌê¨ Æý‡*´÷…¨…^éÆý‡¯]l²¨ çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 115


ïÜG… AƇ$$¯]l ¯ðlÌS ÆøkÌSMóS..
Æ>çÙ‰ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†V> ^èl…{§ýl»êº$ 2014, þ¯ŒS 8¯]l 2014, òÜò³t…ºÆý‡$ 8¯]l òßæÇsôægŒæ çœ#yŠæÞ çÜ…çܦ MýS…™ólÆý‡$
{ç³Ð]l*×æïÜÓM>Æý‡… ^ólÔ>Æý‡$. A«¨M>ÇMýS Æý‡çßæÝëÅÌS¯]l$ M>´ëyýl™é¯]l° {V>Ð]l$…ÌZ¯ól Ð]l$ÆøÝëÇ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ…¨. çÜÆó‡Ó
MýS*yé B {ç³Ð]l*×æ ïÜÓM>Æý‡…ÌZ ^ðl´ëµÆý‡$. M>±, A«¨M>ÇMýS ¯]l…ºÆý‡$Ï 56, 63/2¼ÌSÌZ E¯]l² 2.46 GMýSÆ>ÌS¯]l$ Æý‡*.19.68
Æý‡çßæÝëÅÌS¯]l$ ™èlÐ]l$ ÝëÓÆý‡¦ {ç³Äñæ*f¯éÌSMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> ÌS„ýSÌSMýS$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. B ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ ÑfĶæ$ÐéyýlMýS$
Ðéyýl$MýS$¯é²Æý‡$. Æ>f«§é° {´ë…™èl G…í³MýS Ð]lÅÐ]làÆ>°² ™èlÐ]l$ ^ðl…¨¯]l _VýS$Æý‡$´ësìæ Ððl…MýSrWÇ«§ýlÆŠ‡ A¯ól Ð]lÅMìS¢ A…™èlMýS$Ð]l¬…-
A{MýSÐ]l$ çÜ…´ë§ýl¯]lMýS$ Ý뫧ýl¯]l…V> ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. ïÜG…V> §ýl$ Mö…™èlM>ÌS… {MìS™èlÐól$ iï³H §éÓÆ> ´÷…§éÆý‡$. BĶæ$¯]l B
»ê«§ýlÅ™èlË$ ^ólç³sìæt¯]l ¯ðlÌSÆøkÌZϯól ^èl…{§ýl»êº$ D Aѱ† ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯ól òßæÇsôægŒæ çœ#yŠæÞ çÜ…çܦMýS$ Ñ{MýSƇ$$…^éÆý‡$.
Ð]lNÅà°MìS ™ðlÆý‡¡Ô>Æý‡$. A§ðlÌêVýS…sôæ.. 2014, òÜò³t…ºÆý‡$ 8¯]l òßæÇsôægŒæ çœ#yŠæÞ çÜ…çܦ MýS…™ólÆý‡$ÌZ¯ól
Ð]l$ÇMö°² ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ…¨. çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$Ï
 2014, þOÌñæ 7¯]l VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ™éyìlMö…yýl Ð]l$…yýlÌS… 56, 63/1, 63/2¼ ÌSÌZ E¯]l² 4.55 GMýSÆ>ÌS¯]l$ Mö¯é²Æý‡$. B
MýS…™ólÆý‡$ {V>Ð]l$…ÌZ ç³Ë$^ørÏ òßæÇsôægŒæ çœ#yŠæÞ çÜ…çܦ 4.55 GMýSÆ>ÌS¯]l$ Æý‡*.36.40ÌS„ýSÌSMýS$ Í…VýSÐ]l$¯ól° {´ëgñæMŠStÞ
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ…¨. çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$Ï 27/3¼, {ò³•Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠæ, Í…VýSÐ]l$¯ól° C¯ø¹íÜsîæ {ò³• Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠæ
22/2G, 63/1, 62/2¼, 27/3GÌSÌZ 7.21 GMýSÆ>Ë$ çÜ…çܦÌS ¯]l$…_ Mö¯]l$VøË$ ^ólĶæ$yýl… VýSÐ]l$¯éÆý‡á…. CÌê..
Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ…¨. B 7.21 GMýSÆ>ÌS¯]l$ Æý‡*.67.68ÌS„ýSÌSMýS$ òßæÇsôægŒæ çœ#yŠæÞ çÜ…çܦ Ððl¬™èl¢… 14.22 GMýSÆ>ÌS¯]l$
Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. D ¿¶æ*Ð]l¬ÌS±² MýS*yé ÑfĶæ$ÐéyýlMýS$ Æý‡*.1.23,76,000ÌSMýS$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ…¨. B ¿¶æ*Ð]l¬ÌS±²
^ðl…¨¯]l Ððl¬ÐéÓ }ÌS„ìSà A¯ól BÐðl$ ¯]l$…_ Mö¯é²Æý‡$. B VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ™éyìlMö…yýl çÜ»Œæ Çh[ÝëtÆŠ‡ BïœçÜ$ ç³Ç«¨ÌZ
¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ MýS*yé Ððl¬ÐéÓ }ÌS„îSà VýS™èl…ÌZ iï³H §éÓÆ>¯ól E¯é²Æ‡$$. M>±, B ¿¶æ*Ð]l¬ÌS¯]l$ ò³§ýlM>M>° çÜ»ŒæÇh[ÝëtÆŠ‡
´÷…§éÆý‡$. M>Æ>ÅÌSĶæ$…ÌZ Çh[õÜtçÙ¯ŒS ^ólƇ$$…^éÆý‡$.

»êº$ çÜÆ>PÆý‡$MýS$ {ç³ç³…^èl»êÅ…MýS$ `Ðér$Ï


Æ>f«§é° Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ ´ëÆý‡§ýlÆý‡ØMýS™èl GMýSPyýl?
Æ> f«§é° {´ë…™èl…ÌZ° Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ ´ëÆý‡§ýlÆý‡ØMýS™èl
ÌZí³…_…§ýl°.. A{MýSÐ]l*ËMýS$ BÝëPÆý‡… MýS͵…_¯]lr$Ï…§ýl° {ç³ç³…^èl
»êÅ…MŠS Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™éÓ°² ™èl糚ºsìæt…¨,. sñæ…yýlÆý‡ÏÌZ
^ør$^ólçÜ$MýS$¯]l² AÐ]lMýS™èlÐ]lMýSËOò³ ÑÐ]lÆý‡×æ CÐéÓË° ïÜBÆŠ‡yîlH
(Æ>f«§é° {´ë…™èl AÀÐ]l–¨® çÜ…çܦ)¯]l$ MøÇ…¨. sñæ…yýlÆý‡Ï {ç³{MìSĶæ$
ç³NÇ¢^ólĶæ$yé°MìS BÆý‡$ ¯ðlËË çÜÐ]l$Ķæ$… ç³sìæt…§ýl°..Òsìæ° Æý‡§ýl$ª ^ólíÜ
Ð]l$äÏ sñæ…yýlÆý‡$Ï í³ÍõÜ¢ Ð]l$Æø BÆý‡$ ¯ðlËË$ çÜÐ]l$Ķæ$… ç³yýl$™èl$…§ýl°..
©°Ð]lËÏ A…^èl¯é Ð]lÅĶæ$… ò³Æý‡$VýS$™èl$…§ýl…r* ïÜBÆŠ‡yîlH C_a¯]l
ÑÐ]lÆý‡×æOò³ {ç³ç³…^èl »êÅ…MŠS °ÐðlÓÆý‡´ùƇ¬…¨. Æ>f«§é°ÌZ
Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë °Æ>Ã×ê°MìS {ç³ç³…^èl »êÅ…MŠS VýS™èl…ÌZ Æý‡*.3,300
MørÏ Æý‡$×æ… Ð]l$…þÆý‡$MýS$ çÜ*{™èl{´ëĶæ$…V> A…XMýSÇ…_…¨.
AƇ¬™ól ™èlÐ]l$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ »ñæ¨Ç…_ ÌêMýS$P¯é²Æý‡° {ç³ç³…^èl
»êÅ…MŠS ™èl°Tº–…§é°MìS Æ>f«§é° {´ë…™èl OÆð‡™èl$Ë$ ^ólíܯ]l
íœÆ>ŧýl$ÌZÏ ÐéçÜ¢Ð]l… E…§ýl°, ÐéÇ çÜÐ]l$çÜÅË$ ç³ÇçÙPÇ…^ól Ð]lÆý‡MýS$
Æý‡$×æ… Ð]l$…þÆý‡$ ^ólĶæ$Æ>§ýl° ™èl°T º–…§ýl… {ç³ç³…^èl »êÅ…MýS$MýS$
°Ðól¨…_…¨ MýS*yé. C¨Ìê E…sôæ Æ>f«§é°ÌZ° Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë

116 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


°Æ>Ã× {´ëgñæMýS$tÌZÏ 30 Ô>™èl… 糯]l$ËMýS$ {ç³ç³…^èl »êÅ…MýS$ BÐðl*§ýl… AÐ]l$Æ>Ð]l† yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl C&6 Æý‡çßæ§éÇ I§ø ´ëÅMóSi
™ðlËç³V>.. Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… Æý‡çßæ§éÆý‡$ËMýS$ sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ BàÓ°…_ 糯]l$˯]l$ Æý‡*.275.09 MørÏMýS$ G¯ŒlïÜïÜ&BÆŠ‡ÒBÆŠ‡ {´ëgñæMŠSt
QÆ>Æý‡$ MýS*yé ^ólõÜíÜ…¨. ™èlÆ>Ó™èl A…§ýl$MýS$ çÜ…º…«¨…_ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ ÍÑ$sñæyŠlMýS$, C&12 Æý‡çßæ§éÇ BÆø ´ëÅMóSi 糯]l$˯]l$ Æý‡*.226.67
ïÜBÆŠ‡yîlH {ç³ç³…^èl »êÅ…MýS$MýS$ ç³…í³…_…¨. Òsìæ° ç³ÇÖÍ…_¯]l MørÏMýS$ G¯ŒlïÜïÜ&BÆŠ‡ÒBÆŠ‡ {´ëgñæMŠSt ÍÑ$sñæyŠlMýS$, G¯Œl&11 Æý‡çßæ§éÇ
{ç³ç³…^èl »êÅ…MŠS {糆°«§ýl$ËMýS$ ¨Ð]l$ÆÇW…¨. ©…™ø 2017 Hyø ´ëÅMóSi 糯]l$˯]l$ Æý‡*.279.37 MørÏMýS$ G¯ŒlïÜïÜ&BÆŠ‡ÒBÆŠ‡
¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 20¯]l ïÜBÆŠ‡yîlH ¯ól™èl–™èlÓ…ÌZ° AÐ]l$Æ>Ð]l† yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ {´ëgñæMýS$t ÍÑ$sñæyŠlMýS$ QÆ>Æý‡$ ^ólíÜ…¨. A…sôæ Ððl¬™èl¢… Æý‡*.781.13
M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl ÍÑ$sñæyŠlMýS$ {ç³ç³…^èl »êÅ…MŠS ç³Ë$ {ç³Ô¶æ²Ë$ çÜ…«¨…_…¨. MørÏMýS$ sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ QÆ>Æý‡$ ^ólíÜ Ð]lÊyýl$ Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë ç³¯]l$ËMýS$ JMóS
Ð]lÊyýl$ ´ëÅMóSiËMýS$ ^ðl…¨¯]l Ð]lÊyýl$ Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë$ JMóS gêƇ¬…sŒæ gêƇ¬…sŒæ Ððl…^èlÆŠ‡MýS$ I§ýl$ Ô>™èl… GMðSÞ‹Ü «§ýlÆý‡MýS$ AÐ]l$Æ>Ð]l†
Ððl…^èlÆŠ‡ MýS…ò³±MìS I§ýl$ Ô>™èl… GMðSÞ‹ÜMýS$ GÌê CÝë¢Æý‡° {ç³Õ²…_…¨. yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl QÆ>Æý‡$ ^ólíÜ…¨. A…sôæ {ç³ç³…^èl »êÅ…MŠS
C…f±Ç…VŠS {´÷MýS*ÅÆŠ‡Ððl$…sŒæ MýS¯Œl[çÜtMýSÛ¯Œl Ñ«§é¯]l…ÌZ I§ýl$ Ô>™èl… MýS…sôæ Æý‡*.713.70 MørÏMýS$ sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ QÆ>Æý‡$ ^ólíÜ Ð]lÊyýl$ Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë
GMðSÞ‹Ü MøsŒæ ^ólõÜ¢ sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólíÜ Ð]l$äÏ í³ËÐéÍÞ E…r$…¨. 糯]l$˯]l$ JMóS gêƇ¬…sŒæ Ððl…^èlÆŠ‡MýS$ I§ýl$ Ô>™èl… GMðSÞ‹Ü «§ýlÆý‡MýS$
AƇ¬¯é AÌêVóS sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ QÆ>Æý‡$ ^ólĶæ$yýl…Oò³ {ç³ç³…^èl »êÅ…MýS$ AÐ]l$Æ>Ð]l† yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl QÆ>Æý‡$ ^ólõÜíÜ {ç³ç³…^èl
ÑçÜÃĶæ$… Ð]lÅMýS¢… ^ólíÜ…¨. Ð]lÊyýl$ ´ëÅMóSiËMýS$ ^ðl…¨¯]l Æý‡çßæ§éÆý‡$ËMýS$ »êÅ…MýS$ A¯]l$Ð]l$†MìS ç³…í³…_…¨. AƇ¬™ól {ç³ç³…^èl »êÅ…MŠS B
sñæ…yýlÆŠ‡ MøsŒæ ^ólíܯ]l «§ýlÆý‡Ë$ JMóS ™èlÆý‡àÌZ E…yýlr…Oò³¯é A¿¶æÅ…™èlÆý‡… sñæ…yýlÆý‡ÏMýS$ BÐðl*§ýl… ™ðlËç³MýS$…yé JMóS gêƇ¬…sŒæ Ððl…^èlÆŠ‡ MýS…ò³±MìS
Ð]lÅMýS¢… ^ólíÜ…¨. AçÜË$ sñæ…yýlÆý‡Ï {ç³{MìSĶæ$ ´ëÆý‡§ýlÆý‡ØMýS…V> fÇW…§é? Ð]lÊyýl$ ´ëÅMóSiË$, A© MýS*yé I§ýl$ Ô>™èl… GMðSÞ‹ÜMýS$ GÌê MøsŒæ
Ìôæ§é A¯ól A¯]l$Ð]l*¯é°² Ð]lÅMýS¢… ^ólíÜ…¨. A{MýSÐ]l*Ë$, VøÌŒæÐ]l*ÌŒæ ^ólÝë¢Ä¶æ$°, sñæ…yýlÆý‡Ï {ç³{MìSĶæ$ çÜ{MýSÐ]l$…V> fÆý‡VýSÌôæ§ýl°
fÇW¯]lr$t çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…§ýl°, D ÑçÙĶæ*°² AÐ]l$Æ>Ð]l† çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…§ýl° õ³ÆöP…¨. ©°Oò³ ÑÐ]lÆý‡×æ CÐéÓÍÞ…¨V>
yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl ÍÑ$sñæyŠl VýSÐ]l$°…_…§é? Ìôæ§é? A° ïÜBÆŠ‡yîlH¯]l$ MøÇ…¨. ©…™ø AÐ]l$Æ>Ð]l† yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ A£éÇsîæ
{ç³ç³…^èl »êÅ…MŠS çœ*r$V> {ç³Õ²…_…¨. `‹œ C…f±ÆŠ‡ ÑÐ]lÆý‡×æ CçÜ*¢ sñæ…yýlÆý‡Ï {ç³{MìSĶæ$¯]l$ ç³NÇ¢ ^ólĶæ$yé°MìS
BÆý‡$ ¯ðlËË$ ç³sìæt…§ýl°, 2016&17 òÙyýl*ÅÌŒæ Æó‡sŒæÞ {ç³M>Æý‡…
Ð]lÊyýl$ Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë$ JMýSPÇMóS A…^èl¯éË™ø sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ BàÓ°…^éĶæ$°, C糚yýl$ sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ Æý‡§ýl$ª
^ólíÜ Ð]l$äÏ BàÓ°…^éË…sôæ Ð]l$Æø 6 ¯ðlËË$ ç³yýl$™èl$…§ýl¯é²Æý‡$.
Æ>f«§é°ÌZ Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë AÀÐ]l–¨® {´ëgñæMýS$tÌZ {ç³ç³…^èl»êÅ…MýS$ ©°Ð]lËÏ Ð]lÇP…VŠS ïÜf¯Œl MøÌZµÐéÍÞ Ð]lçÜ$¢…§ýl°, A…™ólM>MýS$…yé
30 糯]l$ËMýS$ Æý‡$×æ… Ð]l$…þÆý‡$ ^ólõÜ…§ýl$MýS$ E§ólªÕ…_¯]l C&6 ÌôæºÆŠ‡,Ððl$sîæÇĶæ$ÌŒæ Ð]lÅĶæ$… ò³Æý‡$VýS$™èl$…§ýl° ™èl§éÓÆ> A§ýl¯]lç³#
Æý‡çßæ§éÇ °Æ>Ã×ê°MìS I§ø ´ëÅMóSi MìS…§ýl, AÌêVóS C&12 Æý‡çßæ§éÇ Ð]lÅĶæ$… AÐ]l#™èl$…§ýl° õ³ÆöP¯é²Æý‡$. AƇ¬™ól ©°Oò³ {ç³ç³…^èl »êÅ…MŠS
°Æ>Ã×ê°MìS BÆø ´ëÅMóSi MìS…§ýl, G‹Ü&11 Æý‡çßæ§éÇ °Æ>Ã×ê°MìS Hyø ¯]l$…_ C…M> Gr$Ð]l…sìæ BÐðl*§ýl… ËÀ…^èlMýS´ùÐ]lyýl…™ø Æý‡$×æ
´ëÅMóSi MìS…§ýl Æý‡*.713.70 MørÏMýS$ sñæ…yýlÆý‡Ï¯]l$ BàÓ°…^ól…§ýl$MýS$ Ð]l$…þÆý‡$Oò³ ±Í±yýlË$ MýSÐ]l¬ÃMýS$¯é²Ä¶æ$° A«¨M>Æý‡$Ë$ A…r$¯é²Æý‡$.
AÆý‡á™èl E…§ýl° {ç³ç³…^èl »êÅ…MŠS MìSÏĶæ$Æð‡¯ŒlÞ C_a…¨. AƇ¬™ól

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 117


Æ>f«§é°
§ýl$Æ>{MýSÐ]l$×æ§éÆý‡$Ë$
1. í³.¯éÆ>Ķæ$×æ 2. Ķæ$ËÐ]l$…_Í
糧ýlÑ: ç³#Æý‡´ëËMýS, ç³rt×êÀÐ]l–¨® Ô>Q çÜ™èlůéÆ>Ķæ$×æ^ú§ýlÇ
Ð]l$…{† (çÜ$f¯é^ú§ýlÇ)
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$: 3,129 糧ýlÑ: MóS…{§ýl Ô>ç܈, Ýë…MóS†MýS Ô>Q
GMýSÆ>Ë$ çÜàĶæ$ Ð]l$…{†
(AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë™ø MýSÍí³) Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$: 700 GMýSÆ>Ë$
^ðlÍÏ…_…¨: Æý‡*.432 Mør$Ï ^ðlÍÏ…_…¨: Æý‡*.35 Mør$Ï
{ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.10,000 Mør$Ï Oò³¯ól {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.700 Mør$Ï
¼¯éÒ$Ë$: ¼¯éÒ$Ë$:
BMýS$Ë Ð]l¬°Ô¶æ…MýSÆŠ‡: ¯ðlË*ÏÆý‡$ ¯éÆ>Ķæ$×æ Ððl$yìlMýSÌŒæ Ķæ$ËÐ]l$…_Í f†¯Œl MýS$Ð]l*ÆŠ‡: çÜ$f¯é ^ú§ýlÇ Ýù§ýlÆý‡$yýl$
M>ÌôæiÌZ GË[MîStíÙĶæ$¯Œl. Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æMýS$ §ýl*Æý‡ç³# } MýSã…VýS {X¯Œl sñæMŠS MðSÑ$MýSÌŒæÞ:
º…«§ýl$Ð]l#. Ð]lÆý‡çÜMýS$ »êÐ]lÐ]l$Ǩ AÐ]l#™éyýl$. çÜ$f¯é Ýù§ýlÆý‡$yýl$ f†¯ŒlMýS$ ï³H AƇ¬¯]l
Æ>Ð]lNÇ Ýë…ºÕÐ]lÆ>Ð]l#: ¯éÆ>Ķæ$×æMýS$ çÜÓĶæ*¯é çßæÆ>Û¯]l…§ýlMýS$ ^ðl…¨¯]l çÜ…çܦ
»êÐ]lÐ]l$Ǩ. BĶæ$¯]lMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l A°² BǦMýS OÐðl.ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~: çÜ$f¯é ^ú§ýlÇ Ýù§ýlÆý‡$yýl$
Ð]lÅÐ]làÆ>˯]l$ ^èlMýSP¨§ýl$ª™èl$…sêÆý‡$.
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l {´ë…™èl…: MýS–Úë~ hÌêÏ ^èl…§ýlÆý‡Ï´ëyýl$
´÷™èl*¢Ç {ç³Ò$Ë: ¯éÆ>Ķæ$×æMýS$ çÜ°²íßæ™èl$Æ>Ë$. MýSÆ>~rMýS, Ð]l$…yýlË… VýS$yìlÐðl$rÏ, MýS…_MýS^èlÆý‡Ï Ð]l$…yýlË… MîSçÜÆý‡,
™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ÌZ° ¯éÆ>Ķæ$×æ M>ÌôæiË Ð]lÅÐ]làÆ>˯]l$ ÒÆý‡$Ë´ëyýl$, VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ Ð]l$…Vý â¶æWÇ
ç³Æý‡ÅÐól„ìSçÜ$¢…sêÆý‡$.
ÒÆý‡$ Ð]l*{™èlÐól$ M>MýS C…M> A¯ólMýSÐ]l$…¨ E§øÅVýS$Ë$,
çÜ°²íßæ™èl$Ë$, º…«§ýl$Ð]l#Ë$ D MýS$…¿¶æMø×æ…ÌZ
¿êVýSÝëÓÐ]l¬ËĶæ*ÅÆý‡$.
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l {´ë…™èl…: MøÆŠ‡ MóSí³rÌŒæ {´ë…™èl…
çÜÒ$ç³…ÌZ° ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ Ð]l$…yýlË…ÌZ Ð]l$…§ýlyýl…,
Í…V>Ķæ$´ëÌñæ…, Æ>Ķæ$ç³Nyìl, E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ…,
»ZÆý‡$´ëÌñæ….

118 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


3. ¯éÆ> ÌZMóSÔŒæ Æ>Ķæ$ç³Nyìl
糧ýlÑ: Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ 5. Æ>ÐðlË MìSÔZÆŠ‡»êº$
MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$, ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… gê¡Ä¶æ$ 糧ýlÑ: GÐðl$ÃÌôæÅ, Æ>çÙ‰ Ð]l*i Ð]l$…{†
{糫§é¯]l M>Æý‡Å§ý ÇØ, Æ>çÙ‰ Isîæ, Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$: 55
ç³…^éĶæ$¡ Æ>gŒæ Ô>Q Ð]l$…{†. GMýSÆ>Ë$ (AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë™ø MýSÍí³)
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$: 500 GMýSÆ>Ë$ ^ðlÍÏ…_¯]l Ððl¬™èl¢…: Æý‡*.5.5 Mør$Ï
^ðlÍÏ…_…¨: Æý‡*.50 Mør$,Ï {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.82.5 Mør$Ï
{ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.650 Mør$Ï
¼¯éÒ$Ë$: ¼¯éÒ$Ë$:
ÐólÐ]lÊÇ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡ {ç³Ý맊l: ÌZMóSÔŒæ õܲíßæ™èl$yýl$ Æ>ÐðlË Ô>…† gZņ: Æ>ÐðlË MìSÔZÆŠ‡»êº$ ¿êÆý‡Å
ÐólÐ]lÊÇ A¯]l$Æ>«§ýl: ÐólÐ]lÊÇ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡ ¿êÆý‡Å OÐðl${† C¯Œl{¸ë: MìSÔZÆŠ‡»êº$ çÜ°²íßæ™èl$yýl$ ™ólâ¶æÏ
VøÚ뵨 {X¯ŒlïœÌŒæzÞ [Oò³ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl, çœNÅ^èlÆŠ‡ õܵ‹Ü }°ÐéçÜÆ>Ð]l#MýS$ ^ðl…¨¯]l çÜ…çܦ
C…yìlĶæ* [Oò³ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl, ¯ðlsŒæ C…yìlĶæ* [Oò³ÐólsŒæ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l {´ë…™èl…: Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË…
ÍÑ$sñæyŠl õ³Æý‡Ï™ø ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. MýS$Æý‡VýSË$Ï, ¯]lÐ]l#Ë*Æý‡$
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l {´ë…™èl…: AÐ]l$Æ>Ð]l† Ð]l$…yýlË…
«§ýlÆý‡×ìæMør, OÐðlMýS$…uý‡ç³#Æý‡…
6. Ð]l*VýS$…r Ð]l¬Æý‡äÐðl*çß毌l
糧ýlÑ: ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ çÜ¿¶æ$Åyýl$
4. {糆¢´ësìæ ç³#ÌêÏÆ>Ð]l# Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$: 53
糧ýlÑ: Æ>çÙ‰ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ Ô>Q GMýSÆ>Ë$
Ð]l$…{† ^ðlÍÏ…_…¨: Æý‡*.16 Mør$Ï
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$: 196 {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.212 Mør$Ï
GMýSÆ>Ë$(AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë™ø Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l {´ë…™èl…: ™éyólç³ÍÏ Ð]l$…yýlË…
MýSÍí³) MýS$…^èl¯]lç³ÍÏ
^ðlÍÏ…_…¨: Æý‡*.39 Mør$Ï
{ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.784 Mør$Ï 7. MöÐ]l*ÃË´ësìæ }«§ýlÆŠ‡
¼¯éÒ$Ë$: 糧ýlÑ: ò³§ýlMýS*Æý‡´ëyýl$ Ô>çܯ]lçÜ¿¶æ$Åyýl$
VýS$Ð]l$Ãyìl çÜ$Æó‡ÔŒæ: {糆¢´ësìæ ç³#ÌêÏÆ>Ð]l# çÜ°²íßæ™èl$yýl$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$: 42
Ððl°VýSâ¶æÏ Æ>gêÆð‡yìlz: ç³#ÌêÏÆ>Ð]l# çÜ°²íßæ™èl$yýl$ GMýSÆ>Ë$
Ððl…M>Ķæ$Ð]l$Ã: Ððl°VýSâ¶æÏ Æ>gêÆð‡yìlz ¿êÆý‡Å ^ðlÍÏ…_…¨: Æý‡*.1.26 Mør$Ï
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l {´ë…™èl…: ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ Ð]l$…yýlË… {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.210 Mør$Ï
Ððl…MýSr´ëÌñæ…, Ð]l$…§ýlyýl…, E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ…, Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l {´ë…™èl…: Ķæ${Æý‡»êÌñæ…ÌZ AÐ]l$Æ>Ð]l†
so¯ŒlíÙ‹³ ç³MýSP¯]l

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 119


¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ ¯]l$…_ D ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.8 Mør$Ï
Ñ$¯]làƇ¬…ç³#°^éaÆý‡$. MìSÓyŠl {´÷ MøÌZ ¿êVýS…V> ¯éÆ> ¼¯éÒ$: ç³Ä¶æ*ÅÐ]l#Ë Ñ{MýSÐ]l$ íÜ…à: ç³Ä¶æ*ÅÐ]l#Ë MóSÔ¶æÐŒl
ÌZMóSÔŒæMýS$ D Ððl…^èlÆŠ‡ÌZ ÐésêÍ^éaÆý‡$. MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$. Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]lMýS$ Ð]l¬…§ýl$ iï³H... {ç³MýSr¯]l
™èlÆ>Ó™èl Çh{õÜtçÙ¯Œl
8. MøyðlË ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l {´ë…™èl…: AƇ¬¯]lÐøË$
Æ>çÙ‰ Ô>çܯ]lçÜ¿¶æ ïܵMýSÆŠ‡ MøyðlË
ÕÐ]l{ç³Ýë§ýlÆ>Ð]l# MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ 11. Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæ
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$: 17.3 Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ çÜ°²íßæ™èl$yýl$
GMýSÆ>Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$:
^ðlÍÏ…_…¨: Æý‡*.93 Ë„ýSË$ 804 GMýSÆ>Ë$
{ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.18.4 Mør$Ï Ë¼®: Æý‡*.4,000 Mør$Ï
¼¯éÒ$Ë$: DĶæ$¯]l GMýSÆ>MýS$ Æý‡*.10 Ë„ýSË ¯]l$…_
Ô¶æÕ C¯Œl{¸ë: MøyðlË ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~ ï³H / VýS$™é¢ Æý‡*.40 Ë„ýSË ÌZç³# ^ðlÍÏ…_ 168 GMýSÆ>Ë$ Mö¯]l$VøË$
¯éVýS{ç³Ý맊lMýS$ ^ðl…¨¯]l çÜ…çܦ ^ólíÜ GõÜtsŒæÌZ MýSÍõ³Ô>Æý‡$. Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ Ððl¬™èl¢…
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l {´ë…™èl…: çÜ™ðl¢¯]lç³ÍÏ Ð]l$…yýlË… ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ ¯]l$…_ Ñ$¯]làƇ¬…ç³#°^éaÆý‡$. M>f
«§ýl*ã´ëâ¶æÏ {V>Ð]l$…ÌZ Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞMýS$ MóSÐ]lË… 10 Ò$rÆý‡Ï
9. «§ýl*ã´ëâ¶æÏ ¯]lÆó‡…{§ýl ^ú§ýlÇ §ýl*Æý‡…ÌZ Æ>f«§é° çÜÇçßæ§ýl$ª BW´ùƇ¬…¨. çœÍ™èl…V>
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$MýS$ Í…VýSÐ]l$¯ól°
糧ýlÑ: ´÷¯]l*²Æý‡$ Ô>çܯ]lçÜ¿¶æ$Åyýl$ VðS‹Ütçßo‹Ü, ¯éÆ> ÌZMóSÔŒæMýS$ Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞÌZ ÐésêË$
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$: 3.89 §ýlM>PƇ¬. Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞÌZ 300 GMýSÆ>ËMýS$ Oò³V>
GMýSÆ>Ë$ (A¯]l«¨M>ÇMýS…V> 50 õ³§ýlË ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MýS»êjMýS$ VýS$Æý‡Ä¶æ*ÅƇ¬.
GMýSÆ>Ë$) ÐéVýS$ ´ùÆý‡…»ZMýS$ B{MýSÐ]l$×æ
{ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.5 Mør$Ï
¼¯éÒ$Ë$: 12. G…G‹Üï³ Æ>Ð]l*Æ>Ð]l# (»êËMýS–çÙ~ ÑĶæ$Å…MýS$yýl$)
§ólÐ]lÆý‡ ç³#ËÏĶæ$Å: «§ýl*ã´ëâ¶æÏ ¯]lÆó‡…{§ýl ^ú§ýlÇ çÜÒ$ç³ ¿¶æ*Ñ$: 498.83 GMýSÆ>Ë MóSsêƇ¬…ç³# ^ðlÍÏ…_…¨:
º…«§ýl$Ð]l# Æý‡*.4.98 Mør$Ï
B{MýSÑ$…_¯]l {´ë…™èl…: ò³§ýlM>M>° Ð]l$…yýlË… ¯]l…º*Æý‡$ {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l: Æý‡*.300 Mør$Ï
10. ç³Ä¶æ*ÅÐ]l#Ë MóSÔ¶æÐŒl ÑÔ>Q »êsìæÏ…VŠS MýS…ò³± òœÇtOÌñæfÆŠ‡Þ A…yŠl MðSÑ$MýSÌŒæÞ
ÍÑ$sñæyŠlMýS$ fVýSYĶæ$Åõ³r Ð]l$…yýlË… fĶæ$…†ç³#Æý‡…ÌZ
糧ýlÑ: A«¨M>Æý‡ ´ëÈt GÐðl$ÃÎÞ
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSsêƇ¬…^éÆý‡$. ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ Ð]l$Ç…™èl ÑË$Ð]l
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$: 4.09
ò³Æý‡V>˯ól fVýSYĶæ$Åõ³r¯]l$ ïÜBÆŠ‡yîlH ç³Ç«¨ÌZ ^ólÆ>aÆý‡$.
GMýSÆ>Ë$
^ðlÍÏ…_…¨: Æý‡*.12.27 Ë„ýSË$

120 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


Ð]l$à Ððl*çÜV>â¶æ$Ï Ðólíܯ]l
¨Ð]l$ÆÇVóS òÜP^Œl!
AÐ]l$Æ>Ð]l†... K A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ÝëPÐŒl$
OyðlÆð‡MýStÆŠ‡ »êº$.. Ķæ*MýStÆý‡$Ï ¼¯éÒ$Ë$
 ò³§ýl»êº$ OyðlÆð‡MýStOÆð‡™ól
_¯]l»êº$ {ç³™èlÅ„ýS ç³Æý‡ÅÐól„ýSMýS$yýl$..
 »êº$ ¼¯éÒ$Ë…™é Æ>f«§é° ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MösôætõÜ MýS${rÌZ
´ë{™èl«§éÆý‡$Ë$
 ¯éÆ>Ķæ$×æ, çÜ$f¯é, Ð]l¬Æý‡äÐðl*çß毌l, {糆¢´ësìæ, §ólѯól°,
Æ>ÐðlË.. CÌê ò³§ýl»êº$, _¯]l»êº$Ë ¼¯éÒ$Ë$ G…§ýlÆø..
 ¯éÆ>Ķæ$×æ 3,600 GMýSÆ>Ë$, çÜ$f¯é 700 GMýSÆ>Ë$, ÌZMóSÔŒæ
500 GMýSÆ>Ë$, {糆¢´ësìæ 196 GMýSÆ>Ë$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$° ÐólË
MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë Ë¼® ´÷…§éÆý‡$..

Æ>f«§é° çܦ˅Oò³ ÎMýS$Ë$...


 Æ>f«§é° GMýSPyýl °ÇÃ…^é˯ól §é°Oò³ ÕÐ]lÆ>Ð]l$ MýS–çÙ~¯Œl MýSÑ$sîæ íܸëÆý‡$Þ˯]l$
ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ¡çÜ$MøÌôæ§ýl$..
 MýS–Úë~hÌêÏ ¯]l*hÒyýl$ çÜÒ$ç³…ÌZ Æ>f«§é° °ÇÃÝë¢Æý‡° JMýS ç³£ýlMýS… {ç³M>Æý‡…
ÎMýS$Í^éaÆý‡$. §é…™ø ÐéÆý‡$ Ð]l¬…§ýl$V> °Æý‡~Ƈ¬…^èl$MýS$¯]l² AÐ]l$Æ>Ð]l† {´ë…™èl…ÌZ
¿¶æ*Ð]l¬Ë Æó‡r$Ï ç³yìl´ùĶæ*Ƈ¬.
 ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ÐéÅ´ëÆý‡$Ë…™é ¯]l*hÒyýl$Oò³ §ýl–íÙt ò³sìæt ÌêÐé§ólÒË$ fÆý‡$ç³#™èl$¯]l²
çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ »êº$ ¼¯éÒ$Ë$ AÐ]l$Æ>Ð]l† {´ë…™èl…ÌZ ò³§ýlª G™èl$¢¯]l M>Æý‡$^úMýSV>
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯ólÔ>Æý‡$.
 ¯]l*hÒyýl$ çÜÒ$ç³…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l² ÇĶæ$ÌŒæ ÐéÅ´ëÆý‡$Ë$, OÆð‡™èl$Ë$ ÐólË Mør$Ï
¯]lçÙt´ùĶæ*Æý‡$. AÐ]l$Æ>Ð]l† {´ë…™èl…ÌZ AÐ]l¬ÃMýS$¯]l² OÆð‡™èl$Ë$ MýS*yé ¡{Ð]l…V>
§ðlº¾†¯é²Æý‡$.
 D "ÇĶæ$ÌŒæ ¿¶æ* Ð]l*Ķæ$' VýS$Ç…_ Ð]l¬…§ýl$V>¯ól Eç³µ…§ýl$MýS$¯]l² ^èl…{§ýl»êº$ ¼¯éÒ$Ë$
Aç³µsìæ ÌêÐé§ólÒÌZÏ Æý‡*. Ë„ýS MørÏMýS$ Oò³V> BÇj…^éÆý‡° A…^èl¯é.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 121


¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ K A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ððl*çÜ…..
 Æ>f«§é° MøçÜ… ÌêÅ…yŠlç³NÍ…VŠS A¯ól MýS${rç³NÇ™èl M>¯ðlÞ‹³t¯]l$
Ððl*çÜç³NÇ™èl àÒ$Ë™ø íܧýl®… ^ólÔ>Æý‡$.
 29 {V>Ð]l*ÌZÏ Ð]lÊyýl$ ç³…rË$ ç³…yól 38,737GMýSÆ>Ë$
OÆð‡™èl$ËMýS$ º$Çyîl çÜÒ$MýSÇ…^éË° °Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$.
 Æ>f«§é° {´ë…™èl OÆð‡™èl$˯]l$ º$Çyîl Mösìæt…_ ÐéÇ° iÐ]l¯é«§éÆý‡… E…yýl§ýl…r* ç³NÍ…VŠS¯]l$ OÆð‡™èl$Ë$ ¡{Ð]l…V>
º$rtÌZ ÐólõÜ…§ýl$MýS$ ^èl…{§ýl»êº$ G¯ø² Ððl*çÜç³NÇ™èl Ð]lņÆó‡MìS…^éÆý‡$.
àÒ$Í^éaÆý‡$. CMýSPyól ^èl…{§ýl»êº$ ™èl¯]l Æý‡çßæçÜÅ Ggñæ…yé AÐ]l$Ë$MýS$ ™ðlÆý‡Ìôæ´ëÆý‡$.
 A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ {ç³Ð]l*×êË™ø Æ>f«§é° ¯]lVýSÆ>°² Ð]l$…{™èl$Ë$, ¼¯éÒ$Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l 5,000 GMýSÆ>˯]l$ BĶæ*
°ÇÃÝë¢Ð]l$° {ç³VýSÌêÂË$ ç³ÍM>Æý‡$.. OÆð‡™èl$Ë ^ól™èl ç³NÍ…VŠSMýS$ Cí³µ…^éÆý‡$. §é°Oò³ GÌZÏ Ò$yìlĶæ*ÌZ
 Æ>f«§é° OÆð‡™èl$ËMýS$ VýSÇçÙt…V> Æý‡*. 1.50 Ë„ýSË ç³…r
ÑçÜ¢–™èl…V> A¯]l$MýS*Ë {ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…^éÆý‡$. ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ CÐ]lÓ°
Æý‡$×ê˯]l$ JMóS Ñyýl™èlÌZ Ð]l*ïœ ^ólÝë¢Ð]l$° {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. Ðéâ¶æ$Ï H§ø MøÌZµ™éÆý‡$ A¯]l²r$Ï {ç³^éÆý‡… ÝëW…^èlyýl…™ø
M>± B ™èlÆ>Ó™èl Ð]l*r Ð]l*Ça "OÆð‡™èl$ËMýS$ A™éÅÔ¶æ OÆð‡™èl$Ë…™é ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Aç³µW…^éÆý‡$.
 ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ CÐ]lÓyé°MìS íܧýl®ç³yýl° OÆð‡™èl$˯]l$ MýS$ÌêËÐéÈV> Ñyýl©íÜ
ç³°MìSÆ>§ýl$.. Æý‡$×ê˱² Æý‡§ýl$ª ^ólÝë¢Ð]l$° GMýSPyýl ^ðl´ëµ¯]l$?
^ólĶæ*ÍÞ¯]l Ð]l*ïœ H§ø ^ólõÜÔ>..'' A° ÐéÅRêÅ°…^éÆý‡$.. BĶæ* ÝëÐ]l*hMýS Ð]lÆ>YËMýS$ ^ðl…¨¯]l Ð]l$…{™èl$Ë$, GÐðl$ÃÌôæÅË$,
¯éĶæ$MýS$˯]l$ ç³…í³ OÆð‡™èl$˯]l$ ¯]lĶæ*¯ø ¿¶æĶæ*¯ø Jí³µ…^ólÌê
 MúË$ OÆð‡™èl$ËMýS$, OÆð‡™èl$ MýS*ÎËMýS$ ¯ðlËMýS$ Æý‡*. 2,500 ò³¯]lÛ¯Œl
^ólÔ>Æý‡$.
CÝ뢯]l° ^ðl´ëµÆý‡$. M>± JMýSPÇMîS ò³¯]lÛ¯Œl CÐ]lÓÌôæ§ýl$. çÜÒ$MýSÆý‡×æ çÜÓ^èle…§ýlÐól$¯]l° ^ðlí³µ¯é ÐéçÜ¢Ðé°MìS OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_
 °Æý‡$§øÅVýS Ķæ¬Ð]lMýS$ËMýS$ Õ„ýS×æ, ºËÐ]l…™èl…V> ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÌêMýS$P¯é²Æý‡$. A§ól çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ »êº$
E§øÅV>Íí³µÝë¢Ð]l$¯é²Æý‡$... Mö¨ªÐ]l$…¨ Ķæ¬Ð]lMýS$ËMýS$ ¼¯éÒ$Ë$, º…«§ýl$Ð]l#Ë$, ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… ¯éĶæ$MýS$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
FÆý‡*õ³Æý‡* Ìôæ° çÜ…çܦ™ø Mö¨ªÆøkË$ Õ„ýS×æ Cí³µ…_ ç³NÍ…VŠS ç³Ç«¨ ¯]l$…_ ™èlí³µ…^éÆý‡$. E§éçßæÆý‡×æMýS$ Æ>f«§é°
E§øÅV>Ë$ ÌôæÐ]l° ^ól™èl$Ìñæ™ól¢Ô>Æý‡$. çÜÇçßæ§ýl$ª Æó‡Q Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ 10 Ò$rÆý‡Ï
 JMýSP {V>Ð]l*°², JMýSP C…sìæ° MýS*yé ™öËW…^èl»ZÐ]l$° §ýl*Æý‡…ÌZ BW´ùƇ¬…¨. çœÍ™èl…V> Ð]l¬QÅÐ]l$…{†MìS Í…VýSÐ]l$¯ól°
^ðl´ëµÆý‡$.. M>± Ð]lÊyýl$ {V>Ð]l*˯]l$ ™öËW…^èlyé°MìS VðS‹Üt çßo‹Ü ¯]lfÆ>¯éV> §ýlMìSP…¨. Í…VýSÐ]l$¯ól° {VýS*‹³ÌZ »êº$
Æý‡…VýS… íܧýl®… ^ólÔ>Æý‡$.. MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅËMýS$ ÐésêË$ º¨Î AĶæ*ÅƇ¬.
 ѧéÅÆý‡$¦Ë…§ýlÇMîS ïœk ÈƇ¬…ºÆŠ‡ÞÐðl$…sŒæ »êº$ & ¼¯éÒ$Ë ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ JMýSP A…VýS$â¶æ… MýS*yé ´ùMýS$…yé
Ð]lÇ¢…ç³gôæÝë¢Ð]l$¯é²Æý‡$ M>± JMýSPÇMî S^ólĶæ$Ìôæ§ýl$. ÐésìæMìS çÜÒ$ç³…ÌZ¯ól AÀÐ]l–¨® {´ëgñæMýS$tË$ Ð]l^ólaÌê ^èl{MýS… †´ëµÆý‡$.

122 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


M>ÐéË…sôæ GÌê? A° Ayýl$VýS$™èl$¯é²Æý‡$.
ç³ÇàÆý‡… K ç³_a §ýlV> OÆð‡™èl$ËMýS$ †ÇW C^óla °ÐéçÜ, Ðé×ìæfÅ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ A™èlÅ…™èl
 Æ>f«§é°MìS ¿¶æ*Ñ$ CõÜ¢ GMýSÆ>°MìS C…™èl ç³ÇàÆý‡… CÝë¢Ð]l$°, ÑË$OÐðl¯]lÐ]l°, B ¿¶æ*Ð]l¬Ë™ø ÐéÆý‡$ MøsîæÔ¶æÓÆý‡$Ë$ AÐ]l#™éÆý‡°
°ÐéçÜ çܦ˅, Ðé×ìæfÅ çܦ˅ CÝë¢Ð]l$° {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. ^ðl´ëµÆý‡$.
 ç³ÇàÆý‡ ´ëÅMóSiÌZ A¯ólMýS Ð]l*Æý‡$µË$ ^ólçÜ*¢ Ð]l^éaÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$° ºsìæt Æ>f«§é° Ô¶æ…MýS$Ýë¦ç³¯]l çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ Câ¶æ$Ï ™öËW…_¯]lÐéÇMìS
Hyé¨MìS Æý‡*. 50 ÐólË$, Æý‡*. 30 ÐólË ^ö糚¯]l 糧ólâ¶æÏ´ër$ Cç³µsìæMîS {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ$… ^èl*ç³Ìôæ§ýl$.
ç³ÇàÆý‡Ñ$Ýë¢Ð]l$¯é²Æý‡$. Æ>f«§é° OÆð‡™èl$Ë Æð‡íÜyðl°ÛĶæ$ÌŒæ, MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ ¿¶æÐ]l¯éË
 Ððl$rt ¿¶æ*Ð]l¬Ë$, fȺ$ ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ °Æ>Ã×êËMýS$ {ç³£ýlÐ]l$ {´ë«§é¯]lÅ™èl
ç³ÇàÆý‡… ÑçÙĶæ$…ÌZ ™ólyéË$¯é²Æ‡¬. HÑ CÝë¢Ð]l$¯é²Æý‡$.
H Æý‡MýS… ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯ól §é°Oò³ OÆð‡™èl$˯]l$ ¯é¯é OÆð‡™èl$ËMýS$ †ÇW C^óla ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ A«¨MýS
CMýSPrÏMýS$ VýS$Ç^ólÔ>Æý‡$. Ô>™èl… A…™èlV> ÑË$Ð]l Ìôæ° {´ë…™éÌZÏ,
 H {V>Ð]l$…ÌZ° ÐéÇMìS B {V>Ð]l$…ÌZ¯ól C…sìæ ÌZ™èlr$t {´ë…™éÌZÏ E¯é²Æ‡¬.
çܦ˅, Ðé×ìæfÅ çܦ˅ CÝë¢Ð]l$¯é²Æý‡$. Æð‡íÜyðl°ÛĶæ$ÌŒæ, MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ ¿¶æÐ]l¯éË
 Câ¶æ$Ï Ìôæ° ÐéÇMìS Câ¶æ$Ï MýSsìætÝë¢Ð]l$¯é²Æý‡$. °Æ>Ã×êËMýS$ çÜ…º…«¨…_ ç³Ë$ °º…«§ýl¯]lË$
 Cç³#yýl$ ¿¶æ*Ð]l¬Í^ólaÔ>MýS {V>Ð]l$… ç³MýSP¯ól ò³sêtÆý‡$.

MóSçÜ$Ë$... »ñæ¨Ç…ç³#Ë$.. Ðól«¨…ç³#Ë$ §ýlã™èl OÆð‡™èl$Ë AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë* OMðS…MýSÆý‡Å…


 ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ OÆð‡™èl$Ë Æ>f«§é°
CçÙt{ç³M>Æý‡Ðól$ ^ólÝë¢Ð]l$° {´ë…™èl…ÌZ° §ýlã™èl
^ðlí³µ¯]l ^èl…{§ýl»êº$ B OÆð‡™èl$Ë AOòܯŒlz
™èlÆ>Ó™èl AçÜË$ çÜÓÆý‡*´ë°² ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ K
ºÄ¶æ$r ò³r$tMýS$¯é²Æý‡$. ç³£ýlMýS… {ç³M>Æý‡…
 ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ CÐ]lÓ° OÆð‡™èl$˯]l$ ´ëËMýS糄ýS ¯ól™èlË$
Æý‡MýSÆý‡M>Ë$V> Ðól«¨…^éÆý‡$. ÐéÇOò³ A{MýSÐ]l$ MóSçÜ$Ë$ §ø^èl$MýS$¯é²Æý‡$. sîæyîlï³ ¯ól™èlË ¿¶æ* §øí³yîl Ð]l¬WÔ>MýS AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$
´ëÅMóSi {ç³MýSsìæçÜ*¢ íœ{ºÐ]lÇ 17, 2016ÌZ gêÈ
º¯éƇ¬…^éÆý‡$. ç³…r ´÷ÌêË$ ™èlVýS$Ë»ñæsìæt…^éÆý‡$. OÆð‡™èl$ËOò³¯ól GÌê…sìæ ç³ÇàÆý‡… ^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$ÓË$
G§ýl$Æý‡$MóSçÜ$Ë$ ò³sìæt ÐéÇ° ¿¶æĶæ${¿ê…™èl$ËMýS$ VýS$Ç^ólÔ>Æý‡$. CÐ]lÓMýS$…yé
 Mö°² ^ørÏ Ä¶æ$fÐ]l*¯]l$ËMýS$ ™ðlÍĶæ$MýS$…yé¯ól ´÷Ìê˯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… ÌêMýS$P…r$…§ýl° FÆý‡*Æ> {ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…^éÆý‡$.
^èl§ýl$¯]l$ ^ólÔ>Æý‡$. ¿¶æ*Ñ$ GMýSPyýl$…§ø ™ðlË$çÜ$MøÌôæMýS OÆð‡™èl$Ë$ ¡{Ð]l…V> B…§øâ¶æ¯]l ^ðl…¨¯]l OÆð‡™èl$˯]l$ Ð]l*rË™ø Ð]l$¿¶æÅò³sìæt
MýS±²Æý‡$Ð]l¬±²Æý‡Ä¶æ*ÅÆý‡$. ¿¶æĶæ$ò³sìæt Ððl*çÜ… ^ólíÜ GMýSÆ> MýS°çÙt…V> Æý‡*. 5 Ë„ýSËMýS$
 29 {V>Ð]l*ÌZÏ ç³…rË$ ÐólĶæ$±Ä¶æ$Ìôæ§ýl$. _Ð]lÆý‡MýS$ OòßæMøÆý‡$t Mö¯ólÔ>Æý‡$. 1,848 GMýSÆ>Ë AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ »êº$, BĶæ$¯]l
gZMýSÅ…™ø A¯]l$Ð]l$†…_¯é Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… ^ólçÜ$MøÐ]l$…r*¯ól ¼¯éÒ$Ë$ M>Æý‡$ ^úMýSV> MösôætÔ>Æý‡$.
çÜàĶæ$… °Æ>MýSÇ…^éÆý‡$. ÝëVýS$±Æý‡$, Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ Æý‡$×êË ¿¶æ*Ð]l¬Ë°²sìæ± OMðS…MýSÆý‡Å… ^ólíܯ]l ™èlÆ>Ó™èl AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$
Ð]l$…þÆý‡$ °Íí³ÐólÔ>Æý‡$. _Ð]lÆý‡MýS$ ¿¶æ*ÝëÆý‡ ç³È„ýSË$ MýS*yé ç³ÇàÆý‡ ´ëÅMóSi° {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$.
^ólĶæ$°Ð]lÓÌôæ§ýl$. §é…™ø AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ…
_Ð]lÆý‡MýS$ Ñ$WÍ…¨... ¯éĶæ$MýS$Ë…™é MørÏÌZ Ì꿶æç³yézÆý‡$. I§ýl$ Ë„ýSË
Æý‡*´ëĶæ$ËMýS$ GMýSÆý‡… Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ÐéÇMìS Cç³#yýl$
AÐ]l$Æ>Ð]l† õ³Æý‡$ ^ðlí³µ »êº$ & ¼¯éÒ$Ë$ Ë„ýSË Mør$Ï Ððl¯]lMóSçÜ$MýS$¯é²Æý‡$...
Ð]lÊyýl$ÝëÆý‡$Ï Ô¶æ…MýS$Ýë¦ç³¯]lË$ fÆý‡$ç³#MýS$¯]l² Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ _Ð]lÆý‡MýS$ ç³ÇàÆý‡ ´ëÅMóSi Ð]lËÏ Æý‡*. 1.90 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$ ˼® ^ólMýS*Ç…¨.
Ñ$WÍ…¨ §ólÔ¶æ… ¯]lË$Ð]lÊËË ¯]l$…_ Ð]l_a¯]l Ð]l$sìæt Ð]l¬…™èlË$... Aç³#yýlç³#yýl$
Mö…yðlMìSP ÐðlË$VýS$™èl$¯]l² AQ…yýlgZņ Ð]l*{™èlÐól$..

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 123


AÐ]l$Æ>Ð]l†
Æ>º…§ýl$Ë ´ëË$
B… {«§ýl{糧ólÔŒæ ¯]l*™èl¯]l Æ>f«§é° Æ>º…§ýl$Ë
´ëOÌñæ…¨. JMýSÆý‡$ M>§ýl$ C§ýlªÆý‡$ M>§ýl$...
A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË…§ýlÆý‡* Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¯éÆ>
{´ë…™èl…ÌZ 25 ÐólË GMýSÆ>ËMýS$ Oò³V> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
Mö¯]l$VøË$^ólÔ>Æý‡$. 29 {V>Ð]l*ÌZÏ° OÆð‡™èl$ËMýS$ A†
™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡Ë$ ^ðlÍÏ…_ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ý÷…™èl…
^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ ÝëÆý‡£ýlÅ…ÌZ AyýlzVøË$V> ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl Æ>f«§é° {´ë…™é°²
¿¶æ*§øí³yîlMìS ™ðlVýSºyézÆý‡$. Æ>f«§é° {´ë…™èl…Oò³ ™öÍ {ç³MýSsìæ…^èlyýl…™ø AÐ]l$Æ>Ð]l† {´ë…™èl…ÌZ B ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$
MóS¼¯ðlsŒæ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…ÌZ¯ól ¡çÜ$MýS$¯]l² °Æý‡~Ķæ*°² Æð‡MýSPË$ Ð]l^éaƇ¬. ¯éË$OVðS§ýl$ Ë„ýSË Æý‡*´ëĶæ$ËMýS$ Mö¯]l²
§é_ò³sìæt... ç³NrMøÐ]l*r, ÆøkMø {ç³MýSr¯]l™ø {ç³fÌZÏ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Æý‡*. ¯éË$OVðS§ýl$ Mør$Ï «§ýlÆý‡ ç³Ë$MýS$™èl$¯é²Æ‡¬.
VýS…§ýlÆý‡Vøâ¶æ… çÜ–íÙt…^éÆý‡$. AOòܯŒlz, Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ Æ>f«§é° õ³Æý‡$™ø Ayýl$VýSyýl$VýS$¯é A«¨M>Æý‡
{糿¶æ$™èlÓ… ç³ÇàÆý‡… CÐ]lÓ§ýl…r* {ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…_ §ýl$ÇÓ°Äñæ*V>°MìS ´ë˵yìl Æý‡*. Ë„ýSË MørÏMýS$Oò³V> Ë*sîæ
{ç³f˯]l$ ¿¶æĶæ*…§øâ¶æ¯]lËMýS$ VýS$Ç^ólÔ>Æý‡$. BOò³¯]l ^ólíܯ]l ^èl…{§ýl»êº$ A…yŠl Mø ¿¶æ*§ýl$Æ>VýS™èlÑ$¨...
OÆð‡™èl$˯]l$ Ð]l$¿¶æÅò³sìæt, Ð]l*Ķæ$^ólíÜ... Ð]l*r ѯ]l° ÐéÇ° Cç³µsìæMìS ºÄ¶æ$˵yìl…¨ VøÆý‡…™ól... Fíßæ…^èl° Ýë¦Æ‡¬ÌZ
»ñæ¨Ç…_ ™éÐ]l¬ Æý‡çßæçÜÅ…V> °Æý‡~Ƈ¬…_¯]l Æ>f«§é° fÇW¯]l AçÜË$ §øí³yîl G…™èl¯ól¨ C…M> ™ólÌêÍÞ E…¨...

124 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


¯éÆ> ÌZMó SÔŒ
¼¯éÒ$ §ýl…§é...
æ
¼¯éÒ$Ë$: ÐólÐ]lÊÆý‡$ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡{ç³Ý맊l, ™èl¨™èlÆý‡$Ë$
Mö¯]l$VøË$ 500 GMýSÆ>Ë$
^ðlÍÏ…_¯]l¨ Æý‡*. 50 Mør$Ï
{ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l Æý‡*. 650 Mør$Ï
Æ>f«§é° ¿¶æ*MýS$…¿¶æMø×æ…ÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$
¯éĶæ¬yýl$ ™èl¯]lĶæ¬yýl$ Æ>{çÙt Ð]l$…{† ÌZMóSÔŒæ¨ {糫§é¯]l ´ë{™èl. BĶæ$¯]l
™èl¯]l ¼¯éÒ$ÌZÏ A™èlÅ…™èl {糫§é¯]lOÐðl$¯]l ÐólÐ]lÊÆý‡$ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡ {ç³Ý맊l
õ³Æý‡$™ø ¿êÈV> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. GMýSÆ>, Æð‡…yðlMýSÆ>Ë$
ÐólÆó‡ÓÆý‡$ õ³Æý‡Ï™ø A{WÐðl$…r$Ï Æ>Ƈ¬…^èl$MýS$°,Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]l
Ð]l^éaMýS ™éï³V> Çh{õÜtçÙ¯]l$Ï ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. Æ>f«§é° {´ë…™èl
OÆð‡™èl$Ë ¯ðl†¢¯]l _¯]l»êº$ MýS$^èl$a sZï³ GÌê ò³sêtÆø Ò$Æý‡*
^èl§ýlÐ]l…yìl...

¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø 500 GMýSÆ>Ë Mö¯]l$VøË$


ÐólÐ]lÊÆý‡$ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡ õ³Æý‡$™ø Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l MýS¯é²
Æ>f«§é°Oò³ Ô>çܯ]lçÜ¿¶æÌZ 2015, òÜò³t…ºÆŠ‡ 4¯]l {ç³MýSr¯]l A«¨MýS «§ýlÆý‡MýS$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$
^ólĶæ$MýSÐ]l¬…§ól.. {糫§é¯]l Æ>f«§é° {´ë…™èl…(MøÆŠ‡ MóSí³rÌŒæ)
çÜÒ$ç³…ÌZ E…yól AÐ]l$Æ>Ð]l† Ð]l$…yýlË…ÌZ ÌZMóSÔŒæ ¼¯éÒ$ ÐólÐ]lÊÆý‡$ AÆý‡MöÆý‡V>¯ól AyéÓ¯]l$ÞË$ C^éaÆý‡$. 2015, BVýSçÜ$t 5¯]l ™èlMìSP¯]l Oò³MýS…
Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡ {ç³Ý맊l ¿êÈ G™èl$¢¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë Mö¯]l$VøË$MýS$ ™ðlÆý‡¡Ô>Æý‡$. ^ðlÍÏ…_ Çh[õÜtçÙ¯Œl ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. C…™èlsìæ™ø BVýSÌôæ§ýl$.
AÐ]l$Æ>Ð]l† Ð]l$…yýlË… «§ýlÆý‡×ìæMørÌZ° 59/G2/1, 59/G2/2G,
59/G2/2¼1, 59/G2/3G, 59/G/2, 59/¼, 61/G1, »êÏMŠS° OÐðlsŒæV> Ð]l*Æý‡$aMýS$¯é²ÇÌê..
OÐðlMýS$…uý‡ç³#Æý‡…ÌZ° 25 çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡ÏÌZ 502.31 GMýSÆ>ËMýS$Oò³V>
¿¶æ*Ñ$° yéMýStÆŠ‡ ÐólÐ]lÊÆý‡$ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡ {ç³Ý맊l, BĶæ$¯]l ¿êÆý‡Å A«¨M>Æ>°² Ayýl$zò³r$tMýS$° §ø^èl$MýS$¯]l² Ý÷Ð]l¬Ã¯]l$ OÐðlsŒæ Ð]l$±V>
A¯]l$Æ>«§ýl, VøÚ뵨 {X¯ŒlïœÌŒæzÞ {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl, çœNÅ^èlÆŠ‡ õܵ‹Ü Ð]l*Æý‡$aMøÐ]lyé°MìS ÌZMóSÔŒæ ™èl¯]l ¼¯éÒ$Ë™ø Ð]lNÅà™èlÃMýS…V> ´ëÐ]l#Ë$
C…yìlĶæ* {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl, ¯ðlsŒæ C…yìlĶæ* {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl ™èl¨™èlÆý‡ MýS¨´ëÆý‡$. AÐ]l$Æ>Ð]l† Ð]l$…yýlË… «§ýlÆý‡×ìæMør, OÐðlMýS$…uý‡ç³#Æý‡… ç³ÇçÜÆý‡
çÜ…çÜ¦Ë õ³Æý‡Ï™ø Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. GMýSÆ>°MìS MýS°çÙt…V> Æý‡*.5 Ë„ýSË {´ë…™éÌZÏ {糿¶æ$™èlÓ Ð]l*Æð‡PsŒæ Æó‡r$ GMýSÆý‡… ¿¶æ*Ñ$MìS Æý‡*.7 Ë„ýSË
¯]l$…_ VýSÇçÙt…V> Æý‡*.9 Ë„ýSË$ Ð]l*{™èlÐól$ ^ðlÍÏ…^éÆý‡$. OÆð‡™èl$ËMýS$ ¯]l$…_ Æý‡*.12 Ë„ýSË Ð]lÆý‡MýS$ E…¨. M>±.. ÐólÐ]lÊÆý‡$ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡,

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 125


™ðlË$VýS$ G¯ŒlBÆŠ‡I Ð]lÅÐ]làÆ>Ë çÜËà§éÆý‡$V> ÐólÐ]lÊÆý‡$ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡¯]l$
°Ä¶æ$Ñ$çÜ*¢ gêÈ ^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$ÓË$

BĶæ$¯]l ¿êÆý‡Å A¯]l$Æ>«§ýl, VøÚ뵨 {X¯ŒlïœÌŒæzÞ {ò³•Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠl Ýù§ýlÆý‡$yól ÐólÐ]lÊÆý‡$ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡. ÝëÆý‡Ó{†MýS G°²MýSÌZÏ sîæyîlï³ ™èlÆý‡çœ#¯]l
™èl¨™èlÆý‡ çÜ…çÜ¦Ë õ³Æý‡$™ø Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l¯]l$ GMýSÆ> ÝùçÙÌŒæ Ò$yìlĶæ*ÌZ {ç³^éÆý‡ »ê«§ýlÅ™èl˯]l$ ÐólÐ]lÊÆý‡$ çßæÇMýS–çÙ~ {ç³Ý맊l
Æý‡*.71,20,108 Ðól$Æý‡ yéMýS$ÅÐðl$…sŒæÌZ ^èl*í³…^éÆý‡$. A…sôæ 糨 Æð‡r$Ï °Æý‡ÓÇ¢…^éÆý‡$. sîæyîlï³, òßæÇsôægŒæ çœ#yŠlÞ, {糿¶æ$™èlÓ Isîæ Ð]lÅÐ]làÆ>˯]l$
Ð]l*Æð‡PsŒæ Æó‡r$ ò³…_ Çh[õÜtçÙ¯Œl ç³Æý‡ÅÐól„ìS…^ól ÐólÐ]lÊÆý‡$ çßæÇMýS–çÙ~ {ç³Ý맊l¯]l$.. D&VýSÐ]lÆð‡²¯ŒlÞ A£éÇsîæ,
^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ™èl§éÓÆ> »êÏMŠS GË[M>t°MŠSÞ A…yŠl Isîæ Hgñæ±Þ, C¯ø²ÐólçÙ¯Œl Ý÷OòÜsîæÌZÏ çÜ¿¶æ$Å°V>
Ð]l$±° OÐðlsŒæV> Ð]l*Æý‡$aMýS$¯]l²r$Ï °Ä¶æ$Ñ$…^éÆý‡$. Æý‡*.333 MørÏ™ø ^ólç³sìæt¯]l OòœºÆŠ‡ {WyŠl {´ëgñæMýS$t ™öÍ
çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨. §ýlÔ¶æ sñæ…yýlÆý‡Ï Ð]l$¨…ç³#, ç³Æý‡ÅÐól„ýS×æ MýSÑ$sîæÌZÏ çÜ¿¶æ$Å°V> °Ä¶æ$Ñ$…
^éÆý‡$. ÐólÐ]lÊÆý‡$ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡ 2014 G°²MýSË Ð]l¬…§ýl$ ^èl…{§ýl»êº$
GÐ]lÈ Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡ ? AÐðl$ÇM> ç³Æý‡År¯]lMýS$ HÆ>µr$Ï ^ólÔ>Æý‡$. A…§ýl$MýS$ MìSÓyŠl {´ùMøV>
^èl…{§ýl»êº$ A«¨M>Æý‡…ÌZMìS Æ>V>¯ól òÜò³t…ºÆŠ‡ 9¯]l Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡¯]l$
DÒG…Ë$ ^øÈ ^ólíÜ, sêÅ…ç³Ç…VŠS {糿¶æ$™èlÓ çÜËà§éÆý‡$ ({ç³ÐéçÜ ™ðlË$VýS$ {ç³fË Ð]lÅÐ]làÆ>Ë$,
^ólíÜ ¿êÆý‡™èl {ç³gêÝëÓÐ]l*Å°² õÜÐ]lË$, ò³r$tºyýl$Ë$)V> °Ä¶æ$Ñ$…^éÆý‡$. C糚yýl$ B Æý‡ÑMýS$Ð]l*ÆŠ‡,
Aç³àçÜÅ… ^ólõÜ…§ýl$MýS$ Ķæ$†²… BĶæ$¯]l ¿êÆý‡Å, çÜ…çÜ¦Ë õ³Æý‡Ï ™ø 500 GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
_¯]l ÐólÐ]lÊÆý‡$ çßæÇMýS–çÙ~ {ç³Ý맊l Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$.

126 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


çÜ$f¯é^ú§ýlÇ
¿¶æ*§øí³yîl
¼¯éÒ$Ë$: } MýSã…VýS {X¯ŒlsñæMŠS MðSÑ$MýSÌŒæÞ, ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~
Mö¯]l$VøË$ 700 GMýSÆ>Ë$
^ðlÍÏ…_¯]l¨ Æý‡*. 35 Mør$Ï
{ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l Æý‡*. 700 Mør$Ï
BĶæ$¯ø M>Æöµ"Æó‡r$' Æ>fMîSĶæ$ ¯ól™èl. ïÜG…
^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ MørÈÌZ Ð]l¬Q$Åyýl$. »êÅ…MýS$Ë ¯]l$…_
Ð]l…§ýlÌê¨ MørÏ Æý‡*´ëĶæ$˯]l$ A糚V> ¡çÜ$MýS$° GVýSÐólĶæ$yýl…ÌZ
BĶæ$¯]l¨ A…§ðlÐólíܯ]l ^ólƇ¬. B fVýSfj…{¡ ¯ólÆý‡µÇ™èl¯é°MìS Ððl$_a
Æ>fÅçÜ¿¶æMýS$ ç³…í³¯]l ^èl…{§ýl»êº$.. ¯]lÆó‡…{§ýlÐðl*© MóS¼¯ðlsŒæÌZ ^ør$
§ýlMóSPÌê ^ólÔ>Æý‡$. BĶæ$¯ól MóS…{§ýl Ô>ç܈, Ýë…MóS†MýS Ô>Q Ð]l*i çÜàĶæ$
Ð]l$…{† Ķæ$ËÐ]l$…_Í çÜ™èlůéÆ>Ķæ$×æ ^ú§ýlÇ AÍĶæ*‹Ü çÜ$f¯é
^ú§ýlÇ. »êÅ…MýS$ËMýS$ sZï³ ò³sìæt Ððl¯]lMóSçÜ$MýS$¯]l² Ý÷Ð]l¬Ã™ø BĶæ$¯]l
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ HMýS…V> 700 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$
^ólÔ>Æý‡$.
Ýù§ýlÆý‡$yìl ï³H õ³Æý‡$™ø...
çÜ$f¯é ^ú§ýlÇ Ýù§ýlÆý‡$yýl$ Ķæ$ËÐ]l$…_Í f†¯Œl MýS$Ð]l*ÆŠ‡ Ð]l§ýlª Ð]lÅMìS¢VýS™èl
çÜàĶæ$MýS$yìlV> ç³° ^ólõÜ çßæÆ>Û¯]l…§ýl } MýSã…VýS {X¯Œl sñæMŠS MðSÑ$MýSÌŒæÞ
õ³Æý‡$™ø çÜ…çܦ¯]l$ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. B çÜ…çܦ õ³Æý‡$™ø Æ>f«§é°
{ç³MýSr¯]lMýS$ Ð]l¬…§ól MýS–Úë~ hÌêÏ ^èl…§ýlÆý‡Ï´ëyýl$ Ð]l$…yýlË… VýS$yìlÐðl$rÏÌZ ^èl…§ýlÆý‡Ï´ëyýl$ Ð]l$…yýlË… VýS$yìlÐðl$rÏÌZ
Üç Æó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$Ï 399&7, 402&1H, 403&4, 5, 6, 404&1, 5, 6, 9½, çÜ$f¯é ^ú§ýlÇ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$ ç³{™éË$
11, 12, 410&2, 412, 413, 415, 416, 417&4, 427&2, 428&1,
2, 429, 431, 432&1, 433, 434, 437ËÌZ 126.44 GMýSÆ>Ë
¿¶æ*Ñ$° GMýSÆý‡… Æý‡*.I§ýl$ Ë„ýSË ^ö糚¯]l Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. B ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ çÜÒ$ç³…ÌZ¯ól 130 GMýSÆ>Ë ÑïÜ¢Æý‡~…ÌZ ArÒ
Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]l ™èlÆ>Ó™èl AMýSPyýl GMýSÆý‡… Æý‡*.50 Ë„ýSËMýS$ Oò³V> ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MýS»êj ^ólĶæ$yé°MìS Ð]lNÅà™èlÃMýS…V> ´ëÐ]l#Ë$ MýS¨´ëÆý‡$. B
ç³Ë$MýS$™ø…¨. A…sôæ.. Æ>f«§é° GMýSPyýl Ð]lçÜ$¢…§ýl¯]l² çÜÐ]l*^éÆý‡… ArÒ ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏMìS Ðól$™èlMýS$ ç³Ô¶æ$Ð]l#˯]l$ MýS*yé Ððlâ¶æÏ°Ð]lÓMýS$…yé
Ð]l¬…§ól ™ðlË$çÜ$MýS$¯]l² MóS…{§ýl Ð]l*i Ð]l$…{† VýS$yìlÐðl$rÏ OÆð‡™èl$˯]l$ çÜ$f¯é ^ú§ýlÇ °Ä¶æ$Ñ$…_¯]l ÆúyîlË$ Ayýl$zMýS$¯é²Æý‡° VýS$yìlÐðl$rÏ
Ððl*çÜ… ^ólíÜ Æý‡*.56.89 MørÏ Ðól$Æý‡ ˼® ´÷…¨¯]lr$Ï ÑÔ¶æ§ýlÐ]l$Ð]l#™ø…¨. ÐéçÜ$Ë$ Ðé´ùĶæ*Æý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 127


BVýS° §øí³yîl... 116/3ÌZ 3.60 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. C§ól ȆÌZ
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ MýS–Úë~ hÌêÏ ^èl…§ýlÆý‡Ï´ëyýl$, MýS…_MýS^èlÆý‡Ï,
çÜ$f¯é ^ú§ýlÇ ¿¶æ* §øí³yîl MýS–Úë~hÌêÏ ÒÆý‡$Ë´ëyýl$, MýS…_MýS^èlÆý‡Ï ÒÆý‡$Ë´ëyýl$, VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlÌêÌZÏ 700
Ð]l$…yýlÌêËMýS* ÑçܢDž_…¨. ÒÆý‡$Ë´ëyýl$ Ð]l$…yýlË… ´÷¯]l²Ð]lÆý‡…¯]l$ GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> ¿¶æ*Ñ$° çÜ$f¯é ^ú§ýlÇ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]lr$Ï
§ýl™èl¢™èl ¡çÜ$MýS$¯]l² çÜ$f¯é ^ú§ýlÇ B {V>Ð]l$…ÌZ ™èl¯]l ™èl…{yìl ™ðlÍíÜ…¨. ™èl¯]l Ð]l§ýlª yýlº$¾Ë$ E¯é²Ä¶æ$°.. ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ¢
OÐðl.f¯éÆý‡ª¯]lÆ>Ð]l# õ³Æý‡$ ™ø çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$ 38&1ÌZ 5.39 GMýSÆ>Ë$, ™èlõ³µÑ$r° Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]l ÐðlË$Ð]lyýlz ™èlÆ>Ó™èl çÜ$f¯é Ð騅^éÆý‡$.
Ýù§ýlÆý‡$yýl$ OÐðl.ÕÐ]l Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ õ³Æý‡$™ø çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$ 41ÌZ 3.5 GMýSÆ>Ë$ ÐéÆý‡$ Æ>f«§é° OÆð‡™èl$˯]l$ Ððl*çÜ… ^ólíÜ MýS${rç³NÇ™èl…V> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. MýS…_MýS^èlÆý‡Ï Ð]l$…yýlË… MîSçÜÆý‡ Ð]l§ýlª çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$ Mö¯é²Æý‡¯]lyé°MìS C§ól °§ýlÆý‡Ø¯]l….

Ð]l¬Æý‡äÐðl*çß毌l
ÇĶæ$ÌŒæ "¿ôæÇ'
Mö¯]l$VøË$ 53 GMýSÆ>Ë$ & ^ðlÍÏ…_¯]l¨ 16 Mør$Ï & {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l 212 Mør$Ï
Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ OòßæsñæMŠS íÜsîæ, ç³ÇçÜÆý‡ {´ë…™éÌZÏ íܱ¯]lr$yýl$
Ð]l*VýS…sìæ Ð]l¬Æý‡äÐðl*çß毌l çÜ…çܦ fĶæ$¿ôæÇ õ³Çr ÝëW¯]l ¿¶æ*§ýl…§é
Ò$MýS$ VýS$Æý‡$¢…§é? C糚yýl$ B…{«§ýl{糧ólÔŒæ ¯]l*™èl¯]l Æ>f«§é°
AÐ]l$Æ>Ð]l† õ³Æý‡$™ø Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ ¯éĶæ¬yýl$ Ð]l$ÆøÝëÇ
™èl¯]lMýS$ A™èlÅ…™èl çÜ°²íßæ™èl$Oyðl¯]l Æ>fÐ]l$…{yìl G…ï³ Ð]l¬Æý‡äÐðl*çß毌l¯]l$
Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨…´ëÆý‡$.

MøÆŠ‡ MóSí³rÌŒæMýS$ çÜÒ$ç³…ÌZ¯ól...


OòßæsñæMŠS íÜsîæ, ç³ÇçÜÆý‡ {´ë…™éÌZÏ ¿êÈ {´ëgñæMýS$tË$ ^ólç³sìæt ¿êÈV> Æð‡íÜyðl°ÛĶæ$ÌŒæ ¸ëÏrÏ °Æ>Ã×ê°MìS fĶæ$¿ôæÇ
Ý÷Ð]l¬Ã ^ólçÜ$MýS$¯]l² Ð]l¬Æý‡ä Ððl*çß毌l C糚yýl$ MýSËMýS™é¢& ^ðlO¯ðl² gê¡Ä¶æ$ çÜ…çܦ™ø MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$¯]l² G…ÐøĶæÊ
Æý‡çßæ§éÇ ç³ÇçÜÆý‡ {´ë…™éÌZÏ° ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ §ýl–íÙt ÝëÇ…^éÆý‡$.
{糫§é¯]l Æ>f«§é° {´ë…™èl…(MøÆŠ‡ MóSí³rÌŒæ)MýS$ A™èlÅ…™èl çÜÒ$ç³…ÌZ °ÇÃ…^èlyé°MìS 2015, þOÌñæ 21¯]l ïÜBÆŠ‡yîlH A«¨M>Æý‡$Ë$
™éyólç³ÍÏ Ð]l$…yýlË… MýS$…^èl¯]lç³ÍÏÌZ gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ§éÇ ç³MýSP¯ól BVýSÐól$çœ*ËOò³ A¯]l$Ð]l$† C^ólaÔ>Æý‡$. ©…™ø fĶæ$¿ôæÇ çÜ…çܦ ºçßæ$â¶æ
E¯]l²81/3ïÜ, 80/4½, 81/2, ™èl¨™èlÆý‡ G°Ñ$¨ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡ÏÌZ° A…™èlçÜ$¢Ë Æð‡íÜyðl°ÛĶæ$ÌŒæ M>…ò³ÏMŠSÞ °Æ>Ã×ê°MìS Ð]l¬…§ól {»Z^èlÆý‡Ï™ø
2.775 òßæM>tÆý‡Ï (çÜ$Ð]l*Æý‡$ 7 GMýSÆ>Ë$) ÑïÜ¢Æý‡~…ÌZ Æð‡íÜyðl°ÛĶæ$ÌŒæ çßæyéÐ]l#yìl ^ólíÜ.. Cç³µsìæMóS çÜV>°MìS Oò³V> ¸ëÏrϯ]l$ G¯ŒlBÆŠ‡IËMýS$
{´ëgñæMýS$t °ÇÃ…^ól…§ýl$MýS$ fĶæ$¿ôæÈ çÜ…çܦ íܧýl®OÐðl$…¨. B Ðól$Æý‡MýS$ AÐól$ÃíÜ Ý÷Ð]l¬Ã ^ólçÜ$MýS$…¨. D {´ëgñæMýS$tMýS$ çÜÒ$ç³…ÌZ° 53 GMýSÆ>Ë
¿¶æ*Ð]l¬Ë Ķæ$fÐ]l*¯]l$Ë™ø Ķæ*Æý‡ÏVýSyýlz Æý‡Ñ MìSÆý‡×Šæ, X™é…fÍ, °üÌŒæ ¿¶æ*Ñ$° GMýSÆý‡… Æý‡*.30 Ë„ýSË ^ö糚¯]l ™èl¯]l ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø
B¨™èlÅ, }«©Æý‡, »ñæ‹Üt ¸ëÆý‡*a¯Œl MýS…ò³± õ³Çr Jç³µ…§ýl… Ð]l¬Æý‡äÐðl*çß毌l Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. D ¿¶æ*Ñ$ÌZ ÝëtÆŠ‡ çßZrâ¶æ$Ï,
MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$¯é²Æý‡$. ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ ¯éĶæ¬yýl$ B§ólÔ>Ë Ðól$Æý‡MýS$ Úëí³…VŠSÐ]l*ÌŒæÞ, MýS¯ðlÓ¯]lÛ¯Œl òÜ…rÆý‡Ï °Æ>Ã×ê°MìS BĶæ$¯]l {ç³×êãMýS
fĶæ$¿ôæÇ çÜ…çܦMýS$ 14 A…™èlçÜ$¢Ë™ø Æð‡íÜyðl°ÛĶæ$ÌŒæ {´ëgñæMýS$t¯]l$ íܧýl®… ^ólÔ>Æý‡$.

128 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


§ýlã™èl$ËMýS$
Æ>ÐðlË {§øçßæ…
Æ>çÙ‰ Ð]l*i Ð]l$…{† Æ>ÐðlË MìSÔZÆŠ‡ »êº$ ¿êÆý‡Å Æ>ÐðlË Ô>…† gZņ
Mö¯]l$VøË$ 55 GMýSÆ>Ë$ &^ðlÍÏ…_¯]l¨ 5.5Mør$Ï & {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l 82.5 Mør$Ï

Æ>f«§é° ç³ÇçÜÆý‡ {´ë…™éÌZÏ AOòܯ]l$z, Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË… MýS$Æý‡VýSË$ÏÌZ ™ðl¯éÍ Æý‡*»ôæ¯]l$MýS$ çÜÆó‡Ó
Mö¯]l$VøË$ ^ólĶæ$yýl…ÌZ Ýë…íœ$MýS çÜ…„óSÐ]l$ Ô>Q Ð]l*i Ð]l$…{† ¯ðl…ºÆý‡$ 563/3ÌZ 0.83 GMýSÆ>Ë AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ñ$ E…¨. D
Æ>ÐðlË MìSÔZÆŠ‡»êº$ ™èl¯]l çÜçßæ^èlÆý‡ Ð]l$…{™èl$Ë™ø ´ùsîæ ç³yézÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$ B MýS$r$…»ê°MìS iÐ]l¯é«§éÆý‡…. B ¿¶æ*Ñ$° ™èl¯]l ¿êÆý‡Å
C™èlÆý‡ Ð]l$…{™èl$Ë$ ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ¢.. Æ>ÐðlË Ô>…† gZņ õ³Æý‡$™ø Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l Æ>ÐðlË..
Æ>ÐðlË MìSÔZÆŠ‡»êº$ HMýS…V> ™èl¯]l ¿êÆý‡Å Æ>ÐðlË Ô>…†gZņ õ³Æý‡$Oò³ Ð]l$…VýSâ¶æWÇ çÜ»Œæ Çh{ÝëtÆŠ‡ M>Æ>ÅËĶæ$…ÌZ BVýSçÜ$t 5, 2015¯]l
¿êÈ G™èl$¢¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯é²Æý‡$. D {MýSÐ]l$…ÌZ AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë ò³…yìl…VŠS Çh[õÜtçÙ¯Œl ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. çÜ$Ð]l*Æý‡$ 25 GMýSÆ>Ë
^èlsêt°² Aç³àçÜÅ… ^ólÔ>Æý‡$. Æ>f«§é° ç³ÇçÜÆý‡ {´ë…™éÌZÏ A«¨MýS AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ñ$° iï³H(f¯]lÆý‡ÌŒæ ç³Ð]lÆŠ‡ B‹œ AsêȲ)
Ô>™èl… AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ §ýlã™èl OÆð‡™èl$Ë ^ól™èl$ÌZÏ E¯é²Æ‡¬. B ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ™èl¯]l çÜ°²íßæ™èl$yýl$ ™ólâ¶æÏ }°ÐéçÜÆ>Ð]l#MýS$
OÆð‡™èl$Ë çßæMýS$P˯]l$ ç³ÇÆý‡„ìS…^éÍÞ¯]l Ð]l*i Ð]l$…{† Æ>ÐðlË.. ÐéÇMìS ^ðl…¨¯]l OÐðl${¡ C¯Œl{¸ë õ³Æý‡$™ø Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË… ¯]lÐ]l#Ë*Æý‡$ÌZ
¡Æý‡° {§øçßæ… ^ólÔ>Æý‡$. AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… E†¢¯ól çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$ 613/2ÌZ 0.75 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ,
ÌêMýS$P…r$…§ýl° ™èl¯]l çÜçßæ^èlÆý‡$Ë™ø {ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…_.. §ýlã™èl AMøtºÆý‡$ 16¯]l Çh[õÜtçÙ¯Œl ^ólƇ¬…^éÆý‡$. Ððl¬™èl¢Ò$çýl ™èl¯]l ¿êÆý‡Å
OÆð‡™èl$˯]l$ ¿¶æĶæ*…§øâ¶æ¯]lMýS$ VýS$Ç^ólÔ>Æý‡$. GMýSÆý‡… ¿¶æ*Ñ$° VýSÇçÙx…V> õ³Æý‡$Oò³ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 55 GMýSÆ>Ë AOòܯ]l$z, ç³sêt ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Æ>ÐðlË
Æý‡*.糨 Ë„ýSË ¯]l$…_ Æý‡*.15 Ë„ýSË ^ö糚¯]l Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 129


^èl…{§ýl»êº$ º…«§ýl$Ð]l#MýS$
Æý‡*.295 MørÏ "¿¶æ*'MýSr²…
^èl…{§ýl»êº$ ¼¯éÒ$ »êËMýS–çÙ~
ÑĶæ$Å…MýS$yìlMìS fVýSYĶæ$Åõ³r Ð]l$…yýlË…ÌZ
498.83 GMýSÆ>Ë$ MóSsêƇ¬çÜ*¢ gêÈ
^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$ÓË$

¿¶æ*Ñ$° MóSsêƇ¬…_¯]l Æð‡…yýl$


¯ðlËË ™èlÆý‡$Ðé™èl fVýSYĶæ$Åõ³r¯]l$
ïÜBÆŠ‡yîlH ç³Ç«¨ÌZMìS ™ðlçÜ*¢ gêÈ
^ólíܯ]l E™èl¢Æý‡$ÓË$

Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ A«¨M>Æý‡ §ýl$ÇÓ°Äñæ*V>°MìS C¨ ^é˯]l² E§ól®Ô¶æ…™ø fVýSYĶæ$Åõ³r¯]l$ ïÜBÆŠ‡yîlH (Æ>f«§é° {´ë…™èl
ç³Æ>M>çÙt. ¯]l…§ýlÐ]lÊÇ »êËMýS–çÙ~MýS$ ÑĶæ$Å…MýS$Oyðl¯]l G…G‹Üï³ AÀÐ]l–¨® çÜ…çܦ) ç³Ç«¨ÌZMìS ™ðlçÜ*¢ E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólĶæ$yýl…
Æ>Ð]l*Æ>Ð]l#MýS$ ^ðl…¨¯]l ÑÔ>Q »êsìæÏ…VŠS MýS…ò³± (Ò½ïÜ) A«¨M>Æý‡Ð]lÆ>YÌZÏ {ç³MýS…糯]lË$ Æó‡í³…¨. Ð]l*i G…ï³, GÐðl$ÃÎÞ
òœÇtOÌñæfÆŠ‡Þ, MðSÑ$MýSÌŒæÞ ÍÑ$sñæyŠl çÜ…çܦMýS$ {糫§é¯]l Æ>f«§é° yéMýStÆŠ‡ G…ÒÒG‹Ü Ð]lÊÇ¢ MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ G…G‹Üï³ Æ>Ð]l*Æ>Ð]l#
{´ë…™é°MìS A™èlÅ…™èl çÜÒ$ç³…ÌZ° fVýSYĶæ$Åõ³r Ð]l$…yýlË… MýS$Ð]l*Æý‡$yìlMìS »êËMýS–çÙ~ Æð‡…yø MýS*™èl$Æý‡$¯]l$ C_a CsîæÐ]lË ÑÐéçßæ…
fĶæ$…†ç³#Æý‡…ÌZ Æý‡*.300 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l 498.93 GMýSÆ>Ë ^ólíܯ]l ÑçÙĶæ$… ™ðlÍíÜ…§ól. ¼¯éÒ$™ø º…«§ýl$™èlÓ… MýSË$ç³#MýS$¯]l²
¿¶æ*Ñ$° Æý‡*.4.98 MørÏMóS «§éÆ>§ýl™èl¢… ^ólÔ>Æý‡$. A…sôæ.. Æý‡*.295 ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$.. Ò½ïÜGÌŒæMýS$ MóSsêƇ¬…_¯]l
MørÏ Ðól$Æý‡ ™èl¯]l ÑĶæ$Å…MýS$yìlMìS ¿¶æ*MýSr²…V> C_a¯]lr$Ï ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ïÜBÆŠ‡yîlH ç³Ç«¨ÌZMìS ™ðlçÜ*¢ 2015, òÜò³t…ºÆŠ‡ 22¯]l
çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨. B ™èlÆ>Ó™èl D ¿¶æ*Ñ$MìS Ð]l$Ç…™èl ÑË$Ð]l gZyìl… E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólƇ¬…^éÆý‡$.

130 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


{糆¢´ësìæ Rê™éÌZ "AOòܯ]l$z'
{ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l
Mö¯]l$VøË$ 196 GMýSÆ>Ë$
^ðlÍÏ…_¯]l¨ Æý‡*. 39 Mør$Ï 784 Mør$Ï
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ ¼¯éÒ$˯]l$ Ayýl$zò³r$tMýS$° °Æý‡$õ³§ýl ^ðl…¨¯]l 115, 94 çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$Ï, Æ>Ķæ$ç³Nyìl {V>Ð]l*°MìS ^ðl…¨¯]l 377,
§ýlã™èl OÆð‡™èl$ËMýS$ ^ðl…¨¯]l AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MöËÏVörtyýl…ÌZ 386 ™èl¨™èlÆý‡ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡ÏÌZ° 96.4 GMýSÆ>Ë AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
´ûÆý‡çÜÆý‡çœÆ>Ë Ô>Q {糆¢´ësìæ ç³#ÌêÏÆ>Ð]l# §ýl*MýS$yýl$ ^èl*´ëÆý‡$. VýS$Ð]l$Ãyìl çÜ$Æó‡ÔŒæ õ³Æý‡$™ø Çh[õÜtçÙ¯Œl, iï³ ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. Ð]l$Æø
AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ MìS…§ýl ´ëÅMóSi ¼¯éÒ$ Ððl°VýSâ¶æÏ Æ>gêÆð‡yìlz, BĶæ$¯]l ¿êÆý‡Å Ððl…M>Ķæ$Ð]l$à õ³Æý‡ÏOò³ Ð]l$Æø
CÐ]lÓ§ýl° §ýlã™èl OÆð‡™èl$˯]l$ »ñæ¨Ç…^éÆý‡$. B…§øâ¶æ¯]lÌZ Ð]l¬°W´ùƇ¬¯]l Ð]l…§ýl GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ñ$° iï³H ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$.
§ýlã™èl OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ GMýSÆý‡… Æý‡*.MýS°çÙt…V> Æý‡*.10 Ë„ýSË ¯]l$…_
VýSÇçÙt…V> Æý‡*.20 Ë„ýSË ^ö糚¯]l 196.4 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° çßæçÜ¢VýS™èl… GÐ]lÈ VýS$Ð]l$Ãyìl çÜ$Æó‡ÔŒæ?
^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. ^èlrt…ÌZ ÌZ´ë˯]l$ B«§éÆý‡…V> ^ólçÜ$MýS$° Mö°² ÑfĶæ$Ðéyýl º…§ýlÆý‡$ Æøyýl$zÌZ K {ç³Ð]l¬Q Ð]lç܈ §ýl$M>×æ… Ä¶æ$fÐ]l*°
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ¼¯éÒ$Ë õ³Æý‡Ï™ø Çh{õÜtçÙ¯Œl, Mö°²…sìæMìS ç³Ð]lÆŠ‡ B‹œ VýS$Ð]l$Ãyìl çÜ$Æó‡ÔŒæ™ø Ð]l$…{† {糆¢´ësìæMìS çÜ°²íßæ™èl çÜ…º…«§éË$
AsêȲ ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. E¯é²Æ‡¬. Ð]l$…{†™ø MýSÍíÜ BĶæ$¯]l ³ç †¢ ÐéÅ´ëÆý‡… MýS*yé ^ólÜç *¢
¯éË$VýS$ M>çÜ$Ë$ Ððl¯]lMóSçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. AƇ¬™ól ¯éË$VóSâ¶æÏ {MìS™èl… Ð]lÆý‡MýS*
{糆 Ayýl$VýS$ÌZ¯]l* Ð]l¬…§ýl$^èl*ç³#.. BǦMýS…V> A…™èl…™èl Ð]l*{™èl…V> E¯]l² çÜ$Æó‡ÔŒæMýS$ 96.4 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$°
Æ>f«§é° ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ M>Æý‡Å{MýSÐ]l$… {´ëÆý‡…¿¶æ… ¯]l$…_ Ð]l$…{† Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ ™éçßæ™èl$ Ìôæ§ýl$. Oò³V> Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l AOòܯ]l$z
{糆¢´ësìæ ¿¶æ*Ð]l¬Ë Mö¯]l$VøË$Oò³ §ýl–íÙt ò³sêtÆý‡$. ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ¯]l$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Çh[õÜtçÙ¯Œl ^ólƇ¬…^èl$MøÐ]lyýl… çÜ$Æó‡ÔŒæMýS$ Ý뫧ýlÅ… M>§ýl$.
ç³Æý‡ÅÐól„ìSçÜ*¢ Æ>f«§é° {V>Ð]l*ÌZÏ ÑçÜ¢–™èl…V> ç³Æý‡Åsìæ…^éÆý‡$. B Ð]l$…{† {糆¢´ësìæ ç³#ÌêÏÆ>Ð]l# J†¢yìl Ð]lÌôæÏ B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ VýS$Ð]l$Ãyìl
çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ {V>Ð]l*ÌZÏ° çÜÆý‡µ…^ŒlË$, sîæyîlï³ ¯ól™èlË$, M>Æý‡ÅMýSÆý‡¢Ë™ø çÜ$Æó‡ÔŒæ õ³Æý‡$™ø Çh[õÜtçÙ¯Œl ^ólƇ¬…^éÆý‡$.
çÜ°²íßæ™èl çÜ…º…«§éË$
HÆý‡µÆý‡^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ÐéÇ §éÓÆ>
{V>Ð]l*ÌZÏ AOòܯŒl| ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MýSÍW¯]l
MýS$r$…»êË ÑÐ]lÆ>Ë$, ÐéÇ BǦMýS
ç³Çíܦ†° ™ðlË$çÜ$MýS$¯é²Æý‡$. °Æý‡$õ³§ýl
GïÜÞ˯]l$ Ððl*çÜ… ^ólíÜ GMýSÆ> ¿¶æ*Ñ$
MóSÐ]lË… Æý‡*.10 Ë„ýSË ¯]l$…_ Æý‡*.20
Ë„ýSË «§ýlÆý‡MóS... ™èl¯]l™ø çÜ°²íßæ™èl
çÜ…º…«§éË$ MýSÍW¯]l çÜÆý‡µ…^èl$Ë$,
Ð]l¬Qůól™èlË õ³Æý‡$ Ò$§ýl AOòܯŒl,z
ArÒ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$.
™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ Ð]l$…yýlË… Ððl…MýSr´ëÌñæ…
{V>Ð]l*°MìS ^ðl…¨¯]l çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$Ï 293,
294, 295, 296, 379, Ð]l$…§ýlyýl…
{V>Ð]l$…ÌZ° 454, Ð]l$…{† {糆¢´ësìæ ç³#ÌêÏÆ>Ð]l# ™èl¯]l çÜ°²íßæ™èl$yýl$ VýS$Ð]l$Ãyìl çÜ$Æó‡ÔŒæ õ³Æý‡$™ø
E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ… {V>Ð]l*°MìS Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l Ë…MýS ¿¶æ*Ñ$

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 131


Í…VýSÐ]l$¯ól°™ø
"MìSÓyŠl {´ù Mø'!
§ýl*Æý‡… 10 Ò$rÆý‡$Ï

Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsæŒ Æ>f«§é° çÜÇçßæ§ýl$ª


Æ>f«§é° MøçÜ… ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ õ³Æý‡$™ø Ð]lÊyýl$ ç³…rË$ ç³…yól çÜÐ]l$MýS*Æ>aÆý‡° sîæyîlï³ Ð]lÆ>YË çÜÐ]l*^éÆý‡…. VýS$…r*Æý‡$hÌêÏ
A™èlÅ…™èl ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ ºËÐ]l…™èl…V> Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË… M>gê, ™éyìlMö…yýl Ð]l$…yýlË… MýS…™ólÆý‡$
ÌêMýS$P¯]l² Ð]l¬QÅÐ]l$…{†, çÜ°²íßæ™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ð]l*{™èl… {V>Ð]l*ÌZÏ Í…VýSÐ]l$¯ól° {VýS*‹³ÞÌZ° ÑÑ«§ýl MýS…ò³±Ë$, MýS$r$…º
A…VýS$â¶æ… MýS*yé ¡çÜ$MøÌôæ§ýl$. Æ>f«§é° çÜÇçßæ§ýl$ªË$ ¼¯éÒ$Ë Üç ¿¶æ$ÅË õ³Æý‡™Ï ø þ¯Œl, 2014 Ð]lÆý‡MýS* 632 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
¿¶æ*Ð]l¬Ë çÜÒ$ç³…ÌZMìS Ð]l_a BW´ùĶæ*Ƈ¬. Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. Æ>f«§é°° VýS$…r*Æý‡$&ÑfĶæ$Ðéyýl Ð]l$«§ýlů]l
[Oò³ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ MóSÐ]lË… 糨 Ò$rÆý‡Ï §ýl*Æý‡…ÌZ HÆ>µr$ ^ólÝë¢Ð]l$° K OÐðlç³# ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$, Ð]l$Æø OÐðlç³# Aç³µsìæ
Æ>f«§é° çÜÇçßæ§ýl$ª Æó‡Q BW´ùÐ]lyýlÐól$ A…§ýl$MýS$ {ç³ºË °§ýlÆý‡Ø¯]l…. MóS…{§ýl ç³rt×êÀÐ]l–¨® Ô>Q Ð]l$…{† Ððl…MýSĶæ$ůéĶæ¬yýl$ {ç³MýSr¯]lË$
C…§ýl$MýS$ {糆V> Ð]l¬QÅÐ]l$…{†MìS Í…VýSÐ]l$¯ól° VðS‹Üt çßo‹Ü™ø ´ër$ ^ólçÜ*¢ Ð]l^éaÆý‡$. §é…™ø B…§øâ¶æ¯]l ^ðl…¨¯]l Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæ ™èl¯]l
Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞÌZ »êº$ MýS$r$…»ê°MìS ÐésêË$ MýS*yé ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ M>´ëyýl$MøÐ]lyé°MìS ïÜG…Oò³ J†¢yìl ™ðl_a, _Ð]lÆý‡MýS$
§ýlM>PĶæ$¯]l²¨ ºíßæÆý‡…VýS Æý‡çßæçÜÅ…. ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS ¯]l$…_ Æ>f«§é° {´ë…™é°² Ð]l*ǵ…^èl VýSÍV>Æý‡$.
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ M>´ëyýlyýl….. {糆V> VðS‹Ütçßo‹Ü, ÐésêË$
A…§ýl$MøÐ]lyýl….. MìSÓyŠl {´ù MøMýS$ C…™èlMýS¯é² Ð]l$…_ E§éçßæÆý‡×æ Í…VýSÐ]l$¯ól°MìS Æý‡*. 4 ÐólË MørÏ Ðól$Æý‡ ˼ª
HÐ]l¬…r$…¨? Í…VýSÐ]l$¯ól°™ø Jç³µ…§ýl… MýS$§ýlÆý‡yýl…™ø.. Æ>f«§é° HÆ>µr$Oò³ ïÜG…
çܵçÙt™èl C^éaÆý‡$. ™é¯]l$ Aç³µsìæMóS Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$ ç³ÇçÜÆý‡
Í…VýSÐ]l$¯ól°™ø »êº$ õܲçßæ º…«§ýl… {´ë…™éÌZÏ 2014, þ¯Œl 8 ¯]l$…_ òÜò³…t ºÆý‡$ 4, 2014ÌZç³# Ð]l$Æø
Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl OyðlÆð‡MýStÆŠ‡ Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$‹Ù 168 GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> ¿¶æ*Ñ$° GMýSÆý‡… MýS°çÙt…V> Æý‡*.糨 Ë„ýSË ¯]l$…_
ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$MýS$ A™èlÅ…™èl çÜ°²íßæ™èl$yýl$. ÝëÆý‡Ó{†MýS G°²MýSË VýSÇçÙt…V> Æý‡*.40 Ë„ýSË ^ö糚¯]l Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. M>gê, MýS…™ólÆý‡$
´ùÍ…VŠS ç³NÆý‡¢Æ‡¬¯]l ™èlÆ>Ó™èl ^èl…{§ýl»êº$ MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅË™ø MýSÍíÜ {V>Ð]l*ËMýS$ B¯]l$MýS$° 804.32 GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> ¿¶æ*Ñ$ÌZ GõÜtsŒæ¯]l$
ѧólÖ ç³Æý‡År¯]lMýS$ Ððlãϯ]l糚yýl$ BĶæ$¯ól {ç³™ólÅMýS ÑÐ]l*¯]l… HÆ>µr$ ^ólíÜ.. GÐ]lÓÆý‡* A…§ýl$ÌZMìS {ç³ÐólÕ…^èlMýS$…yé ^èl$r*t MýS…^ðlË$,

132 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


ïÜïÜ MðSÐðl$Æ>Ë$, ^ðlMŠS´ùçÜ$tË$ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l¬…§ýlçÜ$¢ Jç³µ…§ýl… C_a¯]lr$Ï çܵçÙtÐ]l$Ð]l#™ø…¨. AƇ¬™ól D VðS‹Ütçßo‹Ü Cç³µsìæMîS
Ðól$Æý‡MýS$ ^èl…{§ýl»êº$ MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅËMýS$ A…§ýl$ÌZ Æý‡çßæçÜÅ…V> Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæ õ³Æý‡$ Ò$§ýl E…¨. AçÜÌO æñ ¯]l MìSÓyŠl {´ù Mø A…sôæ C©.
Ðésê C_a¯]lr$Ï sîæyîlï³ Ð]lÆ>YÌôæ ^ðlº$™èl$¯é²Æ‡¬. {糆çœË…V>
Æ>f«§é° ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS ç³Ç«¨ÌZMìS Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Í…VýSÐ]l$¯ól° MýS…ò³±Ë ÑÐ]lÆ>Ë$
Æ>MýS$…yé Ð]l¬QÅÐ]l$…{† çÜçßæMýSÇ…^éÆý‡$. ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ ç³Ç«¨ÌZ E¯]l² ™öË$™èl Í…VýSÐ]l$¯ól° B{Vø yðlÐ]lËç³ÆŠ‡Þ, Í…VýSÐ]l$¯ól° C¯Œl¸ùíÜsîæ
°yýlÐ]l${Æý‡$ {V>Ð]l*°² Æ>f«§é° çÜÇçßæ§ýl$ªV> °Æý‡~Ƈ¬…^ólÔ>Æý‡$. A…sôæ {Oò³Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠl õ³Æý‡Ï™ø E¯]l² MýS…ò³±Ë¯]l$ B ™èlÆ>Ó™èl Í…VýSÐ]l$¯ól°
Í…VýSÐ]l$¯ól° ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ JMýSP GMýSÆ> MýS*yé ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠSÌZMìS GõÜtsŒæÞ {ò³•Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠlV> Ð]l*Æ>aÆý‡$. MýS…™ólÆý‡$, M>gê, °yýlÐ]l${Æý‡$
Ððlâ¶æÏMýS$…yé ç³M>P ´ëϯŒl {ç³M>Æý‡… Æ>f«§é° HÇĶæ*¯]l$ °Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$. {V>Ð]l*Ë ç³Ç«¨ÌZ Í…VýSÐ]l$¯ól° C¯Œl¸ùíÜsîæ {ò³•Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠl,
Í…VýSÐ]l$¯ól° ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ MóSÐ]lË… 糨 Ò$rÆý‡Ï ÌZõ³ Æ>f«§é° Í…VýSÐ]l$¯ól° B{Vø yðlÐ]lËç³ÆŠ‡Þ {ò³•Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠl, Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ
çÜÇçßæ§ýl$ª Æ>â¶æ$Ï HÆ>µrĶæ*ÅƇ¬. ©…™ø {糫§é¯]l Æ>f«§é° {ò³•Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠl, ÌoM>Å çßoíÜ…VŠS {ò³•Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠl G…yîl
{´ë…™é°MìS A† çÜÒ$ç³…ÌZ E¯]l² Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ ¿¶æ*Ñ$ «§ýlÆý‡ Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæ (™èl…{yìl ç³NÆý‡~¿êçÜPÆý‡Æ>Ð]l#) Í…VýSÐ]l$¯ól°
AÐ]l*…™èl… ò³ÇW´ùƇ¬…¨. Cç³#yýl$ GMýSÆý‡… Æý‡*.I§ýl$ MørÏ Ð]lÆý‡MýS* çÜÓÆý‡~MýS$Ð]l*Ç, Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæ, Í…VýSÐ]l$¯ól° çÜ$Ð]l$¯]l, Í…VýSÐ]l$¯ól°
ç³Ë$MýS$™ø…¨. A…sôæ.. Æ>f«§é° çÜÇçßæ§ýl$ªË$ °Æý‡~Ƈ¬…^èlyýl…ÌZ ïÜG… {ç³Ô>…†Ë õ³Æý‡Ï™ø D ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$.
^èl…{§ýl»êº$ Ð]lÅÐ]lçßæÇ…_¯]l ¡Æý‡$ Ð]lËÏ JMýSP Í…VýSÐ]l$¯ól° {VýS*‹³MóS
Æý‡*.¯éË$VýS$ ÐólË MørÏMýS$Oò³V> ˼® ^ólMýS*Ç…¨. Í…VýSÐ]l$¯ól° {VýS*‹³ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l
MìSÓyŠl {´ùMø A…sôæ C©! ¿¶æ*Ð]l¬Ë çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡Ï ÑÐ]lÆ>Ë$..
Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË… M>gê {V>Ð]l$… Ð]l§ýlª Í…VýSÐ]l$¯ól° {VýS*‹³ Í…VýSÐ]l$¯ól° C¯ø¹íÜsîæ {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl: Rê™é¯ðl… 100039ÌZ
°ÇÃ…_¯]l IgôæGÐŒl$ A´ëÆŠ‡tÐðl$…sŒæÞÌZ 700MýS$ Oò³V> ¸ëÏsŒæË$, ÑÌêÏË$ çÜÆó‡Ó¯ðl…ºÆý‡$Ï 221&1¼, 219&2, 297, 286&2, 298, 356&¼,
¿êÈ «§ýlÆý‡ËMýS$ AÐ]l¬ÃyýlÄôæ$ÅÌê {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ çÜçßæMýSÇ…^éÆý‡$. B 360, 365, 366, 368&¼, 375&íÜ;
¸ëÏrϱ² AÐ]l¬ÃyýlÄôæ$Å…™èl Ð]lÆý‡MýS* ¯éV>Æý‡$j¯é ĶæÊ°Ð]lÇØsîæMìS Í…VýSÐ]l$¯ól° B{Vø yðlÐ]lËç³ÆŠ‡Þ {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl: Rê™é¯ðl…ºÆý‡$
§ýlVýSYÆý‡ÌZ¯ól Æ>f«§é° Æ>¯]l$¯]l²§ýl¯]l² FàV>¯é˯]l$ Mö¯]lÝëWçÜ*¢ 100126Ë çÜÆó‡Ó¯ðl…ºÆý‡$Ï 163&3, 187/¼, 226&2, 257&H3,
Ð]l^éaÆý‡$. ¸ëÏrϱ² AÐ]l¬ÃyýlĶæ*ÅMýS Æ>f«§é° ™èl$â¶æ*åÆý‡$ÌZ HÆ>µr$
260&H, 260&¼, 260&íÜ, 262&H, 262&¼, 358&1¼;
^ólçÜ$¢¯]l²r$t {糿¶æ$™èlÓ… ™éï³V> {ç³MýSr¯]l ^ólíÜ…¨. C…§ýl$MýS$
Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæÞ {ò³•Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠl: Rê™é¯ðl…ºÆý‡$ 100157ÌZ
{糆çœË…V> ^èl…{§ýl»êº$ MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅËMýS$ Æý‡çßæçÜÅ…V>
Í…VýSÐ]l$¯ól° {VýS*‹³ Ðésê˯]l$ º§ýlÌêƇ¬…^éÆý‡$. A…™ól M>§ýl$ MýSÆý‡MýSrt çÜÆó‡Ó¯ðl…ºÆý‡$ 206&1; Í…VýSÐ]l$¯ól° {ç³Ô>…†: çÜÆó‡Ó¯ðl…ºÆý‡$Ï
ç³MýSP¯]l MýS–Úë~ ¯]l¨ Jyýl$z¯]l A¯]l$Ð]l$† ÌôæMýS$…yé.. A{MýSÐ]l$…V> °ÇÃ…_¯]l 228&íÜ2, 229&H, 229&¼, 276, 277;
Í…VýSÐ]l$¯ól° VðS‹Üt çßo‹Ü¯]l$ OòÜ™èl… ïÜG…MýS$ Aç³µW…^ólÔ>Æý‡$. B A†¤ Í…VýSÐ]l$¯ól° çÜÓÆý‡~MýS$Ð]l*Ç: Rê™é¯ðl…ºÆý‡$ 1488ÌZ çÜÆó‡Ó¯ðl…ºÆý‡$Ï
VýS–à°MìS ¯]lWïÙË$ ¨§ýlªyé°MìS.. ¿¶æ{§ýl™èl HÆ>µr$Ï ^ólĶæ$yé°MìS.. 238, 239, 240&1, 240&2; Í…VýSÐ]l$¯ól° çÜ$Ð]l$¯]l: Rê™é¯ðl…ºÆý‡$
Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë °Æ>Ã×ê°MìS ^èl…{§ýl»êº$ Æý‡*.Ð]l…§ýl MørÏMýS$Oò³V> 1488ÌZ çÜÆó‡Ó¯ðl…ºÆý‡$Ï 278, 279&H, 279&¼, 280, 283&1,
{糿¶æ$™èlÓ «§ýl¯é°² Ð]l$…_ ±â¶æÏÌê QÆý‡$a ^ólÔ>Æý‡$. M>±.. yìlòÜ…ºÆŠ‡ 25 287&5 ÌoMýSÅ çßoíÜ…VŠS {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl G…yîl Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæ
Ð]lÆý‡MýS* B VýS–à°² ïÜG… "A¯]l«¨M>Æý‡' A†¤VýS–çßæ…V> í³Ë$çÜ*¢ ™èl…{yìl ç³NÆý‡~¿êçÜPÆý‡Æ>Ð]l#: Rê™é¯ðl…ºÆý‡$ 2372ÌZ çÜÆó‡Ó¯ðl…ºÆý‡$Ï
Ð]l^éaÆý‡$. D A†¤ VýS–çßæ…ÌZ Æý‡*.2.27 MørÏ™ø GË{MìStMŠS 372&2H, 373&H... CÑ M>MýS$…yé OÐðlsŒæíÜsîæ {´ëgñæMýS$tÞ
ç³ÇMýSÆ>˯]l$ AÐ]l$Æý‡ayé°MìS ç³…í³¯]l {糆´ë§ýl¯]lËOò³ Æý‡çßæ§éÆý‡$Ë, C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ {Oò³ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl OyðlÆð‡MýStÆŠ‡V> Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæ
¿¶æÐ]l¯éË Ô>Q `‹œ C…f±ÆŠ‡ A¿¶æÅ…™èlÆý‡… ™ðlÍ´ëÆý‡$. ©…™ø ^ólõܨ õ³Æý‡$™ø A¯ólMýS GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. ©°MìS
ÌôæMýS B A†¤VýS–à°² ïÜG… ™é™éPÍMýS A«¨M>Æý‡ A†¤VýS–çßæ…V> çÜ…º…«¨…_¯]l yéMýS$ÅÐðl$…sŒæ ¯]l…ºÆý‡$Ï 3350, 3009, 3900, 4893,
Ð]l*Æý‡$a™èl* 2016 yìlòÜ…ºÆŠ‡ 25¯]l E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. ©°² ºsìæt 4526, 4117, 64/79/2014, 2801, 2237, 2057,
^èl*õÜ¢.. Í…VýSÐ]l$¯ól° VðS‹Ütçßo‹Ü¯]l$ ^èl…{§ýl»êº$MýS$ ¯]lfÆ>¯éV> Rêgê {V>Ð]l$…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$Ï 219/2, 365, 221/18.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 133


ò³§ýlªË
"¿¶æ*'Ð]l*Ķæ$MýS$
B«§éÆ>Ìñæ¯ø²..

Æ>f«§é° "¿¶æ*Ð]l*Ķæ$'Ë$ JMýSsZ Æð‡…yø M>§ýl$. ™èlÑÓ¯]l Mö©ª ºÄ¶æ$rç³yýl$™èl$¯é²Æ‡¬.


Æý‡MýSÆý‡M>Ë Ð]l*Äñæ*´ëĶæ*Ë™ø Æ>f«§é° OÆð‡™èl¯]l² ´÷rtVösìæt ÐólË {´ë…™èl…ÌZ Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æ ¼r$Ï ¼r$ÏV> §öÇMìS¯]l^ør
GMýSÆ>˯]l$ M>gôæíܯ]l ò³§ýlªË "çœ$¯]l'M>Æ>ÅË VýS$Ç…_ G…™èl §öÇMìS¯]lr$Ï ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯ólÔ>Æý‡$. AÆð‡MýSÆý‡…, 45 òÜ…r$Ï, 87
^ðl糚MýS$¯é² ™èlMýS$PÐól. A«¨M>Æ>°² Ayýl$zò³r$tMýS$° ç³^èla§ýl…yýl$ òÜ…r$Ï CÌê Ð]l¬MýSP §öÇMìS™ól ^éË$ M>Æý‡$^úMýSV> ÝëÓà ^ólÔ>Æý‡$.
Byìl¯]l ÑMýS–™èl {MîSyýlMýS$ ÐólËÐ]l$…¨ OÆð‡™èl$Ë$ ºOÌñæ´ùĶæ*Æý‡$. ç³°Ðéâ¶æ$Ï, º…«§ýl$Ð]l#Ë$, E§øÅVýS$Ë$ CÌê A…§ýlÇ õ³Æý‡Ï¯]l$
Æ>f«§é° GMýSPyýl A¯ól §é°Oò³ VýS…§ýlÆý‡Vøâ¶æ… çÜ–íÙt…^èlyýl…™ø ÐéyólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ° 29 {V>Ð]l*ÌZϯ]l*
AÐ]l*Ķæ$MýS OÆð‡™èl$Ë$ AƇ¬¯]lM>yìlMìS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ AÐól$ÃçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. Ð]l$…{†V>Æý‡$ ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø ´ëV> ÐólÔ>Æý‡$. Ð]l$…{†V>Ç
OÆð‡™èl$˯]l$ Ððl*çÜW…_ M>Æý‡$^úMýSV> Mösôætíܯ]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ C糚yýl$ §ýl*MýS$yýl$, ç³°™èl¯]l… VýSÐ]l$°…_¯]l Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$
ò³§ýlªËMýS$ Mør$Ï MýS$Çí³çÜ$¢¯é²Æ‡¬. Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ÝëÆý‡£ýlÅ…ÌZ Æ>f«§é° Ð]lÅÐ]làÆ>˱² §ýlVýSYÆý‡$…yìl ç³Æý‡ÅÐól„ìS…^ól »ê«§ýlÅ™èl˯]l$
Ð]l$…{™èl$Ë$, GÐðl$ÃÌôæÅË$ Byìl¯]l "¼¯éÒ$' ¯érM>Ë$ ^èl*õÜ¢ BĶæ$¯]l ¿¶æ$fçÜP…«§éËOò³¯ól ò³sôætÔ>Æý‡$. AÌê Ð]l$…{™èl$Ë$,
Ð]l$¯]lMýS$ MýSâ¶æ$Ï †Æý‡VýSyýl… RêĶæ$….. Æ>f«§é°V> {ç³MýSsìæ…^èl¯]l$¯]l² GÐðl$ÃÌôæÅË…§ýlÇMîS Æ>f«§é°ÌZ BĶæ$¯ól ò³§ýlª¨MýS$P AĶæ*ÅÆý‡$.

134 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


¯éÆ>Ķæ$×æ..
¯éÆ>Ķæ$×æ!
Mö¯]l$VøË$ 3,129 GMýSÆ>Ë$
^ðlÍÏ…_¯]l¨ Æý‡*. 432 Mør$Ï
{ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l Æý‡*. 14,400 Mør$Ï
Æ>f«§é° ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æÌZ {糫§é¯]l ¿¶æ*Ñ$MýS ´ùíÙ…_¯]l A{WÐðl$…r$Ï ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. AOòܯ]l$z, Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë
ç³#Æý‡´ëËMýS Ô>Q Ð]l$…{† í³.¯éÆ>Ķæ$×æ.. ¿¶æ*§ýl…§éÌZ¯]l* çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$ CsîæÐ]lË ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ {X¯Œl íÜVýS²ÌŒæ
Ð]l¬…§ýl$¯é²Æý‡$. ѧéÅçÜ…çÜ¦Ë A«¨ç³†V>¯ól ™ðlÍíܯ]l ¯éÆ>Ķæ$×æ 2014 CÐ]lÓyýl….. B ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ Mö¯]l$VøË$§éÆý‡$ËMýS$ çßæMýS$PË$ MýS*yé
G°²MýSÌZÏ ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ… ´ëÈtMìS ¿êÈV> °«§ýl$Ë…¨…^éÆý‡±, A…§ýl$MýS$ MýS͵…^èlyé°MìS MýSçÜÆý‡™èl$¢ ^ólÝù¢¯]l² ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ ™èlMìSP¯]l Ððl¬™é¢°² MýS*yé
{糆çœË…V>¯ól BĶæ$¯]l GÐðl$ÃÎÞ, Ð]l$…{† 糧ýlÒ A…§ýl$MýS$¯é²Æý‡¯ól¨ ™èl¯]lMýS$ ¿¶æ*Ñ$° AÑ$ï]l ÐéÇMìS Ð]l¬rtgñæõ³µÔ>Æý‡$. B OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_
fVýSÐðl$ÇW¯]l çÜ™èlÅ…. A¨ °fÐól$¯]l° °Æý‡*í³çÜ*¢ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† iï³H (f¯]lÆý‡ÌŒæ ç³Ð]lÆŠ‡ B‹œ AsêȲ) ™èl¯]l ¼¯éÒ$Ë õ³Æý‡ÏOò³
^èl…{§ýl»êº$ Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ »ê«§ýlÅ™èl˯]l$ ™èl¯]l ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. çÜÒ$ç³ º…«§ýl$Ð]l#Ë$, ¯éÆ>Ķæ$×æ ѧéÅçÜ…çܦÌZÏ
{糫§é¯]l ¼¯éÒ$ ¯éÆ>Ķæ$×æMóS Aç³µW…^éÆý‡$. ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æÌZ ç³°^ólçÜ$¢¯]l² E§øÅVýS$Ë õ³Æý‡$ Ò$§ýl BçÜ$¢Ë¯]l$ Çh{õÜtçÙ¯Œl ^ólƇ¬…^éÆý‡$.
¿êVýS…V> BĶæ$¯]l Æ>f«§é° ç³Ç«¨ÌZ° 29 {V>Ð]l*ÌZϯ]l* Ð]l$M>… ¿¶æ*Ð]l¬Ë Mö¯]l$Vøâ¶æ$Ï, Çh{õÜtçÙ¯]l$Ï ºÄ¶æ$rMýS$ ´÷MýSPMýS$…yé B¯ŒlOÌñ毌l
ÐólíÜ.. ÑçÜ¢–™èl…V> ç³Æý‡Åsìæ…^éÆý‡$, {V>Ð]l$ çÜ¿¶æË$ °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$. D Çh{õÜtçÙ¯Œl, Ç{ç³gñæ…sôæsìæÐŒl Ñ«§é¯é°² A¯]l$çÜÇ…^éÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$°
{MýSÐ]l$…ÌZ¯ól sîæyîlï³ çÜÆý‡µ…^èl$Ë$, G…ï³sîæïÜË$, fyîlµsîæïÜË §éÓÆ> Ñ{MýSƇ¬…_¯]l OÆð‡™èl$ Mö¯]l$VøË$§éÆý‡$×ìæ~ {ç³™èlÅ„ýS…V> ^èl*yýlMýS$…yé¯ól
AOòܯ]l$z, Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë OÆð‡™èl$˯]l$ VýS$Ç¢…_, ÐéÇ BǦMýS ç³Çíܦ†Oò³ Çh{õÜtçÙ¯Œl fÇW´ùƇ¬…¨.
BÆ> ¡Ô>Æý‡$. AOòܯ]l$z, Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ GÌê…sìæ ç³ÇàÆý‡…
^ðlÍÏ…^èlMýS$…yé {糿¶æ$™èlÓ… E†¢¯ól ÌêMýS$P…r$…§ýl…r* ™èl¯]l ¼¯éÒ$Ë õ³Æý‡$™ø ¿êÈ Mö¯]l$Vøâ¶æ$Ï...
A¯]l$^èlÆý‡$Ë™ø ÑçÜ¢–™èl…V> {ç³^éÆý‡… ^ólƇ¬…^éÆý‡$. B…§øâ¶æ¯]l Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æ ¼¯éÒ$ Ð]lÅÐ]làÆ>°MìS BMýS$Ë Ð]l¬°Ô¶æ…MýSÆŠ‡,
^ðl…§ýl$™èl$¯]l² §ýlã™èl OÆð‡™èl$Ë Ð]l§ýlªMýS$ ™èl¯]l {糆°«§ýl$˯]l$ ç³…í³, ÐéÇ™ø Æ>Ð]lNÆý‡$ Ýë…ºÕÐ]lÆ>Ð]l#, ´÷™èl*¢Ç {ç³Ò$Ë ™èl¨™èlÆý‡$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë
»ôæÆý‡ÝëÆ>Ë$ ÝëW…^éÆý‡$. GMýSÆý‡… MýS°çÙt…V> Æý‡*.糨 Ë„ýSË ¯]l$…_ Mö¯]l$Vøâ¶æϯ]l$ E§éçßæÆý‡×æV> ^ðl糚MøÐ]l^èl$a. ¯ðlË*ÏÆý‡$MýS$ ^ðl…¨¯]l
VýSÇçÙt…V> Æý‡*.15 Ë„ýSË ^ö糚¯]l 3,129 GMýSÆ>Ë$ ¼¯éÒ$Ë õ³Æý‡$™ø Ð]l¬°Ô¶æ…MýSÆŠ‡ MøÆŠ‡ MóSí³rÌŒæMýS$ A† çÜÒ$ç³…ÌZ E¯]l² Ð]l$…§ýlyýl…
Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. D {´ë…™èl…ÌZ MýSÐ]l$™éË$ _¯]l² _¯]l²Ñ {V>Ð]l$…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 126ÌZ ¯]l*™èlMìSP ¯]lÆý‡íÜ…çßæ¯éĶæ¬yýl$MýS$
M>Ð]lyýl…™ø MýS°çÙt…V> 0.25 GMýSÆ>Ë ¯]l$…_ VýSÇçÙt…V> 1.5 GMýSÆ>Ë ^ðl…¨¯]l 1.50 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° Æý‡*.2.25 Mør$Ï ^ðlÍÏ…_ 1.50
Ð]lÆý‡MýS* ¼r$Ï ¼r$ÏV> Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. GMýSÆ>Ë$ Mö¯é²yýl° {V>Ð]l$çÜ$¢Ë$ ™ðlÍ´ëÆý‡$. M>± {糿¶æ$™èlÓ ÇM>Æý‡$zË
{ç³M>Æý‡… GMýSÆý‡… «§ýlÆý‡ Æý‡*.6 Ë„ýSË$ E…yýlV>.. Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l¯]l$
3,129 GMýSÆ>Ë$ Mö¯]l$VøË$ MóSÐ]lË… Æý‡*.™öÑ$è Ë„ýSË$V> ^èl*í³…^éÆý‡$. AÌêVóS
¿¶æ*Ð]l¬Ë Mö¯]l$VøË$ÌZ ¯éÆ>Ķæ$×æ ™èl¯]l ™ðlÍÑ ™ólr˱² Í…V>Ķæ$´ëÌñæ…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 109/1ÌZ »Zyìlç³Nyìl Ððl…MýSrÆý‡Ð]l$×æ
Eç³Äñæ*W…^éÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$° Ñ{MýSƇ¬…_¯]l OÆð‡™èl$ËMýS$ AyéÓ¯]l$Þ MìS…§ýl ¯]l$…_ 0.56 GMýSÆ>Ë$, Ð]l$…§ýlyýl…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 15/1ÌZ »ZÆý‡$VýSyýlz
Æý‡*.Æð‡…yýl$ Ë„ýSË$ Ð]l¬rtgñæí³µ.. ™èl¯]l ¼¯éÒ$Ë õ³Æý‡Ï™ø Æý‡çßæçÜÅ…V> Æ>…{ç³M>‹Ù ¯]l$…_ 0.37 GMýSÆ>Ë$, Í…V>Ķæ$´ëÌñæ…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 135


140/HÌZ Mö™èl¢ç³ÍÏ Æ>«§éÆ>×ìæ ¯]l$…_ 0.45 GMýSÆ>Ë$, çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 188ÌZ
Mö…yðl´ësìæ Ððl…M>Ķæ$Ð]l$à ¯]l$…_ 0.28 GMýSÆ>Ë$, Æ>Ķæ$ç³NyìlÌZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$Ï
119/H, 119/G‹œËÌZ õÙMŠS çßæ{çÜ‹œ E±²Ýë ™èl¨™èlÆý‡$Ë ¯]l$…_ 0.75 GMýSÆ>Ë$,
¼rÏ Ð]l*Ķæ*gêË…
çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 354/1H, 354/1½ËÌZ Ë…º$ Ððl…MýSsôæÔ¶æÓÆý‡$Ï ™èl¨™èlÆý‡$Ë ¯]l$…_ BÐ]l#Ë Ð]l¬°Ô¶æ…MýSÆŠ‡ õ³Æý‡$™ø
0.87 GMýSÆ>Ë$, çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 360/1ÌZ ÐðlËVýSÌôæsìæ Æý‡Ð]l*§ólÑ ¯]l$…_ 0.25 Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$
GMýSÆ>Ë$ CÌê ¼r$Ï ¼r$ÏV> BMýS$Ë Ð]l¬°Ô¶æ…MýSÆŠ‡ 30 GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> Mö¯]l$VøË$
^ólÔ>Æý‡$.
Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æMýS$ çÜÓĶæ*¯é »êÐ]lÐ]l$Ǩ Æ>Ð]lNÆý‡$ Ýë…ºÕÐ]lÆ>Ð]l#
™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ Ð]l$…yýlË… Ð]l$…§ýlyýl…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 465/3½ÌZ 0.32 GMýSÆ>Ë$..
¼r$Ï ¼r$ÏV> 29 GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> ¿¶æ*Ñ$° Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l$…{†MìS
çÜ°²íßæ™èl$Æ>OÌñæ¯]l ´÷™èl*¢Ç {ç³Ò$Ë ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ Ð]l$…yýlË…
E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 51/½, 51/ïÜÌZÏ 0.98 GMýSÆ>Ë$, çÜÆó‡Ó
¯ðl…ºÆý‡$ 95/ïÜÌZ 0.45 GMýSÆ>Ë$, Í…V>Ķæ$´ëÌñæ… 157/2ÌZ 0.9 GMýSÆ>Ë$,
çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 118/HÌZ 0.5 GMýSÆ>Ë$, Ð]l$…§ýlyýl…ÌZ çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 26/1ÌZ
0.88 GMýSÆ>Ë$ CÌê ¼r$Ï ¼r$ÏV> 15 GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. BǦMýS
Ýù¦Ð]l$™èl È™éÅ Æ>Ð]lNÆý‡$ Ýë…ºÕÐ]lÆ>Ð]l#, ´ù™èl*Æý‡$ {ç³Ò$ËMýS$ MøsêϨ
Æý‡*´ëĶæ$Ë$ Ððl_a…_ 糧ýl$Ë GMýSÆ>ÌZÏ ¿¶æ*Ñ$ Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ ™éçßæ™èl$Ìôæ§ýl°
^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$. ÒÆó‡ M>MýS, CÌê…sìæ ^éÌêÐ]l$…¨ º…«§ýl$Ð]l#Ë$, çÜ°²íßæ™èl$Ë
õ³Æý‡$™ø Æ>f«§é° {V>Ð]l*ÌZÏ 3,129 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ¯éÆ>Ķæ$×æ Mö¯]l$VøË$
^ólíܯ]lr$Ï Æ>f«§é° Ð]lÅÐ]làÆ>˯]l$ A† çÜÒ$ç³… ¯]l$…_ ç³Æý‡ÅÐól„ìS…^ól K ïܰĶæ$ÆŠ‡
A«¨M>Ç ^ðl´ëµÆý‡$.
400 GMýSÆ>Ë$ RêĶæ$…...
™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ Ð]l$…yýlË… »ZÆý‡$´ëÌñæ… ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS ç³Ç«¨ÌZMìS Æ>§ýl$. M>ºsìæt
¯éÆ>Ķæ$×æ B {V>Ð]l$…ÌZ AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ {糫§é¯]l…V> §ýl–íÙt ÝëÇ…^éÆý‡$.
JMýSP »ZÆý‡$´ëÌñæ…ÌZ¯ól 50 GMýSÆ>Ë AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ñ$° Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$.
™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ Ð]l$…yýlË… Æ>Ķæ$ç³Nyìl Ë…MýSÌZÏ° çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$ 250 ¯]l$…_ 400
Ð]lÆý‡MýS* ÑÑ«§ýl çÜÆó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡Ï ç³Ç«¨ÌZ° Ð]l$Æø 50 GMýSÆ>ËOò³V> ¿¶æ*Ñ$°
Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. »ZÆý‡$´ëÌñæ…, Æ>Ķæ$ç³Nyìl {V>Ð]l*ËMýS$ ^ðl…¨¯]l ™øMýSË
õ³™èl$Æý‡$, ™øMýSË A…MýS$Ë$, Ððl$…yðl… ¯éVóSÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#, Ððl$…yðl… MøsôæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#,
º$Ìñæϧýl$ªË _¯]l²ç³µ, Ð]lËç³Æý‡Ï Æ>Ð]l$Ķæ$Å, ÌêÌê¨ B§ólĶæ$Å, ÌêÌê¨ çÜ$…§ýlÆý‡Æ>Ð]l#
A¯ól OÆð‡™èl$Ë$ ™èlÐ]l$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æMýS$ Ñ{MýSƇ¬…^éÐ]l$°.. B Æ>ç³NÆý‡$ Ýë…ºÕÐ]lÆ>Ð]l# õ³Æý‡$™ø
¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ç³{™é˱² ÐéÇMóS Aç³µW…^éÐ]l$° "Ýë„ìS'™ø Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$
^ðl´ëµÆý‡$. ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ {ç³{MìSĶæ$ ç³NÆý‡¢Æ‡¬¯]l ™èlÆ>Ó™èl.. Æ>f«§é° {V>Ð]l*ÌZÏ
GMýSPyýl ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ E¯é².. JMóS {´ë…™èl…ÌZ C…sìæ ´ëÏr$Ï, Ðé×ìæfÅ çܦ˅
MóSsêƇ¬…^ólÌê §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MýS$…sôæ B Ðól$Æý‡MýS$ C^óla…§ýl$MýS$ A…XMýSÇçÜ*¢
{糿¶æ$™èlÓ… E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólĶæ$yýl… Ððl¯]l$MýS Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æ çßæçÜ¢… E…¨. ´÷™èl*¢Ç {ç³Ò$Ë õ³Æý‡$™ø Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$
AÌê Æ>f«§é° ¯]lVýSÆý‡…ÌZ Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æ MøÆý‡$MýS$¯]l² {´ë…™èl… ÌZ C…sìæ
´ëÏr$Ï, Ðé×ìæfÅ ´ëÏrÏ Æý‡*ç³…ÌZ 400 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$ §ýlMýSP¯]l$…§ýl° K ïܰĶæ$ÆŠ‡
A«¨M>Ç ™ðlÍ´ëÆý‡$.

136 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æ ¼¯éÒ$ÌZÏ Ð]l$^èl$aMýS$ Ð]l¬VýS$YÆý‡$
BÐ]l#Ë Ð]l¬°Ô¶æ…MýSÆŠ‡ Æ>Ð]lNÆý‡$ Ýë…ºÕÐ]lÆ>Ð]l#
Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æMýS$ DĶæ$¯]l §ýl*Æý‡ç³# Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æMýS$ çÜÓĶæ*¯é »êÐ]lÐ]l$Ǩ. Ð]l$…{†MìS ^ól§øyýl$Ðé§øyýl$V>
º…«§ýl$Ð]l#. Ð]lÆý‡$çÜMýS$ »êÐ]lÐ]l$Ǩ Ð]lÅÐ]lçßæÇçÜ$¢…sêÆý‡$. BĶæ$¯]lMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l Ð]lÅÐ]làÆ>˯]l$
AÐ]l#™éÆý‡$. ¯éË$VóSâ¶æÏ´ër$ ¯ðlË*ÏÆý‡$ÌZ Ýë…ºÕÐ]lÆ>Ðól ^èlMýSP¨§ýl$ª™èl$…sêÆý‡$. Æ>Ð]lNÆý‡$ Ýë…ºÕÐ]lÆ>Ð]l# õ³Çr
ÒBÈÞ M>ÌôæiÌZ M>…{sêMýS$t ÌñæMýSaÆý‡ÆŠ‡V> Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æ ¿êÈ G™èl$¢¯]l BçÜ$¢Ë$ MýS*yýlVýSsìæt¯]lr$Ï ¯ðlË*ÏÆý‡$ ÐéçÜ$Ë$
ç³°^ólÔ>Æý‡$. ¯éÆ>Ķæ$×æ Ð]l$…{† 糧ýlÑ ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$. C§ól ȆÌZ Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ¯]l* BĶæ$¯]l õ³Æý‡$™ø
^ólç³sìæt¯]l ¯éË$VýS$ ¯ðlËË ™èlÆ>Ó™èl ™èl¯]l Ððl$yìlMýSÌŒæ M>ÌôæiÌZ ѧýl$Å™Œl ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯é²Æý‡$.
Ð]l$Æý‡Ð]l$Ùèl$Ë »ê«§ýlÅ™èl˯]l$ Ð]l¬°Ô¶æ…MýSÆŠ‡MýS$ Aç³µW…^éÆý‡$. AƇ¬™ól
A™èl° Ðól™èl¯é°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l çÜÐ]l*^éÆý‡… ™èlÐ]l$ Ð]l§ýlª Ìôæ§ýl°.. ´÷™èl*¢Ç {ç³Ò$Ë
Ð]l¬°Ô¶æ…MýSÆŠ‡MýS$ AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l糚yýl$ Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æ Ð]l§ýlª Mö…™èl Ð]l$…{† ¯éÆ>Ķæ$×æMýS$ çÜ°²íßæ™èl$Æ>Ë$. MýSÆ>~rMýS,
Ððl¬™èl¢… ¡çÜ$MýS$…r$…sêÆý‡° B M>Ìôæi Ð]lÆ>YË$ ™ðlÍ´ëƇ¬. ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ÌZÏ ¯éÆ>Ķæ$×æ M>ÌôæiË Ð]lÅÐ]làÆ>˯]l$
Ð]l$«§ýlÅ™èlÆý‡VýS†MìS ^ðl…¨¯]l Ð]l¬°Ô¶æ…MýSÆŠ‡ ¯éÆ>Ķæ$×æ Ððl$yìlMýSÌŒæ M>ÌôæiMìS BÐðl$ ç³Æý‡ÅÐól„ìSçÜ$¢…sêÆý‡$. Ð]l$«§ýlÅ ™èlÆý‡VýS† MýS$r$…»ê°MìS
çÜÒ$ç³…ÌZ° {ò³•Ðólr$ A´ëÆŠ‡tÐðl$…sŒæÌZ A§ðlªMýS$ E…r$¯é²Æý‡$. ^ðl…¨¯]l {ç³Ò$Ë B§éĶæ$… A…™èl…™èl Ð]l*{™èlÐól$. Ý뫧éÆý‡×æ MýS$r$…»ê°MìS
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ MøsêϨ Æý‡*´ëĶæ$Ë$ Ððl_a…_ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ^ðl…¨¯]l {ç³Ò$ËMýS$ MøsêϨ Æý‡*´ëĶæ$Ë$ Ððl_a…_ Æ>f«§é°ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ Ýù¢Ð]l$™èl Ð]l¬°Ô¶æ…MýSÆŠ‡MýS$ E…r$…§é? Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ BǦMýSÝù¢Ð]l$™èl E…r$…§ýl…sêÆ>?

ç³Ä¶æ*ÅÐ]l#Ë ÐéÌêÆý‡$!
Mö¯]l$VøË$ 4.09 GMýSÆ>Ë$ {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l
^ðlÍÏ…_…¨ Æý‡*. 12.27 Ë„ýSË$ Æý‡*. 8 Mør$Ï
{糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$, sîæyîlï³ ¯éĶæ$-MýS$Ë$ Æ>f«§é° {´ë…™èl OÆð‡™èl$-˯]l$ ò³§ýlª-MýS$-Ð]l*-Æý‡$yýl$ ç³Ä¶æ*Å-Ð]l#Ë
Ððl*çÜ-W…_ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡-ËMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$-VøË$ ^ólÔ>-Æý‡-¯]l-yé-°MìS Ñ{MýS-Ð]l$-íÜ…çßæ õ³Æý‡$™ø Çh[õÜt-
sîæyîlï³ ïܰĶæ$ÆŠ‡ ¯éĶæ$-MýS$yýl$, GÐðl$ÃÎÞ ç³Ä¶æ*Å-Ð]l#Ë MóSÔ¶æ-ÐŒl ¿¶æ*Ð]l¬Ë çÙ¯Œl ^ólƇ¬…^èl$-MýS$-¯é²Æý‡$. GMýSÆý‡…
Mö¯]l$-VøâôæÏ Ð]l$Æø E§é-çßæ-Æý‡×æ. ¯éÆ> ^èl…{§ýl-»êº$ ¯éĶæ¬yýl$ Ð]l¬QÅ- 3.7 Ë„ýSË ^ö糚¯]l 4.09 GMýS-
Ð]l$…-{†V> A«¨-M>Æý‡… ^ólç³-rt-V>¯ól A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ÌZ Æ>f«§é° Æ>-˯]l$ 12.27Ë-„ýSË Æý‡*´ë-Ķæ$- ç³Ä¶æ*ÅÐ]l#Ë Ñ{MýSÐ]l$íÜ…çßæ õ³Æý‡$™ø
°ÇÃ-Ýë¢-¯]l…r* BÆ>Â-r…V> {ç³MýS-sìæ…_¯é, GMýSPyýl °ÇÃ-Ýë¢Æø çܵçÙt…V> ËMóS Mö¯]l$-VøË$ ^ólíÜ-¯]lr$Ï õ³ÆöP- Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$ ç³{™éË$
^ðlç³µ-MýS$…yé {ç³f˯]l$ VýS…§ýl-Æý‡-Vø-âê-°MìS VýS$Ç^ól-Ô>Æý‡$. M>± ™èl¯]l A¯]l$- ¯é²Æý‡$. M>± AƇ¬-¯]l-Ðø-Ë$ÌZ
Ķæ*-Ķæ¬-ËMýS$ Ð]l*{™èl… Ð]l¬…§ýl$-V>¯ól çܵçÙt-™èl-°^éaÆý‡$. C…MóS… A¯]l…-™èl-ç³#- {ç³çÜ$¢™èl… Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l
Æý‡… hÌêÏMýS$ ^ðl…¨¯]l sîæyîlï³ ïܰĶæ$ÆŠ‡ ¯ól™èl ç³Ä¶æ*Å-Ð]l#Ë MóSÔ¶æÐŒl Æ>f«§é° GMýSÆ> Æý‡*.2Mør$Ï E¯]l²r$Ï
{´ë…™èl…ÌZ ÐéÍ´ù-Ķæ*Æý‡$. GMýSPyýl ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ ËÀ- ™ðlË$-Ýù¢…¨. A…sôæ Hyé¨ Ð]lÅÐ]l-«¨ÌZ ç³Ä¶æ*Å-Ð]l#Ë ¿¶æ*Ð]l¬-ËMýS$ 50
Ýë¢Äñæ*, H ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö…sôæ GMýS$PÐ]l Ìê¿¶æ… ^ólçÜ$-Mø-Ð]l^øa §ýlVýSY-Æý‡V> Æð‡rÏMýS$ Oò³V> «§ýlÆý‡ ç³Ë$-MýS$-™ø…¨. {ç³gê-Æ>-f«§é° °ÇÃ-çÜ$¢-¯é²-Ð]l$°, KÆý‡Ó-
ç³ÇÖÍ…-^éÆý‡$. MøÆŠ‡ MóSí³-rÌŒæ ÌZ° ™èl$â¶æ*Ï-Æý‡$MýS$ A† §ýlVýSY-Æý‡V> E…yól Ìôæ-MýS¯ól {糆糄ýS… {糿¶æ$-™èlÓ…Oò³ A¯]l-Ð]l-çÜÆý‡ BÆø-ç³-×æË$ VýS$í³µ-Ýù¢…§ýl°
AƇ¬-¯]l-ÐøË$ {V>Ð]l$…ÌZ 4.09 GMýS-Æ>Ë$ Mö¯]l$-VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. çÜÆó‡Ó 糧ól-糧ól VýSVøYË$ ò³sôæt ç³Ä¶æ*Å-Ð]l#Ë MóSÔ¶æÐŒl Ð]l$Ç OÆð‡™èl$˯]l$ Ð]l$¿¶æÅ-ò³sìæt
¯]l…ºÆý‡$ 48/3ÌZ 2.13GMýS-Æ>Ë$, çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$ 49/3ÌZ 1.96 GMýS- ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö° ÐéÇMìS A¯éÅĶæ$… ^ólĶæ$yýl… G…™èl-Ð]l-Æý‡MýS$ çÜÐ]l$…-
Æ>Ë$ MýSÍí³ Ððl¬™èl…¢ 4.09 GMýSÆ- >Ë ¿¶æ*Ñ$° 2014 AMøtº - ÆŠ‡ 13¯] MóSÔ¶æÐŒl fçÜÐðl* ^ðl´ëµÍ.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 137


Æ>Ð]l$Æ>Ð]l$... MýS–çÙ~ MýS–çÙ~
ÇĶæ$ÌŒæ Ððl…^èlÆŠ‡ AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
179.54 GMýSÆ>Ë$ 54 GMýSÆ>Ë$
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ÐéÅ´ëÆý‡$Ë$, {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ MýS$Ð]l$ÃMýSPÐ]lyýl…™ø Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ çßoíÜ…VŠS {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠlMýS$
A{MýSÐ]l*ËMýS$ Ayólz ÌôæMýS$…yé ´ùƇ¬…¨. §ýlã™èl$ËMýS$ MóSsêƇ¬…_¯]l AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ÇĶæ$ÌŒæ AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ñ{MýSƇ¬…_¯]l
Ððl…^èlÆŠ‡ Ðólíܯ]l çÜ…çܦ ¯]l$…_ ¿êÈV> Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ A…§ýl$MýS$¯]l² çÜÆ>PÆý‡$, ò³§ýlªË$, A{MýSÐ]l*°²
çÜ{MýSÐ]l$… ^ólõÜÔ>Æý‡$. Æ>f«§é° {´ë…™é°MìS A™èlÅ…™èl çÜÒ$ç³…ÌZ ò³§ýlM>M>° Ð]l$…yýlË… ¯]l…º*Æý‡$MýS$ Mö…§ýlÆý‡$ OÆð‡™èl$Ë$
¯]l…º*Æý‡$ {V>Ð]l$ ç³Ç«¨ÌZ MøÌŒæMýS™èl&^ðlO¯ðl² gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ§éÇ ç³MýSP¯ól, ¯éV>Æý‡$j¯]l
ÑÔ¶æÓѧéÅËĶæ$… Ððl¯]l$MýS Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ çßoíÜ…VŠS {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl A¯ól çÜ…çܦ çÜ$Ð]l*Æý‡$ OÆð‡™èl$ õ³Æý‡$ Ñ{MýSƇ¬…_¯]l ¿¶æ*Ñ$
179.54 GMýSÆ>ÌZÏ ´ëÏr$Ï, ÑÌêÏË$, A´ëÆý‡$tÐðl$…r$Ï °ÇÃ…^èlyé°MìS {ç³×êãMýS Æý‡_…_…¨. (GMýSÆ>ÌZÏ)
M>gê {V>Ð]l$… ÌZ° Üç Æó‡Ó ¯ðl…ºÆý‡$Ï 78 ¯]l$…_ 107 Ð]lÆý‡MýS$ 94 GMýSÆ>˯]l$ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜst æŒ
çÜ…çܦ Mö¯]l$VøË$ ^ólĶæ$V> Ñ$VýS™é 76 GMýSÆ>˯]l$ ¯]l…º*Æý‡$ {V>Ð]l*°MìS ^ðl…¨¯]l §ýlã™èl, õ³§ýl 1.¯]l…º*Æý‡$ ÑfÄŒæ$¿êçÜPÆŠ‡ 2.00
OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ…¨. C…§ýl$ÌZ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 54 GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ 2.¯]l…º*Æý‡$ çÜ$º¾Ð]l$à 1.65
E¯é²Æ‡¬. D ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Çh{õÜtçÙ¯Œl ^ólõÜ AÐ]lM>Ô¶æ… ÌôæMýS´ùƇ¬¯é ò³§ýlM>M>° çÜ»Œæ 3.Ð]l*™èl…W çÜ$º¾Ð]l$à 0.30
Çh{ÝëtÆŠ‡ M>Æ>ÅËĶæ$ íܺ¾…¨MìS, A«¨M>Æý‡$ËMýS$ ¿êÈV> Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ ^ðlÍÏ…_ çÜ…çܦ õ³Æý‡$¯]l 4.¯]l…º*Ç _¯é² 1.00
Çh{õÜtçÙ¯Œl ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ÇhçÜtÆŠ‡ AƇ¬¯]l ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ Ìôæ AÐ]l#r$Ï ÐólĶæ$yé°MìS 5.Ð]l*™èl…W Ð]l*Æý‡¢Ð]l$à 0.30
Gr$Ð]l…sìæ A¿¶æÅ…™èlÆ>Ë$ ÌôæMýS´ùÐ]lyýl…™ø ÒisîæG… ¯]l$…_ A¯]l$Ð]l$† ËÀ…_…¨. ¿êÈ
{ç³^éÆý‡…, Ð]l*Æð‡Psìæ…VŠS íܺ¾…¨ çÜçßæM>Æý‡…™ø A¯]l†M>Ë…ÌZ¯ól çܦÌêË$, ÑÌêÏË 6.¯]l…º*Æý‡$ Ð]l$àËMýSÿĶæ$Å 3.00
Ñ{MýSĶæ*°MìS ™ðlÆý‡ ¡íÜ…¨. 7.MöËMýSË*Ç Ý녺Ķæ$Å 0.30
8.¯]l…º*Æý‡$ Æ>k 1.00
_¯]l»êº$MýS$ ¿êÈ ÐésêË$ 9.MöMýSPËVýSyýlz Æý‡*™èlÐ]l$à 1.50
Æ>f«§é° HÆ>µr$ ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨V>Æý‡$. Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ 10.º$ÌêÏ BÆøVýSÅ… 0.30
çßoíÜ…VŠS {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Ë$¯é²Ä¶æ$±, B ¿¶æ*Ñ$° ÌêÅ…yŠl 11.¯]l…º*Æý‡$ ÝëËïŒl 0.30
ç³NÍ…VŠS MìS…§ýl ¡çÜ$MýS$…sêÐ]l$…r* Ķæ*fÐ]l*¯éÅ°² »ñæ¨Ç…^éÆý‡$. B ™èlÆ>Ó™èl Aç³µsìæ K
MóS…{§ýl Ð]l$…{† Ð]l$«§ýlÅÐ]lÇ¢™èlÓ…™ø Æ>Ķæ$»ôæÆ>Ë$ MýS$§ýlÆý‡yýl…™ø.. ÇĶæ$ÌŒæ §ýl…§éMýS$ {糿¶æ$™èlÓ 12.¯]l…º*Æý‡$ ÆøÔ¶æĶæ$Å 1.00
ò³§ýlªË$ §ýl¯]l$²V> °Í^éÆý‡$. ©…™ø B Ððl…^èlÆŠ‡ÌZ ^èl§ýlÆý‡ç³# VýSf… Æý‡*. 4 ÐólËMýS$ {´ëÆý‡…À…_ 13.¯]l…º*Æý‡$ Äñæ*à¯]l$ 1.00
ò³ÇW¯]l yìlÐ]l*…yŠlMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> Æý‡*. 25 ÐólË Ð]lÆý‡MýS$ Ñ{MýSƇ¬çÜ*¢ çÜ…çܦ Ý÷Ð]l¬Ã 14.¯]l…º*Æý‡$ MøsôæÔ¶æÓÆý‡Ð]l$à 0.50
^ólçÜ$MýS$…¨. Æ>Ð]l$MýS–çÙ~ çßoíÜ…VŠS {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl çÜ…çܦ ™èlÐ]l$¯]l$ Ððl*çÜ… ^ólíÜ AOòܯ]l$z 15.¯]l…º*Æý‡$ çÜ$»ê¾Æ>Ð]l# 0.50
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ…§ýl° ¯]l…º*Æý‡$MýS$ ^ðl…¨¯]l yólÑyŠl B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ §ýlã™èl õ³§ýl 16. _ËM> ¯éVóSÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l# 0.60
OÆð‡™èl$Ë$ VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ A«¨M>Æý‡ Ķæ$… {™é…V>°MìS íœÆ>ŧýl$ ^ólĶæ$yýl…™ø D Ð]lÅÐ]làÆý‡… 17.¯]l…º*Æý‡$ Äñæ*à¯]l$ 0.70
ÐðlË$VýS$ÌZMìS Ð]l_a…¨. AƇ¬™ól D Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ _¯]l»êº$MýS$ ¿êÈ G™èl$¢¯]l ÐésêË$
§ýlMýSPyýl…Ð]lËæÏ VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ MýSÌñæMýStÆý‡$ Ñ^éÆý‡×æ¯]l$ ArMðSMìSP…^éÆý‡$. C…§ýl$ÌZ M>Ë$Ð]lË$ 18.¯]l…º*Æý‡$ ¯éVóS…{§ýl… 1.00
´ùÆý‡…»ZMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ E¯]l²r$tV> VýS$Ç¢…^éÐ]l$° Ð]l$…VýSâ¶æWÇ ™èlçßæïÜÌêªÆŠ‡ ÑfĶæ$ËMìSÿ 19.¯]l…º*Æý‡$ B§ðlĶæ$Å 1.00
^ðl´ëµÆý‡$.

138 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


«§ýl*ã´ëâ¶æå
"´ùÆý‡…»ZMýS$' MýS£ýl!
A¯]l«¨M>ÇMýS…V> MösôætíÜ…¨ 50 GMýSÆ>Ë$
Çh[õÜtçÙ¯Œl ^ólƇ¬…^èl$MýS$…¨ 3.89 GMýSÆ>Ë$
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ A«¨M>Æý‡ ´ëÈt {ç³gê{糆°«§ýl$Ë Í…MýS$ yéMýS$ÅÐðl$…sŒæË$ ç³#sìæt…^éÆý‡$. B ™èlÆý‡$Ðé™èl D Ð]l¬VýS$YÇ™ø
¿¶æ*MýS»êjËMýS$ Ayýl*zA§ýl$ç³N Ìôæ§ýl$. _Ð]lÆý‡MýS$ ÐéVýS$, yö…MýS, ^ðlÆý‡$Ð]l# Ýë…ºÕÐ]lÆ>Ð]l# ™èl…{yìl §ólÐ]lÆý‡ ç³#ËÏĶæ$ÅMýS$ Ñ{MýSƇ¬…_¯]lr$Ï ÇM>Æý‡$z
´ùÆý‡…»ZMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ OòÜ™èl… Ð]l§ýlËÌôæ§ýl$. MýS°µ…_¯]l ¿¶æ*Ñ$¯]l…™é çÜ–íÙt…^éÆý‡$. GÐðl$ÃÌôæÅ «§ýl*ã´ëâ¶æå J†¢â¶æÏMýS$ ™èlÌŸWY¯]l A«¨M>Æý‡$Ë$
MýS»êj ^ólíÜ.. Æð‡Ððl¯]l*Å ÇM>Æý‡$z˯]l$ †Æý‡VýSÆ>Ƈ¬…_ ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$ 274¯]l$ 274/¼6, ¼7, ¼8 çÜ»Œæ yìlÑf¯]l$ÏV>
Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. C…§ýl$MýS$ ´÷¯]l*²Æý‡$ Ñ¿¶æh…_ §ólÐ]lÆý‡ ç³#ËÏĶæ$Å õ³Æý‡$™ø
GÐðl$ÃÌôæÅ «§ýl*ã´ëâ¶æå ¯]lÆó‡…{§ýll A¯]l$^èlÆý‡$Ë Çh[õÜtçÙ¯Œl ^ólÔ>Æý‡$. {ç³çÜ$¢™èl Ð]l*Æð‡PsŒæ «§ýlÆý‡
¡Æó‡ ™éÆ>P×æ…. Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]l™ø {ç³M>Æý‡… D ¿¶æ*Ñ$ ÑË$Ð]l çÜ$Ð]l*Æý‡$V>
MøÌŒæMýS™él&^ðlO¯ðl² gê¡Ä¶æ$ Æý‡çßæ§éÇ Æý‡*. 5 MørÏ Ð]lÆý‡MýS* E…r$…¨.
çÜÒ$ç³…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë «§ýlÆý‡ËMýS$ Æð‡MýSPË$
Ð]l^éaƇ¬. D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ Ððl¬™èl¢… 50 GMýSÆ>Ë
ò³§ýlM>M>° Ð]l$…yýlË… ¯]l…º*Æý‡$ÌZ° ÐéVýS$
´ùÆý‡…»ZMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ ¯]lÆó‡…{§ýlMýS$Ð]l*ÆŠ‡ ´ùÆý‡…»ZMýS$ MýS»êj
MýS¯]l$² ³ç yìl…¨. D ¿¶æ*Ñ$° ³ç NÇ¢V> ™èlÐ]l$
ÝëÓ«©¯]l…ÌZMìS ¡çÜ$MýS$¯]l² GÐðl$ÃÌôæÅ ™èl¯]l
J†¢â¶æÏ™ø Çh[õÜtçÙ¯Œl A¯]l$^èlÆý‡$Ë™ø B ¿¶æ*Ñ$ÌZ »ZÆý‡$Ï ÐólíÜ,
¯]l…º*Æý‡$ÌZ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$ 274ÌZ° ÝëVýS$^ólõÜ…§ýl$MýS$ çÜÐ]l*Ķæ$™èl¢Ð]l$Ķæ*ÅÆý‡$.
3.89 GMýSÆ>Ë ÐéVýS$ ´ùÆý‡…»ZMýS$ ¿¶æ*Ñ$° »ZÆý‡$ ÐólõÜ…§ýl$MýS$ A¯]l$Ð]l$™èl$Ë$
™èl¯]l çÜÒ$ç³ º…«§ýl$Ð]l# §ólÐ]lÆý‡ ç³#ËÏĶæ$Å CÐéÓË…r* GÐðl$ÃÌôæÅ çÜÓĶæ$…V>
õ³Æý‡$™ø Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MøÐ]lyé°MìS ÒBÆøÓMýS$ ¸ù¯Œl ^ólíÜ B§ólÔ>Ë$ C^éaÆý‡$.
«§ýl*ã´ëâ¶æå Ð]lNÅà™èlÃMýS…V> ´ëÐ]l#Ë$ «§ýl*ã´ëâ¶æÏ çÜÒ$ç³ º…«§ýl$Ð]l# õ³Æý‡$™ø Mösôætíܯ]l D ¿¶æ*Ñ$ ÐéVýS$ ´ùÆý‡…»ZMýS$V> A° {V>Ð]l$
MýS¨´ëÆý‡$. Æð‡Ñ¯]l*Å A«¨M>Æý‡$ËOò³ J†¢yìl ÐéVýS$ ´ùÆý‡…»ZMýS$ ¿¶æ*Ñ$ yéMýS$ÅÐðl$…sŒæ {ç³fË…§ýlÇMîS ™ðlÍíܯé H… ^ólĶæ$Ìôæ°
¡çÜ$MýS$ Ð]l_a Æð‡…yýl$Ð]lÊyýl$ ^ól™èl$Ë$ °çÜÞàĶæ$ íܦ† ÐéǨ. Ayýl$z™èlWÍ™ól
Ð]l*Ça¯]lr$ÏV> ^èl*í³ yéMýS$ÅÐðl$…sŒæ ¯]l…ºÆý‡$Ï 2638, 2639, ™èl糚yýl$ MóSçÜ$Ë$ ò³sìæt…^èlyýl…, Ìôæ§é §éyýl$Ë$ ^ólƇ¬…^èlyýl… Ð]l…sìæÑ
2640ËÌZ 3.89 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° ™èlÐ]l$ ¼¯éÒ$§éÆý‡$Ë õ³Æý‡ÏOò³ ^ólçÜ*¢ {ç³f˯]l$ ¿¶æĶæ${¿ê…™èl$˯]l$ VýS$Ç ^ólíÜ MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë
Çh{õÜtçÙ¯Œl ^ólõÜçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. Ððl¬§ýlrV> ç³#ËÏĶæ$Å Möyýl$MýS$ {糿¶æ$™èlÓ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ A¯éÅ{M>…™èl… ^ólÔ>Æý‡$. C¨ MóSÐ]lË… JMýS
Ýë…ºÕÐ]lÆ>Ð]l# ™èl¯]l ¿¶æ*Ñ$V> ©°² _{¡MýSÇ…_ E糚r*Ç E§éçßæÆý‡×æ Ð]l*{™èlÐól$. JMýSP ò³§ýlM>M>° Ð]l$…yýlË…ÌZ GÐðl$ÃÌôæÅ
MìSÆý‡×ŠæMýS$Ð]l*ÆŠ‡, Ayýl$çÜ$Ð]l$ÍÏ Æý‡ÑMìSÆý‡×Šæ, Ððl¯é² ò³§ýl A_aÆð‡yìlzËMýS$ A¯]l$^èlÆý‡$Ë$ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 50 GMýSÆ>Ë ÐéVýS$ ´ùÆý‡…»ZMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
iï³H (f¯]lÆý‡ÌŒæ ç³Ð]lÆŠ‡ B‹œ AsêȲ) Çh{õÜtçÙ¯ŒlË$ ^ólÔ>Æý‡$. ©…™ø MýS»êj ^ólÔ>Æý‡$.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 139


MøyðlË ™èl¯]lĶæ¬yé
Ð]l$gêM>!
Mö¯]l$VøË$ 17.3 GMýSÆ>Ë$ {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l
^ðlÍÏ…_¯]l¨ Æý‡*. 93 Ë„ýSË$ Æý‡*. 18.4 Mør$Ï
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MöËÏVörtyýl…ÌZ
Ô>çܯ]lçÜ¿¶æ ïܵMýSÆŠ‡ MøyðlË ÕÐ]l{ç³Ý맊l ™èl¯]lĶæ¬yýl$ MøyðlË
ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~ Æý‡*sôæ çÜç³Æó‡r$. ÑÐé§éçܵ§ýlOÐðl$¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
VýS$Ç¢…^èlyýl….. A«¨M>Æý‡ ºÌê°² Eç³Äñæ*W…_ Ðésìæ° ™èlMýS$PÐ]l
«§ýlÆý‡ËMóS Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MøÐ]lyýl…ÌZ BĶæ$¯]l¨ A…§ðlÐólíܯ]l ^ólƇ¬.
{糫§é¯]l Æ>f«§é°MìS çÜÒ$ç³…ÌZ° çÜ™ðl¢¯]lç³ÍÏ °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y…ÌZ
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MøÐ]lyé°MìS MøyðlË ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~
{ç³™ólÅMýS º–…§é˯]l$ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. B °Äñæ*fMýSÐ]lÆý‡Y
ç³Ç«¨ÌZ° ÑÐé§éçܵ§ýlOÐðl$¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ VýS$Ç¢…^èlyýl…..
ÑÐé§ýl… GÐ]lÇ Ð]l$«§ýlÅ ¯]lyýl$çÜ$¢…§ø ™ðlË$çÜ$MøÐ]lyýl….. A…§ýl$ÌZ
JMýS Ð]lÆ>Y°² MøyðlË ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~ Ð]l§ýlªMýS$ ¡çÜ$MðSâ¶æÏyýlÐól$ D
{ç³™ólÅMýS º–…§éË »ê«§ýlÅ™èl. ™èl¯]l Ð]l§ýlªMýS$ Ð]l_a¯]l ÐéÇ°
º†Ð]l*ÌZ »ñæ¨Ç…^ø.. ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ËMýS$ ÑÐé§éçܵ§ýl
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ.. A«¨M>Æ>°² Ayýl$zò³r$tMýS$°
Ðésìæ° ™èl¯]l ¼¯éÒ$Ë õ³Æý‡Ï™ø MösôætĶæ$yýl… ÇÐékV>
Ð]l*Ç…¨. çÜ™ðl¢¯]lç³ÍÏ Ð]l$…yýlË… «§ýl*ã´ëâ¶æÏÌZ çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$Ï
167&1H, 167&1ïÜ, 168&1, 168&3ÌZ 17.3 GMýSÆ>Ë
¿¶æ*Ñ$ C§ýlªÆý‡$ A¯]l²§ýlÐ]l¬ÃË Ð]l$«§ýlÅ ÑÐé§ýl… ¯]lyýl$Ýù¢…¨. C¨
ç³íÜVýSsìæt¯]l MøyðlË ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~ ÐéÇÌZ JMýSÇ° ™èl¯]l Ð]l§ýlªMýS$
í³Íí³…^èl$MýS$°.. ™èl¯]l Ð]lÅMìS¢VýS™èl çÜàĶæ$MýS$yýl$ VýS$™é¢
¯éVýS{ç³Ý맊l Ðól$¯ólh…VŠS ´ëÆŠ‡t¯]lÆŠ‡V> Ð]lÅÐ]lçßæÇçÜ$¢¯]l² Ô¶æÕ C¯Œl{¸ë
õ³Æý‡$™ø GMýSÆý‡… Æý‡*.G°Ñ$¨ Ë„ýSË ^ö糚¯]l Mö¯]l$VøË$
^ólÔ>Æý‡$. ÐéçÜ¢Ð]l…V> B {´ë…™èl… GMýSÆý‡… Æý‡*.1.50 MørÏMýS$Oò³V>
ç³Ë$MýS$™ø…yýlr… VýSÐ]l$¯éÆý‡á…. MøyðlË ™èl¯]lĶæ¬yìl Ð]lÅÐ]làÆý‡…Oò³ ™èl¯]l Ð]lÅMìS¢VýS™èl çÜàĶæ$MýS$yýl$ VýS$™é¢ ¯éVýS{ç³Ý맊l õ³Æý‡$™ø MøyðlË
C§ól ÑÐé§ýl…™ø çÜ…º…«§ýl… E¯]l² Ð]l$Æø Ð]lÅMìS¢ ¯éÅĶæ$Ý릯鰲 ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$ yéMýS$ÅÐðl$…sŒæ
B{Ô¶æƇ¬…^éÆý‡$. M>±.. A§ólÒ$ ç³rt° Æð‡Ððl¯]l*ŠĶæ$…{™é…VýS…
B ¿¶æ*Ñ$° VýS$™é¢ ¯éVýS{ç³Ý맊lMýS$ MýSrt»ñæsôætíÜ…¨. C§ól 糧ýl®†ÌZ G™èl$¢¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mösôætíܯ]lr$Ï B °Äñæ*fMýSÐ]lÆ>YË {ç³fË$
çÜ™ðl¢¯]lç³ÍÏ, ¯]lÆý‡çÜÆ>Ð]l#õ³r °Äñæ*fMýSÐ]lÆ>YÌZÏ ÕÐ]lÆ>Ð]l$MýS–çÙ~ ¿êÈ ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$.

140 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


GÐ]lÈ VýS$™é¢ ¯éVýS{ç³Ý맊l?
VýS$™é¢ ¯éVýS {ç³Ý맊l Ý÷…™èl*Æý‡$ {ç³M>Ô¶æ… hÌêÏ Ä¶æ$§ýlª¯]lç³Nyìl Ð]l$…yýlË… ´ùË*Æý‡$. Ý뫧éÆý‡×æ
MýS$r$…»ê°MìS ^ðl…¨¯]l ¯éVýS {ç³Ý맊l ½sñæMŠS (íÜÑÌŒæ C…f±Ç…VŠS) ^èl§ýl$Ð]l#MýS$¯é²Æý‡$. MøyðlË ò³§ýlª MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$
çÜ™èlůéÆ>Ķæ$×æ {ç³Ð]l*§ýl…ÌZ Ð]l$Æý‡×ìæ…_¯]lç³#yýl$ ¯éVýS{ç³Ý맊lMýS$ B MýS$r$…º…™ø çÜ°²íßæ™èl º…«§ýl…
HÆý‡µyìl…¨. ºçÜÐ]l™éÆý‡MýS… C…yø AÐðl$ÇMýS¯Œl M>ů]lÞÆŠ‡ BçÜ$ç³{† ObðlÆý‡Ã¯ŒlV> MøyðlË Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^ól çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ
¯éVýS {ç³Ý맊l¯]l$ ™èl¯]l Ð]l§ýlªMýS$ í³Íí³…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. BçÜ$ç³{†ÌZ M>…{sêMýS$t 糯]l$˯]l$ ¯éVýS {ç³Ý맊l™ø
^ólƇ¬…^ólÐéÆý‡$. M>ů]lÞÆŠ‡ BçÜ$ç³{† ObðlÆý‡Ã¯Œl 糧ýlÑ ¯]l$…_ MøyðlË ™èl糚MýS$¯]l² ™èlÆ>Ó™èl ¯éVýS{ç³Ý맊l BĶæ$¯]l
Ð]lÅMìS¢VýS™èl çÜàĶæ$MýS$yìlV> Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^éÆý‡$. MøyðlË ïܵMýSÆŠ‡ 糧ýlÑ° ^ólç³sìæt¯]l ™èlÆý‡$Ðé™èl BĶæ$¯]l ™èl¯]lĶæ¬yýl$
MøyðlË ÕÐ]lÆ>Ð]l$ MýS–çÙ~MýS$ Ð]lÅMìS¢VýS™èl çÜàĶæ$MýS$yìlV> Ð]lÅÐ]lçßæÇçÜ*¢¯ól.. VýS$…r*Æý‡$ÌZ çßZ…yé ÚùÆý‡*…ÌZ
{ò³•Ðólr$ Ðól$¯ólfÆŠ‡V> ç³°^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. _Ë$MýSË*Çõ³rÌZ A§ðlª C…sZÏ °ÐéçÜÐ]l¬…r$¯]l² ¯éVýS {ç³Ý맊l.. MøyðlË
™èlÆý‡çœ#¯]l çÜ™ðl¢¯]lç³ÍÏ, ¯]lÆý‡çÜÆ>Ð]l#õ³r °Äñæ*fMýSÐ]lÆ>YÌZÏ ç³¯]l$Ë$ ^èlMýSP»ñæyýl$™èl$…sêÆý‡$. Ð]l$«§ýlÅ™èlÆý‡VýS†
MýS$r$…»ê°MìS ^ðl…¨¯]l ¯éVýS {ç³Ý맊lMýS$ MøsêϨ Æý‡*´ëĶæ$Ë$ Ððl_a…_.. ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ Ýù¦Ð]l$™èl
E…r$…§é?

MöÐ]l*ÃË´ësìæ MýS$^èl$asZï³!
Mö¯]l$VøË$ ^ðlÍÏ…_¯]l¨ {ç³çÜ$¢™èl ÑË$Ð]l:
42 Æý‡*. 1.26 Æý‡*. 210
GMýSÆ>Ë$ Mør$Ï Mør$Ï
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$ ¯éĶæ¬yýl$ çÜ¿¶æ$ÅËMýS$ MýS$^èl$asZï³
A«¨M>Æý‡ §ýl$ÇÓ°Äñæ*V>°MìS.. sîæyîlï³ {ç³gê {糆°«§ýl$Ë ÆúyîlƇ¬gê°MìS
C§ø ™éÆ>P×æ…. Hyólâ¶æÏ MìS…§ýlr Ð]l$…VýSâ¶æWÇMìS çÜÒ$ç³…ÌZ ¯ðlËçÜÇ VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ò³§ýlMýS*Æý‡´ëyýl$ GÐðl$ÃÌôæÅ MöÐ]l*ÃË´ësìæ }«§ýlÆŠ‡
ÐéƇ¬§éOò³ 3,000 Ð]l$…¨MìS Ñ{MýSƇ¬…_¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Çh{õÜtçÙ¯Œl AÀ¯]l…§ýl¯]l çßoíÜ…VŠS {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl õ³Æý‡$™ø ÑfĶæ$Ðéyýl,
^ólõÜ…§ýl$MýS$ AÀ¯]l…§ýl¯]l çßoíÜ…VŠS {ò³•ÐólsŒæ ÍÑ$sñæyŠl Ķæ$fÐ]l*°, VýS$…r*Æý‡$ MóS…{§éË$V> K ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ çÜ…çܦ Ððl…^èlÆý‡Ï¯]l$ ÐólíÜ
ò³§ýlMýS*Æý‡´ëyýl$ GÐðl$ÃÌôæÅ MöÐ]l*ÃË´ësìæ }«§ýlÆŠ‡ °Æ>MýSÇ…^éÆý‡$. D ÐéƇ¬§éË ç³§ýl®†ÌZ ´ëÏrϯ]l$ Ñ{MýSƇ¬çÜ*¢ Ð]lçÜ$¢¯é²Æý‡$. A§ól çÜ…çܦ
{´ë…™èl…ÌZ Æ>f«§é° HÆ>µr$ ^ólçÜ$¢¯]l²r$Ï {糿¶æ$™èlÓ… Ķæ${Æý‡»êÌñæ…ÌZ AÐ]l$Æ>Ð]l† so¯ŒlíÙ‹³¯]l$ B¯]l$MýS$° çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆŠ‡ 485
{ç³MýSsìæ…^èlyýl…™ø BĶæ$¯]l Ñ°Äñæ*VýS§éÆý‡$ËMýS$ sZï³ ò³sêtÆý‡$. ´ëÏr$Ï ¯]l$…_ 500 Ð]lÆý‡MýS$ 42 GMýSÆ>Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ…¨. çÜ¿¶æ$ÅyìlV>
C^óla¨ Ìôæ§ýl…r* »ñæ¨Ç…^éÆý‡$. A«¨M>Æý‡ ´ëÈt GÐðl$ÃÌôæÅV> A«¨¯ól™èlOò³ ^ólÆó‡…§ýl$MóS Æý‡*.25 ÐólË Ð]l…™èl$¯]l ^ðlÍÏ…_, ™èl§ýl$ç³Ç ÐéƇ¬§éË$
J†¢ylì ™ðl_a Æý‡*.210 MørÏ ÑË$OÐlð ¯]l 42 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° ^ðlÍÏ…^éÆý‡$. 2009ÌZ ´ëÏrÏ Ñ{MýSĶæ*Ë$ {´ëÆý‡…À…_¯]l çÜ…çܦ 2012
¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ ¯]l$…_ ™èlí³µ…^éÆý‡$. {糆çœË…V> _¯]l»êº$MýS$ ¿êÈ ¯ésìæMóS çÜ¿¶æ$ÅË ¯]l$…_ ç³NÇ¢ ÐéƇ¬§é˯]l$ Ð]lçÜ*Ë$ ^ólíÜ…¨.
G™èl$¢¯]l ÐésêË$ A…§éƇ¬. JMýSP¯ðlË ÐéƇ¬§é MýSrtMýS´ùƇ¬¯é yìl¸ëËtÆý‡$V> Ð]l*Ça Ððl$gêÇsîæ

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 141


çÜ¿¶æ$ÅËMýS$ Ô¶æuý‡Vøç³… ò³sêtÆý‡$. ç³NÇ¢V> yýlº$¾ MýSsìæt¯]l ÐéÇMìS MýS*yé ¯]lĶæ*¯ø¿¶æĶæ*¯ø ÑçÙĶæ$… ºÄ¶æ$rMýS$ ´÷MýSPMýS$…yé Mö…™èlÐ]l$…¨MìS
´ëÏr$Ï Çh{õÜtçÙ¯Œl ^ólĶæ$Ìôæ§ýl$. C…™èlÌZ Ķæ${Æý‡»êÌñæ… {V>Ð]l$… OòÜ™èl… ÐólÆó‡ Ððl…^èlÆŠ‡ÌZ ´ëÏrϯ]l$ MóSsêƇ¬Ýë¢Ð]l$…r* ¯]lÐ]l$úÍMìS.. B ™èlÆ>Ó™èl
¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æÌZMìS ^ólÆý‡yýl…™ø Ððl…^èlÆŠ‡MýS$ A¯]l$Ð]l$™èl$Ë$ Ððl¬…yìl^ólƇ¬ ^èl*´ëÆý‡$. D Ñ«§ýl…V> JMýSP Ķæ${Æý‡»êÌñæ… Ððl…^èlÆŠ‡ÌZ¯ól
°Í_´ùĶæ*Ƈ¬. ©…™ø ç³NÇ¢V> ¯]lVýS§ýl$ ^ðlÍÏ…_¯]l çÜ¿¶æ$ÅË$ çÜ…çܦ çÜ$Ð]l*Æý‡$ Æý‡*.15 MørÏ Ðól$Æý‡ MýS$^èl$asZï³ ò³sìæt…¨.
çÜ…çܦ¯]l$ çÜ…{糨…^èlV> A«¨M>Æý‡ ´ëÈt A…yýl E…yýlyýl…™ø çÜ¿¶æ$ÅËMýS$

çÜÒ$MýSÆý‡×æ ¯]l$…_
™èlí³µ…^ólÔ>Æý‡$..
Ķæ${Æý‡»êÌñæ… {V>Ð]l$…ÌZ A«¨MýS Ô>™èl… Ð]l$…¨ OÆð‡™èl$˯]l$
»ñæ¨Ç…_ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÌêMøPÐ]lyé°MìS {糿¶æ$™èlÓ… ^ólĶæ$°
{ç³Ä¶æ$™èl²… Ìôæ§ýl$. M>±.. AÀ¯]l…§ýl¯]l ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ
Ððl…^èlÆŠ‡MýS$ ^ðl…¨¯]l 42 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ¿¶æ*
çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$ CÐ]lÓMýS´ùV>.. {yé‹œt Ð]l*çÜtÆŠ‡´ëϯŒlÌZ OòÜ™èl…
Ð]l¨ÌôæíÜ…¨. ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ J†¢yól C…§ýl$MýS$
M>Æý‡×æÐ]l$° A«¨M>Æý‡Ð]lÆ>YË$ ^ðlº$™èl$¯é²Æ‡¬. D
¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ A°² Ñ$¯]làƇ¬…ç³#Ë$ C_a.. Æ>f«§é°ÌZ
Ððl$V> íÜsîæ Æý‡*´÷…¨…^èlyé°MìS G™èl$¢Ë$ ÐólçÜ$¢¯é²Æý‡°
™ðlË$Ýù¢…¨. ™èl$¨ Ð]l*çÜtÆŠ‡ ´ëϯŒl Ñyýl$§ýlOÌñæ¯]l Ððl…r¯ól
Æ>f«§é°ÌZ ™öÍ {ò³•Ðólr$ ÇĶæ$ÌŒæ Ððl$V> íÜsîæ°
{ç³MýSsìæ…^ól…§ýl$MýS$ çÜ…çܦ íܧýl®Ð]l$Ð]l#™èl$…yýlV>, A…§ýl$MýS$
ïÜBÆŠ‡yîlH ¯]l$…_ A¯]l$Ð]l$™èl$Ë$ Cí³µ…^ól…§ýl$MýS$ _¯]l»êº$
^èl{MýS… †´ëµÆý‡$. B Ðól$Æý‡MýS$ B Ððl…^èlÆŠ‡ÌZ _¯]l»êº$
ÐésêË$ ´÷…¨¯]lr$Ï sîæyîlï³ Ð]lÆ>YÌôæ ^ðlº$™èl$¯é²Æ‡¬. C§ól
A…Ô¶æ…Oò³ ïÜBÆŠ‡yîlH yìlç³NÅsîæ MýSÌñæMýStÆŠ‡ ËÍ™èlMýS$Ð]l*Ç ÑÐ]lÆý‡×æ
MøÆý‡V>... 485 ¯]l$…_ 500 çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡Ï Ð]lÆý‡MýS$ 42
GMýSÆ>Ë$ ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æÌZ¯ól E¯é²Ä¶æ$¯é²Æý‡$. AƇ¬™ól
Cç³µsìæÐ]lÆý‡MýS$ B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$ CÐ]lÓÌôæ§ýl¯]l²
A…Ô>°² E¯]l²™é«¨M>Æý‡$ËMýS$ ™ðlÍ´ëÐ]l$…r* §érÐólÔ>Æý‡$.
C§ól ÑçÙĶæ$…Oò³ ïÜBÆŠ‡yîlH MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡ }M>…™Œl
GÐðl$ÃÌôæÅ MöÐ]l*ÃË´ësìæMìS ^ðl…¨¯]l AÀ¯]l…§ýl¯]l ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ¿¶æ*Ñ$, ç³{™éË$ çܵ…¨…^èlÌôæ§ýl$.

142 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


ç³_a§ýlV>... ºíßæÆý‡…VýS Ððl*çÜ…
OÆð‡™èl$Ë BÐól§ýl¯]l
¿¶æĶæ$ç³yìl AÐ]l¬ÃMýS$¯é²…
Ò$yìlĶæ*ÌZ {ç³^èl$Ç™èlOÐðl$¯]l ¿¶æ* §ýl$Æ>{MýSÐ]l$×æ MýS£ýl¯]l… ^èl¨Ðé…. A±² ÐéçÜ¢ÐéÌôæ. G…§ýl$MýS…sôæ ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ ™öÍ
ÆøkÌZÏ çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$ CÐ]lÓMýS$…sôæ, ºËÐ]l…™èl…V> ¿¶æ*õÜMýSÆý‡×æ fÆý‡$ç³#™éÐ]l$°, GMýSÆ>MýS$ Æý‡*. 20 Ë„ýSË$ Æ>Ð]l° {糿¶æ$™èlÓ
ò³§ýlªË$ ¿¶æĶæ*…§øâ¶æ¯]lËMýS$ VýS$Ç ^ólĶæ$yýl…™ø VýS™èlÅ…™èlÆý‡… ÌôæMýS AÐ]l¬ÃMøÐéÍÞ Ð]l_a…¨. Aç³µsZÏ GMýSÆ> ™èlMýS$PÐ]l Æó‡r$MóS
AÐ]l¬ÃMýS$¯é²…. C糚yýl$ Æý‡*. 1.40 MørÏMýS$ ^ólÇ…¨.
& MöÐ]l*ÃÆð‡yìlz í³_aÆð‡yìlz,
°yýlÐ]l${Æý‡$, Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË…

{糿¶æ$™èlÓ… Ððl*çÜç³NÇ™èl…V> Ð]lÅÐ]lçßæÇ…_…¨


Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]l ¯ésìæ ¯]l$…_ {糿¶æ$™èlÓ… OÆð‡™èl$Ë ç³rÏ Ððl*çÜç³NÇ™èl…V>¯ól Ð]lÅÐ]lçßæÇ…_…¨. ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ CÐ]lÓ¯]l…™èlM>Ë…
»ñæ¨Ç…_, ¿¶æĶæ$ò³sìæt AÐ]l¬ÃMýS$¯ól Ñ«§ýl…V> ^ólÔ>Æý‡$. ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ËMóS {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$, Ð]l$…{™èl$Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ ¿¶æ*
çÜÒ$MýSÆý‡×æ ç³NÆý‡¢Æ‡¬…§ýl° OÆð‡™èl$˯]l$ B…§øâ¶æ¯]lMýS$ VýS$Ç ^ólíÜ Ñ$Wͯ]l OÆð‡™èl$˯]l$ OòÜ™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ AÐ]l¬ÃMýS$¯ólÌê ^ólÔ>Æý‡$.
©…™ø OÆð‡™èl$Ë$ ¯]lçÙt´ùV> Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ÐéÆý‡$ ˼® ´÷…§éÆý‡$.
& Mö´ùµË$ Ððl…MýSsôæÔ¶æÓÆý‡$Ï,
»ôæ™èlç³Nyìl, Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË…

¯érM>Ìêyýl$™èl$¯é²Æý‡$
Ò$yìlĶæ*ÌZ {ç³^èl$Ç™èlOÐðl$¯]l ¿¶æ* §ýl…§é MýS£ýl¯éË$ ¯]l*Æý‡$Ô>™èl… °f…. Æ>f«§é° °Æý‡~Ķæ$… fÆý‡VýSMýSÐ]l¬…§ýl$ CMýSPyìl
{´ë…™é°MìS Ð]l_a¯]l ç³Ë$Ð]l#Æý‡$ GÐðl$ÃÌôæÅË$, G…ï³Ë$ OÆð‡™èl$˯]l$ ¿¶æĶæ${»ê…™èl$ËMýS$ VýS$Ç ^ólíÜ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯é²Æý‡$.
C糚yýl$ Ð]l*{™èl… Ð]l*r ™èlí³µ ¯érM>Ë$ Byýl$™èl$¯é²Æý‡$. BǦMýS…V> Ðól$Ð]l¬ ^éÌê ¯]lçÙt´ùĶæ*…. ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$
^ólíܯ]l ¯ól™èlË ¿êVø™éËOò³ Ñ^éÆý‡×æ fÆý‡´ëÍ.
& gŸ¯é² ÕÐ]lÔ¶æ…MýSÆŠ‡,
E…yýlÐ]lÍÏ, ™éyólç³ÍÏ Ð]l$…yýlË…

CçÙt… ÌôæMýS´ùƇ¬¯é Jí³µ…^éÆý‡$


Hyé¨ ´÷yýlÐ]l#¯é Ð]lÊyýl$ ç³…rË* ç³…yól ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ð]l*Ñ. çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$ C^óla…§ýl$MýS$ Ð]l*MýS$ CçÙt… ÌôæMýS´ùƇ¬¯é
{糿¶æ$™èlÓ…, A«¨M>Æý‡$Ë$ ¿¶æĶæ$ò³rtyýl… M>Æý‡×æ…V>¯ól AÐ]l¬ÃMøÐéÍÞ Ð]l_a…¨. ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ËMóS Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ÐéÆý‡$ ¿¶æ*
çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$ C_a Ð]l$Ð]l$ÃͲ Ððl*çÜW…^éÆý‡$.

& »ôæ™èlç³Nyìl Ý녺Ķæ$Å,


°yýlÐ]l${Æý‡$, Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË….

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 143


AOòܯŒlzMýS$ ç³ÇàÆý‡… Ìôæ§ýl¯é²Æý‡$!
AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ ´ëÅMóSi ÑçÙĶæ$…ÌZ {糿¶æ$™èlÓ… BËçÜÅ… ^ólíÜ…¨. ¡Æ> AOòܯ]l$z OÆð‡™èl$Ë$ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ËMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
AÐ]l¬ÃMøV>¯ól ´ëÅMóSi {ç³MýSsìæ…_…¨. ©…™ø Ðól$Ð]l¬ ¡{Ð]l…V> ¯]lçÙt´ùĶæ*…. 83 òÜ…rÏ ¿¶æ*Ñ$° MóSÐ]lË… Æý‡*. 39
Ë„ýSËMýS$ AÐ]l¬ÃMýS$¯é². C糚yýl$ Ð]l*Æð‡PsŒæ «§ýlÆý‡ {ç³M>Æý‡… Æý‡*. 1.20 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$ ç³Ë$MýS$™ø…¨. ™èlË$^èl$MýS$…sôæ Ð]l¬§ýlª
MýS*yé ¨VýSyýl… Ìôæ§ýl$.
& Æ>Ð]lNÇ {糿¶æ$§é‹Ü, MýS$Æý‡VýSË$Ï, Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË…

B…§øâ¶æ¯]l™ø¯ól AÐ]l¬ÃMýS$¯é²…
¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ Ñ«§é¯]l… §éÓÆ> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ¡çÜ$MýS$¯]l² {糿¶æ$™èlÓ… ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ÌZ MúË$ ç³ÇàÆý‡… ^ðlÍÏçÜ$¢…§ø, Ìôæ§ø A¯ól
B…§øâ¶æ¯]l™ø ™èlMýS$PÐ]lMóS ¿¶æ*Ñ$ AÐ]l¬ÃMøÐéÍÞ Ð]l_a…¨. BÆý‡$ ¯ðlËË {MìS™èl… AÆð‡MýSÆ> Æý‡*. 18 Ë„ýSËMýS$ AÐ]l¬ÃMýS$¯é².
{ç³çÜ$¢™èl… B ¿¶æ*Ñ$ «§ýlÆý‡ Æý‡*. 60 Ë„ýSË ¯]l$…_ Æý‡*. 70 Ë„ýSË Ð]lÆý‡MýS$ ç³Ë$MýS$™ø…¨. fÇW¯]l ¯]lÚët°² ™èlË^èl$MýS$…sôæ¯ól
»ê«§ólÝù¢…¨.
& ^ðl…^èl$ Æ>Ð]l*Æ>Ð]l#,
MýS$Æý‡VýSË$Ï, Ð]l$…VýSâ¶æWÇ Ð]l$…yýlË…

¯ól™èlË Ð]l*rË™ø Ððl*çÜ´ùĶæ*…


Æ>Ķæ$ç³NyìlÌZ ¯ól¯]l$ GMýSÆ> Æý‡*. 40Ë„ýSË™ø ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>¯]l$. ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS ç³Ç«¨ÌZ Ð]l#¯]l² D ´÷Ë…
Æøyýl$z ÑçÜ¢Æý‡×æ MìS…§ýl ´ùÐ]lyýl… RêĶæ$Ð]l$° A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$ ¿¶æĶæ$ò³sêtÆý‡$. Oò³V> ¯ól¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l Æý‡*. 40 Ë„ýSËMóS
Mö…sêÐ]l$¯é²Æý‡$. Æð‡…yýlÐ]l ÝëÇ Æý‡*. 35Ë„ýSËMóS AyìlV>Æý‡$. A«¨M>Æý‡ ´ëÈt {ç³gê{糆°«§ýl$Ë A¯]l$^èlÆý‡$Ìôæ CMýSPyýl ¿¶æ*Ð]l¬Ë
«§ýlÆý‡Ë$ °Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$. ©…™ø Ðól$… ¯]lçÙt´ùÐéÍÞ Ð]l_a…¨.

& §éçÜÇ B…f¯ólĶæ¬Ë$, E…yýlÐ]lÍÏ, ™éyólç³ÍÏ Ð]l$…yýlË…

Æó‡r$Ï ™èlWY…_ Mö¯é²Æý‡$


Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]lMýS$ Ð]l¬…§ýl$ E…yýlÐ]lÍÏ, ò³¯]l$Ð]l*MýS {V>Ð]l*ÌZÏ GMýSÆý‡… Æý‡*. 5 Mør$Ï…yýlV> Æ>f«§é° {ç³MýSsìæ…^éMýS sîæyîlï³
¯ól™èlË$ A´ùçßæË$ çÜ–íÙt…^éÆý‡$. OÆð‡™èl$Ë$ AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$ ´÷Ë… AÐ]l¬Ã§éÐ]l$¯]l$MýS$…sôæ GMýSÆ>MýS$ Møsìæ MýS…sôæ GMýS$PÐ]l ç³ËMýSÌôæ§ýl$.
¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø GMýS$PÐ]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$.
& Ðól$M> {糿êMýSÆý‡Æð‡yìlz,
ò³¯]l$Ð]l*MýS, ™éyólç³ÍÏ Ð]l$…yýlË…

144 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


Í…VýSÐ]l$¯ól° VðS‹Üt çßo‹ÜÌZ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$

Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæ ºçßæ$Ð]l$†V> C_a¯]l VðS‹Ütçßo‹ÜÌZ


´ë{†MóSĶæ¬yýl$ ÔóæQÆŠ‡ VýS$´ë¢MýS$ C…rÆý‡*ÓSÅ CçÜ$¢¯]l² B…{«§ýl{糧ólÔŒæ
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¯éÆ> ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$. ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ
^èlsêt˯]l$ A†{MýSÑ$çÜ$¢¯]l²…§ýl$¯]l D ¿¶æÐ]l¯é°² A{MýSÐ]l$ MýSrtyýl…V>
B…{«§ýl{糧ólÔŒæ {糿¶æ$™èlÓ… VýS™èl…ÌZ {ç³MýSsìæ…_…¨. AƇ¬¯é
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Ð]l*{™èl… ™èl¯]lMýS$ ºçßæ$Ð]l$†V> §ýlMìSP¯]l
C§ól ¿¶æÐ]l¯é°² ™èl¯]l A«¨M>ÇMýS °ÐéçÜ…V> ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$.

Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæ
MýS»êj ^èl{MýSÐ]lÇ¢
ïÜG…V>ÇMìS ÐðlÈMøÏgŒæ
Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 145
†ÇW ÐðlãÏ…¨...
Æ>f«§é° AÐ]l$Æ>Ð]l†ÌZ "»êº$'Ë ¼¯éÒ$ ¿¶æ* »êVø™éË$
MøMöËÏË$. Í…VýSÐ]l$¯ól° Æý‡Ðól$ÔŒæMýS$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$MýS$ Ð]l$«§ýlÅ
E¯]l² º…«§é°² Æý‡$kÐ]l#^ólõÜ Ð]l$Æø ç³M>P B«§éÆý‡… ËÀ…_…¨. D
B«§éÆý‡… õ³§ýlË$ çÜÓĶæ$…V> A…¨…^éÆý‡$. õ³§ýlË ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
Í…VýSÐ]l$¯ól° MýSÍõ³çÜ$MýS$¯é²Æý‡° ™ðlÍõ³ B«§éÆý‡Ð]l$¨. ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ
ÑçÙĶæ$…ÌZ ¼¯éÒ$OÌñæ™ól JMýSÆý‡MýS…V>.. ºyýl$VýS$ OÆð‡™èl$OÌñæ™ól Ð]l$Æø Æý‡MýS…V>
»êº$ Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^éÆý‡¯ól…§ýl$MýS$ A¯ólMýS B«§éÆ>Ë$ ¯é²Æ‡¬. Ð]lÊyýl$
ç³…rË$ ç³…yól õ³§ýlË ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ºËÐ]l…™èl…V> çÜÒ$MýSÇ…_¯]l
GÐ]lÈ Í…VýSÐ]l$¯ól°?... ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… Í…VýSÐ]l$¯ól° Ð]l…sìæÐéÇ° Ð]l*{™èl… "§ýlĶæ$'™ø
GƇ¬ÆŠ‡ MøÝët GƇ¬ÆŠ‡OÌñ毌lÞ çÜ…çܦMýS$ BĶæ$¯]l f‹Üt »ê‹Ü Ð]l*{™èlÐól$¯é..? Ð]l¨ÌôæíÜ…¨. °yýlÐ]l${Æý‡$ çÜÒ$ç³…ÌZ° Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsŒæ¯]l$ Æ>f«§é°
M>§ýl$. ^èlsêt°² GVýS™éã ^ólçÜ*¢, MýS–Úë~ ¯]l¨° MýS*yé MýS»êj ^ólíÜ ´ëÅÌñæ‹Ü ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ¯]l$…_ ™èlí³µ…^èlyýl…... {糆çœË…V> Í…VýSÐ]l$¯ól°ÐéÆý‡$
Ìê…sìæ ¿¶æÐ]l…† MýSr$tMýS$¯]l² "ç³°Ð]l$…™èl$yýl$' Ð]l*{™èlÐól$ M>§ýl$. B Ð]l¬QÅ Ð]l$…{†MìS MýS–Úë~¯]l© VýSÆý‡Â…ÌZ A{MýSÐ]l$…V> °ÇÃ…_¯]l
¿¶æÐ]l…†° ™èl¯]l CçÙtO§ðlÐ]l… Ìê…sìæ Æ>çÙ‰ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†MìS VðS‹Ütçßo‹Ü¯]l$ ¯]lfÆ>¯éV> çÜÐ]l$ǵ…^èlyýl… Ð]l$¯]lMýS$ ™ðlÍíܯ]l ÑçÙĶæ*Ìôæ.
çÜÐ]l$ǵ…^èl$MýS$¯]l² ¿¶æMýS$¢yýl$ Ð]l*{™èlÐól$ M>§ýl$.... MøÝë¢ÌZ° Æð‡…yýl$ D GõÜtsŒæÌZ 300 GMýSÆ>Ë õ³§ýlË ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MýSÍõ³çÜ$MýS$¯]l² ÑçÙĶæ$…
{糫§é¯]l ç³rt×êOÌñæ¯]l ÑfĶæ$Ðéyýl & VýS$…r*Æý‡$Ë ¯]lrt¯]lyýl$Ð]l$ Ð]lÊyýl$ ™ðlÍíܯé GÌê…sìæ ^èlÆý‡ÅË* ¡çÜ$MøMýS$…yé Í…VýSÐ]l$¯ól° ÑçÙĶæ$…ÌZ
Ð]l…§ýlË GMýSÆ>Ë ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ñ$° AÐ]lÎËV> ^ðlÆý‡ºsìæt¯]l MýS»êj ^èl…{§ýl»êº$ E§éÆý‡…V> Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^éÆý‡$.
M>ËMóSĶæ¬yýl$ MýS*yé. MýS»êj ^ólçÜ$MýS$¯]l² ¿¶æ*Ñ$MìS çÜÇçßæ§ýl$ª Vøyýl¯]l$ VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ Ð]l$…VýS-â¶æ-WÇ Ð]l$…yýlË… M>f {V>Ð]l$…ÌZ
MýS*yé °ÇÃ…^èl$MýS$¯]l² çÜÐ]l$Æý‡$®yýl$. G…™èl çÜÐ]l$Æý‡$®yýl…sôæ.. ¿¶æ* çÜÒ$MýSÆý‡×æ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 300 GMýS-Æ>ÌZÏ çÜ$¯]l²-ç³#-Æ>Ƈ¬ °„óS-´ëË$ E¯é²Æ‡¬. Òsìæ°
^èlrt… BĶæ$¯]l çÜÇçßæ§ýl$ª Vøyýl§éM> Ð]l_a Ð]l…W çÜÌêÐŒl$ Mösìæt ç³MýSPMýS$ 19-3-7Ð]l çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æý‡…ÌZ VýS$Ç¢…-_¯]l »ê…»ôæMýS$ ^ðl…¨¯]l AÝù-íÜ-Äôæ$sñæyŠl

M>f
{V>Ð]l$… Ð]l§ýlª {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$¯]l
Í…VýSÐ]l$¯ól° GõÜtsæŒ Þ

°yýlÐ]l${Æý‡$ {V>Ð]l$… Ð]l¬W…ç³# C¨.


Æ>f«§é° çÜÇçßæ§ýl$ª CMýSPyìl™ø BW´ù™èl$…¨

146 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


íÜÐðl$…sŒæ MýS…ò³± ÍÑ$-sñæyŠl (H-ïÜ-ïÜ) Ķæ*f-Ð]l*¯]lÅ… D ¿¶æ*Ð]l¬-˯]l$ ^èl…{§ýl-»êº$ A…yýl-§ýl…-yýlË$ E…yýlr… Ð]lÌôæÏ Í…VýS-Ð]l$-¯ól° GõÜtsŒæÞ OÐðlç³#
OÆð‡™èl$Ë §ýlVýSYÆý‡ ¯]l$…_ 99 Hâ¶æå Îk Ñ«§é-¯]l…ÌZ õÜMýS-Ç…-_…¨. Aç³µsZÏ MýS¯ðl²†¢ ^èl*õÜ…-§ýl$MýS$ Ar$ Æð‡Ððl¯]l*Å.. Cr$ ´ùÎçÜ$ A«¨-M>-Æý‡$Ë$ Ýëçßæ-
HïÜïÜ G…yîl yýlº*ÏÅ-òßæ^Œl »ñæ°²sŒæÞ ™èlÆý‡-çœ#¯]l MýS*Æý‡Ã-Æ>k Vø´ë-Ë-ÝëÓÑ$ Üí …-^lè yýl… Ìôæ§ýl$. Üç Æó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$ 191, 192, 226 CÌê A¯ólMýS Üç Æó‡Ó
OÆð‡™èl$-Ë…-§ýlÇ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ MóSÐ]lË… Ñ{MýSĶæ$ M>…{sêMŠStMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ ¡çÜ$- ¯]l…º-ÆŠ‡-ËÌZ E¯]l² 300 GMýS-Æ>Ë ¿¶æ*Ñ$° Í…VýS-Ð]l$-¯ól° Ķæ*f-Ð]l*¯]lÅ…
MýS$…-r$-¯]l²r$Ï OÆð‡™èl$-ËMýS$ A{W-Ððl$…sŒæ (J-ç³µ…§ýl ç³{™èl…) Æ>íÜ-^éaÆý‡$. Mösôæt-íÜ…-§ýl° »ê«¨-™èl$Ë MýS£ýl¯]l…. Æ>f-«§é° §ýl$Æ>-{MýS-Ð]l$-×æOò³
íÜÐðl$…sŒæ MýS…ò³± Ķæ*f-Ð]l*¯]lÅ… çÜ$¯]l²-ç³#-Æ>Ƈ¬ °„óS-´ëË$ ™èlÐ]lÓyýl… Ò$yìlĶæ*ÌZ Ð]lÆý‡$çÜ MýS£ýl-¯éË$ Æ>Ð]l-yýl…™ø »ê«¨-™èl$Ë$ ™èlÐ]l$ Ð]l§ýlª E¯]l²
Bí³Ð- ló Üí- ¯]l ³ç „ýS…ÌZ.. Îk M>Ë… Ð]lÆý‡MýS* D ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ³ç …rË$ Ñ{MýSĶæ$ yéMýS$Å-Ððl$…-sŒæË B«§é-Æ>-Ë™ø Ò$yìlĶæ* {糆-°-«§ýl$-˯]l$ B{Ô¶æ-
ÐólçÜ$-MýS$-¯ól…-§ýl$MýS$ OÆð‡™èl$-ËMýS$ çßæMýS$P MýS͵…-^éÆý‡$. Îk VýSyýl$Ð]l# Ð]l¬W-íܯ]l Ƈ¬…-^èl-yýl…™ø Í…VýS-Ð]l$-¯ól° Ð]lÅÐ]làÆý‡… ÐðlË$-VýS$-ÌZMìS Ð]l_a…¨.
™èlÆý‡$-Ðé™èl B ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ðésìæ Ķæ$f-Ð]l*-¯]l$-OÌñæ¯]l OÆð‡™èl$Ë ÝëÓ«©-¯]l…-ÌZMìS
Ð]l^ólaÌê Ñ{MýSĶæ$ M>…{sêMŠSt Jç³µ…-§ýl…ÌZ çܵçÙt…V> õ³ÆöP-¯é²Æý‡$.
AƇ¬™ól AçÜË$ Ð]l$™èl-˺$ CMýSPyól fÇ-W…¨. Îk VýSyýl$-Ð]l#MýS$ Ð]l¬…§ól
HïÜïÜ ÍÑ$-sñæyŠl D ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ™èlÐ]lÓ-M>Ë$ °Í-í³-ÐólíÜ…¨. íÜÐðl$…sŒæ
MýS…ò³-±° ™èlÆý‡-Í…^èl$MýS$´ùƇ¬…¨.
^èl…{§ýl-»êº$ A«¨-M>-Æý‡…-ÌZMìS Æ>V>¯ól..
õ³§ýlË ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ B{MýSÑ$…_¯]l Í…VýSÐ]l$¯ól°.. OÆð‡™èl$-˯]l$ Ð]l$¿¶æÅ-ò³sìæt,
Ð]l*Ķæ$-^ólíÜ, »ñæ¨-Ç…_ Rêä Ýët…‹³ õ³ç³-Æý‡ÏOò³ çÜ…™èl-M>Ë$ ^ólƇ¬…-^èl$-MýS$-
¯é²Æý‡$. A¯]l…-™èlÆý‡… B Ýët…‹³ õ³ç³-Æý‡ÏÌZ ™èlÐ]l$MýS$ ¯]l_a-¯]lr$Ï Æ>çÜ$-MýS$°
Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† A…yýl™ø Æð‡Ððl¯]l*Å, Çh-{õÜt-çÙ¯Œl Ô>QË çÜçßæ-M>-Æý‡…™ø
Æý‡*.15-00 MørÏ ÑË$Ð]l ^ólõÜ ¿¶æ*Ð]l¬Í² ™èl¯]l Ð]lÔ¶æ… ^ólçÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$. Æ>f-
§« é° {´ë…™èl… {ç³MýSr - ¯- l] MýS$ Mö¨ª ÆøkË Ð]l¬…§ól Í…VýSÐ- l] $-¯ló ° D 300
GMýS-Æ>Ë ÑË$OÐðl¯]l ¿¶æ*Ð]l¬-˯]l$ K GõÜtsŒæ Ð]l*¨-ÇV> Ð]l*Æ>aÆý‡$.
¿¶æ{§ýl™é íܺ¾…¨, ïÜïÜ MðSÐðl$-Æ>Ë$, GMýSP-yìl-MýS-MýSPyýl ^ðlMŠS-´ù-çÜ$t-Ë™ø ç³sìæçÙt
°çœ* Ð]lÅÐ]lçܦ HÆ>µr$ ^ólíÜ…¨. GõÜtsŒæ Ððl¬™é¢°² ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ
Ððl…^èl-ÆŠ‡V> Ð]l*Æó‡a…-§ýl$MýS$ ÒË$V> HÆ>µr$Ï ^ólíÜ…¨. CMýSPyýl GMýSÆý‡…
Æý‡*.I§ýl$ MørÏ Ð]lÆý‡MýS* ç³Ë$-MýS$-™ø…¨. M>f {V>Ð]l*-°MìS ^ðl…¨¯]l Mö…™èl
Ð]l$…¨ OÆð‡™èl$Ë Ð]l§ýlª C…M> Îk A{W-Ððl$…-sŒæË$ E…yýl-r…™ø Í…VýS-Ð]l$-
¯ól° MýS»êj ¿êVø™èl… ÐðlË$-VýS$-ÌZMìS Ð]l_a…¨. ÎkMýS$ C_a¯]l ™èlÐ]l$
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ GMýSPyýl$¯é²Äñæ* ™ðlË$-çÜ$-MýS$-¯ól…-§ýl$MýS$ M>f {V>Ð]l$çÜ$¢Ë$
{ç³Ä¶æ$-†²…-^èlV>, Í…VýS-Ð]l$-¯ól° GõÜt-sŒæÞÌZ E¯]l²r$Ï ™ólÍ…¨.
õ³§ýlË Ð]l§ýlª ç³M>P B«§é-Æ>Ë$...
Í…VýS-Ð]l$-¯ól° GõÜtsŒæÞ Ä¶æ*f-Ð]l*¯]lÅ… A«©¯]l…ÌZ E¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ ™èlÐ]l$ 99 Hâ¶æÏ HïÜïÜ Îk Ð]l¬WĶæ$V>¯ól †ÇW
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MýS*yé E¯é²-Ķæ$°, ÐésìæMìS çÜ…º…-«¨…-_¯]l ç³M>P B«§é-
Æ>Ë$ ™èlÐ]l$ Ð]l§ýlª E¯é²-Ķæ$° »ê«¨™èl OÆð‡™èl$Ë$ ™ðlÍ-´ëÆý‡$. AƇ¬™ól ™èlÐ]l$ ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$MýS$¯ól…§ýl$MýS$ OÆð‡™èl$ËMýS$
¿¶æ*Ð]l¬-˯]l$ ^èl*õÜ…-§ýl$MýS$ MýS*yé ÒË$ ÌôæMýS$…yé {ò³•ÐólsŒæ OòܯéÅ°² çßæMýS$PMýS͵çÜ$¢¯]l² ç³{™èl…
ò³sìæt »ñæ¨-Ç…-ç³#-ËMýS$ ¨VýS$-™èl$-¯é²-Æý‡° OÆð‡™èl$Ë$ BÐól-§ýl¯]l Ð]lÅMýS¢… ^ólçÜ$¢-
¯é²Æý‡$. ©°Oò³ Æð‡Ððl¯]l*Å A«¨-M>-Æý‡$-ËMýS$, ´ùÎçÜ$ A«¨-M>-Æý‡$-ËMýS$
íœÆ>ŧýl$ ^ólíܯé çœÍ™èl… ÌôæMýS$…yé ´ù™ø…-§ýl° Ðé´ù-™èl$-¯é²Æý‡$. ïÜG…

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 147


™éâêÏĶæ$´ëÌñæ…

Æ>Ķæ$ç³Nyìl
(6 Ë…MýSË$)
E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰 ´ëÌñæ…
Ð]l$…§ýlyýl…
Ððl…MýSsêĶæ$´ëÌñæ…
E…yýlÐ]lÍÏ Ë…MýSË$

Ë…MýS Ë…MýSMø Æ>Ð]l×æ$yýl$


Ë…MýS, AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ B¨ÌZ¯ól MýS¯ól²íܯ]l ç³^èla VýS§ýlªË$
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ Ë…MýSË çÜ…QÅ C¨. Æ>Ķæ$ç³Nyìl {V>Ð]l$… ç³Ç«¨ÌZ BÆý‡$, Í…V>Ķæ$´ëÌñæ… ÌZ
13 JMýSsìæ, Ð]l$…§ýlyýl…ÌZ JMýSsìæ, E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰 ´ëÌñæ…ÌZ JMýSsìæ, Ððl…MýSr´ëÌñæ…ÌZ JMýSsìæ, E…yýlÐ]lÍÏ
Ë…MýSË$ {V>Ð]l$ ç³Ç«¨ÌZ Æð‡…yýl$ Ë…MýSË$ E¯é²Æ‡¬.
Ë…MýSÌZÏ OÆð‡™èl$Ë$ ÝëVýS$^ólçÜ$¢¯]l² Ððl¬™èl¢… Ë…MýS, AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë$.
2,159.17
GMýSÆ>Ë$ C…§ýl$ÌZ 574.93 GMýSÆ>Ë$ AOòܯ]l$z.. 1,584.24 GMýSÆ>Ë$ Ë…MýS¿¶æ*Ð]l¬Ë$
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ° Ððl¬™èl¢… AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë$.C…§ýl$ÌZ 1,278 GMýSÆ>Ë
2,028
GMýSÆ>Ë$
¿¶æ*Ñ$° 1954ÌZ AOòܯ]l$z ^ólÔ>Æý‡$.™èlMìSP¯]l 750 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° ç³Ë$ §ýl¸ëÌZÏ
OÆð‡™èl$ËMýS$ ç³…í³×îæ ^ólÔ>Æý‡$.

148 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


3,097
GMýSÆ>Ë$

Ð]l$…{™èl$Ë$, sîæyîlï³
G…ï³Ë$, GÐðl$ÃÌôæÅË$
¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø
™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ËMóS
Mö¯]l² Ððl¬™èl¢… Ë…MýS,
AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë$

VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏÌZ° Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$

B¯éyýl$ Æ>Ð]l×êçÜ$Æý‡$yýl$ ïÜ™èlÐ]l$ï]l$ ^ðlÆý‡ºsôæt {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólõÜ¢.. {ç³Ýë¢Ð]l¯]l B E™èl¢Æý‡$ÓÌZÏ MýS°µ…^èlMýS$…yé ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$
D¯ésìæ Æ>Ð]l×êçÜ$Æý‡$Ë$ ¿¶æ*Ð]l*™èlOò³ MýS¯ól²Ô>Æý‡$. MýS–Úë~ ¯]l¨ÌZ° ^èl{MýS… †´ëµÆý‡$.
Ë…MýSË°²…sìæ± ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$MøÐ]lyé°MìS Ð]lNÅà™èlÃMýS…V> ´ëÐ]l#Ë$
MýS¨´ëÆý‡$. Ayýl$VýSyýl$VýS$¯é A«¨M>Æý‡ §ýl$ÇÓ°Äñæ*V>°MìS ´ë˵yézÆý‡$. Ë…MýSÌZÏ Æ>º…§ýl$Ë$
Æ>f«§é° ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ ç³Ç«¨ ¯]l$…_ HMýS…V> Ë…MýS˯]l$ Æ>f«§é° ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ í³.¯éÆ>Ķæ$×æ, {糆¢´ësìæ
™èlí³µ…^ólÔ>Æý‡$. GÌê…sìæ ç³ÇàÆý‡… CÐ]lÓMýS$…yé {糿¶æ$™èlÓ… B ç³#ÌêÏÆ>Ð]l#, §ólѯól° EÐ]l*Ð]l$õßæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#Ë$ Ð]lÊ×ñæ²â¶æÏ´ër$
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÌêMýS$P…r$…§ýl…r* ºyýl$VýS$˯]l$ ¿¶æĶæ$ò³sêtÆý‡$. §ýlã™èl {V>Ð]l*ÌZÏ ÑçÜ¢–™èl…V> ç³Æý‡Åsìæ…^éÆý‡$. {糫§é¯]l…V> Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
õ³§ýl OÆð‡™èl$˯]l$ ¨MýS$P™ø^èl° §ýl$íܦ†ÌZ MýS*Æý‡$MýS$´ùÄôæ$Ìê ^ólÔ>Æý‡$. D G…™èl E¯é²Ä¶æ$¯]l²¨ BÆ> ¡Ô>Æý‡$. ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æ E™èl¢Æý‡$ÓÌZÏ,
çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ç³^èla Æ>º…§ýl$Ë$ Ë…MýSËOò³ ÐéÌêƇ¬. GMýSÆý‡… ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒlÌZ Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ^ólÆý‡a° OÐðl¯é°² A¯]l$^èlÆý‡$Ë Ð]l§ýlª
MýS°çÙt…V> Æý‡*.5 Ë„ýSË ¯]l$…_ VýSÇçÙt…V> Æý‡*.35 Ë„ýSË ^ö糚¯]l {ç³Ýë¢ÑçÜ*¢.. {糿¶æ$™èlÓ… ç³ÇàÆý‡… CÐ]lÓMýS$…yé B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. AçÜéĶæ¬Ë ¿¶æ*§øí³yîl Ð]l¬WÔ>MýS Ë…MýS ÌêMýS$P…r$…§ýl…r* Ðésìæ ˼®§éÆý‡$˯]l$ »ñæ§ýlÆý‡VösêtË°
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ çÜÒ$MýSÇçÜ$¢¯]l²r$Ï.. ç³ÇàÆý‡… CçÜ$¢¯]l²r$Ï {糿¶æ$™èlÓ… çÜ*_…^éÆý‡$. §é…™ø 13 {V>Ð]l*ÌZϯ]l* †çÙt Ðólíܯ]l Ð]l$…{™èl$Ë
{ç³MýSsìæ…^èlyýl… VýSÐ]l$¯éÆý‡á…. A¯]l$^èlÆý‡$Ë$.. Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ÝëVýS$^ólçÜ$MýS$…sZ¯]l² ÐéÇ Câ¶æÏ Ð]l§ýlªMýS$
ÐðlãÏ »ñæ§ýlÆý‡VösêtÆý‡$. {糿¶æ$™èlÓ… ¿¶æ*Ñ$° ÌêMýS$P…sôæ º™èlMýSÌôæÐ]l$°
¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒlÌZ ™èlí³µ…^ólÔ>Æý‡$! B…§øâ¶æ¯]l ^ðl…¨¯]l ˼®§éÆý‡$Ë$.. B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ™ðlVýS¯]lÐól$ÃĶæ$yé°MìS
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ° 29 {V>Ð]l*Ë ç³Ç«¨ÌZ 13 Ë…MýSË$ íܧýl®ç³yézÆý‡$. C§ól A…Ô>°² Ð]l$…{™èl$ËMýS$ ÐéÇ A¯]l$^èlÆý‡$Ë$ ^ólÆý‡ÐólÔ>Æý‡$.
E¯é²Æ‡¬. D Ë…MýSÌZÏ 574.93 GMýSÆ>Ë$ AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ñ$ M>V> §é…™ø ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ {»ZMýSÆý‡Ï¯]l$ Æý‡…VýS…ÌZMìS ¨…_.. JMøP Ë…MýSÌZ
1,584.24 GMýSÆ>Ë$ Ë…MýS ¿¶æ*Ñ$. Ððl¬™èl¢… 2159.17 GMýSÆ>˯]l$ JMöPMýSPÆý‡$ ^ö糚¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$.
1954 ¯]l$…_ 1976 Ð]lÆý‡MýS* {糿¶æ$™èlÓ… §ýlã™èl õ³§ýl OÆð‡™èl$ËMýS$ 77 òÜ…rÏ E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ…, Í…V>Ķæ$´ëÌñæ… Ë…MýSÌZÏ ïÜG… ™èl¯]lĶæ¬yýl$
¯]l$…_ GMýSÆý‡… ÌZç³# ç³…í³×îæ ^ólçÜ*¢ Ð]l_a…¨. B ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ §ýlã™èl ÌZMóSÔŒæ, {糆¢´ësìæ, ™éâêÏĶæ$´ëÌñæ…, Ððl…MýSr ´ëÌñæ… Ë…MýSÌZÏ §ólѯól°
õ³§ýl OÆð‡™èl$Ë$ ÝëVýS$ ^ólçÜ$MýS$…r* iÐ]l¯]l… ÝëWçÜ$¢¯é²Æý‡$. Æ>f«§é° EÐ]l*Ð]l$õßæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#, {糆¢´ësìæ, Æ>Ķæ$ç³Nyìl Ë…MýSÌZÏ ¯éÆ>Ķæ$×æ,
{´ë…™èl…ÌZ° 29 {V>Ð]l*ÌZÏ ¿¶æ*çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$ f¯]lÐ]lÇ 1, 2015¯]l Ð]l$…§ýlyýl…, E…yýlÐ]lÍÏ Ë…MýSÌZÏ íßæ…§ýl*ç³#Æý‡… GÐðl$ÃÌôæÅ, »êËMýS–çÙ~
{糿¶æ$™èlÓ… E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨. ç³sêt, AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ÑĶæ$Å…MýS$yýl$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. {糆¢´ësìæ ç³#ÌêÏÆ>Ð]l#
Ð]l*{™èlÐól$ çÜÒ$MýSÇçÜ$¢¯]l²r$Ï D E™èl¢Æý‡$ÓÌZÏ õ³ÆöP…¨. Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë ™èl¯]l ¼¯éÒ$ VýS$Ð]l$Ãyìl çÜ$Æó‡‹Ù õ³Æý‡$™ø 96.4 GMýSÆ>Ë Ë…MýS

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 149


¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. C…§ýl$ÌZ
Ððl…MýSr´ëÌñæ… Ë…MýSÌZ 1.01 GMýSÆ>Ë
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$° Ð]l*{™èlÐól$
Ð]l$…VýSâ¶æWÇ çÜ»Œæ Çh[ÝëtÆŠ‡ BïœçÜ$ÌZ
Çh[õÜtçÙ¯Œl ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. ™èlMìSP¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$
ÇhçÜtÆŠ‡ ^ólĶæ$yé°MìS A«¨M>Æý‡$Ë$
°Æ>MýSÇ…^èlyýl…™ø.. A{WÐðl$…r$Ï
^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$
^ólíܯ]lr$Ï Ñ$VýS™é Ð]l$…{™èl$Ë$ MýS*yé
˼®§éÆý‡$Ë™ø Jç³µ…§éË$ Ð]l*{™èlÐól$
^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$. §ýlã™èl °Æý‡$õ³§ýl OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_
Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l² ç³^èla VýS§ýlªË$.. OÆð‡™èl$Ë
¯]l$…_ ç³sêt§éÆý‡$ ´ëçÜ$ç³#çÜ¢M>Ë$,
AOòܯŒlÐðl$…sŒæ ^ólçÜ*¢ {糿¶æ$™èlÓ… gêÈ ^ólíܯ]l
ç³{™éË™øçÜà B ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$
çÜ…º…«¨…_¯]l A°² B«§éÆ>˯]l$ Ð]l¬…§ýl$
gê{VýS™èl¢V> ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$Mö¯é²Æý‡$.
Æý‡*.2,500 MørÏMýS$Oò³V> §øí³yîl Ð]l$…{† {糆¢´ësìæ
^èl…{§ýl»êº$ ™èl¯]lĶæ¬yýl$, sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ ç³#ÌêÏÆ>Ð]l# ™èl¯]l
Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>MýS ™öÍ çÜ°²íßæ™èl$yýl$ VýS$Ð]l$Ãyìl
Ñyýl™èlV> Æ>Ķæ$ç³Nyìl {V>Ð]l$ ç³Ç«¨ÌZ° BÆý‡$ çÜ$Æó‡‹Ù õ³Æý‡$™ø
Ë…MýSÌZÏ 1,093 GMýSÆ>Ë$, E…yýlÐ]lÍÏ Ë…MýSÌZ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l Ë…MýS
162.50 GMýSÆ>Ë çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… ¿¶æ*Ñ$ ç³{™éË$
yìlòÜ…ºÆŠ‡ 6¯]l ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólíÜ…¨.
M>±.. çÜÆó‡Ó ¯]l…ºÆý‡$Ï, OÆð‡™èl$Ë õ³Æý‡Ï ÐéÈV>
¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólõÜ¢.. sîæyîlï³ ¯ól™èlË
¿¶æ*§øí³yîl A«¨M>ÇMýS…V>
ºíßæÆý‡Y™èlÐ]l$Ð]l#™èl$…§ýl¯ól ¿¶æĶæ$…™ø
¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl gêÈ ^ólÔ>Æý‡$.
C¨ °º…«§ýl¯]lËMýS$ ÑÆý‡$§ýl®Ð]l$° ïÜBÆŠ‡yîlH
A«¨M>Æý‡$Ìôæ çܵçÙt… ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. {糿¶æ$™èlÓ…
Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë çÜÒ$MýSÆý‡×æMýS$
A…XMýSÇ…^èlyýl…™ø GMýSÆý‡… ¿¶æ*Ñ$ Æý‡*.1.75
MørÏMýS$Oò³V> ç³Ë$MýS$™ø…¨. Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë
˼®§éÆý‡$ËMýS$ M>MýS$… yé.. Ðésìæ° Mö¯]l$VøË$
^ólíܯ]l A«¨M>Æý‡´ëÈt ¯ól™èlËMýS$ {ç³Äñæ*f¯]l…
^ólMýS*Æó‡Ìê ^èlsêt°² çÜÐ]lÇ…^éË…r* ïÜG…
^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ ïÜïÜGÌŒæH (¿¶æ*ç³Ç
´ë˯]l `‹œ MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡) M>Æ>ÅËĶæ$ A«¨M>Æý‡$˯]l$ B§ólÕ…^éÆý‡$. ÑË$OÐðl¯]l Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ Ķæ*fÐ]l*¯]lÅ çßæMýS$PË$ MýS͵…_,
™èl§éÓÆ> ™èl¯]l ™èl¯]lĶæ¬yìlMìS, AçÜéĶæ¬ËMýS$ Æý‡*.2,500 MørÏMýS$Oò³V> {ç³Äñæ*f¯]l… ^ólMýS*Æ>aÆý‡$.

150 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l²¨ sîæyîlï³ ¯ól™èlÌôæ
Ë…MýS {V>Ð]l*ÌZÏ E…yól §ýlã™èl õ³§ýlÌZÏ A«¨MýS Ô>™èl… Ð]l$…¨ °Æý‡„ýSÆ>çÜ$ÅÌôæ. Ð]l* A¯]l² MýS*yé 77 òÜ…rÏ
¿¶æ*Ñ$° AÐól$ÃÔ>Æý‡$. ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS ÑçÙĶæ$…ÌZ A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlË$ ^ðlí³µ…§ól ¯]lÐ]l*ÃÆý‡$. ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
ÌêVóSçÜ$MýS$…sêÆý‡¯]l² ¿¶æĶæ$…™ø GÐ]lÇMìS ÐéÆý‡$ §ýlMìSP¯]l »ôæÆ>°MìS AÐól$ÃÔ>Æý‡$. Ð]l$…VýSâ¶æWÇMìS ^ðl…¨¯]l {ºàÃÆð‡yìlz,
ÑfĶæ$ÐéyýlMýS$ ^ðl…¨¯]l çÜ$Æó‡‹ÙË$, ÌZMóSÔŒæ, »êËMýS–çÙ~, Ð]l$…{™èl$Ë$ ¯éÆ>Ķæ$×æ, §ólѯól° EÐ]l*, G…ï³ VýSÌêÏ
fĶæ$§ólÐŒlËMýS$ ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø Ð]l* FÆøϯól 150 GMýSÆ>ËMýS$Oò³V> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö° ò³sêtÆý‡$. ÌêÅ…yŠl
ç³NÍ…VŠS MìS…§ýl Ë…MýS, AOòܯ]l$z ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ¡çÜ$MýS$…sêÐ]l$° {ç³MýSsìæ…^èlyýl…™ø «§ýlÆý‡Ë$ »êV> ò³ÇV>Ƈ¬.
& †Æý‡$Ð]l$¯]lç³ÍÏ {ç³M>ÔŒæ, ™éâêÏĶæ$´ëÌñæ… Ë…MýS

¿¶æĶæ$…™ø¯ól AÐól$ÃÔ>
GMýSÆý‡… Ë…MýS ¿¶æ*Ðól$ Ð]l* MýS$r$…»ê°MìS iÐ]l¯é «§éÆý‡…. {糿¶æ$™èlÓ… E†¢¯ól ÌêVóSçÜ$MýS$… r$…§ýl° sîæyîlï³
¯ól™èlË$ Ë…MýSÌZ {ç³^éÆý‡… ^ólÔ>Æý‡$. DÌZV> í³ËÏMýS$ ò³ãÏ MýS$¨Ç…¨. Ð]l$…VýSâ¶æWÇMìS ^ðl…¨¯]l §ýlâêÈ {ºàÃÆð‡yìlz §éÓÆ>
GMýSÆ> Æý‡*.22 Ë„ýSËMýS$ AÐól$ÃÔ>. AyéÓ¯]l$ÞV> Æý‡*.5 Ë„ýSË$ C^éaÆý‡$. ™èlMìSP¯]l Æý‡*.17 Ë„ýSË$ ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS
MìS…§ýl ¿¶æ*Ñ$ ¡çÜ$MýS$…sôæ¯ól CÝë¢Ð]l$° ^ðl´ëµÆý‡$. C糚yýl$ ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS MìS…§ýl Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
¡çÜ$MýS$…sêÐ]l$° {糿¶æ$™èlÓ… ^ðlº$™èl$…yýlr…™ø GMýSÆý‡… Æý‡*.1.50 MørÏMýS$Oò³V> ç³Ë$MýS$™ø…¨. sîæyîlï³ ¯ól™èlË$
¿¶æĶæ$ò³rtyýl… Ð]lËÏ ¯ól¯]l$ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MóS ¿¶æ*Ñ$° AÑ$Ã.. Æý‡*.1.28 MørÏ Ðól$Æý‡ ¯]lçÙt´ùĶæ*.
& Ð]l$…§ýlË Ðól$È»êº$, E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ… Ë…MýS

¿¶æĶæ$ò³sìæt ÌêMýS$P¯é²Æý‡$
{糿¶æ$™èlÓ… C_a¯]l ¿¶æ*Ñ$° Ððl¯]lMìSP ¡çÜ$MýS$…sêÆý‡° ÆøkMø Æý‡MýS…V> {V>Ð]l$…ÌZ {ç³^éÆý‡… fÇW…¨.
A«¨M>Æý‡$Ͳ AyìlW™ól A¨ {糿¶æ$™èlÓ… C_a…§ól MýS§é, AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$™ól E_™èl…V> C^ólaĶæ*ÍÞ…§ól A¯é²Æý‡$.
{糿¶æ$™èlÓ… ¡õÜçÜ$MýS$…sôæ Æøyýl$z¯]l ç³yìl´ù™é¯]l° ¿¶æĶæ$…™ø ´÷Ìê°MìS »ôæÆý‡… ò³sêt¯]l$. 90 òÜ…rÏ ¿¶æ*Ñ$°
Æý‡*.16 Ë„ýSËMýS$ AÐ]l¬ÃMýS$¯é²¯]l$. C糚yé ´÷Ë… Æý‡*. 1.50 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$ ç³Ë$MýS$™ø…¨. AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³
{糿¶æ$™èlÓ… çܵçÙtOÐðl$¯]l Ñ«§é¯é°² Ððl¬§ýlsìæ ¯]l$…_ ^ðlç³µMýS´ùÐ]lyýl…™ø¯ól AÐ]l¬ÃMøÐéÍÞ Ð]l_a…¨.
& ¯]l…¨VýS… ¯éVóS…{§ýlÐ]l$Ã, E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ….

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 151


sîæyîlï³ M>Æý‡ÅMýSÆý‡¢O¯ðl¯]l ¯]l¯ól² Ððl*çÜ… ^ólÔ>Æý‡$
¯éMýS$ Ë…MýSÌZ 1.40 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$ E…¨. Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… E†¢¯ól ÌêVóSçÜ$MýS$…r$…§ýl° Ð]l*
´ëÈt ¯ól™èlË$ {ç³^éÆý‡… ^ólĶæ$yýl…™ø ¿¶æĶæ$Ðól$íÜ…¨. Ððl¬™èl¢… ¿¶æ*Ñ$° Æý‡*.40 Ë„ýSËMýS$ AÐól$ÃÔ>. AyéÓ¯]l$Þ MìS…§ýl
Æý‡*.10 Ë„ýSË$ C^éaÆý‡$. C糚yýl$ ÌêÅ…yŠl ç³NÍ…VŠS MìS…§ýl Ë…MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ ¡çÜ$MýS$…sêÐ]l$° {糿¶æ$™èlÓ…
{ç³MýSsìæ…^èlyýl…™ø GMýSÆý‡… Æý‡*.1.50 MørÏMýS$Oò³V> ç³Ë$MýS$ ™ø…¨. A«¨M>Æý‡ ´ëÈtMìS ^ðl…¨¯]l ç³…^éĶæ$¡ çÜ¿¶æ$ÅyìlO¯ðl¯]l
¯]l¯ól² Ððl*çÜ… ^ólĶæ$yýl… »ê«§ýl MýSÍW…_…¨.
& çÜ$§ýlªç³ÍÏ MøsôæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#, E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ… Ë…MýS

A«¨M>Æý‡$Ë* ¿¶æĶæ$ò³sêtÆý‡$
.AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ ¯]lçÙtç³ÇàÆý‡… Æ>§ýl° ïÜBÆŠ‡yîlH A«¨M>Æý‡$Ìôæ ¿¶æĶæ$ò³sêtÆý‡$. GÐ]lOÆð‡¯é Mö¯ólÐéâ¶æ$Ï…sôæ
Ð]l¬…§ýl$V>¯ól AÐól$ÃçÜ$MøÐ]l$¯é²Æý‡$. ©…™ø ¿¶æĶæ$ç³yìl Ð]lÊyýl$ GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° Æý‡*.45 Ë„ýSËMýS$ AÐ]l*ï]l$.
C糚yýl$ GMýSÆ> Æý‡*. 2 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$ ç³Ë$MýS$™ø…¨. AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬ËOò³ {糿¶æ$™èlÓ Ñ«§é¯é°² ^ðlç³µMýS´ùÐ]lyýl… Ð]lËϯól
¯ól¯]l$ ¿êÈV> ¯]lçÙt´ùĶæ*¯]l$.
& ç³#Í çÜ$»ê¾Æ>Ð]l#,
E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ…

´ëÅMóSi CÝë¢Ð]l$…sôæ AÐól$ÃÐéyìl° M>§ýl$


{糿¶æ$™èlÓ… 糧ólâ¶æÏ MìS…§ýlr GMýSÆý‡… ¿¶æ*Ñ$ C_a…¨. Aç³µsìæ¯]l$…_ ÝëVýS$ ^ólçÜ$MýS$…r* iљ鰲 Mö¯]lÝëWçÜ$¢¯é²¯]l$. JMýS OÆð‡™èl$
´÷Ë…ÌZ MýS*ÍMìS Ððlãϯ]lç³µyýl$ AOòܯŒlz ¿¶æ*Ð]l¬Í² {糿¶æ$™èlÓ… ÌêVóSçÜ$MýS$…r$…§ýl° Ñ$Wͯ]l OÆð‡™èl$Ë$ ^ðl糚MýS$…r$…sôæ ѯ鲯]l$.
BËçÜÅ… ^ólõÜ¢ H§ø JMýS 糧ýl®†ÌZ ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ ÌêVóSçÜ$MýS$…sêyýl° ¿¶æĶæ$ç³yìl Æý‡*.20 Ë„ýSËMýS$ AÐól$ÃÔ>¯]l$. C糚yýl$ G…™èl
Ìôæ§ýl¯]l$MýS$¯é² Æý‡*.1.50 Mør$Ï ç³Ë$MýS$™èl$…¨. AOòܯŒlz ÌêÅ…yŠlËMýS$ ´ëÅMóSh Ð]l¬…§ýl$V>¯ól {ç³MýSsìæ…_ E…sôæ ¯ól¯]l$ Ì꿶æç³yólÐéyìl°.
Ð]l$…yýlË íœÍ‹³, E§ýlª…yýlÆ>Ķ欰´ëÌñæ…

152 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


«§ýl*ã´ëâ¶æÏ BVýSÌôæ§ýl$...
VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ò³§ýlM>M>° Ð]l$…yýlË… ¯]l…º*Æý‡$
{V>Ð]l$…ÌZ ÐéVýS$ ´ùÆý‡…»ZMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ M>gôæíܯ]l
´÷¯]l*²Æý‡$ GÐðl$ÃÌôæÅ «§ýl*ã´ëâ¶æÏ ¯]lÆó‡…{§ýl A…™èlsìæ™ø
BVýSÌôæ§ýl$. Æ>f«§é° °Æ>Ã×æ… ™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ÌZ
fÆý‡$VýS»Z™ø…§ýl° Ð]l¬…§ýl$V>¯ól ™ðlË$çÜ$MýS$° MøÆŠ‡
M>Åí³rÌŒæMýS$ A† §ýlVýSYÆý‡V> E…yól I¯]lÐøË$ {V>Ð]l$…ÌZ°
çÜÆó‡Ó¯ðl…ºÆý‡$ 69&1ÌZ 0.72 GMýSÆ>Ë$, 69&2ÌZ 2.86
GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° ™èl¯]l ò³§ýlªMýS$Ð]l*Æð‡¢ «§ýl*ã´ëâ¶æÏ ÒÆý‡OÐðlçÙ~Ñ
õ³Æý‡$™ø Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. D ¿¶æ*Ñ$° 2014ÌZ GMýSÆ> Æý‡*. 3.80 Ë„ýSËMýS$ Mö¯]l$VøË$
^ólíܯ]lr$Ï çÜÐ]l*^éÆý‡…. A…sôæ Ððl¬™èl¢… 3.58 GMýSÆ>˯]l$ Æý‡*. 13.60 Ë„ýSËMýS$ Mö¯]l$VøË$
MýS$Ð]l*Æð‡¢ õ³Æý‡$ Ò$§ýl «§ýl*ã´ëâ¶æÏ Mö¯]l$VøË$ ^ólĶæ$V>, {ç³çÜ$¢™èl… B{V>Ð]l$…ÌZ GMýSÆý‡… ¿¶æ*Ñ$ «§ýlÆý‡ Æý‡*. 2 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$ ç³Ë$MýS$™ø…¨.
^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$ ÑÐ]lÆ>Ë$ CÌê Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ 50 GMýSÆ>ËMýS$ Oò³V> ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø «§ýl*ã´ëâ¶æÏ ¯]lÆó‡…{§ýl
Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$.

B…f¯ólĶæ¬Ë$ "Ðésê'
4.69 GMýSÆ>Ë$!
™èl$â¶æ*ÏÆý‡$ {´ë…™èl…ÌZ Æ>f«§é° Ð]lçÜ$¢…§ýl°
Æ>f«§é° {ç³MýSr¯]lMýS$ Ð]l¬…§ól ™ðlË$çÜ$MýS$¯]l² sîæyîlï³
¯ól™èlË$ OÆð‡™èl$˯]l$ Ððl*çÜW…_ ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡ËMýS$
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MösôætÔ>Æý‡$. VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ sîæyîlï³
A«§ýlÅ„ýS$yýl$, ѯ]l$Mö…yýl GÐðl$ÃÌôæÅ iÒ B…f¯ólĶæ¬Ë$
D gê¼™éÌZ ^ólÆ>Æý‡$. BĶæ$¯]l ™èl¯]l MýS$r$…º
çÜ¿¶æ$ÅË õ³Æý‡Ï™ø´ër$, ¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø ¿êÈ G™èl$¢¯]l
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. MøÆŠ‡ M>Åí³rÌŒæÌZ°
™èl$â¶æ*ÏÆý‡$MýS$ A† §ýlVýSYÆý‡V> E…yól I¯]lÐøË$ {V>Ð]l$…ÌZ
4.69 GMýSÆ>Ë ¿¶æ*Ñ$° Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. çÜÆó‡Ó
¯]l…ºÆý‡$ 77&2ÌZ 2.26 GMýSÆ>Ë$, 121&7 ÌZ 0.97
GMýSÆ>Ë$, 137&2ÌZ 1.46 GMýSÆ>Ë$ ^ö糚¯]l ™èl¯]l
MýS$Ð]l*Æð‡¢ Vø¯]l$VýS$…rÏ ËMîSÿÝûf¯]lÅ õ³Æý‡$™ø 2014ÌZ ÇhçÜtÆŠ‡ ^ólƇ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. GMýSÆý‡…
MýS$Ð]l*Æð‡¢ õ³Æý‡$ Ò$§ýl iÒ B…f¯ólĶæ¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ Æý‡*. 3.9 Ë„ýSË$ ^ö糚¯]l 4.69 GMýSÆ>˯]l$ Æý‡*. 18.29 Ë„ýSËMóS Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$.
^ólíܯ]l ¿¶æ*Ñ$ ÑÐ]lÆ>Ë$ I¯]lÐøË$ÌZ {ç³çÜ$¢™èl Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l Æý‡*. 2 Mør$Ï E¯]l²r$Ï ^ðlº$™èl$¯é²Æý‡$. A…sôæ
Hyé¨ M>Ë…ÌZ iÒ B…f¯ólĶæ¬Ë$ ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ 50 Æð‡rÏMýS$Oò³V> «§ýlÆý‡ ò³ÇW…¨.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 153


{X¯ŒlgZ¯Œl õ³Æý‡$™ø Ð]l*Ķæ*gêË…
A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæMýSÛ¯Œl gZ¯Œl &1
A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæMýSÛ¯Œl gZ¯Œl &2
A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæMýSÛ¯Œl gZ¯Œl &3
{ç³çÜ$¢™èl ç³rt×æ {´ë…™èl…
{糆´ë¨™èl ç³rt×æ {´ë…™èl…
{糆´ë¨™èl ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS {´ë…™èl…
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ¼¯éÒ$Ë
¿¶æ*Ð]l¬Ë$¯]l² {´ë…™èl…

^èl…{§ýl»êº$, ¼¯éÒ$Ë$ Byìl¯]l (¿¶æ*) Ð]l*Ķæ* ¯érMýS…ÌZ C© {X¯ŒlgZ¯Œ ..


gZ¯ŒlË Ð]lÈYMýSÆý‡×æ Ð]l$Æø MîSËMýS A…MýS…. Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ GMýSPyýl VýS$…r*Æý‡$, MýS–Úë~ hÌêÏÌZÏ° 58 Ð]l$…yýlÌêÌZÏ 8,603.32
H gZ¯Œl E…yéÌZ.. H gZ¯ŒlÌZ H… E…yéÌZ Ð]l¬…§ól ^èl§ýlÆý‡ç³# MìSÌZÒ$rÆý‡Ï ç³Ç«¨ÌZ Æ>f«§é° {´ë…™èl AÀÐ]l–¨® çÜ…ççܦ
°Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$.. . A{WMýSËaÆŠ‡ ({X¯Œl) gZ¯Œl, MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ gZ¯Œl, (ïÜBÆŠ‡yîlH) ÑçܢDž_ E…¨. C…§ýl$ÌZ 5,940.26 (63.23 Ô>™èl…)
C…yýl{íÜtĶæ$ÌŒæ yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ gZ¯Œl CÌê.. Hyýl$ gZ¯]l$ÏV> ^èl§ýlÆý‡ç³# MìSÌZ Ò$rÆý‡Ï {´ë…™é°² Ð]l¬ÝëƇ¬§é {ç³×êãMýS A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ
Ð]lÈYMýSÇ…^éÆý‡$. D gZ¯ŒlË Ð]lÈYMýSÆý‡×æÌZ¯ól ¿êÈ MýS$…¿¶æMø×æ… §éW {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ ¯]l$ÏV> (Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ ç³ÇÆý‡„ýS×æ Ð]l$…yýlÌêË$) õ³ÆöP…¨.
E…¨. ò³§ýl»êº$, _¯]l»êº$, ÐéÇ ¼¯éÒ$Ë$, ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ…ÌZ C¨ 15 Ë„ýSË GMýSÆ>ËMýS$ çÜÐ]l*¯]l…. A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ¯Œæ&1
MîSËMýS ¯éĶæ$MýS$Ë$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l {´ë…™éËÌZ¯ól MýS–Úë~ hÌêÏÌZ E…yýlV>, A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ¯Œæ&2,3
¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l ò³ÇVóS…§ýl$MýS$ V>¯]l$ MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ, C…yýl{ïÜt‹Ü gZ¯]l$Ï VýS$…r*Æý‡$ÌZ E¯é²Æ‡¬.
Ð]l^ólaÌê ^èl*Ô>Æý‡$. H gZ¯Œl GMýSPyýl Ð]lçÜ$¢…§ø ÐéÇMìS Ð]l¬…§ól ™ðlË$çÜ$
M>ºsìæt B {´ë…™éËÌZ¯ól ò³§ýlª G™èl$¢¯]l Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$. ÐéÇMìS Ð]lNÅà™èlÃMýS…V> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l² ¯ól™èlË$..
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Ìôæ° {´ë…™é˱² MýSÍí³ A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ¯ŒlV> A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ¯Œæ&1ÌZ MóSÐ]lË… Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$Ðól$
{ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ‡ gZ¯]l$ÏV> {ç³MýSsìæ…_¯]l {´ë…™éÌZÏ A¯ólMýS fÆý‡V>Ë° ïÜBÆŠæyîlH °Æý‡~Ƈ¬…_…¨. A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ
çÙÆý‡™èl$Ë$ Ñ«¨…^éÆý‡$. Mö¯]l$VøË$ AÐ]l$ÃM>ËOò³¯é gZ¯Œæ&2, 3ÌZ ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ ç³rt×æ AÀÐ]l–¨® {´ë…™èl… (çœNÅ^èlÆŠ‡
°õÙ«§éfqË$¯é²Æ‡¬. ç³…rË$ ç³…yìl¯é ç³…yýlMýS´ùƇ¬¯é B AÆý‡¾O¯ðlgŒæz yðlÐ]lË糺$ÌŒæ HÇĶæ*) E…¨. Æ>f«§é° ¯]lVýSÆý‡ ç³Ç«¨°
¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… Ð]l*{™èlÐól$ ^ólĶæ*Í. §é…™ø ¿¶æ*Ð]l¬Ë AÀÐ]l–¨® ^ólÔ>MýS D {´ëÆ ™é¯ól² Ððl¬§ýlr AÀÐ]l–¨® ^ólĶæ*˯]l²¨
ÑË$Ð]l §éÆý‡$×æ…V> ç³yìl´ùƇ¬…¨. {糿¶æ$™èlÓ {ç³×êãMýS. D gZ¯]lÏMýS$ E¯]l² {´ëÐ]l¬QÅ™èl Ð]lËÏ gZ¯Œl&2,

154 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


3ÌZ° Ð]l$…yýlÌêËÌZ sîæyîlï³ Ð]l¬QÅ ¯ól™èlË$, ÐéÇ AçÜéĶæ¬Ë$ õ³ÆöP¯é²Æý‡$. ÐéÅ´ëÆý‡, õÜÐé Æý‡…V>ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ĶæÊ°r$Ï
¼¯éÒ$ õ³Æý‡Ï™ø ò³§ýlª G™èl$¢¯]l ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l$VøË$ ^ólÔ>Æý‡$.SCÑ D {´ë…™èl…ÌZ Æ>Ð]l#. A…§ýl$Ð]lËÏ D {´ë…™èl… BǦM>ÀÐ]l–¨®MìS
§é§éç³# 10,000 GMýSÆ>Ë$. Æ>f«§é° Ð]l*Å‹³ÌZ E¯]l² ±ËÆý‡…VýS$ AÐ]lM>Ô>Ë$ ¯éÐ]l$Ð]l*{™èl…, M>Åí³rÌŒæ íÜsîæÌZ OÆð‡™èl$ËMýS$
^èl$MýSP˯]l$ ^èl*õÜ¢ B ÑçÙĶæ$… AÆý‡…¦ AÐ]l#™èl$…¨. M>Æý‡×æ… B MóSsêƇ¬…^èl¯]l$¯]l² ´ëÏrÏMýS$ yìlÐ]l*…yŠl ò³Æý‡V>˯ól E§ólªÔ¶æ…™ø Æ>f«§é°
{´ë…™èl…ÌZ Æ>f«§é° Æ>»Z™ø…§ýl° ÐéÇMìS Ð]l¬…§ýl$V>¯ól Eç³µ… {´ë…™èl… ç³Ç«¨ÌZ° Ñ$VýS™é Ð]l$…yýlÌê˯]l$ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ ç³ÇÆý‡„ýS×æ
¨…¨. A…™ólM>§ýl$ H {´ë…™èl…ÌZ H gZ¯Œl Æ>»Z™èl$…§ýl¯]l² ÑçÙĶæ$ gZ¯ŒlËÌZ ^ólÆý‡ayýl… Ð]lËÏ BĶæ* {´ë…™éË OÆð‡™èl$Ë$ BǦMýS…V>
Ð]lÊ ÐéÇMìS Ð]l¬…§ól ™ðlË$çÜ$. ÐéÇMìS A¯]l$MýS*Ë…V>¯ól Æ>f«§é° ¯]lçÙt´ùÄôæ$ {ç³Ð]l*§ýl… E…¨. M>Åí³rÌŒæ íÜsîæ ç³Ç«¨ÌZ° ¿¶æ*Ð]l¬Ë$
ç³ÆŠ‡òܵMìStÐŒl ´ëϯŒl Æý‡*ç³#¨§ýl$ªMýS$…¨. B gZ¯]lÏÌZ HÄôæ$ AÀÐ]l–¨® {´ëgñæ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ÐéÇMìS, Mö…§ýlÆý‡$ OÆð‡™èl$Ë MøçÜ… ™éÐ]l¬ ºÍM>Ð]lËíÜ
MýS$tË$ Æ>ÐéÌZ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ ^ðlí³µ¯]lsôæÏ {ç³×êãM> MýSÆý‡¢Ë$ íܧýl®… Ð]lÝù¢…§ýl° A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ¯Œæ&1 ç³Ç«¨ÌZ E¯]l²l OÆð‡™èl$Ë$
^ólÔ>Æý‡$. ™èl§éÓÆ> sîæyîlï³ A¯]l$Ķæ*Ķæ¬ËMýS$ AĶæ*_™èl ˼® ^ólMýS*Æ>a BÐól§ýl¯]l Ð]lÅMýS¢… ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$.
˯ól¨ {糿¶æ$™èlÓ Ð]lNÅçßæ…. A…sôæ C™èlÆý‡ OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MóSÐ]lË…
Ð]lÅÐ]lÝëĶæ*°MìS Ðéyýl$™èl$…yýlV>, sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ç³yìl´ùƇ¬¯]l «§ýlÆý‡Ë$.. °Í_¯]l {MýSĶæ$Ñ{MýSĶæ*Ë$..
{´ë…™éÌZÏ ¿¶æÐ]l¯éË$ °ÇÃ…^èlÐ]l^èl$a. A…sôæ sîæyîlï³ ¯ól™èlË ¿¶æ*Ð]l¬ËMóS A{WMýSËaÆŠ‡gZ¯ŒlV> {ç³MýSsìæ…^èlMýS Ð]l¬…§ýl$ gZ¯Œl & 1 {´ë…™èl
ÑË$Ð]l E…r$…¨. C¨ ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ º*ÐŒl$¯]l$ A…¨Ð]lÓyýlÐól$. {V>Ð]l*ËÌZ GMýSÆ> ¿¶æ*Ñ$ «§ýlÆý‡ Ð]lÊyýl$ MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë Ð]lÆý‡MýS*
ç³ÍMìS…¨. Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ A°² {V>Ð]l*ËÌZ §é§éç³# C§ól
gZ¯Œl&1ÌZ MóSÐ]lË… Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$Ðól$.. §« lý Æý‡ E…¨. B Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ ™èl¯]l Ð]lËϯló D ¿¶æ*Ð]l¬Ë §« lý Æý‡Ë$ D
A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ¯Œæ&1ÌZ MóSÐ]lË… Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…, Ýë¦Æ‡¬ÌZ ò³ÇV>Ķæ$° ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$ {ç³^éÆý‡… ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$.
E§éů]lÐ]l¯]l ç³…rË$, ´ëyìlç³Ç{Ô¶æÐ]l$, Møâ¶æÏ ç³Ç{Ô¶æÐ]l$, Ð]l$™èlÞÅ AƇ¬™ól C糚yýl$ {X¯ŒlgZ¯Œl {´ë…™éËÌZ ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l
ç³Ç{Ô¶æÐ]l$ËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ A¯]l$Ð]l$†Ýë¢Æý‡$. D ÑçÙĶæ*°² ç³ÆŠ‡òܵMìStÐŒl ç³NÇ¢Ýë¦Æ‡¬ÌZ ç³yìl´ùƇ¬…¨. GMýSÆ> Æý‡*. 50 Ë„ýSËMýS$ Ñ$…_
´ëϯŒlÌZ çܵçÙt…V> õ³ÆöP¯é²Æý‡$. gZ¯Œl& 1 {´ë…™èl… ÝëÆý‡Ð]l…™èlOÐðl$¯]l Mö¯ólÐéÆý‡$ MýS°í³…^èlyýl… Ìôæ§ýl$. {V>Ð]l*ËMýS$ §ýl*Æý‡…V> E…sôæ GMýSÆ>
¿¶æ*Ð]l¬Ë$ MýS¯]l$MóS Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ ç³ÇÆý‡„ýS×æ gZ¯ŒlÌZ ^ólÇa¯]lr$Ï 20 ¯]l$…_ 30 Ë„ýSË ÌZç³# Ð]l*{™èlÐól$ Mö¯]l$VøË$ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. ^éÌê
ç³#Æý‡´ëËMýS Ô>Q Ð]l$…{† í³.¯éÆ>Ķæ$×æ VýS™èl…ÌZ {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. Ð]l$…¨ Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ…§ýl$MýS$ Ð]l¬…§ýl$MýS$ Æ>Ð]lyýl… Ìôæ§ýl$. ç³^èla°
AƇ¬™ól ÐésìæMýS¯é² A°²Ñ«§éË$V> Ððl$Æý‡$OVðS¯]l ¿¶æ*Ñ$ gZ¯Œl&2, ç³…r ´÷ÌêË$ ÌêMöP° ѧólÖĶæ¬Ë™ø {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ "ÇĶæ$ÌŒæ'
gZ¯Œl&3ÌZ E…yýlr… VýSÐ]l$¯éÆý‡á…. Hï³ïÜBÆŠ‡yîlH ^èlrt…ÌZ° òÜMýSÛ¯Œl& ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. íÜ…VýSç³NÆŠ‡, f´ë¯Œl MýS…ò³±ËMýS$ AyìlW¯]l…™èl
38 {ç³M>Æý‡… ç³ÆŠ‡òܵMìStÐŒl ´ëϯŒl¯]l$ {糆 糨 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>ËMýS$, C^óla…§ýl$MýS$ íܧýl®Ð]l$Ķæ*ÅÆý‡$. {V>Ð]l*ÌZÏ OÆð‡™èl$Ë ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ Ð]l*{™èl…
Ð]l*çÜtÆŠ‡´ëϯŒl¯]l$ {糆 AƇ¬§ýl$ çÜ…Ð]l™èlÞÆ>ËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ Ð]l*Æý‡$µË$ {X¯ŒlgZ¯Œl õ³Æý‡$™ø {MýSĶæ$ Ñ{MýSĶæ*Ë$ çÜ¢…À…_´ùÄôæ$Ìê ^ólÔ>Æý‡$.
fÇVóS…§ýl$MýS$ ÒË$…yólÌê °º…«§ýl¯]l ò³rtyýl… MýS*yé sîæyîlï³ ¯ól™èlËMýS$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë «§ýlÆý‡Ë$ ç³NÇ¢Ýë¦Æ‡¬ÌZ ç³yìl´ùƇ¬¯]l ™èlÆý‡$Ðé™èl ÐólË
˼® ^ólMýS*Æý‡ayé°MóS¯]l¯ól AÀ{´ëĶæ$… Ð]lÅMýS¢Ð]l$Ð]l#™ø…¨. GMýSÆ>Ë$ sîæyîlï³ ¯ól™èlË$ Mö¯]l$VøË$ ^ólíÜ ç³Ç{Ô¶æÐ]l$Ë õ³Æý‡$™ø
ѧólÖĶæ¬ËMýS$ AÐ]l¬ÃMýS$¯ól Ð]lNÅà°² Æý‡*´÷…¨…^éÆý‡$. MýS…MìS´ëyýl$,
AMýSPyýl Ð]l–¨® ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlÐól$... EĶæÊÅÆý‡$, ò³¯]l$VýS…_{´ùË$, fVýSYĶæ$Åõ³r, ¯]l…¨V>Ð]l$, MýS…_MýS^èlÆý‡Ï,
A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ¯Œæ&1ÌZ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$, Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ ÒÆý‡$Ë´ëyýl$ ™èl¨™èlÆý‡ Ð]l$…yýlÌêÌZÏ° {V>Ð]l*ÌZÏ Cç³µsìæMóS ç³Ë$Ð]l#Æý‡$
A¯]l$º…«§ýl ç³Ç{Ô¶æÐ]l$Ë$ Ð]l*{™èlÐól$ E…yéË° ç³ÆŠ‡òܵMìStÐŒl ´ëϯŒlÌZ sîæyîlï³ ¯ól™èlËMýS$ ÐólË GMýSÆ>ÌZÏ ¼¯éÒ$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ E¯é²Æ‡¬.

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 155


A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ¯Œæ&1 Ððl¬Ð]lÓ, ç³Ñ$yìlÐ]l¬MýSPË, ™ørÏÐ]lË*ÏÆý‡$, EĶæÊÅÆý‡$,
MýS…MìS´ëyýl$, ò³§ýl´ëÆý‡$ç³Nyìl, VýS$yìlÐéyýl Æý‡*Æý‡ÌŒæ, ¯]l…¨Ðéyýl,
MýS–Úë~, VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏËÌZ° ÝëÆý‡Ð]l…™èlOÐðl$¯]l ÒÆý‡$Ë´ëyýl$, Ð]l™èlÞÐéƇ¬, ò³¯]l$VýS…_{´ùË$, OÐðl$ËÐ]lÆý‡…,
¿¶æ*Ð]l¬Ë$, ç³…yýlÏ™ørË$, ^ólç³Ë$, ÆöĶæ$ÅË$ ÝëVýS$ ^ólõÜ h.Mö…yýl*Æý‡$, ¯]l*hÒyýl$ ç³NÇ¢V>, ´ëÐ]l${Æý‡$, E…VýS$r*Æý‡$,
¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ D gZ¯Œæ ç³Ç«¨ÌZMìS ¡çÜ$MýS$Ð]l^éaÆý‡$. D »êç³#Ë´ëyýl$, BWÇç³ÍÏ, ¯]l*hÒyýl$, C{ºïßæ… ç³r²…
{´ë…™èl…ÌZ MóSÐ]lË… Ð]lÅÐ]lÝëĶæ*°² {´ù™èlÞíßæ…^ól E§ólªÔ¶æÅ…™ø ´ë„ìSMýS…V> D gZ¯Œæ ³ç Ç«¨ÌZ E¯é²Æ‡¬.
D gZ¯ŒæÌZ ç³rt×îæMýSÆý‡×æMýS$ A¯]l$Ð]l$†…^èlyýl… Ìôæ§ýl° {糿¶æ$™èlÓ… VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏÌZ {糆¢´ëyýl$, Ð]lsìæt ^ðlÆý‡$MýS*Æý‡$,
^ðlº$™ø…¨. D gZ¯ŒæÌZ MóSÐ]lË… Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…, E§éů]lÐ]l¯]l ^ól{»ZË$, ^èl$…yýl*Æý‡$, AÐ]l$–™èlË*Æý‡$, MöË*ÏÆý‡$, ™ðl¯éÍ
ç³…rË$, ç³…yýlÏ™ørË$, ¯]lÆý‡ÞÈË$, ´ëyìl ç³Ç{Ô¶æÐ]l$, BM>Ó Æý‡*Æý‡ÌŒæ, MöÍÏç³Æý‡, ÐólÐ]lÊÆý‡$, ^ól{»ZË$, ¿¶æsìæt{´ùË$ ç³NÇ¢V>,
MýSËaÆŠæËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l M>Æý‡ÅMýSÌê´ë˯ól A¯]l$Ð]l$†Ýë¢Æý‡$. ´÷¯]l*²Æý‡$, ò³§ýlM>M>°, §ýl$WYÆ>Ë Ð]l$…yýlÌêË$ D gZ¯Œl
MýS–Úë~ hÌêÏÌZ° Ððl*í³§ólÑ, ^èlËÏç³ÍÏ, çœ$…rÝëË, MìS…§ýlMýS$ ™ðl^éaÆý‡$.

A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ¯Œæ&2


{糆´ë¨™èl AÐ]l#rÆŠæ Ç…VŠæ Æøyýl$z¯]l$ A¯]l$Mö° E¯]l² {´ë…™éË$, ¿¶æÑçÙÅ™ŒæÌZ ç³rt×îæMýSÆý‡×æMýS$ GMýS$PÐ]lV> E¯]l² AÐ]lM>Ô¶æ… E¯]l²
ç³rt×æ ÕÐéÆý‡$ {´ë…™é˯]l$ D gZ¯ŒæÌZ ^ólÆ>aÆý‡$. ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ÌZ ç³rt×ê°² ÑçܢDž^èlyé°MìS D gZ¯Œæ Eç³Äñæ*VýSç³yýl$™èl$…§ýl°
{糿¶æ$™èlÓ… ¿êÑÝù¢…¨.
MýS–Úë~ hÌêÏÌZ° ^èl…§ýlÆý‡Ï´ëyýl$ ç³NÇ¢V>, MýS…_MýS^èlÆý‡Ï, fVýSYĶæ$Åõ³r Ð]l$…yýlÌê˯]l$ ´ë„ìSMýS…V> ™ðl^éaÆý‡$. CMýS VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏÌZ°
Ķæ$yýlÏ´ëyýl$, íœÆý‡…Wç³#Æý‡…, {MøçÜ*Æý‡$, A^èla…õ³r Ð]l$…yýlÌêË$ ç³NÇ¢V>¯]l*, Ðól$yìlMö…yýl*Æý‡$, ò³§ýlMýS*Æý‡´ëyýl$ ´ë„ìSMýS…V>¯]l* D gZ¯Œl
MìS…§ýlMýS$ ™ðl^éaÆý‡$. Æ>f«§é° ¯]lVýSÆý‡ ¿¶æÑçÙÅ™Œæ ÑçÜ¢Æý‡×æMýS$ ™øyéµr$ ¯]l…¨…^èlyýlÐól$ D gZ¯Œæ Ð]l¬QÅ Ë„ýSÅ….

A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ {´÷sñæ„ýS¯Œæ gZ¯Œæ&3


gZ¯Œæ&1, gZ¯Œæ&2ÌZ A¯]l$Ð]l$† E¯]l² M>Æý‡ÅMýSÌê´ëËMýS* D gZ¯ŒæÌZ A¯]l$Ð]l$† E…r$…¨. D gZ¯ŒæÌZ¯ól {糆´ë¨™èl ç³rt×æ
{´ë…™èl… MýS*yé E…¨.
MýS–Úë~ hÌêÏÌZ MýS…_MýS^èlÆý‡Ï Ð]l$…yýlË… ´ë„ìSMýS…V>¯]l*, VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏÌZ ™éyìlMö…yýl, Ðól$yìlMö…yýl*Æý‡$ Ð]l$…yýlÌêË$
ç³NÇ¢V>¯]l*, ò³§ýlMýS*Æý‡´ëyýl$, AÐ]l$Æ>Ð]l† Ð]l$…yýlÌêË$ ´ë„ìSMýS…V>¯]l* D gZ¯Œl MìS…§ýlMýS$ ™ðl^éaÆý‡$. D gZ¯Œæ Æ>f«§é° ¯]lVýSÆ>°MìS
§ýl„ìS×æ…, ³ç ÕaÐ]l$ ¨MýS$P¯]l E…¨. D gZ¯Œæ {糆´ë¨™èl ³ç rt×S {´ë…™èl… M>ºsìæt A°² Æý‡M>Ë M>Æý‡ÅMýSÌê´ëËMýS$ D gZ¯ŒæÌZ
A¯]l$Ð]l$† E…¨.

156 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$, BĶæ$¯]l ¼¯éÒ$Ë MøçÜÐól$ AÆý‡¯¾ lŒ gZ¯Œl
Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ° A«¨MýS Ô>™èl… ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l¯]l$ {´ë…™é˯]l$ AÀÐ]l–¨® M>ÇyéÆý‡$ÏV> {糆´ë¨…^èlyé°MìS M>Æý‡×æ…
™èlWY…_, ™èl§éÓÆ> ™èlÐ]l$ A¯]l$^èlÆý‡$Ë, ¼¯éÒ$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë ÑË$Ð]l AMýSPyýl A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ¯ól™èlËMýS$ ¿êÈV> ¿¶æ*Ð]l¬Ë$…yýlyýlÐól$. MýS–Úë~hÌêÏ
ò³…^ól…§ýl$MóS ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… D gZ¯]lÏ Ð]lÅÐ]lçܦ¯]l$ ^éÌê VýS¯]l²Ð]lÆý‡…, çßæ¯]l$Ð]l*¯Œlf…„ýS¯Œl ç³ÇçÜÆý‡ {´ë…™éË$ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$MýS…V>
ç³MýSyýl¾…©V> Æý‡*´÷…¨…_…¨. A…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V>¯ól ïÜBÆŠ‡yîlH AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨¯é B {´ë…™é˯]l$ AÆý‡¾¯Œl gZ¯ŒlÌZ ^ólÆ>aÆý‡$.
ÐólVýS…V> AÀÐ]l–¨® ^ðl…§ýl$™ø¯]l² {´ë…™é˯]l$ ÝëÐ]l*¯]lÅ OÆð‡™èl$ËMýS$ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… çÜÇV> fÆý‡VýS° h.Mö…yýl*Æý‡$, OÐðl$ËÐ]lÆý‡…, ¯]l…¨V>Ð]l$,
^ðl…¨¯]l Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ gZ¯]lÏ MìS…§ýl ^ólÇa…¨. A«¨M>Æý‡ ´ëÈt ò³§ýlªËMýS$ fVýSYĶæ$Åõ³r {´ë…™é˯]l$ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ gZ¯]lÏ MìS…§ýl ^ólÆ>aÆý‡$. AÌêVóS
^ðl…¨¯]l Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… çÜÇV> ÝëVýS° {´ë…™é˯]l$ MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ, AÆý‡¾¯Œl, Ð]lÊyýl$ ç³…rË$ ç³…yól Æ>f«§é° {´ë…™èl… ^èl$r*t E¯]l² AÐ]l$Æ>Ð]l†
C…yýl{íÜtĶæ$ÌŒæ gZ¯]l$Ï, yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ M>ÇyéÆý‡Ï ç³Ç«¨ÌZMìS ™ðl_a…¨. ™èl¨™èlÆý‡ {´ë…™é˯]l$ AÆý‡¾¯Œl, yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ M>ÇyéÆý‡Ï ç³Ç«¨ÌZMìS
yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ M>ÇyéÆý‡Ï¯]l$ Ð]l*{™èl… ç³NÇ¢V> {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$, ™ðl^éaÆý‡$. Æ>f«§é° {´ë…™èl…ÌZ gZ¯]lÏ Ñ¿¶æf¯]l Ð]l¬QÅÐ]l$…{†
{ç³gê{糆°«§ýl$Ë$, ¯ól™èlË$ ¿¶æ*Ð]l¬Ë$ Mö¯]l²^ør¯ól {糆´ë¨…_…¨. ^èl…{§ýl»êº$ ¯éĶæ¬yýl$, BĶæ$¯]l ¼¯éÒ$ËMýS$ {ç³Äñæ*f¯]l…
VýS¯]l²Ð]lÆý‡… & »êç³#Ë´ëyýl$ & VýS$yìlÐéyýl, MýS…_MýS^èlÆý‡Ï, BWÇç³ÍÏ, ^ólMýS*Æó‡a…§ýl$MóS fÇW¯]l {ç³{MìSÄôæ$¯]l¯]l²¨ çÜ$çܵçÙt….
ò³§ýlM>M>°, AÐ]l$Æ>Ð]l†, {糆¢´ëyýl$, AÐ]l$–™èlË*Æý‡$, §ýl$WYÆ>Ë ™èl¨™èlÆý‡

OÆð‡™èl$ ç³Çíܦ† AVýSÐ]l$ÅVø^èlÆý‡…..


VýS™èl…ÌZ Æý‡* 2. Mør$Ï E¯]l² ¿¶æ*Ñ$ {ç³çÜ$¢™èl… Æý‡* MøsìæMìS ^ólÇ…¨. Ð]l*MýS$ ¿¶æ*Ñ$ JMýSPsôæ B«§éÆý‡…. AÐ]l¬ÃMýS$¯ól…§ýl$MýS$,
Ð]lÅÐ]lÝëÄôæ$™èlÆý‡ ¿¶æ*Ñ$V> Ð]l*Æý‡$aMýS$¯ól…§ýl$MýS$ AÐ]lM>Ô¶æ… ÌôæMýS´ù™ól ¿¶æ*Ñ$ E…yìl MýS*yé H… Eç³Äñæ*VýS…?
ÑfĶæ$ÐéyýlMýS$ §ýlVýSYÆý‡ÌZ¯ól E¯é²…. M>± {X¯ŒlgZ¯Œl õ³Æý‡$™ø çÙÆý‡™èl$Ë$ ò³rtyýl… çÜOÆð‡…¨ M>§ýl$. °º…«§ýl¯]lË$
çÜyýlÍ…^èlMýS´ù™ól OÆð‡™èl$ ç³Çíܦ† AVýSÐ]l$ÅVø^èlÆý‡Ðól$.
»ŸÐ]l*ÃÆð‡yìlz }°ÐéçÜÆð‡yìlz, OÆð‡™èl$, ^èlÍÐól…{§ýl´ëÌñæ…

"{X¯ŒlgZ¯Œl' ¿¶æÑçÙÅ™Œl {ç³Ô>²Æý‡¦MýS…


ÑfĶæ$Ðéyýl BsZ¯]lVýSÆŠ‡ÌZ K ¸û…{yîlÌZ ç³°^ólçÜ$¢¯é²¯]l$. A§ðlª C…sZÏ E…r$¯é²…. Ð]l¬™éÅË…´ëyýl$ {V>Ð]l$…ÌZ 2006ÌZ 80
òÜ…r$Ï ´÷Ë… Mö¯é²…. ³í ËÏË ^èl§ýl$Ð]l#™ø ´ër$ Ý÷…™èl CË$Ï, ¸û…{yîl òÙyýl$z MøçÜ… ´÷Ë… AÐ]l*ï]l$. GMýSÆý‡… Æý‡*.80 Ë„ýSËMýS$
Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l ÐéÆý‡$ Æý‡* 15 Ë„ýSË$ C_a A{WÐðl$…sŒæ Æ>Ƈ¬…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. Ð]l_a¯]l yýlº$¾Ë™ø °yýlÐ]l*¯]l*Æý‡$ÌZ Mö™èl¢ CË$Ï
°Æ>Ã×æ… ^ólç³sêt…. C糚yýl$ {X¯Œl gZ¯Œl Æ>Ð]lr…™ø ´÷ÌêË «§ýlÆý‡Ë$ JMýSPÝëÇV> ç³yìl´ùĶæ*Ƈ¬. A{WÐðl$…sŒæ Æ>Ƈ¬…^èl$MýS$¯]l²
ÐéÆý‡$ Cç³#yýl$ GMýSÆý‡… Æý‡*. 40 Ë„ýSËMýS$ Ñ$…_ CÐ]lÓÐ]l$…r$¯é²Æý‡$. ÌôæMýS´ù™ól AyéÓ¯]l$Þ Ððl¯]lMýS$P CÐéÓË…r* Ððl$ÍMýS ò³yýl$™èl$¯é²Æý‡$.
yýlº$¾Ë$ Ð]lçÜ$¢¯é²Æ‡¬ MýS§é A° A糚 ^ólíÜ C…sìæ °Æ>Ã×æ… ^ólç³sêt…. H… ^ólĶæ*ÌZ AÆý‡¦… M>Ð]lr… Ìôæ§ýl$. ¿¶æÑçÙÅ™Œl {ç³Ô>²Æý‡¦MýS…V>
Ð]l*Ç…¨. G‹Ü. Æ>…»êº$, ¸û…{yîl M>ÇÃMýS$yýl$, ÑfĶæ$Ðéyýl

OÆð‡™èl$˯]l$ Cº¾…¨ ò³sôæt…§ýl$MóS..


2050 çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡… §éM> {X¯Œl »ñæÌŒætÌZ E¯]l² ¿¶æ*Ð]l¬ËÌZ ç³…rË$ Ð]l*{™èlÐól$ ç³…yìl…^éË… r$¯é²Æý‡$. OÆð‡™èl$ ÐéÈV>
MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë$ ò³sìæt Mö¯ól Ðéâ¶æ$Ï Ð]l¬…§ýl$MýS$ Æ>Ð]lyýl… Ìôæ§ýl$. í³ËÏË ^èl§ýl$Ð]l#Ë MøçÜ…, ò³ãÏâ¶æÏ MøçÜ…
AÐ]l¬ÃMøÐéË…sôæ Æó‡r$Ï ç³NÇ¢V> ¨VýSgêÇ´ùĶæ*Ƈ¬. Hyé¨ÌZ¯ól ´÷ÌêË Æó‡r$Ï çÜV>°MìS çÜVýS… ç³yìl´ùĶæ*Ƈ¬.
GMýS$PÐ]l Æó‡r$MýS$ Mö¯ólÐéÆý‡$ Æ>Ð]lyýl… Ìôæ§ýl$. ç³yìl´ùƇ¬¯]l Æó‡r$MýS$ AÐ]l¬ÃMøÌôæMýS´ù™èl$¯é²….
&Ð]l$…§éâ¶æ ÒÆ>Æð‡yìlz, OÆð‡™èl$, ¯]l…º*Æý‡$

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 157


Æý‡*. 35,000 Mør$Ï
A{WVøÌŒæz MýS$…¿¶æMø×æ…
yìl´ëhrÆý‡$Ï, Hgñæ…r$Ï 40 Ë„ýSË Ð]l$…¨
Rê™é§éÆý‡$Ë yìl´ëhr$Ï Æý‡*. 6,850 Mør$Ï
yìl´ëhrÏOò³ Ð]lyîlzË$ Æý‡*. 3,150 Mør$Ï

Ë„ýSÌê¨ Ð]l$…¨ _Æý‡$§øÅVýS$Ë$, OÆð‡™èl$Ë$, ÝëÐ]l*¯]lÅ {ç³fË$ Oò³Ýë


Oò³Ýë MýS*yýl»ñæsìæt¯]l Ý÷Ð]l¬Ã° A{WVøÌŒæz çÜ…çܦ CÝë¢Ð]l$¯]l² A«¨MýS Ð]lyîlzMìS
BÔ¶æç³yìl B çÜ…çܦÌZ yìl´ëhsŒæ ^ólÔ>Æý‡$. f¯]l… Ý÷Ð]l¬Ã™ø A{WVøÌŒæz
Ķæ*fÐ]l*¯]lÅ… Æ>{çÙtÐéÅç³¢…V> ÐólÌê¨ GMýSÆ>˯]l$ Mö¯]l$VøË$
^ólíÜ…¨. G¯ø² BçÜ$¢Ë¯]l$ MýS*yýl»ñæsìæt…¨. AƇ¬™ól _Ð]lÆý‡MýS$
yìl´ëhsŒæ§éÆý‡$ËMýS$ yýlº$¾ ^ðlÍÏ…^èlMýS$…yé ^ól™èl$Ìñæ™ól¢íÜ…¨.
Cr$Ð]l…sìæ MýS$…¿¶æMø×æ… fÇW¯]l糚yýl$ °gê°MìS {糿¶æ$™éÓË$
A{WVøÌŒæz OyðlÆð‡MýStÆý‡Ï¯]l$ AÆð‡çÜ$t ^ólíÜ, B MýS…ò³±MìS, §é° Ķæ*fÐ]l*¯éÅ°MìS
E¯]l² BçÜ$¢Ë$ AÑ$Ã, Ð]l_a¯]l Ððl¬™èl¢…™ø yìl´ëhsŒæ§éÆý‡$ËMýS$ ÐéÇ
yýlº$¾¯]l$ †ÇW ^ðlÍÏ…^éÍ. M>± D MýS$…¿¶æMø×æ… ºÄ¶æ$rMýS$
Æ>MýSÐ]l¬…§ól A{WVøÌŒæz BçÜ$¢Ë¯]l$ çÜ…çܦ Ķæ*fÐ]l*¯]lÅ… AÐól$ÃçÜ$MýS$…¨.
A{WVøÌŒæz O^ðlÆý‡Ã¯Œl AÐéÓ‹Ü Ððl…MýSr Æ>Ð]l*Æ>Ð]l#™ø
E¯]l² yýlº$¾¯]l$ ™èlÐ]l$ Ý÷…™èl AMú…rÏMýS$ Ð]l$ãå…^èl$MýS$…¨. C§ýl…™é ïÜG… ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ (H{í³ÌŒæ 17, 2001)
{糿¶æ$™èlÓ çÜàĶæ$, çÜçßæM>Æ>Ë™ø¯ól ^ðlĶæ$ÅVýSÍW…¨. ©°MìS
{糆çœË…V> A{WVøÌŒæz Ķæ*fÐ]l*¯]lÅ… Mør$Ï ÑË$Ð]l ^ólõÜ Mö°² MîSËMýS Gr$Ð]l…sìæ AÆð‡çÜ$tË* ^ólĶæ$Ìôæ§ýl$. Hï³ OòßæMøÆý‡$t VýSsìætV>
BçÜ$¢Ë¯]l$ ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# «§ýlÆý‡ËMóS AÐól$ÃÔ>Æý‡$. BçÜ$¢Ë Asê^ŒlÐðl$…sŒæÌZ Ð]l$…§ýlÍ…^èlyýl…™ø _Ð]lÇMìS VýS™èlÅ…™èlÆý‡… ÌôæMýS AÆð‡çÜ$tË$
BËçÜÅ…, °…¨™èl$˯]l$ AÆð‡çÜ$t ^ólõÜ…§ýl$MýS$ {糿¶æ$™èlÓ… BçÜMìS¢ {´ëÆý‡…À…_…¨. 2016 íœ{ºÐ]lÇÌZ MýS…ò³± O^ðlÆý‡Ã¯Œl, G…yîl˯]l$ AÆð‡çÜ$t
^èl*ç³MýS´ùÐ]lyé°² ºsìæt ÒÇ º…«§ýl… H´ësìæ§ø AÆý‡¦… ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. ^ólíÜ…¨. CÌê {糿¶æ$™èlÓ… MýS͵çÜ$¢¯]l² Æý‡„ýS×æ™ø¯ól, A{WVøÌŒæz
A{WVøÌŒæz Ð]l*i OÐðl‹Ü O^ðlÆý‡Ã¯Œl yö´ëµ Æ>ÐŒl$ Ððl*çß毌l Æ>Ð]l# 2016 H{í³ÌŒæ Ķæ*fÐ]l*¯]lÅ… ™èl¯]l Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l BçÜ$¢Ë¯]l$ Ñ{MýSƇ¬…^èlVýSÍW…¨.
30¯]l sîæyîlï³ÌZ ^ólÆ>Æý‡$. ^èl…{§ýl»êº$MýS$, A{WVøÌŒæz Ķæ*fÐ]l*¯éÅ°MìS yìl´ëhrϯ]l$ Ð]l$ãÏ…^èlVýSÍW…¨. Ë„ýSÌê¨ yìl´ëhrÆý‡Ï¯]l$, Hgñæ…rϯ]l$
Ð]l$«§ýlÅ E¯]l² çÜ°²íßæ™èl çÜ…º…«§é°MìS C§ól °§ýlÆý‡Ø¯]l…. ¯]lsôætr Ð]l¬…_…¨.
A{WVøÌŒæz MýS$…¿¶æMø×æ… ÑË$Ð]l çÜ$Ð]l*Æý‡$ Æý‡*.35,000 Mør$Ï. ç³Ë$Ð]l*Æý‡$Ï OòßæMøÆý‡$t gZMýSÅ… ^ólçÜ$MýS$…r$…sôæ ™èlç³µ {糿¶æ$™èlÓ…
Rê™é§éÆý‡$Ë$ MýSçÙtç³yìl fÐ]l$^ólíܯ]l yìl´ëhr$Ï D MýS$…¿¶æMø×æ… Ð]lËÏ fÆý‡$ç³#™èl$¯]l² Ñ^éÆý‡×æ Ð]l¬…§ýl$MýS$ MýS§ýlËÌôæ§ýl$. Ñ^éÆý‡×æ fÆý‡$VýS$™èl$¯]l²
JMýSPÝëÇV> Ð]l*Ķæ$Ð]l$Ķæ*ÅƇ¬. AƇ¬™ól C…™èl ò³§ýlª MýS$…¿¶æMø×æ… ¡Æý‡$Oò³ ¡{Ð]l B{VýSçßæ… Ð]lÅMýS¢… ^ólíܯ]l OòßæMøÆý‡$t.. _Ð]lÇMìS Ñ^éÆý‡×æ
fÇW¯é MøÆý‡$tË$ gZMýSÅ… ^ólçÜ$MýS$¯ól Ð]lÆý‡MýS* ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… A«¨M>Ç° Ð]l*Æ>aË° B§ólÕ…_…¨. _¯]l²_¯]l² ¯ólÆ>ËMóS AÆð‡çÜ$tË$

Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢ 159


^ólçÜ$¢¯]l² {糿¶æ$™èlÓ… C…™èl ò³§ýlª MýS$…¿¶æMø×æ…ÌZ A{WVøÌŒæz
Ķæ*fÐ]l*¯éÅ°MìS ^èl…{§ýl»êº$™ø E¯]l² Ýë°²íßæ™èlÅ… M>Æý‡×æ…V>
§øçÙ$˯]l$ Æý‡„ìS…^ól {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólÝù¢…¨.
Ô>Æý‡§ýl MýS$…¿¶æMø×æ… (Æý‡*.2,600 Mør$Ï) MýS…sôæ A{WVøÌŒæz
MýS$…¿¶æMø×æ…(Æý‡*.35 ÐólË Mør$Ï) G¯ø² Æð‡r$Ï ò³§ýlª¨. AƇ¬™ól Ô>Æý‡§ýl
MýS$…¿¶æMø×æ… Ñ^éÆý‡×æ¯]l$ ïܽIMìS Aç³µW…^èlV>, A{WVøÌŒæz ¿êÈ
ÝëPÐŒl$° Æ>{çÙt {糿¶æ$™èlÓ A«¨M>Æý‡$Ë™ø Ðól$¯ólgŒæ ^ólçÜ$MýS$¯ól
ÐðlçÜ$Ë$»êr$ MýS͵çÜ*¢ ïÜIyîl Ñ^éÆý‡×æMýS$ B§ólÕ…^éÆý‡$. MóSçÜ$¯]l$
±Æý‡$V>Æý‡ayýl… ™èlç³µ Ððl¬™èl¢…V> Hï³ {糿¶æ$™èlÓ… ^ólçÜ$¢¯]l²§ólÒ$ Ìôæ§ýl$.
A…™ólM>MýS BçÜ$¢Ë$ fç³#¢M>MýS$…yé ^èl*yýlyýl…™ø´ër$, °…¨™èl$Ë$
Ñ^éÆý‡×æMýS$ çÜçßæMýSÇçÜ$¢¯é²Æý‡°, ÐéÇ° AÆð‡çÜ$t ^ólĶæ*ÍÞ¯]l AÐ]lçÜÆý‡…
Ìôæ§ýl° MøÆý‡$tMýS$ ïÜIyîl A«¨M>Æý‡$Ë §éÓÆ> ^ðlí³µ…_…¨. D A°²
ÑçÙĶæ*˯]l$ JMýS^ørMýS$ ^ólÇa ^èl*õÜ¢ H… fÆý‡$VýS$™ø…§ýl¯]l² ÑçÙĶæ$…
çܵçÙt…V> MýS°í³çÜ$¢…¨.
¯ðlË*ÏÆý‡$ÌZ Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ MóSçÜ$..
A{WVøÌŒæz Ð]lÅÐ]làÆý‡…Oò³ 24, yìlòÜ…ºÆŠ‡ 2014¯]l »ê«¨™èl$Ë$ ÑÑ«§ýl »êÅ…MýS$ÌZÏ A{WVøÌŒæz õ³Çr Æý‡*.570 MørÏ yìl´ëhr$Ï
¯ðlË*ÏÆý‡$ {¡so¯Œl ´ù΋ÜõÜtçÙ¯ŒlÌZ Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ MóSçÜ$ ¯]lÐðl*§ýl$ E¯é²Ä¶æ$° BǦMýS Ð]l$…{† Ķæ$¯]lÐ]l$Ë Æ>Ð]l$MýS–çÙ$~yýl$ ^ðlí³µ¯]lr$Ï 2015
f¯]lÐ]lÇ 10¯]l yðlMýSP¯Œl {M>°MýSÌŒæÌZ {ç³^èl$Ç™èlOÐðl$¯]l ÐéÆý‡¢.
^ólÔ>Æý‡$. D Ð]lÅÐ]làÆý‡… CMýS MøÆý‡$tMýS$ ÐðlâZ¢¢…§ýl°, MøÆý‡$t ïܽI
Ñ^éÆý‡×æMýS$ B§ólÕõÜ¢ Ððl¬™èl¢… yö…MýS…™é MýS§ýl$Ë$™èl$…§ýl° ^èl…{§ýl»êº$ {ç³M>Æý‡Ðól$ »ê«¨™èl$Ë Üç …QÅ 32 Ë„ýSË$, Hgñæ…r$Ï 8 Ë„ýSË Ð]l$…¨,
¿¶æĶæ$ç³yézÆý‡$. A…§ýl$MóS 5, f¯]lÐ]lÇ 2015¯]l ™èl¯]l ^ðl糚^ól™èlÌZÏ E…yól Ððl¬™èl¢… MýS$…¿¶æMø×æ… ÑË$Ð]l Æý‡*. 35,000 Mør$Ï. C…™èl ¡{Ð]lOÐðl$¯]l
ïÜIyîl Ñ^éÆý‡×æMýS$ B§ólÕ…^éÆý‡$. BĶæ$¯]ll J†¢yìl çœÍ™èl…V>¯ól A{WVøÌŒæz MóSçÜ$¯]l$ ïܽIMìS Aç³µW…_ §ýlÆ>Åç³#¢ ÐólVýS…V>, °Ú뵄ìSMýS…V>
Ķæ*fÐ]l*¯éÅ°² AÆð‡çÜ$t ^ólĶæ$¯]lÐ]lçÜÆý‡… Ìôæ§ýl° ïÜIyîl A«¨M>Æý‡$Ë$ fÇí³…^èlMýS$…yé ^èl…{§ýl»êº$ {糿¶æ$™èlÓ… ™èl¯]l ^ðl糚^ól™èlÌZÏ E…yól
糧ól糧ól OòßæMøÆý‡$tMýS$ ^ðlº$™èl* Ð]l^éaÆý‡$. ïÜIyîl ^ól™èl ™èl*™èl* Ð]l$…{™èl…V> §ýlÆ>Åç³#¢ fÇí³…_, Ķæ*fÐ]l*¯]lÅ…
Æý‡*. 570 MørÏ yìl´ëhr$Ï GMýSPyýl? §ýlVýSYÆý‡ ¯]l$…_ Ð]l¬yýl$ç³#Ë$ ¡çÜ$MýS$…sZ…¨. D Ð]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ Cç³µsìæMóS
§é§éç³#160 Ð]l$…¨ Ð]lÆý‡MýS$ B™èlÃçßæ™èlÅ ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$, Ð]l$–™èl$ËMýS$
BǦMýS Ô>Q Ð]l$…{† Ķæ$¯]lÐ]l$Ë Æ>Ð]l$MýS–çÙ$~yýl$ 2015 f¯]lÐ]lÇ 17¯]l {糿¶æ$™èlÓ… {ç³MýSsìæ…_¯]l Æý‡*.5Ë„ýSË$ ^ö糚¯]l Mö…§ýlÇMìS C_a,
B…VýSÏ ¨¯]lç³{†MýS yðlMýSP¯Œl {M>°MýSÌŒæ™ø Ð]l*sêÏyýl$™èl* A{WVøÌŒæzMýS$ Ñ$Wͯ]l »ê«¨™èl MýS$r$…»êËMýS$ CÐ]lÓÌôæ§ýl$. Ð]l…§ýlÌê¨ Ð]l$…¨
çÜ…º…«¨…_¯]l yìl´ëhr$Ï Æý‡*. 500 Mør$Ï MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ Hgñæ…r$Ï ™èlÐ]l$ çÜÓçܦÌê˯]l$ Ð]l¨Í ´ëÇ´ùĶæ*Æý‡$. AƇ¬™ól ÒÇMìS
»êÅ…MýS$ËÌZ¯]l*, Æý‡*. 70 Mør$Ï ¯é¯Œl MýSÐ]l$ÇÛĶæ$ÌŒæ »êÅ…MýS$ÌZϯ]l* ¯éÅĶæ$… ^ðlĶæ*ÅÍÞ¯]l {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l*{™èl… §øçÙ$ËMýS$ Æý‡„ýS×æ
yìl´ëhr$ÏV> E¯é²Ä¶æ$° ^ðl´ëµÆý‡$. Ðésìæ° yìl´ëhrÆý‡ÏMýS$ ^ðlÍÏ…ç³#Ë$ MýS͵Ýù¢…¨.
fÆý‡ç³yé°MìS Ðéyýl™éÐ]l$° ^ðl´ëµÆý‡$. AƇ¬™ól B ™èlÆ>Ó™èl 22 »êÅ…MýS$
Rê™é˯]l$ fç³#¢ ^ólÜí B Rê™éËÌZ MóSÐ]lË… Æý‡*. 6 Ë„ýSÌôæ E¯é²Ä¶æ$° ïÜIyîlOò³ OòßæMøÆý‡$t B{VýSçßæ…
OòßæMøÆý‡$tMýS$ °Ðól¨…^éÆý‡$. ©…™ø MýS…ò³± Rê™éËÌZ MóSÐ]lË… BÆý‡$ D MýS$…¿¶æMø×æ…Oò³ ïܽI Ñ^éÆý‡×æ MøÆý‡$™èl* OòßæMøÆý‡$tÌZ Æð‡…yýl$
Ë„ýSË$…yýlrÐól$Ñ$r° fyìlj B„óSí³…^éÆý‡$. B yýlº$¾¯]l$ ÐólÆó‡ {ç³gê {ç³Äñæ*f¯]l ÐéÅgêÅË$ §éQËĶæ*ÅƇ¬. MóSçÜ$¯]l$ §ýlÆ>Åç³#¢
Rê™éËÌZMìS Ð]l$ãåçÜ$¢¯]l²ç³šyýl$ {糿¶æ$™èlÓ… H… ^ólÝù¢…§ýl° °Ë©Ô>Æý‡$. ^ólçÜ$¢¯]l² B…{«§ýl{糧ólÔŒæ ïÜIyîlOò³ OòßæMøÆý‡$t A¯ólMýSÐ]l*Æý‡$Ï B{VýSçßæ… Ð]lÅMýS¢…
™èl*™èl*Ð]l$…{™èl…Ìê §ýlÆ>Åç³#¢... ^ólíÜ…¨. A{WVøÌŒæz Ķæ*fÐ]l*¯éÅ°MìS MöÐ]l¬ÃM>çÜ*¢ A°² ÑçÙĶæ*ÌZÏ
ÐéÇMìS çÜçßæMýSÇçÜ$¢¯é²Æý‡° Ð]l$…yìlç³yìl…¨. A{WVøÌŒæz »êÅ…MýS$ Rê™éÌZÏ
A{WVøÌŒæz MýS$…¿¶æMø×æ…ÌZ §é§éç³# 40 Ë„ýSË Ð]l$…¨ »ê«¨™èl$Ë$ yýlº$¾ MóSÐ]lË… Æý‡*. 6 Ë„ýSË$ Ð]l*{™èlÐól$ E…§ýl° ïÜIyîl ^ðlí³µ¯]lç³#yýl$
™éÐ]l¬ A¯ólMýS çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ MýS*yýl»ñær$tMýS$¯]l² yýlº$¾¯]l$ MøÆý‡$t ¡{Ð]l…V> Ð]l$…yìl ç³yìl…¨. »êÅ…MýS$ Rê™éËÌZ° °«§ýl$Ë$
´ùVör$tMýS$¯é²Æý‡$. ÆøyðlzMìSP B…§øâ¶æ¯]lË$ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. ïÜIyîl ÌñæMýSPË GMýSPyìlMìS ÐðlâêÏĶæ$° {ç³Õ²…_…¨. B °«§ýl$Ë Ð]l$ãå…ç³#

160 Aѱ† ^èl{MýSÐ]lÇ¢


fÆý‡$VýS$™èl$¯]l²ç³šyýl$ Ò$Æó‡Ñ$ BçÜ$¢Ë ÌñæMýSPÌZÏ Ððl$ÍMýSÌñæ¯ø².
^ólçÜ$¢¯é²Æý‡° ïÜIyîl° °Ë©íÜ…¨.
A™èlÅ…™èl BÔ¶æaÆý‡ÅMýSÆý‡OÐðl$¯]l ÑçÙĶæ$… ºíßæÆý‡…VýS Ð]l*Æð‡PsŒæ {ç³M>Æý‡… A{WVøÌŒæz
HÑ$r…sôæ Hï³ BǦMýS Ð]l$…{† BçÜ$¢Ë ÑË$Ð]l Æý‡*.35ÐólË Mør$Ï. B
Ķæ$¯]lÐ]l$Ë Æ>Ð]l$MýS–çÙ$~yýl$ A…™èlMýS$ ™èlÆ>Ó™èl Mö°² BçÜ$¢Ë¯]l$ Ñ$¯]làƇ¬…^ólíܯ]l
Mö¨ª ¯ðlËË {MìS™èl… ÑÌôæMýSÆý‡$Ë™ø {糿¶æ$™èlÓ…,.BçÜ$¢