Anda di halaman 1dari 13

Tables of Pushyakaraka Portions = Marked *

Nine Pushyaka VargottamshaNa


Mesha Matching Pushyak
[nava] Amsha raka vamsha
Rashi = 30 Nakshatra araka
of the Rashi Bhagya
degrees pada Navamsh Degree
divided
a **
into Nine
Portions =
amsha

1. 00deg 1. Asvini 1. Mesha-  7th 21st 1st navamsha of


00' = Arya portio degree of Mesha = Mesha
until pada-1 2. Vrishab n of Mesha
03deg 2. Azvini ha Mesh
20' = 3. Mithuna a=
2. 03deg pada-2 4. Karkata Thula
21' 3. Azvini 5. Simha =
until = 6. Kanya- 20deg
06deg pada-3 Parthya 00'
39' 4. Azvini 7. Thula * until
3. 06deg = * 23deg
40' pada-4 8. Vrizchik 20'
until a  9th
10 9. Dhanuz portio
deg00' ya* * n of
4. 10deg 5. Bharan Mesh
01' i= a=
until pada-1 Dhan
13deg 6. Bharan usha
19' i= =
5. 13deg pada-2 26deg
20' 7. Bharan 40'
until i= until
16deg pada-3 30deg
39' * 00'
6. 16 deg 8. Bharan
40' i=
until pada-4
20
deg00'
7. 20deg
00 9. Krittik
until a=
23deg pada-1
20' * *
8. 23deg
20'
until
26
deg40'
9. 26deg
40'
until
30deg
00*

Nine Pushyakar VargottamshaNav


Vrishabha Matching Pushyaka
[nava] Amsha o aka amsha
Rashi = 30 Nakshatra raka
f the Rashi Bhagya
degrees pada Navamsh degree
divided into
a **
Nine
Portions =
amsha
1. 00deg0 1. Krittika a 1. Makara-  * 3rd 14th 5th navamsha of
0' until = pada-2 Draco portio degree of Vrishabha =
03deg2 2. Krittika = 2. Kumbha n of Vrishabha Vrishabha
0' pada-3 3. Meena- Vrish
2. 03deg2 3. Krittika = Antya* * abha
1' until pada-4 * 4. Mesha- =
06deg3 Arya Meen
9' 5. Vrishabh a= 6
3. 06deg4 a* * deg40'
0' until 4. Rohini = 6. Mithuna until
10 pada-1 7. Karkata 10
deg00' 5. Rohini = 8. Simha deg00'
* pada-2 * 9. Kanya-  * 5th
4. 10deg0 6. Rohini = Parthya portio
1' until pada-3 n of
13deg1 7. Rohini = Vrish
9' pada-4 abha
5. 13deg2 =
0' until 13deg
16deg3 20'
9' * 8. Mrigazira until
6. 16deg4 s= pada-1 16
0' until 9. Mrigazira deg40'
20deg0
0' s = pada-2
7. 20deg
00'
until
23deg2
0'
8. 23deg2
0' until
26deg4
0'
9. 26deg
40'
until
30deg0
0'

Nine Pushyakara VargottamshaNav


Mithuna Matching Pushyaka
[nava] Amsha o ka Bhaga amsha
Rashi = 30 Nakshatra raka
f the Rashi degree
degrees pada Navamsh
divided into
a **
Nine
Portions =
amsha
1. 00deg0 1. Mrigazira 1. Thula  6th  24t 9th navamsha of
0' until s= pada-3 2. Vrizchik portio h Mithuna =
03deg2 2. Mrigazira a n of deg Mithuna
0' s = pada- 3. Dhanuzy Mithu ree
2. 03deg2 4 a na = of
1' until 4. Makara- Meena Mit
06deg3 Draco = hun
9' 5. Kumbha 16deg a
3. 06deg4 3. Arudra = 6. Meena- 40'
0' until pada-1 Antya* * until
10deg0 4. Arudra = 7. Mesha- 20
0' pada-2 Arya deg00'
4. 10deg0 5. Arudra = 8. Vrishabh  * 8th
1' until pada-3 a* * portio
13deg1 6. Arudra = 9. Mithuna n of
9' pada-4 * Mithu
5. 13deg2 na =
0' until Vrisha
16deg3 bha =
9' 7. Punarvas 23deg
6. 16deg4 u= pada-1 20'
0' until 8. Punarvas until
20deg0 u = pada- 26deg
0' * 2* 40'
7. 20deg0 9. Punarvas
0' until u = pada-
23deg2 3
0'
8. 23deg2
0' until
26deg4
0' *
9. 26deg4
0' until
30deg0
0'

Nine Pushyakar VargottamshaNav


Karkata Matching Pushyaka
[nava] Amsha aka amsha
Rashi = 30 Nakshatra raka
of the Rashi Bhagya
degrees pada Navamsh degree
divided into
a **
Nine Portions
= amsha
1. Punarvas 1. Karkata  * 1st  7th 1st navamsha of
1. 00deg0
0' until u = pada- ** portio de Karkata = Karkata
03deg 4* 2. Simha n of gre
20'* 3. Kanya- Kark e
Parthya ata = of
2. 03deg21' ** Kark Ka
until 2. Pushkary 4. Thula ata = rk
06deg39' a= pada- 5. Vrizchi 00deg ata
3. 06deg40' 1 ka 00'
until 3. Pushkary 6. Dhanuz until
10deg00' a = pada- ya 03deg
* 2* 7. Makara- 20'
4. 10deg01' 4. Pushkary Draco  * 3rd
until a = pada- 8. Kumbh nava
13deg19' 3 a msha
5. 13deg20' 5. Pushkary 9. Meena- of
until a = pada- Antya Kark
16deg39' 4 ata =
6. 16deg40' Kany
until a=
20deg00' 06deg
7. 20deg00' 6. Azlesa = 40'
until pada-1 until
23deg20' 7. Azlesa = 10deg
8. 23deg20' pada-2 00'
until 8. Azlesa =
26deg40' pada-3
9. 26deg40' 9. Azlesa =
until pada-4
30deg00'

Nine Pushyaka VargottamshaNav


Simha Matching Pushyaka raka
[nava] Amsha amsha
Rashi = 30 Nakshatra pada raka
of the Rashi Bhagya
degrees Navamsh degree
divided
a **
into Nine
Portions =
amsha
1. 00deg0 1. Magha = 1. Mesha-  7th 21st 5th navamsha of
0' until pada-1 Arya portio Degree of Simha = Simha
03deg2 2. Magha = 2. Vrishabh n of Simha
0' pada-2 a Simha
2. 03deg2 3. Magha = 3. Mithuna =
1' until pada-3 4. Karkata Thula
06deg3 4. Magha = 5. Simha =
9' pada-4 6. Kanya- 20deg
3. 06deg4 Parthya 00'-
0' until 7. Thula * 23deg
10deg0 8. Vrizchik 20'
0' 5. Purvaphalgu a  9th
4. 10deg0 ni= pada-1 9. Dhanuzy portio
1' until 6. Purvaphalgu a* * n of
13deg1 ni = pada-2 Simh
9' 7. Purvaphalgu a=
5. 13deg2 ni = pada-3 Dhan
0' until * ushya
16deg3 8. Purvaphalgu =
9' ni = pada-4 26deg
6. 16deg4 40'
0' until until
20deg0 30deg
0' 9. Uttaraphalg 00'
7. 20deg0 uni= pada-1
0' until *
23deg2
0' *
8. 23deg2
0' until
26deg4
0'
9. 26deg4
0' until
30deg0
0' *

Nine Pushyaka VargottamshaNav


Kanya Matching Pushyaka raka
[nava] Amsha amsha
Rashi = 30 Nakshatra pada raka
of the Rashi Bhagya
degrees Navamsh Degree
divided
a **
into Nine
Portions =
amsha
1. 00deg0 1. Uttaraphalg 1. Makara-  * 3rd 14th 9th navamsha of
0' until uni= pada-2 Draco nava degree of Kanya = Kanya
03deg2 2. Uttaraphalg 2. Kumbha msha Kanya
0' uni = pada-3 3. Meena- of
2. 03deg2 3. Uttaraphalg Antya * Kany
1' until uni = pada-4 4. Mesha- a=
06deg3 * Arya Meen
9' 5. Vrishabh a
3. 06deg4 a* * =06de
0' until 6. Mithuna g40'
10deg0 4. Hasta = 7. Karkata until
0' * pada-1 8. Simha 10deg
4. 10deg0 5. Hasta = 9. Kanya- 00'
1' until pada-2 * Parthya  * 5th
13deg1 6. Hasta = nava
9' pada-3 msha
5. 13deg2 7. Hasta = of
0' until pada-4 Kany
16deg3 a=
9' * Vrish
6. 16deg4 abha
0' until 8. Chitra- =
20deg0 Tvastri= 13deg
0' pada-1 20'
7. 20deg0 9. Chitra = until
0' until pada-2 16deg
23deg2 40'
0'
8. 23deg2
0' until
26deg4
0'
9. 26deg4
0' until
30deg0
0'

Nine Pushyakar VargottamshaNava


Thula Matching Pushyakar
[nava] Amsha o aka msha
Rashi = 30 Nakshatra aka
f the Rashi Bhagya
degrees pada Navamsha degree
divided into
**
Nine
Portions =
amsha
1. 00deg0 1. Chitra = 1. Thula  * 6th 24th 1st navamsha of
0' until pada-3 2. Vrizchik navam degree of Thula = Thula
03deg2 2. Chitra = a sha of Thula
0' pada-4 3. Dhanuzy Thula
2. 03deg2 a =
1' until 4. Makara- Meena
06deg3 Draco = 16
9' 3. Swatika 5. Kumbha deg40'
3. 06deg4 = pada- 6. Meena- until
0' until 1 Antya 20deg0
10deg0 4. Swati = 7. Mesha- 0'
0' pada-2 Arya  * 8th
4. 10deg0 5. Swati = 8. Vrishabh navam
1' until pada-3 a sha of
13deg1 6. Swati = 9. Mithuna Thula
9' pada-4 * =
5. 13deg2 Vrisha
0' until bha =
16deg3 23deg2
9' 7. Bishaja 0' until
6. 16deg4 = pada- 26deg4
0' until 1 0'
20deg0 8. Bishaja
0'* = pada-
7. 20deg 2*
00' until 9. Bishaja
23deg2 = pada-
0'
8. 23deg2 3
0' until
26deg4
0' *
9. 26deg4
0' until
30deg0
0'

Nine Pushyakar VargottamshaNava


Vrizchika Matching Pushyaka aka
[nava] Amsha msha
Rashi = 30 Nakshatra raka
of the Rashi Bhagya
degrees pada Navamsha degree
divided into
**
Nine
Portions =
amsha
1. 00deg0 1. Bishaja = 1. Karkata  * 1st 7th 5th navamsha of
0' until pada-4 * * navam degree of Vrizchika =
03deg2 2. Simha sha of Vrizchika Vrischika
0' * 3. Kanya- Vrizch
2. 03deg2 Parthya* ika =
1' until 2. Anuradha 4. Thula Karkat
06deg3 = pada-1 5. Vrizchik a
9' 3. Anuradha a  * 3rd
3. 06deg4 = pada- 6. Dhanuzy navam
0' until 2* a sha of
10deg0 4. Anuradha 7. Makara- Vrizch
0' * = pada-3 Draco ika =
4. 10deg0 5. Anuradha 8. Kumbha Kanya
1' until = pada-4 9. Meena-
13deg1 Antya
9'
5. 13deg2
0' until 6. Jyeztha =
16deg3 pada-1
9' 7. Jyeztha =
6. 16deg4 pada-2
0' until 8. Jyeztha =
20deg0 pada-3
0' 9. Jyeztha =
7. 20deg0 pada-4
0' until
23deg2
0'
8. 23deg2
0' until
26deg4
0'
9. 26deg4
0' until
30deg0
0'

Nine Pushyaka VargottamshaNav


Dhanushya Matching Pushyaka raka
[nava] Amsha amsha
Rashi = 30 Nakshatra raka
of the Rashi Bhagya
degrees pada Navamsh degree
divided into
a **
Nine
Portions
= amsha
1. 00deg00' 1. Mula = 1. Mesha- * 7th portion 21st 9th navamsha of
until pada-1 Arya of Dhanushya Degree of Dhanushya rashi
03deg20' 2. Mula = 2. Vrishab = Thula = Dhanushy
* pada-2 ha 20deg00' a = vargottamsha +
2. 03deg21' 3. Mula = 3. Mithun until Pushyakaraka
until pada-3 a 23deg20'
06deg39' 4. Mula = 4. Karkata
3. 06deg40' pada-4 5. Simha * 9th portion
until 6. Kanya- of Dhanushya
10deg00' Parthya = Dhanushya
* 7. Thula = 26deg40'
4. 10deg01' 5. Purvazadh 8. Vrizchi until
until a= pada-1 ka 30deg00'
13deg19' 6. Purvazadh 9. Dhanuz
5. 13deg20' a = pada-2 ya
until 7. Purvazadh
16deg39' a = pada-3
6. 16deg40' *
until 8. Purvazadh
20deg00' a = pada-4
7. 20deg0
0' until
23deg
20' 9. Uttarazad
ha= pada-
8. 23deg20' 1*
until
26deg40'
9. 26deg4
0' until
30deg
00'

Nine Pushyaka VargottamshaNav


Makara Matching Pushyaka raka
Rashi = 30 Nakshatra [nava] Amsha o amsha
f the Rashi raka Bhagya
degrees pada Navamsh degree
divided into
a **
Nine
Portions =
amsha
1. 00deg0 1. Uttarazadh 1. Makara-  *3rd 14th 1st navamsha of
0' until a = pada-2 Draco portio degree of Makara = Makara
03deg2 2. Uttarazadh 2. Kumbha n of Makara
0' a= pada-3 3. Meena- Maka
2. 03deg2 3. Uttarazadh Antya* * ra =
1' until a= pada-4 4. Mesha- Meen
06deg3 * Arya a= 6
9' 5. Vrishabh deg40'
3. 06deg4 a* until
0' until 6. Mithuna 10
10deg0 4. Shravana = 7. Karkata deg00'
0' * pada-1 8. Simha  * 5th
4. 10deg0 5. Shravana = 9. Kanya- portio
1' until pada-2 * Parthya n of
13deg1 6. Shravana = Kumb
9' pada-3 ha =
5. 13deg2 7. Shravana = Vrish
0' until pada-4 abha
16deg3 =
9' * 13deg
6. 16deg4 20'
0' until 8. Vasu- until
20deg0 Dhaniztha- 16
0' Vasu = deg40'
7. 20deg0 pada-1
0' until 9. Dhaniztha
23deg2 = pada-2
0'
8. 23deg2
0' until
26deg4
0'
9. 26deg4
0' until
30deg0
0'

Nine Pushyaka VargottamshaNav


Kumbha Matching Pushyaka
[nava] Amsha o raka amsha
Rashi = 30 Nakshatra raka
f the Rashi Bhagya
degrees pada Navamsh degree
divided into
a **
Nine
Portions =
amsha
1. 00deg0 1. Dhaniztha 1. Thula  * 24th 5th navamsha of
0' until = pada-3 2. Vrizchik 6th po degree Kumbha =
03deg2 2. Dhaniztha a rtion Kumbha Kumbha
0' = pada-4 3. Dhanuzy of
2. 03deg2 a Kumb
1' until 4. Makara- ha
06deg3 Draco = Mee
9' 3. Shata- 5. Kumbha na =
3. 06deg4 taraka= 6. Meena- 16
0' until pada-1 Antya* * deg40'
10deg0 4. Shata- 7. Mesha- until
0' taraka = Arya 20
4. 10deg0 pada-2 8. Vrishabh deg00'
1' until 5. Shata- a* *  *
13deg1 taraka = 9. Mithuna 8th po
9' pada-3 rtion
5. 13deg2 6. Shata- of
0' until taraka = Kumb
16deg3 pada-4* ha
9' = Vris
6. 16deg4 habha
0' until =
20deg0 7. Purvabhad 23deg
0'* ra= pada-1 20'
7. 20deg0 8. Purvabhad until
0' until ra = pada- 26
23deg2 2* deg40'
0' 9. Purvabhad
8. 23deg2 ra = pada-3
0' until
26deg4
0' *
9. 26deg4
0' until
30deg0
0'

Nine Pushyaka VargottamshaNa


Meena Matching Pushyak
[nava] Amsh raka vamsha
Rashi = 30 Nakshatra araka
a of the Rashi Bhagya
degrees pada Navams degree
divided
ha **
into Nine
Portions =
amsha

1. 00deg 1. Purvabha 1. Karkat  * 1st 7th 9th navamsha of


00' dra-pada- a porti degree of Meena = Meena
until 4* on of Meena
03deg ** Meen
20'* a=
2. 03deg 2. Simha Kark
21' 2. Uttarabha 3. Kanya ata =
until dra= - 00de
06deg pada-1 Parthy g00'
39' 3. Uttarabha a until
3. 06deg dra = 03de
40' pada-2* ** g 20'
until 4. Uttarabha  * 3rd
10deg dra = 4. Thula porti
00'* pada-3 5. Vrizch on of
4. 10deg 5. Uttarabha ika Meen
01' dra = 6. Dhanu a=
until pada-4 zya Kany
13deg 7. Makar a=
19' a- 06de
5. 13deg Draco g40'
20' 6. Revatika 8. Kumb until
until = pada-1 ha 10de
16deg 7. Revati= 9. Meena g00'
39' pada-2 -Antya
6. 16deg 8. Revati=
40' pada-3
until 9. Revati =
20deg pada-4
00'
7. 20deg
00'
until
23deg
20'
8. 23deg
20'
until
26deg
40'
9. 26deg
40'
until
30deg
00'