Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

TEMA A: PENGENALAN KEPADA BIOLOGI


BAB 1: PENGENALAN KEPADA BIOLOGI

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu
daripada cara untuk memahami alam.
 Menyatakan apakah kajian Biologi
1.1 :.  Menerangkan kepentingan Biologi Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
Memahami Biologi  Menyenaraikan bidang-bidang yang berbeza dalam kajian Biologi
 Menyenaraikan kerjaya berkaitan dengan Biologi I-Think: Peta Bulatan
 Menyatakan pelbagai kaedah mempelajari Biologi
KBAT: Mencipta
Minggu 1
1/1 - 3/1 Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu
 Mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberi daripada cara untuk memahami alam.
 Mengenal pasti hubung kait antara dua pemboleh ubah bagi membentuk
hipotesis Elemen merentas kurikulum: Teknologi
1.5 :.
 Mereka bentuk dan menjalankan eksperimen ringkas untuk menguji
Mengaplikasi maklumat & komunikasi.
hipotesis
penyiasatan saintifik
 Merekod dan membentangkan data dalam bentuk yang sesuai I-Think: Peta Alir
KBAT: Mencipta

TEMA B: MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS BENDA HIDUP

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

BAB 2: STRUKTUR & ORGANISASI SEL

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi.
 Melukis & melabel sel haiwan serta sel tumbuhan Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
 Mengenal pasti komponen-komponen sel haiwan
Minggu 3 2.1 :.  Mengenal pasti komponen-komponen sel tumbuhan I-Think: Peta Bulatan, Peta Buih
13/1 - 17/1 Memahami struktur &  Menyatakan fungsi komponen sel haiwan
fungsi sel  Menyatakan fungsi komponen sel tumbuhan KBAT: Menganalisis
 Membanding dan membezakan antara sel haiwan dengan sel
tumbuhan
 Mengaitkan antara kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel-sel
khusus
Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi.
 Menyatakan keperluan pengkhususan sel dalam organisma multisel
2.2 :.
berbanding organisma multisel Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi.
 Menghuraikan pengkhususan sel dalam organisma multisel
Memahami
organisasi sel  Menghuraikan organisasi sel dalam pembentukan tisu, organ dan I-Think: Peta Alir, Peta Bulatan
sistem dalam organisma multisel
KBAT: Menganalisis, Mensintesis
Minggu 4
20/1 - 24/1 Nilai: Minat & bersifat ingin tahu.
 Meramal keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel
2.6 :.  Mengilustrasikan kebanyakan sel-sel yang mengalami pengkhususan Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi.
Menghargai keunikan mengikut fungsinya
sel I-Think: Peta Bulatan
KBAT: Menganalisis, Menilai

BAB 3: PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi.
 Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel yang hidup Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi.
 Menyatakan bahan yang perlu disingkirkan dari sel
 Menerangkan keperluan pergerakan bahan merentas membran plasma
 Menghuraikan struktur membran plasma I-Think: Peta Alir, Peta Bulatan
 Menghuraikan sifat ketelapan membran plasma
3.1:. KBAT: Menganalisis, Mensintesis
 Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui
Minggu 5 Menganalisis
27/1 - 31/1 proses pengangkutan pasif
pergerakan bahan-
bahan merentas  Menerangkan pergerakan molekul air merentas membran plasma
membran plasma secara osmosis
 Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui
proses pengangkutan aktif
 Menjelaskan proses pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif dalam
kehidupan dengan menggunakan contoh yang sesuai
 Membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan
pengangkutan aktif

Nilai: Berfikiran kritikal dan analitis.


 Menerangkan maksud larutan hipertonik, hipotonik dan isotonik
3.2 :.
 Menerangkan kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
sel tumbuhan dan sel haiwan
Memahami konsep
pergerakan bahan
 Menerangkan plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi I-Think: Peta Bulatan
Minggu 6&7  Mereka bentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan larutan yang
merentas membran
3/2 – 14/2 isotonik dengan sap sel tisu tumbuhan KBAT: Mencipta
plasma dalam
kehidupan seharian  Membuat inferens tentang kepekatan sap sel tumbuhan
 Menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma
dengan kecerunan kepekatan

Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu


3.3 :.  Menerangkan keperluan proses pergerakan bahan merentas membran
Mensyukuri daripada cara untuk memahami alam.
plasma berlaku secara berterusan dan teratur untuk kemandirian sel
Minggu 8 ketertiban proses  Menjelaskan dengan fenomena kelayuan tumbuhan
pergerakan bahan Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
17/2 – 21/2

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

 Menjelaskan pengawetan makanan dengan menggunakan contoh yang I-Think: Peta Buih, Peta Bulatan
sesuai
merentas membran KBAT: Menganalisis
plasma

BAB 4: KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu
Pelajar seharusnya dapat: daripada cara untuk memahami alam.
4.1 :.
Minggu 9 Memahami  Menyatakan unsur dalam sel Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
24/2 - 28/2 komposisi kimia  Menyenaraikan sebatian kimia di dalam sel
dalam sel  Menerangkan kepentingan sebatian kimia di dalam sel I-Think: Peta Bulatan
 Menerangkan kepentingan air di dalam sel
KBAT: Menganalisis, Menilai
Minggu 10 Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi
3/3 – 7/3  Menyatakan unsur dalam karbohidrat
 Menyatakan jenis-jenis karbohidrat Elemen merentas kurikulum: Kreativiti &
4.2 :.  Menerangkan pembentukan dan penguraian disakarida dan polisakarida innovasi
Memahami
karbohidrat I-Think: Peta Bulatan, Peta Bulatan Berganda
KBAT: Menganalisis, Menilai
4.6 :. Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi
Memahami protein  Menyatakan unsur dalam protein
 Menyatakan pelbagai struktur protein Elemen merentas kurikulum: Kreativiti &
 Menerangkan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida innovasi
 Menerangkan maksud asid amino perlu dan asid amino perlu.
I-Think: Peta Titi

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

KBAT: Menganalisis
Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi
 Menyatakan unsur-unsur dalam lipid
 Menyatakan jenis-jenis lipid yang utama Elemen merentas kurikulum: Kreativiti &
 Menyatakan komponen dalam lemak dan minyak
4.10 :.
 Menerangkan pembentukan dan penguraian lemak dan minyak
innovasi
Memahami lipid
 Membanding dan membezakan antara lemak tepu dengan lemak tak I-Think: Peta Buih berganda
tepu
KBAT: Menilai, Menganalisis
Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi
 Menyatakan apakah enzim
 Menerangkan mengapa enzim diperlukan dalam proses hidup Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Menyenaraikan ciri umum enzim
 Menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat I-Think: Peta Buih Berganda
 Menyatakan tapak sintesis enzim
 Menyatakan maksud enzim intrasel dan enzim luar sel KBAT: Menganalisis, Menilai
4.14 :.  Menerangkan penglibatan organel khusus dalam penghasilan enzim luar
Memahami enzim sel
 Menerangkan kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat
ke atas aktiviti enzim
Minggu 11  Menerangkan mekanisme tindakan enzim
10/3 – 14/3  Menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan pH, suhu,
kepekatan enzim dan kepekatan substrat
 Menerangkan dengan contoh penggunaan enzim dalam kehidupan
harian dan dalam industry
Nilai: Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
 Meramalkan akibat yang mungkin berlaku sekiranya terdapat
4.18 :. kekurangan karbohidrat, protein, lipid ataua enzim dalam sel Elemen merentas kurikulum: Kreativiti dan
Menghayati inovasi
kepentingan bahan
kimia dalam sel I-Think: Peta Bulatan
KBAT: Menilai

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

Minggu
12 UJIAN SUMATIF 1
17/3 – 21/3

22/3 – 30/3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

BAB 5: PEMBAHAGIAN SEL

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN

Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu


daripada cara untuk memahami alam.
 Menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam organisma Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Menerangkan keperluan penghasilan sel-sel baru yang seiras dengan
sel induk
I-Think: Peta Bulatan
 Menyatakan kepentingan mitosis
 Mengenal pasti fasa dalam kitar sel KBAT: Menilai
 Menjelaskan proses mitosis dan sitokkinesis
Minggu 13 5.1 :.
 Menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis mengikut urutan
31/3 – 04/4 Memahami mitosis
yang betul
 Membanding dan membezakan antara mitosis dan sitokinesis dalam
sel haiwan dengan sel tumbuhan
 Menerangkan kepentingan proses mitosis yang terkawal
 Menerangkan kesan daripada mitosis yang tidak terkawal dalam
kehidupan
 Menghuraikan aplikasi pengetahuan mitosis dalam pengklonan
 Menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan
Minggu 14 5.2 :.  Menyatakan keperluan perwarisan ciri pada anak untuk kesinambungan Nilai: Berfikiran kritikal dan analitis.
7/4 – 11/4 Memahami meiosis hidup
 Menyatakan keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
generasi ke generasi
 Menyatakan keperluan menghasilkan sel gamet yang mempunyai
bilangan kromosom haploid dalam pembiakan seks I-Think: Peta Bulatan, Peta Bulatan Berganda
 Menyatakan kepentingan meiosis

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

KBAT: Menilai, Menganalisis


 Mengenalpasti jenis sel yang menjalani proses meiosis
Nilai: Menghargai & mengamalkan kehidupan yang
 Menghuraikan kesan ketidaktertiban pergerakan kromosom semasa bersih & sihat.
5.3 :. mitosis dan meiosis
Mensyukuri  Mengetahui dan mengelakkan bahan-bahan yang boleh mendatangkan Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
ketertiban perlakuan bahaya
kromosom semasa I-Think: Peta Titi
mitosis dan meiosis
KBAT: Menganalisis

TEMA C: MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN


BAB 6: NUTRISI

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Minggu 15 Nilai: Bekerjasama
14/4 – 18/4 Pelajar seharusnya dapat:
6.1 :.  Menyatakan jenis-jenis nutrisi Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
Memahami jenis-  Menerangkan nutrisi autotrof
jenis nutrisi  Menerangkan nutrisi heterotrof I-Think: Peta Buih Berganda
 Mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi KBAT: Menganalisa
6.2 :. Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu
Mengaplikasi  Menerangkan keperluan gizi seimbang daripada cara untuk memahami alam.
konsep gizi  Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian
seimbang badan manusia Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

 Menentukan kandungan nutrien dalam sampel makanan yang berbeza I-Think: Peta Alir, Peta Buih
 Menerangkan fungsi dan sumber vitamin dalam gizi untuk mengekalkan
kesihatan
 Menerangkan fungsi dan sumber serat / serabut dalam gizi KBAT: Menganalisa, Menilai Mencipta
 Menerangkan fungsi air dalam badan
 Mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai untuk kumpulan sasaran tertentu

Nilai: Menghargai & mengamalkan kehidupan yang


 Menerangkan malnutrisi bersih & sihat.
 Menerangkan kesan malnutrisi dengan contoh
6.3  Menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan masalah kesihatan Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
Minggu 16
Memahami tertentu yang disebabkan oleh gizi seseorang
21/4 – 25/4
malnutrisi  Menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan kesan masalah kesihatan I-Think: Peta Buih
tertentu
KBAT: Menganalisis, Mencipta
Minggu
17 ULANGKAJI
28/4 – 2/5
Minggu
18-20 PEPERIKSAAN PETENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4
5/5 – 23/5

24/5 – 8/6 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Minggu 21 6.4 :. Nilai: Berfikiran kritikal & analitis.


9/6 – 13/6 Menganalisis  Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses
pencernaan metabolisme
makanan  Menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna
 Menerangkan keperluan proses pencernaan bahan kompleks
 Melukis dan melabel sistem pencernaan manusia
 Menyatakan jus pencernaan dan bahan yang membantu proses
pencernaan manusia
 Menghuraikan fungsi jus pencernaan dan bahan pencernaan yang lain
 Menerangkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam badan Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
manusia
 Mereka cipta eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji dan protein I-Think: Peta Alir, Peta Pokok
dalam sampel makanan

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

KBAT: Menilai, Menganalisis


Nilai: Minat & bersifat ingin tahu
 Mengenal pasti bahagian dalam sistem pencernaan yang terlibat dalam
penyerapan makanan tercerna Elemen merentas kurikulum: Kreativiti &
 Menerangkan ciri-ciri penyesuaian sistem pencernaan berhubung innovasi
dengan penyerapan makanan
6.8 :.  Melukis dan melabel struktur vilus
Memahami proses I-Think: Peta Bulatan, Peta Buih
Minggu 22  Menerangkan proses penyerapan dalam vilus
penyerapan dan
16/6 – 20/6  Membuat analogi bagi proses penyerapan makanan dalam usus kecil
asimilasi hasil
pencernaan  Menerangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon KBAT: Menganalisis, Menilai
makanan  Menghuraikan pengangkutan nutrien oleh sistem peredaran untuk
asimilasi
 Menerangkan fungsi-fungsi utama hati
 Menghuraikan proses asimilasi

Nilai: Mensyukuri nikmat kejadian anugerah tuhan.


 Mengenalpasti bahagian sistem pencernaan di mana pembentukan tinja
berlaku
Minggu 23
6.12 :.
 Menerangkan peranan mikroorganisma dalam kolon dan kesan antibiotik
Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
Memahami
23/6 – 27/6 ke atasnya
pembentukan tinja
dan penyahtinjaan
 Menyatakan penyahtinjaan, menerangkan kepentingannya serta I-Think: Peta Buih, Peta Pokok
kepentingan pengambilan makanan berserat tinggi
 Menghuraikan masalah berkaitan penyahtinjaan

KBAT: Menilai
6.15 :.  Mengaitkan tabiat pemakanan dengan masalah kesihatan
Menilai tabiat  Membuat penilaian secara kritis mengenai tabiat pemakanan yang baik
pemakanan dan sebaliknya
Minggu 24
30/6 – 4/7
6.16 :. Nilai: Berani mencuba
 Meramalkan kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem pencernaan
Menyedari
kepentingan sistem  Menjaga sistem pencernaan untuk kesejahteraan diri
pencernaan yang
sihat

Minggu 25 6.17 :.  Menyenaraikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

 Mengklasifikasikan elemen yang diperlukan oleh tumbuhan berdasarkan I-Think: Peta Buih, Peta Buih Berganda
Memahami jumlah yang dikehendaki
kepentingan  Mereka cipta eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan KBAT: Menganalisis
7/7 – 11/7
makronutrien dan makronutrien ke atas tumbuhan
mikronutrien dalam  Mengaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien
tumbuhan

 Menghuraikan perkembangan yang menjurus kepada penemuan Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu
fotosintesis daripada cara untuk memahami alam.
 Menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk fotosintesis
6.20 :.  Menyatakan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
Memahami  Melukis dan melabel keratan rentas daun
fotosintesis  Menyatakan fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan fotosintesis I-Think: Peta Alir
 Menerangkan kesesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis
 Menerangkan bagaimana tumbuhan daripada habitat yang berbeza
KBAT: Menganalisis, Mensintesis
menyesuaikan diri untuk menjalankan fotosintesis
 Mengenalpasti bahagian kloroplas yang berkaitan dengan fotosintesis
Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu
 Menerangkan tindak balas cahaya fotosintesis daripada cara untuk memahami alam.
Minggu 26 6.24 :.  Menerangkan tindak balas gelap fotosintesis
14/7 – 18/7 Elemen merentas kurikulum: Kreatif & innovasi
Memahami  Membanding dan membezakan tindak balas cahaya dan tindak balas
mekanisme gelap dalam fotosintesis I-Think: Peta Alir, Peta Buih
fotosintesis  Mengaitkan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap dalam
fotosintesis KBAT: Menilai
 Menulis persamaan proses fotosintesis
 Mengenal pasti faktor-faktor yang membpengaruhi kadar fotosintesis Nilai: Minat & bersifat ingin tahu
 Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke
atas kadar fotosintesis Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
6.28 :.  Mengenalpasti faktor yang mengehadkan kadar fotosintesis pada
Mensintesis idea keamatan cahaya yang berbeza I-Think: Peta Bulatan
tentang faktor-faktor  Menerangkan kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar
yang mempengaruhi fotosintesis
 Menjelaskan perbezaan kadar fotosintesis dalam tumbuhan sepanjang KBAT: Mencipta, Menganalisis
fotosintesis
hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya dan suhu
 Mengenalpasti beberapa cara untuk mempertingkat hasil tanaman
berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu


 Menyatakan mengapa kita perlu menjaga tumbuh-tumbuhan daripada cara untuk memahami alam.
6.32 :.  Mengenalpasti kes-kes salah urus atau kemusnahan tumbuh-tumbuhan
Mengamalkan sikap Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
menghargai
tumbuhan I-Think: Peta Bulatan
KBAT: Menilai
Nilai: Teknologi maklumat & komunikasi
Minggu 27  Menerangkan keperlun peningkatan kualiti dan kuantiti makanan
6.36 :.  Menerangkan usaha dalam mempelbagaikan pengeluaran makanan Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
21/7 – 25/7 Memahami teknologi
 Menerangkan cara-cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran
dalam pengeluaran I-Think: Peta Bulatan
makanan Negara
makanan
KBAT: Mencipta
 Menerangkan keperluan pemprosesan makanan Nilai: Teknologi maklumat & komunikasi.
6.40 :.  Menerangkan perkembangan teknologi pemprosesan makanan
Menilai Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang
perkembangan
merosakkan makanan
teknologi dalam I-Think: Peta Pokok
 Menilai kaedah pemprosesan makanan yang boleh mewajarkan
pemprosesan
pemilihan pengambilan makanan yg diproses
makanan KBAT: Mencipta, Menilai

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

BAB 7: RESPIRASI

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN

Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu


daripada cara untuk memahami alam.
 Menyatakan keperluan tenaga dalam semua proses hidup Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
 Mengenalpasti substrat utama penghasilan tenaga
 Menyatakan dua jenis respirasi I-Think: Peta Buih, Peta Buih Berganda
 Menerangkan respirasi sel
7.1 :.
 Menerangkan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa proses
Minggu 28 Memahami proses KBAT: Menilai
respirasi aerob
28/7 – 1/8 respirasi dalam
 Menyatakan keadaan yang menyebabkan berlakunya respirasi anaerob
penghasilan tenaga
dalam sel
 Menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis
 Menerangkan proses respirasi anaerob dalam otot maanusia
 Menulis persamaan perkataan untuk respirasi aerob dan anaerob
 Membanding dan membezakan antara respirasi aerob dan respirasi
anaerob

Nilai: Minat & bersifat ingin tahu.


 Menyatakan struktur respirasi dalam manusia
7.2 :. Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur respirasi
Menganalisis
 Menghuraikan ciri-ciri permukaan respirasi dalam manusia dan
Minggu 29 struktur respirasi dan
organisma lain I-Think: Peta Bulatan
4/8 – 8/8 mekanisme
pernafasan dalam  Menghuraikan mekanisme pernafasan dalam manusia dan organisma
manusia dan haiwan lain
 Membanding dan membezakan sistem respirasi manusia dan organisma KBAT: Menilai, Menganalisis
lain

9/8- 17/8 CUTI PENGGAL KEDUA

7.6 :.  Menghuraikan proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan Nilai: Berfikiran kritikal & analitis.
Minggu 30 Memahami konsep kapilari darah di peparu
18/8 – 22/8 pertukaran gas  Menerangkan pengangkutan gas-gas respirasi Elemen merentas kurikulum: Kreativiti &
innovasi

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

 Menerangkan proses pertukaran respirasi antara darah dan sel badan I-Think: Peta Alir, Peta Bulatan
 Membezakan komposisi udara sedutan dan hembusan
merentas KBAT: Menganalisis, Mensintesis
permukaan respirasi
 Menghuraikan perubahan kadar respirasi sebaik sahaja tamat Nilai: Menghargai & mengamalkan kehidupan yang
menjalankan aktiviti cergas bersih & sihat.
 Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan oksigen dan
7.10 :. karbon dioksida dalam badan
Elemen merentas kurikulum: Nilai murni
Memahami  Menerangkan kawalatur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam
mekanisme kawal badan I-Think: Peta Alir, Peta Buih Berganda
atur respirasi
 Menerangkan gerakbalas respirasi manusia dan kadar respirasi dalam
situasi berbeza KBAT: Menganalisis
 Menghubungkaitkan kadar respirasi dgn k.denyutan jantung
7.14 :. Nilai: Menghargai & mengamalkn kehidupan yg
Menyedari  Menjaga dan mengekalkan kecekapan fungsi organ respirasi bersih & sihat.
kepentingan Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
mengekalkan sistem I-Think: Peta Bulatan
respirasi yang sihat
KBAT: Menganalisis, Mensintesis
 Menghuraikan keperluan tenaga dalam tumbuhan Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu
 Menerangkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan daripada cara untuk memahami alam.
Minggu 31  Menerangkan respirasi aerob dalam tumbuhan
Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
25/8 – 29/8  Menerangkan respirasi anaerob dalam tumbuhan yang berlaku dalam
keadaan tertentu
7.18 :. I-Think: Peta Bulatan, Peta Buih Berganda
 Membanding dan membezakan proses fotosintesis dan respirasi
Memahami respirasi
 Menerangkan titik pampasan
dalam tumbuhan
 Menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan pencapaian titik KBAT: Menilai, Mencipta
pampasan
 Meramalkan situasi sekiranya kadar fotosintesis dan kadar respirasi
sentiasa berada pada titik pampasan

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

TEMA E: MENYIASAT HIDUPAN & PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN


BAB 8: EKOSISTEM DINAMIK

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu
Pelajar seharusnya dapat:
daripada cara untuk memahami alam.
8.1 :.  Mengenalpasti komponen abiosis dalam satu ekosistem
Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam
Memahami  Mengenalpasti komponen biosis dalam satu ekosistem
komponen abiosis  Mengklasifikasikan komponen biosis mengikut aras trof sekitar
dan biosis dalam  Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis dari segi
persekitaran pemakanan
I-Think: Peta Bulatan
 Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis dari segi
persaingan KBAT: Menganalisis, Mensintesis

Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu


 Menyatakan pengertian ekosistem daripada cara untuk memahami alam.
Minggu 32  Mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi dalam ekosistem Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam
1/9 – 5/9  Menerangkan proses pengkolonian & proses sesaran
 Mengenalpasti spesies perintis dalam suatu ekosistem
sekitar
 Mengenalpasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem I-Think: Peta Bulatan, Peta Alir
8.2 :.  Mengenalpasti spesies dominan dalam suatu ekosistem
Memahami proses  Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dalam satu
pengkolonian dan ekosistem
proses sesaran
KBAT: Menganalisis
 Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies penyesar
dalam ekosistem  Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies perintis
 Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies
penyesar pada setiap peringkat sesaran sehingga mencapai komuniti
klimaks
 Menghubungkaitkan komponan abiosis dengan komponen biosis dalam
suatu ekosistem semasa proses pengkolonian dan proses sesaran.

Minggu 33 8.6 :. Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu


8/9 – 12/9  Mengenalpasti teknik persampelan yang sesuai untuk mengkaji saiz daripada cara untuk memahami alam.
populasi suatu organisma

14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

 Menganggarkan saiz populasi organisma dalam suatu habitat Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam
 Menentukan taburan organisma dalam suatu habitat berdasarkan sekitar
kepadatan, frekuensi dan litupan spesies
Mensintesiskan idea  Menghubungkaitkan perubahan taburan populasi suatu organisma I-Think: Peta Bulatan
tentang ekologi dengan perubahan pada setiap faktor abiosis
populasi  Mereka bentuk eksperimen untuk menyiasat kesan perubahan salah
satu komponen abiosis ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu KBAT: Menganalisis, Mensintesis
organism

Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi


 Menerangkan pengertian biokepelbagaian
 Menerangkan keperluan pengelasan organisma Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam
 Menyatakan lima alam yang digunakan dalam pengelasan organisma sekitar
8.10 :.  Mengenalpasti ciri utama organisma dalam setiap alam
Memahami konsep  Menyenaraikan contoh organisma bagi setiap alam I-Think: Peta Bulatan
biokepelbagaian  Menyatakan hierarki pengelasan organisma dengan menggunakan
contoh KBAT: Mencipta
 Menerangkan dengan menggunakan contoh kaedah penamaan
organisma dengan menggunakan sistem binomial Linnaeus
 Menerangkan kepentingan biokepelbagaian
Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu
 Mengelaskan jenis mikroorganisma berdasarkan ciri-ciri asas daripada cara untuk memahami alam.
 Menyatakan komponen abiosis yang memberi kesan kepada aktiviti
Minggu 33 mikroorganisma
8/9 – 12/9 8.14 :.  Menerangkan peranan mikroorganisma yang berfaedah Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
Memahami impak  Menerangkan kesan mikroorganisma yang berbahaya ke atas hidupan
mikroorganisma ke  Menerangkan pengertian patogen
 Mengenalpasti patogen, vektor dan simptom sesuatu penyakit
I-Think: Peta Pokok, Peta Bulatan
atas kehidupan
 Menerangkan bagaimana penyakit disebarkan
 Menghuraikan kaedah pengawalan patogen KBAT: Menilai
 Menerangkan penggunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dengan
menggunakan contoh yang sesuai
Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi
8.18 :.  Mewajarkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan
Menghargai biokepelbagaian Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam
biokepelbagaian  Memelihara dan memulihara kehidupan alam sekitar sekitar

15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

I-Think: Peta Bulatan


KBAT: Menganalisa, Mensintesis

BAB 9: EKOSISTEM TERANCAM

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi

 Mengenalpasti aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam ekosistem


 Menerangkan kesan aktiviti manusia ke atas ekosistem Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam
 Menilai secara kritis kesan pembangunan yang tidak terancang dan sekitar
tidak terurus ke atas ekosistem
 Menerangkan jenis-jenis pencemaran dan puncanya I-Think: Peta Pelbagai Alir
Minggu 34  Menerangkan kesan pencemaran ke atas hidupan dan alam sekitar
15/9 – 19/9 9.1 :.  Membanding dan membezakan bahan cemar udara cemar udara
Menilai aktiviti daripada persekiataran yang berbeza KBAT: Menilai, Mencipta
manusia yang  Menyatakan punca-punca pencemaran udara
mengancam  Mentafsir data berkaitan paras pencemaran udara di beberapa bandar
ekosistem  Membuat inferens berkaitan punca pencemaran udara di beberapa
bandar
 Mentafsir data berkaitan paras pencemaran air di beberapa sungai
 Membuat inferens berkaitan punca pencemaran air di beberapa sungai
 Meramalkan paras pencemaran udara dan air di lokasi tertentu dalam
tempoh sepuluh tahun yang akan datang
 Mencadangkan strategi untuk mengatasi masalah berkaitan
pencemaran air dan udara di lokasi tertentu dalam tempoh seepuluh
tahun yang akan dating.
Minggu 35 9.2 :. Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi
22/9 – 26/9 Memahami kesan  Menerangkan apakah kesan rumah hijau
rumah hijau dan  Menghubung kait antara kepekatan karbon dioksida di atmosfera
dengan pemanasan global Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam
sekitar

16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019

 Menerangkan tentang penipisan lapisan ozon I-Think: Peta Pelbagai Alir


 Menerangkan impak penipisan lapisan ozon dan pemanasan global ke
penipisan lapisan atas ekosistem KBAT: Menilai
ozon
Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi
 Membuat wajaran tentang keperluan pembangunan
 Menerangkan kesan peningkatan populasi ke atas ekosistem Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam
9.6 :.
 Menerangkan langkah yang diambil dalam menguruskan aktiviti
Menyedari
pembangunan dan ekosistem untuk memastikan keseimbangan alam sekitar
kepentingan
dikekalkan
pengurusan I-Think: Peta Pelbagai Alir, Peta Buih Berganda
terancang aktiviti  Menjaga ekosistem
pembangunan dan  Menglibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan
ekosistem KBAT: Menganalisa, Mensintesis
ekosistem

MINGGU
36-37
ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU
38 - 40
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU
41 - 43
PERBINCANGAN SOALAN & PENYERAHAN MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

24/11 CUTI AKHIR TAHUN

17