Anda di halaman 1dari 39

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING.

1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M/T TEMA/UNI KEMAHIRAN STANDARD STANDARD HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI/ CATATAN


T KANDUNGAN PEMBELAJARAN KAEDAH/
AKTIVITI

M1 MINGGU ORIENTASI TING. 1

M1 MINGGU ORIENTASI TING. 1

M2 TEMA 1 1.0 1.1 mendengar, 1.1.1 mendengar dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran KBAT:
Mendengar mengenal dan menyebut mengenal sebutan murid-murid dapat: Kontekstual 1. Alat Berfikir
6.1.2019 AMALAN dan Bertutur perkataan, rangkai kata, perkataan dan rangkai 1) Mendengar dan ● Lembaran
- GAYA istilah dan ungkapan kata dalam pelbagai mengenal sebutan Pembelajaran Abad pengurusan
10.1.2019 HIDUP serta intonasi ayat dalam ujaran dengan betul dan sekurang-kurangnya 21- Round Robin grafik
SIHAT pelbagai ujaran tepat. enam perkataan dan ● Peta minda
rangkai kata dalam ● 6 topi
pelbagai ujaran. pemikiran
Unit 1: 2) Mengenal pasti ● CoRT 1
sekurang-kurangnya ● CoRT 4 2.
Sihat enam sebutan
Membawa perkataan dan rangkai Pembelajaran
Kebahagia kata dengan betul dan Abab 21
an tepa.  Round Table
 Think, Pair,
M3 2.0 2.1 membaca secara 2.1.1 membaca secara Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan : Share
13.1.2019 Membaca mekanis pelbagai bahan mekanis pengumuman, murid-murid dapat: KWLH  Hot Seat
- prosa dan puisi ikrar, iklan dan promosi 1) Membaca dua  Deklamasi
18.1.2019 dengan sebutan dan pengumuman dan Sajak
intonasi yang betul, ikrar dengan sebutan Nyanyian
nada yang sesuai serta dan intonasi yang betul  Pembentanga
kepantasan yang wajar serta nada yang n Hasil
sesuai. Sendiri
2) Membaca dua iklan  Role Play
dan promosi dengan
 Gallery Walk
nada yang sesuai serta
 Tree Stray
kepantasan yang
One Stay
wajar
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M3 3.0 3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad  World café
Menulis menerangkan makna kata menyatakan makna kata murid-murid dapat: 21- Think Pair  sebagainya
dan istilah; maksud dengan betul mengikut 1) Mengenal pasti lima Share
rangkai kata, ungkapan konteks perkataan sukar . Peta I-think
dan ayat. 2) Menulis lima makna ● Peta bulatan
rangkai kata dengan ● Peta buih
betul. ● Peta buih
berganda
M3 4.0 4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad ● Peta dakap
Seni Bahasa mengapresiasi karya mengapresiasi karya murid-murid dapat: 21- Pembentangan ● Peta titi
sastera dengan prosa dengan 1) Menceritakan sinopsis kumpulan ● Peta pokok
memberikan respons memberikan respons novel Sejambak Bakti ● Peta alir
peribadi. peribadi tentang 2) Mengenal pasti , tema Novel Sejambak ● Peta pelbagai
sinopsis, tema dan dan tiga persoalan Bakti alir
persoalan dengan betul, dalam novel
rasional dan 3) Melengkapkan 3. Aras Berfikir
penuh penghayatan. Lembaran Kerja ● Mengaplikasi
CHATT ● Menganalisis
● Menilai
● Mencipta
M4 5.0 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad
20.1.2019 Tatabahasa menggunakan perkataan menggunakan kata murid-murid dapat: 21- Think Pair EMK :
- daripada pelbagai nama am dan kata 1) Membaca dan Share  Bahasa
24.1.2019 golongan kata dalam nama khas yang tunggal mengkategorikan lima  Kelestarian
pelbagai ayat. dan yang mengalami kata nama am dan Alam Sekitar
pemajmukan dengan kata nama khas yang  Sains dan
betul mengikut konteks. tunggal dan mengalami Teknologi
pemajmukan
 Nilai Murni
2) Menulis lima ayat
 Sains dan
daripada kata nama
Teknologi
am dan kata nama
 Patriotisme
khas yang tunggal dan
mengalami  Kreatif dan
pemajmukan Inovasi
 Keusahwana
M4 Unit 2 : 1.0 1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad n
Mendengar memahami perkataan, memahami murid-murid dapat: 21- Think Pair  Teknologi
Amalan dan Bertutur rangkai kata, istilah, perkataan, rangkai 1) Mendengar sekurang- Share Maklumat dan
Kesejahter ungkapan dan ayat dalam kata, istilah dan kurangnya Komunikasi
aan pelbagai ujaran ungkapan dalam enam perkataan , rangkai (TMK)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

pelbagai ujaran kata , istilah dan


dengan betul dan ungkapan dalam NILAI:
tepat mengikut pelbagai ujaran.  Baik Hati
konteks.. 2) Menyatakan secara  Keadilah
lisan sekurang-kurangnya  Hemah Tinggi
enam  Kebebasan
perkataan , rangkai  Keberanian
kata , istilah dan  Kebersihan
ungkapan dalam Fizikal dan
bentuk ayat. Mental
 Kejujuran
M4 2.0 2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara Pada akhir pelajaran, Pantun daripada
 Kerajianan
Membaca mekanis pelbagai bahan mekanis pantun dengan murid-murid dapat: Buku Teks Bahasa
prosa dan puisi. sebutan dan intonasi 1) Membaca empat Melayu KSSM  Kerjasama
yang betul dan nada rangkap pantun Ting.1  Kasih Sayang
yang sesuai. dengan sebutan ,  Berdikari
intonasi dan nada Teknik Bacaan  Kesyukuran
yang betul dan sesuai Luncuran  Rasional
(Skimming)  Semangat
Kemasyaraka
Pembelajaran tan
Konstruktivisme  Kesederhana
an
Pantun (Antologi)  Hormat
Pantun Teks

M5 3.0 3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad SISTEM
27.1.2019 Menulis mengemukakan menyatakan sesuatu murid-murid dapat: 21- Three BAHASA:
- maklumat dan pandangan situasi yang dibaca, 1) Menulis sekurang- Stray,One Stay Sebutan dan
31.1.2019 tentang sesuatu perkara. didengar dan ditonton kurangnya lima ayat Intonasi
menggunakan ayat yang daripada situasi yang PENTAKSIRAN
betul, tepat dan dibaca, didengar dan ● Latihan
gramatis. ditonton menggunakan bertulis
ayat yang betul, tepat ● Kuiz
dan gramatis. ● embentangan
● Forum

M5 4.0 4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Teknik Bedah KOMSAS:
Seni Bahasa mengapresiasi karya mengapresiasi karya muridmurid Karya
sastera dengan puisi dengan dapat:
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

memberikan respons memberikan respons 1) Melafazkan pantun Pembelajaran Abad Pengenalan


peribadi peribadi tentang dengan betul dan 21- KOMSAS –
bentuk, huraian penuh penghayatan Novel Pelari
maksud dengan 2) Menyenaraikan empat Pembentangan Muda
betul, rasional dan bentuk pantun kumpulan Antologi
penuh 3) Menerangkan maksud Kuingin
penghayatan. pantun Pendekatan Didik Berterima Kasih
Hibur
Buku Teks BM
Antologi Kuingin Ting. 1
Berterima Kasih

Buku Teks

M6 5.0 5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa menggunakan perkataan menggunakan kata murid-murid dapat: Koperatif
3.2.2019 daripada pelbagai adjektif warna, bentuk, 1)Mengenal pasti empat
- golongan kata dalam perasaan dan waktu jenis kata adjektif. Melukis Peta Pokok
7.2.2019 pelbagai ayat. dengan betul mengikut 2)Mengklasifikasikan
konteks. 12 kata adjektif mengikut
jenis

M6 TEMA 2 1.0 1.2 Mendengar dan 1.2.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT –
Mendengar memahami perkataan, memahami ayat tunggal murid-murid dapat: Keselamatan
BERINGAT dan Bertutur rangkai kata, istilah, dan ayat majmuk yang 1) Mengenal pasti lima
SUPAYA ungkapan dan ayat dalam mudah dalam ujaran ayat tunggal dan ayat Belajar Cara
SELAMAT pelbagai ujaran. dengan menyatakan majmuk. Belajar
maksud yang betul, 2) Menjelaskan lima
tepat dan jelas mengikut maksud ayat tunggal
Unit 3 : konteks dan ayat majmuk..

Sayangi
M6 Nyawa 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT
Anda Membaca memahami makna memahami makna murid-murid dapat: Bacaan – Tema
perkataan, rangkai kata, perkataan yang terdapat 1) Menerangkan makna Keselamatan
istilah, ungkapan, ayat, dalam pelbagai bahan simbol papan tanda di Buku PKJR
maklumat dan maksud menggunakan glosari jalan raya
keseluruhan daripada dan kamus dengan betul 2) Menyenaraikan lima Teknik Bacaan
pelbagai bahan. dan tepat. kepentingan :QUACK
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

keselamatan jalan
raya.

M6 3.0 3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis melengkapkan maklumat melengkapkan murid-murid dapat: Kontekstual
dalam pelbagai bahan. maklumat diri dan ayat 1) Melengkapkan biodata
dalam pelbagai bahan diri
dengan betul dan tepat. 2) Menyusun maklumat
diri dengan tepat

M7 4.0 4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pendekatan Didik
Seni Bahasa mengapresiasi karya mengapresiasi karya muridmurid Hibur
10.2.2019 sastera dengan sastera dengan dapat:
- memberikan respons memberikan respons Antologi Kuingin
14.2.2019 peribadi peribadi dari aspek 1. Mendeklamasikan Berterima Kasih
pengulangan kata dan sajak dengan penuh
singkatan kata dengan penghayatan Buku Teks
betul dan penuh 2. Mengenal pasti dua
penghayatan. singkatan kata dan
pengulangan kata

M7 5.0 5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad
Tatabahasa menggunakan perkataan menggunakan kata seru, murid-murid dapat: 21- Stesen
daripada pelbagai kata tanya, kata 1. Mengklasifikasikan
golongan kata dalam perintah, kata pembenar kata seru, kata tanya dan
pelbagai ayat. dan kata pangkal ayat kata perintah
dengan betul mengikut 2. Menulis tiga ayat bagi
konteks. kata seru, kata tanya dan
kata perintah.

M7 Unit 4 : 1.0 1.3 Mendengar dan 1.3.1.Mendengar dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Mendengar memahami maklumat, memahami maklumat, murid-murid dapat: Berpusatkan Murid
Keselamat dan Bertutur fakta, idea dan hujah fakta dan idea dalam 1) Menerangkan tiga idea
an Di dalam pelbagai wacana pelbagai wacana utama yang didengari
Mana- dan memberikan respons. dengan memberikan 2) Menghuraikan tiga
mana respons secara lisan contoh daripada
dengan betul, tepat dan maklumat yang didengari.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

bermakna.

M7 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan –
Membaca memahami makna memahami maklumat murid-murid dapat: KWLH
perkataan, rangkai kata, daripada arahan dalam 1) Mengenal pasti tiga
istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan dengan idea utama dan idea Pembelajaran
maklumat dan maksud memberikan respons sokongan Koperatif
keseluruhan daripada yang betul dan tepat. 2) Menyenaraikan
pelbagai bahan. sekurang-kurangnya Novel Pelari Muda
tiga kepentingan Buku Teks
perpaduan

M8 3.0 3.4 Menulis untuk 3.4.1 Membina Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis menghasilkan kerangka penulisan murid-murid dapat: Inkuiri
17.2.2019 prosa secara dengan 1. membandingkan dan
- terancang. menyenaraikan isi membezakan ciri-ciri
21.2.2019 yang sesuai secara keselamatan di bilik
terancang dan kemas jahitan dan di makmal
menggunakan sains
bahasa yang tepa 2. membina kerangka
karangan

M8 4.0 4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Seni Bahasa menggunakan menggunakan murid-murid dapat: Kontekstual
perbandingan semacam, perbandingan semacam 1) Mengaitkan 10
peribahasa, kata-kata dalam komunikasi dan perbandingan Pembelajaran Abad
hikmat, kiasan madah penulisan dengan betul, semacam dengan 21-
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut kehidupan seharian.
berirama dalam konteks. 2) Menulis 10 ayat Pembentangan
komunikasi dan dengan menggunakan Kumpulan
penulisan. perbandingan
semacam

M8 5.0 5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad
Tatabahasa menggunakan perkataan menggunakan kata kerja murid-murid dapat: 21- Think
daripada pelbagai tak transitif dengan betul 1) Mengenal pasti enam Pair Share
golongan kata dalam mengikut konteks. kata kerja tak transitif
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

pelbagai ayat. dalam petikan.


2) Menjelaskan maksud
enam kata kerja tak
transitif dalam bentuk
ayat.

M8 TEMA 3 1.0 1.3.Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT -
Mendengar memahami maklumat, memahami maklumat, murid-murid dapat: Perpaduan
CAHAYA dan Bertutur fakta, idea dan hujah fakta dan idea dalam 1) Mendengar dan
PERPADU dalam pelbagai wacana pengumuman dan memberi respons yang Teknik Main
AN dan memberikan respons. ucapan dengan betul dan tepat dua Peranan
memberikan respons idea utama daripada
yang betul, tepat dan dua pengumuman
Unit 5: bermakna. 2) Mendengar dan
memberi respons yang
Serasi betul dan tepat tiga
Bersama idea utama daripada
satu ucapa

M9 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Melukis Peta Alir
Membaca memahami makna memahami idea murid-murid dapat: CoRT 1- FIP
24.2.2019 perkataan, rangkai kata, keseluruhan dalam 1) Menceritakan sinopsis
- istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan prosa keseluruhan novel Teknik Bacaan –
28.2.2019 maklumat dan maksud dengan betul dan tepat 2) Mengenal pasti watak Luncuran dan
keseluruhan daripada secara luncuran dan dan perwatakan dalam Imbasan
pelbagai bahan. imbasan. novel
Novel Pelari Muda

M9 3.0 3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Menulis menghasilkan prosa pendahuluan dengan murid-murid dapat: Belajar
secara terancang. membina ayat tema, 1) Mengenal pasti idea
ayat rangsangan dan untuk menulis
ayat arahan secara pendahuluan jenis
terancang, tertib dan situasi
kemas menggunakan 2) Menerangkan
bahasa yang tepat, pendahuluan jenis
indah dan menarik. definisi
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M9 4.0 4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad
Seni Bahasa fiksyen dan puisi secara karya fiksyen dengan murid-murid dapat: 21- Round
terancang. mengaplikasikan 1) Menghuraikan tiga Table (Setiap murid
kerangka penulisan perenggan isi dalam
sastera secara berdasarkan kerangka kumpulan menulis
terancang dan tertib penulisan sastera. sekurang-
menggunakan idea kurangnya
yang kreatif serta dua ayat)
bahasa yang indah
dan menarik. Pembelajaran
koperatif

Novel Pelari Muda


Buku Teks

M9 5.0 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa menggunakan kata ganda menggunakan kata murid-murid dapat: Kecerdasan
- Kata Ganda dalam pelbagai ayat. ganda penuh, kata 1) Membanding beza Pelbagai
ganda penuh antara kata ganda
berimbuhan dan kata penuh, kata ganda
ganda majmuk dengan penuh berimbuhan
betul mengikut konteks. dengan kata ganda
majmuk.
2) Menulis tiga ayat bagi
setiap jenis kata
tersebut.

M10 Unit 6 : 1.0 1.4 Berbicara tentang 1.4.1 Berbual tentang Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Mendengar sesuatu perkara dalam kegiatan harian serta murid-murid dapat: Kontekstual
3.3. 2019 Perpaduan dan Bertutur pelbagai situasi formal hal-hal persendirian 1) Bersoal jawab tentang
- dan tidak formal. menggunakan sebutan diri tiga orang murid Teknik Penyoalan -
7.3.2019 dan intonasi yang betul dengan menggunakan 5W 1H
secara santun. sebutan dan intonasi
yang betul secara Teknik Kerusi
santun Panas

M10 2.0 2.3 Membaca 2.3.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan-
Membaca untuk memproses menyaring dan murid-murid dapat: CHATT
maklumat mengenal pasti idea 1) Menyenaraikan tiga
daripada pelbagai utama dan idea idea utama dan idea Pembentangan
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

bahan. sampingan dengan sampingan kumpulan


betul dan tepat. 2) Membentangkan hasil
dapatan menggunakan
Lembaran Kerja
CHATT

M10 3.0 3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis menghasilkan prosa isi dan kesimpulan yang murid-murid dapat: koperatif
secara terancang. kemas menggunakan 1) Menghuraikan tiga
ejaan yang betul dan perenggan isi karangan
bahasa yang tepat. 2) Membuat kesimpulan
karangan

M10 4.0 4.3 Menghasilkan karya 4.3.2 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, Antologi Kuingin
Seni Bahasa fiksyen dan puisi secara syair secara murid-murid dapat: Berterima Kasih
terancang. terancang dan tertib, 1) Menulis dua rangkap – Syair
menggunakan idea syair bertemakan
yang kebudayaan Pendekatan Didik
kreatif serta bahasa 2) Melagukan dua Hibur
yang indah dan rangkap syair
menarik.

M11 5.0 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa menggunakan kata menggunakan awalan murid-murid dapat: Koperatif
10.3.2019 -Imbuhan terbitan dalam pelbagai dan akhiran bagi kata 1) Mengenal pasti 10 kata
- kata nama ayat. nama dengan betul nama yang boleh
14.3.2019 mengikut konteks. menggunakan awalan
dan akhiran
2) Menulis enam ayat
daripada kata nama
yang menggunakan
awalan dan akhiran

M11 TEMA 4 : 1.0 1.4 Berbicara tentang 1.4.2 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT –
Mendengar sesuatu perkara dalam memulakan dan murid-murid dapat: kebudayaan,
SENI dan Bertutur pelbagai situasi formal mengakhiri perbualan, 1) Berbual tentang Kesenian dan
BERSENDI dan tidak formal. bertanya khabar, serta pengalaman diri dan Estetika 1
KAN menyatakan terima keluarga berkaitan
CAHAYA kasih dan penghargaan kebudayaan kaum di Pembelajaran
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

secara bertatasusila. Malaysia secara Kontekstual


Unit 7: bertatasusila.
Citra Teknik Penyoalan
Bangsa -5W 1H

M11 2.0 2.4 Membaca 2.4.1 Membaca Pada akhir pelajaran, Novel Pelari Muda
Membaca secara ekstensif secara ekstensif murid-murid dapat:
pelbagai bahan pelbagai bahan 1) Menyenaraikan 10 Teknik Bacaan-
untuk fiksyen dan bukan kosa kata yang QUACK
mengukuhkan fiksyen untuk terdapat dalam prosa.
kelancaran meningkatkan 2) Mengenal pasti tiga Teknik Bedah
membaca, penguasaan kosa nilai dan tiga Karya
meluaskan kata dan ungkapan pengajaran yang
perbendaharaan menarik dengan terdapat dalam prosa.
kata dan ilmu pemahaman dan
pengetahuan. penghayatan yang
baik

M11 3.0 3.4 Menulis untuk 3.4.4 Menulis karangan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis menghasilkan prosa berdasarkan bahan murid-murid dapat: Koperatif
secara terancang. rangsangan dan cerita 1) Menulis tiga isi tersurat
menggunakan ejaan dan dua isi tersirat Gallery Walk
yang betul dan bahasa daripada bahan
yang tepat, indah serta rangsangan.
menarik. 2) Mengenal pasti
kesalahan ejaan dan
Bahasa

M12 4.0 4.4 Mempersembahkan 4.4.1 Pada akhir pelajaran, Pementasan drama
17.3.2019 Seni Bahasa karya prosa, puisi dan Mempersembahkan murid-murid dapat: – Drama
- pelbagai persembahan pengacaraan 1) Melakonkan watak Hadiah
21.3.2019 lain. menggunakan utama dan watak
sebutan, intonasi, sampingan dalam drama Antologi Kuingin
nada, 2) Menyenaraikan tiga Berterima Kasih
gaya dan bahasa perwatakan watak - Drama
badan yang sesuai utama dan watak
melalui teknik yang sampingan
menarik dan
berkesan.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M12 5.0 5.4 Memahami 5.4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa dan menggunakan frasa murid-murid dapat: Koperatif
menggunakan nama dengan betul 1) Mengenal pasti enam
frasa dalam mengikut konteks frasa nama daripada
pelbagai ayat. petikan.
2) Menulis enam ayat
menggunakan frasa
nama dengan betul.

M12 Unit 8 : 1.0 1.4 Berbicara tentang 1.4.3 Menceritakan Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT –
Mendengar sesuatu perkara dalam pengalaman diri dan murid-murid dapat: Kebudayaan,
Tautan dan Bertutur pelbagai situasi formal orang lain dalam 1) Menceritakan Kesenian dan
Seni Subur dan tidak formal. pelbagai situasi dengan pengalaman diri Estetika 2
Harmoni sebutan dan intonasi sewaktu berkunjung ke
yang betul secara tempat bersejarah
santun. 2) Bersoal jawab dengan Teknik Bercerita
rakan tentang tempat
bersejarah yang Pembelajaran
pernah dilawati Inkuiri

Pembelajaran
kontekstual

M12 2.0 2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan –
Membaca mekanis pelbagai bahan mekanis pengumuman, murid-murid Teknik imbasan
prosa dan puisi. ikrar, iklan dan promosi dapat:
dengan sebutan dan 1) Membaca iklan dan Teknik Bacaan –
intonasi yang betul, promosi untuk ACID
nada yang sesuai serta menyaring maklumat
kepantasan yang wajar. secara imbasan Pembelajaran
Kecerdasan
Pelbagai

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22.3.2019 – 30.3.2019)

M13 3.0 3.5 Menulis untuk 3.5.1 Menulis isi-isi Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
31.3.2019 Menulis meringkaskan dan penting untuk murid-murid dapat: Berpusatkan Murid
- merumus pelbagai bahan menghasilkan ringkasan 1) Menyenaraikan lima isi
4.4.2019 prosa dengan betul penting daripada
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

menggunakan ayat yang petikan


gramatis. 2) Menulis ringkasan
yang lengkap

M13 4.0 4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Antologi - Cerpen
Seni Bahasa mengapresiasi karya mengapresiasi karya murid-murid dapat:
sastera dengan prosa dengan 1) Menerangkan sinopsis CoRT- FIP
memberikan respons memberikan respons cerpen
peribadi peribadi tentang 2) Menjelaskan tema dan Peta Alir –sinopsis
sinopsis, tema dan tiga persoalan dalam
persoalan dengan betul, cerpen Pembentangan
rasional dan kumpulan
penuh penghayatan.

M13 5.0 5.5 Memahami dan 5.5.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa membina pelbagai ayat. membina ayat murid-murid dapat: Berpusatkan Murid
berdasarkan pola ayat 1) Mengenal pasti empat
inti dengan betul dan jenis pola ayat Belajar Cara
tepat mengikut konteks. 2) Menulis dua ayat bagi Belajar
setiap jenis pola ayat.

M13 TEMA 5 1.0 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Mengemukakan Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT –
Mendengar sesuatu perkara dengan soalan bertumpu untuk murid-murid dapat: Jati Diri,
JATI DIRI dan Bertutur menggunakan pelbagai mengetahui pesanan, 1) Bersoal jawab Patriotisme dan
DAN soalan dan arahan, panduan dan menggunakan kata Kewarganegaraan.
KENEGAR mengemukakan jawapan. tunjuk cara dengan betul tanya yang betul dan
AAN tepat dan secara tepat dengan bahan Pembelajaran
bertatasusila. Modul HEBAT Berasaskan Inkuri
Unit 9 : Teknik Penyoalan-
5W 1H
Rakyat
Berjasa
M14 Negara 2.0 2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara Pada akhir pelajaran, Pendekatan Didik
7.4.2019 Terbilang Membaca mekanis pelbagai bahan mekanis pantun dengan murid-murid dapat: Hibur
- prosa dan puisi. sebutan dan intonasi 1) Melafazkan tiga
11.4.2019 yang betul dan nada rangkap pantun empat Antologi Kuingin
yang sesuai. kerat dengan sebutan Berterima Kasih
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

dan nada yang sesuai.


Buku Teks

M14 3.0 3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis mengolah maklumat bagi mengolah maklumat murid-murid dapat: Kecerdasan
menghasilkan pelbagai daripada bahan grafik 1) Mengolah maklumat pelbagai – visual
bentuk penulisan dan kepada bentuk prosa daripada peta minda ruang
grafik. bentuk puisi dan bentuk kepada sajak
ilustrasi dengan 2) Melukis ilustrasi kartun Pembelajaran
menggunakan bahasa berdasarkan sajak Konstruktivisme
yang betul dan tafsiran yang dicipta
yang tepat. Pembelajaran
koperatif

Gallery Walk

M14 4.0 4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Antologi Kuingin
Seni Bahasa mengapresiasi karya mengapresiasi karya murid-murid dapat: Berterima Kasih –
sastera dengan puisi dengan 1) Mendeklamasikan Sajak
memberikan respons memberikan respons sajak “Aku”
peribadi peribadi tentang bentuk, 2) Menyenaraikan empat Teknik Perang
huraian maksud dengan bentuk sajak Pakau – padankan
betul, rasional dan 3) Memadankan tujuh maksud sajak
penuh rangkap sajak dengan
penghayatan. maksud Pendekatan
Modular

Pendekatan Didik
Hibur

M14 5.0 5.6 Menganalisis dan 5.6.1 Menganalisis dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan murid-murid dapat: berpusatkan Murid
-frasa nama sesuatu ayat. ayat mudah. 1) Mengenal pasti 10
kesalahan dalam ayat
dan membetulkannya.

M15 Unit 10 : 1.0 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.2 Memberikan Pada akhir pelajaran, Teknik Kerusi
14.4.2019 Mendengar sesuatu perkara dengan jawapan yang sesuai murid-murid dapat:
- Jasamu dan Bertutur menggunakan pelbagai tentang sesuatu perkara 1) Bersoal jawab tentang Novel Pelari Muda
18.4.2019 Pemimpin soalan dan dengan betul, tepat dan lima perwatakan watak
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

mengemukakan jawapan. secara bertatasusila. utama dan watak (Watak dan


sampingan dalam perwatakan
novel. watak utama dan
watak
sampingan)

M15 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan -
Membaca memahami makna memahami makna murid-murid dapat: KWLH
perkataan, rangkai kata, perkataan yang terdapat 1) Mengenal pasti lima
istilah, ungkapan, ayat, dalam pelbagai bahan makna perkataan
maklumat dan maksud menggunakan glosari dalam penggunaan
keseluruhan daripada dan kamus dengan betul telefon bimbit.
pelbagai bahan. dan tepat. 2) Melengkapkan
lembaran kerja KWLH

M15 3.0 3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis mengolah maklumat bagi mengolah maklumat murid-murid dapat: Berpusatkan Murid.
menghasilkan pelbagai daripada bahan grafik 1) Mengenal pasti tiga
bentuk penulisan dan kepada perenggan idea utama daripada Teknik Sumbang
grafik. dan bahan prosa atau bahan grafik. saran
puisi kepada bahan 2) Menyenaraikan tiga isi
ilustrasi tersirat daripada bahan
menggunakan ayat grafik.
yang gramatis. 3) Menulis ulasan yang
lengkap

M15 4.0 4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Antologi kuingin
Seni Bahasa mengapresiasi karya mengapresiasi karya murid-murid dapat: Berterima
sastera dengan sastera dengan 1) Mengenal pasti
memberikan respons memberikan respons sekurang-kurangnya Kunci
peribadi peribadi dari aspek dua aspek Bahasa
pengulangan kata pengulangan kata dan
dan singkatan kata singkatan kata Pembelajaran
dengan betul dan daripada sajak. Koperatif
penuh penghayatan 2) Mendeklamasikan
sajak Kunci Bahasa

5.0 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa menggunakan perkataan menggunakan kata murid-murid dapat: Koperatif
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M16 daripada pelbagai nama am dan kata 1) Membezakan kata


21.4.2019 golongan kata dalam nama khas yang nama am dan kata
- pelbagai ayat. tunggal dan yang nama khas yang
25.4.2019 mengalami tunggal dan mengalami
pemajmukan dengan pemajmukan daripada
betul mengikut petikan
konteks 2) Menulis lima ayat
dengan menggunakan
kata nama yang
mengalami
pemajmukan

M16 TEMA 6 1.0 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.3 Bersoal jawab Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Mendengar sesuatu perkara dengan dalam perbualan murid-murid dapat: Berasaskan Inkuiri
SAINS dan Bertutur menggunakan pelbagai menggunakan soalan 1) Bersoal jawab tentang
TEKNOLO soalan dan bertumpu dan kepentingan penggunaan Teknik Penyoalan -
GI DAN mengemukakan jawapan. mengemukakan robot dalam kehidupan 5W 1H
INOVASI jawapan yang sesuai manusia
dan betul secara 2) Mengaplikasikan kata Lakonan
Unit 11: bertatasusila. tanya yang betul.

Sinar Masa
Depan
M16 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran,
Membaca memahami makna memahami maklumat murid-murid dapat: Teknik Bacaan –
perkataan, rangkai kata, daripada arahan dalam 1) Membaca dan KWLH
istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan dengan mendapatkan
maklumat dan maksud memberikan respons maklumat daripada Pembentangan
keseluruhan daripada yang betul dan tepat. bahan teks. Kumpulan
pelbagai bahan. 2) Menggunakan
maklumat untuk
membuat keputusan

M16 3.0 3.7 Mengedit dan 3.7.1 Mengedit ejaan, Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Menulis memurnikan pelbagai tanda baca dan murid-murid dapat: Belajar
teks. kesalahan nahu yang 1) Mengenal pasti
mudah dengan betul kesalahan ejaan, tanda Think Pair Share
tanpa mengubah baca, dan nahu
maksud asal ayat. daripada petikan.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

2) Membetulkan
kesalahan tersebut.

M17 4.0 4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
28.4.2019 Seni Bahasa menggunakan menggunakan murid-murid dapat: Koperatif
- perbandingan semacam, perbandingan semacam 1) Mengenal pasti enam
2.5.2019 peribahasa, kata-kata dalam komunikasi dan perbandingan Gallery Walk
hikmat, kiasan madah penulisan dengan betul, semacam yang
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut menggunakan nama Antologi Kuingin
berirama dalam konteks. haiwan Berterima Kasih
komunikasi dan 2) Menulis enam ayat
penulisan. yang menggunakan
perbandingan
semacaman.

M17 5.0 5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa menggunakan perkataan menggunakan adjektif murid-murid dapat: Kecerdasan
daripada pelbagai warna, bentuk, 1) Melukis peta buih kata Pelbagai
golongan kata dalam perasaan, dan waktu adjektif perasaan.
pelbagai ayat. dengan betul mengikut 2) Menggunakan
konteks. sekurang-kurangnya
tiga kata adjektif
perasaan sebagai
dialog dalam ilustrasi
kartun.

M17 Unit 12 : 1.0 1.6 Menyampaikan 1.6.1 Menyampaikan isi Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Sains Mendengar maklumat tentang dan fakta tentang murid-murid dapat: Koperatif –
Merentas dan Bertutur sesuatu perkara dalam sesuatu perkara dengan 1) Menceritakan empat
Kehidupan pelbagai situasi. betul dan jelas punca pencemaran Kaedah
menggunakan ayat yang alam. Stesen/ Three
gramatis. 2) Menjelaskan empat Stray one Stay
kesan pencemaran
3) Menerangkan empat
langkah mengatasi
pencemaran.

M17 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan
Membaca memahami makna memahami idea murid-murid dapat: CHATT
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

perkataan, rangkai kata, keseluruhan dalam 1) Membaca dan


istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan prosa mendapatkan
maklumat dan maksud dengan betul dan tepat maklumat penting
keseluruhan daripada secara luncuran dan daripada petikan.
pelbagai bahan. imbasan. 2) Melengkapkan
Lembaran Kerja Teknik
Bacaan CHATT

M18 3.0 3.1 Menulis untuk 3.1.1 menulis untuk Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT-
5.5.2019 Menulis menerangkan makna kata menyatakan makna kata murid-murid dapat: Sains dan
- dan istilah: maksud dengan betul mengikut 1) Menghuraikan lima Teknologi
9.5.2019 rangkai kata, ungkapan konteks definisi istilah yang
dan ayat terdapat dalam petikan Pembelajaran
Modul HEBAT. berpusatkan murid
2) Menulis lima ayat
daripada istilah yang
terdapat dalam petikan
Modul HEBAT

M18 4.0 4.3 menghasilkan karya 4.3.1 menghasilkan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Seni Bahasa fiksyen dan puisi secara karya fiksyen dengan murid-murid dapat: Berpusatkan Murid
terancang. mengaplikasikan 1) Menulis perenggan Antologi Kuingin
kerangka penulisan pendahuluan jenis Berterima Kasih
sastera secara cerita.
terancang dan tertib 2) Mengembangkan tiga Buku Teks
menggunakan idea yang isi karangan gambaran.
kreatif serta bahasa
yang indah dan menarik.

M18 5.0 Memahami dan 5.1.3 memahami dan Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Tatabahasa menggunakan perkataan menggunakan kata seru, murid-murid dapat: Belajar
daripada pelbagai kata perintah, kata 1) Menyenaraikan lima Gallery Walk
golongan kata dalam pembenar dan kata kata pembenar dan
pelbagai ayat. pangkal ayat dengan lima kata pangkal ayat.
betul mengikut konteks. 2) Menulis lima ayat
daripada kata
pembenar dan kata
pangkal ayat.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M18 TEMA 7 1.0 1.6 Menyampaikan 1.6.2 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Mendengar maklumat tentang maklumat dalam bentuk murid-murid dapat: Kecerdasan
TEKNOLO dan Bertutur sesuatu perkara dalam ucapan dan 1) Menyampaikan ucapan Pelbagai
GI pelbagai situasi. pengumuman dengan tentang kepentingan
AMALAN betul, tepat, jelas, sektor pertanian Pembelajaran
HIJAU intonasi yang sesuai dan dengan betul, tepat, Berasaskan Inkuiri
berkesan menggunakan jelas, intonasi yang
ayat yang gramatis. sesuai.
Unit 13 :
Lestarikan
M19 Kehidupan 2.0 2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT-
12.5.2019 Bumi Membaca memproses maklumat menyaring dan murid-murid dapat: alam Sekitar dan
- daripada pelbagai bahan. mengenal pasti idea 1) Membaca dan Teknologi Hijau
16.5.2019 utama dan idea menyaring maklumat
sampingan dengan betul berdasarkan idea Teknik Bacaan
dan tepat. utama dan idea CHATT
sampingan.
2) Melengkapkan
Lembaran kerja Teknik
Bacaan CHATT.

M19 3.0 3.2 menulis untuk 3.2.1 menulis untuk Pada akhir pelajaran, Video- Kempen
Menulis mengemukakan menyatakan sesuatu murid-murid dapat: Bumi Hijau –Filem
maklumat dan pandangan situasi yang dibaca, 1) Menghuraikan isi-isi Negara Malaysia.
tentang sesuatu perkara. didengar dan ditonton penting daripada video
menggunakan ayat yang yang ditonton. Pembelajaran
betul, tepat dan gramatis 2) Menjelaskan tiga Kajian Masa Depan
kebaikan bercucuk
tanam

M19 4.0 4.3 Menghasilkan karya 4.3.2 menghasilkan Pada akhir pelajaran, Teknik Mestamu
Seni Bahasa fiksyen dan puisi secara syair secara terancang murid-murid dapat:
terancang. dan tertib, 1) Mencipta dua rangkap Pembelajaran
menggunakan idea yang syair tentang kisah Koperatif
kratif serta bahasa yang hidup petani.
indah dan menarik 2) Melagukan syair

M19 5.0 5.1 Memahami dan 5.1.4 memahami dan Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Tatabahasa menggunakan perkataan menggunakan kata kerja murid-murid dapat: Belajar
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

daripada pelbagai tak transitif dengan betul 1) Melengkapkan 10 ayat


golongan kata dalam mengikut konteks dengan menggunakan Think Pair Share
pelbagai ayat. kata kerja tak transitif
yang betul.
2) Menulis lima ayat
cakap ajuk
menggunakan kata
kerja tak transitif.

M20 Unit 14 : 1.0 1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad
19.9.2019 Selamatka Mendengar berunding tentang tentang sesuatu perkara murid-murid dapat: 21- Kaedah
- n Bumi dan Bertutur sesuatu perkara. yang didengar atau 1) Berbincang tentang Round Robin/
23.5.2019 Kita dilihat untuk bertukar- cara-cara menabung Round Table/
tukar pandangan secara dan faedah
rasional dengan ayat menabung Kaedah
yang gramatis dan 2) menghuraikan Perbincangan –
bahasa yang santun beberapa kaedah
. pemuliharaan alam Forum
sekitar.

M20 2.0 2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan-
Membaca ekstensif pelbagai bahan ekstensif pelbagai murid-murid dapat: ACID
untuk mengukuhkan bahan fiksyen dan 1) Mengenal pasti binaan
kelancaran membaca, bukan fiksyen untuk plot dalam prosa Teknik Bedah
meluaskan meningkatkan 2) Menyenaraikan tiga Karya
perbendaharaan kata dan penguasaan kosa kata nilai dan pengajaran
ilmu pengetahuan. dan ungkapan menarik yang terdapat dalam Antologi Kuingin
dengan pemahaman prosa Asal Padi Berterima Kasih –
dan penghayatan yang Prosa Tradisional
baik
Pembentangan
Kumpulan

M20 3.0 3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Menulis melengkapkan melengkapkan murid-murid dapat: Belajar/
maklumat dalam maklumat diri dan 1) Melengkapkan borang
pelbagai bahan ayat dalam pelbagai permohonan untuk Pembelajaran
bahan dengan betul membuka akaun Akses Kendiri
dan tepat simpanan bank.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M20 4.0 4.4 mempersembahkan 4.4.1 Pada akhir pelajaran, Pendekatan


Seni Bahasa karya prosa, puisi dan mempersembahkan murid-murid dapat: Modular
pelbagai persembahan pengacaraan 1) Mencipta tiga rangkap
lain menggunakan sebutan, bicara berirama. Pembelajaran
intonasi, nada, gaya dan 2) Mempersembahkan Berasaskan Projek
bahasa yang sesuai bicara berirama dalam
melalui teknik menarik kumpulan. (15 orang
dan berkesan satu kumpulan)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24.5.2019 – 8.6.2019)

M21 5.0 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
9.6.2019 Tatabahasa menggunakan kata ganda menggunakan kata murid-murid dapat: Koperatif
- -antologi dalam pelbagai ayat. ganda penuh, kata 1) Menulis lima ayat
13.6.2019 pantun ganda penuh menggunakan kata
berimbuhan dan kata ganda penuh
ganda majmuk dengan berimbuhan.
betul mengikut konteks. 2) Menyenaraikan kata
ganda majmuk.

M21 TEMA 8 1.0 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berunding untuk 1. Melakonkan situasi Modul HEBAT –
Mendengar berunding tentang mendapatkan perundingan untuk Pertanian,
SEKTOR dan Bertutur sesuatu perkara. persetujuan bagi mendapatkan bekalan Penternakan dan
PERTANIA sesuatu tawaran tentang bahan mentah ikan Perikanan.
N SATU sesuatu perkara secara Teknik Main
PERNIAGA rasional dengan ayat Peranan
AN yang gramatis dan
bahasa yang santun.

Unit 15 :
Pertanian
Satu
Perniagaa
n

M21 2.0 2.1 Membaca 2.1.1 Membaca Pada akhir pelajaran, Pembentangan
Membaca secara mekanis secara mekanis murid-murid dapat: kumpulan
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

-Ulasan pelbagai bahan pengumuman, ikrar, 1) Membaca secara


prosa dan puisi iklan dan promosi mekanis promosi Pokok
perbendaharaan kata dan dengan sebutan dan hybrid dengan
ilmu pengetahuan. intonasi yang betul, sebutan dan intonasi
nada yang sesuai yang betul.
serta kepantasan
yang
Wajar

M21 3.0 3.4 menulis untuk 3.4.1 Membina Pada akhir pelajaran, Pembentangan
Menulis menghasilkan prosa kerangka penulisan murid-murid dapat: Kumpulan
secara terancang. dengan menyenaraikan 1) pengalaman ketika
isi yang sesuai secara berkunjung ke ekspo
terancang dan kemas pertanian.
menggunakan bahasa 2) Menyenaraikan buah-
yang tepat. buahan tempatan di
Malaysia dan tiga
keistimewaannya.
(Setiap kumpulan satu
tempat menarik)

M22 4.0 4.1 memahami dan 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Gerak kerja
16.6.2019 Seni Bahasa megapreasiasi karya mengapresiasi karya murid-murid dapat: Berkumpulan –
- sastera dengan prosa dengan 1) Melukis komik sinopsis Satu kumpulan tiga
20.6.2019 memberikan respons memberikan respons setiap bab (peristiwa) bab
peribadi. peribadi tentang 2) Menerangkan peristiwa
sinopsis, tema dan dalam setiap bab Teknik Nokom
persoalan dengan betul, (Novel Komik)
rasional dan penuh Three Stray One
penghayatan Stay

Antologi Kuingin
Berterima Kasih
(cerpen)

M22 5.0 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa menggunakan kata menggunakan awalan murid-murid dapat: Berpusatkan Murid
terbitan dalam pelbagai dan akhiran bagi kata 1) Menulis 10 ayat
ayat. nama dengan betul menggunakan kata
mengikut konteks. nama yang mempunyai
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

awalan dan imbuhan

M22 Unit 16: 1.0 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.1 Menerangkan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Mendengar perkara, isu atau topik. sesuatu perkara dengan murid-murid dapat: Kecerdasan
Dunia dan Bertutur bernas dan kritis secara 1) Menyampaikan tiga isi Pelbagai
Baru Tani jelas menggunakan ayat tentang Program
yang betul, tepat dan Pertanian bandar
gramatis.

M22 2.0 2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Didik
Membaca mekanis pelbagai bahan mekanis pantun dengan murid-murid dapat: Hibur
prosa dan puisi. sebutan dan intonasi 1) Membaca pantun
yang betul dan nada dengan sebutan dan
yang sesuai. intonasi yang betul
2) Mempersembahkan
tiga rangkap pantun
dengan nada yang
sesuai

M23 3.0 3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
23.6.2019 Menulis menghasilkan prosa perenggan murid-murid dapat: koperatif
- secara terancang. pendahuluan dengan 1) Menghuraikan
27.6.2019 membina ayat tema, pendahuluan jenis Pembentangan
ayat rangsangan dan sejarah kumpulan
ayat arahan secara 2) Menerangkan
terancang, tertib dan pendahuluan jenis puisi
kemas menggunakan
bahasa yang tepat,
indah dan menarik

M23 4.0 4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Gurindam daripada
Seni Bahasa mengapresiasi karya mengapresiasi karya muridmurid Buku Teks
sastera dengan sastera dengan dapat: Bahasa Melayu
memberikan respons memberikan respons 1) melagukan gurindam KSSM Ting.1
peribadi peribadi tentang bentuk, 2) Memberi komen
huraian maksud dengan tentang gurindam Teknik Mestamu
betul, rasional dan 2. memberikan maksud
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

penuh penghayatan gurindam


3. menjawab soalan
pemahaman

M23 5.0 5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa menggunakan frasa menggunakan frasa murid-murid dapat: Koperatif
- frasa nama dalam pelbagai ayat. nama dengan betul 1) Menulis ayat dalam
mengikut konteks. perenggan menggunakan
frasa nama yang diberi

M23 TEMA 9 1.0 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2 Mengulas Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT-
Mendengar perkara, isu atau topik. peristiwa mengikut murid-murid dapat: Ekonomi,
EKONOMI dan Bertutur urutan secara jelas dan 1) Menceritakan sejarah Keusahawwanan
DAN bernas menggunakan tempat tinggal dan Pengurusan
PENGURU ayat yang gramatis. 2) Menerangkan Kewangan
SAN tempattempat
PERNIAGA bersejarah di Pembelajaran
AN negeri kelahiran Inkuiri

M24 Unit 17 : 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan-
30.6.2019 Pengurusa Membaca memahami makna memahami makna murid -murid dapat: SQ4R
- n Wang perkataan, rangkai kata, perkataan yang terdapat 1) Menyenaraikan enam
4.7.2019 Berhemat istilah, ungkapan, ayat, dalam pelbagai bahan perkataan yang kurang
maklumat dan maksud menggunakan glosari difahami.
keseluruhan daripada dan kamus dengan betul 2) Mengenal pasti
pelbagai bahan. dan tepat. maksud perkataan
menggunakan kamus.

M24 3.0 3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis menghasilkan prosa perenggan isi dan murid-murid dapat: koperatif
secara terancang. kesimpulan yang 1) Menyenaraikan isi Pembentangan
kemas menggunakan penting kumpulan
ejaan yang betul dan 2) Menulis perenggan isi
bahasa yang tepat yang kemas
menggunakan ejaan
yang betul dan bahasa
yang tepat
3) Membuat kesimpulan
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

karangan.

M24 4.0 4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Teknik Rantai
Seni Bahasa mengapresiasi karya mengapresiasi karya murid-murid dapat: Kalimat
sastera dengan sastera dengan 1) Mencipta tiga rangkap
memberikan respons memberikan respons seloka menggunakan Pendekatan
peribadi peribadi dari aspek pengulangan kata dan Modular
pengulangan kata dan singkatan kata
singkatan kata dengan 2) Mengkritik hasil karya Pembentangan
betul dan penuh kumpulan lain secara kumpulan
penghayatan. bertatasusila.
Buku Teks

M24 5.0 5.5 Memahami dan 5.5.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Think Pair Share
Tatabahasa membina pelbagai ayat. membina ayat murid-murid dapat:
berdasarkan pola ayat 1) Menganalisis 10 pola
inti dengan betul dan ayat daripada
tepat mengikut konteks. lembaran kerja yang
diberi.
2) Menulis enam ayat
menggunakan pola
ayat yang diberi.

M25 Unit 18: 1.0 1.1 Mendengar, 1.1.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
7.7.2019 Urus Mendengar mengenal dan menyebut mengenal sebutan murid-murid dapat: Kecerdasan
- Tadbir dan Bertutur perkataan, rangkai kata, perkataan dan rangkai 1) Mendengar dan Pelbagai
11.7.2019 Kewangan istilah dan ungkapan kata dalam pelbagai menyebut semula 10
serta intonasi ayat dalam ujaran dengan betul dan rangkai kata dalam
pelbagai ujaran. tepat. video diperdengarkan.

M25 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran,
Membaca memahami makna memahami maklumat murid-murid dapat:
perkataan, rangkai kata, daripada arahan dalam 1) Mencatat lima idea Teknik Bacaan-
istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan dengan utama daripada petikan SQ4R
maklumat dan maksud memberikan respons yang dibaca.
keseluruhan daripada yang betul dan tepat. 2) Menerangkan idea Pembelajaran
pelbagai bahan. utama yang dibaca Akses Kendiri
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M25 3.0 3.4 Menulis untuk 3.4.4 Menulis karangan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis menghasilkan prosa berdasarkan bahan murid-murid dapat: koperatif
secara terancang rangsangan dan 1) Menulis tiga perenggan Pembentangan
cerita menggunakan isi karangan berdasarkan kumpulan
ejaan yang betul dan bahan rangsangan yang (Kumpulan lain
bahasa yang tepat, diberi. mengedit
indah serta menarik 2) Mengedit kesalahan kesalahan ejaan
ejaan dan bahasa dan bahasa)

M25 4.0 4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Seni Bahasa menggunakan menggunakan murid-murid dapat: Belajar
perbandingan semacam, perbandingan semacam 1) Mengenal pasti lapan
peribahasa, kata-kata dalam komunikasi dan perbandingan semacam
hikmat, kiasan madah penulisan dengan betul, yang menggunakan kata
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut adjektif.
berirama dalam konteks. 2) Menulis lapan ayat
komunikasi dan menggunakan
penulisan. perbandingan
semacam tersebut.

M26 5.0 5.6 menganalisis dan 5.6.1 menganalisis dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
14.7.2019 Tatabahasa membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan murid-murid dapat: Koperatif
- - Kesalahan sesuatu ayat ayat mudah 1) Mengenal pasti 12
18.7.2019 tatabahasa kesalahan tatabahasa
dalam bahan edaran
2) Membetulkan
kesalahan tersebut

M26 TEMA 10 1.0 1.1 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT –
Mendengar memahami perkataan, memahami murid-murid dapat: Pelancongan
PELANCO dan Bertutur rangkai kata, istilah, perkataan, rangkai 1) Menyenaraikan 10
NGAN ungkapan dan ayat dalam kata, istilah dan istilah dan ungkapan Pembelajaran Abad
pelbagai ujaran. ungkapan dalam menarik yang terdapat 21- Kaedah
Unit 19: pelbagai ujaran dalam lagu yang Stesen
Pesona dengan betul dan diperdengarkan.
Malaysia tepat mengikut 2) Menerangkan maksud
konteks istilah dan ungkapan
menarik tersebut
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M26 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Membaca memahami makna memahami idea murid-murid dapat: Berpusatkan Murid.
perkataan, rangkai kata, keseluruhan dalam 1) Mengenal pasti lima
istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan prosa latar masyarakat yang
maklumat dan maksud dengan betul dan terdapat dalam Novel Nivel Destinasi
keseluruhan daripada tepat secara luncuran Destinasi Impian Impian
pelbagai bahan. dan imbasan .
2) Menyenaraikan lima
latar tempat dan
contoh peristiwa dalam
novel

M26 3.0 3.5 Menulis untuk 3.5.1 Menulis isi-isi Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis meringkaskan dan penting untuk murid-murid dapat: Berpusatkan Murid.
merumus pelbagai menghasilkan 1) Menyenaraikan lima isi
bahan prosa ringkasan dengan penting.
betul menggunakan 2) Menulis ringkasan
ayat yang gramatis. yang lengkap

M27 4.0 4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
21.7.2019 Seni Bahasa fiksyen dan puisi secara karya fiksyen dengan murid-murid dapat: Koperatif
- terancang. mengaplikasikan 1) Melengkapkan cerita
25.7.2019 kerangka penulisan berdasarkan
sastera secara pendahuluan dan
terancang dan tertib kerangka penulisan
menggunakan idea yang yang diberi.
kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.

M27 5.0 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Tatabahasa menggunakan perkataan menggunakan kata murid-murid dapat: Belajar
daripada pelbagai nama am dan kata 1) Menyatakan kata nama Pembelajaran
golongan kata dalam nama khas yang tunggal am dan kata nama Kecerdasan
pelbagai ayat. dan yang mengalami khas yang mengalami Pelbagai
pemajmukan dengan pemajmukan
betul mengikut konteks. 2) Menggunakan kata
nama am dan kata
. nama khas yang
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

tunggal dan yang


mengalami
pemajmukan dengan
betul dalam ayat
mengikut konteks

M27 Unit 20: 1.0 1.2 Mendengar 1.2.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Indahnya Mendengar dan memahami memahami ayat murid-murid dapat: Kecerdasan
Bumi dan Bertutur perkataan, tunggal dan ayat 1) Mendengar ayat Pelbagai
Bertuah rangkai kata, majmuk yang mudah tunggal dan ayat
istilah, ungkapan dalam ujaran dengan majmuk daripada
dan ayat dalam menyatakan maksud audio.
pelbagai ujaran yang betul, tepat dan 2) Menjelaskan maksud
jelas mengikut lima ayat tunggal dan
konteks. ayat majmuk tersebut.

M27 2.0 2.3 Membaca 2.3.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan-
Membaca untuk memproses menyaring dan murid-murid dapat: CHATT
maklumat mengenal pasti idea 1) Menyenaraikan tiga Pembentangan
daripada pelbagai utama dan idea idea utama dan tiga kumpulan
bahan. sampingan dengan idea sampingan
betul dan tepat. daripada petikan.
2) Melengkapkan
lembaran kerja CHATT

M28 3.0 3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
28.7.2019 Menulis mengolah mengolah maklumat murid-murid dapat: Belajar
- maklumat bagi daripada bahan grafik 1) Mencipta tiga rangkap
1.8.2019 menghasilkan kepada bentuk prosa pantun daripada bahan Pembelajaran
pelbagai bentuk bentuk puisi dan grafik. Berpusatkan Murid
penulisan dan bentuk ilustrasi dengan
grafik. menggunakan bahasa
yang betul dan tafsiran
yang
tepat.

M28 4.0 4.3 Menghasilkan 4.3.2 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Didik
Seni Bahasa karya fiksyen dan syair secara murid-murid dapat: Hibur
puisi secara terancang dan tertib, 1) Mencipta tiga rangkap
terancang menggunakan idea syair daripada tema Pembentangan
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

yang kreatif serta yang diberi. kumpulan


bahasa yang indah 2) Melagukan syair.
dan menarik Antologi Kuingin
Berterima Kasih

Buku Teks

M28 5.0 5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembentangan
Tatabahasa dan menggunakan menggunakan kata murid-murid dapat: kumpulan
perkataan daripada adjektif warna,bentuk, 1) Melengkapkan kata
pelbagai golongan kata perasaan dan waktu adjektif waktu dan
dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut bentuk dalam peta buih.
konteks. 2) Menulis enam ayat
daripada kata adjektif
tersebut.

M28 TEMA 11 1.0 1.3 mendengar dan 1.3.1 mendengar dan Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT -
Mendengar memahami maklumat, memahami maklumat, murid-murid dapat: Sejarah dan
SEJARAH dan Bertutur fakta. Idea dan hujah fakta dan idea dalam 1) Menyenaraikan idea Warisan
DAN dalam pelbagai wacana pelbagai wacana utama daripada bahan
WARISAN dan memberikan respons dengan memberikan yang diperdengarkan. Pembelajaran
respon secara lisan 2) Menjelaskan idea Inkuiri
dengan tepat, tepat dan tersebut kepada kelas
Unit 21: bermakna secara lisan.

Sejarah
Mengajar
M29 Erti 2.0 2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan –
4.8.2019 Kehidupan Membaca ekstensif pelbagai bahan secara ekstensif murid-murid dapat: Secara Imbasan
- untuk mengukuhkan pelbagai bahan 1) Mengenal pasti
8.8.2019 kelancaran membaca, fiksyen dan bukan ungkapan menarik
meluaskan fiksyen untuk yang terdapat dalam
perbendaharaan kata dan meningkatkan novel Pelari Muda.
ilmu pengetahuan penguasaan kosa
kata dan ungkapan
menarik dengan
pemahaman dan
penghayatan yang
baik
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M29 3.0 3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad
Menulis mengolahmaklumat bagi mengolah maklumat murid-murid dapat: 21- Kaedah
menghasilkan pelbagai daripada bahan grafik 1) Menyenaraikan tiga isi Stesen
bentuk penulisan dan kepada perenggan tersurat dan dua isi
grafik. dan bahan prosa atau tersirat daripada bahan Belajar Cara
puisi kepada bahan grafik Belajar
ilustrasi 2) Menulis ulasan yang
menggunakan ayat lengkap. Pembelajaran
yang gramatis Berpusatkan Murid

M29 4.0 4.4 Memahami dan 4.4.1 Pada akhir pelajaran, Teknik Lakonan
Seni Bahasa mengapresiasi karya Mempersembahkan muridmurid (Setiap kumpulan
sastera dengan pengacaraan dapat: mempersembahka
memberikan respons menggunakan sebutan, 1) Melakonkan watak si n lakonan)
peribadi intonasi, nada, Bongsu dan Empunya
gaya dan bahasa badan Padi dalam prosa Asal
yang sesuai melalui Padi.
teknik yang menarik dan
berkesan

M29 5.0 5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa menggunakan perkataan menggunakan kata murid-muriddapat: Koperatif
daripada pelbagai seru, kata tanya, kata 1) Menyenaraikan kata (Setiap kumpulan
golongan kata dalam perintah, kata seru, kata tanya, dan satu prosa)
pelbagai ayat. pembenar dan kata kata perintah yang
pangkal ayat dengan terdapat dalam cerpen,
betul mengikut drama, prosa
konteks.. tradisional daripada
antologi “Kuingin
Berterima Kasih”.
2) Membentangkan hasil
dapatan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9.8.2019- 17.8.2019)

M30 Unit 22 1.0 1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
18.8.2019 Mendengar memahami maklumat, memahami maklumat, murid-murid dapat: Akses Kendiri
- Seni dan Bertutur fakta, idea dan hujah fakta dan idea dalam 1) Menyenaraikan
22.8.2019 Warisan dalam pelbagai wacana pengumuman dan maklumat, fakta dan
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

Anak dan memberikan respons. ucapan dengan idea yang diperoleh


Bangsa memberikan respons daripada ucapan
yang betul, tepat dan sempena bulan
kemerdekaan

M30 2.0 2. 1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Membaca mekanis pelbagai bahan mekanis pengumuman, murid-murid dapat: Berpusatkan Murid
prosa dan puisi. ikrar, iklan dan promosi 1) Membaca dua
dengan sebutan dan pengumuman dengan Buku Teks
intonasi yang betul, sebutan dan intonasi
nada yang sesuai serta yang betul, nada yang
kepantasan yang wajar. sesuai serta kepantasan
yang
wajar.

M30 3.0 3.7 Mengedit dan 3.7.1 Mengedit ejaan, Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad
Menulis memurnikan pelbagai tanda baca dan murid-murid dapat: 21- Kaedah
teks. kesalahan nahu yang 1) Mengenal pasti Stesen
mudah dengan betul kesalahan ejaan, tanda
tanpa mengubah baca, dan kesalahan
maksud asal ayat nahu dalam bahan
edaran yang diber

M30 4.0 4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pendekatan Didik
Seni Bahasa mengapresiasi karya mengapresiasi karya murid-murid dapat: Hibur
sastera dengan prosa dengan 1) Menerangkan maksud
memberikan respons memberikan respons lagu “Bersamamu”
peribadi peribadi tentang nyanyian Jaclyn Victor.
sinopsis, tema dan 2) Mengenal pasti tiga
persoalan dengan betul, persoalan yang
rasional dan terdapat dalam lagu.
penuh penghayatan

M31 5.0 5.1 Mendengar dan 5.1.4 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad
25.8.2019 Tatabahasa memahami maklumat, menggunakan kata kerja murid-murid dapat: 21- Think
- fakta, idea dan hujah tak transitif dengan betul 1) Mengenal pasti lima Pair Share
29.8.2019 dalam pelbagai wacana mengikut konteks. kata kerja tak transitif
dan memberikan respons. daripada petikan yang
diberi.
2) Menulis lima ayat
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

dengan menggunakan
kata kerja tak transitif.

M31 TEMA 12 1.0 1. 4 Berbicara tentang 1.4.1 Berbual tentang Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT-
Mendengar sesuatu perkara dalam kegiatan harian serta murid-murid dapat: Sukan dan
SUKAN dan Bertutur pelbagai situasi formal hal-hal persendirian 1) Menceritakan teknik Rekreasi
DAN dan tidak formal menggunakan sebutan belajar yang berkesan
REKREASI dan intonasi yang betul Pembelajaran
secara santun. Kontekstual

Unit 23 : Teknik Penyoalan -


Jasmani 5W 1H
Cergas
Teknik Kerusi
Panas

M31 2.0 2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Didik
Membaca mekanis pelbagai bahan secara mekanis murid-murid dapat: Hibur
prosa dan puisi. pantun dengan 1) Membaca pantun
sebutan dan intonasi daripada lagu
yang betul dan nada “Gurindam Jiwa”
yang sesuai

M31 3.0 3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis menerangkan makna kata menyatakan makna murid-murid dapat: Akses Kendir
- karangan dan istilah; maksud kata dengan betul 1) Menerangkan makna
jenis rangkai kata, ungkapan mengikut konteks istilah-istilah yang Novel Pelari Muda
syarahan dan terdapat dalam
ayat. KOMSAS Antologi Kuingin
Berterima Kasih

M32 4.0 4.1 Memahami 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
1.9.2019 Seni Bahasa dan mengapresiasi mengapresiasi karya muridmurid Koperatif
- karya sastera dengan puisi dengan dapat:
5.9.2019 memberikan respons memberikan respons 1) Menerangkan maksud
peribadi peribadi tentang sajak yang terdapat
bentuk, huraian dalam buku teks
maksud dengan Bahasa Melayu KSSM
betul, rasional dan Ting.1
penuh 2) Menyenaraikan bentuk
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

penghayatan. sajak.

M32 5.0 5.2 Memahami 5.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Tatabahasa dan menggunakan kata menggunakan kata murid-murid dapat: Belajar
ganda dalam pelbagai ganda penuh, kata 1) Mengenal pasti kata
ayat ganda penuh ganda yang terdapat
berimbuhan dan kata dalam petikan.
ganda majmuk 2) Mengklasifikasikan
dengan betul kata ganda mengikut
mengikut konteks jenis

M32 Unit 24 1.0 1.4 Berbicara tentang 1.4.2 berbicara untuk Pada akhir pelajaran, Teknik Lakonan
Cergas Mendengar sesuatu perkara dalam memulakan dan muridmurid
Aktif dan Bertutur pelbagai situasi formal mengakhiri perbualan, dapat:
dan tidak formal bertanya khabar, serta 1) Melakonkan dialog
menyatakan terima situasi orang yang
kasih dan penghargaan sesat di sesebuah
secara bertatasusila tempat.

M32 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Membaca memahami makna memahami makna murid-murid dapat: Belajar
perkataan, rangkai kata, perkataan yang 1) Menyenaraikan lima Buku Teks Bahasa
istilah, ungkapan, ayat, terdapat dalam perkataan yang sukar Melayu KSSM
maklumat dan maksud pelbagai bahan difahami daripada Tingkatan 1
keseluruhan daripada menggunakan glosari petikan yang terdapat Kamus Dewan
pelbagai bahan. dan kamus dengan dalam buku teks.
betul dan tepat. 2) Merujuk Kamus Dewan
untuk memperoleh
makna perkataan.

M33 3.0 3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
8.9.2019 Menulis mengemukakan menyatakan sesuatu murid-murid dapat: Berpusatkan Murid
- maklumat dan pandangan situasi yang dibaca, 1) Menulis tiga idea
12.9.2019 didengar dan ditonton utama daripada video
tentang sesuatu perkara
menggunakan ayat yang ditonton.
yang betul, tepat dan 2) Menghuraikan tiga idea
gramatis tersebut dalam
perenggan.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M33 4.0 4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pendekatan Didik
Seni Bahasa mengapresiasi karya mengapresiasi karya murid-murid dapat: Hibur
sastera dengan sastera dengan 1) Mendengar sajak
memberikan respons memberikan respons “Guru Oh Guru“, karya
peribadi peribadi dari aspek Usman Awang.
pengulangan kata dan 2) Mencatat pengulangan
singkatan kata dengan kata dan singkatan
betul dan kata yang terdapat
penuh penghayatan. dalam sajak tersebut.

M33 5.0 5.3 Memahami 5.3.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembentangan
Tatabahasa dan menggunakan menggunakan awalan murid-murid dapat: kumpulan
kata terbitan dalam dan akhiran bagi kata 1) Mengenal pasti lima
pelbagai ayat nama dengan betul kata nama yang sesuai
mengikut menggunakan awalan
konteks dan akhiran.
2) Membentangkan
dapatan di dalam
kelas.

M33 TEMA 13 1.0 1.4 Berbicara tentang 1.4.3 Menceritakan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Abad
Mendengar sesuatu perkara dalam pengalaman diri dan murid-murid dapat: 21- Teknik
PENGATA dan Bertutur pelbagai situasi formal orang lain dalam 1) Menceritakan cita-cita Round Table
RA- dan tidak formal. pelbagai situasi dengan diri sendiri kepada Kajian Masa Depan
BANGSAA sebutan dan intonasi rakan-rakan
N yang betul secara
INDUSTRI santun.
NEGARA

M34 Unit 25 : 2.0 2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan-
15.9.2019 Malaysia Membaca memahami makna memahami maklumat murid-murid dapat: ACID
- Hab perkataan,rangkai daripada arahan 1) Membaca teks dan
19.9.2019 Industri kata,istilah, ngkapan,ayat, dalam pelbagai bahan memberi pandangan Modul HEBAT-
Makanan maklumat dan maksud dengan memberikan tentang teks. Perindustrian
keseluruhan daripada respons yang betul dan
pelbagai bahan tepat.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M34 3.0 3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis melengkapkan maklumat melengkapkan murid-murid dapat: Kontekstual
dalam pelbagai bahan maklumat diri dan 1) Menulis resume diri
ayat dalam pelbagai yang lengkap
bahan dengan betul
dan tepat

M34 4.0 4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Seni Bahasa menggunakan menggunakan murid-murid dapat: Berpusatkan Murid
perbandingan semacam, perbandingan semacam 1) Menerangkan
peribahasa, kata-kata dalam komunikasi dan perbandingan
hikmat, kiasan madah penulisan dengan betul, semacam
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut menggunakan kata
berirama dalam konteks. adjektif warna
komunikasi dan 2) Menulis enam ayat
penulisan. menggunakan kata
perbandingan
semacam dengan
betul, tepat dan
mengikut konteks

M34 5.0 5.4 Berbicara tentang 5.4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Tatabahasa sesuatu perkara dalam menggunakan frasa murid-murid dapat: Berpusatkan Murid
pelbagai situasi formal nama dengan betul 1) Menyenaraikan 10
dan tidak formal. mengikut konteks. frasa nama berkaitan
kerjaya.
2) Membina 10 ayat
dengan frasa nama
tersebut.

M35 Unit 26 : 1.0 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Mengemukakan Pada akhir pelajaran, Teknik Balang
22.9.2019 Usahawan Mendengar sesuatu perkara dengan soalan bertumpu murid-murid dapat: Kaca
- Berwibawa dan Bertutur menggunakan pelbagai untuk mengetahui 1) Bertanya soalan
26.9.2019 soalan dan pesanan, arahan, tentang panduan
mengemukakan jawapan. panduan dan tunjuk sewaktu temu duga.
cara dengan betul
tepat dan secara
bertatasusila
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M35 2.0 2.2 Membaca 2.2.3 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Membaca untuk memahami memahami idea murid-murid dapat: Belajar
makna perkataan, keseluruhan dalam 1) Membaca secara
rangkai kata, pelbagai bahan prosa luncuran dan imbasan
istilah, ungkapan, dengan betul dan petikan yang diberi.
ayat, maklumat tepat secara luncuran 2) Menyenaraikan lima isi
dan maksud dan imbasan penting.
keseluruhan
daripada pelbagai
bahan

M35 3.0 3.4 Menulis untuk 3.4.1 Membina Pada akhir pelajaran, Pembentangan
Menulis menghasilkan prosa kerangka penulisan murid-murid dapat: Kumpulan
- karangan secara terancang. dengan 1) Menulis lima idea
Jenis menyenaraikan isi utama dan contoh bagi
Perbincangan yang sesuai secara tugasan karangan yang
terancang dan kemas diberikan.
menggunakan
bahasa yang tepat.

M35 4.0 4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Seni Bahasa fiksyen dan puisi secara karya fiksyen dengan murid-murid dapat: Koperatif
terancang. mengaplikasikan 1) Menulis perbualan
kerangka penulisan tentang punca-punca Pembentangan
sastera secara gejala rasuah kumpulan
terancang dan tertib berdasarkan kerangka
menggunakan idea yang yang diberi.
kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.

M36 5.0 5.5 Memahami dan 5.5.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Pembentangan
29.9.2019 Tatabahasa membina pelbagai ayat. membina ayat murid-murid dapat: Kumpulan
- berdasarkan pola ayat 1) Menulis lima ayat
3.10.2019 inti dengan betul dan menggunakan pola
tepat mengikut konteks. ayat FN+FS
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

M36 TEMA 14 1.0 1.5 Bersoal jawab tentang 1,5.2 Mengemukakan Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT-
Mendengar sesuatu perkara dengan soalan bertumpu untuk murid-murid dapat: Pendidikan
WADAH dan Bertutur menggunakan pelbagai mengetahui pesanan, 1) Bersoal jawab Teknik Kerusi
ILMU soalan dan arahan, panduan dan mengenai kesan Panas
mengemukakan jawapan. tunjuk cara dengan betul rasuah kepada diri,
Unit 27 : tepat dan secara keluarga dan negara Pembelajaran
Menuju bertatasusila. Berpusatkan Murid
Puncak
Jaya
M36 2.0 2.3 Membaca 2.3.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan
TEMA 16 Membaca untuk memproses menyaring dan murid-murid dapat: CHATT
maklumat mengenal pasti idea 1) Mentafsir rencana
KERJAYA daripada pelbagai utama dan idea bertajuk ‘Rasuah” Pembelajaran
bahan. sampingan dengan 2) Menjelaskan isi Berasakan Inkuiri
Unit 31: betul dan tepat. tersurat dan isi tersirat
Kerjaya yang terdapat dalam Modul HEBAT:
Impian petikan Kerjaya

M36 3.0 3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis Pada akhir pelajaran, Pembelajaran
Menulis menghasilkan perenggan murid-murid dapat: Koperatif
prosa secara pendahuluan dengan 1) Menulis dua
terancang membina ayat tema, pendahuluan jenis Pembentangan
ayat rangsangan dan suasana kumpulan
ayat arahan secara
terancang, tertib dan Gallery Walk
kemas menggunakan
bahasa yang tepat,
indah dan menarik

M37 4.0 4.3 Menghasilkan 4.3.2 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, Pembelajaran Didik
6.10.2019 Seni Bahasa karya fiksyen dan syair secara murid- murid dapat: Hibur
- puisi secara terancang dan tertib, 1) Menghasilkan dua
10.10.2019 terancang menggunakan idea rangkap syair
yang kreatif serta bertemakan integriti.
bahasa yang indah 2) Melagukan syair.
dan menarik

M37 5.0 5.6 Menganalisis 5.6.1 Menganalisis Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Tatabahasa dan membetulkan dan membetulkan murid-murid dapat: Belajar
kesalahan kesalahan ayat 1) Mengenal pasti 10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

sesuatu ayat mudah. kesalahan dalam ayat.

M37 Unit 28 : 1.0 1.5 Membaca untuk 1.5.3 Bersoal jawab Pada akhir pelajaran, Teknik Main
Pendidika Mendengar memahami makna dalam perbualan murid-murid dapat: Peranan
n Bestari dan Bertutur perkataan, rangkai kata, menggunakan soalan 1) Melakonkan watak
Negara istilah, ungkapan, ayat, bertumpu dan wartawan dan wakil Pembelajaran
Lestari maklumat dan maksud mengemukakan rakyat menerusi dialog Berpusatkan Murid
keseluruhan daripada jawapan yang sesuai yang telah disediakan.
Unit 32 : pelbagai bahan. dan betul secara 2) Bersoal jawab tentang
Rentak bertatasusila perwatakan wartawan
Kejayaan dan wakil rakyat
tersebu

M37 2.0 2.4 Membaca 2.4.1 Membaca Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT-
Membaca secara ekstensif secara ekstensif murid-murid dapat: Pendidikan
pelbagai bahan pelbagai bahan 1) Menilai dan
untuk fiksyen dan bukan merumuskan maklumat Teknik Bacaan –
mengukuhkan fiksyen untuk daripada bahan Modul SQ4R
kelancaran meningkatkan HEBAT.
membaca, penguasaan kosa
meluaskan kata dan ungkapan
perbendaharaan menarik dengan
kata dan ilmu pemahaman dan
pengetahuan penghayatan yang
baik

M38 3.0 3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis Pada akhir pelajaran, Pembentangan
13.10.2019 Menulis menghasilkan perenggan isi dan murid-murid dapat: kumpulan
- prosa secara kesimpulan yang 1) Menghuraikan dua
16.10.2019 terancang. kemas menggunakan perenggan isi dan
ejaan yang betul dan kesimpulan karangan
bahasa yang tepat

M38 4.0 4.4 4.4.1 Pada akhir pelajaran, Pembelajaran


Seni Bahasa Mempersembah Mempersembahkan murid-murid dapat: Berpusatkan Murid
kan karya prosa, pengacaraan 1) Membaca teks
puisi dan pelbagai menggunakan pengacara majlis
persembahan lain sebutan, intonasi, menggunakan sebutan,
nada, gaya dan intonasi, nada, gaya
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

bahasa badan yang dan bahasa badan


sesuai melalui teknik yang sesuai dan
yang menarik dan menarik
berkesan.

M38 5.0 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, Belajar Cara
Tatabahasa dan menggunakan kata murid-murid dapat: Belajar
menggunakan nama am dan kata 1) Menulis lima ayat
perkataan nama khas yang dengan kata nama am
daripada pelbagai tunggal dan yang yang mengalami
golongan kata mengalami pemajmukan.
dalam pelbagai pemajmukan dengan
ayat betul mengikut
konteks

M38 TEMA 15 1.0 1.6 Membaca untuk 1.6.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, Modul HEBAT-
Mendengar memahami makna menggunakan kata seru, murid-murid dapat: Bahasa dan
BAHASA dan Bertutur perkataan, rangkai kata, kata tanya, kata 1) Menyampaikan Kesusasteraan
DAN istilah, ungkapan, ayat, perintah, kata pembenar maklumat tentang
KESUSAS maklumat dan maksud dan kata pangkal ayat pengurusan dan Teknik Round
TE-RAAN keseluruhan daripada dengan betul mengikut pentadbiran sekolah Table
pelbagai bahan. konteks. sebelum dan selepas
Unit 29 : cuti persekolahan.
Bahasa
Disulam
Sastera
Dianyam

Unit 30 :
Merekayas
a Bahasa

M39 Peperiksaaan
20.10.2019 AkhirTahun
- 2018
24.10.2019

M40
27.10.2019
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSM TING. 1
SMK TAMAN MEGAH RIA TAHUN 2019

-
31.10.2019

M41
3.11.2019
-
8.11.2019

M42
10.11.2019
-
14.11.2019

M43
17.11.2019
-
21.11.2019

CUTI AKHIR TAHUN 2019 ( 22.11.2019 – 31.12.2020)