Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TAHUN 2

KSSR SEMAKAN 2019

MINGGU/ TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB- Mengecam,
1-4 JANUARI 2019 respons menyebut dengan betul dan tepat; Membandingkan dan
MINGGU 2 (i) frasa Membezakan, Mengenal pasti
6-11 JANUARI 2019 (ii) ayat tunggal
TEMA:1- EMK: Nilai Murni-Kasih Sayang,
KEKELUARGAAN 2.1Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Kerjasama, Kerajinan
memahami dan intonasi yang sesuai;
Tajuk: 1- Hari Minggu (i) perkataan Pembelajaran Kontekstual-
dengan Keluarga (ii) ayat Menghubungkaitkan

3.1.1 Menulis secara mekanis; BCB: Bacaan Mekanis


3.1 Asas menulis (i) perkataan
(ii) ayat

5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan


5.1Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks;
menggunakan golongan kata (i) kata nama am
mengikut konteks

MINGGU 3 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi:KB- Mengenal pasti,
13-18 JANUARI 2019 respons menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan,
(ii) ayat tunggal Mengecam, Kesyukuran,
TEMA:1- Menjanakan Idea, Mencirikan
KEKELUARGAAN 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan
Tajuk: 2- Cerita memahami intonasi yang sesuai; EMK: Nilai murni-Kebebasan,
Keluarga (iii) perenggan Kebersihan Fizikal dan Mental,
(iv) petikan Menghargai Flora dan Fauna,
Menyayangi Haiwan, Hemah
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Tinggi
(iii) perenggan
Pembelajaran Kontekstual-
4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang Mengalami, Memindahkan,
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah; Menghubungkaitkan
bahasa dalam bahan sastera (i) simpulan bahasa
BCB: Mendengar dengan
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan Berkesan
menggunakan golongan kata menggunakan golongan kata mengikut konteks;
mengikut konteks (ii) kata nama khas KP:Verbal-linguistik
(iii) kata ganti nama

MINGGU 4 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-
20-25 JANUARI 2019 respons menyebut dengan betul dan tepat; Mengecam,Mengenal pasti,
(iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,
MINGGU 5
27 JANUARI - 1 FEBRUARI 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni-Bekerjasama,
2019 memahami (i) perkataan Bertanggungjawab, Hemah
(ii) ayat Tinggi, Baik Hati, Prihatin

TEMA:1- 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Pembelajaran Kontekstual-
KEKELUARGAAN (iv) petikan Menghubungkaitkan,
Memindahkan
Tajuk: 3- Keluarga 4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang
Berhemah keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah; BCB: Bacaan Luncuran
bahasa dalam bahan sastera (ii) bandingan semacam
*31 Januari 2018- KP: Verbal-linguistik
Cuti Hari Thaipusam* 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan golongan kata mengikut konteks;
mengikut konteks (i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

MINGGU 6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
3-8 FEBRUARI 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan,
(i) soalan Mencirikan, Membandingkan
TEMA:2- PERPADUAN dan Membezakan
2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan memahami;
Tajuk: 4- Sahabat Karib memahami (iii) perenggan EMK: Nilai Murni- Keberanian,
(iv) petikan Hormat-menghormati,
Kerjasama, Baik Hati,Prihatin
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
ayat yang bermakna (i) perkataan KP: Interpersonal, Visual-ruang,
(ii) frasa Verbal-linguistik

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang Pembelajaran Kontekstual-
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah; Menghubungkaitkan
bahasa dalam bahan sastera (iii) perumpamaan
PK: Menilai dan Mentaksir
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks;
mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif

MINGGU 7 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
10 - 15 FEBRUARI 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Mengenal
MINGGU 8 (ii) suruhan pasti, Menjanakan idea,
17-22 FEBRUARI 2019 Mengecam
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
TEMA: 2- PERPADUAN menaakul bahan grafik dan bukan pasti; EMK: Nilai Murni- Semangat
grafik (i) kosa kata Bermasyarakat, Kerjasama,
Tajuk: 5- Hidup Berjiran Bertimbang Rasa, Hemah
*16-17 Februari 2018- 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis; Tinggi, Keprihatinan
Cuti Tahun Baharu Cina* ayat yang bermakna (iii) ayat
KP: Interpersonal, Verbal-
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri linguistik
kesantunan bahasa dalam bahan pantun;
sastera (i) pembayang dan maksud BCB: Bacaan Luncuran dan
Imbasan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Kontekstual-
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks; Mengembangkan Idea,
mengikut konteks (ii) kata kerja pasif Menghubungkaitkan

5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Konstruktivisme-


menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Menjelaskan Idea Baharu
(i) sifat

MINGGU 9 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-Menyelesaikan
24 FEBRUARI - 1 MAC respons respons terhadap; Masalah, Mengenal pasti,
2019 (iii) pesanan Menjanakan Idea, Mengecam,
Menghubungkaitkan
MINGGU 10 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
3 - 8 MAC 2019 menaakul bahan grafik dan bukan pasti; BCB: Bacaan Intensif
grafik (ii) isi tersurat
TEMA: 2-PERPADUAN EMK: Nilai Murni-Kerjasama,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis; Tanggungjawab Terhadap
Tajuk: 6- Sepakat ayat yang bermakna (iv) perenggan Masyarakat, Kerajinan,
Membawa Berkat Berterima Kasih, Baik Hati

*Cuti Pertengahan 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan KP: Interpersonal
Penggal Pertama- menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks;
17~ 25 Mac 2017* mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif Pembelajaran Konstruktivisme-
(ii) kata kerja pasif Mengaplikasi dan Membina,
Menerangkan
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Pembelajaran Kontekstual-
(ii) warna Menghubungkaitkan,Memahami
(iii) ukuran dan Menjelaskan
MINGGU 11 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
10 - 15 MAC 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Menaakul,
(iv) permintaan Mencirikan

TEMA:3- KEBERSIHAN 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-Ketaatan,
DAN KESIHATAN menaakul bahan grafik dan bukan pasti; Tolong-menolong,Rasional,
grafik (iii) isi tersirat Kebersihan Fizikal, Kerajinan
Tajuk: 7- Kebersihan
Bermula dari Rumah 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman KP: Interpersonal, Verbal-
ayat yang bermakna dengan berdasarkan soalan; linguistik
(i) bertumpu
(ii) bercapah BCB-Bacaan Intensif, Bacaan
Luncuran dan Imbasan
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri
kesantunan bahasa dalam bahan pantun; Pembelajaran Kontekstual-
sastera (ii) rima akhir dan jeda Menghubungkaitkan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan golongan kata menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
mengikut konteks (iv) bentuk

MINGGU 12 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-Membuat inferens,
17-22 MAC 2019 respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menaakul, Mensintesis,
(i) soalan bercapah Mengecam, Mengenal pasti,
MINGGU 14 Menjanakan idea
31 Mac - 5 APRIL 2019 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
menaakul bahan grafik dan bukan pasti; EMK: Nilai Murni-
TEMA:3- KEBERSIHAN grafik (iv) idea utama Rasional,Kesederhanaan,
DAN KESIHATAN Kebersihan Fizikal dan Mental,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Menjaga Kesihatan,
Tajuk: 8- Jadikan ayat yang bermakna pemahaman dengan berdasarkan soalan; Bertanggungjawab
Amalan (ii) bercapah
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri KP: Interpersonal, Verbal-
kesantunan bahasa dalam bahan pantun; linguistik
sastera (iii) format penulisan Pembelajaran Kontekstual-
Menilai dan Mentaksir,
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Memindahkan
menggunakan golongan kata menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
mengikut konteks (v) waktu Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan dan Menjelaskan
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Idea
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(i) kata hubung

MINGGU 14 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-
31 Mac - 5 APRIL 2019 respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menaakul,Menganalisis,
(ii) pesanan Mengumpul dan
MINGGU 15 Mengelaskan,Mencirikan,Mem-
7-12 APRIL 2019 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal buat Inferens, Mengenal pasti
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;
TEMA: 3- KEBERSIHAN grafik (v) idea sampingan EMK: Nilai Murni-
DAN KESIHATAN Amanah,Rasional,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang Kerajinan,Kebebasan
Tajuk: 9- Aktifkan Diri ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.
KP: Interpersonal, Kinestetik
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata tugas mengikut konteks; BCB: Bacaan Intensif, Mencatat
mengikut konteks (ii) kata sendi nama Nota
(iii) kata arah
Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan

MINGGU 16 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu Strategi: KB-
14 - 19 APRIL 2019 maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan,
MINGGU 17 tujuan Merumuskan, Mengecam,
21 - 26 APRIL 2019 Membuat gambaran mental,
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Mencirikan
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;
grafik (vi) idea keseluruhan EMK: Nilai Murni- Menyayangi
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Budaya, Hormat-menghormati,
ayat yang bermakna (i) perkataan Menghargai, Kebanggaan,
(ii) frasa Menghargai Budaya

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang KP: Interpersonal, Muzik
kesantunan bahasa dalam bahan betul dan intonasi yang sesuai serta
sastera melakukan aksi mengikut lirik; BCB: Bacaan Intensif, Menilai
(i) lagu kanak-kanak (mencadangkan), Mendengar
dengan Cekap
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata tugas mengikut konteks; Pembelajaran Kontekstual-
mengikut konteks (iv) kata tanya Menghubungkaitkan

MINGGU 18 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menjanakan idea,
28 APRIL - 3 MEI 2019 maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Mengitlakkan, Mengecam,
tujuan yang kritis dan kreatif. Mencirikan
TEMA: 4-KEBUDAYAAN
KITA 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan EMK: Nilai Murni-Menghargai,
mengapresiasi karya sastera dan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Rasional, Hormat-menghormati
Tajuk: 11-Kesenian bukan sastera sastera;
Dihargai (i) lagu kanak-kanak Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;
ayat yang bermakna (iii) ayat KP: Verbal-linguistik, Menilai
(membincangkan), Interpersonal
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks; BCB: Mendengar dengan Cekap
mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif
Konstruktivisme-Menjelaskan
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(v) kata perintah
MINGGU 19 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-
5-10 MEI 2019 respons menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan, Menaakul,
(i)frasa Menjanakan Idea, Mengenal
MINGGU 24 (ii)ayat tunggal pasti
9-14 JUN 2019 (iii)ayat majmuk
EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi,
TEMA: 4- 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Rajin, Amanah, Menghargai,
KEBUDAYAAN KITA mengapresiasi karya sastera dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan Mematuhi Arahan
bukan sastera bahan bukan sastera;
Tajuk: 12-Amalan Baik (i)cerita KP: Interpersonal

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Kontekstual-
naratif secara; Menghubungkaitkan
(i) separa terkawal
Pembelajaran Konstruktivisme-
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Mengembangkan Idea
menggunakan golongan kata menggunakan kata tugas mengikut konteks;
mengikut konteks (v) kata perintah
(vi) kata seru

MINGGU 25 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
16-21 JUN 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan,
22 (i) soalan Merumuskan, Menjanakan Idea,
Mengecam
MINGGU 26 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
23 - 28 JUN 2019 mengapresiasi karya sastera dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan EMK: Nilai Murni-Memupuk
bukan sastera bahan bukan sastera; Semangat Perpaduan, Cinta
TEMA: 5- JATI DIRI, (iii) pantun akan Negara, Menghargai,
PATRIOTISME DAN Keprihatinan
KEWARGANEGARAAN 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan
naratif secara; KP: Interpersonal
Tajuk: 13- Bersikap (i) separa terkawal
Mulia KBAT: Mengaplikasi
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan (melengkapkan)
menggunakan menggunakan kata mengikut konteks;
pembentukan kata mengikut (i) kata dasar Pembelajaran Kontekstual-
konteks Mengaplikasi,
Menghubungkaitkan

Pembelajaran Konstruktivisme-
Menghubungkaitkan

MINGGU 27 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
30 Jun - 5 JULAI 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan,
(i) soalan Mengimlakkan, Menganalisis,
TEMA: 5- JATI DIRI, (ii) suruhan Menilai, Mengecam
PATRIOTISME DAN
KEWARGANEGARAAN 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan EMK: Nilai Murni-Cinta akan
mengapresiasi karya sastera dan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Tanah Air, Bertanggungjawab,
Tajuk: 14- Hidup bukan sastera sastera; Sayang akan Negara,
Berbakti (iv) petikan Keberanian

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan BCB: Bacaan Intensif
daripada aspek;
(i) ejaan Pembelajaran Kontekstual-
Memindahkan,
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang Menghubungkaitkan
kesantunan bahasa dalam bahan betul dan intonasi yang sesuai serta
sastera melakukan aksi mengikut lirik; KP: Interpersonal,
(i)lagu rakyat Memahami(Menterjemah),
Muzik-Kinestetik
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks (ii) kata tunggal Menjelaskan
(iii) kata berimbuhan awalan

MINGGU 28 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
7-12 JULAI 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Menilai,
MINGGU 29 (iii)pesanan Mengenal pasti,
14-19 JULAI 2019 Membandingkan dan
Membezakan
TEMA: 5- JATI DIRI, 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya
PATRIOTISME DAN mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-Amanah,
KEWARGANEGARAAN bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; Bertanggungjawab, Setia akan
(i) lagu kanak-kanak Negara, Kerjasama
Tajuk: 15- Oh,
Malaysiaku! 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan KP: Interpersonal, Muzik,
daripada aspek; Verbal-linguistik
(ii) tanda baca
Pembelajaran Kontekstual-
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.3 Mendeklamasikan dan mengenal pasti ciri- Memindahkan
kesantunan bahasa dalam bahan ciri sajak;
sastera (i)bentuk bebas Pembelajaran Konstruktivisme-
(ii)rangkap Mencipta(menghasilkan),
Menghubungkaitkan
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata mengikut konteks;
mengikut konteks (i) kata dasar
(ii) kata tunggal
(iii) kata berimbuhan awalan
(iv) kata berimbuhan akhiran

MINGGU 30 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
21 - 26 JULAI 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Membuat
MINGGU 31 (iv) permintaan gambaran mental, Mengenal
28 JULAI - 2 OGOS 2019 pasti, Menghubungkaitkan,
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya Mencirikan, Menganalisis
TEMA: 6- ALAM mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang
SEKITAR DAN bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; EMK: Nilai Murni-Taat,
TEKNOLOGI HIJAU (ii) cerita Semangat Bermasyarakat,
Kesyukuran, Rasional,
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Menyayangi dan Menghargai
Tajuk: 16-Alamku daripada aspek; Alam Sekitar, Prihatin
Sayang (iii) penggunaan kata
Pembelajaran Kontekstual-
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan Menghubungkaitkan
sastera dengan menyerapkan mempersembahkan;
keindahan dan kesantunan (i) pantun empat kerat KP: Verbal-linguistik, Naturalis
bahasa serta BCB-Bacaan Imbasan dan
mempersembahkannya secara Luncuran
kreatif
Pembelajaran Kontekstual-
5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan Memindahkan
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
mengikut konteks
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata ganda mengikut konteks.

MINGGU 32 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-Membuat Inferens,
4 - 9 OGOS 2019 respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menghubungkaitkan,
(i) soalan bercapah Menjanakan Idea, Mencirikan
TEMA: 6- ALAM
SEKITAR DAN 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: KB-
TEKNOLOGI HIJAU mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Rasional,Bertanggungjawab,
bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; Kasih Sayang,Kesyukuran,
Tajuk: 17- Kebersihan (iii) pantun Kerjasama,Tanggungjawab
Alam Tanggungjawab Terhadap Alam Sekitar
Bersama 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
ayat yang bermakna (iv) perenggan Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan
sastera dengan menyerapkan mempersembahkan; KP: Verbak-linguistik
keindahan dan kesantunan (ii) sajak
bahasa serta Pembelajaran Konstruktivisme-
mempersembahkannya secara Mengembangkan Idea,
kreatif Menerangkan dan Menjelaskan
Idea
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; BCB: Bacaan Luncuran
(i) pola ayat
(ii) ayat penyata

MINGGU 34 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-
18-23 OGOS 2019 respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menghubungkaitkan,
MINGGU 35 (ii) pesanan Mensinttesiskan, Mencirikan
25-30 OGOS 2019
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: Nilai Murni-Amanah,
TEMA: 6- ALAM mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Rasional, Tanggungjawab
SEKITAR DAN bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; Terhadap Alam Sekitar
TEKNOLOGI HIJAU (iv) petikan bukan sastera
KP:Interpersonal
Tajuk: 18- Mesrai Alam 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman
ayat yang bermakna dengan berdasarkan soalan; Pembelajaran Kontekstual-
* Cuti Pertengahan (i) bertumpu Menghubungkaitkan
Penggal Kedua-18~ (ii) bercapah
26 Ogos 2018* BCB: Bacaan Imbasan
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
(iii) ayat tanya dengan kata tanya Menerangkan dan Menjelaskan
Idea

MINGGU 36 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu Strategi: KB-Meramalkan,
1 - 6 SEPTEMBER 2019 maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan,
MINGGU 37 tujuan Mengupulkan dan Menjelaskan,
8 - 13 SEPTEMBER 2019 Membuat Kesimpulan,
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Menjanakan idea
TEMA: 7- PERTANIAN menaakul bahan grafik dan bukan pasti;
DAN PENTERNAKAN grafik (i) kosa kata EMK: Nilai Murni-Menghargai
Alam, Kerajinan, Menyayangi
Tajuk: 19- Hargailah 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang Alam Sekitar, Saling Membantu
Pokok ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.
BCB: Kajian Masa Depan-
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.2 Mempersembahkan cerita; Mencipta (menjana), Mencatat
sastera dengan menyerapkan (i) cerita haiwan Nota-Menganalisis
keindahan dan kesantunan (mengkategorikan)
bahasa serta
mempersembahkannya secara KP: Verbal-linguistik
Kreatif
Pembelajaran Akses Kendiri-
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Memahami (menjelaskan)
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(iv) ayat perintah Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan

MINGGU 38 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Merumuskan,
15-20 SEPTEMBER 2019 maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Mengecam, Meramalkan,
MINGGU 39 tujuan yang kritis dan kreatif. Mencirikan, Menghubungkaitkan
22-27 SEPTEMBER 2019
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-Kegigihan,
TEMA: 7- PERTANIAN menaakul bahan grafik dan bukan pasti; Kerajinan, Kegigihan, Tidak
DAN PENTERNAKAN grafik (ii) isi tersurat Bersikap Sombong,
(iii) isi tersirat Kesyukuran, Kerjasama
Tajuk:20- Ternakan
yang Berfaedah 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; BCB: Bacaan Intensif, Menilai
ayat yang bermakna (i) perkataan (memberikan alasan), Bacaan
(ii) frasa luncuran dan imbasan,
(iii) ayat Menganalisis ( mengenal pasti),
Mencipta (meramalkan)
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.2 Mempersembahkan cerita;
sastera dengan menyerapkan (ii) cerita jenaka Pembelajaran Kontekstual-
keindahan dan kesantunan Memindahkan
bahasa serta
mempersembahkannya secara Pembelajaran Konstruktivisme-
kreatif Mengembangkan Idea,
Mencipta (membina),
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Menerangkan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(i) ayat dasar
(ii) ayat tunggal
MINGGU 40 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-
29 SEPTEMBER - 4 respons dengan membuat tafsiran terhadap; Merumuskan,Menganalisis,
OKTOBER 2019 (i) soalan bercapah Membuat Gambaran Mental,
Menjanakan Idea
TEMA: 7- PERTANIAN 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
DAN PENTERNAKAN menaakul bahan grafik dan bukan pasti; EMK: Nilai Murni-Menjaga
grafik (iv) idea utama Kesihatan, Bertindak Bijak,
Tajuk:21-Rajin dan (v) idea sampingan Kesyukuran, Kerajinan,
Usaha Tangga Kejayaan Keberanian
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan
naratif secara; KP:Verbal-linguistik,
(i) separa terkawal Interpersonal

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Bacaan Intensif,
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks; Mengingat (mengenal pasti)
mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif
Pembelajaran Konstruktivisme-
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Menghubungkaitkan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(ii) ayat tunggal Pembelajaran Kontekstual-
(iii)ayat majmuk Menghubungkaitkan,
Mengaplikasi(membina)

MINGGU 41 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-Mengecam,
6 - 11 OKTOBER 2019 respons menyebut dengan betul dan tepat; Menaakul, Mengkategorikan,
(iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,
Menjanakan Idea
TEMA: 8- INTEGRITI 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
menaakul bahan grafik dan bukan pasti; EMK: Nilai Murni-Kerajinan,
Tajuk: 22- Anak yang grafik (vi) idea keseluruhan Tanggungjawab Terhadap Diri
Baik Sendiri, Kejujuran, Ikhlas,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang Berdisiplin
ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.
Pembelajaran Kontekstual-
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.3 Mempersembahkan lagu; Menghubungkaitkan
sastera dengan menyerapkan (i) kanak-kanak
keindahan dan kesantunan BCB: Bacaan Intensif
bahasa serta
mempersembahkannya secara KP: Matematik, Muzik
Kreatif Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan dan Menjelaskan
5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan Idea Baharu
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
mengikut konteks

MINGGU 42 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu Strategi: KB-
13-18 OKTOBER 2019 maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan,Mengenal
tujuan pasti, Mengecam,Menjanakan
TEMA: 8- INTEGRITI Idea
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
Tajuk: 23- Amalan Baik karya menyatakan nilai daripada bahan sastera dan EMK: Nilai Murni- Keberanian,
di Sekolah sastera dan bukan sastera bahan bukan sastera; Berdisiplin, Menghargai Masa,
(i) lagu kanak-kanak Hemah Tinggi, Mematuhi
Peraturan
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek; KP: Interpersonal, Muzik,
(iii) penggunaan kata Kinestetik, Verbal-linguistik

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.3 Mempersembahkan lagu; BCB: Bacaan Imbasan dan
sastera dengan menyerapkan (ii) rakyat Luncuran
keindahan dan kesantunan
bahasa serta Pembelajaran Konstruktivisme-
mempersembahkannya secara Menyampaikan Idea Baharu dan
kreatif Menjelaskan Idea

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan pembentukan kata menggunakan kata ganda mengikut konteks.
mengikut konteks
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(ii) ayat penyata

MINGGU 43 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menaakul,
20-25 OKTOBER 2019 menyampaikan maklumat dan tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Menghubungkaitkan, Mengenal
idea bagi pelbagai tujuan yang kritis dan kreatif. pasti, Menjanakan Idea,
TEMA: 8- INTEGRITI Mengenal pasti
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya
Tajuk: 24- Berbuat Baik mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-Berjimat-
Selalu bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; cermat, Baik Hati,
(iv) petikan bukan sastera Bertanggungjawab,
Keprihatinan,Prihatin, Berhemah
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Tinggi
daripada aspek;
(i) ejaan KP: Verbal-linguistik, Bacaan
(ii) tanda baca Luncuran
(iii) penggunaan kata
BCB: Bacaan Luncuran dan
5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan Imbasan
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata ganda mengikut konteks.
mengikut konteks Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan dan Menjelaskan
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Idea, Mengembangkan Idea
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(ii)ayat penyata Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat tunggal


(iii) ayat majmuk

CUTI AKHIR TAHUN 2019

DISEDIAKAN OLEH: SEORANG GURU BIASA