Anda di halaman 1dari 21

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN
PERNYATAAN STANDARD:
Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan
warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran (PdP).

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU


KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat
dan objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan
PGB menetapkan hala tuju sekolah secara
1.1.1 menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, jelas dan
terancang.
mengambil kira keperluan sekolah.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
PGB menetapkan hala tuju sekolah dengan:
i. secara menyeluruh meliputi bidang kurikulum,
i. membuat analisis SWOT/analisis lain yang
kokurikulum dan hal ehwal murid/warga sekolah
bersesuaian
ii. mengikut keperluan sekolah (latar belakang murid,
4 ii. menentukan sasaran/Petunjuk Prestasi Utama 4
sumber dan prasarana sekolah serta perkembangan
iii. mendokumenkan hala tuju yang ditetapkan
pendidikan semasa)/ kesesuaian
iv. menyebarluaskan hala tuju yang ditetapkan.
iii. secara jelas.

PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 PGB tidak menetapkan hala tuju sekolah. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. membuat analisis SWOT/analisis lain yang bersesuaian
ii. menentukan sasaran/Petunjuk Prestasi Utama
iii. mendokumenkan hala tuju yang ditetapkan
iv. menyebarluaskan hala tuju yang ditetapkan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

7
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat
dan objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Mengetuai penyediaan garis panduan/format perancangan
PGB mengetuai penyediaan Rancangan strategik, merangka strategi pencapaian sasaran, memantau
1.1.2 Pemajuan Sekolah secara terancang dan dan menyiapkan dokumen perancangan strategik dengan
siste- matik. mekanisme yang sesuai, mengikut ketetapan, keperluan
sekolah dan secara
komprehensif.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut ketetapan/kesesuaian/keperluan sekolah
i. menyediakan garis panduan/format perancangan ii. secara komprehensif/menyeluruh meliputi
strategik bidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal
4 4
ii. merangka strategi pencapaian sasaran murid,
iii. memantau penyediaan perancangan strategik kewangan, sumber manusia, prasarana sekolah dan
iv. menyiapkan dokumen perancangan strategik. sumber pendidikan
iii. dengan mekanisme yang sesuai.
PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
PGB tidak mengetuai penyediaan perancangan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
strategik.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan garis panduan/format perancangan strategik
ii. merangka strategi pencapaian sasaran
iii. memantau penyediaan perancangan strategik
iv. menyiapkan dokumen perancangan strategik

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

8
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat
dan objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Mengetuai pelaksanaan pemantauan, menyediakan rumusan dan
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian
1.1.3 mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara
sekolah secara terancang dan sistematik.
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
i. mengikut ketetapan pemantauan
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah
ii. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ bidang
dengan:
(kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid,
4 i. melaksanakan pemantauan 4
kewangan, sumber manusia, prasarana sekolah dan
ii. menyediakan rumusan pemantauan
sumber pendidikan)
iii. mengambil tindakan susulan.
iii. secara berterusan/berkala.

PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
bagi perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
bagi perkara (ii) dan (iii). (ii) dan (iii).
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
PGB tidak mengetuai pemantauan pengoperasian
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
sekolah.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. melaksanakan pemantauan
ii. menyediakan rumusan pemantauan
iii. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

9
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat
dan objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Melaksanakan PdPc, menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam
(RPH), menaksir tahap penguasaan murid dan menyemak hasil
1.1.4 pelaksanaan PdP secara profesional dan ter-
kerja murid mengikut arahan yang berkuat kuasa, mematuhi
ancang. jadual, secara tekal dan menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
PGB menerajui aktiviti instruksional dengan:
i. mengikut ketetapan kurikulum/arahan yang
i. melaksanakan PdPc
berkuat kuasa
ii. menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
4 4 ii. dengan mematuhi jadual/perancangan
(RPH)
iii. secara tekal
iii. melaksanakan peperiksaan/pentaksiran terhadap
iv. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ murid.
tahap penguasaan murid
iv. menyemak hasil kerja murid.
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
(i), mana tiga (3) perkara di atas.
(ii) dan mana-mana satu (1) perkara (iii) atau (iv).
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
(i) dan (ii). mana dua (2) perkara di atas.
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
sekurang- mana satu (1) perkara di atas.
kurangnya satu (1) perkara di atas.
0 PGB tidak menerajui aktiviti instruksional. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. melaksanakan PdPc
ii. menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)
iii. melaksanakan peperiksaan/pentaksiran terhadap tahap
penguasaan murid
iv. menyemak hasil kerja murid.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

10
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat
dan objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


PGB menerajui aktiviti instruksional dalam Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi maklum
1.1.5 pelaksanaan pencerapan PdP secara profesional balas dan bimbingan serta mengambil tindakan susulan
dan terancang. mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
PGB menerajui aktiviti instruksional dengan:
i. mengikut ketetapan pencerapan
i. melaksanakan pencerapan PdP
4 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ guru
ii. memberi maklum balas dan bimbingan
iii. secara berterusan/berkala.
iii. mengambil tindakan susulan.
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
(i) (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
(ii) dan (iii). (ii) dan (iii).
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana
1 1
satu (1) perkara di atas. -mana satu (1) perkara di atas.
0 PGB tidak menerajui aktiviti instruksional. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. melaksanakan pencerapan PdP

ii. memberi maklum balas dan bimbingan

iii. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

11
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat
dan objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


PGB menerajui aktiviti instruksional dalam Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid
pelaksanaan pemantauan kemajuan dan dengan menganalisis pencapaian murid, menyediakan
1.1.6
pencapaian murid secara sistematik dan ter- rumusan dan mengambil tindakan susulan mengikut
ancang. ketetapan, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan Tindakan dilaksanakan:
pencapaian murid dengan: i. mengikut ketetapan pemantauan
i. menganalisis pencapaian murid ii. secara menyeluruh meliputi bidang
4 ii. menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian 4 kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid
murid iii. secara berterusan/berkala.
iii. mengambil tindakan susulan.

PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 pencapaian murid bagi perkara (i) dan (ii) 3
(i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
atau
perkara (i) dan (iii).
PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
pencapaian murid bagi perkara (ii) dan (iii). (ii) dan (iii).
PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 pencapaian murid bagi mana-mana satu (1) 1
mana satu (1) perkara di atas.
perkara
di atas.
PGB tidak mengetuai pemantauan kemajuan dan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
pencapaian murid.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menganalisis pencapaian murid
ii. menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian murid
Iii. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

12
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat
dan objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Mengenal pasti, mengambil tindakan dan menyelesaikan
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah masalah/isu pengoperasian sekolah serta mengambil langkah
1.1.7
secara profesional dan terancang. kawalan dengan mekanisme yang sesuai, secara telus dan
kreatif/inovatif.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB menangani masalah pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. dengan mekanisme yang sesuai/mematuhi
i. mengenal pasti punca masalah/isu prosedur/peraturan
ii. mengambil tindakan terhadap masalah/isu ii. secara telus
4 iii. menyelesaikan masalah/isu 4 iii. secara kreatif/inovatif.
iv. mengambil langkah kawalan/tindakan
pencegahan bagi memastikan masalah/isu tidak
berulang.

PGB menangani masalah pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
bagi (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
mana-mana tiga (3) perkara di atas.
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana satu (1) perkara di atas.
mana-mana satu (1) perkara di atas.
PGB tidak menangani masalah pengoperasian
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
sekolah.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. mengenal pasti punca masalah/isu
ii. mengambil tindakan terhadap masalah/isu
iii. menyelesaikan masalah/isu
iv. mengambil langkah kawalan/tindakan pencegahan bagi
memastikan masalah/isu tidak berulang

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

13
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Memberi input, panduan dan maklum balas kepada guru dan
PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP
1.2.1 AKP mengikut keperluan, dari semasa ke semasa, secara jelas
secara profesional dan terancang.
dan menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
PGB memberi bimbingan dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. memberi taklimat/bengkel/kursus/ceramah tugas/ perkembangan terkini
4 ii. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/ 4 ii. secara jelas/berhemah
nasihat/penerangan iii. secara menyeluruh meliputi semua guru dan
iii. memberi maklum balas berkaitan prestasi AKP
kerja. iv. dari semasa ke semasa/secara berkala.
PGB memberi bimbingan bagi perkara (i) dan (ii) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
atau mana tiga (3) perkara di atas.
perkara (i) dan (iii).
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 PGB memberi bimbingan bagi perkara (ii) dan (iii). 2
mana dua (2) perkara di atas.
PGB memberi bimbingan bagi mana-mana satu Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
(1) mana satu (1) perkara di atas.
perkara di atas.
0 PGB tidak memberi bimbingan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memberi taklimat/bengkel/kursus/ceramah
ii. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/ nasihat/penerangan
iii. memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

14
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


PGB memberi bimbingan kepada barisan Memberi panduan, maklum balas dan pendedahan berkaitan
1.2.2 pemimpin yang diturun kuasa secara tugas kepada PK, GKMP (SM sahaja) dan KP mengikut
profesional dan terancang. keperluan, dari semasa ke semasa, secara jelas dan
menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB memberi bimbingan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/ i. mengikut keperluan/kesesuaian
nasihat/penerangan tugas/ perkembangan terkini
4 ii. memberi maklum balas berkaitan prestasi 4 ii. secara jelas/berhemah
kerja iii. secara menyeluruh meliputi semua bidang
iii. memberi pendedahan berkaitan tugas/ PK, GKMP (SM sahaja) dan KP
tugas kepimpinan. iv. dari semasa ke semasa/secara berkala.
PGB memberi bimbingan bagi perkara (i) dan (ii) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
atau mana tiga (3) perkara di atas.
perkara (i) dan (iii).
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 PGB memberi bimbingan bagi perkara (ii) dan (iii). 2
mana dua (2) perkara di atas.
PGB memberi bimbingan bagi mana-mana satu Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
(1) mana satu (1) perkara di atas.
perkara di atas.
0 PGB tidak memberi bimbingan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/ nasihat/penerangan
ii. memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja
iii. memberi pendedahan berkaitan tugas kepimpinan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

15
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Melaksanakan tugas berkualiti, mempamerkan penampilan diri
PGB mendorong warga sekolah dengan berwibawa, bertindak sebagai pakar rujuk dan memperlihatkan
1.3.1
menjadi suri teladan secara profesional dan komunikasi yang berkesan secara tekal, bersungguh-sungguh dan
terancang. menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi Tindakan dilaksanakan secara:
suri teladan dalam: i. tekal
i. melaksanakan tugas berkualiti ii. bersungguh-sungguh/bertanggungjawab
4 ii. mempamerkan penampilan diri berwibawa 4 iii. menyeluruh meliputi semua bidang tugas/ situasi.
iii. bertindak sebagai pakar rujuk
iv. memperlihatkan komunikasi yang berkesan.

PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
suri teladan bagi mana-mana tiga (3) perkara di (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
atas.
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
suri teladan bagi mana-mana dua (2) perkara di (ii) dan (iii).
atas.
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
teladan bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
PGB tidak mendorong warga sekolah dengan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
menjadi
suri teladan.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. melaksanakan tugas berkualiti
ii. mempamerkan penampilan diri berwibawa
iii. bertindak sebagai pakar rujuk
iv. memperlihatkan komunikasi yang berkesan

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

16
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyediakan saluran, mendengar, menerima dan mengambil
PGB menggalakkan warga sekolah memberi
tindakan terhadap pandangan warga sekolah berkaitan
1.3.2 input berkaitan pemajuan sekolah secara
pemajuan sekolah dengan sikap terbuka, secara tekal dan
profe- sional dan terancang. mengikut keperluan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB menggalakkan warga sekolah memberi input Tindakan dilaksanakan:
berkaitan pemajuan sekolah dengan: i. dengan sikap terbuka/berfokus kepada hala
i. menyediakan saluran untuk berkomunikasi tuju sekolah/secara fleksibel
ii. mendengar pandangan daripada pelbagai pihak ii. secara tekal
4 iii. menerima pandangan/maklum balas yang 4 iii. mengikut keperluan/kesesuaian.
berbeza
iv. mengambil tindakan terhadap
pandangan/ maklum balas.

PGB menggalakkan warga sekolah memberi input


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 berkaitan pemajuan sekolah bagi mana-mana tiga 3
(i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
(3)
perkara di atas.
PGB menggalakkan warga sekolah memberi input
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 berkaitan pemajuan sekolah bagi mana-mana dua 2
(ii) dan (iii).
(2)
perkara di atas.
PGB menggalakkan warga sekolah memberi
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 input berkaitan pemajuan sekolah bagi mana- 1
mana satu (1) perkara di atas.
mana satu
(1) perkara di atas.
PGB tidak menggalakkan warga sekolah memberi
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
input berkaitan pemajuan sekolah.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan saluran untuk berkomunikasi
ii. mendengar pandangan daripada pelbagai pihak
iii. menerima pandangan/maklum balas yang berbeza
iv. mengambil tindakan terhadap pandangan/ maklum balas.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

17
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


PGB menggerakkan warga sekolah dalam Memberi maklum balas positif, penghargaan, menyediakan
1.3.3 melaksanakan tanggungjawab secara keperluan dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah secara
terancang. tekal, menyeluruh dan mengikut keperluan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB menggerakkan warga sekolah dalam Tindakan dilaksanakan:
melaksanakan tanggungjawab dengan: i. secara tekal/berterusan/berkala
i. memberi maklum balas positif berkaitan ii. secara menyeluruh meliputi semua bidang/
prestasi/ kemajuan/pencapaian kerja warga sekolah
4 4 iii. mengikut kesesuaian/keperluan warga sekolah.
ii. memberi penghargaan/pengiktirafan
iii. menyediakan keperluan dan kemudahan
iv. melibatkan diri dalam aktiviti sekolah.

PGB menggerakkan warga sekolah dalam


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 melaksanakan tanggungjawab bagi mana-mana tiga 3
(i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
(3) perkara di atas.
PGB menggerakkan warga sekolah dalam
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 melaksanakan tanggungjawab bagi mana-mana dua 2
(ii) dan (iii).
(2) perkara di atas.
PGB menggerakkan warga sekolah dalam
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 melaksanakan tanggungjawab bagi mana-mana satu 1
mana satu (1) perkara di atas.
(1) perkara di atas.
PGB tidak menggerakkan warga sekolah dalam
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
melaksanakan tanggungjawab.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memberi maklum balas positif berkaitan prestasi/kemajuan/
pencapaian kerja
ii. memberi penghargaan/pengiktirafan
iii. menyediakan keperluan dan kemudahan
iv. melibatkan diri dalam aktiviti sekolah.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

18
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-
SKPMg2ORGANISASI
STANDARD 2 : PENGURUSAN
PERNYATAAN STANDARD:
Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan,
sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


KRITERIA KRITIKAL:
Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja serta amalan profesionalisme.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan perincian tugas
Sumber manusia diurus secara sistematik dan
2.1.1 serta menilai prestasi kerja dengan mematuhi arahan,
terancang.
mengikut keperluan, secara menyeluruh, seimbang dan
telus.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
Mengurus sumber manusia dengan:
i. dengan mematuhi arahan/prosedur
i. mengagihkan tugas
ii. mengikut keperluan/kesesuaian/kepakaran
4 ii. menyediakan perincian tugas 4
iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan
iii. menyebarluaskan perincian tugas
AKP/ setiap bidang
iv. menilai prestasi kerja. iv. secara seimbang/telus/adil.
Mengurus sumber manusia bagi mana-mana tiga (3) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus sumber manusia bagi mana-mana dua Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
(2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus sumber manusia bagi mana-mana satu (1) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus sumber manusia. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. mengagihkan tugas
ii. menyediakan perincian tugas
iii. menyebarluaskan perincian tugas
iv. menilai prestasi kerja.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

19
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-
ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SKPMg2

KRITERIA KRITIKAL:
Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja serta amalan profesionalisme.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program pembangunan
profesionalisme, menilai keberkesanan program dan
Pembangunan sumber manusia diurus secara
2.1.2 mengambil tindakan susulan mengikut keperluan, mengambil
terancang.
kira perkembangan pendidikan/perkhidmatan semasa,
secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
Mengurus pembangunan sumber manusia dengan: i. mengikut keperluan/keutamaan
i. merancang program pembangunan ii. dengan mengambil kira perkembangan
profesionalisme pendidikan/ perkhidmatan semasa/secara
4 ii. melaksanakan program pembangunan 4 objektif
profesionalisme iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan
iii. menilai keberkesanan program AKP/ setiap program
iv. mengambil tindakan susulan. iv. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya
empat (4) program setahun).
Mengurus pembangunan sumber manusia bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana- mana tiga (3) perkara di atas.
mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus pembangunan sumber manusia bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana- mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus pembangunan sumber manusia bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana- mana satu (1) perkara di atas.
mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus pembangunan sumber manusia. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program pembangunan profesionalisme
ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

20
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-
ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET SKPMg2
KRITERIA KRITIKAL:
Aset kerajaan diurus untuk kemudahan, keselesaan dan keselamatan warga sekolah.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyedia, mengguna dan menyelenggara aset alih dan aset
Aset alih dan aset tak alih diurus secara tak alih, merekod dan mengambil tindakan susulan terhadap
2.2.1
siste- matik dan terancang. hasil pemeriksaan mengikut prosedur yang ditetapkan,
keperluan,
secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus aset alih dan aset tak alih dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan harta modal dan aset i. mengikut prosedur yang ditetapkan
bernilai rendah ii. mengikut keperluan/kesesuaian
ii. menggunakan harta modal, aset bernilai iii. secara menyeluruh/optimum
rendah dan infrastruktur iv. secara berterusan/berkala.
iii. menyelenggara harta modal dan infrastruktur
4 4
iv. mengambil tindakan terhadap hasil
pemeriksaan harta modal, aset bernilai
rendah dan
infrastruktur
v. merekodkan perolehan, penggunaan dan
penyelenggaraan.
Mengurus aset alih dan aset tak alih bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana mana tiga (3) perkara di atas.
empat (4) perkara di atas.
Mengurus aset alih dan aset tak alih bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana tiga (3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus aset alih dan aset tak alih bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
sekurang- mana satu (1) perkara di atas.
kurangnya satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus aset alih dan aset tak alih. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah
ii. menggunakan harta modal, aset bernilai rendah dan
infrastruktur
iii. menyelenggara harta modal dan infrastruktur
iv. mengambil tindakan terhadap hasil pemeriksaan harta modal,
aset bernilai rendah dan infrastruktur
v. merekodkan perolehan, penggunaan dan penyelenggaraan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

21
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-
ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN SKPMg2
KRITERIA KRITIKAL:
Kewangan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan yang optimum.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyediakan anggaran perbelanjaan, melaksanakan
Kewangan diurus secara sistematik dan perbelanjaan dan pemantauan serta mengambil tindakan
2.3.1
terancang. susulan dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan
dan secara
menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
Mengurus kewangan dengan: i. dengan mematuhi peraturan/ketetapan dan
i. menyediakan anggaran perbelanjaan prosedur yang berkuat kuasa
4 ii. melaksanakan perbelanjaan 4 ii. mengikut keperluan/keutamaan
iii. melaksanakan pemantauan perbelanjaan iii. secara menyeluruh meliputi setiap
iv. mengambil tindakan susulan. bidang/ optimum.

Mengurus kewangan bagi mana-mana tiga (3) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus kewangan bagi mana-mana dua Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
(2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
Mengurus kewangan bagi mana-mana satu (1) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus kewangan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan anggaran perbelanjaan
ii. melaksanakan perbelanjaan
iii. melaksanakan pemantauan perbelanjaan
iv. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

22
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-
ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN SKPMg2
KRITERIA KRITIKAL:
Sumber pendidikan diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyedia, menyimpan dan menggunakan sumber pendidikan
Sumber pendidikan diurus secara sistematik
2.4.1 serta melaksanakan penyeliaan mengikut ketetapan, keperluan,
dan terancang.
secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus sumber pendidikan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan alat/bahan, bahan i. mengikut ketetapan/prosedur
cetak/ elektronik dan TMK ii. berdasarkan keperluan/kesesuaian
ii. menyimpan dan menyusun atur iii. secara menyeluruh/mencukupi
4 alat/bahan, bahan cetak/elektronik dan 4 iv. secara berterusan/berkala.
TMK
iii. menggunakan alat/bahan, bahan
cetak/ elektronik dan TMK
iv. melaksanakan penyeliaan penggunaan alat/
bahan, bahan cetak/elektronik dan TMK.
Mengurus sumber pendidikan bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
tiga mana tiga (3) perkara di atas.
(3) perkara di atas.
Mengurus sumber pendidikan bagi mana-mana dua Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
(2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus sumber pendidikan bagi mana-mana satu Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
(1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus sumber pendidikan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan alat/bahan, bahan cetak/ elektronik dan TMK
ii. menyimpan dan menyusun atur alat/bahan, bahan cetak/
elektronik dan TMK
iii. menggunakan alat/bahan, bahan cetak/ elektronik dan TMK
iv. melaksanakan penyeliaan penggunaan alat/bahan, bahan cetak/
elektronik dan TMK.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

23
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-
ASPEK 2.5: IKLIM SKPMg2
KRITERIA KRITIKAL:
Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Membersih, menceria dan memulihkan kawasan persekitaran
Persekitaran fizikal diselenggara secara fizikal serta mewujudkan ciri-ciri keselamatan dengan
2.5.1
sistematik dan terancang. mekanisme yang sesuai, mematuhi prosedur, mengikut
keperluan dan secara
berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Menyelenggara persekitaran fizikal dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. membersihkan kawasan, bangunan dan i. mengikut keperluan
kemudahan sekolah ii. dengan mematuhi prosedur
ii. menceriakan kawasan, bangunan dan kemudahan iii. secara berterusan/berkala
4 sekolah 4
iv. dengan mekanisme yang sesuai.
iii. memulihkan kawasan, bangunan dan kemudahan
sekolah
iv. mewujudkan ciri-ciri keselamatan.
Menyelenggara persekitaran fizikal bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Menyelenggara persekitaran fizikal bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Menyelenggara persekitaran fizikal bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak menyelenggara persekitaran fizikal. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. membersihkan kawasan bangunan dan kemudahan sekolah
ii. menceriakan kawasan bangunan dan kemudahan sekolah
iii. memulihkan kawasan bangunan dan kemudahan sekolah
iv. mewujudkan ciri-ciri keselamatan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

24
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-
ASPEK 2.5: IKLIM SKPMg2
KRITERIA KRITIKAL:
Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menguatkuasakan peraturan sekolah, merancang dan
Suasana yang selesa dan harmoni diwujud dan melaksanakan program peningkatan keakraban dengan
2.5.2
dikekalkan secara sistematik dan terancang. mekanisme yang sesuai, secara tekal, menyeluruh dan
mematuhi
peraturan yang ditetapkan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan Tindakan dilaksanakan:
harmoni dengan: i. secara tekal/berterusan/berkala
i. menguatkuasakan ketetapan/peraturan sekolah ii. dengan mematuhi arahan yang berkuat
ii. merancang program peningkatan keakraban/ kuasa/ prosedur yang ditetapkan
4 4
semangat kesepunyaan iii. secara menyeluruh meliputi semua
iii. melaksanakan program peningkatan keakraban/ peraturan/ warga sekolah
semangat kesepunyaan. iv. dengan mekanisme yang sesuai.

Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 harmoni bagi perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) 3
mana tiga (3) perkara di atas.
dan
(iii).
Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
harmoni bagi perkara (ii) dan (iii). mana dua (2) perkara di atas.
Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
dan mana satu (1) perkara sahaja.
harmoni bagi mana-mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mewujud dan mengekalkan suasana yang
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
selesa dan harmoni.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menguatkuasakan ketetapan/peraturan sekolah
ii. merancang program peningkatan keakraban/ semangat
kesepunyaan
iii. melaksanakan program peningkatan keakraban/semangat
kesepunyaan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

25
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-
ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN SKPMg2
KRITERIA KRITIKAL:
Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus untuk memupuk perpaduan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyebar maklumat, merancang dan melaksanakan program
Pemahaman dan penerimaan terhadap
yang berteraskan kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan
2.6.1 kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus secara
mekanisme yang sesuai, mengikut kesesuaian, secara
terancang.
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap Tindakan dilaksanakan:
kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan: i. mengikut kesesuaian/keperluan sekolah
i. menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian ii. dengan mekanisme yang sesuai/relevan
masyarakat Malaysia (Jawatankuasa/pasukan petugas/ruang maklumat)
ii. merancang program yang berteraskan iii. secara menyeluruh meliputi semua program/
perpaduan/silang budaya warga sekolah
4 iii. melaksanakan program yang berteraskan 4
iv. secara berterusan/berkala.
perpaduan/silang budaya
iv. merancang program jaringan/jalinan
yang berteraskan perpaduan/silang
budaya
v. melaksanakan program jaringan/jalinan yang
berteraskan perpaduan/silang budaya.
Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 kepelbagaian masyarakat Malaysia bagi mana-mana 3
mana tiga (3) perkara di atas.
empat (4) perkara di atas.
Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 kepelbagaian masyarakat Malaysia bagi mana-mana 2
mana dua (2) perkara di atas.
tiga (3) perkara di atas.
Mengurus pemahaman dan penerimaan
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia bagi 1
mana satu (1) perkara di atas.
sekurang-
kurangnya satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus pemahaman dan penerimaan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat
Malaysia
ii. merancang program yang berteraskan perpaduan/silang budaya
iii. melaksanakan program yang berteraskan perpaduan/silang
budaya
iv. merancang program jaringan/jalinan yang berteraskan
perpaduan/silang budaya
v. melaksanakan program jaringan/jalinan yang berteraskan
perpaduan/silang budaya.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

26
ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK
KRITERIA KRITIKAL:
Permuafakatan strategik diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid ke arah kecemerlangan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program yang melibatkan ibu
Permuafakatan strategik diusahakan secara bapa, komuniti dan pihak swasta, mendapatkan sumbangan
2.7.1
profesional dan terancang. serta mewujudkan rangkaian komuniti dengan mekanisme yang
sesuai,
mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengusahakan permuafakatan strategik dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang program yang melibatkan ibu i. mengikut keperluan/kesesuaian
bapa, komuniti dan pihak swasta ii. secara berterusan/berkala
ii. melaksanakan program yang melibatkan iii. secara kreatif/inovatif
4 ibu bapa, komuniti dan pihak swasta 4
iv. dengan mekanisme yang sesuai (penubuhan
iii. mendapatkan sumbangan/sokongan/khidmat
jawatankuasa/melalui media sosial/akses
kepakaran
dalam talian).
iv. mewujudkan rangkaian komuniti.
Mengusahakan permuafakatan strategik bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengusahakan permuafakatan strategik bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengusahakan permuafakatan strategik bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengusahakan permuafakatan strategik. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program yang melibatkan ibu bapa komuniti dan
pihak swasta
ii. melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa komuniti
dan
pihak swasta
iii. mendapatkan sumbangan/sokongan/khidmat kepakaran
iv. mewujudkan rangkaian komuniti.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................