Anda di halaman 1dari 7

Edaran PPS Std 3.

1:PENGURUSAN KURIKULUM-
SKPM
STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, g2
KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
PERNYATAAN STANDARD:
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang
seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM


KRITERIA KRITIKAL:
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak
Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik
3.1.1.1 semula ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat
dan terancang.
kuasa, mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan
jelas.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
i. secara menyeluruh meliputi semua perkara
Mengurus pelaksanaan kurikulum dengan: (penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan
i. membuat ketetapan kewangan, pentaksiran, latihan/ tugasan,
ii. mendokumenkan ketetapan sumber pendidikan dan jadual waktu)/semua
4 4 guru
iii. menyebarluaskan ketetapan
ii. mengikut keperluan/kesesuaian sekolah
iv. menyemak semula ketetapan.
iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat
kuasa/ prosedur
iv. secara jelas/spesifik.
3 Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
1 Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-

0 Tidak mengurus pelaksanaan kurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. membuat ketetapan
ii. mendokumenkan ketetapan
iii. menyebarluaskan ketetapan
iv. menyemak semula ketetapan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................


Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN SKPMg2

KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT
dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan
Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara
3.1.2.1 mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang
profe- sional dan terancang.
berkuat kuasa, berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
dan secara menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memperoleh dokumen kurikulum i. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH yang berkuat kuasa
iii. menyelaras pentaksiran ii. berdasarkan keperluan (murid/topik/ peristiwa)/
4 4 kesesuaian pelaksanaan kurikulum
iv. menyelaras tugasan murid
iii. secara menyeluruh meliputi semua
v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran tahap/ tingkatan/murid.
vi. mengambil tindakan susulan.

Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
(i), (ii) dan mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 perkara (i), (ii) dan sekurang-kurangnya satu (1) 2
(ii) dan (iii).
perkara di
atas.
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
sekurang mana satu (1) perkara di atas.
-kurangnya satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus pelaksanaan mata pelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memperoleh dokumen kurikulum
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH
iii. menyelaras pentaksiran
iv. menyelaras tugasan murid
v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran
vi. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:…………………………………………..

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................


Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN SKPMg2
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program pembangunan
profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai
Program peningkatan kualiti pengajaran guru
3.1.2.2 keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan
diurus secara terancang.
dengan berfokus kepada keperluan guru, perkembangan
pendidikan
semasa dan secara berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus program peningkatan kualiti Tindakan dilaksanakan:
pengajaran guru dengan: i. dengan berfokus kepada keperluan guru/ panitia
i. merancang program pembangunan ii. dengan mengambil kira perkembangan
profesionalisme yang berkaitan dengan pendidikan semasa/secara objektif
mata pelajaran iii. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya
4 ii. melaksanakan program pembangunan 4 empat (4) program setahun).
profesionalisme yang berkaitan dengan
mata pelajaran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan.

Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
guru bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus program peningkatan kualiti Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
pengajaran guru bagi mana-mana dua (2) (ii) dan (iii).
perkara di atas.
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
guru bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program peningkatan kualiti
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
pengajaran guru.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program pembangunan profesionalisme yang
berkaitan dengan mata pelajaran
ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang
berkaitan dengan mata pelajaran
iii. menilai keberkesanan program

iv. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:…………………………………….…….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

30
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN SKPMg2
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah
peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan
Program peningkatan pencapaian murid diurus
3.1.2.3 program dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus
secara profesional dan terancang.
kepada isu pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan
murid, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus program peningkatan pencapaian Tindakan dilaksanakan:
murid dengan: i. dengan berfokus kepada isu
i. merancang program yang menjurus ke pembelajaran/ keperluan murid
arah peningkatan ilmu dan kemahiran ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan/
4 ii. melaksanakan program yang menjurus ke 4 potensi
arah peningkatan ilmu dan kemahiran iii. secara menyeluruh/melibatkan murid di
iii. menilai keberkesanan program semua tahun/tingkatan
iv. mengambil tindakan susulan. iv. secara berterusan/berkala.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus program peningkatan pencapaian Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
murid bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program peningkatan pencapaian
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
murid.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu
dan kemahiran
ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu
dan kemahiran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:……………………………….………….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

31
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN SKPMg2
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan
Bantuan geran per kapita mata pelajaran sumber pendidikan dan merekodkan penerimaan serta
3.1.2.4
dimanfaatkan secara sistematik dan terancang. penggunaan sumber pendidikan mengikut prosedur yang
ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Memanfaatkan bantuan geran per kapita Tindakan dilaksanakan:
mata pelajaran dengan: i. mengikut prosedur yang ditetapkan
i. merancang perbelanjaan ii. mengikut keperluan/kesesuaian
ii. melaksanakan perbelanjaan iii. secara menyeluruh/optimum
4 4
iii. memanfaatkan sumber pendidikan iv. secara berterusan/berkala.
iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sum-
ber pendidikan.

Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana- mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak memanfaatkan bantuan geran per kapita. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang perbelanjaan
ii. melaksanakan perbelanjaan
iii. memanfaatkan sumber pendidikan
iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sumber
pendidikan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:………………………………………….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

32
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-
ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL SKPMg2
KRITERIA KRITIKAL:
Masa instruksional diurus untuk memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyediakan pelbagai jadual waktu, melaksanakan PdP seperti
Masa pelaksanaan PdP diurus secara yang dijadualkan, menyusun semula jadual waktu dan
3.1.3.1
sistematik dan terancang. menyelaras program sekolah mengikut arahan yang berkuat
kuasa, ketetapan kurikulum dan keperluan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus masa pelaksanaan PdP dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
kelas, jadual waktu guru, jadual waktu guru ii. mengikut ketetapan kurikulum
4 ganti dan jadual penggunaan bilik khas 4 iii. mengikut keperluan/kesesuaian.
ii. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan
iii. menyusun semula jadual waktu
iv. menyelaras program sekolah.
Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus masa pelaksanaan PdP. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas, jadual
waktu guru, jadual waktu guru ganti dan jadual penggunaan
bilik
khas
ii. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan
iii. menyusun semula jadual waktu
iv. menyelaras program sekolah.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

33
ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID
KRITERIA KRITIKAL:
Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaian murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan dan
Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil
3.1.4.1
sistematik dan terancang. tindakan susulan mengikut ketetapan, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang peperiksaan dan pentaksiran i. mengikut ketetapan/arahan yang berkuat kuasa
ii. menyelaras peperiksaan dan pentaksiran ii. mengikut keperluan/kesesuaian
4 iii. melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran 4 iii. secara menyeluruh meliputi semua mata
iv. menganalisis data dan maklumat peperiksaan pelajaran/ murid
dan pentaksiran iv. secara berterusan/berkala.
v. mengambil tindakan susulan/intervensi.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana empat (4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana- mana tiga (3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
sekurang-kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus peperiksaan dan pentaksiran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang peperiksaan dan pentaksiran
ii. menyelaras peperiksaan dan pentaksiran
iii. melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran
iv. menganalisis data dan maklumat peperiksaan dan
pentaksiran
v. mengambil tindakan susulan/intervensi.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................