Anda di halaman 1dari 6

1.

PENGENALAN
Kecemerlangan sesebuah organisasi bergantung kepada prestasi yang
telah ditunjukkan oleh pekerjanya. Dalam konteks Negara Malaysia, penilaian
prestasi amat penting dalam pembangunan dan perkembangan sumber tenaga
organisasi perkhidmatan awam mahu pun swasta. Tekanan kerja boleh
memberi impak terhadap keberkesanan dan kecekapan dalam menguruskan
rutin harian sekaligus memberi kesan terhadap mutu prestasi kerja seseorang.
Oleh itu, kajian ini akan mengenalpasti hubungan yang berlaku antara tekanan
kerja dengan prestasi kerja dalam kalangan kakitangan di Jabatan Kastam
Diraja Malaysia (JKDM) Sarawak.

2. LATAR BELAKANG KAJIAN MASALAH KAJIAN


Kini, di seluruh dunia manusia yang bekerja tidak dapat lari dari
menghadapi dugaan dan cabaran dalam organisasi yang digelar tekanan.
Tekanan di kalangan pekerja sedikit sebanyak mampu mempengaruhi prestasi
kerja individu yakni keberkesanan dalam melaksanakan tugasan. Tekanan
ditakrifkan sebagai tindak balas menyeluruh dan jasmani dan menjadi salah
satu isu hangat yang perlu ditangani agar keselesaan pekerja terjamin dalam
menghasilkan kerja yang berkualiti. Tekanan juga merupakan punca ketidak
seimbangan dalam kehidupan seseorang, ia menjurus kepada kemurungan,
lantas menyebabkan kesihatan fizikal dan mental serta sikap dan tingkah laku
kerja individu.
Tekanan kerja adalah merupakan masalah serius yang dihadapi oleh
organisasi pada masa kini. Masalah ini seringkali dikaitkan dengan produktiviti
kakitangan di sesebuah organisasi sakaligus memberi kesan terhadap prestasi
kerja setiap individu. Semakin meningkat tuntutan dalam setiap tugasan
pekerja, boleh menyumbangkan kepada peningkatan tahap tekanan setiap
individu.
Seperti sedia maklum, bidang perkastaman adalah merupakan satu
kerjaya yang amat mecabar pada masa sekarang. Lebih–lebih lagi dengan
tuntutan dalam menghadapi pelaksanaan Cukai Barang Dan Perkhidmatan
(GST) yang telah dilaksanakan pada 1 April 2015. Dengan pelaksanaan GST
ini, Jabatan Kastam diberi tugasan yang mencabar dalam memperkukuhkan
dan melaksanakan pematuhan undang-undang sekaligus bertindak sebagai
pemungut cukai bagi meningkatkan taraf ekonomi dan pendapatan negara.
Setiap tahun, jabatan JKDM menetapkan sasaran yang tinggi ke atas
kutipan cukai. Ini bermakna tugas dan tanggungjawab setiap kakitangan
semakin meningkat. Di dalam Pelan Strategik JKDM 2015-2019 menyatakan
bahawa isu strategik dan cabaran yang akan ditempuhi JKDM di era k-worker
adalah lebih mencabar berbanding dengan era sebelum ini di mana kebolehan
menyelesaikan tugasan dengan lebih kreatif dan inovatif adalah merupakan
dasar utama dalam mengukur prestasi kerja kakitangan JKDM.
Namun, dengan cabaran yang semakin meningkat dan bebanan tugas
yang semakin bertambah secara mendadak tanpa berlaku pertambahan
bilangan pegawai menyebabkan persekitaran kerja tidak seimbangan dengan
tuntutan semasa. Bagi mengatasi kemerosotan prestasi organisasi dan
kehilangan daya saing dalam organisasi, sesebuah organisasi haruslah
mengawal dan menangani tekanan kerja yang boleh membawa kepada impak
yang negatif (Robbins, 2001). Ini kerana tekanan kerja merupakan salah satu
faktor yang menghalang peningkatan prestasi organisasi dan individu
termasuklah menyumbang kepada masalah penurunan prestasi kerja.
Secara spesifiknya, kajian ini bertujuan untuk mengukur, sejauh
manakah tekanan kerja mempengaruhi prestasi kerja seseorang pegawai sama
ada wujud perhubungan yang signifikan di antara tekanan kerja dan prestasi
kerja.

3. PERSOALAN KAJIAN
Beberapa persoalan yang perlu dikaji berkenaan dengan hubungan tekanan
kerja dengan prestasi kerja dalam kalangan kakitangan JKDM Sarawak. Di
antara persoalan yang akan dikaji adalah seperti berikut:
I. Apakah hubungan di antara kekaburan peranan dengan prestasi kerja.
II. Apakah hubungan di antara bebanan tugas dengan prestasi kerja.
III. Apakah hubungan di antara konflik peranan dengan prestasi kerja.
IV. Apakah hubungan di antara tekanan masa kerja dengan prestasi kerja.
V. Apakah hubungan di antara konflik kerja-keluarga dengan prestasi kerja

4. OBJEKTIF KAJIAN
Secara umumnya, kajian ini adalah bertujuan bagi mengenalpasti hubungan
yang berlaku di antara tekanan kerja dengan prestasi kerja sama ada positif
atau negatif. Selain itu, menganalisa faktor tekanan kerja yang paling banyak
memberi kesan kepada prestasi kerja. Kajian ini juga mencadangkan
penyelesaikan untuk mengatasi masalah tekanan kerja dalam kalangan
kakitangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Objektif khusus kajian ini pula
adalah bertujuan :
I. Mengenal pasti hubungan di antara kekaburan peranan dengan prestasi
kerja.
II. Mengenal pasti hubungan di antara bebanan tugas dengan prestasi
kerja.
III. Mengenal pasti hubungan di antara konflik peranan dengan prestasi
kerja.
IV. Mengenal pasti hubungan di antara tekanan masa kerja dengan prestasi
kerja.
V. Mengenal pasti hubungan diantara konflik kerja-keluarga dengan
prestasi kerja.

5. KEPENTINGAN KAJIAN
Terdapat beberapa kepentingan di dalam kajian ini. Antaranya ialah untuk
mengenal pasti tahap tekanan kerja dalam kalangan kakitangan JKDM
Sarawak. Kajian ini juga bertujuan bagi mengenal pasti perbezaan tahap
tekanan kerja berdasarkan ciri-ciri demografi iaitu tempoh berkhidmat dan
jawatan yang disandang oleh setiap kakitangan. Seterusnya, kajian ini
bertujuan untuk mengenal pasti hubungan tekanan kerja dengan prestasi kerja
dalam kalangan kakitangan JKDM Sarawak. Kajian ini juga penting bagi melihat
gambaran keseluruhan faktor yang menyebabkan tekanan kerja yang dialami
oleh pekerja dalam organisasi. Diharap hasil kajian ini dapat memberi panduan
yang berguna kepada pihak tertentu antaranya ialah pihak pengurusan jabatan
dan kakitangan Jabatan.

6. SKOP KAJIAN
Skop kajian ini ialah faktor tekanan kerja dan prestasi kerja dalam
kalangan kakitangan JKDM Sarawak. Ianya meneliti faktor kekaburan peranan,
bebanan tugas, konflik peranan, tekanan masa dan konflik kerja-keluarga yang
memberi kesan terhadap prestasi kerja. Organisasi yang dipilih adalah Jabatan
Kastam Diraja Malaysia (JKDM) Sarawak. Kajian ini melibatkan kakitangan
JKDM Sarawak sahaja.

7. KAJIAN-KAJIAN LEPAS.
Secara umumnya, terdapat banyak kajian yang telah dihasilkan oleh
pengkaji dalam pelbagai aspek mengikut pendekatan yang digunakan masing-
masing. Beberapa penyelidikan mengenai tekanan kerja juga dikaitkan dengan
aspek psikososial di tempat kerja (Frankenhaeuser dan Johansson, 1984 Kahn
dan Quinn, 1970). Ramai pengkaji yang berminat menjalani kajian ke atas
tingkahlaku organisasi yang memberi pengaruh ke atas prestasi kerja Shockley-
Zabalak, Ellis dan Winograd (2000). Seperti kajian ke atas usaha organisasi
untuk menghakis dan mengimbangi faktor-faktor menyebabkan tekanan kerja
ke atas individu yang telah memberi impak ke atas prestasi kerja. Oleh itu,
permasalah kajian ini bertujuan untuk menilai perkaitan antara faktor yang
mempengaruhi tekanan kerja dengan prestasi kerja dalam kalangan kakitangan
JKDM Sarawak. Maklumat ini telah menimbulkan rasa tanggungjawab pihak
organisisi untuk cuba mengatasi masalah persekitaran yang menyumbang
kepada tekanan kerja. Setelah dikaji melalui kajian-kajian yang lepas, didapati
kebanyakkan pengkaji memberi penumpuan kepada beberapa faktor tekanan
sahaja. Walaupun begitu, dalam kajian ini, kajian menggunakan pendekatan
khusus dan hanya membicarakan sebahagian daripada faktor tekanan yang
berkaitan bersesuaian dengan situasi kerja di JKDM Sarawak.

8. METODOLOGI KAJIAN
8.1 Pengumpulan data
Terdapat dua bentuk kaedah penyelidikan dalam kajian ini ialitu
penyelidikan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah menggunakan fakta,
maklumat, pernyataan, ulasan, tanggapan, perasaan dan sumpanya yang
diperolehi dalam bentuk wawancara dan pemerhatian. Manakala penyelidikan
kuantitatif pula diperolehi dalam bentuk angka atau bilangan dan dikumpulkan
dengan menggunakan kaedah statistik. Sumber data yang diperolehi dalam
penyelidikan ini adalah melalui borang soal selidik diedar kepada responden.
Dalam usaha untuk mengumpul data yang diperlukan, kajian ini
menggabungkan beberapa metode dengan melakukan dua bentuk penyelidikan
utama iaitu kajian perpustakaan dan kajian lapangan.

8.2 Kajian Perpustakaan


Penyelidikan perpustakaan merujuk kepada proses pengumpulan data
dengan melakukan kajian dan pembacaan dokumen yang mempunyai
hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data merujuk
kepada hasil daripada bacaan dokumen yang diperolehi, dokumen tersebut
diteliti, dinalisis, dan dirumuskan serta membuat kesimpulan kepada persoalan
yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Metode dokumentasi ini diperolehi
daripada buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, kertas-kertas seminar, akhbar dan
lain-lain.

8.3 Kajian lapangan


Penyelidikan lapangan digunakan bagi melengkapi data untuk maklumat
yang baru. Ini kerana, tidak semua maklumat yang diperolehi daripada metode
dokumentasi. Ini bertujuan untuk membuat penyelidikan secara langsung
dengan berjumpa responden serta membuat rumusan dan kesimpulan. Dalam
menjalani proses kajian lapangan ini, kebenaran secara lisan dan bertulis
hendaklah dipohon melalui Ketua Pengarah Kastam Negeri Sarawak. Jesteru
itu, metode-metode yang digunakan dalam kajian lapangan ini adalah seperti
Metode temubual atau wawancara bagi mendapatkan keterangan atau
pendirian secara lisan daripada responden. Selain itu, metode pengamatan juga
digunakan bertujuan mendapat gambaran umum berkaitan dengan nilai, sikap
dan budaya kakitangan JKDM Sarawak.

8.4 Metode Soal Selidik


Instrumen yang digunakan adalah melalui borang soal selidik yang
diedarkan kepada responden untuk mendapatkan maklumat data yang
diperlukan dalam kajian. Untuk mengukur tekanan kerja, soal selidik adalah
dengan menggunakan kaedah pengukuran Job Stress Questionnaire dari
Caplan dan aspek ini diukur melalui lima dimensi iaitu, kekaburan peranan,
bebanan tugas, konflik peranan tekanan masa dan konflik kerja-keluarga.
Manakala bagi prestasi kerja menggunakan Skala Prestasi Kerja yang
dibangunkan oleh Wiliam dan Anderson (1991).

8.5 Pemprosesan Data


Setelah mendapat maklumbalas daripda responde, data yang telah
diproses menjadi maklumat yang berguna. Pemprosesan data merangkumi
beberapa langkah dalam urutan, yang terdiri daripada penyuntingan data,
pengekodan data, kemasukan data dan pengesahan data.

8.6 Analisis Data


Selepas pemprosesan data, analisis data dilakukan. Pada peringkat ini,
data telah diringkaskan dan disusun semula melalui menjalankan beberapa
prosedur yang saling berkaitan (Zikmund, 2003). Pada mulanya, data telah
diterjemahkan dalam bentuk logik dan bermakna dengan menggunakan
perisian SPSS.

9. KESIMPULAN
Masalah tekanan kerja didalam kalangan kakitangan organisasi JDKM
bukanlah sesuatu yang baru. Oleh itu, kajian ini sangat penting bagi
mengenalpasi faktor tekanan kerja yang paling banyak menyumbang kepada
masalah prestasi kerja kakitangan JKDM Sarawak. Diharap dengan kajian ini,
masalah tekanan kerja dapat diatasi dan sekaligus meningkatkan prestasi
kakitangan dengan memahami tingkah laku dan sikap kakitangan di jabatan
Kastam diraja negeri Sarawak terhadap tekanan kerja.

Anda mungkin juga menyukai