Anda di halaman 1dari 2

ANG KARANIWANG PARAAN NG PAGPAPAKOMUNYON SA MAY SAKIT Lahat: Papuri sa iyo, Panginoon.

Lay: (Magiliw na batiin ang lahat ng nasa bahay.) Lay: Winika ni Jesus; “May buhay na walang hanggan ang kumain ng
aking laman at uminom ng aking dugo at ibabangon ko siya sa
Lay: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo… huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang
Lahat: Amen. aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at
uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa Kanya”.
Lay: Ang kapayapaan ng Panginoon ay mapasatahanan nawang ito at sa
lahat ng naririto…Amen. Lay: Ito ang Mabuting Balita ng ating kaligtasan.

Lay: (Ilalatag ang corporal at ipapatong dito ang piks. Lumuhod sa kanang Lahat: Pinupuri ka naming Panginoon Jesukristo.
tuhod at anyayahan ang iba na gawin din ang ganito.)
Lay: Sama-sama tayong manalangin sa Ama katulad ng itinuro sa atin ng
Lay: Mga kapatid, bilang paghahanda sa pagtanggap kay Jesukristo, Panginoon Jesus.
magsisi tayo at humingi ng kapatawaran para sa ating mga
Lahat: Ama Namin, sumasalangit ka. Sambahin ang Ngalan Mo,
kasalanan.
mapasaamin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo, dito sa lupa
Lahat: Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw araw, at
lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking patawarin Mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad
pagkukulang kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat naming sa nagkakasala sa amin.’Wag mo kaming ipahintulot sa
ng mga Anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama…Amen.
ipanalangin sa Panginoong Diyos.
Lay: ( Bubuksan ng Ministro ang piks at luluhod sa kanang tuhod. Itataas
Lay: Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin an ang Hostiya upang ipakita at sasabihing:)
gating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na Lay: Ito ang Kordero ng Diyos na ang aalis ng mga kasalanan ng
walang hanggan. sanlibutan. Pinagpala ang mga inaanyayahan sa kanyang hapag.
Lahat: Amen. Lahat: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay tanggapin, ngunit sa
Lay: Mga kapatid buksan natin an gating mga puso upang makatagpo isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tayo ng liwanag at lakas sa mga banal na Salita ng Diyos. Lay: Isusubo ang Hostiya at sasabihin…”KATAWAN NI KRISTO”…Amen.
Lay: Sumaatin ang Panginoon. Lay: (Ililigpit na ang mga gamit at aanyayahan ang lahat na magnilay-
Lahat: Amen. nilay sandali.)

Lay: Ang pagpapahayag ng mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lay: Manalangin tayo:…O Diyos na aming Ama, makapangyarihan at
walang hanggan, buong pananalig kaming dumudulog sa iyo. An
Juan.
gamin nawang kapatid na si __________________ na tumanggap ng
katawan ni Kristo ay magkamit ng kalusugan ng kaluluwa at
katawan. Hinihiling naming ito sa pamamagitan ni Kristong aming
Panginoon…Amen.

Lay: Pagpalain at patnubayan nawa tayo ng makapangyarihan at


maawaing Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo.

Lahat: AMEN.