Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 2
TAHUN 2019
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL 3.1.1 Mengira kadar nadi latihan (KNL) diri Di sepanjang PDPC murid dapat : i. Murid dalam kumpulan kecil di BBB :
Senaman Kapasiti Aerobik sendiri berdasarkan kadar nadi rehat empat stesen yang telah Kon
3.1 Melakukan aktiviti meningkatkan (KNR) dan kadar nadi maksimum dengan i. Mengira kadar nadi latihan (KNL) diri sendiri ditetapkan. Gelung
kapasiti aerobik menggunakan rumus Karvonen. berdasarkan kadar nadi rehat (KNR) dan ii. Kira dan catatkan kadar nadi di Wisel
4.1.1 Mengenal pasti peratus intensiti yang kadar nadi maksimum dengan dalam borang yang disediakan
sesuai bagi menentukan kadar nadi menggunakan rumus Karvonen sebelum melakukan aktiviti.
latihan untuk meningkatkan kapasiti ii. Menyatakan 2 kaedah yag dapat iii. Apabila isyarat diberi: KBAT :
aerobik. mengurangkan risiko kecederaan. •Murid di stesen A akan berlari ke Menganalisis
5.1.1Mengenal pasti peralatan keselamatan stesen C, dan melakukan aktiviti
yang boleh mengurangkan risiko lompat tali skipping sebanyak 10 EMK :
kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal ulangan. Bahasa
tertentu. •Murid di stesen C akan berjalan
pantas ke stesen B, dan
PJ
melakukan aktiviti lompat tali
skipping sebanyak 10 ulangan.
•Murid di stesen B akan berlari ke
stesen D, dan melakukan aktiviti
lompat tali sebanyak 10 ulangan.
•Murid di stesen D akan berjalan
Minggu 1 pantas ke stesen A, dan
melakukan aktiviti lompat tali
skipping sebanyak 10 ulangan.
iv. Ulang aktiviti sehingga kumpulan
JANUARI

tiba ke stesen asal masing-


masing.

KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL 3.1.2 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Murid dalam kumpulan kecil. BBB :
Senaman Kapasiti Aerobik aerobik dalam julat 65% - 85% KNL ii. Berbaris dengan meletakkan Kon
3.1 Melakukan aktiviti meningkatkan berdasarkan prinsip FITT (Frequency, i. Meningkatkan kapasiti aerobik dalam julat tangan di atas bahu rakan Gelung
kapasiti aerobik Intencity, Type, and Time), 65% - 85% KNL berdasarkan prinsip FITT hadapan. Wisel
4.1.2 Menerangkan kepentingan kadar nadi (Frequency, Intencity, Type, and Time), iii. Murid pertama dalam barisan
latihan semasa melakukan aktiviti adalah ketua.
PJ meningkatkan kapasiti aerobik. ii. Menerangkan 3 kepentingan kadar nadi iv. Murid akan bergerak dalam KBAT :
5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan latihan semasa melakukan aktiviti barisan mengikut pergerakan Menganalisis
berisiko semasa melakukan aktiviti secara meningkatkan kapasiti aerobik. ketua sehingga isyarat diberikan
individu dan berkumpulan. untuk murid belakang berlari ke EMK :
hadapan dan menjadi ketua. Bahasa
v. Lakukan aktiviti selama 10 minit.

KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL 3.2.1 Melakukan senaman Proprioceptive Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Murid dalam kumpulan kecil.
3.2 Kelenturan Neuromuscular Facilitation (PNF) untuk ii. Murid mengenal pasti dan BBB :
meningkatkan kelenturan berdasarkan i. Melakukan senaman Kelenturan Dengan melakukan senaman Tuala, kad
prinsip FITT. Tuala untuk meningkatkan kelenturan menggunakan tuala berdasarkan bergambar
Minggu 2 PJ 4.2.1 Menjelaskan kepentingan regangan PNF. berdasarkan prinsip FITT dengan teknik dan otot-otot berikut;
5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti secara lakuan yang betul.  Hamstrings stretch KBAT :
aktif.  Quadriceps stretch Menganalisis
ii. Menerangkan kepentingan regangan PNF  Triceps stretch
melalui aktiviti kelenturan tuala.  Trunk rotation and lower back EMK :
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

stretch Bahasa
 gastrocnemius Nilai Murni
iii. Setiap senaman akan dilakukan
selama 15 saat.

KESELAMATAN 7.1.1Membincangkan tentang ganguan seksual Di sepanjang PDPC, murid dapat : i.Guru menunjukkan beberapa gambar BBB:
7.0 Kemahiran kecekapan psikososial dan penderaan seksual berkaitan gangguan seksual Gambar,kad
untuk menjaga keselamatan diri 7.1.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata i.Menyatakan maksud gangguan seksual dan  sumbangsaran tajuk,pensil warna,
TIDAK kepada gangguan seksual dan penderaan seksual  perbincangan kumpulan kertas A4/A3,LCD,
penderaan seksual ii. Menjelaskan contoh gangguan seksual dan ii. Lakonan KOMPUTER
7.1.3 Menjana idea cara menangani gangguan penderaan seksual.  Pelajar dibahagikan kepada
seksual dan penderaan seksual iii.Menunjuk cara kemahiran berkata TIDAK beberapa kumpulan dan diberi KBAT:
PK1 kepada gangguan seksual dan penderaan Mencipta
tajuk kemudian lakonkan situasi
seksual tersebut bersama rakan dan
rakan lain memberi EMK:
maklumbalas dan respon bagi Sains dan
setiap lakonan yang Teknologi
ditunjukkan. Nilai Murni

KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL 4.2.2Menerangkan kekerapan, intensiti, dan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Murid berpasangan dan berada di
3.2 Kelenturan jangka masa dalam regangan PNF stesen aktiviti. BBB :
5.2.2 Menerima tanggungjawab sebagai ahli i. Melakukan aktiviti Sirkit 8 dengan teknik ii. Murid melakukan aktiviti secara Kad bergambar,
kumpulan semasa melakukan aktiviti lakuan yang betul untuk mendapatkan berpasangan di setiap stesen kon, wisel, jam
fizikal teknik regangan PNF yang betul. berdasarkan senaman berikut: randik
5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam ii. Menetapkan matlamat kendiri dalam  Stesen 1 – Hamstrings stretch
melakukan aktiviti melakukan aktiviti  Stesen 2 – Quadriceps stretch
5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa  Stesen 3 –Trunk rotation and KBAT :
melakukan aktiviti lower back stretch Mencipta
 Stesen 4 – triceps stretch
PJ EMK :
 Stesen 5 – Upper- back stretch
 Stesen 6 – Arm stretch Sains dan
 Stesen 7 – Neck stretch Teknologi
Nilai Murni
 Stesen 8 – Heel stretch
iii. Murid pertama melakukan aktiviti
dengan bantuan rakannya. Tukar
Minggu 3 peranan.
iv. Bergerak ke stesen aktiviti
berikutnya mengikut turutan.

KOMPONAN KECERGASAN 3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan daya Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Murid dalam kumpulan kecil dan BBB :
BERLANDASKAN KESIHATAN tahan otot berdasarkan prinsip FITT berada di enam stesen aktiviti. Kon
3.3 Melakukan senaman meningkatkan 4.3.1 Menyenaraikan senaman meningkatkan i. Melakukan aktiviti Sirkit 6 dengan teknik ii. Melakukan aktiviti di setiap stesen
daya tahan dan kekuatan otot daya tahan otot lakuan yang betul untuk mendapatkan berdasarkan maklumat yang KBAT :
teknik regangan PNF yang betul. dipaparkan. Mencipta
ii. Menetapkan matlamat kendiri dalam iii. Aktiviti yang dicadangkan ialah
melakukan aktiviti senaman meningkatkan kekuatan EMK :
PJ
dan daya tahan otot teras yang Sains dan
melibatkan rectus Teknologi
abdominis,internal oblique, Nilai Murni
external oblique, tranverse
abdominis, erector spinae, dan
multifidus.
iv. Bergerak ke stesen aktiviti
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

berikutnya mengikut turutan.

KOMPONAN KECERGASAN 4.3.2 Menjelaskan kepentingan daya tahan otot Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Murid dalam kumpulan kecil dan BBB :
BERLANDASKAN KESIHATAN dalam kehidupan seharian berada di enam stesen aktiviti. Kon
3.3 Melakukan senaman meningkatkan 5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam i. Melakukan aktiviti Sirkit 6 dengan teknik ii. Melakukan aktiviti di setiap stesen
daya tahan dan kekuatan otot melakukan aktiviti lakuan yang betul untuk mendapatkan berdasarkan maklumat yang KBAT :
teknik regangan PNF yang betul. dipaparkan. Mencipta
ii. Menyatakan kepentingan aktiviti Sirkit 6 iii. Aktiviti yang dicadangkan ialah
dalam kehidupan seharian. senaman meningkatkan kekuatan EMK :
iii. Menetapkan matlamat kendiri dalam dan daya tahan otot teras yang Sains dan
PJ
melakukan aktiviti melibatkan rectus Teknologi
abdominis,internal oblique, Nilai Murni
external oblique, tranverse
abdominis, erector spinae, dan
multifidus.
Minggu 4 iv. Bergerak ke stesen aktiviti
berikutnya mengikut turutan.

PEMAKANAN 8.1.1 Membincangkan tentang keselamatan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Tayangan video BBB :
8.1 Amalan pemakanan sihat dan makanan dan kualiti makanan. 1. ii. Perbincangan dalam kumpulan ICT
selamat 8.1.2 Mengaplikasikan cara memilih makanan i. Menyatakan maksud keselamatan makanan iii. TARSIA (permainan)
yang selamat dan berkualiti untuk dan kualiti makanan. KBAT :
mengelak keracunan dalam pemakanan ii. Menerangkan cara mengekalkan Mencipta
PK2 harian. keselamatan makanan dan kualiti makanan.
8.1.3 Menilai makanan yang diambil iii. Menjelaskan dengan contoh cara memilih EMK :
berdasarkan keselamatan makanan dan makanan yang selamat dan berkualiti untuk Sains dan
kualiti makanan. mengelak keracunan dalam pemakanan Teknologi
harian. Nilai Murni

PJ KEMAHIRAN OLAHRAGA ASAS 1.7.2Melakukan kemahiran lompat jauh Di sepanjang PDPC, murid dapat : BBB
1.7Melakukan kemahiran olahraga 2.7.3Menerangkan perkaitan antara kelajuan i. “Built it” (warm –up) -Riben
asas dengan lakuan yang betul larian landas dengan jarak lompat jauh i. Murid dapat meniru perlakuan lompat jauh ii. “Jump it” -Senarai Semak
2.7Mengaplikasikan pengetahuan 5.1.1Mengenalpasti peralatan keselamatan yang menggunakan kawasan larian landas. iii. Penilaian kendiri
konsep pergerakan dan prinsip boleh mengurangkan risiko kecederaan ii. Murid boleh melakukan dan menerangkan EMK
mekanik semasa melakukan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu perkaitan kelajuan larian landas dengan jarak -Sains, Fizik, -Seni
kemahiran olahraga asas 5.1.2 Mengenalpasti aktiviti yang selamat dan lompatan semasa lompat jauh.
5.1 Pengurusan keselamatan berisiko semasa melakukan aktiviti iii. Murid boleh menunjukan keyakinan dan NILAI
5.2 Tanggungjawab kendiri secara individu dan berkumpulan tanggungjawab kendiri semasa melakukan -Kerjasama
5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktiviti. -Pemikiran kritis
FEBRUARI

aktif
Minggu 5
PJ KEMAHIRAN OLAHRAGA ASAS 1.7.2Melakukan kemahiran lompat jauh Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. “Built it”(warm –up) BBB
1.7 Melakukan kemahiran olahraga 2.7.3Menerangkan perkaitan antara kelajuan ii. “Jump it” -Riben
asas dengan lakuan yang betul larian landas dengan jarak lompat jauh i. Murid dapat meniru perlakuan lompat jauh iii. Penilaian kendiri -Senarai Semak
2.7Mengaplikasikan pengetahuan 5.1.1Mengenalpasti peralatan keselamatan yang menggunakan kawasan larian landas.
konsep pergerakan dan prinsip boleh mengurangkan risiko kecederaan ii. Murid boleh melakukan dan menerangkan EMK
mekanik semasa melakukan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu perkaitan kelajuan larian landas dengan jarak -Sains
kemahiran olahraga asas 5.1.2 Mengenalpasti aktiviti yang selamat dan lompatan semasa lompat jauh. - Fizik
5.1 Pengurusan keselamatan berisiko semasa melakukan aktiviti iii. Murid boleh menunjukan keyakinan dan -Seni
5.2 Tanggungjawab kendiri secara individu dan berkumpulan tanggungjawab kendiri semasa melakukan
5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti aktiviti. NILAI
secara aktif -Kerjasama
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

-Pemikiran kritis

KEMAHIRAN OLAHRAGA ASAS 2.7.1 Menyatakan lakuan yang boleh Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Mengambil bahagian dalam
JALAN KAKI membatalkan peserta lumba jalan kaki. aktiviti secara aktif.
PJ 1.7 Melakukan kemahiran olahraga i. Mengambil bahagian dalam aktiviti secara
asas dengan lakuan yang betul. aktif.

PEMAKANAN 8.1.1 Membincangkan tentang keselamatan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Menyediakan folio berkumpulan 1. ICT
8.1 Amalan pemakanan sihat dan makanan dan kualiti makanan. 2. Sains
Minggu 6 selamat 8.1.2 Mengaplikasikan cara memilih makanan i. Menganalisis cara penyimpanan bagi
yang selamat dan berkualiti untuk mengekalkan keselamatan makanan dan
mengelak keracunan dalam pemakanan kualiti makanan
PK3 harian. ii. Memberi pendapat tentang kepentingan
8.1.3 Menilai makanan yang diambil pengambilan makanan berdasarkan
berdasarkan keselamatan makanandan keselamatan makanan dan kualiti makanan.
kualiti makanan. iii. Merancang dan menjalankan kempen
berkaitan keselamatan makanan dan kualiti
makanan.
KEMAHIRAN OLAHRAGA ASAS 1.7.2Melakukan kemahiran merejam lembing Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. “cangkuk” (warm –up) BBB
1.7 Melakukan kemahiran olahraga 2.7.3Menerangkan kelajuan merejam lembing ii. “rejam sampai betul” -Batang penyapu
asas dengan lakuan yang betul 5.1.1Mengenalpasti peralatan keselamatan yang i. Murid dapat meniru perlakuanmerejam iii. Penilaian kendiri plastik
2.7Mengaplikasikan pengetahuan boleh mengurangkan risiko kecederaan lembing menggunakn batang penyapu -Senarai Semak
konsep pergerakan dan prinsip berdasarkan aktiviti fizikal tertentu plastik.
mekanik semasa melakukan 5.1.2 Mengenalpasti aktiviti yang selamat dan ii. Murid boleh melakukan dan menyatakan EMK
PJ
kemahiran olahraga asas berisiko semasa melakukan aktiviti kesan kelajuan dan sudut pelepasan -Sains
5.1 Pengurusan keselamatan secara individu dan berkumpulan lembing. - Fizik
5.2 Tanggungjawab kendiri 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti iii. Murid boleh menunjukan keyakinan dan
secara aktif tanggungjawab kendiri semasa melakukan NILAI
aktiviti -Kerjasama
Pemikiran kritis
Minggu 7
KEMAHIRAN OLAHRAGA ASAS 1.7.2Melakukan kemahiran merejam lembing Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. “cangkuk” (warm –up) BBB
1.7 Melakukan kemahiran olahraga 2.7.3Menerangkan kelajuan merejam lembing ii. “rejam sampai betul” -Batang penyapu
asas dengan lakuan yang betul 5.1.1Mengenalpasti peralatan keselamatan yang i. Murid dapat meniru perlakuan merejam iii. Penilaian kendiri plastik
2.7Mengaplikasikan pengetahuan boleh mengurangkan risiko kecederaan lembing menggunakn batang penyapu -Senarai Semak
konsep pergerakan dan prinsip berdasarkan aktiviti fizikal tertentu plastik.
mekanik semasa melakukan 5.1.2 Mengenalpasti aktiviti yang selamat dan ii. Murid boleh melakukan dan menyatakan EMK
PJ
kemahiran olahraga asas berisiko semasa melakukan aktiviti kesan kelajuan dan sudut pelepasan lembing -Sains
5.1 Pengurusan keselamatan secara individu dan berkumpulan iii. Murid boleh menunjukan keyakinan dan - Fizik
5.2 Tanggungjawab kendiri 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti tanggungjawab kendiri semasa melakukan
secara aktif aktiviti NILAI
-Kerjasama
Pemikiran kritis
PJ KEMAHIRAN ASAS BOLA BALING 1.3.1 Melakukan pelbagai kemahiran Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Aktiviti hantaran kepala, hantaran BBB
1.3 Aplikasi Pengetahuan dalam menghantar bola dalam situasi lompat, hantaran lantun dan Bola baling, skital,
Kemahiran Asas bola baling permainan. i. Pelajar dapat melakukan kemahiran hantaran aras dada, wisel
1.3.2 Melakukan pelbagai kemahiran menerima menghantar dan menangkap bola 4 dari 6 ii. Kemahiran menangkap
Minggu 8 bola dalam situasi permainan kali percubaan dengan teknik yang betul dan iii. Bola Beracun NILAI
- Memerihalkan penggunaan daya selamat Komunikasi
semasa menghantar bola pada Gerak kerja
pelbagai jarak dan kelajuan. kumpulan
- Menerangkan faktor yang
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

mempengaruhi kemahiran menangkap


bola dengan tepat
- Mengambil bahagian dalam aktiviti
secara aktif.

PK4 PEERS 1.1.1 Menghuraikan maksud identiti seksual iaitu Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Lihat dan hurai BBB
1.0 KESIHATAN DIRI DAN setiap orang dilahirkan sama ada ii. Suai padan gambar Penggunaan
REPRODUKTIF sebagai lelaki atau perempuan. i. Pelajar dapat membezakan identiti seksual iii. Tontonan video internet
1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.2 Menghuraikan maksud orientasi seksual antara lelaki dan perempuan iv. Hot seat
dalam konteks kesihatan diri dan iaitu keinginan seksual terhadap ii. Pelajar dapat Menghuraikan maksud
reproduktif berlainan jantina atau sesama jantina keinginan seksual terhadap berlainan jantina
atau kedua-duanya sekali atau sesama jantina atau kedua-duanya
sekali
KEMAHIRAN ASAS BOLA BALING 1.4.1 Melakukan kemahiran mengadang dalam Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Galah panjang BBB
1.4 Aplikasi Pengetahuan dalam situasi permainan. ii. Permainan kecil Skital, wisel dan
Kemahiran Asas bola baling 1.4.2Melakukan kemahiran menghadang dan i. Dapat melakukan kemahiran menghadang iii. Ibu ayam dan musang kon
mengacah dalam situasi permainan. sekurang-kurangnya 5 dari 6 kali percubaan
- Menentukan kemahiran mengadang dan dengan teknik yang betul dan selamat NILAI
mengacah yang sesuai mengikut situasi Kerjasama
PJ permainan. Komunikasi
- Menjelaskan tujuan kemahiran
mengacah dalam situasi permainan. KBAT
- Menerima tanggungjawab sebagai ahli Ketangkasan
kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal
Minggu 9
KEMAHIRAN ASAS BOLA BALING 1.5.1 Melakukan pelbagai kemahiran menjaring Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Jaringan lompat BBB
1.5 Aplikasi Pengetahuan dalam dalam situasi permainan. ii. Jaringan Junam Bola Baling, wisel,
Kemahiran Asas bola baling - Melakukan kemahiran menjaring dengan i. Dapat melakukan kemahiran menjaring iii. Menjaga gol skital
teknik yang betul dan selamat. sekurang-kurangnya 5 dari 7 kali percubaan
- Menentukan kemahiran menjaring yang dengan teknik yang betul dan selamat NILAI
PJ sesuai digunakan berdasarkan situasi Kerjasama
MAC

permainan Komunikasi
- Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti KBAT
Koordinasi

PJ KEMAHIRAN ASAS BOLA BALING 1.6.1 Melakukan kemahiran menggelecek dalam Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Larian zig zag tanpa bola BBB
1.6 Aplikasi Pengetahuan dalam situasi permainan. ii. Larian zig zag dengan bola sambil Skital, bola
Kemahiran Asas bola baling - Melakukan dan menguasai kemahiran i. Dapat mmelakukan kemahiran menggelecek membuat lantunan bola aling,wisel,kon
menggelecek. sekurang-kurangnya 5 dari 6 kali percubaan iii. Permainan kecil
- Menjelaskan ansur maju dalam dengan teknik yang betul dan selamat NILAI
kemahiran menggelecek. Komunikasi
- Menunjukkan keyakinan semasa Kerjasama
melakukan aktiviti fizikal.
Minggu 10
KBAT
Koordinasi
Perlakuan motor
PK5 2.0 KESIHATAN DIRI DAN 1.1.3 Menjana idea cara untuk menangani Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Program atau forum berkaitan KBAT
REPRODUKTIF kecelaruan identiti seksual dan orientasi kesihatan reproduktif remaja Perbincangan
1.1 Kemahiran membuat keputusan seksual yang bertentangan dengan i. Menjana idea cara untuk menangani
dalam konteks kesihatan diri dan agama serta budaya dalam masyarakat kecelaruan identiti seksual dan orientasi
reproduktif Malaysia. seksual yang bertentangan dengan agama
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

serta budaya dalam masyarakat Malaysia.

KEMAHIRAN ASAS BOLA BALING 1.7.1 Undang-undang dan keselamatan. Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Simulasi permainan sebenar bola BBB
1.7 Pengurusan dan Keselamatan - Mengetahui dan memahami peraturan baling Bola baling,
permainan. i. Menjelaskan sekurang-kurangnya 5 jenis wisel, Tiang gol
- Mengenalpasti jenis kesalahan dalam kesalahan dalam situasi sebenar permainan bola baling
PJ permainan bola baling. bola baling
Minggu 11
- Berinteraksi secara positif dalam NILAI
melakukan aktiviti tanpa mengira Komunikasi
perbezaan individu. Kerjasama
Kepekaan
PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
KEMAHIRAN ASAS SEPAK 1.5.1 Melakukan kemahiran servis sepak sila Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemanasan badan secara bebas BBB
TAKRAW dan servis kuda. secara berkumpulan Bola sepak takraw.
1.5 Melakukan kemahiran asas sepak 2.5.1 Membezakan tempat kontek bola pada i. Meniru dan melakukan salah satu kemahiran menggunakan bola sepak takraw Wisel
takraw dengan lakuan yang betul. kaki semasa melakukan servis. servis dalam sepak takraw. ii. Servis tanpa bola Kon
2.5 Mengaplikasikan pengetahuan 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti secara ii. Menyatakan 2 jenis servis dalam sepak iii. Servis dengan bola
Minggu 12 konsep pergerakan dan prinsip aktiviti takraw. iv. 4.Latihan ansur maju NILAI
PJ
mekanikal dalam kemahiran sepak iii. Yakin ketika melakukan servis dalam sepak v. Aktiviti menyejukkan badan Kerjasama
takraw. takraw.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan KBAT
tanggungjawab kendiri semasa Mengaplikasi
melakukan aktiviti fizikal.

KEMAHIRAN ASAS SEPAK 1.5.2 Melakukan kemahiran menerima servis Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemanasan badan secara bebas BBB
TAKRAW dengan menggunakan bahagian kaki, secara berkumpulan Bola sepak takraw.
1.5Melakukan kemahiran asas sepak peha dan kepala. i. Menerima servis menggunakan bahagian menggunakan bola sepak takraw Wisel
takraw dengan lakuan yang betul. 2.5.2 Menghuraikan lakuan semasa menerima kaki dan kepala. ii. Aktivti berpasangan (Menghantar Kon
2.5 Mengaplikasikan pengetahuan servis dengan menggunakan bahagian ii. Menjelaskan cara menerima servis mengikut dan menerima servis dengan bola
konsep pergerakan dan prinsip kaki. teknik lakuan yang betul. takraw) NILAI
PJ
mekanikal dalam kemahiran sepak 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam iii. Kerjasama semasa menjalankan aktiviti. iii. Latihan ansur maju Kerjasama
takraw. kumpulan. iv. Aktiviti menyejukkan badan
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa KBAT
bekerjasama dalam kumpulan melakukan aktiviti. Mengaplikasi
semasa melakukan aktiviti fizikal.
APRIL

Minggu 13
PJ KEMAHIRAN ASAS SEPAK 1.5.3 Melakukan kemahiran menyerang yang Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemanasan badan secara bebas 1 BBB
TAKRAW melibatkan menimang, mengumpan, secara berkumpulan Bola sepak takraw.
1.5 Melakukan kemahiran asas sepak melibas dan menanduk dalam situasi i. Melakukan salah satu kemahiran menyerang menggunakan bola takraw Wisel
takraw dengan lakuan yang betul. permainan. semasa permainan kecil. ii. Murid perlu menggunakan teknik Kon
2.5 Mengaplikasikan pengetahuan 2.5.3 Menentukan kemahiran menyerang yang ii. Mengenalpasti kemahiran menyerang yang menyerang dengan menggunakan
konsep pergerakan dan prinsip sesuai digunakan dalam situasi sesuai mengikuti situasi permainan bola takraw dan bola tersebut NILAI
mekanikal dalam kemahiran sepak permainan. iii. Seronok ketika melakukan aktiviti perlu terkena kon yang disedikan. Kerjasama
takraw. 5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa iii. Latihan ansur maju
5.2 Menunjukkan keyakinan dan melakukan aktiviti fizikal. iv. Aktiviti menyejukkan badan KBAT
tanggungjawab kendiri semasa Mengaplikasi
melakukan aktiviti fizikal.
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

PJ KEMAHIRAN ASAS SEPAK 1.5.4 Melakukan kemahiran bertahan yang Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemanasan badan secara bebas 1 BBB
TAKRAW melibatkan kemahiran bahagian kaki, secara berkumpulan enggunakan Bola sepak takraw.
1.5 Melakukan kemahiran asas sepak peha dan kepala. i. Melakukan salah satu kemahiran bertahan bola sepak takraw Wisel, Jaring
takraw dengan lakuan yang betul. 2.5.4 Membuat jastifikasi pemilihan kemahiran semasa permainan kecil. ii. Aktivti berkumpulan.
2.5 Mengaplikasikan pengetahuan bertahan yang sesuai digunakan dalam ii. Mengenalpasti kemahiran bertahan yang iii. 1 Kumpulan membuat serangan NILAI
konsep pergerakan dan prinsip situasi permaiaan. sesuai mengikuti situasi permainan dan satu kumpulan membuat Kerjasama
mekanikal dalam kemahiran sepak 5.1.2Mengenal pasti aktivitiyang selamat dan iii. Seronok ketika melakukan aktiviti aktiviti bertahan dalam kumpuan
takraw. berisiko semasa melakukan aktiviti kecil seprti situasi permaian. KBAT
5.1 Mematuhi dan mengamalkan secara individu dan kumpulan. iv. Latihan ansur maju Mengaplikasi
eleman pengurusan dan v. Aktiviti menyejukkan badan
Minggu 14
keselamatan.

2.0 KESIHATAN DIRI DAN 1.2.1 Menyatakan maksud kehormatan diri. Di sepanjang PDPC, pelajar dapat : i. Cerita pendek BBB
REPRODUKTIF 1.2.2 Menganalisis kepentingan menjaga Video
1.2 Kemahiran menangani pengaruh kehormatan diri dengan i. Menerangkan maksud kehormatan diri. ii. lakonan Kad gambar
dalaman serta luaran yang mengamalkankebersihan, keselamatan ii. Membentangkankepentingan menjaga
PK6
mempengaruhi kesihatan diri dan dan kesihatan. kehormatan diri dengan mengamalkan
reproduktif kebersihan, keselamatan dan kesihatan
dalam kumpulan

KEMAHIRAN ASAS SEPAK 1.5.4 Melakukan kemahiran bertahan yang Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemanasan badan secara bebas 1 BBB
TAKRAW melibatkan kemahiran bahagian kaki, secara berkumpulan Bola sepak takraw.
1.5 Melakukan kemahiran asas sepak peha dan kepala. i. Mengaplikasikan kemahiran asas sepak menggunakan bola sepak takraw Wisel, Jaring
takraw dengan lakuan yang betul. 2.5.4 Membuat jastifikasi pemilihan kemahiran takraw dalam mini pertandingan. ii. Aktivti berkumpulan.
2.5 Mengaplikasikan pengetahuan bertahan yang sesuai digunakan dalam ii. Mencadangkan penambahbaikan teknik iii. Pertandingan mini sukan sepak NILAI
konsep pergerakan dan prinsip situasi permaiaan. serangan dan bertahan dalam sepak takraw. takraw. Kerjasama
PJ mekanikal dalam kemahiran sepak 5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat iii. Mengamalkan etika dalam sukan. iv. Aktiviti menyejukkan badan
takraw. kesukanan seperti menerima kekalahan KBAT
5.5 Memahami dan mengaplikasikan secara positif, mempamerkan permainan Mengaplikasi
etika dalam sukan semasa bersih dan semangat juang.
melakukan aktiviti fizikal. 5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang
ditetapkan dengan beretika.
Minggu 15
PJ KOMPONEN KEMAHIRAN = 1.1.1 Menghambur dengan kaki ke atas peti Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Aktiviti 1: Aktiviti Stesen - Berlari, BBB
GIMNASTIK ASAS lombol dan membuat putaran serta Skip, Berputar dan Mendarat Bangku, kon
mendarat. i. Menghambur dengan kaki ke atas peti lombol
Kemahiran Hambur dan Melombol 2.1.1 Menjelaskan perkaitan antara daya dan dan membuat putaran serta mendarat. EMK
1.1 Melakukan kemahiran hambur dan ketinggian lonjakan semasa melakukan ii. Menjelaskan perkaitan antara daya dan Nilai Murrni
melombol dengan lakuan yang hambur. ketinggian lonjakan semasa melakukan Kreativiti dan
betul. 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan hambur. inovasi
yang boleh mengurangkan risiko iii. Mengenal pasti peralatan keselamatan yang
kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal boleh mengurangkan risiko kecederaan NILAI
tertentu. berdasarkan aktiviti fizikal tertentu. Keyakinan
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

PJ KOMPONEN KEMAHIRAN = 1.1.1 Menghambur dengan kaki ke atas peti Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Aktiviti 2: Aktiviti Stesen - Berlari, BBB
GIMNASTIK ASAS lombol dan membuat putaran serta skip, berputar dan mendarat Bangku, kon
mendarat. i. Menghambur dengan kaki ke atas peti lombol
Kemahiran Hambur dan Melombol 2.1.2 Menerangkan cara melepasi peti lombol dan membuat putaran serta mendarat. EMK
1.1 Melakukan kemahiran hambur dan semasa melombol. ii. Menerangkan cara melepasi peti lombol Nilai Murrni
melombol dengan lakuan yang 5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan semasa melombol. Kreativiti dan
betul. berisiko semasa melakukan aktiviti iii. Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan inovasi
secara individu dan berkumpulan. berisiko semasa melakukan aktiviti secara
5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti secara individu dan berkumpulan. NILAI
aktif. iv. Mengambil bahagian dalam aktiviti secara Keyakinan
Minggu 16
aktif.

2.0 KESIHATAN DIRI DAN 1.2.3 Menilai kesan terhadap diri, keluarga dan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. World Cafe BBB
REPRODUKTIF masyarakat sekiranya tidak menjaga ii. Sumbang saran kepentingan Internet
kehormatan diri. i. Menyatakan pendapat kesan terhadap diri, menjaga kehormatan diri dengan
1.2 Kemahiran menangani pengaruh keluarga dan masyarakat sekiranya tidak mengamalkan kebersihan, KBAT
PK7
dalaman serta luaran yang menjaga kehormatan diri. keselamatan dan kesihatan Perbincangan
mempengaruhi kesihatan diri dan
reproduktif

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


Minggu 17
PJ KOMPONEN KEMAHIRAN = 1.1.2 Melakukan kemahiran melombol Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Aktiviti 3: Kemahiran Melombol BBB
GIMNASTIK ASAS menggunakan tangan di atas peti lombol. Menggunakan Tangan di Atas Peti Bangku, kon
2.1.2 Menerangkan cara melepasi peti lombol i. Melakukan kemahiran melombol Lombol
Kemahiran Hambur dan Melombol semasa melombol. menggunakan tangan di atas peti lombol. EMK
1.1 Melakukan kemahiran hambur dan 5.2.2 Menerima tanggungjawab sebagai ahli ii. Menerangkan cara melepasi peti lombol Nilai Murrni
melombol dengan lakuan yang kumpulan semasa melakukan aktiviti semasa melombol. Kreativiti dan
betul. fizikal. iii. Menerima tanggungjawab sebagai ahli inovasi
5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
melakukan aktiviti tanpa mengira iv. Berinteraksi secara positif dalam melakukan NILAI
perbezaan individu. aktiviti tanpa mengira perbezaan individu. Keyakinan

KOMPONEN KEMAHIRAN = 1.1.3 Mereka cipta dan mempersembahkan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Aktiviti 4: Mereka cipta dan BBB
GIMNASTIK ASAS rangkaian pergerakan dalam kumpulan mempersembahkn rangkaian Bangku, kon
Minggu 18 yang melibatkan kemahiran hambur dan i. Mereka cipta dan mempersembahkan pergerakan dalam kumpulan yang
MEI

Kemahiran Hambur dan Melombol melombol. rangkaian pergerakan dalam kumpulan yang melibatkan kemahiran hambur dan EMK
1.1 Melakukan kemahiran hambur dan 2.1.3 Mengenal pasti kemahiran hambur dan melibatkan kemahiran hambur dan melombol Nilai Murrni
melombol dengan lakuan yang melombol yang akan digunakan dalam melombol. Kreativiti dan
betul rangkaian pergerakan. ii. Mengenal pasti kemahiran hambur dan inovasi
5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam melombol yang akan digunakan dalam
PJ
kumpulan. rangkaian pergerakan. NILAI
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat iii. Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam Keyakinan
kesukanan seperti menerima kekalahan kumpulan.
secara positif, mempamerkan permainan iv. Melakukan aktiviti dengan semangat
bersih dan semangat juang. kesukanan seperti menerima kekalahan
secara positif, mempamerkan permainan
bersih dan semangat juang.

PJ KOMPONEN KEMAHIRAN = 1.1.3 Mereka cipta dan mempersembahkan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Persembahan Kumpulan: BBB
GIMNASTIK ASAS rangkaian pergerakan dalam kumpulan Hambur dan Lombol Bangku, kon
Minggu 19 yang melibatkan kemahiran hambur dan i. Mereka cipta dan mempersembahkan
Kemahiran Hambur dan Melombol melombol. rangkaian pergerakan dalam kumpulan yang EMK
1.1 Melakukan kemahiran hambur dan 2.1.3 Mengenal pasti kemahiran hambur dan melibatkan kemahiran hambur dan Nilai Murrni
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

melombol dengan lakuan yang melombol yang akan digunakan dalam melombol. Kreativiti dan
betul rangkaian pergerakan. ii. Mengenal pasti kemahiran hambur dan inovasi
5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa melombol yang akan digunakan dalam
melakukan aktiviti. rangkaian pergerakan. NILAI
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan iii. Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa Keyakinan
yang ditetapkan dengan beretika. melakukan aktiviti.
iv. Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang
ditetapkan dengan beretika.

2.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN 2.1.1 Menghuraikan risiko penyalahgunaan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Gallery Walk BBB
bahan. ii. Suai padan gambar Kertas mahjong
2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.2 Mengaplikasikan kemahiran i. Menghuraikan risiko penyalahgunaan iii. pameran Internet
berisiko terhadappenyalahgunaan kecekapanpsikososial dalam menangani bahan. iv. Faedah tidak melibatkan diri
bahan kepada diri, keluarga dan risiko penyalahgunaan bahan. ii. Mengaplikasikan kemahiran kecekapan dalam penyalahgunaan bahan. EMK
PK8 masyarakat 2.1.3 Menilai faedah tidak melibatkan diri dalam psikososial dalam menangani risiko Bahasa
penyalahgunaan bahan. penyalahgunaan bahan dalam kehidupan
seharian NILAI
iii. Menyatakan kebaikan tidak melibatkan diri Kesedaran
dalam penyalahgunaan bahan.

REKREASI DAN KESENGGANGAN 1.8.1 Membina khemah dengan menggunakan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemanasan badan secara
1.8 Melakukan aktiviti rekreasi dan simpulan dan ikatan yang sesuai. dinamik.
kesenggangan. 2.8.1 Menyatakan justifikasi simpulan dan ikatan i. Menyatakan maksud aktiviti rekreasi dan ii. Pembahagian kumpulan.
2.8 Mengaplikasikan strategi dan idea yang dipilih untuk membina khemah. kesenggangan. iii. Perbincangan kumpulan.
kreatif dalam aktiviti rekreasi dan 5.3.1 Berinteraksi secaraa positif dalam ii. Menyatakan simpulan dan ikatan yang sesuai iv. Aplikasi membuat ikatan dan
PJ
kesenggangan. melakukan aktiviti tanpa mengira membina khemah. simpulan seperti bunga geti, buka
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai perbezaan individu. iii. Melakukan 3-5 jenis ikatan dan simpulan sila, tindih kasih, balak dan
cara semasa melakukan aktiviti asas bagi membina khemah. sebagainya.
fizikal.

PJ REKREASI DAN KESENGGANGAN 1.8.1 Membina khemah dengan menggunakan Di sepanjang PDPC, murid dapat :
Minggu 20 1.8 Melakukan aktiviti rekreasi dan simpulan dan ikatan yang sesuai. i. Pemanasan badan secara
kesenggangan. 2.8.1 Menyatakan justifikasi simpulan dan ikatan i. Menjelaskan 3-5 ikatan yang telah dipelajari. dinamik.
2.8 Mengaplikasikan strategi dan idea yang dipilih untuk membina khemah. ii. Menjelaskan 3-5 komponen utama dalam ii. Pembahagian kumpulan.
kreatif dalam aktiviti rekreasi dan 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti secara pembinaan khemah. iii. Penerangan guru.
kesenggangan. aktif. iii. Menggunakan 3-5 ikatan dalam membina iv. Membina sebiji khemah secara
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Menerima tanggungjawab sebagai ahli khemah. berkumpulan.
tanggungjawab kendiri semasa kumpulan semasa melakukan aktiviti iv. Menghasilkan binaan khemah yang lengkap. v. Menggunakan semua ikatan yang
melakukan aktiviti fizikal. fizikal. dipelajari.
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.4.1 Bekerjasama melakukan aktiviti dalam vi. Menguji ketahanan dan kekuatan
bekerjasama dalam kumpulan kumpulan. khemah.
semasa melakukan aktiviti fizikal. vii. Mengemas semua peralatan dan
memastikan tempat selamat.
Minggu 21
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
PJ REKREASI DAN KESENGGANGAN 1.8.2 Membina gajet dengan menggunakan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemanasan badan secara
1.8 Melakukan aktiviti rekreasi dan simpulan dan ikatan yang sesuai. dinamik.
kesenggangan. 2.8.2 Menyatakan justifikasi simpulan dan ikatan i. Menjelaskan 3-5 ikatan yang telah dipelajari. ii. Pembahagian kumpulan dan
JUN

2.8 Mengaplikasikan strategi dan idea yang dipilih untuk membina gajet. ii. Menjelaskan 5-8 komponen utama dalam penerangan guru.
Minggu 22 kreatif dalam aktiviti rekreasi dan 5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan pembinaan gajet. iii. Penyediaan alatan yang sesuai
kesenggangan. yang boleh mengurangkan risiko iii. Menggunakan 3-5 ikatan dalam membina dan mencukupi.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal gajet. iv. Membina dan menghasilkan 3
elemen pengurusan dan tertentu. iv. Menghasilkan gajet seperti rak kasut, jenis gajet secara berkumpulan
keselamatan. 5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa ampaian dan tempat memasak. seperti rak kasut, ampaian dan
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai melakukan aktiviti. tempat memasak.


cara semasa melakukan aktiviti 5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa v. Menggunakan ikatan yang telah
fizikal. melakukan aktiviti. dipelajari.
5.4 Membentuk kumpulan dan vi. Menguji kekuatan dan ketahan
bekerjasama dalam kumpulan gajet yang dihasilkan.
semasa melakukan aktiviti fizikal.

3.0 PENGURUSAN MENTAL DAN 3.1.1 Menyatakan pelbagai situasi konflik dan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pengurusan stres NILAI
EMOSI situasi stres.  Imageri visual berdikari
3.1 Kemahiranmengurus mentaldan 3.1.2 Mengaplikasikan cara mengurus konflik i. Menyatakan pelbagai situasi konflik dan  Paper mosaics berdisiplin
emosi dalamkehidupan harian dan mengurus stres. situasi stres. ii. Peta minda
PK9 3.1.3 Menilai kesan konflik dan kesan stres ii. Mengaplikasikan cara mengurus konflik dan
terhadap kesihatan diri dan keluarga. mengurus stres.
iii. Menilai kesan konflik dan kesan stres
terhadap kesihatan diri dan keluarga.

REKREASI DAN KESENGGANGAN 1.8.3 Melakukan kemahiran berlari dan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemanasan badan secara
1.8 Melakukan aktiviti rekreasi dan mengelak dalam permainan tradisional – dinamik.
kesenggangan. Jengkek Ligan dan Bola Tuju Kaki. i. Menerangkan peraturan permainan mengikut ii. Jengkek Ligan
2.8 Mengaplikasikan strategi dan idea 2.8.3 Mengenal pasti strategi untuk mematikan kaedah yang ditetapkan.  Pemain yang mengejar
kreatif dalam aktiviti rekreasi dan lawan dan menyelamatkan diri semasa ii. Membahagikan kumpulan secara adil dan pemain-pemain lain harus
kesenggangan. bermain permainan tradisional – Jengkek sesuai. mengunakan kaki sebelah
5.1 Mematuhi dan mengamalkan Ligan dan Bola Tuju Kaki. iii. Membahagikan tugas dan kedudukan setiap sahaja.
elemen pengurusan dan 5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan pemain.  Pemain yang sedang
keselamatan. berisiko semasa melakukan aktiviti iv. Menjalankan permainan dengan mematuhi mengejar diuji ketahannya
5.2 Menunjukkan keyakinan dan secara individu dan kumpulan. peraturan tanpa sebarang pergaduhan. untuk mengejar dengan kaki
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam sebelah sahaja.
PJ melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti.  Permainan ini sering
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai 5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa dimainkan di kawasan
cara semasa melakukan aktiviti melakukan aktiviti fizikal. halaman yang rata.
fizikal. 5.3.3 Memberikan penghargaan terhadap iii. Bola Tuju Kaki
5.5 Memahami dan mengaplikasikan pendapat dan kelebihan rakan.
etika dalam sukan semasa 5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
melakukan aktiviti fizikal. kesukanan seperti menerima kekalahan
secara positif, mempamerkan permainan
Minggu 23
bersih dan semangat juang.
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang
ditetapkan dengan beretika.

PJ Pergerakan Berirama 1.2.1 Mereka cipta dan mempersembahkan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Contoh Rangkaian pergerakan BBB
1.2Melakukan pelbagai corak rangkaian pergerakan kreatif mengikut kreatif bertemakan sukan Laptop, Projektor,
pergerakan mengikut muzik yang muzik yang didengar. i. Dapat mereka cipta dan (1 jam) Cadangan Muzik: Lagu Video, Speaker
didengar 2.2.1Memilih dan menentukan pergerakan mempersembahkan rangkaian pergerakan Embun Sok Sek
2.2Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep inang mengikut muzik yang didengar. EMK
konsep pergerakan dalam pergerakan yang sesuai digunakan ii. Boleh melakukan langkah dalam tarian Kelestarian Alam
pergerakan berirama dalam rangkaian pergerakan kreatif. inang mengikut muzik yang didengar. Sekitar
5.2Menunjukkan keyakinan dan 5.2.1Mengambil bahagian dalam aktiviti secara iii. Dapat mengambil bahagian dalam aktiviti Nilai murni
tanggungjawab kendiri semasa aktif. secara aktif. Sains dan
melakukan aktiviti fizikal. Teknologi
Bahasa
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

PJ Pergerakan Berirama 1.2.2Melakukan langkah dalam tarian inang Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Asas Tarian Inang (1 jam) BBB
1.2Melakukan pelbagai corak mengikut muzik yang didengar. Cadangan Lagu: Lagu Mak Inang Laptop, Projektor,
pergerakan mengikut muzik yang 2.2.2Mengenal pasti pergerakan lokomotor, i. Boleh melakukan langkah dalam tarian Video, Speaker
didengar bukan lokomotor dan konsep pergerakan inang mengikut muzik yang didengar.
2.2Mengaplikasikan pengetahuan yang digunakan dalam langkah tarian ii. Mengenal pasti pergerakan lokomotor, EMK
konsep pergerakan dalam inang bukan lokomotor dan konsep pergerakan Kelestarian Alam
pergerakan berirama 5.2.4Menunjukkan keyakinan semasa yang digunakan dalam langkah tarian Sekitar
5.2Menunjukkan keyakinan dan melakukan aktiviti fizikal. inang. Nilai murni
tanggungjawab kendiri semasa 5.3.2Mempamerkan keseronokan semasa iii. Dapat menunjukkan keyakinan semasa Sains dan
melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti melakukan aktiviti fizikal. Teknologi
5.3Berkomunikasi dalam pelbagai cara iv. Dapat mempamerkan keseronokan Bahasa
Minggu 24 semasa melakukan aktiviti fizikal. semasa melakukan aktiviti.

4.0 KEKELUARGAAN 4.1.1 Menyatakan maksud jurang generasi. Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. World Cafe NILAI
4.1 Peranan dirisendiri dan 4.1.2 Menganalisis jurang generasi dalam ii. Pembelajaran berasaskan Inkuiri kasih saying
ahlikeluarga keluarga. i. Menyatakan maksud jurang generasi. iii. Apakah yang akan kamu lakukan saling
PK10 sertakepentinganinstitusikekeluarg ii. Menganalisis jurang generasi dalam bagi mengurangkan jurang menghormati
aandalam keluarga. generasi dalam keluarga?
aspekkesihatankeluargaKepenting
anmerapatkan: Jurang generasi
KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 Mengukur peratus lemak badan Lipatan Trisep i. Murid berpasangan sesama BBB
BERLANDASKAN KESIHATAN menggunakan ukuran lipatan kulit jantina dengan penguji berada di Caliper, borang
3.4 Melakukan aktiviti yang melibatkan berdasarkan 3 titik cubitan belakang rakan yang diuji. peratusan lemak,
komposisi badan 4.4.1 Mengenalpasti titik cubitan pada otot trisep ii. Tandakan (+) di bahagian tengah Carta peratusan
abdominal dan gastroknemius kulit otot trisep pada tangan lemak
5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam dominan.
melakukan aktiviti tanpa mengira iii. Cubit lipatan kulit di tandaan (+)
perbezaan individu secara menegak. Pastikan lengan
murid diuji berkeadaan relaks.
PJ
iv. Kepitkan kaliper pada 2 – 3 cm
bahagian bawah cubitan kulit dan
biarkan bacaan pada kaliper
selama 3 saat.
v. Ulang ujian sebanyak 3 kali.
Bacaan penengah dari 3 bacaan
JULAI

Minggu 25 akan dikira sebagai pencapaian


ujian

PJ KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 Mengukur peratus lemak badan Lipatan Trisep i. Murid berpasangan sesama BBB
BERLANDASKAN KESIHATAN menggunakan ukuran lipatan kulit jantina dengan penguji berada di 1 Caliper, borang
3.4 Melakukan aktiviti yang melibatkan berdasarkan 3 titik cubitan belakang rakan yang diuji. peratusan lemak,
komposisi badan 4.4.3 Membandingkan peratus lemak sendiri ii. Tandakan (+) di bahagian tengah Carta peratusan
dengan julat peratus lemak badan yang kulit otot trisep pada tangan lemak
ideal dominan.
5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam iii. Cubit lipatan kulit di tandaan (+)
melakukan aktiviti tanpa mengira secara menegak. Pastikan lengan
perbezaan individu murid diuji berkeadaan relaks.
iv. Kepitkan kaliper pada 2 – 3 cm
bahagian bawah cubitan kulit dan
biarkan bacaan pada kaliper
selama 3 saat.
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

v. Ulang ujian sebanyak 3 kali.


Bacaan penengah dari 3 bacaan
akan dikira sebagai pencapaian
ujian
PJ KEMAHIRAN ASAS RAGBI SENTUH 1.4.1 Melakukan pelbagai kemahiran Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemanasan badan secara dinamik BBB
1.4 Melakukan kemahiran asas ragbi menghantar bola dalam situasi ii. Pelajar dibahagikan kepada empat Bola Ragbi, Kon
sentuh dengan lakuan yang betul. permainan. i. Melakukan kemahiran menghantar dan kumpulan kecil.
1.4.2 Melakukan kemahirn menangkap bola menangkap bola dalam keadaan statik. iii. Permainan dimulakan dari garisan EMK
pada pelbagai aras dalam situasi ii. Menerangkan lakuan menghantar dan zon dengan menghantar bola Nilai murni
permainan. memerihalkan lakuan menangkap bola . kepada rakan sepasukan yang Sains teknologi
2.4.1 Menerangkan lakuan menghantar bola iii. Berinteraksi secara positif dalam berada di belakang.
bedasarkan situasi permainan. melakukan aktiviti tanpa mengira iv. Rakan sepasukan akan KBAT
2.4.2 Memerihalkan lakuan menangkap bola perbezaan individu. menangkap bola secara statik Mengaplikasikan
bedasarkan situasi permainan. v. melepasi garisan penamat akan
Minggu 26
5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam mendapat satu mata.
melakukan aktiviti tanpa mengira
perbezaan individu.
4.1.3 Menilai kepentingan merapatkan jurang Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. World Cafe NILAI
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli generasi dalam keluarga. ii. Pembelajaran berasaskan Inkuiri Kasih sayang
keluarga serta kepentingan 4.1.4 Menjana idea cara merapatkan jurang i. Menilai kepentingan merapatkan jurang iii. Apakah yang akan kamu lakukan
PK11 institusikekeluargaan dalam generasi dalam keluarga. generasi dalam keluarga. bagi mengurangkan jurang
aspekkesihatan ii. Menjana idea cara merapatkan jurang generasi dalam keluarga?
keluargakepentingan generasi dalam keluarga.

PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016


Minggu 27
PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
PJ KEMAHIRAN ASAS RAGBI SENTUH 1.4.1 Melakukan pelbagai kemahiran Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemanasan badan secara dinamik
1.4 Melakukan kemahiran asas ragbi menghantar bola dalam situasi ii. Pelajar dibahagikan kepada empat BBB
sentuh dengan lakuan yang betul. permainan. i. Melakukan kemahiran menghantar dan kumpulan kecil. Bola Ragbi, Kon
1.4.2 Melakukan kemahirn menangkap bola menangkap bola secara dinamik. iii. Pelajar didedahkan dalam
pada pelbagai aras dalam situasi ii. Menerangkan lakuan menghantar dan permainan sebenar ragbi sentuh. EMK
permainan. memerihalkan lakuan menangkap bola . iv. Rakan sepasukan akan Nilai murni
2.4.1 Menerangkan lakuan menghantar bola iii. Berinteraksi secara positif dalam menangkap bola secara dinamik Sains teknologi
bedasarkan situasi permainan. melakukan aktiviti tanpa mengira v. melepasi garisan penamat akan
2.4.2 Memerihalkan lakuan menangkap bola perbezaan individu. mendapat satu mata. KBAT
bedasarkan situasi permainan. Mengaplikasikan
5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
melakukan aktiviti tanpa mengira
perbezaan individu.
Minggu 28 PERHUBUNGAN 5.1.1 Membincangkan nilai dalam Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Forum
5.1Kemahiran interpersonal dan perhubungan dan batas perhubungan ii. Perbincangan kumpulan
komunikasi berkesan dalam kehidupan yang sihat i. Memberi contoh nilai dalam perhubungan iii. menulis esei
harian 5.1.2 Menganalisis cara menjalin hubungan yang sihat
dan mengekalkan batas perhubungan ii. Menerangkan batas perhubungan yang
yang sihat sihat
5.1.3 Menilai kebaikan mengamalkan batas iii. Menjelaskan dengan contoh cara
PK12
perhubungan yang sihat dalam mengekalkan nilai dan batas perhubungan
kehidupan seharian. yang sihat
iv. Menganalisis cara mengekalkan nilai dan
batas dalamperhubungan yang sihat
v. Merumuskan kebaikan mengamalkan nilai
dan batas perhubungan yang sihat dalam
kehidupan harian
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

vi. Menjana idea cara menjalin dan


mengekalkan perhubungan yang sihat
1.4.4 Melakukan kemahiran try dalam situasi Di sepanjang PDPC, murid dapat : Kemahiran menggolek dan touch( try)
permainan
KEMAHIRAN ASAS RAGBI SENTUH
2.4.4 Menerangkan cara melakukan try i. Melakukan kemahiran try dalam situasi
1.4 Melakukan kemahiran asas ragbi
5.2.4 Menunjukan keyakinan semasa melakukan permainan
sentuh dengan betul
aktiviti ii. Melakukan kemhiran teknik try dengan
2.4 Mengaplikasi pengetahuan konsep
betul
pergerakan dan prinsip mekanik
iii. Mempamerkan sikap keyakinan semasa
Minggu 29 dalam kemahiran ragbi sentuh.
PJ melakukan aktiviti
5.2 Menunjukan keyakinan dan
iv. Memberi penjelasan mengenai kemahiran
tanggungjawab kendiri semasa
yang terdapat dalam ragbi sentuh dan
melakukan aktiviti fizikal
mengenalpasti kemahiran yang sesuai
mengikut situasi
v. Melakukan dengan semangat kesukanan
yang tinggi
PJ Kemahiran Asas Raggi Sentuh 1.4.3 Melakukan kemahiran berlari dan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Kaedah pengajaran TGFU BBB
1.4Melakukan kemahiran asas ragbi mengacah semasa membawa dan  Menyerang dan bertahan Bola ragbi
sentuh dengan lakuan yang betul menghantar bola dalam situasi i. Berlari dan mengacah semasa membawa ii. Guru mengemukakan soalan Kon
2.4 Mengaplikasikan pengetahuan permainan. bola dalam situasi permainan. fakta, konsep atau perbahasan
konsep pergerakan dan prinsip 2.4.3 Menerangkan kesesuaian antara jarak ii. Mengganggarkan jarak dan masa kepada murid. EMK
mekanik dalam kemahiran ragbi dengan kemahiran berlari dan mengacah mengacah yang sesuai dalam situasi Keusahawanan
sentuh dalam situasi permainan. permainan. Matematik

PERTOLONGAN CEMAS 9.1.1 Menerangkan prinsip dan prosedur Di sepanjang PDPC, murid dapat : i Membina carta aliran T.O.T.A.P.S
9.1Pengetahuan asas pertolongan T.O.T.A.P.S ii Sesi amali prinsip dan prosedur BBB
OGOS

cemas dan kepentingan 9.1.2 Mengaplikasikan prinsip dan prosedur i. Menyatakan prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S Buku Teks
bertindakdengan bijak mengikut T.O.T.A.P.S T.O.T.A.P.S iii Lakonan secara spontan situasi
Minggu 30
situasi 9.1.3 Menilai tindakan yang diambil semasa ii. Menjelaskan prinsip dan prosedur kecemasan
melaksanakan prosedur T.O.T.A.P.S T.O.T.A.P.S iv Membuat pamplet dan brosur
iii. Menunjuk cara langkah-langkah prosedur berkaitan prinsip dan prosedur EMK
TOTAPS T.O.T.A.P.S Nilai
PK13
iv. Menjelaskan melalui contoh situasi Menghargai
kecemasan yang sesuai untuk T.O.T.A.P.S nyawa,bertanggun
v. Membuat keputusan tindakan yang diambil gjawab dan
semasa melakukan prosedur T.O.T.A.P.S rasional
vi. Menyebar luas maklumat tentang situasi
kecemasan yang memerlukan prosedur
T.OT.A.P.S secara kritis dan kreatif.

Pergerakan Berirama 1.2.3Mereka cipta pergerakan tarian Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Mereka cipta Tarian Inang dan
1.2Melakukan pelbagai corak menggunakan langkah inang dan Mempersembahkan ( 1 jam ) BBB
pergerakan mengikut muzik yang mempersembahkan mengikut muzik i. Dapat mereka cipta pergerakan tarian Laptop, Projektor,
didengar yang didengar menggunakan langkah inang dan Video, Speaker
2.2Mengaplikasikan pengetahuan 2.2.3Membuat justifikasi pemilihan pergerakan mempersembahkan mengikut muzik yang
konsep pergerakan dalam lokomotor, pergerakan bukan lokomotor didengar.
Minggu 31 PJ pergerakan berirama dan konsep pergerakan yang digunakan ii. Dapat membuat justifikasi pemilihan EMK
5.3Berkomunikasi dalam pelbagai cara dalam mereka cipta pergerakan tarian pergerakan lokomotor, pergerakan bukan Kelestarian Alam
semasa melakukan aktiviti fizikal 5.3.3Memberikan penghargaan terhadap lokomotor dan konsep pergerakan yang Sekitar
5.4Membentuk kumpulan dan pendapat dan kelebihan rakan digunakan dalam mereka cipta pergerakan Nilai murni
bekerjasama dalam kumpulan 5.4.1Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam tarian. Sains dan
semasa melakukan aktiviti fizikal. kumpulan. iii. Dapat memberikan penghargaan terhadap Teknologi
pendapat dan kelebihan rakan. Bahasa
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

iv. Dapat bekerjasama melaksanakan aktiviti


dalam kumpulan.

PJ Pergerakan Berirama 1.2.1Mereka cipta dan mempersembahkan Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Mereka cipta dan
1.2Melakukan pelbagai corak rangkaian pergerakan kreatif mengikut Mempersembahkan Rangkaian BBB
pergerakan mengikut muzik yang muzik yang didengar i. Dapat mereka cipta dan Pergerakan Kreatif (1 jam) Laptop, Projektor,
didengar 2.2.1Memilih dan menentukan pergerakan mempersembahkan rangkaian pergerakan Video, Speaker
2.2Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep kreatif mengikut muzik yang didengar.
konsep pergerakan dalam pergerakan yang sesuai digunakan ii. Boleh melakukan langkah dalam
pergerakan berirama dalam rangkaian pergerakan kreatif. pergerakan kreatif mengikut muzik yang EMK
5.3Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5.3.2Mempamerkan keseronokan semasa didengar. Kelestarian Alam
semasa melakukan aktiviti fizikal melakukan aktiviti. iii. -Dapat mempamerkan keseronokan Sekitar
5.4Membentuk kumpulan dan 5.4.2Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa semasa melakukan aktiviti. Nilai murni
bekerjasama dalam kumpulan melakukan aktiviti. iv. Dapat menunjukkan kualiti kepimpinan Sains dan
semasa melakukan aktiviti fizikal. semasa melakukan aktiviti. Teknologi
Bahasa

PJ KEMAHIRAN ASAS KRIKET 1.6.1 Melakukan pelbagai kemahiran memukul Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Mara dan pukul BBB
1.6 Melakukan kemahiran asas kriket bola dalam situasi permainan.  (memukul dan menahan dengan Bola tenis
dengan lakuan yang betul. 1.6.2 Melakukan kemahiran larian dalam situasi i. Melakukan pelbagai kemahiran memukul berat badan pada kaki hadapan) Kon
2.6 Mengaplikasikanpengetahuan permainan. bola dengan memindahkan daya berat badan Bet
konsep pergerakan dan prinsip 1.6.3 Melakukan pelbagai kemahiran menahan ke kaki hadapan.
mekanik dalam kemahiran asas bola dalam situasi permainan. ii. Menyatakan kedudukan postur badan yang EMK
kriket. 2.6.1 Memerihal tentang pemindahan daya sesuai untuk memukul bola dengan berat Sains sukan
5.1 Mematuhidan mengamalkan semasa melakukan pelbagaikemahiran badan ke kaki hadapan.
elemen pengurusan dan memukul bola. iii. Mengenal pasti peralatan keselamatan yang
keselamatan. 2.6.2 Menjelaskan kepentingan kelajuan semasa boleh mengurangkan risiko kecederaan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan berlari antara wiket. berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
tanggungjawab kendiri semasa 2.6.3 Memerihalkan peranan penyerapan daya
melakukan aktiviti fizikal. semasa melakukan kemahiran menahan.
5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan
yang boleh mengurangkan risiko
Minggu32 kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
tertentu.
5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti secara
aktif.

PENYAKIT: 6.1.1 Membincangkan penyakit tidak berjangkit Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Kempen kesedaran penyakit tidak BBB
6.1 Penyakit dan cara mencegah serta iaitu diabetes, hipertensi, penyakit berjangkit Poster
mengurangkan faktor risiko kardiovaskular dan penyakit respitori i. Menjelaskan penyakit tidak berjangkit ii. Perbincangan dan pembentangan Gambar jenis
penyakit dalam kehidupan harian kronik ii. Menjelaskan dengan contoh cara mencegah dalam kumpulan penyakit
6.1.2 Mengaplikasikan cara mencegah diabetes, penyakit tidak berjangkit iii. Folio
PK14 hipertensi, penyakit kardiovaskular dan iii. Merancang dan menghasilkan pelan amalan EMK
penyakit respitori kronik gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit Kelestarian Global
6.1.3 Menilai akibat jika tidak mengamalkan tidak berjangkit secara kritis dan kreatif
gaya hidup sihat

KEMAHIRAN ASAS KRIKET 1.6.1 Melakukan pelbagai kemahiran memukul Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Undur dan pukul BBB
1.6Melakukan kemahiran asas kriket bola dalam situasi permainan.  (memukul dan menahan dengan Bola tenis
SEPT

Minggu 33 PJ dengan lakuan yang betul. 1.6.2 Melakukan kemahiran larian dalam situasi i. Melakukan kemahiran larian dan kemahiran berat badan pada kaki Kon
2.6 Mengaplikasikan pengetahuan permainan. menahan bola dalam situasi permainan. belakang) Bet
konsep pergerakan dan prinsip 1.6.3 Melakukan pelbagai kemahiran menahan ii. Menyatakan peranan penyerapan daya dan
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

mekanik dalam kemahiran asas bola dalam situasi permainan. kepentingan kelajuan semasa berlari antara EMK
kriket. 2.6.1 Memerihal tentang pemindahan daya wiket. Sains sukan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan pelbagai kemahiran iii. Menunjukkan keyakinan semasa melakukan
tanggungjawab kendiri semasa memukul bola. aktiviti fizikal.
melakukan aktiviti fizikal. 2.6.2 Menjelaskan kepentingan kelajuan
semasa berlari antara wiket.
2.6.3 Memerihalkan peranan penyerapan daya
semasa melakukan kemahiran menahan.
5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.
5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

PJ KEMAHIRAN ASAS KRIKET 1.6.5 Melakukan pelbagai kemahiran boling Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Boling santai BBB:
1.6 Melakukan kemahiran asas kriket dalam situasi permainan.  (boling pada kelajuan Bola tenis
dengan lakuan yang betul. 2.6.5 Menjelaskan kepentingan ketinggian i. Melakukan kemahiran boling secara perlahan, sederhana dan laju) Kon
2.6 Mengaplikasikan pelepasan bola semasa boling. perlahan, sederhana dan laju dengan ayunan
pengetahuankonsep pergerakan 5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan tangan ke atas. EMK:
dan prinsip mekanik dalam yang ditetapkan dengan beretika. ii. Menyatakan kepentingan ketinggian Sains Sukan
kemahiran asas kriket. pelepasan bola semasa boling.
5.5 Memahami dan mengaplikasikan iii. Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang
etika dalam sukan semasa ditetapkan dengan beretika.
melakukan aktiviti fizikal.

PJ KEMAHIRAN ASAS KRIKET 1.6.5 Melakukan pelbagai kemahiran boling Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Boling putar BBB:
1.6 Melakukan kemahiran asas kriket dalam situasi permainan.  (boling secara putaran) Bola tenis
dengan lakuan yang betul. 2.6.5 Menjelaskan kepentingan ketinggian i. Melakukan pelbagai kemahiran boling Kon
2.6 Mengaplikasikan pengetahuan pelepasan bola semasa boling. dengan menggunakan teknik ayunan tangan
konsep pergerakan dan prinsip 5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa ke atas dalam situasi permainan. EMK:
mekanik dalam kemahiran asas melakukan aktiviti. ii. Menjelaskan kepentingan ketinggian Sains Sukan
kriket. 5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam pelepasan bola semasa melakukan
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai kumpulan. kemahiran boling.
cara semasa melakukan aktiviti iii. Mempamerkan keseronokan semasa
fizikal. melakukan aktiviti.
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan
Minggu 34 semasa melakukan aktiviti fizikal.

PK15 PENYAKIT: 6.1.1 Membincangkan penyakit tidak berjangkit Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Kempen kesedaran penyakit tidak BBB
6.1 Penyakit dan cara mencegah serta iaitu diabetes, hipertensi, penyakit berjangkit Poster
mengurangkan faktor risiko kardiovaskular dan penyakit respitori i. Menjelaskan penyakit tidak berjangkit ii. Perbincangan dan pembentangan Gambar jenis
penyakit dalam kehidupan harian kronik ii. Menjelaskan dengan contoh cara mencegah dalam kumpulan penyakit
6.1.2 Mengaplikasikan cara mencegah diabetes, penyakit tidak berjangkit iii. Folio
hipertensi, penyakit kardiovaskular dan iii. Merancang dan menghasilkan pelan amalan EMK
penyakit respitori kronik gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit Kelestarian Global
6.1.3 Menilai akibat jika tidak mengamalkan tidak berjangkit secara kritis dan kreatif
gaya hidup sihat

PJ KEMAHIRAN ASAS KRIKET 1.6.4 Melakukan kemahiran memadang yang Di sepanjang PDPC, murid dapat : i. Pemadang yang tangkas BBB:
1.6 Melakukan kemahiran asas kriket melibatkan membaling dan menangkap  (Memadang) Bola tenis
Minggu 35 dengan lakuan yang betul. bola pada pelbagai aras dan arah dalam i. Melakukan kemahiran memadang dan Kon
2.6 Mengaplikasikan pengetahuan situasi permainan menjaga wiket dalam situasi permainan. Bet
konsep pergerakan dan prinsip 1.6.6 Melakukan kemahiran menjaga wiket ii. Mengenalpasti lakuan yang sesuai semasa Stump
BULAN

TAJUK / BBB
MINGU BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI
STANDARD KANDUNGAN KBAT / EMK

mekanik dalam kemahiran asas dalam situasi permainan. membaling, menangkap bola dan menjaga
kriket. 2.6.4 Mengenal pasti lakuan yang sesuai wiket dalam situasi permainan. EMK:
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai semasa membaling dan menangkap bola iii. Melakukan aktiviti dengan semangat Sainssukan
cara semasa melakukan aktiviti dalam situasi permainan. kesukanan seperti menerima kekalahan
fizikal. 2.6.6 Mengenal pasti posisi yang sesuai semasa secara positif, mempamerkan permainan
5.5 Memahami dan mengaplikasikan menjaga wiket dalam situasi permainan. bersih dan semangat juang.
etika dalam sukan semasa 5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam
melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti tanpa mengira
perbezaan individu.
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat
kesukanan seperti menerima kekalahan
secara positif, mempamerkan permainan
bersih dan semangat juang.

KESELAMATAN: 7.1.1 Membincangkan tentang gangguan Di sepanjang PDPC, murid dapat : EMK
7.1 Kemahiran kecekapan psikososial seksual dan penderaan seksual i. Menyediakan pamplet atau poster Kelestarian Global
untuk menjaga keselamatan diri 7.1.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata tidak i.Menganalisis pelbagai gangguan seksual ii. Sumbang saran Kreativiti dan
kepada gangguan seksual dan ii.membahaskan cara menangani gangguan iii. Perkongsian maklumat inovasi
PK16 penderaan seksual seksual dan penderaan seksual iv. Perbahasan antara kumpulan
7.1.3 Menjana idea cara menangani gangguan iii.Menyebarkan maklumat cara mengelak diri BBB
seksual dan penderaan seksual daripada gangguan seksual dan penderaan Pamplet
seksual secara kritis dan kreatif Video

CUTI AKHIR TAHUN

Beri Nilai