Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KHAMIS

1 Minggu / Hari / Tarikh : 30 KHAMIS 16/08/2018


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 7.30 - 8.00 PENDIDIKAN KESIHATAN
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TAJUK
2 KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL Remaja
PERHUBUNGAN
4 Standard Kandungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta
komunikasi berkesan dalam kehidupan harian.
5 Standard Pembelajaran : 2.3.3 Memahami cabaran yang dialami oleh remaja dalam
perhubungan maya dan bukan maya
6 . Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
Memahami cabaran yang dialami oleh remaja dalam perhubungan
maya dan bukan maya
7 Aktiviti PDP : 1. Bersoal jawab berdasarkan gambar yang dipaparkan.
2. Murid mendengar dan meneliti beberapa situasi yang diberi
oleh guru – sekolah, kawasan perumahan/kampong,
surau/masjid.
3. Murid menceritakan pengalaman berdasarkan situasi
tersebut..
4. Pembentangan dan perbincangan.
5. Rumusan
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Bimbingan dan Nilai : Kerjasama
Kaunseling
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Patriotisme KB : Menjana Idea EMK : Keusahawanan
9 Bahan Bantu Mengajar : video
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menceritakan pengalaman
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
14 /22 murid dapat menguasai kemahiran dan objektif yang
dirancang dengan bimbingan daripada guru
8 murid tidak menguasai akan diberi bimbingan
KERJA RUMAH
- tiada -

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 30 KHAMIS 16/08/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERDANA 8.30 - 9.00 PENDIDIKAN KESIHATAN
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TAJUK
2 KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL Penyakit Berjangkit
PENYAKIT
4 Standard Kandungan 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian
5 Standard Pembelajaran : 3.1.2 Mengenal pasti simptom dan tanda penyakit tidak berjangkit
seperti penyakit jantung, asma penyakit buah pinggang dan diabetes.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
menyatakan penyakit tidak berjangkit
7 Aktiviti PDP : 1. Bersoal jawab berdasarkan gambar yang dipaparkan.
2. Murid mendengar dan meneliti keadaan beberapa
mangsa yang diceritakan oleh guru
3. Murid menceritakan pengalaman berdasarkan adik
beradik ,jiran atau kawan-kawan yang pernah dijangkiti
penyakit berjangkit
4. Pembentangan dan perbincangan.
5. Rumusan
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Alam Sekitar Nilai : Simpati
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Sains dan KB : Mensintesis EMK : Sains dan
Teknologi Teknologi
9 Bahan Bantu Mengajar : Vle Frog
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Pembentangan dan perbincangan
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
19 daripada 19 murid menguasai objektif pengajaran yang
dirancang

KERJA RUMAH
Tiada

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 30 KHAMIS 16/8/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 10.30 - 11.30 BAHASA MELAYU
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: Ekonomi Malaysia Perkhidmatan Penyajian Makanan
4 Standard Kandungan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan bahasa yang santun
5 Standard Pembelajaran : 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta
menggunakan bahasa yang santun
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato

7 Aktiviti PDP : 1. Murid memahami teks


2. Murid menulis karangan berbentuk syarahan, ucapan atau
pidato
3. Murid membaca bahan yang mengandungi pelbagai ragam
ayat
4. Penilaian pembelajaran dan kemahiran
5. Refleksi pembelajaran dan penyataan nilai.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Keusahawanan Nilai : Kerajinan
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : KB : Mensintesis BCB : Bacaan Intensif
Keusahawanan
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menulis karangan berbentuk pidato
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
13 daripada 22 murid menguasai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru
9 pelajar tidak menguasai diberi latihan berpandukan
rangsangan.
KERJA RUMAH
- membina karangan pidato -

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 30 KHAMIS 16/08/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 1 PERDANA 11.30 - 12.00 PENDIDIKAN KESIHATAN
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)

4 Standard Kandungan
9.0 PEMAKANAN Choose an item.
9.1 Amalan pemakanan sihat dan Choose an item.
selamat * Makanan dan
pemakanan yang berkhasiat
Choose an item.

Choose an item.

5 Standard Pembelajaran : 9.1.1 Mengetahui jenis makanan yang berkhasiat.


9.1.2 Memahami kepentingan pengambilan makanan yang
berkhasiat
Choose an item.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid berupaya untuk :
memahami kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat
7 Aktiviti PDP : 1. Murid melihat dan memerhati gambar sebuah keluarga
melakukan aktiviti
2. Murid bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat tentang
Gambar
3 Dalam kumpulan murid menulis kepentingan pengambilan
makanan yang berkhasiat
4 Murid menyatakan peranan setiap ahli keluarga di dalam
rumah masing-masing
5 Refleksi PdPC
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Bimbingan dan Nilai : Mengeratkan hubungan
Kaunseling kekeluargaan
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : Mengecam BCB : Mengumpul
Inovasi Maklumat
9 Bahan Bantu Mengajar : Kad Perkataan , Gambar
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menulis kepentingan pemakanan yang berkhasiat
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
19 daripada 23 murid menguasai objektif yang dirancang
4 murid tidak menguasai diberi bimbingan secara kumpulan
dengan bahan rangsangan
KERJA RUMAH
- tiada -

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 30 KHAMIS 16/08/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERMATA 12.30 - 1.30 DUNIA SENI VISUAL
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TEMA
MODUL 1 : MENGGAMBAR ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA
TAJUK Sekuntum Bunga
4 Standard Kandungan PERSEPSI ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
1.1 Membuat 1.2 1.3 Penzahiran 1.4 Apresiasi
persepsi dan Mengaplikasikan idea melalui terhadap karya
menggunakan bahasa seni pelbagai sumber, sendiri dan rakan
bahasa seni visual visual dan media kajian dan
berpandukan
yang ada pada dalam teknologi dalam
karya gambar penghasilan penghasilan bahasa seni visual,
teknik mozek karya gambar gambar teknik sejarah seni dan
teknik mozek mozek budaya.

5 Standard Pembelajaran : 1.1.2 Prinsip 1.2.2 1.3.3 1.4.2


Rekaan Mengetahui Mengaplikasikan Menceritakan
penggunaan proses dan teknik pengalaman
1.1.2.1 media serta yang sesuai dalam sendiri dalam
Kepelbagaian - proses dan penghasilan karya proses
jalinan teknik dalam gambar teknik penghasilan karya.
penghasilan mozek.
karya
1.2.2.1 Teknik -
mozek
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik
mozek.
7 Aktiviti PDP : Persepsi Estetik
1. Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek
2. Guru menyatakan definisi mozek.
3. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang
ada pada gambar teknik mozek.
Aplikasi Seni
1. Guru menyatakan media yang digunakan.
2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek.
3. Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh
digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek.
4. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan
mozek.
Ekspresi Kreatif
1. Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing.
Apresiasi Seni
1. Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.
2. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan
karya.
3. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.
8 Istilah Kain Perca, Kain Felt
9 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Alam Sekitar Nilai : Membuat persiapan awal
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : Mereka cipta BCB : Mendengar aktif
Inovasi
10 Bahan Bantu Mengajar : 1. Alat : gunting dan pembaris 2. Bahan : kertas lukisan,
kertas warna, gam, dan bahan lain yang sesuai 3. Contoh mozek,
gambar bunga
11 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
mozek berdasarkan empat standard kandungan.
12 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
10 daripada 23 pelajar mencapai sasaran kemahiran yang
dirancang
13 murid tidak mencapainya diberi pengayaan
KERJA RUMAH
- Tiada

13 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :