Anda di halaman 1dari 2

Pilihlah jawaban yang benar

1. Huruf hijaiyah ada

a. 28 b. 29 c. 30

2. Huruf hijaiyah ‫ ث‬dibaca

a. Ta b. tsa c. ba

3. Huruf hijaiyah ‫ ذ‬dibaca

a. Da b. dza c. dha

4. Huruf hijaiyah bila berharakat dhomah dibaca…..

a. U b. I c. a

5. Huruf hijaiyah bila berharakat kasrah dibaca……

a. I b. u c. i

6. Huruf ‫ ِ­ج‬Berharakat kasrah dibaca……

a. Ja b. ji c ju

7. Huruf ُ‫ ي‬berharakat dhomah dibaca………………

a. Ya b.yi c. yu

8. Kalimatِ ‫واحد‬artinya………..
َ

a. Satu b. dua c.tiga

9. ‫ تسعة‬artinya

a. 6 (enam) b. 8 (delapan) c. 9 ( Sembilan)

10. ُ‫ب‬
َ ُ‫ ت‬dibaca

a. Baba b. ta bi c. batu

11. ‫ ثمانية‬artinya

a. 10 (Sepuluh) b. 9 (Sembilan) c. 8 (delapan)

12. ‫ف‬
َُ ُ‫ كَُ ل‬dibaca

a. wa ro da b. fa li ka c. qo sa dho

14. ‫ص‬
َُ ُ‫ فُ ظ‬dibaca

a. shod hi bu b. wa di bu c. dho ri fa

15. ‫س ْب َع ُة‬
َ artinya

a. 6 (enam) b. 8 (delapan c. 7 (tujuh)

II. Isilah
1. ُ‫ع ْشر ْونَُ َُو ثَالََِ ثَة‬

2. Zai, dal, kho jika ditulis dalam Bahasa Arab

3. Ro – qo – da

4. Purodo

5. َُ‫ نَُ وُ ك‬dibaca