Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Mengajar Harian Tahun 3

Tahun : 3S

Bilangan murid : 30

Tarikh : 13 Oktober 2016

Masa : 12:45 – 13:15 (30 minit)

Mata pelajaran : Dunia Muzik

Tajuk Lagu : Lompat-lompat

Modul : Modul 1 - Pengalaman Muzikal

Standard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

Fokus : Bunyi panjang dan pendek

Konsep : Bunyi panjang dan pendek

Standard Pembelajaran : 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan

arah berdasarkan bunyi panjang/pendek

Objektif Eksplisit : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat:

- Membezakan bunyi panjang dan pendek


selepas mendengar muzik
- Membuat gerakan yang sesuai mengikut bunyi
panjang dan pendek

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah membuat gerakan mengikut

iringan muzik.

BBM : Audio lagu Lompat-lompat, Lirik dan corak irama

lagu Lompat-lompat, lirik lagu Lompat-lompat,


audio bunyi panjang dan pendek, kertas latihan

Kemahiran Berfikir : membanding beza dan menjana idea kreatif

Penerapan Nilai-nilai Murni : Patuh, kerjasama dan berdisiplin


Langkah / Kemahiran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan /
Masa BBM /
Nilai
Set Konsep bunyi 1. Guru 1. Murid kumpulan A Nilai
induksi panjang dan membahagikan menghasilkan bunyi Patuh
(±3 minit) pendek murid-murid kepada “Oh... ...oh” selama 8
dua kumpulan. saat, murid kumpulan
2. Guru meminta murid B menghasilkan
kumpulan A bunyi “Oh... ...oh”
menghasilkan bunyi selama 4 saat.
“Oh... ...oh” selama 2. Murid-murid memberi
8 saat dan murid pendapat tentang
kumpulan B perbezaan hasilan
menghasilkan bunyi bunyi antara
“Oh... ...oh” selama kumpulan sendiri
4 saat. dengan kumpulan
3. Guru menyoal lain.
murid-murid tentang
perbezaan bunyi
yang dihasilkan oleh
mereka.
Langkah 1 Bacaan lirik 1. Guru menggunakan 1. Murid-murid Audio lagu
(±7 minit) dan corak audio lagu Lompat- mendengar lagu Lompat-
irama lagu lompat. Lompat-lompat lompat
Lompat- 2. Guru membimbing 2. Murid-murid
lompat murid-murid untuk membaca lirik lagu Lirik dan
membaca lirik lagu Lompat-lompat corak
Lompat-lompat. 3. Murid-murid irama lagu
3. Guru membimbing menepuk corak irama Lompat-
murid-murid untuk lagu Lompat-lompat. lompat.
menepuk corak
irama lagu Lompat-
lompat
Langkah 2 Nyanyian 1. Guru membimbing 1. Murid-murid Lirik lagu
(±6 minit) lagu Lompat- murid-murid untuk menyanyi lagu Lompat-
lompat Lompat-lompat lompat.
menyanyi lagu
Lompat-lompat.

Langkah 3 Pergerakan 1. Guru 1. Murid-murid Lirik lagu


(±10 minit) berdasarkan membahagikan berbincang dalam Lompat-
bunyi lagu murid-murid kepada kumpulan tentang lompat.
Lompat- dua kumpulan. pergerakan yang
lompat 2. Guru memberi sesuai.
peluang kepada 2. Murid kumpulan A Nilai
murid-murid untuk menyanyi lagu kerjasama
berbincang dalam Lompat-lompat, dan
kumpulan tentang murid kumpulan B berdisiplin
pergerakan yang mempersembahkan
sesuai dengan lagu pergerakan kreatif
Lompat-lompat mengikut bunyi
panjang dan pendek.
3. Murid kumpulan A
mempersembahkan
pergerakan kreatif
mengikut bunyi
panjang dan pendek
lagu Lompat-lompat,
murid kumpulan B
menyanyi lagu
Lompat-lompat.

Penutup Konsep bunyi 1. Guru menggunakan 1. Murid-murid Audio


(±4 minit) panjang dan audio bunyi panjang mendengar bunyi bunyi
pendek dan pendek. yang biasa didengari panjang
2. Guru menilai dan dalam kehidupan dan
menyoal murid- mereka. pendek
murid tentang 2. Murid-murid menulis
perbezaan bunyi. tanda “→” bagi bunyi Kertas
3. Guru memuji murid- panjang dan tanda latihan
murid yang aktif “X” bagi bunyi pendek
dalam proses pada kertas latihan
pembelajaran
okl