Anda di halaman 1dari 5

Emmanuelle Gusikowski

Address:
Phone:

EXPERIENCE
Los Angeles, CA
SALES & BUSINESS DEVELOPMENT INTERN
04/2016 – present

 Support various analytical projects, including working with spreadsheets, presentations,


and database applications to generate reports
 Track customer orders and assist with activities related to building customer prototypes
 Assist with the preparation and delivery of sales materials and current projects
 Provide support for company internal social media activities

o Hỗ trợ các dự án phân tích khác nhau, bao gồm làm việc với bảng tính, bản trình bày
và ứng dụng cơ sở dữ liệu để tạo báo cáo
o • Theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng và hỗ trợ các hoạt động liên quan đến xây
dựng nguyên mẫu khách hàng
o • Hỗ trợ chuẩn bị và giao tài liệu bán hàng và các dự án hiện tại
o • Cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông xã hội nội bộ của công ty

Houston, TX
FASHION BUSINESS DEVELOPMENT INTERN
08/2009 – 02/2016

 Providing sellers with data and insights, reviewing current performance


 Analysing seller performance data and making recommendations to Seller Growth team,
based on insights
 Initiating contact with multiple sellers and structuring development plans
 Designing of further seller contact campaigns based on learnings
 Designing the format used for recording seller responses using CRM
 Reporting and sharing results of each activity within the business, both within the Seller
Growth team and the wider business
 Attending operating meetings to share updates

o • Cung cấp cho người bán dữ liệu và thông tin chi tiết, xem xét hiệu suất hiện tại
o • Phân tích dữ liệu hiệu suất của người bán và đưa ra đề xuất cho nhóm Tăng trưởng
người bán, dựa trên thông tin chi tiết
o • Bắt đầu liên hệ với nhiều người bán và lên kế hoạch phát triển
o • Thiết kế các chiến dịch liên hệ với người bán hơn nữa dựa trên các bài học
o • Thiết kế định dạng được sử dụng để ghi lại phản hồi của người bán bằng CRM
o • Báo cáo và chia sẻ kết quả của từng hoạt động trong doanh nghiệp, cả trong nhóm
Tăng trưởng người bán và doanh nghiệp rộng hơn
o • Tham dự các cuộc họp điều hành để chia sẻ thông tin cập nhật

New York, NY
BUSINESS DEVELOPMENT INTERN
09/2002 – 06/2009
 Assists staff with market research, proposal preparation, pricing, PowerPoint presentation
development, SalesForce system management and related assigned work
 Manage the department metrics and provide data driven improvement suggestions for
related processes
 Assists staff with market research, proposal preparation, pricing, PowerPoint presentation
development and related assigned work
 Coordinate and report out department metrics and assist in development of improvement
suggestions
 Work closely with ShopStyle Business Development Managers to plan and support
retailer partnerships

• Hỗ trợ nhân viên nghiên cứu thị trường, chuẩn bị đề xuất, định giá, phát triển thuyết trình PowerPoint,
quản lý hệ thống SalesForce và các công việc được giao liên quan

• Quản lý số liệu của bộ phận và cung cấp đề xuất cải tiến theo hướng dữ liệu cho các quy trình liên quan

• Hỗ trợ nhân viên nghiên cứu thị trường, chuẩn bị đề xuất, định giá, phát triển thuyết trình PowerPoint và
công việc được giao liên quan

• Phối hợp và báo cáo các số liệu của bộ phận và hỗ trợ phát triển các đề xuất cải tiến

• Phối hợp chặt chẽ với các nhà quản lý phát triển kinh doanh của ShopStyle để lên kế hoạch và hỗ trợ các
mối quan hệ đối tác của nhà bán lẻ

EDUCATION
Bachelor’s Degree in Business
CLARK ATLANTA UNIVERSITY
SKILLS

 Strong organization/multi-tasking skills with the ability to plan/prioritize to ensure


efficient and timely deliverables
 Enthusiastic, energetic, focused individual, highly detail oriented and able to thrive in
deadline-driven environment
 Solid business understanding - or ability and willingness to learn quickly
 Fluency in German and English, good knowledge of French being a considerable asset
 Ability to produce quality work products with attention to detail
 Ability to multi-task with strong attention to detail and adhering to deadlines
 Strong general business, political and current affairs knowledge
 Strong follow-up through and attention to detail
 Demonstrated ability to work independently and the ability to sustain ongoing
relationships with colleagues and to work collaboratively as a member of a team
 Strong analytical skills and the ability organize/prioritize job assignments and tasks

• Kỹ năng tổ chức / đa tác vụ mạnh mẽ với khả năng lập kế hoạch / ưu tiên để đảm bảo việc
cung cấp hiệu quả và kịp thời

• Cá nhân nhiệt tình, năng nổ, tập trung, có định hướng chi tiết cao và có thể phát triển mạnh
trong môi trường theo thời hạn

• Hiểu biết kinh doanh vững chắc - hoặc khả năng và sẵn sàng học hỏi nhanh chóng

• Thành thạo tiếng Đức và tiếng Anh, kiến thức tốt về tiếng Pháp là một tài sản đáng kể
• Khả năng sản xuất các sản phẩm chất lượng làm việc chú ý đến chi tiết

• Khả năng đa tác vụ với sự chú ý mạnh mẽ đến chi tiết và tuân thủ thời hạn

• Kiến thức kinh doanh tổng hợp, chính trị và thời sự mạnh mẽ

• Theo dõi mạnh mẽ và chú ý đến chi tiết

• Thể hiện khả năng làm việc độc lập và khả năng duy trì các mối quan hệ đang diễn ra với
các đồng nghiệp và hợp tác làm việc như một thành viên của nhóm

• Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và khả năng tổ chức / ưu tiên phân công công việc và nhiệm vụ
<NAME>
Address:
Phone:

EXPERIENCE
_____________________

_______________________________
_____________ – present

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

_____________________

COMPANY: _______________________________
Time: _____________ – ___________

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

_____________________

EDUCATION
Bachelor’s Degree in Business
CLARK ATLANTA UNIVERSITY
SKILLS

 Strong organization/multi-tasking skills with the ability to plan/prioritize to ensure


efficient and timely deliverables
 Enthusiastic, energetic, focused individual, highly detail oriented and able to thrive in
deadline-driven environment
 Solid business understanding - or ability and willingness to learn quickly
 Fluency in German and English, good knowledge of French being a considerable asset
 Ability to produce quality work products with attention to detail
 Ability to multi-task with strong attention to detail and adhering to deadlines
 Strong general business, political and current affairs knowledge
 Strong follow-up through and attention to detail
 Demonstrated ability to work independently and the ability to sustain ongoing
relationships with colleagues and to work collaboratively as a member of a team
 Strong analytical skills and the ability organize/prioritize job assignments and tasks