Anda di halaman 1dari 19

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN KD

MATA PELAJARAN
AQIDAH AKHLAK
KELAS I SEMESTER I & 2

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PEMETAAN KD
MAPEL AQIDAH AKHLAK KLS I SMT 1 & 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Pekan JP


No
1 Mengenal rukun iman, syhadat tauhid 1.1 Menghafal enam rukun iman.
dan syahadat rasul, al-Al-Asma al-
Husna (Al Ahad dan al Kholiq)

1.2 Menghafal dua kalimat syahadat.

1.3 Mengartikan dua kalimat syahadat


1.4 Mengenal sifat-sifat Allah (Al Ahad dan al
Kholiq) melalui kisah Nabi Ibrahim a.s.
mencari Tuhannya.
2 Membiasakan akhlak terpuji 2.2 Membiasakan sifat disiplin dan hidup bersih
dalam kehidupan sehari

2.3 Membiasakan berakhlak baik dalam mandi,


tidur dan buang air besar/kecil) dalam
kehidupan sehari WAYAN

3 Menghindari akhlak tercela 3.1. Membiasakan diri untuk menghindari hidup


kotor dalam kehidupan sehari-hari.

Jumlah Smt 1

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
4 Memahami kalimat thayyibah 4.1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah
(basmalah) dan Al-Asma al-Husna (Ar (basmallah).
Rohman, ar Rohiim dan As Sami’).

4.2. Mengenal sifat-sifat Allah (Ar Rohman, ar


Rohiim dan As Sami’) melalui kisah Nabi
Sulaiman dengan tentara semut.

5 Membiasakan akhlak terpuji 5.1. Membiasakan sikap ramah dan sopan


santun dalam kehidupan sehari

5.2. Membiasakan berakhlak baik ketika


berbicara dan meludah dalam kehidupan
sehari

6 Menghindari akhlak tercela 6.1. Membiasakan diri untuk menghindari


berbicara jorok/kotor dan bohong dalam
kehidupan sehari-hari.

Jumlah Smt 2

Total Smt 1 dan Smt 2

......... , ...............................
Mengetahui GURU MAPEL AQIDAH AKHLAK
Kepala Madrasah

...................................... .............................................
NIP. NIP.

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PERANGKAT PEMBELAJARAN
PEMETAAN KD

MATA PELAJARAN
AQIDAH AKHLAK
KELAS II SEMESTER I & 2

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PEMETAAN KD
MAPEL AQIDAH AKHLAK KLS II SMT 1 & 2

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Pekan JP


1 Memahami kalimat thayyibah 1.1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah
(hamdalah), dan Al-Asma Al-Husna (Ar (Hamdalah).
Rozak, Al Mughniy, Al Hamid dan Asy
Syakur). 1.2. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah
yang terkandung dalam Al-Asma Al-Husna
(Ar Rozak, Al Mughniy, Al Hamid dan Asy
Syakur).

1.3. Mengenal Allah melalui pengenalan


terhadap Shalat 5 Waktu.

2 Membiasakan akhlak terpuji 2.1 Membiasakan bersikap syukur nikmat, hidup


sederhana dan rendah hati dalam kehidupan
sehari

4.1 Membiasakan berakhlak baik ketika


berpakaian, makan

3 Menghindari akhlak tercela 3.1. Menghindari sifat sombong melalui kisah


masa kecil Nabi Muhammad s.a.w.

Jumlah Smt 1

4 Memahami kalimat thayyibah (tasbih) 4.1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah
dan Al-Asma al-Husna (al Quddus, Ash (tasbih).
Shomad, Al Muhaimin dan Al Badi’).

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
4.2. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang
terkandung dalam Al-Asma Al-Husna (Al
Quddus, Ash Shomad, Al Muhaimin dan Al
Badi’).

5 Membiasakan akhlak terpuji 5.1. Membiasakan bersifat jujur, rajin dan


percaya diri

5.2. Membiasakan berakhlak baik ketika belajar,


mengaji, dan bermain dalam kehidupan
sehari-hari.

6 Menghindari akhlak tercela 6.2. Menghindari sifat malas melalui kisah masa
remaja Nabi Muhammad s.a.w.

Jumlah Smt 2

Total Smt 1 dan Smt 2

......... , ...............................
Mengetahui Guru Mapel Aqidah Akhlak
Kepala Madrasah

...................................... ..........................................
NIP. NIP.

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PERANGKAT PEMBELAJARAN
PEMETAAN KD

MATA PELAJARAN
AQIDAH AKHLAK
KELAS III SEMESTER I & 2

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PEMETAAN KD
MAPEL AQIDAH AKHLAK KLS III SMT 1 & 2

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Pekan JP


1 Memahami kalimat thayyibah (takbir), 1.1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah
Al-Asma al-Husna (al Adhim, Al Kabiir, (Allahu Akbar).
al Karim dan Al Malik)
1.2. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah
yang terkandung dalam Al-Asma al-Husna
(al Adhim, Al Kabiir, al Karim dan Al Malik).

2 Beriman kepada malaikat-malaikat 2.2 Mengenal Malaikat-malaikat Allah.


Allah.

3 Membiasakan akhlak terpuji 3.1. Membiasakan sifat kasih sayang dan taat
dalam kehidupan sehari

3.2. Membiasakan berakhlak baik terhadap


kedua orang tua dalam kehidupan sehari

4 Menghindari akhlak tercela 4.1. Menghindari sikap durhaka kepada kedua


orang tua melalui kisah Kan’an.

Jumlah Smt 1

5 Memahami kalimat thayyibah 5.1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah


(ta’awud), Al-Asma al-Husna (al (ta’awud).

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
Baathin, Al Waliy, al Mujib dan Al 5.2. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah
Wahhaab) yang terkandung dalam Al-Asma al-Husna
(al Baathin, Al Waliy, al Mujib dan Al
Wahhaab).

6 Beriman kepada mahluk ghaib selain 6.1. Mengenal mahluk ghaib selain Malaikat
Malaikat. (Jin dan syetan).

7 Membiasakan akhlak terpuji 7.1. Membiasakan sikap rukun dan tolong


menolong

7.2. Membiasakan berakhlak baik terhadap


saudara dalam kehidupan sehari-hari

8 Menghindari akhlak tercela 5.3. Menghindari sifat khianat, iri dan dengki
melalui kisah kelicikan saudara-saudara
Nabi Yusuf a.s.

Jumlah Smt 2

Total Smt 1 dan Smt 2

......... , ...............................
Mengetahui Guru Mapel Aqidah Akhlak
Kepala Madrasah

...................................... ..........................................
NIP. NIP.
MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PERANGKAT PEMBELAJARAN
PEMETAAN KD

MATA PELAJARAN
AQIDAH AKHLAK
KELAS IV SEMESTER I & 2

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PEMETAAN KD
MAPEL AQIDAH AKHLAK KLS IV SMT 1 & 2

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Pekan JP


1 Memahami kalimat thayyibah 1.1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (inna
(inna lillaahi wa innaa ilaihi lillaahi wa innaa ilaihi rajiuun)
rajiuun) dan al-asma’ al-husna
(al-Mukmin, al-Azhim, al-
Haadii, al-Adlu, dan al-Hakam)

1.2. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang


terkandung dalam al-asma’ al-husna (al-Mukmin,
al-Azhim, al- Haadii, al-Adlu, dan al-Hakam)

2 Beriman kepada kitab-kitab 2.1. Mengenal kitab-kitab Allah


Allah

3 Membiasakan akhlak terpuji 3.1. Membiasakan sikap hormat dan patuh dalam
kehidupan sehari-hari

3.2. Membiasakan sikap tabah dan sabar dalam


menghadapi cobaan melalui kisah Mashithah

4 Menghindari akhlak tercela 4.1. Menghindari akhlak tercela melalui kisah


Tsa’labah

Jumlah Smt 1
5 Memahami kalimat thayyibah 5.1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah
(assalaamu’alaikum) dan al- (assalaamu’alaikum)
Asma’ al-husna (as- Salaam,
al-Mukmin, dan al- Latiif)
MI Miftahul Ulum
Karangwotan
5.2. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang
terkandung dalam al-Asma’ al-husna (as-
Salaam, al-Mukmin, dan al- Latiif)

6 Beriman kepada Rasul-Rasul 6.1. Mengenal Rasul dan Nabi Allah


Allah

7 Membiasakan akhlak terpuji 7.1. Membiasakan akhlak sidik, amanah, tablig,


fatanah dalam kehidupan sehari-hari

7.2. Membiasakan akhlak terpuji terhadap teman


dalam kehidupan sehari-hari

7.3. Mencintai dan meneladani akhlak mulia lima


Rasul Ulul Azmi

8 Menghindari akhlak tercela 8.1. Menghindari sifat munafik dalam kehidupan


sehari-hari

Jumlah Smt 2
Total Smt 1 dan Smt 2

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
Pucakwangi, Juli 2017
Mengetahui Guru Mapel Al-Qur’an-Hadits
Kepala Madrasah

ASYHARI, M.Pd.I ALI MURTADLO, S.Pd.I


NIP. NIP. 19601212198801 1 001

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PERANGKAT PEMBELAJARAN
PEMETAAN KD

MATA PELAJARAN
AQIDAH AKHLAK
KELAS V SEMESTER I & 2

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PEMETAAN KD
MAPEL AQIDAH AKHLAK KLS V SMT 1 & 2

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Pekan JP


1 Memahami kalimat thayyibah 1.1 Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah
(sholawat Nabi), Al-Asma al-Husna (Al (sholawat Nabi).
Baqii dan Al Bashir)
1.2 Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang
terkandung dalam Al-Asma al-Husna (Al
Baqii dan Al Bashir).

2 Beriman kepada hari akhir (kiamat). 2.3 Mengenal adanya hari akhir (kiamat).

3 Membiasakan akhlak terpuji 3.3. Membiasakan sikap tanggung jawab, adil,


dan bijaksana dalam kehidupan sehari-
hari.

3.4. Membiasakan akhlak yang baik ketika di


tempat ibadah dan tempat umum.
4 Menghindari akhlak tercela 4.2. Menghindari sifat hasud dalam kehidupan
sehari-hari melalui kisah Abu Lahab.

Jumlah Smt 1

5 Memahami kalimat thayyibah (Tarji’) 5.1 Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah
dan Al-Asma al-Husna (Al Muhyii, Al (Tarji’).
Mumiit).

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
5.2 Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang
terkandung dalam Al-Asma al-Husna (Al
Muhyii, Al Mumiit dan Al Baqii).

6 Membiasakan akhlak terpuji 6.1 Membiasakan sikap teguh pendirian dan


dermawan dalam kehidupan sehari-hari.

6.2 Membiasakan akhlak yang baik dalam hidup


bertetangga dan bermasyarakat.

7 Menghindari akhlak tercela 7.1. Membiasakan diri untuk menghindari sifat


kikir dan serakah melalui kisah Qorun

Jumlah Smt 2

Total Smt 1 dan Smt 2

Pucakwangi, Juli 2017


Mengetahui Guru Mapel Al-Qur’an-Hadits
Kepala Madrasah

ASYHARI, M.Pd.I ALI MURTADLO, S.Pd.I


NIP. NIP. 19601212198801 1 001

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PERANGKAT PEMBELAJARAN
PEMETAAN KD

MATA PELAJARAN
AQIDAH AKHLAK
KELAS VI SEMESTER I & 2

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
PEMETAAN KD
MAPEL AQIDAH AKHLAK KLS VI SMT 1 & 2

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Pekan JP


1 Mengenal kalimat thayyibah (laa 1.1 Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah
khaula walaa quwwata illa billahil (laa khaula walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil
‘aliyyil ‘adhiim) dan Al-Asma al-Husna ‘adhiim).
(Al Qowwiy, Al Hakim, Al Mushawwir
dan Al Qodir) 1.2 Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang
terkandung dalam Al-Asma al-Husna (Al
Qowwiy, Al Hakim, Al Mushawwir dan Al
Qodir)

2 Beriman kepada Taqdir Allah. 2.1 Mengenal adanya Qodlo dan Qodar Allah
(taqdir).

3 Membiasakan akhlak terpuji 3.1 Membiasakan sifat optimis, qonaah dan


tawakkal dalam kehidupan sehari-hari melaui
kisah Ashabul Kahfi.

4 Menghindari akhlak tercela 4.3. Membiasakan diri untuk menghindari sifat


pesimis dan putus asa melalui kisah Nabi
Sulaiman a.s dengan umatnya dan Nabi
Yunus a.s.

Jumlah Smt 1

5 Mengenal kalimat thayyibah (Istighfar), 5.1 Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah
dan Al-Asma al-Husna (Al Ghoffuur, (istighfar).
Ash Shobuur dan Al Halim).

MI Miftahul Ulum
Karangwotan
5.2 Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang
terkandung dalam Al-Asma al-Husna (Al
Ghoffuur, Al Afuwwu, Ash Shobuur dan Al
Halim).

6 Membiasakan akhlak terpuji 6.1 Membiasakan sifat sabar dan taubat dalam
kehidupan sehari

6.2 Membiasakan berakhlak baik terhadap


Binatang dan tumbuhan dalam hidup sehari

7 Menghindari akhlak tercela 7.1 Membiasakan diri untuk menghindari sifat


marah, fasik dan murtad dalam kehidupan
sehari-hari

Jumlah Smt 2

Total Smt 1 dan Smt 2

Pucakwangi, Juli 2017


Mengetahui Guru Mapel Al-Qur’an-Hadits
Kepala Madrasah

ASYHARI, M.Pd.I ALI MURTADLO, S.Pd.I


NIP. NIP. 19601212198801 1 001

MI Miftahul Ulum
Karangwotan