Anda di halaman 1dari 15

17

÷ªÙÞœÎCî¦ô¢
üŒî¦ô¢ÙÙ 1ÎÞœáì÷J 2018- „- „email:
ú£ªd 12,2019 help@eenadupratibha.net
email: help@eenadupratibha.net

PRESENT TENSE
The Simple Present Tense
Mode of the verb: I / We / You / They sub- õª
I have known his address!
jects Þ¥ ÑÙç˶ î¦æ¨ êŸô¦yêŸ
verb óμ³ÚÛ\
plain form
ìª ô¦óŸ«L. õª
He /She / It subjects Þ¥ ÑÙç˶ î¦æ¨ Examples:
êŸô¦yêŸ
verb óμ³ÚÛ\
plain form ‘s’ Ú¨ ö˶ë¯
‘es’ ìª H I have worked for this company last year.
à¶Ja ô¦óŸ«L. (Wrong)
H I worked for this company last year.
Uses of the Simple Present Tense:
(Correct)
(a) To describe your habits sÍõî¦åxìª (b) To talk about an action that happened in the
êμLóŸªâ˶óŸªè¯EÚ¨z past where the time is not mentioned. sí£E
H I always brush my teeth before 7 am daily. áJTì ú£÷ªóŸ«Eo ví£þ§hNÙàŸÚÛªÙè¯, ÖÚÛ í£E
H I meet my best friend every Sunday. áJTÙë]E êμLóŸªâ˶óŸªæ°EÚ¨ Ñí£óμ«TÙàŸ÷àŸªa.z
(b) To describe factual information - things that Examples:
are true. sú£ê¦uEo êμLóŸªâ˶óŸªè¯EÚ¨z H I have had three different offices at ABC.
H Red meat is a good source of iron. H She has completed her homework.
H Walking in the mornings gives you good Note: If the time is mentioned, the simple past
health. tense is used. sí£E áJTì ú£÷ªóŸ«Eo
(c) To describe things that are true for a long ví£þ§hNÙ#ìåxô³ê¶ simple past tense ìª
time. sDô¢+Ú¥õÙÞ¥ î¦ú£h÷ÙÞ¥ Ñìo Nù£óŸ«Eo Ñí£óμ«TÙà¦L.z
êμõí£è¯EÚ¨z (c) To talk about experiences without indicating
H He works in this office. time.sú£÷ªóŸ«Eo ví£þ§hNÙàŸÚÛªÙè¯ ÍìªòÅ¡î¦õ
H He lives in this street. ÞœªJÙ# êμLóŸªâ˶óŸªæ°EÚ¨ Ñí£óμ«TÙàŸ÷àŸªa.z
(d) We can make present simple questions with
sê¦ê¦\LÚÛîμªiì í£ìªõìª present continuous
Examples:
tense ö˺ àμí£p÷àŸªa.z
do (do before I/ we/ you/ they and does H I have worked for three other companies but
before he/ she/ it). (Simple present tense ö˺ çËμæÀ ÚÛîª æ©ÎôÂæ© this company is the best!
interrogative sentence ìª ô¦óŸªè¯EÚ¨
I / we /
Examples:
The present perfect simple is used in ques-
õÚÛª ÷³Ùë]ª õÚÛª H I am studying for my last exam.
you / they do, he / she / it
ví£ê¶uÚÛÙ tions with ever. It is used with never and yet.
÷³Ùë]ª ìª Ñí£óμ«TÙà¦L. H She is living in the quarters at the moment.
does
H Do you like your job?
)
(c) The present continuous can also be used to English H Have you ever slept at work?
H No, I've never slept at work.
H Do they come here regularly? talk about a current trend. (Present
H Does he go to temple on Sundays? Continuous Tense ìª ví£ú£ªhêŸ ð¼ÚÛè[õìª negative sentence ìª ô¦óŸª÷àŸªa. (d) To talk about something that has happened

H Does your teacher give you excessive êμLóŸªâ˶óŸªè¯EÚ¨ Ñí£óμ«TÙàŸ÷àŸªa.z Examples:


using the adverbs ‘just, already, several
times, yet, just now, recently, before, this
homework? Examples: H I'm not sleeping! I’m taking rest.
week, this morning, this month’ etc.
H People are thinking more about how work will H She isn't sitting at her desk. She's standing
affect their families now.
Examples:
Writer by the computer.
H My sister has just come home.
H Work absenteeism rates are increasing.
Navuluri Peraiah The Present Perfect Tense H She has resigned to her job just now.
(d) The present continuous tense can be used
Subject Expert to talk about a future action using the verb H I have met him recently.
Mode of Verb: The present perfect tense is
‘going to’. (Present Continuous Tense ö˺ made with ‘has/ have + the past participle’. (I / H She has not passed her examination yet.
(e) We make negative sentences with don’t (I/ ‘going to’ E Ñí£óμ«TÙ# future actions ìª õª
We / You / They subjects Þ¥ ÑÙç˶ î¦æ¨ êŸô¦yêŸ H We have watched that movie several times.
we/ you/ they don’t) or doesn’t (he/ she/ it êμõí£÷àŸªaz have + the past participleìª ô¦óŸ«L.He / She / H I have seen him before somewhere.
doesn’t). (Simple present tense ö˺
negative Examples: õª
It subjectsÞ¥ ÑÙç˶ î¦æ¨ êŸô¦yêŸ has + the
sentence ìª ô¦óŸªè¯EÚ¨ I / we / you / they õ H He is going to buy a new car. (Indicates ìª ô¦óŸ«L.z
past participle
The Present Perfect Continuous Tense
êŸô¦yêŸ do, he / she / it õ êŸô¦yêŸ
does ìª future action) J Negative sentence ö˺ have / has êŸô¦yêŸ not Mode of the Verb: have been + verb (ing) after
Ñí£óμ«TÙà¦L. )
H I am going to meet my childhood friend next ìª Ñí£óμ«TÙà¦L. Interrogative sentenceö˺ the subjects‚ ‘I / We / You / They and has been
H I don’t like sweets. week. (Indicates future action) have / has ìª subject ÚÛª ÷³Ùë]ª ÑÙà¦L. + verb (ing) after the subjects, He / She / It.
H She doesn’t work hard. (e) Some verbs are not normally used in the pre- Examples: Use of the Present Perfect Tense:
H He doesn't come to office by bus. sent continuous tense or in any other contin- H I have worked in this office since 2005. (a) To express an action that started in the past
The Present Continuous Tense uous tense. These verbs are not actions. H She has not passed the exam yet. and still it has not been finished. sÞœêŸÙö˺
Ú•Eo
( verb õìªpresent continuous tense ö˺ H He has watched the movie several times. vð§ô¢ÙòÅ¡îμªi ÷«æ°xè[ªÚÛªû¶ ú£÷ªóŸ«EÚ¨ í£²Jh Ú¥ÚÛªÙè¯
Mode of the Verb: I êŸô¦yêŸ
am + verb (ing) , ìª öË¶ë¯ Ô ÏêŸô¢ continuous tense öËºì« H We have just completed our work. ÏÙÚ¥ áô¢ªÞœªêŸªìo í£EE àμí£pæ°EÚ¨ î¦è•àŸªa.z
We / You / They êŸô¦yêŸ ìª
are + verb (ing) , He / î¦è[ÚÛ«è[ë]ª. Ðverb õª í£ìªõìª ú£«#ÙàŸ÷±.)
She / It êŸô¦yêŸ
is + verb (ing) ìª ô¦óŸ«L. Examples: Uses of the Present Perfect Tense: Examples:
H She has been waiting for me for two hours.
Uses of the Present Continuous Tense: hate, like, love, prefer, want, wish, appear, feel, (a) To talk about an action that began in the
hear, see, seem, smell, sound, taste, agree, past and continued to the present. H They have been living in this town for ten
(a) To describe something happening at the years.
deny, disagree, mean, promise, satisfy, sur- H I have worked for this company for the last
time of speaking. s÷ªìÙ ÷«æ°xè[ªêŸ« Ñìo prise, believe, imagine, know, mean, realise, H She has been writing letters since morning.
ú£÷ªóŸ«EÚ¨ áô¢ªÞœªêŸªìo í£ìªõìª êμõí£è¯EÚ¨ recognise, remember, understand.
six years.
H It has been raining since yesterday.
Present Continuous Tense Ñí£óμ«TÙà¦L.z
H I have sent a lot of emails in the last few
(f) We can make present continuous questions minutes. Note: hate, hear, know, forget, remember,
Examples: with am/ is/ are (I/ we/ you/ they) + verb + H How long have you worked here? understand, want îμ³ë]öËμjì
verb õìª
present per-
H I am reading this email. ing (Subject ÚÛª ÷³Ùë]ª am / is/ are ìª Note: It is used with words like ‘since, this fect continuous tense ö˺ Ñí£óμ«TÙàŸô¦ë]ª.
H Look! She is sleeping at her desk! Ñí£óμ«TÙ# interrogative sentences ìª week/ year/ month, over the last few weeks, for Present perfect tense ö˺ Ñí£óμ«TÙà¦L.
H They are working in the fields now. ô¦óŸª÷àŸªa.z the last six months’ etc. and today. These Examples:
H Rithwik is making a kite at present. Examples: words describe an unfinished time. H I have been knowing his address for a long
H We do not have to be doing the action as we H Are you writing anything? H I have worked here since 2000. time. (Wrong)
are speaking. H Are they preparing for examinations? H I have interviewed four applicants this H I have known his address for a long time.
H I need to go back to work. I'm writing a report H Is she working long hours at the moment? morning. (Correct)
Note: Present Perfect Continuous Tense ö˺
on absenteeism. H Is your boss making you work long hours dur- H I have worked with her for two years.
H I'm doing two courses at night school this ing the New Year Sales? Note: It is never used with time words like last ú£÷ªóŸ«Eo ú£«#ÙàŸæ°EÚ¨ since ÷ªJóŸ³ for ìª
year. (g) We make negative sentences with (I/ we/ week, last year, yesterday, five minutes ago, in Ñí£óμ«Tþ§hô¢ª. Exact time or point of time ìª
(b) We use the present continuous tense when you/ they) am/ is/ are + not + verb + ing. (Is 1998 etc. These words describe a finished time. êμõí£è¯EÚ¨ since ìª, period of time or amount of
describing actions that are temporary. / am/ are õ êŸô¦yêŸ not ìª Ñí£óμ«TÙ# We use the past simple with these words. time ìª ú£«#ÙàŸæ°EÚ¨ for ìª Ñí£óμ«TÙà¦L.
16
÷ªÙÞœüŒî¦ô¢Ù 1 áì÷J 2019 - „ email: help@eenadupratibha.net

KALIA.. for farmers! support for cultivation, livelihood support for


landless households, financial assistance to
vulnerable agriculture households and land-
less labourers, life insurance cover and
exemption of interest for crop loans of up to
Rs 50,000.
GST Rates Slashed Under the KALIA scheme, all small and
On 22nd December 2018, the 31st meeting marginal farmers numbering around 3 million
of GST Council at New Delhi took following will be covered. An assistance of Rs 10,000
decisions relating to changes in GST rates. will be provided per family for Kharif and Rabi
GST rates reduced from 28% to 18% seasons. The scheme also promises Rs.2
include Pulleys, transmission shafts and Lakh life insurance cover.
cranks, gear boxes, Monitors and TVs of up to
New Chairman of CBIC
screen size of 32 inches, Re-traded or used
pneumatic tyres of rubber, Power banks of Senior IRS officer Pranab Kumar Das
lithium ion batteries, Digital cameras and appointed as Chairman of the Central Board
video camera recorders and Video game con- of Indirect Taxes and Customs (CBIC), the
soles etc. apex policy-making body for indirect taxes.
With this, only 28 goods are left in the high- The Appointments Committee of the
est 28% GST rate slab. Now, the 28% slab is Cabinet on 17 December 2018 appointed
restricted to only luxury and sin goods, apart P.K.Das replacing S.Ramesh as the head of
from auto parts and cement - tax rates on CBIC.
which could not be cut due to high revenue CBIC deals with the tasks of formulation of
implication. policy concerning levy and collection of
Customs & Central Excise duties and Service
“Strategy for New India@75” inclusion of fuel and electricity within the
Writer ambit of GST.
Tax, prevention of smuggling and administra-
NITI Aayog unveiled a strategy document tion of matters relating to Customs, Central
Amara Veeraswamy called the “Strategy for New India@75” sug-
All of the 250,000 gram panchayats
Excise, Service tax etc.
should be digitally connected by 2019
Subject Expert gesting reforms to make India a 4-trillion dol- through the Bharat Net programme. The
lar economy by 2022-23. government services should be delivered New CM for Rajasthan
GST rate on cinema tickets above Rs. 100 The document’s main idea is to go for digitally to all the gram panchayats by 2022-
shall be reduced from 28% to 18% and on cin- such reforms in the economy that will keep Ashok Gehlot took oath as the Rajasthan
23. The document also says that Bharatmala
ema tickets up to Rs. 100 reduced from 18% India growing at 8% annually that could be chief minister on 17 December 2018 , while
Pariyojana and roads-construction in the
to 12%. quicken to 9-10% by 2022-23. state party chief Sachin Pilot became deputy
north-eastern region should be completed
Vegetables, (uncooked or cooked by The document suggests increasing the chief minister in a ceremony held at Albert
and Power for All and a pucca house for
steaming or boiling in water), frozen, branded share of taxes in the national income from Hall in Jaipur.
every family have to be ensured. FDI limits
and put in a unit container and Vegetable pro- current 17% to 22%. The report calls for the Governor Kalyan Singh administered oath
should be liberalised also
visionally preserved (for example by sulphur of office. Congress president Rahul Gandhi,
dioxide gas, in brine, in sulphur water or in former Prime Minister Manmohan Singh,
other preservative solutions) are totally The chairman of Railways Board Ashok outgoing chief minister Vasundhara Raje
exempted from GST. These items earlier Lohani has been named the Vice Chancellor also attended the event.
taxed at 5%. of the University.
Bhupesh Baghel
First Railway University Hockey World Cup 2018
Bhupesh Baghel took oath of office as
National Rail and Transportation Institute On 16th December 2018, Belgium Hockey third Chief Minister of Chhattisgarh at Balbir
(NRTI), is India’s first Railway university team won their first ever World cup title. Singh Juneja Indoor Stadium in Raipur.
Belgium defeated the Netherlands 3–2 in the
focused on transport-related education, multi- KALIA scheme for Farmers The two senior leaders in the fray for the
disciplinary research and training dedicated to final on a penalty shoot-out after a 0–0 draw. CM post, T S Singhdeo and Tamradwaj
Australia stood third and India got sixth place. Odisha CM Naveen Patnaik announced Sahu also inducted as cabinet ministers.
the nation by Union Minister of Railways and
Arthur Van Doren, the Belgian Hockey play- Rs.10,800 crore scheme for farmers on 21
Coal Piyush Goyal and Gujarat Chief Minister Congress President Rahul Gandhi and
er, was awarded as the Best Player and Spain December 2018. It is the Krushak Assistance
Vijay Rupani on 15 December 2018. former Prime Minister Manmohan Singh
won the Fair Play award. Young player of the for Livelihoods & Income Augmentation
Located in Vadodara, Gujarat offering two were present among the guests attended
tournament won by Thijs van Dam of (KALIA), which benefits both farmers and
courses, Bachelor of Science in the ceremony. New Chief Minister Bhupesh
Netherland. Blake Govers of Australia and share croppers. Lord Jagannath in Odisha is
Transportation Technology and a Bachelor of Baghel announced to waive off farm loans to
Alexander Hendrickx of Belgium are the top also called Kalia.
Business Administration in Transport the tune of Rs 6,100 crore for the benefit of
goal scorers, who scored 7 goals each. The scheme has 5 components- financial more than 16 lakh farmers.
Management.

Model Questions Rs.10 Crore for the establishment of Odiya India@75” said that the Investment rate 11. Service-specific exercise AVIAINDRA
Cultural Centre in……… should be boosted from 29% of GDP in between Indian Air Force (IAF) and
1. The recent decision of GST council made 1) Hyderabad 2) Bangalore 3) Chennai FY18 to ………….by FY23. Russian Federation Aerospace Force
that Music Books attract how much GST 4) Guwahati 5) Surat 1) 42% 2) 34% 3) 46% 4) 36% 5) 50% (RFAF), held ………
rate? 5. What is the official mascot for the Odisha 9. 15 women entrepreneurs were given 1) Vishakapatnam, Andhra Pradesh
1) 28% 2) 18% 3) 12% 4) 5% 5) Nil Men’s Hockey World Cup is..... awards at the recently concluded Women 2) Pune, Maharastra
2. GST council reduced the GST rate on 1) Winkey 2) Rohoey 3) Olly Transforming India Awards 2018 in New 3) Kochi, Kerala
Parts and accessories for the carriages for 4) Phoneyh 5) Wi Wi Delhi. Theme of the WTI Awards 2018 4) Jodhpur in Rajasthan
disabled persons from 28% to……… is…… 5) Agra, Uttar Pradesh
6. Which software launched by Indian
1) 18% 2) 5% 3) 0% 4) 12% 5) 8% Railways to keep track of punctuality of 1) Women and Entrepreneurship 12. Union Ministry of Tourism inaugurated
3. The Services supplied by banks to Basic trains and freight and passenger earnings 2) Women and Empowerment India’s first tribal circuit project connecting
Saving Bank Deposit (BSBD) and account from anywhere in India? 3) Women and Rise of them 13 tourism sites in………….. under
holders under Pradhan Mantri Jan Dhan 1) Rwire 2) Rpole 3) eDrishti 4) Women for Entrepreneurship for all Swadesh Darshan Scheme.
Yojana (PMJDY) attract how much GST 4) epromote 5) eskill 5) Women and Care 1) Chhattisgarh 2) Jharkhand
rate as per the decision of GST council 10. NITI Aayog inked agreement with ………. 3) Arunachal Pradesh 4) Manipur
7. Which state launched Saura Jalnidhi
recently? to deploy artificial intelligence (AI) tech-
scheme to encourage use of solar energy 5) Mizoram
1) 28% 2) 18% 3) 12% in irrigation by farmers? nologies to address challenges in agricul-
4) 5% 5) totally exempted from GST ture and healthcare
1) UP 2) Maharashtra 3) Odisha Key
4. On 18th December 2018, Naveen Patnaik, 4) Tamilnadu 5) MP 1) Infosys 2) TCS 3) Tech Mahindra
CM of Odisha announced financial aid of 1-5 2-2 3-5 4-5 5-3 6-3
8. NITI Aayog document “Strategy for New 4) Microsoft India 5) Amazon India
7-3 8-4 9-1 10-4 11-4 12-1
15 A¯]l…ç³#Æý‡… l Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… l
f¯]lÐ]lÇ l 1 l 2019 Send your Feedback to vidya@sakshi.com
ѧýlÅ
糧ól糧ól BÌZ^èl¯]lË$ ^ólõÜ Ñ§éÅǦ Ð]l*¯]líÜMýS Æý‡$VýSÙèl? MìS…¨ ÐésìæÌZ Üç ÇM>°¨ H¨? 3) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ… Ð]lÅMìS¢ Ô>ÈÆý‡MýS, Ð]l*¯]líÜMýS, 3) MýS–™éÅ°² ^ólĶæ$yé°MìS çÜÇ´ùÄôæ$
h. ¯]lÒ¯ŒæMýS$Ð]l*ÆŠæ 1) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ… _¯é²À¯]l²… M>MýS$…yé E§ólÓVýS, Ýë…íœ$MýS, O¯ðl†MýS Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l A°² ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… Ìôæ¯]lç³#µyýl$
çÜ»ñæjMýS$t °ç³#×æ$Ë$ M>´ëyýl$™éƇ¬
2) Ð]lÅMìS¢ Aà°² ç³ÇÆý‡„ìSÝë¢Æ‡¬
Hï³ yîlGïÜÞ A…Ô>ËMýS$ ^ðl…¨…¨
4) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ… VýSÐ]l$Å °Æó‡ªÔ¶æMýSOÐðl$…¨ 32.
4) iÑ™èl…ÌZ A¿¶æ{§ýl™èl¯]l$ ¿êÑ…_¯]lç³#µyýl$
Ð]l*¯]líÜMýS A¯éÆøVýSÅ… E¯]l² ѧéÅǦ Ë„ýS×ê-
3) C…§ýl$ÌZ B™èlÃÐ]l…^èl¯]l ¿êÐ]l¯]l §éW TET
TET cum
cum TRT
TRT -- 2018
2018 22. H Æý‡MýSOÐðl$¯]l VýS–çßæ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ ò³ÇW¯]l °MìS ^ðl…§ýl°¨?
E…¨ í³ËÏË$ ¿¶æ{§ýl™é ¿êÐ]l¯]l, ÝëÓÐ]lË…º¯]l 1) BÔ>iÐ]l¯é°² MýSÍW E…yýlr…

Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ…
4) Ð]lÅMìS¢ E{¨MýS¢ ç³Çíܦ™èl$ËMýS$ ÌZ¯]lÄôæ$ÅÌê
^èl*çÜ$¢…¨
OòÜM>Ëi {ç³Ð]lÆý‡¢¯]l Ìê…sìæ Ë„ýS×êË$ MýSÍW E…sêÆý‡$?
1) ÌŸ…W E…yól ™èlÍϧýl…{yýl$Ë$
2) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ çÜ…«§é¯]l ÌZç³…
3) ÝëÐ]l*hMýS Aç³Çç³MýSÓ™èl
9. Æý‡„ýSMýS™èl…{™éËMýS$ çÜ…º…«¨…_ MìS…¨ ÐésìæÌZ
p ec i a l 2) ™éÇPMýS & Ô>ï܈Ķæ$ §ýl–MýSµ£ýl… 4) ¿êÐø{§ólMýS AçÜÐ]l$™èl$ËÅ™èl
1. ™øË$ »ŸÐ]l$ÃÌêrË$ Byìl…^ól MýS$r$…»ê°MìS çÜOÆð‡…¨? S 3) A† V>Æ>¿¶æ… 4) †Æý‡çÜPÆý‡×æ 33. ÐéÅMýS$Ë™èl, MýS$…uý‡¯éË ¯]l$…_ Aà°²
^ðl…¨¯]l MøsôæÔŒæ ´ëuý‡Ô>ËMýS$ ÐðlãÏ ^èl§ýl$Ð]l#- G) yîlGïÜÞ çœÍ™éË$ Ñyýl$§ýlOÌñæ¯]l ™èlÆ>Ó™èl 23. çÜ$Æó‡ÔŒæ ™èlÆý‡VýS† VýS¨ÌZ¯ól M>MýS$…yé ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ Æý‡„ìS…^èl$MøÐ]lyé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól Ð]lNÅà°²
MøÐé˯]l$MýS$¯é²yýl$. M>±, ´ëuý‡Ô>ËMýS$ ÐðlãÏ BÕ…_¯]l Ð]l*Æý‡$PË MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l MýS*yé ÝùÐ]l$Ç™èl¯]l…V>, Ð]l$…§ýlº$¨® HÐ]l$…sêÆý‡$?
^èl§ýl$Ð]l#MøÐ]lyé°MìS Ð]l$¯]l MýS$r$…º MýSr$t- Ð]l*Æý‡$PË$ Æ>Ð]lyýl… Ð]lËÏ ¯éVýSÆ>k E¯]l²ÐéyìlV> {ç³Ð]lÇ¢çÜ$¢¯é²yýl$. D Ë„ýS×ê°MìS 1) A¯]l$VýS$×æÅ™èl 2) Ð]l*¯]líÜMýS BÆøVýSÅ…
»êr$Ï, Ð]l…Ô>^éÆ>Ë$ Jç³#µMøÐ]l# A° A™èlyìl Møç³…™ø àÌŒæsìæMðSsŒæ ÑíÜÇÐólĶæ$yýl… 4) ¨ Ñ°Ìê…yŠæ ÝùçÙÌŒæ Ððl$^èl*ÅÇsîæ õÜPÌŒæ M>Æý‡×æ…? 3) õßæ™èl$MîSMýSÆý‡×æ 4) Æý‡„ýSMýS™èl…{™èl…
™èl…{yìl Ð]l§ýlª¯é²yýl$. D çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ MøsôæÔŒæMýS$ ¼) Iï³G‹Ü Ý뫨…^èlÌôæMýS´ùƇ¬¯]l Æý‡Ðól$ÔŒæ ™èl¯]l 14. yîlGïÜÞMìS çܯ]l²§ýl®Ð]l$Ð]l#™èl$¯]l² ^èl…§ýl¯]l ÐésêÞ‹- 1) O£ðlÆ>MìSÞ¯Œæ ¡{Ð]lÐ]l$Ð]lyýl… 34. çÜÆý‡$ª»êr$ ÝëÐ]l*¯]lÅ çÜ…¿êÐ]lÅ™èl {MýSÐ]l$…
G§ýl$OÆð‡¯]l Br…MýS…? MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ ^ðl{È° Iï³G‹Ü ^ólĶæ$yýl… ‹³ÌZ {MìSÄôæ$sŒæ ^ólíܯ]l çÜ*tyðl…sŒæÞ {VýS*‹³ÌZ 2) O£ðlÆ>MìSÞ¯Œæ ÌZí³…^èlyýl… {ç³M>Æý‡… {糆 100 Ð]l$…¨ÌZ:
1) Ô>ÈÆý‡MýS 2) Ð]l*¯]líÜMýS Üí ) çÜ*PÌŒæ AíÜòÜt…sŒæ E§øÅV>°² Ý뫨…^èl- Eç³Äñæ*VýSMýSÆý‡ ÑçÙĶæ*Ë™ø´ër$ A¯]lÐ]lçÜÆý‡ 3) G{yìl¯]lͯŒæ A«¨MýSÐ]l$Ð]lyýl… 1) 33.3% Ý뫧éÆý‡×æ çÜÆý‡$ª»êr$, 33.3%
3) ¿o†MýS ç³ÇçÜÆý‡ 4) Ýë…íœ$MýS ç³ÇçÜÆý‡ ÌôæMýS´ùƇ¬¯]l Ð]l¬Æý‡ã ™èl¯]l õܲíßæ™èl$yýl$ ÑçÙĶæ*Ë$ ´ù‹Üt M>Ð]lyýl… Ð]lËÏ {VýS*‹³ÌZ 4) G{yìl¯]lͯŒæ ÌZí³…^èlyýl… A«¨MýS çÜÆý‡$ª»êr$, 33.3% ™èlMýS$PÐ]l
2. BÆø ™èlÆý‡VýS† ^èl§ýl$Ð]l#™èl$¯]l² {Ô>Ð]l×ìæ VýS–çßæ Ý뫨…_¯]l E§øÅV>°² ™é¯]l$ Ý뫨…_- Mö¯]lÝëV>Ìê Ð]l§éª A° °Æý‡~Ƈ¬…^èl$MøÌôæMýS- 24. {MðSsìæ°fÐŒl$MýS$ M>Æý‡×æ…? çÜÆý‡$ª»êr$ MýSÍW E…sêÆý‡$
çÜÆý‡$ª»êr$¯]l$ ™ðlË$çÜ$MøÐ]lyé°MìS sîæ^èlÆý‡$ ¯]lr$ÏV> ™èl–í³¢ ^ðl…§ýlyýl… ´ùÐ]lyýl… H çÜ…çœ$Æý‡Û×æ? 1) Ķæ$Ð]lÓ¯]l §ýlÔ¶æÌZ O£ðlÆ>MìSÞ¯Œæ ÌZí³…^èlyýl… 2) 60% Ý뫧éÆý‡×æ çÜÆý‡$ª»êr$, 20% A«¨MýS
VýS–çßæçÜÆý‡$ª»êr$MýS$ ^ðl…¨¯]l A¯ólMýS {ç³Ð]l^èl¯é- yìl) E´ë«§éÅĶæ$ E§øÅV>°² Ý뫨…^èlÌôæMýS- 1) Eç³VýSÐ]l$ & Eç³VýSÐ]l$ 2) Ķæ$Ð]lÓ¯]l §ýlÔ¶æÌZ O£ðlÆ>MìSÞ¯Œæ A«¨MýSÐ]l$Ð]lyýl… çÜÆý‡$ª»êr$, 20% ™èlMýS$PÐ]l çÜÆý‡$ª»êr$
Ë$, Ðésìæ ç³MýSP¯]l AÐ]l#¯]l$/M>§ýl$/ ^ðlç³µÌôæ… ´ùƇ¬¯]l Æý‡Ñ Mø_…VŠæ òÜ…rÆŠæÌZ Õ„ýS×æ 2) ³ç ÇàÆý‡ & ³ç ÇàÆý‡ 3) Ð]lÄñæ*f¯]l §ýlÔ¶æÌZ O£ðlÆ>MìSÞ¯Œæ ÌZí³…^èlyýl… MýSÍW E…sêÆý‡$
A¯ól I_eM>˯]l$ C_a…¨. Ðésìæ° çÜ*_…- »êV> Ìôæ¯]l…§ýl$Ð]lËÏ E§øÅVýS… ´÷…§ýl- 3) Eç³VýSÐ]l$ & ç³ÇàÆý‡ 4) Ð]lÄñæ*f¯]l §ýlÔ¶æÌZ O£ðlÆ>MìSÞ¯Œæ A«¨MýSÐ]l$Ð]lyýl… 3) 68% Ý뫧éÆý‡×æ çÜÆý‡$ª»êr$, 16% A«¨MýS
_¯]l Ñ«§é¯é°² ºsìæt {Ô>Ð]l×ìæ çÜÆý‡$ª»êr$ ÌôæMýS´ùĶæ*¯]l$ A° ™ðlËç³yýl… 4) ¨Ó Eç³VýSÐ]l$ & ³ç ÇàÆý‡ 25. °º…«§ýl¯]l çÜíßæ™èl, °º…«§ýl¯]l Æý‡íßæ™èl {糆 çÜÆý‡$ª»êr$, 16% ™èlMýS$PÐ]l çÜÆý‡$ª»êr$
VýS$×ê°² ™ðlË$çÜ$MøÐé˯]l$MýS$…¨. C¨ H 1) {糄óSç³×æ… & ™èl§é¡ÃMýSÆý‡×æ… & ç³ÇàÆý‡… 15. {ç³Ô>…™ŒæÌZ çÜçßæM>Æý‡VýS$×æ… ^éÌê »êVýS$…§ýl- ^èlÆý‡ÅË$ §ól° B«©¯]l…ÌZ fÆý‡$VýS$™éƇ¬? MýSÍW E…sêÆý‡$
Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ Ð]l*ç³°MìS ^ðl…§ýl$™èl$…¨? & ÑÝë¦ç³¯]l… ° A…^èl¯é Ðólíܯ]l E´ë«§éÅĶæ¬yýl$ A™èlyìl 1) MóS…{©Ä¶æ$ ¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦ 4) 50% Ý뫧éÆý‡×æ çÜÆý‡$ª»êr$, 25% A«¨MýS
1) °Æ>®Æý‡×æ Ð]l*ç³° 2) ç³Çç³–^èle 2) ÑÝë¦ç³¯]l… & {糄óSç³×æ… & ™èl§é¡ÃMýSÆý‡- °gêĶæ$¡° ç³ÇÖÍ…^èlMýS$…yé¯ól ^éÌê 2) {ç³™èlÅ„ýS ¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦ çÜÆý‡$ª»êr$, 25% ™èlMýS$PÐ]l çÜÆý‡$ª»êr$
3) ÔZ«§ýl¯é çÜ*_MýS 4) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ ÔZ«¨MýS ×æ… & ³ç ÇàÆý‡… »êVýS$…r$…¨ A° ™ðlËç³yé°² °Æ>®Æý‡×æ 3) çÜÓĶæ$… ^ø¨™èl ¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦ MýSÍW E…sêÆý‡$
3. G°Ñ$§ø ™èlÆý‡VýS† ^èl§ýl$Ð]l#™èl$¯]l² Æ>gôæÔŒæÌZ 3) {糆VýSÐ]l$¯]l… & ç³ÇàÆý‡… & ™èl§é¡ÃMýSÆý‡- Ð]l*ç³°ÌZ° H §øçÙ…V> õ³ÆöP¯]lÐ]l^èl$a? 4) ç³Ç«©Ä¶æ$ ¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦ 35. JMýS çÜ…çœ$r¯]lMýS$, JMýS Ð]l*Æý‡$µ¯]lMýS$, JMýS
çÜß ç æM>Æý‡ VýS$×æ… H Ýë¦Æ‡¬ÌZ E…§ø ™ðlË$- ×æ… &{糄óSç³×æ… 1) àÌZ {糿êÐ]l… 26. MìS…¨ ÐésìæÌZ Ð]lÊÇ¢Ð]l$™éÓ°² {糿êÑ™èl… çÜÐéË$MýS$ Ð]lÅMìS¢ Ô>ÈÆý‡MýS…V>, Ð]l*¯]líÜMýS…V>
çÜ$MøÐ]lyé°MìS Eç³Äñæ*VýSç³yól Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ 4) ÑÝë¦ç³¯]l… & ³ç ÇàÆý‡… & ™èl§é¡Ã- 2) MóS…{©Ä¶æ$ {ç³Ð]l–†¢ §øçÙ… ^ólõÜ Ýë…íœ$MýS, Ýë…çÜP–†MýS M>Æý‡M>ËMýS$ çܵ…¨…^èlyýl…?
Ð]l*ç³°? MýSÆý‡×æ… & {糄óSç³×æ… 3) L§éÆý‡Å §øçÙ… çÜ…º…«¨…^èl°¨ H¨? 1) çÜ…çœ$Æý‡Û×æ 2) MýS$…uý‡¯]l…
1) °Æ>®ªÆý‡×æ Ð]l*ç³° 2) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ ÔZ«¨MýS 10. Èyìl…VŠæ Æý‡*ÐŒl$ÌZ Ð]l*Å£ŠæÞ ^ólçÜ$¢¯]l² ÕÐé°MìS 4) §ýlÐ]l$¯]l §øçÙ… 1) ÝëÐ]l*hMýS °Ä¶æ$Ð]l$ °º…«§ýl¯]lË$ 3) ÐéÅMýS$Ë™èl 4) J†¢yìl
3) {ç³Ô>²Ð]lã 4) ÔZ«§ýl¯é çÜ*_MýS JMýSPÝëÇV> VýS¨ÌZ° ©ç³… BÇ´ùƇ¬, 16. C™èlÆý‡$Ë §ýlVýSYÆý‡ ¯]l$…_ JMýS Ð]lÅMìS¢ çÜÐ]l*^é- 2) Ð]lÅMìS¢ ò³ÇVóS çÜÐ]l*f…ÌZ Eç³Äñæ*W…^ól 36. Æý‡„ýSMýS™èl…{™éËMýS$ çÜ…º…«¨…_ çÜOÆð‡…¨?
4. BǦMýS…V> ¯]lçÙt´ùÐ]lyýl…, {õ³Ñ$…^ól Ð]lÅMìS¢° `MýSsìæ HÆý‡µyýlr… Ð]lËÏ ¿¶æĶæ$ç³yýlr…, Æ>°² Æ>ºrtyé°MìS Eç³Äñæ*VýSç³yól 糧ýl®†? ¿êçÙ G) G‹ÜI E§øÅVýS… Ý뫨…^èlÌôæMýS´ùƇ¬¯]l
MøÌZµÐ]lyýl…, çßæu>™èl$¢V> çÜ…¿¶æÑ…^ól ç³Ç×ê- Jâ¶æÏ…™é ^ðlÐ]l$rË$ ç³rtyýl… fÇW…¨. ©°MìS 1) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ ÔZ«¨MýS 3) ™èlÍϧýl…{yýl$Ë, E´ë«§éÅĶæ¬Ë OÐðlQÆý‡$Ë$ ¯]lÆó‡ÔŒæ Èf°…VŠæ° »Z«¨çÜ*¢ A¯ólMýS Ð]l$…¨-
Ð]l*Ë$ ™èl¨™èlÆý‡ A…Ô>˯]l$ Ð]l*¯]líÜMýS A¯é- M>Æý‡×æÐ]l$Äôæ$Å àÆøïŒæ? 2) °Æ>®Æý‡×æ Ð]l*ç³° 4) ¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦ ç³°¡Æý‡$ ° G‹ÜIË$V> ¡Ça¨§ýlªyýl…
ÆøV>Å°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l H M>Æý‡M>Ë$V> 1) ò³Æý‡$VýS$§ýlË àÆøïŒæ 3) {糄óSç³MýS Ñ«§é¯]l… 27. MìS…¨ ÐésìæÌZ Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ Ë„ýS×æ… M>°¨ ¼) Æð‡Ððl¯]l*ÅÌZ E§øÅVýS… ^ólçÜ$¢¯]l² }°Ðé‹Ü
õ³ÆöP¯]lÐ]l^èl$a? 2) O£ðlÆ>MìSÞ¯Œæ 4) Üí †¦ ³ç È„ýS H¨? ç³°¿êÆý‡… ™èlr$tMøÌôæMýS _¯]l² í³ËÏÐéyìlÌê
1) {´ù™èlÞíßæ…^ól M>Æý‡MýS… 3) ´ëÆ>O£ðlÆ>MìSÞ¯Œæ 4) A{yìl¯]lͯŒæ 17. JMýS E´ë«§éÅĶæ¬yýl$ Rhodes test & 1) íܦÆý‡…V> E…r$…¨ HyýlÐ]lyýl…
2) ´ùVýS$^ólõÜ M>Æý‡MýS… 11. Ô¶æÕ Ô>ÈÆý‡MýS…V> ºË…V> E¯]l²ç³µsìæMîS E§ólÓ- Rotter Test §éÓÆ> ѧéÅÆý‡$¦Ë Ð]lÊÇ¢- 2) A¨Ó¡Ä¶æ$OÐðl$…¨, °Æý‡…™èlÆý‡OÐðl$…¨ Üí ) ѧéÅÆý‡$¦Ë…§ýlÇ Ð]l¬…§ýl$ {糫§é¯ø´ë-
3) {´ù™èlÞíßæ…^ól M>Æý‡MýS…, ´ùVýS$^ólõÜ M>Æý‡MýS… VýSç³Æý‡…V> Mø´ë°², _M>MýS$ çÜÓ¿êÐé°² Ð]l$™éÓ°² ™ðlË$çÜ$MøÐ]lyé°MìS {ç³Ä¶æ$†²…- 3) gêq¯é™èlÃMýS, ¿êÐ]lÐólÔ¶æ, Ð]l*¯]líÜMýS ^èl˯é- Ķæ¬yìl™ø °…¨…^èlºyìl¯]l MýS$Ð]l*ÆŠæ B
4) H©M>§ýl$ MýSÍW E¯é²yýl$. AƇ¬™ól íßæ´ùµ{MðSsìæ‹Ü {ç³M>- ^éyýl$. AƇ¬™ól CMýSPyýl B E´ë«§éÅĶæ¬yýl$ ™èlÃMýS A…Ô>˯]l$ MýSÍW E…r$…¨ »ê«§éMýSÆý‡ ÑçÙĶæ*°² Ð]l$Ç_´ùÐ]lyýl…
5. ´ëuý‡Ô>ËMýS$ Ð]l_a¯]l ™èlÆ>Ó™èl C…sZÏ V>Å‹ÜçÜtÐŒæ Æý‡… A™èlyýl$ H Æý‡M>°MìS ^ðl…§ýl$™éyýl$? Eç³Äñæ*W…_¯]l Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ Ð]l*ç³°? 4) ´÷…¨OMðS…¨, °Æý‡…™èlÆý‡OÐðl$…¨ 1) {糄óSç³×æ… & ÑÝë¦ç³¯]l… & ³ç ÇàÆý‡…
çÜÇV>Y BÆó‡µÔ>¯ø Ìôæ§ø, C…sìæMìS ™éâ¶æ… çÜÇV> 1) L™éÞíßæMýS$yýl$ 1) MýS£éç³NÆý‡×æ ç³È„ýSË$ 28. Ð]l*¯]lÐ]l Ð]lÊÇ¢Ð]l$™éÓ°MìS çÜ…º…«¨…_ MìS…¨ 2) ÑÝë¦ç³¯]l… & {糄óSç³×æ… & §ýlÐ]l$¯]l…
ÐólÔ>¯ø Ìôæ§ø A° 糧ól糧ól BÌZ^èl¯]lË$ ^ólõÜ 2) Oò³™èlÅ {ç³Ð]l–†¢ E¯]l²Ðéyýl$ 2) Üí †¦ ³ç È„ýS ÐésìæÌZ çÜOÆð‡…¨? 3) ç³ÇàÆý‡… & {糆VýSÐ]l$¯]l… & §ýlÐ]l$¯]l…
ѧéÅǦ Ð]l*¯]líÜMýS Æý‡$VýSÙèl? 3) ÔóæÏçÙà {ç³Ð]l–†¢ E¯]l²Ðéyýl$ 3) 糧ýl çÜ…çÜÆý‡Y ç³È„ýS 1) A¯]l$Ð]l…ÕMýS™èl MýS…sôæ ç³ÇçÜÆ>Ë {糿êÐ]l… 4) {糄óSç³×æ… & {糆VýSÐ]l$¯]l… & §ýlÐ]l$¯]l…
1) Ð]l$¯ø°„ìSç³#¢Ë$ 4) ÑçÙ×æ$~Ð]l# 4) ÐéMýSÅç³NÆý‡×æ ç³È„ýS A«¨MýS… 37. E´ë«§éÅĶæ¬yýl$ §ýl…yìl…_¯]l ™èlÆ>Ó™èl ѧéÅ-
2) §úÆý‡¾ËÅ {糆^èlÆý‡ÅË$ 12. 10Ð]l ™èlÆý‡VýS† ^èl§ýl$Ð]l#™èl$¯]l² çÜ${í³Ä¶æ$ ™é¯]l$ 18. {糄óSç³MýS ç³È„ýSËMýS$ çÜ…º…«¨…_ MìS…¨ 2) ç³ÇçÜÆ>Ë MýS…sôæ A¯]l$Ð]l…ÕMýS™èl {糿êÐ]l… Ǧ° í³Í_ ±Ð]l# »ê«§ýlç³yýl$™èl$¯é²Ðé A…sôæ
3) ÝëÐ]l*¯]lÅ ÐéÅMýS$Ë™èl MøÆý‡$MýS$¯]l² Ýë¦Æ‡¬ÌZ õœ‹Üº$MŠæÌZ ´ùçÜ$tËMýS$ ÐésìæÌZ çÜÇM>°¨? A«¨MýS… ÌZç³Ë »ê«§lý V> E¯]l² Oò³MìS Ìôæ§ýl$ A°
4) A°Ä¶æ$…{†™èl & °Æý‡¾…«§ýl ¯éyîl Æý‡$VýSÙèl OÌñæMŠæË$ Æ>Ð]lsôæϧýl°, ÐésêÞ‹³ÌZ õÜtr‹ÜMýS$ 1) Ð]lÅMìS¢ A…™èlÆý‡Y™èl ¿êÐé˯]l$, BÌZ^èl¯]l˯]l$ 3) A¯]l$Ð]l…ÕMýS™èl, ç³ÇçÜÆ>Ë {糿êÐ]l… ™ðlËç³yýl… H Æý‡„ýSMýS ™èl…{™èl…?
6. Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ… Ð]lÅMìS¢ H çÜÓ¿êÐ]l… Ð]lËÏ M>Ððl$…sŒæÞ Æ>Ð]lsôæϧýl° MýS$…uý‡¯é°MìS ÌZO¯ðl…¨. ÐðlÍMìS ¡Ä¶æ$Ð]l^èl$a çÜÐ]l*¯]l… 1) {糄óSç³×æ… 2) §ýlÐ]l$¯]l…
Ð]l¬QÅ…V> {糿êÑ™èlÐ]l$Ð]l#™èl$…¨? CMýSPyýl MýS$…uý‡¯é°MìS M>Æý‡×æ…? 2) M>Ëç³ÇÑ$† Ìôæ§ýl$ M>± M>Ìê°² 4) A¯]l$Ð]l…ÕMýS™èl, ç³ÇçÜÆ>Ë™ø çÜ…º…«§ýl… 3) Eç³çÜ…çßæÆý‡×æ 4) {糆^èlÆ>Å °ÇÆ
1) AÀÆý‡$^èl$Ë$ 2) OÐðlQÆý‡$Ë$ 1) Ô>ÈÆý‡MýSOÐðl$…¨ 2) Ð]l*¯]líÜMýSOÐðl$…¨ ç³ÇVýS×æÌZMìS ¡çÜ$MýS$…sê… ÌôæMýS$…yé Ķæ*§ýl–_eMýS…V> Ð]lÅMýS¢Ð]l$Ð]l#- 38. E´ë«§éÅĶæ$ º¨ÎÌZ ´ëÌŸY¯]l² Ððl…MýSr-
3) AÐ]lçÜÆ>Ë$ 4) AËÐér$Ï 3) ¿o†MýS ç³ÇçÜÆý‡ çÜ…º…«§ýlOÐðl$…¨ 3) E©ªç³¯]l AçܵçÙt…V>, AÆý‡¦Æý‡íßæ™èl…V> ™èl$…¨ ¯éÆ>Ķæ$×æ C…sìæMìS §ýl*Æý‡OÐðl$¯é CçÙtOÐðl$¯]l
7. §ýlÐ]l$¯]l… ^ólíܯ]l A^ól™èl¯]l…ÌZ° ¿êÐé˯]l$ 4) Ýë…íœ$MýS ç³ÇçÜÆý‡ çÜ…º…«§ýlOÐðl$…¨ E…r$…¨ 29. MýS$Ð]l*ÆŠæ A¯ól E´ë«§éÅĶæ¬yýl$ AËçÜr M>Æý‡- B…VýSÏ Ð]l*«§ýlÅÐ]l$ ´ëuý‡Ô>ËMýS$ ÐðlâêÏÌê Ìôæ§é
ÐðlÍMìS¡Ä¶æ$yé°MìS íÜVýSÃ…yŠæ {¸ëƇ¬yŠæ õ³ÆöP¯]l² 13. I§ø ™èlÆý‡VýS† ^èl§ýl$Ð]l#™èl$¯]l² Æý‡*ç³ Ð]lÊÇ¢- 4) ^ól™èl¯]l A…Ô>˯]l$ Ð]l*{™èlÐól$ ™ðlË$çÜ$- ×æ…V> Ñ{Ô>…† ¡çÜ$MøÐé˯]l$MýS$…r$¯é²- C…sìæMìS §ýlVýSYÆý‡ E¯]l² CçÙt… Ìôæ° ™ðlË$VýS$
sñæMìS²MŠæ M>°¨ H¨? Ð]l$™éÓ°² ™ðlË$çÜ$MøÐ]lyé°MìS Eç³Äñæ*VýSç³yól MøVýSË… yýl$. M>± 10Ð]l ™èlÆý‡VýS† ç³È„ýSË$ §ýlVýSYÆý‡ç³yýlr… Ð]l*«§ýlÅÐ]l$ ´ëuý‡Ô>ËMýS$ ÐðlâêÏÌê °Æý‡~Ƈ¬…^èl$-
1) õÜÓ^ée çÜ…çÜÆý‡Y… 2) çÜÓç³² ÑÔóæÏçÙ×æ… A{糄óSç³MýS ç³È„ýS? 19. Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ A…^èl¯é ç³È„ýSÌZÏ Ñ$MìSPÍ ™èlÆý‡- Ð]lËÏ ´ëuý‡Ô>ËMýS$ àfÆý‡$ M>Ðé˯]l$MýS$…r$- MøÌôæ° ç³Çíܦ†. D çÜ…çœ$Æý‡Û×æ?
3) çÜÐðl*Ãçßæ¯]l… 4) çÜÐ]l${V>MýS–† 1) TAT 2) CAT ^èl$V> Eç³Äñæ*W…^ól¨? ¯é²yýl$. A™èlyýl$ G§ýl$ÆöP…r$¯]l² çÜÐ]l$çÜ-Å? 1) Eç³VýSÐ]l$&Eç³VýSÐ]l$ çÜ…çœ$Æý‡Û×æ
8. Æý‡„ýSMýS™èl…{™éË$ A¯ól ¿êÐ]l¯]lMýS$ çÜ…º…«¨…_ 3) RIBT 1) °Æ>®Æý‡×æ Ð]l*ç³° 1) Eç³VýSÐ]l$ & Eç³VýSÐ]l$ 2) ç³ÇàÆý‡ & ç³ÇàÆý‡ çÜ…çœ$Æý‡Û×æ
2) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ ÔZ«¨MýS 2) Eç³VýSÐ]l$ & ç³ÇàÆý‡ 3) Eç³VýSÐ]l$ & ç³ÇàÆý‡ çÜ…çœ$Æý‡Û×æ
3) {ç³Ô>²Ð]lã 4) ÔZ«§ýl¯é çÜ*_MýS 3) ³ç ÇàÆý‡ & ³ç ÇàÆý‡ 4) ¨Ó Eç³VýSÐ]l$ & ç³ÇàÆý‡ çÜ…çœ$Æý‡×Û æ
20. ѧéÅÆý‡$¦Ë$ Ý뫧éÆý‡×æ…V> ç³È„ýSMýS$ Ð]l¬…§ýl$ 4) ¨Ó Eç³VýSÐ]l$ & ³ç ÇàÆý‡
gêqç³MýS… E…^èl$MøÐ]lyýl…ÌZ çÜÐ]l$çÜÅË VýS$Ç…- 30. {¸ëƇ¬yŠæ õ³ÆöP¯]l² H Ð]l$¯ø OÌñæ…WMýS ÑM>çÜ çÜÐ]l*«§é¯éË$
SAKSHI EDUCATION
SGT Grand Test _ íœÆ>ŧýl$ ^ólçÜ$¢…sêÆý‡$. ©°MìS M>Æý‡×æ…? §ýlÔ¶æÌZ ™èl§é¡ÃMýSÆý‡×æ…, A…™èlÈÏMýSÆý‡×æ… A¯ól 1) 4 2) 4 3) 1 4) 2 5) 4
1) çÜ…çœ$Æý‡Û×æ 2) ÐéÅMýS$Ë™èl Ë„ýS×êË$ {´ëÆý‡…¿¶æÐ]l$Ð]l#™éƇ¬? 6) 2 7) 4 8) 4 9) 4 10) 4
APDSC SGT Online Grand Test & 3) HM>{VýS™èl ÌZí³…^èlyýl… 1) Ð]l˜üMýS §ýlÔ¶æ 2) Bçܯ]l §ýlÔ¶æ 11) 2 12) 2 13) 4 14) 3 15) 1
4) BçÜMìS¢ ÌZí³…^èlyýl… 3) ÕÔ¶æ² §ýlÔ¶æ 4) VýS$ç³¢ §ýlÔ¶æ 16) 2 17) 4 18) 4 19) 3 20) 2
Practice Tests 21. MìS…¨ ÐésìæÌZ Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ Ë„ýS×æ… M>°¨ 31. Ð]lÅMìS¢ÌZ çÜ…çœ$Æý‡Û×æ Gç³#µyýl$ HÆý‡µyýl$™èl$…¨? 21) 2 22) 2 23) 2 24) 1 25) 3
Scan above QR Code
H¨? 1) E§ólÓV>ËMýS$ °{íÙPĶæ*™èlÃMýS…V> 26) 4 27) 1 28) 1 29) 2 30) 4
1) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™éÓ°² MýSÍW E…yýlr…ÌZ E¯]l²ç³#µyýl$ 31) 2 32) 1 33) 4 34) 3 35) 4
www.sakshieducation.com OÐðlĶæ$MìS¢MýS ¿ôæ§éË$ E¯é²Æ‡¬
2) Ð]lÊÇ¢Ð]l$™èlÓ… iÐ]l#Ë…§ýlÇMìS ^ðl…¨…¨
2) ™èl¯]l Ë„>ÅË™ø Æ>iç³yýlÌôæMýS
´ùƇ¬¯]lç³#µyýl$
36) 3 37) 4 38) 4
ѧýlÅ Send your Feedback to vidya@sakshi.com
A¯]l…™èlç³#Æý‡… l Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… l
f¯]lÐ]lÇ l 1 l 2019 16

ÑÑ«§ýl ç³ÇÐ]l*×êÌZÏ Æ>íܯ]l ½iĶæ$ çÜÐ]l*ÝëÌôæ ºçßæ$糧ýl$Ë$


Ķæ*Æý‡ÏVýSyýlz Ð]l¯]l…Æ>k ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅËMýS$ gêÅÑ$¡Ä¶æ$ AÆ>¦Ë$ b= –5, c=1, d=2 AÐ]l#™éƇ¬.
p(x) = 2x3–5x2+x+2
3 2
çÜ*PÌŒæ AíÜòÜt…sŒæ, p(x) A¯ól¨ HO§ðl¯é ºçßæ$糨 A¯]l$Mø…yìl. y = p(x) A¯ól  −1   −1   −1   −1 
p   = 2   − 5  +   + 2
{糿¶æ$™èlÓ E¯]l²™èl ´ëuý‡Ô>Ë ({V>‹œ) x- A„ýS…¯]l$ G°² ¼…§ýl$Ð]l#Ë Ð]l§ýlª Q…yìlçÜ$¢…§ø p(x)  2   2   2  2
ºçßæ$糨MìS A°² Ô¶æ*¯éÅË$…sêƇ¬. x-A„ýS…¯]l$ Q…yìl…^ól −1 5 1 −1 − 5 − 2 + 8
= − − +2= =0
¼…§ýl$Ð]l#Ë x-°Æý‡*ç³M>Ìôæ p(x) ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅË$ 4 4 2 4
ºçßæ$糧ýl$Ë$ AÐ]l#™éƇ¬. p(1) =2(1)3 – 5(1)2 +1+2= 0
❖ y=ax+b, a≠0 Æó‡TĶæ$ ºçßæ$糨 Æó‡Rê_{™èl… JMýS çÜÆý‡â¶æÆó‡Q. p(2) =2(2)3 – 5(2)2 + 2+2 =0
❖ ^èlÆý‡Æ>Ô¶æ$˯]l$, Mö°² íܦÆý‡Æ>Ô¶æ$Ë™ø VýS$×ìæ…^èlV> Ð]l^óla C¨ x-A„ýS…¯]l$ JMóS JMýS ¼…§ýl$Ð]l# Ð]l§ýlª Q…yìlçÜ$¢…¨.  −1 
p   = 0 , p(1) =0, p(2)=0
VýS$×æM>˯]l$ Æý‡$×ôæ™èlÆý‡ «§ýl¯]lç³NÆý‡~ çÜ…QÅË çœ*™éËMýS$ ❖ y = ax2 + bx + c, a≠0 Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 Æó‡Rê_{™èl… JMýS  2
òßæ_a…_ ÑÑ«§ýl ç³ÇÐ]l*×êÌZÏ Æ>íܯ]l ½iĶæ$ çÜÐ]l*ÝëÌôæ ç³Æ>Ð]lËĶæ$…. C¨ x-A„ýS…¯]l$ VýSÇçÙt…V> Æð‡…yýl$ −1
Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠæÞ M>ºsìæt p(x) MýS$ 2 ,1, 2 Ë$ Ô¶æ*¯éÅË$.
ºçßæ$糧ýl$Ë$. ¼…§ýl$Ð]l#Ë Ð]l§ýlª Q…yìlçÜ$¢…¨.
❖ –5, 3x+7, x2−5x+7 Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ ºçßæ$糧ýl$Ë$. ❖ y = ax + bx + cx+d, a≠0 çœ$¯]l ºçßæ$糨 Æó‡Rê_{™èl… x-
3 2 −1
1 1 α= , β=1, γ=2 A¯]l$Mö…sôæ
, , 3 x3 Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ ºçßæ$糧ýl$Ë$ M>Ð]l#. A„ýS…¯]l$ VýSÇçÙt…V> Ð]lÊyýl$ ¼…§ýl$Ð]l#Ë Ð]l§ýlª Q…yìlçÜ$¢…¨. 2

x 2
y −1 −d
αβγ = = −1 5 −b
çÜÐ]l$çÜÅË$ Ô¶æ*¯éÅË Ëº®… a & íܦƇý ³ç §ýl…/ x3 VýS$×æMýS… α +β+ γ = + 1+ 2 = =
❖ ^èlÆý‡Æ>Õ x ÌZ E¯]l² ºçßæ$糨 p(x)ÌZ x VýSÇçÙt 2 2 a
çœ*™é…M>°² ºçßæ$糨 ç³ÇÐ]l*×æ… A…sêÆý‡$. ■ f(x) = 3–2x–x2 ºçßæ$糨 Æó‡Rê _{™é°² XíÜ, ■ α, βË$ Ô¶æ*¯éÅË$V> VýSË Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 αβ+βγ+γα=
❖ ç³ÇÐ]l*×æ… '0' V> E¯]l² ºçßæ$糨° íÜÆý‡¦ ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅ˯]l$ MýS¯]l$MøP…yìl. çœÍ™é˯]l$ çÜÐ]l$Ǧ…^èl…yìl. K {x2 – (α+β) x +αβ}, K ≠ 0  −1   −1  1 c
=   (1) + (1)(2 ) + (2 )  = =
y=3–2x–x2 A¯ól¨ JMýS Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 A¯]l$Mø…yìl. α, β, γË$ Ô¶æ*¯éÅË$V> VýSË œç $¯]l ºçßæ$糨 K {x3 –  2   2  2 a
A…sêÆý‡$. E§é: −5, 73 ■

©°MìS VýSÇçÙt…V> Æð‡…yýl$ Ô¶æ*¯éÅË$…sêƇ¬. (α+β+γ)x2 +(αβ+βγ+γα) x– α β γ} K≠0  −1  −2 −d


αβγ =  2  (1)(2 ) = −1= 2 = a
❖ ç³ÇÐ]l*×æ… '1' E¯]l² ºçßæ$糨° Æó‡TĶæ$ ºçßæ$糨 ÑÑ«§lý x ÑË$Ð]lËMýS$ y ÑË$Ð]lË$ MìS…¨ Ñ«§ýl…V> 1. 7+2√2, 7–2√2 Ô¶æ*¯éÅË$V> VýSË Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨°  
A…sêÆý‡$. E§é: 3x + 5, y − 1 E…sêƇ¬. MýS¯]l$Vö¯]l…yìl.
❖ ç³ÇÐ]l*×æ… '2' V> E¯]l² ºçßæ$糨° Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 {V>‹œÌZ (–4, –5), (–3, 0), (–2, 3), (–1, 4), (0, 3), f. α, βË$ Ô¶æ*¯éÅË$V> E¯]l² Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 ºçßæ$糧ýl$Ë ¿êVýSàÆý‡ °Ä¶æ$Ð]l$…
A…sêÆý‡$. E§é: ax + bx + c, a ≠ 0, x2 – 5x + 7
2
(1, 0), (2, –5), (3, –12), (4, –21) ¼…§ýl$Ð]l#˯]l$ K{x2–(α+β)x+αβ}, K≠0 p(x), g(x) A¯ólÑ Æð‡…yýl$ ºçßæ$糧ýl$Ë$. g(x)≠0
❖ ç³ÇÐ]l*×æ… 3V> E¯]l² ºçßæ$糨° çœ$¯]l ºçßæ$糨 A…sêÆý‡$. VýS$Ç¢…_, Òsìæ° çÜÆý‡â¶æ Ð]l{MýS…™ø MýSÍí³™ól y=3–2x–x2 7+2√2, 7–2√2 Ô¶æ*¯éÅË$V> VýSË Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 AƇ¬¯]lç³#µyýl$ p(x)=g(x)×q(x)+r(x) AƇ¬¯]lr$Ï Ð]l$Ç Æð‡…yýl$
E§é: ax + bx + cx + d, a ≠ 0,
3 2
ºçßæ$糨 Æó‡Rê_{™èl… HÆý‡µyýl$™èl$…¨. K{x2–(7+2√2+7–2√2)x+(7+2√2)(7−2√2)}, ºçßæ$糧ýl$Ë$ q (x), r(x) ´÷…§ö^èl$a.
5x3 − 4x2 + 7x + 3 K≠0 C…§ýl$ÌZ r(x)=0 Ìôæ§é r(x) ç³ÇÐ]l*×æ… <g(x) ç³ÇÐ]l*×æ….
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
❖ ºçßæ$糨 p(x)ÌZ x º§ýl$Ë$ k ¯]l$ Æ>õÜ¢ Ð]l^óla ÑË$Ð]l ⇒ K{x2
D çœÍ™é°² ºçßæ$糧ýl$Ë ¿êVýSàÆý‡ °Ä¶æ$Ð]l$… A…sêÆý‡$.
p(k)¯]l$ ºçßæ$糨 ÑË$Ð]l A…sêÆý‡$. y=3-2x -x2 -5 0 3 4 3 0 -5 -12 -21 1. x4–6x3–26x2+138x–35 A¯ól ºçßæ$糨MìS Æð‡…yýl$
–14x+41},
p(x) = x2 + 4x – 5 ºçßæ$糨 ÑË$Ð]l x = 2 Ð]l§ýlª p(2) (x, y) (-4, -5) (-3,0) (-2, 3) (-1, 4) (0, 3) (1, 0) (2, -5) (3, -12) (4,-21) Ô¶æ*¯éÅË$ 2±√3 AƇ¬™ól Ñ$Wͯ]l Æð‡…yýl$ Ô¶æ*¯éÅ˯]l$
K≠0
= 22 + 4 × 2 – 5 = 7 MýS¯]l$Vö¯]l…yìl.
❖ p(k)=0 AƇ¬™ól k¯]l$ p(x) ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯]lÅ… A…sêÆý‡$. 2. 3x2 − x − 4 A¯ól Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅ˯]l$ MýS¯]l$Vö°, f. 2+√3, 2–√3Ë$ C_a¯]l ºçßæ$糨MìS Æð‡…yýl$ Ô¶æ*¯éÅË$, M>ºsìæt
p(x) = x2 – 5x + 6 AƇ¬™ól Ô¶æ*¯éÅËMýS$, ºçßæ$糨 VýS$×æM>ËMýS$ çÜ…º…«§é°² çÜÇ {x–(2+√3)}{x-(2–√3)}
p(2) = 22–5×2 + 6 = 0 ^èl*yýl…yìl. = {(x–2) –√3} {(x–2)+√3}
A…§ýl$Ð]lËÏ C_a¯]l p (x) ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯]lÅ… '2' 3x2 − x − 4 ⇒ 3x2 − 4x + 3x −4 = (x–2)2–(√3)2 = x2–4x+1 JMýS M>Æý‡×ê…MýS….
❖ Æó‡TĶæ$ ºçßæ$糨 ax + b MýS$ JMóS JMýS Ô¶æ*¯]lÅ… E…r$…¨. = x(3x − 4) + 1(3x − 4) = (3x−4)(x+1) C_a¯]l ºçßæ$糨° x2–4x+1™ø ¿êWõÜ¢
Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 ax2 + bx + cMýS$ VýSÇçÙt…V> Æð‡…yýl$ 3x2 − x − 4 Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅË$ MýS¯]l$Vö¯éË…sôæ
2
x 2 − 4 x + 1) x 4 − 6 x3 − 26 x 2 + 138 x − 35(
Ô¶æ*¯éÅË$ E…sêƇ¬. 3x −x−4 = 0 M>ÐéÍ.
çœ$¯]l ºçßæ$糨 ax + bx + cx + dMýS$ VýSÇçÙt…V> Ð]lÊyýl$
3 2
3x2−x−4 = (3x − 4)(x+1) = 0 x4 − 4 x3 + x2
Ô¶æ*¯éÅË$ E…sêƇ¬. 3x − 4 = 0 Ìôæ§é x + 1= 0 (−) ( +) ( −)
4 4
Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$ x= Ìô
æ §é 2
x = −1 ∴3x −x−4 Ô¶ æ *¯éÅË$ −1,
3
− 2 x3 − 27 x 2 + 138 x
3
1. p(x) = 2x5– 5x4 + 3x2 + 4x –7 AƇ¬™ól Ô¶æ*¯éÅË Ððl¬™èl¢… − 2 x3 + 8 x2 − 2 x
i) p(x) ç³ÇÐ]l*×æ…, ii) x4 VýS$×æMýS…, 4 −3 + 4 1 −( −1) = − x VSý$×æMSý… (+) (−) (+)
= −1 + = = = 2
iii) íܦÆý‡ 糧é˯]l$ MýS¯]l$MøP…yìl 3 3 3 3 x VSý$×æMSý… −35 x2 + 140 x − 35
f. p(x) = 2x5 – 5x4 + 3x2 + 4x–7
i) p(x) ç³ÇÐ]l*×æ… = 5 {V>‹œ ¯]l$…_ y=3–2x–x2 Æó‡Rê_{™èl… ç³Æ>Ð]lËĶæ$…  4  −4 Üí¦Æ‡ý ³ç §lý… −35 x2 + 140 x − 35
Ô¶æ*¯éÅË Ëº®… = (−1)   = =
ii) x4 VýS$×æMýS… = –5 BM>Æý‡…ÌZ E…r$…¨. X-A„>°² (1, 0), (&3, 0) 3
  3 2
x VýS$×æMýS… (+) (−) (+)
iii) íܦÆý‡ç³§ýl… = –7 ¼…§ýl$Ð]l#Ë Ð]l§ýlª Q…yìlçÜ$¢…¨. Òsìæ X- °Æý‡*ç³M>Ë$ 3. JMýS Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅË Ððl¬™èl¢…, ˺®… Ð]lÆý‡$çÜV> 0
2. p(a) = a2– 2a +1AƇ¬™ól p(1)+ p(–1) ÑË$Ð]l 1,&3Ë$ Ð]lÆý‡Yºçßæ$糨 f(x)= 3–2x–x2 Ô¶æ*¯éÅË$ 1 1
− , AƇ¬™ól B Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨° MýS¯]l$Vö¯]l…yìl. ºçßæ$糧ýl$Ë ¿êVýSàÆý‡… °Ä¶æ$Ð]l$… {ç³M>Æý‡…
MýS¯]l$MøP…yìl AÐ]l#™éƇ¬. 4 4 x4–6x3–26x2+138x–35
f. p(a) = a2 – 2a + 1 çÜÇ^èl*yýlr…: f(x) = 3–2x–x2 f(1) = 3 – 2 (1)–12 = 0 f. Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅË$ Ð]lÆý‡$çÜV> α, β A¯]l$MýS$…sôæ = (x2–4x+1) (x2–2x–35)
p(1)=12 – 2 × 1 + 1 = 0 f(–3) = 3–2(–3)– (–3)2 = 0 α = −¼, β = ¼ C_a¯]l ºçßæ$糨 Ñ$Wͯ]l Æð‡…yýl$ Ô¶æ*¯éÅ˯]l$
p(–1) = (–1)2 –2 × (–1) + 1 = 4 f(1) = 0, f(–3)=0. M>ºsìæt 1, &3Ë$ α+β=−¼+¼=0 x2–2x–35 ¯]l$…_ ´÷…§ö^èl$a.
∴ p(1) + p (–1) = 0 + 4 = 4 f(x) = 3 – 2x–x2 Ð]lÆý‡Yºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅË$. −1 ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅË MøçÜ… x2–2x–35=0 A¯]l$Mø…yìl.
αβ = (− ¼)(¼) =
3. p(x) = 4x2+ 3x −1 ºçßæ$糨MìS 16 x2–7x+5x–35=0
¼, –1Ë$ Ô¶æ*¯éÅË$ AÐ]l#™éÄñæ*, M>§ø çÜÇ^èl*yýl…yìl. ºçßæ$糨 VýS$×æM>ËMýS$, Ô¶æ*¯éÅËMýS$ α, βË$ Ô¶æ*¯éÅË$V> E¯]l² Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 (x–7)(x+5) =0
f. p(x) = 4x2 + 3x –1
Ð]l$«§ýlÅ çÜ…º…«§ýl… k{x2 − (α + β)x + αβ) x–7=0, x+5 =0
2
1 1  1 1 3 i. ax+b, a≠0 A¯ól Æó‡TĶæ$ ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯]lÅ x=7, x= –5
p   =4   +3   − 1 = + − 1 = 0
 4  4  4 4 4 −b  1  1
∴C_a¯]l ºçßæ$糨 Ñ$Wͯ]l Æð‡…yýl$ Ô¶æ*¯éÅË$ –5, 7
⇒  x 2 − 0 x −  = k  x2 − 
ÑË$Ð]l α A¯]l$Mö…sôæ α = a  16   16 
p(–1) = 4(–1)2 +3 (–1) –1
= 4–3–1= 0 ii. ax2+bx+c, a≠0 Ð]lÆý‡Y ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅË$ α, β 16 x 2 − 1 k
1 = k  = {16 x − 1}
2
P   = 0 , p(–1) = 0 M>ºsìæt AƇ¬™ól Ô¶æ*¯éÅË Ððl¬™èl…¢ =
 4 −b  16  16
α +β= = & x VýS$×æMýS…/ x2 VýS$×æMýS…
¼, –1Ë$ p(x) MýS$ Ô¶æ*¯éÅË$ a =k1{16x2 − 1} k1 ÐéçÜ¢Ð]l çÜ…QÅ
4. x3 – 4x ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅ˯]l$ MýS¯]l$MøP…yìl.
Ô¶æ*¯éÅË Ëº®… = αβ =
c
= íܦÆý‡ç³§ýl…/x2 VýS$×æMýS…
4. çœ$¯]l ºçßæ$糨 p(x)= 2x3–5x2+x+2
f. p(x) = x3– 4x A¯ól¨ çœ$¯]l ºçßæ$糨. ©°MìSVýSÇçÙt…V> a 1
Ô¶æ*¯éÅË$ − , 1, 2 AÐ]l#™éĶæ$° ^èl*ç³…yìl.
Ð]lÊyýl$ Ô¶æ*¯éÅË$…sêƇ¬. ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅË MøçÜ… iii. ax3+bx2+cx+d, a≠0 çœ$¯]l ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅË$ α, β, 2

p(x) = 0 A¯]l$Mø…yìl. γ AƇ¬™ól Ô¶æ*¯éÅË Ððl¬™èl¢… ºçßæ$糨 VýS$×æM>ËMýS$, Ô¶æ*¯éÅËMýS$


x3– 4x = 0 ⇒ x(x2– 4) = 0 −b Ð]l$«§ýlÅ E¯]l² çÜ…º…«§é°² çÜÇ-
= α+β+ γ= = &x2 VýS$×æMýS…/ x3 VýS$×æMýS…
⇒ x(x–2)(x+2) = 0 a ^èl*yýl…yìl.
x = 0, x – 2 = 0, x + 2 = 0, Æð‡…yólíÜ Ô¶æ*¯éÅË Ë»ê®Ë Ððl¬™èl¢… = f. C_a¯]l œç $¯]l ºçßæ$糨
x=0, x = 2, x = – 2 c
αβ + βγ + γα = = x VýS$×æMýS…/ x3 VýS$×æMýS… p(x) =2x3–5x2+x+2¯]l$
∴ x3–4x ºçßæ$糨 Ô¶æ*¯éÅË$ 0, –2, 2 a ax3+bx2+ cx+d™ø ´ùÍõÜ¢ a = 2,
ntnews.com ntwglrl.com � 01,  2019 -   7


     ?
 � � �   � ’ 1978,  7 � � � �� �� (� �) 
  � �. �. � ��  � ��
�    1952� , �� � 1923� �� � ��  (� ) � � 
� �. � �� � � ,  � � � �.
� ��    .   � . � �  � � �� ��
� � �� �  �  � 1927� ‘ �’    � � 813 ... � ��
�.  �   ��. �   �� � 1953� � ��  
�� 12   . 13  �   ��. �  . � 
� � �.  � � � � � �� �� � ‘ �, ��, � �.
�. ’  ��  1959  1962 � 1986  � ‘�’ �
� � � �� �   �    � �. �   �. 1. �
  � ��  �. � 1977�   ‘  � � -  �,  �� 2. �
 ���    ’ ��. 1966� �,  ���,  -  ,  
� �. �,  ��   3. � �   ��,   
� � ��
 � �   1966� ‘’  �  ��� 4. � ���, �  
 � �� 1947,  ��. -  , � 5. � �
15 � �  � , � � �   � � -  , �� 6. � 9951061289
  �� � �. �   � �.   �,  -  �, �
� �� �� � �� � �� � �  , � 7. � � ,  - ��
 � �   � �   �  ���, �� ��.
�� �. � � �  � �  � � �� ���� � �� � �� �  � ��
� � �    ‘� � �.   �  � � ��. 1948,  5 � .. 1098  � �� �.
��  �  ’. � �   ��   � �� , �, � �,  � � � ��� �� ‘�’
�
 � � �  �,  � �� �. ( ��   � ��    � �    � �
 �.  � �� � �,  �) �. �.   � ��
�� �. � � �  � � ‘� 1908,  3 �. 1953, � 9
� �  �� � ’� .  ��, � �. ��  �� � �
  � ���  � .   �� �� 18 
��. 16 ��, 42 �     � � �   �...   �. �� �
 ��.  ��� 256     - ��  (�  �.
 ��   � ),  � - ��, � � � �  ��
  .  �� - �, � � � �   � .
� � � � � � , � ‘ � � ’ � -  �, �� � � �    � �  �
1985� ��.  �   (1886-1956) 2003�   - � ( ),  �  �. � �� 
� �. � ��. � - � ��, � �� �����  .  �� 
� �  �� ��� 1871 - �   ‘’   � - �  � �.  � .
80  � � .  � � ��� � � � 1960� � � � � � � �� 
1880� �  �� � (), �. 1605�  ‘� �  ‘ �’� ��.  �. 1963�  � ��
1887�  ��� �.  ��  - ��’  � .  � �� �. 1904� �   � � � �� �
 � �� ��. � �� �   �� � � ��. �� ���.
�   �   � �. 1. �� �� 2. � � � ��� (1867 - 1941)  � �  �.  ��
.  � � �� 3. �� 4. �� 5. �� �� � � �� �� . �� � ��
� � � ���  � �� 6.  �� 7. � . 1906� � ,   1947�  ��.
�. � �� 8. � ��. ��. �  � � . .. 1299
� ��  ��    ���   �� � � �  ‘�� � � � �  ��
� �� � � . � . ’   ��. � � �. 1953, � 1 � .
� 700   � ��  � ��  , ��  �  � 
� �  � 75 � �� � �   �, � ��  � �.    �,
.. ��  �� . � �� ,  �� �� �. �� �.
 �, �   � �. (� 1554� � �) � � �� �    � ��   � ��
 �. � ��� , �, � ,  �� �, �  �. � � 
� �  �  1000       � � �, ��  �  �. �. , , . � �
� � �  � �� � ��.    ‘�’  �� �. � � , , . 
 85 .. �� �� . � � . � � � ��  �� �  � �� ��.
� �  �� ���  � � �� ����  � � ,  � �� � ‘� � �’ � 2008�
� � �.  �   .    �. �, , � ��� ��.  
�  ��  �. � ��. ‘116 ’, �   � �   � -� � � � 
 � �  �     ‘ ’, �,  �.  ��.
�. � �� ‘ ’, �  � � � (, �, ,  � �� ��   (
� ��   (.. 1300) ��   � ‘ ’, �, ) � � -  )  � ‘ -  
�.  ‘� � �’ ‘�’  � �.  �.  � .  35 �� ’ 1929� .
� ��.  �     � �
� ��  .  � ��
  � 1892� ��� �� � �.
� � � � �  �. , , �, �   �  � �
�. � Temples of south india , The chalukyas ��� � �.  �, �, �  �
� �   2010�  , and kakatiyas temples a study   � �,  �    �.  �   �.
 , � � � � �   . �. � 1947, � � � �
�� �. 1961� � ��  � �  � � ,   � � �
� 1993,  13, 14 �   � �. � � � � �.  � ��, � � �.
� � � ���  � ��� �� � . � �� � �. � ��, � ���
.   1991� . �   ��   � � � �� ��  ‘ �  �. 1947,  7
�  � �  �  � � � . ��  � ’   �.   � � � �.
.  �.  �  � .   �� � ��  � � � �  � �
� 1997   �� ,  �    �. �,   �� �.  �  ‘  �’.
� ��. � � ‘  �. � ��   ��� �  � �� ��.
ntnews.com nthyd.com  1  2018 -  6
Why is the Corporate Profit to GDP ratio
low in India?
Directions: Read the given passage and common amongst all these technology given sentence.
answer the question that follows. giants is that they are all early adopters Q.6. The river spends .......journey in the
� While over the years there have been and investors in AI technology. state of Goa, and plays a crucial role in
numerous developments in the realm of � However, 5 billion dollar is estimated to Goa's ecology.
Artificial Intelligence (AI) in India - both be the opportunity size of AI market in A. almost B. between
academically-driven, as well as India approximately, with both listed and C. about D. within
percolations in business models and non-listed enterprises. This implies that 1. A-C 2. A-D 3. B-C
consumer demands; in recent past, India is right at the cusp of an AI 4. C-D 5. B-D
commercialisation of AI and its use in revolution, and it is time for Indian Q.7. The development of artificial
core business processes has somewhat enterprises to leverage AI in their core intelligence could ....... the end of the
picked up. businesses. In the coming few years, AI human race.
� Yet, our Corporate Profit to GDP ratio is will exist as a layer atop every business A. desire B. spell
at an all-time low of 2.9 per cent. The process - from customer service and C. signal D. involve Neelakantam Shekhar
figure is more striking when compared marketing to product development/ R&D 1. A-B 2. A-D 3. B-C
with other global peers, including the US, and sales - across every industry. The 4. C-D 5. B-D Director
where despite lower GDP growth vis-a- early adopters of this technology will not Q.8. Even after my mother had finished Shekhar's Institute
vis India, the Corporate Profit to GDP just benefit from increased business baking cookies, the smell still ......in the Nalgonda
ratio is between 9 and 10 per cent. profitability, but will also contribute in air when we walked inside. 96426 76777
� This is a clear indicator that it is time for shaping the future. A. filled B. spread
Indian enterprises to be more amiable Q.1. Why is the Corporate Profit to GDP C. lingered D. hung
towards emerging technologies, ratio low in India? 1. A-B 2. A-D 3. B-C cave in July, (C)/ enjoying a high-
especially AI, to improve business I. Indian companies are not technology 4. C-D 5. B-D profile(D)/ kickabout on Sunday. (E)
profitability and strengthen core friendly. 1. A football coach who along with
operations. II. Indian companies are change resistant. twelve 2. Thai boys were dramatically
� According to data computed by a
cognitive business and finance
III. Indian companies have been facing
huge losses.
DCCB Staff Assistant rescued
3. from a flood cave in July
intelligence platform, Unearth PrivCo,
there are approximately 450 Artificial
1. Only I
3. Both I and II
2. Only II
4. Both I and III
Assistant Managers 4. enjoying a high-profile
5. All are incorrect.
Intelligence (AI)-based start-ups and
businesses currently based in India, which
5. All are correct.
Q.2. How is it evident from the paragraph Special Q.14. The evolution of cricket has been
resulted (A)/ in every member of a
can be leveraged to acquire digital that AI has huge scope? teams being (B)/ required to be better
automation products to help drive 1. Over 450 AI-based start-ups are enough (C)/ in at least two of the three
efficiencies and experiences for B2B and already present in India. Q.9. The story of economic migration in (D)/ basic cricket skills. (E)
B2C consumers in India. While 95 per 2. The revenue from AI-led start-ups is India is decades old, but policymakers 1. The evolution of cricket has been
cent of these start-ups have enterprise and expected in millions of dollars. need to .......that the script has been resulted
industrial solutions, the remaining 5 per 3. The customer-approach of start-up changing. 2. in every member of a teams being
cent focus on B2C or consumer solutions. companies will facilitate sales. A. realise B. consider 3. required to be better enough
It has also been estimated that such AI-led 4. Companies from developed nations are C. comment D. address 4. in at least two of the three
start-ups pan India, will be generating 180 also opting for this. 1. A-B 2. A-D 3. B-C 5. All are incorrect.
to 200 million dollar revenue annually. 5. All are correct. 4. C-D 5. B-D Q.15. The government sends the bill (A)/ in
This data clearly reveals the huge scope Q.3. What is the main idea of the passage? Q.10. The apex court's ruling last week parliament in September after (B)/
of AI and AI-led technologies, and the 1. The urgency to adapt technology in ....... several guidelines directed withdrawing an earlier draft (C)/
need for these start-ups to make a India towards law enforcement agencies. submitted by a previously government
stronger and more operational efficiency 2. The pace and depth of technology A. orders B. contains that (D)/ had triggered protests over
& bottom line impact driven business adoption in India C. includes D. relates the summer. (E)
pitch for large technology and non-IT 3. The need to differentiate between 1. A-C 2. A-D 3. B-C 1. The government sends the bill
enterprises. technological needs 4. C-D 5. B-D 2. in parliament in September after
� However, what is interesting to note is 4. The reason India trails behind the US Directions: In the question below, a 3. withdrawing an earlier draft
that while 75 per cent of these AI firms in technology sentence is given which has been 4. submitted by a previously government that
were started between 2014 and 2018; 5. The areas served by technology in the divided into five parts, out of which the 5. All are incorrect.
Open Software Technologies and Indian companies last part given in bold is correct. Out of Q.16. The film festival saw nearly (A)/ 200
Absolute e-Data leveraged Natural Q.4. What does the author mean by: the remaining parts, three parts of the people, between (B)/ them Hollywood
Language Processing (NLP) for 'While it is encouraging to see the sentence contain errors and only one stars, relaying (C)/ for equal pay but
automating Business willingness of these enterprises to test part may be correct. You have to respect (D)/ for women in films. (E)
Intelligence/Visualisation way back in the AI water, there is still immense choose the correct part as your answer. 1. The film festival saw nearly
1999 and 2000. This implies that the AI potential of AI that remains Q.11. That Saudi Arabia would allow 2. 200 people, between
genie has been long out of its lamp, and untouched'? foreigners (1)/ in enter a consulate and 3. them Hollywood stars, relaying
the time has come to address and measure 1. Companies are allowing use of AI only search shows (2)/ the growth 4. for equal pay but respect
its impact on businesses and humanity, in in the hands of their efficient international pressure (3)/ the kingdom 5. All are incorrect.
general. employees. face over the disappearance (4)/ of a Q.17. Because our experience in childhood
� While many small and large enterprises - 2. AI technology being complex has little contributor to the Washington Post. (5) and (1)/ adolescence shape our mental
across industries and sectors like banking, use in everyday business. 1.That Saudi Arabia would allow health (2)/ for life, it is crucial that this
automobile & manufacturing, energy, 3. Use of AI technology is limited to foreigners years (3)/ unfold in nurturing
textiles, natural resources, retails, certain areas of business. 2. in enter a consulate and search shows environments, who promote
consumer goods and so on - are betting 4. Both 1 and 2 3. the growth international pressure (4)/ mental health and prevent mental
big on Artificial Intelligence; most Indian 5. All are correct. 4. the kingdom face over the disorders. (5)
enterprises are yet to make deep inroads Q.5. What is/are the advantage(s) of being disappearance 1. Because our experience in childhood and
in utilising the true potential of an early adopter of technology? 5. All are incorrect. 2. adolescence shape our mental health
technologies as big as AI. The trend 1. Higher profits Q.12.''Up by 5,00,000 user accounts (A)/ 3. for life it is crucial that this years
remains that majority of these enterprises 2. Competitive advantage potentially affected by a bug (B)/ that 4. unfold in nurturing environments who
are leveraging AI for either enhancing 3. Better growth may have exposed there (C)/ data by promote
consumer experience through chatbots, or 4. Future leaders external developers,'' (D)/ the company 5. All are incorrect.
for increasing operational efficiency. 5. All of the above said. (E)
� While it is encouraging to see the
willingness of these enterprises to test the
Directions: In the following question, a
sentence is given with one blank. Below
1. Up by 5,00,000 user accounts
2. potentially affected by a bug Answers
AI water, there is still immense potential the sentence are given FOUR words, 3. that may have exposed there
of AI that remains untouched. out of which two can fit in the sentence. 4. data by external developers 1-1, 2-2, 3-2, 4-3, 5-5, 6-1
� There is not even one Indian technology Five options are given with various 5. All are incorrect 7-3, 8-4, 9-1, 10-3, 11-1, 12-2,
company that features in this list of combinations of these words. You have Q.13. A football coach who along with
world's top 20 technology giants (by to choose the combination with the twelve (A)/ Thai boys were 13-1, 14-4, 15-3, 16-1, 17-2,
market value). One thing which is correct set of words which can fit in the dramatically rescued (B)/ from a flood
12 eT+>∑fi¯yês¡+ 01.1.2019
ôV’≤<äsêu≤<é

sê»´düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î ‘=*kÕ]>± n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q ;Vü‰sY eTVæ≤fi≤m+|”


yês¡Ô˝À¢ e´≈£îÔ\T >±Hêìï Ä\|æ+∫ z u≤eTà dü+#·\q+ dü�wæº+#ês¡T. (˙kÕ) dü+#ê\≈£î\T>± n+»HêdæHêΩ u≤<Ûä´‘·\T
á ns¡T<Ó’q |òüT≥q≈£î nyÓT]ø±˝Àì yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ d”«ø£]+#ês¡T. j·THé.dü+‘√wt≈£îe÷sê#ê]
@Á|æ˝Ÿ ôV≤s¡àHé f…ø±‡dt yÓT&çø£˝Ÿ ôd+≥sY ÄdüT|üÁ‹ y˚~¬ø’+~. � uÛ≤s¡‘· ;e÷ ìj·T+Á‘·D, n_Ûe�~Δ ÁbÕ~Ûø±s¡ dü+düú Jπø,ø£¬s+{Ÿ nô|ò’sY‡ ì|ü⁄DT\T
� uÀy√ bò˛s¡yéT |òüsY Ädæj·÷ #Ó’s¡àHé>± ◊ø£´sê»´dü$T‹ � sê»´düuÛÑ m+|” |ü<ä$ qT+∫ Ç{°e˝Ò $s¡eTD (IRDAI) q÷‘·q #ÛÓ’s¡àHé>± e÷J ◊@mdt n~Ûø±] ôV’≤<äsêu≤<é
e÷J Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù u≤Hé ø° eT÷Hé mìïø£j·÷´s¡T. bı+~q ÁøϬø{Ÿ ~>∑Z»+ dü∫Hé f…+&ÉT\ÿsY düTuÛ≤wt #·+Á<ä ≈£î+‹j·÷ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. bò˛Hé : 9848286270
� d”|”◊(m+) C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± d”‘êsê+ düuÛÑ´ø±\+˝À y˚‘·q+, Ç‘·s¡ uÛÑ�‘·T\T>± ‘êqT � uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdtº bÕغ (d”|”◊) C≤rj·T Á|ü<Ûëq
@#·÷] eTs√kÕ] mìïø£j·÷´s¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À n+<äT≈£îqï yÓTT‘êÔìï Á|ü<ÛëqeT+Á‹ düVü‰j·Tì~ÛøÏ ø±s¡´<ä]Ù>± düTs¡es¡+ düT<Ûëø£s¡¬s&ç¶ (76) @ø£Á^e+>± ÄsY.¬ø.n>∑sê«˝Ÿ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
2018 @Á|æ˝Ÿ 18 qT+∫ 23 es¡≈£î »]–q 22e $sêfi¯+>± Ç#êÃs¡T. mìïø£j·÷´s¡T. � õj·T˝≤õø£˝Ÿ düπs« Ä|òt Ç+&çj·÷ (GSI) q÷‘·q
C≤rj·T eTVü‰düuÛÑ˝À¢ πø+Á<ä ø£$T{°, bı*{Ÿã÷´s√, � q\¢C≤‹ ªdü÷Ø&ÉTµ HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ e÷J uÛ≤s¡´, � Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ eTT≈£î˝Ÿ s√Vü≤rZì ˝Àø˘bÕ˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ>± ~H˚wt>∑TbÕÔ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ùì mqTïø=Hêïs¡T. es¡í$eø£å ñ<ä´eTø±]DÏ $˙ï eT+&˚˝≤(81) 2018 m+|æø£ ø£$T{°˝À Hê´j·T ì|ü⁄DÏ&ç>± ìj·T$T+∫q≥Tº
e÷]à 29q eTè‹ #Ó+<ës¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ 2018 y˚T 15q düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î
� nyÓT]ø±˝Àì j·T÷≥÷´uŸ Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À ‘Ó*j·T CÒdæ+~.
2018 @Á|æ˝Ÿ 3q qd”yéT qC≤|ò” n|òü÷¶yéT nH˚ 37@fi¯¢ � Áô|dt øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷(PCI) #ÛÓ’s¡àHé>± es¡Tdü>±
eTVæ≤fi¯ eTT>∑TZ]ô|’ ø±\TŒ\T »]|æ nq+‘·s¡+ ‘·qqT ¬s+&√kÕØ düTÁ|”+ø√s¡Tº e÷J Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt
‘êqT ø±\TÃ≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. dæ.¬ø.Á|ükÕ<é(#·+Á<äeTÚ[ ≈£îe÷sY Á|ükÕ<é)
� ôd’<ëΔ+‹ø£ uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔy˚‘·Ô d”ºô|òHé Vü‰øÏ+>¥ n+‘·´ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
ÁøÏj·T\T 2018 e÷]à 31q \+&ÉHé˝Àì πø+Á_&é® � ‘ê>∑T˙{Ïì X¯ó~Δ #˚ùd+<äT≈£î HêH√ |ü]C≤„q+‘√
$X¯«$<ë´\j·T ø£fi≤XÊ\≈£î düMT|ü+˝Àì ˇø£ #·]à e<ä› ≈£L&çq bÕ*eTsY ‘Ós¡qT ‘·j·÷s¡T #˚dæq ôV’≤<äsêu≤<é
n+‘·´ÁøÏj·T\T »]>±sTT. πø+ÁBj·T $X¯«$<ë´\j·T+ Ábıdüs¡T¢ n|üs¡í &ç.>∑TbÕÔ,
� πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ ns¡TDYC…’{°¢ sê»´düuÛÑ˝À düuÛ≤ � Á|üeTTK Vü≤≈£îÿ\ ø±s¡´ø£s¡Ô, &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº e÷J N|òt {Ï.|æ.sê<Ûëø£�wüíHé\≈£î uÛ≤s¡‘· y˚T<Û√Vü≤≈£îÿ\ dü+düú
Hêj·T≈£îì>± 2018 @Á|æ˝Ÿ 3q eTs√kÕ] »dæºdt sêõ+<äsY dü#êsY (94) @Á|æ˝Ÿ 20q ù|f…+{Ÿ Vü≤≈£îÿ\qT Ç∫Ã+~. � ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ø±dtº nøö+f…+{Ÿ‡ Ä|òt Ç+&çj·÷
ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ø£qTïeT÷XÊs¡T. � uÛ≤s¡‘Y˝À ˝…dæ_j·THé, π>, u…’ ôd≈£î‡e˝Ÿ n+&é (◊d”@◊) ôV’≤<äsêu≤<é #ê|üºsY y˚TH˚õ+>¥ ø£$T{°
� ø±eTHÓ«˝ŸÔ N|òt>± Á|æHé‡ #ê¬s¢dt ìj·÷eTø±ìøÏ 53 � Á|üeTTK bÕÁ‹πøj·TT&ÉT, |ü<äàuÛÑ÷wüDY nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· Á{≤Hé‡C…+&ÉsY (LGBT) ø£eT÷´ì{° ‘=* $»j·T+ #Ó’s¡àHé>± #·+Á<äX‚KsY sê»Hê\ mìïø£j·÷´s¡T.
<˚XÊ~ÛH˚‘·\T ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä y˚XÊs¡T. ø±eTHÓ«˝ŸÔ {Ï.$.ÄsY.ôwD≤jYT (77) 2018 @Á|æ˝Ÿ 17q kÕ~Û+∫+~. πøs¡fi¯ sêÁwüº+˝À ÇcÕHé, dü÷s¡´ nH˚ Ç<ä›s¡T � bÕ\eT÷s¡T $X¯«$<ë´\j·T+˝À |üì#˚düTÔqï yÓTÆÁø√-
<˚XÊ~ÛH˚‘·\ (#√>∑yéT) dü<ädüT‡˝À uÛ≤>∑+>± 2018 u…+>∑fi¯Ss¡T˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. Á{≤Hé‡C…+&És¡T¢ #·≥ºã<ä›+>± 2018 y˚T 10q $yêVü≤+ ãj·÷\J Ábıô|òdüsY |æ+&ç |üeHé≈£îe÷sY #˚dæq
@Á|æ˝Ÿ 20q $+&édüsY ø√≥˝À s¡Vü≤dü´+>± »]–q � eTDÏ|üPsY e÷J eTTK´eT+Á‹ sêCŸ ≈£îe÷sY <√¬s+Á<ä #˚düT≈£îHêïs¡T. eT÷&ÉT |ü]XÀ<Ûäq\≈£î ù|f…+{Ÿ Vü≤≈£îÿ\T \_Û+#êsTT.
uÛÒ{°˝À á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. dæ+>¥ 2018 e÷]à 31q Ç+bòÕ˝Ÿ˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. � ‘Ó\T>∑Te´øÏÔ Áoìyêdt ≈£L∫uÛ§≥¢ô|’ C≤‹ $<˚«wü+‘√ � nyÓT]ø± n+‘·]ø£å dü+düú (HêkÕ) Ç{°e\
� H˚wüq˝Ÿ f…dæº+>¥ @C…˙‡ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ >± 1992 � Á|üeTTK yÓ’<äT´&ÉT, 104, 108 n+ãT ˝…qT‡ yêVü≤Hê\ ø±\TŒ\T »]|æ Vü≤‘·e÷]Ãq nyÓT]ø£Hé Ä&ÉyéT Á|üjÓ÷–+∫q áøÏ«XÊ{Ÿ nH˚ ñ|üÁ>∑Vü≤ s¡÷|üø£\Œq˝À
u≤´#Y eTDÏ|üPsY ø±´&ÉsY ◊@mdt Ä|ò”düsY $˙‘Y CÀwæ eP´Vü≤ø£s¡Ô, ñeTà&ç Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ¬s&éÁø±dt kıôd’{° |üP´]+≥Hé≈£î J$‘· U…’<äT |ü&ç+~. |ü⁄D…≈£î #Ó+~q 22 @fi¯¢ j·TTe≈£î&ÉT Äq+<é ˝≤˝≤«˙
ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. e÷J ø±s¡´<ä]Ù nsTT‘·sêE bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄(75) pHé ‘√&ÜŒ≥T n+~+#ê&ÉT.
ôd+Á≥˝Ÿ Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ ôd≈£L´]{° bò˛sY‡(CISF) 2018 @Á|æ˝Ÿ15q ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTè‹#Ó+<ës¡T. � s√– düŒ�Vü≤˝À ñ+&É>±H˚ n‘·ìøÏ $»j·Te+‘·>±

◊ø£´sê»´dü$T‹ kÕ<Ûës¡D nôd+;¢ n<Ûä´≈£åîsê*>± X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ #˚dæq |òüT≥q u…+>∑fi¯Ss¡T uÛÑ>∑yêHé
y˚T

q÷‘·q &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ>± 1994 u≤´#Y ;Vü‰sY ø±´&ÉsY á¬ø«&ÜsY $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ eT]j·÷ ô|òsêï+&Ü
◊|”mdt Ä|ò”düsY sêCÒwt s¡+»Hé ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. eTVü‰MsY yÓ’<ä´XÊ\˝À #√≥T#˚düT≈£î+~.
� q÷´j·÷sYÿ kÕºø˘ mπø‡Ã¤+J mdæŒH√dü >±¬s‡dt mìïø£j·÷´s¡T. s¡ø£åD |ü]XÀ<Ûäq, n_Ûe�~Δ dü+düú (DRDO) n~Û|ü‹
� πø+Á<ä &ç|üP´{° m\ø£åHé ø£$TwüqsY>± πø+Á<ä (NYSE) 226 @fi¯¢ #·]Á‘·˝À ‘=*kÕ]>± z UPSC ‘ê‘êÿ*ø£ #ÛÓ’s¡àHé>± ns¡$+<é düπø‡Hê

2018 mdt.ÁøÏk˛º|òüsY 2018 y˚T 28q |ü<äM $s¡eTD #˚XÊs¡T.bÕ*‘· ÁbÕ+‘ê\ 1995 u≤´#Y ◊@mdt Ä|ò” düsY eTVæ≤fi¯≈£î ns¡T<Ó’q >ös¡e+ <äøÏÿ+~. ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
#·+Á<äu÷ÑÛ wüD≈Y î£ e÷sY ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. � øÏå|üDÏ XÊÁdüÔy˚‘·Ô &Üø£ºsY f…dæ‡ <∏ëeTdt s¡ø£åD |ü]XÀ<Ûäq
mHéyÓ’mdtá uÀs¡T¶ 67e n<Ûä´≈£åîsê*>± � $Tdt Ç+&çj·÷ n+<ë\ b˛{°˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î n_Ûe�~Δ dü+düú yÓ’e÷ìø£ $uÛ≤>∑+ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ>±
� HêkÕÿyéT (H˚wüq˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt kÕºd” ø£ìïHé>∑yéT ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. #Ó+~q 19@fi¯¢ nqTÁø°‹ $CÒ‘·>± ì*#ês¡T.
kÕ|òtºy˚sY n+&é düØ«ôddt ø£+ô|˙dt) ø=‘·Ô ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
#ÛÓ’s¡àHé>± $Áb˛ N|òt ÁkÕº≥J Ä|ò”düsY ]wü<é
Áù|yéTJ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. HêkÕÿyéT
sö+ � ‘·\bÕ>± <Ûä]+∫q >∑Ts¡TXÀ#Y øösY nH˚
dæ≈£îÿ eTVæ≤fi¯ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± q÷´j·÷sYÿ
b˛©dt $uÛ≤>∑+˝À #˚s¡qTHêïs¡T.
� u≤´+≈£î\≈£î s¡TD+ m>=Z{Ϻ \+&ÉHé≈£î bÕ]b˛sTTq
yê´bÕs¡y˚‘·Ô $»jYT e÷˝≤´qT kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢ qT+∫
eTs√ eT÷&˚fi¯¢ bÕ≥T ìùw~ÛdüTÔqï≥T¢ e÷¬sÿ≥¢
n<Ûä´≈£åîsê*>± <˚ej·÷ì |òüTÀwt u≤<Ûä´‘·\T C≤rj·T »\ n_Ûe�~Δ dü+düú
d”«ø£]+#ês¡T.
� ìj·T+Á‘·D dü+düú ôd; yÓ\¢&ç+∫+~.
� u≤´+ø˘‡ uÀsY¶ ã÷´s√(BBB) #Ó’s¡àHé>± uÛ≤qT
Á|ü‘ê|tX¯s¡à ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. BBB ‘=*
#Ó’s¡àHé $H√<ésêjYT kÕúq+˝À uÛ≤qT Á|ü‘ê|t
&É (NWDA) &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ>± m+.¬ø.
Áoìyêdt ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
� ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷ #Ó’s¡àHé, y˚TH˚õ+>¥
� kÂB nπs_j·÷˝À eTVæ≤fi¯\ Á&Ó’$+>¥ô|’ ìùw<Ûëìï
m‹Ôy˚j·T&É+‘√ eTVæ≤fi¯\T 2018 pHé 24q
yêVü≤Hê\‘√ s√&É¢ô|’ø=#êÃs¡T. ø±s¡¢‘√ dü+<ä&ç #˚dü÷Ô,
&Ó’¬sø£ºsY (d”m+&û)>± nì˝Ÿ ≈£îe÷sY s¡a≤qT

X¯s¡à ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
m&ç≥sY‡ –˝Ÿ¶ Ä|òt Ç+&çj·÷ n<Ûä´≈£åî&ç>±
»s¡ï*dtº X‚KsY>∑TbÕÔ mìïø£j·÷´s¡T. X‚KsY>∑TbÕÔ
|t ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫+~.
� NTPC <äøÏåD≤~ sêÁcÕº\
ÁbÕ+rj·T m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY ~©|t
� Áo\+ø£ sê»<Ûëì ø=\+uÀ˝À Ç{°e\ »]–q &Ü»˝Ÿ
$Tôddt Ç+&çj·÷ j·TTìesY‡-2018 øÏØ{≤ìï

dü+ãsê\T #˚düT≈£îHêïs¡T.
‘=*‘·s¡+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚‘· Ábıô|òdüsY πøX¯esêyé
C≤<äyé(85) 2018 pHé 16q ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTè‹
#Ó+<ës¡T.
Á|üdüTÔ‘·+ _õHÓdt kÕº+&ÉsY¶˝À ªH˚wüq˝Ÿ Ç+Áf…dtºµ ≈£îe÷sY <ä÷uÒ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. •eyÓTT>∑Z≈£î #Ó+~q eT˙cÕ es¡TDY <äøÏÿ+#·Tø=+~.
ø±\$Tdtº>±, ª~Á|æ+{Ÿµ q÷´dt b˛s¡º˝Ÿ≈£î � $T$TÁø° kÕÁe÷{Ÿ, |ü<àä Áo &Üø£sº Y H˚s¬ fi¯¢ y˚DT e÷<Ûyä (é 85)
� \*‘· ø£fi≤ nø±&ÉMT #Ó’s¡àHé>± Á|üeTTK •*Œ, � Ç+&çj·THé msTTsYbò˛sY‡˝À n‘·´+‘· øÏ¢wüºyÓTÆq 2018 pHé 19q es¡+>∑˝˝Ÿ À eTè‹ #Ó+<ës¡T.
m&ç≥sY-ÇHé-N|òt>± |üì #˚düTÔHêïs¡T. ø£fi≤ø±s¡T&ÉT ñ‘·ÔyéT bÕ#·πsí ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. j·TT<äΔ$e÷q ô|’\{Ÿ>± <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ #Ó+~q
� j·T÷ìj·THé |ü_¢ø˘ düØ«dt ø£$TwüHé(UPSC) q÷‘·q � H˚wüq˝Ÿ ôV’≤y˚ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷ #Ó’s¡àHé>± πø+Á<ä y˚T|òüTHê cÕHéuÀ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. E˝…’
düuÛÑT´sê*>± 1982 u≤´#Y πø+Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘ê\ s√&ÉT¶, s¡yêD≤, ôV’≤y˚\ XÊK ôdÁø£≥] j·TT<ÛéMsYdæ+>¥ � uÛ≤s¡‘· C≤rj·T uÛÑÁ<ä‘ê &ç|üP´{° dü\Vü‰<ës¡T>± � C≤rj·T Vü≤]‘· Áf…ÆãT´q˝Ÿ #Ó’sY|üs¡‡Hé>± düTÁ|”+ø√s¡Tº
ø±´&ÉsY ◊@mdt Ä|ò”düsY m+.dü‘·´e‹ e÷*ø˘ 2018 y˚T 17q n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. d”ìj·TsY <Í‘·´y˚‘·Ô |ü+ø£CŸ X¯s¡DYqT πø+Á<ä+ e÷J Hê´j·TeT÷]Ô Ä<äs¡Ù≈£îe÷sY >√jÓT˝Ÿ
ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. � ‘Ó\T>∑T ◊ÄsYmdt n~Ûø±] mHé.nXÀø˘u≤ãT≈£î ìj·T$T+∫+~. ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
� Ç+&çjT· Hé øöì‡˝Ÿ Ä|òt yÓT&çø˝£ Ÿ ØôdsYà (ICMR) &Ós¬’ ø£sº Y ns¡T<Ó’q >ös¡e+ <äøÏÿ+~. <∏ëjYT˝≤+&é˝À ◊ø£´sê»´ � ]»sY« u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ ‘=*kÕ]>± N|òt � ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\ ñeTà&ç ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·T
»qs¡˝>Ÿ ± ã\sêyéT uÛ≤s¡eZ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À 2018 y˚T 23 qT+∫ Hê\T>∑T ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ Ä|ò”düsYqT ìj·T$T+∫+~. Ç{°e* eT÷]Ô>± »dæºdt ‘=≥º‹˝Ÿ uÛ≤düÿs¡Hé Hêj·TsY
� C≤rj·T ø£+ô|˙ ˝≤ Áf…Æã÷´q˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é s√E\ bÕ≥T »]–q ãT<äΔ »j·T+‹ düy˚Tàfi¯HêìøÏ es¡≈£î H˚wüq˝Ÿ ôd≈£L´]{° &çbÕõ≥Ø≈£î ñbÕ<Ûä´≈£åî sê<Ûëø£�wüíHé 2018 E˝…’ 7q Á|üe÷D+ #˚XÊs¡T.
düuÛÑT´\T>± sê‘·ø=+&É eTTs¡[ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. |ü]o\≈£î&ç>± e´eVü≤]+#ês¡T. sê*>± e´eVü≤]+∫q düT<Ûë u≤\ø£�wüíHéqT eT÷&˚fi¯¢ � $Tdt Ädæj·÷ (&Ó|òt) 2018>± uÛ≤s¡‘Y≈£î #Ó+~q
� 15e Ä]úø£ dü+|òüT+ C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø>± 1993 |ü<äMø±˝≤ìøÏ ÄsY;◊ ìj·T$T+∫+~. <ÓcÕïC…’Hé ì*#ês¡T. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q <ÓcÕïC…’Hé
u≤´#Y nkÕ‡+`y˚T|òü÷\j·T ø±´&ÉsY ◊@mdt Ä|ò”düsY � ◊&û;◊ u≤´+ø˘ m+&û, d”áz m+.¬ø.C…’HéqT ]»sY« 2018 $Tdt Ç+≥πsïwüq˝Ÿ (&Ó|òt) b˛{°˝À 3e
s¡$ ø√{≤ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷(RBI) &ç|üP´{° >∑es¡ïsY>± s¡qïs¡|t>± ì*∫+~.
� mdt;◊ J$‘· ;e÷ m+&û n+&é d”áy√>± dü+Jyé Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫+~. � ;Vü‰sY≈£î #Ó+~q CÒ&ûj·T÷ eTVæ≤fi≤ m+|” ø£Vü≤ø£X¯Hé
HÍ‹j·÷˝Ÿ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. � d”ìj·TsY ◊|”mdt n~Ûø±], mHé◊@ e÷J kÕs¡~∏ |üØ«Hé sê»´düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î ‘=*kÕ]>± 2018
� eTVü‰sêÁwüº n<äq|ü⁄ &ûJ|”, CBI e÷J CÒ&û \ø°åà X¯s¡<é≈£îe÷sY(62)qT $õ˝…Hé‡ ø£$TwüqsY>± E˝…’ 20q n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T.
Hêsêj·TD 28 @fi¯¢ düTBs¡È ùde\T eTT–XÊsTT. ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. � <ä[‘· bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ \ø£å´+‘√
� ø£qï&É ¬su…˝ŸkÕºsY, ø±+Á¬>dt e÷J eT+Á‹ n+ãØwt � C≤rj·T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ $yê<ë\ |ü]cÕÿs¡ @sêŒf…Æq <ä[‘Y Ç+&çj·THé #Ûê+ãsY Ä|òt ø±eTsY‡
ÁøÏj·÷o\ø£ sê»ø°j·÷\≈£î >∑T&éu…’ #Óù|ŒXÊs¡T. � C≤rj·T bÕ]ÁXÊ$Tø£ uÛÑÁ<ä‘ê<äfi¯+ •ø£åD≤ πø+Á<ä+ ø£$TwüHé (NCDRC) n<Ûä´≈£åîì>± »dæºdt n+&é Ç+&ÉÁd”º(DICCI) C≤rj·T e]ÿ+>¥
� z yÓ’|ü⁄ yÓT<ä&ÉT≈£î X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ »s¡T>∑T‘·T+fÒ y˚DT
eT+>∑fi¯yês¡+ 01.1.2019 13
ôV’≤<äsêu≤<é

Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q qÁsê dübòÕ›sY ìj·T$T‘·T˝…’ á ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ês¡T. n<Ûä´≈£åî&ÉT, _Vü‰sY eTTK´eT+Á‹ ˙rXŸ ≈£îe÷sY ãVüAø£]+#˚ d”«&çwt nø±&ÉMTøÏ #Ó+~q ø°\ø£
s¡$≈£îe÷sY ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. � Ç+&çj·THé u≤´+ø˘‡ nk˛dæj˚TwüHé(IBA) #Ó’s¡àHé>± Äj·Tq≈£î ø£+&ÉTyê ø£|æŒ, CÒ&ûj·T÷˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. düuÛÑT´ìøÏ 2 dü+ˆˆ\ C…’\T•ø£å |ü&ç+~.
� ~ ô|ò&sπÉ wüHé Ä|òt ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ #Ûê+ãsY Ä|òt |ü+C≤uŸ H˚wüq˝Ÿ u≤´+ø˘(|”mHé;) N|òt m–®≈£L´{Ïyé, � ø£�cÕí uÀs¡T¶ #Ó’s¡àHé>± @.mdt.|æ.dæHêΩqT, >√<ëe] � ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY ãq«Ø˝≤˝Ÿ |ü⁄s√Væ≤‘Y >∑T]+∫
ø±eTsY‡ n+&é Ç+&ÉÁd”º (m|ò{t ≤´|”‡) q÷‘·q n<Ûä´≈£îå &ç>± y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY düT˙˝Ÿ yÓTVü≤‘ê m+|æø£j·÷´s¡T. uÀs¡T¶ #Ó’s¡àHé>± ÄsY¬ø.C…’HéqT ìj·T$T+#ês¡T. ‘·|ü⁄Œ&ÉT ø£<∏äq+ sêXÊs¡+≥÷ Á|üeTTK »s¡ï*dtº
ns¡TDY \TVü‰s¡Tø±, d”ìj·TsY ñbÕ<Ûä´≈£îå &ç>± ø£s¡TDÒ+Á<ä � ◊ø£´sê»´dü$T‹ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ dü+düú(UNHRC) � uÛ≤s¡‘Y dü+#êsY ì>∑yéT ì*$Tf…&é≈£î uÛ≤s¡rj·T u≤ø£‡sY ªqø°ÿs¡Héµ >√bÕ˝ŸqT 2018 nø√ºãsY 9q b˛©düT\T
mdt C≤dæÔ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. q÷‘·q N|òt>± ∫© e÷J n<Ûä´≈£åîsê\T $T#Ó˝Ÿ u≤´ùw¢ y˚TØø√yéT Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.
� düTBs¡È ø£düs¡‘·TÔ ‘·sê«‘· nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT Á≥+|t mìïø£j·÷´s¡T. � qø£‡˝ŸãØ ø°\ø£ H˚‘·, |”|ü⁄˝Ÿ‡yêsY Á>∑÷|t � Á|üeTTK Hê´j·Tø√$<äT&ÉT, n+‘·sê®rj·T düeTTÁ<ä »\
düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô>± dü+Á|ü<ëj·T yê~ »dæºdt � C≤rj·T eTVæ≤fi¯\ ø£$TwüHé(NCW) #Ó’sY|üs¡‡Hé>± e´ekÕú|ü≈£î&ÉT ø=+&É|ü*¢ d”‘êsêeTj·T´ düreTDÏ #·{≤º\ Áf…ÆãT´q˝Ÿ e÷J Hê´j·TeT÷]Ô, |ü<äàuÛÑ÷wüDY
Áu…{Ÿ ¬øeHê|òt(53)ì Hê$TH˚{Ÿ #˚XÊs¡T. πsU≤X¯s¡à ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ø√fÒX¯«s¡eTà(100) 2018 ôdô|º+ãsY 19q &Üø£ºsY bÕ{Ïã+&É¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ (82) 2018
� u…+>∑fi¯Ss¡T˝Àì ◊◊{°;˝À Ç+{ÏÁπ>f…&é m+f…ø˘ $XÊK|ü≥ï+˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. nø√ºãsY 11q ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T.
#·<äTe⁄‘·Tqï Ä~‘·´ |ü*yê˝Ÿ(22) nH˚ $<ë´]úøÏ � <˚X¯+˝Àì n‹ô|<ä› Áô|’y˚≥T s¡+>∑ u≤´+≈£î˝À¢ ˇø£f…Æq qe+ãsY
>∑÷>∑T˝Ÿ dü+düú ã+|üsY Ä|òüsY Ç∫Ã+~. HDFC u≤´+≈£î ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT dæ<ëΔsYú dü+|ò”T«(39)
� |ü{≤ï ôV’≤ø√s¡Tº ]f…Æs¡T¶ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. � n+‘·sê®rj·T b˛©düT dü+düú-Ç+≥sYb˛˝Ÿ q÷‘·q
m˝Ÿ qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ πø+ÁBj·T |ü]bÕ\Hê Áf…ÆãT´q˝Ÿ � Á|üeTTK e÷qdæø£ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T, Væ≤bÕï{ÏdüTº n<Ûä´≈£åî&ç>± <äøÏåD ø=]j·÷≈£î #Ó+~q øÏyéT CÀ+>¥
(ø±´{Ÿ) #Ó’s¡àHé>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. &Ü.$.qπ>wt(64) 2018 ôdô|º+ãsY 12q j·÷+>¥(57) mìïø£j·÷´s¡T. j·T÷@á˝Àì <äTu≤jYT
� eTs¡ eTqTwüß\ ø√dü+ düŒs¡ÙC≤„q+ ø£*–q #·sêàìï ôV’≤<äsêu≤<é˝À eT�‹ #Ó+<ës¡T. ˝À 2018 qe+ãsY 21q »]–q yê]¸ø£ düe÷y˚X¯+
n_Ûe�~Δ #˚düTÔqï uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹ |ü]XÀ<Ûä≈£î&ÉT � Á|üeTTK Ä]úø£y˚‘·Ô, |ü<äàuÛÑ÷wüDY nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· ˝À øÏyéT C≤+>¥ j·÷+>¥qT ø=‘·Ô n<Ûä´≈£åî&ç>± mqTï≈£î
s¡M+<äsY <äVæ≤j·÷ s¡÷.13.55 ø√≥¢ (1.5 $T*j·Tq¢ $»jYT X¯+ø£sY yê´dt nHês√>∑´+‘√ 2018 ôdô|º+ãsY qï≥T¢ Ç+≥sYb˛˝Ÿ yÓ\¢&ç+∫+~.
bÂ+&ÉT¢) Áb˛‘ê‡Vü≤ø±ìï ¬>\T#·T≈£îHêïs¡T. � nyÓT]ø± 2019˝À #˚|ü≥ºqTqï ‘=* e÷qe düVæ≤‘· 12q C…’|üPsY˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. � mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ(á&û) |üP]ÔkÕúsTT
ôdsTT˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé, y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºs¡T>± (d”m+&û) yêDÏ»´ n+‘·]ø£å j·÷Á‘·≈£î yÓfi‚¢ y√´eT>±eTT\ &Ó’¬sø£ºsY>± d”ìj·TsY ◊ÄsYmdt n~Ûø±] mdt.¬ø.$TÁXÊ

d”ìj·TsY ◊@mdt n~Ûø±] düs¡dü«r Á|ükÕ<é n<äq|ü⁄ ãè+<ä+˝À uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹ y√´eT>±$T düT˙‘ê
nø√ºãsY ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. $*j·TyéT‡ m+|æø£j·÷´s¡T. � uÛ≤s¡‘· kı*dæ≥sY »qs¡˝>Ÿ ± d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ ‘·TcÕsY 2018 qe+ãsY 17q ñ‘·Ôs¡T«\qT yÓ\Te]+∫+~.
� ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷(SBI) y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY>± � ◊ø£´sê»´dü$T‹ |üsê´es¡D ø±s¡´Áø£eT+(UNEP) yÓTVü≤‘ê 2018 nø√ºãsY 10q ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. � ÁdæŒ+≥sY Væ≤eT<ëdt j·TTìôd|òt Ç+&çj·÷ ‘=* j·TTe
n]õ‘Y ãdüT 2018 E˝…’ 2q u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. q÷´j·÷sYÿ ø±sê´\j·T+ n~Û|ü‹, ndæôdº+{Ÿ ôdÁø£≥Ø � mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ(á&û) q÷‘·q n~Û|ü‹>± sêj·Tu≤]>± ìj·T$T‘·Tsê˝…’+~.
� j·TTHÓ’f…&é Ç+&çj·÷ Çq÷‡¬sHé‡ ø£+ô|˙ q÷‘·q »qs¡˝Ÿ>± uÛ≤s¡‘Y≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY Ä]úø£y˚‘·Ô dü‘·´ dü+»jYT≈£îe÷sY $TÁXÊ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. � C≤rj·T |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D eT+&É* (NBE) düuÛÑT´&ç>±
&Ó’¬sø£ºsY n+&é »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY>± πø; $»jYT Á‹bÕ]ƒ m+|æø£j·÷´s¡T. � ª$Tdt Á>±+&é Ç+≥πsïwüq˝Ÿ-2018µ n+<ë\ b˛{°˝À¢ &Üø£ºsY |ü⁄{≤º Áoìyêdt ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
Áoìyêdt u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. � ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yêDÏ»´ eT+&Éfi¯¢ düe÷K´ uÛ≤s¡rj·T j·TTe‹ 2e kÕúq+˝À ì*∫+~. &çôd+ãsY
C≤rj·T e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé(NHRC) ˝À>√ (m|òt{≤|”‡) ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± s¡e÷ø±+‘Y ÇHê˙ � ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì düe÷CŸyêB bÕغ

ndüeTà‹<ës¡T&ç>± ù|s=+~q •ebÕ˝Ÿdæ+>¥ j·÷<äyé � uÛ≤s¡‘· n<äq|ü⁄ kı*dæ≥sY »qs¡˝Ÿ(@mdtJ)>±
$CÒ‘·\qT 2018 E˝…’ 6q Á|üø£{Ï+#ês¡T. @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. e÷<Ûä$ >=sê&çj·÷ ByêHéqT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT Çfi¯j·TsêC≤ dü+^‘êìï 2018 nø√ºãsY 23q ø=‘·Ô bÕغì Á|üø£{Ï+#ês¡T.

eTTπøXŸ n+u≤˙ H˚‘·�‘·«+˝Àì ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt ìj·T$T+∫+~. ÄyÓT ìj·÷eTø±ìøÏ πø_HÓ{Ÿ
yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡˝À¢ ñ|üjÓ÷–+#˚+<äT≈£î dæ+>∑|üPsY≈£î �
ìj·÷eTø±\ ø£$T{°(@d”d”) 2018 &çôd+ãsY 18q
#Ó+~q eTÚ+{Ÿ m*»u…‘Y ÄdüŒÁ‹ ø£�wæ #˚düTÔ+~. (RIL) uÀs¡T¶˝À n<äq|ü⁄ dü«‘·+Á‘· &Ó’¬sø£ºs¡T>±,
ùdº{Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ (SBI) e÷J #Ó’s¡àHé ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~.
� ø±s=Œπs{Ÿ ~>∑ZC≤\T ≈£îe÷s¡ eT+>∑fi¯+ _sê¢,
yÓ’.dæ.<˚y˚X¯«sY\qT msTT]+&çj·÷ &Ó’¬sø£ºs¡¢ uÀs¡T¶˝ÀøÏ ns¡T+<Ûär uÛÑ{≤º#ês¡´ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+~. � ÄÁùdº*j·÷˝Àì m‘·ÔsTTq(2228 MT≥s¡¢) |üs¡«‘·yÓTÆq
� õ+u≤uÒ« n<Ûä´ø£å mìïø£˝À¢ õ+u≤uÒ« ÄÁ|òæø£Hé H˚wüq˝Ÿ ø=õj·÷k˛ÿqT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì $XÊK|ü≥ï+≈£î
j·T÷ìj·THé-ù|Á{Ïj·÷Á{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ H˚‘·, Á|üdüTÔ‘· #Ó+~q ∫Hêï] ø±eT´ø±]Ôπøj·T 2018 nø√ºãsY 23q
n<Ûä´≈£åî&ÉT meTs¡‡Hé e÷+>±>±« $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T n~Ûs√Væ≤+∫+~.
� düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô>± »dæºdt ¬ø.m+.CÀôd|òt � øÏå|üDT\ n_Ûe�~Δ˝À ø°\ø£yÓTÆq ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
� dü+#·\q+ πs|æq |ü+C≤uŸ H˚wüq˝Ÿ u≤´+ø˘ ≈£î+uÛÑ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. s¡ø£åD |ü]XÀ<Ûäq n_Ûe�~Δ Á|üjÓ÷>∑XÊ\(DRDL)
ø√D+˝À ‘·|æŒ+#·T≈£î ‹s¡T>∑T‘·Tqï ˙s¡yéyÓ÷B‘√ � |üÁ‹ø±ùd«#·Ã¤, bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ >∑{Ϻ>± b˛sê&çq &Ó’¬sø£ºsY>± Á|üeTTK XÊÁdüÔy˚‘·Ô &Üø£ºsY <äX¯s¡<∏ésêyéT
bÕ≥T, n‘·ì k˛<äs¡T&ÉT ìXÊ˝Ÿ yÓ÷B, ñ<√´– düTuÛ≤wt Á|üU≤´‘· »s¡ï*düTº, s¡#·sTT‘· ≈£î\B|t qj·T´sY (95) ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
H˚wüq˝Ÿ ô|ò’Hêì‡j·T˝Ÿ ]b˛]º+>¥ n<∏ë]{° � Js√ ã&Ó®{Ÿ Á|üø£�‹ e´ekÕj·T+ (C…&é;mHém|òt)>±
|üs¡uŸ\ô|’ Ç+≥sYb˛˝Ÿ ¬s&é ø±s¡ïsY H√{°düT (RCN) 2018 Ä>∑düTº 23q &Ûç©¢˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. �
¬s’‘·T\T nqTdü]düTÔqï bÕ˝Òø£sY e´ekÕj·T $<Ûëq+
C≤Ø #˚dæ+~. #Û·rÔdt>∑&Ûé >∑es¡ïsY ã\sêyéTJ <ëdt {≤+&ÉHé(90) (mHém|tÄsY@) q÷‘·q #ÛÓ’sY |üs¡‡Hé>± s¡+>±#ê]

l<Ûäs¡Hé ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ù|s¡TqT ªdüTuÛ≤wt bÕ˝Òø£sY Á|üø£�‹ e´ekÕj·T+µ
ECIL d”m+&û>± Hê$ø±<äfi¯+ ]f…ÆsY¶ e÷J n~Ûø±] 2018 Ä>∑düTº 14q sêjYT|üPsY˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T.

s¡ø£åD |ü]XÀ<Ûäq n_Ûe�~Δ dü+düú (DRDO)≈£î #Ó+~q (mdt;mHém|òt)>± e÷]Ãq≥T¢ düTuÛ≤wt bÕ˝Òø£sY
]j·TsY n&çàs¡˝Ÿ dü+»jYT #ÍuÒ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. � ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT&ÉT, kÕ«‘·+Á‘√´ �
yÓ\¢&ç+#ês¡T.
|üs√ø£å |üqTï\T, ø£düºyéT‡ πø+Á<ä uÀs¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé>± <ä´eT Hêj·T≈£î&ÉT ø=+&ÉM{Ï »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ (»>±˝Ÿ) ôV’≤<äsêu≤<é ø£+#·Héu≤>¥˝Àì $Tôd’˝Ÿ‡ n+&é ÁkÕº≥õø˘

dædüºyéT‡ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ>± ‘Ó\T>∑T e´øÏÔ m+mdtÄsY � ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ç+&çj·THé dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt _õHÓdt
mdt.s¡y˚TXŸ 2018 pHé 30q u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. 2018 Ä>∑düTº 9q ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. (◊mdt;) Ábıô|òdüsY ø£�wüíeT÷]Ô düTÁãeTD´Hé πø+Á<ä
◊d”◊d”◊ u≤´+ø˘ ø=‘·Ô HêHé-m–®≈£L´{Ïyé ‘ê‘êÿ*ø£ Á|ükÕ<é ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.

#ÛÓ’s¡àHé>± e÷J ◊@mdt n~Ûø±] –ØXŸ#·+Á<ä #·‘·Tπs«~
ôdô|º+ãsY � C≤rj·T Hê´j·T ùde\ n<∏ë]{° ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq Ä]úø£ dü\Vü‰<ës¡T(d”á@)>±
Ç+&çj·THé q÷´dt ù||üsY kıôd’{° (INS) n<Ûä´≈£åî&ç>± #Ó’s¡àHé>± »dæºdt eT<äHé _ ˝À≈£îsY ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. �
2018 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT Á|ü|ü+#· düT+<ä]
C≤rj·T eTVæ≤fi¯ ø£$TwüHé dü\Vü‰<ës¡T>± ‘Ó\+>±D eT\j·÷fi¯ eTH√s¡eT |üÁ‹ø£≈£î #Ó+~q »j·T+‘Y � n+‘·sê®rj·T Á<äe´ì~Û dü+düú(IMF) Á|ü<Ûëq Ä]úø£y˚‘·Ô �

e÷<∏ä÷´ mìïø£j·÷´s¡T. (N|òt mø£q$Tdtº)>± uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹øÏ #Ó+~q ^‘ê øÏØ{≤ìï yÓTøχø√≈£î #Ó+~q yÓHÓkÕ‡ b˛Hé‡ &ç
eTVæ≤fi¯ ø£$TwüHé #Ó’sY|üs¡‡Hé Á‹|ü⁄sêq yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ *jÓ÷Hé(26) ¬>\T#·T≈£îHêïs¡T.
ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. � d”˝º Ÿ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj÷· (ôdsTT˝Ÿ) q÷‘·q #Ûs’Ó à¡ Hé>± >√|”Hê<∏é 2018 nø√ºãsY 1q ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.
nì˝Ÿ ≈£îe÷sY #Í<ÛTä ]ì ìj·T$Tdü÷Ô Á|üuTÛÑ ‘·«+ 2018 C≤„Hé|”sƒY nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘·, s¡#·sTTÁ‹ nsTTq ˇ&çXÊ≈£î � ÄsY;◊ >∑es¡ïsY ñ]®‘Y |üfÒ˝Ÿ 2018 &çôd+ãsY 10q
� uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ‘=* Áf…Æã˝Ÿ ø°«Hé>± ˇ&çXÊ˝Àì ø√sê|ü⁄{Ÿ �
‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡D≤\‘√
õ˝≤¢≈£î #Ó+~q |ü\¢$ <äs¡Tyê #·]Á‘· dü�wæº+#ês¡T. ôdô|º+ãsY 21q ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚d+æ ~. #Ó+~q Á|ü‹uÛ≤sêjYT uÛ≤s¡rj·T C≤„Hé|”sƒY nyês¡T¶
uÛ≤s¡‘· –]»qT\≈£î Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± πø+Á<ä m+|æø£ uÀs¡T¶≈£î #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.
� ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ m+&û |ü<ä$øÏ _.ÁosêyéT �
≥Øÿ˝Àì kÂB nπs_j·÷ ø±qT‡˝Ò{Ÿ˝À Vü≤‘·´≈£î
sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. 3 HÓ\\ ø±˝≤ìøÏ ◊&û;◊ u≤´+ø˘ –]»q e´eVü‰sê\ eT+Á‹‘·« XÊK 2018 ôdô|º+ãsY �

27q y˚TØø√yéTqT ìj·T$T+∫+~. >∑T¬s’q bÕÁ‹πøj·TT&ÉT »e÷˝Ÿ Kc˛^ì 2018


‘ê‘êÿ*ø£ eTTK´ ø±s¡´ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±]>± (d”áz) dü+ˆˆìøÏ y˚T{Ï e´øÏÔ>± f…ÆyéT e÷´>∑C…’Hé >∑T]Ô+∫+~.
Äj·TqqT Ç{°e˝Ò Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫+~. � nyÓTC≤Hé e´ekÕú|ü≈£î&ÉT, Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£
dü+|üqTï&Ó’q C…|òt u…CÀdt 2 _*j·THé &Ü\s¡¢ � Á|ü<ÛëqeT+Á‹ Ä]úø£ dü\Vü‰ eT+&É* (á@d”-|”m+)
� Á|üeTTK kÕVæ≤ry˚‘·Ô, Á|üC≤kÕVæ≤‹ >ös¡e ‘ê‘êÿ*ø£ düuÛÑT´&ç |ü<ä$øÏ 2018 &çôd+ãs¡T 1q
dü+bÕ<ä≈£î\T ìs¡à˝≤q+<ä(84) 2018 E˝…’ 24q (düTe÷s¡T s¡÷.14,200 ø√≥¢)‘√ <ë‘·�‘·« ì~Û
HÓ\ø=˝≤Œs¡T. sêJHêe÷ #˚dæq≥T¢ Á|üeTTK Ä]úø£y˚‘·Ô, yê´düø£s¡Ô
ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. düTØ®‘Y uÛÑ˝≤¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.
◊s√bÕ˝ÀH˚ n‹ m‘Ó’Ôq 5,642 MT≥s¡¢ |üs¡«‘·+
Ä>∑düTº

eTÚ+{Ÿ m˝ŸÁãdt(s¡cÕ´)qT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q � $Tdt j·T÷ìesY‡ 2018 øÏØ{≤ìï |òæ*|”ŒHé‡ j·TTe‹
� 2018 &çôd+ãsY˝À »]π> $Tdt j·T÷ìesY‡ b˛{°˝À¢ Äs¡T>∑Ts¡T düuÛÑT´\ ã�+<ä+ 2018 ôdô|º+ãsY 13q ø±Á{Ïj·÷Hê Áπ> kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. 2018 &çôd+ãsY
uÛ≤s¡‘Y ‘·s¡|òü⁄q H˚Vü≤˝Ÿ #·T&Üdüe÷ b˛{°|ü&ÉqT+~. $»j·Te+‘·+>± n~Ûs√Væ≤+∫+~. 17q u≤´+ø±ø˘˝À »]–q ô|ò’q˝À¢ ‘=* s¡qïs¡|t>±
22 H˚Vü≤˝Ÿ #·T&Üdüe÷ 2018 Ä>∑düTº 31q eTT+u…’˝À � Á‹$<Ûä <äfi≤\‘√ ≈£L&çq düMTø£�‘· s¡ø£åD dæã“+~ � CBI Á|ü‘˚´ø£ &Ó’¬sø£ºsY sêπøXŸ ÄkÕúHêô|’ Ä dü+düú πødüT <äøÏåD≤Á|òæø±≈£î #Ó+~q ‘êeT]Hé Á^Hé, ¬s+&√
»]–q ª$Tdt ~yê j·T÷ìesY‡ 2018µ>± øÏØ{≤ìï $uÛ≤>±ìøÏ n~Û|ü‹ (d”◊mdtd”)>± ˝…|òæºHÓ+{Ÿ »qs¡˝Ÿ qyÓ÷<äT #˚dæ+~. s¡qïs¡|t>± yÓHÓC…$˝≤≈£î #Ó+~q d”º|òü˙ >∑T{°¬sCŸ
kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. |æ.mdt.sêCÒX¯«sY ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. � n+‘·sê®rj·T Á<äe´ì~Û (IMF) e÷J &Ó’¬sø£ºsY, ì*#ês¡T.
� bÕøÏkÕÔHé˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï eTVæ≤fi≤ ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq � mìïø£\ eP´Vü≤ø£s¡Ô Á|üXÊ+‘Y øÏXÀsY CÒ&ûj·T÷˝À #˚sês¡T. ôdŒsTTHé e÷J Ä]úø£ eT+Á‹ s√Á&ç>√ sê{À n$˙‹ � $Tdt Ç+&çj·÷ es¡˝Ÿ¶yÓ’&é øÏØ≥+ uÛ≤s¡rj·T nyÓT]ø£Hé
Hê´j·TeT÷]Ô>± ‘·Væ≤sê dübòÕ›sY |òüTq‘· kÕ~Û+#ês¡T. 2018 ôdô|º+ãsY 16q bÕ{≤ï˝À »]–q bÕغ πødüT˝À C…’\TbÕ\j·÷´s¡T. j·TTe‹ Áo ôd’˙(22)øÏ <äøÏÿ+~.
u…\÷∫kÕúHé ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>± ‘·Væ≤sê ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£es¡Z düe÷y˚X¯+˝À bÕغ C≤rj·T � n‘ê´#ês¡+ H˚s¡+ô|’ H√u…˝Ÿ |ü⁄s¡kÕÿsê\T
to be continued
2018 MÏ “y¯PÀ$ ^˛∫$ô˲* 2019
–ö˛^Û˛a-Ì‹Ö®. ô˲Ø˲-ô¯-¥ÎsÙ˝ Gد≤ B‘Ë˝-
ÀØ˲$ –˛*Á‹$Mˆ_aÖ®. Mˆô˲¢ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-
ΔÊˇÖ-ÃZMϸ AyÊ˛$-Vʸ$-Ú≥-yÊ˛$-ô˲$-Ø˲≤-Á≥#µ-yÊ˛ÃÍœ

®Mʸ*fi_
—fƒÊ˝$–ÈyÊ˛ ∑ –ö˛$ÖVʸ‚Ê˝–ÈΔÊˇÖ 1 fØ˲–ö˛« 2019
–ö˛$Ø˲Mʸ$ JMʸ {ı≥ΔÊˇ◊˝, Á‹*π«¢ À¿-Á‹$¢Ö-
sÍΔˇ$$. ∞ô˲≈Ö –ö˛*ΔÊˇ$ô˲* –˛‚Ù˝œ D
M>À {Á≥–È-Áfl˝ÖÃZ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À$
–ö˛*ΔÊˇyÊ˛Ö AØÛ˛® Ú≥ßÊ˛™ —ÁŸ-ƒÊ˝$–Û˛$ M>ßÊ˛$,
. A® K _Ø˲≤ ºÖßÊ˛$–ö˛#. AΔˇ$$ôÛ˛ B
4 diksuchi@andhrajyothy com
ºÖßÊ˛$–Û˛ Gد≤ B‘Ë˝-ƒÊ˝*À$, –ö˛$ΔˇØ¯≤
A–ö˛-M>-‘È-ÀØ˲$ ô˲Ø˲ –˛Ör °Á‹$Mʸ$
–ö˛Á‹$¢Ö®. VʸôÈ∞≤ –ÈΔÊˇ-´®V> ^Û˛Á‹$-Mˆ∞
–ö˛ΔÊˇ¢-–ö˛*ØÈ∞≤ Á‹*π«¢V> –ö˛$À$-^˲$-Mˆ∞
Á‹$Ì‹¶-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ øÊ˝—-ÁŸ≈-ô¨˛-Mʸ$ ›Î”VʸôË˛Ö Á≥Õ-
MÛ¸Ö-ßÊ˛$Mʸ$ M>–ö˛-ÕfiØ˲ EôÈfi-‡∞≤
CÁ‹$¢Ö®. C–ö˛±≤ MʸÕÌ‹ 2019∞ ‡≈Ô≥
Ø˲*≈ CƒÊ˝$-ΔäˇV> –ö˛$Õ-^Û˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ Ì‹ßÊ˛Æ-–ö˛$-
ƒÊ˝*≈Δˇ$$. D ØÛ˛Á≥-£Ê˛≈ÖÃZ 2019 ÃZ
E߯≈-V>-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ GÃÍÖsÏ˝ A–ö˛M>-‘ÈÀ$
Δ>ªZ-ô˲$--ØÈ≤ƒÒ˝* ^˲*ßë™Ö..

Mˆô˲¢ Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔÊˇÖÃZ Ô≥Ô‹, M¯Ãå˝ CÖyÏ˛ƒÊ˝*, V¸Δˇ$$Ãå˝, ΩÚfl˝-^å˛-D-GÃå˝, KG-Øå˛-iÔ‹


–ö˛ÖsÏ˝ Á‹ÖÁ‹¶À$), Ø˲–ö˛ΔÊˇô˲≤ (Á≥–ö˛-Δäˇ-{Wyä˛, Úfl˝^å˛-Ô≥-Ô‹-GÃå˝,
–˛OgÍVä¸ Ô‹tÃå˝, ΩÔ≥-Ô‹-GÃå˝ –ö˛ÖsÏ˝ Á‹ÖÁ‹¶À$) AØÛ˛ MÛ¸r-W-»-À$V>
—øÊ˝-hÖ-^ÈΔÊˇ$. –È≈¥ÎΔÊˇ ∞ΔÊˇ”-Áfl˝◊˝, —Á‹¢-ΔÊˇ◊˝ –ö˛ÖsÏ˝ M>ΔÊˇ-◊Í-
Àô¯ Ô≥Gã-‹-ƒÊ˝$*À$ HsÍ –Û˛À Á‹ÖQ≈ÃZ E߯≈-Vʸ$-ÀØ˲$
∞ƒÊ˝$-—$Ö-^˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Δˇ$$. A{Ú≥Ö-sÓ˝ã-‹-ÌŸã≥, –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝
{sÒ˝O±, M¸—$ã‹t, GWj-Mʸ*≈-sÏ˝–í˛, AÌ‹-Ú‹tÖså˝ –Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ, l∞-ƒÊ˝$Δäˇ
AÌ‹-Ú‹tÖså˝, –ö˛$Œt-sÍ-Ì‹PÖVä¸ ›Îtãú ô˲®-ô˲ΔÊˇ E߯≈-V>-ÀØ˲$

MˆÀ$–ö˛# {¥ÎÌ≥Δ¢ ÊˇÁ‹$¢


HsÍ ô˲Á≥µ-Mʸ$Öyë øÊ˝»¢ ^Û˛›Î¢Δˇ$$. D JΔÊˇ-–ö˛yÏ˛ D Á‹Ö–ö˛-
ô˲fiΔÊˇÖ Mʸ*yë MˆØ˲-›ÎVÛ¸ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. VÛ¸så˝, ƒÊ˝$*i-Ô‹ &-
Ø˛så˝ Á≥»-ÑʸÃZœ ›Î´®Ö-_Ø˲ ›˘PΔäˇ B´ßë-ΔÊˇÖV> –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝
{sÒ˝O± ô˲ΔÊˇ‡ E߯≈-V>-ÀØ˲$ øÊ˝»¢ ^Û˛›Î¢Δˇ$$. M>∫sÏ˝t BƒÊ˝*
Á≥»-Ñʸ-ÀMʸ$ Ì‹ßÊ˛ÆÖ M>–ÈÕ. —$VʸôÈ E߯≈-V>-ÀMʸ$ BƒÊ˝*
Á‹ÖÁ‹¶À$ ØÛ˛ΔÊˇ$V> دsÏ˝-Ìú-MÛ¸-ÁŸ-Ø˲œØ˲$ gÍ» ^Û˛›Î¢Δˇ$$. gͪå˝
ÕÌ‹tÖVä¸ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝fi, G֥Μ-Δˇ$$-–˛$Öså˝ Ø˲*≈ã‹ ßë”Δ> –ÈsÏ˝
—–ö˛-Δ>-ÀØ˲$ ô˛À$-Á‹$-M¯-–ö˛^˲$a.
–Û˛ô˲-ØÈÀ$ B‘È-f-Ø˲-Mʸ–Û˛$
Mˆô˲¢ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-ΔÊˇÖÃZ –Û˛ô˲-ØÈÀ Á≥ΔÊˇÖV> B‘È-f-Ø˲Mʸ Á≥«-Ì‹¶-
ô˲$ÃÙ˝ Mʸ∞-Ì≥-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. ôÈgÍ sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝ {V>yÊ˛$≈-ƒÙ˝$-rœMʸ$ Á‹Vʸ-
r$Ø˲ ΔÊˇ*. ØÈÀ$Vʸ$ ÀÑʸÀ –È«¤Mʸ –Û˛ô˲ØË˛Ö À¿Ö-^˲–ö˛^˲$a.
IsÓ˝ ΔÊˇÖVʸÖÃZ MˆÀ$–ö˛# ›Î´´®ı‹¢.. AØ˲-Õ-sÏ˝Mä¸fi {¥˜ÚúO-Ãå˝fiÃZ
›ÎÖ MÛ¸-Ü-Mʸ-ÖV> AØÛ˛Mʸ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ –ö˛Á‹$¢-
ØÈ≤Δˇ$$. MʸÖÚ≥-±À$ B AØ˲$-–ö˛-ΔÊˇ¢-ØÈ-
ÀØ˲$ ô˲–ö˛$ –È≈¥ÎΔÊˇ —Á‹¢-ΔÊˇ-◊˝Mʸ$ EÁ≥-
ƒÒ˝*-WÖ-^˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Δˇ$$. ÁúÕ-ô˲ÖV>
ÀÑʸÀ –ö˛$Ö® E߯≈-Vʸ$-ÀØ˲$ IsÓ˝ Á‹»”-Á‹$À ΔÊˇÖVʸÖ, ›ÎtΔÊˇtã-
≥À$ «{Mʸ*så˝ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. AßÛ˛ Á‹–ö˛$-
ƒÊ˝$ÖÃZ {ÚúÁŸ-ΔÊˇœMʸ$ yÏ˛–ö˛*Öyä˛ Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ô¯Ö®. –Û˛ô˲-ØÈÀ
Á≥ΔÊˇÖV> ^˲*ı‹¢ {ÚúÁŸ-ΔäˇfiMʸ$ 20 ‘ÈôË˛Ö –Û˛$ΔÊˇ A´®Mʸ
ØÈÃÒ˝yä˛j, –Û˛$ØÛ˛-gÒ˝-–˛$Öså˝ Ì‹PÃå˝fi EÖsÙ˝ ^ÈÀ$ ›ÎtΔÊˇtã≥
®‘Ë˝V> –ö˛yÏ˛-–ö˛-yÏ˛V> AyÊ˛$-Vʸ$À$ –Û˛ƒÊ˝$-–ö˛^˲$a. ô˲ßÊ˛-Ø˲$-Vʸ$-
◊˝ÖV> ›ÎtΔÊˇtã-≥À$ MÛ¸–ö˛ÀÖ CÖf-±Δäˇ, sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝
ªÍ≈{V˙Öyä˛ EØ˲≤ –È«ØÛ˛ M>Mʸ$Öyë ›Î´ßë-ΔÊˇ◊˝ {V>yÊ˛$≈-
EÖsÍΔˇ$$. D A–ö˛-M>-‘È-ÀØ˲$ AÖßÊ˛$-M¯-–È-ÀÖsÙ˝
Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-VʸÖÃZ GÖΩ-H / -–ö˛*-Á‹tΔäˇfi yÏ˛{X
^Û˛ƒÊ˝*Õ. AÖôÛ˛-M>-Mʸ$Öyë GØå˛-Gã-‹D –ö˛ÖsÏ˝ Á‹ÖÁ‹¶À$
BÁúΔäˇ ^Û˛ı‹ M¯ΔÊˇ$fiÀ$ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö AßÊ˛-Ø˲Á≥# {Á≥ƒÒ˝*-f-
Á‹Vʸ-r$Ø˲ ΔÊˇ*.HyÊ˛$ ÀÑʸÀ –È«¤Mʸ –Û˛ô˲ØË˛Ö RÍƒÊ˝$Ö. fØ˲-ΔÊˇÃå˝
{V>yÊ˛$≈-ƒÙ˝$-rœMʸ$ ΔÊˇ*. –ö˛$*yÊ˛$ ÀÑʸÀ Á‹Vʸr$ –Û˛ô˲ØË˛Ö À¿Ö-
^˲-Ø˲$Ö®. –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ {¥˜Úú-ÁŸ-Ø˲Ãå˝fi ΔÊˇ*.5 ÀÑʸÀ –ö˛ΔÊˇMʸ$
Á‹Vʸr$ –È«¤Mʸ –Û˛ô˲ØË˛Ö AÖßÊ˛$-Mʸ$ØÛ˛ “À$Ö®. IsÓ˝I,
IsÓ˝ ΔÊˇÖVʸÖÃZ Gد≤ Mˆô˲¢ ô˲ΔÊˇ‡ E߯≈-V>À$ AÖßÊ˛$-ªÍ-r$- –Û˛ô˲ØË˛Ö À¿Ö^Û˛ A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ EØÈ≤Δˇ$$. sÓ˝Ô‹-Gã‹ Ø˲*≈Hgå˝ ƒÙ˝$-rœØ˲$ Mʸ*yë ∞ƒÊ˝$-—$Ö-^˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Δˇ$$. CßÛ˛ JΔÊˇ- Ø˲ÖV> EÖr$Ö®. yÏ˛¥˜œ–ö˛* —ßë≈-ΔÊˇ$¶-À$ MʸÖÚ≥-±-∞ -∫-sÏ˝t ΔÊˇ*.1.5 ÀÑʸÀ Ø˲$Ö_
ÃZMϸ –ö˛Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. D Hyë® Mʸ*yë “sÏ˝Mϸ Aô˲≈Öô˲ yÏ˛h-rÃå˝ Ì‹PÃå˝fiÃZ (AØ˲-Õ-sÏ˝Mä¸fi, MʸÖsÒ˝Öså˝ –ö˛*ΔˇP-sÏ˝ÖVä¸ –ö˛yÏ˛ D Hyë® Mʸ*yë MˆØ˲-›Î-Vʸ$-ô˲$Ö®.
{¥Î´ßëØ˲≈Ö À¿Ö^Û˛ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. –˛$ÔŸØå˛ ÃÒ˝«≤ÖVä¸ {sÒ˝OØ˲- –ö˛ÖsÏ˝) Ø˛OÁ≥#◊˝≈Ö EØ˲≤ {ÚúÁŸ-ΔäˇfiMʸ$ Hyë®Mϸ ΔÊˇ*.6.5 ÀÑʸÀ Á‹$-Ì‹¶-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ M¸»Δäˇ ÀÑʸ≈Ö-V> ΔÊˇ*. 2.5 ÀÑʸÀ –ö˛ΔÊˇMʸ$ –Û˛ô˲ØË˛Ö ¥˜Ö߈-^˲$a.
Δäˇ / -Ú‹OÖ-sÏ˝ã‹t, B«t-Ôú-ÌŸ-ƒÊ˝$Ãå˝ CÖsÒ˝-Õ-gÒ˝Øå˛fi y˛–ö˛-À-Á≥Δäˇ, CÖyÊ˛- –Û˛ô˲-ØÈ∞≤ BÁúΔäˇ ^Û˛Á‹$¢Ö®. 16 ÀÑʸÀ E߯≈-V>À$ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö ΔÊˇÖVʸ Á‹ÖÁ‹¶À$ (Ô≥Gã-‹-ƒÊ˝$*À$) BMʸ-ΔÊˇ¤-◊Ó˝-ƒÊ˝$- r*«-fÖ.. -‡-Ì‹µ-sÍ-ÕsÓ˝
{Ì‹t-ƒÊ˝$Ãå˝ CÖr-Δˇ≤så˝ Bãú §ÖVä¸fi (IKsÓ˝) CÖf-±Δäˇ, ªÍœMä¸ –˛$OØ˲ iô˲Ö, {Ú≥O–Û˛så˝ ΔÊˇÖVʸÖô¯ ¥˘ÕaôÛ˛ Á‹$Ì‹¶-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ M¸»-
^˛Δˇ$$Øå˛ y˛–ö˛-À-Á≥Δäˇ / CÖf-±Δäˇ, Δ¯ªZ-sÏ˝Mä¸fi CÖf-±Δäˇ Ar$- Aô˲≈-´®Mʸ –ö˛$Ö®Mϸ E¥Î´® Mʸյ-›˘¢Ø˲≤ ΔÊˇÖV>ÃZœ ªÍ≈ÖMϸÖVä¸, Á‹»”ã‹ ΔÊˇÖVʸÖÃZ r*«fÖ, ‡Ì‹µ-sÍ-ÕsÓ˝ ΔÊˇÖV>-∞® MÓ¸ÀMʸ
–ö˛ÖsÏ˝ –ÈsÏ˝ÃZ –ö˛$$Q≈-–˛$O-Ø˲—. Á‹“$Á≥ øÊ˝—-ÁŸ≈-ô¨˛-ÃZ D Ø˲*ô˲Ø˲ —´ßë-ØÈÀ$ ÚúOØÈØå˛fi, CØ˲*fi-ΔˇØå˛fi —øÍ-V>À$ –ö˛$$ÖßÊ˛Ö-fÃZ EÖsÍΔˇ$$. ΔäˇMʸ$ ‡“$-∞-›Î¢Δˇ$$ AØ˲-yÊ˛ÖÃZ Gr$-–ö˛ÖsÏ˝ Á‹ÖßÛ˛Áfl˝Ö
AÖôÛ˛-M>-Mʸ$Öyë ^ÈÃÍ –ö˛$Ö® Á‹ßÊ˛ΔÊˇ$ ΔÊˇÖV>ÃZœ Ì‹¶ΔÊˇ-Á≥-yÊ˛-sÍ- ÃÙ˝ßÊ˛$. Ô≥Gã-‹-ƒÊ˝$*-ÀØ˲$ —$±ΔÊˇô˲≤ (ΩD-GÖ-GÃå˝, ΩGã-‹-G-Øå˛- ¥Î{ô˲. D Á≥«-{‘Ë˝–ö˛$ 2020 ØÈsÏ˝Mϸ 9 ºÕ-ƒÊ˝$-ب˛ A–˛$-«-Mʸ-ب˛
E߯≈-V>-ÀMʸ$ A´®Mʸ yÏ˛–ö˛*Öyä˛ EÖr$Ö®. –È≈¥ÎΔÊˇ ∞ΔÊˇ”-Áfl˝- IsÓ˝ Á‹ÖÁ‹¶À$ AÖßÊ˛-«MÓ¸ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö MʸյÖ^Û˛ EßÛ˛™- GÃå˝, KG-Øå˛-iÔ‹ —ßÛ˛‘å˝ –ö˛ÖsÏ˝ Á‹ÖÁ‹¶À$), –ö˛$‡ΔÊˇô˲≤ (GØå˛-sÓ˝- yëÀ-ΔÊˇœMʸ$, 2028 ØÈsÏ˝Mϸ 30.5 —$Õ-ƒÊ˝$-ب˛ A–˛$-«-Mʸ-ب˛ yëÀ-
◊˝Ø˲$ yÏ˛h-rÃå˝ ¥Îœœså˝-∏Î-–í˛$ÃZ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö-^˲-yë-∞Mϸ MʸÖÚ≥-±À$ ∞Mϸ BÁ‹Mϸ¢ ^˲*Ì≥-Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$. BƒÊ˝* ΔÊˇœMʸ$ ^Û˛ΔÊˇ$-Mʸ$Ö-r$-ßÊ˛∞ JMʸ AÖ^˲ØÈ. AÖsÙ˝ AÖôÛ˛›Î¶Δˇ$$ÃZ
BÁ‹Mϸ¢ {Á≥ßÊ˛-«ÿ-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. ßëÖô¯ CÖr-Δˇ≤så˝ Bãú §ÖVä¸fi, ‘Ë˝Öô¯ ∞ƒÊ˝*-–ö˛$Mʸ {Á≥{Mϸ-ƒÊ˝$ÃZ Gد≤ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ ΔÊˇÖV>ÃZœ –Û˛ÃÍ® A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ E߯≈-V>À MʸÀµØ˲ Mʸ*yë fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö®. D {Mʸ–ö˛$ÖÃZ
B«t-ÔúÌŸ-ƒÊ˝$Ãå˝ CÖsÒ˝-Õ-gÒ˝Øå˛fi, –˛$ÔŸØå˛ ÃÒ˝«≤ÖVä¸, BsZ-–Û˛$-ÁŸØå˛, Mʸ*yë ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. M>≈ÖÁ≥ã‹ ı≥œã‹-–˛$Öså˝fi AØÛ˛— ›Î”VʸôË˛Ö Á≥À$-Mʸ$-ô˲$Ö-sÍΔˇ$$. MÛ¸–ö˛ÀÖ {ÁúÖså˝ BÔúã‹, ªÍ≈Mä¸ BÔúã‹, Mϸ^˛Øå˛ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝, Áfloã‹
yÏ˛h-rÃå˝ –ö˛*ΔˇP-sÏ˝ÖVä¸ –ö˛ÖsÏ˝ ›ÎÖMÛ¸-ÜMʸ B—-ÁŸP-ΔÊˇ-◊˝-ÀØ˲$ Á≥rt-◊Í-ÃZœ∞ Mˆ∞≤ {Á≥–ö˛$$Q M>ÃÙ˝-i-ÀMʸ$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ –ö˛$Ø˲ ßÛ˛‘Ë˝Ö-ÃZ-ØÛ˛-M>-Mʸ$Öyë —ßÛ˛-‘ÈÃZœ MÓ¸Ì≥ÖVä¸ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝, ÚúOœså˝ Mϸ^˛Øå˛fi / BØå˛-ªZΔäˇz ÚúOœså˝ Á‹»”-
–È≈¥Î-ΔÊˇ-Á≥-ΔÊˇÖV> AØ˲”-Δˇ$$Ö-^˲$-M¯-–ö˛-yë-∞Mϸ MʸÖÚ≥-±À$ Mʸ*yë ^˲MʸP∞ A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ EÖsÍΔˇ$$. Ú‹ã‹, MʸÁ‹t-–ö˛$Δäˇ «ÃÙ˝-ÁŸØå˛ GWjMʸ*≈-sÏ˝–í˛ –ö˛ÖsÏ˝ E߯≈-V>-ÀØ˲$
{¥Î´ßëØ˲≈Ö CÁ‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. ÁúÕ-ô˲ÖV> Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-V>ÃZœ Á≥«-—$ô˲Ö. —$VʸôÈ M>ÃÙ˝-iÀ$, {V>“$◊˝ {¥ÎÖôÈ- ——´ßÊ˛ Á‹ΔÛˇ”À AÖ^˲ØÈ {Á≥M>ΔÊˇÖ —Á‹¢ñ-
ô˲-–˛$OØ˲ E¥Î´® A–ö˛-M>-‘È-ÀMʸ$ Fô˲-—$- ¥˜Ö߈^˲$a. Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ M¯ΔÊˇ$fi-ÀØ˲$ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö ßë”Δ> D
Á≥#ÁŸP-À-–˛$OØ˲ A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ AÖßÊ˛$-ªÍ-r$-ÃZMϸ –ö˛Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. ÃZœ∞ Mʸ‚Í-‘È-À-ÀØ˲$ H–¯ Mˆ∞≤ {¥Î´ßë-Ø˲≈Ö ÃÙ˝∞ E߯≈-V>-ÀØ˲$ AÖßÊ˛$-M¯-–ö˛^˲$a.
● AΔˇ$$ôÛ˛ D E߯≈-V>-ÀØ˲$ AÖßÊ˛$-M¯-–È-ÀÖsÙ˝ –ö˛*{ôË˛Ö MʸÖÚ≥-±À$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ ı≥œã‹-–˛$Öså˝ {y˛O–í˛ M¯Á‹Ö Á‹$¢Ø˲≤ ªÍ≈ÖMϸÖVä¸, ÚúOØÈ-∞¤-ƒÊ˝$Ãå˝ Á‹»”-
Mˆ∞≤ Ì‹PÃå˝fi EÖyëÕ. AÃÍY-«-£Ê˛–í˛$fi Δ>ƒÊ˝$rÖ, Ú‹ã‹, CØ˲*fi-ΔˇØå˛fi ΔÊˇÖVÊ¸Ö 2022 ØÈsÏ˝Mϸ
Áfl˝îßÊ˛*ã≥ –ö˛ÖsÏ˝ yÛ˛sÍ-ªÙ˝ã‹ K«-ƒÒ˝$Ö-sÒ˝yä˛ Ì‹Á‹t-–í˛$fiÚ≥O Á‹ÖßÊ˛-«ÿ-Á‹$¢Ö-sÍΔˇ$$. ©Öô¯ BƒÊ˝* M>ÃÙ˝-i-ÃZœ∞ 16 ÀÑʸÀ E߯≈-V>À MʸÀµØ˲ ®‘Ë˝V> M>∫sÏ˝t E߯≈-V>-ΔÊˇ$¶À$ Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈À$ ØÛ˛ΔÊˇ$a-M¯-
Á≥∞ ^Û˛ı‹ Ø˛OÁ≥#◊˝≈Ö ô˲Á≥µ-∞-Á‹«. Eßë-Áfl˝-ΔÊˇ-◊˝Mʸ$ Hß˛OØÈ —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ ô˲–ö˛$ {Á≥Ü-øÊ˝Ø˲$ ∞ΔÊˇ*-Ì≥Ö-^˲$-Mʸ$ØÛ˛ –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ –˛‚Ê˝ì-ô¯Ö®. ªÍ≈ÖMϸÖVä¸, –ö˛yÊ˛Ö ô˲Á≥µ-∞-Á‹«. GÖßÊ˛$-MʸÖsÙ˝ ªÍ≈ÖMʸ$À$, IsÓ˝ ı‹–ö˛À$,
JMʸ AÌ≥œ-MÛ¸-ÁŸ-Øå˛Ø˲$ °Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ AÖßÊ˛$ÃZ —∞-ƒÒ˝*-Vʸ-ßë- A–ö˛-M>‘Ë˝Ö ßÊ˛MʸPyÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. D AÖ‘È∞≤ ßÊ˛ñÌŸtÃZ ÚúOØÈ-∞¤-ƒÊ˝$Ãå˝ Á‹»”-Ú‹ã‹, ØÈØå˛ GyÊ˛$≈-MÛ¸-ÁŸØå˛, {sÍ–˛Ãå˝ AÖyä˛ ‡Ì‹µ-sÍ-ÕsÓ˝, Úfl˝Ãå˝¢-MÛ¸Δäˇ,
ΔÊˇ$À A–ö˛-Á‹-Δ>-ÀMʸ$ A-Ø˲$-Vʸ$-◊˝ÖV> «Mʸ-–˛$Ö-yÛ˛-ÁŸØå˛fi ªÍ≈ÖMϸÖVä¸ ÚúOØÈØå˛fi M>Δˆµ-ΔÛˇ-ÁŸØå˛fi —øÍ- «ƒÊ˝*-ÕsÓ˝, Á‹*Á≥Δäˇ –ö˛*ΔˇPså˝, D&M>-–ö˛$Δäˇfi, sÒ˝ÕMʸÖ,
^Û˛ƒÊ˝$rÖ, BÁ≥¤Øå˛fi C–ö˛”rÖ –˛$ÔŸØå˛ ßë”Δ> fΔÊˇ$-Vʸ$-
Ú≥r$t-Mˆ∞ sÓ˝Ô‹-Gã‹ "ØÛ˛ÁŸ-Ø˲Ãå˝ M>”ÕÁúƒÊ˝$-Δäˇ sÒ˝ã‹t' VʸÖ-ÃZØÛ˛ 7.8 ÀÑʸÀ E߯≈-V>À$ HΔÊˇµ-yÊ˛- ÚúOØÈ-∞¤-ƒÊ˝$Ãå˝ Á‹»”-Ú‹ã‹, –ö˛*≈Ø˲$-∏Î≈-Mʸa-«ÖVä¸, Ω–ö˛*,
ô˲$Ö®. AΔˇ$$ôÛ˛ Ar$-–ö˛ÖsÏ˝ AÌ≥œ-MÛ¸-ÁŸ-Øå˛Ø˲$ A¿-–ö˛ñ®Æ AØÛ˛ {Á≥{Mϸ-ƒÊ˝$Ø˲$ {Á≥–Û˛-‘Ë˝-Ú≥-sÏ˝tÖ®. Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ Mˆô˲¢ Ø˲$-ØÈ≤Δˇ$$. “sÏ˝Mϸ ô¯yÊ˛$V> {Á≥øÊ˝$ô˲”, Úfl˝^å˛-BΔäˇ, –ö˛*ΔˇP-sÏ˝ÖVä¸ –ö˛ÖsÏ˝ ΔÊˇÖV>-ÃZœ∞ Á‹ÖÁ‹¶-À-ô¯-
^Û˛ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ ∞Á≥#-◊˝$À$ M>–ÈÕ. Ar$-–ö˛ÖsÏ˝ ∞Á≥#-◊˝$- —´ßë-ØÈ-ÀØ˲$ Mʸ*yë E߯≈-V>-ΔÊˇ$¶À$ Vʸ–ö˛$-∞Á‹*¢ {Ú≥O–Û˛r$ CØ˲*fi-ΔˇØå˛fi MʸÖÚ≥-±À$ 70 ¥Îr$ –˛$O{M¯-›Îãút, Vʸ*Vʸ$Ãå˝, gÒ˝Øå˛-¥Î≈Mä¸t, sÓ˝Ô‹-Gã‹,
ÀMʸ$ yÛ˛sÍØ˲$ A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛rÖ, —‘Û˝œ-ÌŸÖ- –Û˛À E߯≈-V>À$ Á‹ñÌŸtÖ-^˲-Ø˲$-ØÈ≤Δˇ$$. IΩGÖ, —{¥˘, y˛Ãå˝ –ö˛ÖsÏ˝ IsÓ˝ Á‹ÖÁ‹¶À$ Cr$-–ö˛ÖsÏ˝
^˲rÖ, –˛$ÔŸØå˛ ÃÒ˝«≤ÖVä¸, B«t-Ôú-ÌŸ-ƒÊ˝$Ãå˝ CÖsÒ˝-Õ-gÒ˝-Øå˛fiÚ≥O
EÖyëÕ. AÖßÊ˛$Mʸ$ AØ˲$-Vʸ$-◊˝ÖV> ô˲–ö˛$∞ ôÈ–ö˛$$ ›ÎtMä¸ {ªZMϸÖVä¸ Á‹ÖÁ‹¶À$ –ö˛$Δ¯ 20 –Û˛À$, –ö˛$*≈^˲$-–ö˛Ãå˝ “sÏ˝MÛ¸ yÏ˛–ö˛*Öyä˛ ∞Á≥◊˝$-ÀØ˲$ ∞ƒÊ˝$-—$Ö-^˲$-M¯-–ö˛-yë-∞Mϸ
Á≥∞ ^Û˛ƒÊ˝$rÖ –ö˛ÖsÏ˝ ›ÎÖMÛ¸-ÜMʸ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈À$ A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ- Ì‹ßÊ˛ÆÖ ^Û˛Á‹$-M¯-–ÈÕ. ÁúÖyÊ˛œÃZ ÀÑʸ E߯≈-V>À$ øÊ˝»¢ ^Û˛ƒÊ˝$-Ø˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. ∞ƒÊ˝*-–ö˛$- B«tÔú-ÌŸ-ƒÊ˝$Ãå˝ CÖsÒ˝-Õ-gÒ˝Øå˛fi, yÏ˛gÒ˝OØå˛, AØ˲-Õ-sÏ˝Mä¸fi, »Ú‹Δäˇa {¥Î´ßëØ˲≈Ö CÁ‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$.
–ö˛$-–ö˛#-ôÈΔˇ$$. M>À Á≥ΔÊˇÖV> –˛$$ô˲¢Ö ∞ƒÊ˝*-–ö˛$-M>ÃZœ Á‹$–ö˛*ΔÊˇ$ 73 ‘ÈôË˛Ö AÖyä˛ y˛–ö˛-Àã-≥-–˛$Öså˝, –˛$ÔŸØå˛ ÃÒ˝«≤ÖVä¸ –ö˛ÖsÏ˝ Ø˲*≈Hgå˝
{Á≥øÊ˝$ô˲” ΔÊˇÖVʸ ªÍ≈ÖMʸ$-ÃZœØÛ˛ fΔÊˇ-Vʸ-Ø˲$-ØÈ≤Δˇ$$. ªÍ≈ÖMϸÖVä¸ Ì‹PÃå˝fiÃZ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-ÀMʸ$ {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö –ö˛$Ö_ yÏ˛–ö˛*Öyä˛
IsÓ˝ Ø˲$Ö_ BsZ-–˛*-sÏ˝–í˛fi ›ÎtΔÊˇtã-≥-ÀÃZ 2 ÀÑʸÀ$ ΔÊˇÖVʸÖ-ÃZØÛ˛ 2019ÃZ ßëßëÁ≥# ΔˇÖyÊ˛$ ÀÑʸÀ E߯≈-V>À$ EÖ®. IsÓ˝ Á‹ÖÁ‹¶À$ Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ –È«Mϸ Ú≥ßÊ˛™-Ô≥r –Û˛Á‹$¢- MÛ¸Ö{ßÊ˛ {Á≥øÊ˝$ô˲” —øÍ-
À¿Ö-^˲-Ø˲$-Ø˲≤r$œ AÖ^˲ØÈ. {Ú≥O–Û˛r$ ªÍ≈ÖMʸ$ÃÙ˝ M>Mʸ$Öyë.. ØÈ≤Δˇ$$. –˛$$ô˲¢Ö BÁú-ΔÊˇœÃZ “sÏ˝ –ÈsÍØÛ˛ 50 V>ÃZœ M¸»Δäˇ {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^˲-yë-∞Mϸ
2019ÃZ gÍªå˝ –ö˛*ΔˇPså˝, «{Mʸ*-så˝-–˛$Öså˝ {sÒ˝Öyä˛fi B‘È-f- {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö ›ÎtΔÊˇtã-≥À Áfl˝–È Ø˲yÊ˛$-›˘¢Ö®. ›ÎtΔÊˇtã-≥..- ƒÊ˝$*-ô¨˛ gÍ°ƒÊ˝$ ªÍ≈ÖMʸ$À$ Mʸ*yë Mˆô˲¢ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-ΔÊˇÖÃZ ∞ƒÊ˝*-–ö˛$- ‘ÈôË˛Ö Ú≥OV> EÖr$Ö-ßÊ˛∞
Ø˲-MʸÖV> EÖsÍ-ƒÊ˝$∞ Á≥À$ Á‹ΔÛˇ”À$, CÖyÊ˛{Ô‹t –ö˛Δ>YÀ$ Á‹«P-Ãå˝fiÃZ ÃÙ˝sÒ˝ã‹t ∫gå˝. GyÊ˛$≈-MÛ¸-ÁŸØå˛, {sÍ–˛-ÕÖVä¸, ºh-Ø˛ã‹ M>À$ ^Û˛Á≥-sÙ˝tÖ-ßÊ˛$Mʸ$ Ì‹ßÊ˛¶-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. “sÏ˝ÃZ 40 ‘ÈôË˛Ö ^˲MʸP∞ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö Mʸյ-›˘¢Ö® ƒÊ˝$*∞-ƒÊ˝$Øå˛ Á≥ºœMä¸
CÃÍ A∞≤ ΔÊˇÖV>ÃZœ ›ÎtΔÊˇtã≥ {¥ÎgÒ˝-Mä¸tÀ$ —Á‹¢-«-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. AÖ^˲ØÈ. Á‹»”ã‹ Mʸ—$-ÁŸØå˛ (ƒÊ˝$*Ô≥-GÔ‹fi). IH-Gã‹, IÔ≥-Gã‹, IGã-ú-Gã‹,
AÖ^˲ØÈ –Û˛Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. D Mˆô˲¢ Hyë-®ÃZ sÍã≥&10 –Û˛$ΔÊˇMʸ$ Ú‹µÁŸ-ÃÒ˝Ogå˝z {¥˜ÚúOÃå˝fi (yÛ˛sÍ AØ˲-Õã‹t, ºVä¸ yÛ˛sÍ
ΔÊˇÖV>ÃZœ ßëßëÁ≥# Á≥® ÀÑʸÀ –ö˛ΔÊˇMʸ* Mˆô˲¢V> MˆÀ$-–ö˛#À$ JMʸ IyÏ˛ƒÊ˝* i—-ôÈØÛ˛≤ –ö˛*ΔÛˇa-Á‹$¢Ö-ßÊ˛-ØÛ˛® ›ÎtΔÊˇtã≥fi —ÁŸ- –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ ô˲®-ô˲-ΔÊˇ)-ÃZØÛ˛ Mˆô˲¢ MˆÀ$-–ö˛#À$ EÖyÛ˛ A–ö˛- IB-Δäˇ-Gã‹, CÖf-±Δäˇ, yëMʸtΔäˇ, AÌ‹-Ú‹tÖså˝ Mʸ–ö˛*Ö-y˛Öså˝ –ö˛ÖsÏ˝ MˆÀ$-–ö˛#-À-ô¯-
À¿Ö^Û˛ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖßÊ˛∞ ∞Á≥#-◊˝$À$ ı≥ΔˆPÖ-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$. ƒÊ˝$ÖÃZ ∞f-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$Ö®. «{Mʸ*-så˝-–˛$Ö-så˝ÃZ ›ÎtΔÊˇtã-≥À$ M>‘Ë˝Ö EÖ®. ¥Îr$, MÛ¸Ö{ßÊ˛ B«¶Mʸ –ö˛$Ö{Üô˲” ‘ÈQ, {Ü—´ßÊ˛ ßÊ˛‚Í-ÀMʸ$ M>–ö˛-ÕfiØ˲ –Û˛ÃÍ® A´®-M>-ΔÊˇ$À
IsÓ˝, IsÓ˝-D-Gã‹, CÖf-±-«ÖVä¸, BsZ-–˛*-sÏ˝–í˛, {sÍ–˛Ãå˝ ô˲–ö˛$ Á‹ôÈ¢ ^Èr$-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. ßÛ˛÷ ›ÎtΔÊˇtã≥ Á‹ÖÁ‹¶À$ –ö˛^Û˛a ● {Á≥øÊ˝$ô˲” ΔÊˇÖVʸ ªÍ≈ÖMʸ$À$ HsÍ IΩ-Ô≥-Gã‹ ßë”Δ> Mʸœ«- ∞ƒÊ˝*-–ö˛$Mʸ {Á≥{Mϸ-ƒÊ˝$Ø˲$ ƒÊ˝$*Ô≥-GÔ‹fi Á≥ΔÊˇ≈-–Û˛-Ñϸ-Á‹$¢Ö®. D Á‹ÖÁ‹¶ E߯≈-Vʸ$À «{Mʸ*-så˝-–˛$Öså˝ M¯Á‹Ö
AÖyä˛ ‡Ì‹µ-sÍ-ÕsÓ˝, ∏ÎΔ>√ AÖyä˛ Úfl˝Ãå˝¢-MÛ¸Δäˇ, ΩÔ≥K, MÛ¸Ô≥K, Hyë® Á‹$–ö˛*ΔÊˇ$ 2,00,000 –ö˛$Ö® E߯≈-Vʸ$-ÀØ˲$ °Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ MʸÃå˝, {¥˜ªÙ˝-ÁŸØ˲» BÔú-Á‹Δäˇ, Ú‹µÁŸ-Õã‹t BÔú-Á‹Δäˇ MÛ¸yÊ˛-ΔäˇÃZ M>≈ÃÒ˝Ö-yÊ˛Δäˇ —´ßë-ØÈ∞≤ AØ˲$-Á‹-«-Á‹$¢Ö®. AÖßÊ˛$ÃZ ı≥ΔˆPØ˲≤ —´ßÊ˛Ö-V>ØÛ˛ دsÏ˝-Ìú-MÛ¸-ÁŸØ˲$œ —yÊ˛$-ßÊ˛-À-–ö˛#-ôÈΔˇ$$. Ø˲*ô˲Ø˲
ÚúOØÈ-∞¤-ƒÊ˝$Ãå˝ Á‹»”-Ú‹ã‹, ªÍ≈ÖMϸÖVä¸, CØ˲*fi-ΔˇØå˛fi, –ö˛*Ø˲$≈-∏Î≈- A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö ßÛ˛÷ ›ÎtΔÊˇtã-≥ÃZœ 6,00,000 ∞ƒÊ˝$-–ö˛*-M>-ÀØ˲$ ^Û˛Á≥-yÊ˛$-ô˲$Ö-sÍΔˇ$$. IΩ-Ô≥-Gã‹ –˛ªå˝- Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-ΔÊˇÖÃZ ƒÊ˝$*Ô≥-GÔ‹fi Ø˲$Ö_ ôˆÕ دsÏ˝-Ìú-MÛ¸-ÁŸØå˛ fØ˲-–ö˛« 9Ø˲ (GØå˛-yÓ˛-H&-G-Øå˛H) –˛À$-–ö˛-yÊ˛$-ô˲$Ö®. ô˲ΔÊˇ-–Èô˲
Mʸa-«ÖVä¸ ΔÊˇÖV>À$ sÍã≥ «{Mʸ*-r-ΔäˇfiV> ∞Õ^Û˛ “À$Ö®. –ö˛$Ö® E߯≈-Vʸ$-À$-ØÈ≤ΔÊˇ$. VʸôÛ˛-yë® Mˆô˲¢V> 1,50,000 Ú‹Oså˝ ßë”Δ> Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ Á‹–ö˛*-^È-Δ>∞≤ ¥˜Ö߈^˲$a. Ìú{∫-–ö˛-«ÃZ Ì‹—Ãå˝fi, Ar$Ú≥O ID-Gã‹ /- IGã-‹-Gã‹, DGã-‹D ô˲®-ô˲ΔÊˇ دsÏ˝-Ìú-MÛ¸-ÁŸØ˲$œ —yÊ˛$-ßÊ˛-À-–ö˛#-ôÈΔˇ$$. —–ö˛-Δ>-
–ö˛$Ö® E߯≈-Vʸ$-ÀØ˲$ «{Mʸ*så˝ ^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤Δˇ$$. –˛$ΔÊˇ$-V¸OØ˲ ı‹–ö˛À$ AÖ®Ö^Û˛ {Mʸ–ö˛$ÖÃZ CØ˲*fi-ΔˇØå˛fi ÀØ˲$ ƒÊ˝$*Ô≥-GÔ‹fi –˛ªå˝-Ú‹Oså˝
IsÓ˝ÃZ 5 ÀÑʸÀ$ ● ›ÎtΔÊˇtã-≥À$ ô˲–ö˛$ Á≥«-´®∞ —Á‹¢-«Ö-^˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Δˇ$$. MʸÖÚ≥-±À$ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ {sÒ˝O±, AÌ‹-Ú‹tÖså˝, –ö˛$Œt-sÍ- {Á≥øÊ˝$ô˲” E߯≈-V>À$ –ö˛ƒÊ˝*..- Á≥-ºœMä¸ Á‹»”ã‹ Mʸ—$-ÁŸØå˛ (http://www.upsc. gov.in/)
Ú≥ßÊ˛™ MʸÖÚ≥-±-À$V> GßÊ˛-Vʸ-yë-∞Mϸ {Á≥ƒÊ˝$-ôÈ≤À$ ›ÎW-Á‹$¢- Ì‹PÖVä¸ ›Îtãú, ô˲®-ô˲ΔÊˇ E߯≈V>À M¯Á‹Ö دsÏ˝-Ìú-MÛ¸-ÁŸØ˲$œ Ø˲$Ö_ ¥˜Ö߈^˲$a. MÛ¸Ö{ßÊ˛ {Á≥øÊ˝$-ô˲”Ö-
ßÛ˛÷ CØ˲π-ΔÛˇ√-ÁŸØå˛ sÒ˝M>≤-Ài (IsÓ˝) Á‹»”-Á‹$À ΔÊˇÖVʸÖ, ØÈ≤Δˇ$$. —ßÛ˛÷ ªÍ≈ÖMʸ$À$, Á‹ÖÁ‹¶À Á‹Áfl˝-M>-ΔÊˇÖô¯ Ú≥ßÊ˛™ —yÊ˛$-ßÊ˛À ^Û˛ı‹ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. ÚúOØÈØå˛fi ΔÊˇÖVʸÖÃZ ÃZ∞ ——´ßÊ˛ —øÍ-V>-ÃZœ∞ {Vʸ*ã≥&º, {Vʸ*ã≥&Ì‹, l∞-ƒÊ˝$Δäˇ CÖf-±Δäˇ, Ú‹tد-{V>-ÁúΔäˇ, Ú‹OÖsÏ˝-ÌúMä¸ AÌ‹-
›ÎtΔÊˇtã≥À$ –ö˛^Û˛a Hyë® ÀÑʸÀ Á‹ÖQ≈ÃZ ∞ƒÊ˝*-–ö˛$-M>À$ Gô˲$¢Ø˲ ∞´ßÊ˛$-ÀØ˲$ Á‹“$-Mʸ-«-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö ßÛ˛÷- ›ÎtMä¸ –ö˛*ΔˇPså˝fi, «ã‹P –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝, M>≈Ì≥-rÃå˝ Ú‹tÖså˝, hƒÊ˝*-À-hã‹t MÛ¸yÊ˛Δäˇ E߯≈-V>-À-ô¯-¥Îr$ ›ÎƒÊ˝$$´ßÊ˛ ¥˘Œã‹ ßÊ˛‚Í-ÃZœ∞ ——´ßÊ˛ R͉À øÊ˝»¢Mϸ
^Û˛Á≥-rt-Ø˲$-ØÈ≤Δˇ$$. IsÓ˝ ®VʸYfÖ Cدπ-Ì‹ã‹ –ö˛*i Ô‹Gã-ú–¯, ƒÊ˝$ÖV> 39,000 Ú≥O_-À$Mʸ$ ›ÎtΔÊˇtã≥fi EØÈ≤Δˇ$$. {Á≥° –ö˛*ΔˇPså˝, ›ÎtMä¸ GMÛ¸fieÖgå˝, CØ˛”ã-‹t-–˛$Öså˝, ÁúÖyä˛ –Û˛$ØÛ˛-gå˝- D Hyë® ›Îtãú Ú‹ÃÒ˝-ÑʸØå˛ Mʸ—$-ÁŸØå˛ (http://ssc.nic.in/) øÍ» Gô˲$¢Ø˲ دsÏ˝-Ìú-MÛ¸-ÁŸØ˲$œ —yÊ˛$-ßÊ˛-À-
–ö˛$◊Ï˝-¥ÎÃå˝ V¯œ∫Ãå˝ GyÊ˛$≈-MÛ¸-ÁŸØå˛ Á‹»”-Ú‹ã‹ ^˛OΔÊˇ√Øå˛ sÏ˝.—.-–˛*- Á‹Ö–ö˛-ô˲fiΔÊˇÖ Mˆô˲¢V> 5,000 HΔÊˇµ-yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. ^˲ßÊ˛$–ö˛#, –˛$Öså˝ ô˲®-ô˲ΔÊˇ —øÍ-V>ÃZœ Á≥#ÁŸP-À-–˛$OØ˲ A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ –ö˛#-ôÈΔˇ$$. BÖ{´ßÊ˛-{Á≥-ßÛ˛-‘å˝ÃZ {Vʸ*ã≥&1, {Vʸ*ã≥&2 دsÏ˝-Ìú-MÛ¸-ÁŸØ˲$œ D Mˆô˲¢ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-ΔÊˇÖÃZ
Áfl˝-Øå˛-ßëã‹ ¥Îƒå˝$ A¿-{¥Î-ƒÊ˝$ÖÃZ 2019ÃZ ßëßëÁ≥# 5 –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$ô¯ ∞—$ô˲¢Ö ÃÙ˝Mʸ$Öyë M>Ì‹Öô˲ sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝ Δ>–ö˛^˲$a. AßÛ˛-—-´ßÊ˛ÖV> {Vʸ*ã≥&3, ∏ÎΔˇã‹t ΔÛˇÖgå˝ BÔú-Á‹Δäˇ, ‡«t-Mʸ-ÀaΔäˇ
BÔú-Á‹Δäˇ, BΔäˇ-sÓ˝K, HDD E߯≈-V>ÀMʸ$ D Hyë-
®ÃZ Δ>ô˲ Á≥»-ÑʸÀ$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö- ô˲®ô˲ΔÊˇ
{ÚúÁŸ-ΔäˇfiMʸ$.. D ΔÊˇÖV>À$ ^˲-Ø˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. AÖ‘ÈÀ$ MÓ¸ÀMʸÖ. A–Û˛
–È«Mϸ E߯≈Vʸ A–ö˛-M>-‘È- ÀØ˲$ ô˛_a-
Mˆô˲¢ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-ΔÊˇÖÃZ ôÈgÍ {V>yÊ˛$≈-ƒÙ˝$-rœMʸ$ Ú≥yÊ˛ôÈΔˇ$$. “sÏ˝∞ ßÊ˛ñÌŸtÃZ EÖ^˲$-MˆØÛ˛ “$Mʸ$ Á‹«-¥˘ƒÙ˝$
MˆÀ$-–ö˛#Ø˲$ GÖ^˲$-M¯-–ÈÕ. B –ö˛ñÜ¢Mϸ M>–È-ÕfiØ˲ Mʸ±Á‹ AΔÊˇ·-
–ö˛*Ø˲$≈-∏Î≈-Mʸa-«ÖVä¸, BsZ-–˛*-sÏ˝–í˛, ∏ÎΔ>√, Úfl˝Ãå˝¢- ô˲-Àô¯ ¥Îr$.. {Á≥ôÛ˛≈Mʸ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈À$, {Á≥Ü-øÊ˝Ø˲$ Mʸ*yë
MÛ¸Δäˇ, ‡Ì‹µ-sÍ-ÕsÓ˝, ΩÔ≥K, MÛ¸Ô≥K ΔÊˇÖV>À$ –ö˛$$Q≈- BÁ‹Mϸ¢ –ö˛$$Q≈Ö ›Î´®Ö-^Û˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ MʸñÌŸ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. ©∞ –ö˛Àœ “$Mʸ$ ô˲WØ˲
–˛$OØ˲ E¥Î´® –Û˛®-Mʸ-À$V> ∞À-–ö˛-Ø˲$-ØÈ≤Δˇ$$. ^ÈÃÍ –ö˛$Ö® ^˲ßÊ˛$–ö˛# Á≥NΔÊˇ¢-ƒÊ˝*≈Mʸ E߯≈Vʸ A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö ÃÙ˝Mʸ$ØÈ≤ Á‹ÖÁ‹¶ E߯≈VÊ¸Ö C^Û˛aÖ-ßÊ˛$Mʸ$ –˛$$Vʸ$Y
Δ>Mʸ$ÖsÙ˝ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝*∞≤ –ö˛ñ£ë ^Û˛Á‹*¢ EÖsÍΔÊˇ$. C® ^˲*Á≥#-ô˲$Ö®.
–˛$$ô˲¢Ö ∞ƒÊ˝*-–ö˛$-M>ÃZœ 25 Ø˲$Ö_ 30 ‘ÈôË˛Ö –ö˛$Ö_ Á≥ßÊ˛¶Ü M>ßÊ˛$. “$ΔÊˇ$ GÖ^˲$-Mʸ$Ø˲≤ ΔÊˇÖV>-∞Mϸ Á‹Ö∫Ö- JMʸ-ΔÊˇÖ-V>∞≤ GÖ^˲$-Mʸ$Ø˲≤ ô˲Δ>”ô˲ AÖßÊ˛$ÃZ EØ˲≤ —¿Ø˲≤
–Û˛$ΔÊˇMʸ$ ôÈgÍ {V>yÊ˛$≈-ƒÙ˝$-rœMʸ$ À¿-›Î¢-ƒÊ˝$∞ ∞Á≥#- ´®Ö_ JMʸ Mˆô˲¢ AÖ‘Ë˝ÖÚ≥O ’Ñʸ◊˝ °Á‹$-M¯-–ö˛-yÊ˛–˛*.. ÃÙ˝Mʸ E߯≈Vʸ A–ö˛-M>-‘È-ÀÚ≥O A´ßÊ˛≈-ƒÊ˝$ØË˛Ö ^Û˛ƒÊ˝*Õ. ©∞-–ö˛Àœ
◊˝$À A¿-{¥ÎƒÊ˝$Ö. MʸÖÚ≥-±À$ Ø˲*ô˲Ø˲ ›ÎÖMÛ¸-Ü- Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-ÀØ˲$ Ú≥Ö^˲$-M¯-–ö˛-yÊ˛–˛* ^Û˛ƒÊ˝*Õ. E߯≈Vʸ –Û˛rÃZ “$ AΔÊˇ·-ô˲-ÀMʸ$ Á≥M>PV> Á‹«-¥˘ƒÙ˝$ E߯≈VÊ¸Ö H߯ ô˛À$-
EØ˲≤-Á≥#yÊ˛$ “$ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈À$, {Á≥ÜøÊ˝, BÁ‹Mϸ¢ EØ˲≤ ΔÊˇÖV>- Á‹$¢Ö®. ô˲Δ>”ô˲ –ÈsÏ˝∞ ÀÑʸ≈ÖV> ^Û˛Á‹$-Mˆ∞ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$
Mʸ-ô˲À$ —∞-ƒÒ˝*-WÁ‹*¢ M>ΔÊˇ≈-Mʸ-ÃÍ-¥ÎÀ$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö- ÀØ˲$ GÖ^˲$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö –ö˛$$Q≈Ö. E߯≈Vʸ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö ÃÙ˝∞-–È- ^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛^˲$a. AÖôÛ˛-M>∞ “$Mʸ$ Á‹«-Á≥-yÊ˛∞.. A∞≤ ΔÊˇM>À
^˲yÊ˛Ö {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^ÈΔˇ$$. ÃÙ˝sÒ˝ã‹t sÒ˝M>≤-À-iÀÚ≥O «Mϸ —ßë≈-ΔÊˇ·ô˲.. {Á≥ÜøÊ˝.. ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-MˆØÛ˛ Δ¯kÃZœ ^Û˛Ì‹Ø˲ E߯≈-V>À M¯Á‹Ö ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ ^Û˛Ì‹ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝*∞≤ –ö˛ñ£ë
{Á≥ƒÒ˝*-V>À$, ›Î´®Ö-_Ø˲ —f-ƒÊ˝*À$, ’Ñʸ◊˝ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛ßÊ˛$™.
Á≥r$tØ˲≤–È«Mϸ Ú≥ßÊ˛™-Ô≥r –Û˛Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$.
¢√®ºh, Nïߪ’¢√úø, ´’çí∫∞¡¢√®ºç 1 ï$´J 2019ì 11

F
´·ç
ü¿’ ¶µºí∫
Ææ´÷ïç,ñ«¶¸´÷È®\ö¸ ÈéK®˝© Éçô®˝o≠œ°ˇ: Fèπ´çûª
◊ Nü¿u
’úø’,
É™« ÅØËéπ N≠æߪ÷©’ ñ«Gû√ Æœü¿mç îËÆæ’éÓ¢√L. ÅüËNüµ¿çí¬ Çߪ÷ ÈéK®˝ áç°œéπ™ Éçô®˝o≠œ°ˇ Ææp≠ædûªEÆæ’hçC. ØËJp$ í∫’®Ω’´€
v°æ¶µ«Nûªç îË≤ƒh®·. ÈéK®˝© °æôx °æJ¨üµ¿$ îËߪ’úøç üΔy®√ ã ñ«Gû√$’ Éçô®˝o≠œ°ˇ üΔy®√ØË úÌ¢Á’iØ˛™ ØÁj°æ€ù«u©’ E©•úÕ ´€Ø√o®Ω’.
ûªLxü¿çvúø’©’: ûª´’ ®Ω÷§ÒçCçéӴa. Ç ñ«Gû√™E ÈéK®˝© °j °æJ¨üµ¿$ îËߪ’úøç, ©GµçîªúøçûÓ§ƒô’ ¨»¨¡yûª éÌ©’´€ ü¿Íé\ ´·çü¿’í¬ E©•úÕ
Æ‘yߪ’ Å$’¶µº´ç, Çߪ÷®Ωçí¬™x °æEîËÆæ’h$o ¢√J ÅGµv§ƒßª÷©’ BÆæ’éÓ´úøç üΔy®√ Ŵ鬨¡ç Öçô’çC. ØÁö¸´J \çí˚ °JT ´€Ø√o®Ω ’. ´·çü¿’í¬
Å´í¬£æ«$ ñ«Gû√$’ èπ◊CçîÌa. DEéÓÆæç LçéÀfØ˛ ¶«í¬ Ö°æßÁ÷í∫°æúø’ûª’çC. ÈéK®˝°æ®Ωçí¬ ¶µºN≠æuûª’h™ v°æßÁ÷ï$ç F¢Á´JéÀ $´’Ææ\J≤ƒh´€? ÅE
ÇüµΔ®Ωçí¬ °œ©x© LÆæ’d™E ÈéK®˝©’, ®Ωçí¬©$’ äéÌ\éπ\öÀí¬ °æJQLçèπ◊çô÷ v°æAèπÿ©, Öçô’çC. ÅúÕTûË Öûªh´’ NüΔuJm îÁÊ°p
îªü¿’´€, ÈéK®˝$’ ≤ƒ$’èπÿ© Å稻©$’ ®√Ææ’ éÓ¢√L. Æ‘yߪ’ •™«©’, •©£‘«$ûª© °æJQ©$üΔy®√: ÈéK®˝ Ææ´÷üµΔ$ç àN’ö ûÁ©’≤ƒ?
E®Ωg®·Ææ’hØ√o®Ω’. ÇüµΔ®Ωçí¬ N¨Ïx≠æù îËߪ÷L. Å´Ææ ®Ω¢Á’iûË ÈéK®˝ õ„Ææ’d© ÇüµΔ®Ωçí¬ áç°œéπ™ ûª°æ€p©$’ Cü¿’lèπ◊ØË ´·çü¿’í¬ í∫’®Ω’´€í¬JÍé
ûª´’ éπ©©$’ Æ‘yߪ’ N©éπ~ùûª©$’ í∫’J hçîªí∫LTûË ÆæJ§ÚßË’ ÈéK®˝$’ áçéÓ´úøç ᙫçöÀ ¨»vÆ‘hߪ’ °æü¿mûª’©’ $´’Ææ\J≤ƒh$’. áçü¿’éπçõ‰ Ç
°œ©x© ûËLéπ´€ûª’çC. ÅüËNüµ¿çí¬ ÈéK®Ω éıEq ©®Ωx$’ Ææçv°æCçîªúøç üΔy®√ Åçü¿’¶«ô’™ ™‰¢√? ¶µºí∫´çûª’úÕ í∫’Jç* Ø√èπ◊ éπFÆæ
üΔy®√ ÆæÈ®j$ ÈéK®˝$’ áçèπ◊ØË Å´é¬¨¡´·çC. ÅØËv°æ¨¡o î√™« ´’çC Å´í¬£æ«$ éπLpç*çC Ç í∫’®Ω’¢Ë éπüΔ## °j
≤ƒé¬®Ωç v°æù«Réπ: v°æA NüΔuJn ÈéK®˝ °æ®Ωçí¬ °æé¬\ v°æù«Réπ, ©é~¬u©$’ ™ ûª™„ûËhüË. éÌçûª *$o Ææç°∂æ’ô$E •öÀd ´’$Íéç Å®Ωm´’´€
éπLT Öçú≈L. Å°æ€púË ÈéK®˝ ≤Ú§ƒ$ç™ ´·çü¿’´®Ω’Ææ™ Öçö«®Ω’. KÂÆ®˝a, Éûª®Ω Å稻 ûª’çC?
ÖüΔ£æ«®Ωùèπ◊ O’ ûªéπ~ù, v°æü∑¿´’ ©éπ~uç G>ØÁÆˇ Å$LÆˇd 鬴úø¢Á’iûË © °æJQ©$üΔy®√
ûª®√yA ©é~¬u©’ ´®Ω’Ææí¬ âöÀ Ææ§Ú®˝d ¢Ë’ØËï®˝, úÁjÈ®éπd®˝ Ç°∂ˇ Ææ§Ú®˝d ¢ÁjÆˇ ÈéK®˝ áç°œéπ™ E®Ωçûª®Ωç
v°æB´uéÀhéÀ áüÓäéπ üΔçöx îËÆæ’éÓ¢√©E îª÷Ææ’hçö«®Ω’.
¶«¶¸ ´÷È®\ö¸: ÈéK®˝ áç°œéπ™ ûªLxü¿çvúø’© ûª®√yûª ñ«¶¸ ´÷È®\ö¸
v°ƜúÁçö¸ Ç°∂ˇ Ææ§Ú®˝d 鬢√L. É™« á°æpöÀéπ°æ€púø’ Æœn®Ω¢Á’i$ ©é~¬u©$’
EÍ®nPçèπ◊çô÷ ¢√öÀE ≤ƒCµçîËçü¿’èπ◊ v°æߪ’Aoç*$°æ€púË ÈéK®˝
EîÁa$™ °jéÀ îË®Ωû√®Ω’.
¨»vÆ‘hߪ’çí¬
´u´£æ«
JçîÌa.
ØË®Ω’aèπ◊çô÷ Öçú≈L
ÇÆæéÀh Öçô’çC. üΔEE í∫´’Eç* ´’$ >°œN §∂ƒ®Ω’t™«...
ÈéK®˝$’ èπÿú≈ ÅüËNüµ¿çí¬ §ƒxØ˛ îËÆæ’èπ◊çõ‰ v°æ¶µ«´ç ÅCµéπçí¬ éπE°œ≤ÚhçC. à éÓ®Ω’q™ îËJûË îªü¿’´€ °æ‹Jhé¬í¬ØË ÈéK®˝ °æ®Ωçí¬ T°∂ˇdq, §∂ƒu≠æØ˛q,¢√©÷uÆˇ(>°œN) §∂ƒ®Ω’ t™«$’ ´’$ç
A®Ω’í∫’çúøü¿E E°æ€ù’©çô’Ø√o®Ω’. î√™«´’çC °æéπ\¢√®Ω’ ÉC îÁ§ƒp®ΩØÓ ÅCµéπ ¢Ëûª$çûÓ ÖüÓuí∫ç ©Gµ≤ÚhçüÓ üΔØËo áçîÁéÓ´ú≈EéÀ Ç≤ƒ \®Ωç Å$’ÆæJçî√L. àßË’ ®Ωçí∫ç™ à Nüµ¿¢Á’i$ víÓû˝ Öçô’çC. Æ‘yߪ’ ØË®Ω’aèπ◊ØË
™‰üΔ ûªLxü¿çvúø’©’ îÁ§ƒp®ΩØÓ éÓ®Ω’q©$’ áçéÌE Åô’¢Áj°æ€ v°æߪ÷ùç áèπ◊\´í¬ ÖçC. ÈéK®˝ áç°œéπ™ NüΔu®Ω’n©$’ áèπ◊\´í¬ v°æ¶µ«Nûªç É≥ƒd©’ à®Ωçí∫ç ¢Áj°æ€ ¢Á∞¡x´’çô’Ø√o®·. ûªCûª®Ω Å稻©$’ ûª°æpEÆæJí¬ Nü¿u î√
≤ƒTÆæ’hçö«®Ω’. é¬E ÅC ÆæÈ®j$ °æü¿mA é¬ü¿’. î√™«´’çC ûª´’èπ◊ $Ê°p îËÊÆCüË. °æJQLçî√L. ÈéK®˝ áç°œéπ™ N©’´©$’ ´ü¿’©’éÓ¢√Lq$ Å´Ææ®Ωç ™« íÌ°æp
ÈéK®˝$’ áçéÓ´í∫ç™ §Ò®Ω§ƒô’x îË≤ƒh®Ω’. ÈéK®˝ áç°œéπ™ NüΔu®Ω’n©’ ØÁö¸´®˝\ : èπ◊ô’ç• Æ涵º’u©’, v°∂çú˛q, °æJîªßª’´·$o ´uèπ◊h©’ Ñ ü¿E N¨¡ü¿
°æ‹Jh Å´í¬£æ«$ûÓ Åúø’í∫’©’ ¢Ëߪ’™‰éπ§Úûª’Ø√o®Ω’. ´’J ÆæÈ®j$ ÈéK®˝$’ ÍéôTK™Íé ´≤ƒh®Ω’. OJ™ éÓxñ¸ v°∂çú˛q v°æ¶µ«´ç ÈéK®˝ áç°œéπ°j ™‰ü¿’. N©’´©èπ◊ ¶µºçí∫ç éπ©í∫E ÈéK®˝$’ áçéÓ´úøç ´©x ´’´€ûª’çC.
áçéÓ´ú≈EéÀ àç îËߪ÷™ DE™ ûªLxü¿çvúø’© §ƒ vûª ûªCûª®Ω ÅCµéπçí¬ Öçô’çC. ÊÆo£œ«ûª’©’ îËJ$ éÓ®Ω’q$’ áçéÓ´úøç üΔy®√ ÇûªtN¨»yÆæç È®öÀdç°æ€ Å´€ûª’çC. Åçõ‰ ´’$ç
Å稻©$’ ûÁ©’Ææ’èπ◊çüΔç. v°∂çú˛qûÓ éπLÆœ ÖçúÌîªaØË Ç¨¡ûÓ î√™« ´’çC ûª´’ ≤Òçûª ÇÆæèπ◊h©$’ éÌûªhü¿$ç: ú≈éπd®˝, ™«ßª’®˝, öÃ˝, éπç°æ‹uô®˝ Éç>F®˝ É™« @Nûªç™ á°ær
ÈéK®˝ áç°œéπ™ ÆæÈ®j$ îÁ°æ€púø’ ü¿÷®Ωç °úø’ûª’Ø√o®Ω’. *$o°æpöÀ $’ç* vú≈®·çí˚ É≠æd°æúË ´uéÀh á°æ€púø÷ Ææçv°æüΔߪ’ éÌ©’´€™‰Ø√ ߪ·´ûª ÈéK®˝ áç°œéπ™ úø÷ ØË®Ω’a èπ◊çô÷
úÕñ„jØ˛úÌ¢Á’iØ˛™, °æJéπ®√© °æô x ÇÆæéÀh îª÷Ê° ´uéÀh Éç>FJçí˚ éÌûªhü¿$ç°jØ√ ü¿]≠œd°ö«dL. v°æÆæ’hûªç ´÷È®\ö¸™ ÅØËéπ éÌûªhéÌ©’´€©’
E®Ωgߪ’ç
BÆæ’èπ◊$o°æ€púË
´÷ô©’ N$éπçúÕ.. Éûª®º’©$’ ¢ÁjÊ° Öçô’çC. 鬮Ωùç Å©¢√ô’x, É≥ƒ d©$’ ÈéK®˝èπ◊ Åçü¿’¶«ô’™ ÖØ√o®·. Çߪ÷ ÖüÓuí¬™x Æœn®Ω°æúøôç üΔy®√ Éûª®Ω ´€çú≈L. ñ«—$ûª[≠æg
B®Ω’aèπ◊çô÷ ´€çú≈
ÈéK®˝ Å$’ÆæJçîªéπçúÕ... á´J Ææ©£æ…ØÓ ïûªîËߪ’úø¢Ë’. î√™«´’çC N$oüΔE ÇüµΔ®Ωçí¬, ®Ωçí¬©ûÓ §ÚL aûË ûª y®Ωí¬ Ö$oûª ≤ƒn®·éÀ îË®Ω’èπ◊ØË Å´é¬¨¡ç L. Ñ v°æ°æçîªç™
ᙫçöÀ Åüµ¿uߪ’$ç îËߪ’èπ◊çú≈ ™ûª’í¬ Öçô’çC.
Æ‘yéπJçîªéπçúÕ... é¬F O’™ N’´’tLo îª÷Ææ’èπ◊çô÷ Å™*çîªèπ◊çú≈ ÈéK®˝Â°j
áçûª °ü¿lñ«—E Å®·Ø√ Éçé¬ ØË®Ω’aéÓ¢√LqçC ´€çô’çC.
O’™E ŧƒ®º¢Á’i$ Åü¿’s¥ûª ¨¡éÀhE ÅçîªØ√ ¢ËÆæ’éÓ´ú≈EéÀ ØË®Ω’aéÓ´ú≈EéÀ ´ßª’Ææ’ûÓ Ææç•çüµ¿ç ™‰Ëü¿’. ´[ü¿’m™„jØ√# $úմߪ’Ææ’\™„jØ√
E®Ωgߪ÷EéÀ ´Ææ’hçö«®Ω’. Ææç•çüµ¿ç ™‰ü¿’. ´[ü¿’m™„jØ√, $úմߪ’Ææ’¢√È®jØ√ ØË®Ω’aèπ◊çô÷ØË ´€çú≈L.
v°æߪ’AoçîªçúÕ. Åçü¿’éÓÆæç ´uèπ◊h©$’, ´u´Ææn$’ îªü¿´úøç áçéÓçúÕ™«
¢Ë©™x Ç°æ{$’x
Nñ«—$ç ûª®Ωí∫E í∫E ™«çöÀC. áçûª ØË®Ω’aèπ◊Ø√o Éçé¬ N’T™‰ ´€çô’çC.
Å©¢√ô’ îËÆæ’éÓ¢√L. E®ºûª®ºç O’ éπ©© ≤ƒé¬®«EéÀ v°æߪ’û√o©’ ¢√öÀ ™ O’èπ◊ $Ê°p
äéπ v°æ´·ê ú≈éπd®˝ Ê°®Ω’èπ◊ Ææ®ΩbØ˛ Å®·Ø√ ¢Á’úÕéπ™¸ ®Ωçí∫ç™ ÅEo
¢Ë’í∫ñ„jØ˛©’ èπ~◊ùgçí¬ îªü¿’´€û√®Ω’. Çߪ’$ ´ßª’Ææ’ 60 Ææç´û√™„jØ√
îËÆæ’èπ◊çô÷ Öçú≈L. O’™ ´îËa °æJù«´÷Eo, ÅçîªØ√ O’®Ω’ ¢Á’îËa ÈéK®˝$’ É°æpöÀéÀ ®√vA °æØÁoçúø÷, äçöÀí∫çô üΔé¬ Nñ«—$ ûª[≠æg éÓÆæç
¢ËÆæ’èπ◊çô’çú≈L. O’ ¨¡éÀhéÀ E®ºçûª®ºç °æü¿$’ °úø’ûª’çú≈L. ÅçûËé¬E áçîª ’éÓ´ôç éÀx≠æd¢Á’i$
°æØË!É≥ƒd©’, ≤ƒ´’®√
ÅEoÆ涄bèπ◊d©’, ÅEo N≠æߪ÷©’ ûÁ©’Ææ’èπ◊çö«®Ω’. î√™« ´’çC
Æ洒ߪ÷Eo ´]üµΔ îËÆæ’èπ◊çô÷ ¶«üµ¿°æúø’ûª÷ èπÿ®aèπÿúøü¿’. nu©ûÓ§ƒô’ éÌEo
¢√uCµ°‘úÕûª’©’ áçûÓ´’çC ú≈éπ d®ΩxE éπL¨»®Ω’. ¢√J ﶉsN’ö à ú≈éπd®Ω÷
îÁ°æp™‰éπ §Úߪ÷®Ω’ Å™«çöÀC °j$ îÁ°œp$ ú≈éπd®˝í¬JE éπ©´í¬ØË Çߪ’$
v°æA¢√J™$÷ äéπ éπ∞¡ Öçô’çC. üΔEo ¢ÁLéÀ Bߪ’ú≈EéÀ ¨»vÆ‘hߪ’ °æü¿mûª’©$’ ®Óí∫¢Ë’N’ö ûËLéπí¬ éπEÊ°õ‰d¢√®Ω’. Éü¿çû√ ᙫ ≤ƒüµ¿u¢Á’içC? E®Ωçûª®Ω
v°æߪ’AoçîªçúÕ. üΔçûÓ O’™ E®«¨¡, EÆæp]£æ«©$’ èπÿú≈ ü¿÷®ºç °æÅ$’Ææ Jç* ÈéK®˝
®Ωçí¬ ÆæÈ®j$ E®Ωgߪ’ç
Nñ«—$ ûª[≠æg´©x. áçûÓ´’çC Ê°®Ω’ í¬ç*$ v§Ò°∂Ææ®Ω’x, éÌ´·t©’ AJT
îËÆæ’èπ◊ØË Å´é¬¨¡ç ஺púø’ûª’çC.. O’èπ◊ $*a$ Å稻Eo ú≈éπd®Ωx ÂÆjûªç N°∂æ©ç 鬴ú≈EéÀ 鬮Ωùç– ¢√®Ω’ á°æpöÀéπ°ærúø’ ¢Ájü¿u®Ωçí∫ç
BÆæ’éӴa. DEéÀí¬$’ ™ ïJÍí éÌûªh §Úéπúø©’ ûÁ©’Ææ’éÓ éπ§Ú´úø¢Ë’, ¶«N™ éπ°æp™« á°ær
áç°œéπ îËÆæ’èπ◊E Åçü¿’™ éπ]≠œ îËÊÆh O’èπ◊ Æ洒ߪ’ç èπÿú≈ °æJQLçî√Lq$ Å稻©’.. úÓ20 Ææç´ûªq ®√© véÀûªç îªCN$ îªü¿’ ´€ûÓ ¢√®Ω’ 鬩Íé~ °æç
éπ~ù«™«x í∫úÕ*§Úûª’çô’çC. Åçü¿’èπ◊ N’´’tLo O’®º’ Ææ£æ«ï≤ƒ´’®Ωnuç: v°æA
îÁߪ’uúø¢Ë’. Ñ °æJÆœnAéÀ é¬®Ω ùç 鬕öÀd Nïߪ÷E éÀ鬴Lqçü¿ ™«x
E®Ωçûª®Ω ñ«—$ûª[≠æg, ûªü¿$’ í∫’ùçí¬ Nñ«—Ø√Eo °çéÌE
´÷®Ωü∑ΔØ˛™« ûªèπ◊\´í¬ ÅçîªØ√¢ËÆæ’èπ◊çõ‰ v°æ´÷ü¿ç™ äéπ\®Ω÷ éÌEo °æ$’©$’ Éûª®Ω’©ûÓ Eï@Nûªç™ Ö°æßÁ÷Tçîªúø¢Ë’.
≤ƒí∫’ûª’çC *èπ◊\èπ◊§Úû√®º’ ñ«ví∫ûªh! §ÚLaûË Ææ’©¶µºçí¬, ¢Ëí∫çí¬
™‰ü¿çõ‰ vÆœpçö¸ ûª®Ω£æ…™ îËߪ’í∫©’í∫’û√®Ω’. Ñ Ææ£æ«ï ≤ƒ´’®√nuEo
°æEîËÊÆ îÓô v°æü¿J zçîªí∫LTûË ´’ç* éÓ°æ´·, vÊ°´’ ÅØË ÖüËyí¬©’ áèπ◊\´í¬ ´uéπh´· îË≤ƒh®Ω’.
ûªy®Ωí¬ ´·TÆœ§Úûª’çC. 鬕öÀd °æKéπ~© °æôx ¢√uèπ◊©ûª (Anxiety)Öçô’çC. Ñ ü¿¨¡™
ÈéK®˝ áç°œéπ™ ÅEo éÓù«™x Ç™*ç* ÆæÈ®j$ E®Ωgߪ’ç BÆæ’éÓ¢√L. ¢ËûªØ√©ûÓ §ƒô’ °æüÓ$oûª’©’ ü¿èπ◊\û√®·.
Åçü¿’Íé Ææ£æ«ï ≤ƒ´’®Ωnu v°æü¿®Ωz$èπ◊ O©’$o ÆœFû√®Ω©$’, véÃú≈é¬®Ω’©$’ ÅN’ûªçí¬ Ç®√Cµç* ¢√J
Ñ N≠æߪ’ç™ É°æpöÀéà î√™« ´’çC ´‚ÆæüµÓ®ΩùÀ™ØË ¢Á∞¡ŸhØ√o®Ω’. *vûª°æö«©$’ ÊÆéπJç* Å$’éπJçîªú≈EéÀ v°æߪ’Ao≤ƒh®Ω’.
ÉC áçûª´÷vûªç ÆæÈ®j$Cé¬ü¿’. ÈéK®˝ v°æߪ÷ùç EîÁa$™« ≤ƒí¬L. ÈéK®˝$’ áçèπ◊ØËçü¿’èπ◊ v°æߪ’Aoçî√L.
Çûªt°æJQ©$: ÇÆæèπ◊h©’, ≤ƒ°∂ˇdÆœ\™¸q, ÅGµ®Ω’©’, N©’´©’, ¢√JE ÅGµ´÷E≤ƒh®Ω’. Ñ ©éπ~ù«©$’ Ø√ߪ’éπ Ç®√üµ¿$( Hero
ÅçûËé¬F, áü¿’í∫÷¶Ôü¿’í∫÷ ™‰E A$oE ͮꙫé¬ü¿’. worship), Ø√®·éÀ Ç®√üµ¿$(Heroin worship)
ÈéK®˝ áç°œéπïJí∫’ûÓçC™« ´uéÀhûªyç ûªCûª®√© ÇüµΔ®Ωçí¬ ûª´’èπ◊ ÆæJ§ÚßË’
éÌEo ®Ωçí¬©’, Å$í¬ ≤ƒç°∂œ’éπNé¬Ææ´·: Ñ ü¿¨¡™E í∫’ç°æ€©’ Å≤ƒç°∂œ’éπ
éÓ®Ω’q™ îË®Ωúøç ü¿í∫_®Ω $’ç* ÈéK®˝ áç°œéπ´®Ωèπÿ NüΔu®Ω’n©$’ Né¬≤ƒEo éπLT≤ƒh®·. v°œßª’¢Á’i$ ÊÆo£œ«ûª’©’,
ûªLxü¿çvúø’©’, ÊÆo£œ«ûª’©’, ô÷d Ö$o °æJ°æéπyûªèπ◊ ®√´úø´· (To grow into mmaturity) ÅçöÀ°ô’dèπ◊ØËïô’x, ´u´Æ‘néπ]ûª Ææ´‚£æ…©’, °ü¿lÆæ´‚£æ…©’,
éÌ£æ«x®˝ v°æé¬®Ω´· ¨»K®Ωéπ, ´÷$Æœéπ, ÖüËyí∫, ≤ƒç°∂œ’éπ, éı´÷$’©’ ≤ƒ´÷>é𠶫üµ¿uûª$’ Æ‘yéπJ≤ƒh®Ω’. áJé˙ÆæØ˛ v°æ鬮Ωç

È®j™‰y™ 14,033ë«S©’ éı´÷®Ω°æ€ Åü¿’s¥ûª é𙉠@Nû√EéÀ °æ€Ø√C


ü˨¡¢√u°æhçí¬ Ö$o NNüµ¿ È®j™‰y ñ$’x/ Ø˛q) °æ É$p¥Í®t≠æØ˛ õ„é¬o©@™ GÆœá, Gõ„é˙, éı´÷®Ω´· Ñ ü¿¨¡™ §ƒvûª í∫’Jhç°æ€,§ƒvûª Ææçé~Ó¶µºç ÅØË ©éπ~ù«©’
v§Òúøéπ~Ø˛ ߪ‚Eôx™ ë«Sí¬ Ö$o WEߪ’®˝ °∂œ>é˙q, ÈéN’vÆ‘d Æ涄bèπ◊d©ûÓ GáÆœq, GÉ/Gõ„é˙ 1.éı´÷®Ωü¿¨¡ Ææ´’ví∫¢Á’i$C. áçü¿’éπçõ‰ ÅEo Né¬≤ƒç¨»©$’ ™„jçTéπ Ææ´’Ææu©$’ ÅCí∫N’Ææ÷h Ææ®Ω’l¶«ô’ îËÆæ’éÌØË ü¿¨¡ éπEp≤ƒh®·. éı´÷®Ω’© ≤ƒç°∂œ’éπ Né¬Ææçèπ◊ îÁçC$ ´·êu¢Á’i$
Éç>F®˝ ûªCûª®Ω §ÚÆæ’d© ¶µºKhéÀ È®j™‰y ™‰üΔ úÕ¢ÌÉáƜƜG ™„´™¸ éÓ®Ω’q ÆæJd°∂œÈéö¸ Ææ÷*Ææ’hçC. 2. ÅEo éı´÷®Ωü¿¨¡. G.≤ƒ dFx£æ«™¸éı´÷®Ωü¿¨¡$’äAhúÕ(Stress), ©éπ~ùç í∫’Jhç°æ€.
Jvèπÿö¸¢Á’çö¸ ¶®Ω’f(Ç®˝Ç®˝G) ü¿®Ωë«Ææ’h©$’ Öçú≈L. ´ßÁ÷°æJN’A: 2019 ï$´J 1 Né¬≤ƒç¨»©’ v°æߪ÷Ææ(Stain), éπ©ûª(Storm),ïí∫ú≈©ûÓ ØÁjAéπ Né¬Ææ´·: Ñ ü¿¨¡™ éı´÷®Ω’©’ ûª´’çûªô û√´·
Ø√öÀéÀ 18 $’ç* 33àçúøx ´’üµ¿u Öçú≈L. (Steife)èπÿúø’èπ◊$o ü¿¨¡í¬ Ê°®Ì\Ø√oúø’.
Ö$oûª≤ƒn®·éÀ °œ©x¢√E´™„Ø√ ™‰üΔ ´ßÁ÷ï$’© ØÁjAéπ N©’´©’ Å©´®Ω’aèπ◊çö«®Ω’. ´ßÁ÷ï$ ü¿¨¡ ´îËaÆæJéÀ
áÆœq/ áÆœ d©èπ◊ âüËçúø’x, äGÆœ©èπ◊ á´J v°æ´®Ωh$°j ¢√®Ω’ Eߪ’çvûªù ûÁaèπ◊çö«®Ω’.
´‚úËçúø’x °œÂ£«î˝Æœ©èπ◊ °æüËçúøx ÆæúøLç°æ€ ´™„ Öçúø´™„Ø√ ÅØË ™„jçTéπ Né¬Ææ´·: Ñ ü¿¨¡™ È®çúø’ ®Ω鬩 éπEp≤ƒh®·.
Öçô’çC. Ê°ÊÆ\™¸: 35,400/–, °∂‘VN´ ÆæçCí∫l ÆœnA™ P¨¡Ÿ´€ á)v§ƒü∑¿N’éπ ™„jçTéπ ©éπ~ù«©’ °æ€$®Ω’û√pü¿éπ Ŵߪ’¢√©™
®√©’: ï$®Ω™¸/ äGÆœ Ŷµºu®Ω’ n©’ ®Ω÷.500/– éı´÷®Ωü¿¨¡™ °æJ°æéπyûª
áÆœq, áÆœd, °œÂ£«î˝Æœ, áé˙˙qÆæKy Æˇ´÷uØ˛/ Öçö«úø’. íıù ™„jçTéπ ©éπ~ù«©’
ÉGÆœ, ´’£œ«∞¡©èπ◊ ®Ω÷.250/– áç°œéπNüµΔ$ç: ¨»K®ΩéπNé¬Ææ´·: ¶«Léπ© íÌçûª’ ´’]ü¿’û√yEo ÆæçûªJçèπ◊çô’çC. ¶«©’®Ω
È®çúø’ü¿¨¡ ™x °æKéπ~ Öçô’çC. ü¿®Ωë«Ææ’h ¨¡K®Ω´·™E íÌçûª’ í∫çHµ®Ωû√yEo ÆæçûªJçèπ◊çô’çC. ÅØ√ov§∂ƒ®·ú˛
NüµΔ$ç: ÇØ˛™„jØ˛üΔy®√ ü¿®Ωë«Ææ’h©’ v§ƒ®Ω綵º ´÷®Ω’p©’ v°æé¬®Ω´· ü¿´’$´· îËߪ’•úøf ™„jçTéπ ¢√ç©’ éı´÷®Ω ü¿¨¡™
ûËD: 2019 ï$´J 2 $’ç*, ü¿®Ωë«Ææ’h Bv´≤ƒn®·™ v°æÆæ’p¥ô´’´€û√®·.
Çê®Ω’ûËD: 2019 ï$´J 31. ¢Á·ûªhç §ÚÆæ’ ï®Ω’í∫’û√®·. –Nâñ„
d©’: 14,033, N¶µ«í¬ ©¢√Kí¬ ë«S©’: WE (Growth Spurt
Ç£æ…yEÆæ’hçC.Å®Ω|ûª©’: í∫’Jhç°æ€§ÒçC$ ¶®Ω’f/
ߪ‚E´Jqöà $’ç* Ææç•çCµûª N¶µ«í∫ç/
ߪ’®˝Éç>F®˝–13,034. âöÀWEߪ’®˝ Éç>
F®˝–49,úÕ§Ú¢Á’öÃJߪ’™¸ Ææ÷°æJçúÕçö¸–456,
Stage)¶«©’®Ω™
¨¡ŸvéπéπùÓûªpAh, §ƒ®∏ºèπ◊©èπ◊ Ææ÷îª$ :
v¶«ç<™x ´‚úËçúø’x úÕ§Òx´÷ ™‰üΔ ¶«u*©®˝ ÈéN’éπ™¸Åçú˛¢Á’ô©Jbéπ™¸ÅÆœÂÆdçö¸–494.¢Á¶¸ÂÆjö¸ ¶«Léπ©™ ÅçúÓûªpAh Ñ QJ{éπ°j O’ ÅGµv§ƒßª÷©$’, Ææ÷îª$©$’
Ç°∂ˇÉç>FJçí˚,°œ>úÕÆœá,GáÆœq,(éπç°æ‹uô®˝ÂÆ : www. eeebsecunderabad. nic.in v§ƒ®Ω綵º´’´€ ûª’çC. ûÁLߪ’ñ‰ßª’´©ÆœçCí¬ éÓ®º’ûª’Ø√oç.NNüµ¿
îË®Ω’èπ◊ØËü¿¨¡. ´÷$Æœéπ Né¬Ææ´·: v°æñ« ≤ƒn®·™xE éÓ®º’q©’, ´[Ah Nü¿u©’, Çߪ÷
cNé¬Ææ´· °æû√éπ≤ƒn®·éÀ
áØ˛áÇ®˝á™¸, *ûª÷h®Ω’™.. û√û√\Léπ v§ƒA°æCéπ$ éÀçü¿ v§ƒñ„èπ◊d °æ®Ωq$™¸
ë«S© ¶µºKhéÀ ü¿®Ωë«Ææ’h©’ éÓ®Ω’ûÓçC.
ߪ’¯´Ø√®Ω綵ºü¿¨¡
1.ߪ’¯´Ø√®Ω綵ºü¿¨¡ îË®Ω’èπ◊çô’çC. Ñü¿¨¡™ ÂÆjy®Ωéπ©p$, ®ºçí¬©™E Ö§ƒCµ Ŵ鬨»©’, NüΔu®º’n©
§ÚÆæ’d©’–ë«S©’: JÂÆ®˝a Å≤ÚÆœßË’ö¸ Ææçèπ◊*ûª¢Á’i$C. áçü¿’îËûª$çõ‰ Íé´©ç °æí∫öÀ éπ©©’ éπ$úøç áèπ◊\´. Ñ ü¿¨¡©™ P¨¡Ÿ´€ Åüµ¿uߪ’$ v°æù«Réπ©’, éÌûªh NüΔuNüµΔØ√©’, ü˨¡
í¬ü¿çéÀ (*ûª÷h®Ω’) ™E ØË≠æ$™¸ (Ç®˝á) / §ÚÆˇd úÕéÌd®Ω™¸ °∂æ°™ (°œúÕá°∂ˇ) –03 ¨»K®Ωéπ ´÷®Ω’p©$’´÷vûª¢Ë’ Ææ÷*Ææ’hçC. 鬮Ωu鬮Ωéπ Ææç•çüµ¿ç ûÁ©’Ææ’ èπ◊çö«úø’. Å´‚®Ωh ¶µ«´$©’ Nü˨»™x Åçü¿’¶«ô’™ Ö$o Ö§ƒCµÅ´é¬¨»©’,
Çö«tÆœp¥Jé˙ JÂÆ®˝a ™«u¶ÔÍ®ôK (áØ˛àÇ®˝á™¸) Å®Ωnç îËÆæ’èπ◊çö«úø’. Ç™îª$, Ü£æ«,Ææ]tA, Ææ]ïØ√ûªtéπûª
ñ‰Ç®˝á°∂ˇ–04 Å®Ω|ûª: Ææç•çCµûª Æ涄bèπ◊d™x 2. ™„jçTéπ °æJùÀBÊÆ Â°®Ω’í∫’ü¿© £æ…®Ót$xü¿¨¡. ÅGµ´]Cm îÁçü¿’û√®·. v°æéπ©p$, Eí∫´÷ûªtéπ N¢Ëîª$ç Ñ ´uéÀhûªy Né¬Ææç, Ææç•çCµûª Å稻©Â°j ®ºîª$©’
áçÉ/áçõ„é˙/áçáÆ‘q (Éç>FJçí˚) , °œÂ£«î˝úÕ, éı´÷®Ωü¿¨¡ 13 Ææç´ûªq®√© $’çúÕ 21 Ææç´ûªq®√© ´®Ωèπ◊
ÆœáÆˇâÇ®˝–ߪ‚>Æœ ØÁô /Ííö¸/ ñ«¢˛’/ ñ„Æˇd Öçô’çC. ü¿¨¡™ éπEpÆæ’hçC. 'ÈéK®¸# QJ{éπèπ◊ °æç°æçúÕ.
ÖBh®Ωgûª. ´ßª’Ææ’ : ñ‰Ç®˝á°∂ˇ ë«S©èπ◊ 30 ´’ØÓNñ«—$ ¨»vÆæh¢Ëûªh© v°æé¬®Ω´· éı´÷®Ωü¿¨¡ ¶µ«≥ƒNé¬Ææ´·: Ñ ü¿¨¡ Ø√öÀéÀ 40 °æüΔ©$’
ûÁ©’Ææ’èπ◊çö«®Ω’. Å´‚®Ωh °æüΔ©$’ Å®Ω m´· îËÆæ’èπ◊çö«®Ω’.
*®º’Ø√´÷: áúÕô®¸, ¢√®ºh C$°ævAéπ 396, ™ߪ’®¸
à∞¡Ÿx, Ç®˝à/ °œúÕá°∂ˇ ë«S©èπ◊ 35 à∞¡Ÿx Ñ ü¿¨¡$’ éÀ¨®Ωv§ƒßª’ ü¿¨¡ ÅEèπÿú≈ Åçö«®Ω’. Ñ ü¿¨¡™ Ç™îª$, ܣ慨¡éÀh °®Ωí∫úø´· ´©x éπNûª©’, ö«uçé˙•çú˛ £j«ü¿®«¶«ü˛–500080.
N’çîªèπÿúøü¿’. ÇØ˛™„j$ê ü¿®Ωë«Ææ’hèπ◊ *´J ûËD: Ñ ü¿¨¡$’ Teenaga ÅE èπÿú≈ Åçö«®Ω’. éı´÷®Ωü¿¨¡$’
ï$´J14 £æ…®Ω’f 鬰‘©$’ °æç°æú≈EéÀ *´JûËD: ÆæçCí∫l´ßª’Ææ’ ÅEèπÿú≈ Åçö«®Ω’. Adolence ÅØË Ççí∫x ®Ωîª$©’ îËߪ’í∫©’í∫’û√®Ω’.
ÖüËyí∫Né¬Ææ´·: Bv´ äAhúÕéÀ í∫’®Ω´€û√®Ω’. ÖüËyí∫ ÅÆœn®Ωûªèπ◊ Email:
ï$´J 20 °æü¿ç 'ÅúÓLqߪ’®˝# ÅØË latin °æü¿´· $’çúÕ ´*açC.
¢Á¶¸ÂÆjö¸: https:www.nari.gov.in/ ÅúÓLqߪ’®˝ ™$´€û√®Ω’. ÖüËyí¬©’ Bv´≤ƒn®·™ v°æéπöÀ≤ƒh®Ω’. Ñ ü¿¨¡™ vaarthacareer@gmail.com
�������������������� ���������������������� ����� ��
����� ���� ����� ����
���������
��

��� ������ ���������


���������� �����������
����������������������
����������������
��

�� ��������� ���������
������� ���� �������� ���� ����������������
�������������� ����������
������
�����������
�� ��������������������������������������������������
�������� � �����������������������������������
�� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ������ ���� ����� �� �����������������������������������������������������
������ ������
�� ������� ����������� ����������� �������� ��� ����� �� ������ ���������������������������������������������
���������������� ������������������� �
�� �������������������������������������������������
�� ����� ������� ���� ����� ����� ���������� ���� ��� ��� ����� ����� ����� ����������� ������������ ���
���������������������������� �������������������������� �������������������������������������������
�� ���������������������������������������������� �� ��� ������ ������ �������� ��������������� ����� �
�� ����� ������� ����� �������� ������ ��
������������������� �������� ������ ����������� �������� ��������� �� ��� �������������������������
�������������������
��

�� ��������������������������������������������� ���������������������� � �� ��������������������������������������


�� ������������ �������������������������������� �� ���������������������������������������������������� ������������
�� ������� ���������������������������������������� �� ������������������������������������������ �������������� � �� ������ ���� ������� ����� ���� ������
�� ���������������������������������������������������� � �� ���������������������������������� �� ������������������������������������������������� �������������������������������������������
������� �� ���������������������������������������������� ������ ���� ����� ��� ������ ����� ��� ��� �����
�� ����������������������� ���������������������� ����� ������������������������ �� �������������������������������������������� ��������

������������������������
����
�� �����������������������������������������������������
��� ������������ ������������ �������������� ��� ������
���������
�� ��������������������������������������������������
�������������������������������
�� ����������������������������������������������
������������
�� ����� ������� ��� ��������� ����� �������� ���� ��� �� ��������������������������������������������� �������������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������������������ �������� ��������������������
�� ������������������������������������ ������������������������������������������������� ������������� ������� ������� ������� ����� ��� ��� � ������ ������ ������� ����� ����� ������
��

�� ���������������������������������������������� ������������������� ��������������������������������� ����������������������������������


����������� �� ������� ���� �������� ������ ����� ������� ����� �������������������������������������������������������� � ���� ������ ������� ������ ������� �����
��

�� ���������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������� �������������


����������������������������� ������������������������������������������ ��������� � ������ �������� ���� ������ ����� ���������
���������������������������
�� ��

��������� ������������������������� ������������� ��������������������������������������


����� ����� ��� �� ����� ������ ����� ���� ��� �� ���� �� ���
�� �������������������������� � ������ �������� ������� ����� ������� �����
��

�� ������������������������������������������������� ���������� �������������������������������������������������� �������


��������������� � ����������������� �����������������������������������
�� ���� ��� ����� ������ �������� ����� ��� ���� ������ � ��������������������������������������
��

�� ������������������������������������������������ ���������������� ��� � ������ �������� ������ ���� ������ ����


��

������������������� ����������������������������� ������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������� �������������������
���� ������ ����������� ��� ������� ����� ���� ���� ������������������ � �����������������������������������
��

������������������������������������������ ����������� ������������������������������������


�� ��������������� �������� ������ ������� ����� ����������� � ���������������������������������������
��

���������������������� ����������������������������������������� ���� ���������������������������������������� ���������������������������������������


�� ��������������������������������������������� �������� ���� �������� ������� �������� ����������
�� ������� � ������������������������������
��

������������������������������������������������ ������������������������������������������ �� ������������������������������������ � ������ ���� ������ ������ ������ ����� ����
��

����������������������� ����������������������������� ����������������������������


�������������������������������
��

���������������������������������������������� � ����� ������� ���� ������� ����� ������� ������


���������������������
�� ��

�� ������ �������������� ���������� ���� ������ ����� ��������������������������������������������� �������������������


������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������
�����������
�� ��

�� ������������������������������� ������������������������������������������� ����� � ������������������������������������


��

�� �������������������������������������������� ������������������������� �� ������������������������������� ���������������������������������������


�� ���������������������������������� �� ��������������������������������������� �� ���������������������������������������������� ������������������������������

����������� ������������
����������
������������������ � ����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ����� ���������� �� ����� ���� ������ ������ �
�������������������������������������������������������������
�������
� ������ ���������� ������ ��������������� ������ ����� ����������

���� ��� ������� ���� ������� ���� ����� �� ���� �����
��� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ������� ������ ������ ���
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ���������������� ������ ���� ������ ��� ���� ���� ������� �������
������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������
����������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ���������� ���� ��������� �������� ��� ���� ������� �����������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������ �����������������������������������������������������
����� ����� �������������������� ���� ������ ���� ��������� ���� �������
������� ������� ����� �������� ��� ������ ������� �������� ���
����� ���������� ������ ������ ���������� ������ �� ��������� ������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
������� � � �������������������������������������������� ������� ���� ��������� ��� ������ �������� ����
����� ����� ��� �������� ���� �������� ��������� ���������� ��� ����� �������� ������� ���� ��������� ���� ����
����� ���� ���� ����������������������������������������� ���������������������������������������������
��� ����� ��� �������������������������������������� �������������������������������������� �������
����� ������� ���� ��� �������� ����� ������ ������ ������ ���������������������������������
��� �������������� ���� �������������������������������� ������ � ���� ���������� ����
����� ���� ��������� ������ ������� ���������� ���� ��� �����������
������ �� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ��������������������
�����������������������������������

��������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� �� ������ ����� ���������� ����� ������������� ����
������� ��������� ������������������ ������ ���� ������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������
����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ���������������������������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������
����� ������ �������� �� ����� ����� ����������� � ����� ������ ������� ��� �������� �������������� ����� ��� ���� ������ ���� �������� ����� �� ������ ���� ����
����� ������ ������ ��� ��� �������� �� ����� ������� �������������������������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ���������������������������� ���������������������� ������������������������������������������������
������� ������ �� ����� ���� ���������� ���� ������ �� ������ ���������� ��� ����������� ������ ������ ���� ����� ������� �������� ������� ������������ �������
���������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����� ���� ������� ������ ������ ������� ����� �
���������������������������������������������� ���������� ������ ������ ����� ��������������� ������ � ������������������������������������������������
����������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������� ����������������������
���� ���� ��������� �� ���� ��� ��������� ����� ��� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������� ����� ������ ������ �������� � ���� ����� ��������� ����� ����������������
6 ôdHÓ‡ø˘‡
����
www.prajasakti.com

08
u≤´+ø£dü÷´¬sHé‡ uÛ≤>∑kÕ«eT´+..
dæ]>∑eT\T $»j·Tyê&É
eT+>∑fi¯yês¡+ 1 »qe] 2019

36,068
‘·eT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î
eT]‘·+ #˚s¡Tej˚T´+<äT≈£î n\Vü‰u≤<é u≤´+≈£î, mdt_◊ ˝…’|òt »≥Tº
n\Vü‰u≤<é u≤´+≈£î, mdt_◊
˝…’|òt Çq÷‡¬sHé‡\T q÷´&Ûç©¢ : n\Vü‰u≤<é u≤´+≈£î, <˚X¯+˝Àì n‹ô|<ä› ;e÷ #˚düTø√yê\H˚ \ø£å´+‘√ á ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£îHêïeTHêïs¡T.
u≤´+ø£dü÷´¬sHé‡ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ dü+düú˝À¢ ˇø£ÿf…Æq mdt_◊ ˝…’|òt Çq÷‡¬sHé‡\T n\Vü‰u≤<é u≤´+≈£î‘√ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ e\¢ ‘·eT≈£î \_Û+#˚
≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïsTT. á
ì|”º 03 ˇ|üŒ+<ä+ô|’ n\Vü‰u≤<é u≤´+≈£î
ªu≤´+ø£dü÷´¬sH釵 uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïsTT.
B+‘√ n\Vü‰u≤<é u≤´+ø˘≈£î #Ó+~q 3238 XÊK˝À¢
neø±XÊ\T eT]+‘· ô|s¡>∑qTHêïj·Tì mdt_◊ ˝…’|òt
Çq÷‡¬sHé‡ m+&ç, dæǡ dü+Jyé HÍ{Ïj·÷˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T.
m+&ç, dæǡ dæôV≤#Y mdtmdt
10,862 eT*¢ø±s¡T®q sêe⁄, mdt_◊˝…’|òt
mdt_◊ ˝…’|òt jÓTTø£ÿ $düÔè‘· ÁX‚DÏ s¡ø£åD, ùd$+>¥
ñ‘·Œ‘·TÔ\qT ‘·eT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+~+#·qT+~.
$ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Ç|ü⁄Œ&ÉT mdt_◊ ˝…’|òt jÓTTø£ÿ Ábıf…ø£åHé,
yÓ˝ŸÔ ÁøÏj˚TwüHé, ùd$+>¥‡ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT H˚s¡T>± bı+<ä&É+‘√
dæǡ dü+Jyé HÍ{Ïj·÷˝Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Ä]Δø£ nedüsê\˙ï ≈£L&Ü ˇπø #√≥ bÕ≥T>± dü+|üPs¡íyÓTÆq Ä]Δø£ Á|üD≤[ø£ |ü]cÕÿsê\qT
dü+‘·ø±\T #˚XÊs¡T. n\Vü‰u≤<é
s¡÷bÕsTT rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Ç~ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+<äì n\Vü‰u≤<é bı+<ä>∑\s¡Hêïs¡T. ‘·eT |ü+|æD° HÓ{ŸesYÿqT ã˝Àù|‘·+
16 ô|’ U≤‘ê<ës¡T\≈£î ;e÷
ñ‘·Œ‘·TÔ\qT #˚s¡Ã&Éy˚T á u≤´+≈£î dæǡ, m+&ç eT*¢ ø±s¡T®q sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·eT #˚düTø√e&É+‘√ bÕ≥T kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î ;Ûe÷qT
nyÓT]ø± &Ü\s¡T≈£î s¡÷. uÛ≤>∑kÕ«eT´ \ø£å´+. XÊK˝À¢ J$‘· ;e÷ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT n+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ eT]+‘· #˚s¡Te #˚j·T&ÜìøÏ á uÛ≤>∑kÕ«eT´+ <√Vü≤<ä+
bÕ≥T>± u≤´+≈£î jÓTTø£ÿ e&û¶j˚T‘·s¡ Ä<ëj·÷ìï eè~Δ #˚j·TqT+<äì HÓ’{Ïj·÷˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T.
69.78
∫e] s√E qcÕº\T u≤´+≈£î˝À¢ s¡÷.41y˚\ ø√≥¢ uÛ…˝Ÿ≈£î s¡÷.3,500 ø√≥¢ Äs¡¶sY
q÷´&Ûç©¢ : $<äT´‘Y ‘·j·÷Ø ñ|üø£s¡D≤\

yÓ÷kÕ\T
ôdHÓ‡ø˘‡ 8 bÕsTT+≥¢ ‘·>∑TZ<ä\ dü+düú uÛ…˝Ÿ≈£î uÛ≤Ø Äs¡¶sY <äøÏÿ+~. |ü•ÃeT
u…+>±˝Ÿ˝À 660 yÓT>±yê≥¢ <∏äs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y
eTT+ãsTT : @&Ü~ ∫e] s√Eq <˚oj·T kÕºø˘ bÕ¢+{ŸqT HÓ\ø=\Œ&ÜìøÏ >±qT s¡÷.3,500
e÷¬sÿ≥T¢ qcÕº\‘√ eTT–XÊsTT. 2018 ∫e] ø√≥¢ ø±+Á{≤≈£îºqT |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ |üesY
s√E k˛eTyês¡+ eT<äT|üs¡T¢ ˝≤uÛ≤\ s¡÷.50 ø√≥¢ &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø±s=ŒπswüHé (&ÉãT¢´_|æ&çdæm˝Ÿ)
d”«ø£s¡D≈£î yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+‘√ _mdtÇ qT+∫ bı+~+~. eTT]¸<ëu≤<é õ˝≤¢˝Àì
ôdHÓ‡ø˘‡ 8 bÕsTT+≥T¢ ‘·–Z 36,068 e<ä› ô|’ã&çqy˚ eTìÁ>±yéT˝À á ÁbÕC…≈£îºqT @sêŒ≥T
qyÓ÷<äsTT´+~. mHémdtÇ ì|ò”º 2 bÕsTT+≥T¢
˝≤uÛÑ|ü&ç 10,862 e<ä› eTT–dæ+~. ñ<äj·T+
n‘·´~Ûø£+ #˚düTÔHêïs¡ì uÛ≤s¡‘Y ôV≤M m\ÁøϺø£˝Ÿ‡ *$Tf…&é
(uÛ…˝Ÿ) ‘Ó*|æ+~. á ø±+Á{≤≈£îº˝À uÛ≤>∑+>±
36,239 e<ä› ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ôdHÓ‡ø˘‡ Ädæj·÷ yÓTT‘·Ô+ yÓ÷kÕ˝À¢ &çC…’Hé, Ç+»˙]+>¥, ‘·j·÷Ø, düs¡|òüsê,
e÷¬sÿ≥¢ kÕqT≈£L\ dü+πø‘ê\‘√ z <äX¯˝À 36,285 � 2017`18˝À 72% ô|s¡T>∑T<ä\ s¡÷.50 ø√≥¢ ô|’ã&çq$ f…dæº+>¥, ø£$Twüì+>¥ #˚dæ Çyê«*‡ ñ+≥T+<äì
>∑]wüº kÕúsTTì ‘êøÏ+~. nq+‘·s¡+ neTàø±\ ˇ‹Ô&ç‘√ s√»+‘ê ˇ‹Ô&çøÏ 80 XÊ‘·+>± ñ+&É≥+ ù|s=ÿ+~. n<˚ $<Ûä+>± u≤sTT\s¡T¢, ≥¬s’“Hé
>∑T¬s’.. z <äX¯˝À 36,034 ø£ìwüº kÕúsTTì ‘êøÏ+~. ôdHÓ‡ø˘‡`30˝À {≤{≤ d”º˝Ÿ � |æmHé_˝ÀH˚ n‹ô|<ä› kÕÿyéT >∑eTHês¡Ω+. yÓTT‘·Ô+ C…qπs≥s¡¢qT düeT≈£Ls¡ÃqT+~. πø+Á<ä
1.59 XÊ‘·+, y˚<ë+‘· 1.48 XÊ‘·+, düHé bòÕsêà 1.42 XÊ‘·+, {≤{≤ � ÄsY_◊ ]b˛s¡Tº yÓ\¢&ç Hê\Tπ>fi¯¢˝À Hê\T>∑T ¬s≥T¢.. yÓ÷kÕ˝À¢ 90 XÊ‘·+ |üsê´es¡D XÊK Ç+<Ûäq ñ<ëZsê\ q÷‘·q
yÓ÷{≤sY‡ 1.05 XÊ‘·+, Ç+&ÉTdtÇ+&é u≤´+≈£î 1.04 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq n~Ûø£+>± � yÓ÷&û Vü‰j·T+ Ä+<√fi¯qø£s¡+ 2016-17 Ä]úø£ s¡TD≤\T>± C≤Ø ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>± á bÕ¢+{ŸqT
˝≤uÛÑ|ü&çq yê{Ï˝À eTT+<äT es¡Tdü˝À ñHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ dü+e‘·‡s¡+˝À u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+˝À #˚dæq$ ø±e&É+ ì]à+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~.
1.04 XÊ‘·+, j·÷øχdt u≤´+≈£î 0.87 XÊ‘·+, V”≤s√ yÓ÷{À ø±sYŒ 0.78 XÊ‘·+, q÷´&Ûç©¢ : H√≥¢ s¡<äT›, |ü\T Ä]Δø£ dü+düÿs¡D\‘√ <˚X¯ Ä]Δø£ 5,076 yÓ÷dü+ πødüT\T #√≥T
mHé{Ï|ædæ 0.77 XÊ‘·+, ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷ 0.66 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq n~Ûø£+>± e´edüú˝À düeT÷\ e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsê>∑*>±eTì |ü<˚ |ü<˚ 16 HÓ\\ ø£ìcÕºìøÏ ø°\ø£
qwüºb˛sTTq yê{Ï˝À {≤|t˝À ñHêïsTT.
2018˝À 5.91% sê´©
#Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ bÕ\ø£ esêZ\ Á|üø£≥q\≈£î _Ûqï+>± u≤´+≈£î˝À¢ s¡+>±\ eè~Δ
yÓ÷kÕ\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. yÓ÷&û düsêÿsY
2018˝À dü÷ú\+>± ôdHÓ‡ø˘‡ 5.91 XÊ‘·+ ô|]–+~. Ç<˚ u≤≥˝À ì|ò”º n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· Hê\Tπ>fi¯¢˝À á yÓ÷kÕ\T q÷´&Ûç©¢: <˚X¯+ yÓ*–b˛‘√+<äì _C…|æ
3.15 bÕsTT+≥T¢ sêDÏ+∫+~. ì|ò”º˝À u≤´+øÏ+>¥ kÕºø˘ n‘·´~Ûø£+>± 6.25 @ø£+>± Hê\T>∑T ¬s≥T¢ ô|s¡>∑&É+ Ä+<√fi¯qø£s¡+. Ç+<äT≈£î ÄsY_◊ ]b˛s¡Tº düsêÿs¡T Á|üø£≥q\T #˚düTÔqï|üŒ{Ïø°.. Ä]úø£
XÊ‘·+ ô|]–+~. _mdtÇ˝À $T&éø±´|t 13.38 XÊ‘·+, kÕà˝Ÿø±´|t 23.53 ÄsY_◊ dü«j·T+>± yÓ\¢&ç+∫q ]b˛πsº ì<äs¡Ùq+. ‘Ó*|æ+~. ÁøÏ‘·+ X¯Ä+<√fi¯
óÁø£yês¡q+ø£s¡eTì e´edüú˝À eT+<ä>∑eTq |ü]dæú‘·T\T
XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq qwüºb˛j·÷sTT. 2017`18˝À u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+˝À s¡÷.41,167.7 ø√≥¢ #˚düT≈£îHêïsTT. 2017`18˝À á dü+K´ 5,917≈£î ÄsY_◊ yÓ\¢&ç+∫q ªÁf…+&é‡ n+&é ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. ‘êC≤>± $&ÉT<ä˝…’q
ø=‘·Ô @&Ü~˝À ˇ&ç<äT&ÉT≈£î˝Ò..! $\Te #˚ùd yÓ÷kÕ\T #√≥T #˚düT≈£îHêïj·Tì ]»s¡T« ô|]–+~. ø±>± n‘·´~Ûø£+>± 93XÊ‘·+ πødüT˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« Áb˛Á¬>ôddt Ä|òt u≤´+øÏ+>¥ mì$T~ ø°\ø£ s¡+>±\ eè~Δ á $wüj·÷ìï
ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ 2019˝À <˚oj·T e÷¬sÿ≥T¢ ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\≈£î >∑T¬s’j˚T´ u≤´+≈£î Ä|òt Ç+&çj·÷ (ÄsY_◊) ‘êC≤>± ˇø£ ]b˛s¡Tº˝À s¡+>∑ u≤´+≈£î˝Ò yÓ÷dü b˛j·÷sTT. ÁøÏ‘·+ Hê\T>∑T Ä]Δø£ 2017-18µ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ eTs√e÷s¡T ìs¡÷|æ‘·+ #˚dæ+~. qe+ãs¡T
neø±X¯+ ñ+<äì ì|ü⁄DT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. eTTK´+>± e#˚à Hê\T¬>’<äT yÓ\¢&ç+∫+~. Ç+‘·ÁøÏ‘·+ Ä]Δø£ dü+e‘·‡s¡+˝À dü+e‘·‡sê˝À¢ u≤´+øÏ+>¥˝À yÓ÷kÕ\T Hê\T>∑T ¬s≥T¢ 2018 e÷]Ñ√ eTT–dæq Ä]úø£ e÷dü+˝À Ä]úø£ e´edüú˝Àì mì$T~ ø°\ø£
HÓ\˝À¢ »s¡T>∑qTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\T, n+‘·sê®rj·T+>± #·eTTs¡T <Ûäs¡\T, s¡÷.23,933 ø√≥¢ yÓ÷kÕ\‘√ b˛*Ñ˚ ˇø£ÿ @&Ü~˝ÀH˚ ô|]>±sTT. 2013`14˝À s¡÷.10,170 ø√≥¢ $\Te dü+e‘·‡sêìøÏ u≤´+≈£î\ dü÷ú\ s¡+>±\ eè~Δ 3.5 XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT.. 16
Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ eT<Ûä´ #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï yêDÏ»´ j·TT<äΔ uÛÑj·÷\T ‘·~‘·s¡ 72 XÊ‘·+ ô|]>±sTT. Á|üeTTK eÁC≤\ yê´bÕ] ˙s¡yé #˚ùd yÓ÷kÕ\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. ìs¡s¡úø£ ÄdüTÔ\T (õmHé|æm) 11.2 HÓ\\ ø£ìcÕºìøÏ #˚]+~. 2017 E˝…’˝À ø°\ø£
n+XÊ\T uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ≥¢ô|’ ø°\ø£ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+#˚ neø±XÊ\THêïsTT. yÓ÷&û, Äj·Tq ã+<ÛäTe⁄ yÓTVüQ˝Ÿ #Û√ø°‡ ‘·~‘·s¡T\T ø£*dæ 2017`18˝À á yÓ÷kÕ\T XÊ‘êìøÏ ô|]– <ë<ë|ü⁄ s¡÷.10.39 \ø£å\ s¡+>±\˝À ø£ìwüº+>± 2.9 XÊ‘·+ eè~Δ
2019 Á|ü<∏äe÷s¡ú+˝À eTTK´+>± ã&Ó®{Ÿ, ˝Àø£düuÛÑ mìïø£\ |òü*‘ê\T Á|üuÛ≤e+ |ü+C≤uŸ H˚wüHé u≤´+≈£î≈£î s¡÷.13y˚\ ø√≥T¢ yÓ÷dü+ #˚dæq s¡÷.41y˚\ ø√≥¢≈£î #˚s¡&É+ ø√≥¢≈£î m–XÊsTT. n+‘·≈£î eTT+<äT @&Ü~ u≤´+≈£î\ qyÓ÷<äT nsTT+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· eT∞¢ á
#·÷|æ+#·qTHêïj·Tì $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· mìïø£\ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 2017`18˝À u≤´+øÏ+>¥˝À Ç<˚ Ä+<√fi¯qø£s¡+. 2017`18˝À õmHé|æm 9.3 XÊ‘·+>± qyÓ÷<äsTT´+~. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ s¡+>±\ eè~Δ Ç+‘· ø£ìcÕºìøÏ #˚s¡&É+ Ç<˚
|òü*‘ê\ô|’ eT<äT|üs¡T¢ <äèwæº kÕ]+#˚ neø±X¯+ ñ+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\‘√ n‹ô|<ä› yÓ÷dü+>± qyÓ÷<äsTT´+~. |æmHé_ ≈£î+uÛÑø√D+ 2,059 ôd’ãsY yÓ÷kÕ\ e\¢ u≤´+≈£î\T dü+e‘·‡s¡+ ô|]–q õmHé|æm\ yÓTT‘·Ô+˝À Á|üuÛÑT‘·« Á|üÁ|ü<∏äeT+. u§>∑TZ, eTT&ç #·eTTs¡T, düVü≤»
bÕ≥T n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ≥¢˝À nì•Ã‘·T\T ≈£L&Ü e÷¬sÿ≥¢qT Á|üuÛ≤$‘·+ e˝Ò¢ yÓ÷kÕ\ $\Te uÛ≤Ø>± ô|]–+<äì ÄsY_◊ ‘·q s¡÷.109.6 ø√≥T¢ qwüºb˛j·÷sTT. Ç+‘·ÁøÏ‘·+ @&Ü~˝À s¡+>∑ u≤´+≈£î\ yê{≤ s¡÷.8.95 \ø£å\ ø√≥T¢>± yêj·TTe⁄, #·eTTs¡T X¯ó~Δ ñ‘·Œ‘·TÔ\T,
#˚j·TqTqï≥T¢ õjÓ÷õ‘Y ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ düØ«ôddt ]ôdsYà ôV≤&é $H√<é Hêj·TsY ]b˛s¡Tº˝À ù|s=ÿ+~. 1,372 πødüT˝À¢ s¡÷.42.3 ø√≥T¢ b˛>=≥Tº≈£îHêïsTT. ñ+<äì.. Ç~ 14.6 XÊ‘êìøÏ düe÷qeTì ÄsY_◊ ‘·q ms¡Te⁄\T, ñ≈£îÿ, $<äT´‘·TÔ s¡+>±\ dü$Twæº
n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. n<˚ $<Ûä+>± n+‘·sê®rj·T Á<äe´ e÷¬sÿ{Ÿ˝À &Ü\sY‘√ ìy˚~ø£˝À ‘Ó*|æ+~.. eè~Δ >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 6.9 XÊ‘·+>±
s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te ≈£L&Ü Á|üuÛ≤e+ #·÷|üqT+<äHêïs¡T. qyÓ÷<äT nsTT+~.
Á>∑÷|t‡, Ç‘·s¡ b˛{°|üØø£å\ Á|ü‘˚´ø£+

ø±øÏHê&É u≤+ãT |òüT≥q m|ü⁄Œ&ÉT »]–+~?


B|æø£

ìπs›•+#ês¡T.
Ä+Á<Ûä˝À kÕ«‘·+Á‘√´<ä´eT+ 53. @◊dædæ nVü≤à<ëu≤<äT˝Àì düãs¡àr e<ä› düe÷y˚X¯yÓTÆ
XÊdüH√\¢+|òüTH√<ä´e÷ìï ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î >±+BÛJì
b˛©dü T \ô|’ <ë&ç # ˚ X Ês¡ T . 22 eT+~ b˛©dü T \T á <ä T s¡ + ‘· + ˝À 36. Ä+>∑ ¢ ñ<√´–jÓ Æ T q ôV≤ô|Œ˝Ÿ ø√]+~.
m$|æ. sêE, eTè‹ #Ó+<ës¡T. ìy˚~ø£qT nqTdü]+∫ 1921 E˝…’ 54. >±+BÛJ 1930 e÷]Ã 12q düãs¡à‹ ÄÁX¯eT+ qT+∫
_|æm+m+ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, $»j·Tq>∑s¡+. 16. 1922 |òæÁãe] 12q XÊdüH√\¢+|òüTH√<ä´eT+ HÓ˝À¢ sêeTsêE ∫≥º>±+>¥ yÓ[¢ ãj·T\T<˚] |ü•ÃeTrsêq ñqï <ä+&ç Á>±e÷ìøÏ yÓ[¢ ñ|ü⁄Œ
ôd˝Ÿ : 9390465623 eTT–dæ+~. (u≤s√¶© rsêàq+ Á|üø±s¡+) nø£ÿ&É u…+>±˝Ÿ $|ü¢eø±s¡T\‘√ ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+‘√ (6`4`1930) XÊdüH√\¢+|òüTH√<ä´eT+
17. u…»yê&É >√bÕ\¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘ê«q ø±+Á¬>dt Á|ü<∏äeT düe÷˝À#·q˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á <ä+&ç dü‘ê´Á>∑Vü≤+˝À Ä+Á<Ûä qT+∫
1. ‘=\T‘· >±+BÛJj˚T ‘·q≈£î Ä+>∑¢ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT<ä{Ï eT+Á‹es¡Z+ m|ü⁄Œ&ÉT @s¡Œ&ç+~ `1938˝À 37. n\÷¢] yÓTT<ä{ÏkÕ]>± @ düs√»˙Hêj·TT&ÉT, <äTsêZu≤jYT <˚XŸeTTUŸ, mπsïì düTÁãeTD´+‘√
Á|ü|ü+#·j·TT<äΔ ø±\+˝À (1914`19) Ç∫Ãq ª¬ø’»sY`Ç`Væ≤+<éµ 18. Ä+Á<Ûäsêh ø±+Á¬>dt ø£$T{° |ü⁄\¢]•düTÔ e´‹πsø£ ñ<ä´eT b˛©dtùdºwüHéô|’ <ë&ç#˚XÊs¡T 78 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
_s¡T<äTqT ‘·´õ+#ê&ÉT. (düVü‰j·T ìsêø£s¡D√<ä´eT+) düeTj·T+˝À |ü˝≤ï&ÉT˝À HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\qT n+#·Hê ` ∫+‘·|ü*¢ |æmdt (22`8`1922) 55. Ä+Á<Ûä˝À Á|ü<∏äeT ñ|ü⁄Œdü‘ê´Á>∑Vü≤+ 1930 @Á|æ˝Ÿ 9q
2. >±+BÛJ n&ÉT>∑TC≤&É\˝À q&É∫ e÷©«»V”≤<é VüQùd‡Hé y˚ùd+<äT≈£î me]ì |ü˝≤ï&ÉT≈£î |ü+|æ+~ ` ñqïe 38. eTq´+ ˝Òø£ s¡+bÕ $|ü¢yêìï ã+<äs¡T˝À »]–+~. ã+<äs¡T˝À ñ|ü⁄Œ dü‘ê´Á>∑Vü≤Hêj·T≈£î&ÉT
kÕôV≤uŸ ªcÕyéTdüT˝Ÿ ñ˝Òe÷µ nH˚ _s¡T<äTqT ‘·´õ+#ê&ÉT. \ø°åàHêsêj·TD, e÷&ÉuÛ≤wæ y˚<ë+‘· \ø°åàqs¡dæ+Vü‰#ê]\qT nD∫ y˚j·T&ÜìøÏ ìj·T$T+#·ã&çq mes¡T ` &Üø£ºsY uÛÀ>∑sêE |ü{≤º_Ûd”‘êsêeTj·T´
3. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ düVü‰j·T ìsêø£s¡D√<ä´eT #·]Á‘·˝À 20. |ü˝≤ï&ÉT˝À |ü⁄\¢]•düTÔ e´‹πsø£ ñ<ä´eT+˝À ñqïe Á|ü‘˚´ø£ ø£$TwüqsY mes¡T 56. >∑T+≥÷s¡T˝À ñ|ü⁄Œ dü‘ê´Á>∑Vü≤ Hêj·T≈£î&ÉT ` ø=+&Ü
Nsê\`ù|sê\ |ü⁄s¡ìs¡ZeTqeTT ìs¡÷|üe÷qyÓTÆq |òüT≥ºeTT. \ø°åàu≤j·TeTà, j·÷$T˙ |üPs¡í‹\ø£yéT\T Á|üeTTKbÕÁ‘· ` s¡÷<∏äsY|òüsY¶ yÓ+ø£≥|üŒj·T´ (<˚X¯uÛÑø£Ô _s¡T<äTø£\<äT)
á ñ<ä´e÷ìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+∫qyês¡T eVæ≤+#ês¡T. 39. n\÷¢] ‹s¡T>∑Tu≤≥T ø±\+ Hê{Ï >√<ëe] ÁbÕ+‘· e´‹πsø£+>± n\¢s¡T¢ »]>±sTT. á n\¢s¡¢qT nD#˚+<äT≈£î 57. @\÷s¡T˝À ñ|ü⁄Œ dü‘ê´Á>∑Vü≤ Hêj·T≈£î&ÉT ` <ä+&ÉT
` <äT–Zsê\ >√bÕ\ø£èwüíj·T´ 21. |ü˝≤ï&ÉT˝À |ü⁄\¢] •düTÔ e´‹πsø£ ñ<ä´eT+ ìs¡«Væ≤+∫q ‘·Vü≤o˝≤›sY mes¡T ` u≤dæºj·THé s¡ø£åø£uÛÑ≥T\T »]|æq ø±\TŒ\˝À bÕs¡úkÕs¡~∏ nH˚ j·TTe≈£î&ÉT dü÷s¡´Hêsêj·TDsêE
4. C≤+Á&Éù|≥, Ms¡sê|òüTeù|≥\‘√ ø£*dæ ñqï Nsê\`ù|sê\ Hêj·T≈£î&ÉT mes¡T ` ø£HÓï>∑+{Ï Vü≤qTeT+‘·T 40. 1924 y˚T 6q n\÷¢]ì ã+~Û+∫q~ mes¡T H˚\ø=]>±&ÉT. H˚\ø=]–q bÕs¡úkÕs¡~∏ì #·÷ùd+<äT≈£î $XÊK|ü≥ï+˝À ` ‘ÓH˚ï{Ï $X¯«Hê<∏ä+
Á>±e÷\qT eTÁ<ëdüT Á|üuÛÑT‘·«+ 1919˝À Á|ü‘˚´ø£ |ü⁄s¡bÕ\ø£ 22. 26 |òæÁãe] 1922q ø£HÓï>∑+{Ï Vü≤qTeT+‘·T mø£ÿ&É ` »y˚T<ësY ≈£+#·TMTqHé ≥+>∑T≥÷]øÏ s¡ø£åø£uÛÑ≥T\T <ë] Çe«&ÜìøÏ ìsêø£]+#ês¡T. #ÓqïsTT˝À ` ≥+>∑T≥÷]
dü+|òü÷\T>± @sêŒ≥T #˚dæ+~. »]–q ø±\TŒ˝À¢ Ms¡dü«s¡Z+ bı+<ës¡T ` $T+#·\bÕ&ÉT e<ä› 41. 1924 y˚T 7q n\÷¢]ì ø±*à #·+|æ+~ mes¡T Ä düeTj·T+˝À ≥+>∑T≥÷] ‘·q s=eTTàqT #·÷|æ ø±\Ã+&ç 58. ñ|ü⁄Œ dü‘ê´Á>∑Vü≤+ dü+<äs¡“¤+>± n¬sdüTº nsTTq Á|ü<∏äeT
5. Hê&ÉT Nsê\`ù|sê\ Á>±e÷\ »HêuÛ≤ 15,000 eT+~. 23. ô|<äq+~bÕ&ÉT |üqTï\ ìsêø£s¡D√<ä´e÷ìøÏ Hêj·T≈£î&ÉT ` y˚T»sY >∑÷&Ü˝Ÿ nì >∑]®+#ê&ÉT. ≥+>∑T≥÷] #·÷|æq ndüe÷q eTVæ≤fi¯ ` Ä#·+≥ s¡TøÏàD° \ø°åà|ü‹
6. ÄHê{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤$qïbÕ\T U≤‘·s¡T #˚j·T≈£î+&Ü ` |üs¡«‘·H˚ì Ms¡j·T´ #Í<ä] 42. 1924 y˚T 8q n\÷¢]ì ø£èwüí<˚$ ù|≥ e<ä› düe÷~Û <ÛÓ’s¡´kÕVü≤kÕìøÏ >±qT ªÄ+Á<Ûäπødü]µ nH˚ _s¡T<äT e∫Ã+~. 59. d”‘êq>∑s¡+˝À ñ|ü⁄Œ dü‘ê´Á>∑Vü≤ Hêj·T≈£î&ÉT `
1920 dü+e‘·‡s¡+˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫ 11 eT+~ 24. ô|<äq+~bÕ&ÉT ¬s’‘·T\ XÊ+‹j·TT‘· b˛sê≥+, Hê{Ï #˚XÊs¡T. 47. 1928 |òæÁãe] 26q ôd’eTHé ø£$TwüHé eTÁ<ëdüT˝À ÁãVü≤àCÀdüT´\ düTÁãeTD´+
düuÛÑT´\T >∑\ q÷‘·q |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷ìï @sêŒ≥T #˚dæ+~. eTÁ<ëdüT >∑es¡ï¬s’q ˝≤sY¶ yÓ*¢+>∑ºHé e÷≥\˝À #Ó|üŒe˝…qqï 43. 1919 e÷+f…>∑T`#Û˚yéT‡|òüsY¶ dü+düÿs¡D\T uÛ≤s¡rj·TT\qT |üs¡´{Ï+∫+~. 60. d”‘êq>∑s¡+ ÄÁX¯e÷ìøÏ >∑\ ù|s¡T` <äøÏåD uÛ≤s¡‘· <ä+&ç
(1920 »qe]) ªuÛ≤s¡‘·<˚XÊìï Á_{Ïwt kÕÁe÷»´|ü⁄ |ü⁄Hê<äT\H˚ ø£~*+∫ y˚dæq dü+‘·è|æÔ |üs¡#·˝Ò<äT. <˚X¯yê´|üÔ+>± á dü+düÿs¡D\ |ü≥¢ rÁe 48. ôd’eTHé ø£$TwüHé ‘·q ìy˚~ø£qT @ dü+e‘·‡s¡+˝À 61. ñ|ü⁄Œ dü‘ê´Á>∑Vü≤ dü+<äs¡“¤+˝À Á‹|ü⁄s¡H˚ì sêeTkÕ«$T
7. Nsê\`ù|sê\ ñ<ä´eTø±\+˝À <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+∫, ñ<ä´eT+µ e´‹πsø£‘· |ü⁄≥Tºø=∫Ã+~. B+‘√ Á_{Ïwt Á|üuÛÑT‘·«+ düsYC≤Hé düeT]Œ+∫+~ ` 1930 #Í<ä] ªMs¡>∑+<∏äeTT ‘Ó∫ÃHês¡eTT, Ms¡T˝…e«s√ ‘Ó\T|ü⁄&çµµ nH˚
Ä+Á<ÛäT\ n_Ûe÷Hêìï nee÷q|ü]∫q eTÁ<ëdüT 25. |üs¡«‘·H˚ì Ms¡j·T´ #Í<ä] @sêŒ≥T #˚dæq dü«#·Ã¤+<ä ôd’eTHé n<Ûä´ø£å‘·q @&ÉT>∑Ts¡T düuÛÑT´\T>∑\ ˇø£ ø£$TwüHéqT 49. ø±øÏHê&É u≤+ãT dü+|òüT≥q »]–q dü+e‘·‡s¡+` 1933 π>j·T+‘√ ‘ÓHê*˝À ñ|ü⁄Œ dü‘ê´Á>∑Vü‰\qT ÄVü‰«ì+#ês¡T.
eTTK´eT+Á‹ ` sêC≤sêeTsêj·Tì+>±sY (»dæºdt bÕغ) <äfi≤ìøÏ @eTì ù|s¡T ` XÊ+‹ùdq 8`11`1927q ìj·T$T+∫+~. á dü+düÿs¡D\T |üì#˚ùd 50. ø±øÏHê&É u≤+ãT πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ÉT mes¡T 62. ªe÷ ø=B› ‘Ó\¢<=s¡‘·q+µ π>j·TeTT me] s¡#·q
8. Nsê\`ù|sê\ ñ<ä´eT+˝À <äT–Zsê\ @s¡Œs¡∫q 1000 26. ªÄ+Á<Ûä•yêJµ>± U≤´‹>±+∫qyês¡T mes¡T rs¡T‘ÓqTï\qT dü«j·T+bÕ\q neø±XÊ\T |ü]o*+∫, ˇø£ ` Á|ü‹yê<ä uÛÑj·T+ø£sê#ê] ` >∑]yÓTfi¯¢ dü‘·´Hêsêj·TD
eT+~ düuÛÑT´\T >∑\ ªsêeT<ä+&ÉTµ (XÊ+‹ùdq) Äj·Tq≈£î ` |üs¡«‘·H˚ì Ms¡j·T´ #Í<ä] ìy˚~ø£qT düeT]Œ+#ê*‡+~>± eTq <˚XÊìøÏ |ü+bÕs¡T. BìH˚ 51. ø±øÏHê&É u≤+ãT πødüT˝À ø±sê>±sêìøÏ yÓ[¢q 63. ñ|ü⁄Œ dü‘ê´Á>∑Vü≤+ dü+<äs¡“¤+>± ñ|ü⁄ŒbÕ≥qT mes¡T
≈£î&çuÛÑT»yÓTÆ, Á|üeTTKbÕÁ‘· b˛wæ+∫+~. 27. ô|<äq+~bÕ&ÉT |òæsêÿ˝À @s¡Œ&ɶ |ü]dæú‘·T\qT ôd’eTHé ø£$TwüHé nì n+{≤s¡T. u≤\ì+~‘·T&Óes¡T ` zs¡T>∑+{Ï sêeT#·+Á<äj·T´ s¡∫+#ês¡T ` >∑]ø£bÕ{Ï eT˝≤¢e<Ûëì
9. 1921, @Á|æ˝Ÿ 06q >±+BÛJ Nsê\ dü+<ä]Ù+∫, ¬s+&ÉT #·ø£ÿ~<˚›+<äT≈£î Á_{Ïwt Á|üuÛÑT‘·«+ me]ì ìj·T$T+∫+~ 44. 1928 |òæÁãe] 3q ôd’eTHé ø£$TwüHé eTT+ãsTT˝À 52. 1929 &çôd+ãsY˝À C≤rj·T ø±+Á¬>dt »eVü≤sY˝≤˝Ÿ 64. ªdü«sê»´µ Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£ kÕú|ü≈£î&ÉT ` ≥+>∑T≥÷]
Á|ü‹bÕ<äq\T #˚XÊs¡T. `s¡÷<∏äsY|òüsY¶ |üs¡´{Ï+∫+~. HÓÁVüA n<Ûä´ø£å‘·q ˝≤Vü≤√s¡T˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ ªdü+|üPs¡í (26`10`1921)
m. |üqTï\ ìsêø£s¡D√<ä´e÷ìï ø=qkÕ–+#·&É+ ˝Ò<äT. 28. ô|<äq+~bÕ&ÉT ñ<ä´eT+ô|’ @s¡Œs¡∫q ñ|üdü+|òüT+ 45. ôd’eTHé ø£$TwüHé e´‹πsø√<ä´e÷ìøÏ #ÓHÓ’ï˝À Hêj·Tø£‘·«+ dü«sê»´y˚Tµ ø±+Á¬>dt \ø£å´eTì, <ëì kÕ<Ûäq≈£î XÊdüH√\¢+|òüTq 65. dü«sê»´bÕغ 1923 dü+e‘·‡s¡+˝À yÓ÷r˝≤˝Ÿ HÓÁVüA G
_. Á|ü»\+<äs¡÷ }s¡T e~* yÓ[¢b˛e&É+. düuÛÑT´\T ` ø±oHê<∏äTì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, eVæ≤+∫q~ mes¡T ` ≥+>∑T≥÷] ñ<ä´eT+ (dæ$˝Ÿ &çdtz;&çj·THé‡ eT÷yÓT+{Ÿ) nedüs¡yÓTÆq dæ.ÄsY.<ëdt ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. �
10. >±+BÛJ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î <äT–Zsê\ Nsê\`ù|sê\ ≥+>∑T≥÷], &ç.Hêsêj·TDsêE (]eP´ ø£$TwüHé) 46. ôd’eTHé ø£$TwüHé #ÓHÓ’ï˝À |üs¡´{Ï+∫q|ü⁄&ÉT ø£$TwüHé≈£î |üqTï‘√ ìsêø£s¡D√<ä´e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ê*‡+~>±
yêdüT\qT 1921 @Á|æ˝Ÿ 25 sêÁ‹ U≤∞ #˚sTT+#ês¡T. 29. ô|<äq+~bÕ&ÉT |üqTï\ ìsêø£s¡D√<ä´e÷ìï me] ø√]ø£
11. sêyéTq>∑sY Á>±e÷ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq »]|æq~ mes¡T
12. sêyéTq>∑sY (‘ê{≤≈£î >∑T&çôd\ eTVü‰q>∑s¡+)˝À
y˚Ts¡≈£î $s¡$T+#ês¡T
` >±+BÛJ 30. n\÷¢] kÕ–+∫q $|ü¢e+
31. n\÷¢] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì
` >±+BÛJ
` s¡+bÕ $|ü¢e+
d”ÄsY|”m|òt˝À 359 Áø°&Ü b˛düTº\T
ôd+Á≥˝Ÿ ]»sY« b˛©dt bò˛sY‡ (d”ÄsY|”m|òt) Áø°&Ü
ñ+&Ü*. ]»πs«wüHé nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü&É*+|ü⁄ ñ+≥T+~.
m+|æø£: |òæõø£˝Ÿ kÕº+&ÉsY¶/Á≥j·T˝Ÿ/|òæõø£˝Ÿ f…dtº Ä<Ûës¡+>±.
<äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: Ä|òt˝…’Hé. <äs¡U≤düTÔ\qT yÓuŸôd’{Ÿ qT+∫
ñ<√´>±\T
Nsê\`ù|sê\ Á|ü»\T mìï HÓ\\bÕ≥T yÓ÷>∑\T¢ yêdüÔe⁄´\T. (4`7`1897q »qq+) ø√{≤˝À 359 ø±ìùdºãT˝Ÿ, ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ &ÍHé˝À&é #˚düTø√yê*. ns¡Ω‘·: b˛düTºqT ã{Ϻ dü+ã+~Û‘· $uÛ≤>±˝À¢ ;á/;f…ø˘,
ìedæ+#ês¡T ` 11 HÓ\\T 32. »qe] 1922 qT+∫ y˚T 1924 es¡≈£L ø=qkÕ–q <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘√+~. <äs¡U≤düTÔ |ò”E: s¡÷.100. u≤´∫\sY‡ &çÁ^ ñrÔs¡í‘·.
13. <äT–Zsê\ Nsê\`ù|sê\ ñ<ä´eT Ks¡TÃ\ ì$T‘·Ô+ s¡+bÕ $|ü¢yêìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+∫+~ mes¡T b˛düTº\ $esê\T... <äs¡U≤düTÔ≈£î ∫e]‘˚B: »qe] 13, 2019. ej·TdüT: »qe] 15, 2019 Hê{ÏøÏ 35 @fi¯ó¢
m≈£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï Ä+Á<ÛäeTVü‰düuÛÑ Á|ü‹ì<ÛäT\qT ` n\÷¢] d”‘êsêeTsêE ø±ìùdºãT˝Ÿ/ »qs¡˝Ÿ &É÷´{°: 339 (Ç+<äT˝À |ü⁄s¡Twüß\≈£î yÓuŸôd’{Ÿ: https://crpf.gov.in $T+#·≈£L&É<äT. ]»πs«wüHé nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü&É*+|ü⁄ ñ+≥T+~.
295, eTVæ≤fi¯\≈£î 44 b˛düTº\THêïsTT). m+|æø£: sê‘· |üØø£å, Ç+≥s¡÷«´ Ä<Ûës¡+>±.
ø£*ùd+<äT≈£î yÓfi¯¢>± n‘·ìì ìs¡“¤+~+#ês¡T ` 1921
ôdô|º+ãsY˝À ãs¡+|ü⁄s¡+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Ä+Á<ÛäeTVü‰düuÛÑ
33. ø£èwüí<˚$ ù|≥≈£î düMT|ü+˝À ñqï ‘ê+&Éeq~ ˇ&ÉT¶q
ns¡Ω‘·: yÓTÁ{Ï≈£î´˝ÒwüHé ñrÔs¡í‘·‘√ bÕ≥T dü+ã+~Û‘· Áø°&É˝À
ÇÁk˛˝À 18 U≤∞\T <äs¡U≤düTÔ |ò”E: s¡÷.100. sê‘· |üØø£å‘˚B: e÷]à 10, 2019.
n\÷¢] HÓ\ø=\TŒ≈£îqï ÄÁX¯eT+ ù|s¡T ` sêeT $»j·Tq>∑s¡+ u…+>∑fi¯Ss¡T Á|ü<Ûëq πø+Á<ä+>± ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T
14. <äT–Zsê\ J$‘·#·]Á‘· sêdæ+~ mes¡T ` >∑$Tà&Ó<ä\ 34. n\÷¢]øÏ düVü‰j·T|ü&çq düVü≤#·s¡T\T mes¡T ` y˚–sêE Á|ü‹uÛÑ, ì]›wüº XÊØs¡ø£, yÓ’<ä´ Á|üe÷D≤\T+&Ü*. |üØøå± πø+Á<ë\T: nVü≤à<ëu≤<é, u…+>∑fi¯Ss¡T, uÛÀbÕ˝Ÿ,
yÓ+ø£≥ düTu≤“sêe⁄ dü‘·´Hêsêj·TDsêE, >±+eT\T¢<=s¡, >±+>∑+≥+<=s¡ ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ/ »qs¡˝Ÿ &É÷´{°: 20 (Ç+<äT˝À |ü⁄s¡Twüß\≈£î ìs¡«Væ≤k˛Ôqï uÛ≤s¡‘· n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq dü+düú (ÇÁk˛) 18 #·+&û>∑&Ûé, #ÓHÓ’ï, >∑TyêVü≤{Ï, ôV’≤<äsêu≤<é, ø√˝Ÿø£‘ê, \ø√ï,
15. 1922 |òæÁãe] 5q ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ >√s¡UŸ|üPsY õ˝≤¢˝Àì yÓTT<ä˝…’qyês¡T.. 19, eTVæ≤fi¯\≈£î 1 b˛düTº ñHêïsTT). ôd’+{Ïdtº/ Ç+»˙sY b˛düTº\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘√+~. eTT+u…’, q÷´&Ûç©¢, ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+.
#ÍØ#Ísê »]–q dü+|òüT≥q |ü]dæú‘·T\qT e÷]Ãy˚dæ+~. 35. ªn–ZsêEµ>± Á|üdæ~Δ¬øøÏÿq~ mes¡T ` y˚–sêE ns¡Ω‘·: 10G2 ñrÔs¡í‘·‘√ bÕ≥T dü+ã+~Û‘· Áø°&É˝À Á|ü‹uÛÑ, $uÛ≤>±\ yêØ U≤∞\T: ôd’+{Ïdtº/Ç+»˙sY-md”‡ (dæ$˝Ÿ-9, <äs¡U≤düTÔ≈£î ∫e]‘˚B: »qe] 15, 2019.
b˛©düT\ <äTs¡Tôd’q Á|ües¡Ôq‘√ ñÁ~≈£îÔ˝…’q Á|ü»\T dü‘·´Hêsêj·TDsêE ì]›wüº XÊØs¡ø£, yÓ’<ä´ Á|üe÷D≤\T+&Ü*. m\ÁøϺø£˝Ÿ-6, ]Á|òæõπswüHé n+&é msTTsY ø£+&çwüì+>¥-2, |üP]Ô $esê\T : yÓuŸôd’{Ÿ˝À |ü]o*+#=#·TÃ.
ej·TdüT: »qe] 13, 2019 Hê{ÏøÏ 18-23 @fi¯¢ eT<Ûä´ Ä]ÿf…ø£ÃsY-1). yÓuŸôd’{Ÿ: www.isro.gov.in
Ò$ çÜË-àË$, çÜ…§ól-àË$ ç³…´ë-ÍÞ¯]l _Æý‡$¯éÐ]l*
Ýë„ìS Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl yðl‹ÜP, Ýë„ìS ¨¯]lç³{†MýS, M>Ë ^èl{MýS… WÆý‡$-MýS$P¯]l †Ç-W…¨.
ÆøyŠl ¯]l…ºÆý‡$&1, º…gêÆ>íßæÌŒæÞ, A¯]l…™èl M>Ë VýSÐ]l$-¯]l…ÌZ Ð]l$Æø çÜ…Ð]l-™èlÞÆý‡… MýSÍ-íÜ-´ù-Ƈ¬…¨.
Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl&34. D&Ððl$Ƈ¬ÌŒæ
sakshieducation@gmail.com ¯]l© {ç³Ðéçßæ… GÌê-OVðS™ól.. Ððl¯]lMýS$P Ð]l$Æý‡-˧ø.. M>ËÐ]lÊ A…™ól!
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… VýS†…-_¯]l M>Ë… G¯]l²-sìæMîS †Ç-W-Æ>§ýl$. M>±, B gêqç³-M>Ë$ Ð]l*{™èl…
1-1-2019
Ð]l$¯]l-™ø¯ól Ð]l$¨ÌZ 糨˅V> E…sêƇ¬. Ð]l¬QÅ…V> íÜÑÌŒæÞ, {VýS*‹³Þ Ð]l…sìæ ´ùsîæ ç³È-„ýSË$ Æ>õÜ ÐéÇMìS
VýS†…-_¯]l çÜ…Ð]l-™èlÞÆý‡… ^éÌê MîSËMýS…. G…§ýl$-MýS…sôæ.. 20-1-9ÌZ fÇVóS ÑÑ«§ýl ç³È-„ýSÌZÏ 20-1-8ÌZ
ÐéÆý‡¢ÌZÏ Ð]lÅMýS$¢Ë$ 20-19, f¯]l-Ð]lÇ 1¯]l »ê«§ýlÅ-™èlË$ ïÜÓMýS-Ç-Ýë¢Æý‡$.
➠ C{ºïßæ… Ð]l$çßæÐ]l$çŠæ ÝùÍ: Ð]l*Ϊ-Ð]l#Ë ¯]l*™èl¯]l çÜ…¿¶æ-Ñ…-_¯]l Ð]l¬QÅ ç³Ç-×ê-Ð]l*Ë ¯]l$…_ {ç³Ô¶æ²Ë$ E…sêƇ¬. M>ºsìæt 20-1-8ÌZ fÇ-W¯]l
MðS.ÕÐ]l¯Œl: ¿êÆý‡™èl A…™èl-Ç„ýS ç³Ç-ÔZ-«§ýl¯]l çÜ…çܦ A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> ¯]lÐ]l…-ºÆŠ‡ 17¯]l {ç³Ð]l*-×æ-ïÜÓ-M>Æý‡…

(C-{Ýù) O^ðlÆý‡Ã-¯ŒlV> f¯]l-Ð]lÇ 15¯]l »ê«§ýlÅ-™èlË$ ïÜÓMýS- ^ólÔ>Æý‡$. D M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*-°MìS ¿êÆý‡™èl {糫§é° Mathematics Ð]l¬QÅ çÜ…çœ$-r-¯]l-˯]l$ JMýS-ÝëÇ VýS$Æý‡$¢ ^ólçÜ$-MýS$…r*... Mö™èl¢ çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS ÝëÓVýS™èl… ç³Ë$-MýS$§é…...
Ç…-^éÆý‡$. HG‹Ü MìSÆý‡-׊æ-MýS$-Ð]l*ÆŠ‡ Ý릯]l…ÌZ ÕÐ]l¯Œæ ¯]lÆó‡…{§ýl Ððl*© àf-Æý‡-Ķæ*ÅÆý‡$.
°Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. ➠ AÆý‡-Ñ…§Šl çÜMóSÞ¯é: ĶæÊ°-Ķæ$¯Œl ç³¼ÏMŠS
➠ ÑfÄŒæ$ MóSÔ¶æÐŒl VøQÌôæ: ¿êÆý‡™èl ѧólÖ Ð]lÅÐ]l-à-Æ>Ë çÜÈÓ‹Ü MýSÑ$-çÙ¯Œl (ĶæÊ-ï³-G-ïÜÞ) O^ðlÆý‡Ã-
M>Æý‡Å-§ýl-ÇØV> °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. BĶæ$¯]l ¯ŒlV> ¯]lÐ]l…-ºÆŠ‡ 28¯]l °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-

MýSÆð‡…sŒæ AOAòœO ÆŠ‡Þ


G‹Ü.OgñæÔ¶æ…-MýSÆŠ‡ Ý릯]l…ÌZ »ê«§ýlÅ-™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$. Ķæ*ÅÆý‡$.
➠ çÜÎÌŒæ ç³Æó‡RŒæ: C¯ø¹-íÜ‹Ü `‹œ GWj-MýS*Å-sìæÐŒl Bïœ- ➠ çÜ$±ÌŒæ AÆøÆ>: ¿êÆý‡™èl {糫§é¯]l
çÜÆŠ‡, Ðól$¯ól-h…VŠS OyðlÆð‡-MýSt-ÆŠ‡V> f¯]l-Ð]lÇ 2¯]l »ê«§ýlÅ- G°²-MýSË MýSÑ$-çÙ-¯]lÆŠ‡
™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$. (ïÜ-D-ïÜ-)V> yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 2¯]l
➠ »ñæ…f-Ñ$¯Œl ¯ðl™èl-¯éÅçßæ*: C{gê-Äñæ$ÌŒæ {糫§é°
çßZ§éÌZ f¯]l-Ð]l-ÇÌZ ¿êÆý‡-™ŒlÌZ ç³Æý‡Å-sìæ…-^éÆý‡$.
f¯]l-Ð]lÇ 16¯]l ¯]l*ÅÉìl-ÎÏÌZ fÇ-W¯]l OÆð‡i¯é OyðlÌê-
»ê«§ýlÅ-™èlË$ ïÜÓMýS-Ç…-^éÆý‡$.
➠ MýS–çÙ~-Ð]lÊÇ¢ çÜ${º-Ð]l$-×æůŒl:
yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 7¯]l ¿êÆý‡™èl
Æú…yýl-‹³
2-0-18
VŠSÌZ {´ëÆý‡…-¿Z-ç³-¯éÅçÜ… ^ólÔ>Æý‡$. {糿¶æ$™èlÓ Ð]l¬QÅ BǦMýS çÜË-
➠ çßæçܯŒl Æý‡$à±: CÆ>¯Œl A«§ýlÅ-„ýS$yýl$. íœ{º-Ð]l-ÇÌZ à-§é-Æý‡$V> (ïÜ-D-H-)V>
¿êÆý‡-™ŒlÌZ ç³Æý‡Å-sìæ…-^éÆý‡$. °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$.
➠ fíÜt¯Œl {r$yø: MðS¯]lyé {糫§é° çßZ§éÌZ íœ{º-Ð]l- ➠ Ô¶æMìS¢-M>…™èl §é‹Ü: ÇfÆŠ‡Ó »êÅ…MŠS
ÇÌZ ¿êÆý‡-™ŒlÌZ ç³Æý‡Å-sìæ…-^éÆý‡$. B‹œ C…yìlĶæ* (B-ÆŠ‡-½-I) 25Ð]l
➠ íÜÇÌŒæ Æý‡Ð]l*-¸ùÝë: §ýl„ìS-×ê-{íœM> A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> íœ{º- VýSÐ]l-Æý‡²-ÆŠ‡V> °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$.
Ð]l-ÇÌZ »ê«§ýlÅ-™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$. AÑ-±† BÆø-ç³- EÇj™Œl ç³sôæÌŒæ Ý릯]l…ÌZ »ê«§ýlÅ-™èlË$
×æË ¯ólç³-£ýlÅ…ÌZ Æ>i-¯éÐ]l* ^ólíܯ]l gêMø»Œæ ïÜÓMýS-Ç…-^éÆý‡$.
kÐ]l* Ý릯]l…ÌZ íÜÇÌŒæ G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. ➠ çßæÆý‡Û-Ð]l-Æý‡®¯Œl {íÙ…V>Ï: AÐðl$-Ç-M>ÌZ ¿êÆý‡™èl Æ>Ķæ$-»ê-
➠ QyýlY {ç³Ý맊l Ô¶æÆý‡Ã KÍ: ¯ól´ëÌŒæ ¯]l*™èl¯]l {糫§é-°V> ÇV> yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 20¯]l °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$.
íœ{º-Ð]l-ÇÌZ Æð‡…yø-ÝëÇ »ê«§ýlÅ-™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$.
➠ ïÜtòœ¯Œl àMìS…VŠS: {ç³Ð]l¬Q ¿o†MýS Ô>ç܈-Ðól™èl¢ àMìS…- Mö™èl¢ Ð]l¬QÅ-Ð]l$…-{™èl$Ë$
VŠS Ð]l*Ça 14¯]l Ð]l$Æý‡-×ìæ…-^éÆý‡$. BĶæ$¯]l MýS–çÙ~-¼-Ìê- ➠ {†ç³#Æý‡&¼ç³Ï»Œæ MýS$Ð]l*ÆŠ‡§ól»Œæ
ËOò³ ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]lË$ ^ólÔ>Æý‡$. "H {½‹œ íßæçÜtÈ B‹œ ➠ ¯éV>Ìê…yŠl&¯ólç³NÅ ÇÄñæ*
OsñæÐŒl$' õ³Æý‡$™ø ç³#çÜ¢MýS… Æ>Ô>Æý‡$. ➠ Ðól$çœ*ËĶæ$&Mö{¯éyŠl çÜ…V>Ã
➠ CÐ]l*Ã-¯]l$Å-Äôæ$ÌŒæ Ð]l*{Mø¯Œl: {¸ë¯ŒlÞ A«§ýlÅ-„ýS$yýl$. ➠ MýSÆ>~rMýS&òßæ^Œlyìl MýS$Ð]l*Æý‡ÝëÓÑ$

Ñf-Ķæ*-°MìS Ð]lÆý‡¢-Ð]l*¯]l…
Ð]l*ÇaÌZ ¿êÆý‡-™ŒlÌZ ç³Æý‡Å-sìæ…-^éÆý‡$. Ð]l*Ça 11¯]l ➠ ™ðlË…V>×æ&MðS.^èl…{§ýlÔóæQÆŠ‡Æ>Ð]l#
¯]l*ÅÉìl-ÎÏÌZ fÇ-W¯]l A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ÝûÆý‡ MýS*rÑ$ ➠ Ñ$gZÆý‡…&gŸÆ>…£é…VýS
(I-G-‹Ü-H) çܧýl-çÜ$ÞMýS$ A«§ýlÅ„ýS™èl Ð]líßæ…^éÆý‡$. ➠ Ð]l$«§ýlÅ{糧ólÔŒæ&MýSÐ]l$ÌŒæ¯é£Šl
➠ ÐéϨ-Ñ$ÆŠ‡ ç³#†¯Œl: Ð]l*ÇaÌZ Æý‡ÚëÅ A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> ➠ bèl¡¢‹ÜVýSÉŠl&¿¶æ*õ³‹Ù ºõœ$ÌŒæ
¯éË$-Vø-ÝëÇ G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. ➠ Æ>fÝ릯Œl&AÔZMŠS VðSàÏsŒæ

AÐé-Æý‡$zË$
gê¡Ä¶æ$…
➠ 糧ýlà AÐé-Æý‡$zË$: ÑÑ«§ýl Æý‡…V>ÌZÏ A™èl$Å-¯]l²™èl
{糆¿¶æ MýS¯]l-º-Ç-_¯]l ÐéÇMìS ¿êÆý‡™èl {糿¶æ$™èlÓ… D
➠ ¼§éÅ-§ólÑ ¿¶æ…yéÇ: Ð]l*ÇaÌZ ¯ól´ëÌŒæ {ò³íÜyðl…sŒæ H-yé¨ f¯]l-Ð]lÇ 25¯]l 糧ýlà AÐé-Æý‡$z-˯]l$ {ç³MýS-sìæ…-
V> Ð]lÆý‡$-çÜV> Æð‡…yø-ÝëÇ G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. _…¨. ÒÇÌZ ™öÑ$è Ð]l$…¨MìS 糧ýlà ¿¶æ*çÙ׊æ
➠ ѯŒl Ñ$…sŒæ: Ð]l*ÇaÌZ Ð]l$Ķæ$-¯éÃÆŠ‡ A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> §ýlMýSPV>.. Câ¶æ-Ķæ$-Æ>gê, VýS$Ìê… Ð]l¬çÜ¢¸ë Rꯌl, íßæ…§ýl*' {VýS*‹³¯]lMýS$ ^ðl…¨¯]l {ç³Ð]l¬Q ´ë{†-MóS- Ô>…†: yðl°‹Ü Ð]l¬MðSÓVðS (yðl-Ððl*-{MýS-sìæMŠS Çç³-¼ÏMŠS B‹œ »ê-§ŠlMýS$ ^ðl…¨¯]l AÆý‡$×ê -Æð‡yìlz ^èlÇ{™èl çÜ–íÙt…- ‹Ü) H{í³-ÌŒæÌZ Ð]l*Æð‡PsŒæ ÑË$Ð]l ç³Æý‡…V> 100
»ê«§ýlÅ-™èlË$ ïÜÓMýS-Ç…-^éÆý‡$. í³.ç³Æý‡-Ðól$-Ô¶æÓ-Æý‡-¯Œl-ËMýS$ 糧ýlà ѿ¶æ*-çÙ׊æ Ķæ¬yýl$ G¯Œl.Æ>ÐŒl$MýS$ ¯]lÐ]l…-º-ÆŠ‡ÌZ ËÀ…-_…¨. M>…Vø), ¯]l¨Ä¶æ* Ð]l¬Æ>§Šæ (C-Æ>-MŠS). _…¨. íœ{º-Ð]l-ÇÌZ Ððl$ÌŒæ-»Z-ÆŠ‡²ÌZ fÇ-W¯]l {ç³ç³…- ¼Í-Ķæ$¯Œl yéËÆý‡Ï OÐðl$Ë$-Æ>-Ƈ¬° ^ólÆý‡$-MýS$…¨. D
➠ OÐðl$MŠS ´ë…í³Äñæ*: AÐðl$-ÇM> òÜ{MýS-rÈ B‹œ õÜtsŒæV> ËÀ…_…¨. A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$… ➠ Ð]l*ůŒl º$MýSÆŠ‡ {ò³•gŒæ: ĶæÊMóS Æý‡^èl-Ƈ¬{† A¯é² ^èl-MýS-‹³ÌZ AÆý‡$×æ M>…çÜÅ ç³™èlMýS… Ý뫨…-_…¨. çœ$¯]l™èl Ý뫨…-_¯]l ™öÍ ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ Isîæ MýS…ò³-
Ð]l*ÇaÌZ °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. Æð‡MŠSÞ sìæËÏ-ÆŠ‡-çܯŒl ➠ AÔZ-MýS-^èl{MýS: Ô>…† çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ O«§ðlÆý‡Å Ýëçßæ-Ýë- ºÆŠ‡²ÞMýS$ AMøt-º-ÆŠ‡ÌZ 'Ñ$-ÌŒæP-Ð]l*Å-¯Œl" A¯ól B…VýSÏ ➠ 21Ð]l M>Ð]l$-¯ðlÓÌŒæ¢ {MîSyýlË$ H{í³-ÌŒæÌZ B{õÜt-Í-Ķæ*- ±V> sîæïÜ-G‹Ü VýS$Ç¢…ç³# Ý뫨…-_…¨.
Ý릯]l…ÌZ °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. ËMìS^óla A™èl$Å-¯]l²™èl AÔZMýS ^èl{MýS AÐé-Æý‡$z¯]l$ ¿êÆý‡™èl ➠ 90Ð]l BÝëPÆŠ‡ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>Ë$: 20-18, Ð]l*Ça 5¯]l ¯]lÐ]l-ËMýS$ V>¯]l$ ËÀ…-_…¨. ÌZ° VøÌŒæz-Mø‹Üt ¯]lVýS-Æý‡…ÌZ °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. ➠ fÆý‡Ã-±MìS ^ðl…¨¯]l Æý‡Ýë-Ķæ$¯]l, ¸ëÆ>à ¨VýSYf…
➠ ¿ê¯]l$ {糙鋳 Ô¶æÆý‡Ã: »êÅ…MŠSÞ »ZÆŠ‡z º*ÅÆø (½-½- ÐéĶæ¬-õܯ]l VýSÆý‡$yŠl MýSÐ]l*…yø ¸ùÆŠæÞMýS$ ^ðl…¨¯]l Ìê‹Ü H…gñæ-ÌŒæÞÌZ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. E™èl¢Ð]l$ ➠ íÜÄñæ*ÌŒæ Ô>…† ºçßæ$-Ð]l$†: 20-1-8MìS V>¯]l$ ¿êÆý‡™èl ¿êÆý‡™Œl 26 çÜÓÆý‡~, 20 Æý‡f™èl, 20 M>…çÜÅ (Ððl¬™èl¢… »ôæĶæ$ÆŠ‡ AÐðl$-Ç-MýS¯Œl ºÄñæ*-sñæMŠS MýS…ò³±.. Ððl*¯Œl-
½) O^ðlÆý‡Ã-¯ŒlV> H{í³-ÌŒæÌZ ѯø-§Šl-Æ>ÄŒæ$ Ý릯]l…ÌZ gZņ {ç³M>ÔŒæ °Æ>Ìê (Ð]l$-Æý‡-×ê-¯]l…-™èl-Æý‡…-)MýS$ f¯]l- _{™èl…-&¨ õÙ‹³ B‹œ ÐérÆŠ‡, E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$-yýl$-&- {糫§é° ¯]lÆó‡…{§ýl Ððl*©MìS §ýl„ìS×æ MöÇĶæ* D 66) ç³™èl-M>Ë$ Ý뫨…_ Ð]lÊyø-Ýë¦-¯]l…ÌZ °Í- Ô>…sZ Mö¯]l$-Vø-Ë$¯]l$ ç³NÇ¢-^ól-íÜ-¯]lr$Ï þ¯ŒlÌZ
°Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. Ð]lÇ 26¯]l {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. VýS$-ÌñæÆøà yðlÌŒæ sZÆø (¨ õÙ³‹ B‹œ Ðér-ÆŠ‡), AÐé-Æý‡$z¯]l$ AMøt-º-ÆŠ‡ÌZ {ç³MýS-sìæ…-_…¨. _…¨. B{õÜt-ÍĶæ*, C…VýSÏ…-yŠlË$ Ð]lÆý‡$-çÜV> {ç³MýS-sìæ…-_…¨. D Mö¯]l$-VøË$ Jç³µ…§ýl… ÑË$Ð]l
➠ Ñ$VýS$-Äñæ$ÌŒæ yìlĶæ*gŒæ MðS¯éÌŒæ: MýS*Å»ê A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> ➠ §é§é Ýëòßæ»Œæ ¸ëÌôæP AÐéÆý‡$z: ¿êÆý‡™èl A™èl$Å- E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$-yýl$-&-V>ÅÈ KÌŒæz-Ð]l*ůŒl (yé-Æð‡P‹Üt AÐ]l- Ððl¬§ýlsìæ, Æð‡…yø Ý릯éÌZÏ °Í-^éƇ¬. 63 ¼Í-Ķæ$¯Œl yéËÆý‡$Ï.
H{í³-ÌŒæÌZ »ê«§ýlÅ-™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$. ÆúÌŒæ-M>{Ýùt ¯]l²™èl ^èl˯]l_{™èl ç³#Æý‡-ÝëP-Æý‡…V> õ³Æý‡$-V>…-_¯]l D ÆŠ‡), E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ-&-{¸ë-¯ðlÞ‹Ü Ððl$MŠS-yö-Æ>Ã…yŠl ({¡ ➠ ´ëÇ-‹ÜÌZ þ¯ŒlÌZ fÇ-W¯]l {òœ…^Œl Kò³¯Œl sñæ°²-‹Ü- ➠ {¸ë¯ŒlÞ¯]l$ Ððl¯]l-MýS$P-¯ðlsìæt ¿êÆý‡™Œl {ç³ç³…-^èl…-ÌZ¯ól
Ý릯]l…ÌZ G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. AÐé-Æý‡$z¯]l$ {ç³Ð]l¬Q íßæ…© ¯]lr$yýl$ ѯø§Šl ¼ÌŒæ»ZÆŠ‡zÞ AÐ]l#sŒæOòÜyŠl G¼¾…VŠS, Ñ$ÝùÞ-Ç). sZ-ȲÌZ Ð]l$íßæ-â¶æË íÜ…WÌŒæÞ Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ Æý‡$Ðól$-°- BÆø A†-ò³§ýlª BǦMýS Ð]lÅÐ]l-çܦV> AÐ]l-™èl-Ç…-_-¯]lr$Ï
➠ çÜ$¿ê‹Ù ^èl…{§ýl MýS$…†Ä¶æ*: C¯]l*Þ-Æð‡¯ŒlÞ Æð‡VýS$Å-Ìôæ- Q¯é²MýS$ Ð]l$Æý‡-×ê-¯]l…-™èlÆý‡… H{í³-ÌŒæÌZ {ç³MýS-sìæ…- ➠ {í³sŒæj-MýSÆŠ‡ {ò³•gŒæ: {糆-Úët-™èlÃMýS {í³sŒæj-MýSÆŠ‡ {ò³•gŒæ¯]l$ 20- Ķæ*MýS$ ^ðl…¨¯]l íÜÐðl*¯é àÌñ拳, ç³#Æý‡$-çÙ$Ë {ç³ç³…^èl »êÅ…MýS$ þOÌñæ 11¯]l {ç³MýS-sìæ…-_…¨.
rÈ A…yŠl yðlÐ]l-Ë-‹³-Ððl$…sŒæ A£é-Çsîæ B‹œ ^éÆý‡$. 1-8MìS V>¯]l$ »êË-MýS–çÙ~ §øíÙ VðSË$-^èl$-MýS$-¯é²Æý‡$. D íÜ…WÌŒæÞ Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ òܵƇ¬-¯ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l Æý‡òœÌŒæ AÐðl$-ÇM>, O^ðl¯é, f´ë¯Œl, fÆý‡Ã±, Ķæ¬O¯ðl-sñæyŠl
C…yìlĶæ* (I-B-ÆŠ‡-yîl-H-I) O^ðlÆý‡Ã-¯ŒlV> Ðól$ÌZ »ê«§ýlÅ- ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… §ýlMìSP…-^èl$-MýS$¯]l² ™öÍ ¿êÆý‡-¡- ¯é§ýlÌŒæ VðSË$-^èl$-MýS$-¯é²Æý‡$. MìS…VŠS-yýlÐŒl$ ™öÍ AƇ¬§ýl$ Ý릯éÌZÏ °Í-^éƇ¬.
™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$. Ķæ¬yýl$V> VýS$Ç¢…ç³# Ý뫨…^éÆý‡$. ©°² BÇP-sñæ-MýSa- ➠ þ¯ŒlÌZ Ð]l¬…O»ñæÌZ fÇ-W¯]l C…rÆŠ‡ M>…sìæ-¯ðl…- ➠ ĶæÊÆø-í³-Ķæ$¯Œl »êÅ…MŠS çœÆŠ‡ ÈMýS-¯Œl-{çÜt-MýSÛ¯Œl A…yŠl
➠ Ð]l$çßæ-†ÆŠ‡ Ð]l$çßæÐ]l$çŠæ: 92 Hâ¶æÏ Ð]l$çßæ-†ÆŠ‡ Ð]l$Ìôæ- ÆŠ‡ÌZ ¯ø»ñæÌŒæV> AÀÐ]lÇ~Ýë¢Æý‡$. ➠ {ç³ç³…^èl Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$ ºçßæ$-Ð]l$†: Ððl¬rt-Ððl¬-§ýlsìæ rÌŒæ çœ#sŒæ-»êÌŒæ sZÆý‡²-Ððl$…-sŒæÌZ ¿êÆý‡™Œl ÑfĶæ$… yðlÐ]l-Ë-‹³-Ððl$…sŒæ (D-½-B-ÆŠ‡-yîl-)ÌZ ¿êÆý‡-™ŒlMýS$
íÜĶæ* ¯]l*™èl¯]l {糫§é-°V> Ðól$ÌZ »ê«§ýlÅ-™èlË$ ➠ Ð]l*ůŒl º$MýSÆŠ‡ C…r-Æó‡²-çÙ-¯]lÌŒæ {ò³•gŒæ: ´ùË…yŠl Æý‡^èl- {ç³ç³…^èl Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$ ºçßæ$-Ð]l$-†° G….G‹Ü Ý뫨…-_…¨. Oòœ¯]lÌZÏ MðS¯éů]l$ Kyìl…-_…¨. çÜ¿¶æÅ™èlÓ… ËÀ…-_…¨. þOÌñæÌZ ¿êÆý‡™Œl 69Ð]l
ïÜÓMýS-Ç…-^éÆý‡$. Ƈ¬{† KÌêY ™öMýS-ÆŠ‡-k-MŠSMýS$ Ðól$ÌZ ËÀ…-_…¨. ÝëÓÑ$-¯é-£ýl¯ŒæMýS$ AMøt-º-ÆŠ‡ÌZ ¯]l*ÅÉìl-ÎÏÌZ ¿êÆý‡™èl çœ#sŒæ-»êÌŒæ fr$t MðSò³t¯Œl çÜ$±ÌŒæ bðl{†. çÜ¿¶æÅ-§ól-Ô¶æ…V> ^ólÇ…¨.
➠ WòÜï³µ M>…sñæ: CrÎ {糫§é-°V> þ¯ŒlÌZ »ê«§ýlÅ- BÐðl$ Æý‡^èl-¯]l¯]l$ gñæ°²-çœÆŠ‡ {M>‹œt.. "òœ•Ï-sŒæÞ-'V> {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. ➠ 12 Hâ¶æÏ 10 ¯ðlËË 13 ÆøkË Ð]lĶæ$-Ü ç $ÌZ ^ðl¯O lð ²MìS ➠ ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ ÇfÆŠ‡Ó »êÅ…MýS$ (B-ÆŠ‡-½-I).. þOÌñæÌZ
™èlË$ ïÜÓMýS-Ç…-^éÆý‡$. B…VýSÏ…-ÌZMìS A¯]l$-Ð]l-¨…-^éÆý‡$. ➠ º*Ï{M>‹Ü AÐéÆý‡$z: C…r-Æó‡²-çÙ-¯]lÌŒæ çÙ*sìæ…VŠS ^ðl…¨¯]l BÆŠ‡.{ç³gêq-¯]l…§ýl ^ðl‹ÜÌZ {V>…yŠl-Ð]l*-çÜtÆŠ‡ Mö™èl¢ Æý‡*.100 ¯ør$¯]l$ Ñyýl$-§ýlË ^ólíÜ…¨. ©°Oò³
➠ ¨Ð]lÅ çÜ*Æý‡Å-§ól-Ð]lÆý‡: AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° A†-ò³§ýlª M>Æý‡Ï ➠ 65Ð]l gê¡Ä¶æ$ ^èl˯]l _{™èl ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>Ë$: Òsìæ° ➠ {íÜP‹³Þ ¯ólçÙ-¯]lÌŒæ òܵÍÏ…VŠæ ½: ¿êÆý‡-¡-Ķæ$-&-A-Ððl$-Ç- ÝùµÆŠ‡t òœyýl-Æó‡-çÙ¯Œl (I-G-‹Ü-G-‹Ü-G-‹œ) D A™èl$Å-¯]l²™èl çßZ§é A…§ýl$-MýS$-¯é²yýl$. ¿êÆý‡™Œl ™èlÆý‡-çœ#¯]l Ķ欯ðlÝùP {ç³ç³…^èl ÐéÆý‡-çÜ™èlÓ {糧ól-Ô¶æ-OÐðl$¯]l "Æ>×ìæ
MýS…ò³± f¯]l-Æý‡ÌŒæ Ððl*sêÆŠ‡Þ (i-G…-)MýS$ ™öÍ H{í³-ÌŒæÌZ {ç³MýS-sìæ…-^éÆý‡$. E™èl¢Ð]l$ _{™èl…-&-Ñ-ÌôægŒæ MýS¯Œl »êË$yýl$ M>È¢MŠS ¯ðlÐ]l*ð Ðól$ÌZ Ñgôæ-™èlV> °Í- AÐé-Æý‡$z¯]l$ ¯]lÐ]l…-º-ÆŠ‡ÌZ ¿êÆý‡™èl ¨VýSYf çÙ*rÆŠ‡ A™èlÅ…™èl í³¯]l²-Ð]l-Ķæ$-çÜ$P-Oyðl¯]l {V>…yŠl Ð]l*çÜt-ÆŠ‡V> MìS ÐéÐŒl-'¯]l$ Ð]l¬{¨…-^éÆý‡$. C¨ VýS$f-Æ>-™Œl-ÌZ°
Ð]l$íßæâê `‹œ Oòœ¯é-°Û-Ķæ$ÌŒæ Bïœ-çÜÆŠ‡ (ïÜ-G-‹œ-Ðø-) Æ>MŠS-ÝëtÆŠ‡Þ (A-ÝëÞ-Ò$-‹Ü), E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$-yýl$-&-f- ^éyýl$. AÀ-¯]lÐŒl ¼…{§éMýS$ {糧é¯]l… ^ólíÜ…¨. VýS$Ç¢…ç³# Ý뫨…-^éyýl$. ç³sꯌl ç³rt-×æ…-ÌZ° K Ððl$rÏ »êÑ.
V> þ¯ŒlÌZ °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. Ķæ$-Æ>gŒæ (¿¶æ-Ķæ*-¯]lMýS…, Ð]l$Ë-Ķæ*-â¶æ…), E™èl¢Ð]l$ ➠ °MîSP HíÙĶæ* {ò³•gŒæ: C¨ {糆-Úët-™èlÃMýS f´ë¯Œl §ólÔ¶æ ➠ Ñ$‹Ü Ð]lÆý‡ÌŒæz 20-18: Ððl$MìSÞMø ^ðl…¨¯]l Ð]l¯ðlÝëÞ ➠ þOÌñæÌZ Ë…yýl-¯ŒlÌZ fÇ-W¯]l Ñ…º$-Ëz¯Œl sñæ°²‹Ü ➠ ïÜÓyýl-¯ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l {ç³ç³…^èl…ÌZ¯ól A†ò³§ýlª çœÇ²-
➠ Ð]l*ÇĶæ* òœÆ>²…yé Gíܵ-¯øgê: DMðSÓ-yéÆŠæMýS$ ¯]lr$-yýl$-&-Ç©ªõܯŒl (¯]l-VýSÆŠ‡ MîSÆý‡¢¯Œl, »ñæ…V>-Î), AÐéÆý‡$z. ©°MìS çÜ$Ë¿Œæ C…r-Æó‡²-çÙ-¯]lÌŒæ Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³- ´ë¯ŒlÞ yìl ÍÄñæ*¯Œl. sZȲÌZ Ð]l$íßæ-â¶æË íÜ…WÌŒæÞ Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ H…gñæ-ÍMŠS ^èlÆŠ‡ ÇOsñæ-ËÆŠ‡ IMìSĶæ*.. §ólÔ¶æ…ÌZ ™öÍ ÝùtÆŠ‡¯]l$
^ðl…¨¯]l Ð]l*ÇĶæ* þ¯ŒlÌZ IMýSÅ-Æ>fÅ çÜÑ$† E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ-&-}-§ólÑ (Ð]l*ÐŒl$, íßæ…©). MýS$yýl$ ¼…§ól-Ô¶æÓÆŠ‡ ´ëuý‡MŠæ þ¯Œl ¯ðlËÌZ G…í³-MýS- ➠ Ñ$‹Ü ĶæÊ°-Ð]lÆŠ‡Þ 20-18: íœÍ-ï³µ-¯ŒlÞMýS$ ^ðl…¨¯]l MðSÆý‡¾ÆŠ‡ (f-Æý‡Ã-±), ç³#Æý‡$-çÙ$Ë íÜ…WÌŒæÞ Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ BVýSçÜ$t 9¯]l Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§ŠlÌZ {´ëÆý‡…-À…-_…¨.
Ý뫧é-Æý‡×æ çÜ¿¶æ (ĶæÊ-G-¯Œl-i-H) A«§ýlÅ-„ýS$-Æ>-ÍV> ➠ çÜÆý‡-çÜÓ† çÜÐ]l*ïŒl: VýS$f-Æ>¡ Æý‡^èl-Ƈ¬™èl ïÜ™é¯]l$Û Ä¶æ*ÅÆý‡$. MýS{sìæ-Äñæ*¯é {VóS. ¯öÐéMŠS fMø-Ñ^Œl (òÜ-Ǿ-Ķæ*) Ý뫨…-^éÆý‡$. ➠ AÐðl$-Ç-MýS¯Œl ÇOsñæÌŒæ ¨VýSYf… ÐéÌŒæ-Ð]l*ÆŠ‡t.. ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$
G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. Ķæ$Ô¶æ‹Ù^èl…{§ýlMýS$ "Ðé-Q-ÆŠ‡' ç³#çÜ¢-M>-°MìS V>¯]l$ H{í³- ➠ {¼sìæ‹Ù C…yìl-Ķæ$¯Œl B‹œ ¨ CĶæ$ÆŠ‡: G°-Ñ$-§ólâ¶æÏ ➠ þOÌñæ 15¯]l Ð]l*ÝùP-ÌZ° Ë$h²MìS õÜtyìl-Ķæ$…ÌZ MýS…ò³± íœÏ‹³-M>-ÆŠ‡tÌZ 77 Ô>™èl… Ðésê¯]l$ Mö¯]l$-
➠ Æð‡òÜ‹³ ™èlƇ¬Å‹³ GÆøz-V>¯Œl: rÈP A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV>
þ¯ŒlÌZ †ÇW G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$.
ÌŒæÌZ D ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… ËÀ…-_…¨. ¿êÆý‡™èl çÜ…™èl† »êË$yýl$ DÔ¶æÓÆŠ‡ Ô¶æÆý‡ÃMýS$ D A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ çܧýl-çÜ$ÞË$ fÇ-W¯]l 휸ë {ç³ç³…-^èl-MýS‹³ çœ#sŒæ-»êÌŒæ Oòœ¯]lÌZÏ VøË$ ^ólÜí …¨. D Jç³µ…§ýl… ÑË$Ð]l 16 ¼Í-
➠ »êË Ýëíßæ™èlÅ AM>-yýlÒ$ ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡…: Ñf-Ķæ$-¯]l- OsñæsìæÌŒæ §ýlMìSP…¨. Äñæ*V>ÌZ A™èl$Å-™èl¢Ð]l$ {糧ýl-Æý‡Ø-¯]l- {¸ë¯ŒlÞ 4&2 VøÌŒæÞ ™ólyé™ø {MöÄôæ$-íÙ-Ķæ*Oò³ Ñf- Ķæ$¯Œl yéËÆý‡$Ï.
➠ fíÜt‹Ü B§ýlÆŠæØ-MýS$-Ð]l*ÆŠ‡ VøĶæ$ÌŒæ: gê¡Ä¶æ$ çßæÇ™èl VýSÆý‡… hÌêÏMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯éÆý‡…-Ôðæsìæt EÐ]l*-Ð]l$-õßæ-Ô¶æÓ- MýS$ V- >¯]l$ D VúÆý‡Ð]l… ËÀ…-_…¨. ➠ IG-‹ÜH çܧýlçÜ$Þ: A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ÝûÆý‡ MýS*rÑ$ Ķæ$… Ý뫨…-_…¨. C¨ {¸ë¯ŒlÞMýS$ Æð‡…yø {ç³ç³…- ➠ {糫§é-¯]l-Ð]l$…{† ¯]lÆó‡…{§ýl Ððl*© òÜò³t…-ºÆŠ‡ 1¯]l
{sìæº$Å-¯]lÌŒæ (G-¯Œl-i-sîæ) O^ðlÆý‡Ã-¯ŒlV> þOÌñæÌZ °Ä¶æ$- Æý‡-Æ>Ð]l# þ¯ŒlÌZ "B-¯]l…§ýl ÌZMýS…' ¯]lÐ]l-ËMýS$ V>¯]l$ ➠ Æ>Ð]l$¯Œl Ððl$VýS-òÜòÜ AÐéÆý‡$z: íœÍ-ï³µ¯ŒlÞ {糿¶æ$™èlÓ… (I-G-‹Ü-H) ™öÍ çܧýlçÜ$Þ Ð]l*Ça 11¯]l ¯]l*ÅÉìl- ^èl-MýS‹³. C…yìlĶæ* ´ù‹Üt õ³Ððl$…sŒæÞ »êÅ…MýS$ (I-ï³-ï³-½-)
Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. D AÐé-Æý‡$zMýS$ G…í³-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. BVýSçÜ$t 31¯]l C§ýlªÆý‡$ ¿êÆý‡-¡-Ķæ¬-ËMýS$ {糧é¯]l… ÎÏÌZ fÇ-W…¨. ©°MìS {¸ë¯ŒlÞ A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ CÐ]l*Ã- ¯]l$ ¯]l*ÅÉìl-ÎÏÌZ {´ëÆý‡…-À…-^éÆý‡$. C…§ýl$ÌZ
➠ Ð]lʯŒl gôæ C¯Œl: §ýl„ìS×æ MöÇĶæ* A«§ýlÅ-„ýS$yýl$. ➠ Ķæ¬Ð]l Ýëíßæ™èlÅ AM>-yýlÒ$ ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡…: Ñf-Ķæ$-¯]l- ^ólíÜ…¨. ÐéÆý‡$ {ç³Ð]l¬Q Ð]l*¯]l-íÜMýS OÐðl§ýl$Åyýl$ ¯]l$Å-Äôæ$ÌŒæ Ð]l*{Mø¯Œl àf-Æý‡-Ķæ*ÅÆý‡$. {糿¶æ$-™éÓ-°MìS 100 Ô>™èl… Ðésê E…¨.
þOÌñæÌZ ¿êÆý‡-™ŒlÌZ ç³Æý‡Å-sìæ…_, {ç³ç³…-^èl…-ÌZ¯ól VýSÆý‡… hÌêÏMýS$ ^ðl…¨¯]l »êË çÜ$«§é-MýSÆŠ‡Ð]l˜ãMìS ¿¶æÆý‡™Œl Ð]l™éÓ±, ѧéÅ-Ðól™èl¢ Ýù¯]lÐŒl$ Ðé…VŠS-^èl$MŠS. ➠ bøVýSÐŒl$ çܧýlçÜ$Þ: Æð‡…yólâ¶æÏ-Mø-ÝëÇ M>Ð]l$-¯ðlÓÌŒæ¢ §ólÔ>Ë ➠ AMøt-º-ÆŠ‡ÌZ IïÜ-I-ïÜI »êÅ…MŠS G…yîl, ïÜD-Ðø
A†-ò³§ýlª Ððl¬O»ñæÌŒæ ¸ëÅMýSt-È° ¯øƇ¬-yéÌZ {´ëÆý‡…- "BMýS$ MýS§ýl-Ë° ^ør$' A¯ól MýSÑ™é çÜ…ç³#-sìæMìS ➠ ïœÌŒæzÞ Ððl$yýlÌŒæ: ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ B[õÜt-Í-Ķæ$¯Œl VýS×ìæ-™èl-Ðól™èl¢ {糿¶æ$-™éÓ-«¨-¯ól-™èlË çܧýlçÜ$Þ (bø-VýS-ÐŒl$) °Æý‡Ó-íßæ- 糧ýl-ÑMìS ^èl…§é-Mö-^èlaÆŠ‡ Æ>i-¯éÐ]l* ^ólÔ>Æý‡$. BÐðl$
À…-^éÆý‡$. C¨ Ô>…çÜ…-VŠSMýS$ ^ðl…¨-¯]l¨. ËÀ…-_…¨. A„ýSÄŒæ$ Ððl…MýS-sôæ-ÔŒæMýS$ BVýS-çÜ$tÌZ ïœÌŒæzÞ-Ððl$-yýl-ÌŒæ¯]l$ Ýë¢Æý‡$. 25Ð]l bøVýSÐŒl$ çܧýlçÜ$Þ H{í³-ÌŒæÌZ Ë…yýl- Ý릯]l…ÌZ çÜ…©-‹³-º„ìS ¯]l*™èl¯]l G…yîl, ïÜD-ÐøV>
➠ Æó‡Rê-Ô¶æÆý‡Ã: gê¡Ä¶æ$ Ð]l$íßæâê MýSÑ$-çÙ¯Œl (G-¯Œl-ïÜ-yýl- ➠ Æ>iÐŒl çܧéÂ-Ð]l¯]l AÐéÆŠ‡z: Æ>iÐŒl V>…«© fĶæ$…- {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. ¯ŒlÌZ fÇ-W…¨. {¼sìæ‹Ù {糫§é° £ðlÇÝë Ðól$ çܧýl- »ê«§ýlÅ-™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$.
º*ÏÅ) O^ðlÆŠ‡-ç³-Æý‡Þ-¯ŒlV> BVýS-çÜ$tÌZ °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë- † BVýSçÜ$t 20¯]l D AÐé-Æý‡$z¯]l$ ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>ÌŒæ ➠ bé…í³-Ķæ$¯ŒlÞ B‹œ GÆŠ‡¢ AÐéÆý‡$z: IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† çÜ$ÞMýS$ A«§ýlÅ-„ýS™èl Ð]líßæ…-^éÆý‡$. ➠ Ð]l*i {糫§é° ArÌŒæ ¼àÈ ÐégŒæ-õ³Æ‡¬ gêqç³-
Ķæ*ÅÆý‡$. Ð]l*i VýSÐ]l-Æý‡²ÆŠ‡ Vø´ëÌŒæ MýS–çÙ~ V>…«©MìS {糧é¯]l… A™èl$Å-¯]l²™èl ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² òÜò³t…-º- ➠ i&7 çܧýlçÜ$Þ: 44Ð]l i&7 çܧýlçÜ$Þ MðS¯]l-yé-ÌZ° ➠ 18Ð]l BíÜĶæ* {MîSyýlË$ C…yø-¯ól-íÙ-Ķæ*-ÌZ BVýSçÜ$t M>Æý‡¦… Æý‡*.100 ¯é×ôæ°² yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 24¯]l {糫§é°
➠ fíÜt‹Ü X™é Ñ$rtÌŒæ: fÐ]lÊÃ-M>-ÖÃÆŠ‡ OòßæMø-Æý‡$tMýS$ ^ólÔ>Æý‡$. ÆŠ‡ÌZ ¿êÆý‡™èl {糫§é° ¯]lÆó‡…{§ýl Ððl*©, {¸ë¯ŒlÞ Ìê Ð]l$Ìôæ¾ÄŒæ$ ç³rt-×æ…ÌZ þ¯Œl 8 ¯]l$…_ Æð‡…yýl$ 18 ¯]l$…_ òÜò³t…-ºÆŠ‡ 2 Ð]lÆý‡MýS$ fÇ-V>Ƈ¬. ¿êÆý‡™Œl ¯]lÆó‡…{§ýl Ððl*© Ñyýl$-§ýlË ^ólÔ>Æý‡$.
™öÍ Ð]l$íßæâê {糫§é¯]l ¯éÅĶæ$-Ð]lÊ-Ç¢V> BVýS- ➠ ÌêÌŒæ ºçß §ýl*ÆŠ‡ Ô>í܈ AÐéÆý‡$z: AMøt-º-ÆŠ‡ÌZ ïÜ°- A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ CÐ]l*Ã-¯]l$Å-Äôæ$ÌŒæ Ð]l*{Mø-¯Œl-ËMýS$ {ç³MýS- ÆøkË ´ër$ fÇ-W…¨. D çܧýl-çÜ$ÞMýS$ MðS¯]lyé 15 çÜÓÆý‡,~ 24 Æý‡f™èl, 30 M>…çÜÅ ³ç ™èlM- >Ë$
çÜ$tÌZ °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. Ķæ$ÆŠ‡ ¯éÅĶæ$-Ðé¨ ¸ëÎ ¯éÇ-Ð]l$-¯ŒlMýS$ {糧é¯]l… sìæ…_…¨. {糫§é° fíÜt¯Œl {r$yø A«§ýlÅ-„ýS™èl Ð]líßæ…-^éÆý‡$. (Ððl¬™èl¢… 69) Ý뫨…_ 8Ð]l Ý릯]l…ÌZ °Í-_…¨.
➠ çßæÇ-Ð]l…ÔŒæ ¯éÆ>-Ķæ$-׊æ-íÜ…VŠS: Æ>fÅ-çÜ¿¶æ yìlç³NÅsîæ ^ólÔ>Æý‡$. ➠ ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ð]l$-™èl$Ë$: D AÐé-Æý‡$z-˯]l$ AMøt-º- ➠ íÜ…VýS-ç³NÆŠ‡ çܧýlçÜ$Þ: AÐðl$-ÇM> A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ yö¯éÌŒæz O^ðl¯é, f´ë¯Œl, §ýl„ìS×æ MöÇĶæ* ™öÍ Ð]lÊyýl$ ÑÔóæÏ-çÙ-×ê-™èlÃMýS A«§ýlÅ-Ķæ$-¯]l…-™ø¯ól
O^ðlÆý‡Ã-¯ŒlV> BVýS-çÜ$tÌZ G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. BĶæ$¯]l ➠ Æ>gê Æ>ÐŒl$ Ððl*çßæ-¯Œl-Æ>ÄŒæ$ AÐéÆý‡$z: ÆŠ‡ÌZ {ç³MýS-sìæ…-^éÆý‡$. 20-1-8ÌZ Ýëíßæ-™éÅ-°MìS çÜ…- {r…‹³, E™èl¢Æý‡ MöÇĶæ* çÜ${ï³…-Î-yýlÆŠ‡ MìSÐŒl$ gZ…VŠS- Ý릯éÌZÏ °Í-^éƇ¬.
f¯]l-™é-§ýlâŒæ (Ķæ¬-O¯ðl-sñæ-yŠl) ´ëÆý‡Ï-Ððl$…r$ çÜ¿¶æ$Åyýl$. fÆý‡²Íf…ÌZ ÑÔóæçÙ õÜÐ]lË…¨…_¯]l…§ýl$MýS$ "§ýl º…-«¨…_ ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ð]l$-†° {ç³MýS-sìæ…-^èl-Ìôæ§ýl$. E-¯ŒlË$ íÜ…VýS-ç³N-ÆŠ‡ÌZ þ¯Œl 12¯]l Ô>…† ^èlÆý‡aË$ ➠ òÜò³t…-º-ÆŠ‡ÌZ ¯]l*ÅĶæ*-ÆŠ‡PÌZ fÇ-W¯]l ĶæÊG‹Ü
ÑfĶæ$…
➠ h.çÜ¡-ÔŒæ-Æð‡yìlz: yîlB-ÆŠ‡-yîlÐø ¯]l*™èl¯]l O^ðlÆý‡Ã-¯ŒlV> BVýS-
çÜ$tÌZ °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. {MìSÝùt-çœÆŠ‡ Ý릯]l…ÌZ
»ê«§ýlÅ-™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$.
➠ fíÜt‹Ü Æý‡…f¯Œl VöVøÄŒæ$: çÜ${ï³…-MøÆý‡$t 46Ð]l
íœhMŠSÞ: BÆý‡¦ÆŠæ Ķæ*íÙP¯Œl (A-Ððl$-Ç-M>), VðSÆ>ÆŠ‡z
Ð]l˜Æø ({¸ë-¯ŒlÞ), yö¯é² [íÜtMŠS-Ìê…yŠl (MðS-¯]l-yé).
MðSÑ$[ïÜt: {¸ë¯ðlÞ‹Ü BÆ>²ÌŒæz (A-Ððl$-Ç-M>), gêÆŠ‡j
íÜÙŒl (A-Ððl$-Ç-M>), {VðSVýSÈ Ñ…rÆŠ‡ ({¼-r-¯Œl).
fÇ-´ëÆý‡$.
➠ G‹Ü-ïÜÐø çܧýlçÜ$Þ: 18Ð]l Úë…Oòœ$ çÜçßæ-M>Æý‡ çÜ…çܦ
(G-‹Ü-ïÜ-Ðø) çܧýlçÜ$Þ O^ðl¯é-ÌZ° MìS…VŠS-yéÐø ¯]lVýS-
Æý‡…ÌZ þ¯Œl 9, 10 ™ól©ÌZÏ fÇ-W…¨.
Kò³¯Œl sñæ°²‹Ü sZÆý‡²-Ððl$…-sŒæÌZ Ð]l$íßæ-â¶æË
íÜ…WÌŒæÞ Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ ¯]lÐøÑ$ JÝëM> (f-´ë-¯Œl),
ç³#Æý‡$-çÙ$Ë íÜ…WÌŒæÞ Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ ¯öÐéMŠS fMø-Ñ^Œl
(òÜ-Ǿ-Ķæ*) Ý뫨…-^éÆý‡$.
❝ {ç³çÜ$¢™èl…
Hï³-ï³-
GïÜÞ ¯]l$…_ Ð]lÆý‡$-
çÜV> ¯øsìæ-íœ-MóS-çÙ¯]l$Ï
{糫§é¯]l ¯éÅĶæ$-Ð]lÊ-Ç¢V> AMøt-ºÆŠ‡ 3¯]l »ê«§ýlÅ- Ððl$yìl-íܯŒl: gôæÐŒl$Þ AÍÏ-çܯŒl (A-Ððl$-Ç-M>), ™èlÝëMýS$ ➠ {¼MŠSÞ çܧýlçÜ$Þ: ³ ç §ø {¼MŠSÞ çܧýlçÜ$Þ þOÌñæ 25 ➠ òÜò³t…-º-ÆŠ‡ÌZ Ķæ¬O¯ðl-sñæyŠl AÆý‡»Œæ GÑ$-Æó‡-sŒæÞÌZ ÐðlË$-Ð]l-yýl$-™èl$-¯é²Æ‡¬.
™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$. AÝù…MýS$ ^ðl…¨¯]l BĶæ$¯]l fíÜt‹Ü çßZ…gZ (f-´ë-¯Œl). ¯]l$…_ 27 Ð]lÆý‡MýS$ §ýl„ìS-×ê-{íœ-M>-ÌZ° gŸòßæ-¯ðl²-‹Ü-º- °Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l BíÜ-Ķæ*-MýS‹³ {MìSMðS-sŒæÌZ ¿êÆý‡™Œl Ñgôæ- Mö™èl¢ çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æý‡…ÌZ G¯Œl.Ñf-Äôæ$…-§ýl-ÆŠ‡-Æð‡yìlz,
©ç³MŠS Ñ${Ô> Ý릯]l…ÌZ °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. GMýS-¯é-Ñ$MŠSÞ: ÑÍĶæ$… ¯øÆ>ª‹Ü, ´ëÌŒæ ÆøÐ]l$ÆŠ‡ ÆŠ‡YÌZ fÇ-W…¨. 5 {¼MŠSÞ §ólÔ>Ë çܧýl-çÜ$ÞÌZ {糫§é- ™èlV> °Í-_…¨. §ýl$»ê-ÄŒæ$ÌZ fÇ-W¯]l Oòœ¯]lÌZÏ sîæG-‹Ü-ï³-GïÜÞ ¯]l$…_ ÑfÄôOòßæ$…§ý lÆŠæ AM>yýlÒ$,
æ§ýl-Æ>-»ê§Šl.
➠ OgñæÆŠ‡ »ZÌŸÞ-¯éÆø: {»ñæhÌŒæ Mö™èl¢ A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> AMøt- A¯ól C§ýlªÆý‡$ AÐðl$-Ç-MýS¯Œl BǦ-MýS-Ðól-™èl¢-ËMýS$ ËÀ…- ¯]l-Ð]l$…{† ¯]lÆó‡…{§ýl Ððl*© ´ëÌŸY-¯é²Æý‡$. º…V>Ï-§ól-ÔŒæ¯]l$ Kyìl…_, OsñæsìæÌŒæ ^ólh-MìSP…-^èl$-MýS$…¨. MýS*yé {ç³MýS-r-¯]lË$
º-ÆŠ‡ÌZ G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. Ñ$òÙÌŒæ sñæÐðl$ÆŠ‡ Ý릯]l…ÌZ _…¨. ➠ ¼ÐŒl$Þ-sñæMŠS çܧýlçÜ$Þ: »ôæ B‹œ »ñæ…V>ÌŒæ C±-íÙ-Äôæ$- C¨ ¿êÆý‡-™ŒlMýS$ Hyø BíÜĶæ* MýS‹³ OsñæsìæÌŒæ. ÐðlË$-Ð]lyól AÐ]l-M>-Ô¶æ-Ð]l¬…¨. RêäË çÜ…QÅ
sìæÐŒl çœÆŠ‡ Ð]l$Ît òÜMøt-Æý‡ÌŒæ sñæMìS²-MýSÌŒæ A…yŠl GMýS-¯]l-Ñ$MŠS ➠ ¯éÆó‡ÓMýS$ ^ðl…¨¯]l Ð]l*VýS²‹Ü M>ÆŠ‡Ï-çܯŒl ¯éË$-Vø-ÝëÇ ™èlMýS$P-Ð]lV> E¯]l²-ç³µ-sìæMîS ´ùsîæ Ë„ýS-ÌZϯól
➠ çÜÓ§ólÖ ç³Ç-gêq-¯]l…™ø AÀ-Ð]l–¨® ^ólíܯ]l VýSVýS-¯]l- MøB-ç³-Æó‡-çÙ¯Œl (¼-ÐŒl$Þ-sñæ-MŠS) 4Ð]l çܧýlçÜ$Þ BVýSçÜ$t {ç³ç³…^èl ^ðl‹Ü bé…í³-Ķæ$-¯Œl-íÙ‹³ VðSË$-^èl$-MýS$-¯é²yýl$. E…sZ…¨. MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ Ñ¿ê-VýS…ÌZ f™èl-ç³-
OòܯŒlÞ A…yŠl sñæM>²-Ëi ™èlË… ¯]l$…_ VýSVýS-¯]l-™èl-Ë…-ÌZ° Ë„>Å-˯]l$ ból¨…- 30, 31 ™ól©ÌZÏ ¯ól´ëÌŒæ Æ>f-«§é° RêrÃ…-yŠlÌZ ¯]lÐ]l…-º-ÆŠ‡ÌZ Ë…yýl-¯ŒlÌZ fÇ-W¯]l ´ùsîæÌZÏ ¸ë¼- Æý‡-^èl…yìl; MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡-¯]lÑ? çÜÇ-M>-°Ñ
^èl-VýSË "A-ç܈' „ìSç³-×ìæ° òÜò³t…-º-ÆŠ‡ÌZ ç³È-„ìS…-^éÆý‡$. fÇ-W…¨. ©°MìS {糫§é° ¯]lÆó‡…{§ýl Ððl*© àf-Æý‡- Ķæ*¯ø MýSÆý‡$-Ķæ*¯é (A-Ððl$-Ç-M>-)¯]l$ Kyìl…-^éyýl$. HÑ? ™èl¨-™èlÆý‡ {ç³Ô¶æ²Ë$ GMýS$P-Ð]lV> G§ýl$-Æý‡-Ð]l#-™èl$-
➠ A™èlÅ…™èl ÐólVýS-Ð]l…-™èl-OÐðl$¯]l çÜ*ç³ÆŠ‡ MýS…ç³NÅ-rÆŠ‡ ©°² çÜ$RZ-ÄŒæ$-&-30 Ķ欧ýl® ÑÐ]l*¯]l… ¯]l$…_ Ķæ*ÅÆý‡$. ➠ ½yýl-º*ÏÅ-G‹œ Ð]lÆý‡ÌŒæz r*ÆŠ‡ Oòœ¯]lÌŒæÞ Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ ¯é²Æ‡¬. ©°² §ýl–íÙtÌZ E…^èl$-Mö° A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$
"{ç³-™èl*Å-‹Ù-'¯]l$ MóS…{§ýl Ô>ç܈, Ýë…MóS-†MýS Ð]l$…{† {ç³Äñæ*-W…-^éÆý‡$. ➠ i&-20 çܧýlçÜ$Þ: 13Ð]l i&-20 çܧýlçÜ$Þ ¯]lÐ]l…-ºÆŠ‡ yìlòÜ…-º-ÆŠ‡ÌZ í³.Ñ.íÜ…«§ýl$ §ýlMìSP…-^èl$-MýS$…¨. O^ðl¯é- çܯ]l²-§ýl®-™èl¯]l$ Ððl$Æý‡$-VýS$-ç³-Æý‡-^èl$-Mø-ÐéÍ. JMýS
çßæÆý‡Û-Ð]l-Æý‡®¯Œæ f¯]l-Ð]l-ÇÌZ {´ëÆý‡…-À…-^éÆý‡$. ©°² ➠ AMøt-º-ÆŠ‡ÌZ ÑÔ>-Q-ç³-r²…ÌZ ¿êÆý‡™Œl, f´ë-¯ŒlË 30 ¯]l$…_ Æð‡…yýl$ ÆøkË ´ër$ AÆð‡j…s- æî ¯é Æ>f- ÌZ° V>Ó…VŠSþ ¯]lVýS-Æý‡…ÌZ fÇ-W¯]l Oòœ¯]lÌZÏ A…Ô>°² ÑÑ«§ýl Mø×êÌZÏ ÑÔóæÏ-çÙ-×ê-™èlÃ-MýS…V>
ç³#×ñæ-ÌZ° C…yìl-Ķæ$¯Œl C¯Œl-íÜt-r*ÅsŒæ B‹œ {sêí³- ¯úM>-§ýl-âêË$ ç܅Ķæ¬-MýS¢…V> hÐðl$-MŠSÞ-&-2-0-18 «§é° º*ů]l-‹Ü-G-Ƈ¬-ÆŠ‡ÞÌZ fÇ-W…¨. ©°MìS AÆð‡j…- ¯ögŸÑ$ JMýS$-çßæÆý‡ (f-´ë-¯Œl-)¯]l$ Kyìl…_, OsñæsìæÌŒæ A«§ýlÅ-Ķæ$¯]l… ^ólõÜ¢¯ól D ™èlÆý‡à {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ çÜOÆð‡¯]l
MýSÌŒæ Ððl${sê-Ëi (I-I-sîæ-G…-)ÌZ HÆ>µr$ õ³Çr ç܅Ķæ¬MýS¢ ѯéÅ-ÝëË$ °Æý‡Ó-íßæ…-^éƇ¬. sîæ¯é A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ Ð]l$È-íÜÄñæ* Ð]l${MìS A«§ýlÅ-„ýS™èl Ý뫨…-_…¨. çÜÐ]l*-«§é-¯éË$ VýS$Ç¢…-^ól…-§ýl$MýS$ ÒË$…-r$…¨.
^ólÔ>Æý‡$. {ç³Ä¶æ*-×ìæ…-_…¨. f{sZ´ë Ððl¬MýSPË ¯]l$…_ ➠ ¯]lÐ]l…-º-ÆŠ‡ÌZ ´ùÆŠ‡t-»ôæÏ-ÆŠ‡ÌZ íÜ…»ñæMŠSÞ õ³Çr Ð]líßæ…-^éÆý‡$. D çܧýl-çÜ$ÞMýS$ {糫§é° ¯]lÆó‡…{§ýl ➠ ¿¶æ$Ð]l-¯ól-Ô¶æÓ-ÆŠ‡ÌZ yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 16¯]l fÇ-W¯]l Oòœ¯]lÌZÏ ©°MìS Ý÷…™èl ¯øsŒæÞ¯]l$ Æý‡*´÷…-¨…-^èl$-Mø-Ð]lyýl…
➠ ¿êÆý‡™èl A…™èl-Ç„ýS ç³Ç-ÔZ-«§ýl¯]l çÜ…çܦ (C-{Ýù).. iÐ]l C…«§ýl-¯é°² ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólÔ>Æý‡$. ¿êÆý‡™Œl, íÜ…VýS-ç³NÆŠ‡ ¯úM>-§ýl-âêË$ ç܅Ķæ¬MýS¢ Ððl*© àf-Æý‡-Ķæ*ÅÆý‡$. »ñæÍjĶæ$… fr$t ¯ðl§ýl-Æ>Ï…-yŠlÞ¯]l$ Kyìl…_, {ç³ç³…-^èl- ÌêÀ-çÜ$¢…¨. {í³ç³-Æó‡-çÙ-¯ŒlMýS$ {´ëÐ]l*-×ìæMýS ç³{†-MýS-

f¯]l-Ð]lÇ 12¯]l ï³G-‹Ü-G-ÌŒæ-Ò-&-ïÜ-40 §éÓÆ> 31 Eç³- ➠ G°-Ñ$¨ Úë…Oòœ$ çÜçßæ-M>Æý‡ çÜ…çܦ (G-‹Ü-ïÜ-Ðø) ѯéÅ-ÝëË$ °Æý‡Ó-íßæ…-^éƇ¬. MýS‹³ àMîS (ç³#Æý‡$çÙ$Ë) OsñæsìæÌŒæ Ý뫨…-_…¨. Ë™ø ´ër$ http://pib.nic.in
{VýS-à-˯]l$ Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> {ç³Äñæ*-W…-_…¨. §ólÔ>Ë$ Æý‡ÚëÅÌZ BVýS-çÜ$tÌZ "ï³‹Ü Ñ$çÙ-¯Œl' õ³Çr ➠ IMýSÅ-Æ>fÅ çÜÑ$† Ðé™é-Ð]l-Æý‡×æ Ð]l*Æý‡$µË {MîSyýlË$ BǦMýS A…Ô>Ë$
Ð]l…sìæ Ððl»Œæ-OòÜ-rϯ]l$ Eç³-Äñæ*-W…-^èl$-
➠ Eç³-Ç-™èlË… ¯]l$…_ Eç³-Ç-™èl-Ë…-Oò³MìS {ç³Äñæ*-W…^ól ç܅Ķæ¬MýS¢ OòÜ°MýS ѯéÅ-ÝëË$ °Æý‡Ó-íßæ…-^éƇ¬. çܧýlçÜ$Þ (M>-‹³-&-2-4) yìlòÜ…-º-ÆŠ‡ÌZ ´ùË…-yŠl-ÌZ° Mø-Ð]l^èl$a.
ç³–¥Ó-&2 „ìSç³-×ìæ° íœ{º-Ð]lÇ 7¯]l ç³È-„ìS…-^éÆý‡$. ➠ "íÜÏ-¯ðlMŠSÞ 20-1-8' õ³Çr }Ë…-MýS-ÌZ° {sìæMø-Ð]l$- MýSsZ-Ñ^Œl ¯]lVýS-Æý‡…ÌZ fÇ-W…¨. ➠ f¯]l-Ð]l-ÇÌZ fÇ-W¯]l B{õÜt-Í-Ķæ$¯Œl Kò³¯Œl sñæ°²‹Ü
C¨ 350 MìS.Ò$. ç³Ç-«¨-ÌZ° Ë„>Å-˯]l$ ból¨…-^èl-VýS- ÎÌZ òÜò³t…-º-ÆŠ‡ÌZ ¿êÆý‡™Œl, }Ë…MýS ¯úM>-§ýl-âêË ➠ ¿êÆý‡™Œl A™èlÅ…™èl ºÆý‡$-OÐðl¯]l iÔ>-sŒæ-&-11 Eç³-{VýS- sZȲÌZ Ð]l$íßæ-â¶æË íÜ…WÌŒæÞ Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ MýSÆø-ͯŒl ➠ M>Æöµ-Æó‡sŒæ VýSÐ]l-Æð‡²-¯ŒlÞOò³ E§ýlÄŒæ$ MørMŠS MýSÑ$sîæ
˧ýl$.
➠ AÐðl$-ÇM> A…™èl-Ç„ýS çÜ…çܦ "õܵ‹Ü GMŠSÞ'.. ¸ëËP-
ç܅Ķæ¬MýS¢ ѯéÅ-ÝëË$ fÇ-V>Ƈ¬.
➠ ¼ÐŒl$Þ-sñæMŠS §ólÔ>Ë$ ™öÍ-Ýë-ÇV> òÜò³t…-º-ÆŠ‡ÌZ
à°² yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 5¯]l {òœ…^Œl VýSĶæ*-¯é-ÌZ°
MúÆý‡$ ¯]l$…_ {ç³Äñæ*-W…-_…¨. ©° ºÆý‡$Ð]l#
Ðøh²-Ķæ*MìS (yðl-¯éÃ-ÆŠ‡P), ç³#Æý‡$-çÙ$Ë íÜ…WÌŒæÞ
Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ ÆøfÆŠ‡ òœ§ýl-Æý‡ÆŠ‡ (íÜÓ-rj-Æ>Ï…-yŠl) VðSË$-^èl$-
^ólíܯ]l íܸë-Æý‡$Þ-˯]l$ òÜMýS*Å-Ç-sîæ‹Ü A…yŠl GMóSÞe…-
gŒæ »ZÆŠ‡z B‹œ C…yìlĶæ* (òÜ-½) Ð]l*ÇaÌZ BÐðl*-
Ýë„ìS Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œæ Ððl»Œæ-OòÜ-sŒæÌZ...
¯Œl-&9 G‹œsîæ(»êÏMŠæ 5) Æ>MðS-sŒæ¯]l$ Ðól$ 11¯]l {ç³Äñæ*- ç³#×ñæÌZ "OÐðl$-Ìñæ-MŠSÞ-&-2-0-1-8' õ³Çr ç܅Ķæ¬MýS¢ 5,854 MìSÌZË$. MýS$-¯é²Æý‡$. ¨…-_…¨. òܽ.. §ólÔ¶æ…ÌZ Ð]l*Æð‡PsŒæ °Ä¶æ$…-{™èl×æ ❖ MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ ÒyìlÄñæ* ÌñæMýSaÆŠæÞ {ç³™ólÅMýS…
W…-_…¨. C¨ º…VýS-º…-«§ýl$-&1 A¯ól º…V>Ï-§ólÔŒæ OòÜ°MýS ѯéÅ-ÝëË$ °Æý‡Ó-íßæ…-^éƇ¬. ➠ AW²-&V Q…yé…-™èlÆý‡ „ìSç³-×ìæ° Jyìl-Ô>-ÌZ° ➠ ¯]l*Åh-Ìê…-yŠlÌZ fÇ-W¯]l A…yýl-ÆŠ‡-&-19 {ç³ç³…-^èl- çÜ…çܦV> õÜÐ]l-Ë…-¨-Ýù¢…¨. ÍòÜtyŠl MýS…ò³-±ÌZÏ Ñ§ýlÅ, E§øÅVýS çÜÐ]l*^éÆý‡… MøçÜ…
Eç³-{VýS-à°² A…™èl-Ç-„ýS…-ÌZMìS ç³…í³…¨. ➠ ¿êÆý‡™Œl, AÐðl$-Ç-M>Ë$ òÜò³t…-º-ÆŠ‡ÌZ "Ķ欧Šæ® Aº$ªÌŒæ MýSÌê… ©Ñ ¯]l$…_ yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 10¯]l Ñf- MýS‹³ {MìSMðSsŒæ Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ ¿êÆý‡™Œl VðSË$-^èl$-MýS$…¨. íœ{º- ïÜG…yîl ´ùçÜ$t¯]l$ O^ðlÆŠ‡-ç³-Æý‡Þ¯Œl, ïÜD-Ðø-/-G…-yîlV>
➠ òÜ•µ‹Ü-gñæsŒæ MýS…ò³± ¿êÆý‡-™ŒlÌZ ™öÍ-Ýë-ÇV> A¿êÅ-‹Ü' õ³Æý‡$™ø E™èl¢-Æ>-Q…-yŠl-ÌZ° ^úº-†Ä¶æ*- Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ç³È-„ìS…-^éÆý‡$. C¨ 5 ÐólË MìS.Ò$. Ð]lÇ 3¯]l Ð]l˜…VýS-¯]l*-ÄŒæ$ÌZ fÇ-W¯]l Oòœ¯]lÌZÏ B{õÜt- Ñ¿¶æ-h…-^èlyýl…, JMýS çÜÓ™èl…{™èl Ð]l$íßæâê OyðlÆð‡-MýSt-ÆŠ‡¯]l$ WWW.SAKSHIEDUCATION.COM
BVýSçÜ$t 27¯]l iÐ]l C…«§ýl-¯]l…™ø GWÆó‡ ÑÐ]l*-¯é°² ÌZ ç܅Ķæ¬MýS¢ OòÜ°MýS ѯéÅ-ÝëË$ °Æý‡Ó-íßæ…- §ýl*Æý‡…-ÌZ° Ë„>Å-˯]l$ ból¨…-^èl-VýSË ©Æý‡ƒ-{Ôóæ×ìæ Í-Ķæ*Oò³ ¿êÆý‡™Œl ÑfĶæ$… Ý뫨…-_…¨. °Ä¶æ$-Ñ$…-^èlyýl… ™èl¨-™èlÆý‡ íܸë-Æý‡$Þ-˯]l$ E§ýlÄŒæ$ SAKSHI CURRENT AFFAIRS

{´ëÆý‡…-À…-_…¨. C¨ yðl{à-yýl*¯Œl ¯]l$…_ ÉìlÎÏMìS ^éƇ¬. „ìSç³×ìæ. ➠ hÐ]l*²-íÜtMŠS {ç³ç³…-^èl-MýS-‹³ÌZ Ð]lÅMìS¢-VýS™èl ç³™èlMýS… MørMŠS MýSÑ$sîæ ^ólíÜ…¨. Ķæ*‹³¯]l$ VýS*VýS$ÌŒæ õ³Ï ÝùtÆŠ‡, Ķæ*í³ÌŒæ
Ý뫨…-_¯]l ™öÍ ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ hÐ]l*²-‹ÜtV> Oòßæ§ýl-Æ>- Ķæ*‹³ ÝùtÆŠ‡ ¯]l$…_ yú¯ŒS-ÌZyŠæ ^ólçÜ$-Mø…yìl
➠ Isîæ ¨VýSYf… sêsê MýS¯]lÞ-Ìñæt±Þ çÜÈÓ-òÜ‹Ü (sîæ-ïÜ-G-
18 ÚÛKÙìÞœô ÷ªÙÞœüŒî¦ô¢Ù áì÷J 1, 2019 „ e-mail: edc@eenadu.in

Ú¥Ù꟪Mû¶
-ú£÷«-à¦ô¢ ÑëÁuÞœ Þœªí£h-E-CÅ
Ú•êŸh ·ÚJóŸªô¢ªx!
ÑëÁuޜ٠ڥî¦-õÙç˶ ÔÙ à¶óŸ«L? ð§êŸ ë¯ô¢ªö˺x êŸh ú£Ù÷-êŸq-ô¢Ùö˺ Ú•Eo ô¢ÙÞ¥õª Ñô¢-ÚÛ-öËμ-êŸh-ìª-û¦oô³.- Î
-ÖÚÛ ú£Ùú£– ìªÙ#
›ú÷õª ð»Ùë]-è¯-EÚ¨
þ§ëů-ô¢é NE-óμ«-Þœ-ë¯-
ô¢ªè[ª êŸì ÷uÚ¨h-ÞœêŸ
ú£÷«-à¦ô¢Ù Ïî¦yLq
÷þ¼hÙC.- ›íô¢ª,
îμRê¶ ÑëÁu-Þ¥-û¶y-ù£é ví£óŸ«éÙ ú£ªD-ô¢+ÙÞ¥ Ú• ô¢ÙÞ¥-ö˶îËÁ êμõª-ú£ª-ÚÁ-÷è[Ù ë¯yô¦ ÷³Ùë]ª- ìªÙචêŸTì
÷«ô¦_õª î¶ú£ªÚÁ÷àŸªa. ÎJ–-Ú¥-GÅ-÷”-CÌÄÚ© ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹-õÚÛ« ÍN-û¦-
÷óŸªú£ª, #ô¢ª-û¦÷«,
Îëůô ìÙñô¢ª sÍ÷-
þ§Þœ÷àŸªa.- ÖÚÁ-\þ§J ÓÙêŸÚÛ« Þœ÷ªuÙ à¶ô¢-ö˶-ÚÛ- òÅ°÷ ú£ÙñÙëÅ]Ù ÑÙë]E ÍÙë]JÚ© êμLú‡Ùë¶.- ÎJ–-ÚÛ-÷u-÷ú£– ÷”CÌÄ-¸ôåª ú£-ô¢-îμªi-ì-àÁåz,
7%- ë¯æ¨-ê¶û¶ ví£A-ûμö° ÑëÁu-Þ¥õ ÚÁú£Ù ÷«·ô\-æÀ-ö˺ڨ ë]«ú£ª-ÚÛª- ò°uÙÚÛª Ý°ê¦ N÷-ô¦õª êŸC-êŸô¢ ú£÷«-à¦ô¢Ù ú£ë]ô¢ª ú£Ùú£– ÷ë]Ì
ð¼÷àŸªa.- Íë¶ Ú•êŸh ÷«ô¢_Ùö˺ îμRê¶ û¦õªÞœª ÷à¶a 10 õ¤Ûõ ÷ªÙC óŸ³÷-êŸÚÛª NGÅìo ô¢ÙÞ¥õª êŸõª-í£±õª êμô¢ª-þ§h- Óí£p-æ¨Ú© Eõy ÑÙæ°ô³.- Íô³ê¶ Ïö°Ùæ¨ ÷uÚ¨h-ÞœêŸ ú£÷«-à¦-
óŸªE ÎJ–-ÚÛ-î¶êŸh ô¢íÆ£³ô¦Ù ô¦áû í£ë¶ í£ë¶ àμñª-꟪Ù-æ°ô¢ª.- óŸªúÃ.-N.- ú£ª¸ôùà ô¦Eo ú£ë]ô¢ª ú£Ùú£– ÏêŸ-ô¢vê¦ ví£óμ«-á-û¦-õÚÛª ÷ªRxÙ-#û¦, ú£ë]ô¢ª
Íè[ªÞœªõª î¶óŸª-ÚÛ-÷³Ùë¶ ÑëÁuÞœ ÷ô¢-÷«õ Oª 2019 ìªÙ# ô¦òËºó¶ª ú£Ù÷-êŸq-ô¦ö˺x ÎJ–ÚÛ÷”CÌÄ í£ô¢ª-Þœª-öËμ-è[ª-꟪Ù-ë]E ÎJ–ÚÛ Óè…-åôÂ, ÑëÁu-Þœ-þ¼-ð§ìÙ ú£Ùú£– ìªÙ# ÷ªô•-ÚÛô¢ª à®ô¢uÙ à¶ú‡û¦ ÍC ÚÛÙšíF îμªè[ÚÛª
ô¢ÙÞœ Eí£±-éªõ ÍÙàŸû¦.- ë¶øŒÙö˺ 100 ÚÁåx ÷ªÙC NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõª EêŸuÙ àŸªåªd-ÚÛªÙ-æ˺ÙC.- þ¼ù£öËÀ Oªè…óŸ« CÞœ_áÙ ›íÆúÃ-ñªÚÂ, ÏÙÚ¥
îμªè[ö˺ í£è[-÷àŸªa.- ÑëÁuޜ٠ڥî¦-õÙç˶ ÷ªÙ# NNëÅ] ÑêŸp-꟪hõª, ›ú÷õª NE-óμ«-TÙ-àŸª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- êŸõ-ú£J Îë¯óŸªÙ ÚÛ«è¯ Ú•Eo ú£Ùú£–õª Ïö°Ùæ¨ ú£÷ª-ú£u-õìª Óë]ª-ô•\Ùå« ví£òÅ¡ª-ê¦yõª,
ò°Þ¥ šíJ-T-ð¼-꟪Ù-ë]E Eí£±-éªõª àμñª-꟪-û¦oô¢ª.- ú£JÞ¥_ ÏÚÛ\è˶ õ¤Ûõ ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹õª Ñë](ÄNþ§hô³. EóŸªÙ-vêŸé ú£Ùú£–õ ÷³Ùë]ª ëÁù‡ö° Eõ-ñ-è[ª-꟪-û¦oô³.-
ÚÛÙší-Fö˺ à¶ô¢è[Ù ð§êŸ í£ë]ÌÄA.- Î ÷ªÙ# ÚÛÙšíF î¦æ¨E Öè…ú‡ í£åªd-ÚÁ-÷-è[ ÷ªì í£E.- DE-Ú¨-êÁè[ª Íîμª-JÚ¥, àμjû¦õ ÷ªëÅ]u áô¢ª-Þœª-꟪ìo î¦é¨áuÙ Ïö°Ùæ¨ Nø‹yú£ íÆ£«êŸª-Ú¥Eo Eî¦-JÙ# NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõ
÷ªìÚ¨ ÚÛõú‡ ÷þ¼hÙC.- îμ³êŸh-Oªtë] ÷ªì ÎJ–ÚÛ ÷u÷ú£– ñõÙ í£±ÙV-ÚÛªÙå« NNëÅ] ô¢ÙÞ¥õª Ú•êŸh ÚÛª\õ í£J-ô¢¤Û-éÚÛª NNëÅ] ë¶ø‹õª @è†-íˆ-ÎôÂn- áì-ô¢öËÀ è˶æ°
ú£·ôjì ÷«ô¢_Ùö˺ ö˶ÚÛ-ð¼ê¶ Ú•ÙêŸ-Ú¥-ö°-E¸Ú ô¢ÙÞœªõª Íë]ªÌ-ÚÛªÙ-åª-û¦oô³.- î¦æ¨Ú¨ ú£J-Ú•êŸh Îë¯óŸª ÷«ô¦_õª ÚÛEí‡ú£ªhû¦oô³. Íî¶ óŸ³÷-êŸÚÛª Ú•êŸh vð»çËμ-ÚÛ{û ·ôÞœªu-ö˶-ù£û ö°úà sþ§ëů-ô¢é ú£÷«-à¦ô¢ í£J-ô¢¤Ûé,
ÑëÁu-Þœ ò°åõª î¶ú£ªhû¦oô³. EóŸªÙ-vêŸé àŸæ°dõªz Bú£ª-ÚÛª-÷-ú£ªh-û¦oô³.- ÷³ÜuÙÞ¥ óŸ´ô¢íÃ
ÚÛìª÷ªô¢ª·Þj ð¼÷àŸªa.- -ÍÙ-ë]ª¸Ú í£C-Ú¥-ö°-õ-ð§åª ë¶ø‹õª DE-îμjí£± ÷è…-÷-è…Þ¥ Íè[ª-Þœªõª î¶ú£ªh-û¦oô³.-
Eõñè˶ ÑëÁuޜ٠ڥî¦-õÙç˶ Ú•êŸh ë]”ù‡d Í÷-ú£ô¢Ù.- -÷ª-ôÁ-í£ÚÛ\ ÓûÁo òÅ°ô¢êŸ
Î-AëÇ]uÙ, Ðn-Ú¥÷ªôÂq, Î-ûÂ-öËμjû ÿ§í‡ÙÞÂ, Îô¢ ú£ô¢-íÆ£-ô¦ î¶ö°C ú£Ùú£–õª ÚÛÙší-Fõª ÕôÁð§ ë¶ø‹õ
Íö°Ùæ¨ ÍÙêŸ-¸ôo-vêŸÙêÁ àŸ«›úh ú£Ù¤ÁòÅ¡Ù, è…>åöËÀ Ní£-é¨Ú¨ ÷«·ô\-åx-ö˺ڨ ví£î¶-PÙ-à¦-õE
Þœ-è…-#ì Ôè¯-Cö˺ ÎJ–ÚÛ ÷u÷ú£– ÷ªÙë]-Þœ-÷ª-ìÙö˺ Ñû¦o Ú•Eo î¦ô¢ëÅ]ªõª î¶ú£ª-ÚÛªÙ-åª- ÑNy-üŒŠx-ô¢ª-꟪-û¦oô³.- Íô³ê¶
EóŸªÙvêŸé, Nú£h-ô¢é, òÅ¡vë]êŸ ÷Ùæ¨N ÚÛ«è¯ ô¢ÙÞ¥õª òÅ˶ù£ªÞ¥_ Ñû¦oô³.- ÎAëÇ]u ô¢ÙÞœÙö˺ ×óμ« û¦oô³.- Ð ú£Ùë]-ô¢(ÄÙÞ¥ Ïö° ví£î¶-PÙචú£Ùú£–õª ê¦÷³
ô¢«îªq, Ðn-Ú¥÷ªôÂq, ÎûÂ-öËμjû ÿ§í‡ÙÞ ô¢ÙÞœÙö˺ íƇxíÃ-Ú¥ôÂd, -Õæ© Në¯u-ô¢|-êŸ-êÁ-ð§åª ÎóŸ« ë¶ø‹õ ð¿ô¢ª-õÚÛª NE-
ÑëÁuÞ¥Eoà¶a Í÷ª”êŸ ÚÛõ-ø‹ö˶! Oæ¨ö˺ E÷ª-Þœo-îμªiì Ñè¯ûÂ, Îô¢ ú£ô¢-íÆ£-ô¦ÚÛª ú‡yU_ ú£Ùú£–õª ÷Ùë]õ ÚÁåx ›úöËÀq, ÷«·ô\-æ¨Ù-ÞÂö˺ óμ«-Þœ-›ú-÷õª ÍÙCÙà¶
ô¢«ð§-óŸªõ î¦uð§-ô¦Eo ú£”ù‡dÙ# õ¤Ûõ ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹- Í÷-Þ¥-ï£°ì šíÙàŸªÚÛªÙç˶ vÚÛ÷ªÙö˺ ú£÷«-à¦ô¢ ›úÚÛ-ô¢é,
î¶ö°C ÚÛÙšíFõª õ¤Ûõ ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹-õêÁ Óë]ªô¢ª õìª ÚÛLpÙ-à¦ô³. Ïë¶ êŸô¢-ö˺ 2019ö˺ Ú•Eo ô¢ÙÞ¥õ õª! Eõy, NE-óμ«ÞœÙ Nù£-óŸ«ö˺x
-ë¯yô¦ ú£ÙñÙCÅêŸ ÑëÁu-Þ¥-õÚÛª Tô¦Ú© ô¦ìªÙC.- î¦æ¨E ÍÚÛ\è… àŸæ°d-õÚÛª Íìª-Þœª-éÙÞ¥
àŸ«ú£ªh-û¦oô³.- ì«êŸì ú£Ù÷-êŸq-ô¢Ùö˺ Oæ¨E vޜ›úh ·ÚJ-óŸªôÂí£ô¢ÙÞ¥ ú£ìoë]ÌÄÙ Ú¥î襈ٻa.- í£E-à¶-óŸª-ÚÛ-ð¼ê¶ òÅ°K áJ-÷«-û¦õª àμLxÙ-à¦Lq ô¦î襈ٻa.- DE-÷õx
ÍÙë]ª-ÚÛª-û¶Ù-ë]ªÚÛª ÷ªJ Oªô¢ª ú‡ë]ÌÄ-÷ª÷±ê¦ô¦..! -ë¶øŒ ÷«·ô\-æÀšíj òÅ¡ôÁ-þ§êÁ, Ú•êŸhÞ¥ ö°òÅ°õ ÷«å ÍåªÙ#, Íú£õª ú£Ùú£–õ òÅ¡N-ù£uê¶h ò˺ö°h
÷³Ùë]ª-àŸ«-í£±êÁ šíåªd-ñ-è[ª-õÚÛª þ§ï£°-ú‡ÙචîμÙàŸô ¸Úí£-å-L-ú£ªdõª ÷Ùë]õ ÚÁåx è¯õ- Ú•åd-÷àŸªa.- ÍÙë]ª-÷õx @è†-íˆ-Îô EñÙ-ëÅ]-ìõª Í÷ªõª ඛú
ô¢xìª NNëÅ] ô¢ÙÞ¥ö˺x Þœª÷ªt-J-ú£ªh-û¦oô³.- DÙêÁ ví£ú£ªhêŸÙ NGÅìo ô¢ÙÞ¥ö˺x vð§âËμÚÛªd û¶-áô¢ªx, ÏêŸô¢ Eí£±-éªõ ÚÁú£Ù Îú‡óŸ« ë¶ø‹ö˺x
ÑêŸp-꟪hõª, ›ú÷õª ÍÙC-ú£ªhìo ÚÛÙší-Fõª, ÍÙÚÛªô¢ ú£Ùú£–õª Ú•êŸh Îë¯óŸª ú£Ùú£–õª áöËμxè[ í£æ¨d îμ꟪-ÚÛª-꟪-û¦oô³.- ÓÙêŸ î¶êŸ-ì-îμªiû¦ àμLxÙ-àŸ-
÷«ô¦_-õìª îμ꟪-ÚÛª\Ù-åª-û¦oô³.- î¦æ¨Ú¨ Íåª-÷Ùæ¨ ìOì ÷«·ô\åªx ÚÛE-ší- è¯-EÚ¨ ú‡ë]ÌÄÙÞ¥ Ñû¦oô³.-
åd-è¯-EÚ¨, î¦æ¨-ö˺ڨ ví£î¶-PÙ-àŸ-è¯-EÚ¨, Íë]-ìí£± Îë¯-óŸ«-õìª ÎJbÙ# šíç˶dÙ- H ÷ªì-ë¶-øŒÙö˺ ö° ÚÁô¢ªq-õìª ÍÙCÙචNë¯u-ú£Ù-ú£–õª ví£ú£ªhêŸÙ
ë]ªÚÛª Ñí£-ÚÛ-JÙ-à¶-ô Óë]ª-Þœª-ë]õ Eí£±-éªõª svÞÁê ÓÚÂq-í£-ôÂd¬qz.- OJû¶ G>- @è†-íˆ-Îôšíj ë]”ù‡d-ší-æ°dô³.-
ûμúà èËμ÷-õ-íÃ-îμªÙæÀ ÓÚÂq-í£-ôÂd¬q ÍÙåª-û¦oô¢ª.- ví£ú£ªhêŸÙ ê¦÷³ìo ÷«·ô\- H ÍÙêŸ-ô¦b-BóŸª ÞœªJhÙí£± ð»ÙCì @è†-íˆ-Îô ú£yõp-Ú¥õ ú£Jd-íƇ-·ÚæÀ
åxö˺ Îë¯-óŸ«ö˺x Óë]ª-Þœª-ë]õ ÷ªÙë]-TÙ-#-ì-í£±è[ª Oæ¨Ú¨ Ú•êŸhÞ¥ ú‡ô¢ªõª ÚÁô¢ªq-õìª Ú•Eo ú£Ùú£–õª ÍÙC-ú£ªh-û¦oô³.-
ÚÛªJ-í‡Ùච÷«·ô\åªx Í÷-ú£ô¢Ù.- Íö°¸Þ ìOì Îö˺-àŸ-ì-õêÁ ÑêŸp-꟪hõª, ö° ö˶ë¯, ú‡.-Ó.- à¶ú‡-ì-î¦ô¢ª šújêŸÙ Ð ÚÁô¢ªqõ í£æ°d-õìª
›ú÷õª ÍÙC-ú£ªhìo ÍÙÚÛª-ô¦-õÚÛª î¦æ¨E, ú£·ôjì àÁåª ÞœªJhÙ# ÍÙCÙ-àŸè[Ù êŸ÷ª ·ôWu-îμªö˺ à¶ô¢ªa-ÚÁ-÷è[Ù ë¯yô¦ î¶ÞœÙÞ¥ ÎÚÛ-ô¢{-é©-óŸª-îμªiì
ë¯yô¦ Îë¯-óŸ«-õìª ÚÛªJ-í‡Ù-àŸ-Þœ-L¸Þ Eí£±-éªõª Í÷-ú£ô¢Ù.- ÎíÆ£-ô¢xìª ð»Ùë]-÷àŸªa.-

-ÍÙ-ÚÛªô¢ ú£Ùú£–õ î¦!


ÞœêŸ ú£Ù÷-êŸqô¢Ù Õæ©, ÏêŸô¢ ô¢ÙÞ¥ö˺x Îô¢ª õ¤Ûõ ÷ªÙCÚ¨ ÑëÁu-
Þ¥õª ÷à¦aô³.- Oæ¨ö˺ õ¤Û-ìoô¢ ÷ªÙCE ÍÙÚÛªô¢ ú£Ùú£–ö˶
ÍÚÛª\ì à¶ô¢ªa-ÚÛª-û¦oô³.- ë¶øŒÙö˺ ví£ú£ªhêŸÙ 39 î¶õ þ§dô¢díÃq
î¦uð§ô¢ Ú¥ô¢u-ÚÛ-ö°-ð§õª Eô¢y--ú£ªh-û¦oô³.- Oæ¨-Ú¨-êÁè[ª Ôæ° 5
î¶õ ÍÙÚÛªô¢ ú£Ùú£–õª ÷#a à¶ô¢ª-꟪-û¦oô³.- 2019ö˺ ÖÚÛ þ§dô¢díÃ
ú£Ùú£–ö˶ Íô³ë]ª õ¤Ûõ
÷ô¢ÚÛ« ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-
ø‹õª ÚÛLpÙ-àŸ-÷-àŸaE
ÏûÁpÄ-ú‡úà ÷«@
úˆÓíÆÃ× ÷«ì÷ ÷ì-
ô¢ªõ Eí£±-éªè[ª æ©OÓÙ
ð§óÀª ÍÙàŸû¦
‡‡ šújñô òÅ¡vë]êŸ þ§÷ªô¦–¬uõª ‡‡ è…>-åöËÀ ñë]-ö°-ô³Ùí£±ö˺ì«.. î¶ø‹ô¢ª.-
Ð ÑëÁu-Þ¥õª Ñáy-õÙ N-E-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõ ú£÷«-à¦ô¢ òÅ¡vë]êŸ ú£Ùú£–-õìª þ§Ùví£-ë¯-ô³ÚÛ ÷«·ô\-æÀö˺ ÷«vêŸî¶ª ÑÙç˶ ÷ªìª- -ë]-ø‹-ò°Ìõ ìªÙ#
lu

íˆè[-ÚÛ-õö° îμÙæ°-è[ª-꟪ìo êŸô¢ª-éÙö˺ šújñô ޜè[ þ§CÅÙ-àŸ-ö˶E êŸô¢ª-é-NªC.- î¶ö°C ú£Ùú£–õª ìè[ª-ú£ªhìo ÚÛÙší-Fõª Þ¥F, Ú•êŸhÞ¥ ÍÙÚÛª-JÙ-#ì ú£Ùú£–õª Þ¥F
-÷Ù-ë]-ÚÁåx NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ª-õªìo òÅ°ô¢êŸ Ní£-é¨ö˺ NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõ ÍGÅ-ô¢ª- šúÚÛ«u-Jæ© Eí£±-éªõ ÚÁú£Ù ú£Ùú£–õª ÷õ-î¶ú‡ êŸ÷ª þ§Ùví£-ë¯-ô³ÚÛ ÷«·ô\æÀ ìªÙ# è…>-åöËÀ Ní£- vÞÁê ÓÚÂq-í£-ôÂd¬q ÚÁú£Ù Óë]ª-ô¢ª-àŸ«-ú£ªh-û¦oô³.- ›úöËÀq, àŦûμöËÀ èËμ÷-õ-
àŸªõª, Îö˺-àŸ-ìõª, @÷-ì-ø˘j-Lö˺ ÷ú£ªhìo ÷«ô¢ªpõ ÷õx Ú•êŸh ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥- Þ¥L-ú£ªh-û¦oô³.- é¨Ú¨ î¦ô¢-ëÅ]ªõª î¶ú£ª-ÚÛªÙ-åª-û¦oô³.- Ð ú£Ùë]-ô¢(ÄÙÞ¥ íÃ-îμªÙæÀ, ÚÛú£d-÷ªô Jö˶-ù£-ûÂ-ù‡íà û¶-âËÀ-îμªÙæÀ ú£òËμb-ÚÛªdö˺ ÞœêŸÙö˺
ø‹õª ·Úô¢-æ°ö°x êŸìªoÚÛª ÷ú£ªh-û¦oô³.- Oæ¨E ÞœªJhÙ# ÓÙêŸ êŸyô¢Þ¥ Îîμjí£± êŸ÷ª ú£ô¢y-ôÂö˺ è…>-åöËÀ ñë]-ö°-ô³Ùí£± Eí£±-éªõ Í÷-ú£ô¢Ù ÑÙC.- ÷ªÙ# Íìª-òÅ¡÷Ù Þœõ-î¦-ô¢ª-Þ¥F öË¶ë¯ Ð Nù£-óŸ«-õêÁ êŸTì
îμüŒx-Þœ-L-Tê¶ Í÷-Ú¥-ø‹-õìª à¶>-Ú¨\Ù-àŸª-ÚÁ-÷àŸªa.- E¤¨-í£h-îμªiì NE- Í÷-Þ¥--ìêÁ ÷#aì všíÆù£-ô¢xìª ú£Ùú£–õª ÓÞœ-¸ô-ú£ª-ÚÛª-ð¼-꟪-û¦oô³.-
-Õæ© Në¯u-ô¢|-êŸ-êÁ-ð§åª ›úöËÀq, ÷«·ô\-æ¨Ù-ÞÂö˺ ÷³ÜuÙÞ¥ î¶ÞœÙÞ¥ Í÷³t-è[ó¶ªu NE-óμ«Þœ ÑêŸp-꟪hõ sÓíÆÃ-ÓÙ@z
óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõ
‡‡
ö˺êμjì Í÷-Þ¥-ì Þœõ-î¦-JE Í÷-Ú¥-ø‹õª îμÙåû¶ ô¢ÙÞœÙ, Ðn-Ú¥÷ªôÂq ô¢ÙÞœÙö˺ E÷ª-Þœo-îμªiì ú£Ùú£–-õÚÛª ví£ú£ªhêŸÙ Ð
è…>-åöËÀ Eí£±-éªõª ú£÷«-à¦-ô¦Eo ë]J-à¶-ô¢-ê¦ô³.- NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõ Í÷-ú£-ô¦õª ÞœªJhÙ# ÎûÂ-öËμj-ûÂö˺ î¦J ÿ§í‡Ù-ÞÂìª ÍÙø‹ö˺x Í÷-Þ¥--ìêÁ í£E-
è…-á-åöËÀ áޜ꟪h Ð Nø‹yEo ÚÛt-þ¼hÙC.- Ïí£pæ¨ êŸô¢Ù NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõª uÚ¨ÙÞ ޜë]Ìõª vCÇLxÙ-ÞÂÞ¥ ÷«ô¢a-Þœõ Eí£±-éª-õÚÛª ÷ªÙ# òÅ¡N-ù£u꟪h ÑÙC.- ඛú ÍòÅ¡u-ô¢ª–õ Ú•ô¢êŸ îμÙæ°-
ÖÚÛ ÷ú£ªh÷± Ú•û¶Ù-ë]ªÚÛª òËμjÚÛªõª î¶ú£ª-ÚÛªE ôÁè[x îμÙå Aô¢-Þœè[Ù ö˶ë]ª.- Íô¢-à¶- ÓÞœ-¸ô-ú£ª-ÚÛª-ð¼-ÚÛªÙè¯ Ú¥í£ö° Ú¥óŸª-Þœõ šújñô è˶æ°ìª NøË™x-ù‡Ù#,
òÅ¡vë]ê¦ ÷u÷ú£– Eô¦t-éÙö˺ í£E-à¶-óŸª-Þœõ Eí£±- lu NEóμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõ è[ª-êÁÙC.-
A-ö˺E ñªLx îμ³òËμjöËÀ êμô¢šíj ÎûÂ-öËμjû ÿ§í‡ÙÞ à¶ú£ªh-û¦oô¢ª.- Ú•û¦-õ-ìª-ÚÛªÙ-
ÍGÅô¢ªàŸªõª, Í÷-ú£-ô¦-õìª q HÚ¥Ù, HÔ ÎôÂd¬q ú£òËμb-
‡‡
åªìo ÷ú£ªh-÷±ìª ìÜ-PÜ í£ô¢uÙêŸÙ í£J- éªõª òÅ°ô¢-BóŸª ú£Ùú£–-õÚÛª î¶õ ú£ÙÜuö˺ Í÷-
Q-L-ú£ªh-û¦oô¢ª.- Î ÷ú£ªh÷± õòÅ¡u-÷ªó¶ªu ú£ô¢Ù ÑÙC.- èË¶æ° šújÙæ¨-ú£ªdõª ÍÙàŸû¦î¶ú‡ Ú•êŸh î¦uð§ô¢ ÚÛªdö˺x í£åd-òÅ¡-vë]ª-öËμj-ì-î¦ô¢ª
NNëÅ] Ní£-éª-õìª è…>-åöËÀ áÞœ-꟪hö˺ Ð NòÅ°-ÞœÙ-ö˺ڨ ví£î¶-PÙ-à¦-õÙç˶ ¸Ú÷õÙ Õæ© ví£-óμ«-Þœ-ø‹-õö˺ NGÅìo í£K¤Ûõª Eô¢y-Ù# Í÷Ú¥-ø‹-õÚÛª Òí£± Ðn-Ú¥÷ª-ôÂqö˺ NNëÅ] Në¯u-
N-Jú£«h í£J-Q-L-ú£ªh-û¦oô¢ª.- ÓÚÛ\è[ ÚÁô¢ªq à¶ú‡ ÑÙç˶ à¦õë]ª.- ÞœÙå-õ-Ú•DÌ ú£÷ªóŸªÙ Ú•êŸh Nù£-óŸ«-õìª îμõª-Þœª-ö˺ڨ Bú£ª-ÚÛª-÷à¶a Ï÷yÞœL¸Þ èË¶æ° šújÙæ¨-ú£ªdõª ú£Ù-ú£–õª ÍÙC-ú£ªhìo Ôè¯C
àŸ÷ÚÁ êμõª-ú£ª-ÚÛªE, Κíj Eô¢góŸªÙ Bú£ª- ÚÛÙí£²u-åô ÷³Ùë]ª ÖÙå-JÞ¥ ÚÛ«ô¢ªaE êŸ÷ª î¦JE ø‹ú£Y-î¶-êŸh-õÙ-åª-û¦oô¢ª.- û¶æ¨ Õæ© Ïí£±pè[ª Ðn-Ú¥÷ªôÂq Ú¥õ-÷u-÷CÅ ÚÁô¢ªq à¶óŸªè[Ù
ÚÛªÙ-åª-û¦oô¢ª.- ÎûÂ-öËμjû ›íîμªÙæÀ à¶ú‡, ú£Ùú£– ÎûÂ-öËμjû ÷u÷-ú£–-ö˺xÚ¨ ÍvÚÛ-÷ªÙÞ¥ à•ô¢-ò°åª óŸ³ÞœÙö˺ ú£÷«-à¦ô¢ ›úÚÛ-ô¢é ÍêŸuÙêŸ ô¢ÙÞ¥EÚ¨ Í÷-ú£ô¢Ù.- ë¯yô¦ ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹õª
ÏÙæ¨Ú¨ ÷ú£ªh-÷±ìª ô¢í‡pÙ-àŸª-ÚÛªÙ-åª- à¶óŸª-Þœõ suÚ¨ÙÞÂz þ§Ù¸Ú-AÚÛ ÷«ô¦_-õìª Eô¢Ù- ú£ªõ-òÅ¡-îμªiÙC.- Õ×æ© šúû¦qô¢x ë¯yô¦ õ¤Û- ÍÙë]ª-ÚÁ-÷àŸªa.-
û¦oô¢ª.- è…>-åöËÀ ÷«·ô\-æÀö˺ ö˶E ú£Ùú£–õ òÅ¡N-ù£u꟪h ví£ø‹o-ô¢–-ÚÛ-÷ª-÷±-êÁÙC.- êŸô¢Ù î¶ô³ ÚÛüŒxêÁ îμë]ª-Ú۪꟫ Þœªåªd-÷ª-åªd-õìª ö°C NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõ èË¶æ° E¤¨-í£hîμªi ÑÙæ˺ÙC.- q ÚÛú£d-÷ªô Jö˶-ù£-ûÂ-šíjû¦ ÓÙH-Ôö˺ òÅ°ÞœÙ-Þ¥ûÁ öË¶ë¯ Nè…Þ¥
-Ï-ÚÛ\è˶ Õæ© Eí£±-éª-õÚÛª Ñáyõ ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹-õª-û¦oô³.- ¸Ú÷õÙ ÚÁô¢ªqõ í£åªd-ÚÁ-Þœ-õ-Þ¥L.- Κíj Î ÷«ô¦_Eo ÷«E-î¶- Î ú£÷«-à¦-ô¦Eo NøË™x-ù‡Ù#, î¦æ¨ö˺ ë¯T Ñìo NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõ ÍGÅ-ô¢ª-àŸªõª, ví£ê¶uÚÛ ÚÁô¢ªqÞ¥ è…vU í£²Jh-à¶-ú‡-ì-î¦-JÚ¨ NNëÅ] ú£Ùú£–õª ÚÁô¢ªq-õìª
ë¯yô¦û¶ ÑëÁu-Þ¥õª ô¦÷±.- ú£Ùví£-ë¯óŸª ÷«·ô\-åxšíj ö˺êμjì Í÷-Þ¥-ì, NE- óŸªè[Ù, ÷u÷-ú£–ìª í£æ¨ù£’Ù à¶óŸªè[Ù ÷ªôÁ Ú•ìª-ÞÁõª Îú£-ÚÛªhõª, î¦J òÅ¡N-ù£uê Í÷-ú£-ô¦-õìª NøË™x-ù‡Ù# Ú•êŸh î¦uð§ô¢ Í÷-Ú¥- ÍÙC-ú£ªh-û¦oô³.-
óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõ Îö˺-àŸ-ì-õÚÛª Íìª-Þœª-éÙÞ¥ ÎûÂ-öËμjû ÿ§í‡ÙÞ ÷ªõ-àŸ-Þœ-L¸Þ îμòËÀ NòŰޜ٠à¶í£-è[ª-꟪ÙC.- Õæ© ÚÁô¢ªq-õ-êÁ-ð§åª ÓCÇ- ø‹-õÚÛª Òí£± Ï÷y-Þœ-L¸Þ èË¶æ° šújÙæ¨-ú£ªdõª Ïí£±pè[ª Ðn-Ú¥÷ªôÂq ô¢ÙÞ¥-EÚ¨ Í÷- q Ïí£p-æ¨¸Ú ÑêŸp-꟪hõª, ›ú÷õ ô¢ÙÞ¥ö˺x û¦õª-·Þj-ë¶üŒx ìªÙ#
Íì-L-ú£ªdõª, šúôÂa ÏÙ>û Eí£±-éªõª, ÚÛú£d-÷ªô Jö˶-ù£-ûÂ-ù‡íà þ§íÆÃd-î¶ô Eí£±-éª- ÚÛöËÀ uÚ¨Ù-Þšíj í£åªd ÚÁú£Ù ú£yõp-Ú¥õ ú£Jd-íƇ- ú£ô¢Ù.- è˶æ°-šúj-ûÂqö˺ è…vU-êÁ-ð§åª þ§dæ¨-ú‡dÚÂq ú£òËμbÚÛªd êμL-ú‡ì óŸ³÷-B-óŸ³-÷-ÚÛªõª ôyô¢ª NòÅ°-Þ¥ö˺x í£E-à¶-ú£ªhìo ÷³šíj¬pÄ, Κíj ÷óŸªú£ª Ñìo-î¦ô¢ª
õÚÛª ú£Ùú£–õª ë¯yô¦õª êμô¢-#-÷±-û¦oô³.- ·ÚæÀ ÚÁô¢ªq-õìª à¶óŸªè[Ù ÍGÅ-õ-ù£-é©óŸªÙ.- èË¶æ° šújÙæ¨-ú£ªd-õªÞ¥ ô¦é¨-þ§hô¢ª.- ›úöËÀq, ÐÚ¥-÷ªôÂq, NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõ ú£ÙñÙ-ëůõ NòÅ°-Þ¥-ö˺xÚ¨
÷«ô¢è[Ù ÷õx ÷ªÙ# òÅ¡N-ù£u꟪h ÑÙåªÙC.- l

ví£òÅ¡ªêŸy ÑëÁuÞ¥õª ûÁ æ© úà ò˺ ô¢ª“ û¦ôÂh šúÙvæöËÀ ·ôjö˶y ú‡Ú¨\Ù óŸ´E÷Jqæ© ÚÁ>ÚÁè ÕÕÓÙ úˆÓúÃÕÎô n ÎÙvíˆö˺ šújÙæ¨ú£ªdõª
ÍöËò°ë ví£ëÅ¯ì ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ ú‡Ú¨\Ù óŸ´E÷Jqæ© ÚÁ>ÚÁèÂö˺E ÏÙè…óŸªûË ÏûËÂú‡då«uæËÀ ÎíÆà òÅ˺ð§öËÀö˺E úˆÓúÃÕÎô n Íè¯yûËÂqè îμªæ©JóŸªöËÀq
Ôíˆö˺ 446 vÞœ«íà 2 ð¼ú£ªdõª Ú¥ô¢uÚÛö°ð§õª Eô¢yú£ªhìo û¦ôÂh šúÙvæöËÀ ·ôjö˶y sšúÙvæöËÀ ÷Jqæ©z û¶âËÀîμªÙæËÀ sÕÕÓÙz Ú¨ÙC ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ÍÙè vð§šúšúúà JšúôÂa ÏûËÂú‡då«uæËÀ sÎÙvíˆz
2018n19 ú£Ù÷êŸqô¦EÚ¨Þ¥ì« Ú¨ÙC ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ NNëÅ] û¦ûË æ©#ÙÞ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. ð¼ú£ªdõª: WEóŸªô ڨÙC ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC.
ÎÙvëÅ]ví£ë¶øËÂö˺E NNëÅ] ví£òÅ¡ªêŸy ø‹Üö˺x vÞœ«íà 2 ú£Kyú£ªË ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ Íú‡šúdÙæËÀ, ÍÚ˽ÙçËμÙæËÀ êŸCêŸô¦õª. ð¼ú£ªd: šújÙæ¨úÃd/ v¸ÞèÂn4s2z Ý°Sõª: 10 Íô¢|êŸ:
ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ô¦ù£Z í£GxÚ ú£Kyúà ÚÛNªù£ûË sÔíˆíˆÓúˆqz ð¼ú£ªdõª: vÚ©è[öË ÚÁæ°n21, ÚÛöËaô¢öËÀ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª Ý°Sõª: 11 Íô¢|êŸ: HÚ¥Ù/ ú£ÙñÙCÅêŸ ú£òËμbÚÛªdö˺x ÓÙÐ/ ÓÙçËμÚ ÑBhô¢gêŸ
ví£ÚÛæì Nè[ªë]öË à¶ú‡ÙC. ð¼ú£ªdõª: Íú‡šúdÙæËÀ ÚÛ÷ªJ{óŸªöËÀ ÚÁæ°n02. vÚ©è¯Ùø‹õª: vÚ¨·ÚæËÀ, ÚÁô¢ªêÁÙC. ð¼ú£ªdõª: ÙD Îíƈú£ôÂ, HHÔ/ ÏÙæô úˆÔ/ sö˶ë¯z 툚ï°àÂè† DÇú‡úà ú£÷ªJpÙ#ìî¦ô¢«
æ°uÚÂq Îíƈú£ôÂ, Íú‡šúdÙæËÀ J>vþ§dôÂ, Íú‡šúdÙæËÀ šú¤ÛûË ò°uè…tÙæûËÂ, ·ô>xÙÞÂ, ک í£ô¢qìöËÀ Îíƈú£ôÂ, í£ô¢qìöËÀ Íú‡šúdÙæËÀ Õúˆè[ñ«xuÔ, vÞ¥è[ªuó¶ªù£ûËÂ, Íô¢ª|ö˶. ÷óŸªú£ª: 32 ÔüŒ‰x NªÙàŸÚÛ«è[ë]ª.
Îíƈú£ô êŸCêŸô¦õª. îμ³êŸhÙ ð¼ú£ªdöË ú£ÙÜu: 446 êŸCêŸô¦õª. þ§Ùú£”\AÚ¥Ùø‹õª: êŸCêŸô¦õª. Ý°Sõª: 13 ÏÙ>FJÙÞ è…ð»x÷«/ HÐ/ ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎûËÂöËμjûËÂ/ ÎíÆÃöËμjûËÂ. ÎûËÂöËμjûËÂ
sÓTbÚÛ«uæ¨îËÂn154, û¦ûË ÓTbÚÛ«uæ¨îËÂn292z Íô¢|êŸ: ò°u#öËô ú‡ÙÞœôÂnÙë]ªþ§–F öËμjæËÀ, íÆ£²xæËÀ ÓÙí‡ÚÛ: ô¦êŸí£K¤Û, ú‡\öËÀ çËμúÃd ë¯yô¦. HçËμÚÂ, ÍìªòÅ¡÷Ù, ÚÛÙí£²uæô ë]ô¢Ý°ú£ªhÚÛª #÷Jê¶C: áì÷J 29
è…vU ÑBhô¢gêŸ. Ú•Eo ð¼ú£ªdöËÚÛª ÚÛNªù£ûË E¸ôÌPÙ#ì ÏêŸô¢ Íô¢|êŸõª ÑÙè¯L. ›íxóŸªô ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎûËÂöËμjûËÂ. ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎûËÂöËμjûËÂ/ ÎíÆÃöËμjûË í£Jâ°‘ìÙ. ÷óŸªú£ª: 35 ÔüŒ‰x ô¢ª“ Ú¥íˆöËìª í£Ùí£è¯EÚ¨ #÷Jê¶C: íƇvñ÷J
÷óŸªú£ª: 18n42 ú£Ù÷êŸqô¦öË ÷ªëÅ]u ÑÙè¯L svð»ï‡°Gù£ûË ÍÙè ӷÚjqâËËÀ Óšújq
ð¼ú£ªdÚÛª 18n28 ÷ªëÅ]uz. ÓÙí‡ÚÛ: ·ôÙè[ÙàμöË ô¦êŸí£K¤Ûõ ë¯yô¦. vúˆ\EÙÞ çËμúÃd #÷Jê¶C: áì÷J 28 Þœ÷ªEÚÛ: í£²Jh N÷ô¦öËÚÛª ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªhÚÛª #÷J ê¶C: NªÙàŸÚÛ«è[ë]ª. ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎûËÂöËμjûËÂ/ ÎíÆÃöËμjûËÂ. 13 îËμòËÀšújæËÀ: https://ampri.res.in/
ê¶C:  5 îμªô³ûË ÓÞ¥bîª ê¶C: VöËμj 18, 19 ë]ô¢Ý°ú£ªh ô¢ªú£ª÷³: Íí‡x¸Úù£ûË 2019 áì÷J 5 û¦æ¨ ôÁâËËÀÞ¥ô ú£÷«à¦ôÂ/ áì÷J 15 ô¢ª“ Ú¥íˆöËìª í£Ùí£è¯EÚ¨ ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªhÚÛª #÷Jê¶C: áì÷J 26
vð§šúú‡ÙÞ íƈV 250, ÓÞ¥bîª íƈV ô¢«.80 àμLxÙà¦L. ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÓÙð§xô³îμªÙæËÀ ì«uúÃ àŸ«è[÷àŸªa. #÷J ê¶C: áì÷J 22 ô¢ª“ Ú¥íˆöËìª í£Ùí£è¯EÚ¨ #÷Jê¶C: íƇvñ÷J ÷ªJEo ûÁæ¨íƇ¸Úù£ìx ÚÁú£Ù
áì÷J 10 ìªÙ# 31 ÷ô¢ÚÛª. îËμòËÀšújæËÀ: https://psc.ap.gov.in/ îËμòËÀšújæËÀ: http://rrcald.org/ îËμòËÀšújæËÀ: http://cus.ac.in/ 15 îËμòËÀšújæËÀ: http://www.iimk.ac.in/ www.eenadupratibha.net àŸ«è[÷àŸªa l

TG